Elinkeinopolitiikka pohjoismaisessa kontekstissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elinkeinopolitiikka pohjoismaisessa kontekstissa"

Transkriptio

1 Elinkeinopolitiikka pohjoismaisessa kontekstissa

2 2 ELINKEINOPOLITIIKKA POHJOISMAISESSA KONTEKSTISSA

3 ELINKEINOPOLITIIKKA POHJOISMAISESSA KONTEKSTISSA 3 Kaikki ennusteet osoittavat, että palvelualat kasvavat entisestään tulevina vuosina, se koskee myös hotelli- ja ravintola-alaa. Matkailu osoittaa kasvua maailmanlaajuisesti ja ennusteet vuoteen 2020 osoittavat kasvun jatkuvan, se tuottaa uusia työpaikkoja ja asettaa uusia haasteita alan osapuolille. Pohjoismaiden on varmistettava, että alue saa oman osuutensa näistä kasvavista markkinoista. Siksi on tärkeää, että aikaansaadaan yhteispohjoismainen foorumi, joka vastaisi kehitykseen uusilla yleisillä poliittisilla strategioilla. Pohjoismaisen profiilin olisi perustuttava kestävään matkailuun, jolla varmistetaan, että olemassa olevat luonnonvarat eivät kärsi kasvavasta matkailusta. Kestävän pohjan olisi pystyttävä tukemaan uusien ja nykyisten yritysten kykyä houkutella sijoituksia. Olisi kehitettävä kansallisia suunnitelmia niille paikallisalueille, joihin tulee kasvua, ja on varmistettava, että osaavaa työvoimaa on saatavilla. Alan palkansaajien edustajina olemme luonnollisesti kiinnostuneita uusien työpaikkojen luomisesta, mutta meidän on myös saatava varmuus siitä, että toiminnassa noudatetaan reilua kilpailua ja että kaikilla on samat ehdot. Osapuolten yhteistyöllä osallistumme uusien, pitkän tähtäimen toimintasuunnitelmien kehittämiseen matkailualalle (kolmikantaneuvottelut). Tavoitteena on useampi ympärivuotinen työpaikka, esimerkiksi aluellisilla aloitteilla kohteen kehittämisestä. Tarvitaan taloudelliset puitteet julkisten ja yksityisten toimijoiden väliselle offensiiviselle toiminnalle. Olemme vakuuttuneita siitä, että uuden dialogifoorumin perustamisella siihen osallstuisivat hallitukset, alueelliset julkiset viranomaiset, kansalaisjärjestöt ja työmarkkinaosapuolet voitaisiin kehittää yhteisiä pitkän tähtäimen toimintasuunnitelmia pohjoismaiselle matkailuelinkeinolle.

4 4 ELINKEINOPOLITIIKKA POHJOISMAISESSA KONTEKSTISSA On ennenkaikkea keskityttävä alan puite-ehtoihin, ja lähtökohtaisesti on poliittisesti yhteisesti tunnustettava elinkeinon potentiaali. Ay-liikkeellä on tärkeä rooli paikallisella, kansallisella ja eurooppalaisella tasolla kehittää elinkeinopolitiikkaa, joka vahvistaa ja edistää matkailua niin Pohjoismaissa kuin Euroopassa. Työnantajien ja palkansaajajärjestöjen on yhdessä kehitettävä työkaluja yritysten tukemiselle, jotta ne pystyisivät pitämään kiinni työvoimastaan sekä kehittämään ja houkuttelemaan sitä alalle. Yksi matkailualan päähaasteista on sesonkiluonteisesta toiminnasta johtuvat henkilöstövaihdokset. Siksi olisi aikaansaatava paremmat mahdollisuudet täydennyskoulutuskseen, sekä kehitettävä ammatillisia koulutuksia ja yksilöllisten työurien suunnittelua, alan pitäisi pystyä tarjoamaan elinikäistä oppimista. Alan yritysten olisi fokusoitava enemmän henkilöstöpolitiikkaansa ja investoitava useamman, alan tuntevan esimiehen kouluttamiseen (osaamista usealla tasolla). Pohjoismaat muodostavat monessa mielessä yhteiset työmarkkinat turismissa. Siksi hyvin toimivien ja liikkuvien työmarkkinoiden tarve Pohjoismaiden välillä on erityisen tärkeää. Poliittisesti on tehtävä yhteistyötä joustavampien rajaaluejärjestelmien aikaansaamiseksi, viimeisimmät Pohjoismaiden ministerineuvoston raportit rajattomasta Pohjolasta osoittavat, että on tarvetta tarkastella nykyisiä sopimuksia ja ehtoja. On oltava sopimuksia, jotka varmistavat ettei yksittäinen palkansaaja joudu maksamaan tarpeettomia kustannuksia siitä syystä, että kansallisilla viranomaisilla ei ole selviä sopimuksia esimerkiksi palkkatyön verottamisesta tai työmarkkinaeläkkeiden perimisestä ja maksamisesta.

5 ELINKEINOPOLITIIKKA POHJOISMAISESSA KONTEKSTISSA 5 Arvon luomisen ja tuottavuuden lisääminen Pohjoismaita ei pidä kehittää halvoiksi lomakohteiksi. Pohjoismaiden matkailuelinkeinon on kilpailtava muun Euroopan kanssa kannattavuutta lisäämällä, parempaa palvelua antamalla ja hyviä nähtävyyksiä/vetonauloja tarjoamalla, eikä matalimmilla palkoilla. Alan on pystyttävä tarjoamaan terveellisiä ja turvallisia työympäristöjä. Elinkeinon puite-ehdot Elinkeinon puite-ehtoihin fokusoiminen on tärkeää innovointiin ja työpaikkojen luomiseen tarvittavan lisävoiman saamiseksi. Siksi matkailuelinkeinolle on annettava samat ehdot kuin muillekin elinkeinoille, esimerkkinä voisi mainita erilaiset säännöt sähkön ja lämmön kulutuksesta suoritettavista maksuista. Hotellihuoneita ei hyväksytä tuotantotiloiksi, ja siitä syystä velotetaan korkeampia maksuja, parannuksia voisi tehdä myös arvonlisäveroon ja veronpalautuksiin. Myös mahdollisuutta saada erityistä tukea edistämään kestävään käyttöön siirtymistä voitaisiin vahvistaa parantamalla tiedottamista ja konsulttitukea. Elinkeinon imagoa on aihetta parantaa, jotta se voisi houkutella uutta pääomaa ja olla houkutteleva työpaikkojen tarjoaja. Olisi kiinnitettävä enemmän huomiota alojen väliseen yhteistyöhön, hotelli- ja ravintolatoiminta sekä innovointi ovat riippuvaisia laaja-alaisesta ajattelusta ja kokonaisratkaisujen löytämisestä teollisuus-, kaupan- ja kuljetusalojen kanssa. Markkinointi EU on päättänyt matkailustrategiasta. Sen tavoitteena on, että Eurooppa vahvistuisi maailman johtavana matkailualueena. Olennaista on, että Pohjoismaat näkevät itsensä tässä asiayhteydessä ja hyödyntävät Euroopan matkailuun panostamisen synergioista. Pohjoismaat panostavat eri tavoin maansa markkinointiin ja maiden tarjontaan. Pohjoismailla on yhdessä paljon tarjottavana kun kilpaillaan useamman turistin houkuttelemisesta tänne.

6 6 ELINKEINOPOLITIIKKA POHJOISMAISESSA KONTEKSTISSA Yksi pohjoismainen visio voisi olla, että maat ensimmäisinä turistikohteina maailmassa markkinoisivat itseään kestävältä pohjalta pellolta pöytään! Se, että potentiaalia löytyy, osoittaa uuden pohjoismaisen ruoka ohjelman lanseeraamisesta saadut kokemukset. Kyseinen hanke osoittaa, että on mahdollista markkinoida Pohjoismaita, mutta on silti mahdollista edelleenkin korostaa moninaisuutta kansallisissa tuotteissa. Pohjoismaat asettavat lisäksi tavoitteeksi kehittää yhteispohjoismaisen koodeksin matkailulle (joka perustuu UNWTO:n Global Compact:n edelleen kehittämiseen). Siksi tulevien toimintasuunnitelmien on vähintään pyrittävä saavuttamaan seuraavat tavoitteet: että kasvu tapahtuu kestävältä pohjalta että luonto ja ihmiset otetaan huomioon että varmistetaan parempi yhteenkuuluvuus uusia alueellisia ja rajaaluetta koskevia infrastruktuuri-investointeja suunniteltaessa, niin että paikallisyhteisö saa osan lisäarvosta että yritykset olennaisessa määrin käyttävät vuodenaikaan sopivia ja paikallisia raaka-aineita että yritykset noudattavat kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja sääntöjä, sekä HRCT-alan kattavia työehtosopimuksia Pohjoismaiden olisi perustettava yhteinen markkinointiportaali, joka voitaisiin rahoittaa esimerkiksi Pohjoismaiden neuvostolta saatavalla määrärahalla, ja sen ylläpidosta voisi huolehtia Pohjoismainen innovaatiokeskus yhdessä kansallisten markkinointitoimistojen kanssa. Pohjoismaisen matkailun olisi edustettava pohjoismaisia arvoja, kuten esimerkiksi sosiaalista turvallisuutta, tasa-arvoa ja vihreää energiaa. Yhteisen markkinoinnin olisi korostettava laatua sekä tuotettavista tuotteista kertovia taustoja.

7 ELINKEINOPOLITIIKKA POHJOISMAISESSA KONTEKSTISSA 7 Tutkimus ja innovaatio Pohjoismaisen turismin olisi kiinnitettävä enemmän huomiota palvelujen ja elämyksien kehittämiseen ja laatuun. Yhdessä esimerkiksi kauppakorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa voitaisiin käynnistää useampia käyttäjälähtöisiä tutkimuksia sekä analyysityötä pohjaksi oikeiden päätösten tekemiselle. Tuleviin haasteisiin liittyy monia aiheita, joista kaipaisimme enemmän tietoa: mitä huomispäivän turisti odottaa miten kohteet valitaan mistä matkaportaaleista kuluttajat pitävät eniten kestävien puitteiden arviointi hintakehityksen ja laadun osalta Osapuolten ja poliittisten toimijoiden olisi saatava yhteinen foorumi, joka voisi kerätä eri toimijoiden tiedot ja kokemukset. Esimerkiksi Pohjoismaiden ministerineuvosto tai Pohjoismaiden neuvosto voisi luoda dialogifoorumin, joka keräisi kokemuksia monista alueellisista aloitteista. Analyysituloksista saatujen yhteisten tietojen, sekä kansallisista ja alueellisista kehitysaloitteista saadut suositukset tukisivat voimavarojen optimaalista käyttöä. Laadun ja moninaisuuden on oltava Pohjoismaiden kilpailuparametrejä. Pohjoismaiden neuvosto voisi laittaa aiheen tulevien vuosien toimintasuunnitelmiin ja tehdä seurantaa työstä vuosittaisissa istunnoissa. Pohjoismainen innovaatiokeskus voisi varmistaa, että juoksevasti tehtäisiin yleisiä arviointeja EU:n direktiivien ja alan lainsäädännön seurauksista, sekä katsottaisiin mahdollisuuksia hakea varoja EU:n kehitysrahastoista. Tavoitteena olisi vaikuttaa tasapainoiseen kasvuun koko Pohjolassa. Kööpenhaminassa, 2. joulukuuta 2013

8 8 ELINKEINOPOLITIIKKA POHJOISMAISESSA KONTEKSTISSA Pikatietoja maailmanlaajuisesta ja pohjoismaisesta matkailusta Miljardi turistia matkusti eri puolilla maailmaa vuonna 2012, se oli uusi ennätys kansainvälisessä matkailussa sektorilla, jolla on yksi jokaisesta kahdestatoista työpaikasta ja 30 % maailman palvelujen viennistä. Kansainvälinen matkailu on jatkanut kasvuaan vuonna 2012 maailmanlaajuisesta taloudellisesta epävarmuudesta huolimatta. Tämä tosiasia vahvistaa matkailun aseman yhtenä maailman suurimmista taloussektoreista, jonka osuus on 9 % globaalista BKT:sta (suorat, välilliset ja aiheutetut vaikutukset), jolla on yksi jokaisesta kahdestatoista työpaikasta ja jopa 8 % maailman vähiten kehittyneiden maiden (LDC) kokonaisviennistä. Pohjoismaissa on noin yritystä ja työntekijää, noin 50 %:ssa yrityksistä on alle 10 työntekijää. Se on selvä todiste siitä, että työpaikat lisääntyvät nimenomaan palvelualoilla. Vanhoilta teollisuusaloilta katoaa työpaikkoja, kun taas HRCT-sektorilla luodaan uusia. Valuuttatulot alalta ovat suuria, ne ohittavat monessa maassa perinteiset johtavat elinkeinot. Verrattaessa turismin menestystä Pohjoismaissa muuhun Eurooppaan ja maailmaan viimeisen kymmenen vuoden aikana, Pohjoismaat ovat menettäneet markkinaosuuksia.

9 ELINKEINOPOLITIIKKA POHJOISMAISESSA KONTEKSTISSA 9

10 10 ELINKEINOPOLITIIKKA POHJOISMAISESSA KONTEKSTISSA

11 ELINKEINOPOLITIIKKA POHJOISMAISESSA KONTEKSTISSA 11

12 12 ELINKEINOPOLITIIKKA POHJOISMAISESSA KONTEKSTISSA Generalsekretær Kristjan Bragason tlf. -45 xx xxxxxx

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

Innovaatio- ja elinkeinopolitiikan pohjoismainen yhteistyöohjelma 2011 2013

Innovaatio- ja elinkeinopolitiikan pohjoismainen yhteistyöohjelma 2011 2013 Innovaatio- ja elinkeinopolitiikan pohjoismainen yhteistyöohjelma 2011 2013 2 Innovaatio- ja elinkeinopolitiikan pohjoismainen yhteistyöohjelma 2011 2013 Pohjoismaisen innovaatioyhteistyön visio 6 Yhteistyömuodot

Lisätiedot

Vihreä taloudellinen visio Euroopalle

Vihreä taloudellinen visio Euroopalle Vihreä taloudellinen visio Euroopalle Taustaa Vihreä taloudellinen visio Euroopan vihreät katsovat, että ihmisen pitäisi ottaa toiminnassaan huomioon se, että olemme osa rikasta mutta rajallista ja haavoittuvaa

Lisätiedot

Innovaatio- ja elinkeinopolitiikan pohjoismainen yhteistyöohjelma 2014 2017

Innovaatio- ja elinkeinopolitiikan pohjoismainen yhteistyöohjelma 2014 2017 Innovaatio- ja elinkeinopolitiikan pohjoismainen yhteistyöohjelma 2014 2017 Innovaatio- ja elinkeinopolitiikan pohjoismainen yhteistyöohjelma 2014 2017 ISBN 978-92-893-2740-4 http://dx.doi.org/10.6027/anp2014-723

Lisätiedot

Pohjoismainen malli uuteen aikaan

Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston Ruotsin puheenjohtajakauden ohjelma 2013 2 pohjoismainen malli uuteen aikaan 2013 Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston

Lisätiedot

Sillä viisas katsoo eteensä, ei taakseen, koska kaikenlaisia järjettömiä määräyksiä

Sillä viisas katsoo eteensä, ei taakseen, koska kaikenlaisia järjettömiä määräyksiä Sillä viisas katsoo eteensä, ei taakseen, koska kaikenlaisia järjettömiä määräyksiä ja lakeja tulee jatkuvasti häiritsemään kauppiaan luvallista ammattia." Mika Waltari: Sinuhe egyptiläinen (1940) Etua

Lisätiedot

Pohjoismaiden energiapoliittisen yhteistyön toimintaohjelma 2010 2013

Pohjoismaiden energiapoliittisen yhteistyön toimintaohjelma 2010 2013 Pohjoismaiden energiapoliittisen yhteistyön toimintaohjelma 2010 2013 1 Pohjoismaiden energiapoliittisen yhteistyön toimintaohjelma 2010 2013 ANP 2009:778 Pohjoismaiden ministerineuvosto, Kööpenhamina

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 18.7.2001 KOM(2001) 366 lopullinen VIHREÄ KIRJA yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä) SISÄLLYSLUETTELO VIHREÄ

Lisätiedot

Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq. Peqqissuseq. Peqqissuseq Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq Suleqatigiinneq.

Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq. Peqqissuseq. Peqqissuseq Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq Suleqatigiinneq. Samstarv Samstarv Samstarv Samstarv peqqissuseq peqqissuseqq peqqissuseqq alan pohjoismainen yhteistyö tulevaisuudessa Bo Könberg alan pohjoismainen yhteistyö tulevaisuudessa ISBN 978-92-893-2812-8 http://dx.doi.org/10.6027/anp2014-732

Lisätiedot

Pohjoismaiden ministerineuvoston toiminta. Vuosikertomus 2014

Pohjoismaiden ministerineuvoston toiminta. Vuosikertomus 2014 Pohjoismaiden ministerineuvoston toiminta Vuosikertomus 2014 Pohjoismaiden ministerineuvoston toiminta Vuosikertomus 2014 ANP 2015:769 Pohjoismaiden ministerineuvoston toiminta Vuosikertomus 2014 ISBN

Lisätiedot

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia Investointiohjelma Kysymyksiä ja vastauksia Sisällys 1. Minkä vuoksi tämä investointeja koskeva toimintatapa on uusi ja erilainen?... 3 2. Miksi uusi Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR)?...

Lisätiedot

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa Yritys- ja teollisuustoiminta 1 3 Opassarja Miten

Lisätiedot

Manifesti: teollisuus takaisin töihin

Manifesti: teollisuus takaisin töihin Manifesti: teollisuus takaisin töihin Tiekartta Euroopan uuteen teollistamiseen ja teollisuuslaitosten ja teollisuuden työpaikkojen tulevaisuuden varmistamiseen Pääkirjoitus industriall Euroopan puolesta

Lisätiedot

Pohjoismainen yhteistyö. pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismainen yhteistyö. pohjoismainen yhteistyö Pohjoismainen yhteistyö pohjoismainen yhteistyö NORDISK MILJØMÆRKNING pohjoismainen yhteistyö Pohjoismainen yhteistyö Pohjoismaiden ministerineuvosto, Kööpenhamina 2011 ANP 2010:790 ISBN 978-92-893-2177-8

Lisätiedot

TOIMIALAVUOROPUHELU HOTELLI-, RAVINTOLA- JA MATKAILUTOIMIALA

TOIMIALAVUOROPUHELU HOTELLI-, RAVINTOLA- JA MATKAILUTOIMIALA Suomi maailmantaloudessa -seminaari 12.10.2004, Dipoli TOIMIALAVUOROPUHELU HOTELLI-, RAVINTOLA- JA MATKAILUTOIMIALA Palvelualojen Ammattiliitto PAM ry Suomen Hotelli- ja Ravintolaliitto SHR ry Suomen Restonomit

Lisätiedot

Akavan kasvuohjelmat Elinkeinopoliittinen ohjelma 2019

Akavan kasvuohjelmat Elinkeinopoliittinen ohjelma 2019 Akavan kasvuohjelmat Elinkeinopoliittinen ohjelma 2019 Rautatieläisenkatu 6 puh. 020 7489 400 00520 Helsinki www.akava.fi Sisällys 1. Akavalaisen elinkeinopolitiikan tavoite 1 Akava painottaa kasvun ja

Lisätiedot

Osaamisella vihreää kasvua ja hyvinvointia. Koulutus- ja tutkimusministerineuvoston (MR-U) koulutus- ja tutkimusalan strategia 2011 2013

Osaamisella vihreää kasvua ja hyvinvointia. Koulutus- ja tutkimusministerineuvoston (MR-U) koulutus- ja tutkimusalan strategia 2011 2013 Osaamisella vihreää kasvua ja hyvinvointia Koulutus- ja tutkimusministerineuvoston (MR-U) koulutus- ja tutkimusalan strategia 2011 2013 2 Osaamisella vihreää kasvua ja hyvinvointia 7 Johdanto 8 Visio 9

Lisätiedot

YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA

YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA KOM (97) 7 Brysselissä YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE ALUEIDEN KOMITEALLE SEKÄ TALOUS-JA SOSIAALIKOMITEALLE - JOHDANTO - ASIA - TAUSTA RAKENNERAHASTOJEN

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 26.5.2004 KOM(2004) 366 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa Direktiivin 2001/77/EY 3 artiklan

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 28.11.2013 2013/2158(INI) MIETINTÖLUONNOS talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuisen kasvuselvityksen 2014 työllisyys-

Lisätiedot

Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistely

Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistely Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistely Kertomuksen laatija: Jean-Claude Juncker tiiviissä yhteistyössä Donald Tuskin Jeroen Dijsselbloemin Mario Draghin ja Martin Schulzin kanssa Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.11.2011 KOM(2011) 787 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Yhteinen Erasmus:

Lisätiedot

Kauppa. Vapaakauppa on talouskasvun lähde VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Kauppa. Vapaakauppa on talouskasvun lähde VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Kauppa Vapaakauppa on talouskasvun lähde Uusien markkinoiden avautuminen auttaa taloutta kasvamaan ja edellyttää EU:lta aktiivista vapaakauppa- ja investointipolitiikkaa.

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -projekti Kirsi Hanikka Päivi Korpela Arto Mähönen Christer Nyman 1 2 Yrityksen yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

L 55/20 Euroopan unionin virallinen lehti 25.2.2006. (Säädökset, joita ei tarvitse julkaista) NEUVOSTO

L 55/20 Euroopan unionin virallinen lehti 25.2.2006. (Säädökset, joita ei tarvitse julkaista) NEUVOSTO L 55/20 Euroopan unionin virallinen lehti 25.2.2006 II (Säädökset, joita ei tarvitse julkaista) NEUVOSTO NEUVOSTON PÄÄTÖS, tehty 20 päivänä helmikuuta 2006, maaseudun kehittämistä koskevista yhteisön strategisista

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2008/0016 (COD) PE-CONS 3736/08

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2008/0016 (COD) PE-CONS 3736/08 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 26. maaliskuuta 2009 (OR. en) 2008/0016 (COD) PE-CONS 3736/08 ENER 479 ENV 1041 TRANS 495 AGRI 474 CODEC 1905 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

ENERGIAUNIONIPAKETTI

ENERGIAUNIONIPAKETTI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.2.2015 COM(2015) 80 final ENERGIAUNIONIPAKETTI KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE, ALUEIDEN KOMITEALLE JA EUROOPAN

Lisätiedot