TILATUKI. Tukioikeuksien haku kansallisesta varannosta Hakuehdot ja -ohjeet vuonna 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILATUKI. Tukioikeuksien haku kansallisesta varannosta Hakuehdot ja -ohjeet vuonna 2011"

Transkriptio

1 TILATUKI Tukioikeuksien haku kansallisesta varannosta Hakuehdot ja -ohjeet vuonna 2011

2 Sisältö 1. YLEISTÄ KÄSITTEITÄ HAKUPERUSTEET UUSI VILJELIJÄ VUOKRATUN MAAN SIIRTYMINEN PERILLISELLE VUOKRATUN MAAN OSTAMINEN TILUSJÄRJESTELYT Pinta-alan lisääntyminen Pinta-alan väheneminen LUEL-, LUKL- JA LUTU-SITOUMUSALAT Sitoumuksen päättyminen luopujan kuolemaan, 65 ikävuoteen tai tilan ositukseen ja perinnönjakoon Sitoumuksen päättyminen sitoumusalan luovutukseen tai vuokraukseen YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUKISOPIMUKSEN (20 V.) PÄÄTTYMINEN TUOMIOISTUIMEN PÄÄTÖS TAI HALLINNOLLINEN MÄÄRÄYS YLIVOIMAINEN ESTE/POIKKEUKSELLINEN OLOSUHDE HAKUMENETTELY HAKUAIKA JA HAKEMUS HAKULOMAKKEEN TÄYTTÄMINEN HAKEMUKSEN LIITTEET HAKEMUKSEN MYÖHÄSTYMINEN HAKEMUKSEN TÄYDENTÄMINEN, MUUTTAMINEN JA PERUMINEN HAKEMUKSEN KÄSITTELY TUKIOIKEUKSIEN ARVON MÄÄRÄYTYMINEN ALAN ILMOITTAMINEN VUODEN 2011 PINTA-ALATUKIHAKEMUKSELLA TUKIOIKEUKSIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT JA MYÖNTÄMISEN RAJOITTAMINEN KÄYTTÖ VÄHINTÄÄN JOKA TOINEN VUOSI TUKIOIKEUKSIEN MYÖNTÄMISEN RAJOITTAMINEN SÄÄDÖKSIÄ ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSET TILATUKI

3 1. YLEISTÄ Tämä julkaisu sisältää tilatukioikeuksien kansallisesta varannosta hakemisen ohjeet ja ehdot vuodelle Suomessa otettiin vuonna 2006 käyttöön Euroopan yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen seurauksena tilatukijärjestelmä. Tilatukijärjestelmän perustana ovat tilatukioikeudet, joita käyttämällä viljelijälle voidaan myöntää tilatukea tukioikeuksia vastaavalta tukikelpoiselta maatalousmaalta. Suomen maakohtaisesta tilatukioikeuksien enimmäismäärästä pääosa myönnettiin vuonna 2006 niille viljelijöille, jotka kyseisen vuoden kevään päätukihaussa ilmoittivat tukikelpoista maatalousmaata ja hakivat tukioikeuksien vahvistamista. Vuoden 2006 tukioikeuksien vahvistamisen jälkeen tukioikeuksia on voinut hakea vuosittain kansallisesta varannosta, josta niitä myönnetään tietyin rajoitetuin perustein. Kansalliseen varantoon siirrettiin vuonna 2006 maakohtaisesta tilatuen enimmäismäärästä 0,8 % ja tällä hetkellä varannon arvo on noin 0,99 milj. euroa. Varannon arvo kasvaa vain silloin, kun sinne palautetaan käyttämättömiä, perusteettomasti myönnettyjä tai vapaaehtoisesti luovutettuja tukioikeuksia. Varantoa hallinnoidaan ELY-keskuksissa. Tukioikeuksien haku kansallisesta varannosta päättyy Maaseutuviraston hakulomake numero 289 on toimitettava viimeistään viimeisenä hakupäivänä ELY-keskukseen. Ahvenanmaalla hakemus toimitetaan Ahvenanmaan valtionvirastoon. Jos varannosta haetaan tukioikeuksia enemmän kuin voidaan myöntää, tukioikeuksien myöntämistä rajoitetaan. Huom. Tilatukioikeuksia ei myönnetä, jos hakija on keinotekoisesti luonut tukioikeuksien saamiseen vaaditut edellytykset. Jos myöhemmin todetaan, että tukioikeuksia on myönnetty perusteettomasti, viedään kyseiset tukioikeudet kansalliseen varantoon. Lisätietoa tilatukijärjestelmästä löytyy vuoden 2011 Hakuoppaasta. Oppaita ja lomakkeita on mahdollista saada kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisilta ja ELY-keskuksista sekä Ahvenanmaan valtionvirastosta. Niitä voi myös tulostaa internet -osoitteesta: TILATUKI

4 2. KÄSITTEITÄ Tukioikeus Tukioikeus on tilatuen perusyksikkö. Tukioikeudet määräytyivät vuoden 2006 kevään päätukihaussa viljelijän ilmoittamien tukikelpoisten hehtaarien perusteella. Viljelijän tuli hakea vuoden 2006 päätukihaun yhteydessä myös tukioikeuksien vahvistamista. Vuoden 2006 jälkeen tukioikeuksia on voinut hakea vuosittain kansallisesta varannosta tietyin perustein. Tukioikeudella tarkoitetaan oikeutta, jota käyttäen haetaan tilatukea vastaavalta tukikelpoiselta maatalousmaalta. Maata on pidettävä vähintään täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten sekä lakisääteisten hoitovaatimusten täyttävässä kunnossa. Tukioikeuden arvo koostuu tasatukiosasta ja mahdollisesta tilakohtaisesta lisäosasta. Tukialue = käyttöalue Tilatukijärjestelmässä Suomi on jaettu kolmeen tukialueeseen. Tukialueina käytetään tukialueiden yhdistelmiä, joita ovat A, B-C1 ja C2-C4. Tukioikeutta voidaan käyttää vain sillä tukialueella, jolle tukioikeus on vahvistettu. Tasatukiosa (euroa/tukioikeus) Tasatukiosa on tukialueen perusteella määräytyvä tukioikeuden arvon osa. Tasatuen arvo on vuonna 2011 A-alueella 248,60 euroa/ha, B C1 alueella 202,50 euroa/ha ja C2-C4 -alueella 167,98 euroa/ha. Lisäosa (euroa/tukioikeus) Lisäosa on vuonna 2006 tukioikeuteen vahvistettu tilakohtaisen tuotannon perusteella määräytynyt tukioikeuden arvon osa. Se perustuu vuosien keskimääräiseen sonni- ja härkäpalkkioon ja/tai tärkkelysperunan tuotantotukeen ja/tai viljelijän hallinnassa olleeseen EU:n maitopalkkioon oikeuttavaan maitokiintiöön ja/tai markkinointivuoden 2005/2006 sokerijuurikkaan perustoimitusoikeuteen. Tukikelpoinen ala Tilatuessa tukikelpoisella alalla tarkoitetaan maatalousmaata, joka on tilatukiominaisuudeltaan peltoa tai pysyvää laidunta. Alan on täytettävä tukikelpoisuusedellytykset koko kalenterivuoden, jotta tukioikeudet voidaan myöntää. Tukikelpoiset alat on määritelty tarkemmin vuoden 2011 Hakuoppaan kohdassa 5.2. TILATUKI

5 3. HAKUPERUSTEET Kansallisesta varannosta voi hakea tilatukioikeuksia vuonna 2011 seuraavin perustein: 1) uusi viljelijä 2) vuokratun maan siirtyminen perilliselle 3) vuokratun maan ostaminen 4) tilusjärjestely 5) LUEL-, LUKL- ja LUTU-sitoumusalat (sisältää muutoksia vuoteen 2010) 6) ympäristötuen 20-vuotisen erityistukisopimuksen päättyminen 7) tuomioistuimen päätös tai hallinnollinen määräys 8) ylivoimainen este/poikkeuksellinen olosuhde 3.1. Uusi viljelijä Uudella viljelijällä tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka ei ole maataloustoiminnan aloittamista edeltäneiden viiden (5) vuoden aikana harjoittanut minkäänlaista maataloustoimintaa omissa nimissään ja omaan lukuunsa tai joka ei ole vastannut maataloustoimintaa harjoittavan oikeushenkilön toiminnasta. Uudeksi viljelijäksi ei pääsääntöisesti katsota myöskään henkilöä, joka on edeltävän viiden vuoden aikana ollut osakkaana maataloustoimintaa harjoittavassa yhteisössä, yhtymässä tai kuolinpesässä. Esimerkiksi, jos maataloustoimintaa harjoittavan osakeyhtiön osakas kuuluu kyseisen yhtiön hallitukseen, häntä ei voida pitää uutena viljelijänä. Vastaavasti, uudeksi viljelijäksi ei pääsääntöisesti voida katsoa yhteisöä, yhtymää tai kuolinpesää, jonka osakas/osakkaat ovat harjoittaneet maataloustoimintaa edellisen viiden (5) vuoden aikana omissa nimissään ja omaan lukuunsa tai olleet osakkaana maataloustoimintaa harjoittavassa yhteisössä, yhtymässä tai kuolinpesässä. Em. tapaukset käsitellään ELY-keskuksessa kuitenkin aina tapauskohtaisesti. Uudelle viljelijälle ei voida myöntää tukioikeuksia ostetun tai vuokratun maatalousmaan perusteella, jos sille, joka on myynyt tai vuokrannut uudelle viljelijälle maatalousmaata, on kyseisen alan perusteella myönnetty tukioikeudet vuonna 2006 tai kansallisesta varannosta vuosina Jos kyseessä ei ole maatalousmaan osto tai vuokraus, voidaan uudelle viljelijälle myöntää tukioikeudet, vaikka alan edelliselle haltijalle olisikin myönnetty tukioikeudet. Uudeksi viljelijäksi voidaan siten katsoa esimerkiksi maanomistaja, jolle palautuu vuoden 2006 tukihaun aikana vuokrattuna ollut ala vuokrasopimuksen päätyttyä ja hän itse ryhtyy viljelijäksi. Tällöin tukioikeudet voidaan myöntää, vaikka edelliselle haltijalle (vuokralaiselle) olisi tukioikeudet vahvistettu vuonna 2006, koska kyseessä ei ole osto/vuokraus. Maatalousmaa, jolle tukioikeuksia haetaan, on tullut olla tukikelpoista vuoden 2006 viimeisenä tukihakupäivänä 28 päivänä huhtikuuta Lisäksi ala on pitänyt ilmoittaa jonkun viljelijän vuoden 2006 tukihakemuksella lukuun ottamatta ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta johtuvia maatalousmaan ilmoittamatta jättämisiä. Tästä voidaan poiketa myös silloin, jos kyseinen ala on ollut maatalousyrittäjien luopumiseläkelain (16/1974), luopumiskorvauksista annetun lain (1330/1992) tai luopumistuesta annetun lain (1293/1994) mukaista viljelemättömyyssitoumuksen alaista maatalousmaata. TILATUKI

6 Vuoden 2006 huhtikuun 28 päivän jälkeen raivatuille aloille ei voi hakea tukioikeuksia. Raivioiden on tullut olla tukikelpoista maatalousmaata viimeistään em. päivänä. Uudelle viljelijälle myönnettävien tukioikeuksien lukumäärä on enintään yhtä suuri kuin viljelijän varantohakemuksessaan ilmoittama ja viimeistään hänen hallintaansa tuleva tukikelpoisen maatalousmaan pinta-ala. Tukioikeuksia voidaan kuitenkin myöntää enintään sille alalle, jonka osalta hakijan hallinnassa ei ole tukioikeuksia. Uutena viljelijänä tukioikeuksia on haettava viimeistään tukikelpoisen maatalousmaan hallintaan saantia seuraavassa varantohaussa. Tämän jälkeen tukioikeuksia ei myönnetä, ellei kyseessä ole ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta johtuva myöhästyminen. Hakumenettely Tukioikeuksia haetaan uudelle viljelijälle rastittamalla lomakkeen 289 kohta 2.1. Hakemuksen perusteena olevien lohkojen tunnukset merkitään kohtaan 3 ja pinta-ala, jolle tukioikeuksia haetaan, kohtaan 4. Hakemuksen liitteenä on jätettävä kirjallinen selvitys tukikelpoisen maatalousmaan hallinnasta (esimerkiksi kauppakirja, vuokrasopimus tai vastaava). Liitteenä on jätettävä myös kirjallinen selvitys hakijan tulonmuodostuksesta maataloustoiminnan aloittamista edeltävältä viideltä vuodelta. Selvitys voidaan antaa esimerkiksi verotodistuksilla tai verottajan antamalla lausunnolla siitä, että hakijalla ei ole ollut maataloustuloja ko. vuosina. Mikäli hakija ei täytä tukioikeuksien myöntämisen ehtoja ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisen olosuhteen vuoksi, haetaan tukioikeuksia silti lomakkeen kohdassa 2.1, kuten yllä on kerrottu. Tällöin hakemuksen liitteenä on jätettävä selvitys ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta. Hyväksyttävät ylivoimaiset esteet ja poikkeukselliset olosuhteet on kerrottu tämän oppaan kohdassa 3.8. Ala, jonka perusteella tukioikeuksia haetaan, on ilmoitettava varantohakemuksen lisäksi myös tukioikeuden hakijan vuoden 2011 pinta-alatukihakemuksella (lomakkeilla 102A ja 102B). Asiasta on kerrottu tarkemmin kohdassa 4.8. Hakumenettelystä on kerrottu lisää luvussa 4. TILATUKI

7 Esimerkki 1. Maanomistaja lopetti maataloustuotannon , kun viimeiset lypsylehmät poistettiin tilalta ja kaikki tilan pellot vuokrattiin naapurille. Hänelle kirjautui maataloustuloa karjan myynnistä vielä vuodelle 2006, mutta nautarekisterin merkinnän mukaan karjanpitoon perustuva maataloustoiminta ja peltoviljely päättyivät 2005 vuoden lopulla. Maanomistaja haluaa nyt keväällä 2011 aloittaa uudelleen peltojensa viljelyn. Tukioikeudet vahvistettiin naapurille vuonna Tässä tapauksessa maanomistajaa voidaan pitää uutena viljelijänä ja hän on oikeutettu hakemaan tukioikeuksia kansallisesta varannosta vuonna Pellot ovat palautuneet hänelle vuokrasopimuksen päätyttyä, jolloin kyseessä ei ole pellon osto tai vuokraus. Esimerkki 2. Maanomistaja vuokrasi peltonsa viljelijälle A viiden vuoden vuokrasopimuksella, joka päättyi Tukioikeudet vahvistettiin viljelijälle A vuonna Maaomistajan poika haluaa aloittaa maataloustuotannon vuonna 2011 uutena viljelijänä. Maanomistaja myy pellot pojalleen Poika voi hakea tukioikeudet kansallisesta varannosta vuonna Tässä tapauksessa pojalle voidaan myöntää tukioikeudet, vaikka kyseessä on pellon osto ja tukioikeudet vahvistettiin viljelijälle A vuonna Tukioikeuksia ei vahvistettu vuonna 2006 pellon myyjälle (maanomistajalle) vaan viljelijälle A. TILATUKI

8 3.2. Vuokratun maan siirtyminen perilliselle Viljelijä, joka on saanut hallintaansa vuoden 2006 tukihaun aikana kolmannelle osapuolelle vuokrattuna olleen tilan tai sen osan, voi hakea tukioikeuksia kansallisesta varannosta kyseiselle alalle tiettyjen ehtojen täyttyessä. Nämä ehdot ovat seuraavat: Viljelijä, jolta tila tai sen osa on saatu, on siirtynyt eläkkeelle maataloustoiminnasta tai kuollut ennen vuoden 2006 tukihaun viimeistä päivää ( ). Viljelijä (eli hakija) on maanomistajan perillinen, jolle hänen jäämistönsä voisi perintökaaren (40/1965) nojalla siirtyä. Muulle kuin perilliselle tehtyä testamenttia ei tässä tapauksessa voida katsoa EU- säädösten tarkoittamaksi perinnöksi tai ennakkoperinnöksi. Viljelijä (eli hakija) on saanut kyseisen tilan tai sen osan joko maksutta, perintönä, ennakkoperintönä, symboliseen eli vähämerkitykselliseen hintaan ostamalla tai symboliseen hintaan vuokraamalla vähintään kuuden vuoden mittaisella sopimuksella. Kyseinen tila tai sen osa oli kolmannelle osapuolelle vuokrattuna vuonna 2006 tukihaun aikana. Tukioikeuksiin oikeuttavan maatalousmaan on tultava hakijan hallintaan viimeistään Vuokratun maan siirtymisen perusteella myönnettävien tukioikeuksien lukumäärä on enintään yhtä suuri, kuin viljelijän varantohakemuksessaan ilmoittama edellä mainittujen tukiehtojen perusteella hänen hallintaansa tulleen tukikelpoisen maatalousmaan pinta-ala. Tukioikeuksia voidaan kuitenkin myöntää enintään sille alalle, jonka osalta hakijan hallinnassa ei ole tukioikeuksia. Vuokratun maan siirtymisen perusteella tukioikeuksia on haettava kolmannen osapuolen vuokrasopimuksen päättymistä seuraavassa varantohaussa. Tämän jälkeen tukioikeuksia ei myönnetä, ellei kyseessä ole ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta johtuva myöhästyminen. Hakumenettely Tukioikeuksia haetaan vuokratun maan siirtymisen perusteella rastittamalla lomakkeen 289 kohta 2.2. Hakemuksen perusteena olevien lohkojen tunnukset merkitään kohtaan 3 ja pintaala, jolle tukioikeuksia haetaan, kohtaan 4. Hakemukseen liitteenä on jätettävä todisteet siitä, että edellä mainitut ehdot täyttyvät (esimerkiksi kolmannen osapuolen kanssa tehty vuokrasopimus sekä kauppakirja, vuokrasopimus, perukirja tai vastaava). Jos kolmannen osapuolen vuokrasopimus on päättynyt ennen vuoden 2010 varantohaun päättymistä ja tukioikeudet ovat jääneet hakematta ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisen olosuhteen vuoksi, haetaan tukioikeuksia silti lomakkeen kohdassa 2.2, kuten yllä on kerrottu. Tällöin hakemuksen liitteenä on jätettävä selvitys ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellises- TILATUKI

9 ta olosuhteesta. Hyväksyttävät ylivoimaiset esteet ja poikkeukselliset olosuhteet on kerrottu tämän oppaan kohdassa 3.8. Ala, jonka perusteella tukioikeuksia haetaan, on ilmoitettava varantohakemuksen lisäksi myös tukioikeuden hakijan vuoden 2011 pinta-alatukihakemuksella (lomakkeilla 102A ja 102B). Asiasta on kerrottu tarkemmin kohdassa 4.8. Hakumenettelystä on kerrottu lisää luvussa 4. Esimerkki 3. Maanomistaja vuokrasi peltonsa 10 vuoden vuokrasopimuksella viljelijälle A. Sopimus päättyi Maanomistaja jäi kuitenkin eläkkeelle ja hänen tyttärensä osti tuolloin pellot symbolisella hinnalla. Vuokrasopimus viljelijä A:n kanssa jatkui sovitun mukaisesti vuoden 2010 loppuun asti. Tukioikeudet vahvistettiin vuonna 2006 viljelijä A:lle. Tytär on oikeutettu hakemaan tukioikeuksia kansallisesta varannosta vuonna Esimerkki 4. Viljelijä jäi eläkkeelle ja myi pojalleen 20 hehtaaria peltoa maaliskuussa Samaan aikaan 15 hehtaaria oli vuokrattuna naapuritilalle 10 vuoden vuokrasopimuksella, joka päättyi Poika sai nämä vuokralla olleet pellot lahjana Poika on oikeutettu hakemaan tukioikeuksia kansallisesta varannosta vuonna 2011 lahjana saamilleen pelloille. Esimerkki 5. Maanomistaja oli vuokrannut peltonsa naapuriviljelijä A:lle ajalle Maanomistaja kuoli Maanomistajan perilliset myyvät perinnöksi saamansa pellot normaalilla kaupalla naapuriviljelijä B:lle, joka ei siis kuulu perillisiin. Koska viljelijä B ei täytä enää tukioikeuden myöntämisen ehtoja, hänellä ei ole perustetta hakea tukioikeuksia varannosta. Perillisten olisi pitänyt itse hakea tukioikeudet kansallisesta varannosta, jotta hakuehdot täyttyisivät. TILATUKI

10 3.3. Vuokratun maan ostaminen Viljelijä on oikeutettu hakemaan tukioikeuksia kansallisesta varannosta, jos seuraavat ehdot täyttyvät: Viljelijä on ostanut viimeistään sellaisen tilan tai sen osan, joka oli vuokrattuna vähintään kuuden vuoden vuokrasopimuksella vuoden 2006 tukihaun aikana toiselle viljelijälle (kolmannelle osapuolelle). Vuokrasopimuksen on pitänyt olla voimassa tilan tai sen osan ostohetkellä ja siitä eteenpäin katkeamattomasti eli sitä ei ole saanut jatkaa tai muuttaa kertaakaan tänä aikana. Viljelijän (eli ostajan) tarkoituksena on tuotannon aloittaminen tai tuotannon laajentaminen yhden vuoden kuluessa edellä mainitun vuokrasopimuksen päättymisestä. Tällä tarkoitetaan ostetun pellon ottamista omaan maataloustuotantoon. Tukioikeuksiin oikeuttavan maatalousmaan on tultava hakijan hallintaan viimeistään Vuokratun maan ostamisen perusteella myönnettävien tukioikeuksien lukumäärä on enintään yhtä suuri, kuin viljelijän varantohakemuksessaan ilmoittama edellä mainittujen tukiehtojen perusteella hänen hallintaansa tulleen tukikelpoisen maatalousmaan pinta-ala. Tukioikeuksia voidaan kuitenkin myöntää enintään sille alalle, jonka osalta hakijan hallinnassa ei ole tukioikeuksia. Vuokratun maan ostamisen perusteella tukioikeuksia on haettava kolmannen osapuolen vuokrasopimuksen päättymistä seuraavassa varantohaussa. Tämän jälkeen tukioikeuksia ei myönnetä, ellei kyseessä ole ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta johtuva myöhästyminen. Hakumenettely Tukioikeuksia haetaan vuokratun maan ostamisen perusteella rastittamalla lomakkeen 289 kohta 2.3. Hakemuksen perusteena olevien lohkojen tunnukset merkitään kohtaan 3 ja pintaala, jolle tukioikeuksia haetaan, kohtaan 4. Hakemuksen liitteenä on jätettävä todisteet siitä, että edellä mainitut ehdot täyttyvät (esimerkiksi kolmannen osapuolen kanssa tehty vuokrasopimus ja kauppakirja). Liitteistä on selvittävä siten päivämäärät tehdystä maakaupasta ja pellon hallintaan saamisesta/vuokrasopimuksen päättymisestä. Jos kolmannen osapuolen vuokrasopimus on päättynyt ennen vuoden 2010 varantohaun päättymistä ja tukioikeudet ovat jääneet hakematta ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisen olosuhteen vuoksi, haetaan tukioikeuksia silti lomakkeen kohdassa 2.3, kuten yllä on kerrottu. Tällöin hakemuksen liitteenä on jätettävä selvitys ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta. Hyväksyttävät ylivoimaiset esteet ja poikkeukselliset olosuhteet on kerrottu tämän oppaan kohdassa 3.8. TILATUKI

