AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAVALINNAT Valintaryhmäkohtaiset pääsy- ja soveltuvuuskoeaihiot kokeiltavaksi kevään 2014 yhteisvalinnassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAVALINNAT Valintaryhmäkohtaiset pääsy- ja soveltuvuuskoeaihiot kokeiltavaksi kevään 2014 yhteisvalinnassa"

Transkriptio

1 Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAVALINNAT Valintaryhmäkohtaiset pääsy- ja soveltuvuuskoeaihiot kokeiltavaksi kevään 2014 yhteisvalinnassa OPETUSHALLITUS Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijavalintaan liittyvien kokeiden kehittämishanke (VAKUVA 2)

2 Johdanto Ammatilliseen peruskoulutukseen kohdistuvat keskeisimmät nuorisotakuun toimet liittyvät yhteishaun opiskelijavalintojen uudistamiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen välisen tulossopimuksen mukaan parhaillaan on käynnissä laaja ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijavalintaan liittyvien kokeiden kehittämishanke (VAKUVA 2), joka jakautuu seuraavaan kolmeen pääkohtaan: 1. Pääsy- ja soveltuvuuskokeiden valtakunnallinen yhdenmukaistaminen 2. Valtakunnallisen kielikokeen käyttöönotto 3. Valtakunnallisen oppimisvalmiuksia mittaavan kokeen käyttöönotto harkintaan perustuvan valinnan tueksi. Tässä asiakirjassa on tietoa ja materiaalia kehittämishankkeen pääsy- ja soveltuvuuskokeiden valtakunnallisesta yhdenmukaistamisesta. Valtakunnallisen yhdenmukaistamisen tavoitteena on muodostaa ammatillisista perustutkinnoista mahdollisimman laajoja valintaryhmiä, joiden sisällä mahdollisten pääsy- ja soveltuvuuskokeiden pisteet siirtyvät hakukohteiden välillä. Lisäksi tavoitteena on laatia koulutuksen järjestäjien käyttöön valintaryhmäkohtaiset pääsy- ja soveltuvuuskoeaihiot, jotka osaltaan lisäävät hakijoiden yhdenvertaisuutta opiskelijavalinnassa. Laajoja valintaryhmiä ja yhtenäisiä pääsy- ja soveltuvuuskoeaihioita pilotoivat kevään 2014 yhteishaussa 15 valtionavustusta saavaa koulutuksen järjestäjää (lista liitteenä). Aineisto on kuitenkin vapaasti kaikkien koulutuksen järjestäjien hyödynnettävissä. Pilottien ja muiden koulutuksen järjestäjien kokemukset huomioon ottaen VAKUVA 2 -kehittämishankkeessa täsmennetään valintaryhmät, viimeistellään koeaihiot sekä valmistellaan tarvittavat asetusmuutokset pääsy- ja soveltuvuuskokeiden valtakunnallista käyttöönottoa varten. Palautelomake toimitetaan koulutuksen järjestäjille huhtikuussa.

3 Yleistä pääsy- ja soveltuvuuskokeiden järjestämisestä kevään 2014 opiskelijavalinnassa Koulutuksen järjestäjä voi järjestää ammatilliseen peruskoulutukseen hakeville pääsy- tai soveltuvuuskokeen. Niiden merkitys on kuitenkin muuttunut, koska jokaiselle peruskoulun päättävälle ja ilman toisen asteen koulutusta olevalle tulee nuorisotakuuseen perustuen varmistaa opiskelupaikka. Pääsy- ja soveltuvuuskokeita suositellaan järjestettäväksi mahdollisimman vähän huomioiden kokeiden tarkoituksenmukaisuus ja taloudellisuus. Koulutuksen järjestäjien yhteistyö pääsy- ja soveltuvuuskokeiden suunnittelussa ja järjestämisessä on toivottavaa niiden laadullisen kehittämisen ja määrällisen vähentämisen näkökulmista. Koulutuksen järjestäjän tulee tiedottaa (asetus 4/2013) etukäteen, minkälaisista osista pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu ja miten kokeen eri osat pisteytetään. Opintopolku.fi -sivustolta hakijat löytävät koulutuksen järjestäjien tallentaman pääsy- ja soveltuvuuskokeita koskevan tiedon valintaperusteet ja pääsykokeet -välilehdeltä. Tämän lisäksi pääsy- ja soveltuvuuskoekutsussa koulutuksen järjestäjä tiedottaa hakijalle mahdollisimman tarkasti pääsy- ja soveltuvuuskokeen järjestelyistä sekä sen vaikutuksesta opiskelijavalintaan. Mahdolliset pääsy- ja soveltuvuuskokeet tulee järjestää välisenä aikana. Pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen kutsutaan hakukohteen kaikki hakijat (asetus 4/2013). Hakija kutsutaan hakukohteen ylimpään hakutoiveeseen, jossa järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskoe. Koulutuksen järjestäjä antaa hakijalle hyväksytystä pääsy- tai soveltuvuuskokeesta 1 10 pistettä tai hylätystä kokeesta 0 pistettä. Kokeeseen osallistumatta jättäminen tuottaa myös hakijalle hylätyn tuloksen. Pääsy- ja soveltuvuuskokeiden hylkäämisiä toivotaan tehtäväksi vain vahvoin perustein ja mahdollisimman vähän. On huomioitava, että hylkääminen on hakijan kannalta merkittävä päätös ja se vaikuttaa mahdollisesti myös hakijan muihin hakuihin, koska pääsykoepisteet sekä hylätty tulos siirtyvät muiden koulutuksen järjestäjien vastaaviin hakukohteisiin aikaisempien vuosien tapaan. Tärkeää on myös muistaa, ettei muissa kuin SORA-tutkinnoissa hakijan terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyvä seikka saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Hakija harkitsee mahdollisuuksiaan ja tekee hakupäätöksen terveys- ja toimintakykyhaasteita koskevan informaation ja ohjauksen avulla. SORA-tutkintojen osalta koulutuksen järjestäjän on mahdollista pyytää hakijalta todistus terveydentilasta, mutta ainoastaan silloin jos hakulomakkeessa hakijan oman arvion mukaan siihen ilmenee aihetta. Prosessi ei liity pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin. Pääsy- ja soveltuvuuskokeissa ei arvioida hakijan opetuskielen hallintaa. Kevään 2014 kielikoe järjestetään valtakunnallisesti kaikille hakijoille, joiden äidinkieli on muu kuin opetuskieli eikä kielitaitoa ole voitu todentaa muilla tavoin (asetus 4/2013). Koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijaksi ottamisesta ja vastaa hakijoiden yhdenvertaisesta kohtelusta opiskelijavalinnassa. Pääsy- ja soveltuvuuskokeen järjestämisessä on mahdollista käyttää ulkopuolisia yrityksiä, mutta silloinkin vastuu säilyy koulutuksen järjestäjällä. Dokumentointi hakijakohtaisesti on tärkeää, että päätöksen perusteisiin voidaan tarvittaessa palata.

4 Ohje valintaryhmäkohtaisten pääsy- ja soveltuvuuskoeaihioiden käyttöön Valintaryhmäkohtaisten pääsy- ja soveltuvuuskoeaihioiden tavoitteena on lisätä hakijoiden yhdenvertaista kohtelua opiskelijaksi ottamisessa. Pääsy- ja soveltuvuuskoeaihioiden laadinnassa on huomioitu, että yhteishaku kohdistuu aikaisempaa nuoremmille hakijoille. Mittaaminen kohdistuu asioihin, jotka antavat lisäarvoa perusopetuksen päättötodistuksen rinnalla. Pääsy- ja soveltuvuuskokeilla halutaan ensisijaisesti tukea soveltuvien hakijoiden pääsyä koulutukseen (vrt. karsinta). Keskeistä on, että hakijan soveltuvuuden mittaaminen ja pisteyttäminen perustuu kaikille osapuolille tiedossa oleviin kriteereihin. Pääsy- ja soveltuvuuskoeaihiossa määritellään valintaryhmittäin mitattavat asiat, arviointikriteerit sekä kokeen jakautuminen osiin ja osien pisteytys. 1. Valintaryhmät Valintaryhmällä tarkoitetaan hakukohteiden kokonaisuutta, jonka sisällä pääsy- ja soveltuvuuskokeet järjestetään yhtenäisin kriteerein ja valintapisteet siirtyvät hakijan mahdollisiin muihin saman valintaryhmän hakutoiveisiin. Valintaryhmäkäsitettä ei ole vielä vahvistettu asetuksella. Tässä asiakirjassa esitetyt useamman perustutkinnon muodostamat laajat valintaryhmät eivät ole vielä kevään 2014 opiskelijavalinnassa valtakunnallisesti käytössä. Valintaryhmäkokeilut ovat kuitenkin piloteissa mahdollisia ja toivottavia. Opintopolku.fi - järjestelmä ei tue kutsujen tulostamista ja pisteiden siirtämistä laajoissa valintaryhmissä. Pilotoinnin ja muiden kokeilujen yhteydessä koulutuksen järjestäjät sopivat keskenään kutsujen lähettämisestä hakijoille ja pisteiden siirtämisestä useampiin hakukohteisiin. Tämä vaatii erityistä tarkkuutta kutsujen laatimisessa ja tietojen viemisessä järjestelmään. VAKUVA 2 -kehittämishankkeen tavoitteena on ollut muodostaa mahdollisimman laajoja valintaryhmiä. Tässä aineistossa 52 ammatillista a on jaettu 17 valintaryhmään. Valintaryhmien muodostamisen lähtökohtana käytettiin ammatillisia ja yhdistäviä keskeisiä mitattavia asioita. 2. Mitattavat asiat Pääsy- ja soveltuvuuskokeiden mitattaviksi asioiksi määriteltiin sellaisia yleisiä taitoja, joita tarvitaan lähes kaikissa tutkinnoissa ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä. Valintaryhmittäin valittiin 2-3 keskeisintä yleistä taitoa mitattaviksi asioiksi seuraavasta listasta: Aloitteellisuus ja vastuullisuus, systemaattisuus, sosiaalisuus ja ilmaisutaito, kädentaidot, tekninen taitavuus, hienomotoriikka, luovuus, visuaalinen ja avaruudellinen hahmottaminen, eläin- ja/tai luontosuuntautuneisuus, ongelmanratkaisutaito, musikaalisuus ja liikunnallisuus.

5 3. Arviointikriteerit Arviointikriteerit on kuvattu aihiossa valintaryhmittäin, jokaisesta mitattavasta asiasta erikseen. Arviointikriteerit täsmentävät minkälaisena toimintana mitattava asia näyttäytyy hakijalla. Aihiossa ei ole määritelty minkälaista pisteskaalaa mitattaessa käytetään, mutta arvioinnin yhdenmukaistamiseksi on arvioinnin tasoille määritelty niiden prosentuaalinen vaikutus lopullisiin pisteisiin. Arviointikriteerit on laadittu yleisellä tasolla, jotta koulutuksen järjestäjälle jää mahdollisimman laaja vapaus valita pääsy- ja soveltuvuuskokeessa käytettävät mittausmenetelmät ja muut koejärjestelyt. Useampaa mitattavaa asiaa voi arvioida yhdellä mittausmenetelmällä tai päinvastoin yhtä mitattavaa asiaa voidaan arvioida kahdella mittausmenetelmällä. Keskeistä kuitenkin on, ettei pääsyja soveltuvuuskokeissa mitata sellaisia asioita, joita ei ole kirjattu arviointikriteereihin eikä käytetä sellaisia mittausmenetelmiä, jotka eivät sovellu kuvattujen mitattavien asioiden arviointiin. Valtakunnallisesti käyttöön otettaviin aihioihin on tavoitteena lisätä esimerkkejä mittausmenetelmistä. Tästä materiaalista ne jätettiin kuitenkin pois, jotta ne eivät ohjaisi liikaa pilottien suunnittelua. Pääsy- ja soveltuvuuskoetilanteet tulisi suunnitella niin, että hakijalla on mahdollisuus näyttää eduksi olevia valmiuksiaan. 4. Mistä osista koe muodostuu ja miten osat pisteytetään Asetuksen 4/ mukaan Koulutuksen järjestäjä voi antaa hakijalle hyväksytystä pääsy- tai soveltuvuuskokeesta 1 10 pistettä. Koulutuksen järjestäjän on tiedotettava hakijoille etukäteen, minkälaisista osista pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu ja miten kokeen eri osat pisteytetään. Pääsy- ja soveltuvuuskoeaihiossa määritellään valintaryhmittäin, minkälaisista osista pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu ja miten kokeen eri osat pisteytetään. Kokeen yhteisellä rakenteella ja pisteytyksellä määritellään, mikä painoarvo lopullisissa pisteissä on kullakin mitattavalla asialla. Valintaryhmän yhteisellä pääsy- ja soveltuvuuskokeen rakenteella varmistetaan myös hakijan yhdenvertainen kohtelu valintaryhmän sisällä riippumatta siitä, missä oppilaitoksessa hän pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen osallistuu.

6 OPETUSHALLITUS PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEIDEN PILOTOINTI KEVÄT 2014 (VAKUVA2 -KEHITTÄMISHANKE) VALINTARYHMÄKOHTAISET AIHIOT Valintaryhmät 1 Viittomakielisen ohjauksen Lapsi- ja perhetyön Nuoriso- ja vapaaajanohjauksen 2 Sosiaali- ja terveysalan Mitattavat asiat 1. Aloitteellisuus ja vastuullisuus 2. Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen 1. Aloitteellisuus ja vastuullisuus Arviointikriteerit 1. Hakija osoittaa aktiivista vastuunkantoa. 100 % Hakija toimii aktiivisesti ja yritteliäästi sekä kantaa kokonaisvastuuta tehtävän suorittamisesta. 60 % Hakija toimii aktiivisesti ja yritteliäästi ottaen vastuun omista tehtävistään. 20 % Hakija pyrkii osallistumaan tehtävän suorittamiseen. 0 % Hakija on passiivinen tai välinpitämätön. 2. Hakija esiintyy ja toimii luontevasti. 100 % Hakija on aktiivinen ja motivoitunut sekä ilmaisee itseään luontevasti. 60 % Hakija on aktiivinen ja pystyy ilmaisemaan itseään. 20 % Hakija pyrkii kommunikoimaan pääsykoetilanteessa. 0 % Hakija on passiivinen eikä suoriudu annetuista tehtävistä. 1. Hakija osoittaa aktiivisuutta, yritteliäisyyttä, vastuun ottamista ja motivaatiota. 100 % Hakija on valmistautunut pääsykokeisiin monipuolisesti. Hän toimii tehtäväksiannon mukaisesti ja kantaa kokonaisvastuuta toiminnastaan aloitteellisesti ja rakentavasti. Hakija on innostunut ja myönteisesti asennoitunut. 66 % Hakija on valmistautunut pääsykokeisiin ohjeiden mukaisesti. Hän toimii tehtäväksiannon mukaisesti ja kantaa vastuuta omasta toiminnastaan. Hakija on asiallinen ja toimii tavoitteen mukaisesti. 33 % Hakijan toiminta vaatii ohjausta. Hän on epävarma ja myötäilee muiden ehdotuksia ja mielipiteitä. 0 % Hakija ei orientoidu tilanteeseen. Hän häiritsee tai jää täysin syrjään toiminnasta, eikä ole vuorovaikutuksessa. Mistä osista koe muodostuu ja miten osat pisteytetään aloitteellisuutta ja vastuullisuutta sekä sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista mittaavista osista. Hyväksytystä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 1-10 p. Pisteet jakautuvat seuraavasti: 1. Aloitteellisuus ja vastuullisuus 0-5 p 2. Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen 0-5p. aloitteellisuutta ja vastuullisuutta, sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista sekä ongelmanratkaisua mittaavista osista. Hyväksytystä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 1-10p. Pisteet jakautuvat seuraavasti: 1. Aloitteellisuus ja vastuullisuus 0-3 p. 2. Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen 0-4 p. 3. Ongelmanratkaisutaito 0-3 p. 4. Kokeista pois jääminen tai hylätty pääsy- ja 2. Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen 2. Hakija näyttää halunsa ja taitonsa ihmisten kanssa toimimiseen ja itsensä ilmaisemiseen eri keinoin. 100 % Hakija ilmaisee itseään luontevasti muita huomioiden. Hän on aktiivinen vuorovaikutuksessa ja perustelee vastauksensa omakohtaisesti ja monipuolisesti. Hakijan katsekontakti ja käytös on esimerkillistä. 75 % Hakija ilmaisee itseään muita huomioiden. Hän vastaa kysymyksiin ja pystyy perustelemaan vastauksiaan. Hakijan käyttäytyminen on asiallista.

7 25 % Hakijan itsensä ilmaiseminen ja käyttäytyminen vaatii ohjausta. Hän vastaa kysymyksiin lyhyesti perustelematta. 0 % Hakija on passiivinen ja vetäytyvä vuorovaikutuksessa tai käyttäytyy epäasiallisesti. Hän ei ota katse- tai puhekontaktia ja jättää vastaamatta kysymyksiin. Valintaryhmät 3 Hiusalan Kauneudenhoit oalan 3. Ongelmanratkaisutaito Mitattavat asiat 1. Sosiaalisuus ja ilmaisutaito 3. Hakija näyttää asioiden hahmottamistaan, reagointiaan ongelmatilanteissa sekä päätöksentekoaan ja paineensietoaan. 100 % Hakija hahmottaa kokonaisuuden ja tunnistaa ongelmatilanteet. Hän analysoi vaihtoehtoisia ratkaisuja ja toimii ratkaisukeskeisesti, harkitusti ja suunnitelmallisesti. Hakija perustelee tekemiään ratkaisuja monipuolisesti ja kestää painetta. 66 % Hakija tunnistaa ongelmatilanteet ja selviää niistä paineen alaisena. Hän pystyy perustelemaan ratkaisujaan. 33 % Hakija selviää tutuista ongelmatilanteista ohjeiden mukaisesti tai ohjattuna. 0 % Hakija ei pysty toimimaan tai panikoi. Arviointikriteerit 1. Hakija näyttää halunsa ja taitonsa ihmisten kanssa toimimiseen ja itsensä ilmaisemiseen eri keinoin. 100 % Hakija ilmaisee itseään luontevasti muita huomioiden. Hän on aktiivinen vuorovaikutuksessa ja perustelee vastauksensa omakohtaisesti ja monipuolisesti. Hakijan katsekontakti ja muu käytös on esimerkillistä. 75 % Hakija ilmaisee itseään muita huomioiden. Hän vastaa kysymyksiin ja pystyy perustelemaan vastauksiaan. Hakijan käyttäytyminen on asiallista. 25 % Hakijan itsensä ilmaiseminen ja käyttäytyminen vaativat ohjausta. Hän vastaa kysymyksiin lyhyesti perustelematta. 0 % Hakija on passiivinen ja vetäytyvä vuorovaikutuksessa tai käyttäytyy epäasiallisesti. Hän ei ota katse- tai puhekontaktia ja jättää vastaamatta kysymyksiin. Mistä osista koe muodostuu ja miten osat pisteytetään kädentaitoja, visuaalisuutta ja sosiaalisuutta sekä ilmaisutaitoa mittaavista osista. Hyväksytystä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 1-10p. Pisteet jakautuvat seuraavasti: 1. Sosiaalisuus ja ilmaisutaito 0-4p 2. Kädentaidot 0-4p 3. Visuaalinen ja avaruudellinen hahmottaminen 0-2p 4. Kokeista pois jääminen tai hylätty pääsy- ja 2. Kädentaidot 2. Hakija osoittaa kykyä silmän ja käden yhteistoimintaan. 100 % Valmistaa laadukkaasti työstetyn ohjeen/mallin mukaisen tuotoksen annetussa ajassa. 60 % Valmistaa ohjeen/mallin mukaisen tuotoksen annetussa ajassa. 20 % Valmistaa tuotosta ohjeen/mallin mukaisesti mutta, ei saa sitä valmiiksi. 0 % Ei synny tunnistettavaa tuotosta tai hakija luovuttaa. 3. Visuaalinen ja avaruudellinen 3. Hakija osoittaa visuaalista hahmottamiskykyä ja kykyä käyttää kuvallisen ilmaisun keinoja kolmiulotteisen vaikutelman aikaansaamiseksi.

8 Valintaryhmät 4 Tekstiili- ja vaatetusalan Puualan Verhoilu- ja sisustusalan Käsi- ja taideteollisuusal an * Audiovisuaalise n viestinnän * Kuvallisen ilmaisun * 5 Liiketalouden Matkailualan Hotelli-, ravintola- ja catering-alan Kotityö- ja hahmottaminen Mitattavat asiat 1. Kädentaidot 2. Visuaalinen ja avaruudellinen hahmottaminen 3. Luovuus 1. Systemaattisuus 100 % Kuvan vastaavuus malliin sekä kuvallisen ilmaisun keinojen monipuolinen käyttö. 50 % Kuvasta malli on selvästi tunnistettavissa, kuvallisen ilmaisun keinoja on käytetty suppeasti. 0 % Ei synny tunnistettavaa tuotosta tai hakija luovuttaa. Arviointikriteerit 1. Hakija osoittaa kykyä silmän ja käden yhteistoimintaan. 100 % Valmistaa laadukkaasti työstetyn ohjeen/mallin mukaisen tuotoksen annetussa ajassa. 60 % Valmistaa ohjeen/mallin mukaisen tuotoksen annetussa ajassa. 20 % Valmistaa tuotosta ohjeen/mallin mukaisesti mutta, ei saa sitä valmiiksi. 0 % Ei synny tunnistettavaa tuotosta tai hakija luovuttaa. 2. Hakija osoittaa visuaalista hahmottamiskykyä ja kykyä käyttää kuvallisen ilmaisun keinoja kolmiulotteisen vaikutelman aikaansaamiseksi. 100 % Kuvan vastaavuus malliin sekä kuvallisen ilmaisun keinojen monipuolinen käyttö. 33 % Kuvasta malli on selvästi tunnistettavissa, kuvallisen ilmaisun keinoja on käytetty suppeasti. 0 % Ei synny tunnistettavaa tuotosta tai hakija luovuttaa. 3. Hakija osoittaa ideointikykyä ja luovuutta. 100 % Suorittaa tehtävän omaperäisesti ja kekseliäästi. 50 % Suorittaa tehtävän annetussa ajassa, mutta tavanomaisesti ja perinteisesti. 0 % Ei synny tunnistettavaa tuotosta tai hakija luovuttaa. 1. Hakija osoittaa toiminnassaan järjestelmällisyyttä ja keskittymiskykyä sekä havaintonopeutta ja tarkkuutta. 100 % Hakija kykenee suoriutumaan prosessiluonteisesta tehtävästä laadukkaasti kirjallisen ohjeen mukaisesti ihanneajassa. 50 % Hakija kykenee suoriutumaan prosessiluonteisesta tehtävästä kirjallisen ohjeen mukaisesti määräajassa. 25 % Hakija kykenee suoriutumaan prosessiluonteisesta tehtävästä kirjallisten ohjeiden mukaisesti ohjattuna. 0 % Hakija ei kykene toimimaan tai luovuttaa. Mistä osista koe muodostuu ja miten osat pisteytetään kädentaitoja, visualisuutta ja avaruudellista hahmottamista sekä luovuutta mittaavista osista. Hyväksytystä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 1-10p. Pisteet jakautuvat seuraavasti: 1. Kädentaidot 0-5 p. 2. Visuaalinen ja avaruudellinen hahmottaminen 0-3 p. 3. Luovuus 0-2 p. 4. Kokeista pois jääminen tai hylätty pääsy- ja systemaattisuutta sekä sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista mittaavista osista. Hyväksytystä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 1-10 pistettä. Pisteet jakautuvat seuraavasti: 1. Systemaattisuus 0-4 p. 2. Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen 0-6 p.

9 puhdistuspalvel u-jen Tieto- ja viestintätekniik an Valintaryhmät 6 Laboratorioala n Lääkealan Prosessiteollisu uden 2. Sosiaalisuus ja itsensäilmaiseminen Mitattavat asiat 1. Systemaattisuus 2. Ongelmanratkaisutaito 2. Hakija näyttää halunsa ja taitonsa ihmisten kanssa toimimiseen ja itsensä ilmaisemiseen eri keinoin. 100 % Hakija ilmaisee itseään luontevasti muita huomioiden. Hän on aktiivinen vuorovaikutuksessa ja perustelee vastauksensa omakohtaisesti ja monipuolisesti. Hakijan katsekontakti ja muu käytös on esimerkillistä. 75 % Hakija ilmaisee itseään muita huomioiden. Hän vastaa kysymyksiin ja pystyy perustelemaan vastauksiaan. Hakijan käyttäytyminen on asiallista. 25 % Hakijan itsensä ilmaiseminen ja käyttäytyminen vaativat ohjausta. Hän vastaa kysymyksiin lyhyesti perustelematta. 0 % Hakija on passiivinen ja vetäytyvä vuorovaikutuksessa tai käyttäytyy epäasiallisesti. Hän ei ota katse- tai puhekontaktia ja jättää vastaamatta kysymyksiin. Arviointikriteerit 1. Hakija osoittaa järjestelmällisyyttä, keskittymiskykyä, pitkäjänteisyyttä sekä havaintonopeutta ja tarkkuutta. 100 % Hakija kykenee suoriutumaan prosessiluonteisesta tehtävästä laadukkaasti kirjallisen ohjeen mukaisesti ihanneajassa. 50 % Hakija kykenee suoriutumaan prosessiluonteisesta tehtävästä kirjallisen ohjeen mukaisesti määräajassa. 25 % Hakija kykenee suoriutumaan prosessiluonteisesta tehtävästä kirjallisten ohjeiden mukaisesti ohjattuna. 0 % Hakija ei kykene toimimaan tai luovuttaa. 2. Hakija osoittaa asioiden hahmottamista, reagointia ongelmatilanteissa sekä päätöksentekokykyä ja paineensietoa. 100 % Hakija hahmottaa kokonaisuuden ja tunnistaa ongelmatilanteet. Hän toimii ratkaisukeskeisesti, harkitusti ja suunnitelmallisesti. Hakija perustelee tekemiään ratkaisuja monipuolisesti ja kestää painetta. 66 % Hakija tunnistaa ongelmatilanteet ja selviää niistä paineen alaisena. Hän pystyy perustelemaan ratkaisujaan. 33 % Hakija selviää tutuista ongelmatilanteista ohjeiden mukaisesti tai ohjattuna. 0 % Hakija ei pysty toimimaan tai panikoi. Mistä osista koe muodostuu ja miten osat pisteytetään systemaattisuutta sekä sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista mittaavista osista. Hyväksytystä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 1-10 pistettä. Pisteet jakautuvat seuraavasti: 1. Systemaattisuus 0-4 p. 2. Ongelmanratkaisutaito 0-6 p.

10 7 Elintarvikealan Tieto- ja tietoliikennetek niikan Kone- ja metallialan Talotekniikan Kiinteistöpalvel u-jen Autoalan Painoviestinnä n Pintakäsittelyal an Sähkö- ja automaatiotekn ii-kan Rakennusalan Kaivosalan Logistiikan Valintaryhmät 8 Turvallisuusala n 1. Kädentaidot 2. Tekninen hahmotuskyky Maanmittausalan Veneenrakennuk sen Merenkulkualan Muovi- ja kumitekniikan Suunnitteluassist entin Metsäalan Mitattavat asiat 1. Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen 1. Hakija osoittaa kykyä silmän ja käden yhteistoimintaan. 100 % Hakija valmistaa laadukkaasti työstetyn ohjeen/mallin mukaisen tuotoksen annetussa ihanneajassa. 60 % Hakija valmistaa ohjeen/mallin mukaisen tuotoksen annetussa määräajassa. 20 % Hakija valmistaa tuotosta ohjeen/mallin mukaisesti, mutta ei saa sitä valmiiksi määräaikaan mennessä. 0 % Hakija ei saa valmistettua tunnistettavaa tuotosta tai hakija luovuttaa. 2. Hakija osoittaa kykyä teknisten laitteiden/koneiden ymmärrykseen ja toiminnan hahmottamiseen sekä kykyä ratkaista teknisiä ongelmia. 100 % Hakija kokoaa laadukkaasti teknisen tuotoksen valmiiksi ohjeiden mukaan annetussa ihanneajassa. 60 % Hakija kokoaa teknisen tuotoksen valmiiksi ohjeiden mukaan annetussa määräajassa. 20 % Hakija kokoaa teknistä tuotosta ohjeiden mukaan, mutta ei saa sitä valmiiksi määräaikaan mennessä. 0 % Hakija ei saa koottua tunnistettavaa teknistä tuotosta tai luovuttaa. Arviointikriteerit 1. Hakija esiintyy ja toimii luontevasti toisten kanssa. 100 % Hakija on aktiivinen ja motivoitunut vuorovaikutustilanteessa sekä ilmaisee itseään luontevasti. 60 % Hakija on aktiivinen ja pystyy ilmaisemaan itseään. 20 % Hakija pyrkii kommunikoimaan vuorovaikutustilanteessa vastaamalla esitettyihin kysymyksiin. 0 % Hakija on passiivinen ja vetäytyvä vuorovaikutuksessa tai käyttäytyy epäasiallisesti eikä suoriudu tehtävästä. kädentaitoja ja teknistä taitavuutta mittaavista osista. Hyväksytystä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 1-10p. Pisteet jakautuvat seuraavasti: 1. Kädentaidot 0-5 p. 2. Tekninen taitavuus 0-5 p. Mistä osista koe muodostuu ja miten osat pisteytetään sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista, teknistä taitavuutta sekä aloitteellisuutta ja vastuullisuutta mittaavista osista. Hyväksytystä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 1-10p. Pisteet jakautuvat seuraavasti: 1. Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen 0-4 p.

11 2. Tekninen hahmotuskyky 2. Hakija osoittaa kykyä teknisten laitteiden/koneiden ymmärrykseen ja toiminnan hahmottamiseen sekä kykyä ratkaista teknisiä ongelmia. 100 % Hakija kokoaa laadukkaasti teknisen tuotoksen valmiiksi ohjeiden mukaan annetussa määräajassa. 50 % Hakija kokoaa teknistä tuotosta ohjeiden mukaan, mutta ei saa sitä valmiiksi määräaikaan mennessä. 0 % Hakija ei saa koottua tunnistettavaa teknistä tuotosta tai luovuttaa. 2. Tekninen taitavuus 0 2 p. 3. Aloitteellisuus ja vastuullisuus 0-4 p. 4. Kokeista pois jääminen tai hylätty pääsy- ja 9 Kello- ja mikromekaniik an Hammastekniik an 3. Aloitteellisuus ja vastuullisuus 1. Systemaattisuus 2. Hienomotoriikka 3. Hakija osoittaa aktiivisuutta, yritteliäisyyttä, omista tehtävistään vastuun ottamista ja motivaatiota. 100 % Hakija on valmistautunut pääsykokeeseen ohjeen mukaisesti. Hakija toimii annetun tehtävän mukaisesti ja kantaa vastuuta toiminnastaan aloitteellisesti ja rakentavasti. Hakija on innostunut ja hänen asenteensa on myönteinen. Hakija toimii harkitusti ja perustelee ratkaisujaan. 60 % Hakija on valmistautunut pääsykokeeseen. Hakija toimii annetun tehtävän mukaisesti ja suhtautuu tehtävään myönteisesti ja vastuullisesti. 20 % Hakija on valmistautunut huonosti. Hakija toimii tehtävässä ohjattuna sekä on toiminnassaan epävarma ja myötäilee muiden mielipiteitä 0 % Hakija ei ole valmistautunut pääsykokeeseen lainkaan, ei toimi tehtävän mukaisesti edes ohjattuna tai hakija häiritsee muiden toimintaa tai jää täysin syrjään. 1. Hakija osoittaa järjestelmällisyyttä, keskittymiskykyä, pitkäjänteisyyttä sekä havaintonopeutta ja tarkkuutta. 100 % Hakija kykenee suoriutumaan prosessiluonteisesta tehtävästä laadukkaasti kirjallisen ohjeen mukaisesti ihanneajassa. 66 % Hakija kykenee suoriutumaan prosessiluonteisesta tehtävästä kirjallisen ohjeen mukaisesti määräajassa. 33 % Hakija kykenee suoriutumaan prosessiluonteisesta tehtävästä kirjallisten ohjeiden mukaisesti ohjattuna. 0 % Hakija ei kykene toimimaan tai luovuttaa. 2. Hakija osoittaa käsien liikkeiden hallintaa, motorista käsien säätelyä ja ohjausta sekä silmän ja käden yhteistyötä. 100 % Hakijan käsien liikkeiden hallinta on nopeaa, sujuvaa ja tarkkaa. Voimankäyttö tehtäviä suoritettaessa on optimaalista. Silmän ja käden yhteistyö on luontevaa ja tehokasta. Tehtävän tekeminen on vaivatonta. 50 % Hakijan käsien liikkeiden hallinta on sujuvaa ja tarkkaa. Voimankäyttö tehtäviä suoritettaessa on tarkoituksenmukaista. Silmän ja käden yhteistyö vaatii harjoittelua onnistuakseen. 25 % Hakijan käsien liikkeiden hallinta on kömpelöä ja hidasta. Voimankäyttö ei ole kontrolloitua. Tehtävän tekeminen on työlästä ja tuskaista. 0 % Hakija ei selviydy tarkkuutta vaativista tehtävistä. hienomotoriikkaa ja systemaattisuutta mittaavista osista. Hyväksytystä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 1-10p. Pisteet jakautuvat seuraavasti: 1. Hienomotoriikka 0-6 p. 2. Systemaattisuus 0 4 p. valituksi.

12 Valintaryhmät Mitattavat asiat Arviointikriteerit Puutarhataloud 1. Aloitteellisuus en ja vastuullisuus Kalatalouden Luonto- ja ympäristöalan Maatalousalan Hevostalouden 2. Eläin- ja/tai Luontosuuntautu neisuus 1. Aloitteellisuus ja vastuullisuus 2. Eläinsuuntautuneisuus 1. Hakija osoittaa aktiivisuutta, yritteliäisyyttä, omista tehtävistään vastuun ottamista ja motivaatiota. 100 % Hakija on valmistautunut pääsykokeeseen ohjeen mukaisesti. Hakija toimii annetun tehtävän mukaisesti ja kantaa vastuuta toiminnastaan aloitteellisesti ja rakentavasti. Hakija on innostunut ja hänen asenteensa on myönteinen. Hakija toimii harkitusti ja perustelee ratkaisujaan. 60 % Hakija on valmistautunut pääsykokeeseen. Hakija toimii annetun tehtävän mukaisesti ja suhtautuu tehtävään myönteisesti ja vastuullisesti. 20 % Hakija on valmistautunut huonosti. Hakija toimii tehtävässä ohjattuna sekä on toiminassaan epävarma ja myötäilee muiden mielipiteitä 0 % Hakija ei ole valmistautunut pääsykokeeseen lainkaan, ei toimi tehtävän mukaisesti edes ohjattuna tai hakija häiritsee muiden toimintaa tai jää täysin syrjään. 2. Hakija osoittaa kykyä ja halua luonnossa/eläinten kanssa toimimiseen. 100 % Hakija suhtautuu positiivisesti annettuihin tehtäviin ja tarttuu niihin oma-aloitteisesti sekä tekee annetut tehtävät huolellisesti loppuun ohjeiden mukaan. 60 % Hakija suhtautuu positiivisesti annettuihin tehtäviin ja toimii ohjeiden mukaan. 30 % Hakija suhtautuu annettuihin tehtäviin vältellen mutta pyrkii tekemään tehtävän ohjeen mukaan TAI Suhtautuu tehtävään sopivasti mutta tekee tehtävän vain osittain eikä ota ohjeita vastaan. 0 % Hakija on haluton tarttumaan tehtävään, suhtautuu tilanteeseen sopimattomasti ja ei ota ohjeita vastaan. 1. Hakija osoittaa aktiivista vastuunkantoa. 100 % Hakija toimii aktiivisesti ja yritteliäästi sekä kantaa kokonaisvastuuta tehtävän suorittamisesta. 75 % Hakija toimii aktiivisesti ja yritteliäästi ottaen vastuun omista tehtävistään. 25 % Hakija pyrkii osallistumaan tehtävän suorittamiseen. 0 % Hakija on passiivinen tai välinpitämätön. 2. Hakija osoittaa halua ja valmiutta eläinten kanssa toimimiseen. 100 % Hakija toimii ohjeiden mukaan, on innokas tarttumaan tehtävään ja saattaa annetut tehtävät huolellisesti loppuun. 66 % Hakija toimii ohjeiden mukaan, sekä tekee tehtävät loppuun. 16 % Hakija suoriutuu ohjatusti annetusta tehtävästä. 0 % Hakija ei suoriudu tehtävästä. Mistä osista koe muodostuu ja miten osat pisteytetään aloitteellisuutta ja vastuullisuutta sekä eläin- ja/tai luontosuuntautuneisuutta mittaavista osista. Hyväksytystä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 1-10p. Pisteet jakautuvat seuraavasti: 1. Aloitteellisuus ja vastuullisuus 0-4 p. 2. Eläin- ja/tai luontosuuntautuneisuus 0-6 p. valituksi. aloitteellisuudesta ja vastuullisuudesta sekä kyvystä toimia eläinten kanssa. Hyväksytystä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 1-10p. Pisteet jakautuvat seuraavasti: 1. Aloitteellisuus ja vastuullisuus 0-4 p. 2. Eläin- ja luontosuuntautuneisuus 0-6 p. valituksi.

13 1 2 Valintaryhmät Sirkusalan * Mitattavat asiat 1. Luovuus Arviointikriteerit 1. Hakija kykenee avoimeen ja luonnolliseen vuorovaikutukseen, sekä hän osoittaa ideointikykyä. 100 % Hakija kykenee avoimeen ja luonnolliseen vuorovaikutukseen yleisön edessä sekä on omaperäinen ja kekseliäs. 60 % Hakija kykenee normaaliin vuorovaikutukseen yleisön edessä ja osoittaa kekseliäisyyttä. 20 % Hakija pyrkii vuorovaikutukseen ja kykenee esiintymään yleisön edessä. 0 % Hakija ei kykene vuorovaikutukseen tai hän ei uskalla esiintyä yleisön edessä. Mistä osista koe muodostuu ja miten osat pisteytetään Pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu luovuutta ja liikunnallisuutta mittaavista osista. Hyväksytystä pääsyja soveltuvuuskokeesta hakija saa 1-10p. Pisteet jakautuvat seuraavasti: 1. Luovuus 0-5 p 2. Liikunnallisuus 0-5 p valituksi. 2. Liikunnallisuus 2. Hakija hallitsee kehonsa ja täyttää koulutukseen vaadittavat fyysiset edellytykset. 100 % Hakija on fyysisesti lahjakas ja hallitsee kehonsa taitavasti. 60 % Hakija omaa hyvät fyysiset valmiudet. 20 % Hakija omaa vaadittavat fyysiset minimivalmiudet. 0 % Hakijalla ei ole riittäviä fyysisiä valmiuksia Liikunnan-ohjauksen * Tanssialan * Jokaiseen hakukohteeseen on omat pääsy- ja soveltuvuuskokeet. Edellytetään on liittyvää aiempaa osaamista. Haun yhteydessä käytetään lisätietolomaketta. Tarkennetaan kevään 2014 aikana valintaryhmän mitattavat asiat ja arviointikriteerit. Liikunnallisuus, johon liittyy kehon hallinta, ketteryys ja koordinaatio. Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen, joihin liittyy halu ja taito ihmisten kanssa toimimiseen ja itsensä ilmaiseminen eri keinoin. Tarkennetaan kevään 2014 aikana hakukohteita yhdistävät mitattavat asiat, jotka täsmentyvät hakukohteittain. Esim. Liikunnallisuus, johon liittyy kehon hallinta, ketteryys ja koordinaatio. Musikaalisuus, johon liittyy mm. rytmitaju, sävelkorva ja musiikillinen ilmaisutaito. Pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu liikunnallisuutta sekä sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista mittaavista osista. Hyväksytystä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 1-10p. Pisteet jakautuvat seuraavasti: 1. Liikunnallisuus 0-7 p 2. Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen 0-3 p valituksi. Pääsy- ja soveltuvuuskokeen muodostuminen eroaa hakukohteittain. Kevään 2014 aikana selvitetään hakukohteita yhdistäviä mitattavia asioita ja niiden painottumista pääsykoepisteisiin.

14 1 5 Musiikkialan * Jokaiseen hakukohteeseen on omat pääsy- ja soveltuvuuskokeet. Edellytetään on liittyvää aiempaa osaamista. Haun yhteydessä käytetään lisätietolomaketta. Tarkennetaan kevään 2014 aikana hakukohteita yhdistävät mitattavat asiat, jotka täsmentyvät hakukohteittain. Esim. Musikaalisuus, johon liittyy mm. rytmitaju, sävelkorva ja musiikillinen ilmaisutaito. Luovuus, joka näkyy mm. idearikkautena, kekseliäisyytenä ja luovuuden ilmaisutaitona. Pääsy- ja soveltuvuuskokeen muodostuminen eroaa hakukohteittain. Kevään 2014 aikana selvitetään hakukohteita yhdistäviä mitattavia asioita ja niiden painottumista pääsykoepisteisiin Lentokoneasennuksen Lennonjohdon * * asetuksen 4/ mom.4 mukainen tutkinto Laaditaan kevään 2014 aikana valintaryhmän mitattavat asiat ja arviointikriteerit. Ei kuulu yhteishaun piiriin Nykyinen valtakunnallinen pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu seuraavista osista: - Matematiikan, fysiikan ja loogisen ajattelukyvyn osio; maksimipistemäärä 0-5 p - Englannin kielen koe (ei ilmailusanastoa); maksimipistemäärä 0-2 p - Suomen kielen koe; maksimipistemäärä 0-1 p - Haastattelu; maksimipistemäärä 0-2 p Mikäli hakija ei osallistu kokeeseen tai jonkin osa-alueen pisteet jäävät alle 30 %:iin maksimipistemäärästä, hakijaa ei voi tulla valituksi

Turvallisuusalan perustutkinnon uudet valintakoekriteerit

Turvallisuusalan perustutkinnon uudet valintakoekriteerit Turvallisuusalan perustutkinnon uudet valintakoekriteerit Koskela, Tomi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara 2 Turvallisuusalan perustutkinnon uudet valintakoekriteerit Tomi Koskela Turvallisuusalan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palveluiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuosille 2013 2015

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palveluiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuosille 2013 2015 1(21) Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palveluiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuosille 2013 2015 Hyväksytty 21.5.2013 21 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palveluiden johtokunta

Lisätiedot

ESTEETTÖMÄSTI TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun

ESTEETTÖMÄSTI TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun ESTEETTÖMÄSTI TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun Oppaat ja käsikirjat 2014:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:10 ISBN 978-952-13-5907-1 (pdf)

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA SYKSYLLÄ 2008

AJANKOHTAISTA AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA SYKSYLLÄ 2008 TIEDOTE 10.10.2008 53/ 2008 Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset AJANKOHTAISTA AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA SYKSYLLÄ 2008 1. TUTKINNOT JA TUTKINTOJEN PERUSTEET UUDISTUVAT Kaikkien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA HELTECH 1.8.2009 SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 JOHDANTO... 5 OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

OPO-paketti. Ohjeita perusopetuksen päättäville

OPO-paketti. Ohjeita perusopetuksen päättäville OPO-paketti Ohjeita perusopetuksen päättäville Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 2014 ja Haku perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin Kevään yhteishaku: Nettihaku missä

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot

oppilaitokset ja lukiot

oppilaitokset ja lukiot Espoo Kauniainen Kirkkonummi Ammatilliset Lukuvuosi 2014 2015 oppilaitokset ja lukiot Suomen koulutusjärjestelmät Yliopistot Ammattikorkeakoulut Erikois ammattitutkinnot (Aikuiskoulutus) TYÖKOKEMUS Ammattitutkinnot

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, AMMATTISTARTTI

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, AMMATTISTARTTI OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, AMMATTISTARTTI Yhtymähallitus 31.8.2010 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄT 2014 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

YHTEISHAKUILTA. 3.11.2014 Riitta Hietaranta. opinto-ohjaaja

YHTEISHAKUILTA. 3.11.2014 Riitta Hietaranta. opinto-ohjaaja YHTEISHAKUILTA 3.11.2014 Riitta Hietaranta opinto-ohjaaja Esitys on koulun kotisivuilla www.paimio.fi/opetus -> Peruskoulut -> Vista -> Oppilaanohjaus (oppilaanohjauksen sivusto), joten voitte halutessanne

Lisätiedot

MAKE. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tukitoimien kehittäminen valmistavassa koulutuksessa

MAKE. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tukitoimien kehittäminen valmistavassa koulutuksessa 1 MAKE Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tukitoimien kehittäminen valmistavassa koulutuksessa 2 Sisällysluettelo 1 Alkusanat 5 2 Lyhyt katsaus Tampereen Aikuiskoulutuskeskukseen 6 3 Maahanmuuttajat

Lisätiedot

KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA. Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja Levyseppähitsaaja

KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA. Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja Levyseppähitsaaja 0 KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja Levyseppähitsaaja Perustuu OPH:n valtakunnallisiin tutkinnon perusteisiin 1.8.2006 sekä kone ja metallialan

Lisätiedot

Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma

Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma Töölön yhteiskoulun aikuislukio Töölön yhteiskoulun aikuislukion laatima perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 1 POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 2010 Hyväksytty 01/11/2010 Voimassa 1.8.2010 alkaen Kehitysjohtajan

Lisätiedot

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä Tarja Frisk Pekka Antila Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä 2. painos Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Putkiasennuksen koulutusohjelma Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteishaun asiakaspalvelu

Korkeakoulujen yhteishaun asiakaspalvelu Korkeakoulujen yhteishaun asiakaspalvelu syksystä 2014 alkaen Korkeakoulujen asiakaspalvelutiimin loppuraportti korkeakoulujen asiakaspalveluratkaisusta (KSHJ) 4.2.2014 Tuija Pasanen, UEF Janne Santala,

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Tämä on päivitetty ja korjattu painos vuonna 2010 ilmestyneestä Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja -julkaisusta. Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa Toisen asteen koulutusopas 2014 KOULUTUKSELLA TULEVAISUUTEEN Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa TOISEN ASTEEN KOULUTUSOPAS 2014 Oppaan vuosittain

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Toimitus: Anu Parantainen Maarit Toivola Seppo Moisio Seppo Ohtonen Marja-Riitta Tammisto Hanna-Leena Leimu Kirsi Hellman-Suominen Mirkku Virkkunen

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9

Savonlinnan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 Savonlinnan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Putkiasennuksen koulutusohjelma Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa

Lisätiedot