AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAVALINNAT Valintaryhmäkohtaiset pääsy- ja soveltuvuuskoeaihiot kokeiltavaksi kevään 2014 yhteisvalinnassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAVALINNAT Valintaryhmäkohtaiset pääsy- ja soveltuvuuskoeaihiot kokeiltavaksi kevään 2014 yhteisvalinnassa"

Transkriptio

1 Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAVALINNAT Valintaryhmäkohtaiset pääsy- ja soveltuvuuskoeaihiot kokeiltavaksi kevään 2014 yhteisvalinnassa OPETUSHALLITUS Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijavalintaan liittyvien kokeiden kehittämishanke (VAKUVA 2)

2 Johdanto Ammatilliseen peruskoulutukseen kohdistuvat keskeisimmät nuorisotakuun toimet liittyvät yhteishaun opiskelijavalintojen uudistamiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen välisen tulossopimuksen mukaan parhaillaan on käynnissä laaja ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijavalintaan liittyvien kokeiden kehittämishanke (VAKUVA 2), joka jakautuu seuraavaan kolmeen pääkohtaan: 1. Pääsy- ja soveltuvuuskokeiden valtakunnallinen yhdenmukaistaminen 2. Valtakunnallisen kielikokeen käyttöönotto 3. Valtakunnallisen oppimisvalmiuksia mittaavan kokeen käyttöönotto harkintaan perustuvan valinnan tueksi. Tässä asiakirjassa on tietoa ja materiaalia kehittämishankkeen pääsy- ja soveltuvuuskokeiden valtakunnallisesta yhdenmukaistamisesta. Valtakunnallisen yhdenmukaistamisen tavoitteena on muodostaa ammatillisista perustutkinnoista mahdollisimman laajoja valintaryhmiä, joiden sisällä mahdollisten pääsy- ja soveltuvuuskokeiden pisteet siirtyvät hakukohteiden välillä. Lisäksi tavoitteena on laatia koulutuksen järjestäjien käyttöön valintaryhmäkohtaiset pääsy- ja soveltuvuuskoeaihiot, jotka osaltaan lisäävät hakijoiden yhdenvertaisuutta opiskelijavalinnassa. Laajoja valintaryhmiä ja yhtenäisiä pääsy- ja soveltuvuuskoeaihioita pilotoivat kevään 2014 yhteishaussa 15 valtionavustusta saavaa koulutuksen järjestäjää (lista liitteenä). Aineisto on kuitenkin vapaasti kaikkien koulutuksen järjestäjien hyödynnettävissä. Pilottien ja muiden koulutuksen järjestäjien kokemukset huomioon ottaen VAKUVA 2 -kehittämishankkeessa täsmennetään valintaryhmät, viimeistellään koeaihiot sekä valmistellaan tarvittavat asetusmuutokset pääsy- ja soveltuvuuskokeiden valtakunnallista käyttöönottoa varten. Palautelomake toimitetaan koulutuksen järjestäjille huhtikuussa.

3 Yleistä pääsy- ja soveltuvuuskokeiden järjestämisestä kevään 2014 opiskelijavalinnassa Koulutuksen järjestäjä voi järjestää ammatilliseen peruskoulutukseen hakeville pääsy- tai soveltuvuuskokeen. Niiden merkitys on kuitenkin muuttunut, koska jokaiselle peruskoulun päättävälle ja ilman toisen asteen koulutusta olevalle tulee nuorisotakuuseen perustuen varmistaa opiskelupaikka. Pääsy- ja soveltuvuuskokeita suositellaan järjestettäväksi mahdollisimman vähän huomioiden kokeiden tarkoituksenmukaisuus ja taloudellisuus. Koulutuksen järjestäjien yhteistyö pääsy- ja soveltuvuuskokeiden suunnittelussa ja järjestämisessä on toivottavaa niiden laadullisen kehittämisen ja määrällisen vähentämisen näkökulmista. Koulutuksen järjestäjän tulee tiedottaa (asetus 4/2013) etukäteen, minkälaisista osista pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu ja miten kokeen eri osat pisteytetään. Opintopolku.fi -sivustolta hakijat löytävät koulutuksen järjestäjien tallentaman pääsy- ja soveltuvuuskokeita koskevan tiedon valintaperusteet ja pääsykokeet -välilehdeltä. Tämän lisäksi pääsy- ja soveltuvuuskoekutsussa koulutuksen järjestäjä tiedottaa hakijalle mahdollisimman tarkasti pääsy- ja soveltuvuuskokeen järjestelyistä sekä sen vaikutuksesta opiskelijavalintaan. Mahdolliset pääsy- ja soveltuvuuskokeet tulee järjestää välisenä aikana. Pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen kutsutaan hakukohteen kaikki hakijat (asetus 4/2013). Hakija kutsutaan hakukohteen ylimpään hakutoiveeseen, jossa järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskoe. Koulutuksen järjestäjä antaa hakijalle hyväksytystä pääsy- tai soveltuvuuskokeesta 1 10 pistettä tai hylätystä kokeesta 0 pistettä. Kokeeseen osallistumatta jättäminen tuottaa myös hakijalle hylätyn tuloksen. Pääsy- ja soveltuvuuskokeiden hylkäämisiä toivotaan tehtäväksi vain vahvoin perustein ja mahdollisimman vähän. On huomioitava, että hylkääminen on hakijan kannalta merkittävä päätös ja se vaikuttaa mahdollisesti myös hakijan muihin hakuihin, koska pääsykoepisteet sekä hylätty tulos siirtyvät muiden koulutuksen järjestäjien vastaaviin hakukohteisiin aikaisempien vuosien tapaan. Tärkeää on myös muistaa, ettei muissa kuin SORA-tutkinnoissa hakijan terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyvä seikka saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Hakija harkitsee mahdollisuuksiaan ja tekee hakupäätöksen terveys- ja toimintakykyhaasteita koskevan informaation ja ohjauksen avulla. SORA-tutkintojen osalta koulutuksen järjestäjän on mahdollista pyytää hakijalta todistus terveydentilasta, mutta ainoastaan silloin jos hakulomakkeessa hakijan oman arvion mukaan siihen ilmenee aihetta. Prosessi ei liity pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin. Pääsy- ja soveltuvuuskokeissa ei arvioida hakijan opetuskielen hallintaa. Kevään 2014 kielikoe järjestetään valtakunnallisesti kaikille hakijoille, joiden äidinkieli on muu kuin opetuskieli eikä kielitaitoa ole voitu todentaa muilla tavoin (asetus 4/2013). Koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijaksi ottamisesta ja vastaa hakijoiden yhdenvertaisesta kohtelusta opiskelijavalinnassa. Pääsy- ja soveltuvuuskokeen järjestämisessä on mahdollista käyttää ulkopuolisia yrityksiä, mutta silloinkin vastuu säilyy koulutuksen järjestäjällä. Dokumentointi hakijakohtaisesti on tärkeää, että päätöksen perusteisiin voidaan tarvittaessa palata.

4 Ohje valintaryhmäkohtaisten pääsy- ja soveltuvuuskoeaihioiden käyttöön Valintaryhmäkohtaisten pääsy- ja soveltuvuuskoeaihioiden tavoitteena on lisätä hakijoiden yhdenvertaista kohtelua opiskelijaksi ottamisessa. Pääsy- ja soveltuvuuskoeaihioiden laadinnassa on huomioitu, että yhteishaku kohdistuu aikaisempaa nuoremmille hakijoille. Mittaaminen kohdistuu asioihin, jotka antavat lisäarvoa perusopetuksen päättötodistuksen rinnalla. Pääsy- ja soveltuvuuskokeilla halutaan ensisijaisesti tukea soveltuvien hakijoiden pääsyä koulutukseen (vrt. karsinta). Keskeistä on, että hakijan soveltuvuuden mittaaminen ja pisteyttäminen perustuu kaikille osapuolille tiedossa oleviin kriteereihin. Pääsy- ja soveltuvuuskoeaihiossa määritellään valintaryhmittäin mitattavat asiat, arviointikriteerit sekä kokeen jakautuminen osiin ja osien pisteytys. 1. Valintaryhmät Valintaryhmällä tarkoitetaan hakukohteiden kokonaisuutta, jonka sisällä pääsy- ja soveltuvuuskokeet järjestetään yhtenäisin kriteerein ja valintapisteet siirtyvät hakijan mahdollisiin muihin saman valintaryhmän hakutoiveisiin. Valintaryhmäkäsitettä ei ole vielä vahvistettu asetuksella. Tässä asiakirjassa esitetyt useamman perustutkinnon muodostamat laajat valintaryhmät eivät ole vielä kevään 2014 opiskelijavalinnassa valtakunnallisesti käytössä. Valintaryhmäkokeilut ovat kuitenkin piloteissa mahdollisia ja toivottavia. Opintopolku.fi - järjestelmä ei tue kutsujen tulostamista ja pisteiden siirtämistä laajoissa valintaryhmissä. Pilotoinnin ja muiden kokeilujen yhteydessä koulutuksen järjestäjät sopivat keskenään kutsujen lähettämisestä hakijoille ja pisteiden siirtämisestä useampiin hakukohteisiin. Tämä vaatii erityistä tarkkuutta kutsujen laatimisessa ja tietojen viemisessä järjestelmään. VAKUVA 2 -kehittämishankkeen tavoitteena on ollut muodostaa mahdollisimman laajoja valintaryhmiä. Tässä aineistossa 52 ammatillista a on jaettu 17 valintaryhmään. Valintaryhmien muodostamisen lähtökohtana käytettiin ammatillisia ja yhdistäviä keskeisiä mitattavia asioita. 2. Mitattavat asiat Pääsy- ja soveltuvuuskokeiden mitattaviksi asioiksi määriteltiin sellaisia yleisiä taitoja, joita tarvitaan lähes kaikissa tutkinnoissa ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä. Valintaryhmittäin valittiin 2-3 keskeisintä yleistä taitoa mitattaviksi asioiksi seuraavasta listasta: Aloitteellisuus ja vastuullisuus, systemaattisuus, sosiaalisuus ja ilmaisutaito, kädentaidot, tekninen taitavuus, hienomotoriikka, luovuus, visuaalinen ja avaruudellinen hahmottaminen, eläin- ja/tai luontosuuntautuneisuus, ongelmanratkaisutaito, musikaalisuus ja liikunnallisuus.

5 3. Arviointikriteerit Arviointikriteerit on kuvattu aihiossa valintaryhmittäin, jokaisesta mitattavasta asiasta erikseen. Arviointikriteerit täsmentävät minkälaisena toimintana mitattava asia näyttäytyy hakijalla. Aihiossa ei ole määritelty minkälaista pisteskaalaa mitattaessa käytetään, mutta arvioinnin yhdenmukaistamiseksi on arvioinnin tasoille määritelty niiden prosentuaalinen vaikutus lopullisiin pisteisiin. Arviointikriteerit on laadittu yleisellä tasolla, jotta koulutuksen järjestäjälle jää mahdollisimman laaja vapaus valita pääsy- ja soveltuvuuskokeessa käytettävät mittausmenetelmät ja muut koejärjestelyt. Useampaa mitattavaa asiaa voi arvioida yhdellä mittausmenetelmällä tai päinvastoin yhtä mitattavaa asiaa voidaan arvioida kahdella mittausmenetelmällä. Keskeistä kuitenkin on, ettei pääsyja soveltuvuuskokeissa mitata sellaisia asioita, joita ei ole kirjattu arviointikriteereihin eikä käytetä sellaisia mittausmenetelmiä, jotka eivät sovellu kuvattujen mitattavien asioiden arviointiin. Valtakunnallisesti käyttöön otettaviin aihioihin on tavoitteena lisätä esimerkkejä mittausmenetelmistä. Tästä materiaalista ne jätettiin kuitenkin pois, jotta ne eivät ohjaisi liikaa pilottien suunnittelua. Pääsy- ja soveltuvuuskoetilanteet tulisi suunnitella niin, että hakijalla on mahdollisuus näyttää eduksi olevia valmiuksiaan. 4. Mistä osista koe muodostuu ja miten osat pisteytetään Asetuksen 4/ mukaan Koulutuksen järjestäjä voi antaa hakijalle hyväksytystä pääsy- tai soveltuvuuskokeesta 1 10 pistettä. Koulutuksen järjestäjän on tiedotettava hakijoille etukäteen, minkälaisista osista pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu ja miten kokeen eri osat pisteytetään. Pääsy- ja soveltuvuuskoeaihiossa määritellään valintaryhmittäin, minkälaisista osista pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu ja miten kokeen eri osat pisteytetään. Kokeen yhteisellä rakenteella ja pisteytyksellä määritellään, mikä painoarvo lopullisissa pisteissä on kullakin mitattavalla asialla. Valintaryhmän yhteisellä pääsy- ja soveltuvuuskokeen rakenteella varmistetaan myös hakijan yhdenvertainen kohtelu valintaryhmän sisällä riippumatta siitä, missä oppilaitoksessa hän pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen osallistuu.

6 OPETUSHALLITUS PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEIDEN PILOTOINTI KEVÄT 2014 (VAKUVA2 -KEHITTÄMISHANKE) VALINTARYHMÄKOHTAISET AIHIOT Valintaryhmät 1 Viittomakielisen ohjauksen Lapsi- ja perhetyön Nuoriso- ja vapaaajanohjauksen 2 Sosiaali- ja terveysalan Mitattavat asiat 1. Aloitteellisuus ja vastuullisuus 2. Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen 1. Aloitteellisuus ja vastuullisuus Arviointikriteerit 1. Hakija osoittaa aktiivista vastuunkantoa. 100 % Hakija toimii aktiivisesti ja yritteliäästi sekä kantaa kokonaisvastuuta tehtävän suorittamisesta. 60 % Hakija toimii aktiivisesti ja yritteliäästi ottaen vastuun omista tehtävistään. 20 % Hakija pyrkii osallistumaan tehtävän suorittamiseen. 0 % Hakija on passiivinen tai välinpitämätön. 2. Hakija esiintyy ja toimii luontevasti. 100 % Hakija on aktiivinen ja motivoitunut sekä ilmaisee itseään luontevasti. 60 % Hakija on aktiivinen ja pystyy ilmaisemaan itseään. 20 % Hakija pyrkii kommunikoimaan pääsykoetilanteessa. 0 % Hakija on passiivinen eikä suoriudu annetuista tehtävistä. 1. Hakija osoittaa aktiivisuutta, yritteliäisyyttä, vastuun ottamista ja motivaatiota. 100 % Hakija on valmistautunut pääsykokeisiin monipuolisesti. Hän toimii tehtäväksiannon mukaisesti ja kantaa kokonaisvastuuta toiminnastaan aloitteellisesti ja rakentavasti. Hakija on innostunut ja myönteisesti asennoitunut. 66 % Hakija on valmistautunut pääsykokeisiin ohjeiden mukaisesti. Hän toimii tehtäväksiannon mukaisesti ja kantaa vastuuta omasta toiminnastaan. Hakija on asiallinen ja toimii tavoitteen mukaisesti. 33 % Hakijan toiminta vaatii ohjausta. Hän on epävarma ja myötäilee muiden ehdotuksia ja mielipiteitä. 0 % Hakija ei orientoidu tilanteeseen. Hän häiritsee tai jää täysin syrjään toiminnasta, eikä ole vuorovaikutuksessa. Mistä osista koe muodostuu ja miten osat pisteytetään aloitteellisuutta ja vastuullisuutta sekä sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista mittaavista osista. Hyväksytystä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 1-10 p. Pisteet jakautuvat seuraavasti: 1. Aloitteellisuus ja vastuullisuus 0-5 p 2. Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen 0-5p. aloitteellisuutta ja vastuullisuutta, sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista sekä ongelmanratkaisua mittaavista osista. Hyväksytystä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 1-10p. Pisteet jakautuvat seuraavasti: 1. Aloitteellisuus ja vastuullisuus 0-3 p. 2. Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen 0-4 p. 3. Ongelmanratkaisutaito 0-3 p. 4. Kokeista pois jääminen tai hylätty pääsy- ja 2. Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen 2. Hakija näyttää halunsa ja taitonsa ihmisten kanssa toimimiseen ja itsensä ilmaisemiseen eri keinoin. 100 % Hakija ilmaisee itseään luontevasti muita huomioiden. Hän on aktiivinen vuorovaikutuksessa ja perustelee vastauksensa omakohtaisesti ja monipuolisesti. Hakijan katsekontakti ja käytös on esimerkillistä. 75 % Hakija ilmaisee itseään muita huomioiden. Hän vastaa kysymyksiin ja pystyy perustelemaan vastauksiaan. Hakijan käyttäytyminen on asiallista.

7 25 % Hakijan itsensä ilmaiseminen ja käyttäytyminen vaatii ohjausta. Hän vastaa kysymyksiin lyhyesti perustelematta. 0 % Hakija on passiivinen ja vetäytyvä vuorovaikutuksessa tai käyttäytyy epäasiallisesti. Hän ei ota katse- tai puhekontaktia ja jättää vastaamatta kysymyksiin. Valintaryhmät 3 Hiusalan Kauneudenhoit oalan 3. Ongelmanratkaisutaito Mitattavat asiat 1. Sosiaalisuus ja ilmaisutaito 3. Hakija näyttää asioiden hahmottamistaan, reagointiaan ongelmatilanteissa sekä päätöksentekoaan ja paineensietoaan. 100 % Hakija hahmottaa kokonaisuuden ja tunnistaa ongelmatilanteet. Hän analysoi vaihtoehtoisia ratkaisuja ja toimii ratkaisukeskeisesti, harkitusti ja suunnitelmallisesti. Hakija perustelee tekemiään ratkaisuja monipuolisesti ja kestää painetta. 66 % Hakija tunnistaa ongelmatilanteet ja selviää niistä paineen alaisena. Hän pystyy perustelemaan ratkaisujaan. 33 % Hakija selviää tutuista ongelmatilanteista ohjeiden mukaisesti tai ohjattuna. 0 % Hakija ei pysty toimimaan tai panikoi. Arviointikriteerit 1. Hakija näyttää halunsa ja taitonsa ihmisten kanssa toimimiseen ja itsensä ilmaisemiseen eri keinoin. 100 % Hakija ilmaisee itseään luontevasti muita huomioiden. Hän on aktiivinen vuorovaikutuksessa ja perustelee vastauksensa omakohtaisesti ja monipuolisesti. Hakijan katsekontakti ja muu käytös on esimerkillistä. 75 % Hakija ilmaisee itseään muita huomioiden. Hän vastaa kysymyksiin ja pystyy perustelemaan vastauksiaan. Hakijan käyttäytyminen on asiallista. 25 % Hakijan itsensä ilmaiseminen ja käyttäytyminen vaativat ohjausta. Hän vastaa kysymyksiin lyhyesti perustelematta. 0 % Hakija on passiivinen ja vetäytyvä vuorovaikutuksessa tai käyttäytyy epäasiallisesti. Hän ei ota katse- tai puhekontaktia ja jättää vastaamatta kysymyksiin. Mistä osista koe muodostuu ja miten osat pisteytetään kädentaitoja, visuaalisuutta ja sosiaalisuutta sekä ilmaisutaitoa mittaavista osista. Hyväksytystä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 1-10p. Pisteet jakautuvat seuraavasti: 1. Sosiaalisuus ja ilmaisutaito 0-4p 2. Kädentaidot 0-4p 3. Visuaalinen ja avaruudellinen hahmottaminen 0-2p 4. Kokeista pois jääminen tai hylätty pääsy- ja 2. Kädentaidot 2. Hakija osoittaa kykyä silmän ja käden yhteistoimintaan. 100 % Valmistaa laadukkaasti työstetyn ohjeen/mallin mukaisen tuotoksen annetussa ajassa. 60 % Valmistaa ohjeen/mallin mukaisen tuotoksen annetussa ajassa. 20 % Valmistaa tuotosta ohjeen/mallin mukaisesti mutta, ei saa sitä valmiiksi. 0 % Ei synny tunnistettavaa tuotosta tai hakija luovuttaa. 3. Visuaalinen ja avaruudellinen 3. Hakija osoittaa visuaalista hahmottamiskykyä ja kykyä käyttää kuvallisen ilmaisun keinoja kolmiulotteisen vaikutelman aikaansaamiseksi.

8 Valintaryhmät 4 Tekstiili- ja vaatetusalan Puualan Verhoilu- ja sisustusalan Käsi- ja taideteollisuusal an * Audiovisuaalise n viestinnän * Kuvallisen ilmaisun * 5 Liiketalouden Matkailualan Hotelli-, ravintola- ja catering-alan Kotityö- ja hahmottaminen Mitattavat asiat 1. Kädentaidot 2. Visuaalinen ja avaruudellinen hahmottaminen 3. Luovuus 1. Systemaattisuus 100 % Kuvan vastaavuus malliin sekä kuvallisen ilmaisun keinojen monipuolinen käyttö. 50 % Kuvasta malli on selvästi tunnistettavissa, kuvallisen ilmaisun keinoja on käytetty suppeasti. 0 % Ei synny tunnistettavaa tuotosta tai hakija luovuttaa. Arviointikriteerit 1. Hakija osoittaa kykyä silmän ja käden yhteistoimintaan. 100 % Valmistaa laadukkaasti työstetyn ohjeen/mallin mukaisen tuotoksen annetussa ajassa. 60 % Valmistaa ohjeen/mallin mukaisen tuotoksen annetussa ajassa. 20 % Valmistaa tuotosta ohjeen/mallin mukaisesti mutta, ei saa sitä valmiiksi. 0 % Ei synny tunnistettavaa tuotosta tai hakija luovuttaa. 2. Hakija osoittaa visuaalista hahmottamiskykyä ja kykyä käyttää kuvallisen ilmaisun keinoja kolmiulotteisen vaikutelman aikaansaamiseksi. 100 % Kuvan vastaavuus malliin sekä kuvallisen ilmaisun keinojen monipuolinen käyttö. 33 % Kuvasta malli on selvästi tunnistettavissa, kuvallisen ilmaisun keinoja on käytetty suppeasti. 0 % Ei synny tunnistettavaa tuotosta tai hakija luovuttaa. 3. Hakija osoittaa ideointikykyä ja luovuutta. 100 % Suorittaa tehtävän omaperäisesti ja kekseliäästi. 50 % Suorittaa tehtävän annetussa ajassa, mutta tavanomaisesti ja perinteisesti. 0 % Ei synny tunnistettavaa tuotosta tai hakija luovuttaa. 1. Hakija osoittaa toiminnassaan järjestelmällisyyttä ja keskittymiskykyä sekä havaintonopeutta ja tarkkuutta. 100 % Hakija kykenee suoriutumaan prosessiluonteisesta tehtävästä laadukkaasti kirjallisen ohjeen mukaisesti ihanneajassa. 50 % Hakija kykenee suoriutumaan prosessiluonteisesta tehtävästä kirjallisen ohjeen mukaisesti määräajassa. 25 % Hakija kykenee suoriutumaan prosessiluonteisesta tehtävästä kirjallisten ohjeiden mukaisesti ohjattuna. 0 % Hakija ei kykene toimimaan tai luovuttaa. Mistä osista koe muodostuu ja miten osat pisteytetään kädentaitoja, visualisuutta ja avaruudellista hahmottamista sekä luovuutta mittaavista osista. Hyväksytystä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 1-10p. Pisteet jakautuvat seuraavasti: 1. Kädentaidot 0-5 p. 2. Visuaalinen ja avaruudellinen hahmottaminen 0-3 p. 3. Luovuus 0-2 p. 4. Kokeista pois jääminen tai hylätty pääsy- ja systemaattisuutta sekä sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista mittaavista osista. Hyväksytystä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 1-10 pistettä. Pisteet jakautuvat seuraavasti: 1. Systemaattisuus 0-4 p. 2. Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen 0-6 p.

9 puhdistuspalvel u-jen Tieto- ja viestintätekniik an Valintaryhmät 6 Laboratorioala n Lääkealan Prosessiteollisu uden 2. Sosiaalisuus ja itsensäilmaiseminen Mitattavat asiat 1. Systemaattisuus 2. Ongelmanratkaisutaito 2. Hakija näyttää halunsa ja taitonsa ihmisten kanssa toimimiseen ja itsensä ilmaisemiseen eri keinoin. 100 % Hakija ilmaisee itseään luontevasti muita huomioiden. Hän on aktiivinen vuorovaikutuksessa ja perustelee vastauksensa omakohtaisesti ja monipuolisesti. Hakijan katsekontakti ja muu käytös on esimerkillistä. 75 % Hakija ilmaisee itseään muita huomioiden. Hän vastaa kysymyksiin ja pystyy perustelemaan vastauksiaan. Hakijan käyttäytyminen on asiallista. 25 % Hakijan itsensä ilmaiseminen ja käyttäytyminen vaativat ohjausta. Hän vastaa kysymyksiin lyhyesti perustelematta. 0 % Hakija on passiivinen ja vetäytyvä vuorovaikutuksessa tai käyttäytyy epäasiallisesti. Hän ei ota katse- tai puhekontaktia ja jättää vastaamatta kysymyksiin. Arviointikriteerit 1. Hakija osoittaa järjestelmällisyyttä, keskittymiskykyä, pitkäjänteisyyttä sekä havaintonopeutta ja tarkkuutta. 100 % Hakija kykenee suoriutumaan prosessiluonteisesta tehtävästä laadukkaasti kirjallisen ohjeen mukaisesti ihanneajassa. 50 % Hakija kykenee suoriutumaan prosessiluonteisesta tehtävästä kirjallisen ohjeen mukaisesti määräajassa. 25 % Hakija kykenee suoriutumaan prosessiluonteisesta tehtävästä kirjallisten ohjeiden mukaisesti ohjattuna. 0 % Hakija ei kykene toimimaan tai luovuttaa. 2. Hakija osoittaa asioiden hahmottamista, reagointia ongelmatilanteissa sekä päätöksentekokykyä ja paineensietoa. 100 % Hakija hahmottaa kokonaisuuden ja tunnistaa ongelmatilanteet. Hän toimii ratkaisukeskeisesti, harkitusti ja suunnitelmallisesti. Hakija perustelee tekemiään ratkaisuja monipuolisesti ja kestää painetta. 66 % Hakija tunnistaa ongelmatilanteet ja selviää niistä paineen alaisena. Hän pystyy perustelemaan ratkaisujaan. 33 % Hakija selviää tutuista ongelmatilanteista ohjeiden mukaisesti tai ohjattuna. 0 % Hakija ei pysty toimimaan tai panikoi. Mistä osista koe muodostuu ja miten osat pisteytetään systemaattisuutta sekä sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista mittaavista osista. Hyväksytystä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 1-10 pistettä. Pisteet jakautuvat seuraavasti: 1. Systemaattisuus 0-4 p. 2. Ongelmanratkaisutaito 0-6 p.

10 7 Elintarvikealan Tieto- ja tietoliikennetek niikan Kone- ja metallialan Talotekniikan Kiinteistöpalvel u-jen Autoalan Painoviestinnä n Pintakäsittelyal an Sähkö- ja automaatiotekn ii-kan Rakennusalan Kaivosalan Logistiikan Valintaryhmät 8 Turvallisuusala n 1. Kädentaidot 2. Tekninen hahmotuskyky Maanmittausalan Veneenrakennuk sen Merenkulkualan Muovi- ja kumitekniikan Suunnitteluassist entin Metsäalan Mitattavat asiat 1. Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen 1. Hakija osoittaa kykyä silmän ja käden yhteistoimintaan. 100 % Hakija valmistaa laadukkaasti työstetyn ohjeen/mallin mukaisen tuotoksen annetussa ihanneajassa. 60 % Hakija valmistaa ohjeen/mallin mukaisen tuotoksen annetussa määräajassa. 20 % Hakija valmistaa tuotosta ohjeen/mallin mukaisesti, mutta ei saa sitä valmiiksi määräaikaan mennessä. 0 % Hakija ei saa valmistettua tunnistettavaa tuotosta tai hakija luovuttaa. 2. Hakija osoittaa kykyä teknisten laitteiden/koneiden ymmärrykseen ja toiminnan hahmottamiseen sekä kykyä ratkaista teknisiä ongelmia. 100 % Hakija kokoaa laadukkaasti teknisen tuotoksen valmiiksi ohjeiden mukaan annetussa ihanneajassa. 60 % Hakija kokoaa teknisen tuotoksen valmiiksi ohjeiden mukaan annetussa määräajassa. 20 % Hakija kokoaa teknistä tuotosta ohjeiden mukaan, mutta ei saa sitä valmiiksi määräaikaan mennessä. 0 % Hakija ei saa koottua tunnistettavaa teknistä tuotosta tai luovuttaa. Arviointikriteerit 1. Hakija esiintyy ja toimii luontevasti toisten kanssa. 100 % Hakija on aktiivinen ja motivoitunut vuorovaikutustilanteessa sekä ilmaisee itseään luontevasti. 60 % Hakija on aktiivinen ja pystyy ilmaisemaan itseään. 20 % Hakija pyrkii kommunikoimaan vuorovaikutustilanteessa vastaamalla esitettyihin kysymyksiin. 0 % Hakija on passiivinen ja vetäytyvä vuorovaikutuksessa tai käyttäytyy epäasiallisesti eikä suoriudu tehtävästä. kädentaitoja ja teknistä taitavuutta mittaavista osista. Hyväksytystä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 1-10p. Pisteet jakautuvat seuraavasti: 1. Kädentaidot 0-5 p. 2. Tekninen taitavuus 0-5 p. Mistä osista koe muodostuu ja miten osat pisteytetään sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista, teknistä taitavuutta sekä aloitteellisuutta ja vastuullisuutta mittaavista osista. Hyväksytystä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 1-10p. Pisteet jakautuvat seuraavasti: 1. Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen 0-4 p.

11 2. Tekninen hahmotuskyky 2. Hakija osoittaa kykyä teknisten laitteiden/koneiden ymmärrykseen ja toiminnan hahmottamiseen sekä kykyä ratkaista teknisiä ongelmia. 100 % Hakija kokoaa laadukkaasti teknisen tuotoksen valmiiksi ohjeiden mukaan annetussa määräajassa. 50 % Hakija kokoaa teknistä tuotosta ohjeiden mukaan, mutta ei saa sitä valmiiksi määräaikaan mennessä. 0 % Hakija ei saa koottua tunnistettavaa teknistä tuotosta tai luovuttaa. 2. Tekninen taitavuus 0 2 p. 3. Aloitteellisuus ja vastuullisuus 0-4 p. 4. Kokeista pois jääminen tai hylätty pääsy- ja 9 Kello- ja mikromekaniik an Hammastekniik an 3. Aloitteellisuus ja vastuullisuus 1. Systemaattisuus 2. Hienomotoriikka 3. Hakija osoittaa aktiivisuutta, yritteliäisyyttä, omista tehtävistään vastuun ottamista ja motivaatiota. 100 % Hakija on valmistautunut pääsykokeeseen ohjeen mukaisesti. Hakija toimii annetun tehtävän mukaisesti ja kantaa vastuuta toiminnastaan aloitteellisesti ja rakentavasti. Hakija on innostunut ja hänen asenteensa on myönteinen. Hakija toimii harkitusti ja perustelee ratkaisujaan. 60 % Hakija on valmistautunut pääsykokeeseen. Hakija toimii annetun tehtävän mukaisesti ja suhtautuu tehtävään myönteisesti ja vastuullisesti. 20 % Hakija on valmistautunut huonosti. Hakija toimii tehtävässä ohjattuna sekä on toiminnassaan epävarma ja myötäilee muiden mielipiteitä 0 % Hakija ei ole valmistautunut pääsykokeeseen lainkaan, ei toimi tehtävän mukaisesti edes ohjattuna tai hakija häiritsee muiden toimintaa tai jää täysin syrjään. 1. Hakija osoittaa järjestelmällisyyttä, keskittymiskykyä, pitkäjänteisyyttä sekä havaintonopeutta ja tarkkuutta. 100 % Hakija kykenee suoriutumaan prosessiluonteisesta tehtävästä laadukkaasti kirjallisen ohjeen mukaisesti ihanneajassa. 66 % Hakija kykenee suoriutumaan prosessiluonteisesta tehtävästä kirjallisen ohjeen mukaisesti määräajassa. 33 % Hakija kykenee suoriutumaan prosessiluonteisesta tehtävästä kirjallisten ohjeiden mukaisesti ohjattuna. 0 % Hakija ei kykene toimimaan tai luovuttaa. 2. Hakija osoittaa käsien liikkeiden hallintaa, motorista käsien säätelyä ja ohjausta sekä silmän ja käden yhteistyötä. 100 % Hakijan käsien liikkeiden hallinta on nopeaa, sujuvaa ja tarkkaa. Voimankäyttö tehtäviä suoritettaessa on optimaalista. Silmän ja käden yhteistyö on luontevaa ja tehokasta. Tehtävän tekeminen on vaivatonta. 50 % Hakijan käsien liikkeiden hallinta on sujuvaa ja tarkkaa. Voimankäyttö tehtäviä suoritettaessa on tarkoituksenmukaista. Silmän ja käden yhteistyö vaatii harjoittelua onnistuakseen. 25 % Hakijan käsien liikkeiden hallinta on kömpelöä ja hidasta. Voimankäyttö ei ole kontrolloitua. Tehtävän tekeminen on työlästä ja tuskaista. 0 % Hakija ei selviydy tarkkuutta vaativista tehtävistä. hienomotoriikkaa ja systemaattisuutta mittaavista osista. Hyväksytystä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 1-10p. Pisteet jakautuvat seuraavasti: 1. Hienomotoriikka 0-6 p. 2. Systemaattisuus 0 4 p. valituksi.

12 Valintaryhmät Mitattavat asiat Arviointikriteerit Puutarhataloud 1. Aloitteellisuus en ja vastuullisuus Kalatalouden Luonto- ja ympäristöalan Maatalousalan Hevostalouden 2. Eläin- ja/tai Luontosuuntautu neisuus 1. Aloitteellisuus ja vastuullisuus 2. Eläinsuuntautuneisuus 1. Hakija osoittaa aktiivisuutta, yritteliäisyyttä, omista tehtävistään vastuun ottamista ja motivaatiota. 100 % Hakija on valmistautunut pääsykokeeseen ohjeen mukaisesti. Hakija toimii annetun tehtävän mukaisesti ja kantaa vastuuta toiminnastaan aloitteellisesti ja rakentavasti. Hakija on innostunut ja hänen asenteensa on myönteinen. Hakija toimii harkitusti ja perustelee ratkaisujaan. 60 % Hakija on valmistautunut pääsykokeeseen. Hakija toimii annetun tehtävän mukaisesti ja suhtautuu tehtävään myönteisesti ja vastuullisesti. 20 % Hakija on valmistautunut huonosti. Hakija toimii tehtävässä ohjattuna sekä on toiminassaan epävarma ja myötäilee muiden mielipiteitä 0 % Hakija ei ole valmistautunut pääsykokeeseen lainkaan, ei toimi tehtävän mukaisesti edes ohjattuna tai hakija häiritsee muiden toimintaa tai jää täysin syrjään. 2. Hakija osoittaa kykyä ja halua luonnossa/eläinten kanssa toimimiseen. 100 % Hakija suhtautuu positiivisesti annettuihin tehtäviin ja tarttuu niihin oma-aloitteisesti sekä tekee annetut tehtävät huolellisesti loppuun ohjeiden mukaan. 60 % Hakija suhtautuu positiivisesti annettuihin tehtäviin ja toimii ohjeiden mukaan. 30 % Hakija suhtautuu annettuihin tehtäviin vältellen mutta pyrkii tekemään tehtävän ohjeen mukaan TAI Suhtautuu tehtävään sopivasti mutta tekee tehtävän vain osittain eikä ota ohjeita vastaan. 0 % Hakija on haluton tarttumaan tehtävään, suhtautuu tilanteeseen sopimattomasti ja ei ota ohjeita vastaan. 1. Hakija osoittaa aktiivista vastuunkantoa. 100 % Hakija toimii aktiivisesti ja yritteliäästi sekä kantaa kokonaisvastuuta tehtävän suorittamisesta. 75 % Hakija toimii aktiivisesti ja yritteliäästi ottaen vastuun omista tehtävistään. 25 % Hakija pyrkii osallistumaan tehtävän suorittamiseen. 0 % Hakija on passiivinen tai välinpitämätön. 2. Hakija osoittaa halua ja valmiutta eläinten kanssa toimimiseen. 100 % Hakija toimii ohjeiden mukaan, on innokas tarttumaan tehtävään ja saattaa annetut tehtävät huolellisesti loppuun. 66 % Hakija toimii ohjeiden mukaan, sekä tekee tehtävät loppuun. 16 % Hakija suoriutuu ohjatusti annetusta tehtävästä. 0 % Hakija ei suoriudu tehtävästä. Mistä osista koe muodostuu ja miten osat pisteytetään aloitteellisuutta ja vastuullisuutta sekä eläin- ja/tai luontosuuntautuneisuutta mittaavista osista. Hyväksytystä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 1-10p. Pisteet jakautuvat seuraavasti: 1. Aloitteellisuus ja vastuullisuus 0-4 p. 2. Eläin- ja/tai luontosuuntautuneisuus 0-6 p. valituksi. aloitteellisuudesta ja vastuullisuudesta sekä kyvystä toimia eläinten kanssa. Hyväksytystä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 1-10p. Pisteet jakautuvat seuraavasti: 1. Aloitteellisuus ja vastuullisuus 0-4 p. 2. Eläin- ja luontosuuntautuneisuus 0-6 p. valituksi.

13 1 2 Valintaryhmät Sirkusalan * Mitattavat asiat 1. Luovuus Arviointikriteerit 1. Hakija kykenee avoimeen ja luonnolliseen vuorovaikutukseen, sekä hän osoittaa ideointikykyä. 100 % Hakija kykenee avoimeen ja luonnolliseen vuorovaikutukseen yleisön edessä sekä on omaperäinen ja kekseliäs. 60 % Hakija kykenee normaaliin vuorovaikutukseen yleisön edessä ja osoittaa kekseliäisyyttä. 20 % Hakija pyrkii vuorovaikutukseen ja kykenee esiintymään yleisön edessä. 0 % Hakija ei kykene vuorovaikutukseen tai hän ei uskalla esiintyä yleisön edessä. Mistä osista koe muodostuu ja miten osat pisteytetään Pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu luovuutta ja liikunnallisuutta mittaavista osista. Hyväksytystä pääsyja soveltuvuuskokeesta hakija saa 1-10p. Pisteet jakautuvat seuraavasti: 1. Luovuus 0-5 p 2. Liikunnallisuus 0-5 p valituksi. 2. Liikunnallisuus 2. Hakija hallitsee kehonsa ja täyttää koulutukseen vaadittavat fyysiset edellytykset. 100 % Hakija on fyysisesti lahjakas ja hallitsee kehonsa taitavasti. 60 % Hakija omaa hyvät fyysiset valmiudet. 20 % Hakija omaa vaadittavat fyysiset minimivalmiudet. 0 % Hakijalla ei ole riittäviä fyysisiä valmiuksia Liikunnan-ohjauksen * Tanssialan * Jokaiseen hakukohteeseen on omat pääsy- ja soveltuvuuskokeet. Edellytetään on liittyvää aiempaa osaamista. Haun yhteydessä käytetään lisätietolomaketta. Tarkennetaan kevään 2014 aikana valintaryhmän mitattavat asiat ja arviointikriteerit. Liikunnallisuus, johon liittyy kehon hallinta, ketteryys ja koordinaatio. Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen, joihin liittyy halu ja taito ihmisten kanssa toimimiseen ja itsensä ilmaiseminen eri keinoin. Tarkennetaan kevään 2014 aikana hakukohteita yhdistävät mitattavat asiat, jotka täsmentyvät hakukohteittain. Esim. Liikunnallisuus, johon liittyy kehon hallinta, ketteryys ja koordinaatio. Musikaalisuus, johon liittyy mm. rytmitaju, sävelkorva ja musiikillinen ilmaisutaito. Pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu liikunnallisuutta sekä sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista mittaavista osista. Hyväksytystä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 1-10p. Pisteet jakautuvat seuraavasti: 1. Liikunnallisuus 0-7 p 2. Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen 0-3 p valituksi. Pääsy- ja soveltuvuuskokeen muodostuminen eroaa hakukohteittain. Kevään 2014 aikana selvitetään hakukohteita yhdistäviä mitattavia asioita ja niiden painottumista pääsykoepisteisiin.

14 1 5 Musiikkialan * Jokaiseen hakukohteeseen on omat pääsy- ja soveltuvuuskokeet. Edellytetään on liittyvää aiempaa osaamista. Haun yhteydessä käytetään lisätietolomaketta. Tarkennetaan kevään 2014 aikana hakukohteita yhdistävät mitattavat asiat, jotka täsmentyvät hakukohteittain. Esim. Musikaalisuus, johon liittyy mm. rytmitaju, sävelkorva ja musiikillinen ilmaisutaito. Luovuus, joka näkyy mm. idearikkautena, kekseliäisyytenä ja luovuuden ilmaisutaitona. Pääsy- ja soveltuvuuskokeen muodostuminen eroaa hakukohteittain. Kevään 2014 aikana selvitetään hakukohteita yhdistäviä mitattavia asioita ja niiden painottumista pääsykoepisteisiin Lentokoneasennuksen Lennonjohdon * * asetuksen 4/ mom.4 mukainen tutkinto Laaditaan kevään 2014 aikana valintaryhmän mitattavat asiat ja arviointikriteerit. Ei kuulu yhteishaun piiriin Nykyinen valtakunnallinen pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu seuraavista osista: - Matematiikan, fysiikan ja loogisen ajattelukyvyn osio; maksimipistemäärä 0-5 p - Englannin kielen koe (ei ilmailusanastoa); maksimipistemäärä 0-2 p - Suomen kielen koe; maksimipistemäärä 0-1 p - Haastattelu; maksimipistemäärä 0-2 p Mikäli hakija ei osallistu kokeeseen tai jonkin osa-alueen pisteet jäävät alle 30 %:iin maksimipistemäärästä, hakijaa ei voi tulla valituksi

VAKUVA 2 - HANKKEESEEN LIITTYVÄ TIEDOTUS- JA KUULEMISTILAISUUS II

VAKUVA 2 - HANKKEESEEN LIITTYVÄ TIEDOTUS- JA KUULEMISTILAISUUS II AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAVALINTOJEN UUDISTAMINEN JA VALTAKUNNALLISESTI YHTENEVÄT - PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEET - KIELIKOE - OPPIMISVALMIUKSIA MITTAAVA KOE OHJAUSRYHMÄN EHDOTUKSET 8.11.2013

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn. tehostamisohjelma. Määrällisen seurannan tulokset. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn. tehostamisohjelma. Määrällisen seurannan tulokset. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Määrällisen seurannan tulokset 2013 2014 Sisällys Sisällys... 2 1. Määrällinen seuranta... 3 2. Tutkinnon suorittamisen lopettaminen... 4 2.1 Tulokset

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht.

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. YHTEENSÄ 112 536 435 124 106 89 198 40 369 2009 443 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1609 Viittomakielinen ohjaus 0 Lapsi- ja perhetyön

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika :40:57 1(5) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika :40:57 1(5) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 18.04.2016 10:40:57 1(5) Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 2016 Syksy Oppilaitos: 10053 Koulutuskeskus Salpaus Tiedot päivitetty Opintopolusta: 18.4.2016 08:07 Haku- Koodi Toimipiste

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea pääsy- ja soveltuvuuskokeiden kehittämiseen VAKUVA 2 pilotointi ja jatkokehittäminen Valtionavustushankkeiden

Valtionavustuksilla tukea pääsy- ja soveltuvuuskokeiden kehittämiseen VAKUVA 2 pilotointi ja jatkokehittäminen Valtionavustushankkeiden Valtionavustuksilla tukea pääsy- ja soveltuvuuskokeiden kehittämiseen VAKUVA 2 pilotointi ja jatkokehittäminen Valtionavustushankkeiden käynnistystilaisuus 17.2.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö,

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht.

ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. YHTEENSÄ 112 478 458 118 104 78 197 91 381 2017 450 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1609 Viittomakielinen ohjaus 0 Lapsi- ja perhetyön

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT Yht. AmoJtk AmoK. AmoJp. Ylitys / Alitus. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat

ALOITUSPAIKAT Yht. AmoJtk AmoK. AmoJp. Ylitys / Alitus. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. Alpat 2016 Ylitys / Alitus YHTEENSÄ 112 478 446 118 104 78 197 91 383 2007 2068-61 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 17.03.15 15:22:21 1() Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 15 Syksy Haku: Yhteishaku ammatilliseen ja lukioon, kevät 15 Koulutuksen järjestäjä: 0973110-9 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Lähes kaikkiin perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin voi tutustua ja hakea osoitteessa

Lähes kaikkiin perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin voi tutustua ja hakea osoitteessa 1/5 Tiedote huoltajille Haut perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin keväällä ja kesällä 2017 Lähes kaikkiin perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin voi tutustua ja hakea osoitteessa www.opintopolku.fi.

Lisätiedot

Kohti ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kevään 2016 yhteishakua

Kohti ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kevään 2016 yhteishakua Kohti ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kevään 2016 yhteishakua Kielikoe ja oppimisvalmiuskoe tilaisuus VARIA 23.11. Kevään 2016 ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku + muutokset

Lisätiedot

Alin hyväksytty pistemäärä Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto

Alin hyväksytty pistemäärä Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto 18.6.2016 Alin hyväksytty pistemäärä Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 0,00 Maatalousalan perustutkinto, yo 13,00

Lisätiedot

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAVALINTOJEN UUDISTAMINEN

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAVALINTOJEN UUDISTAMINEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAVALINTOJEN UUDISTAMINEN - PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEET - KIELIKOE - OPPIMISVALMIUKSIA MITTAAVA KOE LUONNOS 23.5.2013 Kuulemistilaisuudessa (27.5.2013) pyydetään kommentoimaan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Turku 30.9.2015 NAO-seminaari Juhani Pirttiniemi, Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma 2011 2015 (1)

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

Oppimisvalmiuksia mittaava koe osaamisen kehittämisen suunnittelun tukena

Oppimisvalmiuksia mittaava koe osaamisen kehittämisen suunnittelun tukena Oppimisvalmiuksia mittaava koe osaamisen kehittämisen suunnittelun tukena Stadin ammattiopiston kokemuksia 4/5/13 Miksi? Stadin ammattiopiston toiminta-ajatuksena on monipuolisen ja laadukkaan ammatillisen

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Soveltuvuus- / pääsykoe ajankohta Aloituspaikat 2016 Mahdollisuus opiskeluun pienemmässä ryhmässä Ammatino hjaaja Oppimisen tukipajat

Lisätiedot

LÄPÄISY TEHOSTUU Osaamisen is en ja si ja v si is v ty is ksen ty parha r aksi a

LÄPÄISY TEHOSTUU Osaamisen is en ja si ja v si is v ty is ksen ty parha r aksi a LÄPÄISY TEHOSTUU Määrällisen seurannan toteutus Läpäisyä ja keskeyttämistä koskevan määrällisen seurannan kehittäminen on osa läpäisyn tehostamisohjelmaa ( 2011 2015) Tarkoituksena on ollut tuottaa ajantasaista

Lisätiedot

Eronneet ja keskeyttäneet 4-6/2015

Eronneet ja keskeyttäneet 4-6/2015 Eronneet ja keskeyttäneet 4-6/2015 5.8.2015 Opiskelijoita 20.1.2015 526 1022 600 820 2968 Eronneet opiskelijat ajalta 1.4.-30.6.2015 AIKO HAYO H HAYO K HAYO IISAKKI IKATA IKOL OSARA LUPI MSKK KOSOL TKTO

Lisätiedot

Vipunen 18.6.2016 Alin hyväksytty pistemäärä

Vipunen 18.6.2016 Alin hyväksytty pistemäärä Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Vipunen 18.6.2016 Alin hyväksytty pistemäärä Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 0,00 Maatalousalan perustutkinto,

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia PAIKKO työkalujen käytöstä. Alueelliset työpajapäivät Tampere

Käytännön kokemuksia PAIKKO työkalujen käytöstä. Alueelliset työpajapäivät Tampere Käytännön kokemuksia PAIKKO työkalujen käytöstä Alueelliset työpajapäivät 11.-12.6.2014 Tampere Tutkinnon perusteiden työversio Tutkinnon perusteiden riisuttu versio, joka sisältää Sisällöt suoraan tutkinnon

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA YHTEISHAUSTA. Launeen koulu

VANHEMPAINILTA YHTEISHAUSTA. Launeen koulu VANHEMPAINILTA YHTEISHAUSTA Launeen koulu 23.11.2016 URAVALINTAAN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ: YHTEISKUNTA KOTI - koulutusjärjestelmä - tavoitteiden asettelu - työllisyystilanne - asenteet koulutukseen - hakumenettely

Lisätiedot

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Tarkastelussa on yhteensä vuosina 2005-2009 suoritetut perustutkinnot. Sijoittumista katsotaan vuoden 2009

Lisätiedot

Opintopolku-aamu vastuukäyttäjille Opintopolku.fi

Opintopolku-aamu vastuukäyttäjille Opintopolku.fi Opintopolku-aamu vastuukäyttäjille Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen Hakijoita 76 600, 3200 hakijaa vähemmän kuin edellisenä vuonna Uusi hakutoiveiden muuttamismahdollisuus sähköpostiosoitteessa

Lisätiedot

Perustutkinnot: Eronneet ja keskeyttäneet 10-12/2015

Perustutkinnot: Eronneet ja keskeyttäneet 10-12/2015 Perustutkinnot: Eronneet ja keskeyttäneet 10-12/2015 Opiskelijoita 20.9.2015 491 1090 599 835 3015 Eronneet opiskelijat ajalta 1.10.-31.12.2015 HAYO H HAYO K HAYO IISAKKI IKATA IKOL OSARA LUPI MSKK KOSOL

Lisätiedot

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä 1 2 Kevään yhteishaku: Nettihaku osoitteessa www.opintopolku.fi Koulutustarjontaan voi jo tutustua Mukana ammatillinen peruskoulutus, lukiokoulutus

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku Hakijat ja aloituspaikat 2009-2012 hakijat 2012 2011 2010 2009 Aloituspaikat 2012 2011 2010 2009 Ammatillinen koulutus 68 531 69 658 67 283 62 268

Lisätiedot

1 INFOA YHTEISHAUSTA

1 INFOA YHTEISHAUSTA INFOA YHTEISHAUSTA 1 2 www.opintopolku.fi 3 Kevään 2017 hakuajat Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 21.2.-14.3.2017 Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku 15.3.

Lisätiedot

OPO-paketti Ohjeita perusopetuksen päättäville

OPO-paketti Ohjeita perusopetuksen päättäville OPO-paketti 2017 Ohjeita perusopetuksen päättäville Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku Perusopetuksen jälkeisen valmistavan

Lisätiedot

YHTEISHAKU KEVÄT 2017

YHTEISHAKU KEVÄT 2017 YHTEISHAKU KEVÄT 2017 MILLOIN HAETAAN? Hakuaika 21.2. 14.3.2017 (koulussa vkolla 10) Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15. Harkintaan perustuvan valinnan (oppimisvaikeudet ja sosiaaliset syyt)

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan osasto 8.11.2013 Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2013. 4/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2013. 4/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2013 4/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa Annettu Helsingissä

Lisätiedot

JATKO-OPINTOILTA 1.2.2016. Riitta Hietaranta opinto-ohjaaja

JATKO-OPINTOILTA 1.2.2016. Riitta Hietaranta opinto-ohjaaja JATK-PINTILTA 1.2.2016 Riitta Hietaranta opinto-ohjaaja SYKSYN VANHEMPAINILTA (2.11.2015) pääsyperusteet lukiokoulutus ammatillinen koulutus harkintaan perustuva valinta terveydelliset tekijät kaksoistutkinto

Lisätiedot

TEKNIIKANJALIIKENTEENALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETAL. JA HALL

TEKNIIKANJALIIKENTEENALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETAL. JA HALL Liite 2, AmoKjk 26.5.214 ALOITUSPAIKAT2OI5 E E E E E E E E < >- YHTEENSÄ 112 511 463 13 116 91 214 84 398 2119 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 4 4 KULTTUURIALA 48 142 19 YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETAL. JA

Lisätiedot

JATKO-OPINTOILTA Riitta Hietaranta, oppilaanohjaaja.

JATKO-OPINTOILTA Riitta Hietaranta, oppilaanohjaaja. JATKO-OPINTOILTA 1.2.2017 Riitta Hietaranta, oppilaanohjaaja pääsyperusteet lukiokoulutus ammatillinen koulutus harkintaan perustuva haku terveydelliset tekijät kaksoistutkinto eri koulutusvaihtoehdot

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos 1 2 Kevään yhteishaku: Nettihaku osoitteessa www.opintopolku.fi Koulutustarjontaan voi jo tutustua Mukana ammatillinen peruskoulutus ja

Lisätiedot

Yhteishaku 2016, opinto-ohjaajat Mikko Siippainen ja Mia Gerdt

Yhteishaku 2016, opinto-ohjaajat Mikko Siippainen ja Mia Gerdt TERVETULOA 9- LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN! Tervehdyssanat, rehtori Pekka Pyykkönen ja apululaisrehtori Maaret Tervonen Yhteishaku 2016, opinto-ohjaajat Mikko Siippainen ja Mia Gerdt YHTEISHAKU 2016

Lisätiedot

Opintopolku-info vastuukäyttäjille ja opintoohjaajille

Opintopolku-info vastuukäyttäjille ja opintoohjaajille Opintopolku-info vastuukäyttäjille ja opintoohjaajille Sisältö Valmistautuminen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishakuun Opiskelijaksi ottamisen perusteiden muutokset ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2017 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Annaleena Vuorinen Oppilaanohjaaja Karakallion koulu

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2017 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Annaleena Vuorinen Oppilaanohjaaja Karakallion koulu SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2017 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN Annaleena Vuorinen Oppilaanohjaaja Karakallion koulu YHTEISHAKU ALKAA TIEDONSIIRROLLA JA HUOLTAJAN KUULEMISELLA Huoltajaa tiedotetaan ja kuullaan

Lisätiedot

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen YHTEISHAKU ALKAA TIEDONSIIRTOLUVALLA JA HUOLTAJANKUULEMISELLA Kysytään Wilma-lomakkeella:

Lisätiedot

Aloitus klo Opiskelu lukiossa: Kiimingin lukion rehtori Pia Räsänen Opiskelu ammattioppilaitoksessa: OSAOn Haukiputaan yksikön opinto-ohjaaja

Aloitus klo Opiskelu lukiossa: Kiimingin lukion rehtori Pia Räsänen Opiskelu ammattioppilaitoksessa: OSAOn Haukiputaan yksikön opinto-ohjaaja Yhteishakuilta 29.11.2011 Aloitus klo 18.00 Opiskelu lukiossa: Kiimingin lukion rehtori Pia Räsänen Opiskelu ammattioppilaitoksessa: OSAOn Haukiputaan yksikön opinto-ohjaaja Hannu Heikkinen Yhteishaun

Lisätiedot

Ohjaushenkilöstön kevättapaaminen Arja Inkiläinen

Ohjaushenkilöstön kevättapaaminen Arja Inkiläinen Ohjaushenkilöstön kevättapaaminen 15.4.2016 Arja Inkiläinen Koulutustarjonta ja hakijamäärä Koulutuskeskus Salpauksessa 2016/2015 Peruskoulupohjaiset koulutukset 2289/2559 hakijaa 30 tutkintoa /31 (1534/1697)

Lisätiedot

YHTEISHAKU AIKATAULU, KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS, VALINTAPERUSTEET JA MUUTA HYÖDYLLISTÄ Riihikallion koulu

YHTEISHAKU AIKATAULU, KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS, VALINTAPERUSTEET JA MUUTA HYÖDYLLISTÄ Riihikallion koulu YHTEISHAKU 2017 AIKATAULU, KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS, VALINTAPERUSTEET JA MUUTA HYÖDYLLISTÄ Riihikallion koulu 23.11.2016 YLEISIÄ PERUSTEITA Yhteishaussa haetaan toisen asteen opintoihin (lukio ja ammattikoulut)

Lisätiedot

Polku toisen asteen opintoihin Sirpa Utriainen & Anne-Mari Souto

Polku toisen asteen opintoihin Sirpa Utriainen & Anne-Mari Souto Polku toisen asteen opintoihin 27.1.2017 Sirpa Utriainen & Anne-Mari Souto Perustutkintojen hakuväylät 2017 1. Ammattiopistojen yhteishaku: peruskoulusta ja lukiosta hakeville 2. Ammattiopistojen erillishaku:

Lisätiedot

Polkuja toisen asteen koulutukseen Perusopetuksen iltapäivä Kehitysvammaisten Tukiliitto Mari Hakola

Polkuja toisen asteen koulutukseen Perusopetuksen iltapäivä Kehitysvammaisten Tukiliitto Mari Hakola Polkuja toisen asteen koulutukseen 28.9.2016 Perusopetuksen iltapäivä Kehitysvammaisten Tukiliitto Mari Hakola Toisen asteen koulutus Toisen asteen oppilaitos on Suomen koulujärjestelmässä peruskoulun

Lisätiedot

SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ LUKIOKOULUTUKSEN PÄÄSYPERUSTEET -Valinta tehdään päättötodistuksen lukuaineiden (äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto,

Lisätiedot

Opinvipinää

Opinvipinää Opinvipinää 4.11.2016 Haku Lappiaan Yhteishaku www.opintopolku.fi 21.2. 14.3.2017 Kaikilla aloilla myös yo-paikkoja Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen Yhteishakuaikana keskitetysti, jos jo aiempi ammatti

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivät Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos

Tilaisuuden avaus Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivät Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Tilaisuuden avaus Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivät 29.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Toimintaympäristö muutoksessa Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma/ ammatillinen

Lisätiedot

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala 210/30 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Rakennusmestari (AMK) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen

Lisätiedot

Alin hyväksytty pistemäärä. Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto

Alin hyväksytty pistemäärä. Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Alin hyväksytty pistemäärä Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 0,00 Maatalousalan perustutkinto, yo 13,00 Matkailualan

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Valintojen toteutus Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus, muu perusopetuksen jälkeinen koulutus Katariina Männikkö

Valintojen toteutus Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus, muu perusopetuksen jälkeinen koulutus Katariina Männikkö Valintojen toteutus Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus, muu perusopetuksen jälkeinen koulutus 18.1.2013 Katariina Männikkö Esityksen sisältö Esityksessä käsitellään Valintojen toteuttamista seuraavista

Lisätiedot

Opintopolku-info opintoohjaajille

Opintopolku-info opintoohjaajille Opintopolku-info opintoohjaajille 18.2.2016 Yleistä OPH aloittanut katsaukset hakuihin ja valintoihin liittyvistä asioista sekä Opintopolun uusista toiminnallisuuksista n. 1-2 kertaa kuukaudessa Infot

Lisätiedot

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa?

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa? 9. Usein kysytyt kysymykset Miten opiskelijavalintojen uudistus toteutetaan vaiheittain? Opiskelijavalintauudistuksen ensimmäisessä vaiheessa korkeakoulut voivat oman päätöksensä mukaan varata paikkoja

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kevään 2016 yhteishaun alimmat hyväksytyt pistemäärät ja keskiarvot

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kevään 2016 yhteishaun alimmat hyväksytyt pistemäärät ja keskiarvot Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kevään 2016 yhteishaun alimmat hyväksytyt pistemäärät ja keskiarvot (Huom! Tilanne päivämäärältä 3.10.2016 Lähde: Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen https://vipunen.fi/fi-fi)

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

EHDOTUKSIA OHJAUKSEN JA KASVATUKSEN TUTKINTORAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Kuulemistilaisuudessa käsiteltävä aineisto keskustelun pohjaksi

EHDOTUKSIA OHJAUKSEN JA KASVATUKSEN TUTKINTORAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Kuulemistilaisuudessa käsiteltävä aineisto keskustelun pohjaksi EHDOTUKSIA OHJAUKSEN JA KASVATUKSEN TUTKINTORAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Kuulemistilaisuudessa 21.8.2015 käsiteltävä aineisto keskustelun pohjaksi OPETUSHALLITUS AMPA-YKSIKKÖ/OHJAKAStyöryhmä 1. Tausta Opetus-

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue 18.11.2014 Muutosten kokonaisuus ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Opintopolku ja muut oppijan palvelut infotilaisuus Messukeskus

Opintopolku ja muut oppijan palvelut infotilaisuus Messukeskus Opintopolku ja muut oppijan palvelut infotilaisuus 11.11.2016 Messukeskus Ammatillinen koulutus uudistuu ajankohtaista reformista Opetusneuvos Erja Kärnä, Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen reformi

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUTKINTORAKENTEESEEN KUULUVAT TUTKINNOT ALKAEN

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUTKINTORAKENTEESEEN KUULUVAT TUTKINNOT ALKAEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUTKINTORAKENTEESEEN KUULUVAT TUTKINNOT 1.1.2019 ALKAEN HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 1) Kasvatus ja ohjausalan perustutkinto Nuoriso ja yhteisöohjauksen osaamisala Kommunikaation

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää, kehittää

Lisätiedot

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Kohti perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakua 29.10.2013, Helsinki Congress Paasitorni Hallitusneuvos

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

/ Minna Kansanaho Nyt olemme.

/ Minna Kansanaho Nyt olemme. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen ajanohjauksen perustutkinnon päivitystyö Uusi tutkinto voimaan 1.8.2009 13.11.2008 / Minna Kansanaho Minna.kansanaho@epopisto.fi Nyt olemme. Tutkintoa on edelleen päivitetty

Lisätiedot

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika:

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: 1. Tehtävän asettelu Työelämälähtöisyys ja työelämän tarpeisiin vastaaminen Ammatillinen osaaminen ja sen kehittymisen

Lisätiedot

Uudistukset lainsäädännön näkökulmasta

Uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Kohti erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen yhteistä hakua 6.2.2015 Hallitusneuvos Piritta Sirvio Opetus- ja kulttuuriministeriö Jatkossa kaksi

Lisätiedot

Kainuun toisen asteen koulutuksen kevään 2012 yhteishaku

Kainuun toisen asteen koulutuksen kevään 2012 yhteishaku TIEDOTE Julkaisuvapaa 19.3.2012 heti Kainuun toisen asteen koulutuksen kevään 2012 yhteishaku Toisen asteen koulutuksen valtakunnallinen sähköinen yhteishaku päättyi 16.3.2012. Kainuussa ensisijaisia hakijoita

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO- TOIMINNAN KEHITTÄMISSEMINAARI. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos

NÄYTTÖTUTKINTO- TOIMINNAN KEHITTÄMISSEMINAARI. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos NÄYTTÖTUTKINTO- TOIMINNAN KEHITTÄMISSEMINAARI Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos tilastoja Opiskelijat näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa v. 2012 oppilaitos

Lisätiedot

Tervetuloa yhteishaun vanhempainiltaan Virve Willstedt Espoonlahden koulun opinto-ohjaaja

Tervetuloa yhteishaun vanhempainiltaan Virve Willstedt Espoonlahden koulun opinto-ohjaaja Tervetuloa yhteishaun vanhempainiltaan 18.1.2017 Virve Willstedt Espoonlahden koulun opinto-ohjaaja Ohjelma 18.00-18.30 Sähköinen yhteishaku ja toiselle asteelle siirtyminen 18.30-19.00 Omnian ja ammatillisen

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Käyttöönottosuunnitelma, versio Asiakaskäyttöönotto

Käyttöönottosuunnitelma, versio Asiakaskäyttöönotto Ulla, Anu, Anita, Arja Käyttöönottosuunnitelma, versio 0.5 - Asiakaskäyttöönotto Kehittämisjaoksen kokous 11.6.2012 Sisällölliset tavoitteet ottaa toteutettava palvelukokonaisuus käyttöön vaiheittain ja

Lisätiedot

AMTU PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 1 (43) Ammatillinen koulutus/sos

AMTU PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 1 (43) Ammatillinen koulutus/sos AMTU PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 1 (43) Vuonna 1999 Opetussuunni- Voimassa- Kumoaa määräyksen Muuttaa Esittelijä telman ja näyttö- oloaika määräyksen antamiseen perustuu määräystä tutkinnon perust. Sosiaali-

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

Hakeutuminen OPISKELIJAKSI Seduun keväällä 2016. Anu Hietarinta opiskelijapalvelujen kehittämispäällikkö

Hakeutuminen OPISKELIJAKSI Seduun keväällä 2016. Anu Hietarinta opiskelijapalvelujen kehittämispäällikkö Hakeutuminen OPISKELIJAKSI Seduun keväällä 016 Anu Hietarinta opiskelijapalvelujen kehittämispäällikkö Kevään yhteishaku 3. -15.3.016 haetaan Opintopolku.fi palvelussa Seduun yhteishaussa voivat hakea

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Puutarhatalouden perustutkinto Määräys 75/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Puutarhatalouden perustutkinto Määräys 75/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Puutarhatalouden perustutkinto Määräys 75/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 Hyväksytty Poliisiammattikorkeakoulun hallituksessa 12.2.2016 1 SISÄLLYS 1. OPISKELIJAVALINNAN YLEISPERIAATTEET... 2 2. KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN JA

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Demotilaisuus Hakulomake. - Eli hakulomakkeen luonti, hakeminen ja hakemusten käsittely uudessa palvelussa

Demotilaisuus Hakulomake. - Eli hakulomakkeen luonti, hakeminen ja hakemusten käsittely uudessa palvelussa Demotilaisuus 18.1.2013 Hakulomake - Eli hakulomakkeen luonti, hakeminen ja hakemusten käsittely uudessa palvelussa Esityksen tavoitteet Kertoa, miten OPH luo hakulomakkeen ja oppilaitokset lisäävät mahdollisia

Lisätiedot

Avoimet ovet esittelypolut

Avoimet ovet esittelypolut LIITE 1 1 (6) Avoimet ovet 2016 -esittelypolut Tervetuloa tutustumaan Jyväskylän ammattiopiston koulutustarjontaan 22. 24.11.2016 klo 9.00 14.00. Ruokataukoa pidämme klo 11.00 12.00, jolloin ei järjestetä

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Maatalousalan perustutkinto Määräys 64/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Maatalousalan perustutkinto Määräys 64/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Maatalousalan perustutkinto Määräys 64/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

Yhteishaku sekä erityisoppilaitosten haku keväällä 2016

Yhteishaku sekä erityisoppilaitosten haku keväällä 2016 Yhteishaku sekä erityisoppilaitosten haku keväällä 2016 Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Katariina Männikkö 22.4.2016 Esityksen sisältö Katsaus vuoden 2015 hakuihin Vuoden 2016 haut Ammatillisen

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015 Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja PÄÄTTÖARVIOINTI Opetussuunnitelman perusteiden mukaan päättöarvosanan tulee perustua oppilaan osaamiseen perusopetuksen päättövaiheessa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

HAKIJOIDEN SUOMEN KIELEN TESTAUS KOULUTUSKESKUS SEDUSSA Toimintamalli

HAKIJOIDEN SUOMEN KIELEN TESTAUS KOULUTUSKESKUS SEDUSSA Toimintamalli HAKIJOIDEN SUOMEN KIELEN TESTAUS KOULUTUSKESKUS SEDUSSA Toimintamalli SISÄLTÖ 1 KIELITESTIN TARKOITUS... 3 2 KIELITESTAUKSEN TOTEUTTAMINEN... 3 2.1 Kielitestauksesta tiedottaminen... 3 2.2 Kielitestiin

Lisätiedot

Sähköisen yhteishaun ohjeistus. Pikkola kevät 2017

Sähköisen yhteishaun ohjeistus. Pikkola kevät 2017 Sähköisen yhteishaun ohjeistus Pikkola kevät 2017 Illan teemat Mikä yhteishaku on? Miten opiskelijat valitaan yhteishaussa koulutuksiin? Miten yhteishaku toteutetaan Pikkolassa? Sähköinen yhteishaku Kaikki

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot