Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusi-Kurkelan rantaasemakaava"

Transkriptio

1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840

2 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (20) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Uusi-Kurkelan ranta-asemakaava koskee Jyväskylän kaupungin 86. kaupunginosassa (Korpilahti) sijaitsevaa tilaa (Uusi-Kurkela). Kaavalla muodostuu kortteli 1 ja siihen liittyvä maa- ja metsätalousalue. Kaavan laatijana on FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Ranta-asemakaava on tullut vireille Keskisuomalaisen kuulutuksella tunnus: Rn86: Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee 3 km Korpilahden keskustasta kaakkoon (kuva kannessa). Suunnittelualueen pinta-ala on 2,6 ha ja siihen kuuluu n. 680 m Päijänteen Kirkkoselän rantaviivaa. 1.2 Kaavan tarkoitus Kaavan tarkoituksena on voimassa olevassa oikeusvaikutteisessa rantayleiskaavassa osoitettujen kolmen rakennuspaikan siirtäminen ranta-asemakaavassa tarkoituksenmukaisemmille paikoille. Kaksi rakennuspaikkaa siirtyy mantereella ja kolmas siirretään saaresta mantereelle. Yleiskaavan rakennuspaikat osoitetaan ranta-asemakaavassa muuhun käyttöön. 1.3 Selostuksen sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan tarkoitus Selostuksen sisällysluettelo Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista. 3 2 Tiivistelmä Kaavaprosessin vaiheet Ranta-asemakaava Asemakaavan toteuttaminen Lähtökohdat Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Maakuntakaava Yleiskaava... 12

3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 2 (20) Vireillä oleva Jyväskylän yleiskaava Voimassa asemakaava Rakennusjärjestys Pohjakartta Asemakaavan suunnittelun vaiheet Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Kaavaehdotukseen valmisteluvaiheen jälkeen tehdyt muutokset Rakennusten etäisyys rantaviivasta Pukkisaaren rakennuspaikan siirrättäminen mantereelle Asemakaavan kuvaus Kaavan rakenne Mitoitus Emätilaselvitys Kaavan vaikutukset Yhdyskuntarakenne Rakennettuun ympäristö Luonto Maisema Liikenne ja tekninen huolto Talous Terveys ja turvallisuus Eri väestöryhmien toimintamahdollisuudet lähiympäristössä Sosiaalisiin olot ja kulttuuri Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö Asemakaavan toteutus Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta... 20

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 3 (20) 1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Kaavakartta Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Seurantalomake 1.5 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 2.2 Ranta-asemakaava Viranomaisneuvottelun muistio Maakuntakaavan apukartta; Juurikkajärven suojelualueen rajaus Jyväskylän yleiskaavaehdotus liitteineen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu vireille tulon kuulutus ja OAS kaavaluonnos kaavaluonnos nähtävillä kaavaehdotus Ranta-asemakaavalla osoitetaan kolme lomarakennuspaikkaa sekä maa- ja metsätalousaluetta. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen 3 LÄHTÖKOHDAT Ranta-asemakaava toteutuu maanomistajan aikataulun mukaisesti. 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Suunnittelualue koostuu mantereen osasta sekä Pukkisaaresta. Suunnittelualueen mantereen puoleisella osalla on yksi rakennettu kiinteistö ja 200 m Päijänteen Kirkkoselän rantaviivaa. Alue on puoliksi peltoa ja alavaa rantavyöhykettä. Alueen pohjoisosassa on pienehkö kukkula. Alueen läpi kulkenut vanha kyläkunnan tiekunnan tie on 70 luvun lopulla siirretty metsän reunaan. Tie on enää tilan käytössä, salmen yli johtava silta on lahonnut käyttökelvottomaksi eikä ole enää liikennöitävissä. Myös vastarannalla sillan kohdalta on tie kynnetty pois. Alueella ei ole enää läpikulkumahdollisuutta. Pukkisaari on alava ja runsaspuustoinen, 0,5 ha kokoinen saari Päijänteessä. Etäisyys mantereelle on 200 m. Rantaviivan pituus on 480 m. Suunnittelualueen luonnonympäristö mantereella on vahvasti ihmistoiminnan muokkaamaa. Alueen luonteeseen vaikuttaa sekä historia vanhana maatalousympäristönä että nykyiset hoitotavat. Ranta-alue on istutettua koivikkoa, jonka pohjakerros on pääosin hoidettua ja avointa. Paikoin puustossa kasvaa myös mäntyjä. Puuston rakenteen johdosta alue ei ole liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä. Suunnittelualueelle ei nykyisellään sijoitu merkittäviä luontoarvoja.

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 4 (20) Ortoilmakuvassa näkyy viljelykäytössä oleva pelto samoin kuin puustorakenne ja hettojen sijainti, eli vesijättöjen ja lintujen suosimien pesimä- ja levähdysympäristöjen sijainti. Linnustoalueita ovat veden vaivaamat alueet. Linnustollisesti tärkeät alueet eivät sijoitu itse suunnittelualueella, eivätkä suunnittelualueen muutokset olennaisesti muuta näiden alueiden nykytilaa. Linnuston suosimia alueita on sekä Päijänteen puolisella rannalla että Juurikkajärvessä suunnittelualueen länsipuolella. Kuva 1: Maanmittauslaitoksen ortoilmakuva, suunnittelualue(et) on rajattu punaisella. Arto Sipinen 1 ja Heikki Sihvonen 2 olivat käyneet mantereen puoleisella suunnittelualueella Selostukseen on lainattu Sipisen valokuvia kyseiseltä käynniltä. FCG:n ympäristösuunnittelijoilla (FT biologi Marjo Pihlaja ja FM biologi Tuomo Pihlaja) on myös aiemmilta vuosilta kokemusta alueen ympäristöstä ja linnustosta. 1 Jyväskylän kaupunki, suunnitteluinsinööri 2 ympäristönsuojelusuunnittelija (luonnonsuojelu ja maasto- sekä vesiliikenneasiat), Jyväskylän kaupunki

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 5 (20) Kuva 2: Valokuvien indeksikartta Kuva 3: Indeksikartan kuvaussuunta 226 Kuva 4: Indeksikartan kuvaussuunta 235.

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 6 (20) Kuva 5: Indeksikartan kuvaussuunta 237. Maakuntakaavassa Juurikkajärvi ranta-alueineen on suojelualueena (S), jonka suojelutavoitteena ovat linnustoarvojen säilyttäminen. Maakuntakaavan merkintöjen pohjana oleva Juurikkajärven suojelualueen rajaus on esitetty Kuva 7. Rajaus ei yllä suunnittelualueelle. Keski-Suomen lintutieteellisen Yhdistyksen verkkosivuilla Juurikkajärveä kuvataan seuraavasti: Juurikkajärvi on pieni ja matala lampi aivan Päijänteen kupeessa. Muuttoaikoina paikan linnusto on monipuolinen ja katetusta lintutornista voi kiikaroida huonollakin säällä. Tornista näkee myös Päijänteen rantaan, missä on usein enemmän lintuja kuin itse järvellä. Vilkkainta aikaa on huhti-toukokuu, jolloin lammella levähtää paljon vesilintuja ja satunnaisemmin kahlaajia. Kesällä on hiljaisempaa. Juurikkajärven lintutorni on osa Haukankierrosta. Haukankierros on suosittu, 12 km pitkä maastoon keltaisin maalimerkein viitoitettu luontopolku. Reitin varrella on mm. Haukanvuori, jolta on näkymiä Päijänteelle 3. Kuva 6: Juurikkajärven lintutorni. Kuva: Tuomo Pihlaja Lajisto: Kevätmuuton aikaan vesilinnut ja kahlaajat. Kesällä peltolinnut ja yölaulajat. Harvinaisin paikalla tavattu lintu on ristisorsa. Juurikkajärvessä on 90 luvulle asti ollut satojen pesien naurulokkiyhdyskunta, joka on sittemmin hävinnyt luontaisesti. Yhdyskunta sijaitsi välittömästi suunnit- 3

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 7 (20) telualueen länsipuolella. Nykyisellään järvellä pesii sorsalintuja ja vakituisesti pesivä laulujoutsen. Sorsalintujen lisäksi alueella pesii silkkiuikku ja nokikana. Kaavamuutokset eivät olennaisesti muuta Juurikkajärven nykytilaa. Suunnittelualueella on jo käytössä oleva rakennuspaikka, jolla tapahtuva toiminta ei ole häirinnyt alueen linnustoa. Kuva 7: Mantereen puolen osan maastonmuodostus esitetty 10 cm korkeuskäyrin. Kuvassa sinisellä näkyy maakuntakaavan merkintöjen pohjana oleva apukartan mukainen Juurikkajärven suojelualueen rajaus.

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 8 (20) Kuva 8: Alueen topografia suhteessa laajempaan ympäristöön. Mantereen puolella Uusi-Kurkelan maiseman rajaavat Lahdenvuori, Pellonpään vuori, Haukkavuori, Paskomäki ja Sihverinvuori Rakennettu ympäristö Peruskartalla ( ) näkyy suunnittelualueella 50 luvulta asti paikalla ollut Uusi-Kurkela tilan rantasauna. Rannassa on sijainnut myös venetalas. Kuva 9: Peruskartta alueella on rantasauna, grillikatos ja Pukkisaaresta siirretty jalasmökki.

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 9 (20) Kuva 10: Indeksikartan kuvaussuunta 220 Kuva 11: Indeksikartan kuvaussuunta 243. Kuva 12: Indeksikartan kuvaussuunta 219. Rakennetun kulttuuriympäristön osalta ei ole tarvetta lisätutkimuksille. Kunnallistekniikka Suunnittelualuetta sivuaa etelässä Hyrkkölän vesiosuuskunnan vesi- ja viemärilinja (äskettäin kaivettu linja näkyy ortoilmakuvassa peltoalueella). Vesiosuuskunnan toiminta-aluetta ei ole vielä vahvistettu. Muinaisjäännökset 2005 on alueella tehty kattava muinaisjäännösinventointi. Korkeuskäyrien ja muiden alueen ominaisuuksien perusteella arvioidaan, että muinaisjäännösten

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 10 (20) Maanomistus selvittäminen ei ole enää tarpeen. Alue on kokonaisuudessaan maanomistajan tilaa Uusi-Kurkela. 3.2 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Alueella on voimassa Keski-Suomen maakuntakaava. Ympäristöministeriö vahvisti Keski-Suomen maakuntakaavan ja se sai lainvoiman Suunnittelualueelle ei kohdistu merkintöjä. Alueen vieressä on luontokohdemerkintä S (Juurikkajärvi ranta-alueineen. Suojelutavoitteena on linnustoarvojen säilyttäminen. Suojelutavoitteen toteutuskeinona voi olla ls-lain mukaisen suojelualueen perustaminen tai arvojen turvaaminen kuntakaavoituksella 4 ). Kuva 13: Ote maakuntakaavasta ja suunnittelualueen sijainti. Maakuntakaavaa on täydennetty ja täydennetään vaihemaakuntakaavoilla. Vaihemaakuntakaava 1 Ensimmäisessä vaihemaakuntakaavassa on varattu maa-alue Jyväskylän seudun uudelle jätteenkäsittelykeskukselle. Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan Ympäristöministeriö vahvisti kaavan Korkein hallintooikeus hylkäsi kaikki kaavasta tehdyt valitukset Kaavassa ei ole osoitettu aluevarausta suunnittelualueelle. Vaihemaakuntakaava 2 Toisen vaihekaavan tavoitteena on turvata Keski-Suomen maakunnassa laadukkaiden kiviainesten saanti yhdyskunta- ym. rakentamiseen sekä suojella samalla 4 Liitto / Reima Välivaara / sähköposti

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 11 (20) arvokkaita harju-, kallio- ja moreenialueita. Ympäristöministeriö vahvisti 2. vaihemaakuntakaavan maakuntavaltuuston hyväksymässä muodossa Kaava sai lainvoiman KHO:n hylättyä kaavasta tehdyn valituksen. Kaavassa ei ole merkintöjä suunnittelualueelle. Alueen eteläpuolella on ge/1 merkintä. Kuva 14: Ote vaihemaakuntakaavasta 2 ja suunnittelualueen sijainti Vaihemaakuntakaava 3 Kolmas vaihemaakuntakaava osoittaa alueita turvetuotannolle ja suojelee samalla arvokkaita suoluonnon kohteita. Kaavassa osoitetaan myös maakunnallisesti merkittävät tuulivoimapuistojen alueet. Ympäristöministeriö vahvisti kaavan Vahvistamatta jäi 4 tuulivoimapuiston aluetta ja 42 turvetuotantoon soveltuvaa suota. Keski-Suomen liitto valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen vahvistamatta jätettyjen tuulivoimapuistojen ja 39 turvetuotantoon soveltuvan suon osalta. Kaavassa ei osoiteta suunnittelualueelle aluevarausta. Kuva 15: Ote vaihemaakuntakaavasta 3 ja suunnittelualueen sijainti Vaihemaakuntakaava 4 Neljäs vaihemaakuntakaava päivittää lainvoimaisen maakuntakaavan kaupallisen palveluverkon ja taajamatoiminnot sekä tarpeellisilta osin siihen liittyvää alue- ja yhdyskuntarakennetta. Ympäristöministeriö vahvisti kaavan ja se sai lainvoiman Suunnittelualuetta koskien ei ole merkintöjä.

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 12 (20) Yleiskaava Kuva 16: Ote vaihemaakuntakaava 4:stä ja suunnittelualueen sijainti Alueella on voimassa Korpilahden kunnan hyväksymä oikeusvaikutteinen Päijänteen rantayleiskaava, osat I ja II (osa-alue) 5. Rantaosayleiskaava on tullut voimaan Kuva 17: Ote voimassa olevasta rantaosayleiskaavasta. Yleiskaavassa suunnittelualueelle on osoitettu kolme rakennuspaikkaa RA2 (kaksi mantereella ja yksi saaressa), suojelualuetta SL ja maa- ja metsätalousaluetta M. Yleiskaava on ohjeena ranta-asemakaavaa laadittaessa. Ranta-asemakaavan laadinnan yhteydessä tulee perusteltavaksi osayleiskaavaan merkittyjen rakennuspaikkojen siirtäminen esitetylle paikalle ja niiden vaikutus luontokohteeseen Vireillä oleva Jyväskylän yleiskaava 6 Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan tarkistetussa muodossa kokouksessaan Valtuuston hyväksymispäätöksestä on jätetty yhdeksän valitusta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on antamallaan välipäätöksellä kieltänyt 5 Oiva - Ympäristö- ja paikkatietopalvelu 6

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 13 (20) Jyväskylän kaupungin yleiskaavan osittaisenkaan täytäntöönpanon, kunnes kaavasta tehdyt valitukset on hallinto-oikeudessa ratkaistu tai hallinto-oikeus sitä ennen toisin määrää. Yleiskaavaehdotuksessa Päijänteen rantayleiskaava jää voimaan nykyisellään. Jyväskylän yleiskaavaa varten tehtyjä selvityksiä: Voimassa asemakaava Rakennusjärjestys Pohjakartta Ekologinen viherverkkoselvitys ESSU-selvitys Isot tiehankkeet Kaupallinen palveluverkkoselvitys Kivat naapurit-selvitys MASSU-selvitys Mitoitusselvitys Maisema- ja viheralueselvitys Tilaa vaativa kauppa Vaikutusten arviointi Alueelle ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Niiltä osin kuin yleiskaavalla ei muuta määrätä, noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa rakennusjärjestystä. Rakennusjärjestys on luettavissa mm. kaupungin www-sivuilta. Jyväskylän kaupunki on laatinut alueelle pohjakartan. Pohjakartan tasokoordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK26. Y-koordinaatista on poistettu projektiokaistasta tuleva Korkeusjärjestelmä on N2000. Pohjakartan hyväksyy kaupungingeodeetti Erja Saarivaara. 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Ranta-asemakaavan laatimisen syynä on että voimassa olevassa oikeusvaikutteisessa rantayleiskaavassa alueelle osoitetut kaksi rantarakennuspaikkaa sijaitsevat alavalla ja osin rakennuskelvottomalla alueella. Myös saareen osoitettu rakennuspaikka on rakennettavuudeltaan saaren alavuuden takia huono. Maanomistajat ovat lisäksi suunnitelleet kesäasunnon rakentamista vanhan sauna/kesänviettopaikan kohdalle, jolle voimassa olevassa yleiskaavassa ulottuu suojelualue (SL). Yleiskaavan suojelualue on ilmeisesti rajattu seutukaavassa olleen aluerajauksen perusteella. Seutukaava on kumoutunut maakuntakaavan myötä. Maakuntakaavassa suojelualuevaraus on korvattu kohdemerkinnällä. Maakuntakaavan kohdemerkintä ei kohdistu aiotuille rakennuspaikoille. Kaupunki ja ELY-keskus esittivät ranta-asemakaavan laatimista. Työn yhteydessä tarkistetaan luontoalueen nykyinen rajaustulkinta. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kaavan laadinta on käynnistetty maanomistajan päätöksellä.

