TILATUKI. Tukioikeuksien haku kansallisesta varannosta Hakuehdot ja -ohjeet vuonna 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILATUKI. Tukioikeuksien haku kansallisesta varannosta Hakuehdot ja -ohjeet vuonna 2011"

Transkriptio

1 TILATUKI Tukioikeuksien haku kansallisesta varannosta Hakuehdot ja -ohjeet vuonna 2011

2 Sisältö 1. YLEISTÄ KÄSITTEITÄ HAKUPERUSTEET UUSI VILJELIJÄ VUOKRATUN MAAN SIIRTYMINEN PERILLISELLE VUOKRATUN MAAN OSTAMINEN TILUSJÄRJESTELYT Pinta-alan lisääntyminen Pinta-alan väheneminen LUEL-, LUKL- JA LUTU-SITOUMUSALAT Sitoumuksen päättyminen luopujan kuolemaan, 65 ikävuoteen tai tilan ositukseen ja perinnönjakoon Sitoumuksen päättyminen sitoumusalan luovutukseen tai vuokraukseen YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUKISOPIMUKSEN (20 V.) PÄÄTTYMINEN TUOMIOISTUIMEN PÄÄTÖS TAI HALLINNOLLINEN MÄÄRÄYS YLIVOIMAINEN ESTE/POIKKEUKSELLINEN OLOSUHDE HAKUMENETTELY HAKUAIKA JA HAKEMUS HAKULOMAKKEEN TÄYTTÄMINEN HAKEMUKSEN LIITTEET HAKEMUKSEN MYÖHÄSTYMINEN HAKEMUKSEN TÄYDENTÄMINEN, MUUTTAMINEN JA PERUMINEN HAKEMUKSEN KÄSITTELY TUKIOIKEUKSIEN ARVON MÄÄRÄYTYMINEN ALAN ILMOITTAMINEN VUODEN 2011 PINTA-ALATUKIHAKEMUKSELLA TUKIOIKEUKSIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT JA MYÖNTÄMISEN RAJOITTAMINEN KÄYTTÖ VÄHINTÄÄN JOKA TOINEN VUOSI TUKIOIKEUKSIEN MYÖNTÄMISEN RAJOITTAMINEN SÄÄDÖKSIÄ ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSET TILATUKI

3 1. YLEISTÄ Tämä julkaisu sisältää tilatukioikeuksien kansallisesta varannosta hakemisen ohjeet ja ehdot vuodelle Suomessa otettiin vuonna 2006 käyttöön Euroopan yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen seurauksena tilatukijärjestelmä. Tilatukijärjestelmän perustana ovat tilatukioikeudet, joita käyttämällä viljelijälle voidaan myöntää tilatukea tukioikeuksia vastaavalta tukikelpoiselta maatalousmaalta. Suomen maakohtaisesta tilatukioikeuksien enimmäismäärästä pääosa myönnettiin vuonna 2006 niille viljelijöille, jotka kyseisen vuoden kevään päätukihaussa ilmoittivat tukikelpoista maatalousmaata ja hakivat tukioikeuksien vahvistamista. Vuoden 2006 tukioikeuksien vahvistamisen jälkeen tukioikeuksia on voinut hakea vuosittain kansallisesta varannosta, josta niitä myönnetään tietyin rajoitetuin perustein. Kansalliseen varantoon siirrettiin vuonna 2006 maakohtaisesta tilatuen enimmäismäärästä 0,8 % ja tällä hetkellä varannon arvo on noin 0,99 milj. euroa. Varannon arvo kasvaa vain silloin, kun sinne palautetaan käyttämättömiä, perusteettomasti myönnettyjä tai vapaaehtoisesti luovutettuja tukioikeuksia. Varantoa hallinnoidaan ELY-keskuksissa. Tukioikeuksien haku kansallisesta varannosta päättyy Maaseutuviraston hakulomake numero 289 on toimitettava viimeistään viimeisenä hakupäivänä ELY-keskukseen. Ahvenanmaalla hakemus toimitetaan Ahvenanmaan valtionvirastoon. Jos varannosta haetaan tukioikeuksia enemmän kuin voidaan myöntää, tukioikeuksien myöntämistä rajoitetaan. Huom. Tilatukioikeuksia ei myönnetä, jos hakija on keinotekoisesti luonut tukioikeuksien saamiseen vaaditut edellytykset. Jos myöhemmin todetaan, että tukioikeuksia on myönnetty perusteettomasti, viedään kyseiset tukioikeudet kansalliseen varantoon. Lisätietoa tilatukijärjestelmästä löytyy vuoden 2011 Hakuoppaasta. Oppaita ja lomakkeita on mahdollista saada kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisilta ja ELY-keskuksista sekä Ahvenanmaan valtionvirastosta. Niitä voi myös tulostaa internet -osoitteesta: TILATUKI

4 2. KÄSITTEITÄ Tukioikeus Tukioikeus on tilatuen perusyksikkö. Tukioikeudet määräytyivät vuoden 2006 kevään päätukihaussa viljelijän ilmoittamien tukikelpoisten hehtaarien perusteella. Viljelijän tuli hakea vuoden 2006 päätukihaun yhteydessä myös tukioikeuksien vahvistamista. Vuoden 2006 jälkeen tukioikeuksia on voinut hakea vuosittain kansallisesta varannosta tietyin perustein. Tukioikeudella tarkoitetaan oikeutta, jota käyttäen haetaan tilatukea vastaavalta tukikelpoiselta maatalousmaalta. Maata on pidettävä vähintään täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten sekä lakisääteisten hoitovaatimusten täyttävässä kunnossa. Tukioikeuden arvo koostuu tasatukiosasta ja mahdollisesta tilakohtaisesta lisäosasta. Tukialue = käyttöalue Tilatukijärjestelmässä Suomi on jaettu kolmeen tukialueeseen. Tukialueina käytetään tukialueiden yhdistelmiä, joita ovat A, B-C1 ja C2-C4. Tukioikeutta voidaan käyttää vain sillä tukialueella, jolle tukioikeus on vahvistettu. Tasatukiosa (euroa/tukioikeus) Tasatukiosa on tukialueen perusteella määräytyvä tukioikeuden arvon osa. Tasatuen arvo on vuonna 2011 A-alueella 248,60 euroa/ha, B C1 alueella 202,50 euroa/ha ja C2-C4 -alueella 167,98 euroa/ha. Lisäosa (euroa/tukioikeus) Lisäosa on vuonna 2006 tukioikeuteen vahvistettu tilakohtaisen tuotannon perusteella määräytynyt tukioikeuden arvon osa. Se perustuu vuosien keskimääräiseen sonni- ja härkäpalkkioon ja/tai tärkkelysperunan tuotantotukeen ja/tai viljelijän hallinnassa olleeseen EU:n maitopalkkioon oikeuttavaan maitokiintiöön ja/tai markkinointivuoden 2005/2006 sokerijuurikkaan perustoimitusoikeuteen. Tukikelpoinen ala Tilatuessa tukikelpoisella alalla tarkoitetaan maatalousmaata, joka on tilatukiominaisuudeltaan peltoa tai pysyvää laidunta. Alan on täytettävä tukikelpoisuusedellytykset koko kalenterivuoden, jotta tukioikeudet voidaan myöntää. Tukikelpoiset alat on määritelty tarkemmin vuoden 2011 Hakuoppaan kohdassa 5.2. TILATUKI

5 3. HAKUPERUSTEET Kansallisesta varannosta voi hakea tilatukioikeuksia vuonna 2011 seuraavin perustein: 1) uusi viljelijä 2) vuokratun maan siirtyminen perilliselle 3) vuokratun maan ostaminen 4) tilusjärjestely 5) LUEL-, LUKL- ja LUTU-sitoumusalat (sisältää muutoksia vuoteen 2010) 6) ympäristötuen 20-vuotisen erityistukisopimuksen päättyminen 7) tuomioistuimen päätös tai hallinnollinen määräys 8) ylivoimainen este/poikkeuksellinen olosuhde 3.1. Uusi viljelijä Uudella viljelijällä tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka ei ole maataloustoiminnan aloittamista edeltäneiden viiden (5) vuoden aikana harjoittanut minkäänlaista maataloustoimintaa omissa nimissään ja omaan lukuunsa tai joka ei ole vastannut maataloustoimintaa harjoittavan oikeushenkilön toiminnasta. Uudeksi viljelijäksi ei pääsääntöisesti katsota myöskään henkilöä, joka on edeltävän viiden vuoden aikana ollut osakkaana maataloustoimintaa harjoittavassa yhteisössä, yhtymässä tai kuolinpesässä. Esimerkiksi, jos maataloustoimintaa harjoittavan osakeyhtiön osakas kuuluu kyseisen yhtiön hallitukseen, häntä ei voida pitää uutena viljelijänä. Vastaavasti, uudeksi viljelijäksi ei pääsääntöisesti voida katsoa yhteisöä, yhtymää tai kuolinpesää, jonka osakas/osakkaat ovat harjoittaneet maataloustoimintaa edellisen viiden (5) vuoden aikana omissa nimissään ja omaan lukuunsa tai olleet osakkaana maataloustoimintaa harjoittavassa yhteisössä, yhtymässä tai kuolinpesässä. Em. tapaukset käsitellään ELY-keskuksessa kuitenkin aina tapauskohtaisesti. Uudelle viljelijälle ei voida myöntää tukioikeuksia ostetun tai vuokratun maatalousmaan perusteella, jos sille, joka on myynyt tai vuokrannut uudelle viljelijälle maatalousmaata, on kyseisen alan perusteella myönnetty tukioikeudet vuonna 2006 tai kansallisesta varannosta vuosina Jos kyseessä ei ole maatalousmaan osto tai vuokraus, voidaan uudelle viljelijälle myöntää tukioikeudet, vaikka alan edelliselle haltijalle olisikin myönnetty tukioikeudet. Uudeksi viljelijäksi voidaan siten katsoa esimerkiksi maanomistaja, jolle palautuu vuoden 2006 tukihaun aikana vuokrattuna ollut ala vuokrasopimuksen päätyttyä ja hän itse ryhtyy viljelijäksi. Tällöin tukioikeudet voidaan myöntää, vaikka edelliselle haltijalle (vuokralaiselle) olisi tukioikeudet vahvistettu vuonna 2006, koska kyseessä ei ole osto/vuokraus. Maatalousmaa, jolle tukioikeuksia haetaan, on tullut olla tukikelpoista vuoden 2006 viimeisenä tukihakupäivänä 28 päivänä huhtikuuta Lisäksi ala on pitänyt ilmoittaa jonkun viljelijän vuoden 2006 tukihakemuksella lukuun ottamatta ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta johtuvia maatalousmaan ilmoittamatta jättämisiä. Tästä voidaan poiketa myös silloin, jos kyseinen ala on ollut maatalousyrittäjien luopumiseläkelain (16/1974), luopumiskorvauksista annetun lain (1330/1992) tai luopumistuesta annetun lain (1293/1994) mukaista viljelemättömyyssitoumuksen alaista maatalousmaata. TILATUKI

6 Vuoden 2006 huhtikuun 28 päivän jälkeen raivatuille aloille ei voi hakea tukioikeuksia. Raivioiden on tullut olla tukikelpoista maatalousmaata viimeistään em. päivänä. Uudelle viljelijälle myönnettävien tukioikeuksien lukumäärä on enintään yhtä suuri kuin viljelijän varantohakemuksessaan ilmoittama ja viimeistään hänen hallintaansa tuleva tukikelpoisen maatalousmaan pinta-ala. Tukioikeuksia voidaan kuitenkin myöntää enintään sille alalle, jonka osalta hakijan hallinnassa ei ole tukioikeuksia. Uutena viljelijänä tukioikeuksia on haettava viimeistään tukikelpoisen maatalousmaan hallintaan saantia seuraavassa varantohaussa. Tämän jälkeen tukioikeuksia ei myönnetä, ellei kyseessä ole ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta johtuva myöhästyminen. Hakumenettely Tukioikeuksia haetaan uudelle viljelijälle rastittamalla lomakkeen 289 kohta 2.1. Hakemuksen perusteena olevien lohkojen tunnukset merkitään kohtaan 3 ja pinta-ala, jolle tukioikeuksia haetaan, kohtaan 4. Hakemuksen liitteenä on jätettävä kirjallinen selvitys tukikelpoisen maatalousmaan hallinnasta (esimerkiksi kauppakirja, vuokrasopimus tai vastaava). Liitteenä on jätettävä myös kirjallinen selvitys hakijan tulonmuodostuksesta maataloustoiminnan aloittamista edeltävältä viideltä vuodelta. Selvitys voidaan antaa esimerkiksi verotodistuksilla tai verottajan antamalla lausunnolla siitä, että hakijalla ei ole ollut maataloustuloja ko. vuosina. Mikäli hakija ei täytä tukioikeuksien myöntämisen ehtoja ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisen olosuhteen vuoksi, haetaan tukioikeuksia silti lomakkeen kohdassa 2.1, kuten yllä on kerrottu. Tällöin hakemuksen liitteenä on jätettävä selvitys ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta. Hyväksyttävät ylivoimaiset esteet ja poikkeukselliset olosuhteet on kerrottu tämän oppaan kohdassa 3.8. Ala, jonka perusteella tukioikeuksia haetaan, on ilmoitettava varantohakemuksen lisäksi myös tukioikeuden hakijan vuoden 2011 pinta-alatukihakemuksella (lomakkeilla 102A ja 102B). Asiasta on kerrottu tarkemmin kohdassa 4.8. Hakumenettelystä on kerrottu lisää luvussa 4. TILATUKI

7 Esimerkki 1. Maanomistaja lopetti maataloustuotannon , kun viimeiset lypsylehmät poistettiin tilalta ja kaikki tilan pellot vuokrattiin naapurille. Hänelle kirjautui maataloustuloa karjan myynnistä vielä vuodelle 2006, mutta nautarekisterin merkinnän mukaan karjanpitoon perustuva maataloustoiminta ja peltoviljely päättyivät 2005 vuoden lopulla. Maanomistaja haluaa nyt keväällä 2011 aloittaa uudelleen peltojensa viljelyn. Tukioikeudet vahvistettiin naapurille vuonna Tässä tapauksessa maanomistajaa voidaan pitää uutena viljelijänä ja hän on oikeutettu hakemaan tukioikeuksia kansallisesta varannosta vuonna Pellot ovat palautuneet hänelle vuokrasopimuksen päätyttyä, jolloin kyseessä ei ole pellon osto tai vuokraus. Esimerkki 2. Maanomistaja vuokrasi peltonsa viljelijälle A viiden vuoden vuokrasopimuksella, joka päättyi Tukioikeudet vahvistettiin viljelijälle A vuonna Maaomistajan poika haluaa aloittaa maataloustuotannon vuonna 2011 uutena viljelijänä. Maanomistaja myy pellot pojalleen Poika voi hakea tukioikeudet kansallisesta varannosta vuonna Tässä tapauksessa pojalle voidaan myöntää tukioikeudet, vaikka kyseessä on pellon osto ja tukioikeudet vahvistettiin viljelijälle A vuonna Tukioikeuksia ei vahvistettu vuonna 2006 pellon myyjälle (maanomistajalle) vaan viljelijälle A. TILATUKI

8 3.2. Vuokratun maan siirtyminen perilliselle Viljelijä, joka on saanut hallintaansa vuoden 2006 tukihaun aikana kolmannelle osapuolelle vuokrattuna olleen tilan tai sen osan, voi hakea tukioikeuksia kansallisesta varannosta kyseiselle alalle tiettyjen ehtojen täyttyessä. Nämä ehdot ovat seuraavat: Viljelijä, jolta tila tai sen osa on saatu, on siirtynyt eläkkeelle maataloustoiminnasta tai kuollut ennen vuoden 2006 tukihaun viimeistä päivää ( ). Viljelijä (eli hakija) on maanomistajan perillinen, jolle hänen jäämistönsä voisi perintökaaren (40/1965) nojalla siirtyä. Muulle kuin perilliselle tehtyä testamenttia ei tässä tapauksessa voida katsoa EU- säädösten tarkoittamaksi perinnöksi tai ennakkoperinnöksi. Viljelijä (eli hakija) on saanut kyseisen tilan tai sen osan joko maksutta, perintönä, ennakkoperintönä, symboliseen eli vähämerkitykselliseen hintaan ostamalla tai symboliseen hintaan vuokraamalla vähintään kuuden vuoden mittaisella sopimuksella. Kyseinen tila tai sen osa oli kolmannelle osapuolelle vuokrattuna vuonna 2006 tukihaun aikana. Tukioikeuksiin oikeuttavan maatalousmaan on tultava hakijan hallintaan viimeistään Vuokratun maan siirtymisen perusteella myönnettävien tukioikeuksien lukumäärä on enintään yhtä suuri, kuin viljelijän varantohakemuksessaan ilmoittama edellä mainittujen tukiehtojen perusteella hänen hallintaansa tulleen tukikelpoisen maatalousmaan pinta-ala. Tukioikeuksia voidaan kuitenkin myöntää enintään sille alalle, jonka osalta hakijan hallinnassa ei ole tukioikeuksia. Vuokratun maan siirtymisen perusteella tukioikeuksia on haettava kolmannen osapuolen vuokrasopimuksen päättymistä seuraavassa varantohaussa. Tämän jälkeen tukioikeuksia ei myönnetä, ellei kyseessä ole ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta johtuva myöhästyminen. Hakumenettely Tukioikeuksia haetaan vuokratun maan siirtymisen perusteella rastittamalla lomakkeen 289 kohta 2.2. Hakemuksen perusteena olevien lohkojen tunnukset merkitään kohtaan 3 ja pintaala, jolle tukioikeuksia haetaan, kohtaan 4. Hakemukseen liitteenä on jätettävä todisteet siitä, että edellä mainitut ehdot täyttyvät (esimerkiksi kolmannen osapuolen kanssa tehty vuokrasopimus sekä kauppakirja, vuokrasopimus, perukirja tai vastaava). Jos kolmannen osapuolen vuokrasopimus on päättynyt ennen vuoden 2010 varantohaun päättymistä ja tukioikeudet ovat jääneet hakematta ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisen olosuhteen vuoksi, haetaan tukioikeuksia silti lomakkeen kohdassa 2.2, kuten yllä on kerrottu. Tällöin hakemuksen liitteenä on jätettävä selvitys ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellises- TILATUKI

9 ta olosuhteesta. Hyväksyttävät ylivoimaiset esteet ja poikkeukselliset olosuhteet on kerrottu tämän oppaan kohdassa 3.8. Ala, jonka perusteella tukioikeuksia haetaan, on ilmoitettava varantohakemuksen lisäksi myös tukioikeuden hakijan vuoden 2011 pinta-alatukihakemuksella (lomakkeilla 102A ja 102B). Asiasta on kerrottu tarkemmin kohdassa 4.8. Hakumenettelystä on kerrottu lisää luvussa 4. Esimerkki 3. Maanomistaja vuokrasi peltonsa 10 vuoden vuokrasopimuksella viljelijälle A. Sopimus päättyi Maanomistaja jäi kuitenkin eläkkeelle ja hänen tyttärensä osti tuolloin pellot symbolisella hinnalla. Vuokrasopimus viljelijä A:n kanssa jatkui sovitun mukaisesti vuoden 2010 loppuun asti. Tukioikeudet vahvistettiin vuonna 2006 viljelijä A:lle. Tytär on oikeutettu hakemaan tukioikeuksia kansallisesta varannosta vuonna Esimerkki 4. Viljelijä jäi eläkkeelle ja myi pojalleen 20 hehtaaria peltoa maaliskuussa Samaan aikaan 15 hehtaaria oli vuokrattuna naapuritilalle 10 vuoden vuokrasopimuksella, joka päättyi Poika sai nämä vuokralla olleet pellot lahjana Poika on oikeutettu hakemaan tukioikeuksia kansallisesta varannosta vuonna 2011 lahjana saamilleen pelloille. Esimerkki 5. Maanomistaja oli vuokrannut peltonsa naapuriviljelijä A:lle ajalle Maanomistaja kuoli Maanomistajan perilliset myyvät perinnöksi saamansa pellot normaalilla kaupalla naapuriviljelijä B:lle, joka ei siis kuulu perillisiin. Koska viljelijä B ei täytä enää tukioikeuden myöntämisen ehtoja, hänellä ei ole perustetta hakea tukioikeuksia varannosta. Perillisten olisi pitänyt itse hakea tukioikeudet kansallisesta varannosta, jotta hakuehdot täyttyisivät. TILATUKI

10 3.3. Vuokratun maan ostaminen Viljelijä on oikeutettu hakemaan tukioikeuksia kansallisesta varannosta, jos seuraavat ehdot täyttyvät: Viljelijä on ostanut viimeistään sellaisen tilan tai sen osan, joka oli vuokrattuna vähintään kuuden vuoden vuokrasopimuksella vuoden 2006 tukihaun aikana toiselle viljelijälle (kolmannelle osapuolelle). Vuokrasopimuksen on pitänyt olla voimassa tilan tai sen osan ostohetkellä ja siitä eteenpäin katkeamattomasti eli sitä ei ole saanut jatkaa tai muuttaa kertaakaan tänä aikana. Viljelijän (eli ostajan) tarkoituksena on tuotannon aloittaminen tai tuotannon laajentaminen yhden vuoden kuluessa edellä mainitun vuokrasopimuksen päättymisestä. Tällä tarkoitetaan ostetun pellon ottamista omaan maataloustuotantoon. Tukioikeuksiin oikeuttavan maatalousmaan on tultava hakijan hallintaan viimeistään Vuokratun maan ostamisen perusteella myönnettävien tukioikeuksien lukumäärä on enintään yhtä suuri, kuin viljelijän varantohakemuksessaan ilmoittama edellä mainittujen tukiehtojen perusteella hänen hallintaansa tulleen tukikelpoisen maatalousmaan pinta-ala. Tukioikeuksia voidaan kuitenkin myöntää enintään sille alalle, jonka osalta hakijan hallinnassa ei ole tukioikeuksia. Vuokratun maan ostamisen perusteella tukioikeuksia on haettava kolmannen osapuolen vuokrasopimuksen päättymistä seuraavassa varantohaussa. Tämän jälkeen tukioikeuksia ei myönnetä, ellei kyseessä ole ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta johtuva myöhästyminen. Hakumenettely Tukioikeuksia haetaan vuokratun maan ostamisen perusteella rastittamalla lomakkeen 289 kohta 2.3. Hakemuksen perusteena olevien lohkojen tunnukset merkitään kohtaan 3 ja pintaala, jolle tukioikeuksia haetaan, kohtaan 4. Hakemuksen liitteenä on jätettävä todisteet siitä, että edellä mainitut ehdot täyttyvät (esimerkiksi kolmannen osapuolen kanssa tehty vuokrasopimus ja kauppakirja). Liitteistä on selvittävä siten päivämäärät tehdystä maakaupasta ja pellon hallintaan saamisesta/vuokrasopimuksen päättymisestä. Jos kolmannen osapuolen vuokrasopimus on päättynyt ennen vuoden 2010 varantohaun päättymistä ja tukioikeudet ovat jääneet hakematta ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisen olosuhteen vuoksi, haetaan tukioikeuksia silti lomakkeen kohdassa 2.3, kuten yllä on kerrottu. Tällöin hakemuksen liitteenä on jätettävä selvitys ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta. Hyväksyttävät ylivoimaiset esteet ja poikkeukselliset olosuhteet on kerrottu tämän oppaan kohdassa 3.8. TILATUKI

11 Ala, jonka perusteella tukioikeuksia haetaan, on ilmoitettava varantohakemuksen lisäksi myös kevään 2011 pinta-alatukihakemuksella, jotta tilatuki voidaan maksaa. Asiasta on kerrottu tarkemmin kohdassa 4.8. Hakumenettelystä kerrotaan lisää luvussa 4. Esimerkki 6. Viljelijä A osti maatilan tarkoituksenaan laajentaa maataloustoimintaansa. Edellisen omistajan ja viljelijä B:n välinen kymmenen vuoden katkeamaton maanvuokrasopimus päättyi kuitenkin vasta Viljelijä A ottaa viljelyyn aiemmin ostamansa maa-alan keväällä Viljelijä A on oikeutettu hakemaan maa-alaa vastaavat tukioikeudet kansallisesta varannosta vuonna TILATUKI

12 3.4. Tilusjärjestelyt Pinta-alan lisääntyminen Viljelijälle voidaan myöntää tukioikeuksia kansallisesta varannosta, jos hän on saanut hallintaansa lisää tukikelpoista maatalousmaata vuoden 2006 tukihaun jälkeen valmistuneiden tilusjärjestelyiden perusteella. Tilusjärjestelyjen myötä lisääntyneen tukikelpoisen maatalousmaan tulee olla suuruudeltaan vähintään viisi (5) aaria tai enemmän. Tilusjärjestelyjen perusteella kasvaneelle tukikelpoiselle pinta-alalle voidaan myöntää tukioikeudet kansallisesta varannosta, vaikka tämän lisääntyneen alan perusteella olisi vahvistettu tukioikeudet vuonna 2006 toiselle viljelijälle. Tilusjärjestelyiden tarkoituksena on parantaa tilan peltolohkojen sijoittumista tilan talouskeskukseen nähden, jos viljelyslohkojen sijainti on pirstoutunut. Tilusjärjestelyitä tehdään myös tie-, rautatie- tai suojeluhankkeita toteutettaessa. Tilusjärjestelyiksi katsotaan seuraavien lakien mukaiset toimenpiteet: Kiinteistönmuodostamislaki 554/1995 (luvut 8 ja 9) Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 603/1977 (23 ) Maantielaki 503/2005 (63 ) Laki yksityisistä teistä 358/1962 (38a ) Laki vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä 451/1988 (2 ) Ratalain (110/2007) 53 :n mukainen tilusjärjestely Kiinteistönmuodostamislain 9 luvussa tarkoitetussa uusjaossa tukioikeudet voidaan myöntää yllä mainittujen ehtojen mukaisesti uusjakosuunnitelmassa päätettyjen tilusjärjestelyiden perusteella. Maanmittaustoimisto toimittaa tilusjärjestelyyn liittyvän lainvoimaisen jakosuunnitelman kartan ja päätöksen viljelijälle ja kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle sekä ELY-keskukseen sen jälkeen, kun uudet tilukset on merkitty maastoon ja otettu haltuun. Päätös on lainvoimainen, kun päätökselle asetetut valitusmääräajat ovat kuluneet umpeen eikä asiasta ole valitettu. Kansallisesta varannosta myönnettävien tukioikeuksien lukumäärä on enintään yhtä suuri kuin viljelijän varantohakemuksessaan ilmoittama ja viimeistään hänen hallinnassaan oleva tilusjärjestelyjen myötä lisääntynyt tukikelpoisen maatalousmaan pinta-ala. Alan pitää täyttää tukikelpoisuusedellytykset koko kalenterivuoden 2011, jotta tukioikeudet voidaan myöntää. Tukioikeuksia voidaan kuitenkin myöntää enintään sille alalle, jonka osalta hakijan hallinnassa ei ole tukioikeuksia. TILATUKI

13 Hakumenettely Tukioikeuksia haetaan tilusjärjestelyiden perusteella rastittamalla lomakkeen 289 kohta Pinta-ala, jolle tukioikeuksia haetaan, merkitään kohtaan 4. Hakemuksen liitteenä on jätettävä kopiot tilusjärjestelyyn liittyvistä asiakirjoista. Liitteenä on jätettävä lisäksi kirjallinen selvitys siitä, että mistä tukikelpoisen pinta-alan kasvu on syntynyt (esimerkiksi hallintaan tulleiden ja hallinnasta poistuneiden peruslohkojen tunnukset, valtaojan putkitus, peltotien siirto, metsän kulman raivaus jne.). Ala, jonka perusteella tukioikeuksia haetaan, on ilmoitettava varantohakemuksen lisäksi myös tukioikeuden hakijan vuoden 2011 pinta-alatukihakemuksella (lomakkeilla 102A ja 102B). Asiasta on kerrottu tarkemmin kohdassa 4.8. Hakumenettelystä kerrotaan lisää luvussa Pinta-alan väheneminen Jos kohdassa lueteltujen tilusjärjestelyiden seurauksena tukikelpoinen pinta-ala on vähentynyt vähintään 50 % vuonna 2006 ilmoitetusta ja mahdollisesti valvonnassa hyväksytystä, viljelijä voi hakea lisäosallisten tukioikeuksiensa yksikköarvon uudelleenlaskentaa. Tämä mahdollisuus koskee vain tiloja, joille vahvistettiin lisäosallisia tukioikeuksia vuonna Uudelleenlaskennassa tilan omistuksessa olevat lisäosalliset tukioikeudet siirretään varantoon ja varannosta myönnetään uudet, tilusjärjestelyn myötä vähentyneen pinta-alan mukaiset tukioikeudet. Varantoon siirrettyjen tukioikeuksien lisäosien viitemäärä jaetaan uusille tukioikeuksille. Uudelleenlaskenta ei koske erityistukioikeuksia. Uudelleenlaskennassa huomioidaan vain tilusjärjestelyjen myötä vähentynyt pinta-ala, ei muista syistä tapahtuneita pintaalojen vähenemisiä. Tilusjärjestelyjen kohteena olleen maatalousmaan tulee olla poistunut tilan omistuksesta viimeistään Tukioikeuksien uudelleenlaskentaa on haettava viimeistään tukikelpoisen maatalousmaan vähenemistä seuraavassa varantohaussa. Myöhemmin haettaessa uudelleenlaskentaa ei voida enää tehdä, ellei kyse ole ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta johtuva myöhästyminen. Hakumenettely Uudelleenlaskentaa haetaan rastittamalla varantohakulomakkeen 289 kohta Hakumenettelystä on kerrottu lisää luvussa 4. TILATUKI

14 3.5. LUEL-, LUKL- ja LUTU-sitoumusalat Uutta 2011: Tukioikeuksien hakuaikaa ei ole enää rajattu tiettyihin viljelemättömyyssitoumuksen päättymisen jälkeisiin vuosiin LUEL-sitoumusten päättymistavat ovat muuttuneet alkaen Viljelijälle voidaan myöntää tukioikeuksia kansallisesta varannosta tietyin alla esitetyin tarkennetuin ehdoin, jos hänen hallintaansa on tullut viimeistään tukikelpoinen peltoala, jolla on päättynyt/päättyy luopumiseläkelain (16/1974) 6 :n 2 momentin kohdassa 3 tarkoitettu viljelemättömyyssitoumus (LUEL, tehty vuosina ), - maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain (1330/1992) 9 :ssä tarkoitettu viljelemättömyyssitoumus (LUKL, tehty vuosina ) tai - maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) 12 :ssä tarkoitettu viljelemättömyyssitoumus (LUTU, tehty vuosina ). Tukioikeuksien tarkemmat myöntämisehdot jakautuvat kahteen osaan riippuen siitä, millä tavalla viljelemättömyyssitoumukset katsotaan päättyneiksi Sitoumuksen päättyminen luopujan kuolemaan, 65 ikävuoteen tai tilan ositukseen ja perinnönjakoon LUKL- ja LUTU-sitoumukset päättyvät, kun luopuja täyttää 65 vuotta tai kuolee tätä ennen. LUEL-sitoumus päättyy luopujan kuollessa. Sitoumus päättyy automaattisesti eikä Mela anna asiasta päätöstä. LUEL-sitoumukset päättyivät asti myös silloin, kun sitoumuksen antaja luopui pellon omistuksesta kokonaan osituksella ja perinnönjaolla ja viljelemättömyyssitoumuksen antamisesta oli kulunut vähintään 15 vuotta. Jos Mela on antanut päätöksen siitä, että ositus ja perinnönjako tehty luopumiseläkelain edellyttämällä tavalla, viljelemättömyyssitoumus katsotaan päättyneeksi Melan antaman päätöksen tekopäivänä. Melan antamasta päätöksestä ilmenee myös sovellettu säädös (LUEL 13 :n 1 momentin 6 kohta). Tukioikeudet voidaan myöntää edellä mainituilla tavoilla päättyneen viljelemättömyyssitoumuksen alaisen peltoalan perusteella sille viljelijälle, jonka hallintaan ala on tullut/tulee viljelemättömyyssitoumuksen päättymisen jälkeen. Jos tämä viljelijä ei itse hae tukioikeuksia varannosta, voi joku alan seuraavista haltijoista vielä hakea tukioikeudet. Tukioikeudet voidaan myöntää, vaikka ko. alan perusteella olisi aikaisemmin myönnetty tukioikeuksia. Tukioikeudet voidaan siten myöntää, vaikka alan perusteella olisi vahvistettu tukioikeudet 2006 tai ne olisi myönnetty varannosta esim. vuokratun viljelemättömyyssitoumusalan perusteella ennen sitoumusajan päättymistä em. tavoilla. Kuitenkin samalle viljelijälle voidaan samasta alasta myöntää tukioikeudet LUEL-, LUKL- ja LUTU-varantoperusteella vain yhden kerran. TILATUKI

15 Kansallisesta varannosta myönnettävien tukioikeuksien lukumäärä on enintään yhtä suuri kuin viljelijän varantohakemuksessaan ilmoittama ja viimeistään hänen hallinnassaan edellä mainituin ehdoin oleva viljelemättömyyssitoumusta vastaava tukikelpoinen pintaala. Tukioikeuksia voidaan kuitenkin myöntää enintään sille alalle, jonka osalta hakijan hallinnassa ei ole tukioikeuksia. Hakumenettely Tukioikeuksia haetaan rastittamalla lomakkeen 289 kohta Hakemuksen perusteena olevien lohkojen tunnukset merkitään kohtaan 3 ja pinta-ala, jolle tukioikeuksia haetaan, kohtaan 4. Hakulomakkeen liitteenä on jätettävä seuraavat kirjalliset selvitykset: 1. Selvitys siitä, että ala on ollut viljelemättömyyssitoumuksen alaista peltoa (viljelemättömyyssitoumus). 2. Selvitys siitä, että viljelemättömyyssitoumus on päättynyt/päättyy välisenä aikana. Jos sitoumus on päättynyt ennen vuotta 2011 ositukseen ja perinnönjakoon, liitteenä on jätettävä Melan antama päätös asiasta. 3. Selvitys tukikelpoisen alan hallinnasta (esimerkiksi vuokrasopimus, kauppakirja, perukirja). Ala, jonka perusteella tukioikeuksia haetaan, on ilmoitettava varantohakemuksen lisäksi myös tukioikeuden hakijan vuoden 2011 pinta-alatukihakemuksella (lomakkeilla 102A ja 102B). Asiasta on kerrottu tarkemmin kohdassa 4.8. Hakumenettelystä kerrotaan lisää luvussa 4. Esimerkki 7. LUEL-eläkeläisen viljelemättömyyssitoumus päättyi , kun hän kuoli. Hän oli vuokrannut viljelemättömyyssitoumuksenalaiset peltonsa (10 ha) viljelijälle A lisämaaksi. Viljelijä A oli tehnyt Melan kanssa viiden vuoden viljelysitoumuksen em. pelloista. Viljelemättömyyssitoumusalan perusteella vahvistettiin tukioikeudet viljelijälle A vuonna LUEL-eläkeläisen ja vuokraajan välinen viiden vuoden vuokrasopimus päättyi Perikunta myi pellot viljelijälle B. Viljelijä B voi hakea tukioikeuksia kansallisesta varannosta 10 hehtaarin perusteella. Esimerkki 8. Viljelemättömyyssitoumus (LUKL, LUTU) päättyi viljelemättömyyssitoumuksen tekijän täytettyä 65 vuotta Hän myi viljelemättömyyssitoumukseen kuuluneet pellot (15 ha) pojalleen Poika aloittaa viljelykunnossa olevien peltojen viljelyn samana vuonna. Poika voi hakea tukioikeuksia kansallisesta varannosta 15 hehtaarin perusteella. TILATUKI

16 Sitoumuksen päättyminen sitoumusalan luovutukseen tai vuokraukseen Viljelemättömyyssitoumukset katsotaan päättyneiksi myös alla kerrotuissa tapauksissa: Ennen vuotta 2011 myydyt, lahjoitetut tai vuokratut viljelemättömyyssitoumusalat 1. Viljelemättömyyssitoumuksen (LUEL, LUKL tai LUTU) antaja on myynyt, lahjoittanut tai vuokrannut sitoumuksen alaista peltoa lisämaaksi viljelijälle ja viljelijä on tehnyt Melan kanssa vähintään viiden vuoden mittaisen viljelysitoumuksen em. alasta. Viljelemättömyyssitoumus katsotaan päättyneeksi viljelysitoumuksen alkamispäivänä. Mela on merkinnyt alkamispäivän viljelysitoumukseen. 2. Viljelemättömyyssitoumuksen alaiset pellot on myyty tai lahjoitettu lisämaaksi jatkamiskelpoiseen maatilaan (LUEL 6 :n 1 momentin 2 ja 3 kohdan mukaisella tavalla). Jos Mela on antanut päätöksen siitä, että luovutus tehty luopumiseläkelain edellyttämällä tavalla, viljelemättömyyssitoumus katsotaan päättyneeksi Melan antaman päätöksen tekopäivänä. Päätöksestä ilmenee myös sovellettu säädös 3. Viljelemättömyyssitoumuksen antaja on myynyt tai lahjoittanut jatkamiskelpoisen luopumiseläketilan kokonaan sukupolvenvaihdoksella (LUEL 12 a :n mukaisella tavalla) ja jatkaja on sitoutunut viljelemään tilaa Melan kanssa tehdyllä viljelysitoumuksella vähintään viiden vuoden ajan. Viljelemättömyyssitoumus katsotaan päättyneeksi viljelysitoumuksen alkamispäivänä. Mela on merkinnyt alkamispäivän viljelysitoumukseen. Vuonna 2011 myydyt, lahjoitetut tai vuokratut viljelemättömyyssitoumusalat 4. Viljelemättömyyssitoumuksen (LUTU) antaja on myynyt, lahjoittanut tai vuokrannut sitoumuksen alaista peltoa lisämaaksi viljelijälle ja viljelijä on tehnyt Melan kanssa vähintään viiden vuoden mittaisen viljelysitoumuksen em. alasta. Viljelemättömyyssitoumus katsotaan päättyneeksi viljelysitoumuksen alkamispäivänä. Mela on merkinnyt alkamispäivän viljelysitoumukseen. 5. Viljelemättömyyssitoumuksen (LUEL) antaja on myynyt, lahjoittanut tai vuokrannut sitoumuksen alaista peltoa viljelijälle maatalouskäyttöön. Mela ei anna asiasta päätöstä eikä vaadi viljelijältä viljelysitoumusta. Viljelemättömyyssitoumus katsotaan päättyneeksi sitoumusalan luovuttamis- tai vuokrauspäivänä. Tukioikeudet voidaan myöntää edellä mainituilla tavoilla päättyneen viljelemättömyyssitoumuksen mukaiselle alalle, jos - viljelykelpoiselle sitoumusalalle ei ole aiemmin myönnetty tukioikeuksia tai - sitoumusalan perusteella aiemmin myönnetyt tukioikeudet on viety kansalliseen varantoon käyttämättömyyden takia. Kansallisesta varannosta myönnettävien tukioikeuksien lukumäärä on enintään yhtä suuri kuin viljelijän varantohakemuksessaan ilmoittama ja viimeistään hänen hallinnassaan edellä mainituin ehdoin oleva viljelemättömyyssitoumusta vastaava tukikelpoinen pintaala. Tukioikeuksia voidaan kuitenkin myöntää enintään sille alalle, jonka osalta hakijan hallinnassa ei ole tukioikeuksia. TILATUKI

17 Hakumenettely Tukioikeuksia haetaan rastittamalla lomakkeen 289 kohta Hakemuksen perusteena olevien lohkojen tunnukset merkitään kohtaan 3 ja pinta-ala, jolle tukioikeuksia haetaan, kohtaan 4. Hakulomakkeen liitteenä on jätettävä seuraavat kirjalliset selvitykset: 1. Selvitys siitä, että viljelemättömyyssitoumus on päättynyt/päättyy välisenä aikana: Jos viljelemättömyyssitoumus on päättynyt kohdan 1, 3 tai 4 mukaisella tavalla, on hakemuksen liitteenä jätettävä Melan kanssa tehty viljelysitoumus. Jos viljelemättömyyssitoumus on päättynyt kohdan 2 mukaisella tavalla, on hakemuksen liitteenä jätettävä Melan antama päätös asiasta. Jos viljelemättömyyssitoumus on päättynyt kohdan 5 mukaisella tavalla, on hakemuksen liitteenä jätettävä viljelemättömyyssitoumus. 2. Selvitys tukikelpoisen alan hallinnasta (esimerkiksi vuokrasopimus, kauppakirja). Ala, jonka perusteella tukioikeuksia haetaan, on ilmoitettava varantohakemuksen lisäksi myös tukioikeuden hakijan vuoden 2011 pinta-alatukihakemuksella (lomakkeilla 102A ja 102B). Asiasta on kerrottu tarkemmin kohdassa 4.8. Hakumenettelystä kerrotaan lisää luvussa 4. Esimerkki 9. Maanomistaja on antanut viljelemättömyyssitoumuksen (LUEL, LUKL tai LUTU). Hän vuokrasi viljelykunnossa olevat peltonsa (15 ha) viiden vuoden vuokrasopimuksella naapuriviljelijälle lisämaaksi. Maanomistaja haki tukioikeuksien vahvistamista vuonna 2006, mutta tukioikeudet jäivät käyttämättä , jonka vuoksi ne vietiin kansalliseen varantoon. Vuokraaja teki Melan kanssa viiden vuoden mittaisen viljelysitoumuksen maanomistajan pelloista ajalle Vuokraaja voi hakea tukioikeuksia kansallisesta varannosta 15 hehtaarin perusteella. Esimerkki 10. Maanomistaja on antanut viljelemättömyyssitoumuksen (LUEL). Maaomistaja ei hakenut tukioikeuksien vahvistamista vuonna Hän myi viljelykunnossa olevat peltonsa (10 ha) viljelijälle A Viljelijä A voi hakea tukioikeuksia kansallisesta varannosta 10 hehtaarin perusteella. Viljelijä A:n ei tarvitse tehdä Melan kanssa viiden vuoden viljelysitoumusta eikä Mela anna myynnistä päätöstä, koska myynti on tapahtunut jälkeen. TILATUKI

18 3.6. Ympäristötuen erityistukisopimuksen (20 v.) päättyminen Ympäristötuen 20-vuotiselle erityistukisopimusalalle ei vahvistettu tukioikeuksia vuonna 2006 eikä alalle myönnetä tilatukea sopimuskauden aikana. Kun sopimusaika päättyy tai sopimus puretaan esim. tukiehtojen täyttymättömyyden seurauksena, viljelijä voi hakea vapautuvalle tukikelpoiselle maatalousmaalle tukioikeudet kansallisesta varannosta. Tukioikeuksia voidaan kuitenkin myöntää enintään sille alalle, jonka osalta hakijan hallinnassa ei ole tukioikeuksia. Tukioikeuksia on haettava viimeistään kyseisen sopimuksen päättymistä seuraavassa varantohaussa. Myöhemmin haettaessa tukioikeuksia ei voida enää myöntää, ellei kyseessä ole ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta johtuva myöhästyminen. Hakumenettely Tukioikeuksia haetaan ympäristötuen erityistukisopimuksen (20 v.) päättymisen perusteella rastittamalla lomakkeen 289 kohta 2.6. Hakemuksen perusteena olevien lohkojen tunnukset merkitään kohtaan 3 ja pinta-ala, jolle tukioikeuksia haetaan, kohtaan 4. Hakemuksen liitteenä on jätettävä kirjallinen selvitys päättyneen erityistukisitoumusalan hallinnasta. ELY-keskuksen käsittelijä tarkistaa päättyneen sopimuksen tiedot suoraan viranomaisrekisteristä. Jos sopimus on päättynyt ennen vuoden 2010 varantohaun päättymistä ja tukioikeudet ovat jääneet hakematta ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisen olosuhteen vuoksi, haetaan tukioikeuksia silti lomakkeen kohdassa 2.6, kuten yllä on kerrottu. Tällöin hakemuksen liitteenä on jätettävä selvitys ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta. Hyväksyttävät ylivoimaiset esteet ja poikkeukselliset olosuhteet on kerrottu tämän oppaan kohdassa 3.8. Ala, jonka perusteella tukioikeuksia haetaan, on ilmoitettava varantohakemuksen lisäksi myös tukioikeuden hakijan vuoden 2011 pinta-alatukihakemuksella (lomakkeilla 102A ja 102B). Asiasta on kerrottu tarkemmin kohdassa 4.8. Hakumenettelystä kerrotaan lisää luvussa 4. TILATUKI

19 3.7. Tuomioistuimen päätös tai hallinnollinen määräys Viljelijälle myönnetään tukioikeuksia tai olemassa olevien tukioikeuksien arvon korotuksia, jos tuomioistuimen lopullisella päätöksellä tai maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan lopullisen päätöksen (hallinnollinen määräys) perusteella on todettu hänellä niihin olevan oikeus. Tuomioistuimen päätökseen tai hallinnolliseen määräykseen perustuvat tukioikeudet ja niiden arvonkorotukset on haettava viimeistään tuomioistuimen lainvoimaista päätöstä tai lainvoimaista hallinnollista määräystä seuraavassa varantohaussa. Hakumenettely Tukioikeuksia haetaan tuomioistuimen päätöksen tai hallinnollisen määräyksen perusteella rastittamalla lomakkeen 289 kohta 2.7. Pinta-ala, jolle tukioikeuksia haetaan, merkitään kohtaan 4. Hakemukseen tulee liittää kopio tuomioistuimen päätöksestä tai hallinnollisesta määräyksestä. Jos tuomioistuimen päätös tai hallinnon määräys on tullut lainvoimaiseksi ennen vuoden 2010 varantohaun päättymistä ja tukioikeudet ovat jääneet hakematta ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisen olosuhteen vuoksi, haetaan tukioikeuksia silti lomakkeen kohdassa 2.7, kuten yllä on kerrottu. Tällöin hakemuksen liitteenä on jätettävä selvitys ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta. Hyväksyttävät ylivoimaiset esteet ja poikkeukselliset olosuhteet on kerrottu tämän oppaan kohdassa 3.8. Ala, jonka perusteella tukioikeuksia haetaan, on ilmoitettava varantohakemuksen lisäksi myös kevään 2011 pinta-alatukihakemuksella, jotta tilatuki voidaan maksaa. Asiasta on kerrottu tarkemmin kohdassa 4.8. Hakumenettelystä on kerrottu tarkemmin luvussa 4. TILATUKI

20 3.8. Ylivoimainen este/poikkeuksellinen olosuhde Kansallisesta varannosta voi hakea tukioikeuksia ja tilakohtaista lisäosaa vuonna 2011 viljelijä, joka vuonna 2006 oli estynyt hakemaan tukioikeuksien vahvistamista ylivoimaisen esteen/poikkeuksellisen olosuhteen vuoksi, eikä viljelijä ole voinut hakea tukioikeuksia kansallisesta varannosta vielä vuosina 2007, 2008, 2009 ja 2010 tämän ylivoimaisen esteen/poikkeuksellisen olosuhteen vuoksi. Kun edellä mainittu ylivoimainen este päättyy, viljelijä voi hakea tukioikeuksia kansallisesta varannosta. Tukioikeuksia on haettava ylivoimaisen esteen päättymistä seuraavassa varantohaussa. Ylivoimaisena esteenä pidetään epänormaalia tai ennustamatonta tapahtumaa, joka aiheutuu hakijasta riippumattomasta syystä ja jonka seurauksia ei olisi pystytty välttämään tarpeellisesta varovaisuudesta huolimatta. Esimerkiksi pakkolunastus ei ole ylivoimainen este eikä poikkeuksellinen olosuhde. EU:n säädösten mukaan ylivoimaisiksi esteiksi ja poikkeuksellisiksi olosuhteiksi voidaan hyväksyä tapauskohtaisesti mm. seuraavat ennustamattomat tapahtumat: hakijan kuolema hakijan pitkäaikainen työkyvyttömyys vakava luonnononnettomuus, joka koskee merkittävää osaa tilan maatalousmaasta karjankasvatukseen tarkoitettujen tilan rakennusten tuhoutuminen onnettomuudessa eläinkulkutauti, joka koskee hakijan koko karjaa tai sen osaa. Hakumenettely Tukioikeuksia haetaan ylivoimaisen esteen/poikkeuksellisen olosuhteen perusteella rastittamalla lomakkeen 289 kohta 2.8. Hakemuksen perusteena olevien lohkojen tunnukset merkitään kohtaan 3 ja pinta-ala, jolle tukioikeuksia haetaan, kohtaan 4. Hakemukseen tulee liittää luotettava todistus ylivoimaisesta esteestä/poikkeuksellisesta olosuhteesta. Hakemuksen käsittelijä päättää tapauskohtaisesti, onko kysymyksessä ollut sellainen ylivoimainen este tai poikkeuksellinen olosuhde, joka on estänyt viljelijää hakemasta tukioikeuksien vahvistamista vuonna 2006 ja edelleen kansallisesta varannosta vuosina 2007, 2008, 2009 ja Hakemuksen liitteenä on jätettävä myös kirjallinen selvitys tukikelpoisen maatalousmaan hallinnasta. Ala, jonka perusteella tukioikeuksia haetaan, on ilmoitettava varantohakemuksen lisäksi myös tukioikeuden hakijan vuoden 2011 pinta-alatukihakemuksella (lomakkeilla 102A ja 102B). Asiasta on kerrottu tarkemmin kohdassa 4.8. Hakumenettelystä kerrotaan lisää luvussa 4. TILATUKI

21 4. HAKUMENETTELY 4.1. Hakuaika ja hakemus Tukioikeuksien varantohaku päättyy Hakulomakkeeksi voidaan hyväksyä ainoastaan Maaseutuviraston lomake numero 289 tai sen kopio. Hakuohjeet ja -lomakkeen voi pyytää kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta, ELY-keskuksesta sekä Ahvenanmaan valtionvirastolta tai tulostaa internet-osoitteesta: Hakemus muodostuu hakulomakkeesta (289) ja liitteistä, jotka tulee toimittaa viimeistään viimeisenä hakupäivänä siihen ELY-keskukseen, jonka toiminta-alueella tilan talouskeskus sijaitsee. Jos maatilalla ei ole talouskeskusta, hakemus jätetään siihen ELY-keskukseen, jonka alueella pääosa tilan pelloista sijaitsee. Ahvenanmaalla hakemus liitteineen toimitetaan Ahvenanmaan valtionvirastoon. Postitse lähetetty hakemus on saapunut ajoissa, jos se on leimattu postissa viimeisenä hakupäivänä osoitettuna asianomaiseen ELY-keskukseen. Jos viljelijä hakee tukioikeuksia useammalla, kuin yhdellä varantoperusteella, on jokaisesta varantoperusteesta jätettävä erillinen lomake Hakulomakkeen täyttäminen Hakulomake on täytettävä kuulakärkikynällä tai muulla pysyvällä tavalla. Lyijykynällä täytettyä lomaketta ei voida hyväksyä. Hakijan tulee tutustua hakuohjeisiin ennen lomakkeen täyttöä. Hakija turvaa itselleen kuuluvat oikeudet täyttämällä lomakkeen huolellisesti ja palauttamalla hakemuksen annettuun määräaikaan mennessä. Tukioikeuden hakijoiksi on merkittävä kaikkien niiden hakijoiden nimet, joiden omistukseen tukioikeuksia haetaan. Hakemus on allekirjoitettava. Jos hakemus koostuu erillisistä sivuista, on jokainen sivu allekirjoitettava ja päivättävä. Lisäksi jokaisen erillisen sivun yläreunaan on merkittävä tilatunnus. Hakija on yksin vastuussa siitä, että hakulomake on kaikilta osin huolellisesti täytetty ja toimitettu viranomaiselle määräajassa Hakemuksen liitteet Hakijan on tarkistettava, että tarvittavat liitteet ovat mukana. Liitteisiin on merkittävä hakijan nimi sekä tilatunnus Hakemuksen myöhästyminen Kansallista varantoa koskevan hakemuksen myöhästymisen seurauksena hakijalle vuonna 2011 myönnettyä tilatuen määrää vähennetään seuraavasti: Kansallisesta varannosta myönnettyjen tukioikeuksien perusteella maksettavaa tilatukea vähennetään 4 % myöhästynyttä työpäivää kohti ja hakijan muiden tukioikeuksien perusteella myönnettävää tukea 1 % myöhästynyttä työpäivää kohti. Työpäivällä tarkoitetaan arkipäiviä lukuun otta- TILATUKI

22 matta lauantaita. Jos varantohakemus myöhästyy yli 25 kalenteripäivää, arki- ja pyhäpäivät mukaan lukien, se hylätään. Jos hakemusta ei ole voitu jättää määräajassa ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisen olosuhteen takia, käsitellään hakemus takautuvasti. Tukioikeudet myönnetään, vaikka hakemus on myöhästynyt yli 25 päivää. Hakemus on kuitenkin jätettävä 10 työpäivän kuluessa siitä, kun se ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisen olosuhteen puolesta on mahdollista. Ylivoimainen este tai poikkeuksellinen olosuhde on todistettava hyväksyttävällä tavalla Hakemuksen täydentäminen, muuttaminen ja peruminen Huolellisesti ja asianmukaisesti täytettyä hakemusta voidaan täydentää tai muuttaa hakuaikana ja 25 kalenteripäivän kuluessa hakuajan päättymisestä. Jos muuttaminen tapahtuu 25 päivän kuluessa hakuajan päättymisestä, hakemuksen myöhästymisestä aiheutuu vuodelta 2011 myönnettävän tilatuen määrän vähentäminen edellisessä kohdassa kerrotulla tavalla. Jos hakija peruu hakemuksen, on se tehtävä kirjallisesti ELY-keskukseen Hakemuksen käsittely ELY-keskuksen tai Ahvenanmaalla valtionviraston viranomainen vastaanottaa hakemuksen. Hakemuksen käsittelijä voi tarvittaessa pyytää hakijalta hakemukseen täydennystä ja lisäselvityksiä. Jos pyydettyjä selvityksiä ei toimiteta annettuun määräaikaan mennessä, voidaan hakemus ratkaista ilman niitä. Hakija voi hakea tukioikeuksia kansallisesta varannosta usealla eri perusteella. Tällöin jokaisesta varantoperusteesta on jätettävä oma hakulomake. Tiettyä pinta-alaa vastaavasti tukioikeuksia myönnetään korkeimman tukioikeusmäärän antavan hakuperusteen perusteella. ELY-keskus tai Ahvenanmaan valtionvirasto antaa jätetyistä hakemuksista valituskelpoisen päätöksen. Ensimmäinen valitusviranomainen on maaseutuelinkeinojen valituslautakunta Tukioikeuksien arvon määräytyminen Kansallisesta varannosta myönnettävien tukioikeuksien arvo on sama kuin tilatukioikeuksien tasatukiosuuden arvo sillä alueella, jolle tukioikeus myönnetään seuraavien varantohakuperusteiden osalta: uusi viljelijä vuokratun maan siirtyminen perilliselle vuokratun maan ostaminen LUEL, LUKL ja LUTU sitoumusalat ympäristötuen 20-vuotisen erityistukisopimuksen päättyminen Tasatuen arvo on vuonna 2011 A-alueella 248,60 euroa/ha, B C1 alueella 202,50 euroa/ha ja C2-C4 -alueella 167,98 euroa/ha. TILATUKI

23 Kansallisesta varannosta myönnettävien tukioikeuksien arvo voi olla suurempi kuin alueen tasatuki silloin, kun tukioikeuksia myönnetään seuraavien perusteiden mukaan: tilusjärjestely (jos tukikelpoinen pinta-ala vähenee) tuomioistuimen päätös tai hallinnollinen määräys ylivoimainen este tai poikkeuksellinen olosuhde Näissä jälkimmäisissä tapauksissa varannosta voidaan myöntää sekä alueen tasatukiosuus että mahdollinen tilakohtainen lisäosa, joka perustuu viiteajanjakson tietoihin (ks. kohta 2 Käsitteitä) Alan ilmoittaminen vuoden 2011 pinta-alatukihakemuksella Ala, jonka perusteella tukioikeuksia haetaan, on ilmoitettava varantohakemuksen (lomakkeen 289) lisäksi myös tukioikeuden hakijan vuoden 2011 pinta-alatukihakemuksella (peruslohkolomakkeella 102A ja kasvulohkolomakkeella 102B). Alan pitää olla tukioikeuden hakijan hallinnassa asti. Tukioikeuden myöntämisen edellytyksenä ei kuitenkaan ole tilatuen maksatuksen hakeminen tukihakemuksella 101B. Alan ilmoittamista ei vaadita varantoperusteissa vuokratun maan ostaminen ja tuomioistuimen päätös/hallinnon määräys. Näissäkin varantoperusteissa ala on ilmoitettava myös pintaalatukihakemuksella (maatilan tiedot 101A, tukihakemus 101B, peruslohkolomake 102A ja kasvulohkolomake 102B), jotta tilatuki voidaan maksaa. TILATUKI

24 5. TUKIOIKEUKSIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT JA MYÖNTÄMISEN RAJOIT- TAMINEN 5.1. Käyttö vähintään joka toinen vuosi Kansallisesta varannosta myönnettyjä tukioikeuksia on käytettävä joka toinen vuosi. Jos tukioikeus jää kahtena peräkkäisenä vuonna käyttämättä, se palautuu vastikkeetta takaisin kansalliseen varantoon, ellei tukioikeus ole jäänyt käyttämättä ylivoimaisen esteen vuoksi Tukioikeuksien myöntämisen rajoittaminen Jos kansallisen varannon euromäärä osoittautuu hyväksyttävien hakemusten perusteella riittämättömäksi, joudutaan tukioikeuksien myöntämistä rajoittamaan. Tällöin hakijat asetetaan tukioikeuksia myönnettäessä varantoperusteittain seuraavaan etusijajärjestykseen: 1. Tuomioistuimen päätös/hallinnon määräys 2. Uusi viljelijä 3. Vuokratun maan ostaminen 4. Vuokratun maan siirtyminen perilliselle 5. Ylivoimainen este/poikkeuksellinen olosuhde 6. Ympäristötuen erityistukisitoumuksen (20 v.) päättyminen 7. Tilusjärjestelyt 8. LUEL, LUKL ja LUTU-sitoumusalat (3.5.2.) 9. LUEL, LUKL ja LUTU-sitoumusalat (3.5.1.) TILATUKI

25 6. SÄÄDÖKSIÄ Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009 (muutoksineen) yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta Neuvoston asetus (EY) N:o 1782/2003 (muutoksineen) yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta Komission asetus (EY) N:o 1120/2009 (muutoksineen) yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 III osastossa säädetyn tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Komission asetus (EY) N:o 1122/2009 (muutoksineen) neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä mainitussa asetuksessa säädettyjen viljelijöiden suorien tukien järjestelmien mukaisten täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän osalta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä viinialalle säädetyn tukijärjestelmän mukaisten täydentävien ehtojen osalta Laki 557/2005 (muutoksineen) tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta. Valtioneuvoston asetus 233/2010 (muutoksineen) tilatukijärjestelmästä Valtioneuvoston asetus 187/2009 (muutoksineen) tilatukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä Maaseutuviraston määräys xx/11 tukioikeuksien hakumenettelystä kansallisesta varannosta vuonna 2011 TILATUKI

26 7. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset puh Uudenmaan ELY-keskus Maistraatinportti 2, PL 36, Helsinki Asemapäällikönkatu 14, Helsinki puh Varsinais-Suomen ELY-keskus Ratapihankatu 36, PL 236, Turku puh Satakunnan ELY-keskus Kuninkaanlahdenkatu 14, PL 266, Pori puh Hämeen ELY-keskus Kirkkokatu 12, PL 29, Lahti Birger Jaarlin katu 15, PL 131, Hämeenlinna puh Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Alvar Aallon katu 8-10, PL 156, Seinäjoki puh Pohjanmaan ELY-keskus Hovioikeudenpuistikko 19 A, PL 131, Vaasa Ristirannankatu 1, PL 240, Kokkola puh Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Veteraanikatu 1, PL 86, Oulu Valtakatu 4, PL 103, Ylivieska puh Kainuun ELY-keskus Kalliokatu 4, PL 115, Kajaani puh Pirkanmaan ELY-keskus Lapin ELY-keskus Pellavatehtaankatu 25, PL 297, Tampere Ruokasenkatu 2, PL 8060, Rovaniemi puh Asemakatu 19, Kemi puh Kaakkois-Suomen ELY-keskus Salpausselänkatu 22, PL 1041, Kouvola Kauppakatu 40 D, Lappeenranta puh Etelä-Savon ELY-keskus Mikonkatu 3 ja 5, PL 164, Mikkeli puh Ahvenanmaa Ahvenanmaan valtionvirasto Torggatan 16 B, PL 58, Maarianhamina puh. (018) , fax (018) Pohjois-Savon ELY-keskus Viestikatu 1-3, PL 2000, Kuopio puh Pohjois-Karjalan ELY-keskus Kauppakatu 40 B, PL 69, Joensuu puh Keski-Suomen ELY-keskus Cygnaeuksenkatu 1, PL 250, Jyväskylä puh Ahvenanmaan maakunnan hallitus Självstyrelsegården, PL 1060, Maarianhamina puh. (018) , fax (018) LISÄTIETOJA MYÖS: Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiset Maaseutuvirasto Maa- ja metsätalousministeriö TILATUKI

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS VUODEN 2006 TILATUEN MAKSATUKSESTA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS VUODEN 2006 TILATUEN MAKSATUKSESTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 89/06 Dnro 4830/01/2006 24.11.2006 Voimassaoloaika 29.11.2006 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 tilatuen käsittelyssä noudatettavista menettelyistä.

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 tilatuen käsittelyssä noudatettavista menettelyistä. Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 tilatuen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 13.6.2014 Dnro 3641/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Vastaavat EU-säännökset:

Lisätiedot

Tukioikeuksien mitätöinti. Tuki-infot 2016

Tukioikeuksien mitätöinti. Tuki-infot 2016 1 5.4.2016 Tukioikeuksien mitätöinti Tuki-infot 2016 2 Tukioikeuksien mitätöinti Jos tilalla oli tukioikeuksia hallinnassa 15.6.2015, mutta tila ei jättänyt tukihakemusta 2015, kaikki tukioikeudet mitätöidään

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma 20/11

Maaseutuviraston määräyskokoelma 20/11 MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 28.3.2011 Dnro 562/22/2011 Maaseutuviraston määräyskokoelma 20/11 Valtuutussäännökset: Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2014 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) ensimmäisen hakukerran maksaminen Liitteenä

Lisätiedot

Perustuki. (ent. Tilatuki v )

Perustuki. (ent. Tilatuki v ) Perustuki (ent. Tilatuki v. 2006-2014) Koulutuksen sisältö Tukialueuudistus Ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti Tukioikeuksien käyttö Siirrot ja aktiiviviljelijä Kansallinen varanto Tukialueuudistus

Lisätiedot

Kevät Jussi Joutsiniemi Kati Törmä

Kevät Jussi Joutsiniemi Kati Törmä Kevät 2017 Tukihakukoulutus 2017 Perustuki Nuoren viljelijän tuki Jussi Joutsiniemi Kati Törmä PERUSTUKI Kaikki alkaa peruslohkoista Tee peruslohkoihin liittyvät jaot ja yhdistämiset sekä täysin uudet

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 31.5.2010 Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2009 timotein EU:n siementuotannon tuen käsittelyssä

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 11.12.2012 Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2012 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) maksaminen, toinen hakukerta Liitteenä

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma 38/10

Maaseutuviraston määräyskokoelma 38/10 MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2010 Dnro 760/22/2010 Maaseutuviraston määräyskokoelma 38/10 Valtuutussäännökset: L Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Tärkkelysperunapalkkio (Tarkennus)

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Tärkkelysperunapalkkio (Tarkennus) VUODEN 2014 HAKUOHJEET Tärkkelysperunapalkkio (Tarkennus) Sisällysluettelo UUTTA 2014... 3 Määritelmiä... 3 1 Tärkkelysperunapalkkio... 4 2 Tärkkelysperunapalkkion hakeminen... 4 2.1 Hakemuksen myöhästyminen...

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus.

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus. MAANVUOKRASOPIMUS Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot

Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen. Lisätietoja määräyksen sisältämistä asioista antaa:

Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen. Lisätietoja määräyksen sisältämistä asioista antaa: Varainhoito-osasto 30.5.2016 Tukien maksatusyksikkö 919/03.03.00/2016 ELY-keskukset Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen Liitteenä on maksamista koskeva Maaseutuviraston määräys

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3454/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 32/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3454/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 32/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 7.5.2014 Dnro 3454/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 32/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 15 2 mom. Vastaavat EU-säännökset: Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Tukien maksatusyksikkö 918/ /2016

Varainhoito-osasto Tukien maksatusyksikkö 918/ /2016 Varainhoito-osasto 30.5.2016 Tukien maksatusyksikkö 918/03.03.00/2016 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Sianlihantuottajille ja maidontuottajille vuonna 2015

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKEMISESTA VUONNA 2017

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKEMISESTA VUONNA 2017 MÄÄRÄYS Pvm. 25.1.2017 Dnro 1810/03.00.00/2017 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 66/16 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom., 18 2 mom. Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Kaikki muuttuu. Tai ainakin moni asia

Kaikki muuttuu. Tai ainakin moni asia Tukihaku 2015 Luomutilaisuus 12.3. ilta Uusi tukijärjestelmä luomutilalla yleiskatsaus Luomusitoumus 2015 Tuki- ja luomuehtojen yhteensovittaminen käytännössä NEUVO2020 Kaikki muuttuu. Tai ainakin moni

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 74/06 Dnro 3644/01/

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 74/06 Dnro 3644/01/ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 74/06 Dnro 3644/01/2006 8.9.2006 Voimassaoloaika 13.9.2006 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki (329/1999, muut. 44/2000) 11 4 mom.

Lisätiedot

Vuoden 2015 ympäristösopimusten ( ) toisen erän maksaminen

Vuoden 2015 ympäristösopimusten ( ) toisen erän maksaminen Varainhoito-osasto 30.5.2016 Tukien maksatusyksikkö 920/03.03.00/2016 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukset Vuoden 2015 ympäristösopimusten (2014-2020) toisen

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2016

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2016 MÄÄRÄYS Pvm. 8.2.2016 Dnro 44/03.00.00/2016 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 2/16 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom., 18 2 mom. Voimassaoloaika:

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: toistaiseksi

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: toistaiseksi MÄÄRÄYS Pvm. 8.4.2015 Dnro 850/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 23/15 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 15 2 mom. Voimassaoloaika: 9.4.2015 toistaiseksi

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10

Varainhoito-osasto Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10 Varainhoito-osasto 15.9.2010 Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Vuoden 2010 maatalouden ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen

Lisätiedot

Väliaikainen kansallinen tuki. Perustuki Tukioikeuksien mitätöinti. Peltokasvipalkkio. Nuoren viljelijän tuki. Sähköinen tukihaku

Väliaikainen kansallinen tuki. Perustuki Tukioikeuksien mitätöinti. Peltokasvipalkkio. Nuoren viljelijän tuki. Sähköinen tukihaku Väliaikainen kansallinen tuki Perustuki Tukioikeuksien mitätöinti Peltokasvipalkkio Nuoren viljelijän tuki Sähköinen tukihaku Väliaikainen kansallinen tuki, ns. kriisituki velkaisille / investoineille

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristötuessa ja LFA:ssa Antti Hietala / Markku Kuoppa-aho Kalvoja päivitetty 17.2.2012. Lahti 14.2.2012 Kokkola 21.2.

Ajankohtaista ympäristötuessa ja LFA:ssa Antti Hietala / Markku Kuoppa-aho Kalvoja päivitetty 17.2.2012. Lahti 14.2.2012 Kokkola 21.2. Ajankohtaista ympäristötuessa ja LFA:ssa Antti Hietala / Markku Kuoppa-aho Kalvoja päivitetty 17.2.2012 Lahti 14.2.2012 Kokkola 21.2.2012 Käsiteltävät asiat Muutokset vuodelle 2012 Ympäristötuki Luonnonhaittakorvaus

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 25.11.2016 Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS VUODELTA 2016 MAKSETTAVISTA LYPSYLEHMÄ-, NAUTA-, LAMMAS- JA VUOHIPALKKIOISTA SEKÄ PELTOKASVIPALKKIOSTA

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma

Maaseutuviraston määräyskokoelma MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS 13/10 Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 24.2.2010 Dnro 245/22/2010 Maaseutuviraston määräyskokoelma 13/10 Valtuutussäännökset: Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtävä

Lisätiedot

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta.

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta. LAUSUNTOPYYNTÖ 224586 1(2) 7.11.2016 1708/01.02/2016 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PERUSTUKI- JÄRJESTELMÄN KANSALLISEN VARANNON KÄYTÖSTÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 67/02 Dnro 2725/524/

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 67/02 Dnro 2725/524/ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 67/02 Dnro 2725/524/2002 18.9.2002 Voimassaoloaika 25.9.2002 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Viljelijätuki-info Teeriharju 4.4.2016 SOMERON KAUPUNKI. p. (02) 77991 info@somero.fi www.somero.fi

Viljelijätuki-info Teeriharju 4.4.2016 SOMERON KAUPUNKI. p. (02) 77991 info@somero.fi www.somero.fi Viljelijätuki-info Teeriharju 4.4.2016 Joensuuntie 20 31400 Riikka Somero Gustafsson, Someron Maaseutyksikkö Tukioikeuksien mitätöinti vuodelta 2015 Ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti johtuu Suomen

Lisätiedot

Tukioikeuksilla saa: perustuen viherryttämistuen nuorten viljelijöiden tuen. (aikaisempi tilatuki)

Tukioikeuksilla saa: perustuen viherryttämistuen nuorten viljelijöiden tuen. (aikaisempi tilatuki) Tukioikeuksilla saa: perustuen viherryttämistuen nuorten viljelijöiden tuen (aikaisempi tilatuki) Uudet tukialueet: AB C Tukioikeuksien omistajuus- ja hallintasuhteet säilyy Tarkista 103A! 2 Tukioikeuksien

Lisätiedot

4. Tukien hakeminen. 4.1 Hakuaika ja lomakkeiden palauttaminen. 4.2 Hakemusten myöhästyminen

4. Tukien hakeminen. 4.1 Hakuaika ja lomakkeiden palauttaminen. 4.2 Hakemusten myöhästyminen 4. Tukien hakeminen Uutta 2008 hakuaika päättyy 30.4.2008 itsejäljentävästä lomakkeesta on luovuttu viljelyaloja koskevat muutokset tulee ilmoittaa kylvöalailmoituksella (Lnro 117) viimeistään 16.6.2008

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Peruslohkon korvauskelpoisuus Kasvulohkot

Peruslohkon korvauskelpoisuus Kasvulohkot Peruslohkon korvauskelpoisuus Kasvulohkot Tiivistelmä tukihausta iltainfo IsoValkeinen 26.3.2015 Pohjois-Savon ELY-keskus, Tukihallinto - ja valvontaryhmä Nykyinen tukikelpoinen ala määräytynyt pääosin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2014 Laki. Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2014 Laki. Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1356/2014 Laki Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

PERUSMAATALOUDEN RAHOITUSTUET

PERUSMAATALOUDEN RAHOITUSTUET PERUSMAATALOUDEN RAHOITUSTUET 2015- ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS MAASEUTUYKSIKKÖ Alvar Aallon katu 8, 60100 Seinäjoki Puh. 0295 027 500 LAILA LUOMA 7.2.2017 PERUSMAATALOUDEN RAHOITUSTUET 2015- TYÖTÄ EI

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

PÄÄTÖSESITYS. Jakelun mukaan

PÄÄTÖSESITYS. Jakelun mukaan PÄÄTÖSESITYS Jakelun mukaan KORKOTUKILAINOJEN JA VALTIONTAKAUSTEN MYÖNTÄMISVALTUUDEN SEKÄ AVUSTUSVAROJEN OSOITTAMINEN MAATALOUDEN RAKENNETUKIEN, NUOREN ELINKEINONHARJOITTAJAN ALOITUSTUEN JA MAATILOJEN

Lisätiedot

Eviran luomuvalvontajärjestelmä

Eviran luomuvalvontajärjestelmä Eviran luomuvalvontajärjestelmä Tarkasta ajantasainen ohjeistus www.evira.fi Satakunnan ELY-keskus Mirella-Katriina Levomäki 14.4.2016 Luomun tuotanto-ohjeet Luomusuunnitelma (ajan tasalla oleva) Kuvaus

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Tukihakuinfot MTK Keski-Pohjanmaa

Tukihakuinfot MTK Keski-Pohjanmaa Tukihakuinfot 2014 MTK Keski-Pohjanmaa 14.3.2014 Keskeiset asiat Tukien kokonaissumma ja siinä tapahtuvat muutokset Tilatukioikeudet Vuokrasopimukset Tukioikeuksien siirrot Ympäristötukea (ja LFA-tukea)

Lisätiedot

NUOREN VILJELIJÄN TUKI Jussi Joutsiniemi. Materiaali perustuu esityshetkellä käytettävissä oleviin tietoihin.

NUOREN VILJELIJÄN TUKI Jussi Joutsiniemi. Materiaali perustuu esityshetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. NUOREN VILJELIJÄN TUKI 2016 Jussi Joutsiniemi Materiaali perustuu esityshetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Vuoden 2016 haku Vuonna 2015 tukea hakeneilla ikärajaa ei enää tarkasteta Uudet hakijat

Lisätiedot

Tukihaku 2016. Päätukihaun aikataulut, muutokset hakemisessa ja materiaaleissa. 29.3.2016 ja 31.3.2016. Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto 1

Tukihaku 2016. Päätukihaun aikataulut, muutokset hakemisessa ja materiaaleissa. 29.3.2016 ja 31.3.2016. Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto 1 Tukihaku 2016 Päätukihaun aikataulut, muutokset hakemisessa ja materiaaleissa 29.3.2016 ja 31.3.2016 Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto 1 Päätukihaun aikataulu Alkaa huhtikuun loppupuolella Päättyy 15.6.2016

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Varainhoito-osasto /22/2007 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2007 maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatus

Varainhoito-osasto /22/2007 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2007 maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatus Varainhoito-osasto 26.9.2007 747/22/2007 Tukien maksatusyksikkö TE-keskusten maaseutuosastot Vuoden 2007 maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatus Liitteenä on maksatusta koskeva Maaseutuviraston

Lisätiedot

Laki. maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta

Laki. maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 8 :n 1 momentin 6 kohta, muutetaan 6

Lisätiedot

Maaseudun rahoitustilastot 2015

Maaseudun rahoitustilastot 2015 Maaseudun rahoitustilastot 2015 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjanmaan maakunta Pohjanmaalla tehtiin maan eniten investointitukipäätöksiä Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Laki. maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Laki. maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1000/2012 Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS YMPÄRISTÖKORVAUKSEN, LUONNONHAITTA- KORVAUKSEN, LUONNONMUKAISEN TUOTANNON KORVAUKSEN JA EI- TUOTANNOLLISIA

Lisätiedot

HE 17/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luonnonhaittakorvauksesta, sekä eräistä muista ympäristön ja

HE 17/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luonnonhaittakorvauksesta, sekä eräistä muista ympäristön ja Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

ELÄINTUET 2016. Lähde: Maaseutuvirasto, MMM

ELÄINTUET 2016. Lähde: Maaseutuvirasto, MMM ELÄINTUET 2016 Lähde: Maaseutuvirasto, MMM Kansalliset eläintuet EU- palkkiot Eläinten hyvinvointikorvaus 2 Kansalliset eläintuet Yleiset ehdot Tuenhakijan on oltava vähintään 18 vuotta (31.12.2015) Voidaan

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1 Kuulutus 1 (1) KaivNro 30.9.2016 7363 KUULUTUS Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 30.9.2016 hyväksynyt seuraavan valtausoikeuden siirtoa koskevan hakemuksen:

Lisätiedot

Siikalatvan yhteistoiminta-alue

Siikalatvan yhteistoiminta-alue n yhteistoiminta-alue -Haapaveden, Pyhännän, n, Vaalan ja Vihannin kuntien alueet -Tuenhakijoita n. 930, joista kotieläintiloja n. 420 -Viljelyksessä oleva peltoala n 43 500 ha, -Nautaeläimiä n 26 000

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan

Lisätiedot

Viljelijäkoulutukset kevät 2016

Viljelijäkoulutukset kevät 2016 Viljelijäkoulutukset kevät 2016 Perustuesta tukioikeuksiin Juha Levomäki Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Koulutuksen sisältö Perustuki Tukialueuudistus Siirrot ja

Lisätiedot

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus Laki maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014 Rautatienkatu 19 A 15110 Lahti ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Rautatienkatu

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 29.4.2015 Dnro 969/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 33/15 Kumotaan Määräys Nro 11/15, Dnro 307/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut päivätty kaivosoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (5) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut päivätty kaivosoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 15.10.2013 3951/1a Juhani Karhu Metsolantie 9 32740 Sastamala KAIVOSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Ympäristötuki ja LFA

Ympäristötuki ja LFA Ympäristötuki ja LFA Luonnonhaittakorvaus (LFA) ja LFA-lisäosa Tukiehdot ennallaan: Vuonna 2008 sitoumuksen antaneet voivat antaa uuden 5- vuotisen luonnonhaittakorvaus sitoumuksen v. 2013 Samalla voidaan

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 76/2007/4 vesijohdon ja paineviemärin rakentamiselle

Lisätiedot

Luopumistuki Maatalousyrittäjien eläkelaitos

Luopumistuki Maatalousyrittäjien eläkelaitos Luopumistuki 2015 2018 Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2 Mela-turva Työkyvyn alennuttua Mela-sairauspäiväraha Tapaturmakorvaukset (MATA) työaika vapaa-aika Kuntoutus Työkyvyttömyyseläkkeet Maatalousyrittäjätoimintansa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Muutokset kevään koulutusmateriaaliin. Vipu-koulutus

Muutokset kevään koulutusmateriaaliin. Vipu-koulutus Muutokset kevään koulutusmateriaaliin Vipu-koulutus 4.5.2016 Hakeminen ja hakuajat Haku aukeaa 9.5. Hakemuksen voi tehdä, mutta sitä ei voi palauttaa, sillä jotkin Vipun tarkisteet eivät ole vielä käytössä.

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 95/00 Maatalousosasto Dnro 3080/01/2000

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 95/00 Maatalousosasto Dnro 3080/01/2000 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 95/00 Maatalousosasto 15.9.2000 Dnro 3080/01/2000 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastot Voimassaoloaika 20.9.2000

Lisätiedot

Kyllä ennen oli paremmin (2015)

Kyllä ennen oli paremmin (2015) Kyllä ennen oli paremmin (2015) Tukioikeuksilla saa: perustuen 111 /ha viherryttämistuen 65 /ha nuorten viljelijöiden tuen 50 /ha Tukialueet: AB C Tukioikeuksien omistajuus- ja hallintasuhteet säilyy Tarkista

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

Aktiiviviljelijä Perustuki Viherryttämistuki Peltokasvipalkkio Nuoren viljelijän tuki

Aktiiviviljelijä Perustuki Viherryttämistuki Peltokasvipalkkio Nuoren viljelijän tuki Aktiiviviljelijä Perustuki Viherryttämistuki Peltokasvipalkkio Nuoren viljelijän tuki Hannu Heinämaa Hämeen ELY-keskus 23.3.2015 Tarkista lopulliset tukiehdot ennen päätukihaun päättymistä. Aktiiviviljelijä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus NUORTEN VILJELIJÖIDEN ALOITUSTUEN HAKEMINEN

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus NUORTEN VILJELIJÖIDEN ALOITUSTUEN HAKEMINEN Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus NUORTEN VILJELIJÖIDEN ALOITUSTUEN HAKEMINEN Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Heikki Mäntykoski 20.5.2015 1 E-P:N ELY:N MAATALOUSRAHOITUKSEN PARISSA TYÖSKENTELEVÄT HENKILÖT VALTAKUNNALLISEN

Lisätiedot

Korvauskelpoisuus Luonnonmukaisen tuotannon korvaus Ohjelmakausi

Korvauskelpoisuus Luonnonmukaisen tuotannon korvaus Ohjelmakausi Korvauskelpoisuus Luonnonmukaisen tuotannon korvaus Ohjelmakausi 2014 2020 Korvauskelpoisuus Muutokset syksyn koulutusten jälkeen Korvauskelpoisuuden voi vaihtaa omistuksessa olevien lohkojen välillä,

Lisätiedot

Maatalouden investointitukien maksatus

Maatalouden investointitukien maksatus Maatalouden investointitukien maksatus 21.4.2015 1 Miten saada myönnetty investointituki maksuun? Hyrrän kautta Maksua ja nostolupaa on mahdollista hakea myös lomakkeella Tuki maksetaan/lainaa myönnetään

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Perho, Vimpeli Varauksen nimi: Peltokangas 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0078.

Päätös. Varausalueen sijainti: Perho, Vimpeli Varauksen nimi: Peltokangas 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0078. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2013 1 (5) Lupatunnus Pauli Ylispangar Aapiskuja 86 62800 Vimpeli VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 25.5.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

ALUSTAVA LUONNOS, EI LAUSUNNOLLA

ALUSTAVA LUONNOS, EI LAUSUNNOLLA Maa ja metsätalousministeriö Luonnonvaraosasto 6.4.2016 1 Taustamuistio suunnitellusta valtioneuvoston asetuksesta kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä (asetus tulee lausunnolle syksyllä 2016)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luopumiseläkelain 13 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luopumiseläkelakia siten, että luopumiseläkkeelle jäänyt

Lisätiedot

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen PÄÄTÖS Nro 77/2014/1 Dnro ISAVI/27/04.08/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2014 ASIA Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen vakuuden

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA Karhusjärven kunnostamista ruoppaamalla koskevassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös Annettu julkipanon jälkeen 12.10.2015 1 (5) Lupatunnus Karelian Diamond Resources Plc. c/o Roschier Asianajotoimisto Oy Keskuskatu 7 A 00100 Helsinki VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen 17.11.2004 HAKIJA Heinäveden kunta ASIA Kermajärven lauttasalmeen rakennetun moottorikelkkareitin penkereen leventämistä koskevassa päätöksessä

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Kaivoslain (503/1965) 12 :n mukaista malminetsintää valtausalueella voidaan suorittaa valtausoikeuden nojalla.

Päätös 1 (5) Kaivoslain (503/1965) 12 :n mukaista malminetsintää valtausalueella voidaan suorittaa valtausoikeuden nojalla. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 11.11.2011 9376 Agnico-Eagle Finland Oy Pokantie 541 99250 KIISTALA VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Rouravaara 6-10 Hakija Agnico-Eagle Finland Oy KIISTALA

Lisätiedot

PIENTAREET, SUOJAKAISTAT JA SUOJAVYÖHYKKEET

PIENTAREET, SUOJAKAISTAT JA SUOJAVYÖHYKKEET PIENTAREET, SUOJAKAISTAT JA SUOJAVYÖHYKKEET Piennar valtaoja, vesistö Täydentävät ehdot Täydentävät ehdot/viljelytapa ja ympäristöehdot: Vesistöjen ja valtaojien varsilla oleville peltolohkoille on jätettävä

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Kittilä. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0011.

Päätös. Varausalueen sijainti: Kittilä. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0011. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 30.3.2012 1 (5) Lupatunnus Anglo American Exploration B.V. PL 38 99601 Sodankylä VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 23.8.2011 kaivoslain

Lisätiedot

Korvauskelpoisuus Lohkomuutokset. Tukihakukoulutukset kevät

Korvauskelpoisuus Lohkomuutokset. Tukihakukoulutukset kevät Korvauskelpoisuus Lohkomuutokset Tukihakukoulutukset kevät 2016 25.2. Esityksen sisältö Korvauskelpoisuudet Sitoumusalojen muutokset Uudet digialat sovellukseen peruslohkomuutosten avautuessa (vuoden 2015

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 /

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / 17.11.2016 Autoverolain muutos 1.1.2017 Laki autoverolain muuttamisesta (561/2016) Vientipalautus (säännösmuutos)

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös Annettu julkipanon jälkeen 18.6.2012 1 (5) Lupatunnus Nordic Mines AB Ylipääntie 637 92220 Piehinki VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon

Lisätiedot