Sosiaaliturva uusiksi - Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton linjat. Hyväksytty liittohallituksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaaliturva uusiksi - Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton linjat. Hyväksytty liittohallituksessa 12.9.2008."

Transkriptio

1 Sosiaaliturva uusiksi - Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton linjat Hyväksytty liittohallituksessa Johdanto 2. Perusturva kuuluu kaikille 3. Toimivat palvelut kuuluvat kaikille 4. Rahoitus 5. Perustulon hyviä puolia 6. Askelia kohti perustuloa 7. Opiskelijoihin ja nuoriin liittyviä kiireellisiä uudistuksia 1. Johdanto Tässä linjapaperissa esitellään Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton ViNOn ajatuksia ihanteellisesta sosiaaliturvasta. Nämä ihanteet tulee ottaa huomioon historiallisessa sosiaaliturvan uudistamistyössä. Koska ViNO on opiskelija- ja nuorisojärjestö, nostetaan tässä linjapaperissa esiin erityisesti nuoriin ja opiskelijoihin liittyviä sosiaaliturvakysymyksiä. Nuorten kannalta on vastuutonta, jos sosiaaliturvaa ei nyt uudisteta, sillä muuten nuoret joutuvat työelämässä kohtuuttoman huoltotaakan alle. Sosiaaliturvajärjestelmän tulee olla mahdollisimman yksinkertainen, ymmärrettävä, kattava ja avoin. Tähän tavoitteeseen nähden on ollut surullista seurata sitä salailua, jolla sosiaaliturvaa Suomessa uudistetaan. Sosiaaliturva koskettaa hyvin konkreettisesti kaikkia ihmisiä. Siksi olisikin erityisen tärkeää, että uudistuksia valmisteltaisiin avoimesti ja että niistä käytäisiin todellista, ideologista keskustelua. Sosiaaliturvan uudistusta valmistelevan SATA-komitean työtä tulee avata ja lopettaa nykyinen salailukulttuuri. 2. Perusturva kuuluu kaikille Hyvinvointivaltiota on vahvistettava. Sosiaaliturvaa tulee tarkastella kokonaisuutena. Näin vältetään yksittäiset, irrallaan toisistaan tehdyt päätökset, joiden tuloksena sosiaaliturva heikkenee ja sen hahmottaminen vaikeutuu. Ideaalisosiaaliturva rakentuu täydelle perustulolle, joka on riittävä elämiseen. Askeleena kohti täyttä perustuloa kannatamme Vihreiden esittämää osittaista perustuloa, jossa perustulon päälle olisi mahdollista saada erilaisia etuuksia, kuten asumistukea ja lapsilisää. Osittaisen perustulon tulee olla sen suuruinen, että muutamilla lisäetuuksilla täydennettynä sillä voi elää. Minimietuuden on mahdollistettava ihmisarvoinen elämä. Toimiva sosiaaliturvajärjestelmä on jokaisen ihmisen perusoikeus. Siksi sosiaalietuuksien tulee olla yksilökohtaisia eli riippumattomia muista ihmisistä. Suomen perustuslain mukaan jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Haluamme yhteiskunnan, jossa ihmiset