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 14 (20) 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Ranta-asemakaavaan liittyvän osallistumis- ja arviointisuunnitelman (liite) mukaisesti. Suunnittelukohteella ei ole kuivalla maalla rajanaapureita, se sisältyy yhden kiinteistön sisälle. Suunnittelualuetta kiertävä vesialue kuuluu valtiolle (Metsähallitus 7 ), jota kuullaan maanomistajana. Rannalla on myös vesijättöä, josta on tehty vesijätön ja rantaruohikoiden jako (Hyrkkölän jakokunta). Juurikkajärvessä on monta maan(veden)omistajaa Viranomaisyhteistyö ELY-keskus on todennut ranta-asemakaavan laatimisen tarpeen ennen vireille tuloa. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty Asianosaisille viranomaisille varataan tilaisuus lausunnon antamiseen kaavan luonnos- ja ehdotusvaiheissa. Viranomaisneuvottelu järjestetään tarvittaessa sen jälkeen, kun kaavaehdotus on ollut nähtävillä ja sitä koskeva palaute on saatu. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Siirtää rantayleiskaavan rakennuspaikat ranta-asemakaavassa paremmille paikoille. Voimassa olevassa yleiskaavassa osoitetut rakennuspaikat osoitetaan rantaasemakaavassa muuhun käyttöön. Juurikkajärven linnustoarvojen säilymisen tarkistaminen. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Ranta-asemakaavan laatimisen vaihtoehtona on rakennusten sijoittaminen voimassa olevan rantaosayleiskaavan mukaisesti. Rakennuspaikat ovat sekä alavia että pehmeitä ja siten huonosti rakentamiseen soveltuvia. Rakennuspaikkojen siirtovaihtoehdoista on kysytty neuvoa kaupungilta ja ELYkeskukselta, jotka ovat suositelleet asian ratkaisemista ranta-asemakaavan laatimisella. Hankkeen mitoituksen, suunnittelualueen koon ja maastonmuotojen johdosta rakennuspaikkojen sijoitukselle ei ole muita mielekkäitä vaihtoehtoja kuin esitetty. Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen Kaava oli luonnoksena nähtävillä ja siitä pyydettiin lausunnot asianosaisilta viranomaisilta. Lausuntoja annettiin neljä kappaletta; Keski-Suomen museo Museolla ei ollut huomauttamista Uusi-Kurkelan ranta-asemakaavan muutosluonnokseen rakennetun kulttuuriympäristön eikä arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. Keski-Suomen ELY-keskus ELY-keskuksella ei ollut huomautettavaa ranta-asemakaavaluonnoksesta. 7 Usein Seppo Manninen / Luontopalvelut

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 15 (20) Metsähallitus Kaavoitettava alue rajoittuu Metsähallituksen hallinnassa olevaan vesialueeseen mutta kaavoitettavalla alueella ei sijaitse Metsähallituksen hallinnassa olevia alueita. Metsähallituksella ei ollut huomautettavaa ranta-asemakaavaluonnoksesta. Keski-Suomen Liitto Liiton mielestä Juurikkajärven suojelutavoite on otettu huomioon UusiKurkelan kaavaluonnoksessa, eikä liitolla ole asemakaavaluonnokseen maakuntakaavoituksesta johtuvaa huomautettavaa. Lausuntojen johdosta ranta-asemakaavaluonnokseen ei kohdistunut muutostarpeita. 4.6 Kaavaehdotukseen valmisteluvaiheen jälkeen tehdyt muutokset Rakennusten etäisyys rantaviivasta Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen todettiin, että kaavaluonnoksessa olleilla rakentamisen etäisyyttä rannasta säätävillä asetuksilla rakentaminen ohjautuisi liikaa tonttien takareunaan ja pois maaston korkeimmalta kohdalta. Samalla rakennukset sijoittuisivat lähemmäksi Juurikkajärven luonnonsuojelualuetta. Rakentamisen etäisyyttä koskeva määräys muutettiin muotoon Muun kuin alle 25 kem² suuruisen saunarakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 20 metriä ja alimman sokkelikorkeuden vähintään 1 metri ylävesirajaa korkeammalla. Ellei ylävesirajaa ole tiedossa, on alimman lattiatason oltava vähintään 1,7 m keskiveden korkeudesta. Määräys myötäilee voimassa olevan rantaosayleiskaavan määräystä. Koska ylävesirajaa ei ole tiedossa (2015) tulee noudatettavaksi alimman lattiatason osalta vähimmäiskorkeuserovaatimus +1,7 m keskivedenkorkeudesta. Keskivesi Päijänteen pohjoisosassa on SYKE:n sivuston mukaan 78,15 m NNjärjestelmässä. NN:ään tulee lisätä 0,54 m koron muuntamiseksi N2000 järjestelmään. Lattiatason tulee siten olla 78,15+0,54+1,7 = 80,39 m N2000. Kuva 18: Päijänteen vedenkorkeuskäyrä (SYKE)

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 16 (20) Tontilla 2 maanpinnan korkeusasema 20 m:n etäisyydellä rantaviivasta on n. 79,5 m. Rakennuksen lattiatasoa tulee siten nostaa n. 90 cm maanpinnasta Pukkisaaren rakennuspaikan siirrättäminen mantereelle Kaavaluonnoksen mukaisella ratkaisulla yleiskaavan rakennuspaikat siirtyvät Uusi-Kurkelan tilan 50-luvulta asti olleen rantasaunan paikalle. Uusi-Kurkelan tilan rantasaunalle pyrittiin osoittamaan korvaava ohjeellinen paikka tilan kohdalle rantaan, kaavan maa- ja metsätalousalueelle M. Samalla M alueen merkinnän selityksestä olisi poistettu kielto alueelle rakentamisesta. Tilan rantarakentamisoikeuden tulkittiin kuitenkin tällä ratkaisulla ylittyvän. Siksi päätettiin ottaa Pukkisaari mukaan ranta-asemakaavaan ja siirtää siellä yleiskaavassa sijaitseva lomarakennusoikeus mantereelle. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus Emätilaselvitys Ranta-asemakaavalla osoitetaan kolme RA tonttia. Rantaosayleiskaavassa olleiden rakennuspaikkojen kohta sekä saari kokonaisuudessaan osoitetaan maaja metsätalousalueeksi M. RA tonttien rantavyöhyke määrätään istutettavaksi / säilytettäväksi. Kaavan pinta-ala on m² = 2,6 ha. Kaavassa on 3 RA tonttia, joiden pinta-alat ovat m², m² ja m². Rakennusoikeus on kaavamääräyksen mukaan enintään 8 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 250 kem². Rakennusoikeudet ovat näin määräten tonteilla 250 kem², 223 kem² ja 182, yhteensä 656 kem². M alueen pinta-ala on m². Koko kaava-alueen aluetehokkuus on 0,03. Korttelialueen tehokkuus on 0,07. Rantarakentamisen tasapuolisuus on selvitetty rantaosayleiskaavoituksen yhteydessä emätila (aik.kantatila) - selvityksellä. Kuva 19: Ote Päijänteen RYK:n emätilaselvityksestä.

18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 17 (20) Kuva 20: RYK:n mitoitusperiaatteet

19 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 18 (20) Kuva 21: Uusi-Kurkela -tilan palstat ja määräalat kartalla 5.2 Kaavan vaikutukset Yhdyskuntarakenne Ranta-asemakaavalla ei ole vaikutusta jo aiemmin maakunta- ja yleiskaavatasolla ratkaistuun yhdyskuntarakenteeseen koska mitoitus pysyy samana Rakennettuun ympäristö Luonto Rakennettu ympäristö alueella kolminkertaistuu toteutumisen myötä. Kaavan toteutumisen myötä kaadetaan jonkun verran puustoa rakennusten kohdalta. Koska kyseessä on lomarakentaminen ja viihtyvyyteen halutaan panostaa, pyritään todennäköisesti luontoa mahdollisimman paljon säästävään rakennustapaan. Suojelualuerajauksen reunaan sijoittuu nykyiselläänkin ihmistoimintaa (viljelyssä oleva pelto ja vanha rakennuskanta). Todennäköisesti vesilinnustoon kohdistuvat ihmisen aiheuttamat häiriövaikutukset eivät merkittävästi muutu nykyisestä. Rakennusvaiheessa rakentamismelu voi jossain määrin karkottaa väli-

20 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 19 (20) Maisema aikaisesti alueella levähtävää tai pesivää linnustoa. Vaikutus on ohimenevä. Rantavyöhyke säilyy puustoisena, mikä vähentää vaikutusta järvimaisemaan päin. Rakennukset sijoittuvat pellon ja puuston rajalle ja ovat mittasuhteiltaan hillityt. Maisema ei muutu merkittävästi Liikenne ja tekninen huolto Talous Alueen läpi peruskartassa kulkeva vanha kyläkunnan tiekunnan tie on 70 luvun lopulla siirretty metsän reunaan. Tie on enää tilan käytössä, salmen yli johtava silta on lahonnut käyttökelvottomaksi eikä ole enää liikennöitävissä. Myös vastarannalla sillan kohdalta on tie kynnetty pois. Ranta-asemakaavan toteutumisen vaikutus liikennemäärään on vähäinen, n. 3 ajoneuvon verran kasvattava. Uusia liikenneväyliä ei ole tarpeen rakentaa. Alueen läheisyyteen ulottuu äskettäin rakennettu vesihuoltolinja (näkyy ilmakuvassa pellolla). Kun vesiosuuskunnan toiminta-alue hyväksytään ja jos rakennukset kuuluvat sen piiriin, on toiminta-alueella oleva kiinteistö liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Liittyminen on tarpeellista paitsi ympäristön niin myös vesihuoltolaitoksen toimintaedellytysten takia. Vesihuoltolainsäädäntö tulee noudatettavaksi, vaikkei siitä olisi erikseen mainintaa kaavamääräyksissä. Tarvittaessa rakennukset ovat suhteellisen helposti liitettävissä vesihuoltoverkkoon. Ranta-asemakaavan toteutuminen tukee lähialueen taloutta erityisesti rakentamisen edellyttämien investointien kautta Terveys ja turvallisuus Ei merkittävää vaikutusta. Lisääntyneen asutuksen myötä alue voidaan kokea hieman turvallisempana Eri väestöryhmien toimintamahdollisuudet lähiympäristössä Ei merkittävää vaikutusta Sosiaalisiin olot ja kulttuuri Ei merkittävää vaikutusta. 5.3 Ympäristön häiriötekijät Ympäristössä ei ole häiriötekijöitä eikä ranta-asemakaava luo merkittävää häiriötekijää ympäristölle. 5.4 Kaavamerkinnät ja määräykset 5.5 Nimistö Kaavamerkinnät ja määräykset ovat pääosin ympäristöministeriön aihetta käsittelevän oppaan mukaiset. Kaavamerkinnät ja määräykset ovat kiinteästi kaavakartan yhteydessä. Alueelle ei sijoitu uusia katuja, nimettyjä puistoja tai muita alueita.

21 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 20 (20) 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Alueen toteutumista ohjaavat kaavamerkinnät ja määräykset. Niiltä osin kuin niissä ei muuta määrätä, noudatetaan kaupungin rakennusjärjestystä, maankäyttö- ja rakennuslakia sekä Suomen rakentamismääräyskokoelmaa. 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus Alueen rakentumisen ajankohta on maanomistajan päätettävissä. Kaavamääräyksen mukaisesti alimman lattiatason tulee olla vähintään 1 m ylävesirajaa korkeammalla. Ellei ylävesirajaa ole tiedossa, on alimman lattiatason oltava vähintään 1,7 m keskiveden korkeudesta. Alin suositeltava rakentamiskorkeus Päijänteen rannalla on yleensä +80,94 (N2000). 6.3 Toteutuksen seuranta Alueen toteutumista ranta-asemakaavan mukaisesti valvoo ja ohjaa Jyväskylän kaupungin rakennusvalvonta rakennuslupamenettelyn kautta. FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy

22 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840

23 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY OSALLISTUMIS- JA ARVI- OINTISUUNNITELMA 1 (12) Sisältö 1 Suunnittelutehtävä ja tavoitteet Suunnittelu- ja vaikutusalue Ranta-asemakaavan laatimisen tarve ja tavoitteet Lähtökohdat Alueen yleiskuvaus Kunnallistekniikka Juurikkajärvi Suunnittelutilanne Vuorovaikutusmenettelyt Osalliset Vireille tulo Tiedottaminen Luonnosvaihe Kaavaehdotus Hyväksyminen Viranomaisyhteistyö Selvitykset Tehdyt selvitykset Tehtävät selvitykset Vaikutusten arviointi Arvioitavat vaikutukset Vaikutusten arviointimenetelmät Osallistuminen vaikutusten arviointiin Kaavaprosessin eteneminen Ohjelmointi ja aineiston hankinta marraskuu 2013 toukokuu Kaavan valmisteluvaihe ja asemakaavaluonnos kesäkuu Asemakaavaehdotus elokuu Hyväksymiskäsittely syyskuu Lisätiedot Jyväskylän kaupunki Kaavaa laativa konsultti Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Uusi-Kurkela OAS 009.docx

24 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY OSALLISTUMIS- JA ARVI- OINTISUUNNITELMA 2 (12) Uusi-Kurkelan ranta-asemakaava 1 SUUNNITTELUTEHTÄVÄ JA TAVOITTEET 1.1 Suunnittelu- ja vaikutusalue Uusi-Kurkelan ranta-asemakaavan laadinta on aloitettu maanomistajien päätöksellä marraskuussa Ranta-asemakaava koskee tilaa (Uusi Kurkela). Suunnittelualueen pinta-ala on 1,3 ha ja se sijaitsee 3 km Korpilahden keskustasta kaakkoon. Kuva 1: Suunnittelualueen sijainti peruskartalla (MML 2013) Suunnitelman vaikutukset kohdistuvat naapurikiinteistöjen lisäksi lähivastarannoille. 1.2 Ranta-asemakaavan laatimisen tarve ja tavoitteet Ranta-asemakaavan laatimisen syynä on alueella voimassa olevan oikeusvaikutteisen rantayleiskaavan tarkentaminen. Rantayleiskaavassa alueelle osoitetut kaksi rantarakennuspaikkaa sijaitsevat alavalla ja osin rakennuskelvottomalla alueella. Maanomistajat ovat suunnitelleet kesäasunnon rakentamista vanhan sauna/kesänviettopaikan kohdalle, jolle voimassa olevassa yleiskaavassa ulottuu suojelualue (SL). Yleiskaavan suojelualue on ilmeisesti rajattu seutukaavassa olleen aluerajauksen perusteella. Seutukaava on kumoutunut maakuntakaavan myötä. Maakuntakaavassa suojelualuevaraus on korvattu kohdemerkinnällä (Kuva 6). Maakuntakaavan kohde- Uusi-Kurkela OAS 009.docx

25 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY OSALLISTUMIS- JA ARVI- OINTISUUNNITELMA 3 (12) merkintä ei kohdistu aiotuille rakennuspaikoille. Luontoalueen nykyistä rajaustulkintaa on tiedusteltu Keski-Suomen Liitolta. Oletettavaa on, että suojelutarve kohdistuu rantavyöhykkeelle, ranta-asemakaavan suunnittelualueen ulkopuolelle. Kuva 2: Suunnittelualue peruskartalla (MML 2013) Jyväskylän kaupungin kaavoittaja ja Keski-Suomen ELY-keskuksen viranomainen ovat todenneet, että asian ratkaiseminen vaatii ranta-asemakaavan laatimisen. Maanomistajien tavoitteena on siirtää rantayleiskaavan rakennuspaikat seuraavassa kuvassa esitettyihin kohtiin: Kuva 3: Ote voimassa olevasta rantayleiskaavasta ja kohdat, joihin rakennuspaikat on tavoitteena siirtää. Ranta-asemakaava-alue rajataan siten, että voimassa olevassa yleiskaavassa osoitetut rakennuspaikat osoitetaan muuhun käyttöön. Uusi-Kurkela OAS 009.docx

26 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY OSALLISTUMIS- JA ARVI- OINTISUUNNITELMA 4 (12) 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 Alueen yleiskuvaus Suunnittelualueella on yksi rakennettu kiinteistö ja siihen sisältyy 200 m Päijänteen Kirkkoselän rantaviivaa. Alue on puoliksi peltoa ja alavaa rantavyöhykettä. Alueen pohjoisosassa on pienehkö kukkula. Alueen läpi kulkenut vanha kyläkunnan tiekunnan tie on 70 luvun lopulla siirretty metsän reunaan. Tie on enää tilan käytössä, salmen yli johtava silta on lahonnut käyttökelvottomaksi eikä ole enää liikennöitävissä. Myös vastarannalla sillan kohdalta on tie kynnetty pois. Alueella ei ole enää läpikulkumahdollisuutta. Kuva 4: Jyväskylän kaupungin ortoilmakuva, suunnittelualue on rajattu punaisella ja tavoitetontit (1 ja 2) merkitty. Ortokuvan eteläosa (kuvassa ruskeampi alue) on Maanmittauslaitoksen aineistoa. 2.2 Kunnallistekniikka 2.3 Juurikkajärvi Suunnittelualuetta sivuaa etelässä Hyrkkölän vesiosuuskunnan vesi- ja viemärilinja (juuri kaivettu linja näkyy ortoilmakuvassa peltoalueella). Vesiosuuskunnan toiminta-aluetta ei ole vielä vahvistettu. Alueen lounaispuolella n. 150 m päässä (kts. Kuva 2) on Juurikkajärven lintutorni. Hyrkkölän Juurikkajärvi on pieni ja matala lampi aivan Päijänteen kupeessa. Muuttoaikoina paikan linnusto on monipuolinen ja katetusta lintutornista on hyvä kiikaroida huonollakin säällä. Tornista näkee myös Päijänteen rantaan, missä on usein enemmän lintuja kuin itse järvellä. Vilkkainta aikaa on huhti-toukokuu, jolloin lammella levähtää paljon vesilintuja ja satunnaisemmin kahlaajia. Kesällä on hiljaisempaa. Uusi-Kurkela OAS 009.docx

27 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY OSALLISTUMIS- JA ARVI- OINTISUUNNITELMA 5 (12) Juurikkajärven lintutorni on osa Haukankierrosta. Haukankierros on suosittu, 12 km pitkä maastoon keltaisin maalimerkein viitoitettu luontopolku. Reitin varrella on mm. Haukanvuori, jolta on upeita näkymiä Päijänteelle 1. Kuva 5: Juurikkajärven lintutorni. Kuva: Tuomo Pihlaja Lajisto: Kevätmuuton aikaan vesilinnut ja kahlaajat. Kesällä peltolinnut ja yölaulajat. Harvinaisin paikalla tavattu lintu on ristisorsa. 2.4 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Alueella on voimassa Keski-Suomen maakuntakaava. Ympäristöministeriö vahvisti Keski-Suomen maakuntakaavan ja se sai lainvoiman Suunnittelualueelle ei kohdistu merkintöjä. Alueen vieressä on luontokohdemerkintä S (Juurikkajärvi ranta-alueineen. Suojelutavoitteena on linnustoarvojen säilyttäminen. Suojelutavoitteen toteutuskeinona voi olla ls-lain mukaisen suojelualueen perustaminen tai arvojen turvaaminen kuntakaavoituksella 2 ). Kuva 6: Ote maakuntakaavasta ja suunnittelualueen sijainti Liitto / Reima Välivaara / sähköposti Uusi-Kurkela OAS 009.docx

28 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY OSALLISTUMIS- JA ARVI- OINTISUUNNITELMA 6 (12) Maakuntakaavaa on täydennetty ja täydennetään vaihemaakuntakaavoilla. VMK1 Ensimmäisessä vaihemaakuntakaavassa on varattu maa-alue Jyväskylän seudun uudelle jätteenkäsittelykeskukselle. Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan Ympäristöministeriö vahvisti kaavan Korkein hallintooikeus hylkäsi kaikki kaavasta tehdyt valitukset Kaavassa ei ole osoitettu aluevarausta suunnittelualueelle. VMK2 Toisen vaihekaavan tavoitteena on turvata Keski-Suomen maakunnassa laadukkaiden kiviainesten saanti yhdyskunta- ym. rakentamiseen sekä suojella samalla arvokkaita harju-, kallio- ja moreenialueita. Ympäristöministeriö vahvisti 2. vaihemaakuntakaavan maakuntavaltuuston hyväksymässä muodossa Kaava sai lainvoiman KHO:n hylättyä kaavasta tehdyn valituksen. Kaavassa ei ole merkintöjä suunnittelualueelle. Alueen eteläpuolella on ge/1 merkintä. Kuva 7: Ote vaihemaakuntakaavasta 2 ja suunnittelualueen sijainti VMK3 Kolmas vaihemaakuntakaava osoittaa alueita turvetuotannolle ja suojelee samalla arvokkaita suoluonnon kohteita. Kaavassa osoitetaan myös maakunnallisesti merkittävät tuulivoimapuistojen alueet. VMK3 on maakuntavaltuuston hyväksymä mutta ei vielä lainvoimainen. Kaavassa ei osoiteta suunnittelualueelle aluevarausta. Kuva 8: Ote vaihemaakuntakaavasta 3 ja suunnittelualueen sijainti Uusi-Kurkela OAS 009.docx

29 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY OSALLISTUMIS- JA ARVI- OINTISUUNNITELMA 7 (12) VMK4 Neljäs vaihemaakuntakaava päivittää lainvoimaisen maakuntakaavan kaupallisen palveluverkon ja taajamatoiminnot sekä tarpeellisilta osin siihen liittyvää alue- ja yhdyskuntarakennetta. VMK4 on maakuntavaltuuston hyväksymä mutta ei vielä lainvoimainen. Suunnittelualuetta koskien ei ole merkintöjä Yleiskaava Kuva 9: Ote vaihemaakuntakaava 4:stä ja suunnittelualueen sijainti Alueella on voimassa Korpilahden kunnan hyväksymä oikeusvaikutteinen Päijänteen rantayleiskaava, osat I ja II (osa-alue)3. Rantaosayleiskaava on tullut voimaan Kuva 10: Ote voimassa olevasta rantaosayleiskaavasta. Yleiskaavassa suunnittelualueelle on osoitettu kaksi rakennuspaikkaa RA2 ja suojelualuetta SL. 3 Oiva - Ympäristö- ja paikkatietopalvelu Uusi-Kurkela OAS 009.docx

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840 1 (12) Sisältö 1 Suunnittelutehtävä ja tavoitteet...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 67090238.ABJ1 4.9.2009/19.10.2009/24.3.2010 Jyväskylän kaupunki 88. kaupunginosa (Korpilahti, Heinosniemi) Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Koskien

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16WWE0247 11.3.2011/päivitetty 5.4.2011 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa (Korpilahti) Tervamäen ranta-asemakaavan muutos Rn86:005 1 Sisältö 1 SUUNNITTELUTEHTÄVÄ

Lisätiedot

VUOHENSALON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS

VUOHENSALON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VUOHENSALON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10.9.2012 P15411 1 (14) Sisällysluettelo 1. Suunnittelutehtävä ja lähtökohdat... 2 1.1.

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.08.2010/päivitetty 13.12.2010 16WWE0693 Joutsa UPM-Kymmene Oyj Joutsa 2 SISÄLTÖ: MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 3 MISSÄ JA MITÄ ON SUUNNITTEILLA? 3 MITKÄ OVAT SUUNNITTELUN TAVOITTEET?

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI AIJASAHON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN 76. KAUPUNGINOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI AIJASAHON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN 76. KAUPUNGINOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI AIJASAHON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN 76. KAUPUNGINOSA 10.12.2013/20.10.2014 2 SISÄLTÖ 3 SUUNNITTELUALUE JA LÄHTÖKOHDAT 3 TAVOITTEET 4 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 16WWE0492 5/2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KEHVONSALON KARTANON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 Sisältö 1 SUUNNITTELUTEHTÄVÄN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 Suunnittelutehtävän määrittely 3 1.2 Suunnittelutilanne

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5147 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Justeerinpuiston/ Kotikioskin asemakaavan muutoksen selostus 9. kaupunginosa (Kärki) korttelin 731 osa sekä katu- ja puistoalue HALLINTOKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 1.8.2006

Lisätiedot

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.9.2009, 12.1.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Koiviston ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635)

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

PÄLKÄNE HARHALA. KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNE HARHALA. KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE HARHALA KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.6.2009 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Kuikon ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Harhala (402)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Laajaniemi 2:223 ja Leppäranta 2:195. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

MURSKETIEN ASEMAKAAVA

MURSKETIEN ASEMAKAAVA UURAISTEN KUNTA MURSKETIEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.9.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella (pohjakuva MML2015).

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Liite 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KORPISEN KYLÄ Tila 5:22 Valola Jurakkajärven ranta-asemakaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN PÄIVITETTY

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut KAAVASELOSTUS Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 12.04.2016 2 Kaavaselostuksen sisällysluettelo: 1 Perus- ja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma TOIVAKAN KUNTA VIISARIMÄKI KIRKONKYLÄ OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 03.03.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne 2. Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet 3. Laaditut

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(10) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KUHMOISTEN SISÄJÄRVIEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN TILAA SELKÄRANTA (291-402-10-65) JA MÄÄRÄ-

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 2061 Kaavatunnus: 2-237 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus MYKKÄLÄ - TORPPI TORNION KAUPUNGIN 15. TORPIN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 21 ASEMAKAA- VAN MUUTOKSEN SELOSTUS 22.9.2015 LUONNOS TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI LIITE 1 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSAN NRO 8 KORTTELIN 801 TONTTI 7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.11.2014, TARK. 6.2.2015 Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 172-RAK1506 SALON KAUPUNKI VAKURIN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.6.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

HALLINMÄEN ASEMAKAAVA

HALLINMÄEN ASEMAKAAVA MULTIAN KUNTA HALLINMÄEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.8.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella (pohjakuva MML2015). Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

LUHANKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LUHANKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUHANKA HAKULINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa laadittaessa tulee tehdä kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012 OAS 1 (6) KONNEVEDEN KUNTA PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Hannu Heiskanen OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 1 (8) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 167-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI 1 RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 26.11.2007 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne 635 Kylä: Vehkajärvi 461 Tila:

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 205 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (6) Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

Vuorisalon ranta-asemakaavan kumoaminen tilan osa-alueelta (Ehdotus).

Vuorisalon ranta-asemakaavan kumoaminen tilan osa-alueelta (Ehdotus). Kangasniemen kunta Ote Vuorisalon ranta-asemakaavasta (vahvistettu 20.12.2000). Punainen pistekatkoviiva on 10 metriä sen kaava-alueen ulkopuolella, jonka sisäpuolinen asemakaava kumoutuu. 1:5000 Vuorisalon

Lisätiedot

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI E27462 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN JA KURENALAN ETELÄISEN OSAN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011, 19.2.2013, 27.1.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011, 19.2.2013, 27.1.2014 1.6.2011, 19.2.2013, 27.1.2014 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja:

Lisätiedot

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 21.3.2013 NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja

Lisätiedot

Kemin korkeusjärjestelmämuutoksesta johtuva asemakaavan muutos (N2000) SELOSTUS - LUONNOS 10.09.2013 (sama pvm kuin karttaan)

Kemin korkeusjärjestelmämuutoksesta johtuva asemakaavan muutos (N2000) SELOSTUS - LUONNOS 10.09.2013 (sama pvm kuin karttaan) ASEMAKAAVAMUUTOS KOKO KEMIN KAUPUNGIN ASEMAKAAVA-ALUEET Kemin korkeusjärjestelmämuutoksesta johtuva asemakaavan muutos (N2000) SELOSTUS - LUONNOS 10.09.2013 (sama pvm kuin karttaan) 1 (6) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Pirilän Kukkatalo Oy:n liiketoiminnan alueella Kerttulan kaupunginosassa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA 1.6.2011 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja: Tammela Pääjärven

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) LUONNOSVAIHE

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki 1/6 KUOPION KAUPUNKI SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS alue sijoittuu Tahkovuoren rinnealueen pohjoispuolelle Syvärin rannalle.

Lisätiedot