Tule tekemään tulevaisuuden. kuntaa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tule tekemään tulevaisuuden. kuntaa"

Transkriptio

1 Tule tekemään tulevaisuuden kuntaa

2 Sisältö Kunta muutoksessa 3 Tulevaisuuden kunnan toiminta 5 1 Sivistysrooli 6 2 Hyvinvointirooli 7 3 Osallisuus- ja yhteisörooli 8 4 Elinkeino- ja työllisyysrooli 10 5 Elinympäristörooli 12 6 Itsehallintorooli 13 7 Kehittäjä- ja kumppanirooli 14 Roolit haltuun toimintatapoja uudistamalla 15 Toimittaja: Sini Sallinen Kuvitus: Suomen Kuntaliitto ja Kuvitellen ISBN (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2016 Suomen Kuntaliitto Toinen linja Helsinki Puh

3 Kunta muutoksessa Kunta luo itse tulevaisuuttaan: se muokkaa toiminnoillaan, teoillaan ja valinnoillaan toimintaympäristöään ja sen kehitystä. Itsehallinnolliset kunnat ovat merkittäviä toimijoita suomalaisessa yhteiskunnassa myös tulevaisuudessa. Ne edistävät paikallista yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja elinvoimaa. Kuntaan kohdistuu muutoksia. Kunnan tulevaisuuteen vaikuttavat kuntalaisten tarpeita ja käyttäytymistä muuttavat globaalit trendit, esimerkiksi älykkään teknologian murros, ilmastonmuutos ja luonnonvarat, yllätysten talous, ääripäiden korostuminen, moninaistuva vaikuttaminen ja päätöksenteko, uusi hyvinvointi, väestö ja alueellinen erilaistuminen, jatkuva oppiminen ja uudistaminen sekä monikulttuurisuus. Nämä haastavat kunnan toimintaa ja toimintatapoja. Maakuntauudistuksen tehtävien ja vastuiden uusjako vaikuttaa monella eri tavalla kunnan rooliin, tehtävien toteuttamistapoihin, rahoitukseen, kuntajohtamiseen, kuntademokratiaan, henkilöstöön ja toimintatapoihin. Maakunnat vastaavat jatkossa kunnille aiemmin kuuluneista sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, pelastustoimesta, ympäristöterveydenhuollosta. Maakunta- ja sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen myötä kunnan ja maakunnan välille syntyy yhdyspinta. Asiakkaat, kuntalaiset ovat tulevaisuudessakin samat sekä kunnalle että maakunnalle. Samoin yhteiset, toimintoja läpileikkaavat prosessit elinvoima, osallisuus sekä hyvinvointi ja terveys ovat yhteiset. Kuntien ja maakunnan yhteistyön tarve on ilmeinen. Kuntien ja maakuntien neuvottelumenettelylle ja yhdyspintayhteistyölle on syytä luoda jo alusta saakka hyvät edellytykset ja käytännöt. Kunnan tulevaisuus on monin tavoin avoin ja sen roolit sekä toimintatavat ovat muuttumassa. Tulevaisuus on tekemisen kysymys. Jokaisessa kunnassa on vahvuuksia ja ominaisuuksia menestyvän kunnan tulevaisuuteen. Erilaisissa toimintaympäristöissä toimivissa kunnissa lähtökohdat, painopisteet, haasteet ja keinot ovat erilaisia. Keskeistä on löytää itselle oikeat painopisteet ja sopivat toimintatavat. Menestyminen edellyttää omien vahvuuksien löytämistä ja strategista ja pitkäjänteistä päätöksentekoa. 3

4 Elämäntapojen muutokset Arvojen muutokset Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia Syrjäytyminen Kaupungistuminen Maahanmuutto Ikääntyminen Syntyvyys Kokeilukulttuuri Monikulttuuristuminen Asukkaat ja yhteisöt voimavarana ja kumppanina Uudet demokratian muodot Muu mikä? Työllisyys ja työelämän muutokset Matalat organisaatiot Välitystalous Tehtävien ja vastuiden uusjako: tulevaisuuden kunnat, maakunnat ja valtio 4

5 Tulevaisuuden kunnan toiminta Kunnan alueella asuvat kuntalaiset muodostavat kunnan. Kunnassa voi olla vähän tai paljon asukkaita. Kunnan pinta-ala voi olla pieni tai suuri. Kunta on kuntalaisten elämisen, asumisen ja toiminnan ympäristö. Kunta tarjoaa kuntalaisille yhteisön, johon he kuuluvat. Kunta on kuntalaisten demokraattinen paikallisyhteisö. Paikallisyhteisönä kunnalla on merkittävä rooli yhteisöllisyyden ja paikallisen identiteetin luojana. Tulevaisuuden kunta ei ole vain palveluiden järjestäjä. Kuntalaiset päättävät yhteisistä paikallisen elinvoiman ja hyvinvoinnin sekä osallistumisen ja vaikuttamisen edistämiseen liittyvistä toimenpiteistä. Kunnat omasta puolestaan huolehtivat, että jokainen kuntalainen saa arjessaan henkistä ja aineellista hyvinvointia sekä turvaa. Osa näistä toimenpiteistä on kuntalaisten itsensä päätettävissä. Osa puolestaan kunnan on hoidettava tiettyinä palveluina erityislainsäädännön perusteella. Kuntalaisten aktiivinen vuorovaikutus keskenään on edellytys kunnan elinvoiman ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Lisäksi tulevaisuuden kunnassa on tiivistä yhteistyötä kuntalaisten, yhteisöjen, yritysten ja muiden kuntien välillä. Kumppanuuden kautta vahvistuu paikallinen yhteisöllisyys ja asioita voidaan tehdä yhdessä tehokkaammin ja järkevämmin. Tulevaisuuden kunnalla voidaan nähdä seitsemän eri roolia: sivistys-, hyvinvointi-, osalli suus- ja yhteisö-, elinkeino- ja työllisyys-, elin ympäristö-, itsehallinto- sekä kehittäjä- ja kumppanuusrooli. Painotukset eri roolien välillä voivat vaihdella kunkin kunnan omien vahvuuksien mukaan. 5

6 1 Sivistysrooli Kunta tarjoaa varhaiskasvatuspalveluja sekä opetuspalveluja esiopetuksesta perusopetukseen ja lukioon tai ammatilliseen peruskoulutukseen. Kunnat kantavat vastuuta siitä, että kaikille nuorille löytyy perusopetuksen jälkeen jatkokoulutuspaikka lukiosta tai ammatillisesta oppilaitoksesta. Kunnassa on kirjasto, josta voi lainata kirjoja, aikakauslehtiä, levyjä. Kirjastoista löytyy myös digitaalisia aineistoja, tietoverkkoyhteyksiä sekä tietopalveluja. Kirjastot järjestävät paljon erilaisia tapahtumia. Kielikahvilat edistävät maahanmuuttajien kotoutumista. Kunnassa voi harrastaa ja toteuttaa itseään kansalaisopistoissa, kulttuuri- ja taidekerhoissa ja taiteen perusopetuksessa. Kunnat ylläpitävät museoita, teattereita, orkestereita, kulttuuritaloja ja taideoppilaitoksia. Tulevaisuuden kunnassa muokataan kirjastoista kuntalaisten olohuoneita, mahdollistetaan etäkoulunkäynti ja hyödynnetään enemmän kansalaisopistoja osaamisen kasvattamisessa. Kunnat ylläpitävät liikuntapalveluja ja liikuntapaikkoja kaikille kuntalaisille. Kunnat tukevat taloudellisilla avustuksilla urheiluseuroja ja yhdistyksiä. Nuoret voivat viettää vapaa-aikaa nuorisotoimen järjestämissä palveluissa ja tiloissa, joita kunta ylläpitää. Kunta voi järjestää nuorille myös erilaisia työpajoja ja tapahtumia. Etsivä nuorisotyö tukee monessa kunnassa nuoria. Nuoret voivat vaikuttaa omiin palveluihinsa muun muassa nuorisovaltuustojen kautta. 6

7 2 Hyvinvointirooli Kuntalaiset huolehtivat omasta ja lähiyhteisönsä hyvinvoinnista ja terveydestä voimavarojensa mukaan niin pitkään kuin mahdollista. Kunta myös tulevaisuudessa omalta osaltaan edistää kuntalaisten hyvinvointia. Tehtävä on laaja-alainen ja edellyttää poikkihallinnollista yhteistyötä. Väestön hyvinvointi on yhteydessä koulutukseen, liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalveluihin, kaavoitukseen, vesihuoltoon, ympäristön tilaan, liikennejärjestelyihin sekä moniin muihin kunnan hoitamiin tehtäviin. Kunnan kumppaneita hyvinvoinnin edistämisessä ovat vapaaehtoiset, yhteisöt, järjestöt, yritykset, seurakunnat sekä maakunta. Oleellista on myös, että maakuntien kanssa sovitaan yhteistyöstä ja yhteisistä toimintatavoista asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Kunta koordinoi myös tulevaisuudessa toimia omien kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Kuntalaisten toimivat osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet lisäävät hyvinvointia. Hyvinvointi on olennaisella tavalla kytköksissä elinvoimaan. Hyvinvoivat kuntalaiset ovat myös elinvoimaisen kunnan edellytys. Kunta tarjoaa mahdollisuuksia aktiiviseen ja hyvinvoivaan elämään turvallisessa ja viihtyisässä elinympäristössä. Kunnat huolehtivat puhtaasta ja ter- 7

8 veellisestä asuinympäristöstä sekä monipuolisista harrastusmahdollisuuksista. Lisäksi kunnat tukevat erilaisia yhdistyksiä ja järjestöjä, jotka järjestävät kuntalaisille aktiviteetteja ja tapahtumia. Kunnan hyvinvointityön ja -tekojen kirkastaminen on tarpeen. Poikkihallinnollisen ja monialaisen yhteistyön lujittaminen, eri ammattiryhmien osaamisen vahvistaminen sekä hyvinvointia edistävän ympäristön luominen ovat seuraavina vuosina työn alla. Samaan aikaan rakennetaan kunnan ja maakunnan hyvinvointipalveluiden ammattilaisten sekä kunnan, maakunnan, yhdistysten ja yritysten välistä yhteistyötä. Jatkossa kunta toimii mahdollistajana ja koordinoijana muiden toimijoiden hyvinvointitoiminnalle. Kuntalainen, hänen tarpeensa ja hyvinvointinsa on kunnan kaiken tekemisen keskiössä. Yhteisöllinen välittäminen, turvallisuuden tunne ja ihmisten vaikuttamismahdollisuudet korostuvat. Kuntalaisten turvallisuuden tunne muodostuu liikennejärjestelyistä, rikollisuuden ehkäisemisestä, hyvästä ilmanlaadusta sekä elinympäristön puhtaudesta ja rauhallisuudesta. Turvallisuutta luovat myös riittävät ja laadukkaat palvelut, tietoturvalliset sähköiset palvelut, yhteisöllisyys ja turvaverkostot sekä turvallinen työympäristö. 3 Osallisuus- ja yhteisörooli Kuntalaisille kunta merkitsee yhteisten asioiden hoitamista, kohtaamispaikkoja ja yhteistoiminnallisuutta. Jokainen voi kertoa mielipiteensä ja vaikuttaa kunnassa. Kuntalaiset voivat osallistua muun muassa äänestämällä kuntavaaleissa. Kuntavaaleissa äänestäjät valitsevat valtuutetut valtuustoon, joka päättää yhteisistä asioista. Kuntalaiset voivat osallistua myös käymällä muun muassa erilaisissa yleisötilaisuuksissa, osallistumalla kuntalaisraateihin ja tekemällä kunnalle aloitteita. Kuntalaiset voivat vaikuttaa palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen antamalla asiakas- palautetta ja osallistumalla erilaisiin ideointitilaisuuksiin. Erilaiset kuntalaisryhmät voivat osallistua esimerkiksi nuorisovaltuustojen, vammais- ja vanhusneuvostojen sekä monikulttuurisuustoimikuntien toimintaan. Käytössä on myös uusia sähköisiä vaikuttamisen keinoja. Kuntalaiset vaikuttavat kunnan toimintaan ja omaan elinympäristöönsä myös muilla tavoin. He toimivat erilaisissa järjestöissä ja ryhmissä, joissa he voivat edistää itselle tärkeitä asioita yhdessä muiden kanssa. Viime vuosina on noussut aivan uudenlaista järjestöjen ulkopuolista kansalaisaktii- 8

9 visuutta niin kutsutun neljännen sektorin toimesta. Tätä toimintaa voivat kunnat mahdollistaa monin eri tavoin. Kunnan tehtävänä on myös luoda kuntalaisille kohtaamispaikkoja ja avustaa kuntalaisten yhteistä tekemistä. Kuntalaiset haluavat vaikuttaa itseään koskeviin asioihin nopeasti ja mahdollisimman kevyellä tavalla. Kuntademokratiaa onkin tarpeen kehittää parantamalla sähköisiä osallistumistyökaluja ja hyödyntämällä sosiaalista mediaa. Edustuksellisen ja suoran demokratian kytkeminen toisiinsa toimivalla ja kiinteällä tavalla on tulevinakin vuosina työn alla. Lisäksi nuorten, maahanmuuttajien ja heikoimmassa asemassa olevien osallisuus vaatii huomiota. Tulevaisuuden kunnassa on yhteistä tekemistä eri ikäryhmien välillä sekä erilaisia vaikuttamismahdollisuuksia kevyestä osallistumisesta pitkäkestoisempaan vaikuttamiseen. Osallisuuden rakenteita vahvistetaan ja poistetaan esteitä niin aloitteenteossa, suunnittelussa kuin päätöksenteossakin. Kunnan elinvoima voidaan nähdä uutta luovana vuorovaikutuksena. Keskeisiä elementtejä ovat sosiaalinen pääoma, paikallisyhteisöjen, verkostojen ja yksilöiden osallisuus, yhteisöllisyys, paikallisidentiteetti, erilaiset elämäntapavalinnat ja kulttuuri. Näitä tekijöitä yhdistää inhimillisten kohtaamisten suuri merkitys. 1 Kunnalla on olennainen merkitys paikallisen yhteisöllisyyden luojana. Paikallinen yhteisöllisyys on innostuneita kuntalaisia, jotka toimivat yhteisen hyvän eteen ja näkevät yhteisön tavoittelemisen arvoisena. Yhteisöllisyys on arvokas voimavara kunnan toiminnassa. Yhteisöllisyys edellyttää toimijoiden välistä luottamusta, vapautta toimia yhteisesti sovittujen asioiden eteen sekä kuntajohdon ja kuntalaisten tukea. 2 1 Paananen, Haveri, Airaksinen: Kunta elinvoiman johtajana. Kuntaliitto Leponiemi, Ulriikka: Yhteisöllisyys pienten kuntien johtamisessa. Uudistuva kunta kuntalaiset ja osallisuus. Seminaarikirja, Kunnallistieteen päivät Kunnallistieteen yhdistys. 9

10 4 Elinkeino- ja työllisyysrooli Kunta edistää alueensa elinkeinotoimintaa ja työllisyyttä monin eri tavoin. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat muun muassa maankäytön suunnittelu, hankintojen toteuttaminen, maahanmuuttajien kotouttaminen, asuntopolitiikka, julkisen liikenteen organisointi, syrjäytymisen ehkäisy, yritystoiminnan edellytysten parantaminen sekä kaikki eri toiminnot, jotka tähtäävät osaamisen kehittämiseen ja innovaatiokyvyn vahvistamiseen. Näihin kaikkiin tehtäviin liittyy lukuisia yhteistyötahoja. Kuntien elinkeinoasiamiehet ja kuntaomisteisten kehittämisorganisaatioiden yritysneuvojat kohtaavat yrityksiä ja yrittäjiksi aikovia, välittävät tietoa tarjolla olevista palveluista, arvioivat asiakkaiden palvelutarpeen ja vastaavat heidän ohjaamisestaan eteenpäin, muun muassa valtion palveluihin. Kunnilla ja niiden kehittämisyhtiöillä on usein aktiivinen rooli yritysverkostojen ja tutkimuslaitosten yhteisen innovaatiotoiminnan kehittämisen koordinoijana ja kumppanina. Kunnalle on tärkeää, että työ ja tekijät kohtaavat, sillä työllisyys on yksi kunnan elinvoiman tärkeimmistä tekijöistä. Kuntien elinkeinopoliittisilla panostuksilla tuetaan merkittävästi uusien työpaikkojen luomista. Kuntien rahoitus ja osallistuminen on laajentunut viime vuosina muun muassa nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllisyysprojekteihin, työpajatoimintaan ja vajaakuntoisten työllistämispalveluihin. Eriytymisen ja syrjäytymisen ehkäisy korostuvat tulevaisuuden kunnassa. Kuntien työllisyyttä edistävät toimet eivät kohdistu vain työttömien tai pitkäaikaistyöttömien kohderyhmiin, vaan huomattavasti laajempaan kohderyhmään pyrkien ennalta ehkäisemään pitkäaikaistyöttömyyteen helposti johtavia kehityskulkuja. Yritystoiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen osallistuvat yritysneuvojat havaitsevat yrityksissä 10

11 sijaitsevia piilotyöpaikkoja ja voivat tukea yrittäjiä käytössä olevien tukien hyödyntämiseksi uusien työntekijöiden palkkaamiseen. Vastaavasti maahanmuuttajien työllistymistä tukevat toimenpiteet voivat olla kielikoulutusta, perus- tai ammatillista koulutusta ja asunnon järjestämistä yhdistettynä esimerkiksi palkkatukeen tai starttirahaan. Ammatilliset oppilaitokset ovat pääosin kuntien omistamia. Kunnat voivat vaikuttaa koulutuksen suuntautumiseen aloille, jotka vastaavat alueen yritysten osaamistarpeita ja joilla näin ollen on keskimääräistä paremmat työllistymisen mahdollisuudet. Myös oppilaitosten ja yritysten yhteistyön kehittämisellä voidaan tukea työllistymistä. Kun kunnat samanaikaisesti ovat mukana yritystoiminnan kehittämisessä yritystilojen ja tonttien tarjonnalla, neuvontapalveluilla sekä yritysten kehittymistä ja keskinäistä verkottumista tukevilla hankkeilla, jäsentyy kokonaiskuva kuntien monitahoisesta roolista elinvoiman ja työllisyyden edistäjinä. Kaupunkien ja kaupunkiseutujen kehittämisyhtiöiden ja -toimenpiteiden piiriin kuuluvat innovaatioympäristöjen kehittäminen, niihin liittyvä maankäytön suunnittelu ja kunnallistekniikan rakentaminen, yrityspuistot, kulttuuriteollisuuden toimitilojen järjestäminen, teknologiakeskukset jne. Maaseudulla elinvoimaisuuden edistämisessä korostuvat maaseudun vahvuuksiin nojaavien elinkeinojen kehittämiseen liittyvät palvelut ja yritysyhteistyö. Uusia mahdollisuuksia maaseudun elinkeinotoiminnalle ovat viimeisten vuosien aikana tuoneet matkailun, kaivannaisteollisuuden ja biotalouden kasvunäkymät. Kuntien elinvoimaisuus edellyttää osaavaa työvoimaa niin hallinnossa kuin yrityksissäkin. Maahanmuutto voi olla mahdollisuus vahvistaa kunnan elinvoimaa. Kun maahanmuuttajien osaaminen saadaan käyttöön, voi maahanmuuttajien verkostoilla olla uutta annettavaa kunnan tulevaisuuden toiminnalle. Kunnan elinvoima rakentuu jatkuvan uudistumiskyvyn ja hyvinvoivien kuntalaisten varaan. Lähes kaikissa kunnan toiminnoissa voidaan nähdä vaikutuksia paikkakunnan elinvoimaisuuteen, mistä johtuen elinvoimanäkökulma on osattava ottaa huomioon kaikessa kuntien toiminnassa. 11

12 5 Elinympäristörooli Kunta turvaa jokaiselle kuntalaiselle sujuvan ja turvallisen arjen. Kunta huolehtii, että jokaisella on puhdasta juomavettä, sähköä ja lämpöä. Kunta vastaa kadunpidosta ja jätteiden keräyksestä. Kunnat hoitavat myös joukkoliikennetehtäviä, ja niillä on tiettyjä lakisääteisiä henkilökuljetusvelvoitteita kuten koulukuljetukset. Kunta vastaa myös kaavoituksesta, tonttitarjonnasta ja kunnallistekniikan rakentamisesta sekä kuntalaisille että yrityksille. Kunta tarjoaa kuntalaisille asuntoja ja rakennuttaa toimitiloja ja rakennuksia. Lisäksi kunta myöntää rakennuslupia ja valvoo rakennustöiden suorittamista. Lisäksi kunta valvoo, että kiinteistön omistajat huolehtivat rakennusten kunnossapidosta ja rakennetun ympäristön hoidosta. Kunta huolehtii sekä rakennetusta että luonnon ympäristöstä. Tähän liittyy muun muassa ilmansuojelua, pinta- ja pohjavesien suojelua ja meluntorjuntaa, ympäristöön vaikuttavien toimintojen lupapalvelua, valvontaa ja neuvontaa sekä ympäristön tilan seurantaa. Näin kunnan asukkaille ja tuleville sukupolville turvataan terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava elinympäristö. Kuntalaisten arkeen ja elinympäristöön liittyvillä ratkaisuilla ja toimilla turvataan asumisen edellytykset ja luodaan puitteet elinvoimalle. Kunta tarjoaa mahdollisuudet asumiseen, palveluiden käyttämiseen, työssäkäyntiin, ulkoiluun, harrastuksiin, mutta myös lepoon ja yksityisyyteen. Hyvällä suunnittelulla ja asuntopolitiikalla voidaan vaikuttaa asuinalueiden kehittämiseen tasapainoisesti. Väestöryhmien välisiä suhteita voidaan vaalia ja ennakkoluuloja vähentää aktiivisella toiminnalla asuinalueilla. 12

13 Luonto ja puhdas ympäristö nähdään kunnan vetovoimatekijänä. Kävelyn, pyöräilyn, joukkoliikenteen ja autojen yhteiskäytön mahdollisuuksia parannetaan. Digitaalisia ratkaisuja hyödynnetään liikkumispalvelujen tarjoamisessa ja käytössä sekä yleensäkin asioinnissa ja työnteossa. Samalla edistetään paikallista, kestävää energian käyttöä, tuotantoa ja jakelua sekä luonnonvarojen järkevää hyödyntämistä. Lisäksi panostetaan ympäristöasennekasvatukseen. Tulevaisuudessa vahvistetaan yhteisöllisyyden rakenteita ja poistetaan esteitä esimerkiksi helpottamalla kaupunkitilan hyödyntämistä ja rakennusten yhteiskäyttöä. Alueen elinvoimaisuutta edistetään hyödyntämällä seutukuntien todellisia mahdollisuuksia, kuntien erikoistumista ja osaamisen yhdistämistä. 6 Itsehallintorooli Kuntalaiset hoitavat yhdessä yhteisiksi katsomiaan asioita ja tekevät valintoja hyvinvointinsa ja alueensa kehittämisen edistämiseksi. Itsehallinnollinen kunta on maaperä, jossa erilaiset kuntalaiset ja toimijat yhdessä käsittelevät yhteisöllisiä haasteita. Kuntalaisten tarpeet, arvot ja näkemykset määrittävät toimintaa ja toimintatapoja. Kunnallinen itsehallinto on tärkeä lähtökohta paikallisten asioiden hoidossa ja mahdollisuudessa tehdä paikallisia valintoja. Itsehallinnollisissa kunnissa erilaiset, paikalliset ratkaisut ovat mahdollisia. Kukin paikallinen yhteisö tekee omat ratkaisunsa ja toimii itse päättämällään tavalla niin, kuin näkevät tarpeelliseksi omat paikalliset olosuhteet ja toimintaedellytykset huomioon ottaen. Kunnilla on merkitystä koko Suomen hyvinvoinnin ja menestymisen kannalta. Lisäksi kunnilla on pe- rustavanlaatuinen merkitys koko maamme demokraattisen järjestelmän kannalta. Tulevaisuudessa kuntien toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset ja vapaus tehtävien toteuttamiseen turvataan. 13

14 7 Kehittäjä- ja kumppanirooli Hyviä ratkaisuja saadaan aikaan, kun eri toimijat tekevät yhteistyötä. Näin luodaan parhaat mahdollisuudet kuntalaisille ja kunnille menestyä tulevaisuudessa. Kumppanuus vahvistaa osaamista ja tietotaitoa sekä varmistaa tehokasta resurssien ja voimavarojen käyttöä. Kumppanuus perustuu yhteiseen arvopohjaan ja tasavertaisuuteen. Kumppanuuksien rakentamisessa kunnalla on merkittävä rooli. Kuntalaisten hyvinvoinnin ja paikallisen elinvoiman kehittäminen tapahtuu kumppanuudessa kuntalaisten, yritysten, sidosryhmien ja muiden kuntien kanssa. Kunta kokoaa yhteen alueella toimivia yrityksiä, järjestöjä, oppilaitoksia ja muita yhteisöjä. Kumppanuudessa eri toimijoiden tavoitteet ovat yhteisiä ja toiminta perustuu luottamukseen, yhdenvertaisuuteen ja vastavuoroisuuteen sekä toimivaan, avoimeen vuorovaikutukseen. Lisäksi toiminnasta on aitoa lisäarvoa kaikille osapuolille ja toimijoiden resurssit ja osaaminen täydentävät toisiaan. Kunnan kumppanuus eri tahojen kanssa voi olla keskustelu-, toimija-, tila-, suunnittelu-, kehittämis-, palvelu- tai budjettikumppanuutta. 3 osallistumis- ja työllistymismahdollisuuksia, paikallista yhteisöllisyyttä sekä ehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuuden kokemista. Juuri nyt on ajankohtaista pohtia, miten synnytetään kumppanuus ja toimijoiden välinen luottamus, miten koordinoidaan toimintaa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, sekä miten tehdään yhteistä päätöksentekoa ja otetaan yhteistä vastuuta tuloksista. Kumppanuudessa keskitytään tavoitteellisen kumppanuuden ja verkostoyhteistyön synnyttämiseen. Lisäksi siirrytään Kunta palveluidentuottajana ja kuntalaiset asiakkaina -ajattelusta yhteiseen palvelujen tuottamiseen. Kumppanuuden avulla voidaan esimerkiksi parantaa arjen turvallisuutta, edistää kuntalaisten hyvinvointia, kotouttaa maahanmuuttajia ja tuottaa palveluja. Lisäksi kumppanuudella voidaan luoda

15 Roolit haltuun toiminta tapoja uudistamalla Kunta uudistuu kuntalaisia ja muita kumppaneja osallistaen, ihmisten osaamista hyödyntäen ja ketterästi kokeillen uusia toimintatapoja. Tulevaisuudessa korostuvat avoimuus ja tiedonkulku, kehittäminen ja ongelmien ennaltaehkäisy sekä verkostot ja kumppanuus. Kunta rakentuu ennen kaikkea kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiselle ja asiakaslähtöisille palveluille. Kunta antaa kuntalaisten hyödynnettäväksi kaiken heitä itseään koskevan tiedon. Kuntalaiset hyödyntävät tätä tietoa ottaakseen enemmän vastuuta itsestään, osallistuakseen sekä hyödyntääkseen tätä tietoa muissa palveluissa. Toiminnan tuloksellisuutta haetaan entistä enemmän mm. digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien avulla. Kuntiin kohdistuvat muutokset aiheuttavat kehittämistarpeita kunnan toimintatavoille. Muutoksessa ovat kunnan toiminta, johtamiskäytännöt ja -rakenteet, osallisuusmallit ja -keinot, kumppanuuden tavat ja tehtäviin liittyvät toimintatavat. Kuntajohtamisessa korostuvat elinvoiman, hyvinvoinnin, sopimuksellisuuden, kumppanuuden sekä verkostojohtamisen ulottuvuudet. Tulevaisuudessa tarvitaan joustavaa organisointia, matalaa hierarkiaa sekä verkostoitunutta työtapaa. Toimintatapojen uudistamisen yhtenä edellytyksenä on tietojen yhteiskäyttö yli organisaatio- ja sektorirajojen. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että niin palvelutapahtumassa kuin päätöksenteossa on välittömästi käytettävissä kaikki siinä kulloinkin tarvittava tieto. Kuntalainen, hänen tarpeensa ja hyvinvointinsa on kaiken tekemisen keskiössä. Yhteisöllinen välittäminen, turvallisuuden tunne ja kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet ovat kunnan toiminnan ydintä. Keskeisin kysymys on se, miten kuntalaiset otetaan mukaan toiminnan kehittämiseen. 15

16 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, Helsinki Puh ISBN (pdf) Helsinki 2016

Tulevaisuuden kunnat ja muutos

Tulevaisuuden kunnat ja muutos Tulevaisuuden kunnat ja muutos Kehityspäällikkö Jarkko Majava Suomen Kuntaliitto ry Satakunnan tulevaisuusfoorumi 1.12.2016 MUUTOSTEN MAAILMANPYÖRÄ: Kuntien ja alueiden muutosajurit Elämäntapojen muutokset

Lisätiedot

Kunta järjestö -suhde

Kunta järjestö -suhde Kunta järjestö -suhde Julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyö uusissa rakenteissa Lapin sosiaali- ja terveysturvan syyspäivät 7.-8.9.2017 Tarja Myllärinen Yhteistyö ja uudet kumppanuudet Valtio Maakunta

Lisätiedot

Hilkka Halonen. toimitusjohtaja Meriva sr.

Hilkka Halonen. toimitusjohtaja Meriva sr. Hilkka Halonen toimitusjohtaja Meriva sr hilkka.halonen@meriva.com Hyvinvointi määritelmät Elintaso tulot, asuminen, työllisyys, koulutus ja terveys Yhteisyyssuhteet paikallis- ja perheyhteisyys, ystävyyssuhteet

Lisätiedot

Tervetuloa demokratiaverkoston seminaariin! Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT, dosentti

Tervetuloa demokratiaverkoston seminaariin! Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT, dosentti Tervetuloa demokratiaverkoston seminaariin! 24.11.2016 Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT, dosentti Kolme näkökulmaa tulevaisuuden kuntaan 1. Tulevaisuuden kunta - kärkihanke Kuntaliitto huolehtii

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Kainuun maakuntatilaisuus 19.4.2016 Jarkko Majava, va kehityspäällikkö Aineisto: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet 4.4.2016 Luonnos Kuntaliiton strategisista

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma. Sini Sallinen,

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma. Sini Sallinen, Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Sini Sallinen, erityisasiantuntija, sini.sallinen@kuntaliitto.fi, @SallinenSini Luonnos Kuntaliiton strategisista tavoitteista tulevaisuuden kunnalle 10. Rakennetun

Lisätiedot

Yhteenveto ryhmätyöskentelystä

Yhteenveto ryhmätyöskentelystä Yhteenveto ryhmätyöskentelystä Kaupungin johdon strategiaseminaari 15.8.2017 1 Seminaarin tavoitteet & tehtävänannot Seminaarin päätavoite oli ennen kaikkea strategian punaisen langan kirkastaminen. Lisäksi

Lisätiedot

Kuntalaisten osallistaminen Uuden kirjastolain koulutus- ja keskustelutilaisuus 2017 Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto

Kuntalaisten osallistaminen Uuden kirjastolain koulutus- ja keskustelutilaisuus 2017 Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Kuntalaisten osallistaminen Uuden kirjastolain koulutus- ja keskustelutilaisuus 2017 Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Opetus ja kulttuuri -yksikkö Suomen Kuntaliitto MUUTOSTEN MAAILMANPYÖRÄ Elämäntapojen

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma. Sini Sallinen,

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma. Sini Sallinen, Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Sini Sallinen, erityisasiantuntija, sini.sallinen@kuntaliitto.fi, @SallinenSini 4.4.2016 Luonnos Kuntaliiton strategisista tavoitteista tulevaisuuden kunnalle

Lisätiedot

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ. Strategia valtuustokaudelle

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ. Strategia valtuustokaudelle ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ Strategia valtuustokaudelle 2017-2021 MUUTOSTEN MAAILMANPYÖRÄ: Kuntien ja alueiden muutosajurit Elämäntapojen muutokset Älykäs hyvinvointi- ja terveysteknologia Syrjäytyminen

Lisätiedot

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ. Kuntaliiton strategia valtuustokaudelle

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ. Kuntaliiton strategia valtuustokaudelle ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ Kuntaliiton strategia valtuustokaudelle 2017-2021 MUUTOSTEN MAAILMANPYÖRÄ: Kuntien ja alueiden muutosajurit Kaupungistuminen Elämäntapojen muutokset Älykäs hyvinvointi-

Lisätiedot

Rajapinnoista yhdyspintoihin - mitä ne ovat ja miten niitä johdetaan? Antti Kuopila Erityisasiantuntija Kuntaliitto

Rajapinnoista yhdyspintoihin - mitä ne ovat ja miten niitä johdetaan? Antti Kuopila Erityisasiantuntija Kuntaliitto Rajapinnoista yhdyspintoihin - mitä ne ovat ja miten niitä johdetaan? Antti Kuopila Erityisasiantuntija Kuntaliitto 14.9.2016 Rajapinnan/yhdyspinnan määrittelyä 1. Raja-/yhdyspinnalla tarkoitetaan kahden

Lisätiedot

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 LOIMAAN JUTTU 2020 + Strategian uudistaminen / päivitys 2017- Kh 14.8.2017 oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 Strategia-uudistaminen/päivitys 2017- Uusi valtuustokausi 1.6.2017 2020 Sote-uudistus

Lisätiedot

Ympäristön muutos. Uusi hyvinvointi. Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti. Tulevaisuuden kunta. Muuttuva johtaminen.

Ympäristön muutos. Uusi hyvinvointi. Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti. Tulevaisuuden kunta. Muuttuva johtaminen. Hyvinvointiennakointi Hyvinvointijohtaminen kunnassa ja yhdyspinnoilla Uusi hyvinvointi Ympäristön muutos Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti Hyvinvointinäkökulmaa yhdyspintasopimu ksiin Tulevaisuuden

Lisätiedot

Mikä ihmeen hyvinvointi?

Mikä ihmeen hyvinvointi? Mikä ihmeen hyvinvointi? Kunnat hyvinvoinnin edistäjinä Sini Sallinen, Tulevaisuuden kunta ohjelmapäällikkö, HT #tulevaisuudenkunta @SallinenSini Etunimi Sukunimi titteli Tapahtuma Hyvinvointi on ihmisen

Lisätiedot

Yhteistyön tiivistäminen uusissa maakunnissa Kumppanuuspäivä

Yhteistyön tiivistäminen uusissa maakunnissa Kumppanuuspäivä Yhteistyön tiivistäminen uusissa maakunnissa Kumppanuuspäivä 18.10.2017 Asko Peltola Maakuntajohtaja Etelä-Pohjanmaan liitto Mitä tapahtuu? Sote-tehtävät siirtyvät kunnilta maakunnille yli puolet kuntien

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Mitä sote- ja maakuntauudistus tarkoittaa hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta?

Mitä sote- ja maakuntauudistus tarkoittaa hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta? Mitä sote- ja maakuntauudistus tarkoittaa hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta? Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aluekierros 2017 1 11.9.2017 - 2 11.9.2017 - 3 11.9.2017 - 4 11.9.2017 - 5 11.9.2017

Lisätiedot

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Nordia-ilta 26.4.2017 Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan liitto Tärkeimmät

Lisätiedot

Kuntaliitto kehittää aktiivisesti lähidemokratiaa. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT 26.3.2015

Kuntaliitto kehittää aktiivisesti lähidemokratiaa. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT 26.3.2015 Kuntaliitto kehittää aktiivisesti lähidemokratiaa Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT 26.3.2015 Äänestysaktiivisuuden lasku Ilkeät ongelmat Luottamustoimien ei-houkuttelevuus Vallankäytön korostuminen

Lisätiedot

Vaalan kuntastrategia 2030

Vaalan kuntastrategia 2030 Vaalan kuntastrategia 2030 Mikä on kuntastrategia? Kuntastrategiassa kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategisen suunnittelun tarkoituksena on etsiä

Lisätiedot

Millainen on maakuntien Suomi Jarkko Huovinen

Millainen on maakuntien Suomi Jarkko Huovinen Millainen on maakuntien Suomi 21.4.2017 Jarkko Huovinen 2 [pvm] Etunimi Sukunimi titteli Tapahtuma Tem julkaisuja, työelämä 17/2017 3 [pvm] Etunimi Sukunimi titteli Tapahtuma Tem julkaisuja, työelämä 17/2017

Lisätiedot

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 2.-3.2016 Hanna Tainio Varatoimitusjohtaja Kuntaliitto Mitä edistetään?

Lisätiedot

Yhdistysten rooli muuttuvassa sote- ja kuntakentässä. Opastavan päätösseminaari Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys

Yhdistysten rooli muuttuvassa sote- ja kuntakentässä. Opastavan päätösseminaari Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Yhdistysten rooli muuttuvassa sote- ja kuntakentässä Opastavan päätösseminaari 4.4.2017 Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen Järjestämislailla säädetään,

Lisätiedot

Kirkonkylien ja maaseudun pienten keskusten tulevaisuus Kuntaliiton puheenvuoro. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT 16.5.

Kirkonkylien ja maaseudun pienten keskusten tulevaisuus Kuntaliiton puheenvuoro. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT 16.5. Kirkonkylien ja maaseudun pienten keskusten tulevaisuus Kuntaliiton puheenvuoro Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT 16.5.2017 2 [pvm] Maailmanpyörä - näkymä toimintaympäristön muutoksiin Elämäntapojen

Lisätiedot

Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto

Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari 26.2.2015 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto Äänestysaktiivisuuden lasku Ilkeät ongelmat Luottamuspula Luottamustoimien ei-houkuttelevuus

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 ohjelma Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus - Kunnallisjohdon neuvottelutilaisuus Seinäjoki 15.4.

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 ohjelma Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus - Kunnallisjohdon neuvottelutilaisuus Seinäjoki 15.4. Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 ohjelma Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus - Kunnallisjohdon neuvottelutilaisuus Seinäjoki 15.4.2016 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäälllikkö Marianne.pekola-sjoblom@kuntaliitto.fi

Lisätiedot

Kulttuuri sivistyskunnan voimavarana

Kulttuuri sivistyskunnan voimavarana Kulttuuri sivistyskunnan voimavarana Kuntien kulttuuritoimintalaki uudistuu 7.12.2017 Johanna Selkee Erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto Kulttuuripalvelujen visio 2025 Kulttuuripalveluiden merkitys

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

Mitä sote- ja maakuntauudistus tarkoittaa hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta?

Mitä sote- ja maakuntauudistus tarkoittaa hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta? Mitä sote- ja maakuntauudistus tarkoittaa hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta? Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aluekierros 2017 1 8.9.2017 - 2 8.9.2017 - 3 8.9.2017 - 4 8.9.2017 - 5 8.9.2017 -

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT ,

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT , KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI 2017-2025 / VALT.SEMINAARIT 24.8.17, 5.9.17 MISSIO (MIKÄ ON KUNNAN TEHTÄVÄ? MIKSI OLEMME TÄÄLLÄ?) Kuntalaki 410/2015 Kuntalain mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Hallinto uudistuu uudistuuko johtaminen

Hallinto uudistuu uudistuuko johtaminen Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt Hallinto uudistuu uudistuuko johtaminen Tulevaisuuden johtajat 24.11.2017 Jari Koskinen MUUTOSTEN MAAILMANPYÖRÄ: Kuntien ja alueiden muutosajurit

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

Liikunta tulevaisuuden kunnassa?

Liikunta tulevaisuuden kunnassa? Liikunta tulevaisuuden kunnassa? 2017 Sivistys, Terveyden edistäminen, Hyvinvointi, Osaaminen, Elinvoima, TeHyLi? Kari Sjöholm 3.12. 2015 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta

Lisätiedot

Kokeilut uudistusten vauhdittajana

Kokeilut uudistusten vauhdittajana Kokeilut uudistusten vauhdittajana Varatoimitusjohtaja Timo Reina, Suomen Kuntaliitto Kuntakokeilujen loppuseminaari 22.3.2017 Miksi kokeiluja tarvitaan? Toimintaympäristön muutosvoimakkuuden kasvu johtamisen

Lisätiedot

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS 21.11.2013 Lapin pääkaupunki ja Joulupukin virallinen kotikaupunki 21.11.2013 Matkailufaktoja

Lisätiedot

Tulevaisuuden kuntaa tekemässä - Hallituksen Tulevaisuuden kunta-reformi

Tulevaisuuden kuntaa tekemässä - Hallituksen Tulevaisuuden kunta-reformi Tulevaisuuden kuntaa tekemässä - Hallituksen Tulevaisuuden kunta-reformi 20.5.2016 Nuorten vaikuttajien huipputapaaminen De unga beslutsfattarnas toppmöte Ylijohtaja Päivi Laajala Tulevaisuutta on vaikea

Lisätiedot

Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -työpaja

Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -työpaja Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -työpaja Pieksämäki 19.10.2017 Muistio 30.10.2017 Page 1 30.10.2017 Page 2 Kunnan rooli kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä Kuntalaiset huolehtivat omasta ja lähiyhteisönsä

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

YHTEISTYÖ JA KUMPPANUUS

YHTEISTYÖ JA KUMPPANUUS YHTEISTYÖ JA KUMPPANUUS -MITEN ME SEN TEEMME? ELINVOIMAA KUNTIIN -TIINA PELKONEN - 4.12.2017 TULEVAISUUDEN KUNNAN ROOLI Miten näitä vahvistetaan käytännössä? Mihin ollaan menossa? Kuka auttaa navigoimaan?

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Kaikkien työpanosta tarvitaan yhteistyötä ja vastuullisuutta rakennetyöttömyyden nujertamiseksi Avauspuheenvuoro

Lisätiedot

Sivistyspalvelut ja maaseudun tulevaisuuden ratkaisut

Sivistyspalvelut ja maaseudun tulevaisuuden ratkaisut Sivistyspalvelut ja maaseudun tulevaisuuden ratkaisut Pienkuntaseminaari 2017 Rovaniemi 3.4.2017 Johtaja Terhi Päivärinta Suomen Kuntaliitto E-mail: terhi.paivarinta@kuntaliitto.fi Twitter: @TerhiPaivarinta

Lisätiedot

Maakunnalliset strategiat ja palvelulupaus

Maakunnalliset strategiat ja palvelulupaus Maakunnalliset strategiat ja palvelulupaus Hallituksen esityksessä Maakuntalaiksi 35 :ssä säädetään, että maakunnalla on oltava strategia, jossa maakuntavaltuusto päättää maakunnan toiminnan ja talouden

Lisätiedot

Mikä on kuntien ja kaupunkien rooli kasvussa ja alueiden kehittämisessä

Mikä on kuntien ja kaupunkien rooli kasvussa ja alueiden kehittämisessä Mikä on kuntien ja kaupunkien rooli kasvussa ja alueiden kehittämisessä Varatoimitusjohtaja Timo Reina Suomi 2019 Kasvukipuja seminaari 1.11.2016 Finlandia-talo Maakuntauudistus kuntien kannalta Kysymys

Lisätiedot

Tulevaisuuden sivistyskunta

Tulevaisuuden sivistyskunta Tulevaisuuden sivistyskunta Kuntamarkkinat 14.9.2017 Irmeli Myllymäki, projektipäällikkö Opetus ja kulttuuriyksikkö ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ Opetus ja kulttuuri -yksikkö Opetus ja kulttuuri -yksikkö

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus ja kunnat

Sote- ja maakuntauudistus ja kunnat Sote- ja maakuntauudistus ja kunnat Hanna Tainio varatoimitusjohtaja 10.5.2016 Luonnos tulevaisuuden kunnan rooliulottuvuuksista 6. Itsehallintoroolin selkiyttäminen lainsäädännössä ja suhteessa maakuntaja

Lisätiedot

Kohti lapsiystävällisiä maakuntia!

Kohti lapsiystävällisiä maakuntia! Kohti lapsiystävällisiä maakuntia! LAPE = HYVÄÄ ARKEA. YHDESSÄ. LÄHELLÄ. Helsinki Maria Kaisa Aula Hankejohtaja (STM), @AulaMK #lapemuutos LAPE = HYVÄÄ ARKEA. YHDESSÄ. LÄHELLÄ. Motto: Jokainen lapsi ja

Lisätiedot

Elämää elinvoimaisella alueella

Elämää elinvoimaisella alueella Pitäjäntupa Vahva henki ja elävä yhteisö Paikallinen vetovoima Paikallinen työntövoima Elämänuskon infravaunut Perustana peruskunta Elämää elinvoimaisella alueella 5.6.2014 Page 1 ELINVOIMAISET PAIKALLISYHTEISÖT

Lisätiedot

Mikä maakuntauudistus ja miksi?

Mikä maakuntauudistus ja miksi? Mikä maakuntauudistus ja miksi? 1-17.2.2017 Miksi uudistus tehdään ja mitä sillä tavoitellaan? Tehokkaamman hallinnon avulla edistetään ihmisten ja yritysten toimintaa Uudistus tehdään avoimesti, asiakaslähtöisesti

Lisätiedot

Yhdyspinnat lasten, nuorten ja perheiden palveluissa uudistuvassa toimintaympäristössä

Yhdyspinnat lasten, nuorten ja perheiden palveluissa uudistuvassa toimintaympäristössä Yhdyspinnat lasten, nuorten ja perheiden palveluissa uudistuvassa toimintaympäristössä Katsaus selvitystyöhön 24.1.2018 24.1.2018 Lape-yhdyspinnat Maakuntauudistuksen kokonaisuus asukkaat keskiössä Valtio

Lisätiedot

Turvallisuus ja turvattomuus hyvien väestösuhteiden näkökulmasta

Turvallisuus ja turvattomuus hyvien väestösuhteiden näkökulmasta Turvallisuus ja turvattomuus hyvien väestösuhteiden näkökulmasta Panu Artemjeff & Mia Luhtasaari 6.3.2017 2/10 Väestöryhmät ovat ryhmiä, joihin ihmiset tuntevat kuuluvansa: Perhe & suku Ammattiryhmät Mitä

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi Järjestöfoorumi 11.3.2015 Visio 2025 Rautjärvi turvaa asukkailleen taloudellisten voimavarojen puitteissa laadukkaat lähipalvelut, mahdollisuuden vaikuttaa ja kehittää taajamia turvallisina ja maaseutumaisina

Lisätiedot

Kohti kumppanuusyhteiskuntaa

Kohti kumppanuusyhteiskuntaa Kohti kumppanuusyhteiskuntaa Kyläpäällikkökoulutus 27.10. Somero Tauno Linkoranta erityisasiantuntija Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, kansalaistoiminta Isoja muutoksia julkisissa rakenteissa Kartat:

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsaus. Erityisavustaja Sami Miettinen Seinäjoki

Maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsaus. Erityisavustaja Sami Miettinen Seinäjoki Maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsaus Erityisavustaja Sami Miettinen Seinäjoki Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet 2 Työnjako kunnan, maakunnan ja valtion välillä KUNNAT Paikallisen osallistumisen,

Lisätiedot

Kehitetään kyliä yhdessä KEHITTÄMISEN PERUSTAA

Kehitetään kyliä yhdessä KEHITTÄMISEN PERUSTAA Kehitetään kyliä yhdessä KEHITTÄMISEN PERUSTAA Maarit Alikoski 15.9.2015 ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 15.92015 Kuva: Pasi Tarvainen 2015 Rovaniemen maaseudun kehittämisohjelma 2013-2020 Laaja yhteys

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus ja uudistuksen tuki. Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali- ja terveys Kuntaliitto

Sote- ja maakuntauudistus ja uudistuksen tuki. Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali- ja terveys Kuntaliitto Sote- ja maakuntauudistus ja uudistuksen tuki Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali- ja terveys Kuntaliitto 27.1.2017 Sote- ja maakuntauudistuksen muutostuki Muutostuen elementit Kuntaliitossa Sote- ja maakuntauudistuksen

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Kaupunginhallitus 27.11.2017 Kaupunginvaltuusto 4.12.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki VETOVOIMA JA KASVU TOIMIVA KAUPUNKIYMPÄRISTÖ JA RAKENTAMINEN Strategiset

Lisätiedot

Sote-uudistus ja itsehallintoalueet

Sote-uudistus ja itsehallintoalueet Elinvoimaiset kunnat, toimivat itsehallintoalueet, hyvinvoivat kuntalaiset Sote-uudistus ja itsehallintoalueet Valmisteluseminaari 6.11.2015 Jari Koskinen Uudistuksen tavoitteet Turvata yhdenvertaiset,

Lisätiedot

Työvoimapalvelut maakuntauudistuksessa

Työvoimapalvelut maakuntauudistuksessa Työvoimapalvelut maakuntauudistuksessa Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan avoin kuuleminen Eduskunnan Pikkuparlamentin auditorio 1.3.2017 Varatoimitusjohtaja Timo Reina Nyt näyttää vahvasti siltä, että:

Lisätiedot

Kunnan ja maakunnan yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Kunnan ja maakunnan yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Kunnan ja maakunnan yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Uudenmaan Maakuntaparlamentti 23. 24.11.2017 Erkki Kukkonen kaupunginjohtaja Järvenpää Kuntien nykyisten tehtävien muuttuminen maakunta-

Lisätiedot

Matkalla hyvinvoivaan sivistyskuntaan Ryhmätyöskentely, ryhmä 1. Rokua

Matkalla hyvinvoivaan sivistyskuntaan Ryhmätyöskentely, ryhmä 1. Rokua Matkalla hyvinvoivaan sivistyskuntaan Ryhmätyöskentely, ryhmä 1 Rokua 24.11.2017 1 Tehtävä 1: Ihannekuntaa tai sen toimintaa kuvaavia sanoja Elävä Terve Esteetön Ekologinen Reilu Elinvoimainen Yritteliäs

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari

Kuntajohdon seminaari Kuntajohdon seminaari Kuopio 11.11.2015 Hallituksen kärkihankkeiden vaikutukset Itä-Suomeen Elli Aaltonen Ylijohtaja 11.11.2015 1 11.11.2015 2 11.11.2015 3 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat

Lisätiedot

Aluelautakunnat kylien asialla. ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 3.10.2015

Aluelautakunnat kylien asialla. ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 3.10.2015 Aluelautakunnat kylien asialla ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 3.10.2015 Osallisuus, vaikuttaminen ja elinvoima Aluelautakunnat tärkeä osa Rovaniemen kaupungin pitkäjänteistä itsehallinnon ja asukkaiden

Lisätiedot

Maakunta- ja soteuudistus

Maakunta- ja soteuudistus Maakunta ja soteuudistus Maakuntakiertue Uusimaa 1.6.2017 Muutosjohtaja 1 2.6.2017 Valmisteluvaiheet 2 2.6.2017 3 2.6.2017 Aluekehittäminen ja kasvupalvelut Sosiaalija terveydenhuolto Pelastustoimi Ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

Tulevaisuuden sivistyskunta

Tulevaisuuden sivistyskunta Tulevaisuuden sivistyskunta Maailmanpyörä: Kuntien ja alueiden muutosajurit Elämäntapoje n muutokset Älykäs hyvinvointi- ja terveysteknologia Arvojen muutokset Monikulttuuristumi nen Asukkaat ja yhteisöt

Lisätiedot

Kansalaisjärjestöt ja tulevaisuuden hyvinvointikunta

Kansalaisjärjestöt ja tulevaisuuden hyvinvointikunta Kansalaisjärjestöt ja tulevaisuuden hyvinvointikunta Minkälainen yhtälö? Miltä hyvinvointikunnissa näyttää? Kuinka eriarvoistumista voisi parhaiten ehkäistä? Perustulon ja palkkatulon joustava yhdistäminen,

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

LAPSISTA JA NUORISTA ELINVOIMAA KUNTIIN HYVINVOINTIARJEN EDISTÄMINEN KUNNAN PERUSPALVELUISSA

LAPSISTA JA NUORISTA ELINVOIMAA KUNTIIN HYVINVOINTIARJEN EDISTÄMINEN KUNNAN PERUSPALVELUISSA LAPSISTA JA NUORISTA ELINVOIMAA KUNTIIN HYVINVOINTIARJEN EDISTÄMINEN KUNNAN PERUSPALVELUISSA LAPE HANKE TUOMO LUKKARI, MUUTOSAGENTTI Ω OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OVATKO LAPSET JA NUORET ITSESSÄÄN JO

Lisätiedot

Mikkelin valtuustostrategia Visio, strategiset päämäärät ja ohjelmat

Mikkelin valtuustostrategia Visio, strategiset päämäärät ja ohjelmat Kaupunginvaltuusto 11.12.2017 Liite 1 100 Saimaan rannalla. Mikkelin valtuustostrategia 2018-2021 Visio, strategiset päämäärät ja ohjelmat Visio: Teemme yhdessä Saimaan kauniin Mikkelin Historialtaan ja

Lisätiedot

Mistä kunnan elinvoima rakentuu? Kaavoitus

Mistä kunnan elinvoima rakentuu? Kaavoitus Mistä kunnan elinvoima rakentuu? Kaavoitus Talous Maankäyttö Kuntaliitto tiedottaa 10.12.2015 Elinkeinopolitiikka 1 600 kuntien päättäjää vastasi kyselyyn: Kunnan elinvoima rakentuu toimivasta kaavoituksesta

Lisätiedot

Opetus ja kulttuuri tulevaisuuden kunnassa. Keskustelutilaisuus Rovaniemi

Opetus ja kulttuuri tulevaisuuden kunnassa. Keskustelutilaisuus Rovaniemi Opetus ja kulttuuri tulevaisuuden kunnassa Keskustelutilaisuus Rovaniemi 14.2.2017 Teemaryhmät Mikä on opetuksen, kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön tulevaisuuden kunnassa? Millaisia ovat haasteet? Mitä

Lisätiedot

Saimaan rannalla. Mikkelin valtuustostrategia Luonnos

Saimaan rannalla. Mikkelin valtuustostrategia Luonnos Saimaan rannalla. n valtuustostrategia 2018-2021 Luonnos 1.11.2017 Arvot n kaupungin strategiassa (1/2) n kaupunki kertoo omista arvoistaan ja strategiastaan arvokirjan avulla. Strategisen ajattelun tulee

Lisätiedot

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA KUNNAN STRATEGIA 2010 2014 Hyväksytty kv 14.6.2010 23 Hankasalmen kunnan tehtävä (MISSIO) Hankasalmi on hyvä kunta asua, kasvaa, kasvattaa, ikääntyä, tehdä työtä, yrittää ja

Lisätiedot

Kunta hyvinvoinnin edistäjänä

Kunta hyvinvoinnin edistäjänä Kimmo Haapasalo FCG Kunta hyvinvoinnin edistäjänä Oulun kaupunginvaltuuston strategiatyöpaja 2 22.11.2017 21.11.2017 Page 1 Hankkeen neljä painopistettä Kimmo Haapasalo FCG 21.11.2017 Page 2 Kimmo Haapasalo

Lisätiedot

Uusi kunta ja sen tehtävät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Uusi kunta ja sen tehtävät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Uusi kunta ja sen tehtävät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali- ja terveys Kuntajohdon seminaari Mikkeli 8.6.2016 Meneillään oleva lainvalmistelu Valmistelu käynnissä

Lisätiedot

Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa. Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017

Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa. Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017 Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017 Maakuntauudistuksella luodaan maahamme nykyaikainen ja kustannustehokas, kaikkia

Lisätiedot

Kunnalliset ja maakunnalliset vammaisneuvostot uudessa lainsäädännössä

Kunnalliset ja maakunnalliset vammaisneuvostot uudessa lainsäädännössä Kunnalliset ja maakunnalliset vammaisneuvostot uudessa lainsäädännössä Valtakunnalliset vammaisneuvostopäivät 14.12.2017 Suvi Savolainen 1 15.12.2017 Etunimi Sukunimi Kunnalliset vammaisneuvostot 2 15.12.2017

Lisätiedot

Rinnakkaisseminaari 5. klo Palveluja, demokratiaa ja elinvoimaa - kohti kumppanuutta

Rinnakkaisseminaari 5. klo Palveluja, demokratiaa ja elinvoimaa - kohti kumppanuutta Demokratiapäivä 13.10.2015 Rinnakkaisseminaari 5. klo 13.15-15.00 Palveluja, demokratiaa ja elinvoimaa - kohti kumppanuutta Ritva Pihlaja: + keskustelu Marja Tiittanen: Paikallisesti, kumppaneina ja ulos

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö

Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö tarvitsee strategian Maisemat ilmentävät eurooppalaisen kulttuuri- ja luonnonperinnön monimuotoisuutta. Niillä on tärkeä merkitys

Lisätiedot

Talousarvion 2018 strategiset toiminnan painopisteet

Talousarvion 2018 strategiset toiminnan painopisteet Talousarvion 2018 strategiset toiminnan painopisteet Kaupunginhallitus 26.6.2017 1 21.6.2017 Uusi strategia ja talousarvio 2018 Tampereen uutta strategiaa laaditaan parhaillaan. Strategia ulottuu vuoteen

Lisätiedot

KAUPUNKISTRATEGIA

KAUPUNKISTRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIA 2017-2025 VISIO 2025 - Hulluna Huittisiin! Huittinen on turvallinen ja kehittyvä lapsiystävällinen kaupunki, jossa on yhteisöllisyyden ja hyvän ilmapiirin myötä hyvä elää ja yrittää.

Lisätiedot

Kunta- ja aluehallintojärjestelmät muutoksessa Suomessa

Kunta- ja aluehallintojärjestelmät muutoksessa Suomessa Kunta- ja aluehallintojärjestelmät muutoksessa Suomessa Jari Koskinen, toimitusjohtaja Suomen Kuntaliitto Suomalais-venäläinen ystävyyskuntakongressi 22.-24.5.5.2017 Turussa Sisältö Kuntaliitto kaikkien

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä 11.4.2017 klo 18.00 Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Kuntastrategia on kunnan toiminnan punainen lanka, tie kohti haluttua tulevaisuutta Uuden kuntalain

Lisätiedot

Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen

Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen Valtakunnallinen vertaistoiminnan koulutus 1 Mona Särkelä-Kukko 18.10.2013 1 Sisältö 1. Osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa Kekohankkeen järjestöjen yhteinen tilaisuus Postitalolla 23.11.2017 Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta ja soteuudistuksessa VATES säätiö, 23.11.2017 Sarita FrimanKorpela, STM 1 27.11.2017 2 27.11.2017

Lisätiedot

Nyt kokeilemaan! Timo Kietäväinen, varatoimitusjohtaja, Kuntaliitto

Nyt kokeilemaan! Timo Kietäväinen, varatoimitusjohtaja, Kuntaliitto Nyt kokeilemaan! Timo Kietäväinen, varatoimitusjohtaja, Kuntaliitto 1 Kuntaliiton strategia Perustehtävä TEEMME KUNTIEN KANSSA KUNTALAISILLE KESTÄVÄÄ TULEVAISUUTTA. Kuntaliitto vaikuttaa paikallisten ja

Lisätiedot

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat -

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Arja Janhonen Kiteen kaupunki/perusturvakeskus Terveyden edistämisen

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

Sote-uudistuksen toteuttaminen ja muutoksen tuki

Sote-uudistuksen toteuttaminen ja muutoksen tuki Sote-uudistuksen toteuttaminen ja muutoksen tuki Sinikka Salo Sote-muutosjohtaja, STM 8.6.2016 Päijät-Häme 9.6.2016 1 Sote- ja maakuntauudistus historiallisen suuri muutosprosessi Toimintaympäristö muuttuu

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta

Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta KAAKKOIS-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISVERKOSTON KOKOUS 3/2016 Kirsi Kaunisharju 26.10.2016 Sote- ja maakuntauudistus Hallituksen linjaus 5.4.2016:

Lisätiedot