2 nähdään ensisijaisesti ihmisinä, ei työntekijöinä tai muiden elämäntilanteeseen liittyvien titteleiden kautta. Sosiaaliturvauudistuksessa on huomioitava, että työelämä on murroksessa. Teollisen yhteiskunnan ongelmiin rakennettu sosiaaliturva ei enää vastaa pätkätöiden arjen ongelmiin. Siksi asumisen tuesta tulee tehdä subjektiivinen oikeus. Näin ollen ihminen voi elää perustulolla ja asumistuella, eikä hänen niin halutessaan tarvitse kirjautua työnhakijaksi tai valita edustaako virallisesti esimerkiksi opiskelijaa, vanhempaa vai sairaslomalaista. Ihmisiä tulee enemmin kannustaa työskentelemään kuin pakottaa heitä siihen. Nykyisessä sosiaaliturvassa on lukuisia kannustinloukkuja, jotka tosiasiallisesti estävät töiden vastaanottamisen. Perustuloon perustuvassa sosiaaliturvassa jokainen työllä ansaittu euro lisää ihmisen tuloja, mikä tekee töiden vastaanottamisesta aina kannattavaa. Perinteinen palkkatyö ei myöskään ole ainoa tuottava työn muoto. Perustulo tunnustaa myös kotona tehdyn työn arvon ja moninaiset työnmuodot. Köyhyyttä täytyy vähentää. Ei ole oikeutettua köyhyyttä. Ei esimerkiksi ole oikein pakottaa opiskelijat elämään köyhyysrajan alapuolella sillä perusteella, että opiskelu on väliaikainen elämänvaihe ja "sijoitus tulevaan". Yksi lyhyen aikavälin keino vähentää köyhyyttä on kaikkien sosiaalietuuksien sitominen indeksiin. Näin etuudet nousevat samaa tahtia yleisen hintatason kanssa. Onhan esimerkiksi monet palvelumaksutkin sidottu indeksiin. 3. Toimivat palvelut kuuluvat kaikille Sosiaaliturvaetuudet eivät yksin turvaa hyvinvointivaltiota. Ne tarvitsevat rinnalleen toimivat palvelut. Myös oikeus asumiseen ja toimiva joukkoliikenne ovat hyvinvointivaltion osia. Sosiaaliturvaa uudistettaessa täytyy samalla pitää huolta palvelujen tasosta ja saatavuudesta. Kannatamme ensisijaisesti julkisesti tuotettuja palveluja. Yksityinen tuotanto saattaa aiheuttaa vakavia ongelmia, kun voittoa haetaan lisätukea tarvitsevien oppilaiden tai potilaiden terveyden kustannuksella. Julkisen palveluntuotannon hyviä puolia ovat demokraattinen kontrolli sekä se, ettei kaikkea valtaa jätetä markkinoille. Yksityisessä tuotannossa resursseja valuu myös yrityksen voiton tuottamiseen. Kuitenkin myös kilpailuttaminen, ulkoistaminen ja yksityinen tuotanto voivat olla hyvinvointivaltion lisätyökaluja. Emme vaadi kuntaa tuottamaan itse omat kännykkänsä, ja usein myös talojen rakentamisen joku ulkopuolinen taho osaa paremmin. 4. Rahoitus Sosiaaliturvalla tai koko julkisella sektorilla on lukuisia positiivisia vaikutuksia taloudelle. Niitä ei tule lähestyä vain yhteiskuntaa rasittavana kuluna. Esimerkiksi julkinen sektori luo kysyntää silloin, kun markkinat eivät sitä tee. Euro pienituloisen kukkarossa menee varmemmin kulutukseen ja vahvistaa kansantaloutta. Nostamatta jätetty etuus ei ole kunnille ja valtiolle säästöä, vaan kuluttaa rahaa pahoinvointina esimerkiksi sairaanhoitomenojen kautta.

3 On vastuutonta lähteä siitä oletuksesta, että veroja voidaan jatkuvasti laskea. Olemme valmiita maksamaan nykyistä korkeampia veroja, jos niillä saadaan turvattua hyvinvointivaltio ja laadukkaat palvelut. Kukaan ei saa joutua kärsimään tai tipahtaa järjestelmän ulkopuolelle siksi, että verovaroja ei kerätä tarpeeksi. Kannatamme progressiivista verotusta. Verotusta tulee suunnata uudestaan. Pääomaverotus tulee nostaa samalle tasolle työn verotuksen kanssa. Tobinin vero tai vastaavanlainen pääoman liikuttamista verottava järjestelmä on otettava käyttöön. Euroopan unionin tasolla tarvitaan yhtenäinen, riittävän korkea minimitaso pääomaverotukselle. Perintövero tulee myös palauttaa entiselle tasolleen. Perintöverotus on säilytettävä järjestelmänä, eikä millekään ihmisryhmälle tule myöntää siitä erivapauksia. Koska harmaan talouden aiheuttamat menetykset ovat miljardiluokkaa joka vuosi, tulee veronkiertoon puuttua niin Suomessa kuin kansainvälisessä yhteistyössä. Tärkeä lähiaikojen veroratkaisu on ekologinen verouudistus. Kannatamme saastuttaja maksaa - periaatetta. Päästöoikeuksien huutokauppaamisella ja windfall-voittojen verottamisella saadaan lisätuloja ja samalla toimitaan ekologisesti kestävästi. Ekologiseen verouudistukseen kuuluu myös autoilun verottaminen päästöjen mukaan sekä autoveron että ajoneuvoveron osalta. Kannatamme lisäksi ruuhkamaksuja, lentoveroja sekä jäteverotuksen ja kevyen polttoöljyn verotuksen kiristämistä. Ympäristöverojen tarkoitus on kuitenkin vähentää rahan lähdettä eli saastuttamista, joten sosiaaliturvan rahoitus ei voi yksin perustua niille. Näillä keinoin saadaan lisää verotuloja hyvinvointivaltion ylläpitämiseksi. Verotuksen nykyistä progressiota ei tule ainakaan veronalennuksin loiventaa - pikemminkin vahvistaa. Jos verotusta kuitenkin kevennetään, kannatamme työn verotuksen keventämistä ja kevennysten kohdistamista erityisesti pieni- ja keskituloisille. 5. Perustulon hyviä puolia Paras sosiaaliturvan muoto on jokaiselle vastikkeetta maksettava perustulo. Perustulo mahdollistaa tilanteen, jossa kaikki työn vastaanottaminen on taloudellisesti kannattavaa, mutta ei koskaan pakollista, eikä työtä koskaan joudu tekemään millä ehdoilla hyvänsä. Perustulo huomioi sen rikkauden, jota ihmiset jatkuvasti tuottavat riippumatta siitä, ovatko he töissä, vapaa-ajalla tai jossain näiden välissä. Nykyjärjestelmä luokittelee ihmiset erillisiin laatikoihin, joiden välillä siirtyminen aiheuttaa tarpeetonta byrokratiaa ja vie etuuksia hakevien voimia. Perustulojärjestelmässä on nykyjärjestelmää helpompi olla työssäkäyvä opiskelija, opiskeleva vanhempi tai pikku hiljaa kuntoutuva sairaslomalainen. Vastikkeettomuuden lisääminen Sosiaaliturvan lähtökohtana tulee olla, että yksilö on oman elämänsä paras asiantuntija. Esimerkiksi työttömien pakottaminen työllistymiskursseille ja toimeentulotukiasiakkaan tiliotteiden seuranta on lopetettava holhoavana käytäntönä. Työvoimahallinnon resursseja tulee kohdentaa työvoimaneuvontaan ja sosiaalityöhön. Perustulon ajatukseen sisältyy vastikkeettomuus eli sosiaaliturva kuuluu kaikille ilman velvoitetta tehdä töitä, käydä kurssilla tai avata taloudenpitoansa ulkopuolisille. Byrokratian vähentyminen

4 Perustulon etu on sen yksinkertaisuus. Perustulo tulee samansuuruisena kaikille eikä ihmisen tarvitse tarpoa lomakkeiden loputtomassa suossa saadakseen itselleen kuuluvat etuudet. Nykyinen tukijärjestelmä on monimutkainen ja siinä on liian paljon vaihtelevia käytäntöjä ja kuntakohtaisia eroja. Järjestelmä on niin hankala, etteivät kaikki tukeen oikeutetut nosta tukea, koska eivät selviydy hakuprosesseista. Lukuisten, monimutkaisten lomakkeiden täyttäminen ja omien oikeuksien puolesta taisteleminen on liikaa vaadittu etenkin silloin, kun ihminen kärsii masennuksesta tai uupumuksesta tai on muuten vaikeassa elämäntilanteessa. Perustulo vähentää byrokratiaa ja vapauttaa sosiaalityöntekijöiden aikaa ihmisen neuvomiseen ja auttamiseen. Kannustavuus Nykyjärjestelmä ei kannusta aktiivisuuteen. Se on on-off-malli: olet joko työssäkäyvä, sairas, työtön, tutkija, opiskelija, koti-isä tai kotiäiti. Eri roolien yhdistäminen on lähes mahdotonta. Pienetkin tulot vähentävät etuuksia reippaasti, jolloin esimerkiksi työttömän ei monesti ole taloudellisesti kannattavaa ottaa vastaan osa-aikatyötä. Myös vanhemmuuden, opiskelun ja sairasloman yhdistäminen työntekoon ja eri etuuksiin on monimutkaista. Perustulo poistaa tämän ongelman. Koska perustulo ei riipu ihmisen työtuloista, kasvattaa kaikki työssäkäynti ansioita ja on siten taloudellisesti kannattavaa. Aukkojen poistuminen Perustulo paikkaa nykyisen järjestelmän heikkouksia. Nykyistä tukijärjestelmää on rakennettu - ja valitettavasti myös purettu - vuosikymmenten saatossa, eikä se enää ole aukoton. On tilanteita, joissa ihminen jää ilman tukea tai tukien väliseen tilaan. Sairastunut opiskelija on tästä hyvä esimerkki. Opiskelija joutuu katkaisemaan opintotuen ennen kuin voi hakea sairauspäivärahaa. Näin opiskelija joutuu olemaan kokonaan ilman tukia sairauspäivärahahakemuksen käsittelyyn kuluvan ajan. Perustulo ratkaisee tällaiset ongelmat: kun perimmäinen tuki on sama, ei ihminen jää ilman toimeentuloa olosuhteiden muuttuessa. Joustavuus ja henkilökohtaisuus Perustulo mahdollistaa elämäntilanteiden muuttumisen nykyistä järjestelmää paremmin. Perustulon avulla ihmisen on helpompi selviytyä äkillisistä muutoksista, kuten sairastumisesta. Myös tulevaisuuden suunnittelu on helpompaa, kun tietää, että perustoimeentulo on turvattu. Nyky-yhteiskunnassa ihmisten statukset eivät ole pysyviä - tänään opiskelija saattaa huomenna olla työntekijä, freelancer tai tutkija. Nykyjärjestelmässä tällaiset muutokset ovat hankalia, kun eri elämäntilanteille on eri etuudet. Perustulo mahdollistaisi joustavan siirtymisen elämäntilanteesta toiseen. 6. Askelia kohti perustuloa Nykyisen sosiaaliturvan selkeyttämistä tulee aloittaa seuraavilla askelilla: * Alle tuhannen euron tulot tulee vapauttaa veroista. Pienituloisten työnteon tulee aina olla kannattavaa.

