II TUOMIOISTUIMET MUUTTUVASSA YHTEIS- KUNNASSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "II TUOMIOISTUIMET MUUTTUVASSA YHTEIS- KUNNASSA"

Transkriptio

1 40 II TUOMIOISTUIMET MUUTTUVASSA YHTEIS- KUNNASSA 1. Johdanto Komitean asettamispäätöksen mukaan komitean työskentelyn painopisteen tuli olla oikeusturva- ja tulevaisuusanalyysissa sekä yhteiskunnallisten arvostusten ja kehityssuuntien punninnassa. Tulevaisuuden arvioiminen on vaikeaa ja epävarmaa, eikä pitkälle tulevaisuuteen voi nähdä selkeästi. Eri alojen tutkijatkin ovat erimielisiä siitä, mitkä tekijät selittävät yhteiskunnallisia muutoksia ja mitä muutoksia on edessä. Epävarmuustekijöistä huolimatta on välttämätöntä luoda kokonaiskuvaa tuomioistuimien toimintaan vaikuttavista muutoksista, jotta ne voidaan ottaa huomioon tuomioistuinlaitoksen kehittämistyössä. Hahmotellut tulevaisuusnäkymät eivät kuitenkaan seuraa nykyhetkestä vääjäämättömästi, vaan tulevaisuuteen voidaan vaikuttaa eri keinoin. Myös tuomioistuinlaitos yhteiskunnallisena instituutiona voi omalta osaltaan kehittää yhteiskuntaa yhteisesti hyväksi nähtyyn suuntaan. Komitea tarkastelee tässä luvussa yhteiskunnan muuttumista ja erityisesti sellaisia muutostekijöitä, joilla voi olla vaikutusta tuomioistuinten toiminnan kannalta. Vaikutukset voivat kohdistua esimerkiksi juttutyyppeihin, resurssitarpeisiin tai henkilöstöpolitiikkaan. Tässä pääluvussa lähestytään muutostekijöitä yleisellä tasolla ja luodaan johdannonomainen katsaus siihen, miten muutokset voivat heijastua tuomioistuinten toimintaan. Näihin vaikutuksiin palataan lähemmin pääluvussa IV Johtopäätöksiä: Tuomioistuinlaitoksen haasteita. Haasteisiin vaikuttavat myös tuomioistuinten toiminnan yleiset ja oikeudelliset lähtökohdat, joita käsitellään pääluvussa III. Kun mietinnön myöhemmissä luvuissa pohditaan tuomioistuinlaitoksen kehittämistarpeita, niitä pohditaan myös nyt käsiteltävien muutostekijöiden kannalta. 2. Alueellisesti keskittyvä, vanheneva ja yksinäistyvä väki Väestörakenteen muutokset voivat heijastua monin tavoin tuomioistuinten toimintaan. Ensinnä väestön määrä voi suoraan korreloida oikeusriitojen määrän kanssa. Toiseksi ikäjakauman ja väestön alueellisen jakautumisen muutokset voivat vaikuttaa siihen, mitkä ovat tyypillisimpiä oikeusriitoja. Voidaan esimerkiksi arvioida, että nuorten ikäluokkien pieneneminen vähentää rikollisuutta, jolloin myös rikosjuttujen määrä vähenee, edellyttäen että muut rikollisuuteen vaikuttavat tekijät säilyvät ennallaan. Kolmanneksi muutokset vaikuttavat tuomioistuinten henkilöstöön ja erityisesti rekrytointimahdollisuuksiin. Seuraavassa on esitetty väestökehityksen pääpiirteitä näiden näkökohtien kannalta. Väestörakenteen kehitykseen vaikuttavat kolme tekijää eli syntyvyys, kuolevuus ja siirtolaisuus. Kehityksen pohjana on väestön tämän hetkinen ikärakenne. Suomen väestömäärän kasvu on tasaantumassa, mutta tulevaisuuden yhteiskuntaan vaikuttaa väestömäärän kehitystä enemmän väestörakenteen muutokset. Suomen väkiluku oli vuonna 1900 noin 2,6 miljoonaa, vuonna 1930 noin 3,5 miljoonaa, vuonna 1970 noin 4,6 miljoonaa, vuonna 1990 noin 5 miljoonaa ja tällä hetkellä noin 5,2 miljoonaa. Väestöennusteiden mukaan Suomen kokonaisväkiluku kasvaa vuoteen

2 saakka, jolloin Suomessa on noin 5,3 miljoonaa asukasta. Sen jälkeen asukasluku alkaa hitaasti laskea. Väestörakennetta ovat muovanneet eniten heti toisen maailmansodan jälkeen 1940-luvun lopulla syntyneet suuret ikäluokat, jotka näkyvät vielä vuosia eteenpäin väestön ikäpyramidissa suurimpina ikäluokkina. Syntyvyys oli alentunut 1930-luvulla, mutta se kääntyi ennennäkemättömään nousuun sotavuosien jälkeen. Toisaalta ikäpyramidissa voidaan havaita myös 1940-luvun lopulla syntyneiden suurten ikäluokkien jälkeen alkanut syntyvyyden tasainen lasku, joka päättyi vasta 1970-luvun puolivälissä. Väestön kuolevuus on alentunut merkittävästi toisen maailmansodan jälkeen. Miesten elinikäodotus on noussut lähes 19 vuotta ja naisten lähes 20 vuotta. Tämän vuoksi vanhuksia (yli 65-vuotiaita) on oleellisesti enemmän kuin aikaisemmin ja heidän suhteellinen osuutensa työikäisiin verrattuna on kasvanut. Kun suurten ikäluokkien edustajat lähenevät eläkeikää 2010-luvun alkupuolella, työikäisen väestön määrä on suurimmillaan eli noin 3,5 miljoonaa. Tämän jälkeen työikäisen väestön määrä alkaa vähetä ja vanhusten määrä kasvaa neljännekseen koko väestöstä. Jo ennen vuotta 2010 vanhuksia tulee olemaan enemmän kuin lapsia. Kun vanhuksia oli vuonna 2000 noin , niin 2010-luvulla heitä on yli miljoona ja korkeimmillaan 2030-luvulla yli 1,3 miljoonaa. Samaan aikaan lasten määrän ennustetaan hitaasti pienenevän. Koska elinikä yhä kohoaa, myös niin sanottuja vanhoja vanhuksia (yli 85-vuotiaita) on yhä enemmän. Kun vuonna 1999 tuon ikäluokan koko oli noin , niin vuonna 2030 se on yli ja vuonna 2040 selvästi yli Suomen kehitys ei poikkea samankaltaisten eurooppalaisten maiden kehityksestä, mutta koko maapallon mittakaavassa suuntana on väestön nuorentuminen. Syntyvyyden ja kuolevuuden lisäksi väestörakenteen kehitykseen vaikuttaa merkittävästi siirtolaisuus. Kun Suomessa syntyneitä arvioidaan olevan ulkomailla tällä hetkellä noin , niin Suomessa puolestaan asuu ulkomailla syntyneitä noin Maahan on muuttanut Neuvostoliiton hajoamisen ja maailman poliittisen tilanteen muuttumisen johdosta noin inkeriläistä. Myös turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten määrä on kasvanut. Suomeen on vuosina muuttanut pakolaista (tilastokeskus / työministeriö ja ulkomaalaisvirasto). Vuonna 2002 suurimmat ulkomaalaisryhmät olivat venäläiset (24 336), virolaiset (12 428), ruotsalaiset (8 037), somalialaiset (4 537), Jugoslavian liittotasavallasta ja entisen Jugoslavian alueelta tulleet (4 224) ja irakilaiset (3 420). Britanniasta, Saksasta, Iranista, Yhdysvalloista, Turkista, Kiinasta ja entisen Neuvostoliiton alueelta tulleita oli keskenään osapuilleen yhtä paljon eli (tilastokeskus / väestötilastot). Ulkomaalaisten määrä Suomessa on kasvanut erityisesti 1990-luvun alun jälkeen (nelinkertaistunut vuosien aikana). Vuonna 2002 Suomessa asui yhteensä ihmistä, joilla oli muun maan kuin Suomen kansalaisuus. Vuosina Suomen kansalaisuuden on saanut noin henkilöä. Koko väestöstä ulkomaan kansalaisten osuus on edelleenkin verraten vähäinen (n. 2 %) ja työvoimasta ulkomaalaisia on hieman yli prosentin. Suomessa ulkomaalaisten osuus väestöstä ja työvoimasta on Euroopan unionin alhaisimpia. Kansainvälistyminen ja väestörakenteen muutokset voivat johtaa työvoimapulaan, johon vastauksena Suomeen saattaa tulla lisää ulkomaalaista työvoimaa.

3 42 Taulukko 1. Väestö iän ja sukupuolen mukaan vuonna (tilastokeskus) ,93 7,56 7,56 5,20 6,39 6,73 6,31 6,55 6,64 6,50 6,47 5,77 4,10 3,56 2,40 0,20 0,55 1, ,71 1,57 2,73 3,97 4,59 4,56 5,35 6,16 6,19 5,72 6,00 6,05 5,95 5,93 5,28 7,85 7,43 7,01 6, Miehet (%) Naiset (%) Taulukko 2. Väestö iän ja sukupuolen mukaan vuonna Ennuste. (tilastokeskus) Väkiluku 5,3 milj Väkiluku 5,2 m ilj , ,54 1, ,54 2, ,82 5,04 3,87 5,42 6,08 6, ,42 6,24 5,77 6,26 6,45 6,34 6,56 6,00 5,73 5,65 5,65 5,59 5,40 5,13 6,53 6,15 5,54 5,97 6,09 5,92 6,11 5,53 5,28 5,22 5,22 5,17 5,00 4, Miehet (%) Naiset (%) Väestön ikärakenteen ja ulkomaalaisväestön suhteellisen osuuden lisäksi tuomioistuinten kehittämiseen vaikuttaa se, miten väestö sijoittuu alueellisesti. Viime vuosikymmenien suurena kehityslinjana on ollut maaseudun autioituminen, jolloin väestö on keskittynyt kaupunkimaisille alueille ja Etelä-Suomeen. Väestökeskittymät ovat liittyneet kiinteästi elinkeinorakenteen muutokseen maatalousyhteiskunnasta tietoyhteiskunnaksi luvun alkupuolen laman jälkeen maassamuutto on taas kiihtynyt. Muutto ei ole enää niinkään muuttamista maaseudulta kaupunkeihin, vaan pääasiassa kaupunkien välistä muuttoliikettä paikkakunnille, joille laman jälkeen syntyi työpaikkoja. Muuttoliike suuntautuu suuriin keskuksiin, etelään ja rannikolle, joissa asuu muutenkin väestön enemmistö. Tilastokeskuksen laatimien ennusteiden mukaan tämä kehitys tulee

4 43 jatkumaan. Varsinaisia kasvukeskuksia ovat pääkaupunkiseutu sekä Tampereen ja Oulun seudut. Väestöään menettävät erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen kunnat, mutta monet muutkin alueet ovat väestömäärältään taantuvia. Perhetyypeissä on myös tapahtunut muutoksia. Vuonna 1950 yksinasuvia oli noin 10 prosenttia asuntokunnista. Määrä on noussut tasaisesti ja 1990-luvun lopulla liki 40 prosenttia asuntokunnista oli yksinasujia. Yli 20-vuotiaita yksinasujia on noin 1,4 miljoonaa. Toinen suuri ryhmä yksinasuvia ovat yli 65-vuotiaat naiset. Avioliittojen määrä (noin vuosittain) on vähentynyt samalla kun avoliittojen määrä on kasvanut. Vielä merkittävämpi muutos on avioerojen kasvu. Lähivuosina lähes puolet avioliitoista saattaa päätyä eroon. Tällä hetkellä yleisin perhetyyppi (40 %) on silti aviopari, jonka luona asuu lapsia. Näiden perheiden määrä kuitenkin laskee koko ajan, ja tähän vaikuttavat lisääntyvät avioerot, lasten määrän väheneminen ja nuorten muuttaminen pois kotoa. Väestörakenteen muutoksissa näkyvä väestön ikääntyminen voi vaikuttaa tuomioistuimissa käsiteltäviin juttutyyppeihin esimerkiksi lisäämällä eläkeasioita koskevia valituksia tai terveyspalvelujen saatavuutta koskevia asioita. Ikääntyminen vaikuttaa myös tuomioistuinten henkilöstöön, sillä lähivuosina monet tuomioistuinlaitoksen palveluksessa olevat saavuttavat eläkeiän. Väestön keskittyminen kasvukeskuksiin voi vaikuttaa siihen suuntaan, että kaupunkialueille tyypilliset ongelmat voimistuvat ja samalla näistä ongelmista aiheutuvat oikeusriidat tuomioistuimissa lisääntyvät. Perhetyyppien muutokset voivat puolestaan lisätä ja monimutkaistaa perheoikeudellisia riitoja. 3. Maataloudesta teollisuuteen ja tietotyöhön Tuomioistuimissa käsiteltävien riitojen laatuun vaikuttaa osaltaan elinkeinorakenne, sillä maatalousvaltaisen yhteiskunnan tyypilliset riidat ovat olleet toisenlaisia kuin nykyisen yhteiskunnan. Esimerkiksi 1800-luvulla kiinteistöasiat painottuivat nykyistä enemmän. Toisen maailmansodan jälkeen avioliittoon liittyvät riidat alkoivat lisääntyä. Ne ratkaistaan nykyisin yleensä hakemusasioina. Tällä hetkellä yleisissä tuomioistuimissa on eniten riitoja velkasuhteista, työ- ja palvelussopimuksista, huoneenvuokrasta sekä perheoikeudellisista kysymyksistä. Elinkeinorakenteen muutos vaikuttaa riitojen laadullisten muutosten lisäksi myös muulla tavalla tuomioistuinten toimintaan. Esimerkiksi tietotyön lisääntyminen on muokannut tuomioistuinten työskentelymenetelmiä. Tuomareita ja tuomioistuinten henkilökuntaa voidaan yhä selvemmin kuvata päätetyöläisiksi. Heti toisen maailmansodan jälkeen suomalainen yhteiskunta oli ennen kaikkea niin sanottu vähäväkisten yhteiskunta, jonka väestöllisessä rakenteessa työväestöllä ja talonpojilla ja yleisemminkin ruumiillisen työn tekijöillä oli suhteellisesti suurin osuus. Työväestön ja talonpoikien osuus perheiden päähenkilöistä oli lähes neljä viidennestä kun yhteiskunnan keskikerrokset olivat pieniä ja ylimmät kerrokset hyvin vähäisiä. Maatalouden palveluksessa oli vielä puolet kansasta. Tämän jälkeen yhteiskunnan muuttuminen tapahtui nopeasti. Erityisesti ja luvuilla kehitys oli nopeaa. Suomesta puhuttiin Euroopan Japanina aina 1980-luvun lopulle saakka, sillä maan talouskasvu on ennätyksellisen nopeaa ja elinkeino- sekä

5 44 ammattirakenne muuttuivat lähes räjähdysmäisesti. Teollinen työväestö oli kasvanut vielä 1960-luvulla, mutta sitten sen kasvu pysähtyi ja kääntyi laskuun: keskiluokkien kasvu tuli yhteiskunnan muuttumista hallitsevaksi tekijäksi. Yhteiskunnan rakennemuutos kasvatti erityisesti toimihenkilöryhmiä ja suomalainen yhteiskunta keskiluokkaistui. Samaan aikaan eri yhteiskuntaluokkien väliset erot kaventuivat selvästi. Muutokseen sisältyi erityisesti 1970-luvulta lähtien palveluelinkeinojen ja julkisen sektorin nopea laajentuminen, keskiluokan kasvuun liittyvä sosiaalisen liikkuvuuden lisääntyminen sekä jo toisen maailmansodan jälkeen alkanut naisten laajamittainen siirtyminen ansiotyöhön. Yhteiskuntatutkimuksessa kehitystä on kuvattu siirtymisenä palkkatyöläisyhteiskuntaan. Samanaikaisesti 1970-luvun alusta lähtien taloudellisesti aktiivisen väestön suhteellinen määrä on vähentynyt. Kun vuonna 1970 selvästi yli puolet koko väestöstä voitiin luokitella taloudellisesti aktiivisiin, niin vuonna 1995 aktiiviväestön osuus oli enää 37 prosenttia. Kehitys on johtunut työttömyyden lisääntymisestä sekä opiskelijoiden ja eläkeläisten määrän kasvusta. Työvoiman rakenteessa on myös tapahtunut koulutukseen liittyvä muutos, sillä koulutustaso on noussut. Työura on aikaisempaa enemmän siirtymistä asemasta toiseen työvoiman ja työmarkkinoiden sisällä. Siihen sisältyy osittaista osallistumista työelämään, työttömyyttä ja väliaikaista työmarkkinoiden ulkopuolella olemista. Liikkuvuus työmarkkinoilla on kasvamassa ja yksilöt ovat myös valmiita muutoksiin. Esimerkiksi kahden tai useamman tutkinnon suorittaminen on yleistynyt. Malli, jossa koulutuksesta siirrytään työelämään, ei enää päde, vaan työelämästä siirrytään koulutukseen ja siitä takaisin työelämään useitakin kertoja työuran aikana. Tällaisissa oloissa korostuvat yksilön omaehtoinen toiminta sekä elinikäinen oppiminen. Tuomioistuinlaitoksen kannalta elinkeinorakenteeseen liittyvät muutokset vaikuttavat esimerkiksi juttutyyppeihin. Palkkatyöhön perustuvassa yhteiskunnassa myös työoikeudelliset riidat ovat tavallisia. Kun epätyypillisiä työsuhteita on aikaisempaa enemmän, syntyy myös niihin liittyviä oikeusriitoja. Oikeusriidat eivät tällöin koske välttämättä vain työsuhdetta vaan erilaisia lakisääteisiä etuuksia, joiden saaminen kytkeytyy työsuhteeseen. Aktiiviväestön väheneminen lisää puolestaan erilaisten toimeentuloturvaan liittyvien oikeusriitojen määrää. Tietotyön merkityksen lisääntyminen kasvattaa immateriaalioikeuksien painoarvoa ja lisää niitä koskevia oikeusriitoja. Työuran aikaisempaa suurempi joustavuus voi sisältää kielteisiä vaikutuksia, kuten epävarmuutta tulevaisuudesta, mutta toisaalta siihen liittyy myös myönteisiä mahdollisuuksia. Tuomioistuinlaitoksen henkilöstön osaamisen kehittämisessä tulisi panostaa joustavan työuran tarjoamiin mahdollisuuksiin, esimerkiksi monipuolisen kokemuksen hankkimiseen. 4. Hyvinvointivaltion kehitys ja yhteiskunnan eriytyminen Edellä muutosta maatalousyhteiskunnasta teollisuusyhteiskunnaksi ja edelleen tietoyhteiskunnaksi on kuvattu hyvinvointivaltion rakentamisena. Hyvinvointivaltion rakentaminen piti sisällään monia suuria yhteiskunnallisia uudistuksia, kuten lapsilisäjärjestelmän ja eläkejärjestelmien luomisen, sairausvakuutuksen toteuttamisen, asuntotuotannon edistämisen, päiväkotiverkoston rakentamisen, koululaitoksen uudistamisen ja yliopistolaitoksen laajentamisen. Hyvinvointivaltiollisten ratkaisujen kehittäminen vaikuttaa monin tavoin tuomioistuinten toimintaan muun muassa

