NAANTALIN STRATEGIATYÖ Työskentelypohjat osittain täytettynä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAANTALIN STRATEGIATYÖ Työskentelypohjat osittain täytettynä"

Transkriptio

1 NAANTALIN STRATEGIATYÖ Työskentelypohjat osittain täytettynä YMPÄRISTÖVIRASTON NÄKÖKULMA LAUTAKUNTIEN SEMINAARIN PAINOTUKSET Läsnä 17 lautakuntien edustajaa, 2 hallituksen edustajaa sekä 11 viranhaltijaa. Koonnut Kauko Kangas 1 (19)

2 NAANTALIN STRATEGIATYÖ Lautakuntien (kaavoitus- ja ympäristö, rakennus sekä tekninen) yhteisseminaarissa työstettiin oheiset kohdat 1,2, 4 ja 5. Kyseessä oli ns. strategiatyön analyysivaihe. Seminaari pidettiin tarkoitukseen sopivissa ryhmätyöskentelytiloissa Naantalin Kylpylässä kello Asialle taustaksi esiteltiin Ympäristöviraston toimintaympäristöä ja toimintaa lautakunnille yhteistilaisuudessa Tämä pidettiin Naantalin lukion auditoriossa kello Näiden tilaisuuksien aineisto on jaettu ensi sijassa osallistuneille ja varsinaisille lautakuntien jäsenille tietokonelevykkeen muodossa. 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET 2. ASIAKASRYHMITTÄISET MUUTOKSET PALVELUTARPEISSA 3. SISÄINEN TOIMINTAKYKY 4. SWOT 5. MENESTYSTEKIJÄT 6. TOIMINTA-AJATUS 7. VISIO 8. ARVOT 9. STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA MITTARIT 10. VALTUUSTOKAUDEN STRATEGIA 11. TOTEUTTAMISOHJELMAT 12. VASTUUALUEEN STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN 2 (19)

3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSVOIMAT HAASTEET/MAHDOLLISUUDET TOIMINNALLE TARVITTAVAT TOIMENPITEET (MAHDOLLISTAVAT/EHKÄISEVÄT) 3 (19)

4 1. Seutuväylän (Rymättyläntie Mt 189) liikenteellinen kuormittuminen Särkänsalmelta Turkuun. 2. Liikenneverkon ja paikoituksen tukkeutuminen Naantalin keskustavyöhykkeellä erityisesti kesäkautena. 3. Asuinpientalojen tonttivarannot eri puolilla laajaa kaupunkia profiloi Naantalia asuinkunnaksi. 4. Loma-asuntojen ja kesäasukkaiden määrä jatkuvassa kasvussa. 5. Naantalin keskustan kaupallisen vetovoiman näivettyminen. 6. Saaristomeren tilan, samoin kuin ilmastomuutoksen heikkeneminen. 7. Kaupungin maanomistus loppumassa. 8. Seudulliset hankkeet viraston toimialojen palvelutuotannossa lisääntymässä. Heikentää saaristo-osan vetovoimaa. Heikentää keskustan kaupallista ja matkailullista vetovoimaa ja kaupungin imagoa. Toisaalta mahdollistaa kaupungin jatkuvan verotulovirran. - Toisaalta hajauttaa yhdyskuntarakennetta aiheuttaen kasvavia palveluiden järjestämiskustannuksia. Vahvistaa kunta- ja kyläkeskusten yksityisten palveluiden järjestämisedellytyksiä sekä kaupungin tulopohjaa. Liikepaikkojen ja liikekeskustan aktiivinen suunnittelu ja elinkeinopolitiikka. Vuorovaikutteisen maankäytön suunnittelun mahdollisuudet vesistön tilaan vaikuttamisessa. Ilmastomuutos ja oman toimintamme vaikutukset. Vähentää omia toimia vaikuttaa kaupungin elinvoimaan ja taloudelliseen kehittämiseen (eri tyyppiset yritystontit, AK-tontit, ym.). Myönteiset mahdollisuudet ja kielteiset seurausvaikutukset arvioimatta (lukuisa joukko seutuhankkeita meneillään). Liikenneverkon välityskyvyn parantaminen mm. väylästön solmukohdissa (mm. Luonnonmaa,Merimasku). Keskustan kehittämissuunnitelman toimenpiteiden (lukuisia) toteuttaminen. Pysäköintijärjestelyjen suunnittelu toteutusta varten. Rakentamisen hajakeskittäminen tukeutumalla olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen (kaupunki-, kuntaja kyläkeskukset). Strategisella yleiskaavalla haetaan keinoja tiivistävämpään ekologiseen maankäyttöön. Loma-asuntojen muutokselle ympärivuotiseksi pelisäännöt yksittäisten ratkaisujen sijaan. Kesäasukkaiden ottaminen aktiivisiksi osallistujiksi. Keskustan kehittämissuunnitelmasta toimenpiteisiin (sisältää paljon toimia!). Monet keinot käytettävissä (valitus, teknologia, lupapolitiikka jne.). Maapoliittisen ohjelman täsmentäminen toimenpiteiden pohjaksi, ja aktiivinen rakaamaan hankinta yleiskaavoihin perustuen. Vaikuttavuuksien arviointi ja konsernilinjaukset tehtävä avoimesti. 4 (19)