5 * Perusturvan tasoa on nostettava. Pienimmät etuudet kuten opintotuki, kodinhoidon tuki, vähimmäissairauspäiväraha ja työttömyyspäiväraha on nostettava tasolle, jolla on mahdollista elää. Minimisosiaalietuuksia tulee voida nostaa ilman, että kaikki muutkin etuudet nousevat samalla automaattisesti. * Toimeentulotuen perusosan myöntäminen tulee siirtää Kelan vastuulle. Tämä vapauttaa sosiaalityöntekijöitä varsinaiseen neuvontatyöhön ja helpottaa ihmisten asiointia, kun tukia ei tarvitse hakea monelta eri taholta. * Sosiaaliturvajärjestelmää tulee yhdenmukaistaa niin, että eri etuuksilla elävät ovat samanarvoisessa asemassa keskenään. Kaikilla sosiaaliturvan varassa elävillä pitää olla mahdollisuus riittävään toimeentuloon. Myös opiskelijoita on kohdeltava samalla tavalla kuin muita pienituloisia. * Sosiaaliturvan tuloloukkuja tulee karsia. Erityisesti asumisen tukea on kehitettävä niin, että työn tekeminen on aina kannattavaa. 7. Opiskelijoihin ja nuoriin liittyviä kiireellisiä uudistuksia Opiskelijat Myös opintotukea tulee käsitellä sosiaaliturvauudistuksen yhteydessä. Sosiaaliturvajärjestelmää muutettaessa on tärkeää huomata, että opiskelijoiden toimeentulo koostuu myös muista etuuksista, kuten yleisestä asumistuesta, sairauspäivärahasta ja toimeentulotuesta. Jotta opiskelijoiden siirtyminen opintotuelta muille etuuksille olisi mahdollisimman sujuvaa, on opintotuen erityispiirteet huomioitava sosiaaliturvauudistusta tehtäessä. Opiskelijoiden kannalta siirtyminen perustuloon on paras ratkaisu. Rajatut opintotukikuukaudet ja opintojen edistymisen seuranta aiheuttavat turhia paineta opiskelijoille, jotka vielä hakevat suuntaa opinnoillensa. Opiskelun mahdollistavat etuudet tuleekin nähdä ensisijaisesti sosiaaliturvana - ei koulutuspolitiikan välineenä. Jos pitkät opiskeluajat nähdään ongelmana, niihin tulee puuttua parantamalla opinto-ohjauksen resursseja ja opiskelijoiden tukipalveluja. Kesken jääneet opinnot, hidastunut opiskelutahti työnteon takia tai stressi tulevasta toimeentulosta eivät palvele koulutuspoliittisia päämääriä. Sosiaaliturvan on mahdollistettava opiskelijoille myös loma. Nykyisessä järjestelmässä opiskelijat joutuvat tekemään kesäisin töitä tai opiskelemaan saadakseen kesätukea, joten useimmat opiskelijat eivät pidä käytännössä päivääkään lomaa opiskeluvuosiensa aikana. Elääkseen tasapainoista elämää ja voidakseen opiskella täysipainoisesti myös opiskelijoiden tulee voida viettää lomaa. Opintotuki ja sairauspäiväraha Opiskelijan sairastaessa lähtökohtana tulee olla, että sosiaaliturva tukee opiskelijan tervehtymistä. Nykyinen järjestelmä, jossa opiskelija joutuu lakkauttamaan opintotukensa ennen kuin sairauspäivärahaa voi hakea, on kestämätön. Järjestelmä tulee muuttaa niin, että opiskelija voi nostaa opintotukea myös sairastaessaan. Opintotuen vastikkeellisuus ja opintotukikuukausien kuluminen poistuu opiskelijan toimittaessa lääkärin lausunnon

6 opintotukitoimistoon. Tällä järjestelyllä opiskelijan toimeentulo on taattu sairastaessakin. Järjestelmä on jo käytössä muissa Pohjoismaissa. Opiskelijalla tulee myös olla mahdollisuus siirtyä ilman katkoksia opintotuelta perinteiselle sairauspäivärahalle, joten opintotuen nostaminen ei saa estää sairauspäivärahan hakemista. Toisin kuin nykyjärjestelmässä, sairauspäivärahan määrää laskettaessa opiskelijan tuloksi tulee laskea sekä työtulot sekä opintotuki, sillä opiskelijan toimeentulo koostuu vain harvoin ainoastaan opintotuesta. Opiskelijan sairauspäivärahan suuruus tulee olla vähintään samalla tasolla kuin muilla edun saajilla. Sairaalla opiskelijalla tulee olla mahdollisuus myös suorittaa opintoja. Osallistuminen esimerkiksi luennolle tai tentin suorittaminen helpottaa opiskelijan paluuta arkeen sairausjakson jälkeen ja näin vaikuttaa positiivisesti opiskelijan terveyteen. Opintotuen taso Opintotuen taso tulee nostaa samalle tasolle kuin muut minimietuudet. Nykyinen tilanne, jossa opintotuen taso ilman opintolainaa on selkeästi muita sosiaalietuuksia heikompi, on kestämätön. Opintorahan ja asumislisän enimmäismäärään tarvitaankin reilu korotus, ja opintotuen tason tulee seurata yleistä hintakehitystä eli se on sidottava muiden etuuksien tapaan indeksiin. Erityisen tärkeää tämä on ateriatuen kohdalla, jota tulee nostaa samaan aikaan ateriatuen enimmäismäärän kanssa. Opintorahan ja asumislisän on riitettävä peruselämiseen, eikä opintolainan nostamista voida pitää edellytyksenä perustarpeiden täyttämiseen. Toisen asteen opiskelijat Toisen asteen opiskelijoiden opintotuki on liian matala. Ensimmäisinä askelina tulee poistaa vanhempien tulojen vaikutus alle 20-vuotiaiden itsenäisesti asuvien opiskelijoiden opintotukeen poistaa ja nostaa 17-vuotiaiden opintoraha vuotiaiden tasolle. Asumisen tukeminen Yksi yhtenäinen asumistukijärjestelmä on opiskelijan kannalta paras. Tämä yksinkertaistaa esimerkiksi opiskelijaperheiden ja sairauspäivärahalla elävien tukiviidakkoa. Opiskelijoita ei tule kuitenkaan siirtää nykyisen yleisen asumistuen piiriin ennen kuin sitä on uudistettu voimakkaasti. Hyvän asumistukijärjestelmän ominaisuuksia ovat tuen riittävä taso, nykyistä suuremmat tulorajat ja mahdollisimman yksinkertainen järjestelmä eli mahdollisimman vähän tuen tasoon vaikuttavia elementtejä. Asumisen tuen on oltava subjektiivinen - siihen ei saa vaikuttaa puolison tai vanhempien tulot. Asumisen tukimuotoja yhdistettäessä nykyinen asumisen tukitaso ei saa tippua, sillä nykyiselläänkään opintoraha ja asumislisä eivät riitä kattamaan täysipäiväisen opiskelun kustannuksia. Kotona asuvien opiskelijoiden opintorahan taso ei saa olla heikompi kuin itsenäisesti asuvilla. Nuoret ja nuoret perheet Ikä ei saa vaikuttaa tuenhakijan kohteluun etuuksia myönnettäessä. Työttömyyskorvausmahdollisuuksia ei saa heikentää nuorten kohdalla. Vastikkeettomuuden

