AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAVALINNAT Valintaryhmäkohtaiset pääsy- ja soveltuvuuskoeaihiot kokeiltavaksi kevään 2014 yhteisvalinnassa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAVALINNAT Valintaryhmäkohtaiset pääsy- ja soveltuvuuskoeaihiot kokeiltavaksi kevään 2014 yhteisvalinnassa"

Transkriptio

1 Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAVALINNAT Valintaryhmäkohtaiset pääsy- ja soveltuvuuskoeaihiot kokeiltavaksi kevään 2014 yhteisvalinnassa OPETUSHALLITUS Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijavalintaan liittyvien kokeiden kehittämishanke (VAKUVA 2)

2 Johdanto Ammatilliseen peruskoulutukseen kohdistuvat keskeisimmät nuorisotakuun toimet liittyvät yhteishaun opiskelijavalintojen uudistamiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen välisen tulossopimuksen mukaan parhaillaan on käynnissä laaja ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijavalintaan liittyvien kokeiden kehittämishanke (VAKUVA 2), joka jakautuu seuraavaan kolmeen pääkohtaan: 1. Pääsy- ja soveltuvuuskokeiden valtakunnallinen yhdenmukaistaminen 2. Valtakunnallisen kielikokeen käyttöönotto 3. Valtakunnallisen oppimisvalmiuksia mittaavan kokeen käyttöönotto harkintaan perustuvan valinnan tueksi. Tässä asiakirjassa on tietoa ja materiaalia kehittämishankkeen pääsy- ja soveltuvuuskokeiden valtakunnallisesta yhdenmukaistamisesta. Valtakunnallisen yhdenmukaistamisen tavoitteena on muodostaa ammatillisista perustutkinnoista mahdollisimman laajoja valintaryhmiä, joiden sisällä mahdollisten pääsy- ja soveltuvuuskokeiden pisteet siirtyvät hakukohteiden välillä. Lisäksi tavoitteena on laatia koulutuksen järjestäjien käyttöön valintaryhmäkohtaiset pääsy- ja soveltuvuuskoeaihiot, jotka osaltaan lisäävät hakijoiden yhdenvertaisuutta opiskelijavalinnassa. Laajoja valintaryhmiä ja yhtenäisiä pääsy- ja soveltuvuuskoeaihioita pilotoivat kevään 2014 yhteishaussa 15 valtionavustusta saavaa koulutuksen järjestäjää (lista liitteenä). Aineisto on kuitenkin vapaasti kaikkien koulutuksen järjestäjien hyödynnettävissä. Pilottien ja muiden koulutuksen järjestäjien kokemukset huomioon ottaen VAKUVA 2 -kehittämishankkeessa täsmennetään valintaryhmät, viimeistellään koeaihiot sekä valmistellaan tarvittavat asetusmuutokset pääsy- ja soveltuvuuskokeiden valtakunnallista käyttöönottoa varten. Palautelomake toimitetaan koulutuksen järjestäjille huhtikuussa.

3 Yleistä pääsy- ja soveltuvuuskokeiden järjestämisestä kevään 2014 opiskelijavalinnassa Koulutuksen järjestäjä voi järjestää ammatilliseen peruskoulutukseen hakeville pääsy- tai soveltuvuuskokeen. Niiden merkitys on kuitenkin muuttunut, koska jokaiselle peruskoulun päättävälle ja ilman toisen asteen koulutusta olevalle tulee nuorisotakuuseen perustuen varmistaa opiskelupaikka. Pääsy- ja soveltuvuuskokeita suositellaan järjestettäväksi mahdollisimman vähän huomioiden kokeiden tarkoituksenmukaisuus ja taloudellisuus. Koulutuksen järjestäjien yhteistyö pääsy- ja soveltuvuuskokeiden suunnittelussa ja järjestämisessä on toivottavaa niiden laadullisen kehittämisen ja määrällisen vähentämisen näkökulmista. Koulutuksen järjestäjän tulee tiedottaa (asetus 4/2013) etukäteen, minkälaisista osista pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu ja miten kokeen eri osat pisteytetään. Opintopolku.fi -sivustolta hakijat löytävät koulutuksen järjestäjien tallentaman pääsy- ja soveltuvuuskokeita koskevan tiedon valintaperusteet ja pääsykokeet -välilehdeltä. Tämän lisäksi pääsy- ja soveltuvuuskoekutsussa koulutuksen järjestäjä tiedottaa hakijalle mahdollisimman tarkasti pääsy- ja soveltuvuuskokeen järjestelyistä sekä sen vaikutuksesta opiskelijavalintaan. Mahdolliset pääsy- ja soveltuvuuskokeet tulee järjestää välisenä aikana. Pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen kutsutaan hakukohteen kaikki hakijat (asetus 4/2013). Hakija kutsutaan hakukohteen ylimpään hakutoiveeseen, jossa järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskoe. Koulutuksen järjestäjä antaa hakijalle hyväksytystä pääsy- tai soveltuvuuskokeesta 1 10 pistettä tai hylätystä kokeesta 0 pistettä. Kokeeseen osallistumatta jättäminen tuottaa myös hakijalle hylätyn tuloksen. Pääsy- ja soveltuvuuskokeiden hylkäämisiä toivotaan tehtäväksi vain vahvoin perustein ja mahdollisimman vähän. On huomioitava, että hylkääminen on hakijan kannalta merkittävä päätös ja se vaikuttaa mahdollisesti myös hakijan muihin hakuihin, koska pääsykoepisteet sekä hylätty tulos siirtyvät muiden koulutuksen järjestäjien vastaaviin hakukohteisiin aikaisempien vuosien tapaan. Tärkeää on myös muistaa, ettei muissa kuin SORA-tutkinnoissa hakijan terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyvä seikka saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Hakija harkitsee mahdollisuuksiaan ja tekee hakupäätöksen terveys- ja toimintakykyhaasteita koskevan informaation ja ohjauksen avulla. SORA-tutkintojen osalta koulutuksen järjestäjän on mahdollista pyytää hakijalta todistus terveydentilasta, mutta ainoastaan silloin jos hakulomakkeessa hakijan oman arvion mukaan siihen ilmenee aihetta. Prosessi ei liity pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin. Pääsy- ja soveltuvuuskokeissa ei arvioida hakijan opetuskielen hallintaa. Kevään 2014 kielikoe järjestetään valtakunnallisesti kaikille hakijoille, joiden äidinkieli on muu kuin opetuskieli eikä kielitaitoa ole voitu todentaa muilla tavoin (asetus 4/2013). Koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijaksi ottamisesta ja vastaa hakijoiden yhdenvertaisesta kohtelusta opiskelijavalinnassa. Pääsy- ja soveltuvuuskokeen järjestämisessä on mahdollista käyttää ulkopuolisia yrityksiä, mutta silloinkin vastuu säilyy koulutuksen järjestäjällä. Dokumentointi hakijakohtaisesti on tärkeää, että päätöksen perusteisiin voidaan tarvittaessa palata.

4 Ohje valintaryhmäkohtaisten pääsy- ja soveltuvuuskoeaihioiden käyttöön Valintaryhmäkohtaisten pääsy- ja soveltuvuuskoeaihioiden tavoitteena on lisätä hakijoiden yhdenvertaista kohtelua opiskelijaksi ottamisessa. Pääsy- ja soveltuvuuskoeaihioiden laadinnassa on huomioitu, että yhteishaku kohdistuu aikaisempaa nuoremmille hakijoille. Mittaaminen kohdistuu asioihin, jotka antavat lisäarvoa perusopetuksen päättötodistuksen rinnalla. Pääsy- ja soveltuvuuskokeilla halutaan ensisijaisesti tukea soveltuvien hakijoiden pääsyä koulutukseen (vrt. karsinta). Keskeistä on, että hakijan soveltuvuuden mittaaminen ja pisteyttäminen perustuu kaikille osapuolille tiedossa oleviin kriteereihin. Pääsy- ja soveltuvuuskoeaihiossa määritellään valintaryhmittäin mitattavat asiat, arviointikriteerit sekä kokeen jakautuminen osiin ja osien pisteytys. 1. Valintaryhmät Valintaryhmällä tarkoitetaan hakukohteiden kokonaisuutta, jonka sisällä pääsy- ja soveltuvuuskokeet järjestetään yhtenäisin kriteerein ja valintapisteet siirtyvät hakijan mahdollisiin muihin saman valintaryhmän hakutoiveisiin. Valintaryhmäkäsitettä ei ole vielä vahvistettu asetuksella. Tässä asiakirjassa esitetyt useamman perustutkinnon muodostamat laajat valintaryhmät eivät ole vielä kevään 2014 opiskelijavalinnassa valtakunnallisesti käytössä. Valintaryhmäkokeilut ovat kuitenkin piloteissa mahdollisia ja toivottavia. Opintopolku.fi - järjestelmä ei tue kutsujen tulostamista ja pisteiden siirtämistä laajoissa valintaryhmissä. Pilotoinnin ja muiden kokeilujen yhteydessä koulutuksen järjestäjät sopivat keskenään kutsujen lähettämisestä hakijoille ja pisteiden siirtämisestä useampiin hakukohteisiin. Tämä vaatii erityistä tarkkuutta kutsujen laatimisessa ja tietojen viemisessä järjestelmään. VAKUVA 2 -kehittämishankkeen tavoitteena on ollut muodostaa mahdollisimman laajoja valintaryhmiä. Tässä aineistossa 52 ammatillista a on jaettu 17 valintaryhmään. Valintaryhmien muodostamisen lähtökohtana käytettiin ammatillisia ja yhdistäviä keskeisiä mitattavia asioita. 2. Mitattavat asiat Pääsy- ja soveltuvuuskokeiden mitattaviksi asioiksi määriteltiin sellaisia yleisiä taitoja, joita tarvitaan lähes kaikissa tutkinnoissa ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä. Valintaryhmittäin valittiin 2-3 keskeisintä yleistä taitoa mitattaviksi asioiksi seuraavasta listasta: Aloitteellisuus ja vastuullisuus, systemaattisuus, sosiaalisuus ja ilmaisutaito, kädentaidot, tekninen taitavuus, hienomotoriikka, luovuus, visuaalinen ja avaruudellinen hahmottaminen, eläin- ja/tai luontosuuntautuneisuus, ongelmanratkaisutaito, musikaalisuus ja liikunnallisuus.

5 3. Arviointikriteerit Arviointikriteerit on kuvattu aihiossa valintaryhmittäin, jokaisesta mitattavasta asiasta erikseen. Arviointikriteerit täsmentävät minkälaisena toimintana mitattava asia näyttäytyy hakijalla. Aihiossa ei ole määritelty minkälaista pisteskaalaa mitattaessa käytetään, mutta arvioinnin yhdenmukaistamiseksi on arvioinnin tasoille määritelty niiden prosentuaalinen vaikutus lopullisiin pisteisiin. Arviointikriteerit on laadittu yleisellä tasolla, jotta koulutuksen järjestäjälle jää mahdollisimman laaja vapaus valita pääsy- ja soveltuvuuskokeessa käytettävät mittausmenetelmät ja muut koejärjestelyt. Useampaa mitattavaa asiaa voi arvioida yhdellä mittausmenetelmällä tai päinvastoin yhtä mitattavaa asiaa voidaan arvioida kahdella mittausmenetelmällä. Keskeistä kuitenkin on, ettei pääsyja soveltuvuuskokeissa mitata sellaisia asioita, joita ei ole kirjattu arviointikriteereihin eikä käytetä sellaisia mittausmenetelmiä, jotka eivät sovellu kuvattujen mitattavien asioiden arviointiin. Valtakunnallisesti käyttöön otettaviin aihioihin on tavoitteena lisätä esimerkkejä mittausmenetelmistä. Tästä materiaalista ne jätettiin kuitenkin pois, jotta ne eivät ohjaisi liikaa pilottien suunnittelua. Pääsy- ja soveltuvuuskoetilanteet tulisi suunnitella niin, että hakijalla on mahdollisuus näyttää eduksi olevia valmiuksiaan. 4. Mistä osista koe muodostuu ja miten osat pisteytetään Asetuksen 4/ mukaan Koulutuksen järjestäjä voi antaa hakijalle hyväksytystä pääsy- tai soveltuvuuskokeesta 1 10 pistettä. Koulutuksen järjestäjän on tiedotettava hakijoille etukäteen, minkälaisista osista pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu ja miten kokeen eri osat pisteytetään. Pääsy- ja soveltuvuuskoeaihiossa määritellään valintaryhmittäin, minkälaisista osista pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu ja miten kokeen eri osat pisteytetään. Kokeen yhteisellä rakenteella ja pisteytyksellä määritellään, mikä painoarvo lopullisissa pisteissä on kullakin mitattavalla asialla. Valintaryhmän yhteisellä pääsy- ja soveltuvuuskokeen rakenteella varmistetaan myös hakijan yhdenvertainen kohtelu valintaryhmän sisällä riippumatta siitä, missä oppilaitoksessa hän pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen osallistuu.

6 OPETUSHALLITUS PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEIDEN PILOTOINTI KEVÄT 2014 (VAKUVA2 -KEHITTÄMISHANKE) VALINTARYHMÄKOHTAISET AIHIOT Valintaryhmät 1 Viittomakielisen ohjauksen Lapsi- ja perhetyön Nuoriso- ja vapaaajanohjauksen 2 Sosiaali- ja terveysalan Mitattavat asiat 1. Aloitteellisuus ja vastuullisuus 2. Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen 1. Aloitteellisuus ja vastuullisuus Arviointikriteerit 1. Hakija osoittaa aktiivista vastuunkantoa. 100 % Hakija toimii aktiivisesti ja yritteliäästi sekä kantaa kokonaisvastuuta tehtävän suorittamisesta. 60 % Hakija toimii aktiivisesti ja yritteliäästi ottaen vastuun omista tehtävistään. 20 % Hakija pyrkii osallistumaan tehtävän suorittamiseen. 0 % Hakija on passiivinen tai välinpitämätön. 2. Hakija esiintyy ja toimii luontevasti. 100 % Hakija on aktiivinen ja motivoitunut sekä ilmaisee itseään luontevasti. 60 % Hakija on aktiivinen ja pystyy ilmaisemaan itseään. 20 % Hakija pyrkii kommunikoimaan pääsykoetilanteessa. 0 % Hakija on passiivinen eikä suoriudu annetuista tehtävistä. 1. Hakija osoittaa aktiivisuutta, yritteliäisyyttä, vastuun ottamista ja motivaatiota. 100 % Hakija on valmistautunut pääsykokeisiin monipuolisesti. Hän toimii tehtäväksiannon mukaisesti ja kantaa kokonaisvastuuta toiminnastaan aloitteellisesti ja rakentavasti. Hakija on innostunut ja myönteisesti asennoitunut. 66 % Hakija on valmistautunut pääsykokeisiin ohjeiden mukaisesti. Hän toimii tehtäväksiannon mukaisesti ja kantaa vastuuta omasta toiminnastaan. Hakija on asiallinen ja toimii tavoitteen mukaisesti. 33 % Hakijan toiminta vaatii ohjausta. Hän on epävarma ja myötäilee muiden ehdotuksia ja mielipiteitä. 0 % Hakija ei orientoidu tilanteeseen. Hän häiritsee tai jää täysin syrjään toiminnasta, eikä ole vuorovaikutuksessa. Mistä osista koe muodostuu ja miten osat pisteytetään aloitteellisuutta ja vastuullisuutta sekä sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista mittaavista osista. Hyväksytystä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 1-10 p. Pisteet jakautuvat seuraavasti: 1. Aloitteellisuus ja vastuullisuus 0-5 p 2. Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen 0-5p. aloitteellisuutta ja vastuullisuutta, sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista sekä ongelmanratkaisua mittaavista osista. Hyväksytystä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 1-10p. Pisteet jakautuvat seuraavasti: 1. Aloitteellisuus ja vastuullisuus 0-3 p. 2. Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen 0-4 p. 3. Ongelmanratkaisutaito 0-3 p. 4. Kokeista pois jääminen tai hylätty pääsy- ja 2. Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen 2. Hakija näyttää halunsa ja taitonsa ihmisten kanssa toimimiseen ja itsensä ilmaisemiseen eri keinoin. 100 % Hakija ilmaisee itseään luontevasti muita huomioiden. Hän on aktiivinen vuorovaikutuksessa ja perustelee vastauksensa omakohtaisesti ja monipuolisesti. Hakijan katsekontakti ja käytös on esimerkillistä. 75 % Hakija ilmaisee itseään muita huomioiden. Hän vastaa kysymyksiin ja pystyy perustelemaan vastauksiaan. Hakijan käyttäytyminen on asiallista.

7 25 % Hakijan itsensä ilmaiseminen ja käyttäytyminen vaatii ohjausta. Hän vastaa kysymyksiin lyhyesti perustelematta. 0 % Hakija on passiivinen ja vetäytyvä vuorovaikutuksessa tai käyttäytyy epäasiallisesti. Hän ei ota katse- tai puhekontaktia ja jättää vastaamatta kysymyksiin. Valintaryhmät 3 Hiusalan Kauneudenhoit oalan 3. Ongelmanratkaisutaito Mitattavat asiat 1. Sosiaalisuus ja ilmaisutaito 3. Hakija näyttää asioiden hahmottamistaan, reagointiaan ongelmatilanteissa sekä päätöksentekoaan ja paineensietoaan. 100 % Hakija hahmottaa kokonaisuuden ja tunnistaa ongelmatilanteet. Hän analysoi vaihtoehtoisia ratkaisuja ja toimii ratkaisukeskeisesti, harkitusti ja suunnitelmallisesti. Hakija perustelee tekemiään ratkaisuja monipuolisesti ja kestää painetta. 66 % Hakija tunnistaa ongelmatilanteet ja selviää niistä paineen alaisena. Hän pystyy perustelemaan ratkaisujaan. 33 % Hakija selviää tutuista ongelmatilanteista ohjeiden mukaisesti tai ohjattuna. 0 % Hakija ei pysty toimimaan tai panikoi. Arviointikriteerit 1. Hakija näyttää halunsa ja taitonsa ihmisten kanssa toimimiseen ja itsensä ilmaisemiseen eri keinoin. 100 % Hakija ilmaisee itseään luontevasti muita huomioiden. Hän on aktiivinen vuorovaikutuksessa ja perustelee vastauksensa omakohtaisesti ja monipuolisesti. Hakijan katsekontakti ja muu käytös on esimerkillistä. 75 % Hakija ilmaisee itseään muita huomioiden. Hän vastaa kysymyksiin ja pystyy perustelemaan vastauksiaan. Hakijan käyttäytyminen on asiallista. 25 % Hakijan itsensä ilmaiseminen ja käyttäytyminen vaativat ohjausta. Hän vastaa kysymyksiin lyhyesti perustelematta. 0 % Hakija on passiivinen ja vetäytyvä vuorovaikutuksessa tai käyttäytyy epäasiallisesti. Hän ei ota katse- tai puhekontaktia ja jättää vastaamatta kysymyksiin. Mistä osista koe muodostuu ja miten osat pisteytetään kädentaitoja, visuaalisuutta ja sosiaalisuutta sekä ilmaisutaitoa mittaavista osista. Hyväksytystä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 1-10p. Pisteet jakautuvat seuraavasti: 1. Sosiaalisuus ja ilmaisutaito 0-4p 2. Kädentaidot 0-4p 3. Visuaalinen ja avaruudellinen hahmottaminen 0-2p 4. Kokeista pois jääminen tai hylätty pääsy- ja 2. Kädentaidot 2. Hakija osoittaa kykyä silmän ja käden yhteistoimintaan. 100 % Valmistaa laadukkaasti työstetyn ohjeen/mallin mukaisen tuotoksen annetussa ajassa. 60 % Valmistaa ohjeen/mallin mukaisen tuotoksen annetussa ajassa. 20 % Valmistaa tuotosta ohjeen/mallin mukaisesti mutta, ei saa sitä valmiiksi. 0 % Ei synny tunnistettavaa tuotosta tai hakija luovuttaa. 3. Visuaalinen ja avaruudellinen 3. Hakija osoittaa visuaalista hahmottamiskykyä ja kykyä käyttää kuvallisen ilmaisun keinoja kolmiulotteisen vaikutelman aikaansaamiseksi.

8 Valintaryhmät 4 Tekstiili- ja vaatetusalan Puualan Verhoilu- ja sisustusalan Käsi- ja taideteollisuusal an * Audiovisuaalise n viestinnän * Kuvallisen ilmaisun * 5 Liiketalouden Matkailualan Hotelli-, ravintola- ja catering-alan Kotityö- ja hahmottaminen Mitattavat asiat 1. Kädentaidot 2. Visuaalinen ja avaruudellinen hahmottaminen 3. Luovuus 1. Systemaattisuus 100 % Kuvan vastaavuus malliin sekä kuvallisen ilmaisun keinojen monipuolinen käyttö. 50 % Kuvasta malli on selvästi tunnistettavissa, kuvallisen ilmaisun keinoja on käytetty suppeasti. 0 % Ei synny tunnistettavaa tuotosta tai hakija luovuttaa. Arviointikriteerit 1. Hakija osoittaa kykyä silmän ja käden yhteistoimintaan. 100 % Valmistaa laadukkaasti työstetyn ohjeen/mallin mukaisen tuotoksen annetussa ajassa. 60 % Valmistaa ohjeen/mallin mukaisen tuotoksen annetussa ajassa. 20 % Valmistaa tuotosta ohjeen/mallin mukaisesti mutta, ei saa sitä valmiiksi. 0 % Ei synny tunnistettavaa tuotosta tai hakija luovuttaa. 2. Hakija osoittaa visuaalista hahmottamiskykyä ja kykyä käyttää kuvallisen ilmaisun keinoja kolmiulotteisen vaikutelman aikaansaamiseksi. 100 % Kuvan vastaavuus malliin sekä kuvallisen ilmaisun keinojen monipuolinen käyttö. 33 % Kuvasta malli on selvästi tunnistettavissa, kuvallisen ilmaisun keinoja on käytetty suppeasti. 0 % Ei synny tunnistettavaa tuotosta tai hakija luovuttaa. 3. Hakija osoittaa ideointikykyä ja luovuutta. 100 % Suorittaa tehtävän omaperäisesti ja kekseliäästi. 50 % Suorittaa tehtävän annetussa ajassa, mutta tavanomaisesti ja perinteisesti. 0 % Ei synny tunnistettavaa tuotosta tai hakija luovuttaa. 1. Hakija osoittaa toiminnassaan järjestelmällisyyttä ja keskittymiskykyä sekä havaintonopeutta ja tarkkuutta. 100 % Hakija kykenee suoriutumaan prosessiluonteisesta tehtävästä laadukkaasti kirjallisen ohjeen mukaisesti ihanneajassa. 50 % Hakija kykenee suoriutumaan prosessiluonteisesta tehtävästä kirjallisen ohjeen mukaisesti määräajassa. 25 % Hakija kykenee suoriutumaan prosessiluonteisesta tehtävästä kirjallisten ohjeiden mukaisesti ohjattuna. 0 % Hakija ei kykene toimimaan tai luovuttaa. Mistä osista koe muodostuu ja miten osat pisteytetään kädentaitoja, visualisuutta ja avaruudellista hahmottamista sekä luovuutta mittaavista osista. Hyväksytystä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 1-10p. Pisteet jakautuvat seuraavasti: 1. Kädentaidot 0-5 p. 2. Visuaalinen ja avaruudellinen hahmottaminen 0-3 p. 3. Luovuus 0-2 p. 4. Kokeista pois jääminen tai hylätty pääsy- ja systemaattisuutta sekä sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista mittaavista osista. Hyväksytystä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 1-10 pistettä. Pisteet jakautuvat seuraavasti: 1. Systemaattisuus 0-4 p. 2. Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen 0-6 p.

9 puhdistuspalvel u-jen Tieto- ja viestintätekniik an Valintaryhmät 6 Laboratorioala n Lääkealan Prosessiteollisu uden 2. Sosiaalisuus ja itsensäilmaiseminen Mitattavat asiat 1. Systemaattisuus 2. Ongelmanratkaisutaito 2. Hakija näyttää halunsa ja taitonsa ihmisten kanssa toimimiseen ja itsensä ilmaisemiseen eri keinoin. 100 % Hakija ilmaisee itseään luontevasti muita huomioiden. Hän on aktiivinen vuorovaikutuksessa ja perustelee vastauksensa omakohtaisesti ja monipuolisesti. Hakijan katsekontakti ja muu käytös on esimerkillistä. 75 % Hakija ilmaisee itseään muita huomioiden. Hän vastaa kysymyksiin ja pystyy perustelemaan vastauksiaan. Hakijan käyttäytyminen on asiallista. 25 % Hakijan itsensä ilmaiseminen ja käyttäytyminen vaativat ohjausta. Hän vastaa kysymyksiin lyhyesti perustelematta. 0 % Hakija on passiivinen ja vetäytyvä vuorovaikutuksessa tai käyttäytyy epäasiallisesti. Hän ei ota katse- tai puhekontaktia ja jättää vastaamatta kysymyksiin. Arviointikriteerit 1. Hakija osoittaa järjestelmällisyyttä, keskittymiskykyä, pitkäjänteisyyttä sekä havaintonopeutta ja tarkkuutta. 100 % Hakija kykenee suoriutumaan prosessiluonteisesta tehtävästä laadukkaasti kirjallisen ohjeen mukaisesti ihanneajassa. 50 % Hakija kykenee suoriutumaan prosessiluonteisesta tehtävästä kirjallisen ohjeen mukaisesti määräajassa. 25 % Hakija kykenee suoriutumaan prosessiluonteisesta tehtävästä kirjallisten ohjeiden mukaisesti ohjattuna. 0 % Hakija ei kykene toimimaan tai luovuttaa. 2. Hakija osoittaa asioiden hahmottamista, reagointia ongelmatilanteissa sekä päätöksentekokykyä ja paineensietoa. 100 % Hakija hahmottaa kokonaisuuden ja tunnistaa ongelmatilanteet. Hän toimii ratkaisukeskeisesti, harkitusti ja suunnitelmallisesti. Hakija perustelee tekemiään ratkaisuja monipuolisesti ja kestää painetta. 66 % Hakija tunnistaa ongelmatilanteet ja selviää niistä paineen alaisena. Hän pystyy perustelemaan ratkaisujaan. 33 % Hakija selviää tutuista ongelmatilanteista ohjeiden mukaisesti tai ohjattuna. 0 % Hakija ei pysty toimimaan tai panikoi. Mistä osista koe muodostuu ja miten osat pisteytetään systemaattisuutta sekä sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista mittaavista osista. Hyväksytystä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 1-10 pistettä. Pisteet jakautuvat seuraavasti: 1. Systemaattisuus 0-4 p. 2. Ongelmanratkaisutaito 0-6 p.

10 7 Elintarvikealan Tieto- ja tietoliikennetek niikan Kone- ja metallialan Talotekniikan Kiinteistöpalvel u-jen Autoalan Painoviestinnä n Pintakäsittelyal an Sähkö- ja automaatiotekn ii-kan Rakennusalan Kaivosalan Logistiikan Valintaryhmät 8 Turvallisuusala n 1. Kädentaidot 2. Tekninen hahmotuskyky Maanmittausalan Veneenrakennuk sen Merenkulkualan Muovi- ja kumitekniikan Suunnitteluassist entin Metsäalan Mitattavat asiat 1. Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen 1. Hakija osoittaa kykyä silmän ja käden yhteistoimintaan. 100 % Hakija valmistaa laadukkaasti työstetyn ohjeen/mallin mukaisen tuotoksen annetussa ihanneajassa. 60 % Hakija valmistaa ohjeen/mallin mukaisen tuotoksen annetussa määräajassa. 20 % Hakija valmistaa tuotosta ohjeen/mallin mukaisesti, mutta ei saa sitä valmiiksi määräaikaan mennessä. 0 % Hakija ei saa valmistettua tunnistettavaa tuotosta tai hakija luovuttaa. 2. Hakija osoittaa kykyä teknisten laitteiden/koneiden ymmärrykseen ja toiminnan hahmottamiseen sekä kykyä ratkaista teknisiä ongelmia. 100 % Hakija kokoaa laadukkaasti teknisen tuotoksen valmiiksi ohjeiden mukaan annetussa ihanneajassa. 60 % Hakija kokoaa teknisen tuotoksen valmiiksi ohjeiden mukaan annetussa määräajassa. 20 % Hakija kokoaa teknistä tuotosta ohjeiden mukaan, mutta ei saa sitä valmiiksi määräaikaan mennessä. 0 % Hakija ei saa koottua tunnistettavaa teknistä tuotosta tai luovuttaa. Arviointikriteerit 1. Hakija esiintyy ja toimii luontevasti toisten kanssa. 100 % Hakija on aktiivinen ja motivoitunut vuorovaikutustilanteessa sekä ilmaisee itseään luontevasti. 60 % Hakija on aktiivinen ja pystyy ilmaisemaan itseään. 20 % Hakija pyrkii kommunikoimaan vuorovaikutustilanteessa vastaamalla esitettyihin kysymyksiin. 0 % Hakija on passiivinen ja vetäytyvä vuorovaikutuksessa tai käyttäytyy epäasiallisesti eikä suoriudu tehtävästä. kädentaitoja ja teknistä taitavuutta mittaavista osista. Hyväksytystä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 1-10p. Pisteet jakautuvat seuraavasti: 1. Kädentaidot 0-5 p. 2. Tekninen taitavuus 0-5 p. Mistä osista koe muodostuu ja miten osat pisteytetään sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista, teknistä taitavuutta sekä aloitteellisuutta ja vastuullisuutta mittaavista osista. Hyväksytystä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 1-10p. Pisteet jakautuvat seuraavasti: 1. Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen 0-4 p.

11 2. Tekninen hahmotuskyky 2. Hakija osoittaa kykyä teknisten laitteiden/koneiden ymmärrykseen ja toiminnan hahmottamiseen sekä kykyä ratkaista teknisiä ongelmia. 100 % Hakija kokoaa laadukkaasti teknisen tuotoksen valmiiksi ohjeiden mukaan annetussa määräajassa. 50 % Hakija kokoaa teknistä tuotosta ohjeiden mukaan, mutta ei saa sitä valmiiksi määräaikaan mennessä. 0 % Hakija ei saa koottua tunnistettavaa teknistä tuotosta tai luovuttaa. 2. Tekninen taitavuus 0 2 p. 3. Aloitteellisuus ja vastuullisuus 0-4 p. 4. Kokeista pois jääminen tai hylätty pääsy- ja 9 Kello- ja mikromekaniik an Hammastekniik an 3. Aloitteellisuus ja vastuullisuus 1. Systemaattisuus 2. Hienomotoriikka 3. Hakija osoittaa aktiivisuutta, yritteliäisyyttä, omista tehtävistään vastuun ottamista ja motivaatiota. 100 % Hakija on valmistautunut pääsykokeeseen ohjeen mukaisesti. Hakija toimii annetun tehtävän mukaisesti ja kantaa vastuuta toiminnastaan aloitteellisesti ja rakentavasti. Hakija on innostunut ja hänen asenteensa on myönteinen. Hakija toimii harkitusti ja perustelee ratkaisujaan. 60 % Hakija on valmistautunut pääsykokeeseen. Hakija toimii annetun tehtävän mukaisesti ja suhtautuu tehtävään myönteisesti ja vastuullisesti. 20 % Hakija on valmistautunut huonosti. Hakija toimii tehtävässä ohjattuna sekä on toiminnassaan epävarma ja myötäilee muiden mielipiteitä 0 % Hakija ei ole valmistautunut pääsykokeeseen lainkaan, ei toimi tehtävän mukaisesti edes ohjattuna tai hakija häiritsee muiden toimintaa tai jää täysin syrjään. 1. Hakija osoittaa järjestelmällisyyttä, keskittymiskykyä, pitkäjänteisyyttä sekä havaintonopeutta ja tarkkuutta. 100 % Hakija kykenee suoriutumaan prosessiluonteisesta tehtävästä laadukkaasti kirjallisen ohjeen mukaisesti ihanneajassa. 66 % Hakija kykenee suoriutumaan prosessiluonteisesta tehtävästä kirjallisen ohjeen mukaisesti määräajassa. 33 % Hakija kykenee suoriutumaan prosessiluonteisesta tehtävästä kirjallisten ohjeiden mukaisesti ohjattuna. 0 % Hakija ei kykene toimimaan tai luovuttaa. 2. Hakija osoittaa käsien liikkeiden hallintaa, motorista käsien säätelyä ja ohjausta sekä silmän ja käden yhteistyötä. 100 % Hakijan käsien liikkeiden hallinta on nopeaa, sujuvaa ja tarkkaa. Voimankäyttö tehtäviä suoritettaessa on optimaalista. Silmän ja käden yhteistyö on luontevaa ja tehokasta. Tehtävän tekeminen on vaivatonta. 50 % Hakijan käsien liikkeiden hallinta on sujuvaa ja tarkkaa. Voimankäyttö tehtäviä suoritettaessa on tarkoituksenmukaista. Silmän ja käden yhteistyö vaatii harjoittelua onnistuakseen. 25 % Hakijan käsien liikkeiden hallinta on kömpelöä ja hidasta. Voimankäyttö ei ole kontrolloitua. Tehtävän tekeminen on työlästä ja tuskaista. 0 % Hakija ei selviydy tarkkuutta vaativista tehtävistä. hienomotoriikkaa ja systemaattisuutta mittaavista osista. Hyväksytystä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 1-10p. Pisteet jakautuvat seuraavasti: 1. Hienomotoriikka 0-6 p. 2. Systemaattisuus 0 4 p. valituksi.

12 Valintaryhmät Mitattavat asiat Arviointikriteerit Puutarhataloud 1. Aloitteellisuus en ja vastuullisuus Kalatalouden Luonto- ja ympäristöalan Maatalousalan Hevostalouden 2. Eläin- ja/tai Luontosuuntautu neisuus 1. Aloitteellisuus ja vastuullisuus 2. Eläinsuuntautuneisuus 1. Hakija osoittaa aktiivisuutta, yritteliäisyyttä, omista tehtävistään vastuun ottamista ja motivaatiota. 100 % Hakija on valmistautunut pääsykokeeseen ohjeen mukaisesti. Hakija toimii annetun tehtävän mukaisesti ja kantaa vastuuta toiminnastaan aloitteellisesti ja rakentavasti. Hakija on innostunut ja hänen asenteensa on myönteinen. Hakija toimii harkitusti ja perustelee ratkaisujaan. 60 % Hakija on valmistautunut pääsykokeeseen. Hakija toimii annetun tehtävän mukaisesti ja suhtautuu tehtävään myönteisesti ja vastuullisesti. 20 % Hakija on valmistautunut huonosti. Hakija toimii tehtävässä ohjattuna sekä on toiminassaan epävarma ja myötäilee muiden mielipiteitä 0 % Hakija ei ole valmistautunut pääsykokeeseen lainkaan, ei toimi tehtävän mukaisesti edes ohjattuna tai hakija häiritsee muiden toimintaa tai jää täysin syrjään. 2. Hakija osoittaa kykyä ja halua luonnossa/eläinten kanssa toimimiseen. 100 % Hakija suhtautuu positiivisesti annettuihin tehtäviin ja tarttuu niihin oma-aloitteisesti sekä tekee annetut tehtävät huolellisesti loppuun ohjeiden mukaan. 60 % Hakija suhtautuu positiivisesti annettuihin tehtäviin ja toimii ohjeiden mukaan. 30 % Hakija suhtautuu annettuihin tehtäviin vältellen mutta pyrkii tekemään tehtävän ohjeen mukaan TAI Suhtautuu tehtävään sopivasti mutta tekee tehtävän vain osittain eikä ota ohjeita vastaan. 0 % Hakija on haluton tarttumaan tehtävään, suhtautuu tilanteeseen sopimattomasti ja ei ota ohjeita vastaan. 1. Hakija osoittaa aktiivista vastuunkantoa. 100 % Hakija toimii aktiivisesti ja yritteliäästi sekä kantaa kokonaisvastuuta tehtävän suorittamisesta. 75 % Hakija toimii aktiivisesti ja yritteliäästi ottaen vastuun omista tehtävistään. 25 % Hakija pyrkii osallistumaan tehtävän suorittamiseen. 0 % Hakija on passiivinen tai välinpitämätön. 2. Hakija osoittaa halua ja valmiutta eläinten kanssa toimimiseen. 100 % Hakija toimii ohjeiden mukaan, on innokas tarttumaan tehtävään ja saattaa annetut tehtävät huolellisesti loppuun. 66 % Hakija toimii ohjeiden mukaan, sekä tekee tehtävät loppuun. 16 % Hakija suoriutuu ohjatusti annetusta tehtävästä. 0 % Hakija ei suoriudu tehtävästä. Mistä osista koe muodostuu ja miten osat pisteytetään aloitteellisuutta ja vastuullisuutta sekä eläin- ja/tai luontosuuntautuneisuutta mittaavista osista. Hyväksytystä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 1-10p. Pisteet jakautuvat seuraavasti: 1. Aloitteellisuus ja vastuullisuus 0-4 p. 2. Eläin- ja/tai luontosuuntautuneisuus 0-6 p. valituksi. aloitteellisuudesta ja vastuullisuudesta sekä kyvystä toimia eläinten kanssa. Hyväksytystä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 1-10p. Pisteet jakautuvat seuraavasti: 1. Aloitteellisuus ja vastuullisuus 0-4 p. 2. Eläin- ja luontosuuntautuneisuus 0-6 p. valituksi.

13 1 2 Valintaryhmät Sirkusalan * Mitattavat asiat 1. Luovuus Arviointikriteerit 1. Hakija kykenee avoimeen ja luonnolliseen vuorovaikutukseen, sekä hän osoittaa ideointikykyä. 100 % Hakija kykenee avoimeen ja luonnolliseen vuorovaikutukseen yleisön edessä sekä on omaperäinen ja kekseliäs. 60 % Hakija kykenee normaaliin vuorovaikutukseen yleisön edessä ja osoittaa kekseliäisyyttä. 20 % Hakija pyrkii vuorovaikutukseen ja kykenee esiintymään yleisön edessä. 0 % Hakija ei kykene vuorovaikutukseen tai hän ei uskalla esiintyä yleisön edessä. Mistä osista koe muodostuu ja miten osat pisteytetään Pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu luovuutta ja liikunnallisuutta mittaavista osista. Hyväksytystä pääsyja soveltuvuuskokeesta hakija saa 1-10p. Pisteet jakautuvat seuraavasti: 1. Luovuus 0-5 p 2. Liikunnallisuus 0-5 p valituksi. 2. Liikunnallisuus 2. Hakija hallitsee kehonsa ja täyttää koulutukseen vaadittavat fyysiset edellytykset. 100 % Hakija on fyysisesti lahjakas ja hallitsee kehonsa taitavasti. 60 % Hakija omaa hyvät fyysiset valmiudet. 20 % Hakija omaa vaadittavat fyysiset minimivalmiudet. 0 % Hakijalla ei ole riittäviä fyysisiä valmiuksia Liikunnan-ohjauksen * Tanssialan * Jokaiseen hakukohteeseen on omat pääsy- ja soveltuvuuskokeet. Edellytetään on liittyvää aiempaa osaamista. Haun yhteydessä käytetään lisätietolomaketta. Tarkennetaan kevään 2014 aikana valintaryhmän mitattavat asiat ja arviointikriteerit. Liikunnallisuus, johon liittyy kehon hallinta, ketteryys ja koordinaatio. Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen, joihin liittyy halu ja taito ihmisten kanssa toimimiseen ja itsensä ilmaiseminen eri keinoin. Tarkennetaan kevään 2014 aikana hakukohteita yhdistävät mitattavat asiat, jotka täsmentyvät hakukohteittain. Esim. Liikunnallisuus, johon liittyy kehon hallinta, ketteryys ja koordinaatio. Musikaalisuus, johon liittyy mm. rytmitaju, sävelkorva ja musiikillinen ilmaisutaito. Pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu liikunnallisuutta sekä sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista mittaavista osista. Hyväksytystä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 1-10p. Pisteet jakautuvat seuraavasti: 1. Liikunnallisuus 0-7 p 2. Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen 0-3 p valituksi. Pääsy- ja soveltuvuuskokeen muodostuminen eroaa hakukohteittain. Kevään 2014 aikana selvitetään hakukohteita yhdistäviä mitattavia asioita ja niiden painottumista pääsykoepisteisiin.

14 1 5 Musiikkialan * Jokaiseen hakukohteeseen on omat pääsy- ja soveltuvuuskokeet. Edellytetään on liittyvää aiempaa osaamista. Haun yhteydessä käytetään lisätietolomaketta. Tarkennetaan kevään 2014 aikana hakukohteita yhdistävät mitattavat asiat, jotka täsmentyvät hakukohteittain. Esim. Musikaalisuus, johon liittyy mm. rytmitaju, sävelkorva ja musiikillinen ilmaisutaito. Luovuus, joka näkyy mm. idearikkautena, kekseliäisyytenä ja luovuuden ilmaisutaitona. Pääsy- ja soveltuvuuskokeen muodostuminen eroaa hakukohteittain. Kevään 2014 aikana selvitetään hakukohteita yhdistäviä mitattavia asioita ja niiden painottumista pääsykoepisteisiin Lentokoneasennuksen Lennonjohdon * * asetuksen 4/ mom.4 mukainen tutkinto Laaditaan kevään 2014 aikana valintaryhmän mitattavat asiat ja arviointikriteerit. Ei kuulu yhteishaun piiriin Nykyinen valtakunnallinen pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu seuraavista osista: - Matematiikan, fysiikan ja loogisen ajattelukyvyn osio; maksimipistemäärä 0-5 p - Englannin kielen koe (ei ilmailusanastoa); maksimipistemäärä 0-2 p - Suomen kielen koe; maksimipistemäärä 0-1 p - Haastattelu; maksimipistemäärä 0-2 p Mikäli hakija ei osallistu kokeeseen tai jonkin osa-alueen pisteet jäävät alle 30 %:iin maksimipistemäärästä, hakijaa ei voi tulla valituksi

OPETUSHALLITUS 17.2.2014 PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEIDEN PILOTOINTI (VAKUVA2 -HANKE) VALINTARYHMÄKOHTAISET MITATTAVAT ASIAT, KOKEEN OSIOT JA PISTEYTYS

OPETUSHALLITUS 17.2.2014 PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEIDEN PILOTOINTI (VAKUVA2 -HANKE) VALINTARYHMÄKOHTAISET MITATTAVAT ASIAT, KOKEEN OSIOT JA PISTEYTYS OPETUSHALLITUS 17.2.2014 PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEIDEN PILOTOINTI (VAKUVA2 -HANKE) VALINTARYHMÄKOHTAISET MITATTAVAT ASIAT, KOKEEN OSIOT JA PISTEYTYS Valintaryhmät 1 Viittomakielisen ohjauksen Lapsi- ja

Lisätiedot

VAKUVA 2 pilotointi ja jatkokehittäminen. Valtionavustushankkeiden käynnistystilaisuus Juhani Kulmala

VAKUVA 2 pilotointi ja jatkokehittäminen. Valtionavustushankkeiden käynnistystilaisuus Juhani Kulmala VAKUVA 2 pilotointi ja jatkokehittäminen Valtionavustushankkeiden käynnistystilaisuus 17.2.2014 Juhani Kulmala Valtakunnallisesti yhtenevät kokeet ja niiden tehtävät Pääsy- ja soveltuvuuskokeet 1-10 lisäpistettä

Lisätiedot

VAKUVA 2 - HANKKEESEEN LIITTYVÄ TIEDOTUS- JA KUULEMISTILAISUUS II

VAKUVA 2 - HANKKEESEEN LIITTYVÄ TIEDOTUS- JA KUULEMISTILAISUUS II AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAVALINTOJEN UUDISTAMINEN JA VALTAKUNNALLISESTI YHTENEVÄT - PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEET - KIELIKOE - OPPIMISVALMIUKSIA MITTAAVA KOE OHJAUSRYHMÄN EHDOTUKSET 8.11.2013

Lisätiedot

Yksikön päällikkö, opetusneuvos Sirkka-Liisa Kärki

Yksikön päällikkö, opetusneuvos Sirkka-Liisa Kärki Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen ja valtakunnallisesti yhtenevät Pääsy- ja soveltuvuuskokeet Kielikoe Oppimisvalmiuksia mittaava koe Tiedotus- ja kuulemistilaisuus II 8.11.2013

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen Pääsy- ja soveltuvuuskokeet Kielikoe Oppimisvalmiuksia mittaava koe

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen Pääsy- ja soveltuvuuskokeet Kielikoe Oppimisvalmiuksia mittaava koe Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen Pääsy- ja soveltuvuuskokeet Kielikoe Oppimisvalmiuksia mittaava koe Tiedotus- ja kuulemistilaisuus 27.5.2013 Yksikön päällikkö, opetusneuvos Sirkka-Liisa

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut - seminaari 9.12.2013. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Sirkka-Liisa Kärki

Oppijan verkkopalvelut - seminaari 9.12.2013. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Sirkka-Liisa Kärki VAKUVA 2 hanke Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen ja valtakunnallisesti yhtenevät Pääsy- ja soveltuvuuskokeet Kielikoe Oppimisvalmiuksia mittaava koe Oppijan verkkopalvelut

Lisätiedot

Uudistuneet ammatilliset perustutkinnot ja valmistavat koulutukset

Uudistuneet ammatilliset perustutkinnot ja valmistavat koulutukset UUSIEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA TUTKINNON PERUSTEIDEN KÄYTTÖÖNOTTO - AIKATAULU Sirkka-Liisa Kärki Opetusneuvos Asiantuntijayksikön päällikkö Sirkka-Liisa.Karki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Yhteishaku sekä pääsy- ja soveltuvuuskokeet. Opinto-ohjaaja Virpi Seimelä WinNova

Yhteishaku sekä pääsy- ja soveltuvuuskokeet. Opinto-ohjaaja Virpi Seimelä WinNova Yhteishaku sekä pääsy- ja soveltuvuuskokeet Opinto-ohjaaja Virpi Seimelä WinNova Yhteishaku 2014 Yhteishaku Kevään 2014 yhteishaku 24.2. 14.3.2014 (klo 15) Opintopolku.fi pk, yo Opiskelijavalinnat aikaisintaan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2015. 451/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2015. 451/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2015 451/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa annetun opetus-

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO, Kokkola Hyvinvointikampus, Kokkola Kannuksen toimipaikka Kaustisen toimipaikka Kälviän toimipaikka Perhon toimipaikka Toholammin toimipaikka 2013 2014 Koulutus- ja opintoala

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn. tehostamisohjelma. Määrällisen seurannan tulokset. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn. tehostamisohjelma. Määrällisen seurannan tulokset. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Määrällisen seurannan tulokset 2013 2014 Sisällys Sisällys... 2 1. Määrällinen seuranta... 3 2. Tutkinnon suorittamisen lopettaminen... 4 2.1 Tulokset

Lisätiedot

Opintopolku-info vastuukäyttäjille ja Opintopolku.fi

Opintopolku-info vastuukäyttäjille ja Opintopolku.fi Opintopolku-info vastuukäyttäjille 20.10.2017 ja 27.10.2017 Sisältö Kuulumisia Opetushallituksesta Haku- ja valintaprosessin kehittämisretro Uudet opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea pääsy- ja soveltuvuuskokeiden kehittämiseen VAKUVA 2 pilotointi ja jatkokehittäminen Valtionavustushankkeiden

Valtionavustuksilla tukea pääsy- ja soveltuvuuskokeiden kehittämiseen VAKUVA 2 pilotointi ja jatkokehittäminen Valtionavustushankkeiden Valtionavustuksilla tukea pääsy- ja soveltuvuuskokeiden kehittämiseen VAKUVA 2 pilotointi ja jatkokehittäminen Valtionavustushankkeiden käynnistystilaisuus 17.2.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö,

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht.

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. YHTEENSÄ 112 536 435 124 106 89 198 40 369 2009 443 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1609 Viittomakielinen ohjaus 0 Lapsi- ja perhetyön

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika :40:57 1(5) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika :40:57 1(5) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 18.04.2016 10:40:57 1(5) Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 2016 Syksy Oppilaitos: 10053 Koulutuskeskus Salpaus Tiedot päivitetty Opintopolusta: 18.4.2016 08:07 Haku- Koodi Toimipiste

Lisätiedot

Ajankohtaista Amiksesta -

Ajankohtaista Amiksesta - Ajankohtaista Amiksesta - infotilaisuus Kokemuksia vuoden 2015 yhteishausta ja uudistukset vuonna 2016 9.10.2015 Arja Inkiläinen Koulutustarjonta Koulutuskeskus Salpauksessa (varsinainen haku) 2015/2014

Lisätiedot

Miten ennakointitietoa voidaan käyttää koulutuksen kehittämisessä ja päätöksenteossa (case Pkky)

Miten ennakointitietoa voidaan käyttää koulutuksen kehittämisessä ja päätöksenteossa (case Pkky) Miten ennakointitietoa voidaan käyttää koulutuksen kehittämisessä ja päätöksenteossa (case Pkky) 16.2.2016 Ilkka Pirskanen Kuntayhtymän johtaja Lähtökohdat 2 Perustana on opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Poimintoja yhteishakuinfosta

Poimintoja yhteishakuinfosta Poimintoja yhteishakuinfosta 2013 2014 Rajamäen yläasteella ensisijaisesti haettiin ammatillinen koulutus 74 lukiokoulutus 61 valittiin opiskelijaksi ammatillinen koulutus 62 lukiokoulutus 60 Yhteishaku

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014 ALOITUSPAIKAT 2015 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. Alpat 2014 Ylitys / Alitus YHTEENSÄ 112 511 463 130 116 91 214 84 398 2119 2139-20 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40

Lisätiedot

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu Koulutustarjonta 2014 Opintopolku.fi -hakupalvelu Muutoksia yhteishaussa Valintaperusteet Pisteytys muuttunut aiemmasta käytännöstä Harkintaan perustuva valinta Aiemmin joustava valinta Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht.

ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. YHTEENSÄ 112 478 458 118 104 78 197 91 381 2017 450 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1609 Viittomakielinen ohjaus 0 Lapsi- ja perhetyön

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT Yht. AmoJtk AmoK. AmoJp. Ylitys / Alitus. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat

ALOITUSPAIKAT Yht. AmoJtk AmoK. AmoJp. Ylitys / Alitus. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. Alpat 2016 Ylitys / Alitus YHTEENSÄ 112 478 446 118 104 78 197 91 383 2007 2068-61 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40

Lisätiedot

Opintopolku-info vastuukäyttäjille Opintopolku.fi

Opintopolku-info vastuukäyttäjille Opintopolku.fi Opintopolku-info vastuukäyttäjille Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen Hakijoita 73 500, 2900 hakijaa vähemmän kuin edellisenä vuonna Ammatilliseen koulutukseen hakeneiden määrä

Lisätiedot

Lähes kaikkiin perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin voi tutustua ja hakea osoitteessa www.opintopolku.fi.

Lähes kaikkiin perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin voi tutustua ja hakea osoitteessa www.opintopolku.fi. 1/5 Tiedote huoltajille Haut perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin keväällä ja kesällä 2016 Lähes kaikkiin perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin voi tutustua ja hakea osoitteessa www.opintopolku.fi.

Lisätiedot

Yhteishakuinfo 23.1.2014. www.opintopolku.fi

Yhteishakuinfo 23.1.2014. www.opintopolku.fi Yhteishakuinfo 23.1.2014 www.opintopolku.fi Sähköinen yhteishaku www.opintopolku.fi Valtakunnallinen oppilasvalinta ammatilliseen koulutukseen, lukioon sekä kotitalousopetukseen 5 hakutoivetta, vain yhteen

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2018 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi Aiko Yhteensä

ALOITUSPAIKAT 2018 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi Aiko Yhteensä YHTEENSÄ 112 478 441 118 104 80 181 91 376 1981 445 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen/kasvatus- ja ohjausalan pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Viittomakielinen ohjaus /

Lisätiedot

YHTEISHAKU 2013. Vihdin yhteiskoulu

YHTEISHAKU 2013. Vihdin yhteiskoulu YHTEISHAKU 2013 Vihdin yhteiskoulu Hakuaika 25.2.-15.3.2013 klo 16.15 Täydennyshaku 5.-12.7.2013 klo 16.15 oppilaitosten vapaiksi jääneille paikoille - tulokset aikaisintaan 2.8.2013 Syksyn yhteishaku

Lisätiedot

YHTEISHAKU KEVÄT 2015 / NURMIJÄRVI / 1. HAKUTOIVEET

YHTEISHAKU KEVÄT 2015 / NURMIJÄRVI / 1. HAKUTOIVEET YHTEISHAKU KEVÄT 2015 / NURMIJÄRVI / 1. HAKUTOIVEET ISO KLA KLA10 KLAJOPO MÄN NYK RAJ RAJJOPO KIV Lukiot 60,8 % 403 69 72 4 1 62 105 90 0 0 Alppilan lukio Lukio 0 Arkadian yhteislyseo Lukio 117 25 46 4

Lisätiedot

Liite 4, AmoJtk JK / 8

Liite 4, AmoJtk JK / 8 Liite 4, AmoJtk JK 9.5.2017 1 / 8 YHTEENSÄ 112 478 441 118 104 78 181 91 366 1969 435 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen/kasvatus- ja ohjausalan pt 0 0 0 0 0 0

Lisätiedot

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAVALINTOJEN UUDISTAMINEN

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAVALINTOJEN UUDISTAMINEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAVALINTOJEN UUDISTAMINEN - PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEET - KIELIKOE - OPPIMISVALMIUKSIA MITTAAVA KOE LUONNOS 23.5.2013 Kuulemistilaisuudessa (27.5.2013) pyydetään kommentoimaan

Lisätiedot

Lähes kaikkiin perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin voi tutustua ja hakea osoitteessa

Lähes kaikkiin perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin voi tutustua ja hakea osoitteessa 1/5 Tiedote huoltajille Haut perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin keväällä ja kesällä 2017 Lähes kaikkiin perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin voi tutustua ja hakea osoitteessa www.opintopolku.fi.

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 17.03.15 15:22:21 1() Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 15 Syksy Haku: Yhteishaku ammatilliseen ja lukioon, kevät 15 Koulutuksen järjestäjä: 0973110-9 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Kohti ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kevään 2016 yhteishakua

Kohti ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kevään 2016 yhteishakua Kohti ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kevään 2016 yhteishakua Kielikoe ja oppimisvalmiuskoe tilaisuus VARIA 23.11. Kevään 2016 ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku + muutokset

Lisätiedot

23.8.2013 1 (9) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2013. Koulutusala: Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintikunta: Opetuksen järjestäjä:

23.8.2013 1 (9) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2013. Koulutusala: Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintikunta: Opetuksen järjestäjä: Tilasto hakeneista, hyväksytyistä ja pistemääristä.. () Valitut hakutekijät: Vuosi: Koulutus alkaa: Syksy Hakutyyppi: Varsinainen haku Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintimaakunta: Pirkanmaa

Lisätiedot

Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset. 22.3.2013 Katariina Männikkö

Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset. 22.3.2013 Katariina Männikkö Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset 22.3.2013 Katariina Männikkö Uusi lainsäädäntö 1047/2012: VnA ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishausta annetun

Lisätiedot

Lähes kaikkiin perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin voi tutustua ja hakea osoitteessa

Lähes kaikkiin perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin voi tutustua ja hakea osoitteessa 1/5 Tiedote huoltajille Haut perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin keväällä ja kesällä 2018 Lähes kaikkiin perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin voi tutustua ja hakea osoitteessa www.opintopolku.fi.

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi Laki ammatillisesta koulutuksesta 630 / 1998, 25 a : Ammattiosaamisen

Lisätiedot

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 2 www.opintopolku.fi 3 Kevään 2016 hakuajat Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 23.2.-15.3.2016 Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku

Lisätiedot

Yhteishakuasioita vs. koulutusjohtaja Jukka Penttinen

Yhteishakuasioita vs. koulutusjohtaja Jukka Penttinen Yhteishakuasioita vs. koulutusjohtaja Jukka Penttinen Kevään 2013 yhteishaku koulutusyhtymässä 1.174 ensisijaista hakijaa, 818 aloituspaikkaa 1,44 hakijaa/aloituspaikka Vetovoimaisuus täydennys- ja lisähaun

Lisätiedot

25.9.2015. Keudan ammattiopisto

25.9.2015. Keudan ammattiopisto Keudan ammattiopisto 2 25.9.2015 Matkailupalvelujen tuottaja Vaatetusompelija Elektroniikka-asentaja Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Talonrakentaja Sisustusompelija (Uusi!) Kunnossapitoasentaja (Uusi!)

Lisätiedot

Katsaus koulutustarjontaan. Valtuuston seminaari Jatta Herranen kehitysjohtaja

Katsaus koulutustarjontaan. Valtuuston seminaari Jatta Herranen kehitysjohtaja Katsaus koulutustarjontaan Valtuuston seminaari 20.9.2017 Jatta Herranen kehitysjohtaja jatta.herranen@pkky.fi 2 KOULUTUSMUODOT 2015 % 2016 % Ammatillinen peruskoulutus (33) 5 119 77 % 4 842 77,4 % Muut

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Lausuntoversio 10.7.2017 Asetusluonnos Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

YHTEISHAUN AIKATAULU

YHTEISHAUN AIKATAULU YHTEISHAUN AIKATAULU 21.2. - 14.3.2017 PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖLUOKKALAISTEN HAKUAIKA YHTEISHAKU TEHDÄÄN OPINTOPOLKUUN KOTONA YHDESSÄ HUOLTAJAN KANSSA. HUOLTAJAN SUOSTUMUKSELLA HAKU VOIDAAN TEHDÄ KOULULLA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (5) 103 Ammatillisen koulutuksen aloituspaikat vuonna 2013 HEL 2012-014448 T 00 01 01 Päätös päätti hyväksyä aloituspaikat vuodelle 2013 ammatilliseen perustutkintoon

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2015

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2015 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2015 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

Alin hyväksytty pistemäärä Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto

Alin hyväksytty pistemäärä Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto 18.6.2016 Alin hyväksytty pistemäärä Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 0,00 Maatalousalan perustutkinto, yo 13,00

Lisätiedot

HUOLTAJAN ALLEKIRJOITTAMA KOPIO PALAUTETTAVA OPOLLE VIIMEISTÄÄN maanantaina 9.3.2015

HUOLTAJAN ALLEKIRJOITTAMA KOPIO PALAUTETTAVA OPOLLE VIIMEISTÄÄN maanantaina 9.3.2015 YHTEISHAUN AIKATAULU 24.2. - 17.3.2015 PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖLUOKKALAISTEN HAKUAIKA HAKEMUKSET TÄYTETÄÄN JA LÄHETETÄÄN LUOKITTAIN VIIKOLLA 10 HAKU SUORITETTAVA VIIMEISTÄÄN pe 6.3.2015 HUOLTAJAN ALLEKIRJOITTAMA

Lisätiedot

Hakutoimiston palvelut ja erilaiset hakuväylät v. 2018

Hakutoimiston palvelut ja erilaiset hakuväylät v. 2018 Hakutoimiston palvelut ja erilaiset hakuväylät v. 2018 Ajankohtaista Amiksesta 2017 Laura Linnavuori 13.10.2017 Salpauksen hakutoimisto Hakutoimisto tarjoaa tietoa Koulutuskeskus Salpauksen monipuolisesta

Lisätiedot

ENNAKOINTI

ENNAKOINTI ENNAKOINTI 10.9.2013 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Aloitti nykymuodossaan 1.1.2005 1.1.2009 alkaen 12 koulutusyksikköä ja hallintoyksikkö Opiskelijoita yhteensä n. 11 300 Perusopetuksessa 6 000 Aikuiskoulutuksessa

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN YHTEISHAUN AIKATAULUT VUONNA 2015

TOISEN ASTEEN YHTEISHAUN AIKATAULUT VUONNA 2015 TOISEN ASTEEN YHTEISHAUN AIKATAULUT VUONNA 2015 Hakuaika 24.2. 17.3.2015 www.opintopolku.fi HUOM! Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haussa on mahdollista hakea yhdellä hakulomakkeella

Lisätiedot

haetaan verkossa osoitteessa www.opintopolku.fi

haetaan verkossa osoitteessa www.opintopolku.fi hakuaika 24.2.-17.3.2015 haetaan verkossa osoitteessa www.opintopolku.fi järjestelmä tarkistaa, että kaikki tarvittavat tiedot on syötetty & ohjaa tarvittaessa lomakkeen jokaisessa kohdassa demo on harjoitteluohjelma:

Lisätiedot

Ennakoiva ohjaaja 2 Pirkanmaalaisia hyviä käytäntöjä

Ennakoiva ohjaaja 2 Pirkanmaalaisia hyviä käytäntöjä Ennakoiva ohjaaja 2 Pirkanmaalaisia hyviä käytäntöjä 22.11.2014 Jyväskylä Ammattioppilaitoksen näkökulma osaamisen kehittämiseen Kirsti Kosonen Rehtori, Jyväskylän ammattiopisto Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2014

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2014 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2014 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä.

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

Alin hyväksytty pistemäärä PIRKANMAA Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto

Alin hyväksytty pistemäärä PIRKANMAA Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto PIRKANMAA 21.6.2017 Alin hyväksytty pistemäärä Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 5,00 Maatalousalan perustutkinto,

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN HAKUTILASTO, KEVÄT 2012

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN HAKUTILASTO, KEVÄT 2012 TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN HAKUTILASTO, KEVÄT 2012 Kaikki Hyväk Alin hyväksytty hakeneet sytyt pistemäärä Ahlmanin ammattiopisto 909 114 Eläintenhoidon ko, pk (maatalousalan pt) 308 26

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Turku 30.9.2015 NAO-seminaari Juhani Pirttiniemi, Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma 2011 2015 (1)

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Ohjauksen vastuutaho: koulutuksen järjestäjä Ohjauksen vastuutaho: perusopetuksen järjestäjä KOULUTUS Lukiokoulutus PERUSOPETUS Oppilaanohjausta

Lisätiedot

Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy. Amiskiertue 2017

Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy. Amiskiertue 2017 Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy Amiskiertue 2017 Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy Asiakaslähtöinen ammatillinen koulutus joustava hakeutuminen ja koulutukseen pääsy Hakeutuminen ja

Lisätiedot

OPO-paketti. Ohjeita perusopetuksen päättäville

OPO-paketti. Ohjeita perusopetuksen päättäville OPO-paketti Ohjeita perusopetuksen päättäville Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 2014 ja Haku perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin Kevään yhteishaku: Nettihaku missä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 2015 ja haku perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin. Sompion koulu 10.1.

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 2015 ja haku perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin. Sompion koulu 10.1. Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 2015 ja haku perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin Sompion koulu 10.1.2015 Hakuaika 24.2.-17.3.2015 osoitteessa: www.opintopolku.fi

Lisätiedot

Perustutkinnot: Eronneet ja keskeyttäneet 7-9/2015

Perustutkinnot: Eronneet ja keskeyttäneet 7-9/2015 Perustutkinnot: Eronneet ja keskeyttäneet 7-9/2015 22.10.2015 Opiskelijoita 20.9.2015 491 1090 599 835 3015 Eronneet opiskelijat ajalta 1.7.-30.9.2015 HAYO H HAYO K HAYO IISAKKI IKATA IKOL OSARA LUPI MSKK

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus nyt

Ammatillinen peruskoulutus nyt Ammatillinen peruskoulutus nyt Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämispäivät 3.-4.11.2015 Marjatta Säisä Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINTOJEN JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA LUKIEN

AMMATILLISTEN TUTKINTOJEN JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA LUKIEN Sivu 1 Tampereen kaupunki EHDOTUS OKM/59153112017 AMMATILLISTEN TUTKINTOJEN JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 1.1.2018 LUKIEN 1) Tutkinnot ja koulutukset Koulutuksen järjestäjällä on oikeus myöntää seuraavia

Lisätiedot

OPO-paketti 2016. Ohjeita perusopetuksen päättäville

OPO-paketti 2016. Ohjeita perusopetuksen päättäville OPO-paketti 2016 Ohjeita perusopetuksen päättäville Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku Perusopetuksen jälkeisen valmistavan

Lisätiedot

Päättöluokkalaisten vanhempainilta: Yhteishaku Minna Canthin koulu

Päättöluokkalaisten vanhempainilta: Yhteishaku Minna Canthin koulu Päättöluokkalaisten vanhempainilta: Yhteishaku 2018 16.1.2018 Minna Canthin koulu Ohjelma Tilaisuuden avaus, rehtori Marianne Liimatainen Yhteishaku, opiskelupaikat ja valinnat, opinto-ohjaajat Pirjo Mikkilä

Lisätiedot

15.8.2012 1 (10) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2012. Koulutus: Koulutuksen sijaintikunta:

15.8.2012 1 (10) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2012. Koulutus: Koulutuksen sijaintikunta: Tilasto hakeneista, hyväksytyistä ja pistemääristä.. () Valitut hakutekijät: Vuosi: Koulutus alkaa: Syksy Hakutyyppi: Varsinainen haku Koulutuksen sijaintialuevirasto: Lounais-Suomen AVI Koulutuksen sijaintimaakunta:

Lisätiedot

13.6.2013 1 (10) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2013. Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintikunta: Opetuksen järjestäjä: Oppilaitos:

13.6.2013 1 (10) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2013. Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintikunta: Opetuksen järjestäjä: Oppilaitos: Tilasto hakeneista, hyväksytyistä ja pistemääristä.. () Valitut hakutekijät: Vuosi: Koulutus alkaa: Syksy Hakutyyppi: Varsinainen haku Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintimaakunta: Pirkanmaa

Lisätiedot

Oppimisvalmiuksia mittaava koe osaamisen kehittämisen suunnittelun tukena

Oppimisvalmiuksia mittaava koe osaamisen kehittämisen suunnittelun tukena Oppimisvalmiuksia mittaava koe osaamisen kehittämisen suunnittelun tukena Stadin ammattiopiston kokemuksia 4/5/13 Miksi? Stadin ammattiopiston toiminta-ajatuksena on monipuolisen ja laadukkaan ammatillisen

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Soveltuvuus- / pääsykoe ajankohta Aloituspaikat 2016 Mahdollisuus opiskeluun pienemmässä ryhmässä Ammatino hjaaja Oppimisen tukipajat

Lisätiedot

LÄPÄISY TEHOSTUU Osaamisen is en ja si ja v si is v ty is ksen ty parha r aksi a

LÄPÄISY TEHOSTUU Osaamisen is en ja si ja v si is v ty is ksen ty parha r aksi a LÄPÄISY TEHOSTUU Määrällisen seurannan toteutus Läpäisyä ja keskeyttämistä koskevan määrällisen seurannan kehittäminen on osa läpäisyn tehostamisohjelmaa ( 2011 2015) Tarkoituksena on ollut tuottaa ajantasaista

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA YHTEISHAUSTA. Launeen koulu

VANHEMPAINILTA YHTEISHAUSTA. Launeen koulu VANHEMPAINILTA YHTEISHAUSTA Launeen koulu 23.11.2016 URAVALINTAAN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ: YHTEISKUNTA KOTI - koulutusjärjestelmä - tavoitteiden asettelu - työllisyystilanne - asenteet koulutukseen - hakumenettely

Lisätiedot

Eronneet ja keskeyttäneet 4-6/2015

Eronneet ja keskeyttäneet 4-6/2015 Eronneet ja keskeyttäneet 4-6/2015 5.8.2015 Opiskelijoita 20.1.2015 526 1022 600 820 2968 Eronneet opiskelijat ajalta 1.4.-30.6.2015 AIKO HAYO H HAYO K HAYO IISAKKI IKATA IKOL OSARA LUPI MSKK KOSOL TKTO

Lisätiedot

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yksi Suomen suurimmista ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäjistä n. 8000 opiskelijaa Henkilöstöä n. 850 Koulutamme ammattilaisia neljällä eri paikkakunnalla

Lisätiedot

OPO-paketti. Ohjeita perusopetuksen päättäville

OPO-paketti. Ohjeita perusopetuksen päättäville OPO-paketti Ohjeita perusopetuksen päättäville Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 2015 ja Haku perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin Kevään yhteishaku: Nettihaku missä

Lisätiedot

OPO-paketti Ohjeita perusopetuksen päättäville

OPO-paketti Ohjeita perusopetuksen päättäville OPO-paketti 2018 Ohjeita perusopetuksen päättäville Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku Haku vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen Perusopetuksen jälkeisen

Lisätiedot

LÄPÄISY TEHOSTUU Osaamisen is en ja si ja v si is v ty is ksen ty parha r aksi a

LÄPÄISY TEHOSTUU Osaamisen is en ja si ja v si is v ty is ksen ty parha r aksi a LÄPÄISY TEHOSTUU Ajatusta alkuun Kukaan ei kysy, mitä mulle kuuluu Suomessa keskeyttämistä on käsitelty voittopuolisesti yksilön ongelmallisuutena koulujärjestelmän ongelmana näkemisen sijaan. A-M. Souto

Lisätiedot

Eronneet ja keskeyttäneet 1.7.-30.9.2014 oppilaitokset yhteensä

Eronneet ja keskeyttäneet 1.7.-30.9.2014 oppilaitokset yhteensä Eronneet ja keskeyttäneet 1.7.-30.9.2014 oppilaitokset yhteensä HAYO LUPI MSKK SASO YHTEENSÄ Opiskelijamäärä 30.9.2014 520 1083 585 823 3011 1.7.-30.9.2014 eronneet opiskelijat 14 32 25 19 90 1.7.-30.9.2014

Lisätiedot

Vipunen 18.6.2016 Alin hyväksytty pistemäärä

Vipunen 18.6.2016 Alin hyväksytty pistemäärä Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Vipunen 18.6.2016 Alin hyväksytty pistemäärä Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 0,00 Maatalousalan perustutkinto,

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä:

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä: OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 8.11.007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: 008 Koulutuksen järjestäjä: Oppilaitos: 10057 Salon seudun ammattiopisto Opetuspiste:

Lisätiedot

Aloitus- 1. sij. Hyväk- Esi- Valinta. paikat hakeneet sytyt valinta

Aloitus- 1. sij. Hyväk- Esi- Valinta. paikat hakeneet sytyt valinta ALIN HYVÄKSYTTY PISTEMÄÄRÄ Aloitus- 1. sij. Hyväk- Esi- Valinta Espoo Kelloseppäkoulu, Espoo paikat hakeneet sytyt valinta Kello- ja mikromekaniikan pt, pk 10 39 12 10.00 6.32 Omnian ammattiopisto, Espoon

Lisätiedot

Työharjoittelun tehostaminen Lapin ammattiopistossa

Työharjoittelun tehostaminen Lapin ammattiopistossa Työharjoittelun tehostaminen Lapin ammattiopistossa 16.4.2009 Kimmo Siuruainen Ammattistarttilaisen lukuvuosi Lapin ammattiopistossa Äidinkieli, matematiikka Englanti, fysiikka Ruotsi, kemia JAKSO 1 JAKSO

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia PAIKKO työkalujen käytöstä. Alueelliset työpajapäivät Tampere

Käytännön kokemuksia PAIKKO työkalujen käytöstä. Alueelliset työpajapäivät Tampere Käytännön kokemuksia PAIKKO työkalujen käytöstä Alueelliset työpajapäivät 11.-12.6.2014 Tampere Tutkinnon perusteiden työversio Tutkinnon perusteiden riisuttu versio, joka sisältää Sisällöt suoraan tutkinnon

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku Kainuun maakunnan hakutoimisto Maija-Liisa Valtanen Ketunpolku 1 (Tieto 2) 87100 Kajaani Puh. 044 777 3115 hakutoimisto@kao.fi 1 Yhteishaku keväällä

Lisätiedot

Opintopolku-aamu vastuukäyttäjille Opintopolku.fi

Opintopolku-aamu vastuukäyttäjille Opintopolku.fi Opintopolku-aamu vastuukäyttäjille Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen Hakijoita 76 600, 3200 hakijaa vähemmän kuin edellisenä vuonna Uusi hakutoiveiden muuttamismahdollisuus sähköpostiosoitteessa

Lisätiedot

12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon liittyvään koulutusvastuuseen kuuluvat seuraavat kuusi koulutusalaa, joita tämä suositus koskee: 1. Liiketalous 2.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (7) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (7) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (7) 113 Stadin ammattiopiston toimipaikat HEL 2013-011640 T 12 00 01 Päätös päätti, että Stadin ammattiopisto toimii seuraavissa toimipaikoissa: Rehtori, Yhteiset

Lisätiedot

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA Joidenkin perustutkintojen alta saattaa löytyä vielä erilaisia koulutusohjelmia. Voit tarkistaa koulutusohjelmat sekä paikkakunnat osoitteesta www.opintopolku.fi. Siellä etene seuraavasti: ammatillinen

Lisätiedot

yhteishaku 27.2. 16.3.2012 kpedu.fi hae netissä www.haenyt.fi KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS UTBILDNINGSKONCERN

yhteishaku 27.2. 16.3.2012 kpedu.fi hae netissä www.haenyt.fi KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS UTBILDNINGSKONCERN yhteishaku 27.2. 16.3.2012 hae netissä www.haenyt.fi kpedu.fi KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS UTBILDNINGSKONCERN Ammatillinen perustutkinto Ammatilliset perustutkinnot ovat 120 opintoviikon

Lisätiedot

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Tarkastelussa on yhteensä vuosina 2005-2009 suoritetut perustutkinnot. Sijoittumista katsotaan vuoden 2009

Lisätiedot

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä 1 2 Kevään yhteishaku: Nettihaku osoitteessa www.opintopolku.fi Koulutustarjontaan voi jo tutustua Mukana ammatillinen peruskoulutus, lukiokoulutus

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 6 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen vuoden 2015 yhteishaun alimmat hyväksytyt pistemäärät

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen vuoden 2015 yhteishaun alimmat hyväksytyt pistemäärät Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen vuoden 2015 yhteishaun alimmat hyväksytyt pistemäärät Alin hyväksytty pistemäärä Ahlmanin ammattiopisto Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto,

Lisätiedot

Alimmat pisterajat 2015

Alimmat pisterajat 2015 aaaaaaaaaaaaaaaaaa1 Alimmat pisterajat 2015 Ahlmanin ammattiopisto Alin hyväksytty pistemäärä Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 0,00 Maatalousalan perustutkinto, yo 12,00 Matkailualan

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 21.06.2012 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 57/531/2012 Närvilänkatu 8 67100 KOKKOLA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus- ja kulttuuriministeriö on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 9

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 Liiketalouden alaan kuuluvat seuraavat koulutuksen osa-alueet.: 1. Liiketalous 2. Johdon assistenttityö ja kielet 3. Tietojenkäsittely

Lisätiedot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Viestintä ja markkinointi

Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Viestintä ja markkinointi Koulutuskuntayhtymä Tavastia 28.4.2015 Viestintä ja markkinointi Ammattiopisto Tavastia Hämeenlinnan lyseon lukio ja aikuislinja Kaurialan lukio Lammin lukio Parolan lukio Vanajaveden Opisto Hämeenlinnan

Lisätiedot

OPO-paketti Ohjeita perusopetuksen päättäville

OPO-paketti Ohjeita perusopetuksen päättäville OPO-paketti 2017 Ohjeita perusopetuksen päättäville Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku Perusopetuksen jälkeisen valmistavan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku Hakijat ja aloituspaikat 2009-2012 hakijat 2012 2011 2010 2009 Aloituspaikat 2012 2011 2010 2009 Ammatillinen koulutus 68 531 69 658 67 283 62 268

Lisätiedot

Ervapäivä 6.11.2012. Anneli Muuronen Jamk / Aokk Jamk / ammatillinen

Ervapäivä 6.11.2012. Anneli Muuronen Jamk / Aokk Jamk / ammatillinen Ervapäivä 6.11.2012 Anneli Muuronen Jamk / Aokk Jamk / ammatillinen 11 Erva-päivän ohjelma 10.00 12.15 Tervetuloa! Mitä ajankohtaista ammatillisessa erityisopetuksessa valtakunnallisesti? Yhteisvalinnan

Lisätiedot