6 45 muokkaamalla juttutyyppejä, sillä oikeusriidat voivat koskea toisaalta palvelujen rahoittamista (verotus) ja toisaalta oikeutta palvelujen saamiseen (taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet). Hyvinvointivaltion rakentamisen on todettu rakentuneen kolmelle arvolle: universalismiin, tasa-arvoisuuteen ja valtiollisuuteen. Universalismissa on kyse siitä, että sosiaaliset etuudet, oikeudet ja palvelut ulotetaan kaikkiin kansalaisiin. Kansalaisuus tai maassa asuminen on sosiaalisten oikeuksien perusta ja universaalisuudella korostetaan keskinäistä solidaarisuutta. Etuudet, oikeudet ja palvelut kuuluvat yhtälailla rikkaille ja köyhille, miehille ja naisille sekä vanhuksille ja lapsille. Tasa-arvoisuus hyvinvointivaltiollisissa ratkaisuissa merkitsee puolestaan sitä, että kaikkia kohdellaan yhdenveroisesti riippumatta esimerkiksi varallisuudesta, tuloista, asuinpaikasta tai sukupuolesta. Myös alueellisia eroja kavennetaan. On ajateltu, että kaikilla tulee olla samanlaiset mahdollisuudet, ja että yhteiskunnallisia eroja voidaan kaventaa ja niitä myös pitää kaventaa. Valtiollisuudella hyvinvointivaltion peruspilarina tarkoitetaan sitä, että valtiota ja yhteiskuntaa ei ole nähty toisilleen vastakkaisina voimina vaan pikemminkin saman kokonaisuuden osina. Tämä on ilmennyt esimerkiksi siinä, ettei Suomessa ole juurikaan asetettu kyseenalaiseksi sitä, että julkinen sektori on toteuttanut suuret yhteiskunnalliset uudistukset. Valtio ja kunnat ovat olleet keskeisiä koulutus- ja sosiaalipalvelujen tuottajia. Hyvinvointivaltion elinvoiman on katsottu olevan keskiluokassa. Monet tutkijat ovat kuitenkin korostaneet keskiluokan hajanaisuutta ja pirstaleisuutta. Puhutaan esimerkiksi uudesta ja vanhasta keskiluokasta, ylemmästä ja alemmasta keskiluokasta tai vaikkapa kulttuurisesta ja taloudellis-teknillisestä keskiluokasta. Tutkimuksissa on myös todettu, että keskiluokka on ammattikuntakeskeistynyt ja yksilöllistynyt ja siihen kuuluvilla on halu sosiaalisen kohoamiseen. Parhaillaan hyvinvointivaltion/hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudesta käydään eri puolilla julkista keskustelua. Joidenkin arvioiden mukaan hyvinvointivaltio totutussa muodossaan on tullut tiensä päähän. Toisaalta joidenkin arvioiden mukaan hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus on hyvinkin valoisa. Joka tapauksessa hyvinvointivaltiollisen sääntelyjärjestelmän ylläpitäminen on osoittanut kalliiksi, ja sen vuoksi rahoituspohjan turvaaminen muodostaa haasteen. Hyvinvointivaltiollisten arvojen takana ei myöskään ole samanlaista joukkovoimaa kuin aikaisemmilla vuosikymmenillä, mutta toisaalta niiden edessä ei myöskään ole yhtenäistä vastustusta. Hyvinvointiyhteiskunnan muotoutumiseen voidaan liittää myös kysymys yksityistämisestä. Yksityistäminen voidaan nähdä monesta näkökulmasta. Kapeimmillaan se merkitsee vain valtion omistamien yhtiöiden yksityistämistä. Sen piiriin voi lisäksi kuulua julkisten tehtävien siirtäminen yksityisten hoidettaviksi. Eräs yksityistämisen tavoista on julkisten palvelujen teettäminen yksityisillä ostopalvelusopimusten perusteella. Silloin julkinen valta on edelleen vastuussa palvelun tuottamisesta, mutta se ostaa palvelun yksityiseltä sektorilta. Myös itse oikeuteen liittyy kysymys privatisoitumisesta. Privatisointi sisältää julkisten tehtävien siirtämisen yksityisille tahoille ja yksityisten tehtävien tai niiden käsittelytapojen vaikutuksen julkiseen sektoriin. Oikeuden privatisoituminen liittyy myös kehittymässä olevaan valtioista riippumattomaan oikeusjärjestelmään (lex mercatoria). Tämä kehitys liittyy ennen muuta kansainvälisen taloudellisen vaihdannan oloissa syntyneisiin oikeusongelmiin. Myös kansainvälinen talous synnyttää itse omia yhtenäisiä

7 46 oikeudellisia sääntelyjä esimerkiksi välitystuomioistuimien ja kansainvälisten organisaatioiden avulla. Hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisen kuvaaminen tai sen ennakoitu tulevaisuus eivät vielä kerro kaikista niistä muutoksista, joita yhteiskunnassa on tapahtunut ja ennakoidaan tapahtuvan. Laajemman näkökulman yhteiskunnan kehittymiseen antaa yhteiskuntatieteiden piirissä käytetty niin sanottu modernisaatioteoria, jonka keskeisiä ajatuksia selostetaan seuraavassa lyhyesti. Viime vuosikymmenien kehityksen johdosta yhteiskuntatutkijat ovat alkaneet katsoa, että länsimaisten teollisuusyhteiskuntien kehityksessä on siirrytty modernista myöhäismoderniin vaiheeseen. Kun modernille yhteiskunnalle on ollut ominaista kollektiiviset elämäntavat, täystyöllisyys, kansallisvaltiot, hyvinvointivaltiot ja luonnon hyväksikäyttö, niin myöhäismodernia yhteiskuntaa luonnehtivat ekologiset kriisit, palkkatyön väheneminen, yksilöllistyminen, globalisaatio ja sukupuolten vallankumous. Modernista myöhäismoderniin siirtymisen taustalla on kiihtyvä eriytyminen, globalisaatio ja uusi teknologia. Ajallis-paikalliset etäisyydet ja sidokset muuttuvat epäselviksi, sosiaalinen toiminta irrottautuu paikallisesta yhteydestään ja elämä irtautuu traditioiden kahleista. Lyhenevät etäisyydet, liikkuminen, laajeneva vuorovaikutus, uudet mediat ja kommunikaatiovälineet murtavat perinteiset yhteisöt ja heikentävät niitä ylläpitäviä traditioita. Myöhäismodernin yhteiskunnan kulttuurissa modernia maailmaa luonnehtivia suuria kertomuksia valistuksesta, tieteestä, edistyksestä, luokkien häviämisestä jne. epäillään. Niiden sijaan tulevat pienet kertomukset, jotka liittyvät omaan yhteisöön ja identiteettiin. Yhteiskunta jakaantuu alakulttuureihin, joiden välillä ei ole yhteisymmärrystä. Myöhäismodernin kulttuurin keskeisenä piirteenä on myös epäilyn ja kritiikin lisääntyminen. Tämä näkyy hyvin asiantuntijoiden aseman muutoksissa. Asiantuntijat, kuten opettajat, papit ja tuomarit, ovat aikaisemmin edustaneet ja siirtäneet traditioita. Myöhäismodernissa yhteiskunnassa asiantuntijoiden auktoriteetti heikkenee. Asiantuntijoiden tarpeellisuus ei kuitenkaan vähene, koska elämän epävarmuus ja ennakoimattomuus saavat ihmiset turvautumaan asiantuntijoihin jopa nykyistä enemmän. Myöhäismodernissa yhteiskunnassa yksilöiden on itse muodostettava eettiset kannanottonsa, sillä perinteiset auktoriteetit eivät enää ole uskottavia. Myös eettinen ambivalenssi vallitsee eikä eettisiin ongelmiin (kuten geenimanipuloitu ruoka, eutanasia, kloonaus jne.) löydy yksiselitteisiä vastauksia. Aikaisemmin ulkoistettu ja asiantuntijoille siirretty etiikka palautuu jälleen yksilöille. Traditioiden heikkenemisen myötä myöhäismoderni kulttuuri lisää ihmisten vapautta ja se voidaan tällä perusteella nähdä positiivisena. Vastapainona on kuitenkin epävarmuuden ja turvattomuuden lisääntyminen, joka voi johtaa linnoittautumiseen perinteen varaan ja synnyttää fundamentalistisia ääriliikkeitä. Maailman pirstaleisuus, arvojen moninaisuus ja perinneyhteisöjen heikentyminen asettavat yksilöille ongelman: minkä varaan rakentaa elämänsä, mikä on arvokasta. Kysymys identiteetistä askarruttaa ja siihen haetaan vastausta kokeilemalla. Tämän seurauksena liitytään erilaisiin yhteisöihin, tutustutaan erilaisiin aatteisiin, harrastetaan äärimmäisiä urheilulajeja, kokeillaan omia rajoja tai vain protestoidaan auktoriteetteja vastaan. Lähiyhteisöjen puuttuessa tai heiketessä yhteisöksi kelpaavat symboliset ja virtuaaliset yhteisöt, joita yhdistävät muodit ja trendit tai joissa kommunikoidaan verkon välityksellä. Yhteiskuntatutkimuksessa tällaista kuvataan elämystaloudeksi.

