ELEKTROKOAGULAATION (EC) HYÖDYNTÄMINEN RAVINTEIDEN TALTEENOTOSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELEKTROKOAGULAATION (EC) HYÖDYNTÄMINEN RAVINTEIDEN TALTEENOTOSSA"

Transkriptio

1 ELEKTROKOAGULAATION (EC) HYÖDYNTÄMINEN RAVINTEIDEN TALTEENOTOSSA

2 ESITYKSEN RAKENNE Elektrokoagulaatio (EC) Teoriaa EC-kokeet ja niiden tulokset Demonstraatiovideo turvesuovesien EC-käsittelystä Yhteenveto Jatkosta

3 TEORIAA - EC Elektrokoagulaatio (electrocoagulation, EC) on kiivaan tutkimustoiminnan kohteena oleva ekotehokas vesienkäsittelyteknologia, joka yhdistää perinteisen kemiallisen koagulaation (chemical coagulation, CC) ja elektrolyysin edut ja toiminnot Koagulaatio/flokkulaatio on yksi yleisimmistä vesien ja jätevesien käsittelymenetelmistä Pienikokoiset varaukselliset haitta-ainepartikkelit destabiloidaan ja agglomeroidaan (yhdistetään) suuremmiksi yhteenliittymiksi eli flokeiksi, jotka voidaan erottaa vedestä joko laskeuttamalla tai nostamalla ne pintaan erillisellä ilmakuplituksella (flotaatio) Yksinkertaisimmillaan EC-laitteisto voi koostua yhden anodin ja katodin sisältävästä elektrolyysikennosta Menetelmän periaate on tunnettu jo yli 100 vuotta Hidas yleistyminen ja kehitystyö johtuu siitä, että pitkälle viime vuosisadan puolelle sähkön hinta ja investointikustannukset olivat huomattavasti nykyistä korkeampia

4 TEORIAA - EC EC perustuu metallianodin liukenemiseen (Al tai Fe) Faradayn lain mukaisesti ja sitä seuraavaan koagulaatioon/flokkulaatioon, jota seuraa elektroflotaatio mikroskooppisilla katodilla muodostuvilla vetykuplilla:, missä m Me = liuenneen metallin massa [g] I = sähkövirta A]; t = aika [s] M = anodimetallin moolimassa [g/mol] z = yksikkövaraus [z Al = 3, Z Fe = 2] F = Faradayn vakio = A*s/mol EC-kennossa tapahtuvat reaktiot: Anodilla: Al(s) Al 3+ (aq) + 3 e - Fe(s) Fe 2+ (aq) + 2 e - Fe 2+ (aq) Fe 3+ (aq) + e - Katodilla: 2 H 2 O(l) + 2 e - H 2 (g) + 2 OH - (aq) E = +1,66 V E = +0,44 V E = -0,77 V E = -0,83 V

5 EC:N EDUT CC:HEN NÄHDEN Taloudellisuus Pienehköt investointi-, huolto-, energia-, ja käsittelykustannukset Selkeästi pienemmät muodostuvat lietemäärät, lietteen parempi laatu Pienempi vesipitoisuus (helpompi kuivata), suuremmat, stabiilimmat ja paremmin erottuvat flokit Liittyy suoraan 1. kohtaan Vähentää lietteen käsittelyn tarvetta Samanlainen tai hitusen parempi puhdistustehokkuus Elektroforeesi (sähkökentän aikaan saama voima) voi pakottaa pienimmätkin partikkelit liikkeelle ja täten alttiiksi poistamiselle vedestä

6 EC:N EDUT CC:HEN NÄHDEN Ei kemikaalilisäyksiä, eikä näin ollen sekundääristä saastumista Johtokykyä voidaan joutua lisäämään esim. NaCl:lla Ainoa käytetty kemikaali on elektroni, mikä tekee EC:stä ns. vihreän teknologian Helposti automatisoitavissa, huollettavissa ja moduloitavissa, yksinkertaiset ja pienikokoiset laitteistot Mahdollistaa epäkeskitetyn käsittelyn Selkeästi suurempi toiminnallinen ph-alue, ph:n neutralointiefekti Useasti ph:n säätöä ei tarvita Yhtäaikainen elektroflotaatio eli ilmakuplitus Soveltuu kylmille vesille Tärkeä teknillis-taloudellinen tekijä kylmien luonnonvesien käsittelyssä

