KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 13 / 2011 Aika Perjantai klo Kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 13 / 2011 Aika Perjantai 11.11.2011 klo 19.20-19.25 Kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Pöytäkirja Kokousnumero 13 / 2011 Aika Perjantai klo Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone

2 ASIALISTA Perjantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 13 / 2011 ASIA LIITE 188 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 189 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 190 KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Pöytäkirja on nähtävillä: Kunnanvirastolla klo MERK. Risto Piispanen Kunnanhallituksen puheenjohtaja

3 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / KOKOUSAIKA Perjantaina klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanhallituksen kokoushuone x Piispanen Risto, pj. Rekonen Teuvo, vj. x Holm Risto Saarenketo Kaarle, vj. x Kauppinen Asko Markku Kinnunen, vj. x Liimatainen Marjatta Urpilainen Hanna, vj. x Moisio Erja Hautanen Maire, vj. - Thorström Tarmo x Ruusuvirta Seppo, vj. - Tobiasson Eeva-Liisa x Manninen Sirpa vj. MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) x x x Hakkarainen Olavi, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kalmari Anne, kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Urpilainen Antti, kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Pekka Helppikangas, kunnanjohtaja, esittelijä/pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 188 ASIAT 190 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS 189 Puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimillamme. Risto Piispanen Tarkastusaika Kunnanvirastolla Allekirjoitukset Pekka Helppikangas PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Asko Kauppinen Paikka ja päivämäärä Kunnanvirastolla Virka-asema Kunnanjohtaja Risto Holm Allekirjoitus

4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall Kivijärven kunnan hallintosäännön 10.2 mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä mikäli mahdollista siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kivijärven kunnan hallintosäännön 10.3 mukaan toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, kutsuu hän varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai kokouksen sihteeri voi toimittaa kutsun varajäsenelle. Kunnanjohtaja: Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Pöytäkirja todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall Kivijärven kunnan hallintosäännön mukaan: Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajien on allekirjoitettava sekä pöytäkirjan kansilehti että tehtävä jokaiseen pöytäkirjan sivuun tarkastustaan osoittava merkintänsä. valitsee keskuudestaan pöytäkirjantarkastajat. Kunnanjohtaja: valitsee Asko Kauppisen ja Risto Holmin tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

6 KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Ympltk Liite nro 4-8 Kivijärven kunnan ympäristönsuojelumääräykset-luonnos on ollut yleisesti nähtävillä mielipiteiden ja lausuntojen antamista varten. Luonnoksesta ovat antaneet lausunnon Keski- Suomen ely-keskus, ympäristöterveydenhuoltoviranomainen ja MTK-Kivijärvi ry. Lisäksi luonnoksesta on annettu yksi kirjallinen kannanotto. Keski-Suomen ely-keskus on lausunnossaan esittänyt seuraavaa: 3 Määräysten soveltaminen. Kohtaa 3.3. tulisi tarkentaa ympäristönsuojelulain 19 :n mukaiseksi. Ymmärrettävyyden parantamiseksi tukisi lisätä kohdassa mainittuihin lainkohtiin otsikot tai lyhyt viittaus. 3 :n perusteluosa tulisi kirjoittaa omaksi määräykseksi. 5 Jäteveden käsittelyn perusvaatimukset. Kohdassa 5.3. tulisi tarkistaa lietteen käsittelyn määräyksiä. Perusteluosassa käytettyä termiä maaimeyttämö tulisi tarkistaa. 7 Jäteveden käsittely ranta-alueella. Esitetty suositus tulisi kirjoittaa selvästi erilleen sitovista määräyksistä. 9 Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu. Kohtaan 9.3. tulisi lisätä määräys jäteveden käsittelystä hiekan- ja öljynerotuksen jälkeen. 12 Lannoitus ranta-alueella. Ely-keskus katsoo, että lannoitteiden levittämisessä ranta-alueella tulee noudattaa nitraattiasetuksen mukaisia suojaetäisyyksiä. 16 Koneiden ja laitteiden käytöstä aiheutuvan meluhaitan ehkäiseminen. Kohdassa Määräysten tulee kohdistua selkeästi rajattuihin toimintoihin. Esim. tieliikenteen ohjauksesta ei voi antaa määräyksiä kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä. MTK-Kivijärvi ry on lausunnossaan esittänyt seuraavaa: 2. Luku. Vesihuoltolaitosten viemäriverkoston ulkopuoliset talousjätevedet. Kohtaa tulisi muuttaa siten, että se noudattaa kaikilta osin talousjätevesiasetuksen sisältöä, jolloin myös harkittava ovatko määräykset näiltä osin tarpeelliset. Mikäli vaaditaan em. asetusta pidemmälle meneviä rajoituksia, on siihen esitettävä paikallisesti perusteltavat syyt.

7 Lannoitus ranta-alueella. 12 (Lannoitteita ei saa levittää 10 m lähemmäksi vesistön rantaa) tulisi poistaa määräyksistä. Lannoitteiden ja lannan levitystä säädellään nyt jo maatalouden tukiehdoissa, ympäristötuen ehdoissa ja nitraattiasetuksessa. Nitraattiasetuksen mukaan typpilannoitus on kielletty viisi metriä lähempänä vesistöä, seuraavan viiden metrin leveydellä typpilannoitteiden pintalevitys on kielletty, jos pellon kaltevuus ylittää kaksi prosenttia ja karjanlannan pintalevitys on aina kielletty pellolla, jonka keskimääräinen kaltevuus ylittää 10 prosenttia. Ympäristötuen ja nitraattiasetuksen asettamat ehdot katsotaan riittäviksi. Uudet kunnalliset raja-arvot monimutkaistaisivat entisestään viljelykäytäntöjä, eivätkä toisi merkittäviä ympäristöhyötyjä. 13 Lannoitus pohjavesialueella. Määräyksessä esitetty lannoituksen totaalikielto pohjavesialueella tulee poistaa, mikäli määräykselle ei ole olemassa sellaista paikallisista syistä johtuvia perusteita tai tarkempaa määrittelyä, minkä luokan pohjavesialueita määräys koskee. Ympäristöterveydenhuoltoviranomainen terveystarkastaja Janne Litmanen katsoo lausunnossaan, että määräysluonnokseen ei ole perusteltua lisättävää tai muutettavaa. Kommenttina todetaan kuitenkin että 6 :ssä esitetty maahanimeyttämön suojaetäisyys pohjaveteen (1 m) tuntuu lyhyeltä haitallisten mikrobien tehokkaan poistamisen kannalta, ja että Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksella on menossa asiaa käsittelevät tutkimukset. Lauri Helmisuo tuo kannanotossaan esiin koirien haukunnasta aiheutuvan meluhaitan taajamassa. Kannanotossa esitetään, että 5. lukuun Melu lisätään pykälä, jolla velvoitettaisiin koiranomistaja huolehtimaan siitä, ettei ulos häkkiin tai juoksunaruun jätetty koira aiheuta haukunnallaan meluhaittaa ympäristölle. Liite nro 4: Liite nro 5: Liite nro 6: Liite nro 7: Liite nro 8: Ympäristönsuojelumääräykset Kivijärvi, Luonnos Lausunto Keski-Suomen ely-keskus Lausunto MTK-Kivijärvi ry Lausunto terveydenhuoltoviranomainen Kannanotto Lauri Helmisuo (Ympäristösihteeri Jukka Mustajärvi, puh )

8 Ympäristösihteeri: Ympäristönsuojelulautakunta käsittelee saadut lausunnot ja kannanotot sekä tarkistaa ympäristönsuojelumääräykset-luonnosta. Tarkistettu luonnos esitetään kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 3 Määräysten soveltaminen. Tarkistetaan ja täsmennetään kohdan 3.3 sisältöä. Kohta 3.3. muutetaan seuraavanlaiseksi: Ympäristönsuojelumääräykset eivät koske ympäristönsuojelulain mukaan luvanvaraista toimintaa taikka ympäristönsuojelulain 30 :n 3 mom:ssa (koeluonteinen toiminta), 62 :ssä (poikkeuksellinen tilanne) tai 72 :n 2 mom:ssa (maaperän puhdistaminen) tarkoitettua toimintaa tai puolustusvoimien toimintaa. Ympäristönsuojelumääräykset eivät myöskään koske toimintaa, jonka ympäristönsuojeluvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa ja joka rekisteröidään tietojärjestelmään siten kuin ympäristönsuojelulain 65 :n 1 tai 2 mom:ssa säädetään. Poistetaan 3 :n perustelukohta ja lisätään uusi kohta 3.5 seuraavanlaisena: Ympäristönsuojelumääräyksiä noudatetaan muiden kunnallisten määräysten rinnalla ja tarvittaessa niiden kanssa samanaikaisesti. Ympäristönsuojelumääräysten kanssa samantasoisia kunnallisia määräyksiä ovat kunnan jätehuoltomääräykset ja kunnan rakennusjärjestys. Mikäli ympäristönsuojelumääräyksissä on annettu parempaan ympäristönsuojelulliseen tasoon johtava määräys, tulee sitä noudattaa, vaikka samasta asiasta olisi määrätty muussa kunnallisessa määräyksessä. 5 Luku. Vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuoliset jätevedet Jäteveden käsittelyä koskevia määräyksiä ei ole tarpeen yleisesti lieventää, määräykset vastaavat uuden jätevesiasetuksen edellyttämää puhdistustasoa. Ympäristönsuojelumääräyksissä sanottu jäteveden puhdistusvaatimustaso (kohdat 5.1. ja 5.2.) on uuden jätevesiasetuksen mukainen. Muut jätevesiä koskevat määräykset ovat tarpeellisia jätevesien käsittelyä tarkentavia määräyksiä eikä niitä voida pitää myöskään jätevesiasetuksen edellyttämää tasoa tiukempana.

9 Jäteveden käsittelyn perusvaatimukset. Tarkistetaan lietteen käsittelyn määräystä ja termiä maaimeyttämö. Kohtaan 5.3. lisätään loppuun lause: Liete tulee toimittaa asianmukaisen luvan omaavalle vastaanottajalle tai muuhun asianmukaiseen käsittelyyn. Kohdassa Perustelu maaimeyttämö korvataan termillä maahanimeyttämö. 7 Jäteveden käsittely ranta-alueella. Kirjoitetaan suositus erilleen määräyksistä. Kohta 7.1. poistetaan ja se lisätään pykälän loppuun seuraavanlaisena suosituksena: Vesikäymälän sijasta suositellaan kuivakäymälää. 9 Ajoneuvojen, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu. Kohtaan 9.3. lisätään loppuun lause: Käsitellyt jätevedet tulee johtaa hyväksyttyyn jätevesien puhdistusjärjestelmään. 12 Lannoitus ranta-alueella. Muutetaan suojaetäisyysmääräys nitraattiasetuksen mukaiseksi. Muutos on pieni ja lannoituksen suojaetäisyyttä koskevia päällekkäisiä määräyksiä ei entisestään monimutkaisteta. 12 muutetaan seuraavanlaiseksi: Ranta-alueella lannoituksessa noudatetaan nitraattiasetuksen mukaisia suojaetäisyyksiä. Kohta Perustelu muutetaan seuraavanlaiseksi: Ranta-alueelle lannoituksessa jätettävä suojavyöhyke ehkäisee ravinnepäästöä vesistöön. Nitraattiasetuksen mukaan typpilannoitus on kielletty viisi metriä lähempänä vesistöä ja seuraavan viiden metrin leveydellä pintalevitys on kielletty, jos pellon kaltevuus ylittää kaksi prosenttia. Jos peruslohkon kaltevuus on keskimäärin yli kymmenen prosenttia, karjanlannan pintalevitys on nitraattiasetuksen mukaan kielletty. 13 Lannoitus pohjavesialueella Kohta 13.1 Lannan levityskieltomääräys pidetään ennallaan. Pohjavesialueet on määritelty ympäristönsuojelumääräysten 3 :ssä. Lannan levitys pohjavesialueelle aiheuttaa pohjaveden pilaantumisvaaraa mm. nitraatti- ja taudinaiheuttajakuormituksen vuoksi. Kuntien ympäristönsuojelumääräyksissä on yleisesti

10 määrätty pohjavesialueita koskeva lannanlevityskielto. Myös eläinsuojien ympäristöluvan määräyksissä on yleisesti vastaava levityskielto. Ympäristöministeriön antaman kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen mukaan lantaa ei tulisi levittää pohjavesialueelle. Kohdan mukaan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää levityskieltoon poikkeuksen tapauskohtaisen harkinnan mukaan. 16 Koneiden ja laitteiden käytöstä aiheutuvan meluhaitan ehkäiseminen. Selkeyden parantamiseksi yhdistetään kohdat 16.1, 16.2 ja Mopoja ja skoottereita koskeva lause poistetaan, koska niiden ajosta määrätään tieliikennelaissa ja maastoliikennelaissa. Koirien haukunnan meluhaitasta ei anneta ympäristönsuojelumääräyksiä, koska asia kuuluu järjestyslain ja yleisen kotirauhan piiriin. Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyy ympäristösuojelumääräysten tarkistetun luonnoksen ja päättää esittää kunnanhallitukselle käsiteltäväksi ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi Khall Liite nro 40. Asia on esitelty kunnanvaltuuston ja -hallituksen seminaarissa Kunnanjohtaja: esittää valtuustolle liitteen 40 mukaisten ympäristönsuojelumääräysten hyväksymistä. Päätös: Erja Moision esitys siitä, että ympäristölautakunnan esitys hylätään, raukesi kannattamattomana. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Erja Moisio ja Asko Kauppinen jättivät seuraavat kirjalliset eriävät mielipiteensä: Erja Moisio: Katson että, voimassaolevat ympäristölait ja asetukset velvoittavat meitä jo nykyisin noudattamaan niitä. Maataloutta säätelevät myös EU määrittelemät ympäristöridektiivit.

11 Jätevesiasetus määrittelee jätevesien käsittelyn. Kivijärvellä esitettävä ympäristömääräys kiristää määräyksiä ja saattaa monet tekemään kalliita ratkaisuja. Pohjavesialuekartta ei ollut liitettynä asiakirjoihin, joten alueet eivät tulleet tarkasti tietoon. Suvaitsevaisuus naapureita ja toisia ihmisiä kohtaan on käynyt liian ahtaaksi. Tällä asenteella Kivijärveä ei kehitetä. Asko Kauppinen toteaa eriävänä mielipiteenään ympäristönsuojelumääräysten olevan liian tiukat ja rajoittavan kuntalaisten asumista liikaa Khall Liite nro 40. Kunnanhallituksen puheenjohtaja ilmoitti asian tulevan vireille tässä kokouksessa. Kunnanjohtaja: esittää valtuustolle liitteen 40 mukaisten ympäristönsuojelumääräysten hyväksymistä. Päätös: Piispanen esitti, että asia vedetään pois valtuuston käsittelystä. Päätökseksi äänin 1-6 (Ruusuvirta/Kauppinen, Holm, Piispanen, Liimatainen, Moisio, Manninen) tuli Piispasen esitys.

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 4 / 2012 Aika Maanantai 02.04.2012 klo 18.30-21.44 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 4 / 2012 Aika Maanantai 02.04.2012 klo 18.30-21.44 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2012 Aika Maanantai 02.04.2012 klo 18.30-21.44 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina 02.04.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 4 / 2012 ASIA LIITE

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 7 / 2015 Aika Maanantai 15.6.2015 klo 18.30-21.37 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 7 / 2015 Aika Maanantai 15.6.2015 klo 18.30-21.37 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 7 / 2015 Aika Maanantai klo 18.30-21.37 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 15.06.2015 klo 18.30 21.37 Kokoushuone 1 (khall) Nro 7 / 2015 ASIA LIITE

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2012 Aika Maanantai 14.05.2012 klo 19.30-21.45 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2012 Aika Maanantai 14.05.2012 klo 19.30-21.45 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 6 / 2012 Aika Maanantai 14.05.2012 klo 19.30-21.45 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Maanantaina 14.05.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 6 / 2012 ASIA LIITE 58

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 3/2015 Aika Ti klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Tiistaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/2015 ASIA LIITE 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Huom! VALTUUSTON VARSINAISEN KOKOUKSEN JÄLKEEN VALTUUSTON ILTAKOULU

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Huom! VALTUUSTON VARSINAISEN KOKOUKSEN JÄLKEEN VALTUUSTON ILTAKOULU Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2011 Aika Maanantaina 14.03.2011 klo 19.00 19.25 Paikka Valtuustosali Huom! VALTUUSTON VARSINAISEN KOKOUKSEN JÄLKEEN VALTUUSTON ILTAKOULU Asia mm: Konsulttiyhtiö FCG:n vetämä

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 8/2015 Aika Ti klo 18.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Tiistaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 8/2015 ASIA LIITE 55 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 4/2014 Aika Ti klo 17.30 Paikka Putkinotko toimintakeskus ASIALISTA Tiistaina Putkinotko toimintakeskus Nro 4/2014 ASIA LIITE 37 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 38 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.02.2015 klo 18.30 20.07 Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2015

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Maanantaina 31.10.2011 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 12 / 2011 ASIA LIITE

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 03.03.2014 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 5 / 2014

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 1/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 1

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 1/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 1 ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 1/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 1 KOKOUSAIKA torstai 20.2.2014 kello 18.30 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Isonkyrön

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS. Maanantaina 09.01.2006 klo 18.30 PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS. Maanantaina 09.01.2006 klo 18.30 PÖYTÄKIRJA KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS Nro 1 Maanantaina 09.01.2006 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone PÖYTÄKIRJA KIVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 1/2006 Maanantaina klo 18.30 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4/ 2011 ASIA LIITE 24 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 19.00 20.29

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 19.00 20.29 Pöytäkirja Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina klo 19.00 20.29 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina klo 19.00 Valtuustosali Nro 4 / 2014 ASIA LIITE 32 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 14 / 2014 Aika Maanantai 01.12.2014 klo 18.30-20.43 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 14 / 2014 Aika Maanantai 01.12.2014 klo 18.30-20.43 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 14 / 2014 Aika Maanantai 0 klo 18.30-20.43 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantai 0 klo 18.30 20.43 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 14 / 2014 ASIA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.06.2014 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 9 / 2014

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2010 Aika Perjantaina 01.10.2010 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2010 Aika Perjantaina 01.10.2010 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2010 Aika Perjantaina 0 klo 19.00 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU Perjantaina 0 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4 / 2010 ASIA LIITE 29 10 NIMENHUUTO 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2012 Aika Maanantaina 28.05.2012 klo 19.00-20.45

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2012 Aika Maanantaina 28.05.2012 klo 19.00-20.45 Pöytäkirja Kokousnumero 3 / 2012 Aika Maanantaina 28.05.2012 klo 19.00-20.45 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 28.05.2012 klo 19.00 Valtuustosali Nro 3 / 2012 ASIA LIITE 14 5 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2007 Aika Ti 14.08.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2007 Aika Ti 14.08.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6/2007 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 6/2007 ASIA LIITE 55 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 56 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 2 / 2008 Aika Maanantaina 2.6.2008 klo 10.00

Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 2 / 2008 Aika Maanantaina 2.6.2008 klo 10.00 Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2008 Aika Maanantaina klo 10.00 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU Maanantaina Valtuustosali Nro 2/2008 ASIA LIITE 12 4 NIMENHUUTO 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokouksen aluksi vietämme hiljaisen hetken edesmenneen kunnanvaltuutettu Tuomo Purasen muistoksi.

Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokouksen aluksi vietämme hiljaisen hetken edesmenneen kunnanvaltuutettu Tuomo Purasen muistoksi. Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2008 Aika Perjantaina 0 klo 10.00 Paikka Valtuustosali Kokouksen aluksi vietämme hiljaisen hetken edesmenneen kunnanvaltuutettu Tuomo Purasen muistoksi. Tumma puku KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta Yksityistietoimitus. Kokousnumero 4/2008 Aika Ti 08.04.2008 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta Yksityistietoimitus. Kokousnumero 4/2008 Aika Ti 08.04.2008 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 4/2008 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 4/2008 ASIA LIITE 38 KOKOUKSEN AVAUS 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. Kirsi Vitikka Vesa Valpasvuo

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. Kirsi Vitikka Vesa Valpasvuo Kirsi Vitikka Vesa Valpasvuo 17.1.2005 KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 JOHDANTO...3 2 YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN VALMISTELU...3 2.1 Suhde muihin säädöksiin...3 2.2 Kuntalaisten osallistuminen määräysten

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Perusturvalautakunta. Kokousnumero 8 / 2008 Aika To 18.12.2008 klo 18.00-19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Perusturvalautakunta. Kokousnumero 8 / 2008 Aika To 18.12.2008 klo 18.00-19.00 PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 8 / 2008 Aika To klo 18.00-19.00 Paikka Palvelukeskus KOKOUSKUTSU Torstaina klo 18.00- Palvelukeskus Nro 8/2008 ASIA LIITE 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali Pöytäkirja Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 3/ 2011 ASIA LIITE 15 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Esityslista. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2015 Aika Maanantai 02.03.2015 klo 18.30 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Esityslista. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2015 Aika Maanantai 02.03.2015 klo 18.30 Kokoushuone 1 (khall) Esityslista Kokousnumero 3 / 2015 Aika Maanantai 02.03.2015 klo 18.30 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.03.2015 klo 18.30 - Kokoushuone 1 (khall) Nro 3 / 2015 ASIA LIITE

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 5/2007 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 5/2007 ASIA LIITE 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 49 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja Seppälä Merja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja Seppälä Merja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 12/2013 258 Kunnanhallitus 20.05.2013 Aika Maanantai 20.05.2013 klo 19:00-20:38 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6/2012 Aika Ti klo 18.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 6/2012 ASIA LIITE 61 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot