JUKO ry KESKEISTÄ TYÖMARKKINASANASTOA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JUKO ry KESKEISTÄ TYÖMARKKINASANASTOA"

Transkriptio

1 JUKO ry KESKEISTÄ TYÖMARKKINASANASTOA Päivitetty 1/2010

2 1 A. TULOPOLIITTISIA TERMEJÄ Työmarkkinapolitiikka Talouspolitiikka Tulopolitiikka Valtion, työmarkkinajärjestöjen ja eri etujärjestöjen työ- ja palvelussuhteen ehtoihin sekä työrauhan ylläpitämiseen liittyvä toiminta. Julkisen vallan tietoiset toimenpiteet kokonaistaloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Talouspolitiikan keinoryhminä erotetaan tavallisesti rahapolitiikka, finanssipolitiikka, valuuttakurssi- ja valuuttapolitiikka sekä institutionaalisiin olosuhteisiin vaikuttaminen. Näistä valuuttakurssi ja valuuttapolitiikka eivät eurooloissa ole enää kansallista, vaan päätöksenteko on keskitetty Euroopan keskuspankille (EKP). Tulopolitiikka on tulopoliittisten sopimusten osapuolten sopimista yhteisesti hyväksytystä tulon muodostuksesta. Tulopolitiikan keinoryhminä erotetaan tavallisesti palkkapolitiikka, veropolitiikka, sosiaalipolitiikka ja hintapolitiikka. Tulopoliittinen kokonaisratkaisu = tulopoliittinen sopimus Työmarkkinakeskusjärjestöjen, muiden keskeisten etujärjestöjen ja valtiovallan kokonaissopimus talous-, tulo- ja palkkapolitiikassa sekä muissa työ- tai palvelussuhteen ehdoissa noudatettavista perusteista tietyksi sopimuskaudeksi. Tulopolitiikan osapuolet; lyhenteiden selitykset Työnantajaosapuoli EK VTML KT KiT = Elinkeinoelämän keskusliitto = Valtion työmarkkinalaitos = Kunnallinen työmarkkinalaitos = Kirkon työmarkkinalaitos Työntekijäosapuolet SAK AKAVA STTK = Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö = AKAVA = Toimihenkilökeskusjärjestö Keskitetty sopimus Palkansaaja- ja työnantajakeskusjärjestöjen välinen valtakunnallinen sopimus palkkaehdoista tietyksi sopimuskaudeksi. Muodostaa alakohtaisten virka- ja työehtosopimusten perustan. Tällaisia sopimuksia ilman valtiovallan mukana oloa ei enää käytännössä ole tehty.

3 Sosiaalipaketti 2 Sosiaalipaketilla tarkoitetaan sitä tulopoliittisen sopimuksen osaa, jossa määritetään esim. vuosiloma-, eläke-, sairausvakuutus-, työttömyysturva- ym. kysymykset. B. PALKKOJA KOSKEVAA SANASTOA Yleiskorotus Euro-/senttilinja Prosenttilinja Sekalinja Palkankorotus, joka virka- tai työehtosopimuksessa sovitaan maksettavaksi kaikille, joita sopimus koskee. Yleiskorotus on euro- tai senttimääräisesti yhtä suuri kaikille. Yleiskorotus on prosentuaalisesti yhtä suuri kaikille. Edellisten yhdistelmä. Käytössä on ollut mm. seuraavia tyyppejä yleiskorotus on tietyn euromäärän (a) mutta kuitenkin tietyn vähimmäistakuuprosentin (b) suuruinen (a/b) tai päinvastoin yleiskorotus on tietyn euromäärän (a) ja tietyn prosenttimäärän (b) yhteismäärä (a+b) yleiskorotus on tietyn euromäärän (a) ja tietyn prosenttimäärän (b) yhteismäärä mutta kuitenkin vähintään tietyn vähimmäistakuuprosentin (c) suuruinen (a+b/c) Kuoppakorotus = Järjestelyvaraeräratkaisu Jonkin palkkauksessa jälkeen jääneen viran tai virkaryhmän saama erilliskorotus. Merkitsee siirtoa ylempään palkkaluokkaan tai euromääräisen taulukkopalkan muutos. Liittoerä, järjestelyerä tai järjestelyvaraerä Naispalkkaerä (napa) Tulopoliittisen sopimuksen raamin puitteissa toteutettava erä, joka sovitaan liittokohtaisesti. Erä voidaan käyttää joko keskitetysti palkantarkistuksiin tai muuttamalla sopimustekstejä kustannuksia lisäävästi (esim. matkakustannusten korvaukset) tai erä voidaan osoittaa sovittavaksi paikallisesti (esim. uusien palkkausjärjestelmien käyttöön otto). Naisten suhteellisen osuuden perusteella laskettava palkan tarkistuserä, joka on tarkoitettu korjaamaan matalaa ansiotasoa tai jälkeen jäänyttä ansiokehitystä.

4 Nettopalkka = bruttopalkka verot 3 Reaalipalkka Tarkoittaa brutto (nimellis-) palkan reaaliarvoa. Käsite sisältää palkkojen ja hintojen muutokset, muttei sen sijaan verotuksen vaikutuksia. Taloustieteessä määritellään: bruttopalkkaindeksi jaetaan kuluttajahintaindeksillä. Reaalipalkan nousu saadaan, kun brutto (nimellis-) palkan noususta vähennetään hintojen nousu. Nettopalkan ostovoima (=reaalinen nettopalkka) Ansiokehitystakuu Indeksiehto Sopimuspalkkaindeksi Ansiotasoindeksi Palkkaliukuma Kehitykseen vaikuttavat palkkojen, verojen ja hintojen muutokset. Kuvaa sitä, kuinka paljon erilaisia tavaroita ja palveluksia nettopalkalla voi hankkia verrattuna jonkin toisen ajankohdan tilanteeseen. Taloustieteessä määritellään: nettopalkkaindeksi jaetaan kuluttajahintaindeksillä. Järjestelmän tarkoituksena on taata sellaisille sopimusaloille, joilla ei ns. palkkaliukumaa esiinny, tätä vastaava ansion lisäys. Työ- ja virkaehtosopimuksissa käytetyillä indeksiehdoilla on yleensä tarkoitus turvata reaalipalkkojen nousu yllättävän kuluttajahintojen nousun varalta. Jos indeksiehto laukeaa eli indeksin kynnys ylittyy, palkkoja nostetaan. Sopimuskauden aikana työ- ja virkaehtosopimusten mukaan sovittujen palkkojen muutosindeksi. Kaikkien palkansaajien ansiotason muutosindeksi. Ansiotasoindeksin ja sopimuspalkkaindeksin ero. (Osa näin mittavaa palkkaliukumaa on kuitenkin rakennemuutoksista johtuvaa, mitä ei määrällisesti yleensä pystytä arvioimaan.) UPJ/VPJ Erityisesti valtion ja kirkon sektoreilla tapahtuva palkkausjärjestelmäuudistus, jossa palkkaus määräytyy tehtävän vaativuuden (vaati) arvioinnin, henkilökohtaisen suoriutumisen (henki) arvioinnin ja tulospalkkauksen mukaan. KIRPAS, KUNPAS JA VALPAS Kirkon, kunnan ja valtion sektoreilla tehdyt ansiotasovertailut muiden alojen ansiotasoon.

5 4 C. TALOUSPOLIITTISTA SANASTOA Kauppatase Tavaroiden viennin ja tuonnin arvojen erotus. Tavaroiden ja palvelusten tase Vaihtotase Maksutase Kansantulo Bruttokansantuote Inflaatio Kauppataseen ja palvelutaseen summa. Tavaroiden ja palvelusten tase lisättynä ulkomaisella nettosijoitustulolla¹ ja tulonsiiroilla². Vaihtotase lisättynä ulkomaisilla nettolainoilla. Palkat + työnantajan sosiaalikulut + yksityisen elinkeinonharjoittajan tulot + yhteisöjen voitot ja julkisten liikelaitoksien ylijäämä + korko-vuokratulot Kaikkien kansantaloudessa tuotettujen tavaroiden ja palvelujen arvo. (Nimellistai määrähintainen bkt) Rahan ostoarvon vähentyminen hyödykkeisiin nähden. Devalvaatio ja revalvaatio Maan rahan arvon (vaihtokurssin) alentaminen tai nostaminen toisen maan rahaan nähden. Huom! Nyttemmin kyse euron arvosta, josta EU ja Euroopan Keskuspankki (EKP) päättävät. Käytännössä euro kelluu suhteessa USD:iin ja jeniin. ¹ Nettosijoitustulo = Suomalaisten ulkomaille sijoittamien pääomien tuotto vähennettynä ulkomaalaisten vastaavat sijoitukset Suomessa ² Kansainvälinen apu

6 D. VIRKAEHTOSOPIMUSJÄRJESTELMÄ 5 Virkaehtosopimus Pääsopijajärjestöt Virkasuhde Pääsopimus Luottamusmies Pääsopijajärjestöjen (yhden tai useamman) ja työnantajapuolen tekemä kirjallinen sopimus palvelussuhteen ehdoista. Kirkon sektorilla työnantajaosapuolena on kirkon työmarkkinalaitos KiT, kuntasektorilla kunnallinen työmarkkinalaitos (KT) ja valtion sektorilla valtion työmarkkinalaitos (VTML). 1. Kuntasektori Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Kunta-alan Unioni ry, Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö TNJ ry ja Tekniikka ja Terveys KTN ry. 2. Valtion sektori Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Palkansaajajärjestö Pardia. 3. Kirkon sektori Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Kunta-alan unioni ry ja Kirkon alojen ammattijärjestö SVTL. On palvelussuhde, jossa valtion virkamies tai kunnan viranhaltija on valtioon tai kuntaan ja joka määrittää oikeudet ja velvollisuudet sanottuihin työnantajiinsa. Erottaa työsuhteesta lähinnä nimittämismenettely sekä virkaan liittyvä vastuu. Virkaehtosopimus, jonka ovat tehneet kuntasektorilla pääsopijajärjestöt ja kunnallinen työmarkkinalaitos, valtiolla pääsopijajärjestöt ja valtion työmarkkinalaitos ja kirkon sektorilla vastaavasti pääsopijajärjestöt ja kirkon sopimusvaltuuskunta. Pääsopimuksella on nimetty palkansaajapuolen neuvottelukelpoiset järjestöt (ns. pääsopijajärjestöt) sekä sovittu virkaehtosopimusasioihin liittyvistä neuvottelumenettelyistä erimielisyyksien selvittämisessä. Tämä on kaaviona seuraavan kaltainen: Välitön neuvonpito Asianosainen luottamusmies Paikallisneuvottelu Jäsenliitto/luottamusmies Keskusneuvottelu Pääsopijajärjestö Työtuomioistuin Pääsopijajärjestö Pääsopijajärjestön jäsenten valitsema edustaja, jonka tehtävänä on edustaa ko. pääsopijajärjestöä virkaehtosopimukseen liittyvissä kaikissa asioissa, edustaa pääsopijajärjestön jäseniä muissakin työelämään liittyvissä asioissa sekä hoitaa paikallista neuvottelutoimintaa. Luottamusmiesjärjestelmä on pääsopijajärjestökohtainen. Virkaehtosopimusasioissa ei ole muuta muutoksenhakutietä kuin em. pääsopimuksen mukainen neuvottelutie.

7 Yhteistoiminta 6 Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmää täydentävä yhteistyöjärjestelmä, josta sovitaan keskitetysti ja työpaikka/virastokohtaisesti yhteistoimintalain edellyttämillä yhteistoimintasopimuksilla. Yhteistoimintaorganisaatiossa voidaan käsitellä lähinnä henkilöstöpolitiikan piiriin kuuluvia asioita. Järjestelmää kutsutaan myös nimityksellä osallistumisjärjestelmä. Kuntasektorilla on tullut voimaan laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa. Yksityisellä sektorilla on tullut voimaan laki yhteistoiminnasta yrityksissä ja valtiolla ollaan uudistamassa valtion virastoissa ja laitoksissa sovellettavaa yhteistoimintalakia. Työsuojelu Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmää täydentävä yhteistyöorganisaatio, joka muodostuu työsuojelutoimikunnista, työsuojeluvaltuutetuista ja työsuojeluasiamiehistä. Se käsittelee pääsääntöisesti työturvallisuutta (laajassa merkityksessä) ja työterveyttä. Työsuojeluorganisaation toimintaa säätelee laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta. E. TYÖTAISTELUSANASTO Hakukielto Saarto Työsulku Lakko Hidastuslakko Esim. kunnallisen viranhaltijayhdistyksen julkistama kielto hakea avoinna olevaa virkaa. On sallittua käyttää myös sopimusten ollessa voimassa edellyttäen, ettei pyritä sopimusten muuttamiseen. Esim. virkamiesyhdistyksen kehotus olla suorittamatta avoinna olevaan virkaan kuuluvia tehtäviä. On mahdollista käyttää myös sopimusten ollessa voimassa edellyttäen, että ei pyritä sopimusten muuttamiseen. Työnantajan toimeenpanema työnseisaus, jonka tarkoituksena on työntekijäpuolen painostaminen työriidassa keskeyttämällä työnseisauksen piiriin kuuluvien työntekijöiden tehtävien suorittaminen ja palkan maksaminen. Työntekijäjärjestön työnantajaan kohdistama työnseisaus, jonka tarkoituksena on työnantajapuolen painostaminen työriidassa keskeyttämällä työnseisauksen piiriin kuuluvien työntekijöiden tehtävien suorittaminen. Työn hidastamisen muodossa toteutettu peitetty lakko (italialainen lakko). On kielletty ves-järjestelmässä.

8 Myötätuntolakko 7 Omalla lakolla tuetaan jonkin toisen liiton tai järjestön lakkoa. On kielletty vesjärjestelmässä. Pistelakko Työt pysäytetään eri työpisteissä. Kestoltaan usein varsin lyhytaikainen. On usein myös työntekijäryhmäkohtainen. On sallittu ves-järjestelmässä laissa mainituin edellytyksin. Osalakko Osittainen lakko Istumalakko Korpilakko Yleislakko Lakko, jossa eräiden työkohteiden erikoismiehet ryhtyvät työtaisteluun. On sallittu ves-järjestelmässä laissa mainituin edellytyksin. Kieltäydytään ottamasta tehtäviä. Kielletty ves-järjestelmässä. Työntekijät kieltäytyvät työstä, mutta eivät jätä työpaikkaansa. Kielletty vesjärjestelmässä. Usein erotetaan kolme muotoa a) aito korpilakko lakon organisoijana ei ole ammattijärjestö, vaan lakko puhkeaa järjestön kannanotoista riippumatta b) valekorpilakko on salaa ammattijärjestön organisoima c) oppositiokorpilakko järjestön sisällä toimivan opposition organisoima järjestön sääntöjen vastainen Useimmiten korpilakko syntyy laeista tai järjestön säännöistä piittaamatta. Laillisen lakon edellytykset ves-järjestelmässä. a) työrauhavelvoite ei ole voimassa b) kohdistuu sopimuksenvaraisiin asioihin c) on järjestön päättämä d) työriitalain ennakkoilmoitusten noudattaminen e) totaalinen Lakon strateginen muoto, jossa kaikki tai suurin osa maan järjestäytyneistä työntekijöistä siihen osallistuu.

9 8 Yhteiskuntavaarallinen työtaistelu Työtuomioistuin Työrauhavelvoite Työtaistelu, joka kohtuuttomasti häiritsee yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja tai muodostuu vaaraksi sen ulkonaiselle tai sisäiselle turvallisuudelle tahi saattaa vaaraan kansalaisten hengen, terveyden tai henkilökohtaisen vapauden (esim. puolustushallinto, poliisihallinto, sairaalahallinto ja palotoimi). On käytännössä mahdollinen ainoastaan julkisella sektorilla. Työriitalaki koskee myös TESsektoria. Siinä on vain eri kriteerit. Virkariitalautakunta toimii vain julkisella sektorilla. Tällainen työtaistelu voidaan kieltää lailla. Käsittelee erikoistuomioistuimena työntekijöiden työsopimuksia ja virkamiesten virkaehtosopimuksia koskevia sekä työsopimuslakiin ja virkaehtosopimuslakeihin perustuvia riita-asioita. Työtuomioistuimessa on päätoimisina puheenjohtajina työtuomioistuimen presidentti ja työtuomioistuinneuvos sekä sivutoimisina 14 jäsentä, joista neljä nimetään työnantajayhdistysten edustavimpien keskusjärjestöjen ja neljä palkansaajakeskusjärjestöjen esityksestä. Istunnoissa on paikalla puheenjohtajan lisäksi viisi jäsentä, joista kaksi on palkansaajakeskusjärjestöjen ja kaksi työnantajajärjestöjen esityksestä nimettyjä jäseniä. Työtuomioistuimen antama tuomio on lopullinen ei muutoksenhakua. Velvoite, johon niin työnantaja kuin työntekijäpuolikin sitoutuvat työ- ja virkaehtosopimuksissa sopimuskauden ajaksi, jotta työelämä sanottuna aikana sujuu häiriöittä. Työriitojen sovittelutoiminta Työtaisteluorganisaatio Työtaistelurahasto Tarkoituksena on ennakolta ehkäistä työriitojen esim. lakkojen syntyminen tai vaikuttaa jo syntyneen lakon päättämiseen. Toimintaa johtaa valtakunnansovittelijain toimisto, jossa on kaksi valtakunnansovittelijan vakanssia. Käytännössä on toiminut vain yksi valtakunnansovittelija. Lisäksi Suomi on jaettu viiteen piiriin, jossa kussakin on piirisovittelija. Valmiusorganisaatio, jonka järjestö luo mahdollisten työtaistelutilanteiden varalle. Rahasto, johon järjestö kerää varoja käytettäväksi työtaistelussa olevien jäsentensä tukemiseksi.

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014 Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014 Kemianteollisuus KT ry Eteläranta 10 PL 4 00131 Helsinki Puhelin 09 172 841 Faksi 09 630 225 www.chemind.fi Ylemmät Toimihenkilöt

Lisätiedot

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

Lisätiedot

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2010 2011 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2010 2011 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja LUKU I Yleinen osa LUKU II Palkkaus LUKU III Työaika LUKU

Lisätiedot

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjat. 1 Luku Yleiset määräykset... 8. 2 Luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjat. 1 Luku Yleiset määräykset... 8. 2 Luku Vuosilomaa koskevat määräykset... Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjat... 1 1 Luku Yleiset määräykset... 8 2 Luku Vuosilomaa koskevat määräykset... 17 3 Luku

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA

VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA Sopimus on tehty 16 päivänä huhtikuuta 2008 sisäasiainministeriön

Lisätiedot

VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS

VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS 281804 A. Soveltamisala 1 Soveltamisala Tätä työehtosopimusta sovelletaan Verohallinnon palveluksessa yksityisoikeudellisessa

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset

Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset KIRKON TYÖMARKKINALAITOS HELSINKI 2010 1.painos ISBN 978-951-789-319-0 (nid.) ISBN 978-951-789-320-6 (PDF) Kirkon työmarkkinalaitos

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA Tekstin koonnut Mari Lehtinen 1 Koonnut Mari Lehtinen, lakimies, Tehy ry Määräaikaisten vakinaistaminen kunta-alalla. ISBN 951-9172-44-0 Painopaikka: Multiprint

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus PALKKAUS...27 23 Palkkaus...27 24 Palkan käsite...28 25 Osa-ajan

Lisätiedot

VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt

VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt PLM MPHL ry VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt Puolustusministeriön ja Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry:n sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välinen T O I M I H E N K I L

Lisätiedot

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA ry/ Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys ry Agronomiliitto ry Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja Osio A Yleinen osa Osio B Yleissivistävä

Lisätiedot

Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus 28.3.2010

Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus 28.3.2010 Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus 28.3.2010 1. SOVELTAMISALA 1 Soveltamisala Näitä määräyksiä sovelletaan valtion virastojen virkamiesten sekä työntekijöiden palvelussuhteen ehtoihin, ellei toisin

Lisätiedot

Luottamushenkilön tasa-arvo opas

Luottamushenkilön tasa-arvo opas Luottamushenkilön tasa-arvo opas Marja Erkkilä Marja Erkkilä ISBN 951-714-239-0 Ulkoasun suunnittelu ja taitto: Tero Valtonen & Tommi Luhtanen, Vihreä Peto Oy Paino: Kalevaprint 2005 SAK Esipuhe 1 Luottamushenkilön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto. Kevät 2007

Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto. Kevät 2007 Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto Kevät ,, Työmarkkinailmastotutkimus SISÄLLYS TYÖMARKKINAPOLIITTINEN MIELIPIDEILMASTO KEVÄT... Tarvitaanko ammatillista järjestäytymistä?... Järjestäytyminen on kansalaisten

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY TOIMIHENKILÖUNIONI TU RY SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO

Lisätiedot

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017 TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017 LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähkötekniset työnantajat STTA ry Ammattiliitto Pro ry 1 2014

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n T E K - S A F A m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n Arkkitehtiopiskelijan arkea Kaisa oli opiskeluaikana töissä enonsa arkkitehtitoimistossa. Palkasta sovittiin suullisesti, kun Kaisa siitä parin työpäivän

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS :n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n välinen YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 SISÄLLYS Sivu ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Tasa-arvo Luottamus Vastuullisuus Palveluperiaate Puolueettomuus Laatu ja vahva asiantuntemus Riippumattomuus Tuloksellisuus Avoimuus ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Valtionhallinnon käsikirja SISÄLLYS

Lisätiedot

TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS. Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry

TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS. Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry 1 VUOSIEN 2007-2010 TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...5 1

Lisätiedot