80100 JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) / /2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "80100 JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.2.2015 4886/11.01.00/2014"

Transkriptio

1 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus ja ympäristölautakunta Kokous pvm Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) / /2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 27 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee maankaatopaikkaa. Kyseessä on toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan tarkistaminen. LUVAN HAKIJA JA YHTEYSHENKILÖ Joensuun kaupunki Kaupunkirakenneyksikkö Muuntamontie 5, Joensuu Liike ja yhteisötunnus: Yhteyshenkilö: Hannu T Holopainen, Muuntamontie 5, Joensuu, LAITOS / TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Maankaatopaikka Sarvingintie, Eno Kiinteistötunnus LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulain 27 mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava lupa. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetuksen 2 kohta 12 a mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa käsiteltäviin lupa asioihin kuuluu alle tonnin vuotuiselle jätemäärälle mitoitettu maankaatopaikka. ASIAN VIREILLETULO Lupahakemus on tullut vireille TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET Pohjois Karjalan Ympäristökeskus on päätöksellään Dnro PKA 2004 Y 50 (121) myöntänyt Enon kunnan omistamalle Penttilän tilalle RNo 11:58 toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan maankaatopaikalle. Lupamääräysten tarkistaminen on määrätty mennessä, mikäli toiminta jatkuu vuoden 2015 jälkeen.

2 2 Pohjois Karjalan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus on siirtänyt ympäristöluvan Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen valvottavaksi. ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Alue ei sijaitse asemakaava alueella. Joensuun seudun yleiskaavassa 2020 alue on osoitettu maa ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Maankaatopaikka sijaitsee noin 4 kilometrin päässä Enon kirkonkylästä. Enon ja Sarvingin väliselle maantielle on matkaa noin 400 metriä ja lähin asutus sijaitsee noin 600 metrin päässä maankaatopaikasta. Alue on maa ja metsätalousaluetta, jonka maaperä on savikkoa ja kasvillisuus on vuonna 2005 ollut pajukkoa ja reunaosiltaan nuorta männikköä. Maankaatopaikan kasvillisuus on heinikkoa ja rikkakasveja. Kasvillisuus ei ole merkittävästi muuttunut aikaisemmassa ympäristöluvassa esitetyistä tiedoista. Alueella on toiminut kaatopaikka vuosina Alue on kunnostettu vuosina siten, että suurin osa jätteistä on kuljetettu toiselle kaatopaikalle. Kunnostuksen yhteydessä kaivantoon kasoihin jääneet puhtaat peittomaat levitettiin ja tasattiin alueelle. Alueen reunalla on pohjaveden tarkkailuputkia. Puhdistetun kaatopaikka alueen pintavedet valuvat nykyisin ojituksia pitkin noin 800 metrin etäisyydellä olevaan Pielisjoen Väliveteen. Alueen itäpuolella noin 200 metrin päässä alkaa pohjavesialue. Läjitysalueen koko on noin 2,3 hehtaaria. Alueella ei ole rakennuksia ja se on suljettu puomilla ja ojituksilla. Alueen alkuperäinen maanpinnan korkeus vaihtelee välillä metriä. LAITOKSEN TOIMINTA Maankaatopaikalle läjitetään rakentamistoiminnassa tulevaa puhdasta maa ainesta. Puhdasta rakentamiseen kelpaamatonta maa ainesta tulee yleisten alueiden, katualueiden ja kiinteistöjen pohjarakentamisen yhteydessä. Alueen ympäristöluvan mukaisesta enimmäismäärästä ( ktr m 3 ) on käyttämättä ktr m 3 (n tn). Joensuun kaupungin tekemien maastomittausten mukaan vuosien maankaatopaikalle on läjitetty ktr m 3 maa ainesta, eli keskimäärin 3750 ktr m 3 / vuosi. Vuosittaiset maaainesmäärät vaihtelevat mutta aikaisempaan toimintaan nähden alueen käyttö ja liikenne pysyy samankaltaisena.

3 3 Maakaatopaikalle sijoitettava maa ainekset muotoillaan läjityssuunnitelman mukaisesti ja valmiit alueen osat annetaan metsittyä luontaisesti. Maankaatopaikalle ei sijoiteta puutarhajätettä. YMPÄRISTÖNKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Alueelle tuodaan puhdasta maa ainesta keskimäärin ktr m 3 /vuosi ( tn). Hakijan mukaan läjitettävillä maa aineksilla ei ole haitallisia vaikutuksia ympäristöön, maaperään tai pohjaveteen. Alue on varustettu puomilla. Alueelle läjitettävä aines voi kuivissa olosuhteissa pölytä. Pölyämisen katsotaan kuitenkin olevan vähäistä johtuen alhaisesta liikennenopeudesta. Liikenne alueella ei aiheuta normaalia voimakkaampaa melua. Materiaalit eivät myöskään aiheuta haitallisia hajuja. Alueella on ojitusjärjestelmä, jossa sade ja lumien sulamisvedet imeytyvät maahan tai valuvat Väliveteen. TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Alueelle tuotavan aineksen laatua valvotaan sekä pidetään kirjaa materiaalien määrästä ja laadusta. Maa ainesmääristä raportoidaan vuosittain. Raportin tiedot saadaan vuosittaisista maastomittauksista ja rakennuskohteiden antamista määräarvoista. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA HÄIRIÖPÄÄSTÖT Hakemuksessa ei ole esitetty poikkeustilanteisiin varautumista. PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA (BAT) JA ENERGIATEHOKKUUS Arviota parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta ei ole esitetty HAKIJAN ESITYS LUPAMÄÄRÄYKSIKSI Voimassa olevassa ympäristöluvassa lupamääräyksissä 2, 5, 7 ja 8 käsitellään puutarha ja kantojätettä. Ympäristöluvan tarkistuksessa ei haeta läjitysalueelle puutarha ja kantojätteen sijoitusta. Lupamääräys 10 käsittelee maankaatopaikan aukioloa. Uudessa luvassa esitetään aukioloajaksi arkipäivät klo LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Hakemuksesta on kuulutettu Joensuun kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin kotisivuilla sekä Enon palvelupisteellä Asianosaisia on kuultu hakemuksen johdosta.

4 4 Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset Hakemuksesta on neuvoteltu hakijan kanssa Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty lausunto sijaintikunnan terveydensuojeluviranomaiselta. Terveydensuojeluviranomainen ei ole antanut lausuntoa lupahakemuksesta. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. VIRANOMAISEN RATKAISU JA LUPAMÄÄRÄYKSET Ratkaisu Rakennus ja ympäristölautakunta myöntää Joensuun kaupungin kaupunkirakenneyksikölle ympäristönsuojelulain 27 :ssä tarkoitetun ympäristöluvan maankaatopaikalle tilalla Penttilä RNo 11:58, osoitteessa Sarvingintie, Eno. Luvan saajan on noudatettava toiminnassaan hakemuksessa esitetyn lisäksi tämän päätöksen lupamääräyksiä. Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Lupamääräys 1. Alueelle saadaan pysyvästi sijoittaa rakentamistoiminnasta tulevaa pilaantumatonta maaainesta yhteensä ktr m 3. Lupamääräys 2. Läjitysalue tulee olla läjityssuunnitelmassa esitetty eikä sitä saa suurentaa. Alueelle tuotavat maa ainekset tulee tasata riittävän usein. Täyttö tulee tiivistää huolellisesti ja luiskien kaltevuus tulee olla 1:3 tai sitä loivempia, liian korkeita penkereitä tulee välttää. Ylin läjityskorkeus saa olla enintään läjityssuunnitelmassa esitetty Toiminnan päätyttyä, mahdolliset rakenteet ja laitteet on poistettava alueelta ja alue tulee muotoilla ympäröivään maastoon sopivaksi ja huolehdittava alueen metsityksestä. Lopulliset jälkihoito ja maisemointitoimenpiteet on toteutettava välittömästi läjitystoiminnan päätyttyä alueella. Lupamääräys 3. Toiminta tulee järjestää siten, että siitä ei aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, maiseman rumentumista, maaperän pilaantumisvaaraa, pinta tai pohjavesien pilaantumista tai muutakaan haittaa ympäristölle. Mikäli alueelle tuodaan ympäristöluvan vastaisesti pilaantuneita maa aineksia tai muita jätteitä, tulee ne välittömästi toimittaa asianmukaiseen vastaanottopisteeseen. Asiattomien pääsy alueelle tulee estää pitämällä puomi lukittuna ja kunnossa.

5 5 Lupämääräys 4. Alueen sade ja sulamisvedet tulee johtaa maastoon hallitusti niin, että lähtevistä vesistä voidaan tarvittaessa ottaa näyte. Lupamääräys 5. Toiminta ei saa aiheuttaa kohtuutonta pölyhaittaa. Pölyhaittoja tulee tarvittaessa ehkäistä kastelemalla, peittämällä hienojakoisen aineksen kuormat tai muulla vastaavalla menetelmällä. Lupamääräys 6. Toimintaa saadaan harjoittaa arkipäivisin klo välisenä aikana. Melutaso ei saa ylittää lähimmissä häiriintyvissä kohteissa päivällä ekvivalenttitasoa (LAeq) 55 db(a). Melutasoa on tarvittaessa tarkkailtava mittauksin. Lupamääräys 7. Mikäli alueella säilytetään tilapäisesti polttoaineita tai öljytuotteita, tulee säiliöiden olla kaksivaippaisia tai ne tulee sijoittaa säiliön tilavuutta vastaavaan katettuun ja tiiviiseen suojaaltaaseen. Polttoainesäiliö tulee varustaa ylitäytönestolaitteella ja sen tulee olla lukittavissa. Polttonesteiden tankkauspaikka tulee suojata vettä läpäisemättömällä pinnoitteella tai suojakalvolla. Lupamääräys 8. Toiminnassa tulee noudattaa niitä määräyksiä, joita Joensuun alueellisen jätelautakunnan yleisissä jätehuoltomääräyksissä ja Joensuun kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä on annettu jätteiden käsittelystä, lajittelusta ja varastoinnista, vaarallisista jätteistä, vaarallisia jätteitä koskevasta kirjanpidosta, ajoneuvojen pesemisestä sekä kemikaalien ja vaarallisten jätteiden säiliövarastoinnista. Lupamääräys 9. Toiminnalle on nimettävä vastaava hoitaja, jonka vastuulla on ylijäämämaiden vastaanotto ja kirjanpito. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluyksikköön. Lupamääräys 10. Joensuun kaupungin rakennus ja ympäristölautakunnalle on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä toimitettava edellistä vuotta koskeva yhteenvetoraportti, josta ilmenee seuraavat tiedot: vastaanotettujen maa ainesten määrä, laatu ja alkuperä toiminnan ympäristövaikutukset ja haittojen torjunta mahdolliset poikkeustilanteet jälkihoidon ja maisemoinnin eteneminen Toiminnan häiriötilanteista, olennaisesta muuttamisesta, pitkäaikaisesta keskeyttämisestä, lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on viipymättä ilmoitettava rakennus ja ympäristölautakunnalle

6 6 Lupamääräys 11. Hakijan on toimitettava euron suuruinen vakuus (takaus, vakuutus tai pantattu talletus). Vakuuden tulee olla voimassa kunnes jälkihoitotyöt on loppukatselmuksessa todettu hyväksytysti tehdyiksi. Vakuuden suuruutta voidaan tarkistaa läjitysalueen laajentuessa ja jälkihoitotöiden edetessä. RATKAISUN JA LUPAMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Yleiset perustelut Ympäristönsuojelulain 52 :n mukaisesti luvassa on annettava määräykset mm. päästöjen rajoittamisesta, jätteiden syntymisen vähentämisestä ja haittojen vähentämisestä. YSL:n 58 :n mukaan luvassa on annettava lisäksi tarpeelliset määräykset jätteistä ja jätehuollosta jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamiseksi. YSL:n 62 :n mukaisesti tulee myös antaa tarpeelliset määräykset toiminnan ja päästöjen tarkkailusta. Kun otetaan huomioon toiminnan laatu, siitä saadut selvitykset, sijoituspaikka sekä edellä annetut lupamääräykset, voidaan katsoa, ettei toiminnasta aiheudu terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Toiminnasta ei myöskään aiheudu naapureille kohtuutonta rasitusta. Hakija on toiminnan laajuus ja luonne huomioiden riittävän vakavarainen ja sillä on käytettävissä riittävä asiantuntemus toiminnan harjoittamiseen. Lupamääräys 1. Lupa on rajattu käsittelemään vain pilaantumattomia maa aineksia eli maankaatopaikalle sijoitettavan maa ainesjätteen sisältämien haitta aineiden edustavien pitoisuuksien tulee alittaa PIMA asetuksessa säädetyt alemmat ohjearvot, koska alueen pohjarakenteet eivät vastaa pilaantuneiden maiden tai muiden jätteiden käsittelyvaatimuksia. Vastaanotettavan maa aineksen määrä on rajattu lupahakemuksen mukaisesti. Lupamääräys 2. Läjitysalueen tulee pysyä suunnitelman mukaisissa rajoissa, jotta toiminnasta ei aiheudu haittaa ympäristölle. Ylin läjityskorkeus on määrätty hakemuksen mukaisesti. Valtioneuvoston asetuksen jätteistä (179/2012) 13 :n mukaan jätteen käsittelylaitos tai paikka tai sen osa on jätteen vastaanoton lakattua viipymättä saatettava sellaiseen tilaan, ettei siitä käytöstä poistamisen jälkeen aiheudu jätelain 13 :n 2 momentissa tarkoitettua vaaraa tai haittaa. Lupamääräys 3. Toiminnassa tulee ottaa huomioon yleiset periaatteet ja velvollisuudet ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Ympäristönsuojelulain periaatteena on, että haitalliset ympäristövaikutukset ehkäistään ennakolta, menetellään varovaisesti ja huolellisesti ja käytetään parasta mahdollista tekniikkaa. Jätelain 13 :n mukaan jätteestä ja jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, roskaantumista, yleisen turvallisuuden heikentymistä taikka muuta näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. Asiattomien pääsy alueelle tulee estää, jotta ulkopuoliset eivät tuo alueelle sinne kuulumattomia jätteitä ja jotta estetään mahdollinen ilkivalta.

7 7 Lupamääräys 4. Sadevesien ja sulamisvesien mukana voi alueelta huuhtoutua kiintoainesta. Tästä syystä sade ja sulamisvedet tulee johtaa hallitusti pois. Vedet tulee johtaa pois siten, että tarvittaessa voidaan lähtevästä vedestä ottaa vesinäyte mahdollisten ympäristövaikutusten todentamiseksi. Lupamääräys 5. Hienojakoisen aineen kuljetuksesta ja läjittämisestä voi aiheutua pölyhaittaa lähialueelle. Haittojen ehkäisemiseksi luvassa on edellytetty tarvittaessa peittämään kuormat, kastelemaan tai vähentämään haittoja muulla menetelmällä. Lupamääräys 6. Toiminta ei saa aiheuttaa naapuruussuhdelain (26/1920) 17 :ssä tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Tästä syystä laitoksen toiminta aika on rajattu päiväsaikaan. Melulle asetetut rajaarvot perustuvat valtio neuvoston päätökseen melutason ohjearvoista (993/1992). Melumittaus tulee tehdä, mikäli on aihetta epäillä raja arvojen ylittyvän. Lupamääräys 7. Mikäli alueella varastoidaan tilapäisesti polttonesteitä tai öljytuotteita, tulee säilytys toteuttaa lupamääräyksen mukaisesti maaperän ja pohjaveden pilaantumisvaaran välttämiseksi. Asetetut vaatimukset ovat Joensuun kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaiset. Lupamääräys 8. Joensuun alueellisen jätelautakunnan yleisissä jätehuoltomääräyksissä ja Joensuun kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä annetaan määräykset muun muassa jätehuollosta ja kemikaalien ja vaarallisten jätteiden säiliövarastoinnista. Kyseisiä määräyksiä on syytä noudattaa myös ympäristöluvan mukaisessa toiminnassa, jotta vältetään alueen epäsiisteys ja mahdollinen pohjaveden ja maaperän pilaantumisen vaara. Lupamääräys 9. Jätelain 141 :n mukaan jätteenkäsittelylaitoksen tai paikan toiminnanharjoittajan on nimettävä vastuuhenkilö toiminnan asianmukaista hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan seurantaa ja tarkkailua varten. Lupamääräys 10. Jätelaissa säädetään ympäristöluvanvaraisen jätteen käsittelytoiminnan kirjanpito ja tiedonantovelvollisuudesta sekä kirjanpitoon sisällytettävistä tiedoista ja niiden säilyttämisestä. Toiminnasta pidettävä kirjanpito on tarpeen toiminnan valvonnan kannalta. Lisäksi jätteenkäsittelypaikan pitäjän on oltava selvillä käsiteltävien jätteiden lajista, määrästä, laadusta ja ympäristövaikutuksista. Ilmoitukset toimintaa koskevista muutoksista ovat tarpeen toiminnan valvonnan sekä ympäristöluvan muutostarpeen arvioinnin takia. Lupamääräys 11. Ympäristönsuojelulain 59 :n mukaan jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuuden asettaminen on tarpeen alueen saattamiseksi kuntoon, mikäli toiminta lakkaa yllättäen. Ympäristönsuojelulain 60 :n mukaan vakuuden on oltava riittävä 59 :ssä säädettyjen toimien hoitamiseksi ottaen huomioon toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annettavat määräykset.

8 8 LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Päätöksen voimassaolo Päätös on voimassa toistaiseksi. Luvan saajan on toimitettava uusi ympäristölupahakemus lupamääräysten tarkistamista varten mennessä, jos toimintaa edelleen jatketaan. Toiminnanharjoittajan tulee uudessa hakemuksessa esittää yhteenveto niistä toimenpiteistä, joilla ympäristökuormitusta on vähennetty tai jos kuormitus on vuosina lisääntynyt, selvitys kuormituksen lisääntymisen syistä. Maininta lupaa ankaramman asetuksen noudattamisesta Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tässä luvassa olevia määräyksiä ankarampia määräyksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 2, 5 8, 14 17, 20, 27, 34, 39, 42 44, 48 49, 52 53, 58 62, 66, 71, 83 85, 87, 123, 170, ja 205 Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 4 ja Jätelaki (JäteL 646/2011) 2, 5 6, 8, 12 15, 19, , 141 Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 4, 13, 20, 22 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 2 Joensuun kaupungin ympäristönsuojelumääräykset (159/ ) Joensuun alueellisen jätelautakunnan yleiset jätehuoltomääräykset (503/ ) Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (884/ ) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 919. Maksu määräytyy Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti. Maksua on alennettu 50 % taksan 5 :n mukaisesti. Naapurien kuulemisesta aiheutuvat kulut peritään erikseen. Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2,3 ja 5. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Joensuun kaupunki kaupunkirakenneyksikkö, Muuntamontie 5, Joensuu Jäljennös päätöksestä Pohjois Karjalan ELY keskus/ympäristö ja luonnonvarat, PL 69, Joensuu Ilmoitus päätöksestä Ilmoitetaan kirjeellä niille naapurikiinteistöille, joita on kuultu lupahakemuksesta. Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdissä Rakennus ja ympäristölautakunta tiedottaa tästä päätöksestä kuuluttamalla Joensuun kaupungin ilmoitustaululla.

9 9 MUUTOKSENHAKU Valitusosoitus Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusoikeus on: 1) sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea; 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön, terveyden tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; 4) elinkeino, liikenne ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella; 5) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. Valitusosoitus on liitteenä.

Rakennus- ja ympäristölautakunta Kokous pvm. 15.10.2014 111. 80100 JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 17.10.2014 3891/11.01.

Rakennus- ja ympäristölautakunta Kokous pvm. 15.10.2014 111. 80100 JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 17.10.2014 3891/11.01. JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta Kokous pvm. 15.10.2014 111 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 17.10.2014

Lisätiedot

80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 23.5.2014 3142/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 23.5.2014 3142/11.01.00/2014 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 21.5.2014 60 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 23.5.2014 3142/11.01.00/2014

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 :n 1 momentti

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 :n 1 momentti Ympäristö- ja terveyslautakunta 16 25.03.2015 Siikaisten kunnan maankaatopaikan ympäristölupa Ympäristö- ja terveyslautakunta 16 Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.3.2014 39 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 18.12.2008 241 Dnro 541/67/679/2007 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2008

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 18.12.2008 241 Dnro 541/67/679/2007 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2008 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 18.12.2008 241 Dnro 541/67/679/2007 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2008 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta koskien sähkö-

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2009 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 1 Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristö- ja rakennuslautakunta 24.4.2014 36 Dnro 524/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.5.2014 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 109/10/1 Dnro ISAVI/124/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.11.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen lupamääräysten tarkistaminen, Tmi Taito Heikkilän

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulain Rauhankatu 3 27 :n mukaisessa 18100 HEINOLA ympäristölupa-asiassa Päätös on annettu julkipanon jälkeen 27. 5.

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS Teknisten palveluiden lautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS Asia: Valmistelija: Lupaviranomainen: Päätöspäivä: Päätös T. Isokungas Ky:n ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012. Liike- ja yhteisötunnus: 0208201-1

Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012. Liike- ja yhteisötunnus: 0208201-1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012 ASIA Romuajoneuvojen purkutoiminta, Jyväskylä HAKIJA Jyväskylän Ammattiopisto Viitaniementie

Lisätiedot

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KU-YK 144/14.10.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.10.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Ympäristölautakunta DNo 4066/11.01.00/2013 Päätöksen antopäivä 27.12.2013

Ympäristölautakunta DNo 4066/11.01.00/2013 Päätöksen antopäivä 27.12.2013 ESPOON KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta DNo 4066/11.01.00/2013 Päätöksen antopäivä 27.12.2013 Asia Päätös Ympäristönsuojelulain (86/2000) 55 :n mukaisesta hakemuksesta ympäristöluvan tarkistamiseksi.

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015

Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015 1 ORIVEDEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen PL 7 Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015 YMPÄRISTÖLUPA; KARPIN KÄSITTELY

Lisätiedot

Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan aloittamiseen, Kuopio

Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan aloittamiseen, Kuopio Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 86/10/1 Dnro ISAVI/99/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2010 ASIA HAKIJA Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan

Lisätiedot

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristöterveyslautakunta 8 03.04.2014 Teijo Makkosen ympäristölupapäätös kallion louhintaa ja murskausta, asfalttiasemaa sekä kierrätysasfaltin, purkubetonin ja purkutiilen varastointia ja käsittelyä

Lisätiedot

Ympäristölupapäätös. Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010

Ympäristölupapäätös. Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 Etelä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 ASIA Päätös Tramel Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta.

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 70/10/1 Dnro ISAVI/100/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.8.2010 ASIA HAKIJA Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja

Lisätiedot

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2010/2 Dnro ESAVI/249/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.9.2010 ASIA Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

BERENDSEN TEXTIL SERVICE AB:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA

BERENDSEN TEXTIL SERVICE AB:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA BERENDSEN TEXTIL SERVICE AB:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA KU-YK 45/11.3.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot