Journalismin koulutus kestää 36 viikkoa ja sen laajuus on 40 opintopistettä. "Olet ainutlaatuinen ja arvokas, tervetuloa opiskelemaan!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Journalismin koulutus kestää 36 viikkoa ja sen laajuus on 40 opintopistettä. "Olet ainutlaatuinen ja arvokas, tervetuloa opiskelemaan!"

Transkriptio

1 1 Opetussuunnitelma JOURNALISMI "Hahmota maailmaasi" Journalismin koulutus kestää 36 viikkoa ja sen laajuus on 40 opintopistettä. "Olet ainutlaatuinen ja arvokas, tervetuloa opiskelemaan!" Opinnot on tarkoitettu toimittajan työstä, median ja julkisuuden toiminnasta sekä viestinnästä kiinnostuneille sekä heille, jotka haluavat kehittää omia henkilökohtaisia viestintätaitojaan. Koulutus antaa valmiuksia ja osaamista sekä jatko-opiskeluun että laajasti mitä erilaisimpiin modernin työelämän tehtäviin. "Totta kai opettelemme taitojakin, mutta ennen kaikkea opettelemme ajattelemaan, kyseenalaistamaan sekä kurkistamaan pinnan taakse ja alle." Toimittajan työn perusteet sekä erilaiset harjoitukset ja työpajat ovat vuoden selkäranka. Mediaan, julkisuuteen ja viestintään perehdytään teoriassa ja käytännössä. Suomen, englannin ja ruotsin kielen lisäksi opintoihin kuuluu graafisen, tv- ja radioilmaisun perusteet, valokuvausta, verkkokirjoittamista, esiintymistaitoa sekä vuorovaikutusta. Ihan omana opintokokonaisuutena on myös Työntekijän viestintätaidot. Siinä perehdytään työelämään ja harjoitellaan kuinka siellä pysytään asioista perillä. "Harjoittelemme taitoja, joita tarvitaan elämässä, tekipä mitä tahansa." Koulutus sisältää kolme keskeistä kokonaisuutta: Toimittajan työ, Media ja yhteiskunta sekä Henkilökohtaiset viestintätaidot. "Maailman hahmottaminen auttaa löytämään sieltä oman ainutlaatuisen paikkansa ja tehtävänsä." OPINTOKOKONAISUUDET 1. Aineopinnot Toimittajan työ 5 opintopistettä, 150 tuntia Kurssin käytyään opiskelija tuntee erilaiset juttutyypit sekä niiden rakenteet sekä jutun teon eri vaiheet sekä journalismin eri lajit Perehtyminen median sisältöihin, juttutyyppien tunnistaminen sekä rakenteiden erittely. Toimituksellisen jutun syntyprosessi ideoinnista näkökulman etsintään, haastatteluun, kirjoittamiseen sekä jutun käsittelyyn. Yhteistyö toimituksessa sekä journalismin lajit eri medioissa.

2 2 Media ja yhteiskunta Luennot, keskustelut, ryhmätyöt, itsenäiset harjoitukset, lehtityöpajat sekä vierailut toimituksiin. Sanoma- ja aikakauslehdet, radio, tv, internet Lintula-Valkama: Nuoren toimittajan eloonjäämisopas Suhola-Turunen-Varis: Journalistisen kirjoittamisen perusteet tapa- ja asteikko suoritettu / saanut opetusta / - Viestintäihminen Kaisa Hakala 3 opintopistettä, 150 tuntia Kurssin käytyään opiskelijalla on käsitys median rooleista yhteiskunnassa sekä julkisuuden taustoista sekä merkityksistä. Kotimaiseen mediakenttään sekä median omistus- ja yhteistyösuhteisiin tutustuminen. Median toimintalogiikkaan perehtyminen. Julkisuuden historiaan ja merkityksen pohdintaa. Median lukutaidon syventäminen. Luennot, keskustelut, ryhmätyöt, analysointi, itsenäiset harjoitustehtävät, tutustumisvierailut. Kunelius: Viestinnän vallassa Media& viestintä julkaisu Sanomalehtien Liiton materiaalit tapa ja asteikko suoritettu / saanut opetusta / - Viestintäihminen Kaisa Hakala sekä vierailevat luennoitsijat Yhteisöviestintä 3 opintopistettä, 50 tuntia

3 3 Opiskelija tuntee viestinnän, organisaatioviestinnän sekä maineen peruskäsitteet sekä keskeiset teoriat. Hän harjoittelee viestinnän käytäntöä perehtymällä viestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen. Hän ymmärtää työntekijän viestintävastuut sekä omien viestintätaitojen merkityksen. Organisaatioviestinnän peruskäsitteet, teoria sekä tutkimus. Maineenhallinnan käsitteet sekä tutkimus. Viestinnän keinot ja menetelmät. Työyhteisön viestintäympäristö sekä henkilökohtaiset viestintätaidot. Luennot, keskustelut, yhteinen analysointi, ryhmätyöt sekä itsenäiset harjoitukset sekä työpajat. Åberg: Viestinnän strategiat Aula-Heinonen: Maine Juholin: Communicare tapa ja asteikko Suoritettu / saanut opetusta / - Viestintäihminen Kaisa Hakala, vierailevat luennoitsijat TYÖHARJOITTELU Journalistien opiskeluun kuuluu kevätlukukaudella kahden viikon työharjoittelu joko toimituksessa tai viestintäosastolla tai toimistossa. Opisto auttaa tarvittaessa harjoittelupaikan järjestämisessä. 3. Henkilökohtaiset viestintätaidot Englanti 3 op, 64 tuntia Opiskelija ymmärtää vaikeahkoa, tieteellistä englanninkielistä tekstiä ja pystyy keskustelemaan omaan alaansa liittyvistä aiheista suullisesti englanniksi

4 4 Kurssilla luetaan sekä autenttisia että muokattuja englanninkielisiä tekstejä, jotka käsittelevät viestintään ja yhteiskuntatieteisiin liittyviä aiheita. Lisäksi tehdään teksteihin liittyviä luetun ymmärtämistä edistäviä harjoituksia, referaatteja ja sanastoa laajentavia harjoituksia. Tunneilla tutustutaan myös kielen eri variaatioihin sekä kuuntelu- että lukutehtävien avulla. Kirjalliset ja suulliset harjoitukset, itsenäinen työskentely. Olsonen et al. Englannin tekstinymmärtäminen, lehtiartikkelit sekä lisäksi opettajan laatima materiaali Suoritettu / ei suoritettu Hannele Paunu Ruotsi 3 op, 64 tuntia Kurssin tavoitteena on, että opiskelija kehittää ruotsin kielen kirjallista ja suullista taitoaan. Opiskelija ymmärtää yhteiskunnallisten alojen puhuttua ja kirjoitettua ruotsin kieltä sekä pystyy keskustelemaan omaan alaansa liittyvistä kysymyksistä asianmukaista sanastoa ja oikeita rakenteita käyttäen. Kurssin aikana harjoitellaan arkipäivään ja ammattiin liittyviä viestintätilanteita sekä perehdytään yhteiskunnallisten alojen ruotsinkieliseen sanastoon eri tietolähteiden avulla. Opiskelija pitää yhteiskunnalliseen alaan liittyvän alustuksen sekä laatii omalta alaltaan kirjallisen esityksen. Kommunikatiiviset menetelmät, yhteistoiminnallinen oppiminen, kirjalliset ja suulliset harjoitukset, itsenäinen työskentely.

5 5 Esiintymistaito Opetusmonisteet, sanoma- ja aikakauslehdet, tieteelliset ja kaunokirjalliset julkaisut Suoritettu / ei suoritettu Seija Lammi 2 opintopistettä, 32 tuntia Oman viestijäkuvan selkeytyminen ohjaavan palautteen ja itsearvioinnin avulla. Harjaantuminen esiintymis-, ryhmä-, neuvottelu- ja viestintätilanteissa toimimiseen ja niiden analysoimiseen. Viestintätilanteiden analysoiminen, niissä toimiminen ja niiden valmisteleminen. Esiintymisen harjoittelu. Äänenkäytön perusteet ja äänen huolto. Kurssi sisältää lyhyitä luento-osuuksia, paljon ryhmässä tehtäviä harjoituksia, kirjallisuutta ja omaa perehtymistä esiintymistilanteisiin. n jakama materiaali. Suoritettu /ei suoritettu Kaisa Hakala Vuorovaikutustaidot 1 opintopiste, 32 tuntia Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää erilaisia vuorovaikutustilanteita sekä vuorovaikutuksen muotoja.

6 6 Vuorovaikutuksen lainalaisuudet sekä tilanteisiin vaikuttavia tekijöitä. Omien vuorovaikutusominaisuuksien tunnistaminen ja kehittäminen. Kurssi sisältää lyhyitä luento-osuuksia, paljon ryhmässä tehtäviä harjoituksia, kirjallisuutta ja omaa perehtymistä vuorovaikutustilanteisiin. n jakama materiaali. Suoritettu /ei suoritettu Kaisa Hakala Työntekijän viestintätaidot 2 opintopistettä, 32 tuntia Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää työpaikan viestintäympäristön ja siinä tarvittavat viestintätaidot Alaistaitoihin tutustuminen Luennot, keskustelut, ryhmätyöt, harjoitukset sekä analysoinnit Opetusmateriaali n tuottama materiaali tapa ja asteikko Suoritettu / saanut opetusta Tiina Mylläsi, Kaisa Hakala Kielenhuolto ja kirjallisuus 2 op, 64 tuntia Opiskelija tuntee kielen normit sekä kielenhuollon keskeisiä suosituksia ja kantaa vastuuta tekstiensä kielen

7 7 moitteettomuudesta. Opiskelija tunnistaa erilaisia kirjoittamisen lajeja sekä ymmärtää niiden käyttötilanteet Opiskelijaa perehdytetään lukemiseen ja kirjallisuuteen. kielenhuollon periaatteita kielenhuollon ohjeita ja harjoituksia iso ja pieni alkukirjain yhdyssanat ja sanaliitot lyhenteet, lukusanat vierassanojen oikeinkirjoitus välimerkit nominien ja verbien käyttöön liittyviä kysymyksiä Luennot, keskustelut, harjoitukset n kokoama ja laatima oppimateriaali, jonka lähteinä mm. Leino: Taitavan kirjoittajan kielenhuolto. Itkonen: Uusi kieliopas. Pääkkönen & Varis: Kriittinen lukutaito. suoritettu /ei suoritettu Leena Mattila Valokuvaus 7 op, 100 tuntia Kurssin tavoite on, että opiskelija hallitsee digitaalisen kuvaamisen perusteet. Tavoitteena on oppia toimittajan tarvitsemat valokuvaustaidot sekä ymmärtää lehtikuvaajan työskentelyä. Perustiedot ja taidot valokuvauksen teorian ja harjoitusten avulla. Johdatus kuvajournalismiin ja sen historiaan. n jakama materiaali

8 8 Radiotekniikka Luennot, harjoitukset Suoritettu /ei suoritettu Kati Välimäki 2 opintopistettä, 32 tuntia Opiskelija pystyy editoimaan radiojuttuja ja ymmärtää äänitekniikan perusasiat. Editointiohjelman opiskelu. Pienryhmäopetus. Harjoitukset. n jakama materiaali. Suoritettu /ei suoritettu Hannu Harhama Dokumentti ja reportaasi kurssi 3 op, 64 tuntia Opiskelija osaa tuottaa lyhyen videoreportaasin tai esittelyn. Hän hallitsee alan tekniikan perustaidot sekä tuntee kuvakerronnan keinoja. Videokuvaus, editointi, arviointi. Luennot, harjoitukset ryhmä- ja paritöinä. n jakama materiaali

9 9 Suoritettu / ei suoritettu Jorma Mehtonen Taitto ja graafinen suunnittelu 4 op 64 tuntia Opiskelija ymmärtää graafisen suunnittelun perusteet sekä hallitsee taitto-ohjelman tärkeimmät toiminnot. Suunnittelun opiskelu teoriassa ja käytännön harjoitusten avulla Luennot, harjoitukset,. itsenäisesti toteutettavat työt Opintomateriaali n antamat monisteet Suoritettu/ saanut opetusta / - Anne-Marie Vesto OPINTOJEN OHJAUS Opinnoissa keskeinen tavoite on päästä keskustelevaan ja tutkivaan oppimistapahtumaan. Opintojen aluksi solmitaan opettajan ja oppilaiden kesken "palvelusopimus", jossa sovitaan käytännön toimintatavat puolin ja toisin. Tavoitteena on luoda toisia arvostava, kunnioittava ja kannustava ilmapiiri. Erilaiset mielipiteet sallitaan ja keskustelu ymmärretään tärkeänä oppimismuotona. Opintojen alussa opiskelija tekee henkilökohtaisen opetussuunnitelman, joka käsitellään yhdessä linjan vastuuopettajan kanssa. Sen toteutumista seurataan vähintään kahdella henkilökohtaisella opetussuunnitelmakeskustelulla. Opintojen ohjauksessa pyritään henkilökohtaiseen valmennukseen ja palautteeseen. Juttujen ja muiden töiden palautekeskusteluissa on myös opiskelijakollegoilla merkittävä rooli. Opetussuunnitelmaan tarkennetaan tarvittaessa.

Laskentatoimen perusteet ja tilinpäätösanalyysit

Laskentatoimen perusteet ja tilinpäätösanalyysit Laskentatoimen perusteet ja tilinpäätösanalyysit Tunnus: ACC2KJ001 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 6. lukukausi Kieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Ops 2007 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016

Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016 Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016 Klikkaa oppiaineen nimeä ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ RUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN KIELI VIERAAT KIELET MATEMATIIKKA BIOLOGIA MAANTIEDE

Lisätiedot

HELSINGIN LUONNONTIEDELUKIO KURSSIT

HELSINGIN LUONNONTIEDELUKIO KURSSIT HELSINGIN LUONNONTIEDELUKIO KURSSIT Helsingin luonnontiedelukio Mäkelänkatu 84, 00610 HELSINKI PL 3803, 00099 Helsingin kaupunki www.heltiedelu.edu.hel.i rehtori 09 31082062 koulusihteeri 09 31080458 faksi

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Arvot ja toiminta-ajatus 3 1.1. Toiminta-ajatus 3 2. Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet 3 3. Noudatettava paikallinen tuntijako 5 4. Oppimisympäristö ja koulujen toimintakulttuuri

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty 4.8.2011 Rehtorin päätös 36/2011 SISÄLLYSLUETTELO opetus ja ohjaus (Valmentava I)...

Lisätiedot

OPINTOLINJOJEN TOIMINTA- /OPETUSSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015 2016

OPINTOLINJOJEN TOIMINTA- /OPETUSSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015 2016 1 OPINTOLINJOJEN TOIMINTA- /OPETUSSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015 2016 2 ETELÄ-POHJANMAAN OPISTO Opintolinjojen toimintasuunnitelma lukuvuonna 2015 2016 SISÄLLYS Sivut 1. Yleistä 1.1. Opiston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Muotoilun koulutusohjelma

Muotoilun koulutusohjelma Muotoilun koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Kulttuurialan Muotoilija (AMK) ammattikorkeakoulututkinto GRAAFINEN SUUNNITTELU Tavoitteet Tavoitteena on oppia laaja ja monipuolinen perusta graafisesta

Lisätiedot

KUOPION MUOTOILUAKATEMIA

KUOPION MUOTOILUAKATEMIA SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KUOPION MUOTOILUAKATEMIA Opinto-opas 2008 aloittaneet MUOTOILUN TUTKINTOON JOHTAVA AIKUISKOULUTUS PL 98, Piispankatu 8, 70101 Kuopio Puh. (017) 308 111, Fax (017) 308 222 Email:

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ. KLAUKKALAN AIKUISLUKIO lukuvuosi 2015-2016. Kurssien kuvaukset ja oppikirjat. Klikkaa oppiainetta

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ. KLAUKKALAN AIKUISLUKIO lukuvuosi 2015-2016. Kurssien kuvaukset ja oppikirjat. Klikkaa oppiainetta KLAUKKALAN AIKUISLUKIO lukuvuosi 2015-2016 Kurssien kuvaukset ja oppikirjat. Klikkaa oppiainetta ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ RUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN KIELIRUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN

Lisätiedot

YHTEISET TUTKINNON OSAT OPETUSSUUNNITELMA. Voimassa 1.8.2015 alkaen

YHTEISET TUTKINNON OSAT OPETUSSUUNNITELMA. Voimassa 1.8.2015 alkaen YHTEISET TUTKINNON OSAT OPETUSSUUNNITELMA Voimassa 1.8.2015 alkaen 1(75) Sisällys 1. Tutkinnon osan tavoitteet ja muodostuminen... 2 2. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen... 5 2.1. Äidinkieli, suomi...

Lisätiedot

7.3 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain. 7.3.1 Äidinkieli ja kirjallisuus

7.3 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain. 7.3.1 Äidinkieli ja kirjallisuus 7.3 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain 68 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain eri oppiaineissa ovat oppilaan arvioinnin perusta kullakin vuosiluokalla. Opetus on mahdollista

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasennuksen koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja

Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasennuksen koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasennuksen koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Voimassa 1.8.2009 alkaen Sisällysluettelo: AUTOALAN PERUSTUTKINTO, AJONEUVOASENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA, AJONEUVOASENTAJA... 4

Lisätiedot

Opetussuunnitelman kaikkia ammatillisia perustutkintoja ammatillisessa peruskoulutuksessa

Opetussuunnitelman kaikkia ammatillisia perustutkintoja ammatillisessa peruskoulutuksessa Opetussuunnitelman kaikkia ammatillisia perustutkintoja ammatillisessa peruskoulutuksessa koskeva osa Yhteiset opinnot Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä kaikkia perustutkintoja ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki / LUKIO. Opetussuunnitelma. Ainekohtainen osa. Voimassa 1.8.2015 alkaen

Kouvolan kaupunki / LUKIO. Opetussuunnitelma. Ainekohtainen osa. Voimassa 1.8.2015 alkaen Kouvolan kaupunki / LUKIO Opetussuunnitelma Ainekohtainen osa Voimassa 1.8.2015 alkaen LUKIO Opetussuunnitelma 2015- Ainekohtainen osa Sisältö 1. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ... 1 2.

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS VUOSILUOKAT 1-2 TAVOITTEET Äidinkielen opiskelun yleistavoitteena on, että oppilaan ilmaisuhalu ja -rohkeus herää, vahvistuu ja kehittyy. Hän kuuntelee keskittyen ja eläytyen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma Toivakan peruskoulujen luokille 1-9

Opetussuunnitelma Toivakan peruskoulujen luokille 1-9 Opetussuunnitelma Toivakan peruskoulujen luokille 1-9 Sisältö Arvot ja toiminta-ajatus... 6 1. Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet... 7 1.1 Myönteinen minäkuva... 7 1.2 Oppimisen ilo... 7 1.3 Taitojen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIAINEKOHTAISET OPETUSSUUNNITELMAT

PERUSOPETUKSEN OPPIAINEKOHTAISET OPETUSSUUNNITELMAT PRP PPH P ulunsalon kunta ÄY 6.2 Äidinkieli ja kirjallisuus 1 6.3 Vieraat kielet ja toinen kotimainen kieli 32 6.4. atematiikka 54 6.5 Ympäristö- ja luonnontieto 74 6.6. Biologia ja maantieto 86 6.7 Fysiikka

Lisätiedot

opiskelijan opas 2014 2015

opiskelijan opas 2014 2015 opiskelijan opas 2014 2015 Sisältö 1 Oriveden Opiston kirjoittajalukion toiminta-ajatus... 3 2 Opiskelijana kirjoittajalukiossa - miten lukiossa opiskellaan... 3 3 Opiskelusta... 5 4 Lukuvuoden opetussuunnitelma...13

Lisätiedot

HELSINGIN UUSI YHTEISKOULU Peruskoulun opetussuunnitelma Oppiaineosiot

HELSINGIN UUSI YHTEISKOULU Peruskoulun opetussuunnitelma Oppiaineosiot HELSINGIN UUSI YHTEISKOULU Peruskoulun opetussuunnitelma Oppiaineosiot 1 Sisällysluettelo 10. OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ...4 10.1 AIHEKOKONAISUUDET JA OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN...4 10.1.1. Ihmisenä kasvaminen...5

Lisätiedot

Mikkelin lukio Kurssiopas 2014

Mikkelin lukio Kurssiopas 2014 Kurssiopas 2014 n yhteystiedot Päämajankuja 4 50100 Mikkeli Suorat puhelinnumerot Sähköposti Rehtori Jari Tuomenpuro 044 794 2775 jari.tuomenpuro@mikkeli.fi Apulaisrehtori Pirjo Marjukka Hänninen 044 794

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

Mäntyharjun peruskoulun opetussuunnitelma MÄNTYHARJUN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

Mäntyharjun peruskoulun opetussuunnitelma MÄNTYHARJUN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA MÄNTYHARJUN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2005 1 2 1. MÄNTYHARJUN KUNNAN KEHITYSVISIO 2010 Mäntyharju on kansainvälisesti tunnettu Etelä-Savon kehittynein 7000 asukkaan kulttuurikunta, jonka

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN OPPIAINEIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT

MUHOKSEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN OPPIAINEIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT OPETUSLAUTAKUNTA 15.6.2011 110 2011 MUHOKSEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN OPPIAINEIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT MUHOKSEN KUNTA OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT s ISÄLLYS 10.1 ÄIDINKIELI JA

Lisätiedot

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2014-2015 Markkinoinnin ja myynnin perusteet

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2014-2015 Markkinoinnin ja myynnin perusteet Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2014-2015 Markkinoinnin ja myynnin perusteet Tunnus: PTA1RH001 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 1.-2. lukukausi Kieli: suomi

Lisätiedot

PAANAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

PAANAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA PAANAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1. OPETUSSUUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen.... 1 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT.. 1 2.1 Arvot Paanan koulussa. 1 2.2 Paanan koulun toiminta-ajatus. 1

Lisätiedot

Pulkkilan lukio opetussuunnitelma 1.8.2005

Pulkkilan lukio opetussuunnitelma 1.8.2005 Pulkkilan lukio opetussuunnitelma 1.8.2005 Käsitelty: Pulkkilan lukion johtokunta 21 30.11.2004 Sisällysluettelo 1 PULKKILAN LUKION TOIMINTA-AJATUS...4 2 PULKKILAN LUKION ARVOPERUSTA...4 3 TOIMINTAKULTTUURIN

Lisätiedot

Opetussuunnitelma ainekohtaiset sisällöt syksy 2008

Opetussuunnitelma ainekohtaiset sisällöt syksy 2008 Opetussuunnitelma ainekohtaiset sisällöt syksy 2008 Sisällysluettelo 1. Tuntijako 2. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt 2.1. Äidinkieli ja kirjallisuus 2.2. Maahanmuuttajien äidinkieli 2.3. Toinen

Lisätiedot

Kaikille yhteisenä A1-kielenä opiskellaan englannin kieltä. Kielen opetus aloitetaan viimeistään 3. vuosiluokalla.

Kaikille yhteisenä A1-kielenä opiskellaan englannin kieltä. Kielen opetus aloitetaan viimeistään 3. vuosiluokalla. 1. Perusopetuksen arvot ja toiminta-ajatus Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO TORNION YHTEISLYSEON LUKIO - OPETUSSUUNNITELMA 2007 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2007 Päivitetty 1.2.2008 SISÄLLYS 1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 1.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 1 2 ARVOPERUSTA

Lisätiedot