8 47 Elämystalouden tausta on siinä, että vaikka ihmisten perustarpeet, kuten ravinto, vaatteet, asunto, terveydenhoito sekä yhteisölliset tarpeet, kuten turvallisuus ja huolenpito, eivät katoa, ne menettävät asemaansa. Useimmat perustarpeet tulevat tyydytettyä ilman, että niihin tarvitsisi kiinnittää suurta huomiota. Ihmiset voivat käyttää entistä enemmän resurssejaan identiteettityöhön, elämyksiin, liikuntaan ja urheiluun sekä viihteeseen. Rationaalisten arvojen rinnalle ja ohikin nousevat nautintoa ilmentävät hedonistiset arvot ja elämänvoimaa ilmentävät vitaaliset arvot, mikä antaa pohjaa elämystaloudelle. Kaiken edellä kuvatun modernisaatioprosessin seurauksena yhteiskunta on eriytynyt ja sirpaloitunut, ja sama kehityssuunta jatkuu. Eriytymistä kasvattaa yhä pidemmälle menevä työnjako, johon puolestaan vaikuttaa esimerkiksi kehittyvä teknologia. Tulevaisuudessa suureksi haasteeksi muodostuu yhteiskunnan integraatio eli se, mikä pitää yhteiskuntaa koossa. Modernissa yhteiskunnassa traditiot ja suuret kertomukset ovat luoneet jatkuvuutta ja yhtenäisyyttä. Jatkuva eriytyminen ja samalla tapahtuva irtautuminen ajan ja paikan kahleista ovat kuitenkin synnyttäneet kritiikkiä auktoriteetteja, asiantuntijoita ja traditioita kohtaan. Ajatus yhdestä totuudesta ja yhdestä arvojärjestelmästä on hylätty. Sijaan on tullut kertomusten moninaisuus, jossa jokainen joutuu valitsemaan omat arvonsa ja tarinansa. Yhteiskunta on moniarvoistunut, mutta samalla epävarmuus on kasvanut. Tuomioistuinten kannalta edellä kuvatuilla muutoksilla on monia vaikutuksia. Kun hyvinvointivaltion voimavarat eivät riitä kaikkien tarpeiden tyydyttämiseen, syntyy palvelujen saamisesta myös oikeusriitoja. Yksityistämisen vaikutukset on myös otettava huomioon oikeusturvatakeita kehitettäessä. Nyky-yhteiskuntaan kuuluva arvojen moninaisuus asettaa kasvavia vaatimuksia tuomioistuinten työn laadulle ja erityisesti ratkaisujen perustelemiselle. Kun yhtä ainoata ratkaisua ei ole löydettävissä ja kun käsitykset oikeudenmukaisuudesta ovat erilaisia, tuomioistuinten tulee eri näkökohtia ja ratkaisuvaihtoehtoja avoimesti punniten perustella tekemänsä ratkaisut. 5. Monirakenteinen ja yksityistyvä julkishallinto Oikeusvaltion ja hyvinvointivaltion kehitys sekä monet yhteiskunnalliset muutokset ovat muokanneet valtion tehtäviä. Vastaavasti myös julkishallinto, jonka avulla julkisia tehtäviä toteutetaan, on muuttunut. Hyvinvointivaltiota edeltäneen niin sanotun yövartijavaltion tehtävät olivat huomattavasti suppeammat kuin hyvinvointivaltion, sillä yövartijavaltio huolehti lähinnä sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta. Oikeusvaltion kehitys on vaikuttanut hyvinvointivaltion kehittymiseen, sillä hyvinvointivaltionkin tulee toimia oikeusvaltion edellyttämällä tavalla. Viime vuosina on voitu havaita siirtymää hyvinvointivaltiosta jälkihyvinvointivaltioon sekä pohdittu, katoaako vahva valtio. Myös valtion ja sen asukkaiden suhde on muuttunut: muutoksia aikajärjestyksessä kuvaavat sellaiset sanat kuin hallintoalamainen, kansalainen, asiakas, yksilö. Keskeisiä tavoitteita julkisen hallinnon sääntelyssä ovat viime vuosina olleet palvelujen parantaminen ja yksityisten tahojen vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, mutta samalla voimavarojen niukkuus on vaatinut palvelujen kohdentamisen tarkistamista ja osaksi myös palvelujen määrällistä karsimista. Hallinnon yhtenä muutossuuntana ovat myös hajautumisen, eurooppalaisen integraation ja globalisaation aiheuttamat seuraukset. Hajautuminen merkitsee, että keskushallinnon päätösvaltaa siirtyy paikalliselle, maakunnalliselle ja alueelliselle tasolle. Kehitykseen

9 48 liittyy myös verkostoituminen. Hierarkkiset rakenteet ja yhtenäinen ohjaus eivät mukaudu jatkuviin ja nopeisiin muutoksiin, ja sen vuoksi on syntynyt joustavia yhteistyömuotoja sekä uusia tapoja järjestää julkisia tehtäviä. Myös markkinaohjauksella on merkitystä. Eurooppalainen integraatio ja globalisaatio puolestaan vähentävät kansallisvaltion asemaa, sillä kansallisella lainsäädännöllä ei juurikaan voida vaikuttaa kansainvälisen talouden piirissä tehtäviin päätöksiin. Muutokset eivät välttämättä merkitse hallinnollisen vallan heikentymistä, vaan päinvastoin hallinnollinen valta saattaa kasvaakin (deregulaatiosta reregulaatioon). Kuitenkin hajautuminen ja globalisaatio vaikuttavat siihen hierarkiatasoon, jolla julkista valtaa käytetään: valtaa siirtyy sekä ylöspäin että alaspäin. Tässä kehityksessä vahvistuvat sekä ylikansalliset että paikalliset hallintorakenteet. Valtionhallinnossa hajautuminen ilmenee siinä, että keskusvirastoille kuuluneita tehtäviä on siirretty ministeriöihin ja aluehallintoon ja eräät keskusvirastoista on korvattu kehittämis- tai tutkimusyksiköillä. Hallinnollisten rakenteiden muutokset vaikuttavat myös hallinto-oikeudellisiin oikeussuojakeinoihin, joiden on tarvittaessa mukauduttava uusiin olosuhteisiin ja vaatimuksiin. Tärkeätä on myös, että suunniteltaessa hallinnon muutoksia kiinnitetään huomiota niiden vaikutuksiin oikeusturvaan. Päätösvallan hierarkkisten siirtymien lisäksi toinen hallinnon muutoslinja on hallintotehtävien siirtäminen välilliseen julkishallintoon ja muille hallinnon perusorganisaatiosta erilliselle toimielimille sekä yksityistäminen. Yksityistäminen ilmenee monessa muodossa ja sen piiriin kuuluu esimerkiksi julkisten tehtävien siirtäminen yksityisten hoidettavaksi. Laajimmillaan yksityistämiseen kuuluu julkisen hallinnon toimintatapojen muuttaminen lähemmäksi yksityisen sektorin toimintatapoja. Hallinnollista päätöksentekoa on myös yhä laajemmin alettu toteuttaa viranomaisen ja yksityisen välillä solmittavin sopimuksin perinteisen yksipuolisen hallintopäätöksen sijasta. Sopimukseen perustuvia tapoja järjestää hallinto on kutsuttu sopimuksellisuudeksi (engl. contractual governance). Sopimuksellisuutta voidaan tarkastella kolmesta näkökulmasta, joita ovat julkisten palvelujen tarjonta, ohjaus ja johtaminen. Ensimmäiseen näkökulmaan kuuluu julkisten palvelujen teettäminen yksityisillä ostopalvelusopimusta perusteella. Tällöin julkinen valta on edelleen vastuussa palvelun tuottamisesta, mutta se ostaa palvelun yksityiseltä sektorilta. Tilaaja puolestaan kilpailuttaa palvelujen tarjoajia. Ohjausta voidaan toteuttaa esimerkiksi tulossopimuksilla ja johtamista puolestaan tulosohjauksella ja kehittämiskeskusteluilla. Hallinnon yksityistämiseen ja sopimuksellisuuteen liittyvä kehitys saattaa vaikuttaa siihen, minkälaisia oikeusturvakeinoja tulisi olla käytettävissä. Hallintomenettelylain (598/1982) korvannutta hallintolakia (434/2003, voimaan ) valmisteltaessa on otettu huomioon niitä vaatimuksia, joita hallinnon muutokset asettavat hallintomenettelylle. Hallintolainkäytön oikeusturvakeinojen osalta puolestaan on arvioitava, tulisiko aikaisempaa voimakkaammin kehittää muita oikeussuojakeinoja kuin hallintopäätökseen sidottua valitusta, esimerkiksi hallintoriitaa. Kun palvelujen tarjontaa yksityistetään, on myös arvioitava, ovatko hallinnon oikeussuojakeinot yhdessä nykyisen kuluttajasuojajärjestelmän tarjoamien oikeussuojakeinojen kanssa riittäviä. Hallinnon muotoihin vaikuttaa myös se, että lupahallinto on vähentynyt. Lupahallinnon uudistaminen aloitettiin 1980-luvun lopussa. Tuolloin oli käytössä noin erilaista hallintolupaa. Tavoitteeksi asetettiin yksityisiltä henkilöiltä ja yhteisöiltä vaadittavien hallinnollisten lupien vähentäminen ja yksinkertaistaminen. Lupahallinto onkin viimeisten 20 vuoden aikana supistunut huomattavasti. Ennakollisen lupaharkinnan