11 Ala, jonka perusteella tukioikeuksia haetaan, on ilmoitettava varantohakemuksen lisäksi myös kevään 2011 pinta-alatukihakemuksella, jotta tilatuki voidaan maksaa. Asiasta on kerrottu tarkemmin kohdassa 4.8. Hakumenettelystä kerrotaan lisää luvussa 4. Esimerkki 6. Viljelijä A osti maatilan tarkoituksenaan laajentaa maataloustoimintaansa. Edellisen omistajan ja viljelijä B:n välinen kymmenen vuoden katkeamaton maanvuokrasopimus päättyi kuitenkin vasta Viljelijä A ottaa viljelyyn aiemmin ostamansa maa-alan keväällä Viljelijä A on oikeutettu hakemaan maa-alaa vastaavat tukioikeudet kansallisesta varannosta vuonna TILATUKI

12 3.4. Tilusjärjestelyt Pinta-alan lisääntyminen Viljelijälle voidaan myöntää tukioikeuksia kansallisesta varannosta, jos hän on saanut hallintaansa lisää tukikelpoista maatalousmaata vuoden 2006 tukihaun jälkeen valmistuneiden tilusjärjestelyiden perusteella. Tilusjärjestelyjen myötä lisääntyneen tukikelpoisen maatalousmaan tulee olla suuruudeltaan vähintään viisi (5) aaria tai enemmän. Tilusjärjestelyjen perusteella kasvaneelle tukikelpoiselle pinta-alalle voidaan myöntää tukioikeudet kansallisesta varannosta, vaikka tämän lisääntyneen alan perusteella olisi vahvistettu tukioikeudet vuonna 2006 toiselle viljelijälle. Tilusjärjestelyiden tarkoituksena on parantaa tilan peltolohkojen sijoittumista tilan talouskeskukseen nähden, jos viljelyslohkojen sijainti on pirstoutunut. Tilusjärjestelyitä tehdään myös tie-, rautatie- tai suojeluhankkeita toteutettaessa. Tilusjärjestelyiksi katsotaan seuraavien lakien mukaiset toimenpiteet: Kiinteistönmuodostamislaki 554/1995 (luvut 8 ja 9) Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 603/1977 (23 ) Maantielaki 503/2005 (63 ) Laki yksityisistä teistä 358/1962 (38a ) Laki vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä 451/1988 (2 ) Ratalain (110/2007) 53 :n mukainen tilusjärjestely Kiinteistönmuodostamislain 9 luvussa tarkoitetussa uusjaossa tukioikeudet voidaan myöntää yllä mainittujen ehtojen mukaisesti uusjakosuunnitelmassa päätettyjen tilusjärjestelyiden perusteella. Maanmittaustoimisto toimittaa tilusjärjestelyyn liittyvän lainvoimaisen jakosuunnitelman kartan ja päätöksen viljelijälle ja kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle sekä ELY-keskukseen sen jälkeen, kun uudet tilukset on merkitty maastoon ja otettu haltuun. Päätös on lainvoimainen, kun päätökselle asetetut valitusmääräajat ovat kuluneet umpeen eikä asiasta ole valitettu. Kansallisesta varannosta myönnettävien tukioikeuksien lukumäärä on enintään yhtä suuri kuin viljelijän varantohakemuksessaan ilmoittama ja viimeistään hänen hallinnassaan oleva tilusjärjestelyjen myötä lisääntynyt tukikelpoisen maatalousmaan pinta-ala. Alan pitää täyttää tukikelpoisuusedellytykset koko kalenterivuoden 2011, jotta tukioikeudet voidaan myöntää. Tukioikeuksia voidaan kuitenkin myöntää enintään sille alalle, jonka osalta hakijan hallinnassa ei ole tukioikeuksia. TILATUKI

13 Hakumenettely Tukioikeuksia haetaan tilusjärjestelyiden perusteella rastittamalla lomakkeen 289 kohta Pinta-ala, jolle tukioikeuksia haetaan, merkitään kohtaan 4. Hakemuksen liitteenä on jätettävä kopiot tilusjärjestelyyn liittyvistä asiakirjoista. Liitteenä on jätettävä lisäksi kirjallinen selvitys siitä, että mistä tukikelpoisen pinta-alan kasvu on syntynyt (esimerkiksi hallintaan tulleiden ja hallinnasta poistuneiden peruslohkojen tunnukset, valtaojan putkitus, peltotien siirto, metsän kulman raivaus jne.). Ala, jonka perusteella tukioikeuksia haetaan, on ilmoitettava varantohakemuksen lisäksi myös tukioikeuden hakijan vuoden 2011 pinta-alatukihakemuksella (lomakkeilla 102A ja 102B). Asiasta on kerrottu tarkemmin kohdassa 4.8. Hakumenettelystä kerrotaan lisää luvussa Pinta-alan väheneminen Jos kohdassa lueteltujen tilusjärjestelyiden seurauksena tukikelpoinen pinta-ala on vähentynyt vähintään 50 % vuonna 2006 ilmoitetusta ja mahdollisesti valvonnassa hyväksytystä, viljelijä voi hakea lisäosallisten tukioikeuksiensa yksikköarvon uudelleenlaskentaa. Tämä mahdollisuus koskee vain tiloja, joille vahvistettiin lisäosallisia tukioikeuksia vuonna Uudelleenlaskennassa tilan omistuksessa olevat lisäosalliset tukioikeudet siirretään varantoon ja varannosta myönnetään uudet, tilusjärjestelyn myötä vähentyneen pinta-alan mukaiset tukioikeudet. Varantoon siirrettyjen tukioikeuksien lisäosien viitemäärä jaetaan uusille tukioikeuksille. Uudelleenlaskenta ei koske erityistukioikeuksia. Uudelleenlaskennassa huomioidaan vain tilusjärjestelyjen myötä vähentynyt pinta-ala, ei muista syistä tapahtuneita pintaalojen vähenemisiä. Tilusjärjestelyjen kohteena olleen maatalousmaan tulee olla poistunut tilan omistuksesta viimeistään Tukioikeuksien uudelleenlaskentaa on haettava viimeistään tukikelpoisen maatalousmaan vähenemistä seuraavassa varantohaussa. Myöhemmin haettaessa uudelleenlaskentaa ei voida enää tehdä, ellei kyse ole ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta johtuva myöhästyminen. Hakumenettely Uudelleenlaskentaa haetaan rastittamalla varantohakulomakkeen 289 kohta Hakumenettelystä on kerrottu lisää luvussa 4. TILATUKI

14 3.5. LUEL-, LUKL- ja LUTU-sitoumusalat Uutta 2011: Tukioikeuksien hakuaikaa ei ole enää rajattu tiettyihin viljelemättömyyssitoumuksen päättymisen jälkeisiin vuosiin LUEL-sitoumusten päättymistavat ovat muuttuneet alkaen Viljelijälle voidaan myöntää tukioikeuksia kansallisesta varannosta tietyin alla esitetyin tarkennetuin ehdoin, jos hänen hallintaansa on tullut viimeistään tukikelpoinen peltoala, jolla on päättynyt/päättyy luopumiseläkelain (16/1974) 6 :n 2 momentin kohdassa 3 tarkoitettu viljelemättömyyssitoumus (LUEL, tehty vuosina ), - maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain (1330/1992) 9 :ssä tarkoitettu viljelemättömyyssitoumus (LUKL, tehty vuosina ) tai - maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) 12 :ssä tarkoitettu viljelemättömyyssitoumus (LUTU, tehty vuosina ). Tukioikeuksien tarkemmat myöntämisehdot jakautuvat kahteen osaan riippuen siitä, millä tavalla viljelemättömyyssitoumukset katsotaan päättyneiksi Sitoumuksen päättyminen luopujan kuolemaan, 65 ikävuoteen tai tilan ositukseen ja perinnönjakoon LUKL- ja LUTU-sitoumukset päättyvät, kun luopuja täyttää 65 vuotta tai kuolee tätä ennen. LUEL-sitoumus päättyy luopujan kuollessa. Sitoumus päättyy automaattisesti eikä Mela anna asiasta päätöstä. LUEL-sitoumukset päättyivät asti myös silloin, kun sitoumuksen antaja luopui pellon omistuksesta kokonaan osituksella ja perinnönjaolla ja viljelemättömyyssitoumuksen antamisesta oli kulunut vähintään 15 vuotta. Jos Mela on antanut päätöksen siitä, että ositus ja perinnönjako tehty luopumiseläkelain edellyttämällä tavalla, viljelemättömyyssitoumus katsotaan päättyneeksi Melan antaman päätöksen tekopäivänä. Melan antamasta päätöksestä ilmenee myös sovellettu säädös (LUEL 13 :n 1 momentin 6 kohta). Tukioikeudet voidaan myöntää edellä mainituilla tavoilla päättyneen viljelemättömyyssitoumuksen alaisen peltoalan perusteella sille viljelijälle, jonka hallintaan ala on tullut/tulee viljelemättömyyssitoumuksen päättymisen jälkeen. Jos tämä viljelijä ei itse hae tukioikeuksia varannosta, voi joku alan seuraavista haltijoista vielä hakea tukioikeudet. Tukioikeudet voidaan myöntää, vaikka ko. alan perusteella olisi aikaisemmin myönnetty tukioikeuksia. Tukioikeudet voidaan siten myöntää, vaikka alan perusteella olisi vahvistettu tukioikeudet 2006 tai ne olisi myönnetty varannosta esim. vuokratun viljelemättömyyssitoumusalan perusteella ennen sitoumusajan päättymistä em. tavoilla. Kuitenkin samalle viljelijälle voidaan samasta alasta myöntää tukioikeudet LUEL-, LUKL- ja LUTU-varantoperusteella vain yhden kerran. TILATUKI

15 Kansallisesta varannosta myönnettävien tukioikeuksien lukumäärä on enintään yhtä suuri kuin viljelijän varantohakemuksessaan ilmoittama ja viimeistään hänen hallinnassaan edellä mainituin ehdoin oleva viljelemättömyyssitoumusta vastaava tukikelpoinen pintaala. Tukioikeuksia voidaan kuitenkin myöntää enintään sille alalle, jonka osalta hakijan hallinnassa ei ole tukioikeuksia. Hakumenettely Tukioikeuksia haetaan rastittamalla lomakkeen 289 kohta Hakemuksen perusteena olevien lohkojen tunnukset merkitään kohtaan 3 ja pinta-ala, jolle tukioikeuksia haetaan, kohtaan 4. Hakulomakkeen liitteenä on jätettävä seuraavat kirjalliset selvitykset: 1. Selvitys siitä, että ala on ollut viljelemättömyyssitoumuksen alaista peltoa (viljelemättömyyssitoumus). 2. Selvitys siitä, että viljelemättömyyssitoumus on päättynyt/päättyy välisenä aikana. Jos sitoumus on päättynyt ennen vuotta 2011 ositukseen ja perinnönjakoon, liitteenä on jätettävä Melan antama päätös asiasta. 3. Selvitys tukikelpoisen alan hallinnasta (esimerkiksi vuokrasopimus, kauppakirja, perukirja). Ala, jonka perusteella tukioikeuksia haetaan, on ilmoitettava varantohakemuksen lisäksi myös tukioikeuden hakijan vuoden 2011 pinta-alatukihakemuksella (lomakkeilla 102A ja 102B). Asiasta on kerrottu tarkemmin kohdassa 4.8. Hakumenettelystä kerrotaan lisää luvussa 4. Esimerkki 7. LUEL-eläkeläisen viljelemättömyyssitoumus päättyi , kun hän kuoli. Hän oli vuokrannut viljelemättömyyssitoumuksenalaiset peltonsa (10 ha) viljelijälle A lisämaaksi. Viljelijä A oli tehnyt Melan kanssa viiden vuoden viljelysitoumuksen em. pelloista. Viljelemättömyyssitoumusalan perusteella vahvistettiin tukioikeudet viljelijälle A vuonna LUEL-eläkeläisen ja vuokraajan välinen viiden vuoden vuokrasopimus päättyi Perikunta myi pellot viljelijälle B. Viljelijä B voi hakea tukioikeuksia kansallisesta varannosta 10 hehtaarin perusteella. Esimerkki 8. Viljelemättömyyssitoumus (LUKL, LUTU) päättyi viljelemättömyyssitoumuksen tekijän täytettyä 65 vuotta Hän myi viljelemättömyyssitoumukseen kuuluneet pellot (15 ha) pojalleen Poika aloittaa viljelykunnossa olevien peltojen viljelyn samana vuonna. Poika voi hakea tukioikeuksia kansallisesta varannosta 15 hehtaarin perusteella. TILATUKI

16 Sitoumuksen päättyminen sitoumusalan luovutukseen tai vuokraukseen Viljelemättömyyssitoumukset katsotaan päättyneiksi myös alla kerrotuissa tapauksissa: Ennen vuotta 2011 myydyt, lahjoitetut tai vuokratut viljelemättömyyssitoumusalat 1. Viljelemättömyyssitoumuksen (LUEL, LUKL tai LUTU) antaja on myynyt, lahjoittanut tai vuokrannut sitoumuksen alaista peltoa lisämaaksi viljelijälle ja viljelijä on tehnyt Melan kanssa vähintään viiden vuoden mittaisen viljelysitoumuksen em. alasta. Viljelemättömyyssitoumus katsotaan päättyneeksi viljelysitoumuksen alkamispäivänä. Mela on merkinnyt alkamispäivän viljelysitoumukseen. 2. Viljelemättömyyssitoumuksen alaiset pellot on myyty tai lahjoitettu lisämaaksi jatkamiskelpoiseen maatilaan (LUEL 6 :n 1 momentin 2 ja 3 kohdan mukaisella tavalla). Jos Mela on antanut päätöksen siitä, että luovutus tehty luopumiseläkelain edellyttämällä tavalla, viljelemättömyyssitoumus katsotaan päättyneeksi Melan antaman päätöksen tekopäivänä. Päätöksestä ilmenee myös sovellettu säädös 3. Viljelemättömyyssitoumuksen antaja on myynyt tai lahjoittanut jatkamiskelpoisen luopumiseläketilan kokonaan sukupolvenvaihdoksella (LUEL 12 a :n mukaisella tavalla) ja jatkaja on sitoutunut viljelemään tilaa Melan kanssa tehdyllä viljelysitoumuksella vähintään viiden vuoden ajan. Viljelemättömyyssitoumus katsotaan päättyneeksi viljelysitoumuksen alkamispäivänä. Mela on merkinnyt alkamispäivän viljelysitoumukseen. Vuonna 2011 myydyt, lahjoitetut tai vuokratut viljelemättömyyssitoumusalat 4. Viljelemättömyyssitoumuksen (LUTU) antaja on myynyt, lahjoittanut tai vuokrannut sitoumuksen alaista peltoa lisämaaksi viljelijälle ja viljelijä on tehnyt Melan kanssa vähintään viiden vuoden mittaisen viljelysitoumuksen em. alasta. Viljelemättömyyssitoumus katsotaan päättyneeksi viljelysitoumuksen alkamispäivänä. Mela on merkinnyt alkamispäivän viljelysitoumukseen. 5. Viljelemättömyyssitoumuksen (LUEL) antaja on myynyt, lahjoittanut tai vuokrannut sitoumuksen alaista peltoa viljelijälle maatalouskäyttöön. Mela ei anna asiasta päätöstä eikä vaadi viljelijältä viljelysitoumusta. Viljelemättömyyssitoumus katsotaan päättyneeksi sitoumusalan luovuttamis- tai vuokrauspäivänä. Tukioikeudet voidaan myöntää edellä mainituilla tavoilla päättyneen viljelemättömyyssitoumuksen mukaiselle alalle, jos - viljelykelpoiselle sitoumusalalle ei ole aiemmin myönnetty tukioikeuksia tai - sitoumusalan perusteella aiemmin myönnetyt tukioikeudet on viety kansalliseen varantoon käyttämättömyyden takia. Kansallisesta varannosta myönnettävien tukioikeuksien lukumäärä on enintään yhtä suuri kuin viljelijän varantohakemuksessaan ilmoittama ja viimeistään hänen hallinnassaan edellä mainituin ehdoin oleva viljelemättömyyssitoumusta vastaava tukikelpoinen pintaala. Tukioikeuksia voidaan kuitenkin myöntää enintään sille alalle, jonka osalta hakijan hallinnassa ei ole tukioikeuksia. TILATUKI

17 Hakumenettely Tukioikeuksia haetaan rastittamalla lomakkeen 289 kohta Hakemuksen perusteena olevien lohkojen tunnukset merkitään kohtaan 3 ja pinta-ala, jolle tukioikeuksia haetaan, kohtaan 4. Hakulomakkeen liitteenä on jätettävä seuraavat kirjalliset selvitykset: 1. Selvitys siitä, että viljelemättömyyssitoumus on päättynyt/päättyy välisenä aikana: Jos viljelemättömyyssitoumus on päättynyt kohdan 1, 3 tai 4 mukaisella tavalla, on hakemuksen liitteenä jätettävä Melan kanssa tehty viljelysitoumus. Jos viljelemättömyyssitoumus on päättynyt kohdan 2 mukaisella tavalla, on hakemuksen liitteenä jätettävä Melan antama päätös asiasta. Jos viljelemättömyyssitoumus on päättynyt kohdan 5 mukaisella tavalla, on hakemuksen liitteenä jätettävä viljelemättömyyssitoumus. 2. Selvitys tukikelpoisen alan hallinnasta (esimerkiksi vuokrasopimus, kauppakirja). Ala, jonka perusteella tukioikeuksia haetaan, on ilmoitettava varantohakemuksen lisäksi myös tukioikeuden hakijan vuoden 2011 pinta-alatukihakemuksella (lomakkeilla 102A ja 102B). Asiasta on kerrottu tarkemmin kohdassa 4.8. Hakumenettelystä kerrotaan lisää luvussa 4. Esimerkki 9. Maanomistaja on antanut viljelemättömyyssitoumuksen (LUEL, LUKL tai LUTU). Hän vuokrasi viljelykunnossa olevat peltonsa (15 ha) viiden vuoden vuokrasopimuksella naapuriviljelijälle lisämaaksi. Maanomistaja haki tukioikeuksien vahvistamista vuonna 2006, mutta tukioikeudet jäivät käyttämättä , jonka vuoksi ne vietiin kansalliseen varantoon. Vuokraaja teki Melan kanssa viiden vuoden mittaisen viljelysitoumuksen maanomistajan pelloista ajalle Vuokraaja voi hakea tukioikeuksia kansallisesta varannosta 15 hehtaarin perusteella. Esimerkki 10. Maanomistaja on antanut viljelemättömyyssitoumuksen (LUEL). Maaomistaja ei hakenut tukioikeuksien vahvistamista vuonna Hän myi viljelykunnossa olevat peltonsa (10 ha) viljelijälle A Viljelijä A voi hakea tukioikeuksia kansallisesta varannosta 10 hehtaarin perusteella. Viljelijä A:n ei tarvitse tehdä Melan kanssa viiden vuoden viljelysitoumusta eikä Mela anna myynnistä päätöstä, koska myynti on tapahtunut jälkeen. TILATUKI

18 3.6. Ympäristötuen erityistukisopimuksen (20 v.) päättyminen Ympäristötuen 20-vuotiselle erityistukisopimusalalle ei vahvistettu tukioikeuksia vuonna 2006 eikä alalle myönnetä tilatukea sopimuskauden aikana. Kun sopimusaika päättyy tai sopimus puretaan esim. tukiehtojen täyttymättömyyden seurauksena, viljelijä voi hakea vapautuvalle tukikelpoiselle maatalousmaalle tukioikeudet kansallisesta varannosta. Tukioikeuksia voidaan kuitenkin myöntää enintään sille alalle, jonka osalta hakijan hallinnassa ei ole tukioikeuksia. Tukioikeuksia on haettava viimeistään kyseisen sopimuksen päättymistä seuraavassa varantohaussa. Myöhemmin haettaessa tukioikeuksia ei voida enää myöntää, ellei kyseessä ole ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta johtuva myöhästyminen. Hakumenettely Tukioikeuksia haetaan ympäristötuen erityistukisopimuksen (20 v.) päättymisen perusteella rastittamalla lomakkeen 289 kohta 2.6. Hakemuksen perusteena olevien lohkojen tunnukset merkitään kohtaan 3 ja pinta-ala, jolle tukioikeuksia haetaan, kohtaan 4. Hakemuksen liitteenä on jätettävä kirjallinen selvitys päättyneen erityistukisitoumusalan hallinnasta. ELY-keskuksen käsittelijä tarkistaa päättyneen sopimuksen tiedot suoraan viranomaisrekisteristä. Jos sopimus on päättynyt ennen vuoden 2010 varantohaun päättymistä ja tukioikeudet ovat jääneet hakematta ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisen olosuhteen vuoksi, haetaan tukioikeuksia silti lomakkeen kohdassa 2.6, kuten yllä on kerrottu. Tällöin hakemuksen liitteenä on jätettävä selvitys ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta. Hyväksyttävät ylivoimaiset esteet ja poikkeukselliset olosuhteet on kerrottu tämän oppaan kohdassa 3.8. Ala, jonka perusteella tukioikeuksia haetaan, on ilmoitettava varantohakemuksen lisäksi myös tukioikeuden hakijan vuoden 2011 pinta-alatukihakemuksella (lomakkeilla 102A ja 102B). Asiasta on kerrottu tarkemmin kohdassa 4.8. Hakumenettelystä kerrotaan lisää luvussa 4. TILATUKI

19 3.7. Tuomioistuimen päätös tai hallinnollinen määräys Viljelijälle myönnetään tukioikeuksia tai olemassa olevien tukioikeuksien arvon korotuksia, jos tuomioistuimen lopullisella päätöksellä tai maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan lopullisen päätöksen (hallinnollinen määräys) perusteella on todettu hänellä niihin olevan oikeus. Tuomioistuimen päätökseen tai hallinnolliseen määräykseen perustuvat tukioikeudet ja niiden arvonkorotukset on haettava viimeistään tuomioistuimen lainvoimaista päätöstä tai lainvoimaista hallinnollista määräystä seuraavassa varantohaussa. Hakumenettely Tukioikeuksia haetaan tuomioistuimen päätöksen tai hallinnollisen määräyksen perusteella rastittamalla lomakkeen 289 kohta 2.7. Pinta-ala, jolle tukioikeuksia haetaan, merkitään kohtaan 4. Hakemukseen tulee liittää kopio tuomioistuimen päätöksestä tai hallinnollisesta määräyksestä. Jos tuomioistuimen päätös tai hallinnon määräys on tullut lainvoimaiseksi ennen vuoden 2010 varantohaun päättymistä ja tukioikeudet ovat jääneet hakematta ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisen olosuhteen vuoksi, haetaan tukioikeuksia silti lomakkeen kohdassa 2.7, kuten yllä on kerrottu. Tällöin hakemuksen liitteenä on jätettävä selvitys ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta. Hyväksyttävät ylivoimaiset esteet ja poikkeukselliset olosuhteet on kerrottu tämän oppaan kohdassa 3.8. Ala, jonka perusteella tukioikeuksia haetaan, on ilmoitettava varantohakemuksen lisäksi myös kevään 2011 pinta-alatukihakemuksella, jotta tilatuki voidaan maksaa. Asiasta on kerrottu tarkemmin kohdassa 4.8. Hakumenettelystä on kerrottu tarkemmin luvussa 4. TILATUKI

20 3.8. Ylivoimainen este/poikkeuksellinen olosuhde Kansallisesta varannosta voi hakea tukioikeuksia ja tilakohtaista lisäosaa vuonna 2011 viljelijä, joka vuonna 2006 oli estynyt hakemaan tukioikeuksien vahvistamista ylivoimaisen esteen/poikkeuksellisen olosuhteen vuoksi, eikä viljelijä ole voinut hakea tukioikeuksia kansallisesta varannosta vielä vuosina 2007, 2008, 2009 ja 2010 tämän ylivoimaisen esteen/poikkeuksellisen olosuhteen vuoksi. Kun edellä mainittu ylivoimainen este päättyy, viljelijä voi hakea tukioikeuksia kansallisesta varannosta. Tukioikeuksia on haettava ylivoimaisen esteen päättymistä seuraavassa varantohaussa. Ylivoimaisena esteenä pidetään epänormaalia tai ennustamatonta tapahtumaa, joka aiheutuu hakijasta riippumattomasta syystä ja jonka seurauksia ei olisi pystytty välttämään tarpeellisesta varovaisuudesta huolimatta. Esimerkiksi pakkolunastus ei ole ylivoimainen este eikä poikkeuksellinen olosuhde. EU:n säädösten mukaan ylivoimaisiksi esteiksi ja poikkeuksellisiksi olosuhteiksi voidaan hyväksyä tapauskohtaisesti mm. seuraavat ennustamattomat tapahtumat: hakijan kuolema hakijan pitkäaikainen työkyvyttömyys vakava luonnononnettomuus, joka koskee merkittävää osaa tilan maatalousmaasta karjankasvatukseen tarkoitettujen tilan rakennusten tuhoutuminen onnettomuudessa eläinkulkutauti, joka koskee hakijan koko karjaa tai sen osaa. Hakumenettely Tukioikeuksia haetaan ylivoimaisen esteen/poikkeuksellisen olosuhteen perusteella rastittamalla lomakkeen 289 kohta 2.8. Hakemuksen perusteena olevien lohkojen tunnukset merkitään kohtaan 3 ja pinta-ala, jolle tukioikeuksia haetaan, kohtaan 4. Hakemukseen tulee liittää luotettava todistus ylivoimaisesta esteestä/poikkeuksellisesta olosuhteesta. Hakemuksen käsittelijä päättää tapauskohtaisesti, onko kysymyksessä ollut sellainen ylivoimainen este tai poikkeuksellinen olosuhde, joka on estänyt viljelijää hakemasta tukioikeuksien vahvistamista vuonna 2006 ja edelleen kansallisesta varannosta vuosina 2007, 2008, 2009 ja Hakemuksen liitteenä on jätettävä myös kirjallinen selvitys tukikelpoisen maatalousmaan hallinnasta. Ala, jonka perusteella tukioikeuksia haetaan, on ilmoitettava varantohakemuksen lisäksi myös tukioikeuden hakijan vuoden 2011 pinta-alatukihakemuksella (lomakkeilla 102A ja 102B). Asiasta on kerrottu tarkemmin kohdassa 4.8. Hakumenettelystä kerrotaan lisää luvussa 4. TILATUKI

21 4. HAKUMENETTELY 4.1. Hakuaika ja hakemus Tukioikeuksien varantohaku päättyy Hakulomakkeeksi voidaan hyväksyä ainoastaan Maaseutuviraston lomake numero 289 tai sen kopio. Hakuohjeet ja -lomakkeen voi pyytää kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta, ELY-keskuksesta sekä Ahvenanmaan valtionvirastolta tai tulostaa internet-osoitteesta: Hakemus muodostuu hakulomakkeesta (289) ja liitteistä, jotka tulee toimittaa viimeistään viimeisenä hakupäivänä siihen ELY-keskukseen, jonka toiminta-alueella tilan talouskeskus sijaitsee. Jos maatilalla ei ole talouskeskusta, hakemus jätetään siihen ELY-keskukseen, jonka alueella pääosa tilan pelloista sijaitsee. Ahvenanmaalla hakemus liitteineen toimitetaan Ahvenanmaan valtionvirastoon. Postitse lähetetty hakemus on saapunut ajoissa, jos se on leimattu postissa viimeisenä hakupäivänä osoitettuna asianomaiseen ELY-keskukseen. Jos viljelijä hakee tukioikeuksia useammalla, kuin yhdellä varantoperusteella, on jokaisesta varantoperusteesta jätettävä erillinen lomake Hakulomakkeen täyttäminen Hakulomake on täytettävä kuulakärkikynällä tai muulla pysyvällä tavalla. Lyijykynällä täytettyä lomaketta ei voida hyväksyä. Hakijan tulee tutustua hakuohjeisiin ennen lomakkeen täyttöä. Hakija turvaa itselleen kuuluvat oikeudet täyttämällä lomakkeen huolellisesti ja palauttamalla hakemuksen annettuun määräaikaan mennessä. Tukioikeuden hakijoiksi on merkittävä kaikkien niiden hakijoiden nimet, joiden omistukseen tukioikeuksia haetaan. Hakemus on allekirjoitettava. Jos hakemus koostuu erillisistä sivuista, on jokainen sivu allekirjoitettava ja päivättävä. Lisäksi jokaisen erillisen sivun yläreunaan on merkittävä tilatunnus. Hakija on yksin vastuussa siitä, että hakulomake on kaikilta osin huolellisesti täytetty ja toimitettu viranomaiselle määräajassa Hakemuksen liitteet Hakijan on tarkistettava, että tarvittavat liitteet ovat mukana. Liitteisiin on merkittävä hakijan nimi sekä tilatunnus Hakemuksen myöhästyminen Kansallista varantoa koskevan hakemuksen myöhästymisen seurauksena hakijalle vuonna 2011 myönnettyä tilatuen määrää vähennetään seuraavasti: Kansallisesta varannosta myönnettyjen tukioikeuksien perusteella maksettavaa tilatukea vähennetään 4 % myöhästynyttä työpäivää kohti ja hakijan muiden tukioikeuksien perusteella myönnettävää tukea 1 % myöhästynyttä työpäivää kohti. Työpäivällä tarkoitetaan arkipäiviä lukuun otta- TILATUKI

22 matta lauantaita. Jos varantohakemus myöhästyy yli 25 kalenteripäivää, arki- ja pyhäpäivät mukaan lukien, se hylätään. Jos hakemusta ei ole voitu jättää määräajassa ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisen olosuhteen takia, käsitellään hakemus takautuvasti. Tukioikeudet myönnetään, vaikka hakemus on myöhästynyt yli 25 päivää. Hakemus on kuitenkin jätettävä 10 työpäivän kuluessa siitä, kun se ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisen olosuhteen puolesta on mahdollista. Ylivoimainen este tai poikkeuksellinen olosuhde on todistettava hyväksyttävällä tavalla Hakemuksen täydentäminen, muuttaminen ja peruminen Huolellisesti ja asianmukaisesti täytettyä hakemusta voidaan täydentää tai muuttaa hakuaikana ja 25 kalenteripäivän kuluessa hakuajan päättymisestä. Jos muuttaminen tapahtuu 25 päivän kuluessa hakuajan päättymisestä, hakemuksen myöhästymisestä aiheutuu vuodelta 2011 myönnettävän tilatuen määrän vähentäminen edellisessä kohdassa kerrotulla tavalla. Jos hakija peruu hakemuksen, on se tehtävä kirjallisesti ELY-keskukseen Hakemuksen käsittely ELY-keskuksen tai Ahvenanmaalla valtionviraston viranomainen vastaanottaa hakemuksen. Hakemuksen käsittelijä voi tarvittaessa pyytää hakijalta hakemukseen täydennystä ja lisäselvityksiä. Jos pyydettyjä selvityksiä ei toimiteta annettuun määräaikaan mennessä, voidaan hakemus ratkaista ilman niitä. Hakija voi hakea tukioikeuksia kansallisesta varannosta usealla eri perusteella. Tällöin jokaisesta varantoperusteesta on jätettävä oma hakulomake. Tiettyä pinta-alaa vastaavasti tukioikeuksia myönnetään korkeimman tukioikeusmäärän antavan hakuperusteen perusteella. ELY-keskus tai Ahvenanmaan valtionvirasto antaa jätetyistä hakemuksista valituskelpoisen päätöksen. Ensimmäinen valitusviranomainen on maaseutuelinkeinojen valituslautakunta Tukioikeuksien arvon määräytyminen Kansallisesta varannosta myönnettävien tukioikeuksien arvo on sama kuin tilatukioikeuksien tasatukiosuuden arvo sillä alueella, jolle tukioikeus myönnetään seuraavien varantohakuperusteiden osalta: uusi viljelijä vuokratun maan siirtyminen perilliselle vuokratun maan ostaminen LUEL, LUKL ja LUTU sitoumusalat ympäristötuen 20-vuotisen erityistukisopimuksen päättyminen Tasatuen arvo on vuonna 2011 A-alueella 248,60 euroa/ha, B C1 alueella 202,50 euroa/ha ja C2-C4 -alueella 167,98 euroa/ha. TILATUKI

23 Kansallisesta varannosta myönnettävien tukioikeuksien arvo voi olla suurempi kuin alueen tasatuki silloin, kun tukioikeuksia myönnetään seuraavien perusteiden mukaan: tilusjärjestely (jos tukikelpoinen pinta-ala vähenee) tuomioistuimen päätös tai hallinnollinen määräys ylivoimainen este tai poikkeuksellinen olosuhde Näissä jälkimmäisissä tapauksissa varannosta voidaan myöntää sekä alueen tasatukiosuus että mahdollinen tilakohtainen lisäosa, joka perustuu viiteajanjakson tietoihin (ks. kohta 2 Käsitteitä) Alan ilmoittaminen vuoden 2011 pinta-alatukihakemuksella Ala, jonka perusteella tukioikeuksia haetaan, on ilmoitettava varantohakemuksen (lomakkeen 289) lisäksi myös tukioikeuden hakijan vuoden 2011 pinta-alatukihakemuksella (peruslohkolomakkeella 102A ja kasvulohkolomakkeella 102B). Alan pitää olla tukioikeuden hakijan hallinnassa asti. Tukioikeuden myöntämisen edellytyksenä ei kuitenkaan ole tilatuen maksatuksen hakeminen tukihakemuksella 101B. Alan ilmoittamista ei vaadita varantoperusteissa vuokratun maan ostaminen ja tuomioistuimen päätös/hallinnon määräys. Näissäkin varantoperusteissa ala on ilmoitettava myös pintaalatukihakemuksella (maatilan tiedot 101A, tukihakemus 101B, peruslohkolomake 102A ja kasvulohkolomake 102B), jotta tilatuki voidaan maksaa. TILATUKI

24 5. TUKIOIKEUKSIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT JA MYÖNTÄMISEN RAJOIT- TAMINEN 5.1. Käyttö vähintään joka toinen vuosi Kansallisesta varannosta myönnettyjä tukioikeuksia on käytettävä joka toinen vuosi. Jos tukioikeus jää kahtena peräkkäisenä vuonna käyttämättä, se palautuu vastikkeetta takaisin kansalliseen varantoon, ellei tukioikeus ole jäänyt käyttämättä ylivoimaisen esteen vuoksi Tukioikeuksien myöntämisen rajoittaminen Jos kansallisen varannon euromäärä osoittautuu hyväksyttävien hakemusten perusteella riittämättömäksi, joudutaan tukioikeuksien myöntämistä rajoittamaan. Tällöin hakijat asetetaan tukioikeuksia myönnettäessä varantoperusteittain seuraavaan etusijajärjestykseen: 1. Tuomioistuimen päätös/hallinnon määräys 2. Uusi viljelijä 3. Vuokratun maan ostaminen 4. Vuokratun maan siirtyminen perilliselle 5. Ylivoimainen este/poikkeuksellinen olosuhde 6. Ympäristötuen erityistukisitoumuksen (20 v.) päättyminen 7. Tilusjärjestelyt 8. LUEL, LUKL ja LUTU-sitoumusalat (3.5.2.) 9. LUEL, LUKL ja LUTU-sitoumusalat (3.5.1.) TILATUKI

25 6. SÄÄDÖKSIÄ Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009 (muutoksineen) yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta Neuvoston asetus (EY) N:o 1782/2003 (muutoksineen) yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta Komission asetus (EY) N:o 1120/2009 (muutoksineen) yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 III osastossa säädetyn tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Komission asetus (EY) N:o 1122/2009 (muutoksineen) neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä mainitussa asetuksessa säädettyjen viljelijöiden suorien tukien järjestelmien mukaisten täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän osalta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä viinialalle säädetyn tukijärjestelmän mukaisten täydentävien ehtojen osalta Laki 557/2005 (muutoksineen) tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta. Valtioneuvoston asetus 233/2010 (muutoksineen) tilatukijärjestelmästä Valtioneuvoston asetus 187/2009 (muutoksineen) tilatukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä Maaseutuviraston määräys xx/11 tukioikeuksien hakumenettelystä kansallisesta varannosta vuonna 2011 TILATUKI

26 7. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset puh Uudenmaan ELY-keskus Maistraatinportti 2, PL 36, Helsinki Asemapäällikönkatu 14, Helsinki puh Varsinais-Suomen ELY-keskus Ratapihankatu 36, PL 236, Turku puh Satakunnan ELY-keskus Kuninkaanlahdenkatu 14, PL 266, Pori puh Hämeen ELY-keskus Kirkkokatu 12, PL 29, Lahti Birger Jaarlin katu 15, PL 131, Hämeenlinna puh Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Alvar Aallon katu 8-10, PL 156, Seinäjoki puh Pohjanmaan ELY-keskus Hovioikeudenpuistikko 19 A, PL 131, Vaasa Ristirannankatu 1, PL 240, Kokkola puh Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Veteraanikatu 1, PL 86, Oulu Valtakatu 4, PL 103, Ylivieska puh Kainuun ELY-keskus Kalliokatu 4, PL 115, Kajaani puh Pirkanmaan ELY-keskus Lapin ELY-keskus Pellavatehtaankatu 25, PL 297, Tampere Ruokasenkatu 2, PL 8060, Rovaniemi puh Asemakatu 19, Kemi puh Kaakkois-Suomen ELY-keskus Salpausselänkatu 22, PL 1041, Kouvola Kauppakatu 40 D, Lappeenranta puh Etelä-Savon ELY-keskus Mikonkatu 3 ja 5, PL 164, Mikkeli puh Ahvenanmaa Ahvenanmaan valtionvirasto Torggatan 16 B, PL 58, Maarianhamina puh. (018) , fax (018) Pohjois-Savon ELY-keskus Viestikatu 1-3, PL 2000, Kuopio puh Pohjois-Karjalan ELY-keskus Kauppakatu 40 B, PL 69, Joensuu puh Keski-Suomen ELY-keskus Cygnaeuksenkatu 1, PL 250, Jyväskylä puh Ahvenanmaan maakunnan hallitus Självstyrelsegården, PL 1060, Maarianhamina puh. (018) , fax (018) LISÄTIETOJA MYÖS: Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiset Maaseutuvirasto Maa- ja metsätalousministeriö TILATUKI

VILJELIJÄTUKIKOULUTUS TUKIOIKEUKSIEN HAKU VARANNOSTA VARANTOON VIENNIT TUKIOIKEUKSIEN SIIRROT

VILJELIJÄTUKIKOULUTUS TUKIOIKEUKSIEN HAKU VARANNOSTA VARANTOON VIENNIT TUKIOIKEUKSIEN SIIRROT VILJELIJÄTUKIKOULUTUS TUKIOIKEUKSIEN HAKU VARANNOSTA VARANTOON VIENNIT TUKIOIKEUKSIEN SIIRROT 05.04.2017 Haku varannosta Viimeinen hakupäivä 15.6.2017 Hakulomake 289, sekä ohjeet osoitteesta: www.suomi.fi/lomakkeet

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS VUODEN 2006 TILATUEN MAKSATUKSESTA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS VUODEN 2006 TILATUEN MAKSATUKSESTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 89/06 Dnro 4830/01/2006 24.11.2006 Voimassaoloaika 29.11.2006 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta

Lisätiedot

TILATUKI. Tukioikeudet vuokrapelloilla, sukupolvenvaihdoksissa ja viljelemättömyyssopimuspelloilla

TILATUKI. Tukioikeudet vuokrapelloilla, sukupolvenvaihdoksissa ja viljelemättömyyssopimuspelloilla TILATUKI Tukioikeudet vuokrapelloilla, sukupolvenvaihdoksissa ja viljelemättömyyssopimuspelloilla Helmikuu 2006 SISÄLTÖ 1. UUSI TUKIJÄRJESTELMÄ...3 2. TUKIOIKEUDET...3 3. TUKIOIKEUKSIEN VAHVISTAMINEN...4

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 tilatuen käsittelyssä noudatettavista menettelyistä.

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 tilatuen käsittelyssä noudatettavista menettelyistä. Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 tilatuen

Lisätiedot

Perustuki. MTK:n tukikoulutus 2015 Juha Levomäki. Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin.

Perustuki. MTK:n tukikoulutus 2015 Juha Levomäki. Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Perustuki MTK:n tukikoulutus 2015 Juha Levomäki Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Koulutuksen sisältö Perusteet Tukialueuudistus Ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti

Lisätiedot

Tukioikeuksien haku kansallisesta varannosta. Hakuehdot ja -ohjeet vuonna 2015

Tukioikeuksien haku kansallisesta varannosta. Hakuehdot ja -ohjeet vuonna 2015 Tukioikeuksien haku kansallisesta varannosta Hakuehdot ja -ohjeet vuonna 2015 Sisällysluettelo 1 Haku.......................................... 3 2 Oppaan lukuohje.................................... 8

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö. Tukialueuudistus Ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti Tukioikeuksien käyttö Siirrot ja aktiiviviljelijä Kansallinen varanto

Koulutuksen sisältö. Tukialueuudistus Ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti Tukioikeuksien käyttö Siirrot ja aktiiviviljelijä Kansallinen varanto Perustuki Koulutuksen sisältö Tukialueuudistus Ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti Tukioikeuksien käyttö Siirrot ja aktiiviviljelijä Kansallinen varanto Tukialueuudistus Kuva uudesta jaottelusta Entinen

Lisätiedot

Tukioikeuksien mitätöinti. Tuki-infot 2016

Tukioikeuksien mitätöinti. Tuki-infot 2016 1 5.4.2016 Tukioikeuksien mitätöinti Tuki-infot 2016 2 Tukioikeuksien mitätöinti Jos tilalla oli tukioikeuksia hallinnassa 15.6.2015, mutta tila ei jättänyt tukihakemusta 2015, kaikki tukioikeudet mitätöidään

Lisätiedot

Perustuki. Tukialue uudistus Tukioikeuksien leikkaus Kansallinen varantohaku Nuoren viljelijän tuki Peltokasvipalkkio. 1.4.2015 P Pethman Haikula Oy 1

Perustuki. Tukialue uudistus Tukioikeuksien leikkaus Kansallinen varantohaku Nuoren viljelijän tuki Peltokasvipalkkio. 1.4.2015 P Pethman Haikula Oy 1 Perustuki Tukialue uudistus Tukioikeuksien leikkaus Kansallinen varantohaku Nuoren viljelijän tuki Peltokasvipalkkio 1.4.2015 P Pethman Haikula Oy 1 Tukialue uudistus Tukialueet 2014 Uusi tukialue 2015

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 13.6.2014 Dnro 3641/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Vastaavat EU-säännökset:

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma 20/11

Maaseutuviraston määräyskokoelma 20/11 MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 28.3.2011 Dnro 562/22/2011 Maaseutuviraston määräyskokoelma 20/11 Valtuutussäännökset: Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä

Lisätiedot

Vuoden 2013 uuhipalkkion ja sen lisäpalkkion käsittelyssä noudatettavista menettelyistä

Vuoden 2013 uuhipalkkion ja sen lisäpalkkion käsittelyssä noudatettavista menettelyistä Varainhoito-osasto 21.11.2013 Tukien maksatusyksikkö Dnro 2456/54/2013 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 uuhipalkkion

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 2455/54/2013 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 2455/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2455/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 valkuais- ja öljykasvipalkkion käsittelyssä

Lisätiedot

Perustuki. (ent. Tilatuki v )

Perustuki. (ent. Tilatuki v ) Perustuki (ent. Tilatuki v. 2006-2014) Koulutuksen sisältö Tukialueuudistus Ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti Tukioikeuksien käyttö Siirrot ja aktiiviviljelijä Kansallinen varanto Tukialueuudistus

Lisätiedot

Tukea maksetaan aktiiviviljelijälle, joka on aloittanut tilanpidon ensimmäistä kertaa sen pääasiallisena yrittäjänä ja jolla on määräysvalta.

Tukea maksetaan aktiiviviljelijälle, joka on aloittanut tilanpidon ensimmäistä kertaa sen pääasiallisena yrittäjänä ja jolla on määräysvalta. 1 (8) Nuoren viljelijän tuki (EU), kevään 2015 koulutuksen taustamateriaali 1. Tukiehdot Tukea maksetaan aktiiviviljelijälle, joka on aloittanut tilanpidon ensimmäistä kertaa sen pääasiallisena yrittäjänä

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen Liitteenä on maksamista

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2014 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) ensimmäisen hakukerran maksaminen Liitteenä

Lisätiedot

Kevät Jussi Joutsiniemi Kati Törmä

Kevät Jussi Joutsiniemi Kati Törmä Kevät 2017 Tukihakukoulutus 2017 Perustuki Nuoren viljelijän tuki Jussi Joutsiniemi Kati Törmä PERUSTUKI Kaikki alkaa peruslohkoista Tee peruslohkoihin liittyvät jaot ja yhdistämiset sekä täysin uudet

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 204. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2001

SISÄLLYS. N:o 204. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 204 212 SISÄLLYS N:o Sivu 204 Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta

Lisätiedot

NUOREN VILJELIJÄN TUKI (EU) RAHOITUSKURIN PALAUTUS

NUOREN VILJELIJÄN TUKI (EU) RAHOITUSKURIN PALAUTUS NUOREN VILJELIJÄN TUKI (EU) RAHOITUSKURIN PALAUTUS Kevät 2015. Yleistä Suora tuki Aktiiviviljelijän määritelmä Rahoituskuri Täydentävät ehdot Suorien tukien 200 euron alaraja Maksetaan koko maassa Haetaan

Lisätiedot

Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen

Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen MAANVUOKRASOPIMUS Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungi

Lisätiedot

VUODEN 2013 HAKUOHJEET. Tärkkelysperunapalkkio. (Tarkennus)

VUODEN 2013 HAKUOHJEET. Tärkkelysperunapalkkio. (Tarkennus) VUODEN 2013 HAKUOHJEET Tärkkelysperunapalkkio (Tarkennus) Sisällysluettelo UUTTA 2013... 3 Määritelmiä... 3 1 Tärkkelysperunapalkkio... 4 2 Tärkkelysperunapalkkion hakeminen... 4 2.1 Hakemuksen myöhästyminen...

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 31.5.2010 Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2009 timotein EU:n siementuotannon tuen käsittelyssä

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 11.12.2012 Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2012 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) maksaminen, toinen hakukerta Liitteenä

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma 38/10

Maaseutuviraston määräyskokoelma 38/10 MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2010 Dnro 760/22/2010 Maaseutuviraston määräyskokoelma 38/10 Valtuutussäännökset: L Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Tärkkelysperunapalkkio (Tarkennus)

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Tärkkelysperunapalkkio (Tarkennus) VUODEN 2014 HAKUOHJEET Tärkkelysperunapalkkio (Tarkennus) Sisällysluettelo UUTTA 2014... 3 Määritelmiä... 3 1 Tärkkelysperunapalkkio... 4 2 Tärkkelysperunapalkkion hakeminen... 4 2.1 Hakemuksen myöhästyminen...

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 57/00 Maatalousosasto MEIJERIMAIDON VIITEMÄÄRIEN JA ERITYISVIITEMÄÄRIEN SIIRTÄMISESTÄ

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 57/00 Maatalousosasto MEIJERIMAIDON VIITEMÄÄRIEN JA ERITYISVIITEMÄÄRIEN SIIRTÄMISESTÄ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 57/00 Maatalousosasto Pvm Dnro 19.5.2000 1890/01/2000 Työvoima- ja elinkeinokeskukset Ahvenanmaan lääninhallitus Valtuutussäännökset: Laki Euroopan yhteisön

Lisätiedot

Alue (Alueen nimi on ilmoitettava, jos tuen myöntää muu kuin keskusviranomainen.) Koko Suomi Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta

Alue (Alueen nimi on ilmoitettava, jos tuen myöntää muu kuin keskusviranomainen.) Koko Suomi Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta Jäsenvaltion toimittama tiivistelmä EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen

Lisätiedot

Kaikki muuttuu. Tai ainakin moni asia

Kaikki muuttuu. Tai ainakin moni asia Tukihaku 2015 Luomutilaisuus 12.3. ilta Uusi tukijärjestelmä luomutilalla yleiskatsaus Luomusitoumus 2015 Tuki- ja luomuehtojen yhteensovittaminen käytännössä NEUVO2020 Kaikki muuttuu. Tai ainakin moni

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 242844 1(2) mmm.fi 24.10.2017 1726/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PERUSTUKI- JÄRJESTELMÄN KANSALLISEN VARANNON KÄYTÖSTÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Tilatuki. 2014 vanhoilla säännöillä 2015 suurten muutosten vuosi Aktiiviviljelijä Tukioikeuksien siirto Ylimääräisten mitätöinti

Tilatuki. 2014 vanhoilla säännöillä 2015 suurten muutosten vuosi Aktiiviviljelijä Tukioikeuksien siirto Ylimääräisten mitätöinti Tilatuki 2014 vanhoilla säännöillä 2015 suurten muutosten vuosi Aktiiviviljelijä Tukioikeuksien siirto Ylimääräisten mitätöinti Tiedot perustuu valmistelun nykyiseen tilanteeseen. 3.10.2014 P Pethman Haikula

Lisätiedot

21.10.2014. Tässä esityksessä varmat/ päätetyt asiat on kirjoitettu normaalein kirjasimin ja epävarmat/ valmistelussa olevat asiat on kursivoitu.

21.10.2014. Tässä esityksessä varmat/ päätetyt asiat on kirjoitettu normaalein kirjasimin ja epävarmat/ valmistelussa olevat asiat on kursivoitu. VILJELIJÄTUKIHAKUKOULUTUS 1 (8) PERUSTUKI Yleistä Työpaja 1: Perustuki Tässä esityksessä varmat/ päätetyt asiat on kirjoitettu normaalein kirjasimin ja epävarmat/ valmistelussa olevat asiat on kursivoitu.

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus.

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus. MAANVUOKRASOPIMUS Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maa- ja metsätalousministeriön asetus meijerimaidon viitemäärien siirtämisestä Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2000 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön

Lisätiedot

Tilatukioikeudet. 2014 vanhoilla säännöillä 2015 suurten muutosten vuosi Aktiiviviljelijä Tukioikeuksien siirto Ylimääräisten mitätöinti

Tilatukioikeudet. 2014 vanhoilla säännöillä 2015 suurten muutosten vuosi Aktiiviviljelijä Tukioikeuksien siirto Ylimääräisten mitätöinti Tilatukioikeudet 2014 vanhoilla säännöillä 2015 suurten muutosten vuosi Aktiiviviljelijä Tukioikeuksien siirto Ylimääräisten mitätöinti Tiedot perustuu valmistelun nykyiseen tilanteeseen. 28.11.2014 P

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS (1)

MAANVUOKRASOPIMUS (1) MAANVUOKRASOPIMUS (1) Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS (2)

MAANVUOKRASOPIMUS (2) MAANVUOKRASOPIMUS (2) Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3454/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 32/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3454/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 32/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 7.5.2014 Dnro 3454/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 32/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 15 2 mom. Vastaavat EU-säännökset: Euroopan parlamentin

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen. ha.

MAANVUOKRASOPIMUS. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen. ha. MAANVUOKRASOPIMUS Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot

Mallien mukana on täyttöohjeet, jotka kannattaa lukea ennen sopimuksen tekoa. Pellon vuokraamisesta ja sen ehdoista tulisi aina sopia kirjallisesti.

Mallien mukana on täyttöohjeet, jotka kannattaa lukea ennen sopimuksen tekoa. Pellon vuokraamisesta ja sen ehdoista tulisi aina sopia kirjallisesti. Pellon vuokrasopimuksiin kaksi mallia MTK on laatinut avuksesi pellon vuokrasopimusmallin. Tarjolla on kaksi mallia. Malleissa on otettu huomioon maanvuokralain ja EU:n maatalousuudistuksen vaatimukset

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS (1)

MAANVUOKRASOPIMUS (1) MAANVUOKRASOPIMUS (1) Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta /2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta /2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 2011 264/2011 Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja ei-tuotannollisten

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö ELY-keskukset Vuoden 2014 maatalousyrittäjien opintorahaa (2521) koskevien hakemusten käsittelyssä noudatettavista menettelyistä Liitteenä

Lisätiedot

Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen. Lisätietoja määräyksen sisältämistä asioista antaa:

Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen. Lisätietoja määräyksen sisältämistä asioista antaa: Varainhoito-osasto 30.5.2016 Tukien maksatusyksikkö 919/03.03.00/2016 ELY-keskukset Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen Liitteenä on maksamista koskeva Maaseutuviraston määräys

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso

Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso 1 Tilanne 31.12.2011 kpl ha / ey Maksetut sopimukset, luonnonmukainen tuotanto 401 15635,47 2 673 929 perinnebiotooppien hoito 128 775,03 320 643 alkuperäisrotujen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Euro Välimeri-lentoliikennesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

SISÄLLYS. Euro Välimeri-lentoliikennesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä huhtikuuta 2008 N:o 192 200 SISÄLLYS N:o Sivu 192 Laki Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen Euro Välimeri-lentoliikennesopimuksen

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKEMISESTA VUONNA 2017

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKEMISESTA VUONNA 2017 MÄÄRÄYS Pvm. 25.1.2017 Dnro 1810/03.00.00/2017 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 66/16 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom., 18 2 mom. Voimassaoloaika:

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS (1)

MAANVUOKRASOPIMUS (1) MAANVUOKRASOPIMUS (1) Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot

TILATUKI Tukioikeuksien siirrot Siirtoehdot ja -ohjeet vuonna 2011

TILATUKI Tukioikeuksien siirrot Siirtoehdot ja -ohjeet vuonna 2011 TILATUKI Tukioikeuksien siirrot Siirtoehdot ja -ohjeet vuonna 2011 133 134 Tukioikeuksien siirrot pähkinänkuoressa Tukioikeuksien siirroista on ilmoitettava luovuttavan tilan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Tukien maksatusyksikkö 918/ /2016

Varainhoito-osasto Tukien maksatusyksikkö 918/ /2016 Varainhoito-osasto 30.5.2016 Tukien maksatusyksikkö 918/03.03.00/2016 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Sianlihantuottajille ja maidontuottajille vuonna 2015

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS (1)

MAANVUOKRASOPIMUS (1) MAANVUOKRASOPIMUS (1) Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2012 132/2012 Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja ei-tuotannollisten

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 74/06 Dnro 3644/01/

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 74/06 Dnro 3644/01/ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 74/06 Dnro 3644/01/2006 8.9.2006 Voimassaoloaika 13.9.2006 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki (329/1999, muut. 44/2000) 11 4 mom.

Lisätiedot

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta.

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta. LAUSUNTOPYYNTÖ 224586 1(2) 7.11.2016 1708/01.02/2016 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PERUSTUKI- JÄRJESTELMÄN KANSALLISEN VARANNON KÄYTÖSTÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Väliaikainen kansallinen tuki. Perustuki Tukioikeuksien mitätöinti. Peltokasvipalkkio. Nuoren viljelijän tuki. Sähköinen tukihaku

Väliaikainen kansallinen tuki. Perustuki Tukioikeuksien mitätöinti. Peltokasvipalkkio. Nuoren viljelijän tuki. Sähköinen tukihaku Väliaikainen kansallinen tuki Perustuki Tukioikeuksien mitätöinti Peltokasvipalkkio Nuoren viljelijän tuki Sähköinen tukihaku Väliaikainen kansallinen tuki, ns. kriisituki velkaisille / investoineille

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristötuessa ja LFA:ssa Antti Hietala / Markku Kuoppa-aho Kalvoja päivitetty 17.2.2012. Lahti 14.2.2012 Kokkola 21.2.

Ajankohtaista ympäristötuessa ja LFA:ssa Antti Hietala / Markku Kuoppa-aho Kalvoja päivitetty 17.2.2012. Lahti 14.2.2012 Kokkola 21.2. Ajankohtaista ympäristötuessa ja LFA:ssa Antti Hietala / Markku Kuoppa-aho Kalvoja päivitetty 17.2.2012 Lahti 14.2.2012 Kokkola 21.2.2012 Käsiteltävät asiat Muutokset vuodelle 2012 Ympäristötuki Luonnonhaittakorvaus

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: toistaiseksi

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: toistaiseksi MÄÄRÄYS Pvm. 8.4.2015 Dnro 850/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 23/15 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 15 2 mom. Voimassaoloaika: 9.4.2015 toistaiseksi

Lisätiedot

Perustuki, kevään 2015 koulutuksen taustamateriaali

Perustuki, kevään 2015 koulutuksen taustamateriaali 1 (8) Perustuki, kevään 2015 koulutuksen taustamateriaali TUKIALUEUUDISTUS Tiloja, joilla on vuoden 2014 tietojen perusteella, lohkoja sekä uudella AB-alueella että uudella C- alueella, on hieman alle

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma

Maaseutuviraston määräyskokoelma MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS 13/10 Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 24.2.2010 Dnro 245/22/2010 Maaseutuviraston määräyskokoelma 13/10 Valtuutussäännökset: Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtävä

Lisätiedot

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11 MAASEUTUVIRASTO Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI MÄÄRÄYS Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11 Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista

Lisätiedot

Tilatukilain 20. 4.2.2009 Jyväskylä MMM/Juha Palonen

Tilatukilain 20. 4.2.2009 Jyväskylä MMM/Juha Palonen Tilatukilain 20 4.2.2009 Jyväskylä MMM/Juha Palonen Tausta Tilatukilaki tuli voimaan 1.8.2005 eduskunta lisäsi lakiin 20 3 ja 4 momentin Ennen lain voimaantuloa tehtyjen vuokrasopimusten päättyessä tukioikeudet

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2016

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2016 MÄÄRÄYS Pvm. 8.2.2016 Dnro 44/03.00.00/2016 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 2/16 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom., 18 2 mom. Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Vuoden 2015 ympäristösopimusten ( ) toisen erän maksaminen

Vuoden 2015 ympäristösopimusten ( ) toisen erän maksaminen Varainhoito-osasto 30.5.2016 Tukien maksatusyksikkö 920/03.03.00/2016 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukset Vuoden 2015 ympäristösopimusten (2014-2020) toisen

Lisätiedot

SISÄLLYS. asetuksen muuttamisesta N:o Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. asetuksen muuttamisesta N:o Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1840 1847 SISÄLLYS N:o Sivu 1840 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten

Lisätiedot

Tukioikeuksilla saa: perustuen viherryttämistuen nuorten viljelijöiden tuen. (aikaisempi tilatuki)

Tukioikeuksilla saa: perustuen viherryttämistuen nuorten viljelijöiden tuen. (aikaisempi tilatuki) Tukioikeuksilla saa: perustuen viherryttämistuen nuorten viljelijöiden tuen (aikaisempi tilatuki) Uudet tukialueet: AB C Tukioikeuksien omistajuus- ja hallintasuhteet säilyy Tarkista 103A! 2 Tukioikeuksien

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10

Varainhoito-osasto Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10 Varainhoito-osasto 15.9.2010 Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Vuoden 2010 maatalouden ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen

Lisätiedot

Viljelijätuki-info Teeriharju 4.4.2016 SOMERON KAUPUNKI. p. (02) 77991 info@somero.fi www.somero.fi

Viljelijätuki-info Teeriharju 4.4.2016 SOMERON KAUPUNKI. p. (02) 77991 info@somero.fi www.somero.fi Viljelijätuki-info Teeriharju 4.4.2016 Joensuuntie 20 31400 Riikka Somero Gustafsson, Someron Maaseutyksikkö Tukioikeuksien mitätöinti vuodelta 2015 Ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti johtuu Suomen

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI (Y-tunnus 0176975-1) Vuokralainen: Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

TILATUKI TUKIOIKEUKSIEN SIIRROT SIIRTOEHDOT JA OHJEET VUONNA 2007

TILATUKI TUKIOIKEUKSIEN SIIRROT SIIRTOEHDOT JA OHJEET VUONNA 2007 TILATUKI TUKIOIKEUKSIEN SIIRROT SIIRTOEHDOT JA OHJEET VUONNA 2007 Muistilista siirroista on ilmoitettava luovuttavan tilan kuntaan 15.6.2007 mennessä koko tilan siirrot ovat mahdollisia 31.8.2007 saakka

Lisätiedot

Ajankohtaista. Laukaan YTA-alueen viljelijäkoulutukset Jari Halttunen Korpilahti

Ajankohtaista. Laukaan YTA-alueen viljelijäkoulutukset Jari Halttunen Korpilahti Ajankohtaista Laukaan YTA-alueen viljelijäkoulutukset Jari Halttunen 5.4.2017 Korpilahti Yleistä asiaa Hakuaikana YTA-alue auttaa Autamme mielellämme Laukaan YTA, päivystysnumero 040-732 8659 päätukihaunaikana

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma

Maaseutuviraston määräyskokoelma MAASEUTUVIRASTO Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI MÄÄRÄYS Pvm 19.3.2013 Dnro 725/54/2013 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 9/13 Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista

Lisätiedot

/01.02/2017

/01.02/2017 A mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 227239 1(2) 1.2.2017 197/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PERUSTUESTA, VIHERRYTTÄMISTUESTA JA NUOREN VILJELIJÄN TUESTA ANNETUN

Lisätiedot

ANC eli luonnonhaittakorvaus yleistä

ANC eli luonnonhaittakorvaus yleistä ANC eli luonnonhaittakorvaus 2015 ja ympäristökorvaus 2015 komission käsittelyyn lähetetyssä maaseutuohjelmassa sekä kansallisen tukilain muutosesitys sekä tilatuki ja viherrys Suomen tiedonannon perusteella

Lisätiedot

MTK Keski-Pohjanmaa 2011

MTK Keski-Pohjanmaa 2011 MTK Keski-Pohjanmaa 2011 Ajankohtaista pellonvuokrauksesta Jouni Ingalsuo 1 Pitääkö tukioikeus palauttaa vuokranantajalla silloinkin, kun vuokrasopimus uusitaan? - Lahjaveroseuraamuksia vuokranantajalle??

Lisätiedot

HE 18/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilatukijärjestelmän

HE 18/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilatukijärjestelmän Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 9/10 Pvm Dnro 186/22/2010

MÄÄRÄYS. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 9/10 Pvm Dnro 186/22/2010 MÄÄRÄYS Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 9/10 Pvm 9.2.2010 Dnro 186/22/2010 Voimassaoloaika: 10.2.2010 - toistaiseksi Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista (1559/2001

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 236/2015 Valtioneuvoston asetus. Luonnonhaittakorvaus on osa

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 236/2015 Valtioneuvoston asetus. Luonnonhaittakorvaus on osa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015 236/2015 Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Viljelijätukihakukoulutus 2015. Maalis-huhtikuu 2015, 16 tilaisuutta

Viljelijätukihakukoulutus 2015. Maalis-huhtikuu 2015, 16 tilaisuutta Viljelijätukihakukoulutus 2015 Maalis-huhtikuu 2015, 16 tilaisuutta Kevät 2015 Tukihakumuistutus Lähetetty maaliskuun ensimmäisellä viikolla Ilmoitus tukihaun alkamisesta Yhteenveto maatilan esitäytetyistä

Lisätiedot

Tukiuudistus2015 alkaen Huittinen 23.1.2015

Tukiuudistus2015 alkaen Huittinen 23.1.2015 Tukiuudistus2015 alkaen Huittinen 23.1.2015 Materiaali perustuu 21.10.2014 Mavin aineistoon Perustuki Tilatuesta perustukeen 2015 alkaen 2 tukialuetta AB ja C AB tasaosan arvo 113 e/ha (arvio) Pelto, pysyvä

Lisätiedot

Viljelijäkoulutukset kevät 2016

Viljelijäkoulutukset kevät 2016 Viljelijäkoulutukset kevät 2016 Perustuesta tukioikeuksiin Juha Levomäki Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Koulutuksen sisältö Perustuki Tukialueuudistus Siirrot ja

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2014

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2014 MÄÄRÄYS Pvm 17.3.2014 Dnro 526/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 13/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom. Voimassaoloaika: 17.3.2014 - toistaiseksi

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 25.11.2016 Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS VUODELTA 2016 MAKSETTAVISTA LYPSYLEHMÄ-, NAUTA-, LAMMAS- JA VUOHIPALKKIOISTA SEKÄ PELTOKASVIPALKKIOSTA

Lisätiedot

4. Tukien hakeminen. 4.1 Hakuaika ja lomakkeiden palauttaminen. 4.2 Hakemusten myöhästyminen

4. Tukien hakeminen. 4.1 Hakuaika ja lomakkeiden palauttaminen. 4.2 Hakemusten myöhästyminen 4. Tukien hakeminen Uutta 2008 hakuaika päättyy 30.4.2008 itsejäljentävästä lomakkeesta on luovuttu viljelyaloja koskevat muutokset tulee ilmoittaa kylvöalailmoituksella (Lnro 117) viimeistään 16.6.2008

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNNAN OMISTAMIEN PELTOJEN VUOKRAUS

PORNAISTEN KUNNAN OMISTAMIEN PELTOJEN VUOKRAUS PORNAISTEN KUNNAN OMISTAMIEN PELTOJEN VUOKRAUS Kunnan omistamien peltojen vuokrauksen tarkoituksena on peltojen säilyttäminen viljely- ja tukikelpoisena. Vuokra-aika on 1.5.2018 30.4.2023, osassa pelloista

Lisätiedot

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.4.2013 Dnro 1091/54/2013. Maaseutuviraston määräyskokoelma 26/13. Valtuutussäännökset:

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.4.2013 Dnro 1091/54/2013. Maaseutuviraston määräyskokoelma 26/13. Valtuutussäännökset: MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.4.2013 Dnro 1091/54/2013 Maaseutuviraston määräyskokoelma 26/13 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta

Lisätiedot

Peruslohkon korvauskelpoisuus Kasvulohkot

Peruslohkon korvauskelpoisuus Kasvulohkot Peruslohkon korvauskelpoisuus Kasvulohkot Tiivistelmä tukihausta iltainfo IsoValkeinen 26.3.2015 Pohjois-Savon ELY-keskus, Tukihallinto - ja valvontaryhmä Nykyinen tukikelpoinen ala määräytynyt pääosin

Lisätiedot

Tukihakuinfot MTK Keski-Pohjanmaa

Tukihakuinfot MTK Keski-Pohjanmaa Tukihakuinfot 2014 MTK Keski-Pohjanmaa 14.3.2014 Keskeiset asiat Tukien kokonaissumma ja siinä tapahtuvat muutokset Tilatukioikeudet Vuokrasopimukset Tukioikeuksien siirrot Ympäristötukea (ja LFA-tukea)

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 67/02 Dnro 2725/524/

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 67/02 Dnro 2725/524/ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 67/02 Dnro 2725/524/2002 18.9.2002 Voimassaoloaika 25.9.2002 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2014 Laki. Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2014 Laki. Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1356/2014 Laki Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 3/09 Pvm Dnro 235/22/2009

MÄÄRÄYS. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 3/09 Pvm Dnro 235/22/2009 MÄÄRÄYS Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 3/09 Pvm 20.2.2009 Dnro 235/22/2009 Voimassaoloaika: 23.2.2009 - toistaiseksi Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista (1559/2001

Lisätiedot

PELLON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja Vuokralainen Raision kaupunki y 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Tilatunnus 680 036 583 xxx Vuokrauksen kohde Kylä Tila RN.o pinta-ala xxx xxx xxx xxx Vuokra-alueen ja mahdollisten

Lisätiedot

Erityisympäristötuki Luomukasvituotannon sopimus Luomukotieläintuotannon sopimus

Erityisympäristötuki Luomukasvituotannon sopimus Luomukotieläintuotannon sopimus Erityisympäristötuki Luomukasvituotannon sopimus Luomukotieläintuotannon sopimus Marja Pulkkinen Asiantuntija Etelä-Savon ELY-keskus Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Marja Pulkkinen,

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

Luomutuotanto Luomusopimukset 2013 11.4.2013 Lieto. Varsinais-Suomen ELY-keskus, E-vastuualue / maaseutupalvelut, ympäristöagrologi Erkki Aro

Luomutuotanto Luomusopimukset 2013 11.4.2013 Lieto. Varsinais-Suomen ELY-keskus, E-vastuualue / maaseutupalvelut, ympäristöagrologi Erkki Aro Luomutuotanto Luomusopimukset 2013 11.4.2013 Lieto Varsinais-Suomen ELY-keskus, E-vastuualue / maaseutupalvelut, ympäristöagrologi Erkki Aro Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto Lähde: MTT. 12.4.2013

Lisätiedot

VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI. Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ

VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI. Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ Liitelaskelman avulla selvitetään hakijan tukikelpoisuus väliaikaiseen kansalliseen tukeen ja sen korotukseen

Lisätiedot

Aktiiviviljelijä Perustuki Viherryttämistuki Peltokasvipalkkio Nuoren viljelijän tuki

Aktiiviviljelijä Perustuki Viherryttämistuki Peltokasvipalkkio Nuoren viljelijän tuki Aktiiviviljelijä Perustuki Viherryttämistuki Peltokasvipalkkio Nuoren viljelijän tuki Hannu Heinämaa Hämeen ELY-keskus 23.3.2015 Tarkista lopulliset tukiehdot ennen päätukihaun päättymistä. Aktiiviviljelijä

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 233673 1(2) mmm.fi 25.4.2017 872/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PERUSTUESTA, VIHERRYTTÄMISTUESTA JA NUOREN VILJELIJÄN TUESTA ANNETUN

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma 28/11

Maaseutuviraston määräyskokoelma 28/11 MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 29.4.2011 Dnro 646/22/2011 Maaseutuviraston määräyskokoelma 28/11 Valtuutussäännökset: L Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

EU viljelijätukikoulutus 2014

EU viljelijätukikoulutus 2014 EU viljelijätukikoulutus 2014 LFA ja Ympäristötuki Tilatuki Tilatukioikeuksien siirrot P Pethman Haikula Oy 1.4.2014 1 LFA ja LFA-lisäosa, sekä Ympäristötuki 2014 Päättyviä sitoumuksia voi jatkaa vuodella

Lisätiedot

Tukihaku 2016. Päätukihaun aikataulut, muutokset hakemisessa ja materiaaleissa. 29.3.2016 ja 31.3.2016. Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto 1

Tukihaku 2016. Päätukihaun aikataulut, muutokset hakemisessa ja materiaaleissa. 29.3.2016 ja 31.3.2016. Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto 1 Tukihaku 2016 Päätukihaun aikataulut, muutokset hakemisessa ja materiaaleissa 29.3.2016 ja 31.3.2016 Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto 1 Päätukihaun aikataulu Alkaa huhtikuun loppupuolella Päättyy 15.6.2016

Lisätiedot