7 EC:N HEIKKOUDET Ei laajasti hyväksyttyä matemaattista/kineettistä mallia Yksittäistapausten adsorptiokinetiikkaa on kuitenkin mallinnettu onnistuneesti Veden johtokyvyn tulee olla riittävän suuri Lisätään tarvittaessa (yleensä) NaCl:a Muodostuvan vetykaasun räjähdysvaara Käytännössä vain teoreettisella tasolla, lisäksi kaasun keräämistä ja käyttöä EC-prosessin energianlähteeksi on tutkittu onnistuneesti Elektrodien passivaatiota voi esiintyä Hidas oksidikerroksen muodostuminen elektrodien pintaan Haittaa elektroninvaihtoreaktioita ja siten metallin liukenemista, nostaa sähkönkulutusta Elektrodien ajoittainen mekaaninen puhdistaminen voi ehkäistä Ongelmaan ei ole vielä yleispätevää ratkaisua Pulssimaisen vaihtovirran (APC) käyttäminen on lupaava ratkaisu

8 EC-PROSESSIN TEHOKKUUTEEN VAIKUTTAVAT AVAINTEKIJÄT Elektrodimateriaalit Al, Fe, ruostumaton teräs (SS) Liuoksen alku-ph Virrantiheys [A/m 2 ] ja käsittelyaika [min] Määrittävät metallin annostelun Haitta-aineen alkupitoisuus Pientä vaikutusta myös: Veden lämpötilalla ja virtausnopeudella (sekoittuminen) Elektrodien välisellä etäisyydellä

9 RECENT APPLICATIONS OF ELECTROCOAGULATION IN TREATMENT OF WATER AND WASTEWATER A REVIEW V. Kuokkanen, T. Kuokkanen, J. Rämö & U. Lassi, Green and Sustainable Chemistry, 2013 (2), pp., lähes 100 läpikäytyä kirjallisuusartikkelia Ympäristöalan uusin kirjallisuus etenkin aivan viime vuosien aikana osoittaa voimakasta kiinnostuksen kasvua erilaisten jätevesien EC-käsittelyä kohtaan Laaja kokoomajulkaisu pääasiassa vuosien aikana julkaistujen erityyppisten vesien ja jätevesien ECkäsittelyä koskevien tutkimusartikkelien tuloksista Osoittaa laajan ja moninaisen toteuttamiskelpoisten ECsovellusten kirjon

10 RECENT APPLICATIONS OF ELECTROCOAGULATION IN TREATMENT OF WATER AND WASTEWATER A REVIEW Katsaus käsiteltyjen EC-sovellutusten optimaalisiin prosessiolosuhteisiin, saavutettuihin puhdistustehokkuuksiin (enimmäkseen korkeita) ja käsittelykustannuksiin Käsittelykustannusten voidaan katsoa muodostuvan liukevan metallin [g] ja kulutetun sähköenergian [kwh] hinnasta EC-käsitellyt vedet ja jätevedet jaoteltiin 7 eri kategoriaan: Tekstiili- ja nahkateollisuuden sekä muut väriainepitoiset jätevedet Paperi- ja selluteollisuuden jätevedet Öljyiset jätevedet Ruokateollisuuden jätevedet Muuntyyppiset teolliset jätevedet Pintavedet Raskasmetalleja, ravinteita, syanidia tai muita ioneja sisältävät synteettiset malliaineliuokset Huom! Turvesoiden humuspitoisten vesien EC-käsittelystä tai EC-sakkojen hyödyntämisestä ei löytynyt tietoa!

11 MENEILLÄÄN OLEVIEN EC-TUTKIMUSTEN TULOKSIA 1. SYNTEETTISTEN FOSFAATTIPITOISTEN JÄTEVESIEN EC-KÄSITTELY Meneillään olevien synteettisten fosfaattipitoisten (alkupitoisuus = mg/l) laboratoriomittakaavan EC-kokeiden tuloksista havaitaan, että: Hyvin lyhyt (5 10 min, 100 A/m 2 ) EC-käsittely poistaa fosfaatin vedestä lähes kokonaan Sekä Al- että Fe-anodit toimivat, toimii laajalla ph-skaalalla Käsittelykustannusten laskettiin olevan erittäin matalat; 0,12 0,24 /m 3 (arvio) kumpaakin anodimateriaalia käyttäen

12 2. FOSFAATTIPITOISTEN TEOLLISTEN JÄTEVESIEN EC-KÄSITTELY Al-EC-kokeita suoritettu meijerin ja apatiittikaivoksen jätevesille Tulokset lupaavia (korkeat reduktioprosentit), käsittelyajat min, käsittelykustannukset pienehköjä (n. 0,3 /m 3 molemmille) EC-sakat sisälsivät erittäin paljon fosforia Uusi innovaatio: hyötykäyttö esim. tuhkarakeiden seassa lannoitteena Lähitulevaisuudessa fosforista on ennustettu olevan globaali pula, vaikuttaen suoraan mm. ruoantuotantoon Tieteellinen artikkeli julkaisuvaiheessa (revised & resubmitted) Sisältää myös synteettisten vesien tulokset (edellinen dia)

13 3. SYNTEETTISTEN HUMUSPITOISTEN JÄTEVESIEN EC-KÄSITTELY -Kaupallisen humushapon alkupitoisuus kokeissa 100 mg/l Elektrodikonfiguraatio Energiankulutus [kwh/m 3 ] Käsittelykustannukset [kwh/m 3 ] -Kokeiltiin sekä Al/Fe- että Fe/Alelektrodikonfiguraatiolla, molemmat toimivat hyvin Al/Fe 1,24-1,29 0,2 Fe/Al 0,82-0,83 0,13

14 4. TURVESUON HUMUSPITOISTEN LASKUVESIEN EC- KÄSITTELY Uusi sovellutuskohde EC:lle Tieteellinen artikkeli tulossa, 1. versio lähes valmis Uusi innovaatio: Ravinteita sisältävää EC-sakkaa (matala jäännösmetallipitoisuus) voitaisiin sekoittaa rakeistettavaan tuhkamassaan ja näin tuottaa uudentyyppistä eko-, kustannus- ja materiaalitehokasta lannoitetta Lisäksi, EC- ja tuhkaadsorptiokäsittelyjen hybridisaatiota tässä sovelluksessa tullaan tutkimaan

15 Reduktio [%] 4. TURVESUON HUMUSPITOISTEN LASKUVESIEN EC- KÄSITTELY EC Turvesuon laskuvesi, reduktiot kokonaisfosforille & -typelle t [min] - Käsittelyaika: min - Käsittelykustannukset: 0,15 0,2 /m 3 (arvio) - Toimii myös kylmälle vedelle ja nostaa veden ph:n selkeästi happamasta neutraaliksi, sekä Al että Fe toimivat - Myös COD Mn - ja DOC-arvot laskivat (85 90 % ja %) ja kaikki vedessä ollut kiintoaines poistui (visuaalisesti tarkasteltuna) 0 min 5 min 10 min 15 min 30 min 60 min

16 TUHKA-ADSORPTION JA EC-KÄSITTELYN HYBRIDISAATIO MIKSI? Hybridisaatio: mikään menetelmä yksinään ei yleensä ole riittävän toimiva Tuhkakäsittely nostaa veden sähkönjohtavuutta (vähän) Vähentää NaCl-lisäyksen tarvetta EC edullinen ja tehokas menetelmä, sen virrankulutus suhteellisen pieni, joten mahdollisesti toteutettavissa aurinkokennoin luonnossa, lisäksi toimii kylmille vesille Ravinnerikkaan EC-sakan hyödyntäminen Tuhkarakeet rikastetaan ravinteilla ja hyödynnetään 2. sukupolven lannoitteina Rakeiden toimintoja tehostaan teollisin sivutuotelisäainein

17 YHTEENVETO EC on eko-, kustannus- ja materiaalitehokas vesienkäsittelyteknologia, jota tutkitaan tällä hetkellä maailmanlaajuisestikin kuumeisesti ja jolle kehitetään uusia sovellutuksia jatkuvasti Oulun yliopisto on tässä kehityksessä mukana, uusien innovaatioiden kera Mm. turvesoiden vesienkäsittely, kaivosvedet, erilaiset teolliset jätevedet Ravinnerikkaiden EC-sakkojen hyötykäyttö VILLE KUOKKANEN/Kemian laitos

18 JATKOSTA Aidoilla turvevesillä lisää EC-kokeita Suurempi 1 m 3 -kokoluokan EC-koelaitteisto rakennettu yhteistyössä Rakeistus Oy:n (Oulu) kanssa Ensimmäiset humusvesi-ec-kokeet jo suoritettu Humuspitoisten turvesuovesien (luonnontilassa) käytännön EC-pilotointia yhteistyössä Rovaniemen Metlan kanssa osana EAKR-ELY-keskus hanketta ( ) Mahdollisesti myös tuhkaraeadsorptiokokeita Myös useita muita EC-yhteistyöhankkeita vireillä VILLE KUOKKANEN/Kemian laitos

19 KIITOKSIA AJASTANNE! KYSYMYKSIÄ? VILLE KUOKKANEN/Kemian laitos

Koesuunnitelma kullan talteenottolle vesiliuoksista ioninvaihto materiaaleilla

Koesuunnitelma kullan talteenottolle vesiliuoksista ioninvaihto materiaaleilla LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA LUT KEMIA Kandidaatintyö Koesuunnitelma kullan talteenottolle vesiliuoksista ioninvaihto materiaaleilla Työn tarkastaja Tutkijaopettaja Arto Laari

Lisätiedot

RIKU PASONEN ENERGIAN VARASTOINTITEKNOLOGIOIDEN TEKNINEN JA TALOUDELLINEN VERTAILU

RIKU PASONEN ENERGIAN VARASTOINTITEKNOLOGIOIDEN TEKNINEN JA TALOUDELLINEN VERTAILU RIKU PASONEN ENERGIAN VARASTOINTITEKNOLOGIOIDEN TEKNINEN JA TALOUDELLINEN VERTAILU Kandidaatintyö Tarkastaja: Lehtori Risto Mikkonen II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

METLI. Palveluliiketoimintaa metsäteollisuuden lietteistä. Loppuraportti

METLI. Palveluliiketoimintaa metsäteollisuuden lietteistä. Loppuraportti Palveluliiketoimintaa metsäteollisuuden lietteistä METLI Loppuraportti 15.10.2014 Tuomas Huopana (1, Olavi Raatikainen (1, Mikko Kolehmainen (1, Maarit Janhunen (2 ja Eero Antikainen (2. 1) Itä-Suomen

Lisätiedot

FOKUSOIMATTOMAN IONISUIHKUN KÄYTTÖ MIKROANALYTIIKAN NÄYTTEENKÄSITTELYSSÄ

FOKUSOIMATTOMAN IONISUIHKUN KÄYTTÖ MIKROANALYTIIKAN NÄYTTEENKÄSITTELYSSÄ FOKUSOIMATTOMAN IONISUIHKUN KÄYTTÖ MIKROANALYTIIKAN NÄYTTEENKÄSITTELYSSÄ Pro gradu -tutkielma Turun Yliopisto Fysiikan ja tähtitieteen laitos Materiaalitiede 2012 LuK Jere Manni Tarkastajat: FL Jyrki Juhanoja

Lisätiedot

KULLAN LIUOTUS JA TALTEENOTTO SYANIDIN KORVAAVILLA HYDRO- METALLURGISILLA MENETELMILLÄ

KULLAN LIUOTUS JA TALTEENOTTO SYANIDIN KORVAAVILLA HYDRO- METALLURGISILLA MENETELMILLÄ Kemian tekniikan korkeakoulu Materiaalitekniikan tutkinto-ohjelma Mikko Kähäri KULLAN LIUOTUS JA TALTEENOTTO SYANIDIN KORVAAVILLA HYDRO- METALLURGISILLA MENETELMILLÄ Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

paras! Niemisen Valimon kansistot vain Liningilta Valmistettu Suomessa laadukkaista raaka-aineista standardien mukaisesti.

paras! Niemisen Valimon kansistot vain Liningilta Valmistettu Suomessa laadukkaista raaka-aineista standardien mukaisesti. paras! Valmistettu Suomessa laadukkaista raaka-aineista standardien mukaisesti. Niemisen Valimon kansistot vain Liningilta Tilaa uusi esitteemme osoitteesta vesa.kopra@lining.fi Puh. 029 006 160 www.lining.fi

Lisätiedot

Lietteenkäsittelyn nykytila Suomessa ja käsittelymenetelmien kilpailukyky -selvitys

Lietteenkäsittelyn nykytila Suomessa ja käsittelymenetelmien kilpailukyky -selvitys Lietteenkäsittelyn nykytila Suomessa ja käsittelymenetelmien kilpailukyky -selvitys Pöyry Environment Oy Esiselvitys Kouvolan seudun vesihuollon alueellisesta järjestämisestä ISBN 978-951-563-597-6 951-563-555-1

Lisätiedot

BIOMASSAN KAASUTUS SÄHKÖKSI, LÄMMÖKSI JA BIOPOLTTOAINEIKSI HighBio-projektijulkaisu

BIOMASSAN KAASUTUS SÄHKÖKSI, LÄMMÖKSI JA BIOPOLTTOAINEIKSI HighBio-projektijulkaisu Ulla Lassi ja Bodil Wikman (toim.) BIOMASSAN KAASUTUS SÄHKÖKSI, LÄMMÖKSI JA BIOPOLTTOAINEIKSI HighBio-projektijulkaisu KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS Biomassan kaasutus sähköksi, lämmöksi ja biopolttoaineiksi

Lisätiedot

Biologinen vedenkäsittely ja energian tarve kiertovesitykseen perustuvassa kalanviljelyssä Suomen oloissa

Biologinen vedenkäsittely ja energian tarve kiertovesitykseen perustuvassa kalanviljelyssä Suomen oloissa Biologinen vedenkäsittely ja energian tarve kiertovesitykseen perustuvassa kalanviljelyssä Suomen oloissa Selvitys Savon Taimen Oy:lle 15.2.2010 Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelma 2007-2013 Hanke

Lisätiedot

J. AHOLA, O. BERGIUS, M. FLINCK, R. PASONEN POLTTOKENNOAUTOJEN NYKYTILA. Harjoitustyö SMG-4050

J. AHOLA, O. BERGIUS, M. FLINCK, R. PASONEN POLTTOKENNOAUTOJEN NYKYTILA. Harjoitustyö SMG-4050 J. AHOLA, O. BERGIUS, M. FLINCK, R. PASONEN POLTTOKENNOAUTOJEN NYKYTILA Harjoitustyö SMG-4050 II SISÄLLYS 1. Johdanto...3 2. Polttokennoautojen hyödyt ja haitat...4 2.1. Hyödyt...4 2.2. Haitat...5 3. Nykyiset

Lisätiedot

VOIMALAITOSMITTAKAAVAN POLTTOKENNOJÄRJESTELMIEN TEKNIS-TALOUDELLINEN VERTAILU. Antti Teräsvirta Prizztech Oy

VOIMALAITOSMITTAKAAVAN POLTTOKENNOJÄRJESTELMIEN TEKNIS-TALOUDELLINEN VERTAILU. Antti Teräsvirta Prizztech Oy VOIMALAITOSMITTAKAAVAN POLTTOKENNOJÄRJESTELMIEN TEKNIS-TALOUDELLINEN VERTAILU Antti Teräsvirta Prizztech Oy II ESIPUHE Vetyä pidetään sen korkean energiatiheyden, vähäisten päästöjen ja säilöttävyyden

Lisätiedot

LUT Scientific and Expertise Publications BIOTULI. Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit. Katsaus hankkeeseen. Sanna Tomperi (toim.

LUT Scientific and Expertise Publications BIOTULI. Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit. Katsaus hankkeeseen. Sanna Tomperi (toim. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Tuotantotalouden tiedekunta LUT School of Industrial Engineering and Management LUT Kouvola LUT Scientific and Expertise Publications

Lisätiedot

67070328EC 30.10.2008. Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamohanke. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

67070328EC 30.10.2008. Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamohanke. Ympäristövaikutusten arviointiselostus 67070328EC 30.10.2008 Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamohanke Hanke: Sijainti: Hankkeesta vastaava: Konsultti: Yhteysviranomainen: Pirkanmaan keskuspuhdistamo Pirkanmaa; Nokia, Pirkkala ja Tampere

Lisätiedot

[KEMIÖNSAARI] Biokaasutekniikan soveltuvuus Kemiönsaaren energiahuoltoon

[KEMIÖNSAARI] Biokaasutekniikan soveltuvuus Kemiönsaaren energiahuoltoon 2012 Saferock IT Solutions Oy Keskustie 1 23310 Taivassalo 0443644655 markku.riihimaki@saferock.fi Markku Riihimäki Katja Mahal [KEMIÖNSAARI] Biokaasutekniikan soveltuvuus Kemiönsaaren energiahuoltoon

Lisätiedot

Biokaasua lannasta ja perunankuorista Lammin seudulla 17.12.2014. Toni Taavitsainen Matti Arffman Envitecpolis Oy

Biokaasua lannasta ja perunankuorista Lammin seudulla 17.12.2014. Toni Taavitsainen Matti Arffman Envitecpolis Oy Biokaasua lannasta ja perunankuorista Lammin seudulla 17.12.2014 Toni Taavitsainen Matti Arffman Envitecpolis Oy SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. Selvityksen tausta ja tavoite... 3 2. Yleistä

Lisätiedot

Tuhkan esikäsittely metsäkäyttöä varten

Tuhkan esikäsittely metsäkäyttöä varten Metsätehon raportti 143 28.2.2003 Tuhkan esikäsittely metsäkäyttöä varten Antti Korpilahti Tuhkan esikäsittely metsäkäyttöä varten Antti Korpilahti Metsätehon raportti 143 28.2.2003 Konsortiohanke: Fortum

Lisätiedot

HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU

HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU Biojäte ja hepolanta hankkeen selvityksiä 2/4 MTT Hevostutkimus Marianna Myllymäki Susanna Särkijärvi MTT Sotkamo Tiina Karppinen Heidi Kumpula Elina Virkkunen

Lisätiedot

ENERGIAN VARASTOINTIMUOTOJEN VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN

ENERGIAN VARASTOINTIMUOTOJEN VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN ENERGIAN VARASTOINTIMUOTOJEN VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN Seminaarityö MATTI LAINE ANNA LAUHASMAA TUIJA PEISANEN HELI RISTAMÄKI 2 SISÄLLYS 1. Johdanto... 3 2. Vety... 4 2.1 Vedyn tuotanto... 4 3. Sähkökemiallinen

Lisätiedot

HYBRIDIMENETELMÄN KÄYTTÖ KAIVOSVESIEN SULFAATIN POISTOSSA. Mikko Antero Niskanen

HYBRIDIMENETELMÄN KÄYTTÖ KAIVOSVESIEN SULFAATIN POISTOSSA. Mikko Antero Niskanen HYBRIDIMENETELMÄN KÄYTTÖ KAIVOSVESIEN SULFAATIN POISTOSSA Mikko Antero Niskanen Fysikaalisen kemian Pro gradu -tutkielma Oulun yliopisto Kemian koulutusohjelma 2014 Esipuhe Ensimmäiseksi haluan kiittää

Lisätiedot

Parempi maailma vesikemialla

Parempi maailma vesikemialla Jokainen pisara on tärkeä Vesitehokkuus kasvaa teollisuudessa s. 12 Oikeanlaista kemiaa Suolanpoistoratkaisu Kiinassa s. 20 SIDOSRYHMÄLEHTI 2 2011 Kultakuumetta Kaivosteollisuus kasvaa Afrikassa s. 22

Lisätiedot

VESIKOULU. Tietopaketti jätevedestä, sen puhdistuksesta ja ympäristövaikutuksista Suomessa

VESIKOULU. Tietopaketti jätevedestä, sen puhdistuksesta ja ympäristövaikutuksista Suomessa VESIKOULU Tietopaketti jätevedestä, sen puhdistuksesta ja ympäristövaikutuksista Suomessa Aino Pelto-Huikko ja Niina Vieno 13.11.2009 Vesi-Instituutti WANDER/Prizztech Oy Sisällysluettelo Esipuhe.......................................................................

Lisätiedot

TK2: Matjärven alumiinikloridikäsittely

TK2: Matjärven alumiinikloridikäsittely Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö Anne Lehmijoki TK2: Matjärven alumiinikloridikäsittely Toteutus ja järven tilan seuranta Juha Paavola Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Alueen kuvaus... 1 2.1 Matjärven

Lisätiedot

INKJET-PAPEREIDEN MUSTEENPOISTO

INKJET-PAPEREIDEN MUSTEENPOISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan koulutusohjelma Kandidaatintyö INKJET-PAPEREIDEN MUSTEENPOISTO Tarkastaja: Professori Kaj Backfolk Ohjaaja: DI Katriina Mielonen

Lisätiedot

Kuusamon Juomasuon esiintymän YVA:in liittyviä teknisiä huomioita

Kuusamon Juomasuon esiintymän YVA:in liittyviä teknisiä huomioita Kuusamon Juomasuon esiintymän YVA:in liittyviä teknisiä huomioita Yleistä Kuusamon Juomasuon esiintymän YVA:n merkittävin ongelma liittyy siihen, että arviointi perustuu paljolti olettamuksiin, koska projektin

Lisätiedot

valinnat! Niemisen Valimon kansistot vain Liningilta Suosimalla suomalaista tuet työllisyyttä ja pidät pyörät pyörimässä.

valinnat! Niemisen Valimon kansistot vain Liningilta Suosimalla suomalaista tuet työllisyyttä ja pidät pyörät pyörimässä. valinnat! Suosimalla suomalaista tuet työllisyyttä ja pidät pyörät pyörimässä. Niemisen Valimon kansistot vain Liningilta Tilaa uusi esitteemme osoitteesta vesa.kopra@lining.fi Puh. 029 006 160 www.lining.fi

Lisätiedot

Mia Myllymäki RIKKIRIKASTEEN SUODATUKSEN PESUTULOKSEN OPTIMOINTI

Mia Myllymäki RIKKIRIKASTEEN SUODATUKSEN PESUTULOKSEN OPTIMOINTI Mia Myllymäki RIKKIRIKASTEEN SUODATUKSEN PESUTULOKSEN OPTIMOINTI Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Kemiantekniikan koulutusohjelma Helmikuu 2008 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Kemiantekniikan

Lisätiedot

Teemu Rantanen. Talousveden valmistus loma-asunnolle järvi- tai kaivovedestä

Teemu Rantanen. Talousveden valmistus loma-asunnolle järvi- tai kaivovedestä Teemu Rantanen Talousveden valmistus loma-asunnolle järvi- tai kaivovedestä Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Kemiantekniikka Insinöörityö 28.5.2012 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

Maalämpöprojektin loppuraportti

Maalämpöprojektin loppuraportti Maalämpöprojektin loppuraportti Päivämäärä: 3.4.2009 Kuopio Laatija: Ville Matikka 1 1 Projektin toimenpiteet...4 2 Yleistä maalämpöpumpuista...5 2.1. Toimintaperiaate...5 2.2. Lämmönkeruu vesistöstä...5

Lisätiedot

Selvitys biokaasun hyödyntämisestä osana jäteveden puhdistusta maatiloilla ja meijereillä Loppuraportti

Selvitys biokaasun hyödyntämisestä osana jäteveden puhdistusta maatiloilla ja meijereillä Loppuraportti Selvitys biokaasun hyödyntämisestä osana jäteveden puhdistusta maatiloilla ja meijereillä Loppuraportti Jyväskylä Kesäkuu 2011 Sisältö 1. Lähtökohta... 3 2. Yleistä jätevedenkäsittelystä ja biokaasusta...

Lisätiedot

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on keskeinen johtopäätös Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran,

Lisätiedot