10 49 sijasta painopiste on tosiasiallisen toiminnan valvonnassa. Näilläkin muutoksilla on vaikutusta päätöksentekomenettelyn ja oikeussuojakeinojen kannalta. Hallintolainkäytön oikeussuojakeinojen saatavuuden ja tehokkuuden kannalta voidaan kiinnittää vielä huomiota siihen, miten joustavien normien lisääntyminen vaikuttaa hallinnon harkintavaltaan, ja miten lainkäytöllinen kontrolli ulottuu mahdollisesti laajentuvaan harkintavaltaan. Hallintoviranomaisten harkintavallan muutokset liittyvät yhteiskunnan ja oikeuden muutosprosesseihin (ks. jäljempänä 9. Oikeudellistuminen ja 10. Oikeuden muuttuminen). Kun käytännön ratkaisutilanteet lisääntyvät ja muuttuvat entistä vaihtelevammiksi ja kun päätöksenteossa on otettava huomioon moneen suuntaan vaikuttavia intressejä, yksityiskohtaisen ja kattavan normiohjauksen toimintamahdollisuudet ovat eräillä hallinnon aloilla kaventuneet. Kansallisella hallinnolla on merkittävä rooli integraatioprosessissa. Tämä johtuu siitä, että eurooppalaisen integraation toteuttamisessa käytetään julkista sääntelyä, jolloin valtio ja hallinto ovat myös keskeisiä toimijoita. Integraatio on vaikuttanut kansalliseen julkishallintoon, mutta vaikutukset ovat eri asteisia hallinnon eri lohkoilla. Hallintooikeuden osalta on myös huomattava, että yhteisön hallinto-oikeudellisia oikeusperiaatteita on sovellettava kansallisellakin tasolla EY-oikeuden toimeenpanossa. Hallinto-oikeutta ei ole yleisesti harmonisoitu yhteisön lainsäädännöllä, joskin eräillä hallinnonaloilla, kuten maatalousasioissa ja välillisessä verotuksessa, noudatetaan useita yhteisiä menettelynormeja. Hallinnon oikeusturvatakeiden merkitys on kasvanut Euroopan unionissa viime vuosina, mitä osoittaa osaltaan Euroopan unionin perusoikeusasiakirjan 41 artiklassa tunnustettu oikeus hyvään hallintoon. Eurooppavalmistelukunnan laatimaan perustuslakiehdotukseen sisältyy myös vastaava kohta. Yhteisön oikeudella on myös välillistä vaikutusta kansallisen hallinto-oikeuden kehitykseen. Yhteisön hallinto-oikeus ja jäsenvaltioiden hallinto-oikeudelliset järjestelmät ovat monilla tavoin vuorovaikutuksessa keskenään. Julkishallinnon muutokset edellyttävät, että muutosten vaikutuksia arvioidaan aina myös oikeusturvatakeiden kannalta. Tämän vuoksi on olennaista, että hallintolainkäytön oikeussuojakeinot pystyvät vastaamaan hallinnon muutosten asettamiin uudentyyppisiin vaatimuksiin (esimerkiksi yksityistämisen ja lupahallinnon vähentymisen seuraukset). Perusoikeuksiin kuuluu oikeus hyvään hallintoon. Tuomioistuimiin saapuvien asioiden kannalta on vaikutusta sillä, miten julkisen vallan vahingonkorvausvastuu kehittyy. Myös hallinnon lisääntyvä harkintavalta asettaa kasvavia vaatimuksia hallintotuomioistuinten toiminnalle kun hallinnon toimintaa on tarkasteltava säännösten lisäksi myös harkintavallan rajoitusperiaatteiden ja perusoikeuksien kannalta. 6. Demokraattisen oikeusvaltion kehittyminen Nykyistä tuomioistuinlaitosta ovat muokanneet sekä yhteiskunnallinen kehitys että näkemykset valtion ja yksilön suhteesta. Oikeusvaltiolliset vaatimukset ovat osaltaan vaikuttaneet tuomioistuinlaitokseen, sillä tuomioistuimilla on monessa suhteessa merkittävä rooli näiden vaatimusten täyttämisessä. Suomessa on pitkä oikeusvaltiollinen perinne. Säännökset oikeusvaltiosta sisältyivät perustuslakia edeltäneeseen hallitusmuotoon, ja nykyisin oikeusvaltioperiaatteesta säädetään perustuslain 2 :ssä.

Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan

Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Oikeusturvapolitiikan toimintaohjelma 2007 2011 Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Oikeusturvapolitiikan toimintaohjelma 2007-2011 OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina

Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina Toimittaneet Erja Horttanainen Anu Wikman-Immonen Kuvat Futureimagebank, Comma Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ MAINETTAAN PAREMPI TYÖ Kymmenen väitettä työelämästä Tuomo Alasoini www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta.

Lisätiedot

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään?

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? Väestön ikääntyminen Laman opetukset: hyvinvointipalvelut ja talous Globalisaatio

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUOMI. Ihmiset muutoksen tekijöinä, instituutiot ihmisten tukijoina. Toimittanut Antti Hautamäki. Muutoksen Suomi 49

MUUTOKSEN SUOMI. Ihmiset muutoksen tekijöinä, instituutiot ihmisten tukijoina. Toimittanut Antti Hautamäki. Muutoksen Suomi 49 MUUTOKSEN SUOMI Ihmiset muutoksen tekijöinä, instituutiot ihmisten tukijoina Toimittanut Antti Hautamäki Muutoksen Suomi 49 MUUTOKSEN SUOMI TYÖRYHMÄN JÄSENET kansleri Ilkka Niiniluoto, puheenjohtaja fi

Lisätiedot

HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS

HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS Sosiaalialan Työnantajat ry Strategian toteutus: T-Media Oy Graafinen suunnittelu ja taitto: Vanto Design Oy www.sosiaaliala.fi HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN

Lisätiedot

cupore KLEROT II Vehmas Hanna, Kontsas Matti, Koskinen Tomi, Kämppi Katariina & Puronaho Kari Liikunta-alan elinkeinorakenne ja osaamistarpeet

cupore KLEROT II Vehmas Hanna, Kontsas Matti, Koskinen Tomi, Kämppi Katariina & Puronaho Kari Liikunta-alan elinkeinorakenne ja osaamistarpeet cupore Julkaisuja 11 2005 Vehmas Hanna, Kontsas Matti, Koskinen Tomi, Kämppi Katariina & Puronaho Kari KLEROT II Liikunta-alan elinkeinorakenne ja osaamistarpeet cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Pirullisista ongelmista hyvään hallintoon

Pirullisista ongelmista hyvään hallintoon KIRSI LEHTO (Toim.) Pirullisista ongelmista hyvään hallintoon VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA OPETUSJULKAISUJA 65 HALLINTOTIETEET 2 III Kirjoittajat Hyyryläinen, Esa Katajamäki, Hannu Lehto, Kirsi Lindell,

Lisätiedot

Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta. Statsrådets redogörelse om kulturens framtid

Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta. Statsrådets redogörelse om kulturens framtid Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kultruministeriet Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta Statsrådets redogörelse om kulturens framtid Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE JOHDANTO 4 4 I Paikallisen kehittämisen perusta ja lähivuosien strategia

Lisätiedot

Valinnanvapaus, vastuu ja tasa-arvo

Valinnanvapaus, vastuu ja tasa-arvo Aleksi Henttonen Valinnanvapaus, vastuu ja tasa-arvo Koulutuksen kustannusten jakaminen KALEVI SORSA SÄÄTIÖN JULKAISUJA 3/2008 Aleksi Henttonen /Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä

Lisätiedot

Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen

Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen 14/2014 Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko 2014 14/2014 Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko 2014

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Sijaishuollon ongelma

Sijaishuollon ongelma Sijaishuollon ongelma Teemu Vauhkonen BG- Tutkimus 2 Sijaishuollon ongelma Tiivistelmä Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrän kasvu on merkittävä huolen aihe suomalaisessa yhteiskunnassa.

Lisätiedot

STRATEGIATYÖN YLLÄTYKSET Esimerkkinä kansalaisjärjestön strategiaprosessi

STRATEGIATYÖN YLLÄTYKSET Esimerkkinä kansalaisjärjestön strategiaprosessi Atso Juote STRATEGIATYÖN YLLÄTYKSET Esimerkkinä kansalaisjärjestön strategiaprosessi Alun perin järjestö X pyysi minun ja kollegoitteni apua strategiaprosessin pohjustamisessa. Järjestö oli kansanterveystyötä

Lisätiedot

Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten

Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten Julkaisuvapaa 20.6.2012 klo 12:00 Suuri hämmennys Työ ja tuotanto digitaalisessa murroksessa Matti Lehti, Petri Rouvinen ja

Lisätiedot

Loppuraportti DART. Väestön väheneminen, ikääntyminen ja. alueelliset muutokset

Loppuraportti DART. Väestön väheneminen, ikääntyminen ja. alueelliset muutokset Loppuraportti DART Väestön väheneminen, ikääntyminen ja alueelliset muutokset Johdanto Väestön väheneminen, ikääntyminen, alueelliset muutokset, väestörakenteen muutos ja sosioekonominen muutos muodostavat

Lisätiedot

Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla

Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla Yksilön ääni Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla Roope Mokka & Aleksi Neuvonen Sitran raportteja 69 Yksilön ääni Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla Sitran raportteja 69 Yksilön ääni Hyvinvointivaltio

Lisätiedot

Pekingin julistus ja toimintaohjelma

Pekingin julistus ja toimintaohjelma Pekingin julistus ja toimintaohjelma SISÄLLYSLUETTELO OSA I PEKINGIN JULISTUS OSA II TOIMINTAOHJELMA 1. TEHTÄVÄMME 2. MAAILMAN TILANNE 3. KESKEISET ONGELMA-ALUEET 4. STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMET A.

Lisätiedot