BBS2.SLU1. Tark. KH

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009"

Transkriptio

1 BBS2.SLU1 Kvalt Tark. KH SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit sekä niihin liittyvät virkistys-, erityis-, maatalous- ja katualueet BM.SLU2

2 KERTUNLAAKSON (54) ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 1 1. PERUSTIEDOT 1.1. Tunnistetiedot Asemakaavan selostus, joka koskee päivättyä kaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee Nurmon keskustan asemakaavan maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavan laajennuksella muodostuvat Kertunlaakson (54) kaupunginosan korttelit sekä niihin liittyvät virkistys-, erityis-, maatalous- ja katualueet Kaava-alueen sijainti ja laajuus Kaava-alue sijaitsee noin 2 km Hyllykallion liikekeskustasta itään Pohjan valtatien (vt 19) eteläpuolella Kertunlaakson asuntoalueella. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 38,4 ha. KUVA 1. Alueen sijainti 1.3. Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaavan nimi on KERTUNLAAKSON (54) KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, ALUE III. Tavoitteena on jatkaa Kertunlaakson alueen asemakaavoitusta Kertunlaakson I- ja II-vaiheen asuntoalueiden pohjoispuolelle ja osoittaa alueita pientaloasumiseen virkistysalueineen sekä yleiskaavan mukainen pääkokoojatien katuyhteys. Aloitteen asemakaavoituksesta on tehnyt Nurmon kunta.

3 KERTUNLAAKSON (54) ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Sisällysluettelo 1. PERUSTIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti ja laajuus Kaavan nimi ja tarkoitus Sisällysluettelo Liiteasiakirjat Muut kaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Suunnittelutilanne ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Asemakaavan tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Kaavan vaikutukset Kaavamerkinnät ja -määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS... 27

4 KERTUNLAAKSON (54) ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Liiteasiakirjat LIITE 1. LUONTOSELVITYS 2009 LIITE 2. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 3. ASEMAKAAVAN SEURANTALOMAKE LIITE 4. HAVAINNEKUVA LIITE 5. RAKENTAMISTAPAOHJEET 1.6. Muut kaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali 2003 Vesihuollon kehittämissuunnitelma, SCC Viatek Oy Vesihydro Nurmon kunnan keskustan osayleiskaava, Motiivi Oy Valtatie 19, Seinäjoen ohitusväylä, Luontoarvojen perusselvitys, Suomen Luontotieto Oy Seinäjoen itäisen ohikulkutien tärinänvaikutukset Kertunlaaksossa Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie, Liito-oravaselvitys, Tiehallinto Vt 19, Seinäjoen itäinen ohikulkutie, YVA Alueellinen pohjatutkimus Kertunlaaksossa, Aluetekniikka Oy Kertunlaakson luontoselvitys, Seinäjoen kaupunki.

5 KERTUNLAAKSON (54) ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 4 2. TIIVISTELMÄ 2.1. Kaavaprosessin vaiheet Nurmon kunnanhallitus päätti marraskuussa 2008 Kertunlaakson III-alueen asemakaavoituksesta. Kaavaa varten laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta tiedotettiin ja joka asetettiin yhdessä kaavaluonnoksen kanssa nähtäville elokuussa Kaavaehdotus asetettiin lokakuussa 2009 valmisteluaineistoineen virallisesti nähtäville. Seinäjoen kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan marras kuussa Asemakaava Kertunlaaksontien pääkokoojatieyhteyttä on jatkettu pohjoisen suuntaan ja yhteyden itäpuolelle on osoitettu asuntoalueita yhteensä 63 omakotitalo- ja kuutta rivitalotonttia varten. Kertunlaaksontieltä erkanee kaksi uutta pääasuntokatua pienempine asuntokatuineen. Kertunlaakson III-vaiheen asuntoalueet sijoittuvat nykyisen Kertunlaakson asuntoalueen pohjoispuolelle kahteen asuntoryhmään. Pohjoisen asuntoalueen läpi kulkeva katuyhteys mahdollistaa Korpuusentien nykyisen asutuksen yhteydet jatkossa Itäisen ohikulkutien katkaistessa Korpuusentien yhteyden Keski-Nurmontielle. Olemassa olevaa asutusta vasten osoitetuilla viheralueilla pyritään säilyttämään puustoa ja luonnon muovaamia kohteita sekä tarjoamaan riittäviä alueita virkistykselle ja reiteille. Luontoselvityksessä esitetyt lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikat on merkitty suojeltavaksi alueen osaksi (s-1), jonka osalta on annettu kaavassa määräyksiä. Suunnittelualueen pohjoisosan peltoalueet on osoitettu maatalousalueeksi. Alueen itäosaan on merkitty mastoaluetta (EMT) olemassa olevan maston alueelle. Alueen pohjoisosan poikki kulkevien sähkölinjojen johtoalue on merkitty suojaviheralueena (EV) ja pääosin johtoalueelle on osoitettu energianhuollon alue sähköasemaa varten (EN-1). Alueen itäosaan on osoitettu suojaviheraluetta (EV-1) suunniteltua Seinäjoen itäistä ohikulkutietä vasten Asemakaavan toteuttaminen Alue on osittain rakennettua ympäristöä. Rakennushankkeet käynnistyvät tarpeen mukaan kaavan saatua lainvoiman. Alueen kunnallistekniikka on suunnitteilla. Kaupunki tarjoaa ensimmäisiä tontteja alueelta vuoden 2010 aikana.

6 KERTUNLAAKSON (54) ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 5 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1. Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kaavoitettava alue sijaitsee noin 2 km Hyllykallion liikekeskustasta itään Pohjan valtatien (vt 19) eteläpuolella Kertunlaakson asuntoalueella. Suunnittelualueen eteläosa on metsää ja pohjoisosa peltoa. Alue rajautuu koillis- ja kaakkoisosasta suunniteltuun Seinäjoen itäiseen ohikulkutiehen (vt 19). KUVA 2. Ote alueen ilmakuvasta Luonnonympäristö Luonnonolot Alue on pääosin rakentamatonta peltoa ja metsää. Alueen maasto viettää luoteeseen. Maasto on alimmillaan alueen luoteisosassa noin +45,0 m ja korkeimmillaan kaakkoisosassa noin +50,0 m.

7 KERTUNLAAKSON (54) ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 6 Luonnonympäristöä on kartoitettu kesällä 1998 Nurmon osayleiskaavoituksen yhteydessä ja sen on todettu olevan tavanomaista puolukkatyypin ja kanervatyypin kangasta sekä peltoaluetta. Alueen eläimistön on todettu olevan tavanomaista. Suomen Luontotieto Oy laati vuonna 2007 suunniteltua Seinäjoen itäistä ohikulkutietä varten luontoarvojen perusselvityksen, jonka yhteydessä havaittiin, että peltoaukean pesimälinnustoon kuuluu pensastasku, joka on kansallisessa uhanalaisluokituksessa luokiteltu silmälläpidettäväksi. Tiehallinto on laatinut vuonna 2009 suunniteltua Seinäjoen itäistä ohikulkutietä varten erillisen liito-oravaselvityksen, jonka mukaan suunnittelualueelta ei löytynyt merkkejä liito-oravasta. Suunnittelualueelta laadittiin luontoselvitys Seinäjoen kaupungin toimesta kesäkuussa Selvityksessä todettiin alueen linnuston olevan muutoin tavanomaista, mutta suopöllö käyttää peltoja saalistusalueenaan. Selvityksen mukaan Korven ja Kerttulan talojen pihapiirit ovat luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainittujen pohjanlepakoiden käyttämiä saalistusalueita ja todennäköisiä lisääntymis- ja levähdysalueita. Korven talon pihapiiristä löytyi lisäksi maisemallisesti merkittävä metsäsaareke ja Kerttulan talon kaakkoispuolelta maisemallisesti tärkeitä ylispuita. LIITE 1. LUONTOSELVITYS 2009 Maaperä GTK:n maaperäkartan mukaan alueen eteläosa muodostuu kallio- ja moreenikerrostumista. Pohjoisosan maaperä on savea ja hiesua, jossa on hietakerrostumia. Aivan pohjoisessa on kapea moreeniselänne ja itäosassa saraturvealue. Aluetekniikka Oy on laatinut vuonna 2009 Kerttulan pohjoispuoliselle peltoalueelle pohjatutkimuksen. Tutkimuksen mukaan maaperä muodostuu n. 0,2 0,3 metrin paksuisesta ruokamultakerroksesta, jonka alla alueen luoteis- ja kaakkoisosassa on n. 1,7 3,0 metriä löyhää savea tai savista silttiä ja muualla n. 0,3 0,6 metriä paksu löyhä tai keskitiivis silttikerros. Pohjamaa alueen luoteis- ja kaakkoisosassa on tiivistä silttimoreenia ja muilla alueilla moreenia. Tiivis pohjamaa on n. 1,0 10,4 metrin syvyydellä nykyisestä maanpinnasta. Tutkimuksen perusteella alue soveltuu rakentamiseen, koska kantava pohjamaa on lähellä maanpintaa Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne Alue liittyy kiinteästi uuteen Kertunlaakson I- ja II-vaiheen asuntoalueeseen. Alue on luonnollista rakentamisen laajennusaluetta. Rakennuskanta Alueella sijaitsee kaksi asuinrakennuksen pihapiiriä, joista toinen Ihamäentien varressa ja toinen Korpuusentien päässä. Itäpuolella alueeseen rajautuu neljä asuinrakennuksen pihapiiriä, joista yksi on maatila, jolla ei ole eläimiä. Eteläpuolella sijaitsevan Kertunlaakson II-vaiheen asuntoalueen rakennuskanta on juuri rakentumassa. Palvelut Hyllykallion koulu sijaitsee noin 1,5 km päässä Koulutien varressa Hyllykallion asuntoalueen länsiosassa. Kertunlaakson päiväkoti valmistuu vuonna 2010 Hevos-

8 KERTUNLAAKSON (54) ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 7 korventien varteen. Muuten alue tukeutuu Hyllykallion liikekeskustan sekä Seinäjoen keskustan ja Nurmon taajaman julkisiin ja kaupallisiin palveluihin. Liikenne Alueen liikenne tulee kulkemaan Kertunlaaksontien kautta, joka tulee toimimaan alueen pääkokoojatienä pohjoiseen ja etelään päin. Tie toimii tulevaisuudessa yhteytenä myös parhaillaan suunniteltavan Seinäjoen itäisen ohikulkutien (vt 19) alitse Nurmon taajamaan. Tekninen huolto Alue on vesi- ja viemäriverkoston piirissä. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Suunnittelualueen itäosassa sijaitsee teleliikenteen masto, jonka korkeus on 81 metriä. Alueen pohjoisosan poikki kulkee 220 ja 400 kv:n sähkölinja. Suunnittelualueen itäpuolella n metrin etäisyydellä sijaitsee useita sikatiloja ja n. 500 metrin päässä nautatila. Eläintilojen sijainti ja likimääräiset suojavyöhykkeet on esitetty kuvassa 3. KUVA 3. Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevat eläintilat.

9 KERTUNLAAKSON (54) ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 8 Melu Itäisen ohikulkutien yleissuunnittelun yhteydessä on ennustettu suunnittelualueella vuonna 2030 Itäisen ohikulkutien 55 dba:n päiväaikaisen ulkomelualueen ulottuvan Kertunlaakson kohdalla n metrin päähän tien keskilinjasta ja Pohjan valtatien (vt 19) ulkomelualueen n metrin päähän tien keskilinjasta. Itäisen ohikulkutien liikennemäärän on ennustettu olevan n ajoneuvoa/vrk ja Pohjan valtatien n ajoneuvoa/vrk vuonna Ennustettu liikennemelu aiheuttaa suojaustarvetta ulkomelun päiväohjearvon 55 dba:n suhteen alueen pohjoisosassa Ihamäentien varressa sijaitsevan asuinpihapiirin osalta, jonka meluntorjunta hoidetaan tiesuunnittelun yhteydessä esitetyillä ratkaisuilla tien rakentamisen yhteydessä. Kaava-alueen ulkopuolella sijaitsevat Korpuusentien varren asuinpihapiirit jäävät myös pääosin 55 dba:n melualueen ulkopuolelle. Itäisen ohikulkutien yleissuunnitelmassa on esitetty meluvalleja Kertunlaakson kohdalle nykyistä asutusta suojaamaan. Yöaikainen 45 dba:n ulkomelualue ulottuu korttelissa 82 tonttien 1 5 alueelle. Tavanomaisin rakentein toteutettujen asuinrakennusten yöaikainen sisämelu ei nouse alueella yli 30 dba:n. Päiväaikainen ulkomelutaso on viihtyisyyden kannalta huomattavasti merkittävämpi kuin yöaikainen ulkomelutaso. Tärinä Tärinän vaikutuksia on arvioitu Seinäjoen itäisen ohikulkutien YVA:n yhteydessä vuonna Tärinäselvityksen mukaan on oletettavissa, että Kertunlaakson asuinalueella ei tule esiintymään tieliikenteen aiheuttamaa häiritsevää tärinää. VTT:n suosituksen (Talja, A. 2005) mukaan uusien rakennusten ja väylien suunnittelussa on huomioitava, että tärinä ei saa ylittää rakennuksessa luokan C suositusarvoa v w95 =0,3 mm/s. Tämän suuruista tärinää keskimäärin 15 % ihmisistä pitää häiritsevänä. Tärinäluokan C etäisyys tiestä Kertunlaakson asuinalueen kohdalla on maaperän ja päällysteen laadusta riippuen metriä Maanomistus Suunnittelualue on pääosin kaupungin omistuksessa. Valtatien 19 varressa sijaitsevat peltoalueet sekä Ihamäentien ja Korpuusentien päässä sijaitsevat asuinpihapiirit ovat yksityisessä omistuksessa Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Seinäjoen kaupunki kuuluu Etelä-Pohjanmaan liiton toimialueeseen. Ympäristöministeriö on vahvistanut Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan KUVA 4. Ote maakuntakaavasta

10 KERTUNLAAKSON (54) ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 9 Yleiskaava Kaavoitettavalla alueella on voimassa Nurmon keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka on tullut voimaan vuonna KUVA 5. Ote osayleiskaavasta Asemakaava Suunnittelualueen pohjoisosasta pieni osuus kuuluu Nurmon keskustan asemakaavaan, jonka Lääninhallitus on vahvistanut (ks. kuva 6). Muutoin alueella ei ole asemakaavaa. Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat Alue rajautuu etelässä Kertunlaakson II-vaiheen voimassa olevaan asemakaavaan, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt (ks. kuva 6). Koillisessa alue rajautuu Valtatien 19 Nurmon eritasoliittymää koskevaan asemakaavaan (56 Keski- Nurmo yleisen tien alue), joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa (ks. kuva 7). Valtuuston päätös ei ole lainvoimainen, koska päätöksestä on valitettu.

11 KERTUNLAAKSON (54) ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 10 KUVA 6. Ote asemakaavayhdistelmästä, jossa on esitetty voimassa olevat asemakaavat sekä asemakaavan laajennusalueen rajaus.

12 KERTUNLAAKSON (54) ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 11 KUVA 7. Ote Keski-Nurmon yleisen tien alueen asemakaavasta KV Rakennusjärjestys Seinäjoen kaupungin rakennusjärjestyksen on kaupunginvaltuusto hyväksynyt Se on tullut voimaan Kaavoituspäätös Nurmon kunnanhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen Kertunlaakson III-vaiheen kaavoituksesta. Pohjakartta Kaavoituksen pohjakarttana on käytetty 1:2000 mittakaavaista pohjakarttaa. Kaavoituksen pohjakarttaa on tarkistettu viimeksi vuonna Tiesuunnitelma Valtatien 19 Seinäjoen itäisen ohikulkutien yleissuunnittelu on valmistunut maaliskuussa Tiesuunnitelmaa laaditaan parhaillaan.

13 KERTUNLAAKSON (54) ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12 KUVA 8. Ote Seinäjoen Itäisen ohikulkutien yleissuunnitelmasta, Nurmon eritasoliittymän ympäristöstä.

14 KERTUNLAAKSON (54) ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1. Asemakaavan suunnittelun tarve Kaavoitustyöhön ryhdyttiin tarpeesta osoittaa asuntotontteja kaupungin omistamalle pelto- ja metsäalueelle. Asemakaavassa otetaan huomioon yleiskaavan mukainen pääkokoojatieluokkainen katuyhteys Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Nurmon kunnanhallitus päätti asemakaavan laajennuksesta Kertunlaakson IIIalueella kokouksessaan Kaavoitustyö aloitettiin loppuvuodesta Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Kertunlaakso III:n kaavoitustyötä varten laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa osallisiksi määriteltiin suunnittelu- ja lähialueen maanomistajat ja asukkaat, kaupungin viranomaisista: tekniikkakeskus, rakennusvalvonta, kunnallistekniikka ja ympäristönsuojelu, Seinäjoen Energia, Seinäjoen Vesi, Etelä- Pohjanmaan pelastuslaitos, Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo, Nurmon asukaslautakunta, Etelä-Pohjanmaan liitto, Tiehallinnon Vaasan tiepiiri, Länsi-Suomen ympäristökeskus, Länsi-Suomen lääninhallitus, Etelä-Pohjanmaan luonnonsuojeluyhdistys, Anvia Oy, Vattenfall Verkko Oy, Fingrid Oyj sekä muut mahdolliset yhteisöt ja henkilöt, joiden oloihin ja etuihin kaava saattaa vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty LIITE 2. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vireilletulo Asemakaavan muutos ja laajennus tuli vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedottamisen yhteydessä Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Kertunlaakso III:n osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on tiedotettu ja se on ollut MRA 30 :n mukaisesti nähtävillä yhdessä kaavaluonnoksen kanssa Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta saatiin yksi huomautus ja kuusi lausuntoa. Kaavaehdotus on ollut MRA 27 :n mukaisesti virallisesti nähtävillä välisen ajan. Kaavaehdotuksesta saatiin viisi lausuntoa ja yksi muistutus. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan esittää asemakaavaa kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi tarkistettuna yhden katunimen osalta ja Kertunlaaksontien alituksen vuoksi tehdyin muutoksin. Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan Kaavaehdotuksesta pyydettiin tarvittavat lausunnot.

15 KERTUNLAAKSON (54) ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Viranomaisyhteistyö Viranomaisyhteistyö on hoidettu lausuntomenettelyllä Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kaupungin asettamat tavoitteet Kaupungin tavoitteena on laajentaa Kertunlaakson asuinaluetta ja huomioida yleiskaavan mukainen pääkokoojatien katuyhteys. Yleiskaavan esittämä alueellinen pääkokoojatie suunnataan siten, että se toimii yhteytenä parhaillaan suunniteltavan Seinäjoen itäisen ohikulkutien (vt 19) alitse Keski-Nurmontielle (mt 6981). AO-1-tonteille sallitaan vain yksiasuntoisia omakotitaloja. AR-tonteille osoitetaan rakennusala autotalli- ja talousrakennuksia varten. Tonttikoko on AO-1-tonteilla noin m 2 ja AR-tonteilla vähintään 2200 m 2. Rakennustapaa koskevia määräyksiä annetaan julkisivu- ja kattomateriaaleista sekä värityksestä, kattomuodosta ja -kaltevuudesta, varastoista, piha-alueista, teknisen huollon rakennuksista, ikkunoiden sijoittelusta ja korkeudesta, rakennusten yhtenäisestä suorasta seinäpituudesta sekä kasvillisuudesta. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Maakuntakaava Maakuntakaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueen (A) pohjoispuolelle. Suunnittelualue sisältyy Seinäjoen ja Nurmon alueelle osoitettuun kaupunkikehittämisen kohde-alueeseen (kk). Alueen itäpuolelle on merkitty Seinäjoen itäisen ohikulkutien uusi tielinjaus. Alueen poikki on merkitty 220 ja 400 kv:n sähkölinja. Yleiskaava Osayleiskaavassa kaavoitettavalle alueelle on osoitettu pientalovaltaisia alueita (AP-1) niihin liittyvine virkistysalueineen (VL) sekä maatalousaluetta (MT-2) ja suojaviheraluetta (EV). Yleiskaavassa alueelle on esitetty alueen eteläpuolella jo osittain rakennettu Kertunlaaksontie, joka toimii alueellisena pääkokoojatienä pohjoiseen päin. Tie toimisi jatkossa yhteytenä myös parhaillaan suunniteltavan Seinäjoen itäisen ohikulkutien (vt 19) alitse Nurmon taajamaan. Kertunlaaksontien varteen on yleiskaavassa osoitettu uusi kevyen liikenteen väylä. Asemakaava Pohjoisosasta suunnittelualue kuuluu pieneltä osin Nurmon keskustan asemakaavaan, jossa alue ja lähialueet on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi (M). Alue rajautuu etelässä voimassa olevaan asemakaavaan, jossa lähialueet ovat lähivirkistysalueita (VL-1), erillispientalojen korttelialueita (AO-1) ja yleisten rakennusten korttelialuetta (Y). Asemakaavassa nykyiselle Kertunlaakson asuntoalueelle on pääkokoojatieluokkainen katuyhteys Mäki-Hakolantieltä (Kertunlaaksontie). Seinäjoen itäisen ohikulkutien tiesuunnittelu Tiehallinto on parhaillaan laatimassa tiesuunnitelmaa Seinäjoen itäistä ohikulkutietä varten. Itäisen ohikulkutien yleissuunnitelma on valmistunut maaliskuussa

16 KERTUNLAAKSON (54) ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Itäisen ohikulkutien yleissuunnittelussa on selvitetty ennusteliikenteen aiheuttama melu ja esitetty nykyisen asutuksen kannalta tarpeelliset meluntorjuntaratkaisut, joita ovat meluvallit ja -kaiteet. Nykyiselle asutukselle aiheutuvan liikennemelun suojaus on esitetty yleissuunnittelun yhteydessä ja meluntorjuntaa tarkennetaan tiesuunnittelussa. Itäisen ohikulkutien suunnitelmat huomioidaan kaavoituksessa ja suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsevan Pohjan valtatien ympäristövaikutukset otetaan huomioon kaavoituksessa. Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Suunnittelualueen luonnonympäristöä on kartoitettu kesällä 1998 ja sen on todettu olevan tavanomaista. Luontoarvojen perusselvityksen yhteydessä vuonna 2007 havaittiin, että peltoaukean pesimälinnustoon kuuluu kansallisessa uhanalaisluokituksessa silmälläpidettäväksi luokiteltu pensastasku. Kaava-alueelta kesäkuussa 2009 tehdyn luontoselvityksen perusteella kaavaalueella esiintyy pohjanlepakkoa, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikat sijaitsevat todennäköisesti alueella olevissa rakennuksissa, koska muita soveltuvia koloja tms. ei alueen metsäisiltä osuuksilta ole löytynyt. Luonnonsuojelulain 49 :n 1 momentin mukaan luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien (kuten lepakoiden) yksilöiden selvästi luonnossa havaittavien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Pohjanlepakko on Suomen yleisin lepakkolaji ja se esiintyy koko maassa. Laji käyttää ravinnonhakuun hyvin erilaisia, monentyyppisiä ympäristöjä kuten metsäisiä alueita, maalaismaisemia, kyliä ja kaupunkeja. Se saalistaa myös esim. katulamppujen valossa. Lepakon lisääntymis- ja levähdyspaikkojen turvaamiseksi kaavassa varataan viheralueina säilytettäviä alueita, jotka yhdessä pihojen ja alueen muun vaihtelevan ympäristön kanssa riittävät ravinnonhankkimisympäristöiksi pohjanlepakolle. Pensastaskun pesintämahdollisuuden säilyttämiseksi suunnittelualueen pohjoisosaa säilytetään peltoalueena. Suunnittelualue rajautuu eteläosistaan nykyiseen Kertunlaakson II-vaiheen asuntoalueeseen, jota vasten jätetään vihervyöhykkeitä maisemallisen yleisilmeen säilyttämiseksi ja virkistysreittien turvaamiseksi. Alueella sijaitsee pari asuinrakennusta pihapiireineen. Rakennusten säilyttämismahdollisuus huomioidaan kaavassa. Alueen itäosassa sijaitsevan maston sortuma- ja jäävaara-alue tulee huomioida kaavassa Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Kaavaluonnos Alueelta laadittiin luonnos nykyisen maankäytön ja esitettyjen tavoitteiden pohjalta. Luonnoksessa osittain jo rakennettua Kertunlaaksontietä on jatkettu pohjoiseen ja sen itäpuolelle on ryhmitelty yhteensä 63 omakotitalotonttia ja kuusi

17 KERTUNLAAKSON (54) ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 16 rivitalotonttia kahteen asuntoryhmään. Suunnittelualueen eteläisen asuntoalueen kokoojaluokkaisen kadun ja sen neljän asuntokadun varteen on sijoitettu 23 erillispientalotonttia ja kuusi rivitalotonttia. Pohjoisen asuntoalueen kokoojaluokkaisen kadun ja sen neljän asuntokadun varteen on sijoitettu 40 erillispientalotonttia. Tonttikoko vaihtelee m 2 :n välillä, mikä osin mahdollistaa puuston säilyttämisen metsäisillä tonteilla. Asuntoryhmiä reunustavat vihervyöhykkeet, jotka mahdollistavat alueen metsäisen yleisilmeen säilyttämisen ja toimivat samalla suojavyöhykkeinä katualueita ja eteläpuolista hakkualuetta vasten. Asemakaavalla muutetaan pieni osa suunnittelualueen pohjoisosassa maa- ja metsätalousalueesta katualueeksi. KUVA 9. Kaavaluonnos

18 KERTUNLAAKSON (54) ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 17 Nähtävilläolon aikana saadut lausunnot ja kommentit Luonnos oli yleisesti nähtävillä yhdessä osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa välisenä aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta saatiin lausunnot Etelä-Pohjanmaan liitolta, Fingrid Oyj:ltä, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselta, Tiehallinnon Vaasan tiepiiriltä ja Vattenfall Verkko Oy:ltä. Luonnoksesta saatiin yksi mielipide, jossa kaksi suunnittelualueen itäpuolelle jäävän kiinteistön maanomistajaa vaatii, että heidän tilansa otetaan mukaan asemakaavaan ja että kaupunki lunastaa alueen ja tarjoaa vaihtomaata kaavoitettavan alueen sijaan. Lisäksi Kertunlaakso III:n asuinalueet tulee sijoittaa niin etäälle itäisestä ohitustiestä, että asutukselle ei aiheudu ohitustiestä haittaa eikä kaavoitus vaikeuta maatalouden harjoittamista mielipiteenesittäjien omistamilla tiloilla. Etelä-Pohjanmaan liitolla ei ollut osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta huomautettavaa. Fingrid Oyj esitti lausunnossaan 220 ja 400 kv.n sähkölinjojen suoja- ja reunavyöhykkeitä koskeviin kaavamääräyksiin tarkennuksia. Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos ottaa kantaa pelastusteiden vaatimuksiin sekä katujen päissä sijaitsevien kääntymispaikkojen mitoitukseen. Tiehallinnon Vaasan tiepiirin mukaan kaavoituksen pohjaksi tulee tehdä riittävät selvitykset, mm. laadittavan kaavan liikenteelliset vaikutukset sekä valtatien 19 melu- ja tärinäselvitykset, joista tulee merkitä kaavasuunnittelun kannalta oleellinen tieto kaavakartalle. Meluselvityksessä tulee ottaa huomioon myös valtatien nelikaistaistumisesta aiheutuvat vaikutukset. Tarvittavat meluntorjuntatoimenpiteet tulee selvittää kaavoituksen yhteydessä. Kaava-alue tulee rajata niin, että kaikki kaavan vaikutukset voidaan riittävässä määrin selvittää. Yleiskaavan, asemakaavan ja Seinäjoen itäisen ohikulkutien yleissuunnitelman vastaavuus tulee tarkistaa. Tien varren maankäytön suunnittelun ja valtatien 19 suunnittelun tulee edetä yhtäaikaisesti, jolloin asemakaava ja tiesuunnitelma voidaan esittää samalla kartalla. Tiepiiri ei tule vastaamaan uusien asuntoalueiden, uudisrakennusten tai uusien lähivirkistysalueiden meluntorjuntakustannuksista tai meluhaitan korvauskustannuksista. Vattenfall Verkko Oy esitti, että kaavassa otetaan huomioon olemassa olevat ja uudet asuntoalueen sähkönjakelun vuoksi tarpeelliset sähkönsiirtojohdot, -kaapelit ja muuntamot. Lisäksi kaavaan tulisi merkitä pääosin suojaviheralueelle (EV) sijoittuva sähköasema. Kaavaehdotus Alueelta laadittiin esitettyjen mielipiteiden, lausuntojen ja kaupungin kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen uusi luonnos kaavaehdotukseksi Kaupunki kaavoittaa pääsääntöisesti vain omia maitaan. Yksityisten alueiden kaavoitus on mahdollista maanomistajien ja kaupungin välisellä sopimuksella. Luonnosvaiheen yhteydessä osa kaavoittamattoman alueen (suunnittelualueen ja valtatien 19 uuden linjauksen välinen alue) maanomistajista on ilmoittanut, ettei halua mukaan kaavaan. Alueen ottaminen tässä vaiheessa kaavoitukseen mukaan ei ole aikataulullisesti mahdollista. Alue voidaan kaavoittaa myöhemmin maanomistajien kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen.

19 KERTUNLAAKSON (54) ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 18 Itäisen ohitustien suunnittelun ja toteutuksen yhteydessä ratkeavat korvausasiat sekä mahdolliset tilusvaihdot ja uudet tierasitteet. Melu- ja tärinäselvitykset sekä luontoon liittyviä selvityksiä on tehty tien ympäristövaikutusten arvioinnin ja yleissuunnittelun yhteydessä. Vaikutuksia on tarkasteltu laajimman toteutuksen mukaan. Kaavan yhteydessä on myös tehty lisäselvityksiä luonnonympäristön ja perustamisolosuhteiden osalta. Kaavaehdotuksessa on tarkistettu kaavamerkintöjä ulkomeluvyöhykkeen sekä sähkölinjojen suoja- ja reunavyöhykkeen osalta sekä kaukolämpöverkkoon liittymisen osalta. Kaavoitettavan alueen ulkopuolelle on merkitty Itäisen ohikulkutien ja Kertunlaaksontien ajokaistat ja risteysjärjestelyt. Ohjeellisia kevyen liikenteen väyliä on lisätty suunnittelualueen ja Kertunlaakson nykyisen asuntoalueen välille. Kaavaan on lisätty sähkölinjojen johtokäytävävarauksia sekä ohjeellisia muuntamon rakennusaloja (et-1). Hummankujan päähän sijoittuvaa kääntymispaikkaa on laajennettu ja rajattu siten, että kuorma-autolla kääntyminen on mahdollista. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen päivätty lausunto saapui sekaannuksesta johtuen kaavoitusta valmistelevien henkilöiden tietoon vasta , joten ehdotuksen valmistelussa ei voitu huomioida ympäristökeskuksen lausuntoa. Lausunnossaan Länsi-Suomen ympäristökeskus edellyttää, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään kaikki aluetta koskevat kaavat ja tarpeelliset selvitykset ja vaikutusarvioinnit sekä huomioidaan voimassa olevien asemakaavojen vaikutus osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältöön. Kaavan aluerajausta tulee laajentaa siten, että asemakaava-alue käsittää vähintään voimassa olevan yleiskaavan mukaisen AP-1-alueen melusuojauksineen sekä Kertunlaaksontien ja valtatien 19 uuden linjauksen risteysjärjestelyt ja kevyen liikenteen reitit valtatien 18 varrella. Selostuksessa on syytä perustella, miksi uusi asemakaava poikkeaa liikennejärjestelyjen ja aluevarausten osalta voimassaolevasta asemakaavasta. Asemakaavassa on selvitettävä suunnittelualueen ulkopuolisen maankäytön vaikutus asemakaavaratkaisuun ja syntyvän asemakaavan vaikutus ympäristön maankäyttöön. Suojavyöhykkeissä ja kaavamääräyksissä tulee huomioida valtatien 19 uuden linjauksen aiheuttamat melu- ja muut ympäristöpäästöt ja -haitat. Kaavassa tulee huomioida, että vaara-alueen merkinnän voimassaololle ei voi kaavassa asettaa epämääräistä määräaikaa. Rakennustapaa koskevista kaavamääräyksistä tulee poistaa päällekkäisyydet, ristiriitaisuudet ja epäselvät sisällöt. Ympäristökeskus ottaa tarkemmin kantaa kaavan sisältöön ja kaavamääräyksiin vasta kaavaselostuksen, selvitysten ja vaikutusarviointien valmistuttua. Ehdotus oli yleisesti nähtävillä Lausunnot saatiin Etelä- Pohjanmaan liitolta, Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojeluosastolta, Anvia Oyj:ltä, Fingrid Oyj:ltä ja Vattenfall Verkko Oy:ltä. Lisäksi saatiin yksi muistutus, jonka allekirjoittivat Jarkko Soini ym. Nähtävilläoloajan jälkeen saatiin Tiehallinnon Vaasan tiepiiriltä. Muistutuksessaan Jarkko Soini ym. esittävät, että normaalin kadunnimeämiskäytännön mukaisesti Kertunlaakson yhtenäistä, henkilönimiin perustuvaa katunimistöä käytettäisiin myös Kertunlaakso III:n alueella. Ammattilaiset, jotka työssään

20 KERTUNLAAKSON (54) ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 19 tarvitsevat paikallistuntemusta, arvostavat alueen yhtenäistä katunimistöä. Kaavaehdotuksesta vapautuvia nimiä voisi käyttää raviradan taustan katuja nimettäessä. Markkinointikin olisi helpompaa henkilönimiin perustuvalla katunimistöllä. Vastine Katunimissä pidetään hevosaiheinen nimistö, koska alueelle johtava pääkatu on Hevoskorventie. Kertunlaakson etunimiaiheinen nimistö käsittää jo yli 30 katunimeä, joten nimiteeman muuttaminen on aiheellista. Halventavaksi koettu nimi Kaakinkuja muutetaan Raudikonkujaksi. Etelä-Pohjanmaan liitolla ja Fingrid Oyj:llä ei ollut kaavaehdotuksesta huomautettavaa. Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojeluosaston mukaan tieliikennemelu ja maatalousalueen läheisyys eivät ole kohtuuttomia häiriötekijöitä. Meluntorjunta voidaan ottaa huomioon rakennusten sijoittamisessa ja rakentamisessa. Lausunnossa on lisäksi esitetty, että kaavaan varataan paikka hyötyjätteen aluekeräyspisteelle esim. alueen pääkulkutien varteen. Vastine Merkitään kaavaan kaksi ohjeellista jätteiden keräilypistettä (et-3), joista toinen merkitään Pollentien ja korttelin 82 pohjoispuoleiselle lähivirkistysalueelle (VL-2). Toinen merkitään Harjastien varteen korttelien 72 ja 73 väliselle lähivirkistysalueelle (VL-1) siten, että et-1-merkintä (muuntaja) muutetaan et-3-merkinnäksi ja uusi muuntajan paikka merkitään em. jätteiden keräilypisteen pohjoispuolelle. Muuntajan huoltoon voidaan käyttää alueen vieressä sijaitsevaa kevyen liikenteen väylää. Kaavamerkinnän et-3 selitys: Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia rakennuksia. Jätteiden keräilypiste, joka on aidalla tai istutuksin erotettava muusta virkistysalueesta. Anvia Oyj:n lausunnossa on esitetty alueella sijaitsevat kaapelit ja kaapelinsuojaputket, joiden mahdolliset siirtokustannukset tulevat siirron tilaajan maksettaviksi. Vastine Anvia Oyj:n lausunto ei vaikuta kaavaehdotukseen. Vattenfall Verkko Oy esittää, että Korpuusentien laitaan puistoalueelle varataan muuntamolle paikka, joka korvaa etäämmälle puistoalueelle merkityn muuntamopaikan. Vastine Korpuusentien etelälaitaan, korttelin 79 itäpuoliselle lähivirkistysalueelle (VL-1) merkitään ohjeellinen muuntamon rakennusala (et-1). Samalla tarpeettomana poistetaan korttelin 79 kaakkoisnurkalla sijaitseva ohjeellinen muuntamon rakennusala. Tiehallinnon Vaasan tiepiiri toteaa, että sillä ei ole mahdollisuutta osallistua uusien asuinkortteleiden, uudisrakennusten tai uusien lähivirkistysalueiden meluntorjuntakustannuksiin. Kaavaehdotuksesta ei ole huomautettavaa. Vastine Länsi-Suomen ympäristökeskuksen antamaan lausuntoon Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on tuotu esille kaavoitus- ja selvitystilanne sekä kuvattu niitä riittävällä tavalla. Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen yleiskaava ja vähäiseltä osin Nurmon keskustan asemakaava, jonka lääninhallitus on vahvistanut Nyt kaavoitettava alue on tarkoituksenmukainen. Suun-

ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS MESTARINTIEN ALUE. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki. Asiakirjatyyppi Asemakaavan selostusluonnos

ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS MESTARINTIEN ALUE. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki. Asiakirjatyyppi Asemakaavan selostusluonnos Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Asemakaavan selostusluonnos Päivämäärä 3.11.2014 Työnumero 1510015313 ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS MESTARINTIEN ALUE ÄHTÄRIN KAUPUNKI

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

LAPUA 10. Siirilän kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, Siiriläntien kevyen liikenteen väylä ASEMAKAAVAN SELOSTUS

LAPUA 10. Siirilän kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, Siiriläntien kevyen liikenteen väylä ASEMAKAAVAN SELOSTUS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 67080497.BBS3.SLU Kvalt... 16.9.2009 LAPUA 10. Siirilän kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, Siiriläntien kevyen liikenteen väylä 67050458.BM2.SLU2 10. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA)

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) L O V I I S A KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: SEPPÄLÄNTIE / TORPPARINKUJA Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ALANURMON

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS L O V I I S A ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: ANTINKYLÄNTIE

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 1 JALASJÄRVEN KUNTA TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 344, osa korttelia 346 sekä katualuetta MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vaasa Vähäkyrö kk. Hiiripellontie. OAS 1 Plan-Ark Oy Kaava nro 1048 ALUE: VÄHÄKYRÖ KIRKONSEUTU. HIIRIPELLONTIEN JA HAARAJOENTIEN LIIKENNEALUEET JA NIIDEN VIEREISET KORTTELI-, PUISTO-, HAUTAUSMAA-, JA KATUALUEET.

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA 404-40-0 SEKÄ SOKOJANTIETÄ 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee Kallisen

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: 1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien eteläpuoli) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark.

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Selostus Työ: 26024 Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.scewo.fi Toimistot:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus 3.9.2009 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 6 asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan asemakaava-alue, kortteli 6 Selostus

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS 28.8.2013 28.11.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27 L O V I I S A 5.11.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 30 PERNAJA (SÄHKÖKUJAN ALUE, KOSKENKYLÄ) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: KOSKENKYLÄ, PERNAJA Kaupunki: LOVIISA

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI Keskustaajaman asemakaavan muutos ja laajennus, Ostolantien ja Pihlajavedentien alue

ÄHTÄRIN KAUPUNKI Keskustaajaman asemakaavan muutos ja laajennus, Ostolantien ja Pihlajavedentien alue ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16X201052.65041 Kvalt... 19.8.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Keskustaajaman asemakaavan muutos ja laajennus, Ostolantien ja Pihlajavedentien alue ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 1 PERUSTIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN PIIPSJÄRVEN KYLÄN TILOJA SOUTULA 46:20 JA SURFIRANTA 46:12 KOSKEVA RANTA-ASEMAKAAVA Kaavan päiväys: 26.6.2012

Lisätiedot

KORTTELIN 91 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (TEKNIIKKATIE, TESJOKI)

KORTTELIN 91 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (TEKNIIKKATIE, TESJOKI) L O V I I S A 4.1.2012 KORTTELIN 91 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (TEKNIIKKATIE, TESJOKI) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: TEKNIIKKATIE, TESJOKI Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa:

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 SELOSTUS NRO 521 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaavakartan

Lisätiedot

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 TUTKIMUSRAPORTTI LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 Tekijä: Rauno Yrjölä Sisällys: 1 Johdanto... 3 2 menetelmä... 3 3 Tulokset... 4 4 Yhteenveto ja

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

KESKUSTAN JA KAUPPILAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

KESKUSTAN JA KAUPPILAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS 1 TEUVA KESKUSTAN JA KAUPPILAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KESKUSTAN JA KAUPPILAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS TERVE-

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

MURSKETIEN ASEMAKAAVA

MURSKETIEN ASEMAKAAVA UURAISTEN KUNTA MURSKETIEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 22.1.2016 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella (pohjakuva MML2015). Sisältö 1 PERUS-

Lisätiedot

HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue.

HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue. 10.5.2011 (täydennetty 15.8.2011) Diaarinumero 503/2008 Toimielinkäsittely Kaupunginhallitus Kaavanumero 12032 HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue.

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 22. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2012 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 22. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2012 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 22. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2012 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Konginkankaan asemakaavan korttelia 3 (osa), lähivirkistys-

Lisätiedot

Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos A24100

Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos A24100 Kaarinan kaupunki Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot