BBS2.SLU1. Tark. KH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009"

Transkriptio

1 BBS2.SLU1 Kvalt Tark. KH SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit sekä niihin liittyvät virkistys-, erityis-, maatalous- ja katualueet BM.SLU2

2 KERTUNLAAKSON (54) ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 1 1. PERUSTIEDOT 1.1. Tunnistetiedot Asemakaavan selostus, joka koskee päivättyä kaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee Nurmon keskustan asemakaavan maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavan laajennuksella muodostuvat Kertunlaakson (54) kaupunginosan korttelit sekä niihin liittyvät virkistys-, erityis-, maatalous- ja katualueet Kaava-alueen sijainti ja laajuus Kaava-alue sijaitsee noin 2 km Hyllykallion liikekeskustasta itään Pohjan valtatien (vt 19) eteläpuolella Kertunlaakson asuntoalueella. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 38,4 ha. KUVA 1. Alueen sijainti 1.3. Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaavan nimi on KERTUNLAAKSON (54) KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, ALUE III. Tavoitteena on jatkaa Kertunlaakson alueen asemakaavoitusta Kertunlaakson I- ja II-vaiheen asuntoalueiden pohjoispuolelle ja osoittaa alueita pientaloasumiseen virkistysalueineen sekä yleiskaavan mukainen pääkokoojatien katuyhteys. Aloitteen asemakaavoituksesta on tehnyt Nurmon kunta.

3 KERTUNLAAKSON (54) ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Sisällysluettelo 1. PERUSTIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti ja laajuus Kaavan nimi ja tarkoitus Sisällysluettelo Liiteasiakirjat Muut kaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Suunnittelutilanne ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Asemakaavan tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Kaavan vaikutukset Kaavamerkinnät ja -määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS... 27

4 KERTUNLAAKSON (54) ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Liiteasiakirjat LIITE 1. LUONTOSELVITYS 2009 LIITE 2. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 3. ASEMAKAAVAN SEURANTALOMAKE LIITE 4. HAVAINNEKUVA LIITE 5. RAKENTAMISTAPAOHJEET 1.6. Muut kaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali 2003 Vesihuollon kehittämissuunnitelma, SCC Viatek Oy Vesihydro Nurmon kunnan keskustan osayleiskaava, Motiivi Oy Valtatie 19, Seinäjoen ohitusväylä, Luontoarvojen perusselvitys, Suomen Luontotieto Oy Seinäjoen itäisen ohikulkutien tärinänvaikutukset Kertunlaaksossa Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie, Liito-oravaselvitys, Tiehallinto Vt 19, Seinäjoen itäinen ohikulkutie, YVA Alueellinen pohjatutkimus Kertunlaaksossa, Aluetekniikka Oy Kertunlaakson luontoselvitys, Seinäjoen kaupunki.

5 KERTUNLAAKSON (54) ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 4 2. TIIVISTELMÄ 2.1. Kaavaprosessin vaiheet Nurmon kunnanhallitus päätti marraskuussa 2008 Kertunlaakson III-alueen asemakaavoituksesta. Kaavaa varten laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta tiedotettiin ja joka asetettiin yhdessä kaavaluonnoksen kanssa nähtäville elokuussa Kaavaehdotus asetettiin lokakuussa 2009 valmisteluaineistoineen virallisesti nähtäville. Seinäjoen kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan marras kuussa Asemakaava Kertunlaaksontien pääkokoojatieyhteyttä on jatkettu pohjoisen suuntaan ja yhteyden itäpuolelle on osoitettu asuntoalueita yhteensä 63 omakotitalo- ja kuutta rivitalotonttia varten. Kertunlaaksontieltä erkanee kaksi uutta pääasuntokatua pienempine asuntokatuineen. Kertunlaakson III-vaiheen asuntoalueet sijoittuvat nykyisen Kertunlaakson asuntoalueen pohjoispuolelle kahteen asuntoryhmään. Pohjoisen asuntoalueen läpi kulkeva katuyhteys mahdollistaa Korpuusentien nykyisen asutuksen yhteydet jatkossa Itäisen ohikulkutien katkaistessa Korpuusentien yhteyden Keski-Nurmontielle. Olemassa olevaa asutusta vasten osoitetuilla viheralueilla pyritään säilyttämään puustoa ja luonnon muovaamia kohteita sekä tarjoamaan riittäviä alueita virkistykselle ja reiteille. Luontoselvityksessä esitetyt lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikat on merkitty suojeltavaksi alueen osaksi (s-1), jonka osalta on annettu kaavassa määräyksiä. Suunnittelualueen pohjoisosan peltoalueet on osoitettu maatalousalueeksi. Alueen itäosaan on merkitty mastoaluetta (EMT) olemassa olevan maston alueelle. Alueen pohjoisosan poikki kulkevien sähkölinjojen johtoalue on merkitty suojaviheralueena (EV) ja pääosin johtoalueelle on osoitettu energianhuollon alue sähköasemaa varten (EN-1). Alueen itäosaan on osoitettu suojaviheraluetta (EV-1) suunniteltua Seinäjoen itäistä ohikulkutietä vasten Asemakaavan toteuttaminen Alue on osittain rakennettua ympäristöä. Rakennushankkeet käynnistyvät tarpeen mukaan kaavan saatua lainvoiman. Alueen kunnallistekniikka on suunnitteilla. Kaupunki tarjoaa ensimmäisiä tontteja alueelta vuoden 2010 aikana.

6 KERTUNLAAKSON (54) ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 5 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1. Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kaavoitettava alue sijaitsee noin 2 km Hyllykallion liikekeskustasta itään Pohjan valtatien (vt 19) eteläpuolella Kertunlaakson asuntoalueella. Suunnittelualueen eteläosa on metsää ja pohjoisosa peltoa. Alue rajautuu koillis- ja kaakkoisosasta suunniteltuun Seinäjoen itäiseen ohikulkutiehen (vt 19). KUVA 2. Ote alueen ilmakuvasta Luonnonympäristö Luonnonolot Alue on pääosin rakentamatonta peltoa ja metsää. Alueen maasto viettää luoteeseen. Maasto on alimmillaan alueen luoteisosassa noin +45,0 m ja korkeimmillaan kaakkoisosassa noin +50,0 m.

7 KERTUNLAAKSON (54) ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 6 Luonnonympäristöä on kartoitettu kesällä 1998 Nurmon osayleiskaavoituksen yhteydessä ja sen on todettu olevan tavanomaista puolukkatyypin ja kanervatyypin kangasta sekä peltoaluetta. Alueen eläimistön on todettu olevan tavanomaista. Suomen Luontotieto Oy laati vuonna 2007 suunniteltua Seinäjoen itäistä ohikulkutietä varten luontoarvojen perusselvityksen, jonka yhteydessä havaittiin, että peltoaukean pesimälinnustoon kuuluu pensastasku, joka on kansallisessa uhanalaisluokituksessa luokiteltu silmälläpidettäväksi. Tiehallinto on laatinut vuonna 2009 suunniteltua Seinäjoen itäistä ohikulkutietä varten erillisen liito-oravaselvityksen, jonka mukaan suunnittelualueelta ei löytynyt merkkejä liito-oravasta. Suunnittelualueelta laadittiin luontoselvitys Seinäjoen kaupungin toimesta kesäkuussa Selvityksessä todettiin alueen linnuston olevan muutoin tavanomaista, mutta suopöllö käyttää peltoja saalistusalueenaan. Selvityksen mukaan Korven ja Kerttulan talojen pihapiirit ovat luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainittujen pohjanlepakoiden käyttämiä saalistusalueita ja todennäköisiä lisääntymis- ja levähdysalueita. Korven talon pihapiiristä löytyi lisäksi maisemallisesti merkittävä metsäsaareke ja Kerttulan talon kaakkoispuolelta maisemallisesti tärkeitä ylispuita. LIITE 1. LUONTOSELVITYS 2009 Maaperä GTK:n maaperäkartan mukaan alueen eteläosa muodostuu kallio- ja moreenikerrostumista. Pohjoisosan maaperä on savea ja hiesua, jossa on hietakerrostumia. Aivan pohjoisessa on kapea moreeniselänne ja itäosassa saraturvealue. Aluetekniikka Oy on laatinut vuonna 2009 Kerttulan pohjoispuoliselle peltoalueelle pohjatutkimuksen. Tutkimuksen mukaan maaperä muodostuu n. 0,2 0,3 metrin paksuisesta ruokamultakerroksesta, jonka alla alueen luoteis- ja kaakkoisosassa on n. 1,7 3,0 metriä löyhää savea tai savista silttiä ja muualla n. 0,3 0,6 metriä paksu löyhä tai keskitiivis silttikerros. Pohjamaa alueen luoteis- ja kaakkoisosassa on tiivistä silttimoreenia ja muilla alueilla moreenia. Tiivis pohjamaa on n. 1,0 10,4 metrin syvyydellä nykyisestä maanpinnasta. Tutkimuksen perusteella alue soveltuu rakentamiseen, koska kantava pohjamaa on lähellä maanpintaa Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne Alue liittyy kiinteästi uuteen Kertunlaakson I- ja II-vaiheen asuntoalueeseen. Alue on luonnollista rakentamisen laajennusaluetta. Rakennuskanta Alueella sijaitsee kaksi asuinrakennuksen pihapiiriä, joista toinen Ihamäentien varressa ja toinen Korpuusentien päässä. Itäpuolella alueeseen rajautuu neljä asuinrakennuksen pihapiiriä, joista yksi on maatila, jolla ei ole eläimiä. Eteläpuolella sijaitsevan Kertunlaakson II-vaiheen asuntoalueen rakennuskanta on juuri rakentumassa. Palvelut Hyllykallion koulu sijaitsee noin 1,5 km päässä Koulutien varressa Hyllykallion asuntoalueen länsiosassa. Kertunlaakson päiväkoti valmistuu vuonna 2010 Hevos-

8 KERTUNLAAKSON (54) ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 7 korventien varteen. Muuten alue tukeutuu Hyllykallion liikekeskustan sekä Seinäjoen keskustan ja Nurmon taajaman julkisiin ja kaupallisiin palveluihin. Liikenne Alueen liikenne tulee kulkemaan Kertunlaaksontien kautta, joka tulee toimimaan alueen pääkokoojatienä pohjoiseen ja etelään päin. Tie toimii tulevaisuudessa yhteytenä myös parhaillaan suunniteltavan Seinäjoen itäisen ohikulkutien (vt 19) alitse Nurmon taajamaan. Tekninen huolto Alue on vesi- ja viemäriverkoston piirissä. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Suunnittelualueen itäosassa sijaitsee teleliikenteen masto, jonka korkeus on 81 metriä. Alueen pohjoisosan poikki kulkee 220 ja 400 kv:n sähkölinja. Suunnittelualueen itäpuolella n metrin etäisyydellä sijaitsee useita sikatiloja ja n. 500 metrin päässä nautatila. Eläintilojen sijainti ja likimääräiset suojavyöhykkeet on esitetty kuvassa 3. KUVA 3. Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevat eläintilat.

9 KERTUNLAAKSON (54) ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 8 Melu Itäisen ohikulkutien yleissuunnittelun yhteydessä on ennustettu suunnittelualueella vuonna 2030 Itäisen ohikulkutien 55 dba:n päiväaikaisen ulkomelualueen ulottuvan Kertunlaakson kohdalla n metrin päähän tien keskilinjasta ja Pohjan valtatien (vt 19) ulkomelualueen n metrin päähän tien keskilinjasta. Itäisen ohikulkutien liikennemäärän on ennustettu olevan n ajoneuvoa/vrk ja Pohjan valtatien n ajoneuvoa/vrk vuonna Ennustettu liikennemelu aiheuttaa suojaustarvetta ulkomelun päiväohjearvon 55 dba:n suhteen alueen pohjoisosassa Ihamäentien varressa sijaitsevan asuinpihapiirin osalta, jonka meluntorjunta hoidetaan tiesuunnittelun yhteydessä esitetyillä ratkaisuilla tien rakentamisen yhteydessä. Kaava-alueen ulkopuolella sijaitsevat Korpuusentien varren asuinpihapiirit jäävät myös pääosin 55 dba:n melualueen ulkopuolelle. Itäisen ohikulkutien yleissuunnitelmassa on esitetty meluvalleja Kertunlaakson kohdalle nykyistä asutusta suojaamaan. Yöaikainen 45 dba:n ulkomelualue ulottuu korttelissa 82 tonttien 1 5 alueelle. Tavanomaisin rakentein toteutettujen asuinrakennusten yöaikainen sisämelu ei nouse alueella yli 30 dba:n. Päiväaikainen ulkomelutaso on viihtyisyyden kannalta huomattavasti merkittävämpi kuin yöaikainen ulkomelutaso. Tärinä Tärinän vaikutuksia on arvioitu Seinäjoen itäisen ohikulkutien YVA:n yhteydessä vuonna Tärinäselvityksen mukaan on oletettavissa, että Kertunlaakson asuinalueella ei tule esiintymään tieliikenteen aiheuttamaa häiritsevää tärinää. VTT:n suosituksen (Talja, A. 2005) mukaan uusien rakennusten ja väylien suunnittelussa on huomioitava, että tärinä ei saa ylittää rakennuksessa luokan C suositusarvoa v w95 =0,3 mm/s. Tämän suuruista tärinää keskimäärin 15 % ihmisistä pitää häiritsevänä. Tärinäluokan C etäisyys tiestä Kertunlaakson asuinalueen kohdalla on maaperän ja päällysteen laadusta riippuen metriä Maanomistus Suunnittelualue on pääosin kaupungin omistuksessa. Valtatien 19 varressa sijaitsevat peltoalueet sekä Ihamäentien ja Korpuusentien päässä sijaitsevat asuinpihapiirit ovat yksityisessä omistuksessa Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Seinäjoen kaupunki kuuluu Etelä-Pohjanmaan liiton toimialueeseen. Ympäristöministeriö on vahvistanut Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan KUVA 4. Ote maakuntakaavasta

10 KERTUNLAAKSON (54) ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 9 Yleiskaava Kaavoitettavalla alueella on voimassa Nurmon keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka on tullut voimaan vuonna KUVA 5. Ote osayleiskaavasta Asemakaava Suunnittelualueen pohjoisosasta pieni osuus kuuluu Nurmon keskustan asemakaavaan, jonka Lääninhallitus on vahvistanut (ks. kuva 6). Muutoin alueella ei ole asemakaavaa. Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat Alue rajautuu etelässä Kertunlaakson II-vaiheen voimassa olevaan asemakaavaan, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt (ks. kuva 6). Koillisessa alue rajautuu Valtatien 19 Nurmon eritasoliittymää koskevaan asemakaavaan (56 Keski- Nurmo yleisen tien alue), joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa (ks. kuva 7). Valtuuston päätös ei ole lainvoimainen, koska päätöksestä on valitettu.

11 KERTUNLAAKSON (54) ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 10 KUVA 6. Ote asemakaavayhdistelmästä, jossa on esitetty voimassa olevat asemakaavat sekä asemakaavan laajennusalueen rajaus.

12 KERTUNLAAKSON (54) ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 11 KUVA 7. Ote Keski-Nurmon yleisen tien alueen asemakaavasta KV Rakennusjärjestys Seinäjoen kaupungin rakennusjärjestyksen on kaupunginvaltuusto hyväksynyt Se on tullut voimaan Kaavoituspäätös Nurmon kunnanhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen Kertunlaakson III-vaiheen kaavoituksesta. Pohjakartta Kaavoituksen pohjakarttana on käytetty 1:2000 mittakaavaista pohjakarttaa. Kaavoituksen pohjakarttaa on tarkistettu viimeksi vuonna Tiesuunnitelma Valtatien 19 Seinäjoen itäisen ohikulkutien yleissuunnittelu on valmistunut maaliskuussa Tiesuunnitelmaa laaditaan parhaillaan.

13 KERTUNLAAKSON (54) ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12 KUVA 8. Ote Seinäjoen Itäisen ohikulkutien yleissuunnitelmasta, Nurmon eritasoliittymän ympäristöstä.

14 KERTUNLAAKSON (54) ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1. Asemakaavan suunnittelun tarve Kaavoitustyöhön ryhdyttiin tarpeesta osoittaa asuntotontteja kaupungin omistamalle pelto- ja metsäalueelle. Asemakaavassa otetaan huomioon yleiskaavan mukainen pääkokoojatieluokkainen katuyhteys Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Nurmon kunnanhallitus päätti asemakaavan laajennuksesta Kertunlaakson IIIalueella kokouksessaan Kaavoitustyö aloitettiin loppuvuodesta Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Kertunlaakso III:n kaavoitustyötä varten laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa osallisiksi määriteltiin suunnittelu- ja lähialueen maanomistajat ja asukkaat, kaupungin viranomaisista: tekniikkakeskus, rakennusvalvonta, kunnallistekniikka ja ympäristönsuojelu, Seinäjoen Energia, Seinäjoen Vesi, Etelä- Pohjanmaan pelastuslaitos, Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo, Nurmon asukaslautakunta, Etelä-Pohjanmaan liitto, Tiehallinnon Vaasan tiepiiri, Länsi-Suomen ympäristökeskus, Länsi-Suomen lääninhallitus, Etelä-Pohjanmaan luonnonsuojeluyhdistys, Anvia Oy, Vattenfall Verkko Oy, Fingrid Oyj sekä muut mahdolliset yhteisöt ja henkilöt, joiden oloihin ja etuihin kaava saattaa vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty LIITE 2. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vireilletulo Asemakaavan muutos ja laajennus tuli vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedottamisen yhteydessä Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Kertunlaakso III:n osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on tiedotettu ja se on ollut MRA 30 :n mukaisesti nähtävillä yhdessä kaavaluonnoksen kanssa Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta saatiin yksi huomautus ja kuusi lausuntoa. Kaavaehdotus on ollut MRA 27 :n mukaisesti virallisesti nähtävillä välisen ajan. Kaavaehdotuksesta saatiin viisi lausuntoa ja yksi muistutus. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan esittää asemakaavaa kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi tarkistettuna yhden katunimen osalta ja Kertunlaaksontien alituksen vuoksi tehdyin muutoksin. Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan Kaavaehdotuksesta pyydettiin tarvittavat lausunnot.

15 KERTUNLAAKSON (54) ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Viranomaisyhteistyö Viranomaisyhteistyö on hoidettu lausuntomenettelyllä Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kaupungin asettamat tavoitteet Kaupungin tavoitteena on laajentaa Kertunlaakson asuinaluetta ja huomioida yleiskaavan mukainen pääkokoojatien katuyhteys. Yleiskaavan esittämä alueellinen pääkokoojatie suunnataan siten, että se toimii yhteytenä parhaillaan suunniteltavan Seinäjoen itäisen ohikulkutien (vt 19) alitse Keski-Nurmontielle (mt 6981). AO-1-tonteille sallitaan vain yksiasuntoisia omakotitaloja. AR-tonteille osoitetaan rakennusala autotalli- ja talousrakennuksia varten. Tonttikoko on AO-1-tonteilla noin m 2 ja AR-tonteilla vähintään 2200 m 2. Rakennustapaa koskevia määräyksiä annetaan julkisivu- ja kattomateriaaleista sekä värityksestä, kattomuodosta ja -kaltevuudesta, varastoista, piha-alueista, teknisen huollon rakennuksista, ikkunoiden sijoittelusta ja korkeudesta, rakennusten yhtenäisestä suorasta seinäpituudesta sekä kasvillisuudesta. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Maakuntakaava Maakuntakaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueen (A) pohjoispuolelle. Suunnittelualue sisältyy Seinäjoen ja Nurmon alueelle osoitettuun kaupunkikehittämisen kohde-alueeseen (kk). Alueen itäpuolelle on merkitty Seinäjoen itäisen ohikulkutien uusi tielinjaus. Alueen poikki on merkitty 220 ja 400 kv:n sähkölinja. Yleiskaava Osayleiskaavassa kaavoitettavalle alueelle on osoitettu pientalovaltaisia alueita (AP-1) niihin liittyvine virkistysalueineen (VL) sekä maatalousaluetta (MT-2) ja suojaviheraluetta (EV). Yleiskaavassa alueelle on esitetty alueen eteläpuolella jo osittain rakennettu Kertunlaaksontie, joka toimii alueellisena pääkokoojatienä pohjoiseen päin. Tie toimisi jatkossa yhteytenä myös parhaillaan suunniteltavan Seinäjoen itäisen ohikulkutien (vt 19) alitse Nurmon taajamaan. Kertunlaaksontien varteen on yleiskaavassa osoitettu uusi kevyen liikenteen väylä. Asemakaava Pohjoisosasta suunnittelualue kuuluu pieneltä osin Nurmon keskustan asemakaavaan, jossa alue ja lähialueet on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi (M). Alue rajautuu etelässä voimassa olevaan asemakaavaan, jossa lähialueet ovat lähivirkistysalueita (VL-1), erillispientalojen korttelialueita (AO-1) ja yleisten rakennusten korttelialuetta (Y). Asemakaavassa nykyiselle Kertunlaakson asuntoalueelle on pääkokoojatieluokkainen katuyhteys Mäki-Hakolantieltä (Kertunlaaksontie). Seinäjoen itäisen ohikulkutien tiesuunnittelu Tiehallinto on parhaillaan laatimassa tiesuunnitelmaa Seinäjoen itäistä ohikulkutietä varten. Itäisen ohikulkutien yleissuunnitelma on valmistunut maaliskuussa

16 KERTUNLAAKSON (54) ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Itäisen ohikulkutien yleissuunnittelussa on selvitetty ennusteliikenteen aiheuttama melu ja esitetty nykyisen asutuksen kannalta tarpeelliset meluntorjuntaratkaisut, joita ovat meluvallit ja -kaiteet. Nykyiselle asutukselle aiheutuvan liikennemelun suojaus on esitetty yleissuunnittelun yhteydessä ja meluntorjuntaa tarkennetaan tiesuunnittelussa. Itäisen ohikulkutien suunnitelmat huomioidaan kaavoituksessa ja suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsevan Pohjan valtatien ympäristövaikutukset otetaan huomioon kaavoituksessa. Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Suunnittelualueen luonnonympäristöä on kartoitettu kesällä 1998 ja sen on todettu olevan tavanomaista. Luontoarvojen perusselvityksen yhteydessä vuonna 2007 havaittiin, että peltoaukean pesimälinnustoon kuuluu kansallisessa uhanalaisluokituksessa silmälläpidettäväksi luokiteltu pensastasku. Kaava-alueelta kesäkuussa 2009 tehdyn luontoselvityksen perusteella kaavaalueella esiintyy pohjanlepakkoa, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikat sijaitsevat todennäköisesti alueella olevissa rakennuksissa, koska muita soveltuvia koloja tms. ei alueen metsäisiltä osuuksilta ole löytynyt. Luonnonsuojelulain 49 :n 1 momentin mukaan luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien (kuten lepakoiden) yksilöiden selvästi luonnossa havaittavien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Pohjanlepakko on Suomen yleisin lepakkolaji ja se esiintyy koko maassa. Laji käyttää ravinnonhakuun hyvin erilaisia, monentyyppisiä ympäristöjä kuten metsäisiä alueita, maalaismaisemia, kyliä ja kaupunkeja. Se saalistaa myös esim. katulamppujen valossa. Lepakon lisääntymis- ja levähdyspaikkojen turvaamiseksi kaavassa varataan viheralueina säilytettäviä alueita, jotka yhdessä pihojen ja alueen muun vaihtelevan ympäristön kanssa riittävät ravinnonhankkimisympäristöiksi pohjanlepakolle. Pensastaskun pesintämahdollisuuden säilyttämiseksi suunnittelualueen pohjoisosaa säilytetään peltoalueena. Suunnittelualue rajautuu eteläosistaan nykyiseen Kertunlaakson II-vaiheen asuntoalueeseen, jota vasten jätetään vihervyöhykkeitä maisemallisen yleisilmeen säilyttämiseksi ja virkistysreittien turvaamiseksi. Alueella sijaitsee pari asuinrakennusta pihapiireineen. Rakennusten säilyttämismahdollisuus huomioidaan kaavassa. Alueen itäosassa sijaitsevan maston sortuma- ja jäävaara-alue tulee huomioida kaavassa Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Kaavaluonnos Alueelta laadittiin luonnos nykyisen maankäytön ja esitettyjen tavoitteiden pohjalta. Luonnoksessa osittain jo rakennettua Kertunlaaksontietä on jatkettu pohjoiseen ja sen itäpuolelle on ryhmitelty yhteensä 63 omakotitalotonttia ja kuusi

17 KERTUNLAAKSON (54) ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 16 rivitalotonttia kahteen asuntoryhmään. Suunnittelualueen eteläisen asuntoalueen kokoojaluokkaisen kadun ja sen neljän asuntokadun varteen on sijoitettu 23 erillispientalotonttia ja kuusi rivitalotonttia. Pohjoisen asuntoalueen kokoojaluokkaisen kadun ja sen neljän asuntokadun varteen on sijoitettu 40 erillispientalotonttia. Tonttikoko vaihtelee m 2 :n välillä, mikä osin mahdollistaa puuston säilyttämisen metsäisillä tonteilla. Asuntoryhmiä reunustavat vihervyöhykkeet, jotka mahdollistavat alueen metsäisen yleisilmeen säilyttämisen ja toimivat samalla suojavyöhykkeinä katualueita ja eteläpuolista hakkualuetta vasten. Asemakaavalla muutetaan pieni osa suunnittelualueen pohjoisosassa maa- ja metsätalousalueesta katualueeksi. KUVA 9. Kaavaluonnos

18 KERTUNLAAKSON (54) ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 17 Nähtävilläolon aikana saadut lausunnot ja kommentit Luonnos oli yleisesti nähtävillä yhdessä osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa välisenä aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta saatiin lausunnot Etelä-Pohjanmaan liitolta, Fingrid Oyj:ltä, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselta, Tiehallinnon Vaasan tiepiiriltä ja Vattenfall Verkko Oy:ltä. Luonnoksesta saatiin yksi mielipide, jossa kaksi suunnittelualueen itäpuolelle jäävän kiinteistön maanomistajaa vaatii, että heidän tilansa otetaan mukaan asemakaavaan ja että kaupunki lunastaa alueen ja tarjoaa vaihtomaata kaavoitettavan alueen sijaan. Lisäksi Kertunlaakso III:n asuinalueet tulee sijoittaa niin etäälle itäisestä ohitustiestä, että asutukselle ei aiheudu ohitustiestä haittaa eikä kaavoitus vaikeuta maatalouden harjoittamista mielipiteenesittäjien omistamilla tiloilla. Etelä-Pohjanmaan liitolla ei ollut osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta huomautettavaa. Fingrid Oyj esitti lausunnossaan 220 ja 400 kv.n sähkölinjojen suoja- ja reunavyöhykkeitä koskeviin kaavamääräyksiin tarkennuksia. Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos ottaa kantaa pelastusteiden vaatimuksiin sekä katujen päissä sijaitsevien kääntymispaikkojen mitoitukseen. Tiehallinnon Vaasan tiepiirin mukaan kaavoituksen pohjaksi tulee tehdä riittävät selvitykset, mm. laadittavan kaavan liikenteelliset vaikutukset sekä valtatien 19 melu- ja tärinäselvitykset, joista tulee merkitä kaavasuunnittelun kannalta oleellinen tieto kaavakartalle. Meluselvityksessä tulee ottaa huomioon myös valtatien nelikaistaistumisesta aiheutuvat vaikutukset. Tarvittavat meluntorjuntatoimenpiteet tulee selvittää kaavoituksen yhteydessä. Kaava-alue tulee rajata niin, että kaikki kaavan vaikutukset voidaan riittävässä määrin selvittää. Yleiskaavan, asemakaavan ja Seinäjoen itäisen ohikulkutien yleissuunnitelman vastaavuus tulee tarkistaa. Tien varren maankäytön suunnittelun ja valtatien 19 suunnittelun tulee edetä yhtäaikaisesti, jolloin asemakaava ja tiesuunnitelma voidaan esittää samalla kartalla. Tiepiiri ei tule vastaamaan uusien asuntoalueiden, uudisrakennusten tai uusien lähivirkistysalueiden meluntorjuntakustannuksista tai meluhaitan korvauskustannuksista. Vattenfall Verkko Oy esitti, että kaavassa otetaan huomioon olemassa olevat ja uudet asuntoalueen sähkönjakelun vuoksi tarpeelliset sähkönsiirtojohdot, -kaapelit ja muuntamot. Lisäksi kaavaan tulisi merkitä pääosin suojaviheralueelle (EV) sijoittuva sähköasema. Kaavaehdotus Alueelta laadittiin esitettyjen mielipiteiden, lausuntojen ja kaupungin kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen uusi luonnos kaavaehdotukseksi Kaupunki kaavoittaa pääsääntöisesti vain omia maitaan. Yksityisten alueiden kaavoitus on mahdollista maanomistajien ja kaupungin välisellä sopimuksella. Luonnosvaiheen yhteydessä osa kaavoittamattoman alueen (suunnittelualueen ja valtatien 19 uuden linjauksen välinen alue) maanomistajista on ilmoittanut, ettei halua mukaan kaavaan. Alueen ottaminen tässä vaiheessa kaavoitukseen mukaan ei ole aikataulullisesti mahdollista. Alue voidaan kaavoittaa myöhemmin maanomistajien kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen.

19 KERTUNLAAKSON (54) ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 18 Itäisen ohitustien suunnittelun ja toteutuksen yhteydessä ratkeavat korvausasiat sekä mahdolliset tilusvaihdot ja uudet tierasitteet. Melu- ja tärinäselvitykset sekä luontoon liittyviä selvityksiä on tehty tien ympäristövaikutusten arvioinnin ja yleissuunnittelun yhteydessä. Vaikutuksia on tarkasteltu laajimman toteutuksen mukaan. Kaavan yhteydessä on myös tehty lisäselvityksiä luonnonympäristön ja perustamisolosuhteiden osalta. Kaavaehdotuksessa on tarkistettu kaavamerkintöjä ulkomeluvyöhykkeen sekä sähkölinjojen suoja- ja reunavyöhykkeen osalta sekä kaukolämpöverkkoon liittymisen osalta. Kaavoitettavan alueen ulkopuolelle on merkitty Itäisen ohikulkutien ja Kertunlaaksontien ajokaistat ja risteysjärjestelyt. Ohjeellisia kevyen liikenteen väyliä on lisätty suunnittelualueen ja Kertunlaakson nykyisen asuntoalueen välille. Kaavaan on lisätty sähkölinjojen johtokäytävävarauksia sekä ohjeellisia muuntamon rakennusaloja (et-1). Hummankujan päähän sijoittuvaa kääntymispaikkaa on laajennettu ja rajattu siten, että kuorma-autolla kääntyminen on mahdollista. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen päivätty lausunto saapui sekaannuksesta johtuen kaavoitusta valmistelevien henkilöiden tietoon vasta , joten ehdotuksen valmistelussa ei voitu huomioida ympäristökeskuksen lausuntoa. Lausunnossaan Länsi-Suomen ympäristökeskus edellyttää, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään kaikki aluetta koskevat kaavat ja tarpeelliset selvitykset ja vaikutusarvioinnit sekä huomioidaan voimassa olevien asemakaavojen vaikutus osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältöön. Kaavan aluerajausta tulee laajentaa siten, että asemakaava-alue käsittää vähintään voimassa olevan yleiskaavan mukaisen AP-1-alueen melusuojauksineen sekä Kertunlaaksontien ja valtatien 19 uuden linjauksen risteysjärjestelyt ja kevyen liikenteen reitit valtatien 18 varrella. Selostuksessa on syytä perustella, miksi uusi asemakaava poikkeaa liikennejärjestelyjen ja aluevarausten osalta voimassaolevasta asemakaavasta. Asemakaavassa on selvitettävä suunnittelualueen ulkopuolisen maankäytön vaikutus asemakaavaratkaisuun ja syntyvän asemakaavan vaikutus ympäristön maankäyttöön. Suojavyöhykkeissä ja kaavamääräyksissä tulee huomioida valtatien 19 uuden linjauksen aiheuttamat melu- ja muut ympäristöpäästöt ja -haitat. Kaavassa tulee huomioida, että vaara-alueen merkinnän voimassaololle ei voi kaavassa asettaa epämääräistä määräaikaa. Rakennustapaa koskevista kaavamääräyksistä tulee poistaa päällekkäisyydet, ristiriitaisuudet ja epäselvät sisällöt. Ympäristökeskus ottaa tarkemmin kantaa kaavan sisältöön ja kaavamääräyksiin vasta kaavaselostuksen, selvitysten ja vaikutusarviointien valmistuttua. Ehdotus oli yleisesti nähtävillä Lausunnot saatiin Etelä- Pohjanmaan liitolta, Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojeluosastolta, Anvia Oyj:ltä, Fingrid Oyj:ltä ja Vattenfall Verkko Oy:ltä. Lisäksi saatiin yksi muistutus, jonka allekirjoittivat Jarkko Soini ym. Nähtävilläoloajan jälkeen saatiin Tiehallinnon Vaasan tiepiiriltä. Muistutuksessaan Jarkko Soini ym. esittävät, että normaalin kadunnimeämiskäytännön mukaisesti Kertunlaakson yhtenäistä, henkilönimiin perustuvaa katunimistöä käytettäisiin myös Kertunlaakso III:n alueella. Ammattilaiset, jotka työssään

20 KERTUNLAAKSON (54) ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 19 tarvitsevat paikallistuntemusta, arvostavat alueen yhtenäistä katunimistöä. Kaavaehdotuksesta vapautuvia nimiä voisi käyttää raviradan taustan katuja nimettäessä. Markkinointikin olisi helpompaa henkilönimiin perustuvalla katunimistöllä. Vastine Katunimissä pidetään hevosaiheinen nimistö, koska alueelle johtava pääkatu on Hevoskorventie. Kertunlaakson etunimiaiheinen nimistö käsittää jo yli 30 katunimeä, joten nimiteeman muuttaminen on aiheellista. Halventavaksi koettu nimi Kaakinkuja muutetaan Raudikonkujaksi. Etelä-Pohjanmaan liitolla ja Fingrid Oyj:llä ei ollut kaavaehdotuksesta huomautettavaa. Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojeluosaston mukaan tieliikennemelu ja maatalousalueen läheisyys eivät ole kohtuuttomia häiriötekijöitä. Meluntorjunta voidaan ottaa huomioon rakennusten sijoittamisessa ja rakentamisessa. Lausunnossa on lisäksi esitetty, että kaavaan varataan paikka hyötyjätteen aluekeräyspisteelle esim. alueen pääkulkutien varteen. Vastine Merkitään kaavaan kaksi ohjeellista jätteiden keräilypistettä (et-3), joista toinen merkitään Pollentien ja korttelin 82 pohjoispuoleiselle lähivirkistysalueelle (VL-2). Toinen merkitään Harjastien varteen korttelien 72 ja 73 väliselle lähivirkistysalueelle (VL-1) siten, että et-1-merkintä (muuntaja) muutetaan et-3-merkinnäksi ja uusi muuntajan paikka merkitään em. jätteiden keräilypisteen pohjoispuolelle. Muuntajan huoltoon voidaan käyttää alueen vieressä sijaitsevaa kevyen liikenteen väylää. Kaavamerkinnän et-3 selitys: Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia rakennuksia. Jätteiden keräilypiste, joka on aidalla tai istutuksin erotettava muusta virkistysalueesta. Anvia Oyj:n lausunnossa on esitetty alueella sijaitsevat kaapelit ja kaapelinsuojaputket, joiden mahdolliset siirtokustannukset tulevat siirron tilaajan maksettaviksi. Vastine Anvia Oyj:n lausunto ei vaikuta kaavaehdotukseen. Vattenfall Verkko Oy esittää, että Korpuusentien laitaan puistoalueelle varataan muuntamolle paikka, joka korvaa etäämmälle puistoalueelle merkityn muuntamopaikan. Vastine Korpuusentien etelälaitaan, korttelin 79 itäpuoliselle lähivirkistysalueelle (VL-1) merkitään ohjeellinen muuntamon rakennusala (et-1). Samalla tarpeettomana poistetaan korttelin 79 kaakkoisnurkalla sijaitseva ohjeellinen muuntamon rakennusala. Tiehallinnon Vaasan tiepiiri toteaa, että sillä ei ole mahdollisuutta osallistua uusien asuinkortteleiden, uudisrakennusten tai uusien lähivirkistysalueiden meluntorjuntakustannuksiin. Kaavaehdotuksesta ei ole huomautettavaa. Vastine Länsi-Suomen ympäristökeskuksen antamaan lausuntoon Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on tuotu esille kaavoitus- ja selvitystilanne sekä kuvattu niitä riittävällä tavalla. Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen yleiskaava ja vähäiseltä osin Nurmon keskustan asemakaava, jonka lääninhallitus on vahvistanut Nyt kaavoitettava alue on tarkoituksenmukainen. Suun-

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS MESTARINTIEN ALUE. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki. Asiakirjatyyppi Asemakaavan selostusluonnos

ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS MESTARINTIEN ALUE. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki. Asiakirjatyyppi Asemakaavan selostusluonnos Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Asemakaavan selostusluonnos Päivämäärä 3.11.2014 Työnumero 1510015313 ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS MESTARINTIEN ALUE ÄHTÄRIN KAUPUNKI

Lisätiedot

LAPUA 10. Siirilän kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, Siiriläntien kevyen liikenteen väylä ASEMAKAAVAN SELOSTUS

LAPUA 10. Siirilän kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, Siiriläntien kevyen liikenteen väylä ASEMAKAAVAN SELOSTUS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 67080497.BBS3.SLU Kvalt... 16.9.2009 LAPUA 10. Siirilän kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, Siiriläntien kevyen liikenteen väylä 67050458.BM2.SLU2 10. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 28.10.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AKR AP AO AO-33 YL VL VL-7 ET W 0020500 Asuinkerros- ja rivitalojen korttelialue. 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0050033

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA)

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) L O V I I S A KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: SEPPÄLÄNTIE / TORPPARINKUJA Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa:

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1.

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1. KOKEMÄEN KAUPUNKI LUONNOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS: OSAKORTTELI

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LUONNOS 28.2.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT:.. 2017 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 28. PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA 2017 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 PERUS-

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 Sivu 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 SEPÄNKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 45 JA SIIHEN LIITTYVILLÄ TIE- JA

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ALANURMON

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311 ILMAJOKI NIEMELÄN ALUE Asemakaavan muutos Ahonkylän kunnanosa kortteli 14 LÄHTÖTIEDOT 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Ilmajoki Kunnanosa: Ahonkylä Kaava-alue: Niemelän alue Korttelit:

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS L O V I I S A ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: ANTINKYLÄNTIE

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli)

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli) KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 1.11.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit 1000 1035 sekä Ounasjoentien länsipuoli) Osallistumis-

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Kaavatunnus 1/6 1-153 Asianumero RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Asemakaavan muutos koskee tiloja 543-414-1-219 ja -220 Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 1130 tontit

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 1 JALASJÄRVEN KUNTA TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 344, osa korttelia 346 sekä katualuetta MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva asemakaavan muutos.

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva asemakaavan muutos. KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva asemakaavan muutos. 214005192 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 28.02.2017 214 2 1 PERUS-

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.11.2013 (tark. 01.04.2014) JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 2

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.11.2013 (tark. 01.04.2014) JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 2 KOKEMÄEN KAUPUNKI EHDOTUS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.11.2013 (tark. 01.04.2014) JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA 404-40-0 SEKÄ SOKOJANTIETÄ 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee Kallisen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO P KL VL VL-5 VK VV LT ET EV /sy-2 W 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0090000 Palvelurakennusten korttelialue. 0230000

Lisätiedot

Taapurintien asemakaava

Taapurintien asemakaava Taapurintien asemakaava Asemakaavan vaiheittainen muutos Ehdotus Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: KAAVAN TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi Taapurintien asemakaavan vaiheittainen muutos Kaavan päiväys Kiinteistöt

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

TUOMISENALUE, VIKINKAARI

TUOMISENALUE, VIKINKAARI ORIMATTILAN KAUPUNKI TUOMISENALUE VIKINKAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI 164 TUOMISENALUE, VIKINKAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.3.2012

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vaasa Vähäkyrö kk. Hiiripellontie. OAS 1 Plan-Ark Oy Kaava nro 1048 ALUE: VÄHÄKYRÖ KIRKONSEUTU. HIIRIPELLONTIEN JA HAARAJOENTIEN LIIKENNEALUEET JA NIIDEN VIEREISET KORTTELI-, PUISTO-, HAUTAUSMAA-, JA KATUALUEET.

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131 Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelualue

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 1/7 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 23.1.2013, 5.1.2015 TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 2/7

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

PORNAINEN KAAVASELOSTUS KOTOJÄRVEN KARTANON VIHERKAISTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN KAAVASELOSTUS KOTOJÄRVEN KARTANON VIHERKAISTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN KOTOJÄRVEN KARTANON VIHERKAISTA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Päiväys 31.8.2011. Vireille tulosta ilmoitettu:. Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit , ja 1068) II- vaihe

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit , ja 1068) II- vaihe 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit 1000 1038, 1041 1046 ja 1068) II- vaihe Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI Kylän Hirvijärvi tila: Metsätunturi 747-402-6-45 ja Itälaakso 747-402-7-8 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12014 28.8.2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

N12 Nummen kevyen liikenteen väylä, 103. kaupunginosa Nummen Oilaantien liikennealueen asemakaavan muutos

N12 Nummen kevyen liikenteen väylä, 103. kaupunginosa Nummen Oilaantien liikennealueen asemakaavan muutos Kaupunkisuunnittelulautakunta 32 17.03.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 20.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 9 11.02.2016 Kaupunginhallitus 70 22.02.2016 Kaupunkisuunnittelulautakunta 61 24.05.2016

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: 1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien eteläpuoli) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän asemakaavamuutos (Ylä-Kittilän niitty) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 5.03 6.011 Lähivirkistysalue,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus 3.9.2009 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 6 asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan asemakaava-alue, kortteli 6 Selostus

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

Kirkonkylän asemakaavan laajennus

Kirkonkylän asemakaavan laajennus TUUSNIEMI Kirkonkylän asemakaavan laajennus Kaavaselostus HYVÄKSYTTY: KVAL pp.kk.2017 xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (10) Savolainen Lilian 8.9.2017 Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT...

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI Keskustaajaman asemakaavan muutos ja laajennus, Ostolantien ja Pihlajavedentien alue

ÄHTÄRIN KAUPUNKI Keskustaajaman asemakaavan muutos ja laajennus, Ostolantien ja Pihlajavedentien alue ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16X201052.65041 Kvalt... 19.8.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Keskustaajaman asemakaavan muutos ja laajennus, Ostolantien ja Pihlajavedentien alue ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 1 PERUSTIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.9.2014 LAPPAJÄRVEN KUNTA Rovastilan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Tanssijantien_muutos L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\0\ Tanssijantien_m.docx\PS N ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVAN LAATIJA: LIEDON KUNTA / KAAVOITUS JATEKNISET PALVELUT: Kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 00 09

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET:

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: KAAVA 02 SIVU 1/4 TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 1-19, 21 JA 31 SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ RAKENNUSKAAVATIE-, LIIKENNE-, VIRKISTYS-, ERITYIS-, MAA- JA METSÄTALOUS- SEKÄ VESIALUEITA.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA)

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANK YTT PALVELUT 10.9.2013 Osallistumis-

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus 7.3.2006 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan

Lisätiedot