7 lisäämisen tulee koskea myös nuoria - nuoria ei tule pakottaa töihin vasten heidän tahtoaan. Myös nuorten on saatava päättää omasta elämästään. Myös opiskelevien perheiden kannalta perustulo on selkein sosiaaliturvan muoto. Nykyisessä järjestelmässä vanhempainpäiväraha on sidoksissa tuloihin ja kannustaa siten siirtämään perheen perustamisen vasta opiskelun jälkeiseen aikaan. Moni lykkää lasten hankkimista vain koska opiskeluaikana siihen ei koeta olevan taloudellisia edellytyksiä Kannatamme sosiaaliturvaa, joka mahdollistaa lasten hankkimisen elämäntilanteesta riippumatta. Perustulo luo samanlaisen toimeentulon pohjan kaikille perheille. Opintotuen lapsikorotus on ensimmäinen askel, jolla opiskelijaperheitä tulee tukea. Opiskelijaperheiden asumisen tuki tulee olla samalla tasolla kuin muiden opiskelijoiden. Vanhempainvapaa tulee jakaa tasaisemmin molempien vanhempien kesken ( malli: kuusi kuukautta korvamerkittynä erikseen molemmille vanhemmille ja kuusi kuukautta, jonka vanhemmat voivat jakaa vapaasti keskenään). Sosiaaliturvajärjestelmässä tulee huomioida myös rekisteröidyissä parisuhteessa elävän sosiaalisen vanhemman ja etävanhempien oikeudet vanhempainvapaisiin ja -rahaan. Valtion on tuettava tasapuolisesti kaikenlaisia perhemalleja ja elämänmuotoja. Erilaisiin yhteisöasumisen muotoihin tulee kannustaa nykyistä selvemmin.

Vihreä perustulomalli Perusturvaa ja työnteon kannattavuutta parantava sosiaaliturvan ja verotuksen uudistus

Vihreä perustulomalli Perusturvaa ja työnteon kannattavuutta parantava sosiaaliturvan ja verotuksen uudistus Perustulotyöryhmän esitys puoluevaltuuskunnalle 30.1.07: Vihreä perustulomalli Perusturvaa ja työnteon kannattavuutta parantava sosiaaliturvan ja verotuksen uudistus 1. Perustulo: Ratkaisu työelämän ja

Lisätiedot

Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa. 40 ensimmäistä esitystä

Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa. 40 ensimmäistä esitystä Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa 40 ensimmäistä esitystä Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen / Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Yliopistopaino Helsinki

Lisätiedot

Perhe kannattaa. Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma

Perhe kannattaa. Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma Perhe kannattaa Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma Sisältö Esipuhe 1 Mihin perhepolitiikkaa tarvitaan? 3 Perhe on tärkeä yksilölle ja yhteiskunnalle 3 Perheet ovat erilaisia silti samanarvoisia 4 Vanhemmuus

Lisätiedot

Talouspoliittinen ohjelma

Talouspoliittinen ohjelma Talouspoliittinen ohjelma Hyväksytty liittokokouksessa 15.11.2009 1 Talouspolitiikan lähtökohdat ViNOn talouspolitiikan tavoitteena on ihmisten onnellinen elämä luonnon itseisarvoa kunnioittaen. Talouden

Lisätiedot

Talouspoliittinen ohjelma

Talouspoliittinen ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Talouspoliittinen ohjelma Hallituksen esitys liittokokoukselle 24.10.2009

Lisätiedot

Opiskelijan toimeentulo turvataan parhaiten siirtymällä perustuloon.

Opiskelijan toimeentulo turvataan parhaiten siirtymällä perustuloon. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Opiskelijapoliittisen ohjelman taustapaperi Opiskelijapoliittinen ohjelma hyväksytty liittokokouksessa 15.4.2012 Taustapaperi hyväksytty hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Suomalaisten puolesta Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Perussuomalainen sosiaalija terveyspolitiikka Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on käsite, josta olemme voineet suomalaisina

Lisätiedot

Taustamuistio opintolainasta

Taustamuistio opintolainasta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 SYL 8.9.2011 Antti Jukka Huovila Ilari Nisula Taustamuistio opintolainasta lainan käyttö, opintolainan vahvuudet, heikkoudet,

Lisätiedot

TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa

TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa Rastita ne tulevaan hallitusohjelmaan liittyvät teemat, joihin TEKin pitäisi mielestäsi pyrkiä vaikuttamaan, sekä kerro

Lisätiedot

ALOITE 1. SAARIJÄRVEN KOKOOMUSNAISET ry. Poistetaan progressiivinen verotus

ALOITE 1. SAARIJÄRVEN KOKOOMUSNAISET ry. Poistetaan progressiivinen verotus ALOITE 1 SAARIJÄRVEN KOKOOMUSNAISET ry Poistetaan progressiivinen verotus Suomalaisten työmotivaatio on laskenut. Yksi suurimpia motivaatioita tehdä työtä on raha ja nykypäivän kallistuneen peruselämän

Lisätiedot

Kannustavaan sosiaaliturvaan ja irti loukuista

Kannustavaan sosiaaliturvaan ja irti loukuista Kannustavaan sosiaaliturvaan ja irti loukuista Kannustavaan sosiaaliturvaan ja irti loukuista Sisältö Esipuhe 3 Työikäisistä noin 68 prosenttia työssä 4 Joka kolmas työikäinen saa toimeentuloetuutta 5

Lisätiedot

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jyrki Kataisen työryhmä hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi Loppuraportti 29.1.2011 TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Julkaisut 54. Verotuksen ja sosiaaliturvan uudistaminen - miksi ja mihin suuntaan?

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Julkaisut 54. Verotuksen ja sosiaaliturvan uudistaminen - miksi ja mihin suuntaan? Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Julkaisut 54 Verotuksen ja sosiaaliturvan uudistaminen - miksi ja mihin suuntaan? Essi Eerola Seppo Kari Jaakko Pehkonen (toim.) Julkaisut 54 lokakuu 2009 VATT JULKAISUT

Lisätiedot

HUOMIOITAVAA: Tämä tiedosto on Eduskunnan tietopalvelun vihreälle eduskuntaryhmälle tuottama mikrosimulaatio perustulosta. Sen pohjalta Vihreät laati

HUOMIOITAVAA: Tämä tiedosto on Eduskunnan tietopalvelun vihreälle eduskuntaryhmälle tuottama mikrosimulaatio perustulosta. Sen pohjalta Vihreät laati HUOMIOITAVAA: Tämä tiedosto on Eduskunnan tietopalvelun vihreälle eduskuntaryhmälle tuottama mikrosimulaatio perustulosta. Sen pohjalta Vihreät laati oman perustulomallinsa. Vihreiden oma malli poikkeaa

Lisätiedot

Perustulo kohti toimivaa perusturvaa

Perustulo kohti toimivaa perusturvaa Perustulo kohti toimivaa perusturvaa Pertti Honkanen, Osmo Soininvaara, Ville Ylikahri Pertti Honkanen, Osmo Soininvaara, Ville Ylikahri Perustulo kohti toimivaa perusturvaa HELSINKI 2007 Julkaisija: Vihreä

Lisätiedot

vasemmistonuorten poliittinen ohjelma

vasemmistonuorten poliittinen ohjelma vasemmistonuorten poliittinen ohjelma hallituksen esitys 14. 15.11.2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Johdanto Vasemmistonuoret

Lisätiedot

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa 2009 2 Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa kss working papers 2 2009 Julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen Suomessa Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO 3.10.2011 AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 Alustava versio sidosryhmien kommenteille 3.10.2011. AYY kiittää mahdollisuudesta lausua SYL:n toimintasuunnitelmasta

Lisätiedot

Kohti ihmisen kokoista markkinataloutta Keskustanuorten vastuulliseen talouspolitiikan ohjelma

Kohti ihmisen kokoista markkinataloutta Keskustanuorten vastuulliseen talouspolitiikan ohjelma Kohti ihmisen kokoista markkinataloutta Keskustanuorten vastuulliseen talouspolitiikan ohjelma Luonnos Keskustanuorten talouspoliittiseksi ohjelmaksi 30.9.2011 Kannen kuva Tomi Hirvinen / Keskustan kuvapankki

Lisätiedot

Suomen eläkejärjestelmä: Riittävyys, kestävyys ja järjestelmän rakenne

Suomen eläkejärjestelmä: Riittävyys, kestävyys ja järjestelmän rakenne SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄN ARVIO / OSA 1 Suomen eläkejärjestelmä: Riittävyys, kestävyys ja järjestelmän rakenne Nicholas Barr Professori, London School of Economics Eläketurvakeskus PENSI ONSSKY DDSCENTRALEN

Lisätiedot

PUOLISON ARMOILLA Työttömyysturvan tarveharkinta

PUOLISON ARMOILLA Työttömyysturvan tarveharkinta PUOLISON ARMOILLA Työttömyysturvan tarveharkinta Minna Latvala Topsos Sosiaalivakuutuksen ammatillinen lisensiaattitutkimus Sosiaalipolitiikan laitos Turun yliopisto Tammikuu 2008 Turun yliopiston sosiaalipolitiikan

Lisätiedot

Vivan selviytymisopas opiskelijalle

Vivan selviytymisopas opiskelijalle Vivan selviytymisopas opiskelijalle Sisällysluettelo: Yliopisto ja yhteiskunta 3 Toimeentulo ja opiskelijat työelämässä 4-11 Tiesitkö tämän opiskelijan toimeentulosta? 5-7 Lisää opintotukikuukausia? 7-8

Lisätiedot

Poliittinen julistus

Poliittinen julistus Demarinuoret ohjelmat 12.11.2012 tilanteessa 1 / 87 Nämä kopioitu 12.11.2012 Poliittinen julistus Periaateohjelma Perusopetusohjelma Asuntopoliittinen ohjelma Ympäristöasiakirja Tasa-arvoasiakirja Tietoyhteiskunta-asiakirja

Lisätiedot

VERTAILEVA TUTKIMUS LESKENELÄKEJÄRJESTELMISTÄ TANSKASSA, ISOSSA-BRITANNIASSA, RANSKASSA, ITALIASSA JA SUOMESSA

VERTAILEVA TUTKIMUS LESKENELÄKEJÄRJESTELMISTÄ TANSKASSA, ISOSSA-BRITANNIASSA, RANSKASSA, ITALIASSA JA SUOMESSA VERTAILEVA TUTKIMUS LESKENELÄKEJÄRJESTELMISTÄ TANSKASSA, ISOSSA-BRITANNIASSA, RANSKASSA, ITALIASSA JA SUOMESSA Marjukka Turunen Topsos Sosiaalivakuutuksen ammatillinen lisensiaattitutkimus Sosiaalitieteiden

Lisätiedot

Vihreä tehtävä 2010 2014

Vihreä tehtävä 2010 2014 Poliittinen ohjelma Hyväksytty puoluekokouksessa 23.5.2010 ohjelma netissä: www.vihreat.fi/poliittinenohjelma Vihreä tehtävä 2010 2014 Sisällysluettelo Vihreä laatuyhteiskunta on ekologinen työn ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

OPINTOTUKI OPISKELIJAPALKKA VAI KOULUTUSINVESTOINTI

OPINTOTUKI OPISKELIJAPALKKA VAI KOULUTUSINVESTOINTI Opetusministeriö Reijo Raivola, Minna Zechner & Jukka Vehviläinen OPINTOTUKI OPISKELIJAPALKKA VAI KOULUTUSINVESTOINTI 14:2000 Taitto: Sirpa Randell Tampereen yliopisto SISÄLLYSLUETTELO 1 OPINTOTUEN PERUSTEITA...7

Lisätiedot

VALTUUSKUNTA 2015. 24. 26.4. Kouvola

VALTUUSKUNTA 2015. 24. 26.4. Kouvola VALTUUSKUNTA 01... Kouvola Tervetuloa valtuuskuntaan! Tästä vihkosesta löydät kaiken tarpeellisen viikonloppuasi varten. Ongelmatilanteessa voit ottaa yhteyttä toimiston väkeen: Jussi Sallinen + 0 1 (kokousasiat,

Lisätiedot

PIENYRITTÄJÄ- OHJELMA

PIENYRITTÄJÄ- OHJELMA PIENYRITTÄJÄ- OHJELMA Turvaa ja jatkuvuutta pienyrittäjän arkeen Hyväksytty Vasemmistoliiton puoluehallituksessa 18.9.2010. 1 1. JOHDANTO Omalla työllään itsensä elättävät ammatinharjoittajat ja pienyrittäjät

Lisätiedot

Yhtäläinen, oikeudenmukainen ja kannustava työttömyysturva

Yhtäläinen, oikeudenmukainen ja kannustava työttömyysturva Ansioturvareformi Yhtäläinen, oikeudenmukainen ja kannustava työttömyysturva Heikki Hiilamo Elina Lepomäki Tuomas Pöysti Osmo Soininvaara Juhana Vartiainen 23.1.2015 Sisällys 1. Johdanto 2 2. Ansioturvareformin

Lisätiedot

Paul Lillrank Marko Hamilo Elina Lepomäki. Perustili TOIMELIAISUUTEEN, TYÖLLISTÄMISEEN JA SÄÄSTÄMISEEN KANNUSTAVA SOSIAALITURVAN KOKONAISUUDISTUS

Paul Lillrank Marko Hamilo Elina Lepomäki. Perustili TOIMELIAISUUTEEN, TYÖLLISTÄMISEEN JA SÄÄSTÄMISEEN KANNUSTAVA SOSIAALITURVAN KOKONAISUUDISTUS Paul Lillrank Marko Hamilo Elina Lepomäki Perustili TOIMELIAISUUTEEN, TYÖLLISTÄMISEEN JA SÄÄSTÄMISEEN KANNUSTAVA SOSIAALITURVAN KOKONAISUUDISTUS 1 2 Paul Lillrank Marko Hamilo Elina Lepomäki Perustili

Lisätiedot