TILATUKI. Tukioikeuksien haku kansallisesta varannosta Hakuehdot ja -ohjeet vuonna 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILATUKI. Tukioikeuksien haku kansallisesta varannosta Hakuehdot ja -ohjeet vuonna 2011"

Transkriptio

1 TILATUKI Tukioikeuksien haku kansallisesta varannosta Hakuehdot ja -ohjeet vuonna 2011

2 Sisältö 1. YLEISTÄ KÄSITTEITÄ HAKUPERUSTEET UUSI VILJELIJÄ VUOKRATUN MAAN SIIRTYMINEN PERILLISELLE VUOKRATUN MAAN OSTAMINEN TILUSJÄRJESTELYT Pinta-alan lisääntyminen Pinta-alan väheneminen LUEL-, LUKL- JA LUTU-SITOUMUSALAT Sitoumuksen päättyminen luopujan kuolemaan, 65 ikävuoteen tai tilan ositukseen ja perinnönjakoon Sitoumuksen päättyminen sitoumusalan luovutukseen tai vuokraukseen YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUKISOPIMUKSEN (20 V.) PÄÄTTYMINEN TUOMIOISTUIMEN PÄÄTÖS TAI HALLINNOLLINEN MÄÄRÄYS YLIVOIMAINEN ESTE/POIKKEUKSELLINEN OLOSUHDE HAKUMENETTELY HAKUAIKA JA HAKEMUS HAKULOMAKKEEN TÄYTTÄMINEN HAKEMUKSEN LIITTEET HAKEMUKSEN MYÖHÄSTYMINEN HAKEMUKSEN TÄYDENTÄMINEN, MUUTTAMINEN JA PERUMINEN HAKEMUKSEN KÄSITTELY TUKIOIKEUKSIEN ARVON MÄÄRÄYTYMINEN ALAN ILMOITTAMINEN VUODEN 2011 PINTA-ALATUKIHAKEMUKSELLA TUKIOIKEUKSIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT JA MYÖNTÄMISEN RAJOITTAMINEN KÄYTTÖ VÄHINTÄÄN JOKA TOINEN VUOSI TUKIOIKEUKSIEN MYÖNTÄMISEN RAJOITTAMINEN SÄÄDÖKSIÄ ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSET TILATUKI

3 1. YLEISTÄ Tämä julkaisu sisältää tilatukioikeuksien kansallisesta varannosta hakemisen ohjeet ja ehdot vuodelle Suomessa otettiin vuonna 2006 käyttöön Euroopan yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen seurauksena tilatukijärjestelmä. Tilatukijärjestelmän perustana ovat tilatukioikeudet, joita käyttämällä viljelijälle voidaan myöntää tilatukea tukioikeuksia vastaavalta tukikelpoiselta maatalousmaalta. Suomen maakohtaisesta tilatukioikeuksien enimmäismäärästä pääosa myönnettiin vuonna 2006 niille viljelijöille, jotka kyseisen vuoden kevään päätukihaussa ilmoittivat tukikelpoista maatalousmaata ja hakivat tukioikeuksien vahvistamista. Vuoden 2006 tukioikeuksien vahvistamisen jälkeen tukioikeuksia on voinut hakea vuosittain kansallisesta varannosta, josta niitä myönnetään tietyin rajoitetuin perustein. Kansalliseen varantoon siirrettiin vuonna 2006 maakohtaisesta tilatuen enimmäismäärästä 0,8 % ja tällä hetkellä varannon arvo on noin 0,99 milj. euroa. Varannon arvo kasvaa vain silloin, kun sinne palautetaan käyttämättömiä, perusteettomasti myönnettyjä tai vapaaehtoisesti luovutettuja tukioikeuksia. Varantoa hallinnoidaan ELY-keskuksissa. Tukioikeuksien haku kansallisesta varannosta päättyy Maaseutuviraston hakulomake numero 289 on toimitettava viimeistään viimeisenä hakupäivänä ELY-keskukseen. Ahvenanmaalla hakemus toimitetaan Ahvenanmaan valtionvirastoon. Jos varannosta haetaan tukioikeuksia enemmän kuin voidaan myöntää, tukioikeuksien myöntämistä rajoitetaan. Huom. Tilatukioikeuksia ei myönnetä, jos hakija on keinotekoisesti luonut tukioikeuksien saamiseen vaaditut edellytykset. Jos myöhemmin todetaan, että tukioikeuksia on myönnetty perusteettomasti, viedään kyseiset tukioikeudet kansalliseen varantoon. Lisätietoa tilatukijärjestelmästä löytyy vuoden 2011 Hakuoppaasta. Oppaita ja lomakkeita on mahdollista saada kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisilta ja ELY-keskuksista sekä Ahvenanmaan valtionvirastosta. Niitä voi myös tulostaa internet -osoitteesta: TILATUKI

4 2. KÄSITTEITÄ Tukioikeus Tukioikeus on tilatuen perusyksikkö. Tukioikeudet määräytyivät vuoden 2006 kevään päätukihaussa viljelijän ilmoittamien tukikelpoisten hehtaarien perusteella. Viljelijän tuli hakea vuoden 2006 päätukihaun yhteydessä myös tukioikeuksien vahvistamista. Vuoden 2006 jälkeen tukioikeuksia on voinut hakea vuosittain kansallisesta varannosta tietyin perustein. Tukioikeudella tarkoitetaan oikeutta, jota käyttäen haetaan tilatukea vastaavalta tukikelpoiselta maatalousmaalta. Maata on pidettävä vähintään täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten sekä lakisääteisten hoitovaatimusten täyttävässä kunnossa. Tukioikeuden arvo koostuu tasatukiosasta ja mahdollisesta tilakohtaisesta lisäosasta. Tukialue = käyttöalue Tilatukijärjestelmässä Suomi on jaettu kolmeen tukialueeseen. Tukialueina käytetään tukialueiden yhdistelmiä, joita ovat A, B-C1 ja C2-C4. Tukioikeutta voidaan käyttää vain sillä tukialueella, jolle tukioikeus on vahvistettu. Tasatukiosa (euroa/tukioikeus) Tasatukiosa on tukialueen perusteella määräytyvä tukioikeuden arvon osa. Tasatuen arvo on vuonna 2011 A-alueella 248,60 euroa/ha, B C1 alueella 202,50 euroa/ha ja C2-C4 -alueella 167,98 euroa/ha. Lisäosa (euroa/tukioikeus) Lisäosa on vuonna 2006 tukioikeuteen vahvistettu tilakohtaisen tuotannon perusteella määräytynyt tukioikeuden arvon osa. Se perustuu vuosien keskimääräiseen sonni- ja härkäpalkkioon ja/tai tärkkelysperunan tuotantotukeen ja/tai viljelijän hallinnassa olleeseen EU:n maitopalkkioon oikeuttavaan maitokiintiöön ja/tai markkinointivuoden 2005/2006 sokerijuurikkaan perustoimitusoikeuteen. Tukikelpoinen ala Tilatuessa tukikelpoisella alalla tarkoitetaan maatalousmaata, joka on tilatukiominaisuudeltaan peltoa tai pysyvää laidunta. Alan on täytettävä tukikelpoisuusedellytykset koko kalenterivuoden, jotta tukioikeudet voidaan myöntää. Tukikelpoiset alat on määritelty tarkemmin vuoden 2011 Hakuoppaan kohdassa 5.2. TILATUKI

5 3. HAKUPERUSTEET Kansallisesta varannosta voi hakea tilatukioikeuksia vuonna 2011 seuraavin perustein: 1) uusi viljelijä 2) vuokratun maan siirtyminen perilliselle 3) vuokratun maan ostaminen 4) tilusjärjestely 5) LUEL-, LUKL- ja LUTU-sitoumusalat (sisältää muutoksia vuoteen 2010) 6) ympäristötuen 20-vuotisen erityistukisopimuksen päättyminen 7) tuomioistuimen päätös tai hallinnollinen määräys 8) ylivoimainen este/poikkeuksellinen olosuhde 3.1. Uusi viljelijä Uudella viljelijällä tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka ei ole maataloustoiminnan aloittamista edeltäneiden viiden (5) vuoden aikana harjoittanut minkäänlaista maataloustoimintaa omissa nimissään ja omaan lukuunsa tai joka ei ole vastannut maataloustoimintaa harjoittavan oikeushenkilön toiminnasta. Uudeksi viljelijäksi ei pääsääntöisesti katsota myöskään henkilöä, joka on edeltävän viiden vuoden aikana ollut osakkaana maataloustoimintaa harjoittavassa yhteisössä, yhtymässä tai kuolinpesässä. Esimerkiksi, jos maataloustoimintaa harjoittavan osakeyhtiön osakas kuuluu kyseisen yhtiön hallitukseen, häntä ei voida pitää uutena viljelijänä. Vastaavasti, uudeksi viljelijäksi ei pääsääntöisesti voida katsoa yhteisöä, yhtymää tai kuolinpesää, jonka osakas/osakkaat ovat harjoittaneet maataloustoimintaa edellisen viiden (5) vuoden aikana omissa nimissään ja omaan lukuunsa tai olleet osakkaana maataloustoimintaa harjoittavassa yhteisössä, yhtymässä tai kuolinpesässä. Em. tapaukset käsitellään ELY-keskuksessa kuitenkin aina tapauskohtaisesti. Uudelle viljelijälle ei voida myöntää tukioikeuksia ostetun tai vuokratun maatalousmaan perusteella, jos sille, joka on myynyt tai vuokrannut uudelle viljelijälle maatalousmaata, on kyseisen alan perusteella myönnetty tukioikeudet vuonna 2006 tai kansallisesta varannosta vuosina Jos kyseessä ei ole maatalousmaan osto tai vuokraus, voidaan uudelle viljelijälle myöntää tukioikeudet, vaikka alan edelliselle haltijalle olisikin myönnetty tukioikeudet. Uudeksi viljelijäksi voidaan siten katsoa esimerkiksi maanomistaja, jolle palautuu vuoden 2006 tukihaun aikana vuokrattuna ollut ala vuokrasopimuksen päätyttyä ja hän itse ryhtyy viljelijäksi. Tällöin tukioikeudet voidaan myöntää, vaikka edelliselle haltijalle (vuokralaiselle) olisi tukioikeudet vahvistettu vuonna 2006, koska kyseessä ei ole osto/vuokraus. Maatalousmaa, jolle tukioikeuksia haetaan, on tullut olla tukikelpoista vuoden 2006 viimeisenä tukihakupäivänä 28 päivänä huhtikuuta Lisäksi ala on pitänyt ilmoittaa jonkun viljelijän vuoden 2006 tukihakemuksella lukuun ottamatta ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta johtuvia maatalousmaan ilmoittamatta jättämisiä. Tästä voidaan poiketa myös silloin, jos kyseinen ala on ollut maatalousyrittäjien luopumiseläkelain (16/1974), luopumiskorvauksista annetun lain (1330/1992) tai luopumistuesta annetun lain (1293/1994) mukaista viljelemättömyyssitoumuksen alaista maatalousmaata. TILATUKI

6 Vuoden 2006 huhtikuun 28 päivän jälkeen raivatuille aloille ei voi hakea tukioikeuksia. Raivioiden on tullut olla tukikelpoista maatalousmaata viimeistään em. päivänä. Uudelle viljelijälle myönnettävien tukioikeuksien lukumäärä on enintään yhtä suuri kuin viljelijän varantohakemuksessaan ilmoittama ja viimeistään hänen hallintaansa tuleva tukikelpoisen maatalousmaan pinta-ala. Tukioikeuksia voidaan kuitenkin myöntää enintään sille alalle, jonka osalta hakijan hallinnassa ei ole tukioikeuksia. Uutena viljelijänä tukioikeuksia on haettava viimeistään tukikelpoisen maatalousmaan hallintaan saantia seuraavassa varantohaussa. Tämän jälkeen tukioikeuksia ei myönnetä, ellei kyseessä ole ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta johtuva myöhästyminen. Hakumenettely Tukioikeuksia haetaan uudelle viljelijälle rastittamalla lomakkeen 289 kohta 2.1. Hakemuksen perusteena olevien lohkojen tunnukset merkitään kohtaan 3 ja pinta-ala, jolle tukioikeuksia haetaan, kohtaan 4. Hakemuksen liitteenä on jätettävä kirjallinen selvitys tukikelpoisen maatalousmaan hallinnasta (esimerkiksi kauppakirja, vuokrasopimus tai vastaava). Liitteenä on jätettävä myös kirjallinen selvitys hakijan tulonmuodostuksesta maataloustoiminnan aloittamista edeltävältä viideltä vuodelta. Selvitys voidaan antaa esimerkiksi verotodistuksilla tai verottajan antamalla lausunnolla siitä, että hakijalla ei ole ollut maataloustuloja ko. vuosina. Mikäli hakija ei täytä tukioikeuksien myöntämisen ehtoja ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisen olosuhteen vuoksi, haetaan tukioikeuksia silti lomakkeen kohdassa 2.1, kuten yllä on kerrottu. Tällöin hakemuksen liitteenä on jätettävä selvitys ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta. Hyväksyttävät ylivoimaiset esteet ja poikkeukselliset olosuhteet on kerrottu tämän oppaan kohdassa 3.8. Ala, jonka perusteella tukioikeuksia haetaan, on ilmoitettava varantohakemuksen lisäksi myös tukioikeuden hakijan vuoden 2011 pinta-alatukihakemuksella (lomakkeilla 102A ja 102B). Asiasta on kerrottu tarkemmin kohdassa 4.8. Hakumenettelystä on kerrottu lisää luvussa 4. TILATUKI

7 Esimerkki 1. Maanomistaja lopetti maataloustuotannon , kun viimeiset lypsylehmät poistettiin tilalta ja kaikki tilan pellot vuokrattiin naapurille. Hänelle kirjautui maataloustuloa karjan myynnistä vielä vuodelle 2006, mutta nautarekisterin merkinnän mukaan karjanpitoon perustuva maataloustoiminta ja peltoviljely päättyivät 2005 vuoden lopulla. Maanomistaja haluaa nyt keväällä 2011 aloittaa uudelleen peltojensa viljelyn. Tukioikeudet vahvistettiin naapurille vuonna Tässä tapauksessa maanomistajaa voidaan pitää uutena viljelijänä ja hän on oikeutettu hakemaan tukioikeuksia kansallisesta varannosta vuonna Pellot ovat palautuneet hänelle vuokrasopimuksen päätyttyä, jolloin kyseessä ei ole pellon osto tai vuokraus. Esimerkki 2. Maanomistaja vuokrasi peltonsa viljelijälle A viiden vuoden vuokrasopimuksella, joka päättyi Tukioikeudet vahvistettiin viljelijälle A vuonna Maaomistajan poika haluaa aloittaa maataloustuotannon vuonna 2011 uutena viljelijänä. Maanomistaja myy pellot pojalleen Poika voi hakea tukioikeudet kansallisesta varannosta vuonna Tässä tapauksessa pojalle voidaan myöntää tukioikeudet, vaikka kyseessä on pellon osto ja tukioikeudet vahvistettiin viljelijälle A vuonna Tukioikeuksia ei vahvistettu vuonna 2006 pellon myyjälle (maanomistajalle) vaan viljelijälle A. TILATUKI

8 3.2. Vuokratun maan siirtyminen perilliselle Viljelijä, joka on saanut hallintaansa vuoden 2006 tukihaun aikana kolmannelle osapuolelle vuokrattuna olleen tilan tai sen osan, voi hakea tukioikeuksia kansallisesta varannosta kyseiselle alalle tiettyjen ehtojen täyttyessä. Nämä ehdot ovat seuraavat: Viljelijä, jolta tila tai sen osa on saatu, on siirtynyt eläkkeelle maataloustoiminnasta tai kuollut ennen vuoden 2006 tukihaun viimeistä päivää ( ). Viljelijä (eli hakija) on maanomistajan perillinen, jolle hänen jäämistönsä voisi perintökaaren (40/1965) nojalla siirtyä. Muulle kuin perilliselle tehtyä testamenttia ei tässä tapauksessa voida katsoa EU- säädösten tarkoittamaksi perinnöksi tai ennakkoperinnöksi. Viljelijä (eli hakija) on saanut kyseisen tilan tai sen osan joko maksutta, perintönä, ennakkoperintönä, symboliseen eli vähämerkitykselliseen hintaan ostamalla tai symboliseen hintaan vuokraamalla vähintään kuuden vuoden mittaisella sopimuksella. Kyseinen tila tai sen osa oli kolmannelle osapuolelle vuokrattuna vuonna 2006 tukihaun aikana. Tukioikeuksiin oikeuttavan maatalousmaan on tultava hakijan hallintaan viimeistään Vuokratun maan siirtymisen perusteella myönnettävien tukioikeuksien lukumäärä on enintään yhtä suuri, kuin viljelijän varantohakemuksessaan ilmoittama edellä mainittujen tukiehtojen perusteella hänen hallintaansa tulleen tukikelpoisen maatalousmaan pinta-ala. Tukioikeuksia voidaan kuitenkin myöntää enintään sille alalle, jonka osalta hakijan hallinnassa ei ole tukioikeuksia. Vuokratun maan siirtymisen perusteella tukioikeuksia on haettava kolmannen osapuolen vuokrasopimuksen päättymistä seuraavassa varantohaussa. Tämän jälkeen tukioikeuksia ei myönnetä, ellei kyseessä ole ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta johtuva myöhästyminen. Hakumenettely Tukioikeuksia haetaan vuokratun maan siirtymisen perusteella rastittamalla lomakkeen 289 kohta 2.2. Hakemuksen perusteena olevien lohkojen tunnukset merkitään kohtaan 3 ja pintaala, jolle tukioikeuksia haetaan, kohtaan 4. Hakemukseen liitteenä on jätettävä todisteet siitä, että edellä mainitut ehdot täyttyvät (esimerkiksi kolmannen osapuolen kanssa tehty vuokrasopimus sekä kauppakirja, vuokrasopimus, perukirja tai vastaava). Jos kolmannen osapuolen vuokrasopimus on päättynyt ennen vuoden 2010 varantohaun päättymistä ja tukioikeudet ovat jääneet hakematta ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisen olosuhteen vuoksi, haetaan tukioikeuksia silti lomakkeen kohdassa 2.2, kuten yllä on kerrottu. Tällöin hakemuksen liitteenä on jätettävä selvitys ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellises- TILATUKI

9 ta olosuhteesta. Hyväksyttävät ylivoimaiset esteet ja poikkeukselliset olosuhteet on kerrottu tämän oppaan kohdassa 3.8. Ala, jonka perusteella tukioikeuksia haetaan, on ilmoitettava varantohakemuksen lisäksi myös tukioikeuden hakijan vuoden 2011 pinta-alatukihakemuksella (lomakkeilla 102A ja 102B). Asiasta on kerrottu tarkemmin kohdassa 4.8. Hakumenettelystä on kerrottu lisää luvussa 4. Esimerkki 3. Maanomistaja vuokrasi peltonsa 10 vuoden vuokrasopimuksella viljelijälle A. Sopimus päättyi Maanomistaja jäi kuitenkin eläkkeelle ja hänen tyttärensä osti tuolloin pellot symbolisella hinnalla. Vuokrasopimus viljelijä A:n kanssa jatkui sovitun mukaisesti vuoden 2010 loppuun asti. Tukioikeudet vahvistettiin vuonna 2006 viljelijä A:lle. Tytär on oikeutettu hakemaan tukioikeuksia kansallisesta varannosta vuonna Esimerkki 4. Viljelijä jäi eläkkeelle ja myi pojalleen 20 hehtaaria peltoa maaliskuussa Samaan aikaan 15 hehtaaria oli vuokrattuna naapuritilalle 10 vuoden vuokrasopimuksella, joka päättyi Poika sai nämä vuokralla olleet pellot lahjana Poika on oikeutettu hakemaan tukioikeuksia kansallisesta varannosta vuonna 2011 lahjana saamilleen pelloille. Esimerkki 5. Maanomistaja oli vuokrannut peltonsa naapuriviljelijä A:lle ajalle Maanomistaja kuoli Maanomistajan perilliset myyvät perinnöksi saamansa pellot normaalilla kaupalla naapuriviljelijä B:lle, joka ei siis kuulu perillisiin. Koska viljelijä B ei täytä enää tukioikeuden myöntämisen ehtoja, hänellä ei ole perustetta hakea tukioikeuksia varannosta. Perillisten olisi pitänyt itse hakea tukioikeudet kansallisesta varannosta, jotta hakuehdot täyttyisivät. TILATUKI

10 3.3. Vuokratun maan ostaminen Viljelijä on oikeutettu hakemaan tukioikeuksia kansallisesta varannosta, jos seuraavat ehdot täyttyvät: Viljelijä on ostanut viimeistään sellaisen tilan tai sen osan, joka oli vuokrattuna vähintään kuuden vuoden vuokrasopimuksella vuoden 2006 tukihaun aikana toiselle viljelijälle (kolmannelle osapuolelle). Vuokrasopimuksen on pitänyt olla voimassa tilan tai sen osan ostohetkellä ja siitä eteenpäin katkeamattomasti eli sitä ei ole saanut jatkaa tai muuttaa kertaakaan tänä aikana. Viljelijän (eli ostajan) tarkoituksena on tuotannon aloittaminen tai tuotannon laajentaminen yhden vuoden kuluessa edellä mainitun vuokrasopimuksen päättymisestä. Tällä tarkoitetaan ostetun pellon ottamista omaan maataloustuotantoon. Tukioikeuksiin oikeuttavan maatalousmaan on tultava hakijan hallintaan viimeistään Vuokratun maan ostamisen perusteella myönnettävien tukioikeuksien lukumäärä on enintään yhtä suuri, kuin viljelijän varantohakemuksessaan ilmoittama edellä mainittujen tukiehtojen perusteella hänen hallintaansa tulleen tukikelpoisen maatalousmaan pinta-ala. Tukioikeuksia voidaan kuitenkin myöntää enintään sille alalle, jonka osalta hakijan hallinnassa ei ole tukioikeuksia. Vuokratun maan ostamisen perusteella tukioikeuksia on haettava kolmannen osapuolen vuokrasopimuksen päättymistä seuraavassa varantohaussa. Tämän jälkeen tukioikeuksia ei myönnetä, ellei kyseessä ole ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta johtuva myöhästyminen. Hakumenettely Tukioikeuksia haetaan vuokratun maan ostamisen perusteella rastittamalla lomakkeen 289 kohta 2.3. Hakemuksen perusteena olevien lohkojen tunnukset merkitään kohtaan 3 ja pintaala, jolle tukioikeuksia haetaan, kohtaan 4. Hakemuksen liitteenä on jätettävä todisteet siitä, että edellä mainitut ehdot täyttyvät (esimerkiksi kolmannen osapuolen kanssa tehty vuokrasopimus ja kauppakirja). Liitteistä on selvittävä siten päivämäärät tehdystä maakaupasta ja pellon hallintaan saamisesta/vuokrasopimuksen päättymisestä. Jos kolmannen osapuolen vuokrasopimus on päättynyt ennen vuoden 2010 varantohaun päättymistä ja tukioikeudet ovat jääneet hakematta ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisen olosuhteen vuoksi, haetaan tukioikeuksia silti lomakkeen kohdassa 2.3, kuten yllä on kerrottu. Tällöin hakemuksen liitteenä on jätettävä selvitys ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta. Hyväksyttävät ylivoimaiset esteet ja poikkeukselliset olosuhteet on kerrottu tämän oppaan kohdassa 3.8. TILATUKI

11 Ala, jonka perusteella tukioikeuksia haetaan, on ilmoitettava varantohakemuksen lisäksi myös kevään 2011 pinta-alatukihakemuksella, jotta tilatuki voidaan maksaa. Asiasta on kerrottu tarkemmin kohdassa 4.8. Hakumenettelystä kerrotaan lisää luvussa 4. Esimerkki 6. Viljelijä A osti maatilan tarkoituksenaan laajentaa maataloustoimintaansa. Edellisen omistajan ja viljelijä B:n välinen kymmenen vuoden katkeamaton maanvuokrasopimus päättyi kuitenkin vasta Viljelijä A ottaa viljelyyn aiemmin ostamansa maa-alan keväällä Viljelijä A on oikeutettu hakemaan maa-alaa vastaavat tukioikeudet kansallisesta varannosta vuonna TILATUKI

12 3.4. Tilusjärjestelyt Pinta-alan lisääntyminen Viljelijälle voidaan myöntää tukioikeuksia kansallisesta varannosta, jos hän on saanut hallintaansa lisää tukikelpoista maatalousmaata vuoden 2006 tukihaun jälkeen valmistuneiden tilusjärjestelyiden perusteella. Tilusjärjestelyjen myötä lisääntyneen tukikelpoisen maatalousmaan tulee olla suuruudeltaan vähintään viisi (5) aaria tai enemmän. Tilusjärjestelyjen perusteella kasvaneelle tukikelpoiselle pinta-alalle voidaan myöntää tukioikeudet kansallisesta varannosta, vaikka tämän lisääntyneen alan perusteella olisi vahvistettu tukioikeudet vuonna 2006 toiselle viljelijälle. Tilusjärjestelyiden tarkoituksena on parantaa tilan peltolohkojen sijoittumista tilan talouskeskukseen nähden, jos viljelyslohkojen sijainti on pirstoutunut. Tilusjärjestelyitä tehdään myös tie-, rautatie- tai suojeluhankkeita toteutettaessa. Tilusjärjestelyiksi katsotaan seuraavien lakien mukaiset toimenpiteet: Kiinteistönmuodostamislaki 554/1995 (luvut 8 ja 9) Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 603/1977 (23 ) Maantielaki 503/2005 (63 ) Laki yksityisistä teistä 358/1962 (38a ) Laki vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä 451/1988 (2 ) Ratalain (110/2007) 53 :n mukainen tilusjärjestely Kiinteistönmuodostamislain 9 luvussa tarkoitetussa uusjaossa tukioikeudet voidaan myöntää yllä mainittujen ehtojen mukaisesti uusjakosuunnitelmassa päätettyjen tilusjärjestelyiden perusteella. Maanmittaustoimisto toimittaa tilusjärjestelyyn liittyvän lainvoimaisen jakosuunnitelman kartan ja päätöksen viljelijälle ja kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle sekä ELY-keskukseen sen jälkeen, kun uudet tilukset on merkitty maastoon ja otettu haltuun. Päätös on lainvoimainen, kun päätökselle asetetut valitusmääräajat ovat kuluneet umpeen eikä asiasta ole valitettu. Kansallisesta varannosta myönnettävien tukioikeuksien lukumäärä on enintään yhtä suuri kuin viljelijän varantohakemuksessaan ilmoittama ja viimeistään hänen hallinnassaan oleva tilusjärjestelyjen myötä lisääntynyt tukikelpoisen maatalousmaan pinta-ala. Alan pitää täyttää tukikelpoisuusedellytykset koko kalenterivuoden 2011, jotta tukioikeudet voidaan myöntää. Tukioikeuksia voidaan kuitenkin myöntää enintään sille alalle, jonka osalta hakijan hallinnassa ei ole tukioikeuksia. TILATUKI

13 Hakumenettely Tukioikeuksia haetaan tilusjärjestelyiden perusteella rastittamalla lomakkeen 289 kohta Pinta-ala, jolle tukioikeuksia haetaan, merkitään kohtaan 4. Hakemuksen liitteenä on jätettävä kopiot tilusjärjestelyyn liittyvistä asiakirjoista. Liitteenä on jätettävä lisäksi kirjallinen selvitys siitä, että mistä tukikelpoisen pinta-alan kasvu on syntynyt (esimerkiksi hallintaan tulleiden ja hallinnasta poistuneiden peruslohkojen tunnukset, valtaojan putkitus, peltotien siirto, metsän kulman raivaus jne.). Ala, jonka perusteella tukioikeuksia haetaan, on ilmoitettava varantohakemuksen lisäksi myös tukioikeuden hakijan vuoden 2011 pinta-alatukihakemuksella (lomakkeilla 102A ja 102B). Asiasta on kerrottu tarkemmin kohdassa 4.8. Hakumenettelystä kerrotaan lisää luvussa Pinta-alan väheneminen Jos kohdassa lueteltujen tilusjärjestelyiden seurauksena tukikelpoinen pinta-ala on vähentynyt vähintään 50 % vuonna 2006 ilmoitetusta ja mahdollisesti valvonnassa hyväksytystä, viljelijä voi hakea lisäosallisten tukioikeuksiensa yksikköarvon uudelleenlaskentaa. Tämä mahdollisuus koskee vain tiloja, joille vahvistettiin lisäosallisia tukioikeuksia vuonna Uudelleenlaskennassa tilan omistuksessa olevat lisäosalliset tukioikeudet siirretään varantoon ja varannosta myönnetään uudet, tilusjärjestelyn myötä vähentyneen pinta-alan mukaiset tukioikeudet. Varantoon siirrettyjen tukioikeuksien lisäosien viitemäärä jaetaan uusille tukioikeuksille. Uudelleenlaskenta ei koske erityistukioikeuksia. Uudelleenlaskennassa huomioidaan vain tilusjärjestelyjen myötä vähentynyt pinta-ala, ei muista syistä tapahtuneita pintaalojen vähenemisiä. Tilusjärjestelyjen kohteena olleen maatalousmaan tulee olla poistunut tilan omistuksesta viimeistään Tukioikeuksien uudelleenlaskentaa on haettava viimeistään tukikelpoisen maatalousmaan vähenemistä seuraavassa varantohaussa. Myöhemmin haettaessa uudelleenlaskentaa ei voida enää tehdä, ellei kyse ole ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta johtuva myöhästyminen. Hakumenettely Uudelleenlaskentaa haetaan rastittamalla varantohakulomakkeen 289 kohta Hakumenettelystä on kerrottu lisää luvussa 4. TILATUKI

14 3.5. LUEL-, LUKL- ja LUTU-sitoumusalat Uutta 2011: Tukioikeuksien hakuaikaa ei ole enää rajattu tiettyihin viljelemättömyyssitoumuksen päättymisen jälkeisiin vuosiin LUEL-sitoumusten päättymistavat ovat muuttuneet alkaen Viljelijälle voidaan myöntää tukioikeuksia kansallisesta varannosta tietyin alla esitetyin tarkennetuin ehdoin, jos hänen hallintaansa on tullut viimeistään tukikelpoinen peltoala, jolla on päättynyt/päättyy luopumiseläkelain (16/1974) 6 :n 2 momentin kohdassa 3 tarkoitettu viljelemättömyyssitoumus (LUEL, tehty vuosina ), - maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain (1330/1992) 9 :ssä tarkoitettu viljelemättömyyssitoumus (LUKL, tehty vuosina ) tai - maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) 12 :ssä tarkoitettu viljelemättömyyssitoumus (LUTU, tehty vuosina ). Tukioikeuksien tarkemmat myöntämisehdot jakautuvat kahteen osaan riippuen siitä, millä tavalla viljelemättömyyssitoumukset katsotaan päättyneiksi Sitoumuksen päättyminen luopujan kuolemaan, 65 ikävuoteen tai tilan ositukseen ja perinnönjakoon LUKL- ja LUTU-sitoumukset päättyvät, kun luopuja täyttää 65 vuotta tai kuolee tätä ennen. LUEL-sitoumus päättyy luopujan kuollessa. Sitoumus päättyy automaattisesti eikä Mela anna asiasta päätöstä. LUEL-sitoumukset päättyivät asti myös silloin, kun sitoumuksen antaja luopui pellon omistuksesta kokonaan osituksella ja perinnönjaolla ja viljelemättömyyssitoumuksen antamisesta oli kulunut vähintään 15 vuotta. Jos Mela on antanut päätöksen siitä, että ositus ja perinnönjako tehty luopumiseläkelain edellyttämällä tavalla, viljelemättömyyssitoumus katsotaan päättyneeksi Melan antaman päätöksen tekopäivänä. Melan antamasta päätöksestä ilmenee myös sovellettu säädös (LUEL 13 :n 1 momentin 6 kohta). Tukioikeudet voidaan myöntää edellä mainituilla tavoilla päättyneen viljelemättömyyssitoumuksen alaisen peltoalan perusteella sille viljelijälle, jonka hallintaan ala on tullut/tulee viljelemättömyyssitoumuksen päättymisen jälkeen. Jos tämä viljelijä ei itse hae tukioikeuksia varannosta, voi joku alan seuraavista haltijoista vielä hakea tukioikeudet. Tukioikeudet voidaan myöntää, vaikka ko. alan perusteella olisi aikaisemmin myönnetty tukioikeuksia. Tukioikeudet voidaan siten myöntää, vaikka alan perusteella olisi vahvistettu tukioikeudet 2006 tai ne olisi myönnetty varannosta esim. vuokratun viljelemättömyyssitoumusalan perusteella ennen sitoumusajan päättymistä em. tavoilla. Kuitenkin samalle viljelijälle voidaan samasta alasta myöntää tukioikeudet LUEL-, LUKL- ja LUTU-varantoperusteella vain yhden kerran. TILATUKI

15 Kansallisesta varannosta myönnettävien tukioikeuksien lukumäärä on enintään yhtä suuri kuin viljelijän varantohakemuksessaan ilmoittama ja viimeistään hänen hallinnassaan edellä mainituin ehdoin oleva viljelemättömyyssitoumusta vastaava tukikelpoinen pintaala. Tukioikeuksia voidaan kuitenkin myöntää enintään sille alalle, jonka osalta hakijan hallinnassa ei ole tukioikeuksia. Hakumenettely Tukioikeuksia haetaan rastittamalla lomakkeen 289 kohta Hakemuksen perusteena olevien lohkojen tunnukset merkitään kohtaan 3 ja pinta-ala, jolle tukioikeuksia haetaan, kohtaan 4. Hakulomakkeen liitteenä on jätettävä seuraavat kirjalliset selvitykset: 1. Selvitys siitä, että ala on ollut viljelemättömyyssitoumuksen alaista peltoa (viljelemättömyyssitoumus). 2. Selvitys siitä, että viljelemättömyyssitoumus on päättynyt/päättyy välisenä aikana. Jos sitoumus on päättynyt ennen vuotta 2011 ositukseen ja perinnönjakoon, liitteenä on jätettävä Melan antama päätös asiasta. 3. Selvitys tukikelpoisen alan hallinnasta (esimerkiksi vuokrasopimus, kauppakirja, perukirja). Ala, jonka perusteella tukioikeuksia haetaan, on ilmoitettava varantohakemuksen lisäksi myös tukioikeuden hakijan vuoden 2011 pinta-alatukihakemuksella (lomakkeilla 102A ja 102B). Asiasta on kerrottu tarkemmin kohdassa 4.8. Hakumenettelystä kerrotaan lisää luvussa 4. Esimerkki 7. LUEL-eläkeläisen viljelemättömyyssitoumus päättyi , kun hän kuoli. Hän oli vuokrannut viljelemättömyyssitoumuksenalaiset peltonsa (10 ha) viljelijälle A lisämaaksi. Viljelijä A oli tehnyt Melan kanssa viiden vuoden viljelysitoumuksen em. pelloista. Viljelemättömyyssitoumusalan perusteella vahvistettiin tukioikeudet viljelijälle A vuonna LUEL-eläkeläisen ja vuokraajan välinen viiden vuoden vuokrasopimus päättyi Perikunta myi pellot viljelijälle B. Viljelijä B voi hakea tukioikeuksia kansallisesta varannosta 10 hehtaarin perusteella. Esimerkki 8. Viljelemättömyyssitoumus (LUKL, LUTU) päättyi viljelemättömyyssitoumuksen tekijän täytettyä 65 vuotta Hän myi viljelemättömyyssitoumukseen kuuluneet pellot (15 ha) pojalleen Poika aloittaa viljelykunnossa olevien peltojen viljelyn samana vuonna. Poika voi hakea tukioikeuksia kansallisesta varannosta 15 hehtaarin perusteella. TILATUKI

16 Sitoumuksen päättyminen sitoumusalan luovutukseen tai vuokraukseen Viljelemättömyyssitoumukset katsotaan päättyneiksi myös alla kerrotuissa tapauksissa: Ennen vuotta 2011 myydyt, lahjoitetut tai vuokratut viljelemättömyyssitoumusalat 1. Viljelemättömyyssitoumuksen (LUEL, LUKL tai LUTU) antaja on myynyt, lahjoittanut tai vuokrannut sitoumuksen alaista peltoa lisämaaksi viljelijälle ja viljelijä on tehnyt Melan kanssa vähintään viiden vuoden mittaisen viljelysitoumuksen em. alasta. Viljelemättömyyssitoumus katsotaan päättyneeksi viljelysitoumuksen alkamispäivänä. Mela on merkinnyt alkamispäivän viljelysitoumukseen. 2. Viljelemättömyyssitoumuksen alaiset pellot on myyty tai lahjoitettu lisämaaksi jatkamiskelpoiseen maatilaan (LUEL 6 :n 1 momentin 2 ja 3 kohdan mukaisella tavalla). Jos Mela on antanut päätöksen siitä, että luovutus tehty luopumiseläkelain edellyttämällä tavalla, viljelemättömyyssitoumus katsotaan päättyneeksi Melan antaman päätöksen tekopäivänä. Päätöksestä ilmenee myös sovellettu säädös 3. Viljelemättömyyssitoumuksen antaja on myynyt tai lahjoittanut jatkamiskelpoisen luopumiseläketilan kokonaan sukupolvenvaihdoksella (LUEL 12 a :n mukaisella tavalla) ja jatkaja on sitoutunut viljelemään tilaa Melan kanssa tehdyllä viljelysitoumuksella vähintään viiden vuoden ajan. Viljelemättömyyssitoumus katsotaan päättyneeksi viljelysitoumuksen alkamispäivänä. Mela on merkinnyt alkamispäivän viljelysitoumukseen. Vuonna 2011 myydyt, lahjoitetut tai vuokratut viljelemättömyyssitoumusalat 4. Viljelemättömyyssitoumuksen (LUTU) antaja on myynyt, lahjoittanut tai vuokrannut sitoumuksen alaista peltoa lisämaaksi viljelijälle ja viljelijä on tehnyt Melan kanssa vähintään viiden vuoden mittaisen viljelysitoumuksen em. alasta. Viljelemättömyyssitoumus katsotaan päättyneeksi viljelysitoumuksen alkamispäivänä. Mela on merkinnyt alkamispäivän viljelysitoumukseen. 5. Viljelemättömyyssitoumuksen (LUEL) antaja on myynyt, lahjoittanut tai vuokrannut sitoumuksen alaista peltoa viljelijälle maatalouskäyttöön. Mela ei anna asiasta päätöstä eikä vaadi viljelijältä viljelysitoumusta. Viljelemättömyyssitoumus katsotaan päättyneeksi sitoumusalan luovuttamis- tai vuokrauspäivänä. Tukioikeudet voidaan myöntää edellä mainituilla tavoilla päättyneen viljelemättömyyssitoumuksen mukaiselle alalle, jos - viljelykelpoiselle sitoumusalalle ei ole aiemmin myönnetty tukioikeuksia tai - sitoumusalan perusteella aiemmin myönnetyt tukioikeudet on viety kansalliseen varantoon käyttämättömyyden takia. Kansallisesta varannosta myönnettävien tukioikeuksien lukumäärä on enintään yhtä suuri kuin viljelijän varantohakemuksessaan ilmoittama ja viimeistään hänen hallinnassaan edellä mainituin ehdoin oleva viljelemättömyyssitoumusta vastaava tukikelpoinen pintaala. Tukioikeuksia voidaan kuitenkin myöntää enintään sille alalle, jonka osalta hakijan hallinnassa ei ole tukioikeuksia. TILATUKI

17 Hakumenettely Tukioikeuksia haetaan rastittamalla lomakkeen 289 kohta Hakemuksen perusteena olevien lohkojen tunnukset merkitään kohtaan 3 ja pinta-ala, jolle tukioikeuksia haetaan, kohtaan 4. Hakulomakkeen liitteenä on jätettävä seuraavat kirjalliset selvitykset: 1. Selvitys siitä, että viljelemättömyyssitoumus on päättynyt/päättyy välisenä aikana: Jos viljelemättömyyssitoumus on päättynyt kohdan 1, 3 tai 4 mukaisella tavalla, on hakemuksen liitteenä jätettävä Melan kanssa tehty viljelysitoumus. Jos viljelemättömyyssitoumus on päättynyt kohdan 2 mukaisella tavalla, on hakemuksen liitteenä jätettävä Melan antama päätös asiasta. Jos viljelemättömyyssitoumus on päättynyt kohdan 5 mukaisella tavalla, on hakemuksen liitteenä jätettävä viljelemättömyyssitoumus. 2. Selvitys tukikelpoisen alan hallinnasta (esimerkiksi vuokrasopimus, kauppakirja). Ala, jonka perusteella tukioikeuksia haetaan, on ilmoitettava varantohakemuksen lisäksi myös tukioikeuden hakijan vuoden 2011 pinta-alatukihakemuksella (lomakkeilla 102A ja 102B). Asiasta on kerrottu tarkemmin kohdassa 4.8. Hakumenettelystä kerrotaan lisää luvussa 4. Esimerkki 9. Maanomistaja on antanut viljelemättömyyssitoumuksen (LUEL, LUKL tai LUTU). Hän vuokrasi viljelykunnossa olevat peltonsa (15 ha) viiden vuoden vuokrasopimuksella naapuriviljelijälle lisämaaksi. Maanomistaja haki tukioikeuksien vahvistamista vuonna 2006, mutta tukioikeudet jäivät käyttämättä , jonka vuoksi ne vietiin kansalliseen varantoon. Vuokraaja teki Melan kanssa viiden vuoden mittaisen viljelysitoumuksen maanomistajan pelloista ajalle Vuokraaja voi hakea tukioikeuksia kansallisesta varannosta 15 hehtaarin perusteella. Esimerkki 10. Maanomistaja on antanut viljelemättömyyssitoumuksen (LUEL). Maaomistaja ei hakenut tukioikeuksien vahvistamista vuonna Hän myi viljelykunnossa olevat peltonsa (10 ha) viljelijälle A Viljelijä A voi hakea tukioikeuksia kansallisesta varannosta 10 hehtaarin perusteella. Viljelijä A:n ei tarvitse tehdä Melan kanssa viiden vuoden viljelysitoumusta eikä Mela anna myynnistä päätöstä, koska myynti on tapahtunut jälkeen. TILATUKI

18 3.6. Ympäristötuen erityistukisopimuksen (20 v.) päättyminen Ympäristötuen 20-vuotiselle erityistukisopimusalalle ei vahvistettu tukioikeuksia vuonna 2006 eikä alalle myönnetä tilatukea sopimuskauden aikana. Kun sopimusaika päättyy tai sopimus puretaan esim. tukiehtojen täyttymättömyyden seurauksena, viljelijä voi hakea vapautuvalle tukikelpoiselle maatalousmaalle tukioikeudet kansallisesta varannosta. Tukioikeuksia voidaan kuitenkin myöntää enintään sille alalle, jonka osalta hakijan hallinnassa ei ole tukioikeuksia. Tukioikeuksia on haettava viimeistään kyseisen sopimuksen päättymistä seuraavassa varantohaussa. Myöhemmin haettaessa tukioikeuksia ei voida enää myöntää, ellei kyseessä ole ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta johtuva myöhästyminen. Hakumenettely Tukioikeuksia haetaan ympäristötuen erityistukisopimuksen (20 v.) päättymisen perusteella rastittamalla lomakkeen 289 kohta 2.6. Hakemuksen perusteena olevien lohkojen tunnukset merkitään kohtaan 3 ja pinta-ala, jolle tukioikeuksia haetaan, kohtaan 4. Hakemuksen liitteenä on jätettävä kirjallinen selvitys päättyneen erityistukisitoumusalan hallinnasta. ELY-keskuksen käsittelijä tarkistaa päättyneen sopimuksen tiedot suoraan viranomaisrekisteristä. Jos sopimus on päättynyt ennen vuoden 2010 varantohaun päättymistä ja tukioikeudet ovat jääneet hakematta ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisen olosuhteen vuoksi, haetaan tukioikeuksia silti lomakkeen kohdassa 2.6, kuten yllä on kerrottu. Tällöin hakemuksen liitteenä on jätettävä selvitys ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta. Hyväksyttävät ylivoimaiset esteet ja poikkeukselliset olosuhteet on kerrottu tämän oppaan kohdassa 3.8. Ala, jonka perusteella tukioikeuksia haetaan, on ilmoitettava varantohakemuksen lisäksi myös tukioikeuden hakijan vuoden 2011 pinta-alatukihakemuksella (lomakkeilla 102A ja 102B). Asiasta on kerrottu tarkemmin kohdassa 4.8. Hakumenettelystä kerrotaan lisää luvussa 4. TILATUKI

19 3.7. Tuomioistuimen päätös tai hallinnollinen määräys Viljelijälle myönnetään tukioikeuksia tai olemassa olevien tukioikeuksien arvon korotuksia, jos tuomioistuimen lopullisella päätöksellä tai maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan lopullisen päätöksen (hallinnollinen määräys) perusteella on todettu hänellä niihin olevan oikeus. Tuomioistuimen päätökseen tai hallinnolliseen määräykseen perustuvat tukioikeudet ja niiden arvonkorotukset on haettava viimeistään tuomioistuimen lainvoimaista päätöstä tai lainvoimaista hallinnollista määräystä seuraavassa varantohaussa. Hakumenettely Tukioikeuksia haetaan tuomioistuimen päätöksen tai hallinnollisen määräyksen perusteella rastittamalla lomakkeen 289 kohta 2.7. Pinta-ala, jolle tukioikeuksia haetaan, merkitään kohtaan 4. Hakemukseen tulee liittää kopio tuomioistuimen päätöksestä tai hallinnollisesta määräyksestä. Jos tuomioistuimen päätös tai hallinnon määräys on tullut lainvoimaiseksi ennen vuoden 2010 varantohaun päättymistä ja tukioikeudet ovat jääneet hakematta ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisen olosuhteen vuoksi, haetaan tukioikeuksia silti lomakkeen kohdassa 2.7, kuten yllä on kerrottu. Tällöin hakemuksen liitteenä on jätettävä selvitys ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta. Hyväksyttävät ylivoimaiset esteet ja poikkeukselliset olosuhteet on kerrottu tämän oppaan kohdassa 3.8. Ala, jonka perusteella tukioikeuksia haetaan, on ilmoitettava varantohakemuksen lisäksi myös kevään 2011 pinta-alatukihakemuksella, jotta tilatuki voidaan maksaa. Asiasta on kerrottu tarkemmin kohdassa 4.8. Hakumenettelystä on kerrottu tarkemmin luvussa 4. TILATUKI

20 3.8. Ylivoimainen este/poikkeuksellinen olosuhde Kansallisesta varannosta voi hakea tukioikeuksia ja tilakohtaista lisäosaa vuonna 2011 viljelijä, joka vuonna 2006 oli estynyt hakemaan tukioikeuksien vahvistamista ylivoimaisen esteen/poikkeuksellisen olosuhteen vuoksi, eikä viljelijä ole voinut hakea tukioikeuksia kansallisesta varannosta vielä vuosina 2007, 2008, 2009 ja 2010 tämän ylivoimaisen esteen/poikkeuksellisen olosuhteen vuoksi. Kun edellä mainittu ylivoimainen este päättyy, viljelijä voi hakea tukioikeuksia kansallisesta varannosta. Tukioikeuksia on haettava ylivoimaisen esteen päättymistä seuraavassa varantohaussa. Ylivoimaisena esteenä pidetään epänormaalia tai ennustamatonta tapahtumaa, joka aiheutuu hakijasta riippumattomasta syystä ja jonka seurauksia ei olisi pystytty välttämään tarpeellisesta varovaisuudesta huolimatta. Esimerkiksi pakkolunastus ei ole ylivoimainen este eikä poikkeuksellinen olosuhde. EU:n säädösten mukaan ylivoimaisiksi esteiksi ja poikkeuksellisiksi olosuhteiksi voidaan hyväksyä tapauskohtaisesti mm. seuraavat ennustamattomat tapahtumat: hakijan kuolema hakijan pitkäaikainen työkyvyttömyys vakava luonnononnettomuus, joka koskee merkittävää osaa tilan maatalousmaasta karjankasvatukseen tarkoitettujen tilan rakennusten tuhoutuminen onnettomuudessa eläinkulkutauti, joka koskee hakijan koko karjaa tai sen osaa. Hakumenettely Tukioikeuksia haetaan ylivoimaisen esteen/poikkeuksellisen olosuhteen perusteella rastittamalla lomakkeen 289 kohta 2.8. Hakemuksen perusteena olevien lohkojen tunnukset merkitään kohtaan 3 ja pinta-ala, jolle tukioikeuksia haetaan, kohtaan 4. Hakemukseen tulee liittää luotettava todistus ylivoimaisesta esteestä/poikkeuksellisesta olosuhteesta. Hakemuksen käsittelijä päättää tapauskohtaisesti, onko kysymyksessä ollut sellainen ylivoimainen este tai poikkeuksellinen olosuhde, joka on estänyt viljelijää hakemasta tukioikeuksien vahvistamista vuonna 2006 ja edelleen kansallisesta varannosta vuosina 2007, 2008, 2009 ja Hakemuksen liitteenä on jätettävä myös kirjallinen selvitys tukikelpoisen maatalousmaan hallinnasta. Ala, jonka perusteella tukioikeuksia haetaan, on ilmoitettava varantohakemuksen lisäksi myös tukioikeuden hakijan vuoden 2011 pinta-alatukihakemuksella (lomakkeilla 102A ja 102B). Asiasta on kerrottu tarkemmin kohdassa 4.8. Hakumenettelystä kerrotaan lisää luvussa 4. TILATUKI

21 4. HAKUMENETTELY 4.1. Hakuaika ja hakemus Tukioikeuksien varantohaku päättyy Hakulomakkeeksi voidaan hyväksyä ainoastaan Maaseutuviraston lomake numero 289 tai sen kopio. Hakuohjeet ja -lomakkeen voi pyytää kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta, ELY-keskuksesta sekä Ahvenanmaan valtionvirastolta tai tulostaa internet-osoitteesta: Hakemus muodostuu hakulomakkeesta (289) ja liitteistä, jotka tulee toimittaa viimeistään viimeisenä hakupäivänä siihen ELY-keskukseen, jonka toiminta-alueella tilan talouskeskus sijaitsee. Jos maatilalla ei ole talouskeskusta, hakemus jätetään siihen ELY-keskukseen, jonka alueella pääosa tilan pelloista sijaitsee. Ahvenanmaalla hakemus liitteineen toimitetaan Ahvenanmaan valtionvirastoon. Postitse lähetetty hakemus on saapunut ajoissa, jos se on leimattu postissa viimeisenä hakupäivänä osoitettuna asianomaiseen ELY-keskukseen. Jos viljelijä hakee tukioikeuksia useammalla, kuin yhdellä varantoperusteella, on jokaisesta varantoperusteesta jätettävä erillinen lomake Hakulomakkeen täyttäminen Hakulomake on täytettävä kuulakärkikynällä tai muulla pysyvällä tavalla. Lyijykynällä täytettyä lomaketta ei voida hyväksyä. Hakijan tulee tutustua hakuohjeisiin ennen lomakkeen täyttöä. Hakija turvaa itselleen kuuluvat oikeudet täyttämällä lomakkeen huolellisesti ja palauttamalla hakemuksen annettuun määräaikaan mennessä. Tukioikeuden hakijoiksi on merkittävä kaikkien niiden hakijoiden nimet, joiden omistukseen tukioikeuksia haetaan. Hakemus on allekirjoitettava. Jos hakemus koostuu erillisistä sivuista, on jokainen sivu allekirjoitettava ja päivättävä. Lisäksi jokaisen erillisen sivun yläreunaan on merkittävä tilatunnus. Hakija on yksin vastuussa siitä, että hakulomake on kaikilta osin huolellisesti täytetty ja toimitettu viranomaiselle määräajassa Hakemuksen liitteet Hakijan on tarkistettava, että tarvittavat liitteet ovat mukana. Liitteisiin on merkittävä hakijan nimi sekä tilatunnus Hakemuksen myöhästyminen Kansallista varantoa koskevan hakemuksen myöhästymisen seurauksena hakijalle vuonna 2011 myönnettyä tilatuen määrää vähennetään seuraavasti: Kansallisesta varannosta myönnettyjen tukioikeuksien perusteella maksettavaa tilatukea vähennetään 4 % myöhästynyttä työpäivää kohti ja hakijan muiden tukioikeuksien perusteella myönnettävää tukea 1 % myöhästynyttä työpäivää kohti. Työpäivällä tarkoitetaan arkipäiviä lukuun otta- TILATUKI

22 matta lauantaita. Jos varantohakemus myöhästyy yli 25 kalenteripäivää, arki- ja pyhäpäivät mukaan lukien, se hylätään. Jos hakemusta ei ole voitu jättää määräajassa ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisen olosuhteen takia, käsitellään hakemus takautuvasti. Tukioikeudet myönnetään, vaikka hakemus on myöhästynyt yli 25 päivää. Hakemus on kuitenkin jätettävä 10 työpäivän kuluessa siitä, kun se ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisen olosuhteen puolesta on mahdollista. Ylivoimainen este tai poikkeuksellinen olosuhde on todistettava hyväksyttävällä tavalla Hakemuksen täydentäminen, muuttaminen ja peruminen Huolellisesti ja asianmukaisesti täytettyä hakemusta voidaan täydentää tai muuttaa hakuaikana ja 25 kalenteripäivän kuluessa hakuajan päättymisestä. Jos muuttaminen tapahtuu 25 päivän kuluessa hakuajan päättymisestä, hakemuksen myöhästymisestä aiheutuu vuodelta 2011 myönnettävän tilatuen määrän vähentäminen edellisessä kohdassa kerrotulla tavalla. Jos hakija peruu hakemuksen, on se tehtävä kirjallisesti ELY-keskukseen Hakemuksen käsittely ELY-keskuksen tai Ahvenanmaalla valtionviraston viranomainen vastaanottaa hakemuksen. Hakemuksen käsittelijä voi tarvittaessa pyytää hakijalta hakemukseen täydennystä ja lisäselvityksiä. Jos pyydettyjä selvityksiä ei toimiteta annettuun määräaikaan mennessä, voidaan hakemus ratkaista ilman niitä. Hakija voi hakea tukioikeuksia kansallisesta varannosta usealla eri perusteella. Tällöin jokaisesta varantoperusteesta on jätettävä oma hakulomake. Tiettyä pinta-alaa vastaavasti tukioikeuksia myönnetään korkeimman tukioikeusmäärän antavan hakuperusteen perusteella. ELY-keskus tai Ahvenanmaan valtionvirasto antaa jätetyistä hakemuksista valituskelpoisen päätöksen. Ensimmäinen valitusviranomainen on maaseutuelinkeinojen valituslautakunta Tukioikeuksien arvon määräytyminen Kansallisesta varannosta myönnettävien tukioikeuksien arvo on sama kuin tilatukioikeuksien tasatukiosuuden arvo sillä alueella, jolle tukioikeus myönnetään seuraavien varantohakuperusteiden osalta: uusi viljelijä vuokratun maan siirtyminen perilliselle vuokratun maan ostaminen LUEL, LUKL ja LUTU sitoumusalat ympäristötuen 20-vuotisen erityistukisopimuksen päättyminen Tasatuen arvo on vuonna 2011 A-alueella 248,60 euroa/ha, B C1 alueella 202,50 euroa/ha ja C2-C4 -alueella 167,98 euroa/ha. TILATUKI

23 Kansallisesta varannosta myönnettävien tukioikeuksien arvo voi olla suurempi kuin alueen tasatuki silloin, kun tukioikeuksia myönnetään seuraavien perusteiden mukaan: tilusjärjestely (jos tukikelpoinen pinta-ala vähenee) tuomioistuimen päätös tai hallinnollinen määräys ylivoimainen este tai poikkeuksellinen olosuhde Näissä jälkimmäisissä tapauksissa varannosta voidaan myöntää sekä alueen tasatukiosuus että mahdollinen tilakohtainen lisäosa, joka perustuu viiteajanjakson tietoihin (ks. kohta 2 Käsitteitä) Alan ilmoittaminen vuoden 2011 pinta-alatukihakemuksella Ala, jonka perusteella tukioikeuksia haetaan, on ilmoitettava varantohakemuksen (lomakkeen 289) lisäksi myös tukioikeuden hakijan vuoden 2011 pinta-alatukihakemuksella (peruslohkolomakkeella 102A ja kasvulohkolomakkeella 102B). Alan pitää olla tukioikeuden hakijan hallinnassa asti. Tukioikeuden myöntämisen edellytyksenä ei kuitenkaan ole tilatuen maksatuksen hakeminen tukihakemuksella 101B. Alan ilmoittamista ei vaadita varantoperusteissa vuokratun maan ostaminen ja tuomioistuimen päätös/hallinnon määräys. Näissäkin varantoperusteissa ala on ilmoitettava myös pintaalatukihakemuksella (maatilan tiedot 101A, tukihakemus 101B, peruslohkolomake 102A ja kasvulohkolomake 102B), jotta tilatuki voidaan maksaa. TILATUKI

24 5. TUKIOIKEUKSIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT JA MYÖNTÄMISEN RAJOIT- TAMINEN 5.1. Käyttö vähintään joka toinen vuosi Kansallisesta varannosta myönnettyjä tukioikeuksia on käytettävä joka toinen vuosi. Jos tukioikeus jää kahtena peräkkäisenä vuonna käyttämättä, se palautuu vastikkeetta takaisin kansalliseen varantoon, ellei tukioikeus ole jäänyt käyttämättä ylivoimaisen esteen vuoksi Tukioikeuksien myöntämisen rajoittaminen Jos kansallisen varannon euromäärä osoittautuu hyväksyttävien hakemusten perusteella riittämättömäksi, joudutaan tukioikeuksien myöntämistä rajoittamaan. Tällöin hakijat asetetaan tukioikeuksia myönnettäessä varantoperusteittain seuraavaan etusijajärjestykseen: 1. Tuomioistuimen päätös/hallinnon määräys 2. Uusi viljelijä 3. Vuokratun maan ostaminen 4. Vuokratun maan siirtyminen perilliselle 5. Ylivoimainen este/poikkeuksellinen olosuhde 6. Ympäristötuen erityistukisitoumuksen (20 v.) päättyminen 7. Tilusjärjestelyt 8. LUEL, LUKL ja LUTU-sitoumusalat (3.5.2.) 9. LUEL, LUKL ja LUTU-sitoumusalat (3.5.1.) TILATUKI

25 6. SÄÄDÖKSIÄ Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009 (muutoksineen) yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta Neuvoston asetus (EY) N:o 1782/2003 (muutoksineen) yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta Komission asetus (EY) N:o 1120/2009 (muutoksineen) yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 III osastossa säädetyn tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Komission asetus (EY) N:o 1122/2009 (muutoksineen) neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä mainitussa asetuksessa säädettyjen viljelijöiden suorien tukien järjestelmien mukaisten täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän osalta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä viinialalle säädetyn tukijärjestelmän mukaisten täydentävien ehtojen osalta Laki 557/2005 (muutoksineen) tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta. Valtioneuvoston asetus 233/2010 (muutoksineen) tilatukijärjestelmästä Valtioneuvoston asetus 187/2009 (muutoksineen) tilatukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä Maaseutuviraston määräys xx/11 tukioikeuksien hakumenettelystä kansallisesta varannosta vuonna 2011 TILATUKI

26 7. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset puh Uudenmaan ELY-keskus Maistraatinportti 2, PL 36, Helsinki Asemapäällikönkatu 14, Helsinki puh Varsinais-Suomen ELY-keskus Ratapihankatu 36, PL 236, Turku puh Satakunnan ELY-keskus Kuninkaanlahdenkatu 14, PL 266, Pori puh Hämeen ELY-keskus Kirkkokatu 12, PL 29, Lahti Birger Jaarlin katu 15, PL 131, Hämeenlinna puh Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Alvar Aallon katu 8-10, PL 156, Seinäjoki puh Pohjanmaan ELY-keskus Hovioikeudenpuistikko 19 A, PL 131, Vaasa Ristirannankatu 1, PL 240, Kokkola puh Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Veteraanikatu 1, PL 86, Oulu Valtakatu 4, PL 103, Ylivieska puh Kainuun ELY-keskus Kalliokatu 4, PL 115, Kajaani puh Pirkanmaan ELY-keskus Lapin ELY-keskus Pellavatehtaankatu 25, PL 297, Tampere Ruokasenkatu 2, PL 8060, Rovaniemi puh Asemakatu 19, Kemi puh Kaakkois-Suomen ELY-keskus Salpausselänkatu 22, PL 1041, Kouvola Kauppakatu 40 D, Lappeenranta puh Etelä-Savon ELY-keskus Mikonkatu 3 ja 5, PL 164, Mikkeli puh Ahvenanmaa Ahvenanmaan valtionvirasto Torggatan 16 B, PL 58, Maarianhamina puh. (018) , fax (018) Pohjois-Savon ELY-keskus Viestikatu 1-3, PL 2000, Kuopio puh Pohjois-Karjalan ELY-keskus Kauppakatu 40 B, PL 69, Joensuu puh Keski-Suomen ELY-keskus Cygnaeuksenkatu 1, PL 250, Jyväskylä puh Ahvenanmaan maakunnan hallitus Självstyrelsegården, PL 1060, Maarianhamina puh. (018) , fax (018) LISÄTIETOJA MYÖS: Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiset Maaseutuvirasto Maa- ja metsätalousministeriö TILATUKI

Opas valvonnasta. Pelto- ja eläintukien valvonta

Opas valvonnasta. Pelto- ja eläintukien valvonta Opas valvonnasta Pelto- ja eläintukien valvonta 2 Maaseutuviraston julkaisusarja: Hakuoppaita ja ohjeita Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Valvonnan menetelmät ja perusteet...5 2.1 Hallinnollinen valvonta

Lisätiedot

VIPU SÄHKÖINEN TUKIHAKU 2013 KÄYTTÄJÄN OHJE

VIPU SÄHKÖINEN TUKIHAKU 2013 KÄYTTÄJÄN OHJE VIPU SÄHKÖINEN TUKIHAKU 2013 KÄYTTÄJÄN OHJE 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä sovelluksesta... 3 1.1 Laitteistovaatimukset... 3 1.2 Käyttäjätunnukset ja kirjautumisvaihtoehdot... 3 2. Toiminnallisuus...

Lisätiedot

Säätösalaojituksen, säätökastelun tai kuivatusvesien kierrätyksen hoitotoimenpiteet MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET

Säätösalaojituksen, säätökastelun tai kuivatusvesien kierrätyksen hoitotoimenpiteet MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET Säätösalaojituksen, säätökastelun tai kuivatusvesien kierrätyksen hoitotoimenpiteet MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET 2009 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 21.1.2014 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuoden 2014 korjausavustuksia myönnettäessä noudatetaan lakia asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013.

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.12.2014 9316 Endomines Oy Pampalontie 11 82967 HATTU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Ilokulta 4 ja 6-7 Hakija Endomines Oy Kuusankoski Yhteystiedot:

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeus liikkua ja asua vapaasti Euroopassa Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeusasioiden pääosasto 1 Tässä oppaassa kerrotaan, mitä oikeuksia EU:n kansalaisella on liikuttaessa Euroopan

Lisätiedot

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa OPAS 5 2013 Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa Осуществление предпринимательской деятельности и регистрация фирмы в Финляндии Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Sisällys ALUKSI... 4 1 VALTION TUKEMIEN VUOKRA-ASUNTOJEN ERITYISPIIRTEITÄ... 5 1.1 Asukasvalinta... 5 1.2 Vuokranmääritys... 6 1.3 Luovutukset...

Lisätiedot

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä VAIHTOSOPIMUS RCI Vaihtosopimus 2 Liite 1 - Vakiomuotoinen tietolomake vaihtosopimuksille 4 Liite 2 - Erillinen, vakiomuotoinen peruuttamislomake vaihtojärjestelmän jäsensopimuksen peruuttamisoikeuden

Lisätiedot

Kuolinpesän pankkiasiat

Kuolinpesän pankkiasiat Kuolinpesän pankkiasiat Ohjeita pesän asioita hoitavalle Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK Y-tunnus 1730744-7 Puh. 010 546 0000 www.danskebank.fi

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014)

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) BIOTIE THERAPIES OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) Biotie Therapies Oyj:n (Yhtiö, tai yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Konserni) 4.4.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

HAKUOPAS. Voin yksityinen varastointi

HAKUOPAS. Voin yksityinen varastointi HAKUOPAS Voin yksityinen varastointi 2015 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Tuen edellytykset... 4 2.1 Voin laatuvaatimukset... 4 2.2 Sopimusvarastoinnin kesto ja maksettavan tuen määrä... 4 2.3 Varastointi ja

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 1 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi joukkoliikennelakia sekä

Lisätiedot

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 PRH/2286/01/2014 PATENTTIMÄÄRÄYKSET Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 Patentti- ja rekisterihallitus on antanut patenttilain 74 :n 4 momentin (101/2013) nojalla seuraavat patenttimääräykset:

Lisätiedot

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä?

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Aloitamme Kuntatyönantajassa artikkelisarjan, jossa kerromme palvelussuhteen alkamisen, sen kulkuun ja päättymiseen liittyviä juridisia perusasioita.tässä

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Tuki-info 2014 Luentomateriaali

Tuki-info 2014 Luentomateriaali Tuki-info 2014 Luentomateriaali OSA 1: Tuleva kausi 2015-2020 OSA 2: Tukihaku 2014 OSA 3: Muuta informaatiota viljelijöille Kuva: Saara Ilkka Tuki-info viljelijöille 2014 aineistopaketti SISÄLLYS 1. Tuki-infojen

Lisätiedot

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Vanhemman tehtävät lapsensa edunvalvojana Mitä edunvalvonta tarkoittaa ja kuka on lapsen edunvalvoja? Kuka valvoo edunvalvojan toimintaa? Miten lapsen omaisuutta

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 14.1.2013 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen

Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen 2. Tarkistettu painos. 2014 PDF sähköinen kirja TJS Opintokeskus ISBN 978-952-5091-24-3 Kannen sarja-asu KEDM Taitto: Taittopalvelu Yliveto Oy Seppo Koskinen Potkut?

Lisätiedot

KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET

KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusala Yritysten ja taloushallinnon juridiikka Iira Ojanen KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET Opinnäytetyö 2012 Tiivistelmä

Lisätiedot