Kansilehti. Pääpiirustukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansilehti. Pääpiirustukset"

Transkriptio

1 Kansilehti Pääpiirustukset Severi Niittymäki Rakennusalan pt. Arkkitehtuuri ja rakentaminen

2 Tekijä Severi Niittymäki Työn nimi Pääpiirustukset Sivumäärä Liitteitä kpl Oppilaitoksen nimi Ammattiopisto Tavastia Julkaisupäivämäärä Opinala ja julkaisun luonne Arkkitehtuuri ja rakentaminen Tiivistelmä Hakusanat

3 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Lähteet... 4 Pääpiirustuksista... 5 Tehoste- ja ainemerkinnät... 6 Teksti piirustuksissa... Error! Bookmark not defined. Pohjapiirustuksien sisältö... 8

4 Johdanto Piirustukset ovat rakentamisen aloittava tekijä, suunnittelija tai arkkitehti laatii rakennettavasta kohteesta tarvittavat tiedot ja siirtää ne paperille. Piirustusten avulla on helppo kommunikoida, tehdä materiaalilaskennat ja tietysti rakentaa. Lähteet RT RT RT

5 Pääpiirustuksista Pääpiirustuksia ovat asemapiirros, pohjapiirrokset, leikkauspiirrokset sekä julkisivupiirros. Pääpiirustukset laaditaan siten, että rakennushankkeen lupakäsittely onnistuu. Vaikutus naapurustoon täytyy ilmetä pääpiirustuksista. Arkistoitavien pääpiirustusten tulee tarkoin vastata toteutunutta rakentamista. Pohjapiirroksien ja leikkauspiirroksien tulee täyttää säännösten ja hyvän rakennustavan vaatimukset. Leikkauspiirroksessa pysty- ja vaakasuuntaiset rakenteet ja rakennusosat kuvataan leikattuina. Asemapiirroksen tulee osoittaa, että suunniteltu rakentaminen on kaavan tai muun maankäyttösuunnitelman ja rakennusjärjestyksen mukaista, soveltuu tontille tai rakennuspaikalle ja ympäristöönsä sekä täyttää tontin tai rakennuspaikan käytön osalta sille osoitetut vaatimukset. Julkisivupiirroksien tulee osoittaa, että suunniteltu rakentaminen arkkitehtuuriltaan täyttää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset. Lupahakemusasiakirjoja ovat itse lupahakemus, tilastolomakkeet, selvitys naapurien kuulemisesta, todistus tontin hallintaoikeudesta ja karttaote kiinteistörekisteristä, tonttijakokartta tarvittaessa, ote alueen peruskartasta tai asemakaavaote asemakaavaalueella, muita kunta- tai hankekohtaisesti vaadittavia / tarvittavia asiakirjoja, kuten rakennusviranomaisen lausunto, poikkeamispäätös, rasitesopimus, liikenne-, vesi-, viemäröinti- ja jäteselvitys. Pääpiirustukset ja selvitykset toimitetaan kahtena tai useampana kuntakohtaisesti määriteltävänä yhtäpitävänä sarjana rakennusvalvontaviranomaiselle. Arkistoitaviksi tarkoitettujen asiakirjojen tulee olla arkisto- ja mikrokuvauskelpoisia. Rakennusvalvontaviranomainen antaa erikseen ohjeita sähköisestä asiakirjamenettelystä ja siihen liittyvästä asiakirjojen varmentamisesta. Pääpiirustussarja koostuu piirustuslehdistä, joilla eri piirrokset voivat kohteen laadusta ja laajuudesta riippuen sijaita samalla tai eri piirustuslehdillä. Asemapiirros esitetään kuitenkin yleensä erillisellä piirustuslehdellä. Pääpiirroksien pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirrokset laaditaan yleensä samaan mittakaavaan. Pääsääntöisesti käytetään mittakaavaa 1:100. Pienissä kohteissa mittakaava 1:50 voi olla tarkoituksenmukaisempi, ja laajoissa kohteissa voidaan käyttää lisäksi mittakaavaa 1:200, esimerkiksi lisäselvityksissä ja liittymisessä ympäröivään rakennuskantaan.

6 Tehoste- ja ainemerkinnät Tehostemerkintää käytetään kun on tarpeen lisätä piirroksen selvyyttä. Merkintöjä käytetään ensisijaisesti leikkauspintojen tehostamiseen. Tehostemerkintää valittaessa otetaan huomioon merkinnän suoritustapa sekä piirustuksen jäljentämismenetelmä. Pinnan ääriviiva voidaan piirtää erittäin leveällä viivalla. Jos leveän ääriviivan käyttö ei sovellu, käytetään yksinkertaisia tehostemerkintöjä, kuten vinoviivoja, rasteria tai harmaasävyä. Jos piirroksissa esiintyy muita kuin yleisesti käytössä olevia symboleja ja merkintöjä, nämä selitetään piirustuksen selitesarakkeistossa. Vasemmalla on esimerkkejä ainemerkinnöistä ja oikealla tehostemerkinnöistä.

7 Teksti piirustuksissa Rakennuspiirustusten tekstien tulee olla helppolukuista ja yhdenmukaista. Tekstin tulee olla luettavaa myös kopioissa ja mikrokuvauksen jälleensuurennoksissa. Tekstit asetetaan niin, että ne ovat luettavissa piirustuksen lukusuunnassa tai piirustuksen oikeasta reunasta päin. Rakennuspiirustuksissa suositellaan käytettäväksi pystyä pienaakkostekstiä. Otsikko voidaan kirjoittaa kokonaan suuraakkosilla.

8 Asemapiirustukset Asemapiirros on tontista rakennuksineen piirretty kuva, jossa kohdetta katsotaan ylhäältäpäin. Asemapiirroksesta ilmenee rakennusten ja muiden kiinteiden rakennelmien sijainti tontin alueella. Asemapiirroksen tarve ilmenee silloin, kun tontin alueella tehdään maanpinnan alle kaivautumista vaativia toimenpiteitä. Asemapiirros auttaa suunniteltaessa jälkeenpäin tehtäviä lisä- ja muutostöitä, työn valmistuttua asemapiirros päivitetään vastaamaan muuttunutta tilannetta. Asemapiirroksessa on tärkeintä esittää - tontin tai rakennuspaikan rajat mittoineen - kiinteistön ja sitä rajoittavien alueiden tunnukset - kaava-alueilla korttelia/tonttia koskevat kaavamerkinnät - lähiympäristön kiinteistöjen rajat ja kor keussuhteet riittävän laajasti tontin tai rakennuspaikan ulkopuolella - lähiympäristön rakennukset riittävän laajasti - tontille tai rakennuspaikalle rakennettavat sekä olevat ja/ tai purettavat rakennukset ja rakennelmat - rakennuksen etäisyys rajoista, päämitat ulkoseinien ulkopinnoista mitattuna ja kerrosluku - rakennuksen etäisyys rantaviivasta tontin tai rakennuspaikan rajoittuessa rantaan - korkeusluvuin ja korkeuskäyrin tontin tai rakennuspaikan kulmapisteiden, rajojen, rakennuksen nurkkapisteiden sekä piha-alueen erikohtien suunnitellut korkeusasemat ja korkeussuhteet - alimman viemäröidyn tason korkeusasema - rakennuksen sijoittamiseen vaikutt avat kaapelikanavat ja voimajohdo - pääsy-piha-alueelle, kiinteistön jalankulku- ja ajoneuvoliikenne järjestelyt sekä autopaikka järjestelyt, pelastustiet, luiskat, portaat, tukimuurit, ja aidat. Asemapiirustuksissa esitetään myös - kaava-alueilla kortteleiden sekä katu- ja muiden alueiden rajat sekä katujen ja teiden nimet - sen mukaan kuin tiedot ovat käytettävissä, viralliset ja/ tai vaai tut korkeusasemat ja korkeussuhteet - vesijohdot ja viemärit kaivoineen, viemärien johtaminen kiinteistön rajalta yleiseen viemäriin - sadevesi- ja perusveskikaivot sekä pintavesien käsittely - vesihuoltolaitoksen verkoston ulkopuolisella alueella talousvesikaivon ja jätevesien käsittelylaitteiden sijainti sekä puhdistettujen jätevesien purkupaikka - väestönsuojan uloskäynnit, maanalaiset öljysäiliöt yms., maalämpöputkisto - kiinteistön käyttöön ja jäte- ym huoltoon kuuluvat tilat ja rakennelmat sekä paikat piha- alueella - säilytettävät istutukset ja puusto, poistettavat puut sekä istutettavat alueet, leikkipaikat, oleskelualueet ja autopaikat - ranta-alueella rantaviivan käsittely ja laiturit. Lvi-tekniikka voidaan esittää myös erillisessä kvv-asemapiirustuksessa

9

10 Pohjapiirustuksien sisältö Pohjapiirrokset tulee laatia rakennuksen kerroksista, kellarikerroksista, ullakosta ja vesikatosta. Pohjapiirroksessa esitetään - rakenteet - rakenteissa olevat aukot - kuilut ja roilot sekä tarvittaessa alakattojen alueet - ovien leveydet, aukeamissuunnat sekä tarvittavat kynnykset - pääasialliset kiinteät kalusteet ja varusteet - vesipisteet ja lattiakaivot - huoneiden ja tilojen käyttötarkoitus - palo-osastojen rajat/osastoivien rakennusosien - paloluokat - ääneneristävyys - rakennuksen ja osien päämitat - kerroksien ja tasojen korkeusasemat - ulko-ovien ja uloskäytävien leveydet - porrashuoneiden, porrassyöksyjen ja tasanteiden mitoitus - luiskien kaltevuus ja mitoitus - liikkumis- ja toimimisesteisille soveltuvien - hissien mitat ja vapaatila hissin edessä - liikkumis- ja toimimisesteisille tarkoitettujen - wc- ja pesutilojen mitoitus - varatiet ja niiden leveydet - kylmät ja puolilämpimät tilat.

11 Esimerkki pohjapiirroksesta, kyseessä on hirsihuvila.

12 Leikkauspiirroksista Leikkaustasoksi valitaan yleensä 1000 mm kunkin kerroksen lattian yläpinnasta, jolloin yläkaapit ovat leikkaustason yläpuolella. Leikkaustaso kyseiseen korkoon ei ole välttämätön, jos leikkaustaso on muu tulee korkeus merkitä piirrokseen. Leikkauspiiroksissa tulee ilmetä - Rakennusosat tehoste- ja ainemerkein - Rakennuksen ja sen osien pysty- ja vaakasuuntaiset päämitat - Kerroskorkeudet sekä tarvittaessa kerrosten ja tasojen korkeusasemat - Maanpinnan ja julkisivupinnan leikkauskohdat, julkisivupinnan ja vesikaton pinnan leikkauskohdan, sokkelin, räystään, vesikaton harjan tai muun ylimmän osan korkeusasemat korkeuslukuina tai tarvittaessa korkeusmittoina maanpinnasta - Vesikaton kaltevuus - Huoneiden, tilojen ja kulkuväylien vapaa korkeus - Ylä-, väli- ja alapohjien rakenteiden kokonaismitat - Olemassa oleva maanpinta ja suunniteltu maanpinta sekä rakenteet kuten ulkonemat, kuilut ja tukimuurit sekä salaojien sijainti rakennuksen välittömässä läheisyydessä tarvittavassa laajuudessa - Piha-alueen pinta korkeusasemineen ja tarvittaessa vietto riittävän pitkälle myös naapurin puolelle, jotta voidaan osoittaa tontin pintavesien poisjohtaminen ja esittää mahdolliset täytöt ja leikkaukset - Perusmaan laatu ja perustamistapa silloin, kun rakennepiirustuksia ei laadita.

13 Julkisivupiirustukset Julkisivupiirroksessa kohdetta katsotaan sivustapäin ja siinä pyritään kuvaamaan kohteen ulkonäköä ja. Julkisivupiirrokset laaditaan rakennuksen kaikista sivuista vesikaton näkyvine osineen. Julkisivupiirustuksista tulee ilmetä - Julkisivu- ja kattopintojen materiaalit, pintakäsittelyt ja värit tekstein - Ilmansuunta, johon julkisivu näkyy - Oleva maanpinta ja suunniteltu maanpinta, jos niiden korkeussuhteissa on eroa - Maanpinnan ja julkisivun leikkauskohdan, räystään, vesikaton harjan tai muun ylimmän osan korkeusasemat korkeuslukuina tai korkeusmittoina maanpinnasta - Ikkunat/ikkunajaotus, syvennykset ja ulkonemat, ovet ja portit sekä julkisivupinnan ja rakennusosien koristelu, luukut, aukot ja säleiköt - Näkyviin jäävät pilarit ja palkit - Ulkoseinästä tai vesikaton pinnasta ulkonevat kiinteät laitteet, varusteet ja valaisimet, kiinteät aurinkosuojat, talotikkaat, kattotikkaat, kattosillat, lumiesteet, lautasantennit yms. näkyvät laitteet - Savupiiput (savupiipun korkeus tai sen huipun korkeusasema merkitään) - Räystäslinja - Sokkelilinja - Näkyviin jäävät pilarit ja palkit - Ulkotasot, katokset, parvekkeet, ulkoportaat ja luiskat kaiteineen ja käsijohteineen Aita, tukimuuri sekä rakennuksen tai rakennelman muu osa - Julkisivun liittymien viereisillä tonteilla tai rakennuspaikoilla olevien rakennusten julkisivuihin tarpeellisessa laajuudessa, kuitenkin vähintään kuuden metrin etäisyyteen tontin tai rakennuspaikan rajoista.

14 Saman hirsihuvilan piirustukset ovat toimineet esimerkkinä muissa paitsi asemapiirros kuvassa.

Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta PIENTALORAKENTAJAN ABC

Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta PIENTALORAKENTAJAN ABC PIENTALORAKENTAJAN ABC 1 Sisällysluettelo 1. MIHIN LUPAA TARVITAAN?... 4 YLEISTÄ... 4 LUPAMUODOT... 4 2. LUPAPROSESSI... 7 YLEISTÄ... 7 NAAPURIN KUULEMINEN... 8 KAAVAMAHDOLLISUUDET... 8 RAKENNUSJÄRJESTYS...

Lisätiedot

OPAS PIENTALORAKENTAJILLE

OPAS PIENTALORAKENTAJILLE OPAS PIENTALORAKENTAJILLE RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYVÄN SANASTO KVV IV Kerrosala Hulevedet Kiinteistön vesi- ja viemäri Ilmanvaihto Kerrosala rakennusoikeudellisena käsitteenä on rakennuksen kerrosten yhteenlaskettu

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista A2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat A2 Määräykset ja ohjeet 2002 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista Annettu Helsingissä

Lisätiedot

RAKENTAMINEN PÖYTYÄN KUNNASSA

RAKENTAMINEN PÖYTYÄN KUNNASSA RAKENTAMINEN PÖYTYÄN KUNNASSA voimassa 1.5.2010 alkaen 1. MIHIN TARVITAAN LUPA? Yleistä Rakentamiseen liittyvät luvat voidaan jakaa seuraavasti: Ennen rakennusluvan hakemista tarvittaessa: - Poikkeamispäätös

Lisätiedot

9.3.2015 EHDOTUS YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSEKSI RAKENTAMISTA KOSKE- VISTA SUUNNITELMISTA JA SELVITYKSISTÄ

9.3.2015 EHDOTUS YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSEKSI RAKENTAMISTA KOSKE- VISTA SUUNNITELMISTA JA SELVITYKSISTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Rakennetun ympäristön osasto Yliarkkitehti Pekka Lukkarinen Perustelumuistio 9.3.2015 EHDOTUS YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSEKSI RAKENTAMISTA KOSKE- VISTA SUUNNITELMISTA JA SELVITYKSISTÄ

Lisätiedot

Rakennuslupa-asiakirjat

Rakennuslupa-asiakirjat Rakennuslupa-asiakirjat Rakennuslupahakemuksen liitteet: Hakemuksen ym. alla mainittuja kaavakkeita löydät Lomakkeet -kohdasta. RAKENNUSLUPAHAKEMUKSEN LIITTEET Liitteitä toimitetaan jokaista yksi kappale,

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä YM3/601/2015

Ympäristöministeriön ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä YM3/601/2015 Ympäristöministeriön hje rakentamista kskevista suunnitelmista ja selvityksistä YM3/601/2015 Ympäristöministeriö antaa rakentamista kskevista suunnitelmista ja lupahakemukseen liitettävistä selvityksistä

Lisätiedot

PIENTALO-OHJE 2015 2014

PIENTALO-OHJE 2015 2014 PIENTALO-OHJE 2015 2014 Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Pohjois-Savon pelastuslaitos 21.2.2014 2.2.2015 SISÄLLYS 1 LUKU... 5 YLEISTÄ... 5 2 LUKU... 6 MILLAINEN LUPA TARVITAAN?... 6 2.1 RAKENNUSLUVANVARAISET

Lisätiedot

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS +107,61 2. +104,60 4. 2. 3. KAAKKOON 4. +96,00 PIENTALO - OHJE 2009 17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAIS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...5 1. YLEISTÄ...5 2. MILLAINEN

Lisätiedot

RAKENNUSLUPAHAKEMUKSEN TÄYTTÄMISOHJE

RAKENNUSLUPAHAKEMUKSEN TÄYTTÄMISOHJE RAKENNUSLUPAHAKEMUKSEN TÄYTTÄMISOHJE JOUTSAN KUNNAN TEKNINEN TOIMI / Rakennusvalvonta Avoinna: ma-pe klo 9-15 Postiosoite: PL 19 19651 Joutsa Käyntiosoite: Länsitie 5 (Virastotalo) 19650 Joutsa JOUTSAN

Lisätiedot

Piirustukset ja piirustusmerkinnät

Piirustukset ja piirustusmerkinnät Piirustukset ja piirustusmerkinnät 1 Rakennushankkeen kulku Päätös ryhtyä rakentamaan ( maanomistaja tai vuokralainen ) Rakennushankkeen suunnittelu (hankkeeseen ryhtyvä + suunnittelijat ) Rakennusluvan

Lisätiedot

SIPOON KUNNAN TEKNIIKKA- JA YMPÄRISTÖOSASTO

SIPOON KUNNAN TEKNIIKKA- JA YMPÄRISTÖOSASTO SIPOON KUNNAN TEKNIIKKA- JA YMPÄRISTÖOSASTO Rakennusvalvonta Postiosoite: PL 7, 04131 SIPOO Käyntiosoite: Iso Kylätie 18, Nikkilä Puh. 09-2353 6000 (Info) 09-23531 (vaihde) s-posti: etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Lisätiedot

PERÄSEINÄJOEN 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 304-306 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

PERÄSEINÄJOEN 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 304-306 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET RAKENNUSTAPAOHJEET KALAJÄRVI 304-306 28.4.2009 2 PERÄSEINÄJOEN 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 304-306 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET 1 OHJEIDEN TARKOITUS Maankäyttö ja rakennuslain 117 todetaan että rakennuksen

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT 2.11.2009 2 PAJULUOMAN KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 107-120 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET 1 OHJEIDEN TARKOITUS Maankäyttö ja rakennuslain 117 todetaan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 3 1.2 Soveltamisala... 3 1.3

SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 3 1.2 Soveltamisala... 3 1.3 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 3 1.2 Soveltamisala... 3 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen... 3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT... 3 2.1 Talousrakennuksen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN RAKENNUS- J Ä R J E S T Y S SISÄLLYS SAARIJÄRVEN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. YLEISTÄ...7 1 Tavoite...7 2 Soveltamisala...7 3 Rakennusvalvontaviranomainen...8

Lisätiedot

Suomussalmen Kunta Rakentajan opas

Suomussalmen Kunta Rakentajan opas Suomussalmen Kunta Rakentajan opas Tämä opas on tarkoitettu rakentajille. Oppaassa selvitetään tontin tai muun rakennuspaikan hankinta ja rakentamisen eri vaiheet. Opas soveltuu kaikkeen Suomussalmen kunnan

Lisätiedot

Jokaisella asunnolla on oltava maan tasossa varasto jonka koko on n. 10m2. Autotalli ei ole varasto.

Jokaisella asunnolla on oltava maan tasossa varasto jonka koko on n. 10m2. Autotalli ei ole varasto. RAKENNUSTAPAOHJEET HALLILANVUOREN ALUEEN V VAIHEEN OMAKOTITONTIT KORTTELIT 121-128 SISÄLTÄEN MYÖS AMMATTIRAKENTAJILLE TARJOTTAVAT PARITALOTONTIT SUOPURSUN JA HUOPAOHDAKKEEN PÄÄSSÄ 11.10.2007 2 KASPERIN

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 1. LUKU: YLEISTÄ... 3 1 SOVELTAMISALA... 3 2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 3 3 ARVOKKAAT KULTTUURIYMPÄRISTÖ- JA MAISEMA-ALUEET... 3 2. LUKU: LUPAJÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS. Tekninen lautakunta / lupajaosto 05.05.2011 28

JOUTSAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS. Tekninen lautakunta / lupajaosto 05.05.2011 28 JOUTSAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS Tekninen lautakunta / lupajaosto 05.05.2011 28 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 3 1.2 Soveltamisala...

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HEINOLAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 HEINOLAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuuston hyväksymä 18.06.2012 voimassa 31.07.2012 alkaen 2 I LUKU YLEISTÄ... 5 1 Tavoite... 5 2 Soveltamisala... 5 3 Rakennusvalvontaviranomainen... 5

Lisätiedot

Rakennuslupa- ja toimenpidelupahakemukset sekä ilmoitukset on tehtävä kirjallisena.

Rakennuslupa- ja toimenpidelupahakemukset sekä ilmoitukset on tehtävä kirjallisena. LOMARAKENNUSTEN RAKENTAMINEN Rakennuslupa on haettava rakennuksen rakentamiseen, rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen, korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011 RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ Ehdotus 11.10.2011 2 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Määritelmät... 5 1.4 Rakennusvalvontaviranomainen... 6 1.5 Rakentamistapaohjeet...

Lisätiedot

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta 1 Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta Jari Heikkilä, dosentti kaupunginarkkitehti 20.10.2010 2 3 4 5 6 7 Rakennusvalvonnan tehtävä Rakennusvalvonta

Lisätiedot

Ehdotuspiirustuksia arvioidaan seuraavien kriteerien pohjalta:

Ehdotuspiirustuksia arvioidaan seuraavien kriteerien pohjalta: RAKENNUSSUUNNITTELU Hyvällä ja huolellisella suunnittelulla luodaan pientalohankkeelle laatuperusteet, jotka kattavat asumistarpeen, siihen parhaiten soveltuvat toteuttamisratkaisut, kustannussuunnittelun,

Lisätiedot

Voimal'anma luonto - kasllh'oimana sijainti. Rakennusjärjestys. Hyväksynyt Toivakan kunnanvaltuusto 8.4.2009 32. Voimaantulo 1.6.

Voimal'anma luonto - kasllh'oimana sijainti. Rakennusjärjestys. Hyväksynyt Toivakan kunnanvaltuusto 8.4.2009 32. Voimaantulo 1.6. f 1: Voimal'anma luonto - kasllh'oimana sijainti Rakennusjärjestys Hyväksynyt Toivakan kunnanvaltuusto 8.4.2009 32 Voimaantulo 1.6.2009 1 TOIVAKAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. yleistä 3 I T~o~ 3 2 Soveltamisala

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN 2013 S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kv Säännön nimi 10.12.2012 Rakennusjärjestys HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2 I YLEISTÄ 1 Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin rakennusjärjestys

Sastamalan kaupungin rakennusjärjestys Sastamalan kaupungin rakennusjärjestys Luonnos 27.1.2014 Ehdotus 10.6.2014 Alkuperäinen luonnosteksti on kirjoitettu mustalla Luonnokseen tehdyt muutokset kirjoitetaan vihreällä. Sisällysluettelo 1. LUKU

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Erityispiirustukset 13 Rakennushankkeen työnjohtajat 15 Tonttiliittymät 16 Katselmukset 17 Yhteistiedot 20 Linkit 21

Sisällysluettelo. Erityispiirustukset 13 Rakennushankkeen työnjohtajat 15 Tonttiliittymät 16 Katselmukset 17 Yhteistiedot 20 Linkit 21 Sisällysluettelo Karkkilan kaupungin rakentamisopas 3 Viraston aukioloajat 3 Karkkilan kaupungin tonttitarjonta 4 Rakentamisen edellytykset 4 Rakennussuunnitelmat 5 Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu

Lisätiedot

RAKENTAJAN OPAS Hämeen 1 linn 1 an / kau 2 punki 4/2012

RAKENTAJAN OPAS Hämeen 1 linn 1 an / kau 2 punki 4/2012 RAKENTAJAN OPAS Hämeenlinnan 11/2 kaupunki 4/2012 Sisällysluettelo Haluatko rakentaa oman kodin...3 Mieti rahoitus...3 Hanki sopiva tontti tai rakennuspaikka...3 Varauspäätös...4 Valitse suunnittelijat

Lisätiedot