TILATUKI TUKIOIKEUKSIEN SIIRROT SIIRTOEHDOT JA OHJEET VUONNA 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILATUKI TUKIOIKEUKSIEN SIIRROT SIIRTOEHDOT JA OHJEET VUONNA 2007"

Transkriptio

1 TILATUKI TUKIOIKEUKSIEN SIIRROT SIIRTOEHDOT JA OHJEET VUONNA 2007 Muistilista siirroista on ilmoitettava luovuttavan tilan kuntaan mennessä koko tilan siirrot ovat mahdollisia saakka tärkeät lomakkeet: 103A ja 103B lomakkeita 103A ja 103B ei tarvitse palauttaa, ellei tukioikeuksia siirretä tilanne ennen siirtoja: vahvistetut tukioikeudet ovat vahvistusta hakeneiden tilojen omistuksessa ja hallinnassa tukioikeuksia voi myydä, ostaa, vuokrata tai muutoin siirtää siirtotyypit: tukioikeuden hallinnan tai omistuksen siirto lomakkeet ja ohjeet lähetetään tiloille seuraavinakin vuosina ennen päätukihakua TUTUSTUKAA HUOLELLISESTI OHJEISIIN JA LOMAKKEISIIN Lisätietoja kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta ja paikallisen työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolta

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä Tilatuki ja tukioikeus Tietoa vuokranantajalle Siirron edellytykset ja rajoitteet Tukioikeuden luovuttaja Vastaanottaja Käyttöalue = tukialue Omistuksen siirto Hallintaoikeuden siirto eli tukioikeuksien vuokraus Tukioikeuksien vaihto Ylivoimainen este Erityistukioikeuden siirtäminen Viiden (5) vuoden siirtokielto Muut siirrot Tukikelpoinen ala Mikä on tukikelpoista alaa? Milloin tukikelpoinen ala on ilmoitettava? Miten tukikelpoisesta alasta on ilmoitettava? Siirrosta ilmoittaminen Ilmoitusaika tukivuodelle Ilmoituslomakkeet Lomakkeen täyttäminen ja jättäminen Erikseen sovittavat asiat Allekirjoitukset Liitteet Lomakkeen peruminen Lomakkeiden käsittely Tukioikeus verotuksessa Tuloverotus ja varojen arvostaminen Arvonlisäverotus Perintö- ja lahjaverotus Ennakkotieto verokohtelusta Liitteet Esimerkkejä tukioikeuksien siirroista

3 1 YLEISTÄ 1.1 Tilatuki ja tukioikeus Tilatuki on tuotannosta irrotettu tukimuoto, jonka saaminen ei edellytä sadontuotantoa tai -korjuuta. Tilatuki otettiin Suomessa käyttöön vuonna Tilatuki perustuu tilan hallinnassa oleviin tukioikeuksiin ja tukikelpoiseen alaan. Tuen saaminen edellyttää täydentävien ehtojen noudattamista. Tukioikeudet on vahvistettu vuoden 2006 päätukihaussa viljelijän ilmoittamien tukikelpoisten hehtaarien perusteella. Tukioikeudet on vahvistettu sekä viljelijän omistamien että vuokrasopimuksen perusteella hallinnassa olleiden tukikelpoisten hehtaarien perusteella. Tukioikeus oikeuttaa lähtökohtaisesti yhden hehtaarin tilatukeen. Pienin tukioikeuden määrä voi kuitenkin olla 0,01 hehtaaria. Tukioikeuden arvo määräytyy tasatukiosan ja mahdollisten lisäosien perusteella. Tukioikeuksia on kolmea eri tyyppiä; perustukioikeus, kesannointioikeus, joka velvoittaa viljelijän kesannoimaan sekä erityistukioikeus. Jokaisella korkeintaan hehtaarin kokoisella tukioikeudella on yksilöivä numerotunniste, tukioikeustunnus. Tukioikeustunnuksia ei kuitenkaan käytetä tukioikeuksia siirrettäessä. Esitäytetty tukioikeuslomake 103A lähetetään ennen tukihakua tiloille, joiden omistuksessa tai hallinnassa on tukioikeuksia. Tukioikeuslomakkeessa ei käytetä tukioikeustunnuksia, vaan samanlaiset tukioikeudet esitetään yhtenä ryhmänä. Tukioikeudet myös siirretään ryhmittäin. Yhteen ryhmään voi kuulua ainoastaan täysin samanlaisia tukioikeuksia. Tilatuen maksaminen edellyttää myös tukihaussa ilmoitettua tukikelpoista alaa, joka on viljelijän hallinnassa vähintään kymmenen kuukauden ajan. Tukikelpoisella alalla on oltava tukikelpoinen kasvusto ja sitä on hoidettava täydentävien ehtojen mukaisesti. Tilatukea voi hakea tukioikeuksista, jotka ovat viljelijän hallinnassa kunkin tukivuoden kesäkuun 15. päivänä. Tukikelpoisella alalla voidaan käyttää vastaava määrä tilan hallinnassa olevia tukioikeuksia. Tarkemmin tilatuesta ja tukioikeuksista kerrotaan vuosittaisessa tukihakuoppaassa, joka löytyy mm. internetistä osoitteesta 1.2 Tietoa vuokranantajalle Vuokralaiset ja vuokranantajat voivat/ovat voineet sopia keskenään tukioikeuksien siirroista, esimerkiksi niissä tapauksissa, joissa vuokrapeltojen perusteella viljelijälle vahvistettujen tukioikeuksien halutaan siirtyvän vuokranantajalle vuokrasopimuksen päätyttyä. Näissä sopimuksissa voidaan sopia siitä, millaisia tukioikeuksia siirretään ja maksetaanko mahdollisista tukioikeuksiin sisältyvistä lisäosista korvaus vuokramiehelle. Tilakohtaiset lisäosat korottavat tukioikeuksien arvoa, jolloin maksettava tilatuki on hehtaaria kohti suurempi. Tilakohtaiset lisäosat on vahvistettu vuonna 2006 tukikelpoista alaa viljelleen viljelijän aikaisemman tuotannon perusteella. Edellä mainitut sopimukset ovat kuitenkin sopijaosapuolten välisiä. Tukioikeuksien siirtämiseen tarvittavat tarkat tiedot on ilmoitettava aina lomakkeilla 103A ja 103B. Tukioikeuksien siirtäminen ei edellytä sitä, että maanvuokrasopimuksissa olisi erikseen sovittu tukioikeuksien siirroista. Siirtäminen voidaan tehdä lomakkeilla 103A ja 103B, kun molemmat osapuolet allekirjoittavat lomakkeen. Tukioikeuksien omistusoikeus rekisteröidään kahdella tasolla. Tukioikeudet rekisteröidään maataloushallinnon rekisterissä tilan yksilöllisen tunnuksen (tilatunnus) perusteella. Tilatunnuksen lisäksi tukioikeudet rekisteröidään henkilötasolla. Henkilö voi olla juridinen tai luonnollinen henkilö. Tilatunnus on käytössä kaikilla aktiivisilla maatiloilla. Tuotannon lopettaneilla tiloilla voi olla tilatunnus, joka on rekisterissä passiivisena. Tukioikeuksien siirto vuokranantajalle edellyttää, että hänellä on tilatunnus. Rekisteröinnissä voidaan käyttää jo olemassa olevia passiivisia tilatunnuksia. 3

4 Tukioikeuksien rekisteröintiä varten voidaan perustaa uusi tilatunnus, jos vuokranantajalla ei ole tilatunnusta ennestään. Tilatunnuksen perustaa sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen, jossa tilan talous-keskus sijaitsee. Jos tilalla ei ole talouskeskusta, perustetaan tilatunnus kuntaan, jonka alueella pääosa tilan pelloista sijaitsee. Tarvittavat tiedot voidaan ilmoittaa esim. lomakkeilla 101A ja 101D. Tarkempia tietoja antaa tilan sijaintikunnan maaseutu-elinkeinoviranomainen. 2 SIIRRON EDELLYTYKSET JA RAJOITTEET Tukioikeuksille rekisteröidään omistaja sekä tila- että henkilötasolla ja haltija tilatasolla. Tilatason rekisteröintiyksikkö on tilatunnus. Henkilötason rekisteröintiyksikkö on henkilötunnus tai y-tunnus. Tukioikeuksien omistus ja hallinta on vahvistettu vuonna 2006 tilalle, joka on hakenut tukioikeuksien vahvistamista vuoden 2006 päätukihaussa. Tukioikeuden omistus ja hallinta voidaan jatkossa siirtää, joko yhdessä tai erikseen. 2.1 Tukioikeuden luovuttaja Tukioikeuden luovuttajalla tarkoitetaan osapuolta, jolta tukioikeudet siirretään. Tukioikeuksien omistuksen voi siirtää vain se henkilö (luonnollinen tai juridinen) tai henkilöiden ryhmä, jonka omistukseen tukioikeudet on rekisteröity. Vuoden 2006 tukihakemuksen 101D lomakkeella ilmoitettiin henkilöt, joiden omistukseen tukioikeudet on rekisteröity. Tukioikeuden hallinnan voi siirtää vain se tila, jonka hallinnassa tukioikeudet ovat kyseisenä tukivuotena. 2.2 Vastaanottaja Tukioikeus voidaan siirtää pääsääntöisesti vain viljelijälle. Viljelijällä tarkoitetaan maataloustoimintaa harjoittavaa luonnollista tai juridista henkilöä tai näiden ryhmää. Maataloustoiminnalla tarkoitetaan sitä, että tilalla harjoitetaan eläinten kasvatusta/pitoa, viljelyä tai maatalousmaa säilytetään täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten mukaisesti. Täydentävistä ehdoista on kerrottu tarkemmin vuoden 2007 tukihakuoppaassa ja erillisessä "Viljelytapa ja ympäristöehdot" -oppaassa. Maanomistaja, jonka hallinnassa on edellä mainittujen vaatimusten mukaisessa kunnossa olevaa peltoa, voi täyttää edellä mainitun viljelijävaatimuksen. Tukikelpoisen alan on oltava maanomistajan hallinnassa vähintään hetkellisesti. Tukioikeuden omistusta ei voida siirtää maanomistajalle kesken vuokrasopimuskauden. Viljelijän määritelmän täyttyminen on tarvittaessa todistettava siirtoilmoituksen liitteenä jätettävällä päättyvällä/alkavalla vuokrasopimuksella, kauppa-/lahjakirjoin tai muulla tavoin osoittamalla. Tukioikeudet voivat siirtyä perintönä tai ennakkoperintönä myös sellaiselle henkilölle, joka ei täytä viljelijän määritelmää. 2.3 Käyttöalue = tukialue Tukioikeuksien käyttöalue on se tukialue, jolle tukioikeudet on vahvistettu tukikelpoisen alan perusteella. Tukioikeus voidaan käyttää vain saman käyttöalueen tukikelpoisella alalla. Suomi on jaettu kolmeen tilatukialueeseen. Tilatukialueet ovat nykyisten tukialueiden yhdistelmiä, joita ovat A, B-C1 ja C2-C4. Tilan talouskeskuksen sijainti ei rajoita tukioikeuksien siirtoa, mutta tukioikeus voidaan kuitenkin käyttää vain sellaisella alalla, joka sijaitsee tukioikeuden käyttöalueella. 2.4 Omistuksen siirto Tukioikeuden omistus voidaan siirtää pääsääntöisesti ilman tukikelpoisen alan siirtoa. Tukioikeus voidaan myydä tai lahjoittaa ilman kytkentää peltoalaan. Omistusoikeuden siirtäminen (palauttaminen) vuokranantajalle vastaa luonteeltaan myyntiä tai lahjaa (verotuksen osalta ks. kohta 5). Poikkeuksena edellisestä pääsäännöstä on, että vuonna 2006 vahvistettuja tukioikeuksia ei ole mahdollista siirtää ilman vastaavaa tukikelpoista alaa ennen kuin ensimmäinen tukioikeuksien omistaja on käyttänyt hänelle vahvistetuista tukioikeuksista yhtenä tukivuonna vähintään 80 prosenttia. Käyttösään- 4

5 nöstä voidaan poiketa, jos kyseessä on ylivoimainen este tai poikkeuksellinen olosuhde. Viljelijä voi myös luovuttaa käyttämättä jääneet tukioikeudet vapaaehtoisesti kansalliseen varantoon. Näin voidaan vahvistaa 80 % käyttösäännön toteutuminen ja tukioikeuksien siirto ilman vastaavaa pinta-alaa on mahdollista. Luovutus voidaan tehdä ilmoittamalla siitä kirjallisesti vapaa-muotoisella ilmoituksella TE-keskukseen. Omistusoikeus voidaan siirtää myös tilan sisällä henkilöltä tai henkilöiltä toiselle (ks. liitteet esimerkki D). 2.5 Hallintaoikeuden siirto eli tukioikeuksien vuokraus Tukioikeuksien siirrosta voidaan ilmoittaa ennakkoon tai takautuvasti. Jos siirretään vain tukioikeuden hallintaoikeus (tukioikeuksien vuokraus), on samalla siirrettävä vastaava määrä tukikelpoista alaa. Tukioikeuden hallinta ei voi siirtyä ennen maanvuokrasopimuksen alkamista. Maanvuokrasopimus sen sijaan voi alkaa ennen kuin tukioikeuden hallinta siirtyy. Esim voidaan ilmoittaa tukioikeuksien hallinnan siirrosta, vaikka maanvuokrasopimus alkaisi vasta 1.4. samana vuonna. Tällöin myös tukioikeuden hallinnan katsotaan siirtyvän 1.4. vastaanottavalle tilalle. Toisaalta voidaan ilmoittaa myös tukioikeuden hallinnan siirrosta vaikka maanvuokrasopimus olisi samana vuonna alkanut jo 1.2. Tukioikeuksien hallinnan siirto tehdään tukivuosiksi. Jos hyväksyttävästä hallinnan siirrosta ilmoitetaan ennen , voidaan tukioikeuden hallinta siirtää tukivuodelle 2007, jolloin vastaanottaja on oikeutettu tilatukeen kyseisestä tukioikeudesta vuonna Lomakkeella 103B ilmoitetaan myös viimeinen hallinnan siirron tukivuosi. Tämä on viimeinen tukivuosi, jolloin tukioikeuden hallinta on vastaanottajalla ja hän on oikeutettu tilatukeen kyseisestä tukioikeudesta. Ilmoitetun viimeisen tukivuoden jälkeen tukioikeus palautuu luovuttajan hallintaan. Palautus tapahtuu automaattisesti tukioikeusrekisterissä eikä osapuolten tarvitse siitä erikseen ilmoittaa. Jos osapuolet haluavat jatkaa tukioikeuden vuokrausta, on tästä ilmoitettava uudelleen lomakkeella 103B. Koska tukioikeus voidaan vuokrata vain samaksi ajanjaksoksi kuin on vuokrattu tukikelpoista alaa, on maanvuokrasopimuksen oltava voimassa viimeisenä tukivuotena asti. Käytännössä vuokrasopimus kannattaa tehdä siten, että myös tilatuen ehtona oleva 10 kk hallinta-aika tulee täytettyä. Esim. jos maanvuokrasopimus on tehty päättyväksi, voidaan tukioikeuden hallinnan siirron viimeiseksi tukivuodeksi ilmoittaa vuosi 2009, mutta ei vuotta 2010, koska maanvuokrasopimus päättyy ennen Tukikelpoisen alan siirtyminen on osoitettava liittämällä siirtolomakkeeseen kopio kirjallisesta maanvuokrasopimuksesta tai antamalla vastaavat tiedot lomakkeen 103B kohdassa 4. Tarkemmin tukikelpoisen alan ilmoittamisesta on kerrottu kohdassa Tukioikeuksien vaihto Viljelijät voivat vaihtaa tukioikeuksien omistuksen keskenään. Esimerkiksi tila A voi siirtää tilalle B tarralapullisia tukioikeuksia ja tila B vastaavasti tilalle A perustukioikeuksia. Vaihdot rekisteröidään normaaleina omistusoikeuden siirtoina lomakkeella 103B. Molemmista siirroista on täytettävä oma lomakkeensa. Omistusoikeuden siirto on pysyvä. Jos osapuolet haluavat siirtää tukioikeudet takaisin alkuperäisille tiloille, on se tehtävä uusilla omistusoikeuden siirtoilmoituksilla. Koska tukioikeutta ei voi vuokrata ilman vastaavaa pinta-alaa, ei ole mahdollista vaihtaa ainoastaan tukioikeuksien hallintaa. Samalla tulisi vuokrata myös vastaavat määrät tukikelpoista alaa. 2.7 Ylivoimainen este Jos ylivoimainen este tai poikkeuksellinen olosuhde todetaan, tukioikeuksien omistusoikeus voidaan siirtää, vaikka 80 prosentin käyttösääntö (ks. vuoden 2007 tukihakuoppaan kohta 6.5.4) ei täyty. 5

6 Ylivoimaisena esteenä pidetään epänormaalia tai ennustamatonta tapahtumaa, joka aiheutuu hakijasta riippumattomasta syystä ja jonka seurauksia ei olisi pystytty välttämään tarpeellisesta varovaisuudesta huolimatta. EU:n säädösten mukaan ylivoimaisiksi esteiksi voidaan hyväksyä tapauskohtaisesti mm. seuraavat ennustamattomat tapahtumat: hakijan kuolema, hakijan pitkäaikainen työkyvyttömyys, vakava luonnononnettomuus, joka koskee merkittävää osaa tilan maatalousmaasta, karjankasvatukseen tarkoitettujen tilan rakennusten tuhoutuminen onnettomuudessa ja eläinkulkutauti, joka koskee hakijan koko karjaa tai sen osaa. Pakkolunastus ei ole ylivoimainen este. Hakemuskäsittelijä päättää tapauskohtaisesti, onko kysymyksessä ollut ylivoimainen este. 2.8 Erityistukioikeuden siirtäminen Erityistukioikeuksia on Suomessa vahvistettu noin 30 tilalle. Erityistukioikeuksien siirtäminen tapahtuu pääsääntöisesti samoin periaattein kuin muidenkin tukioikeuksien. Erityistukioikeuksien perusteella voidaan maksaa tilatuki joko jatkamalla kotieläintuotantoa erityistukioikeuden edellyttämässä laajuudessa (eläinyksiköiden perusteella) tai käyttämällä erityistukioikeus tukikelpoisella pinta-alalla. Jos luovuttavalla tilalla on hallinnassaan kaksi tai useampia erityistukioikeuksia, voi vastaanottaja käyttää erityistukioikeudet eläinyksiköiden perusteella vain, jos luovuttavan tilan kaikki erityistukioikeudet siirretään samanaikaisesti samalle vastaanottajalle. Mikäli erityistukioikeudet siirretään vastaavasti erikseen, muuttuvat ne perustukioikeuksiksi ja ne voidaan käyttää ainoastaan tukikelpoisella pinta-alalla. 2.9 Viiden (5) vuoden siirtokielto Kansallisesta varannosta myönnetyissä tukioikeuksissa on viiden (5) vuoden siirtokielto. Siirtokielto tarkoittaa sitä, että viljelijä ei saa siirtää kansallisesta varannosta myönnetyn tukioikeuden hallintaa tai omistusoikeutta viiden ensimmäisen vuoden aikana. Kielto koskee myös tukioikeutta, jonka arvoa on korottanut kansallisesta varannosta myönnetty lisäosa vähintään 20 % tai enemmän. Näiden tukioikeuksien siirto on mahdollista, jos viljelijä luovuttaa kansallisesta varannosta saadun osan lisäosasta takaisin varantoon. Varannosta saadun osan luovutus voidaan tehdä ilmoittamalla siitä kirjallisesti vapaamuotoisella ilmoituksella TE-keskukseen. Kansallisesta varannosta myönnettyjen tukioikeuksien siirtokielto ei koske tukioikeuksia, jotka siirretään perintönä tai ennakkoperintönä. Sukupolvenvaihdosta ei katsota tässä yhteydessä mukaan perinnöksi tai ennakkoperinnöksi. Varannosta myönnetyt tukioikeudet voidaan siirtää viiden vuoden (5) siirtokiellon aikana myös tilojen sulautumisen tai jakautumisen yhteydessä. Tilojen sulautumisella tarkoitetaan kahden tai useamman tilan sulautumista yhdeksi uudeksi tilaksi. Uuden tilan osakkaana tulee olla vähintään yksi henkilö jokaisesta alkuperäisestä tilasta. Osakkuus on pystyttävä todistamaan. Lisämaan tai tilakokonaisuuden ostaminen olemassa olevan tilan yhteyteen ei ole sulautumista. Toisin sanoen, jos viljelijä ostaa esim. naapuritilan, jolle on vahvistettu tukioikeudet kansallisesta varannosta, ei ostajalle voida siirtää näitä tukioikeuksia. Tilan jakautumisella tarkoitetaan alkuperäisen tilan jakamista, jonka seurauksena syntyy vähintään yksi uusi tila. Tukioikeuksien siirto on mahdollinen, jos tilan jakautuessa vähintään yhden uuden tilan yksi viljelijä on ollut osakkaana alkuperäisessä jakautuneessa tilassa. Osakkuus on pystyttävä todistamaan Muut siirrot Viljelijä voi vapaaehtoisesti siirtää omistuksessaan ja hallinnassaan olevan tukioikeuden tai sen osan tai osan tukioikeuden lisäosan arvosta kansalliseen varantoon. Tämä mahdollisuus voi olla tarpeen esim. 80 % käyttösäännön täyttämiseksi tai varannosta saadun tukioikeuden siirtämiseksi (ks. vuoden 2007 tukihakuoppaan kohta 6.5.4). 6

7 Tukioikeuksien vahvistamisen yhteydessä joissakin erityistapauksissa tila on saanut tarralappuja enemmän kuin tilalle vahvistettiin perustukioikeuksia, jolloin osa tarralapuista on jouduttu vahvistamaan kesannointioikeuksiin. Tarralaput oikeuttavat tilatuen saamisen tiettyjen vihannesten ja marjojen viljelyalalta. Jos viljelijä hankkii myöhemmin omistukseensa ja hallintaansa tarralaputtomia perustukioikeuksia, voi hän pyytää tarralappujen siirtoa kesannointioikeuksilta perustukioikeuksille. Edellä mainituille siirroille ei ole omaa lomakettaan, vaan nämä siirrot voidaan ilmoittaa vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella, joka toimitetaan paikalliseen TE-keskukseen. 3 TUKIKELPOINEN ALA 3.1 Mikä on tukikelpoista alaa? Tukikelpoisella alalla tarkoitetaan tilatuen tukikelpoisia aloja, joita ovat tilatukiominaisuuksiltaan: - pelto - pysyvä laidun sekä - seuraavien pysyvien kasvien alat: non food -sopimusalat, non food - sitoumusalat ja energiakasvituen sopimusalat. Poikkeuksena tukikelpoisesta alasta ovat 20-vuotiset ympäristötuen erityistukisopimusalat, jotka on ilmoitettu tilatukiominaisuudeltaan pelloksi. Näitä sopimusaloja ei katsota tukikelpoisiksi aloiksi tukioikeuksia siirrettäessä. Tukikelpoisten alojen tarkastelu tehdään vuonna 2006 hyväksyttyjen tukihakemustietojen perusteella. Pinta-aloina käytetään viimeisimpiä digitoituja peruslohkojen pintaaloja. Siirtojen hyväksyttävyyttä arvioitaessa ei tarkastella kuitenkaan tilatuen tukikelpoisen alan 10 kk hallinta-aikavaatimusta eikä kasvulohkotason ilmoituksia vuodelle 2006 tai 2007 (pl. edellä mainitut pysyvien kasvien poikkeukset). kasvatettiin vuonna 2006 tai tullaan kasvattamaan vuonna Myöskään kesannointioikeuksien siirto ei edellytä, että siirtyvä tukikelpoinen pinta-ala olisi tai tulisi olemaan kesannoitua pinta-alaa. On kuitenkin muistettava, että tilatuen saamiseksi tukikelpoisen pinta-alan on täytettävä tietyt vaatimukset. Näistä edellytyksistä on tarkemmin kerrottu vuoden 2007 hakuoppaan luvussa Milloin tukikelpoinen ala on ilmoitettava? Lomakkeella 103B voidaan aina ilmoittaa tukioikeuksien siirron yhteydessä siirtynyt tukikelpoinen pinta-ala. Pakollista tukikelpoisen alan ilmoittaminen on silloin, kun tukioikeuksia vuokrataan. Tukikelpoisen alan ilmoittamista edellytetään myös silloin, jos tukioikeuden omistusoikeus aiotaan siirtää, mutta luovuttava tila ei ole täyttänyt 80 %:n käyttövelvoitetta. Tilat, joiden koko maataloustuotanto on mukana luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmässä, ovat vapautettuja kesannointivelvoitteesta. Vapautus kesantovelvoitteesta koskee niitä kesannointioikeuksia, jotka tilalle on vahvistettu vuonna Luonnonmukaista tuotantoa harjoittavalle tilalle siirretyt kesannointioikeudet ovat vapaita kesantovelvoitteesta, jos samalla on siirretty vastaava määrä tukikelpoista alaa. Ostetut kesannointioikeudet ovat vapautettuja kesannointivelvoitteesta vain, jos kesannointioikeuksien siirron yhteydessä on siirtynyt myös tukikelpoista alaa. Vapautusmahdollisuus koskee myös tiloja, jotka aikovat tulevaisuudessa siirtyä luomutuotantoon koko tilan osalta. Tilalle hankittavien kesannointioikeuksien yhteydessä tulee ilmoittaa tukikelpoista alaa, jotta myös nämä kesannointioikeudet oikeuttaisivat vapautukseen tulevaisuudessa. Tarkemmin luomutilojen kesannointivapautuksesta on kerrottu vuoden 2007 tukihakuoppaan kohdassa Esim. tarralapullisia tukioikeuksia vuokrattaessa ei ole merkitystä sillä, mitä kasvia samanaikaisesti siirtyvällä tukikelpoisella alalla 7

8 3.3 Miten tukikelpoisesta alasta on ilmoitettava? Tukikelpoisen alan hallintaoikeuden siirtyminen todennetaan siirtoilmoituksen 103B liitteistä, kuten maanvuokrasopimuksen kopiosta ja/tai lomakkeesta 102C (peruslohkojen muutoslomake). Asiapapereista on käytävä ilmi: vuokranantaja vuokraaja vuokrasopimuksen alkamispäivä vuokrasopimuksen päättymispäivä vuokratut peruslohkot (tunnukset) ja vuokrattujen peruslohkojen pinta-alat. Vastaavat tiedot voidaan antaa myös 103B lomakkeella. Maanvuokralain (258/1966) mukaan maatalousmaan vuokrasopimus on tehtävä määräajaksi. Ellei määräaikaa ole vuokrasopimukseen merkitty, katsotaan sen olevan voimassa kaksi vuotta. Suullinen vuokrasopimus on pätevä silloin, kun rakentamattoman maatalousmaan vuokra-aika on korkeintaan kaksi vuotta. Suullisten vuokrasopimusten osalta tulee tiedot sopimuksen sisällöstä kirjoittaa siirtoilmoituksen lisätiedot kohtaan tai erilliselle liitteelle. tiedoista on käytävä ilmi ainakin vuokranantaja ja vuokraaja, vuokrasopimuksen alkamis- ja päättymispäivä sekä vuokratut peruslohkot sekä niiden pinta-alat. Kun on kyse maakaupasta, kaupan kohteena olevat peruslohkot ja niiden pinta-alat on ilmoitettava esim. lomakkeella 102C. Huom. Jos pellon haltija muuttuu, on lomake 102C joka tapauksessa palautettava tukihaun yhteydessä kuntaan. Tällöin samaa tietoa ei tarvitse ilmoittaa kahteen kertaan. Tukikelpoista pinta-alaa vaativaa tukioikeuksien siirtoilmoitusta ei kuitenkaan voida käsitellä ennen kuin tieto siirtoon liittyvistä peruslohkoista ja niiden pinta-aloista on annettu. 4 SIIRROSTA ILMOITTAMINEN 4.1 Ilmoitusaika tukivuodelle 2007 Tukioikeuksien siirroista on ilmoitettava luovuttavan tilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään , jotta tukioikeuden hallinta voidaan siirtää tukivuodelle Mikäli ilmoitus toimitetaan jälkeen, voi uusi haltija käyttää tukioikeutta vasta vuoden 2008 tukihakemuksella. Tukioikeuksien siirrosta voidaan ilmoittaa ennakkoon tai takautuvasti. Jos siirretään vain tukioikeuden hallintaoikeus, on samalla siirrettävä vastaava määrä tukikelpoista alaa ja tukioikeuden hallinnan katsotaan alkavan maanvuokrasopimuksen alkamispäivästä. Esim. jos tukioikeuden hallinnan siirtoilmoitus jätetään , mutta maanvuokrasopimus alkaa , ei tukioikeuden hallintaa voida siirtää tukivuodelle Käytännössä tukioikeuksien hallinnan siirron yhteydessä tehtävät maanvuokrasopimukset on syytä tulla voimaan ennen 30.4., jotta tilatuen maksatuksen edellytyksenä olevan 10 kk hallinta-aika täyttyisi. Koko tilan hallinnan siirto Koko tilan hallinnan siirrolla tarkoitetaan tapausta, jossa tilan kaikki tukikelpoiset eläimet ja viljelymaat siirtyvät yhdelle uudelle haltijalle. Tällöin myös tuet maksetaan tilan uudelle haltijalle. Entiselle haltijalle voi jäädä puutarhamaaksi enintään 10 % tilan peltoalasta, kuitenkin enintään yksi hehtaari. Tilatuki voidaan maksaa ja tukioikeudet voidaan siirtää jatkajan hallintaan tukivuodelle 2007, jos koko tilan hallinnan siirto on tehty viimeistään Tarkemmin koko tilan hallinnan siirtoon liittyvistä ehdoista on kerrottu vuoden 2007 hakuoppaan liitteessä D. Koko tilan hallinnan siirrosta (lnro 156) ja samassa yhteydessä tehtävästä tukioikeuksien siirrosta (Lnro 103B) on ilmoitettava kuntaan viimeistään Ilmoituslomakkeet Siirrot ilmoitetaan maa- ja metsätalousministeriön hyväksymillä lomakkeilla ja esitäytetyillä lomakkeilla tai niiden kopioilla. Yhdellä lomakkeella voidaan ilmoittaa vain yhtä luovuttaja- ja vastaanottajaryhmää koskevia ja yhdellä perusteella tehtäviä siirtoja. Maa- ja metsätalousministeriö lähettää tilatuen tukioikeuksien siirtoihin liittyvät siirtoohjeet ja -lomakkeet niille viljelijöille, joille on vahvistettu tukioikeudet vuonna Lo- 8

9 makkeita ja ohjeita voi pyytää myös kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisilta, paikallisesta TE-keskuksesta tai Ahvenanmaan lääninhallitukselta tai tulostaa Internet-osoitteesta: Lomake 103A on myös tulostettavissa Viljelijätietojen selailupalvelusta (VIPU) myöhemmin syksyllä. Lomakkeet: Lnro 103A Lnro 103B Tukioikeuslomake Tukioikeuksien siirtolomake 4.3 Lomakkeen täyttäminen ja jättäminen Tukioikeuksien siirtolomake on täytettävä kuulakärkikynällä tai muulla pysyvällä tavalla. Lyijykynällä täytettyä lomaketta ei hyväksytä. Osapuolten tulee tutustua siirto-ohjeeseen ennen lomakkeiden täyttöä. Viljelijät turvaavat oikeutensa täyttämällä lomakkeet huolellisesti ja palauttamalla ne oikeaan aikaan. Siirron osapuolet ovat vastuussa siitä, että siirtolomake on kaikilta osin huolellisesti täytetty ja toimitettu määräajassa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Lomake on jätettävä hakuaikana sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jossa luovuttavan tilan talouskeskus sijaitsee. Postitse lähetetty lomake on saapunut ajoissa, jos se on leimattu postissa viimeistään kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle osoitettuna. 4.4 Erikseen sovittavat asiat Muista tukioikeuksien siirtoon liittyvistä asioista voidaan sopia erikseen tai esim. siirtolomakkeen 103B kohdassa 4. Näitä tietoja ei rekisteröidä tietojärjestelmiin, vaan ne ovat osapuolten välisiä sopimusasioita. Maaseutuelinkeinoviranomaiset eivät ole velvollisia seuraamaan näiden sopimusasioiden noudattamista. Tukioikeuden myynti-/vuokrahintaa ei rekisteröidä tukioikeusrekisteriin eikä sitä erikseen kysytä 103B lomakkeella. Tukioikeuden hinnasta tai lisäosien korvaamisesta voidaan sopia lomakkeen 103B kohdassa Lisätiedot. Tukioikeuksien verotuksesta on kerrottu kohdassa 5. Vuokrattu tukioikeus voidaan jälleenvuokrata seuraavalle viljelijälle. Tukioikeusrekisterissä jälleenvuokraus voidaan tehdä vain tukivuosiksi, joiksi tukioikeuden hallinta on vuokraajalle siirretty. Mikäli jälleenvuokraus halutaan estää, tulee vuokranantajan ja vuokraajan siitä erikseen sopia. Muita sovittavia asioita voi olla esimerkiksi tukioikeuksien omistusoikeuksien vaihto määräajaksi. 4.5 Allekirjoitukset Luovuttajan ja vastaanottajan on allekirjoitettava siirtolomake 103B ja tukioikeuslomake 103A. Tukioikeuksien omistusoikeuden siirroissa kaikkien tukioikeuksien omistajaksi rekisteröityjen on allekirjoitettava lomakkeet ja vastaavasti niiden tukioikeuksien vastaanottajien, jotka haluavat tukioikeudet rekisteröitävän omiin nimiinsä. Pelkkää tukioikeuden hallintaa siirrettäessä vastaanottajalta riittää yhden tilan osallisen allekirjoitus. Jos lomakkeessa on useita erillisiä sivuja, on jokainen sivu allekirjoitettava. Poikkeuksena lomakkeiden allekirjoitusvelvollisuudesta ovat koko tilan omistusoikeuden siirrot, jotka on tehty ennen Mikäli kaupanvahvistajan vahvistamassa kauppa- tai lahjakirjassa on yksiselitteinen merkintä siitä, että kauppa/lahja sisältää kaikki luovuttavalle tilalle vahvistetut tukioikeudet, ei luovuttajien allekirjoitusta siirtolomakkeeseen 103B ja tukioikeuslomakkeeseen 103A enää vaadita. Tällöin kauppakirjasta tai erillisistä liitteistä (kuitti kauppahinnasta) on käytävä ilmi tilan omistusoikeuden siirtyminen ennen tukioikeuden siirrosta ilmoittamista. 4.6 Liitteet Osapuolten on tarkistettava, että tarvittavat liitteet ovat mukana, koska tukioikeuksien siirtolomake katsotaan vastaanotetuksi vasta kun kaikki tarvittavat liitteet on toimitettu. Jos liitteet toimitetaan jälkeen, ei tuki- 9

10 oikeuksien hallinnan siirtoa voida tehdä tukivuodelle Liitteisiin on merkittävä luovuttavan tilan yhteyshenkilön nimi sekä tilatunnus. Lomakkeen 103B jättämisen yhteydessä on aina palautettava liitteenä lomake 103A. Tarvittaessa siirtolomakkeeseen on liitettävä - maan vuokrasopimus, - lomake 102C ja/tai erillinen selvitys siirtyneistä peruslohkoista ja niiden pinta-aloista - kauppa-/lahjakirja ja - mahdolliset valtakirjat. Tarvittaessa on liittein todistettava vastaanottajan täyttävän viljelijän määritelmän. Myös erityistapaukset, kuten tukioikeuksien siirtyminen perintönä tai ennakkoperintönä, ylivoimaiset esteet ja poikkeukselliset olosuhteet sekä tilojen sulautumiset sekä jakautumiset on todistettava asianmukaisin liittein. 4.7 Lomakkeen peruminen Osapuolet voivat halutessaan perua osan tai koko lomakkeen. Peruminen on tehtävä kirjallisesti kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Jos siirto on ehditty hyväksyä, voidaan tukioikeudet siirtää takaisin vain uudella lomakkeella. 4.8 Lomakkeiden käsittely Luovuttajan kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen käsittelee siirtolomakkeen ja antaa päätöksen molemmille osapuolille. Päätöksentekijä pyytää tarvittaessa lisätietoja osapuolilta. Tämä ei poista osapuolten velvollisuutta toimittaa kaikkia vaadittuja liitteitä määräajassa. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen voi hyväksyä siirron, hyväksyä siirron osittain tai hylätä siirron. Tukioikeuksien siirrosta annettu päätös on valituskelpoinen. Ensimmäinen valitusviranomainen on TE-keskus. 5 TUKIOIKEUS VEROTUKSESSA Verohallitus ei ole toistaiseksi antanut ohjeita tukioikeuksien verotusmenettelystä. Tässä luvussa esitetyt tulkinnat perustuvat Verohallitukselta saatuihin alustaviin kannanottoihin, jotka voivat vielä muuttua. 5.1 Tuloverotus ja varojen arvostaminen Tukioikeuden myynnistä saatu luovutushinta ja vuokraamisesta saatu vuokratulo ovat saajalleen veronalaista tuloa. Vastaavasti tukioikeuden ostajan maksama kauppahinta ja vuokraajan maksama vuokra ovat verotuksessa vähennyskelpoista menoa. Ostaja voinee vähentää maksamansa kauppahinnan vuosimenona. Tukioikeuden luovutuksesta saatu voitto on tuloverolain 48 :ssä säädetyissä tilanteissa verovapaa. Verovapauden edellytyksenä on se, että luovutus tapahtuu säännöksessä mainituille lähisukulaisille, tukioikeus luovutetaan maatalousmaan luovutuksen yhteydessä samalle luovutuksensaajalle ja tukioikeuksien määrä vastaa luovutettavaa maatalousmaata. Maatalousmaan on pitänyt olla yhteensä yli 10 vuotta luovuttajan tai sellaisen henkilön omistuksessa, jolta luovuttaja on saanut sen perintönä tai lahjana. Viljelijälle myönnettyjä ja vahvistettuja tukioikeuksia ei lueta maatalouden varoihin. Erikseen hankitun tukioikeuden arvona pidetään verovuoden päättyessä tuloverotuksessa poistamatta olevaa hankintamenon osaa. (Laki varojen arvostamisesta verotuksessa 1142/ ja 24) 5.2 Arvonlisäverotus Tilatukioikeuden myyntihinnasta tai vuokratulosta on suoritettava arvonlisäveroa, jos myyjä tai vuokranantaja on arvonlisäverovelvollinen. Kauppahintaan tai vuokraan lisätään tällöin 22 %:n arvonlisävero. Jos tukioikeus myydään maatilan tai sen osan luovutuksen yhteydessä, tukioikeuden myynnistä ei suoriteta arvonlisäveroa (Arvonlisäverolain 1501/ a :n tarkoittamissa tilanteissa). 5.3 Perintö- ja lahjaverotus Vuokralle otetun tukikelpoisen maatalousmaan perusteella vahvistetun tukioikeuden vastikkeeton siirto vuoden 2006 vuokralaiselta vuokranantajalle ei ole perintö- ja lahjaverolaissa (378/1940) tarkoitettu lahja eikä siitä aiheudu lahjaveroseuraamuksia. Verovapaus edellyttää, että tukioikeuden luovutus tapah- 10

11 tuu 28 päivänä huhtikuuta 2006 voimassa olevan vuokrakauden päättyessä, kuitenkin viimeistään 31. päivänä joulukuuta Ennakkotieto verokohtelusta Verovirasto voi kirjallisesta hakemuksesta antaa hakijan tuloverotusta varten tiedon siitä, kuinka verovirasto tulee hakemuksessa tarkoitetussa asiassa menettelemään. Vastaavasti verovirasto voi kirjallisesta hakemuksesta antaa perintö- ja lahjaverotusta ja arvonlisäverotusta varten tiedon siitä, kuinka verotuksessa tullaan asia ratkaisemaan. Tuloverotuksen ennakkotieto ja perintö- ja lahjaverotuksen ja arvonlisäverotuksen ennakkoratkaisu ovat maksullisia. LIITTEET Lomakkeet Tukioikeuslomake (Lnro 103A) Tukioikeuslomake 103A on esitäytetty lomake, joka kertoo tilan omistuksessa ja/tai hallinnassa olevat tukioikeudet sekä niiden arvot ja ominaisuudet. 1. Tilan hallinnassa tukivuonna 2007 olevat tukioikeudet ryhmittäin (tilatuen perusteena) Tulostuspäivä on päivämäärä, jolloin tukioikeuslomake on tulostettu tukioikeusrekisteristä. Tilatunnus kertoo, minkä tilan tukioikeustiedot lomake sisältää. Tukioikeuksien omistajat on ryhmitelty eri omistajaryhmiin, sen mukaan kuka/ketkä omistavat tilan tukioikeudet. Esimerkiksi Omistajaryhmä 1: Matti, Omistajaryhmä 2: Leena, Omistajaryhmä 3: Matti ja Leena. Tilan hallinnassa olevat tukioikeudet on ryhmitelty tukialueiden mukaan A, B-C1 ja C2-C4. Tukioikeustyyppi/tukioikeustunnus: Rivillä kerrotaan järjestyksessä, minkälaisia tukioikeuksia tilalla on hallinnassa. Erityistukioikeuksien kohdalla on merkitty jokaisen erityistukioikeuden tukioikeustunnus. Omistuksessa/vuokrattu: Sarake kertoo, onko tukioikeus omistajaryhmän omistuksessa (O) vai hallinnassa eli vuokrattu toiselta omistajalta (V). Vuonna 2007, ennen tukioikeuksien siirtoja, kaikki tukioikeudet ovat saman henkilön/henkilöiden omistuksessa ja hallinnassa. Määrä (ha): Sarakkeessa oleva luku kertoo, kahden (2) desimaalin tarkkuudella, kuinka montaa hehtaaria ko. tukioikeusryhmä sisältää. Tasaosa ( /ha): Sarake kertoo, mikä on yhden hehtaarin alan tasatuen yksikköarvo. Kaikilla, joille tukioikeudet on vuonna 2006 vahvistettu, on tässä sarakkeessa jokin luku. Erityistukioikeuksien kohdalla on ilmoitettu eläinyksikkömäärävaatimus. Sokerilisäosa ( /ha): Sarake kertoo, mikä on sokerilisäosan yksikköarvo per hehtaari. Tässä sarakkeessa on luku vain, mikäli viljelijälle on vahvistettu sokerilisäosa. Muu lisäosa ( /ha): Sarake kertoo, mikä on tärkkelysperunan tai maidon tuotannon tai sonni- ja härkäpalkkion perusteella viljelijälle vahvistettu lisäosan yksikköarvo per hehtaari. Tässä sarakkeessa on luku vain, mikäli viljelijälle on vahvistettu ko. lisäosia. Arvo ( /ha): Sarakkeessa on Tasaosan, Sokerilisäosan ja Muu lisäosan summa. Jokaisella tukioikeusryhmällä on tässä sarakkeessa jokin arvo. Tarralappu: Sarakkeessa on rasti, mikäli tukioikeusryhmän tukioikeuksiin sisältyy tarralappu. Varanto: Sarakkeessa on vuosiluku, mikäli tukioikeus on saatu varannosta. Vuosiluku kertoo viimeisen vuoden, jolloin viiden (5) vuoden käyttövelvoite ja siirtorajoite on voimassa. Jos varannosta saadut tukioikeusryhmän tukioikeudet ovat yksikköarvoltaan tasatuen suuruisia, ovat tukioikeudet varannosta myönnettyjä. Jos sen sijaan varannosta saadun tukioikeusryhmän tukioikeudet sisältävät lisäosia, on tukioikeuksien lisäosien arvoa korotettu varannosta yli 20 %, tällöin tukioikeudet katsotaan varannosta saaduiksi. Tarvittaessa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta saa tiedon varannosta saadun osuuden arvosta. 11

12 Käytetty viimeksi: Sarakkeessa on vuosiluku, joka kertoo vuoden, jolloin ko. tukioikeutta on viimeksi käytetty. Siirrettävät tukioikeudet (ha): Sarakkeeseen merkitään siirrettävien tukioikeuksien määrä hehtaareina. 2. Tilan omistuksessa olevat tukioikeudet, joiden hallinta tukivuodeksi 2007 on siirretty toiselle tilalle ryhmittäin Tulostuu vain, jos tilalla on tukioikeuksia, joiden hallinta on siirretty toiselle tilalle. Vuokrattu tilalle: Sarake kertoo, tukioikeuksien omistajaryhmän ja tilan, jolle tukioikeudet on vuokrattuna. Allekirjoitukset (kaikkien tukioikeuksien omistajien allekirjoitukset tai valtakirjat) Jos tukioikeuksia siirretään, täytetään lomake 103A kohdasta Siirrettävät tukioikeudet. Siirtoja tehtäessä lomake 103A täytyy aina päivätä ja allekirjoittaa. Allekirjoittajina on oltava kaikki tukioikeuksien luovuttajat eli henkilöt, jotka ovat osallisina tukioikeuksien omistajaryhmässä. Tukioikeuden vastaanottajalta riittää tukioikeuksia vuokrattaessa yhden vastaanottavan tilan osallisen allekirjoitus. Lomakkeen tyhjät rivit on mitätöitävä poikkiviivalla. Siirtolomake (Lnro 103B) Viranomaisen vastaanottomerkinnät kentän täyttää kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen. 1. Tukioikeuksien siirron osapuolet Luovuttavan tilan ensisijaisen viljelijän nimi ja puhelinnumero: kohtaan kirjoitetaan ko. tiedot. Luovuttajan tilatunnus: Kohtaan kirjoitetaan sen tilan tilatunnus, jolta tukioikeus/-oikeudet siirtyvät pois hallinnasta/omistuksesta. Vastaanottavan tilan ensisijaisen viljelijän nimi ja puhelinnumero: kohtaan kirjoitetaan ko. tiedot. Vastaanottajan tilatunnus: kohtaan kirjoitetaan sen tilan tilatunnus, jolle tukioikeudet tulevat hallintaan/omistukseen. Luovuttavan tilan omistajaryhmä (nro): Kohtaan kirjoitetaan sen tilan omistajaryhmän numero, jolta tukioikeus/-oikeudet siirtyvät pois hallinnasta tai omistuksesta. Omistajaryhmän numero löytyy lomakkeelta 103A. Vastaanottaja on viljelijä: rasti sen mukaan, onko tukioikeuksien vastaanottaja viljelijä vai ei. 2. Tukioikeuksien siirto Siirtyvät tukioikeudet on merkitty liitteenä olevan tukioikeuslomakkeeseen 103A. Tyhjälle viivalle merkitään 103A lomakkeessa oleva tulostuspäivämäärä. Siirtyvien tukioikeuksien määrä yhteensä (ha): Kohdassa ilmoitetaan lomakkeella 103A siirtyviksi ilmoitettujen kaikkien tukioikeuksien yhteismäärät hehtaareina kahden (2) desimaalin tarkkuudella. 2.1 Vuokraus tai muu hallinnan siirto: Kohta rastitetaan, mikäli tukioikeus vuokrataan määräajaksi. Hallinnan siirron viimeinen tukivuosi: ilmoitetaan viimeinen vuosiluku, jolloin vastaanottaja voi käyttää tukioikeuden. Maanvuokrasopimuskauden on jatkuttava vähintään ilmoitetun hallinnan siirron viimeisen tukivuoden kesäkuun 16. päivään asti. (ks. esimerkki B) 2.2 Omistusoikeuden siirto: Myynti/ lahja/ sukupolvenvaihdos: Kohta rastitetaan, mikäli tukioikeuden omistusoikeus siirtyy myymällä, lahjoituksena tai sukupolvenvaihdoksen kautta. Vastaanottajan on oltava viljelijä. Siirto vuokranantajalle: Kohta rastitetaan, mikäli tukioikeudet siirretään vuokralaiselta vuokranantajalle (maanomistaja). Siirto voi olla myynti tai lahja. Vastaanottajan on oltava viljelijä. Perintö/ennakkoperintö: Kohta rastitetaan, mikäli tukioikeuden omistus siirtyy perintönä tai ennakkoperintönä. Vastaanottajan ei tarvitse olla viljelijä. Sulautuminen/jakautuminen: Kohta rastitetaan, mikäli siirto perustuu tilojen sulautumiseen tai jakautumiseen. 12

13 Omistusoikeus siirtyy/siirtynyt (pvm): Kohtaan kirjoitetaan se päivämäärä, jolloin tukioikeuden omistus on siirtynyt vastaanottajalle. Omistusoikeus siirtyy seuraaville henkilöille: Kaikkien tukioikeuksien vastaanottajien nimet, joiden omistukseen tukioikeudet siirretään. Mikäli vastaanottajien ryhmä on eri kuin vastaanottavalla tilalla jo olemassa oleva omistajaryhmä, syntyy tilalle uusi omistajaryhmä Hallintaoikeus siirtyy vastaanottajalle: Kohta rastitetaan, kun sekä tukioikeuden omistus että hallinta siirtyvät vastaanottajalle (ks. esimerkki A) Hallintaoikeus jää kolmannelle osapuolelle: Kohta rastitetaan, kun tukioikeuden omistusoikeus siirtyy, mutta hallinta säilyy kolmannella osapuolella (ks. esimerkki E) Hallintaoikeus jää luovuttajalle: Kohta täytetään, kun tukioikeuden omistus siirtyy, mutta sen hallintaoikeus jää luovuttajalle (ks. esimerkki D). Hallinnan siirron viimeinen vuosi: kohta on täytettävä, mikäli hallintaoikeus jää luovuttajalle. 3. Siirtynyt tukikelpoinen ala Vuokraus tai muu hallinnan siirto: Kohta täytetään, kun tukioikeus vuokrataan tai sen hallinta siirretään muutoin toiselle. Tällöin on ilmoitettava siirtyvän maan pinta-ala ja vuokra-aika. Omistusoikeus siirtynyt: Kohta täytetään, kun samalla on siirtynyt tukikelpoisen pinta-alan omistus. 4. Muut ehdot ja lisätiedot Tässä kohdassa voidaan antaa siirtoihin liittyviä lisätietoja. Kohdassa osapuolet voivat sopia myös muista siirtoon liittyvistä ehdoista. Näitä tietoja ei rekisteröidä tietojärjestelmiin, vaan ne ovat osapuolten välisiä sopimusasioita. Maaseutuelinkeinoviranomaiset eivät ole velvollisia seuraamaan näiden sopimusasioiden noudattamista. 5. Liitteet Kohtaan merkitään, mitkä liitteet toimitetaan siirtolomakkeen yhteydessä. Siirtoja tehtäessä on aina palautettava lomake 103A liitteenä. 6. Allekirjoitukset (kaikkien tukioikeuksien omistajien allekirjoitukset tai valtakirjat) Tukioikeuksien siirtolomake tulee aina päivätä ja allekirjoittaa. Allekirjoittajina on oltava kaikki tukioikeuksien luovuttajat ja vastaanottajat eli henkilöt, jotka ovat osallisina tukioikeuksien omistajaryhmissä. Tukioikeuden vastaanottajalta riittää tukioikeuksia vuokrattaessa yhden vastaanottavan tilan osallisen allekirjoitus. 13

14 ESIMERKKEJÄ TUKIOIKEUKSIEN SIIRROISTA Esimerkki A: Tukioikeuden omistus- ja hallintaoikeuden siirto vuokralaiselta maanomistajalle OSAPUOLET: Vuokraviljelijä Ville ja maanomistaja Minna. LÄHTÖTILANNE: Vuokraviljelijä Ville on vuokrannut maanomistaja Minnalta tukikelpoista maata vuosiksi Villelle on vahvistettu lisäosallisia tukioikeuksia vuonna 2006 ja hän on käyttänyt tilalleen vahvistetut tukioikeudet yli 80 prosenttisesti. Tukioikeuksien omistus- ja hallintaoikeus halutaan siirtää vuokralaiselta maanomistajalle. Vuokrasopimus on päättynyt eikä sitä jatketa. Mikäli Minnalla ei ole tilatunnusta, on se perustettava ennen siirtoa. MITEN LOMAKE 103 B TÄYTETÄÄN: 1. Tukioikeuden siirron osapuolet: kohdat täytetään ohjeiden mukaan. 2. Tukioikeuden siirto: ilmoitetaan tiedot Villen 103A lomakkeelta: tulostuspäivä ja siirtyvien tukioikeuksien määrä hehtaareina kohdasta 2.2 omistusoikeuden siirto rastitetaan kohta Siirto vuokranantajalle täytetään kohta Omistusoikeus siirtyy/on siirtynyt: kirjataan osapuolten sopima päivämäärä esim omistusoikeus siirtyy seuraaville henkilöille: kohtaan kirjataan Minnan tiedot rastitetaan kohta hallintaoikeus siirtyy vastaanottajalle 3. Siirtynyt tukikelpoinen ala: ilmoitus siirtyneestä tukikelpoisesta alasta todistaa Minnan täyttävän viljelijän määritelmän Minna säilyttää mahdollisuuden luomutilojen kesantovapautukseen siirtynyttä tukikelpoista alaa vastaavien kesannointioikeuksien osalta 4. Muut ehdot ja lisätiedot: voidaan sopia esim. siirron vastikkeellisuudesta ja mahdollisesta lisäosien korvaamisesta 5. Liitteet: allekirjoitettu Villen 103A lomake, josta ilmenee siirtyvät tukioikeudet kopio päättyneestä vuokrasopimuksesta 6. Allekirjoitukset: molemmat osapuolet allekirjoittavat siirtolomakkeen Lomake 103B liitteineen palautetaan Villen tilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle Esimerkki B: Tukioikeuden hallintaoikeuden siirto vuokralaiselle OSAPUOLET: Viljelijä Minna ja Vuokralainen Esko LÄHTÖTILANNE: Minnalla on tukioikeuksien omistus ja hallinta. Minna haluaa vuokrata peltonsa ja tukioikeutensa vuokralainen Eskolle ajanjaksolle MITEN LOMAKE 103 B TÄYTETÄÄN: 1. Tukioikeuden siirron osapuolet: kohdat täytetään ohjeiden mukaan. 2. Tukioikeuden siirto: ilmoitetaan tiedot Minnan 103A lomakkeelta: tulostuspäivä ja siirtyvien tukioikeuksien määrä hehtaareina rastitetaan kohta 2.1 Vuokraus / muu hallinnan siirto hallinnan siirron viimeinen tukivuosi: ilmoitetaan vuosiluku 2009 (koska vuokrasopimus kestää asti, voidaan tukioikeuden hallinta siirtää Eskolle korkeintaan tukivuoteen 2009 saakka) 3. Siirtynyt tukikelpoinen ala: tukikelpoista alaa on siirryttävä vähintään yhtä paljon kuin siirtyy tukioikeuksia 14

15 ilmoitetaan maanvuokrasopimuksen vuokra-aika (vuokrakauden tulee alkaa viimeistään , jotta tukioikeuden hallinta voidaan siirtää tukivuodeksi 2007, ja ennen 30.4., jotta lohkolla täyttyy 10 kk hallinta-aikavaatimus) 4. Muut ehdot ja lisätiedot: voidaan sopia mahdollisesta vuokrahinnasta, tukioikeuksien jälleenvuokrattavuudesta jne. 5. Liitteet: allekirjoitettu Minnan 103A lomake, josta ilmenee siirtyvät tukioikeudet maanvuokrasopimus ja 102C lomake, elleivät tukikelpoiset peruslohkot ja niiden pinta-alat selviä vuokrasopimuksesta (em. liitteet on palautettava päätukihaun yhteydessä joka tapauksessa) 6. Allekirjoitukset: molemmat osapuolet allekirjoittavat siirtolomakkeen Lomake 103B liitteineen palautetaan Minnan tilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Esimerkki C: Tukioikeuden omistus- ja hallintaoikeuden siirto maanomistajalle, joka vuokraa tukioikeuden eteenpäin kolmannelle osapuolelle Tässä tapauksessa esimerkit A ja B tapahtuvat peräkkäin ja on tehtävä kaksi siirtoa. Ensin on tehtävä esimerkin A mukainen siirto ja se on hyväksyttävä. Tämän jälkeen voidaan tehdä esimerkin B mukainen siirto. Minnan ajantasainen 103A lomake pystytään tulostamaan Minnan tilan sijaintikunnasta vasta sen jälkeen, kun siirto A, Villen ja Minnan välillä, on rekisteröity. Jos esimerkin A siirtoa ei ehditä käsittelemään, voidaan siirron B liitteenä käyttää myös Villen 103A lomaketta, jonka ovat Ville ja Minna allekirjoittaneet. Tällöin siirron B hyväksyntä edellyttää siirron A hyväksyntää. Esimerkki D: Tukioikeuden omistusoikeuden siirto maanomistajalle siten, että pellon vuokrasopimusta jatketaan OSAPUOLET: Vuokraviljelijä Niilo ja maanomistaja Jaakko LÄHTÖTILANNE: Vuokraviljelijä Niilo on vuokrannut maanomistaja Jaakolta tukikelpoista maata vuosiksi Vuokrasopimus päättyy Niilolle on vahvistettu tukioikeudet vuonna 2006 ja hän on käyttänyt kaikki tukioikeutensa vuonna Tukioikeuksien omistus halutaan siirtää Jaakolle, mutta hallintaoikeus jää Niilolle. Samalla halutaan jatkaa maanvuokrasopimusta kaudeksi Mikäli Jaakolla ei ole tilatunnusta, on se perustettava ennen siirtoa. MITEN LOMAKE 103 B TÄYTETÄÄN: 1. Tukioikeuden siirron osapuolet: kohdat täytetään ohjeiden mukaan. 2. Tukioikeuden siirto: ilmoitetaan tiedot Niilon 103A lomakkeelta: tulostuspäivä ja siirtyvien tukioikeuksien määrä hehtaareina kohdasta 2.2 rastitetaan kohta Siirto vuokranantajalle täytetään kohta Omistusoikeus siirtyy/ on siirtynyt: kirjataan osapuolten sopima päivämäärä, esim omistusoikeus siirtyy seuraaville henkilöille: kohtaan kirjataan Jaakon tiedot rastitetaan kohta Hallintaoikeus jää luovuttajalle hallinnan siirron viimeinen tukivuosi: ilmoitetaan vuosiluku 2015 (koska vuokrasopimus kestää asti, voidaan tukioikeuden hallinta jättää Niilolle korkeintaan tukivuoteen 2015 saakka) 15

16 3. Siirtynyt tukikelpoinen ala: koska tukioikeuksien hallinta jää Niilolle, on uudella vuokrasopimuksella vuokrattava tukikelpoista alaa vähintään yhtä paljon kuin jää tukioikeuksia ilmoitetaan uuden maanvuokrasopimuksen tukikelpoinen ala ilmoitetaan uuden maanvuokrasopimuksen vuokra-aika (maanvuokrakauden tulee alkaa viimeistään , jotta tukioikeuden hallinta voidaan siirtää tukivuodeksi 2007, ja ennen 30.4., jotta lohkolla täyttyy 10 kk hallinta-aikavaatimus) 4. Muut ehdot ja lisätiedot: voidaan sopia mahdollisesta vuokrahinnasta, tukioikeuksien jälleenvuokrattavuudesta jne. 5. Liitteet: allekirjoitettu Niilon 103A lomake, josta ilmenee siirtyvät tukioikeudet kopio päättyneestä maanvuokrasopimuksesta, jotta voidaan todistaa maanomistajan täyttävän viljelijän määritelmän kopio uudesta maanvuokrasopimuksesta ja 102C lomake, elleivät tukikelpoiset peruslohkot ja niiden pinta-alat selviä vuokrasopimuksesta (em. liitteet on palautettava päätukihaun yhteydessä joka tapauksessa) 6. Allekirjoitukset: molemmat osapuolet allekirjoittavat siirtolomakkeen Lomake 103B liitteineen palautetaan Niilon tilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Esimerkki E: Tukioikeuden omistusoikeuden siirto, kun hallinta on jo siirretty kolmannelle osapuolelle OSAPUOLET: Maanomistaja Raimo, vuokraviljelijä Seija ja viljelijä Heikki LÄHTÖTILANNE: Raimolle on siirretty tukioikeuksien omistus ja hallinta vuonna Raimo on tehnyt vuokrasopimuksen Seijan kanssa vuosiksi Samassa yhteydessä on sovittu tukioikeuksien vuokrauksesta Seijalle samoiksi vuosiksi. Raimo on kuitenkin ajatellut myydä vuokrattuna olevat peltonsa ja tukioikeutensa Heikille vuonna MITEN LOMAKE 103 B TÄYTETÄÄN: 1. Tukioikeuden siirron osapuolet: kohdat täytetään ohjeiden mukaan. 2. Tukioikeuden siirto: ilmoitetaan tiedot Raimon 103A lomakkeelta: tulostuspäivä ja siirtyvien tukioikeuksien määrä hehtaareina kohdasta 2.2 rastitetaan kohta Myynti/lahja/SPV täytetään kohta Omistusoikeus siirtyy/ on siirtynyt: kirjataan kauppakirjan päivämäärä, esim omistusoikeus siirtyy seuraaville henkilöille: kohtaan kirjataan Heikin tiedot rastitetaan kohta Hallintaoikeus jää kolmannelle osapuolelle 3. Siirtynyt tukikelpoinen ala: ilmoitetaan myyty tukikelpoinen ala, jotta Heikki säilyttää mahdollisuuden luomutilojen kesantovapautukseen siirtynyttä tukikelpoista alaa vastaavien kesannointioikeuksien osalta 4. Muut ehdot ja lisätiedot: ilmoitetaan kaupan kohteena olevat tukikelpoiset peruslohkot ja niiden pinta-alat tässä tai erillisellä liitteellä 5. Liitteet: allekirjoitettu Raimon 103A lomake, josta ilmenee siirtyvät tukioikeudet mahdollisesti erillinen liite peruslohkoista ja niiden pinta-aloista 6. Allekirjoitukset: molemmat osapuolet allekirjoittavat siirtolomakkeen Lomake 103B liitteineen palautetaan Raimon tilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. 16

TILATUKI Tukioikeuksien siirrot Siirtoehdot ja -ohjeet vuonna 2011

TILATUKI Tukioikeuksien siirrot Siirtoehdot ja -ohjeet vuonna 2011 TILATUKI Tukioikeuksien siirrot Siirtoehdot ja -ohjeet vuonna 2011 133 134 Tukioikeuksien siirrot pähkinänkuoressa Tukioikeuksien siirroista on ilmoitettava luovuttavan tilan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle

Lisätiedot

Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen

Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen MAANVUOKRASOPIMUS Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungi

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus.

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus. MAANVUOKRASOPIMUS Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot

Tilatuki. 2014 vanhoilla säännöillä 2015 suurten muutosten vuosi Aktiiviviljelijä Tukioikeuksien siirto Ylimääräisten mitätöinti

Tilatuki. 2014 vanhoilla säännöillä 2015 suurten muutosten vuosi Aktiiviviljelijä Tukioikeuksien siirto Ylimääräisten mitätöinti Tilatuki 2014 vanhoilla säännöillä 2015 suurten muutosten vuosi Aktiiviviljelijä Tukioikeuksien siirto Ylimääräisten mitätöinti Tiedot perustuu valmistelun nykyiseen tilanteeseen. 3.10.2014 P Pethman Haikula

Lisätiedot

Tilatukioikeudet. 2014 vanhoilla säännöillä 2015 suurten muutosten vuosi Aktiiviviljelijä Tukioikeuksien siirto Ylimääräisten mitätöinti

Tilatukioikeudet. 2014 vanhoilla säännöillä 2015 suurten muutosten vuosi Aktiiviviljelijä Tukioikeuksien siirto Ylimääräisten mitätöinti Tilatukioikeudet 2014 vanhoilla säännöillä 2015 suurten muutosten vuosi Aktiiviviljelijä Tukioikeuksien siirto Ylimääräisten mitätöinti Tiedot perustuu valmistelun nykyiseen tilanteeseen. 28.11.2014 P

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS (1)

MAANVUOKRASOPIMUS (1) MAANVUOKRASOPIMUS (1) Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS (1)

MAANVUOKRASOPIMUS (1) MAANVUOKRASOPIMUS (1) Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS (2)

MAANVUOKRASOPIMUS (2) MAANVUOKRASOPIMUS (2) Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot

VILJELIJÄTUKIKOULUTUS TUKIOIKEUKSIEN HAKU VARANNOSTA VARANTOON VIENNIT TUKIOIKEUKSIEN SIIRROT

VILJELIJÄTUKIKOULUTUS TUKIOIKEUKSIEN HAKU VARANNOSTA VARANTOON VIENNIT TUKIOIKEUKSIEN SIIRROT VILJELIJÄTUKIKOULUTUS TUKIOIKEUKSIEN HAKU VARANNOSTA VARANTOON VIENNIT TUKIOIKEUKSIEN SIIRROT 05.04.2017 Haku varannosta Viimeinen hakupäivä 15.6.2017 Hakulomake 289, sekä ohjeet osoitteesta: www.suomi.fi/lomakkeet

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS (1)

MAANVUOKRASOPIMUS (1) MAANVUOKRASOPIMUS (1) Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen. ha.

MAANVUOKRASOPIMUS. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen. ha. MAANVUOKRASOPIMUS Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot

Perustuki. MTK:n tukikoulutus 2015 Juha Levomäki. Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin.

Perustuki. MTK:n tukikoulutus 2015 Juha Levomäki. Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Perustuki MTK:n tukikoulutus 2015 Juha Levomäki Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Koulutuksen sisältö Perusteet Tukialueuudistus Ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti

Lisätiedot

Tukioikeuksien mitätöinti. Tuki-infot 2016

Tukioikeuksien mitätöinti. Tuki-infot 2016 1 5.4.2016 Tukioikeuksien mitätöinti Tuki-infot 2016 2 Tukioikeuksien mitätöinti Jos tilalla oli tukioikeuksia hallinnassa 15.6.2015, mutta tila ei jättänyt tukihakemusta 2015, kaikki tukioikeudet mitätöidään

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS (1)

MAANVUOKRASOPIMUS (1) MAANVUOKRASOPIMUS (1) Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot

TILATUKI. Tukioikeudet vuokrapelloilla, sukupolvenvaihdoksissa ja viljelemättömyyssopimuspelloilla

TILATUKI. Tukioikeudet vuokrapelloilla, sukupolvenvaihdoksissa ja viljelemättömyyssopimuspelloilla TILATUKI Tukioikeudet vuokrapelloilla, sukupolvenvaihdoksissa ja viljelemättömyyssopimuspelloilla Helmikuu 2006 SISÄLTÖ 1. UUSI TUKIJÄRJESTELMÄ...3 2. TUKIOIKEUDET...3 3. TUKIOIKEUKSIEN VAHVISTAMINEN...4

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö. Tukialueuudistus Ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti Tukioikeuksien käyttö Siirrot ja aktiiviviljelijä Kansallinen varanto

Koulutuksen sisältö. Tukialueuudistus Ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti Tukioikeuksien käyttö Siirrot ja aktiiviviljelijä Kansallinen varanto Perustuki Koulutuksen sisältö Tukialueuudistus Ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti Tukioikeuksien käyttö Siirrot ja aktiiviviljelijä Kansallinen varanto Tukialueuudistus Kuva uudesta jaottelusta Entinen

Lisätiedot

Mallien mukana on täyttöohjeet, jotka kannattaa lukea ennen sopimuksen tekoa. Pellon vuokraamisesta ja sen ehdoista tulisi aina sopia kirjallisesti.

Mallien mukana on täyttöohjeet, jotka kannattaa lukea ennen sopimuksen tekoa. Pellon vuokraamisesta ja sen ehdoista tulisi aina sopia kirjallisesti. Pellon vuokrasopimuksiin kaksi mallia MTK on laatinut avuksesi pellon vuokrasopimusmallin. Tarjolla on kaksi mallia. Malleissa on otettu huomioon maanvuokralain ja EU:n maatalousuudistuksen vaatimukset

Lisätiedot

Perustuki. (ent. Tilatuki v )

Perustuki. (ent. Tilatuki v ) Perustuki (ent. Tilatuki v. 2006-2014) Koulutuksen sisältö Tukialueuudistus Ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti Tukioikeuksien käyttö Siirrot ja aktiiviviljelijä Kansallinen varanto Tukialueuudistus

Lisätiedot

NUOREN VILJELIJÄN TUKI (EU) RAHOITUSKURIN PALAUTUS

NUOREN VILJELIJÄN TUKI (EU) RAHOITUSKURIN PALAUTUS NUOREN VILJELIJÄN TUKI (EU) RAHOITUSKURIN PALAUTUS Kevät 2015. Yleistä Suora tuki Aktiiviviljelijän määritelmä Rahoituskuri Täydentävät ehdot Suorien tukien 200 euron alaraja Maksetaan koko maassa Haetaan

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma

Maaseutuviraston määräyskokoelma MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS 13/10 Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 24.2.2010 Dnro 245/22/2010 Maaseutuviraston määräyskokoelma 13/10 Valtuutussäännökset: Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtävä

Lisätiedot

MTK Keski-Pohjanmaa 2011

MTK Keski-Pohjanmaa 2011 MTK Keski-Pohjanmaa 2011 Ajankohtaista pellonvuokrauksesta Jouni Ingalsuo 1 Pitääkö tukioikeus palauttaa vuokranantajalla silloinkin, kun vuokrasopimus uusitaan? - Lahjaveroseuraamuksia vuokranantajalle??

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 57/00 Maatalousosasto MEIJERIMAIDON VIITEMÄÄRIEN JA ERITYISVIITEMÄÄRIEN SIIRTÄMISESTÄ

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 57/00 Maatalousosasto MEIJERIMAIDON VIITEMÄÄRIEN JA ERITYISVIITEMÄÄRIEN SIIRTÄMISESTÄ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 57/00 Maatalousosasto Pvm Dnro 19.5.2000 1890/01/2000 Työvoima- ja elinkeinokeskukset Ahvenanmaan lääninhallitus Valtuutussäännökset: Laki Euroopan yhteisön

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI (Y-tunnus 0176975-1) Vuokralainen: Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 204. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2001

SISÄLLYS. N:o 204. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 204 212 SISÄLLYS N:o Sivu 204 Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta

Lisätiedot

Tukea maksetaan aktiiviviljelijälle, joka on aloittanut tilanpidon ensimmäistä kertaa sen pääasiallisena yrittäjänä ja jolla on määräysvalta.

Tukea maksetaan aktiiviviljelijälle, joka on aloittanut tilanpidon ensimmäistä kertaa sen pääasiallisena yrittäjänä ja jolla on määräysvalta. 1 (8) Nuoren viljelijän tuki (EU), kevään 2015 koulutuksen taustamateriaali 1. Tukiehdot Tukea maksetaan aktiiviviljelijälle, joka on aloittanut tilanpidon ensimmäistä kertaa sen pääasiallisena yrittäjänä

Lisätiedot

Kevät Jussi Joutsiniemi Kati Törmä

Kevät Jussi Joutsiniemi Kati Törmä Kevät 2017 Tukihakukoulutus 2017 Perustuki Nuoren viljelijän tuki Jussi Joutsiniemi Kati Törmä PERUSTUKI Kaikki alkaa peruslohkoista Tee peruslohkoihin liittyvät jaot ja yhdistämiset sekä täysin uudet

Lisätiedot

Kaikki muuttuu. Tai ainakin moni asia

Kaikki muuttuu. Tai ainakin moni asia Tukihaku 2015 Luomutilaisuus 12.3. ilta Uusi tukijärjestelmä luomutilalla yleiskatsaus Luomusitoumus 2015 Tuki- ja luomuehtojen yhteensovittaminen käytännössä NEUVO2020 Kaikki muuttuu. Tai ainakin moni

Lisätiedot

EU viljelijätukikoulutus 2014

EU viljelijätukikoulutus 2014 EU viljelijätukikoulutus 2014 LFA ja Ympäristötuki Tilatuki Tilatukioikeuksien siirrot P Pethman Haikula Oy 1.4.2014 1 LFA ja LFA-lisäosa, sekä Ympäristötuki 2014 Päättyviä sitoumuksia voi jatkaa vuodella

Lisätiedot

TILATUKI. Tukioikeuksien haku kansallisesta varannosta Hakuehdot ja -ohjeet vuonna 2011

TILATUKI. Tukioikeuksien haku kansallisesta varannosta Hakuehdot ja -ohjeet vuonna 2011 TILATUKI Tukioikeuksien haku kansallisesta varannosta Hakuehdot ja -ohjeet vuonna 2011 Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 2. KÄSITTEITÄ... 4 3. HAKUPERUSTEET... 5 3.1. UUSI VILJELIJÄ... 5 3.2. VUOKRATUN MAAN SIIRTYMINEN

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan tehdyksi 2 vuodeksi. Sopimus

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maa- ja metsätalousministeriön asetus meijerimaidon viitemäärien siirtämisestä Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2000 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS VUODEN 2006 TILATUEN MAKSATUKSESTA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS VUODEN 2006 TILATUEN MAKSATUKSESTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 89/06 Dnro 4830/01/2006 24.11.2006 Voimassaoloaika 29.11.2006 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Perustuki. Tukialue uudistus Tukioikeuksien leikkaus Kansallinen varantohaku Nuoren viljelijän tuki Peltokasvipalkkio. 1.4.2015 P Pethman Haikula Oy 1

Perustuki. Tukialue uudistus Tukioikeuksien leikkaus Kansallinen varantohaku Nuoren viljelijän tuki Peltokasvipalkkio. 1.4.2015 P Pethman Haikula Oy 1 Perustuki Tukialue uudistus Tukioikeuksien leikkaus Kansallinen varantohaku Nuoren viljelijän tuki Peltokasvipalkkio 1.4.2015 P Pethman Haikula Oy 1 Tukialue uudistus Tukialueet 2014 Uusi tukialue 2015

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Siikalatvan yhteistoiminta-alue

Siikalatvan yhteistoiminta-alue n yhteistoiminta-alue -Haapaveden, Pyhännän, n, Vaalan ja Vihannin kuntien alueet -Tuenhakijoita n. 930, joista kotieläintiloja n. 420 -Viljelyksessä oleva peltoala n 43 500 ha, -Nautaeläimiä n 26 000

Lisätiedot

PELLON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja Vuokralainen Raision kaupunki y 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Tilatunnus 680 036 583 xxx Vuokrauksen kohde Kylä Tila RN.o pinta-ala xxx xxx xxx xxx Vuokra-alueen ja mahdollisten

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma

Maaseutuviraston määräyskokoelma MAASEUTUVIRASTO Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI MÄÄRÄYS Pvm 19.3.2013 Dnro 725/54/2013 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 9/13 Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista

Lisätiedot

Väliaikainen kansallinen tuki. Perustuki Tukioikeuksien mitätöinti. Peltokasvipalkkio. Nuoren viljelijän tuki. Sähköinen tukihaku

Väliaikainen kansallinen tuki. Perustuki Tukioikeuksien mitätöinti. Peltokasvipalkkio. Nuoren viljelijän tuki. Sähköinen tukihaku Väliaikainen kansallinen tuki Perustuki Tukioikeuksien mitätöinti Peltokasvipalkkio Nuoren viljelijän tuki Sähköinen tukihaku Väliaikainen kansallinen tuki, ns. kriisituki velkaisille / investoineille

Lisätiedot

VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI. Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ

VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI. Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ Liitelaskelman avulla selvitetään hakijan tukikelpoisuus väliaikaiseen kansalliseen tukeen ja sen korotukseen

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina.

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina. LUONNOS 15.6.2016 KAUPPAKIRJA Myyjä: Finavia Oyj Y tunnus: 2302570 2 Lentäjäntie 3 / PL 50, 01531 VANTAA Ostaja: Lappeenrannan kaupunki Y tunnus: 0162193 3 PL 11, 53101 LAPPEENRANTA Taustaksi: Saimaan

Lisätiedot

Tonttihakemukset tulee palauttaa hakuajan puitteissa os. Sodankylän kunta, Tekninen osasto, PL 60, 99601 SODANKYLÄ.

Tonttihakemukset tulee palauttaa hakuajan puitteissa os. Sodankylän kunta, Tekninen osasto, PL 60, 99601 SODANKYLÄ. SODANKYLÄ KUULUTTAA HAETTAVAKSI TONTTEJA Sodankylän kunta vuokraa yhdeksän uutta pientalotonttia Savikankaalta. Tontit on rakennettava kahden vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoituksesta alkaen.

Lisätiedot

Viljelijätuki-info Teeriharju 4.4.2016 SOMERON KAUPUNKI. p. (02) 77991 info@somero.fi www.somero.fi

Viljelijätuki-info Teeriharju 4.4.2016 SOMERON KAUPUNKI. p. (02) 77991 info@somero.fi www.somero.fi Viljelijätuki-info Teeriharju 4.4.2016 Joensuuntie 20 31400 Riikka Somero Gustafsson, Someron Maaseutyksikkö Tukioikeuksien mitätöinti vuodelta 2015 Ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti johtuu Suomen

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA KEMIN TEOLLISUUSKYLÄ OY. myyjänä KEMIN KAUPUNKI. ostajana. kaupan kohteena

KAUPPAKIRJA KEMIN TEOLLISUUSKYLÄ OY. myyjänä KEMIN KAUPUNKI. ostajana. kaupan kohteena KAUPPAKIRJA KEMIN TEOLLISUUSKYLÄ OY myyjänä ja KEMIN KAUPUNKI ostajana kaupan kohteena VERKKOKARINKATU 11 VUOKRAOIKEUDET JA NIILLÄ SIJAITSEVAT RAKENNUKSET 24.10.2017 1 OSAPUOLET Kemin Teollisuuskylä Oy

Lisätiedot

Sähköinen tukihaku. Sähköinen tukihaku. Uuhipalkkion, uuhituen ja kansallisten kotieläintukien ennakoiden sähköisen haun ohje

Sähköinen tukihaku. Sähköinen tukihaku. Uuhipalkkion, uuhituen ja kansallisten kotieläintukien ennakoiden sähköisen haun ohje Sähköinen tukihaku Sähköinen tukihaku Uuhipalkkion, uuhituen ja kansallisten kotieläintukien ennakoiden sähköisen haun ohje Sisältö 1 Yleistä eläintukien sähköisestä hausta... 3 2 Uuhipalkkio, sen lisäpalkkio

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11 MAASEUTUVIRASTO Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI MÄÄRÄYS Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11 Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI/ KIINTEISTÖN 1 / 6 Myyjä LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 Ostaja Kellomäentie

Lisätiedot

Ilmoitukset ja lomakkeet tilan omistajan vaihdoksessa tai luovuttaessa viljelystä

Ilmoitukset ja lomakkeet tilan omistajan vaihdoksessa tai luovuttaessa viljelystä Ilmoitukset ja lomakkeet tilan omistajan vaihdoksessa tai luovuttaessa viljelystä Ajankohta Hallinnollisesti paras ajankohta SPV:lle ja yrittäjävaihdokselle on vuodenvaihde tai alkuvuosi Jatkaja hakee

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI/ KIINTEISTÖN 1 / 6 Myyjä LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 Ostaja Kellomäentie

Lisätiedot

21.10.2014. Tässä esityksessä varmat/ päätetyt asiat on kirjoitettu normaalein kirjasimin ja epävarmat/ valmistelussa olevat asiat on kursivoitu.

21.10.2014. Tässä esityksessä varmat/ päätetyt asiat on kirjoitettu normaalein kirjasimin ja epävarmat/ valmistelussa olevat asiat on kursivoitu. VILJELIJÄTUKIHAKUKOULUTUS 1 (8) PERUSTUKI Yleistä Työpaja 1: Perustuki Tässä esityksessä varmat/ päätetyt asiat on kirjoitettu normaalein kirjasimin ja epävarmat/ valmistelussa olevat asiat on kursivoitu.

Lisätiedot

Viljelijätukihakukoulutus 2015. Maalis-huhtikuu 2015, 16 tilaisuutta

Viljelijätukihakukoulutus 2015. Maalis-huhtikuu 2015, 16 tilaisuutta Viljelijätukihakukoulutus 2015 Maalis-huhtikuu 2015, 16 tilaisuutta Kevät 2015 Tukihakumuistutus Lähetetty maaliskuun ensimmäisellä viikolla Ilmoitus tukihaun alkamisesta Yhteenveto maatilan esitäytetyistä

Lisätiedot

Tukihakuinfot MTK Keski-Pohjanmaa

Tukihakuinfot MTK Keski-Pohjanmaa Tukihakuinfot 2014 MTK Keski-Pohjanmaa 14.3.2014 Keskeiset asiat Tukien kokonaissumma ja siinä tapahtuvat muutokset Tilatukioikeudet Vuokrasopimukset Tukioikeuksien siirrot Ympäristötukea (ja LFA-tukea)

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNNAN OMISTAMIEN PELTOJEN VUOKRAUS

PORNAISTEN KUNNAN OMISTAMIEN PELTOJEN VUOKRAUS PORNAISTEN KUNNAN OMISTAMIEN PELTOJEN VUOKRAUS Kunnan omistamien peltojen vuokrauksen tarkoituksena on peltojen säilyttäminen viljely- ja tukikelpoisena. Vuokra-aika on 1.5.2018 30.4.2023, osassa pelloista

Lisätiedot

Y-tunnus 0208852-8 Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava

Y-tunnus 0208852-8 Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava Kh 22.2.2016 liite x 1/5 Asianumero MH 833/2016, 06.04.01 KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET Myyjä: Ostaja: Suomen valtio, Metsähallitus Kotipaikka Vantaa, Y-tunnus 0116726-7 Osoite: PL 94, 01301 VANTAA Kauhavan

Lisätiedot

AULIKIN JA HEIKIN VINKIT

AULIKIN JA HEIKIN VINKIT AULIKIN JA HEIKIN VINKIT Valvonnassa 2012 havaittuja epäkohtia Sadonkorjuu täydentävät ehdot Tavanomainen viljelytapa Hankalat sääolosuhteet vaikeuttivat arviointia 2013 Lannan varastointi ja lanta-analyysit

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA MYYJÄ: Kauhavan kaupunki, y-tunnus 0208852-8 Kauppatie 109, 62200 KAUHAVA. OSTAJA: Eepee-Kiinteistöt Oy, y-tunnus 2285106-8 Osoite: PL 70, 60101 SEINÄJOKI. KAUPAN KOHDE: Kauhavan

Lisätiedot

Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio

Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio KAUPPAKIRJA Myyjä Raision kaupunki y-tunnus 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio Kaupan kohde Kiinteistö 680-1-156-2 rakennuksineen.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 236/2015 Valtioneuvoston asetus. Luonnonhaittakorvaus on osa

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 236/2015 Valtioneuvoston asetus. Luonnonhaittakorvaus on osa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015 236/2015 Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Kilpailutettavat vuokrapellot 2016-2020

Kilpailutettavat vuokrapellot 2016-2020 Kilpailutettavat vuokrapellot 2016-2020 Tarjousten jättöaika 25.11-16.12.2015 Peltokokonaisuuksia vuokrataan tarjousten perusteella Hämeenlinnan kaupunki tarjoaa vuokrattavaksi 21 peltokokonaisuutta (yht.

Lisätiedot

1) Suomen valtio, jota edustaa Senaatti-kiinteistöt, (jäljempänä Senaatti ) PL 237, Helsinki

1) Suomen valtio, jota edustaa Senaatti-kiinteistöt, (jäljempänä Senaatti ) PL 237, Helsinki VAIHTOKIRJA 1. OSAPUOLET 2. PÄÄTÖKSET 1) Suomen valtio, jota edustaa Senaatti-kiinteistöt, 1503388-4 (jäljempänä Senaatti ) PL 237, 00531 Helsinki 2) Helsingin kaupunki, jota edustaa Kaupunkiympäristöt

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki (Y-tunnus: 0208852-8) Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava. Mc Scatter Oy (Y-tunnus 1644458-9) Osoite: Järvenrinne 9, 62375 Ylihärmä

Kauhavan kaupunki (Y-tunnus: 0208852-8) Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava. Mc Scatter Oy (Y-tunnus 1644458-9) Osoite: Järvenrinne 9, 62375 Ylihärmä K A U P P A K I R J A 1/4 MYYJÄ OSTAJA Kauhavan kaupunki (Y-tunnus: 0208852-8) Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava Mc Scatter Oy (Y-tunnus 1644458-9) Osoite: Järvenrinne 9, 62375 Ylihärmä KAUPAN KOHDE

Lisätiedot

2. Omistus- ja hallintaoikeus Omistus- ja hallintaoikeus kaupan kohteeseen siirtyy lopullisen kauppakirjan allekirjoituksella.

2. Omistus- ja hallintaoikeus Omistus- ja hallintaoikeus kaupan kohteeseen siirtyy lopullisen kauppakirjan allekirjoituksella. Esisopimuksen kohdan "Esisopimuksen perusteella tapahtuvat maksut" perusteella maksettu kauppahinnan osasuoritus 30.000 euroa ja varsinaisen kaupan solmimisen yhteydessa maksettava 280.000 euroa muodostavat

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 tilatuen käsittelyssä noudatettavista menettelyistä.

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 tilatuen käsittelyssä noudatettavista menettelyistä. Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 tilatuen

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen x.x.2014 x.

Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen x.x.2014 x. 1 KIINTEISTÖNKAUPPAKIRJA Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen x.x.2014 x. SOPIJAOSAPUOLET Myyjä: Kauniaisten kaupunki (Y-tunnus 0203026-2) Kauniaistentie 10 02700 Kauniainen

Lisätiedot

Lisäosat Maito-, sonni- ja tärkkelysperunalisäosat maksetaan viimeisen kerran > vaikuttaa perustuen tasoon vuonna 2016

Lisäosat Maito-, sonni- ja tärkkelysperunalisäosat maksetaan viimeisen kerran > vaikuttaa perustuen tasoon vuonna 2016 Tuki-infot 2016 Suorat tuet Lisäosat Maito-, sonni- ja tärkkelysperunalisäosat maksetaan viimeisen kerran 2015 -> vaikuttaa perustuen tasoon vuonna 2016 Lisäos a 2015 2016 2017 2018 2019 Maito 35 % 0 %

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ

KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ 1. OSAPUOLET MYYJÄ Helsingin kaupunki jota edustaa kiinteistölautakunta y-tunnus: 0201256-6 PL 2200 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä OSTAJA Roslund Hietalahti

Lisätiedot

Tilatukilain 20. 4.2.2009 Jyväskylä MMM/Juha Palonen

Tilatukilain 20. 4.2.2009 Jyväskylä MMM/Juha Palonen Tilatukilain 20 4.2.2009 Jyväskylä MMM/Juha Palonen Tausta Tilatukilaki tuli voimaan 1.8.2005 eduskunta lisäsi lakiin 20 3 ja 4 momentin Ennen lain voimaantuloa tehtyjen vuokrasopimusten päättyessä tukioikeudet

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

VUODEN 2013 HAKUOHJEET. Tärkkelysperunapalkkio. (Tarkennus)

VUODEN 2013 HAKUOHJEET. Tärkkelysperunapalkkio. (Tarkennus) VUODEN 2013 HAKUOHJEET Tärkkelysperunapalkkio (Tarkennus) Sisällysluettelo UUTTA 2013... 3 Määritelmiä... 3 1 Tärkkelysperunapalkkio... 4 2 Tärkkelysperunapalkkion hakeminen... 4 2.1 Hakemuksen myöhästyminen...

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2016

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2016 MÄÄRÄYS Pvm. 8.2.2016 Dnro 44/03.00.00/2016 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 2/16 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom., 18 2 mom. Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Kauppaan ei kuulu osuuksia yhteisiin alueisiin eikä erityisiin etuuksiin.

Kauppaan ei kuulu osuuksia yhteisiin alueisiin eikä erityisiin etuuksiin. 1/6 Asianumero KAUPAN OSAPUOLET KAUPPAKIRJA Myyjä: Ostaja: Suomen valtio, Metsähallitus Kotipaikka Vantaa, Y-tunnus 0116726-7 Osoite: PL 94, 01301 VANTAA Keuruun kaupunki Multiantie 5 42700 Keuruu Y-tunnus

Lisätiedot

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN JA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN välillä [. päivänä kuuta 2017] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: toistaiseksi

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: toistaiseksi MÄÄRÄYS Pvm. 8.4.2015 Dnro 850/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 23/15 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 15 2 mom. Voimassaoloaika: 9.4.2015 toistaiseksi

Lisätiedot

E S I S O P I M U S OSAPUOLET

E S I S O P I M U S OSAPUOLET Sivu 1/5 E S I S O P I M U S OSAPUOLET 1. Joensuun Pesäpallon Tukisäätiö sr c/o Ari Mononen Rantakatu 25 c, 80100 Joensuu Yhteyshenkilö: Ari Mononen Puh. 0400 803040 Y-tunnus: (jäljempänä Vuokranantaja)

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta /2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta /2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 2011 264/2011 Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja ei-tuotannollisten

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA 1 (7) SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Allekirjoittaneet Sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan toiminnan ja

Lisätiedot

Maatilan asiointioikeuksien muutoslomake

Maatilan asiointioikeuksien muutoslomake Maatilan asiointioikeuksien muutoslomake Lomake 457 Viranomaisen merkinnät Lomake vastaanotettu, pvm. Vastaanottaja Asiatunnus Palauta lomake maatilasi sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Täytä

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa, jotta päästään haluttuun lopputulokseen

Lisätiedot

Tukiuudistus2015 alkaen Huittinen 23.1.2015

Tukiuudistus2015 alkaen Huittinen 23.1.2015 Tukiuudistus2015 alkaen Huittinen 23.1.2015 Materiaali perustuu 21.10.2014 Mavin aineistoon Perustuki Tilatuesta perustukeen 2015 alkaen 2 tukialuetta AB ja C AB tasaosan arvo 113 e/ha (arvio) Pelto, pysyvä

Lisätiedot

Kauppahinta on yhdeksänkymmentäseitsemäntuhatta viisisataaneljäkymmentäyhdeksän (97 549) euroa.

Kauppahinta on yhdeksänkymmentäseitsemäntuhatta viisisataaneljäkymmentäyhdeksän (97 549) euroa. K A U P P A K I R J A MYYJÄ OSTAJA Asunto Oy Kirkkonummen Ainola, 0878287-9 c/o YIT Rakennus Oy, PL 36, 00621 Helsinki (jäljempänä Myyjä) Kirkkonummen kunta, 0203107-0 PL 20, 02401 Kirkkonummi (jäljempänä

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki ( ), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, Valkeakoski. Sukunimi, Etunimet, jäljempänä ostaja. sotu/y-tunnus Osoite:

Valkeakosken kaupunki ( ), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, Valkeakoski. Sukunimi, Etunimet, jäljempänä ostaja. sotu/y-tunnus Osoite: 1(5) KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJA KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. Sukunimi, Etunimet, jäljempänä ostaja. sotu/y-tunnus

Lisätiedot

Tarkistusvuosi I I I I I I I _I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

Tarkistusvuosi I I I I I I I _I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Esimerkki 1/ Arvonlisäverollisen käytön osuus pienenee Tarkistusvuosi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I I I I I I _I I I I liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Vähennyksen määrä 80 000 Tarkistettava

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA

MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA Sivu 1 / 5 MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄT 1/5 Marja-Leena Airio 1/5 Merja Hannele Meronen 1/5 Jarkko Pekka Nurminen 1/5 Jarmo Tapio Nurminen 1/5 Jorma Tapani Nurminen yhteyshenkilö: Jarkko

Lisätiedot

Ajankohtaista. Laukaan YTA-alueen viljelijäkoulutukset Jari Halttunen Korpilahti

Ajankohtaista. Laukaan YTA-alueen viljelijäkoulutukset Jari Halttunen Korpilahti Ajankohtaista Laukaan YTA-alueen viljelijäkoulutukset Jari Halttunen 5.4.2017 Korpilahti Yleistä asiaa Hakuaikana YTA-alue auttaa Autamme mielellämme Laukaan YTA, päivystysnumero 040-732 8659 päätukihaunaikana

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

SOVINTOSOPIMUS. LUONNOS /JP (myös kiinteistökauppa)

SOVINTOSOPIMUS. LUONNOS /JP (myös kiinteistökauppa) LUONNOS 24.5.2016/JP (myös kiinteistökauppa) SOVINTOSOPIMUS 1. Osapuolet a) Nurmijärven kunta (y-tunnus 9014643-2, kunta ) PL 37 01901 Nurmijärvi b) Ville Paasonen (ht) 100 Woodland Avenue 07901 Summit

Lisätiedot

MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS

MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS MIKÄ LOPPUTULOS HALUTAAN? Tilan toiminnan jatkuminen Kannattava yritystoiminta - Erot markkina-arvon ja tuottoarvon välillä Omistamisen järjestelyt Perillisten tasapuolinen

Lisätiedot

ELÄINMÄÄRÄILMOITUS 2015 sika- ja siipikarjatalouden tuki, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus ja luonnonmukaisen tuotannon korvaus

ELÄINMÄÄRÄILMOITUS 2015 sika- ja siipikarjatalouden tuki, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus ja luonnonmukaisen tuotannon korvaus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin ELÄINMÄÄRÄILMOITUS 2015 sika- ja siipikarjatalouden tuki, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus ja luonnonmukaisen

Lisätiedot

Tukihakukoulutus Päätukihaku, aikataulut ja materiaali

Tukihakukoulutus Päätukihaku, aikataulut ja materiaali Tukihakukoulutus 2017 Päätukihaku, aikataulut ja materiaali Päätukihaun aikataulu Muita päivämääriä Ympäristökorvauksen koulutusvaatimus 30.4.2017. Peltomaan laatutesti toimitettava kuntaan viimeistään

Lisätiedot

Nimi: Kiinteistö Oy Rauhan Ranta 6 Y-tunnus: 2145043-0 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki

Nimi: Kiinteistö Oy Rauhan Ranta 6 Y-tunnus: 2145043-0 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Nimi: Kiinteistö Oy Rauhan Ranta 6 Y-tunnus: 2145043-0 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki ("Myyjä") 1.2 Ostaja Nimi: Eläkevakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

YTA alueen tietoisku Tukikoulutus 5.4. ja / Eero Laskujärvi

YTA alueen tietoisku Tukikoulutus 5.4. ja / Eero Laskujärvi YTA alueen tietoisku Tukikoulutus 5.4. ja 6.4.2017 / Eero Laskujärvi Maakuntauudistus Tukien tavoitteellinen maksuaikataulu 2017 Päätukihaku Peruslohkomuutokset Perustuki Tukioikeuksien siirrot Tukioikeuksien

Lisätiedot

Luonnos 30.4.2015. Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali.

Luonnos 30.4.2015. Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1 Myyjä 2 Ostaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. Profmer Oy, y-tunnus 0576362-1, Teräskatu 11, 21110 Naantali. 1 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 14. kaupunginosan

Lisätiedot

ELÄINMÄÄRÄILMOITUS 2016 (eläinten hyvinvointikorvaus)

ELÄINMÄÄRÄILMOITUS 2016 (eläinten hyvinvointikorvaus) ELÄINMÄÄRÄILMOITUS 2016 (eläinten hyvinvointikorvaus) Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Toimita lomake maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle

Lisätiedot

3 KAUPAN KOHDE 5 KAUPAN MUUT EHDOT 4 KAUPPAHINTA 2 OSTAJA. Merimasku-Antinlinna 23.5.2014. Luonnos ---- 1 MYYJÄ

3 KAUPAN KOHDE 5 KAUPAN MUUT EHDOT 4 KAUPPAHINTA 2 OSTAJA. Merimasku-Antinlinna 23.5.2014. Luonnos ---- 1 MYYJÄ NAANTALIN KAUPUNKI KAUPPAKIRJA 23.5.2014 ---- 1 Luonnos ---- 1 MYYJÄ 2 OSTAJA Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2 21100 Naantali Petri Kodisoja 3 KAUPAN KOHDE Naantalin kaupungin Tammisaaren

Lisätiedot

4. Tukien hakeminen. 4.1 Hakuaika ja lomakkeiden palauttaminen. 4.2 Hakemusten myöhästyminen

4. Tukien hakeminen. 4.1 Hakuaika ja lomakkeiden palauttaminen. 4.2 Hakemusten myöhästyminen 4. Tukien hakeminen Uutta 2008 hakuaika päättyy 30.4.2008 itsejäljentävästä lomakkeesta on luovuttu viljelyaloja koskevat muutokset tulee ilmoittaa kylvöalailmoituksella (Lnro 117) viimeistään 16.6.2008

Lisätiedot

Kauppahinta on kaksisataakahdeksankymmentäyksituhatta kaksisataaviisikymmentä (281 250) euroa.

Kauppahinta on kaksisataakahdeksankymmentäyksituhatta kaksisataaviisikymmentä (281 250) euroa. K A U P P A K I R J A MYYJÄ Asunto Oy Keravan Moukaritie 5, 0614308-8 c/o YIT Rakennus Oy, PL 36, 00621 Helsinki (jäljempänä Myyjä) OSTAJA Kirkkonummen kunta, 0203107-0 PL 20, 02401 Kirkkonummi (jäljempänä

Lisätiedot

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1).

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1). Osapuolet. Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0557-.. Vuokralainen Raision kaupunki, y-tunnus 008-5. Vuokrauskohde Naantalin kaupungin 5. kaupunginosan 6. korttelin tontilla nro sijaitsevan Kiinteistö

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKEMISESTA VUONNA 2017

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKEMISESTA VUONNA 2017 MÄÄRÄYS Pvm. 25.1.2017 Dnro 1810/03.00.00/2017 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 66/16 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom., 18 2 mom. Voimassaoloaika:

Lisätiedot