POHJOIS KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma"

Transkriptio

1 POHJOIS KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Markus Törrönen SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNTIJÄRJESTELMÄN TUTKIMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO SEKÄ SOVELTUVUUS OPETUSKÄYTTÖÖN Opinnäytetyö Kesäkuu 2009

2 OPINNÄYTETYÖ Kesäkuu 2009 Tietotekniikan koulutusohjelma Karjalankatu JOENSUU p. (013) Tekijä Markus Törrönen Nimeke Sähköisen kaupankäyntijärjestelmän tutkiminen ja käyttöönotto sekä soveltuvuus opetuskäyttöön Toimeksiantaja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Tiivistelmä Tässä opinnäytetyössä selvitettiin sähköisen kaupankäynnin käsitettä sekä mitä verkkokauppajärjestelmän toteuttaminen vaatii. Työssä toteutettiin verkkokauppajärjestelmä, joka oli valittu käyttäjäkokemusten ja ominaisuuksien perusteella kolmesta vaihtoehdosta. Opinnäytetyössä tutkittiin myös kuinka sähköinen kaupankäynti voitaisi ottaa osaksi tietotekniikan opetusta ja kuinka verkkokauppajärjestelmää voitaisi hyödyntää opetuksessa. Alussa selvitettiin sähköisen kaupankäynnin määritelmä sekä pohdittiin sähköisen kaupankäynnin toteutusmahdollisuuksia osana opetusta. Tämän jälkeen vertailtiin kolmea ilmaista avoimen lähdekoodin verkkokauppajärjestelmää, oscommercea, Zen Cartia ja Magentoa, internetistä etsittyjen käyttäjäkokemusten ja järjestelmien ominaisuuksien perusteella. Vertailun perusteella parhaaksi järjestelmäksi valittiin Magento, joka asennettiin ja konfiguroitiin opinnäytetyössä. Työn pohjalta voidaan todeta, että avoimen lähdekoodin verkkokauppajärjestelmän toteuttaminen ei aiheuta suuria kustannuksia, mutta vaatii tietoteknistä osaamista. Todeta voidaan myös, että koska sähköinen kaupankäynti lisääntynyt ja on erittäin yleistä nykyään, olisi sen hyvä olla osana tietotekniikan opetusta sekä teoria että käytännön opintojaksona. Kieli suomi Sivuja 32 Liitteet 4 Liitesivumäärä 10 Asiasanat Sähköinen kaupankäynti, verkkokauppa

3 Author Markus Törrönen THESIS June 2009 Degree programme in Information Technology Karjalankatu 3 FIN JOENSUU FINLAND Tel Title Exploration and installation of electronic business system and it s suitability for part of education Commissioned by North Karelia University of Applied Sciences Abstract In this thesis was found out the concept of electronic business and what installation of the web shop system demands. In the thesis was installed a web shop system that was chosen from three choices comparing user experiences and features of systems. In the thesis was also explored how the electronic business could be taken to part of education and how the web shop system could be used in teaching. At first was found out the definition of the electronic business and argued the opportunities to implement electronic business for part of the teaching of information technology. After this were compared three free open source web shop systems, oscommerce, Zen Cart and Magento. In the comparison were compared user experiences and features of the web shop systems. The best system of comparison was Magento that was installed and configured in the thesis. Based on this work it can be stated that installation of the open source web shop doesn t make large costs but it asks for information technological knowledge. It can be stated also that because the electronic business has increased and it is very usual nowadays, would it be good if it was included to the education of information technology in theory and practical courses. Language Finnish Keywords e Business, electrical business, web shop Pages 32 Appendices 4 Pages of Appendices 10

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI Sähköisen kaupankäynnin määritelmä Sähköisen kaupankäynnin jaottelu Sähköisen kaupankäynnin nykytilanne Sähköinen kaupankäynti opetuskäytössä 8 3 JÄRJESTELMÄVAIHTOEHTOJEN VERTAILU OsCommerce Zen Cart Magento Järjestelmän valitseminen 14 4 JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO Esivalmistelut Magenton asennusta varten Magento verkkokauppajärjestelmän asentaminen Magento verkkokauppajärjestelmän konfigurointi Kategorian lisäys Tuotteen lisäys Tulokset 27 5 POHDINTA...30 LÄHTEET...32 LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Vertailussa käytetyt www sivut OsCommerce ominaisuudet Zen Cart ominaisuudet Magento ominaisuudet

5 LYHENTEET CSS Cascading Style Sheets, web sivuille kehitetty tyyliohjejärjestelmä, jonka avulla dokumentille voi määritellä useita tyyliohjeita, jotka yhdistetään tietyllä tavalla yhdeksi säännöstöksi ERP Enterprise Resource Planning, ERP järjestelmä on liiketoimintaa ohjaava järjestelmä, johon voi sisältyä monia sovelluksia. FLE FLE Standard time, Suomen käyttämä GMT+2 aikavyöhyke. HTML Hypertext Markup Language, avoimesti standardoitu kuvauskieli, jolla voidaan kuvata hyperlinkkejä sisältävää tekstiä eli hypertekstiä. Käytetään web sivujen tekemiseen. MySQL Tunnettu ja tehokas SQL tietokannan hallintajärjestelmä. OSL 3.0 Open Software Licence 3.0, avoimen lähdekoodin lisenssi. OECD Organisation for Economic Cooperation and Development, taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö, joka on kansanvaltaisten markkinatalousmaiden yhteistyöjärjestö. PHP PHP Hypertext Preprocessor, helppo palvelinpuolen ohjelmointikieli. SQL Structured Query Language, kyselykieli, jolla relaatiotietokantaan voi tehdä erilaisia hakuja, muutoksia ja lisäyksiä. XHTML extensible Hypertext Markup Language, HTML:stä kehitetty wwwsivujen merkintäkieli, joka täyttää XML:n muotovaatimukset.

6 6 1 JOHDANTO Opinnäytetyössä tutkittiin Pohjois Karjalan Ammattikorkeakoulun toimeksiantona sähköisen kaupankäynnin käsitettä sekä sähköisen kaupankäyntijärjestelmän, tässä tapauksessa verkkokauppajärjestelmän, toteuttamista. Lisäksi tutkittiin kuinka sähköinen kaupankäynti voitaisi ottaa osaksi opetusta ja kuinka verkkokauppajärjestelmää voitaisi hyödyntää opetuskäytössä. Toimeksianto liittyi Pohjois Karjalan Ammattikorkeakoulun Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa hankkeeseen, jonka tavoitteena on tukea tietotekniikan koulutusohjelmassa opetussuunnitelmien uudistamista ja monipuolistamista sekä henkilöstön ammatillista kehittymistä. Työssä tutkittiin millaisia vaatimuksia verkkokauppajärjestelmän toteuttamisella on sekä laitteisto ja ohjelmistopuolella että tietotaidollisesti sekä kuinka verkkokauppajärjestelmää voitaisi soveltaa osana opetusta. Työssä perehdyttiin käyttäjäkokemusten pohjalta kolmeen ilmaiseen avoimen lähdekoodin verkkokauppajärjestelmävaihtoehtoon ja niiden ominaisuuksiin sekä laajennusmahdollisuuksiin. Tutkittavat verkkokauppajärjestelmät olivat oscommerce, Zen Cart sekä Magento nimiset avoimen lähdekoodin ohjelmat. Näistä valittiin käyttäjäkokemusten sekä järjestelmien ominaisuuksien tutkimisen perusteella parhaaksi todettu ja eniten suositeltu järjestelmä asennettavaksi ja tarkempaa tutkimusta varten. Valittua verkkokauppajärjestelmää tutkittiin pääosin järjestelmän asentajan ja ylläpitäjän näkökulmasta ja tutkimuksessa kiinnitettiin huomiota esimerkiksi järjestelmän asennettavuuteen ja käyttöönottoon sekä järjestelmän hallittavuuteen.

7 7 2 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI 2.1 Sähköisen kaupankäynnin määritelmä Penttilän (2009) mukaan sähköisen kaupankäynnin määritelmä voidaan kuvailla seuraavasti: Sähköisellä kaupankäynnillä voidaan tarkoittaa laajasti kaikenlaista sähköisten tietoverkkojen avulla tapahtuvaa kaupallista toimintaa, mukaan lukien sisäisissä verkoissa tapahtuva kaupankäynti, tiedonsiirto ja maksujen välitys. Sähköisen kaupankäynnin lisäännyttyä nopeaan tahtiin, on kuitenkin tullut tarvetta rajata määritelmää. OECD:n tekemän määritelmän mukaan sähköisellä kaupankäynnillä tarkoitetaan vain avoimien tietoverkkojen, kuten internetin välityksellä tapahtuvaa tavaroiden ja palvelujen myyntiä tai muuta kaupallista asiointia, jota voidaan käydä joko yritysten ja kuluttajien välillä tai yritysten välillä. Sähköistä kaupankäyntiä voidaan verrata perinteisen postimyynnin kaltaiseen kaupankäyntiin. Sähköistä kaupankäyntiä on myös sähköisten palvelujen kauppa, kuten viime vuosina yleistynyt digitaalisen musiikin kauppa. (Penttilä 2009) 2.2 Sähköisen kaupankäynnin jaottelu Sähköinen kaupankäynti voidaan jakaa suoraan ja epäsuoraan sähköiseen kaupankäyntiin. Epäsuoralla sähköisellä kaupankäynnillä tarkoitetaan kaupankäyntitapahtumaa, jossa kauppaa käydään aineellisilla tuotteilla ja ne toimitetaan asiakkaalle esimerkiksi postitse. Suora sähköinen kaupankäynti tarkoittaa kaupankäyntitapahtumaa, joka tapahtuu kokonaisuudessaan verkossa eli tuote tilataan ja myös toimitetaan verkon välityksellä. Suoran sähköisen kaupankäynnin tuotteet voivat olla esimerkiksi tietokoneohjelmia, digitaalista musiikkia tai videoita. (Yritys Suomi 2008)

8 8 2.3 Sähköisen kaupankäynnin nykytilanne Sähköinen kaupankäynti on lisääntynyt huomattavasti viime vuosien aikana järjestelmien kehittyessä. Aikaisemmin verkkokaupat olivat lähinnä suurempien yritysten saatavilla kustannusten takia. Nykyään verkkokauppaohjelmien lisäännyttyä ja ohjelmien kehityttyä helppokäyttöisemmiksi verkkokaupan perustamisen ja ylläpidon kustannukset ovat pienentyneet ja tämän ansiosta verkkokaupan perustajana on yhä useammin myös pieni tai keskisuuri yritys. Myös tietoliikenneyhteyksien kehittyminen on helpottanut sähköisen kaupankäynnin lisääntymistä. Gagar Oy :n mittaaman verkkokauppaindeksin mukaan verkkokauppaliiketoiminta on kasvanut vuoden 2006 alusta vuoden 2008 loppuun mennessä lähes yhdeksänkertaiseksi(gagar Oy 2009). 2.4 Sähköinen kaupankäynti opetuskäytössä Koska tietoverkoissa tapahtuvan sähköisen kaupankäynnin määrä on kasvanut erittäin nopeasti ja sen toteuttaminen vaatii tietoteknistä osaamista, on tullut tarve tutkia sähköisen kaupankäynnin ottamista osaksi tietotekniikan opetusta, erityisesti tietoteknisen palvelutuotannon ja ohjelmistotuotannon suuntautumisvaihtoehtoihin. Sähköisen kaupankäynnin opettaminen teoriatasolla ja siihen tutustuminen olisi hyvä toteuttaa, joko omana opintojaksonaan tai jonkin opintojakson osana. Teoriatason opetus olisi melko helppoa toteuttaa ja teoriatason kurssin avulla voitaisi opettaa esimerkiksi millainen on käyttäjien kannalta hyvä verkkokauppa ja minkä asioiden pohjalta käyttäjäkokemukset kauppapaikasta määräytyvät ensisijaisesti. Näiden tietojen avulla oppilas saisi tietämystä, joka helpottaisi käytännössä tehokkaan, hyvälaatuisen ja käyttäjäystävällisen verkkokaupan perustamisessa. Käytännön opetus, esimerkiksi verkkokauppaohjelmien asennuksesta, konfiguroinnista ja ylläpidosta, vaatisi enemmän järjestelyitä. Käytännön opetusta voitaisi toteuttaa esimerkiksi niin, että opintojaksolle osallistujat

9 9 asentaisivat jokainen omalle käytössä olevalle koneelleen verkkokaupan niin, että kone toimisi www palvelimena tai niin, että käytettäisi opintojakson käyttöön tarkoitettua samaa www palvelinta jokaiselle asennettavalle verkkokaupalle. Esimerkiksi Haaga Helia ammattikorkeakoulussa on jo opetussuunnitelmassaan Verkkokaupan toteutus niminen opintojakso, jossa toteutetaan yksinkertainen www palvelimella toimiva verkkokauppa(haaga Helia ammattikorkeakoulu 2008). Verkkokauppajärjestelmä voidaan myös integroida osaksi muita järjestelmiä kuten ERP tai laskutusjärjestelmiä. Opetuskäytössä integrointien avulla voitaisi toteuttaa oikean yrityksen kaltaisia ympäristöjä, joiden avulla voitaisi hahmottaa kuinka eri järjestelmät ovat yhteydessä toisiinsa. Esimerkiksi ERP järjestelmän tuotteiden varastosaldot voivat olla synkronoituina verkkokauppajärjestelmän tuotteiden varastosaldoihin. Tässä opinnäytetyössä rakennettavaa verkkokauppajärjestelmää voidaan kehitellä vielä monin eri tavoin, esimerkiksi asentamalla lisäominaisuuksia ja laajennuksia tai integroimalla ERP järjestelmään. Verkkokauppajärjestelmän kehittäminen ja laajentaminen mahdollistaisi järjestelmän ympärille useita uusia projektitöitä opiskelijoille. 3 JÄRJESTELMÄVAIHTOEHTOJEN VERTAILU Verkkokauppajärjestelmävaihtoehtojen vertailuun valittiin kolme ohjelmaa, joita olivat oscommerce, Zen Cart ja Magento. Valittavien ohjelmien kriteereitä olivat avoin lähdekoodi, ohjelmien maksuttomuus sekä ohjelmien integrointimahdollisuus ERP järjestelmään. Ohjelmista yksi valittiin asennettavaksi ja tarkempaa tutkimista varten. Ohjelmien vertailu suoritettiin internetistä kerättyjen kokemusten sekä järjestelmien ominaisuuksien perusteella. Liitteessä 1 on listattuna www sivut, joilta käyttäjäkokemukset on kerätty.

10 OsCommerce OsCommerce on erittäin yleinen ja suosittu avoimen lähdekoodin verkkokauppaohjelma, jolla toteutettuja kauppapaikkoja internetissä on tällä hetkellä arvioiden mukaan useita kymmeniä tuhansia. Ohjelman ensimmäinen versio julkaistiin jo vuonna 2000, jonka jälkeen sitä on edelleen kehitetty tuhansien vapaaehtoisten kehittäjien toimesta. OsCommerce voidaan asentaa lähes kaikille yleisimmille alustoille kuten Windows, Linux, MacOS X ja Solaris. Toimiakseen oscommerce vaatii PHP ohjelmointikieliympäristön, MySQL tietokantajärjestelmäympäristön sekä Apache palvelinohjelmaympäristön. Suurin osa verkkokauppajärjestelmistä pohjautuu edellä mainittuihin ympäristöihin (kuva 1). (Vihervaara 2007a) Kuva 1. Verkkokauppajärjestelmän ympäristöt Toiminnoiltaan oscommerce on melko monipuolinen. Perusominaisuuksia ylläpitäjälle ovat muun muassa selainpohjainen hallintaympäristö, asiakaskirjeet, palautelomake, laskujen laadinta ja lähetys sekä sivujen statistiikka. Liitteessä 2 on listattuna oscommercen ominaisuudet. Koska oscommerce nousi erittäin suosituksi ohjelmaksi ja myös vapaaehtoisia kehittäjiä löytyi paljon, on ohjelmaa kehitetty ja päivitetty ahkerasti. Viimeaikoina kuitenkaan suurta edistystä ohjelman kehityksessä ei ole ollut ja se on alkanut jäädä uudempien ja kehittyneempien verkkokauppaohjelmien sekä oscommercesta edelleen kehitettyjen ja paranneltujen ohjelmien jalkoihin.

11 11 Käyttäjäkokemusten perusteella oscommercen suosion lasku johtuu ohjelman asennuksessa ja laajennuksissa ilmenevistä käytännön ongelmista. OsCommercen ohjelmointikoodi on melko huonosti tehtyä ja laajennuksia tehtäessä koodimuutoksia tapahtuu suoraan pääkoodissa ja muutoksia joudutaan tekemään moniin eri paikkoihin. Tämän takia ohjelma on kankea muutosten, laajennuksien ja päivitysten osalta. Myös käytettävyydeltään ohjelma on ylläpitäjälle hieman kankea ja vanhanaikainen ja esimerkiksi verkkokaupan ulkoasun ja rakenteen muokkaus on hankalaa. OsCommercessa myös uusien ohjelmamoduulien kanssa on usein ongelmia. Jos ohjelmaan täytyy asentaa useampia moduuleja, ohjelma voi aiheuttaa virheitä eikä toimi enää kunnolla. Ongelmien takia harva ottaa käyttöön enää oscommercea sellaisenaan vaan yleisempää on käyttää muita oscommerce pohjaisia verkkokauppaohjelmia. OsCommercessa on havaittu myös haavoittuvuuksia, jotka aiheuttavat vakavan tietoturvariskin monelle yritykselle, joilla kyseinen järjestelmä on käytössä (Nikulainen 2009). (Vihervaara 2007a) OsCommerceen on tarjolla suuri määrä sekä maksuttomia että maksullisia lisämoduuleja, joiden avulla ohjelmaan saadaan lisäominaisuuksia sekä helpotusta ylläpitäjälle ohjelman käyttöä varten. Saatavilla on esimerkiksi kielimoduuleja, joilla verkkokauppa saadaan käännettyä halutulle kielelle. Maksutapamoduulien avulla verkkokauppaan saadaan lisättyä uusia maksutapoja kuten maksu verkkopankin kautta tai luottokortilla. Asiakkaan kannalta oscommercella saadaan toteutettua melko selkeitä ja helppokäyttöisiä verkkokauppoja. OsCommercessa perus ulkoasut ja asettelut ovat kuitenkin vanhanaikaisia ja ulkoasun uudistaminen hankalaa, joten ylläpitäjälle asiakkaan mielestä näyttävän ja toimivan verkkokaupan rakentaminen tuottaa enemmän vaivaa ja vie enemmän aikaa, kuin hieman kehittyneemmillä verkkokauppaohjelmilla.

12 Zen Cart Zen Cart on myös tunnettu avoimen lähdekoodin verkkokauppaohjelma, joka on kehitetty edellä esitellyn oscommercen pohjalle. Zen Cart julkaistiin vuonna 2003 verkkokauppa ammattilaisten kehittämänä, minkä ansiosta ohjelman ominaisuuksia on saatu kehitettyä toimivammiksi kuin oscommercessa ja näin ohjelma on saatu helpommaksi käyttöönottaa ja ylläpitää. Ulkoasun muokkaus on useimpien käyttäjäkokemusten perusteella Zen Cartissa huomattavasti helpompaa kuin oscommercessa, mutta myös eriäviä mielipiteitä löytyy. Koodin rakennetta on korjattu järkevämmäksi niin ettei mahdollisia muutoksia tarvitse tehdä moneen paikkaan kuten oscommercessa. Myös Zen Cart toimii yleisimmillä alustoilla eli Windows, Linux, MacOS X ja Solaris. Ohjelma vaatii PHP ohjelmointikieliympäristön, MySQL tietokantajärjestelmäympäristön sekä Apache palvelinohjelmaympäristön toimiakseen. Zen Cartin ominaisuuksiin kuuluvat ylläpitäjän perusominaisuuksien eli selainpohjaisen hallinnan, asiakaskirjeiden, palautelomakkeiden, laskujen laadinnan ja lähetyksen sekä sivujen statistiikan lisäksi sisäänrakennetut tarjouskampanja, alennuskuponki, lahjakortti ja uutiskirjehallinta ominaisuudet. Zen Cartin ominaisuudet on listattuna liitteessä 3. Myös Zen Cartille on mahdollista ladata kielipaketteja, joiden avulla verkkokaupan saa käännettyä haluamalleen kielelle. (Vihervaara 2007b) Zen Cart verkkokauppajärjestelmän ongelmana on sen oscommerce pohjaisuus. Vaikka Zen Cartia on saatu paranneltua paljon, näkyy ohjelmassa kuitenkin sama kankeus, kuin oscommercessa ja tämän takia myös Zen Cartin lisäominaisuuksien asentaminen on ylläpitäjälle monimutkaista ja vie paljon aikaa. Myös Zen Cartilla saadaan toteutettua asiakasystävällisiä ja selkeitä verkkokauppoja, mutta kuten oscommercessakin, uudenaikaisen ja näyttävän ulkoasun luominen on kovan työn takana ja tämän takia moni Zen Cartilla toteutettu verkkokauppa on rakenteeltaan ja ulkoasultaan hieman vanhanaikainen.

13 Magento Magento, joka on esiteltävistä järjestelmistä uusin ja tekniikaltaan uudenaikaisin, julkaistiin vuonna Kuten oscommerce ja Zen Cart, myös Magento on ilmainen avoimen lähdekoodin verkkokauppajärjestelmä. Magentosta on saatavilla myös maksullinen Enterprise Edition, joka on suunnattu suurille yrityksille. Kuten edellä esitellyt ohjelmat, myös Magento vaatii PHP ohjelmointikieliympäristön, MySQL tietokantajärjestelmäympäristön sekä Apache palvelinohjelmaympäristön toimiakseen. Magentosta löytyvät samat perusominaisuudet, kuin oscommercesta ja Zen Cartista, jonka lisäksi ohjelmasta löytyvät myös esimerkiksi yksilöllinen asiakasryhmien hallinta ja asiakaskohtaiset alennusprosentit. Magentoa ei ole rakennettu minkään vanhan verkkokauppajärjestelmän pohjalle vaan kyseessä on täysin alusta asti rakennettu uusi järjestelmä. Tämän ansiosta ohjelman koodin rakenne on saatu järkevämmäksi, kuin vanhemmissa järjestelmissä ja ohjelma on saatu rakennettua monin puolin uudenaikaisemmaksi. Ylläpitäjän kannalta Magento on huomattavasti kehittyneempi ja helppokäyttöisempi järjestelmä, kuin esimerkiksi oscommerce ja Zen Cart. Ylläpitotyökalu on saatu joustavaksi käyttää ja esimerkiksi ulkoasujen muokkaus onnistuu huomattavasti joustavammin, kuin vanhemmissa järjestelmissä. Tämän ansiosta verkkokauppoihin saadaan rakennettua yhä yksilöllisempiä ja tyylikkäämpiä ulkoasuja, jonka ansiosta myös verkkokauppojen asiakasystävällisyys ja puoleensavetävyys paranee. Asiakkaan kannalta Magentolla saadaan toteutettua helppokäyttöisiä, monipuolisia ja asiakkaan tarpeet täyttäviä verkkokauppoja. Magenton ominaisuudet on listattuna liitteessä 4. Magenton ongelmana voidaan pitää sen uutuutta, jonka takia esimerkiksi kielipaketteja ei ole niin helposti saatavilla, kuin oscommerce ja Zen Cart järjestelmiin. Esimerkiksi suomenkielistä kielipakettia ei vielä opinnäytetyön tekohetkellä ollut saatavilla opinnäytetyössä käytettyyn versioon. Vanhempiin versioihin kielipaketit kuitenkin jo löytyivät. Myös moduuleita ja lisäominaisuuksia on vähemmän tarjolla, kuin vanhempiin

14 14 verkkokauppaohjelmiin, mutta Magenton yleistyessä ja tätä kautta ohjelman kehittäjämäärän lisääntyessä nämäkin ongelmat korjaantunevat. Ohjelman ensimmäisissä versioissa esiintyi jonkin verran virheitä jopa perusominaisuuksissa. Uudempiin versioihin virheiden aiheuttajat on kuitenkin saatu korjattua ja järjestelmä on huomattavasti vakaampi, kuin ensimmäisissä versioissa. 3.4 Järjestelmän valitseminen Verkkokauppajärjestelmä tarkempaa tutkimusta ja järjestelmän toteuttamista varten valittiin edellä luvuissa 3.1, 3.2 ja 3.3 selvitettyjen oscommercen, Zen Cartin ja Magenton internetistä koottujen käyttäjäkokemusten ja ominaisuuksien perusteella. OsCommerce järjestelmä on osoittautunut vanhanaikaiseksi, käytettävyydeltään ja tekniikaltaan kankeaksi sekä ajan kanssa korruptoituvaksi järjestelmäksi, josta löytyy myös tietoturva aukkoja. Zen Cart vaikuttaa paremmalta järjestelmältä, kuin oscommerce, mutta järjestelmää vaivaa oscommerce järjestelmältä peritty kankeus ja vanhanaikaisuus. Magento verkkokauppajärjestelmän ongelmana on, että järjestelmä on uusi ja tämän takia lisäosia ja kielipaketteja ei ole vielä ehditty kehittää tarpeeksi. Kaikki edellä kootut asiat huomioonottaen päädyttiin uusimman eli Magento verkkokauppajärjestelmän valitsemiseen, koska järjestelmä vaikutti ominaisuuksien ja kokemusten perusteella uudenaikaisimmalta ja käyttäjäystävällisimmältä sekä teknisesti järkevimmin toteutetulta ja tietoturvalliselta järjestelmältä. Magento järjestelmässä nähtiin myös enemmän mahdollisuuksia kehittää järjestelmää tulevaisuudessa, kun järjestelmä saa enemmän käyttäjiä ja kehittyy edelleen sekä, kun lisäosia ja moduuleja saadaan julkaistua lisää. Magenton päivitystahti on myös nopeampaa, kuin vertailun muissa järjestelmissä.

15 15 4 JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO 4.1 Esivalmistelut Magenton asennusta varten Magento verkkokauppajärjestelmä asennettiin palvelimena toimivalle tietokoneelle, jossa alustana toimi Ubuntu Linux 8.10 käyttöjärjestelmä. Palvelin oli yhdistetty internettiin ja sen ip osoite oli Ensimmäiseksi palvelimelle asennettiin Linux päätteessä Apache HTTP Server 2.2, PHP ja MySQL 5.0 ympäristöt: sudo apt get install apache2 php5 mysql server Tämän jälkeen luotiin user käyttäjä, jonka kotihakemistoon /home/user/ luotiin public_html hakemisto komennolla mkdir public_html. Public_html on hakemisto, joka on tarkoitettu www sivujen julkaisuun ja johon päästään käsiksi selaimen kautta. Ympäristöjen asennuksen jälkeen Magento järjestelmän kotisivulta, ladattiin palvelimelle public_html hakemistoon magento check.php niminen tiedosto, joka ajettiin selaimella syöttämällä osoitteeksi check.php. Tämän tiedoston avulla nähtiin onko kaikki Magentoa varten tarvittavat osat asennettuna palvelimella. Jos kaikki osat eivät olisi olleet asennettuna, ei Magentoa olisi kannattanut ryhtyä asentamaan, koska asennusta ei hyvin todennäköisesti oltaisi pystytty suorittamaan loppuun asti tärkeiden komponenttien puuttuessa. Palvelimen täyttäessä Magenton vaatimukset, tulostui selaimeen kuvan 2 mukainen lista täyttyneistä vaatimuksista.

16 16 Kuva 2. Palvelin täyttää Magenton vaatimukset Seuraavaksi haettiin Linux päätteessä Magenton asennustiedosto /home/user/public_html hakemistoon: wget tar.gz Kun tiedosto oli ladattu, se purettiin samassa /home/user/public_html hakemistossa komennolla: tar zxvf magento tar.gz Tämän jälkeen täytyi määritellä laajempia käyttöoikeuksia joillekin kansioille, että asennus toimisi oikein. Ensin siirryttiin juuri purettuun /home/user/public_html/magento hakemistoon, jossa tarvittavat oikeudet määriteltiin chmod komennolla: cd magento sudo chmod o+w var var/.htaccess app/etc sudo chmod R o+w media Seuraaville tiedostoille ja hakemistoille määriteltiin täydet 777 käyttöoikeudet, että asennusohjelma toimisi oikein:

17 17 sudo chmod 777 var/.htaccess sudo chmod 777 app/etc sudo chmod 777 var sudo chmod R 777 media ( R lisätarkennus antaa oikeudet myös media hakemiston alla oleville hakemistoille.) Magento järjestelmälle täytyi luoda vielä oma tietokanta. Tietokannan luominen onnistui MySQL monitor ohjelman avulla, joka tuli MySQL paketin mukana (kuva 3). Uusi magento niminen tietokanta luotiin komennolla create database magento; ja tietokantaa siirryttiin käyttämään use magento; komennolla. Kuva 3. MySQL monitor ohjelma 4.2 Magento verkkokauppajärjestelmän asentaminen Kun esivalmistelut ja asennukset oli tehty oikein, itse järjestelmän asentaminen oli melko helppoa selkeän ja hyvin suunnitellun asennusohjelman ansiosta. Asentaminen tapahtui selaimessa syöttämällä osoitteeksi jolloin asennusohjelma avautui selaimeen. Asennuksen ensimmäisellä sivulla hyväksyttiin Magento järjestelmän lisenssiehdot, jotka pohjautuvat OSL 3.0 lisenssiehtoihin(kuva 4).

18 18 Kuva 4. Magento asennuksen aloitussivu Asennuksen toinen vaihe oli sijaintiasetusten määritteleminen Localization sivulla. Sijainniksi valittiin Suomi, aikavyöhykkeeksi FLE ja oletusvaluutaksi euro(kuva 5). Kuva 5. Magento asennuksen Localization sivu Kolmas vaihe oli asetusten määritteleminen Configuration sivulla. Määritellä täytyi tietokantayhteyden asetukset, web liittymäasetukset sekä istunnon tallennus asetukset. (kuva 6)

19 Kuva 6. Magento asennuksen Configuration sivu 19

20 20 Seuraavaksi määriteltiin ylläpitäjän asetukset Admin Account sivulla (kuva 7). Kuva 7. Magento asennuksen Admin Account sivu Asennuksen viimeisellä sivulla oli annettuna salausavain, jota käytetään esimerkiksi salasanojen salaamiseen. Tämä avain otettiin varmuuden vuoksi talteen. (kuva 8) Kuva 8. Magenton asennus valmis

21 Magento verkkokauppajärjestelmän konfigurointi Nyt järjestelmä oli asennettu ja valmiina konfigurointia varten. Järjestelmässä oli valmiina demo ympäristö, jota konfiguroitiin opinnäytetyössä ja jonka pohjalta alettiin rakentaa omaa verkkokauppaympäristöä. Järjestelmän ylläpitopaneeliin päästiin selaimella osoitteella jolloin avautui ylläpitopaneeliin sisäänkirjautumisikkuna (kuva 9). Kuva 9. Admin Panel ylläpitotyökaluun sisäänkirjautuminen Ylläpitotyökalu on laaja mutta kuitenkin selkeä ja helppokäyttöinen. Asetuksia voidaan muuttaa todella monipuolisesti, minkä ansiosta verkkokaupasta voidaan muokata monen tarpeeseen sopiva ja yksilöllinen ratkaisu. Magento Admin Panel ylläpitotyökalun etusivulla on näkyvillä keskeisiä tilastoja verkkokaupan myynnistä ja tilauksista(kuva 10). Kuva 10. Magento Admin Panel etusivu

22 22 Suurta osaa Magento järjestelmän asetuksista voidaan hallita Admin Panel hallintatyökalussa System Configuration sivulla. Ensimmäiseksi muutettiin General valikossa Currency Setup sivulla valuutaksi euro (kuva 11). Kuva 11. General valikko Kategorian lisäys Verkkokauppaan lisättiin järjestelmän toiminnan testaamista varten tuotekategorioita, joiden alla verkkokaupan tuotteet ovat kategorioiden mukaan luokiteltuina. Ensimmäiseksi lisättiin Root Catalog niminen pääkategoria, jonka alle tulevat verkkokaupassa näkyvät tuotekategoriat. Kategorioiden lisäys ja muokkaus tehtiin Catalog Manage Categories sivulla. Pääkategorian lisäämiseksi täytyi valita Add Root Category painike, jonka jälkeen kategoria päästiin lisäämään. Kuvassa 12 on kategorian lisäyksen General Information välilehti, jossa määriteltiin kategorian nimi ja kategoria merkittiin aktiiviseksi eli toiminnassa olevaksi kategoriaksi. Muille välilehdille ei tässä tapauksessa tarvinnut tehdä muutoksia ja kategoria voitiin tallentaa tällaisenaan.

23 23 Kuva 12. Pääkategorian lisäys Kun Root Catalog niminen kategoria oli lisätty, täytyi se käydä määrittelemässä pääkategoriaksi. System Manage Stores sivulta, Main Website Store välilehdeltä valittiin Root Category kohtaan Root Catalog kategoria ja muutokset tallennettiin. Tämän jälkeen lisättiin vielä Software ja Hardware nimiset tuotekategoriat. Tuotekategoriat lisättiin samalla Manage Categories sivulla, kuin pääkategoria. Koska muut kategoriat tulevat pääkategorian alakategorioiksi, lisättiin Softwareja Hardware kategoriat Add Sub Category painikkeella. Alakategorioiden lisääminen tapahtui hyvin samalla tavalla, kuin pääkategorian lisääminen. General välilehdellä määriteltiin kategorioille nimet sekä tila aktiiviseksi. Alakategorioille määriteltiin myös Page Title kohtaan otsikko, joka näytetään, kun kategorian sivu avataan. Display Settings välilehdellä alakategorioille lisättiin Anchor ominaisuus, jonka avulla alakategorian tuotteita voidaan selailla ominaisuuksien, kuten hinnan tai valmistajan mukaan erillisessä valikossa. Custom Design välilehdellä olisi mahdollista lisätä luotavalle kategorialle oma yksilöllinen ulkoasu. Category Products välilehdellä lisätään

24 24 kategorialle tuotteet, jotka kuuluvat kategoriaan. Tähän välilehteen palataan luvussa Tuotteen lisäys Seuraavaksi järjestelmään lisättiin uusia tuotteita. Tuotteiden lisäys tapahtui Catalog valikon Manage Products sivulla. Uusi tuote lisättiin Add Product painikkeella, jolloin aukesi kuvan 13 mukainen New Product Create Product Settings sivu. Tällä kertaa luotiin yksinkertaisia tuotteita ilman lisämäärityksiä, joten sivun vaihtoehtojen annettiin olla perusasetuksilla. Kuva 13. New Product Create Product Settings sivu Continue painikkeella päästiin eteenpäin kuvassa 14 näkyvälle New Product General sivulle, jolla määriteltiin tuotteen nimi, kuvaus, lyhyt kuvaus, SKU eli tuotenumero sekä paino grammoina. Lisäksi tuote merkittiin näkymään uutena tuotteena viikon ajan, tila merkittiin aktiiviseksi ja tuote määritettiin näkymään tuoteluettelossa eli kategorioiden alla sekä haku toiminnolla etsittäessä. Seuraavaksi siirryttiin kuvassa 15 näkyvälle New Product Prices sivulle. Sivulla määriteltiin tuotteelle hinta, alennushinta ja aika, jolloin alennus on voimassa, kustannushinta sekä onko tuote verotettava.

25 25 Kuva 14. New Product General sivu Kuva 15. New Product Prices sivu

26 26 New Product Image sivulla lisättiin tuotteelle kuva ja määriteltiin missä näkymissä kuva näkyy (kuva 16). Tuotteelle voidaan lisätä useita kuvia. Kuva 16. New Product Image sivu Tämän jälkeen tuotteen varastosaldo määritettiin Inventory sivulla ja tuote määriteltiin saatavilla olevaksi. Nyt tuotteen perusasetukset oli tehty ja tuote voitiin tallentaa. Tuotteelle olisi voitu määritellä paljon lisäasetuksia, kuten esimerkiksi tuotteeseen liittyvät muut tuotteet, yksilöllinen ulkoasu tuotesivulle, minimi ja maksimi tilausmäärät ja niin edelleen. Luoduille esimerkkituotteille määriteltiin kuitenkin vain tarvittavat perustiedot. Nyt tuote näkyi Manage Products sivun tuotelistassa (kuva 17). Kuva 17. Manage Products tuotelista Seuraavaksi tuotteet lisättiin tuotekategorioiden alle. Aiemmin luotujen Software ja Hardware kategorioiden alakategorioiksi luotiin vielä Software kategoriaan Operation Systems kategoria sekä Other Software kategoria ja Hardware kategoriaan LCD Displays kategoria.

27 27 Tuotteen lisääminen kategoriaan tapahtui Manage Categories sivulla, valitsemalla valikosta haluttu kategoria, tässä tapauksessa LCD Displays, ja Category Products välilehti. Välilehdellä näkyvistä tuotteista valittiin kategoriaan lisättäväksi haluttu tuote(kuva 18). Edellä esitellyllä tavalla lisättiin myös muita esimerkkituotteita järjestelmään. Kuva 18. Manage Category Add Product sivu 4.4 Tulokset Kun edellä esitellyt, tarvittavat järjestelmän asetukset oli tehty, tuotekategoriat sekä tuotteet testausta varten lisätty ja demo verkkokaupan ulkoasuun tehty pieniä muutoksia vaihtamalla etusivulla näytettäviä kuvia, oli aika tarkastella järjestelmän lopputulosta eli miltä verkkokauppa näytti asiakkaan näkökulmasta. Kuvassa 19 on verkkokaupan etusivu. Verkkokauppa on selkeä ja asiakasystävällinen ja ulkoasuun panostamalla, johon tätä opinnäytetyötä tehdessä ei jäänyt aikaa, kaupasta saisi vielä tyylikkäämmän ja selkeämmän suhteellisen pienellä vaivannäöllä. Etusivun yläpalkin alla olevassa menu palkissa näkyvät tuotekategoriat, joista, viedessä hiiren kategoria painikkeen päälle, aukeavat näkyviin alakategoriat. Yläpalkissa on hakukenttä, jolla voidaan hakea verkkokaupan tuotteita. Asiakastiliin liittyvät linkit ovat myös yläpalkissa. Oikeassa sivupalkissa näkyy ostoskorin sisältö. Lisäksi tilaa on mainoksille, tuotteiden vertailulle ja asiakaskyselyille.

28 28 Kuva 19. Verkkokaupan etusivu Menu palkissa Hardware painikkeen alle avautuu LCD Displays painike, jota klikkaamalla päästään LCD Displays kategorian sivulle, jossa on näkyvillä kategorian tuotteet (kuva 20). Tuotteet voidaan järjestää kuvan mukaisesti ruudukkomaisesti tai listaksi allekkain. Lisäksi tuotteet voidaan järjestää esimerkiksi hinnan tai nimen mukaan. Asiakas voi myös valita kuinka monta tuotetta näytetään sivulla kerralla. Vasemmassa sivupalkissa olevasta Shop By valikosta on mahdollista valita hintaryhmä. Shop By valikkoon on mahdollista lisätä valinnat, hinnan lisäksi, esimerkiksi tuotteen valmistajan, värin tai jonkin tuotteen ominaisuuden mukaan. Tuotteet voidaan lisätä ostoskoriin jo tältä sivulta. Tuotetta klikkaamalla päästään tarkempaan tuotteen kuvaukseen tuotesivulle (kuva 21). Tuotesivulta löytyy tarkempaa tietoa tuotteesta. Tässä tapauksessa sivulta löytyy tuotteen lyhyt kuvaus, tuotteen tarkempi kuvaus sekä tuotteen suurempi tuotekuva. Tuotekuvaa voidaan zoomata kuvan alla olevasta +/ painikkeesta ja kuvaa tuplaklikkaamalla aukeaa suurempi tuotekuva. Tuotteita voidaan lisätä ostokoriin haluttu määrä.

29 29 Kuva 20. LCD Displays kategoria Kuva 21. LCD Display tuotesivu

Pekka Wikström. Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen

Pekka Wikström. Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen Metropolia Ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Pekka Wikström Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen Insinöörityö 13.4.2010 Ohjaaja: yrittäjä Pertti

Lisätiedot

User Manual v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014

User Manual v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014 User Manual v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014 2 Table of Contents Tosibox in brief 3 Tosibox connections - Lock Mode A 4 Tosibox connections - Lock Mode B 5 Tosibox glossary 6 Tosibox products and accessories

Lisätiedot

COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI SALLITTU VAIN SFS:N LUVALLA. TÄTÄ JULKAISUA MYY SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS

COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI SALLITTU VAIN SFS:N LUVALLA. TÄTÄ JULKAISUA MYY SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SFS-OPAS 12 Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Finnish Standards Association SFS 2013-10-07 2. painos 1 (145) COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2427 Satu Paiho, Toni Ahlqvist, Kalevi Piira, Janne Porkka, Pekka Siltanen & Pekka Tuomaala Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät VTT

Lisätiedot

Quick installation guide Pika-asennusohje. RoadRunner 24AP(i+)

Quick installation guide Pika-asennusohje. RoadRunner 24AP(i+) Quick installation guide Pika-asennusohje RoadRunner 24AP(i+) Ver.1.0 In English pages 2-16 Suomeksi sivut 18-32 På Svenska sidor 33-48 Package includes: - ADSL modem - Quick installation guide - Antenna

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely Opinnäytetyö FACEBOOK

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMon MINdscapes COMMIN National Glossary FINLAND Central Finnish spatial development and planning terms COMMIN.org COMMIN Finnish Glossary

Lisätiedot

Esitutkimus ikääntyneiden ihmisten digitaalisten palveluiden käytön edistämiseksi Case Digikonkari

Esitutkimus ikääntyneiden ihmisten digitaalisten palveluiden käytön edistämiseksi Case Digikonkari Esitutkimus ikääntyneiden ihmisten digitaalisten palveluiden käytön edistämiseksi Case Digikonkari Kataja, Inka 2014 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Esitutkimus ikääntyneiden

Lisätiedot

Koko pakkausketjun toiminta on osa kestävää kehitystä

Koko pakkausketjun toiminta on osa kestävää kehitystä TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Koko pakkausketjun toiminta on osa kestävää kehitystä Ympäristöalojen ammattimessut järjestettiin lokakuussa Helsingin Messukeskuksessa. Messujen avajaispäivän aamuna PYRin osastolle

Lisätiedot

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle AALTO-YLIOPISTO TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle Kandidaatintyö 13.11.2010 Markus Väänänen

Lisätiedot

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET 1. painos. Tammikuu 2014 SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO PL 130, 00101 HELSINKI (MALMINKATU 34) PUH. 09 149 9331 FAKSI

Lisätiedot

XML JA SEN MUUNTAMINEN XSL-MUUNNOSTEN AVULLA

XML JA SEN MUUNTAMINEN XSL-MUUNNOSTEN AVULLA XML JA SEN MUUNTAMINEN XSL-MUUNNOSTEN AVULLA Juho Kuoppala Insinöörityö Oulun seudun ammattikorkeakoulu Raahen tietokonealan yksikkö ALKULAUSE Tämä opinnäytetyö on tehty Oulun seudun ammattikorkeakoulussa,

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

Editorial. Sustainable development. Jotakin erityistä. Sivu. Timo Lehto

Editorial. Sustainable development. Jotakin erityistä. Sivu. Timo Lehto Editorial Timo Lehto Jotakin erityistä Innoissamme avasimme oven! Sisään astuessamme tiesimme jo, että vastassa olisi kaikkien aikojen suomalaiskeksintö. Mutta emme osanneet kuvitella sitä innostuksen

Lisätiedot

SUOMEKSI. Forum Virium Helsinki Unioninkatu 24 00130 Helsinki

SUOMEKSI. Forum Virium Helsinki Unioninkatu 24 00130 Helsinki Forum Virium Helsinki Unioninkatu 24 00130 Helsinki SUOMEKSI Verkkopalveluiden ja sivustojen käyttöehdot Seuraavassa esitetään Forum Virium Helsingin (jäljempänä FVH) julkisten sivustojen käyttöehdot.

Lisätiedot

Boardview. Syö tai tule syödyksi. tarkkana yritysjärjestelyissä. 2/2014 kesä. Directors Institute of. Finland

Boardview. Syö tai tule syödyksi. tarkkana yritysjärjestelyissä. 2/2014 kesä. Directors Institute of. Finland Boardview 2/2014 kesä Finland Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti Directors Institute of Syö tai tule syödyksi tarkkana yritysjärjestelyissä Kaksoishaastattelussa Pauliina Tenhunen ja Markku Pohjola

Lisätiedot

Tuomas Karhu KAJAANIN KAUPUNGIN SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN

Tuomas Karhu KAJAANIN KAUPUNGIN SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN Tuomas Karhu KAJAANIN KAUPUNGIN SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomi Tietojenkäsittely 29.4.2012 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusalaa Luonnontiede

Lisätiedot

ROUTE 66 MOBILE 8 Käyttöohje

ROUTE 66 MOBILE 8 Käyttöohje 1 Copyright 1993-2008 ROUTE 66. Kaikki oikeudet pidätetään. ROUTE 66 ja ROUTE 66-logo ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietojen tekijänoikeudet NAVTEQ B.V. TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Mitään tämän julkaisun osaa

Lisätiedot

LUONTOARVOPANKKIEN HYÖDYT JA HAITAT SEKÄ SOVELTUVUUS SUOMEEN

LUONTOARVOPANKKIEN HYÖDYT JA HAITAT SEKÄ SOVELTUVUUS SUOMEEN PTT työpapereita 161 PTT Working Papers 161 LUONTOARVOPANKKIEN HYÖDYT JA HAITAT SEKÄ SOVELTUVUUS SUOMEEN Matleena Kniivilä Anna-Kaisa Kosenius Paula Horne Helsinki 2014 1 PTT työpapereita 161 PTT Working

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

SÄHKÖISEN RAKENTEISEN HOITOKERTOMUK- SEN KÄYTTÖÖNOTTOKOKEMUKSIA ETELÄ- KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN KO- TIHOIDOSSA

SÄHKÖISEN RAKENTEISEN HOITOKERTOMUK- SEN KÄYTTÖÖNOTTOKOKEMUKSIA ETELÄ- KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN KO- TIHOIDOSSA Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Terveyden edistämisen koulutusohjelma Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Välimäki Merja SÄHKÖISEN RAKENTEISEN HOITOKERTOMUK- SEN KÄYTTÖÖNOTTOKOKEMUKSIA

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 26

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 26 Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 26 Virpi Kuvaja-Köllner, Marina Steffansson ja Aija Kettunen Tieto- ja viestintätekniikan käyttö, mahdollisuudet ja haasteet terveyden etäseurannassa

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä TK-Eval Selvitysraportti 31.12.2013 1 Alkuperäisestä versiosta lyhennetty

Lisätiedot

TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA

TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA TEKNILLINEN KORKEAKOULU TUOTANTOTALOUDEN LAITOS TYÖPSYKOLOGIA JA JOHTAMINEN JUSSI KULLA TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA LISENSIAATINTUTKIMUS

Lisätiedot

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN Diplomityö Tarkastajat: professori Markku Heinisuo ja professori Reijo Kouhia Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten

Lisätiedot

PURE RUN 1.1 USER MANUAL 1 ~ 12 KÄYTTÖOHJE 13 ~ 24 SERIAL NUMBER SARJANUMERO WWW.TUNTURI.COM

PURE RUN 1.1 USER MANUAL 1 ~ 12 KÄYTTÖOHJE 13 ~ 24 SERIAL NUMBER SARJANUMERO WWW.TUNTURI.COM PURE RUN 1.1 USER MANUAL 1 ~ 12 KÄYTTÖOHJE 13 ~ 24 SERIAL NUMBER SARJANUMERO WWW.TUNTURI.COM OWNER S MANUAL PURE RUN 1.1 GB ENGLISH CONTENTS SAFETY INSTRUCTIONS... 1 ASSEMBLY... 2 BASICS ON EXERCISING...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sitra 2014 Sitra 2014 Käsikirjan kirjoittajat: Katja Klemola, Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23. SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM

USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23. SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23 SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM OWNER S MANUAL GO RUN 10 GB Contents IMPORTANT SAFETY... 4 INSTRUCTIONS... 4 ASSEMBLY... 5 Power cord and grounding instructions.5

Lisätiedot

PIENAS. Opinnäytetyöö Toukokuu 2011. rkeakoulu

PIENAS. Opinnäytetyöö Toukokuu 2011. rkeakoulu TARVEKARTOITUKSEN MERKITYS PIENAS SUINRAKENNUKSEN SÄHKÖSUUNNITTELUPROJEKTISSA Vladimir Lankinenn Opinnäytetyöö Toukokuu 2011 Sähkötekniikan koulutusohjelma Talotekniikann suuntautumisvaihtoehto Tampereen

Lisätiedot