5 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSVOIMAT HAASTEET/MAHDOLLISUUDET TOIMINNALLE TARVITTAVAT TOIMENPITEET (MAHDOLLISTAVAT/EHKÄISEVÄT) 9. Kaavoissa käyttäjätarpeiden kasvuun nähden liian vähän virkistyskäyttöön osoitettuja alueita 10. Vanhan kaupungin arvojen säilyminen (UHKA) 11. Saaristomatkailun kysyntä kasvava 12. Lähiruokamarkkinoiden hyödyntäminen hankinnoissa 13. Sisäinen tehokkuus: 1. Kiinteistömassa kasvussa 2. Paine viraston tuottavuuden parantamiseen jatkuvasti kasvava Haaste maanhankinnalle ja tulevalle yleiskaavakaavoituskierrokselle. Mahdollistaa Naantalin hyvän imagon säilymistä. Haasteena yhteisen intressin ylläpitänen. Ympärivuotinen toiminta sekä toimijoiden yhteistyön ja synergian varmistaminen haasteena. Saariston Rengasteiden mahdollisuudet. Omaisuusarvon säilyttäminen, omaisuudesta huolehtiminen. Pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen työ tuottavuuden parantamiseksi. Kaavoituksessa huomioitava kaupunkilaisten vapaa-ajanviettoa ja virkistyskäyttöä varten varattavat uimarannat yms. yleiset alueet. Kaavoituksen ja lupapolitiikan sekä Pro Vanha Kaupunki periaatteen aktiivinen julkinen ylläpito.. Verkoston luominen, aktivaattoreiden löytäminen kaupungin ja Naantalin Matkailu Oy:n aktiivisella otteella. Tilapalvelun strategia. Vertailukehittäminen ja hyvien käytäntöjen hyödyntäminen. 5 (19)

6 ASIAKASRYHMITTÄISET MUUTOKSET PALVELUTARPEISSA ASIAKASRYHMÄT NYKYISET PALVELUTARPEET MUUTOKSET PALVELUTARPEISSA JOHTOPÄÄTÖKSET/ VAADITTAVAT TOIMENPITEET 1. Yritykset suuret tukijalat, kuten Fortum, Kylpylä, Mobil, Muumimaailma, Neste, Sataman toimijat. Kaavallisten ja liikenteellisten toimintamahdollisuuksien turvaaminen. Toimintaedellytysten varmistaminen. Fortum ja maakaasu? Kylpylän paikoitus. Keskustaan liiketilaa, teollisuudelle tonttitilaa keskustan ulkopuolelta. Intressineuvottelut. Aktiivisuus. Kaavoitustoimet. Kanta-Naantalin tp-tonttien kaavoituksen nopeuttaminen. Maanhankinta. Pysäköintiilat. 2. PK-yritykset sekä mukaan lukien muut matkailuyritykset. 3. Teknisten asiakaspalvelujen käyttäjät. Palveluyritysten ja pienteollisuuden tonttipula. Esim. yhdistykset ja kesäasukkaat laajentuneessa kunnassa tarvitsevat uudenlaisia palveluja, koska tarvitsijoiden määrä ja tarpeet kasvavat ja palvelutarjonta keskittynyt. NliMatkailu Oy:lle roolia keskeisenä toimijana. Mm. e-lomakkeet ja internetpalvelut. sähköinen arkisto. Yrittäjäyhteistyön ja synergian aktiivinen etsiminen kaupungin avulla ja muuta, kuten edellä. Saariston Rengasteihin kohdistuvien toimenpiteiden edistäminen. Mm. (paikka)tietojärjestelmien kehittäminen. 4. Kuntalaiset, kolmas sektori ja kesäasukkaat. Vrt. edellä. Maankäytön ja tekniikan suunnitteluun ja osin toteuttamiseen jollain tavoin mukaan. Lautakuntien ja suunnittelijoiden jalkautuminen (tilaisuuksia ja kokoustamista alueen eri osissa).. 6 (19)

7 SWOT VAHVUUDET 1. Tonttivarantoa monipuoliseen asumiseen. 2. Turvallinen asuin- ja liikenneympäristö. 3. Vetovoimainen historia ja vanha kaupunki. 4. Merellinen ympäristö ja omaleimainen, kulttuurihistorialtaan rikas saaristo. 5. Hyvä logistinen asema valtakunnassa. 6. Turun läheisyys. 7. Vetovoimaiset matkailukohteet. 8. Monta vahvaa elinkeinoelämän tukijalkaa. 9. Hyvä imago. 10.Suurteollisuus. HEIKKOUDET 1. Kantakaupungin yritystonttien ja kauppapaikkojen puute. 2. Kaupunkimaisen keskusta- asumisen tonttipula. 3. Kantakaupungin liikenneolosuhteet (erityisesti turistikautena kesäaikaan). 4. Laajan kaupungin yhdyskuntateknisten verkostojen puutteet. 5. Turun kehityksen näivettyminen. 6. Strategisen yleiskaavan puute. 7. Suurteollisuus. 9 (19)

8 MAHDOLLISUUDET 1. Pientalojen tonttivaranto ja muut edellytykset jatkuvalle väestön muuttovoitolle. 2. Suhteellisen hyvä kaavatilanne. 3. Matkailullisen ja kaupallisen vetovoiman säilyttäminen. 4. Tekniset verkostot kaupunkiasumiseen. 5. Saariston Rengastie. 6. Uudistuva energia. 7. Kuntaliitos laajentanut niin henkilöstön kuin luottamushenkilöiden näkemyksiä. 8. Kesäasukkaiden ostovoiman suuntaaminen Naantaliin. 9. Suurteollisuus. UHAT 1. Epätaloudellisen yhdyskuntarakenteen kehittyminen. 2. Toimintavarman ja asukkaiden tarpeiden mukaisen vesihuollon aikaansaaminen. 3. Liikenneverkon parannusten aikaansaaminen. 4. Elinkeino- ja maapolitiikan onnistuminen. 5. Hukataan kuntaliitoksen mukanaan tuomat mahdollisuudet. 6. Väestön ikärakenne vanhenee. 7. Saaristomeren tila ja ilmastomuutos. 8. Suurteollisuus. STRATEGISET PAINOTUKSET 10 (19)

9 STRATEGISET PAINOTUKSET Menestyvä ja elinvoimainen Naantali Seuraavat asiat oltava kunnossa, niissä onnistuttava: A) Jotta voidaan toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden uhkakuvat huomioon ottaen hyödyntää vahvuuksia ja mahdollisuuksia: - Yhdyskuntarakenteen ohjauspolitiikka ja ohjausresurssit. - Liikenneverkon ja keskustan kehittämissuunnitelmat ja toteutusresurssit. - Kaupungin AK- ja KL- tonttitarjonta sekä teollisuustonttien tarjonta. - Maapolitiikka ja yritysten sijoittumisedellytykset. - Saaristoon ja merelliseen ympäristöön tukeutuvan matkailun ja matkailuyrittämisen toimintaedellytykset. - Pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen taloudenpito. - Imagon ylläpitäminen ja positiivinen sekä aktiivinen tiedottaminen. B) Jotta organisaatio voi saavuttaa asetetut tavoitteet: Hallinnon toimintakulttuurin / luottamushenkilöiden ja henkilöstön vuorovaikutuksen, yhteistyön ja yhdensuuntaisen toiminnan kehittäminen. Organisaation edellytykset / toimintakyky saavuttaa tavoitteet ylipäätään = resurssit, toimintatavat, jaksaminen. Lähiajan toimintapolitiikka: Silta laman yli. 11 (19)

Naantalin kaupungin elinkeino-ohjelma

Naantalin kaupungin elinkeino-ohjelma Naantalin kaupungin elinkeino-ohjelma Naantalin kaupunki Elinkeino-ohjelma 2 1. Johdanto Kaupunki harjoittaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa tavoitteenaan luoda Naantalissa toimiville ja toimintaansa laajentaville

Lisätiedot

LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA

LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA ELINKEINO-OHJELMA 2 1. Johdanto Kaupunki harjoittaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa tavoitteenaan luoda Naantalissa toimiville ja toimintaansa laajentaville

Lisätiedot

NAANTALIN kaupungin SAARISTO- OHJELMA VUOSILLE 2010 2012

NAANTALIN kaupungin SAARISTO- OHJELMA VUOSILLE 2010 2012 NAANTALIN kaupungin SAARISTO- OHJELMA VUOSILLE 2010 2012 NAANTALIN KAUPUNKI Saaristo-ohjelma 2010 2012 1 Sisällysluettelo Sivu 1 Johdanto 2 2 Saaristopolitiikasta 3 3 Taustatietoja Naantalin saaristosta

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010

KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010 KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010 Johdanto... 1 1 KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ... 2 1.1 Toiminta-ajatus... 2 1.2 Visio... 2 1.3 Toiminta-ajatuksen

Lisätiedot

PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI. Loppuraportti 4.12.2012

PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI. Loppuraportti 4.12.2012 PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI Loppuraportti 4.12.2012 SISÄLTÖ Sisältö... 2 Johdanto... 2 Prosessi... 3 Kehityskuva... 4 Kehityskuvan tavoitteet... 5 Kehityskuvatyön lähtökohdat... 6 Kartta-

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

Siilinjärven maaseutuohjelma. Maaseudun kehittämisen periaatteita vuoteen 2015

Siilinjärven maaseutuohjelma. Maaseudun kehittämisen periaatteita vuoteen 2015 Siilinjärven maaseutuohjelma Maaseudun kehittämisen periaatteita vuoteen 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. MAASEUTUOHJELMAN LAADINTA.. 2 1.1. Ohjelman tarkoitus ja luonne 2 1.2. Ohjelman laadinta. 2 2. MAASEUDUN

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 1 KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 Sisältö 1 VISIO, ARVOT, MENESTYSTEKIJÄT sivu 1.1 Visio 5 1.2 Arvot 5 1.3 Kaustisen menestystekijät 6 2 PERUSTA 2.1 Yleistä 6 2.2 Toimintaympäristö (historia, nykytila

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Osaava Satakunta Saavutettava Satakunta Energinen ja hyvinvoiva Satakunta Julkaisu A297 ISBN 978-952-5862-03-4 ISSN 0789-6824 Sisällysluettelo 1. Johdanto yhteistyötä

Lisätiedot

Elinkeinostrategia 2014-2020

Elinkeinostrategia 2014-2020 Elinkeinostrategia 2014-2020 LAUKAAN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. NELIKENTTÄANALYYSI LAUKAASTA YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ... 3 3. KUNNAN HARJOITTAMA ELINKEINOPOLITIIKKA SEKÄ YRITTÄJIEN

Lisätiedot

saaristo-ohjelma 2014 2017

saaristo-ohjelma 2014 2017 Naantalin kaupunki Saaristo-ohjelma 2014 2017 1 Naantalin kaupungin saaristo-ohjelma 2014 2017 Kaupunginvaltuusto 9.6.2014 35 Naantalin kaupunki Saaristo-ohjelma 2014 2017 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013 Haminan kaupunki Viestintästrategia 2013-2016 Kaupunginhallitus 14.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Haminan kaupungin strateginen näkökulma viestintään kaupunkistrategia 2 1.1 Haminan kaupungin visio 2 1.2 Haminan

Lisätiedot

Savonlinnan seudun aluerakennemalli 2030

Savonlinnan seudun aluerakennemalli 2030 Savonlinnan seudun aluerakennemalli 2030 Aluerakennemalli ja toteuttamisohjelma Yhteystiedot Tilaajatahot: Savonlinnan seudun kuntayhtymä (1.1.2013 alkaen Savonlinnan Yrityspalvelut Oy): seutujohtaja /

Lisätiedot

Suunnittelupäällikkö Marja Riitta Pulkkinen

Suunnittelupäällikkö Marja Riitta Pulkkinen Muistio Raision kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 19.4.2013 Suunnittelup päällikkö Marja Riitta Pulkkinen 1 1. Tilaisuuden avaus Hallituksen puheenjohtaja Ari Leinonen toivotti osallistujat lämpimästi

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2012

Välitilinpäätös I 2012 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2012 1.1. - 31.7.2012 KH 17.9.2012 Yleiset

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021

NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021 NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021 Kuntastrategian ohjausryhmä 15.3.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 12.4.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 1.9.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 27.9.2011 Strategia-

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA

PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA 2013 2018 Kunnanvaltuusto 10.12.2012 136 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Strategian rakenne... 4 3 Tausta-analyysit... 5 3.1 SWOT -analyysi... 5 3.2 Skenaariot... 6 4 Missio... 7

Lisätiedot

KAJAANIN KYLÄ- JA KAUPUNGINOSAOHJELMA 2009-2013

KAJAANIN KYLÄ- JA KAUPUNGINOSAOHJELMA 2009-2013 KAJAANIN KYLÄ- JA KAUPUNGINOSAOHJELMA 2009-2013 KAJAANIN KAUPUNKI 2009 KAJAANIN KAUPUNKI Kaupunginhallitus 26.1.2010 26 Kaupunginvaltuusto 16.2.2010 8 KAJAANIN KYLÄ- JA KAUPUNGINOSAOHJELMA 2009-2013 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto. Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN

Varsinais-Suomen liitto. Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA 2030 MAAKUNTAOHJELMA 2011 2014 Varsinais-Suomen maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

PIELISEN KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS

PIELISEN KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS PIELISEN KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Yhdistymisselvitys 23.5.2014 FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anssi Hietaharju, Jussi Kukkonen, Seppo Tiainen Sisällys 1 JOHDANTO... 4 2 SELVITYS... 5 2.1 Selvitystyön

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ / MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 LUONNOS 27.1.2014 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Sivu

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018

LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018 LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018 1. SISÄLTÖ 1. SISÄLLYSLUETTELO 2. JOHDANTO Maapoliittinen ohjelma 3. MAAPOLITIIKAN YLEISET PERUSTEET JA KEINOVALIKOIMA

Lisätiedot

Tulevaisuuden Naantali. -valtuustokauden 2013-2016 strategia

Tulevaisuuden Naantali. -valtuustokauden 2013-2016 strategia Tulevaisuuden Naantali -valtuustokauden 2013-2016 strategia NAANTALIN KAUPUNKI 2 Johdanto Kaupungin arvot Tulevaisuuden Naantali, valtuustokauden 2013 2016 strategia on laadittu oloissa, joissa sekä kuntarakenteen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 4.5.2015 92 Kunnanhallitus 25.5.2015 121 Kunnanvaltuusto 3.6.2015 29

Kunnanhallitus 4.5.2015 92 Kunnanhallitus 25.5.2015 121 Kunnanvaltuusto 3.6.2015 29 Käsittely: Kunnanhallitus 4.5.2015 92 Kunnanhallitus 25.5.2015 121 Kunnanvaltuusto 3.6.2015 29 2 Sisältö 1. Keskeisiä käsitteitä... 3 2. Toimintaympäristö... 4 3. Strategiakartta... 5 4. Hailuoto luokseen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ / MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 LUONNOS 27.1.2014 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Sisällysluettelo

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö

HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö Elpo-työryhmä Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy hallitus Kunnanhallitus 13.04.2015 Valtuusto 27.04.2015 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Kunnan

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Kartat: Karttakeskus, L4356 Kuvat: Savonlinnan Seudun Matkailu Oy Christel Kautiala, Destia Sito Oy Ulkoasu ja taitto: Laura Pöllänen, Sito Oy Painopaikka:

Lisätiedot

Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014

Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014 Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014 Valtuusto 16.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO Sivu VUODEN 2012-2014 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT OHJEET NURMIJÄRVEN KUNNAN STRATEGIA...

Lisätiedot

1. Johdanto. Valkeakosken elinkeinojen kehittämisohjelma 2010 2013. 1. Johdanto... 3

1. Johdanto. Valkeakosken elinkeinojen kehittämisohjelma 2010 2013. 1. Johdanto... 3 Valkeakosken elinkeinojen kehittämisohjelma 2010 2013 Valkeakosken elinkeinojen kehittämisohjelma 2010 2013 1. Johdanto 1. Johdanto... 3 2. Valkeakosken kaupunki elinkeinopolitiikan edistäjänä... 4 2.1

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN MATKAILUSTRATEGIA

NAANTALIN KAUPUNGIN MATKAILUSTRATEGIA NAANTALIN KAUPUNKI MATKAILUSTRATEGIA 1 NAANTALIN KAUPUNGIN MATKAILUSTRATEGIA NAANTALIN KAUPUNKI MATKAILUSTRATEGIA 2 Johdanto Strategiaan kirjatun visionsa mukaan Naantali on itsenäinen, kestävästi kasvava,

Lisätiedot