KITT!LÄN KU NTA. Nro. Valitus suunnittelutarveratkaisua koskevassa asiassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KITT!LÄN KU NTA. Nro. Valitus suunnittelutarveratkaisua koskevassa asiassa"

Transkriptio

1 Pohjois-Suomen hallinto -oi k eu d en p ä ä t ös 1 (5) KITT!LÄN KU NTA Nro Antopäivä Päätösnumero 15/0172/1 Diaarinumero 00540/13/RO/4112 Asia Valitus suunnittelutarveratkaisua koskevassa asiassa Valittaja Lapin elinkeino -, liikenne- ja ympäristökeskus, Rovaniemi PL 8060, ROVANIEMI Päätös, josta valitetaan Viranom ainen ja päätöksen päiväm äärä Kittilän kunnanhallitus Kunnanhallitus on hyväksynyt Kuljetustilaukset AJ Oy:n suunnittelutarveratkaisua koskevan hakemuksen kerrosalaltaan 1440 neliömetrin suuruisen liikenneterminaalirakennuksen rakentamiseksi Kittilän kunnan Kittilän kylässä sijaitsevaan Aittakuusikon tilaan RN:o 181:5 (kiinteistötunnus ) kuuluvalle määräalalle. Va a t i mu k s e t hallinto-oikeudessa Kunnanhallituksen päätös on kumottava. Rakennushanke sijoittuu maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n mukaiselle suunnittelutarvealueelle ja vaatii saman lain 137 :n 1 momentin perusteella erityisiä edellytyksiä rakennusluvalle. Kittilän kirkonkylän osayleiskaavassa esitetty rakennuspaikka sijaitsee palvelujen alueella (P), joka on tarkoitettu tilaa vievälle kaupalle. Hanke sijoittuu Ylivaaran tärkeälle pohjavesialueelle, jolla sijaitsee vedenottamo. Suunnittelutarveratkaisun yhteydessä alueelle rakentamisen edellytyksenä olevia pohjavesialuetta koskevia selvityksiä ei ole tehty, eikä päätöstä ole muutoinkaan perusteltu hallintolain 45 :n mukaisesti. Hakemuksen mukainen rakentaminen aiheuttaa haittaa kaavoitukselle ja voi lisäksi aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Mahdollisen rakennusoikeuden myöntäminen, rakentamisen luonne ja muu maankäyttö alueella tulisi ratkaista asemakaavalla, jossa rakentamisen vaikutukset muun muassa pohjaveteen on riittävästi selvitetty. Rakennushanke ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain 137 :n 1 momentin mukaisia edellytyksiä. Osoite Isokatu 4, PL OULU Puhelinvaihde Telekopio Sähköposti pohjois-suomi.hao goikeus.fi

2 2 (5) Lausunnot ja selitykset Kunnanhallitus on antamassaan lausunnossa todennut muun ohella, että Kuljetustilaukset AJ Oy:n suunnittelemaa terminaalirakennusta käytettäisiin elintarvikkeiden ja kappaletavaran lyhytaikaiseen varastointiin ja tavaroiden siirtämiseen rekka -autoista pienempiin j akeluyksiköihin. Rakennuspaikan käyttötarkoitus ei siten olennaisesti poikkea alueen osayleiskaavassa osoitetusta käyttötarkoituksesta palvelualueena. Kuljetustilaukset AJ Oy:lle on varattu tilaisuus selityksen antamiselle valituksen ja kunnanhallituksen lausunnon johdosta. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut vastaselityksen. Hallinto -oikeuden ratkaisu ja perustelut Hallinto-oikeus kumoaa kunnanhallituksen päätöksen ja hylkää Kulj etustilaukset AJ Oy:n suunnittelutarveratkaisua koskevan hakemuksen. Perustelut Päätöksen perusteleminen Hallintolain 44 :n 1 momentin mukaan kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi muun muassa päätöksen perustelut. Saman lain 45 :n 1 momentin mukaan päätös on perusteltava. P erusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset. Asian esittelijänä ympäristölautakunnassa toiminut rakennustarkastaja on pöytäkirjasta tarkemmin ilmenevät seikat huomioon ottaen esittänyt, että kysymyksessä olevaa suunnittelutarvehakemusta ei hyväksyttäisi. Lautakunta on kuitenkin päättänyt, että se esittää kunnanhallitukselle hakemuksen hyväksymistä. Myös asian esittelijänä kunnanhallituksessa toiminut kunnanjohtaja on pöytäkirjasta ilmenevin perustein esittänyt hakemuksen hylkäämistä, mutta kunnanhallitus on kuitenkin päättänyt hyväksyä hakemuksen. Asian käsittelyä ympäristölautakunnassa tai kunnanhallituksessa koskevista pöytäkirjoista taikka valituksenalaisen päätöksen perusteluista ei käy ilmi hallintolain edellä mainituissa pykälissä säädetyllä tavalla ne seikat ja selvitykset, joiden nojalla kunnanhallitus on katsonut maankäyttö- ja rakennuslain 137 :n 1 momentissa säädettyjen rakennusluvan erityisten edellytysten täyttyvän. Kunnanhallitus ei siten ole perustellut myönteistä suunnittelutarveratkaisuaan edellä mainitussa lainkohdassa tarkoitetulla tavalla. Kun kuitenkin otetaan huomioon, että kunnanhallitus on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen valituksen johdosta hallinto-oikeudelle antamassaan lausunnossa tuonut esille, mihin seikkoihin kunnanhallitus on perustanut myönteisen ratkaisunsa, ja että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut vastaselityksen lausunnon johdosta, valituksenalaista päätöstä ei ole syytä kumota päätöksen perustelujen puutteellisuutta koskevalla perusteella.

3 3 (5) Sovellettavat oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentin mukaan suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Maankäyttö- ja rakennuslain 42 :n 1 momentin mukaan yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa. Saman lain 54 :n 1 momentin mukaan asemakaavaa laadittaessa on oikeusvaikutteinen yleiskaava otettava huomioon siten kuin siitä edellä säädetään. Maankäyttö- ja rakennuslain 137 :n 1 momentin mukaan rakennusluvan myöntäminen mainitun lain 16 :ssä tarkoitetulla suunnittelutarvealueella, jolle ei ole hyväksytty asemakaavaa, edellyttää sen lisäksi, mitä rakennusluvan edellytyksistä muutoin säädetään, että rakentaminen: 1) ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle; 2) ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä; ja 3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Saman pykälän 4 momentin mukaan rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Rakennushanketta, ympäristöä ja alueen kaavatilannetta koskeva selvitys Suunniteltu rakennushanke tarkoittaa liikenneterminaalirakennuksen rakentamista Aittakuusikon tilaan RN:o 181:5 kuuluvalle pinta-alaltaan noin 5,7 hehtaarin suuruiselle määräalalle. Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan hanke sijoittuu Ylivaaran tärkeälle pohjavesialueelle, jolla on Kittilän vesiosuuskunnan Vetelän vedenottamo. Ylivaaran pohjavesialueen muodostaa laaja ja tasainen deltamainen muodostuma. Alueen itäosassa maa-aines on hyvin karkeaa kivistä soraa, länsiosassa soraa ja hiekkaa sekä luoteisosassa osittain silttikerrostumiakin. Pohjavesialueen vettä johtavilla kerrostumilla on yhteys Aakenusjokeen, josta kysymyksessä olevia kerrostumia myöten alueelle muodostuu rantaimeytyksen kautta pohjavettä. Pohjaveden päävirtaussuunta on Aakenusjoesta (pohjoisesta) alueen eteläosia kohti. Suunniteltu liikenneterminaali sijoittuu pohjaveden muodostumisalueelle, sekä Vetelän vedenottamon kaukosuojavyöhykkeelle. Kaukosuojavyöhykkeelle on asetettu käyttörajoituksia muun ohella maa-ainesten otolle, ja kielletty öljytuotteiden, tiesuolojen, myrkkyjen, fenolipitoisten aineiden tai muiden sellaisten pohjavedelle vaarallisten aineiden varastointi alueella. Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan suunnitellun rakennuspaikan ympäristössä maaperän suoj akerrospaksuudet ovat erittäin ohuet, ja rakennushankkeen toteuttaminen edellyttäisi maaston muokkausta. Kittilän kunnanvaltuuston hyväksymässä, päätöksentekohetkellä lainvoimaa vailla olleessa Kittilän kirkonkylän osayleiskaavassa rakennuspaikka sijaitsee palvelujen alueella, joka on tarkoitettu tilaa vievälle kaupalle (P). Yleiskaavamääräyksen mukaan osayleiskaavassa rakennettavaksi tarkoitetut alueet, sisältäen kyläalueet, on tarkoitettu toteutettavaksi asemakaavalla. Rakennuspaikka sijaitsee myös osayleiskaavaan merkityllä tärkeällä tai veden hankintaan soveltuvalla pohj avesialueella (pv). Pohj avesialuetta koskevan

4 4 (5) kaavamääräyksen mukaan alueella tapahtuvaa rakentamista ja muuta maankäyttöä rajoittavat ympäristönsuojelulain 8 (pohjaveden pilaamiskielto), ja (maaperän rakentamis - ja muita toimenpiteitä koskee edellä mainitun lain 7 pilaamiskielto ). Kaavamääräyksessä on edelleen todettu, että pohjavesialueen AO-, TY- ja P-alueilla tulee asemakaavan laadinnan yhteydessä tehdä selvityk. Asemakaavoittamiset pohjaveden suojaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä nen rakennusmaaksi on ehdollinen ja ratkaistaan tehtyjen selvitysten perusteel- la. Kunnanvaltuuston osayleiskaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä on valitettu Rovaniemen hallinto-oikeuteen Ounasrannan tilalle RN:o 8:42 osoitetun maankäytön osalta. Hallinto-oikeus on antamallaan päätöksellä hylännyt valituksen. Hallinto-oikeuden päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka on antamallaan päätöksellä hylännyt valituksen. Hallinto-oikeuden päätöstä ei ole muutettu. Alueella ei ole voimassa asemakaavaa. Oikeudellinen arviointi Suunnittelutarvealueen luonteen] a tarkoituksen mukaisesti maankäytön siellä tulee perustua riittävään suunnitteluun. T ämän mukaisesti ensisijainen lähtökohta on, että rakentamisen tulee perustua alueelle hyväksyttyyn asemakaavaan. Myönteinen suunnittelutarveratkaisu korvaa rakennushanketta koskevilta osin alueen asemakaavoituksen. Suunnittelutarveratkaisua ei voida myöntää rakennushankkeelle, jota ei olisi mahdollista osoittaa asemakaavassa. Muun ohella yleiskaavan ohjausvaikutus asemakaavoitukseen on otettava huomioon, kun arvioidaan, täyttyvätkö suunnittelutarveratkaisun oikeudelliset edellytykset. Hakemuksen mukaisessa rakentamisessa on kysymys uuden liikenneterminaa, joka kunnanvaltuuslirakennuksen rakennuspaikan muodostumisesta alueelle ton hyväksymässä ja sittemmin lainvoiman saaneessa osayleiskaavassa on varattu tilaa vievälle kaupalle. Lisäksi rakennuspaikka sijaitsee pohjaveden muodostumisalueella ja vedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä. Tällaiselle alueelle rakentaminen edellyttää jo osayleiskaavankin mukaan selvityksiä rakentamisen vaikutuksista pohjavesiolosuhteisiin ja pohjaveden suojaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Alueen osoittaminen rakennusmaaksi ratkaistaan edellä AJ Oy :n rakentamishankmainittujen selvitysten perusteella. Kuljetustilaukset keen toteuttamismahdollisuudet on selvitettävä alueen yksityiskohtaisessa kaavoituksessa, jolloin voidaan ottaa huomioon muun ohella alueen osayleiskaavassa tarkoitettu käyttötarkoitus sekä pohjaveden suojaamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Tässä tilanteessa rakennushankkeen toteuttaminen yksittäisellä suunnittelutarveratkaisulla aiheuttaa haittaa kaavoitukselle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle sekä voi aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Maankäyttö - ja rakennuslain 137 :n 1 momentin mukaisia oikeudellisia edellytyksiä myönteisen suunnittelutarveratkaisun tekemiselle ei siten ole ollut, minkä vuoksi kunnanhallituksen olisi tullut hylätä Kuljetustilaukset AJ Oy:n hakemus. Kunnanhallituksen päätös on lainvastainen. Sovelletut oikeusohj eet Perusteluissa mainitut

5 Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallintooikeuteen. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä (HaO Y). Esittelij ä Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Marja-Riitta Tuisku, Anne- Mari Keskitalo ja Kaisa Hagman. Jakelu Päätös Jäljennös Tiedoksi tilastollista seurantaa varten Valittaj alle Kittilän kunnanhallitus Kuljetustilaukset AJ Oy Ympäristöministeriö Maksutta

6 Valitusosoitus Liit e hallinto- oikeuden päätökseen Hallinto-oikeuden päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta korkeimmalta hallintooikeudelta kirjallisella valituksella. Valitusaika Hallinto-oikeuden päätös on annettu julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon silloin, kun se on annettu. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä, sit ä päivää lukuunot tamatt a. Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen Valituskirjelmän liitteet Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä toimitettavan valituskirjelmän osalta allekirjoitusvaatimuksen täyttää myös sähköisistä allekirjoituksista annetun lain 18 :ssä tarkoitettu sähköinen allekirjoitus. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä hallinto-oikeuden päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Valituskirjelmän toimittaminen Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmän ja muiden valit usasiakirjojen lähett äminen post itse t ai sähkö isest i t apaht uu lähet täjän o malla vast uulla. Korkeimman hallinto-oikeuden osoite Postiosoite : Käyntiosoite : Faksi : PL 180 Fabianinkat u 15 Sähkö posti : HE LSINKI HE LS I NKI HaO Y