Työelämän muutos, syrjäytyminen ja sosiaalipolitiikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työelämän muutos, syrjäytyminen ja sosiaalipolitiikka"

Transkriptio

1 1 Työelämän muutos, syrjäytyminen ja sosiaalipolitiikka Ari Nieminen, sosiaalialan yliopettaja, VTT Luento Studia Generalia sarjassa , klo Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki Sturenkatu 2, luentosali 119 Luennon kirjallinen materiaali osoitteessa: Esitys perustuu pääosin kahteen aiempaan kirjoitukseen: Inclusiveness of Employment Systems Finland and Denmark Compared (Harri Kostilainen & Ari Nieminen) sekä Exclusion from Wage Work and Regulation of Capitalism. Nämä kummatkin paperit ovat saatavilla yllä mainitussa WWW-osoitteessa. Sisältö 1 Inkluusion (mukaan ottaminen) ja ekskluusio (syrjäyttäminen) Talouden ja työn muutokset ja syrjäyttäminen ansiotyöstä Syrjäytyminen ansiotyöstä, yksilöiden ja ryhmien intressit Talouden ja kapitalismin muutos Työllisyyden rakenteet Työmarkkinoiden inklusiivisuus Suomessa ja ssa Syrjäytyminen ssa ja Suomessa Poliittis- institutionaaliset ratkaisut Miten vaikuttaa talous-, työllisyys- ja sosiaalipoliittisiin ratkaisuihin?... 7

2 2 1 Inkluusion (mukaan ottaminen) ja ekskluusio (syrjäyttäminen) Sosiaalipoliittinen syrjäytymisen käsite etenkin EU:ssa 198-luvulta lähtien. Syrjäytyminen liittyy kuitenkin hyvin yleisiin sosiaalisten ryhmien muodostamisen prosesseihin. Teesit eksluusiosta ja inkluusiosta: Ekskluusiolla on dialektinen suhde sen vastakohtaan inkluusioon ja molemmat ovat aktiivisia sosiaalisia ja taloudellisia tapahtumia. Ekskluusio yhdestä ryhmästä tai sosiaalisesta kategoriasta johtaa tavallisesti inkluusioon toiseen ryhmään. Näin syntyvät erilaiset sisä- ja ulkoryhmien väliset suhteet. Vain hyvin harvoin ekskluusio johtaa täydelliseen sosiaalisista suhteista häviämiseen (täydelliseen disintegraatioon). Kaikkien ihmisten inkluusio on vanha unelma ihmiskunnan yhtenäisyydestä. 2 Talouden ja työn muutokset ja syrjäyttäminen ansiotyöstä Ansiotyö = palkkatyö ja yrittäjät. Syrjäytyminen / syrjäyttäminen ansiotyöstä = työttömyys tai ulossulkeminen työvoimasta (ala-ikäiset, työkyvyttömät, eläkeläiset, ne joilla ei ole lupaa ansiotyössä käymiseen). 2.1 Syrjäytyminen ansiotyöstä, yksilöiden ja ryhmien intressit Syrjäytyminen ja riski siihen kohtaa eri tavalla eri ryhmiä tämän jatkumon mukaisesti: ydintyövoima / yrittäjät periferinen työvoima (määräaikaiset ja muut epätyypilliset työsuhteet) tuetusti työllistetyt työttömät työvoiman ulkopuolella olevat (kokonaan työmarkkinoiden ulkopuolella). Syrjäytymisen dynamiikka nostaa esille vanhan kysymyksen siitä, kenen syytä syrjäytyminen on, yksilön, jonkin ryhmän vai laajemman sosio-ekonomisen järjestelmän. Tavallisesti mielekäs ratkaisu tähän kysymykseen löytyy tarkastelemalla yksilöiden ja ryhmien sekä laajemman sosio-ekonomisen järjestelmän välistä vuorovaikutusta. Erilaiset (intressi)asemat suhteessa syrjäytymisen riskiin johtavat erilaisiin toimintatapoihin ja poliittisiin kannanottoihin. Ydintyövoima voi esimerkiksi pyrkiä puolustamaan asemiaan suhteessa periferiseen työvoimaan. Työnantajat voivat pyrkiä siirtämään työntekijöitä yrittäjäasemaan tai periferiseen asemaan

3 3 2.2 Talouden ja kapitalismin muutos Taulukko 2. Talouden muutokset viime aikoina ja syrjäytymisen riskit Talous -> Työmarkkinat / työorganisaatiot -> Syrjäytymisen riski taantuma konkurssit, säästäminen irtisanomiset talouden rakennemuutokset, globalisaatio ( globaali työpaikkakilpailu ) työmarkkinoiden rakennemuutokset, koulutusvaatimusten nousu irtisanomiset ja toiminnan supistaminen toimialoittain, alhainen tai väärä koulutus lisääntyvät vaatimukset voittoihin arvopaperikaupan noussut painoarvo työorganisaatioiden toiminnan tehostaminen, automatisointi koskee myös toimihenkilöitä, lisääntyvät vaatimukset työntekijöiden toiminnalle ja olemisen tavalle omistaja-ohjauksesta tulee vaativampaa ja ennakoimattomampaa, organisaatioiden epävarmuus muuta? muuta? muuta? altistaa syrjäyttämiselle riski syrjäytymiseen, jos ei pysy mukana työorganisaation muutoksissa tai ei ole sopivan tyyppinen työntekijä syrjäytymisriskit nopeita, kohtaavat uusia työntekijäryhmiä 2.3 Työllisyyden rakenteet 2-21 Työllisyyden rakenteiden tarkastelun kautta voidaan nähdä, mitkä ryhmät ovat laajentuneet ja mitkä supistuneet viimeaikaisissa talouden muutoksissa. Tämä antaa myös tietoa eri työntekijäryhmien asemasta suhteessa inkluusioon ja ekskluusioon ansiotyöstä.

4 4 Taulukko 2 Työlliset toimialan mukaan (TOL 28) Työlliset, (1 henkeä) Toimialat yhteensä (-99) A, B Maatalous, metsätalous, kalatalous; kaivostoiminta (1-9) C-E Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesija jätehuolto yms. (1-39) F Rakentaminen (41-43) G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (4-47) H Kuljetus ja varastointi (49-3) I Majoitus- ja ravitsemistoiminta (- 6) J Informaatio ja viestintä (8-63) K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala (64-68) M, N Liike-elämän palvelut (69-82) O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (84) P Koulutus (8) Q Terveys- ja sosiaalipalvelut (86-88) R-U Muu palvelutoiminta (9-99) X Toimiala tuntematon () Lähde: Työvoimatutkimus 211. Tilaston kotisivu: 3 Työmarkkinoiden inklusiivisuus Suomessa ja ssa Talous-, työllisyys- ja sosiaalipoliittisilla ratkaisuilla on suuri merkitys syrjäytymisen laajuuteen, tästä esimerkkinä ja.

5 Syrjäytyminen ssa ja Suomessa Työvoiman %-osuus 1-64 vuotiaista Työttömyysaste 3 Pitkäaikaistyöttömien %-osuus kaikista työttömistä 4 Nuorisotyöttömyys (%-osuus 1-24 v. työvoimasta) Ikääntyneiden työttömyysaste (%- osuus -4 v. työvoimasta) 6 Työttömyysaste (%-osuus 2-64 v. työvoimasta, koulun keskeyttäneet, perusaste ja ammattikoulu) 1 1 Lähteet: OECD 211, Eurostat 211. Kuviot 1-6. Ekskluusio työmarkkinoilta Suomessa ja ssa Johtopäätös: n työllisyysjärjestelmä on inklusiivisempi kuin Suomen. Mistä tämä johtuu?

6 Prosentti Miljardia Euroa Poliittis- institutionaaliset ratkaisut 7 Investoinnit aktiiviseen työmarkkinapolitiikkaan 8 Investoinnit aktiiviseen työmarkkinapolitiikkaan / henkilö Koulutuksen %-osuus työmarkkinapolitiikan investoinneista 6 1 Tuetun työllistämisen ja kuntoutuksen %-osuus aktiivisen työmarkkinapolitiikan investoinneista Työllistämistukien %-osuus aktiivisen työmarkkinapolitiikan investoinneista 12 Työllisyystyön %-osuus aktiivisen työmarkkinapolitiikan investoinneista Lähde: OECD 211. Kuviot Investoinnit aktiiviseen työmarkkinapolitiikkaan Suomessa ja ssa Kuvioista 7-12 näkee, että on investoinut selvästi enemmän kuin.

7 7 Investoinneissa on joitakin mielenkiintoisia painotuseroja. Taulukko 3. Talous-, työmarkina- ja sosiaalipolitiikka Suomessa ja ssa 2-luvulla Talouspolitiikka Työmarkkinapolitiikka Sosiaalipolitiikka kilpailukyky globalisoituvassa taloudessa, inkluusio kilpailukyvyn osana työvoiman tarjonnan ylläpito, työn ja pääoman inklusiivinen konsensus inklusiivinen hyvinvointivaltio kilpailukyvyn tekijänä, sosiaaliset tuet perustuvat työhön osallistumiseen, kunnat tuloksiin painottuva valtion ohjaus työllistäminen keskittyy erityisiin kuntien jobcentreihin, joita valtio ohjaa tulosten mukaan kunnat on sidottu valtion politiikan viitekehykseen ja rahoitukseen kilpailukyky globalisoituvassa taloudessa, ekskluusio kilpailukyvyn osana työvoiman tarjonnan ylläpito, työn ja pääoman eksklusiivinen konsensus korporatistinen / universaali hyvinvointivaltio?, kunnat taloudellinen itsenäisyys, budjettirajoitteet vastuu työllistämisestä Työ- ja elonkeinoministeriöllä / kunnilla Työ- ja elinkeinoministeriö, kunnilla autonomiaa toimintansa painopisteissä 4 Miten vaikuttaa talous-, työllisyys- ja sosiaalipoliittisiin ratkaisuihin? Poliittiset ratkaisut ovat tärkeitä sosiaali-, terveys- ja kirkon alan työlle, koska näissä päätetään työn resursseista (rahoitus, henkilökunta) ja toiminnan tavoista (lainsäädäntö), poliittiset ratkaisut, ohjelmat ja ideologiat vaikuttavat työntekijöiden ja asiakkaiden asenteisiin (esimerkiksi suhtautumiseen ansiotyöstä syrjäytymisen syistä). Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on osa näillä toimialoilla tehtävää työtä. Kuten edellä näkyy, ansiotyöstä syrjäytymisen ongelman ratkaisun ydin ei ole sosiaalipolitiikassa vaan talous-, ja työmarkkinapolitiikassa. Keskeisiä toimijoita, joihin vaikuttaminen voi kohdistua: poliittiset puolueet, työn ja pääoman intressiorganisaatiot (ammattiyhdistysliike, työnantajajärjestöt), työlliset, työmarkkinoiden instituutiot, viralliset ja epäviralliset normit, tavat ja käytännöt, työorganisaatiot.

8 8 Ainakin kaksi tietä muutokset: Keskitetyn politiikan tie (näin tehtiin ssa 198 ja 199-luvuilla) Keskeiset talous- ja työmarkkinapolitiikan toimijat näkevät muutoksen tarpeellisuuden -> neuvottelut muutoksen sisällöstä -> päästään yhteisymmärrykseen uudesta toimintatavasta ja sen tuomista eduista kaikille osapuolille -> sovitaan uuden politiikan sisällöstä -> uuden politiikan toteuttaminen -> uuden politiikan vakiintuminen (institutionalisoituminen). Kokeilujen ja asteittaisten muutosten tie Tehdään erilaisia kokeiluja toisenlaisesta politiikkalinjasta -> jotkin kokeilut osoittautuvat onnistuneiksi -> tietoisuus onnistuneista kokeiluista leviää -> lisää samanlaisia kokeiluja -> keskeiset talous- ja työmarkkinapolitiikan toimijat näkevät muutoksen tarpeellisuuden -> neuvottelut muutoksen sisällöstä -> päästään yhteisymmärrykseen uudesta toimintatavasta ja sen tuomista eduista kaikille osapuolille -> sovitaan uuden politiikan sisällöstä -> uuden politiikan toteuttaminen -> uuden politiikan vakiintuminen (institutionalisoituminen).

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2015

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2015 RAPORTTEJA 28 215 Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 215 Seuranta- ja ennakointitietoa työvoimakoulutuksen suunnitteluun SALMINEN VESA KARINEN RISTO LAITINEN LASSE JOUTSENSAARI RIIKKA MÄKINEN TUULA VOLANEN

Lisätiedot

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Hanna Sutela Puh.

Lisätiedot

TYÖ JA TERVEYS SUOMESSA 2009

TYÖ JA TERVEYS SUOMESSA 2009 TYÖ JA TERVEYS SUOMESSA 2009 Työ ja terveys Suomessa 2009 Toimituskunta Timo Kauppinen Rauno Hanhela Irja Kandolin Antti Karjalainen Antti Kasvio Merja Perkiö-Mäkelä Eero Priha Jouni Toikkanen Marja Viluksela

Lisätiedot

Kirkko heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistäjänä

Kirkko heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistäjänä Kirkko heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistäjänä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 28/2009 henrietta grönlund liisa björklund Kirkko heikossa työmarkkina-asemassa olevien

Lisätiedot

Suomeen muuttaneiden naisten ja miesten työmarkkinatilanne, koulutus ja poliittinen osallistuminen

Suomeen muuttaneiden naisten ja miesten työmarkkinatilanne, koulutus ja poliittinen osallistuminen Suomeen muuttaneiden naisten ja miesten työmarkkinatilanne, koulutus ja poliittinen osallistuminen Pekka Myrskylä, Topias Pyykkönen Tiedustelut: Pekka Myrskylä ja Topias Pyykkönen 09 17 341 Päätoimittaja:

Lisätiedot

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 30/2014 LEENA PENTIKÄINEN (TOIM.) Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Työvoimatilasto. Työllisyys lisääntyi joulukuussa 2007. 2007, joulukuu ja 4. neljännes

Työvoimatilasto. Työllisyys lisääntyi joulukuussa 2007. 2007, joulukuu ja 4. neljännes Työmarkkinat 2008 Työvoimatilasto 2007, joulukuu ja 4. neljännes Työllisyys lisääntyi joulukuussa 2007 Työllisiä oli joulukuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 490 000, mikä oli 32 000 enemmän

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 161. Politiikkatoimien vaikutukset työvoiman tarpeeseen Suomen taloudessa 2010-2025

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 161. Politiikkatoimien vaikutukset työvoiman tarpeeseen Suomen taloudessa 2010-2025 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 161 Politiikkatoimien vaikutukset työvoiman tarpeeseen Suomen taloudessa - Jussi Ahokas Juha Honkatukia VATT Tutkimukset 161 joulukuu VATT TUTKIMUKSET

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA

KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA 2020 kohti keskipohjalaista työllisyyteen perustuvaa hyvinvointia Toimittaneet Ilkka Rintala ja Saara Lång Sisällysluettelo ESIPUHE... 1 TYÖLLISYYDEN KOKONAISKUVA KESKI-POHJANMAALLA...

Lisätiedot

Äkillinen rakennemuutos. metsäteollisuus, työmarkkinat ja alueet liikkeessä

Äkillinen rakennemuutos. metsäteollisuus, työmarkkinat ja alueet liikkeessä Äkillinen rakennemuutos metsäteollisuus, työmarkkinat ja alueet liikkeessä Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielma Eero Häyrinen

Lisätiedot

VIITEASIAKIRJA ÄIDIT TAKAISIN TYÖMARKKINOILLE ES/04/C/F/RF-80902

VIITEASIAKIRJA ÄIDIT TAKAISIN TYÖMARKKINOILLE ES/04/C/F/RF-80902 WOMBACK VIITEASIAKIRJA ÄIDIT TAKAISIN TYÖMARKKINOILLE ES/04/C/F/RF-80902 FI Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio

Lisätiedot

Työkeskuksesta sosiaaliseksi yritykseksi?

Työkeskuksesta sosiaaliseksi yritykseksi? Työkeskuksesta sosiaaliseksi yritykseksi? Selvitys erään sosiaalisen yrityksen tulevaisuuden mahdollisuuksista ja sosiaalisen yrityksen sosiaalipoliittisista tehtävistä ESR SOSVOIMA Sosiaalinen yrittäjyys

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen sosiaalipolitiikka kunnassa miten johtaa, miten oppia johtamaan?

Kokonaisvaltainen sosiaalipolitiikka kunnassa miten johtaa, miten oppia johtamaan? 1 Huoltaja-säätiön 60-vuotisjuhlaseminaari IX Bruno Sarlin työseminaari, Helsinki 21.11.2013 KUNNALLISEN SOSIAALIPOLITIIKAN TILA JA TULEVAISUUS - Haasteet opetukselle ja tutkimukselle Professori Vuokko

Lisätiedot

Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella

Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella Sitran selvityksiä 98 Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella Kesäkuu 215 Sitra 215 Sitran selvityksiä 98 ISBN 978-951-563-927-1 (PDF) www.sitra.fi ISSN

Lisätiedot

NUORTEN TYÖPAJAT SOSIAALIPOLIITTISENA INTERVENTIONA RAAHEN SEUTUKUNNASSA

NUORTEN TYÖPAJAT SOSIAALIPOLIITTISENA INTERVENTIONA RAAHEN SEUTUKUNNASSA NUORTEN TYÖPAJAT SOSIAALIPOLIITTISENA INTERVENTIONA RAAHEN SEUTUKUNNASSA Outi Korkiakoski Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Lokakuu

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu s.33 Maakuntahallitus 26.5.2014, Erillisliite 1, asia 8 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos 9.6.2014 1 Sisällys 1 Kainuu-ohjelman

Lisätiedot

Joustojen vaikutus tulevaisuuden työelämään Pysyykö ay-liike aktiivisena toimijana?

Joustojen vaikutus tulevaisuuden työelämään Pysyykö ay-liike aktiivisena toimijana? 2 2008 Joustojen vaikutus tulevaisuuden työelämään Pysyykö ay-liike aktiivisena toimijana? Otto Mäenniemi kesäkuu 2008 Kesäkuu 2008 Lisätiedot: Eija Hietanen eija.hietanen@sak.fi puh. 020 774 0107 SAK,

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014

Lisätiedot

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia Gustav Nygård 3-2015 Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Skolgatan 25-27, 68600 Jakobstad tel puh 010 239 7550 Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia Koulukatu 25-27, 68600 Pietarsaari

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

Oppimisella osallisuutta vastauksia työn murrokseen

Oppimisella osallisuutta vastauksia työn murrokseen Oppimisella osallisuutta vastauksia työn murrokseen SITRAN RAPORTTEJA 29 Oppimisella osallisuutta vastauksia työn murrokseen S I T R A H E L S I N K I Kirjoittajat: Anita Lehikoinen Rami Saarniaho Asko

Lisätiedot

Työmarkkinat muuttuvat ovatko tilastot ajan tasalla?

Työmarkkinat muuttuvat ovatko tilastot ajan tasalla? Julkinen BoF Online 12 2014 Työmarkkinat muuttuvat ovatko tilastot ajan tasalla? Julia Niemeläinen Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin

Lisätiedot

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3 Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä SAK:n järjestötutkimus 2000 Erilaisuus arjessa - 3 SISÄLLYS Johdanto... 6 Yhteenveto... 8 SAK:lainen nainen lähellä ihmistä...

Lisätiedot

Artikkeleita. Työehtosopimusten kattavuus, palkat ja työllisyys. PASI HOLM 1 Pääekonomisti Suomen Yrittäjät. 1. Johdanto

Artikkeleita. Työehtosopimusten kattavuus, palkat ja työllisyys. PASI HOLM 1 Pääekonomisti Suomen Yrittäjät. 1. Johdanto Kansantaloudellinen aikakauskirja 96. vsk. 3/2000 Pasi Holm Artikkeleita Työehtosopimusten kattavuus, palkat ja työllisyys PASI HOLM 1 Pääekonomisti Suomen Yrittäjät 1. Johdanto Talouspolitiikan painopiste

Lisätiedot

Seniorina Yrittäjäksi tutkimushanke

Seniorina Yrittäjäksi tutkimushanke Seniorina Yrittäjäksi tutkimushanke Polut senioriyrittäjiksi neljällä DEMO-verkoston pilottipaikkakunnalla Kati Tuokkola, Jarmo Nieminen ja Kari Huotari Huhtikuu 2012 Sisällys: 1 Johdanto... 3 1.1 Selvitystehtävä...

Lisätiedot

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus Petra - Nuoret työhön ja kouluun ESR -projekti Hanna Kettunen Tasa-arvokoordinaattori Sisällys Sisällys...2 1. Johdanto...3

Lisätiedot

Johtopäätökset Lauri Ihalainen ja Pilvi Torsti KYTKETÄÄN TYÖT KÄYNTIIN. Voimaa työllisyysvoimalasta

Johtopäätökset Lauri Ihalainen ja Pilvi Torsti KYTKETÄÄN TYÖT KÄYNTIIN. Voimaa työllisyysvoimalasta Johtopäätökset Lauri Ihalainen ja Pilvi Torsti KYTKETÄÄN TYÖT KÄYNTIIN Voimaa työllisyysvoimalasta Kirjoittajat ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Taitto ja kuviot: Fredrik Bäck

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

Julkiset hyvinvointipalvelut: palveluiden ja työelämän laatu. Suomi

Julkiset hyvinvointipalvelut: palveluiden ja työelämän laatu. Suomi Julkiset hyvinvointipalvelut: palveluiden ja työelämän laatu Suomi S. Kainulainen, M. Heikkilä, P-L. Rauhala, STAKES, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Helsinki Summary Introduction

Lisätiedot

Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa. 40 ensimmäistä esitystä

Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa. 40 ensimmäistä esitystä Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa 40 ensimmäistä esitystä Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen / Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Yliopistopaino Helsinki

Lisätiedot