Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien"

Transkriptio

1 Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonta

2 HELSINKI

3 Julkaisija: VALTIOVARANUINISTERIO 'ekijat: 'irkko Pohjoisaho-Aarti (pj) Aarja-Liisa Kahola (s.) Leima Letto (s.) uikaisun nimi : Moitus- ja vakuutusryhmittymm valvonta KUVAILULEHTI Juhsun laji: Muistio Toimeksiantaja: Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö Toimielimen asettamispäiva: 'ulkaisun osat: riivistelmä: ryöryhmän tehtävänä oli tehda lainszdantöehdotukset valvontaviranomaisten toimivallan ja työnjaon seikeytiämiseks iahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnassa. Työ~~hmtm tuli erityisesti tehdä ehdotukset ryhmittymän ja se] mistusyhteisön ~ telmästä seka koordinoivan viranomaisen maaritelmästä ja tehtävistä ryhmittymien taloudellisei sokonaisaseman kannalta keskeisten riskien valvomiseksi sekä ryhmittymän konsemitilinphätökseen sovellettavist jaannöksistä. Lisäksi työryhmän tuli tehda ehdotukset asiakastietojen salassapidosta ja tietojenvaihdosta rahoitus- j; vakuutusryhmittymään kuuluvien yritysten väiiuä ryhmittymien toiminnan ja tehokkaan riskienhallinnai varmistamiseksi. ryöryhmä ehdottaa, että rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnan tehostamiseksi säädetään erillinen laki rahoitus ja vakuutmryhmiitymän vaivonnasta. Lakia sovellettaisiin iyhmitsrmaan, johon kuuluisi vahuitään yksi suomalaine: luottolaitos- tai sijoituspalveluyritys ja vahintään yksi suomalainen vakuutusyhtiö ja jossa kummankaan toimialan osuu ci ohi vahäinen. Lain mukaan ryhrnittymalle nimettäisiin aina yksi koordinoiva valvontaviranomainen, joka olisi laiss. säädetyin edellytyksin toinen sekiorikohtaisista valvontaviranomaisista (RahoitustarkastusNakuutu~~alvontavirasto~ Ryhmittymfm emoyrityksen olisi ehdotuksen mukaan raportoitava säännöllisesti koordinoivalle valvonqviranomaisell ryhmittymän taloudellisesta asemasta. Muita koordtnoivalle valvontaviranomaiselle säädettyja tehtäviä olisivat muu muassa qhmittymään kuuluvien sektorikohtasen valvonnan ulkopuolelle jäävien yritysten tarkastaminer raportointiaineiston taikka muun valvonnan yhteydessä saatujen havaintojen perusteella tehtävien tarkastus- ja muide toimenpideehdotusten antaminen toiselle valvontavimnomaiselle, vlunittymän emoyrityksenä olevan holdingyhtiö omistajien ja johdon toiminnan arviointi, lain soveltamisohjeiden antaminen, sekä informointivelvollisuus ~yhmittymä omistusyhteisöä koskevista päätöksistä. Laissa säädettäisiin myös rahoitus- ja vakuutusryhmitlymie konsemitilinputökseen sovellettavista periaatteista. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että luottolaitostoiminnasta annetun lain, vakuutusyhtiölain, sgoituspalveluyriqksista annettua lain seka sijoitusrahastolain salassapitosä2möksiä muutettaisiin niin, että asiakastietojen lumttaminen olisi arkaluonteisia tietoja lukuun ottamatta sallittua edellä tarkoitettuun ryhtnittymaan kuuluvalle yrilyksefle asiakaspalvelu ja muun asiakassuhteen hoitamista varten, markkinointia sekä riskienhallintaa varten. Vastaavia tietojen luovutukseen liittyviä periaatteita voitaisiin soveltaa myös eräisiin muihin luottolaitosten ja vakuutusyritysten väiisiin taloudellisiin yhteenliittymiin. Työryhmä ehdottaa lisäksi eraitä muita muutoksia sektorikohtaisiin lakeihin. Avainsanat: Rahoitustoiminta, vakuutustoiminta, finanssiryhmttymá, fmanssitavaratalo Muut tiedot: Sajan nimi ja numero: Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 23i2001 Kokonaissivumäära: Kieli: 94 Suomi Jakaja: Valtiovarainministeriö. rahoitusmarkkinaosasto ISSN: Hinta: 50 mk + alv Valtiovarainministerö ISBN: Luottamuksellisuus: Juikinen

4 1 TYORYHM~ TOIMEKSIANTO VALMISTELU TYORYHMÄN KESKEISET EHDOTUKSET Ehdotusten yleiset lähtökohdat Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta Sektorikohtaisten lakien muutokset Finanssiryhmittymien valvontaa koskevan direktiiviehdotuksen huomioon ottaminen MUUT ESITYKSEEN VAIKUTTAVAT SEIKAT... 9 LIITE: EHDOTUS HALLITUKSFlu ESITYKSEKSI RAHOITUS- JA VAKUUTUSRYHRIITTYMIEN VALVONNASTA ANNETTAVAKSI LAIKSI JA LAEIKSI EUIDEN SIMEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTTAMISESTA Nykytila Nykyinen lainskkiäntö Luottolaitosten ja s~oituspalveluyritysten valvonta Vakuutusyhtiöiden valvonta Valvontayhteistyö Luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja vakuutusyhtiöiden ryhmävalvonta Asiakastietojen luovutusta koskevat säärinökset Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvontaa koskevat... saannökset Kansainvalinen kehitys l. 2.1 Ulkomainen lainsäädäntö Kansainvälisten ja;jestöjen suositukset Euroopan komission direktiiviehdotus finanssiryhmittymien valvonnasta Markkinoiden kehitys Yleistä Suomi Ulkomaat Nykytilan arviointi Rahoitus- ja vakuutusalan yhdentyrniskehitykseen liittyvät riskrt Yleistä Tartuntariski Intressiristiriidat Sääntelyn ja valvonnan katvealueiden hyväksikäyttö Lahs Wtötarpeen arviointi Valvonnan peruslähtökohdat Valvonnan tehostaminen Ryhmittymiin taloudeliisen aseman valvonta Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien toiminnan tehokkuus Toimialakohtaisen ryhmävalvonnan jatkuvuus... 31

5 1.3 Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset Yleistä Valvonnan ulottuvuuden laajentaminen Omistajakontrollin ja omistusyhteisön johdon valvonnan tehostaminen RyhmiQmän laajentumisen säätäminen luvanvaraiseksi Koordinoivan vdvontaviranomaisen määrittely ja tehtävät Tilinpäätöstä koskevat säännökset Sektorikohtaisten lakien muutokset Yleistä Salassapitoa ja tietojenvaihtoa koskevien sektorikohtaisten säännösten muuttaminen Omistusyhteisön ja konsolidointiryhmän määritelmiin muuttaminen Omistajakontrolii, johdon sopivuus ja luotettavuus, seka tilintarkastus Keskinaisten liiketoimien ilmoittaminen Päiiomien kaksuikertaisen hyväksikäytön estäminen Luottolaitosten osake- ja kiinteistönomistusrajoitusten soveltamisalan laajentaminen Esityksen vaikutukset Asian valmistelu Muut esitykseen vaikuttavat seikat YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT Lakiehdotuksen perustelut Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta Laki luottolaitostoiminnasta Rahoitustarkastuslaki SiJoitusr&astolaki Laki sijoituspalveluyrityksistä Vakuutusyhtiölaki Laki ulkomaisista vakuutusyntyksistä Vakuutusyhdistyslaki Laki Vakuutusvalvontavirastosta Voimaantulo LAKIEHDOTUKSET Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 79 $:n muuttamisesta Laki vakuutusyhdistyslain 16 luvun 10 $:n muuttamisesta Laki VakuutusvaIvontavirastosta annetun lain 2 :n muuttamisesta... 93

6 Sosiaali- ja terveysministeriölle Valtiovarainministeriölle 1 TYÖRYHMÄN TOIMEKSIANTO Sosiaah ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö asettivat työryhmän, jonka tehtävänä oli tehdä sellaiset vakuutus- ja rahoitusryhmittymiä koskevat lainsaadäntöehdotukset, jotka on tarpeen toteuttaa kiireellisesti. Työryhmän tehtävänä oli erityisesti tehdii lainsäädäntöehdotukset 1) valvontaviranomaisten toimivallan ja työnjaon selkeyttamisestä sellaisten rahoitus- ja vakuutus- ~hmittymien valvonnassa, joissa valvontaviranomaisilla nykyisin on päällekkäistä toimivaltaa tai joissa kumpikaan valvontaviranomainen ei ole toimivaltainen; työryhmän tuli erityisesti tehda ehdotukset rahoitus- ja vakuutusryhrnitty- ja sen omistusyhteisön määritelmästä seka koordinoivan viranomaisen määritelmästä ja tehtävista rahoitus- ja vakuutusryhmittymien taloudellisen kokonaisaseman kannalta keskeisten riskien kuten keskinäisten liiketoimien ja suurten asiakasriskien valvomiseksi sek sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmien riittävyyden varmistamiseksi; 2) rahoitus- ja vakuutusryhmittymän konsemitilinpäätökseen seka ryhmittymän omistusyhteisön tilinpäätökseen sovellettavista säännöksistä; 3) asiakastietojen sdassapidosta ja tietojenvaihdosta rahoitus- ja vakuutusryhmittymään kuuluvien yritysten välillä ryhmittymien toiminnan ja tehokkaan riskienhallinnan varmistamiseksi seka niistä ehdoista, joilla vastaavia periaatteita voidaan soveltaa muihin luottolaitosten ja vakuutusyritysten välisiin yhteistoimintajärjestelyihin; 4) rahoituspaive~uyritysten ja vakuutuslaitosten tqoamien toisiaan lähellä olevien tuotteiden jakelussa noudatettavista periaatteista. Työryhmän oli saatettava työnsä päätdkseen mennessä. Työryhmän oli lisäksi kirjallisesti esitettävä alustavat linjaukset edellä kohdissa 1 ja 2 tarkoitetuista ehdotuksista rnennessä. Työryhmän puheenjohtajaksi määrättiin ylijohtaja Markku Vesterinen Vakuutusvalvontavirastosta. Työlqhrnän jäseniksi Wttiin lainsaadtintoneuvos Erkki Sarsa valtiovarainministefiösta, finanssineuvos Heikki Solttila vaitiovarainministenosta, ylimatemaatikko Hely Salomaa sosiaali- ja terveysministeriöstä (1.5.ZOO 1 lukien johtaja Vakuutusvaivontavirastosta), hallitussihteeri Juhani Turunen sosiaaii- ja terveysministeriösta, lainsäädantöneuvos Anna-Riitta Wallin oikeusministeriostä, päälakimies E ja Rautanen Vakuutusvalvontavirastosta, ylimatemaatikko Pirkko Welin-Siikaluoma Vakuutusvalvontavirastosta, apulaisjohtaja Pirkko Pohjoisaho-Aarti Rahoitustarkasniksesta ja lakimies Reima Letto Rahoitustarkastuksesta, joka on toiminut myös työryhmän toisena sihteerinä.

7 Työryhmän toiseksi sihteeriksi kutsuttiin vakuutusylitarkastaja Marja-Liisa Kahola sosiaali- ja terveysministenöstä. Markku Vesterisen luovuttua tehtävästään Qöryhmän puheenjohtajana on toiminut apulaisjohtaja Pirkko Pohjoisaho-Aarti Rahoitustarkastuksesta. Työryhma otti nimekseen vakuutus- ja rahoitusvalvonnan kehittämistyöryhma II. 2 VALMISTELU Työryhmä on toimeksiannon kohdassa 1 mainittujen kysymysten osalta kayttanyt valmistelussaan lähtökohtana vakuutus- ja rahoitusvalvonnan kehittamistyöryhmän muistioon (Valtiovarainrninistenön työryhmamuistioita 9/99) sisaltyvää lakiehdotusta rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta, josta pyydettiin keväällä 1999 lausunnot keskeisilta viranomaisilta ja valvoitavia edustavilta järjestöiltä. Toimeksiannon kohdassa 2 (tilinpäätös) ja 3 (salassapito) mainitut ehdotukset on valmisteltu erillisissa alatyöryhmissa. Salassapitoa koskevassa alatyöryhmässä on ollut yllä mainittujen viranomaisten lisaksi edustajat Suomen Pankkiyhdistyksestä ja Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitosta. Työryhmä on Iaatinut ehdotuksensa hallituksen esityksen muotoon. 3 TYÖRYHMÄN KESKEISET EHDOTUKSET 3.1 Ehdotusten yleiset lähtökohdat Suomen markkinoille synty vuoden 2001 alusta ensimmäinen seka pankki- etta vakuutustoimintaa merkittävassa laajuudessa harjoittava rahoitus- ja vakuutusryhmittymä. Nykyisessä lainsäädännössä ei kaikilta osin oteta huomioon taman tyyppisiä konsernirakenteita, eikä esimerkiksi valvontavastuun jakoa Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston kesken ole seikeästi määritelty. Suomen markkinoille saattaa myös syntyä uusia sellaisia rahoitus- ja vakuutusryhrnittymia, joiden ryhmävalvonta ei välttämättä kuulu voimassa olevan lain nojalla millekään viranomaiselle. Tdlaisten ryhmittymren valvontaa koskevat periaatteet on lainsäädannössa tarpeen selkeyttaa kiireellisesti sen varmistamiseksi, ettei ryhmittymistä aiheudu sellaisia riskejä, jotka saafitavat ho juttaa rahoitusmarkkinoiden tai maksu- ja selvitysjarjestelmien hairiötöntä toimintaa ja siten vaarantaa myös tallettajien ja sijoittajien asemaa seka: vakuutettuja etuja. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien perustamisen yksi keskeisin syy on mahdollisuus tarjota rahoituspalveluja asiakkaille täyden palvelun periaatteelh. Mainitun tavoitteen saavuttaminen edellyttaa asiakastietojen hyväksikayttoa etenkin asiakasmarkkinoinnissa ja ryhmiqmään kuuluvien yritysten taqoamien tuotteiden ristiin myynnissä. Jos asiakastietojen luovuttamista tarpeettomasti rajoitetaan, jäävat yhdistymiseliä tavoiteltavat tehokkuus- ja synergiahyödyt kohonneiden kustannusten myötä usein saamatta. Nykyiset sektorikohtaiset säännökset poikkeavat asiakastietojen luovutusoikeuden sisällön ja laajuuden osalta toisistaan esimerkiksi siten, etta tietojen luovutus vakuutusyhtiösta samaan konserniin kuuluvaan pankktin ei ole sallittua. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymissä toimivien suomalaisten rahoituspalveluyritysten toiminnan tarkoituksenmukainen ja jestäminen ja kansainvälinen kilpailukyky samoin kuin riskien tehokas hallinta edellyttavat, etta lainsäädantö ei aiheettomasti vaikeuta tietojen luovuttamista ryhmitiyndän kuuluvien yritysten välillä silloin, kun se on tarpeen toiminnan kilpailukykyisen järjestämisen tai tehokkaan riskienhallinnan vuoksi.

8 Markkinoiden tehokas toiminta edellyttää Iis&si, etta kaikkien rahoitus- ja vakuutusryhmittymien tarjoamien säästö- ja sijoitustuotteiden jakelusta säädetään laissa mahdollisimman yhdenmukaisin perustein. 3.2 Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta Työryhmä ehdottaa, että rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnan tehostamiseksi säädetään erillinen laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta. Laki rakentuisi mahdoifisimrnan pitkäile kummankin sektoriviranomaisen tämänhetkisen toimivallan ja tehtäväjaon varaan ja lailla pyrittäisiin lähinnä varmistamaan, ettei nykyiseen valvontaan jää aukkoja tai katvealueita ja että sektorikohtaisen valvonnan tulokset kootaan riittävästi yhteen. Esityksellä ei kavenneftaisi sektorikohtaisen vaivontaviranomaisen oikeuksia ja velvollisuuksia sen valvottaviin nahden. Työryhmä ehdottaa, että lain soveltamisala määriteltäisiin rahoitus- ja vakuutusryhmittymän käsitteen avulla. Ryhmittymallä tarkoitettaisiin yritysryhmaa, jonka muodostavat emoyritys ja sen määräysvallassa olevat rahoitus- ja vakuutusalan yritykset. Ryhmittymän määritelmän täyttyrnisen edellytyksenä olisi lisaksi se, että emoyritys on luottolaitos, s~joituspalveluyritys, vakuutusyhtiö tai laissa tarkoitettu omistusyhteisö, ja ryhmittymaan kuuluvista yrityksistä vähintaán yksi on suomalainen hottolaitos tai sijoituspalveluyritys ja vahintään yksi on suomalainen vakuutusyhtiö. Ryhmittymään ei luettaisi työelakevakuutusyhtiöita. Ryhrnitiymän omistusyhteisölla tarkoitettaisiin laissa muuta emoyritystä kuin luottolaitosta, sijoituspalveluyritystä tai vakuutusyhtiöta, jonka tytaryntykset ovat suurimmaksi osaksi rahoitus- ja vakuutusalan yrityksiä. Keskinäisten liiketoimien raportointivelvollisuutta ja tarkastus- ja tiedonsaantioikeutta koskevia säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin myös ryhmittymään kuuluvan yrityksen kanssa bheisessä toiminnallisessa yhteydessa oleviin elakesäätiöihin, eläkekassoihin ja työelakevakuutusyhtiöihin. Työryhmä ehdottaa, että rahoitus- ja vakuutus~hmittymälle nimettäisiin aina yksi koordinoiva valvontaviranomainen. Sellaiseksi katsottaisiin jompikumpi sektorikohtaisista vaivontaviranomaisista (RahoitustarkastusNakuutusvaivontavirast, pääsääntöisesti sen mukaan, kumman valvottava on ryhmittymän emoyrityksenä. Jos emoyritys on muu kuin valvottava, koordinoivaksi valvontaviranomaiseksi luettaisiin se viranomainen, jonka sektoriin kuuluva liiketoiminta on ryhmittymiissä rnääräävämmässa asemassa. Ryhmittymän emoyrityksen olisi ehdotuksen mukaan raportoitava säännöllisesti koordinoivalle valvontaviranomaiselle ryhmittymän rakenne, konsernitilinpäätös, riskikeskittymat, kiinteistöomistus, seka ryhmittymän merkittävät sisäiset liiketoimet. Näiden ilmoittamisesta koordinoiva valvontaviranomainen antaisi tarkemmat määräykset. Muita koordinoivalle valvontaviranomaiselle nimenomaisesti säädettyja tehtäviä olisivat ryhmittymään kuuluvien sektorikohtaisen valvonnan utkopuolelle jäävien yritysten tarkastaminen, raportointiaineiston taikka muun valvonnan yhteydessa saatujen havaintojen perusteella tehtävien tarkastus- ja muiden toimenpide-ehdotusten antaminen toiselle valvontaviranomaiselle, lain soveitamisohjeiden antaminen, sekä informointivehollisuus ryhmittymän omistusyhteisöä koskevista päätöksistä. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymissä on tarpeen varmistaa viranomaiselle samansisältöiset oikeudet xyhmittyman omistajarakenteen sekä johdon sopivuuden ja luotettavuuden seuraamiseksi siitä riippumatta, onko ryhmittyman emoyrityksena toimiluvan saanut yntys vai ilman toimilupaa oleva holdingyhtiö. Tämän vuoksi työryhmä ehdottaa, etta koordinoivalla valvontaviranomaisella olisi oikeus arvioida tällaisen holdingyhtiön omistajien ja johdon toimintaa samassa laajuudessa kuin toimiluvan omaavassa emoyrityksessä. Työryhmä katsoo lisäksi, että rahoitus- ja vakuutusryhmittymiin laajeneminen valvonnan kannalta ongelmallisiin valtioihin saattaa estää koko ryhmittymib tehokkaan valvonnan. Tämän vuoksi laissa säädettäisiin erityisestä ryhmittymän yritykseen sovellettavasta ennakkoilmoitusvelvollisuudesta, joka koskisi uusia mi%iräysvallan synnyttavia hankintoja Euroopan Talousalueen ulkopuolisessa luotto- ja vakuutuslaitoksissa sekä sijoituspalveluyrityksissa. Ehdotuksen mukaan ilmoitus tehtäi-

9 siin koordinoivalle valvontaviranomaiselle, joila olisi oikeus laissa säädetyin edellytyksin vastustaa hankintaa. Työryhmä ehdottaa, että laissa säädettäisiin myös rahoitus- ja vakuutusryhmittymien konsemitilinpäätökseen sovelettavista periaatteista. Ehdotuksen mukaan rahoitus- ja vakuutustoiminnan erät voitaisiin esittaa konsernitaseessa ja -tuloslaskelmassa erikseen, ja kirjanpitolain periaatteista poiketen luottoiaitoslain ja vakuutusyhtiölain soveltamisalan piirissä olevien yritysten tilinpäätökset voitaisiin jättää oikaisematta konsernissa pääasiassa noudatettavien tilinpäätösperiaatteiden mukaisiksi siltä osin kuin luottolaitosten ja vakuutusyhtiöiden tilinpäätöstä koskevissa direktiiveissä säädetyt tilinpäätösperiaatteet poikkeavat toisistaan. Lisäksi laissa säädettäisiin ryhmittymän omistusyhteisön erillistilinpäätökseen sovellettavista säännöksistä. Lakiehdotuksen mukaan koordinoivana valvontaviranomaisena toimivan Rahoitustarkastuksen tai Vakuutusvalvontaviraston valtuudet määräytyisivät asianomaista viranomaista koskevien lakien perusteella, eikä esityksessä ehdoteta koordinoivalle valvontaviranomaiselle näistä laeista poikkeavia valvontavaltuuksia. Työryhmän toimeksiannossa ei ole edellytetty Rahoitustarkastuksen ja Vakuuhisvalvontaviraston valvontavaltuuksien yhdenmukaistamista eikä työryhmä ole tämän vuoksi tehnyt sitä koskevia ehdotuksia. Työryhmä pitaa kuitenkin tärkeänä, että viranomaisten valvontavaltuuksia kehitetään ja yhdenmukaistetaan jatkossa tarkistarnalla Rahoitustarkastusta ja Vakuutusvalvontavirastoa koskevaa lainsäädantöä. 3.3 Sektorikohtaisten lakien muutokset Työryhmän mielestä luottolaitostoiminnasta annettua lakia, vakuutusyhtiölakia ja sijoituspalveluyrityksistä annettua lakia on tarpeen muuttaa rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annettua lakia vastaavalla tavalla muun muassa johdon sopivuutta ja luotettavuutta, omistajakontrollia ja tilintarkastusta koskevien säännösten osalta. Tällä tavoin varmistettaisiin kilpailuneutraliteetti yhtäältä rahoitus- ja vakuutusryhmittymien, ja toisaalta yksinomaan pankki- tai vakuutustoiminta ha joittavien ryhmittymien välillä. Samalla on lainsäädännön selkiyttamiseksi tarpeen poistaa eraita epäjohdonmukaisuuksia mainittujen lakien välillä erityisesti sellaisista asiakokonaisuuksista, joiden erilaiselle sääntelylle ei ole osoitettavissa toiminnan erityisluonteesta taikka pakottavista taustadirektiiveistä johtuvia perusteita. Työryhmii ehdottaa lisäksi, että luottolaitoslain, vak~utusyhtiölain~ sijoituspalveluyrityksistä annettua lain sekä sijoitusrahastolain salassapitosäännöksiä muutettaisiin niin, että asiakastietojen luovuttaminen olisi henki1ötietolaissa tarkoitettuja arkaluonteisia tietoja lukuun ottamatta sallittua tässä laissa tarkoitettuun ryhmittymätin kuuluvaile yritykselle asiakaspalvelun ja muun asiakassuhteen hoitamista varten, markkinointia seka riskienhallintaa varten. Henkilötietoj en luovuttamiseen sovellettaisiin lisäksi henkilötietolain säännöksiä. Siltä osin kuin on kyse asiakasrekisterissä olevista tiedoista, edellä tarkoitettuja tietojen luovutukseen liittyviä periaatteita voitaisiin asiakassuhteen hoitamiseen liittyvien tietojen osalta soveltaa myös eräisiin muihin luottolaitosten ja vakuutusyritysten välisiin taloudellisiin yhteenliittymiin. 3.4 Finanssiryhmittymien valvontaa koskevan direktiiviehdotuksen huomioon ottaminen Työryhmällä on ollut kytössään Euroopan komission hyväksymä direktiiviehdotus finanssiryhmittymien valvonnasta. Työryhmän käsityksen mukaan liitteenä olevat lakiesitykset eivät merkittävästi poikkea direktiiviehdotuksesta, lukuun ottamatta ryhmittymän vakavaraisuussääntelyä, jonka toteuttamista tasa vaiheessa työryhmä ei ole pitänyt tarkoituksenmukaisena. Koska tarvittavat kansalliset lainsäädäntöesitykset on työryhmän mielestä tarpeen saattaa voimaan kiireellisesti odottamatta direktiivin valmistumista, esityksessä ei ole pyritty tziydelliseen yhdenmukaisuuteen näiden kahden hankkeen väiilla. Ehdotettua lainsäiidantöa joudutan siten todennäköisesti täy-

10 dentämään duektiivin johdosta ainakin vakavaraisuusvaatimuksen ja ryhmittymän määritelmän osalta. 4 MUUT ESITYKSEEN VAIKUTTAVAT SEIKAT Työryhmä on lisäksi selvittänyt toimeksiannon kohdan 4 mukaisesti tarvetta muuttaa rahoituspalveluyritysten ja vakuutuslaitosten tarjoamien toisiaan lähellä olevien tuotteiden jakelua koskevia saamöksia. Tältä osin työryhmä ei ole havainnut sellaisia muutostarpeita, jotka olisi tarpeen toteuttaa kiireellisesti, eika työryhmä ole sen vuoksi tehnyt toimeksiannon tätä osaa koskevia yksityiskohtaisia ehdotuksia. Työryhmä viittaa tältä osin erityisesti siihen, etta vakuutus- ja rahoitusvalvonnan kehittämistyöryhmän vuonna 1999 ehdottamista toimenpiteistä merkittävä osa on jo toteutettu. Työryhmä ehdottaa kuitenkin, että jatkovalmistelussa selvitetään vakuutussopimuslain 5 $:n mukaista markkinointivastuusäännöstä vastaavan säännöksen sisällyttämistä luottolaitoslainsaädäntöön. Saatuaan työnsä valmiiksi työryhm2 kunnioittavasti luovuttaa muistionsa sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle. Helsingissä. 3 1 päivänä toukokuuta 2001 Erkki Sarsa.I/ (ii;-e&, L- (LA---- Pirkko Welin-Siikaluoma w.l, Heikki ~olttila (j- &94-e--- Juhani Turunen / ~nna-riitta Wallin / Reima Letto

11 LIITE: EHDOTUS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI RAHOITUS- JA VAKUUTUSRYH- MITTYMIEN VALVONNASTA ANNETTAVAKSI LAIKSI JA LAEIKSI ERÄIDEN SII- HEN LIITTYVIEN LAKIEN MUU'ITAMISESTA 1 YLEISPERUSTELUT 1.1 Nykytila 1.1. I Nykyinen lainsäädäntö Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten valvonta Luottolaitoksia ja muita rahoitusmarkkinoilla toimivia valvoo Suomen Pankin yhteydessä oleva Rahoitustarkastus. Rahoitustarkastuksen asemasta, keskeisistä tehtävistä ja toimivaltuuksista valvotiaviin naden säädetään rahoitustarkastuslaissa ( ). Rahoitustarkastuksen valvottavia ovat rahoitustarkastustain mukaan muun muassa luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (1607/1993, jaljempänä luottolaitoslaki) tarkoitetut iuottolaitokset, ulkomaisen luottolaitoksen sivukonttorit ja edustustot, talletuspankin vakuusrahasto, sijoituspalveluyntyksistä annetussa laissa (579/1996) tarkoitetut sijoituspalvehyritykset, ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen sivuliike ja edustusto, rahastoyhtiöt, arvopaperipörssi ja optioyhteisöt. Rahoitustarkastuksen valvottavia ovat lisäksi luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen omistusyhteisöt. Rahoitustarkastuksen toimivaltaan ei kuulu vakuutuslaitosten valvonta. Rahoitustarkastuksen tehtävänä on lain mukaan valvoa, etta sen valvottavat toimivat lakien, asetusten, viranomaisten antamien määräysten ja ohjeiden seka omien yhtiöjärjestystensä, sääntöjensä ja ohjesääntöjensa mukaisesti. Rahoitustarkastus pyrkii toiminnah edistämään rahoitusmarkkinoiden vakautta sekä luo~usta vdvouavien ja markkinoiden toimintaan. Lainsäädännössä annettujen perustehtävien lisdcsi Rahoitustarkastus edistää markkinoiden tiedonsaantia sekä markkinoiden rakenteellista tehokkuutta ja toirnintavarmuutta. Toiminnan lähtökohtana on valvottavien omaa vastuuta sekä markkinakuria täydentava Wanomaisvalvonta. Rahoitustarkastus suorittaa tehtäväänsä muun muassa antamalla määräyksiä valvottavilieen niitii koskevien säännösten noudattamisesta sekä tollnittamalla tarkastuksia valvottavissaan. Sen tehtävänä on varmistaa, että toimiluvan saaneilla rahoitusmarkkinoiden osapuolilla on riittävät taloudelliset ja muut edellytykset hajoittaa toimintaansa ja että ne noudattavat päätöksenteossaan asianmukaisia menettelytapoja. Rahoitustarkastuksen valvontavaltuudet määritellään rahoitustarkastuslaissa tyhjentävästi, eikä säännöksiä ole luottolaitoslaissa tai yksittäisissä pankkilaeissa. Valvontavaltuudet ovat lahtökohtaisesti samansisältöiset kaikkiin Rahoitustarkastuksen valvottaviin nähden. Rahoitustarkastuksella on läsnäolo-oikeus valvottavien hallintoelinten kokouksissa seka oikeus kutsua ne koolle tarvittaessa. Rahoitustarkastuksella on oikeus saada tarkastettavakseen valvottavaa ja sen asiakasta koskevat asiakirjat ja muut tallenteet, seka valvottavan tietojenkäsittely- ja muut järjestelmät sekii kassa ja muut varat.

12 Direktiivissa 95/26/ETY (jäljempänä BCCI- dzrektrivi) säädettyjen velvoitteiden voimaan saattamiseksi rahoitustarkastuslakiin lisättiin vuonna 1996 siiämökset tilintarkastajan velvollisuudesta antaa aktiivisesti tietoja Rahoitustarkastukselle. Valvottavan tilintarkastajan on viipymättä ilmoitettava Rahoitustarkastukselle tehtävänsä yhteydessä tietoonsa saamasta seikasta tai päätöksestä, jonka voidaan katsoa nkkovan valvottavaa koskevia säännöksiä, vaarantavan valvottavan toiminnan jatkamisen tai johtavan tilintarkastuskertomuksessa muistutuksen tai tilinpäätöksen vahvistamista koskevan kielteisen lausunnon antamiseen. Rahoitustarkastuksella on laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus antaa tarpeellisia tietoja muulle rahoitusmarkkinoita valvovalle viranomaiselle. Lisaksi tietoja on oikeus antaa vaition vakuusrahastolle, esitutkintaviranornaiselle, syyttajalle tai muulle lain mukaan tiedon saantiin oikeutetulle viranomaise~ie. Rahoitustarkastus voi asettaa asiamiehen valvomaan valvottavan toimintaa, jos sen asian hoidossa on esiintynyt taitamattomuutta, varomattomuutta tai väännkaytöksiä. Rahoitustarkastus voi tehostaa vaatimuksiaan asettamalla uhkasakon sellaiselle valvottavalleen, joka ei ole toiminnassaan noudattanut sitä koskevia säännöksiä Rahoitustarkastuksen päätöksestä valitetaan korkeimpaan haliinto-oikeuteen. Rahoitustarkastus voi luottolaitoslain mukaan esittää valtiovarainrninistenöile luottolaitoksen toimiluvan peruuttamista tai rajoittamista, jos jokin laissa säädetyistä toimilupaa koskevista edellytyksistä ei enää täyty. Edellytykset liittyvät muun muassa omistajien ja hailintohenkilöiden luotettavuuteen, sek luottolaitoksen tehokasta valvontaa estäviin merkittäviin sidonnaisuuksiin, joita sovelletaan sekä toimilupaa myönnettäessä, että jatkuvassa valvonnassa. Sijoituspalveluyrityksistä annetun lain mukaan sijoituspalveluyrityksen toimilupaedellytykset ovat päiiosin samansisaltöiset kuin luottolaitoksilla. Jos valtioneuvosto päättää peruuttaa sijoituspalveluyrityksen toimiluvan taikka rajoittaa sitzi, on ennen päätöstä kuultava Rahoitustarkastusta. Toimilupaedellytykset perustuvat luottolaitoksilla luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun direktiivin 2000/12/EY ja sijoituspalveluyrityksillä direktiivin 93/22/EY vaatimuksiin. Sen lisäksi, että omistajien sopivuus ja luotettavuus on mainittu nimenomaisena toimilupaedellytyksenii, asetetaan luottolaitoslaissa erityinen ennakkoilmoitusvelvoilisuus tahoille, joiden suora tai valillinen omistus luottolaitoksen osake- ja osuuspäiiomasta taikka äänivallasta tulisi ylittämään tai alittamaan yhden kymmenesosan, yhden viidesosan, yhden kolmasosan ja puolet taikka jos hankinnan kautta muutoin syntyy oikeus käyttaa vastaavaa vaikutusvaltaa luottolaitoksen hallinnossa. Rahoitustarkastuksella on oikeus kolmen kuukauden kuluessa vastustaa hankintaa, jos omistus haittaisi luottolaitoksen varovaisten ja terveiden liikeperiaatteiden kehitystä. Rahoitustarkastuksella on ornistajanvaihdoksen jälkeen myös mahdollisuus kieltää äänioikeuden käyttö valvottavassa, mikäli uusi omistaja vaarantaa edellä mainittujen periaatteiden toteutumisen. Mikäli osakkeet hankitaan rahoitustarkastuksen vastustuksesta huolimatta tai jos ilmoitus jätetään tekemättä, voi rahoitustarkastus kieltää omistajan aaniva1ia.n ka,vttamisen. Tämä niin sanottuun laadulliseen omistajakontrolliin liittyvä ilmoitusmenettely perustuu direktiivin 2000/12EY säännöksiin. Sijoituspalveluyrityksiin sovellettavat laadullista omistajakontrollia koskevat sääm6kset ovat p%- periaatteiltaan samansisältöiset kuin luottolaitoksilla. Alin ilmoituskynnys on sijoituspalveluyrityksista annetun lain mukaan kuitenkin viisi prosenttia sijoituspalveluyrityksen osakkeista tai aanivallasta. Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen hallintohenkilöiden sopivuuden ja luotettavuuden arvioinnin kohdalla ei ole vastaavaa ennakkokontrollia kuin omistajilla, mutta asianomaisen Iainsäädannön mukaan muutoksista on välittömästi ilmoitettava Rahoitustarkastukselle. BCCl-direktilvin voimaan saattamisen rnyota luottolaitoslain ja sijoituspalveluyrityksistä annetun lain toimilupaedellytyksiä koskevaan luetteloon lisättiin vaatimus, jonka mukaan luottolaitoksen ja muun oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön välillä oleva merkitiäva sidonnaisuus ei saa estää luottolaitoksen tehokasta valvontaa. Lisäksi cdcllytetaan, että edella tarkoitettuun oikeushenkilöön

13 tai luonnolliseen henkilöön sovellettavat Euroopan talousalueen ulkopuolisen valtion lait, asetukset tai hallinnolliset määräykset eivät estä tehokasta valvontaa. Merluttävän sidonnaisuuden syntymisestä ja siinä tapahtuneesta muutoksesta on luottolaitoslain ja sijoituspalveluyrityksistä annetun lain mukaan ilmoitettava välittömästi RahoitustarkastukseIle Vakuutusyhtiöiden valvonta Vakuutusyhtiöiden ja muiden vakuutuslaitosten valvonta ja tarkastus kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle. Ministeriön hallinnollisessa alaisuudessa toimii Vakuutusvalvontavirasto, jonka tehtäväksi vakuutusvalvonta ja -tarkastus on saadetty. Vakuutusvalvontaviraston toiminta-ajatuksena on vahvistaa luottamusta suomalaiseen vakuutusjärjestelm- ja edistää ja jestelmän tehokkuutta vakuutuksenottajien ja vakuutettujen eduksi valvomalla ja tarkastamalla vakuutus- ja elakelaitosten seká muiden valvottavien toimintaa ja talouden kehitystä. Viraston tehtävänä on muun muassa operatiivisten valvontatehtävien suorittaminen, yksittäistä valvottavaa koskevien asioiden ratkaiseminen ja valvottavien hakemuksesta tehtavat päätökset ja poikkeusluvat. Lakiateken työeläkevakuutuksen huomattavan yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi työehkevakuutuksen perusteita koskevien päätösten tekeminen kuuluu kuitenkin sosiaali- ja terveysministeriölle. Vakuutusvalvontaviraston hallintoa koskevat säännökset sisältyvät Vakuutusvalvontavirastosta annettuun lakiin (78/1999 ) ja sen nojalla annettuun asetukseen (102 /1999 ). Laissa säädetään myös viraston valvottavista, keskeisistä tehtävistä ja johtokunnan kokoonpanosta. Säännökset vakuutuslaitosten valvonnan aineellisesta sisdlöstä ja valvontaviranomaisen käytettävissä olevista valtuuksista sisältyvät kutakin vakuutusiaitostyyppiä koskevaan yksityiskohtaiseen erityislakiin. Tärkein vakuutuslaitoksia koskevista laeista on vakuutusyhtiölaki ( ), joka sisaltaa säännökset vakuutusyhtiöiden toiminnasta ja valvonnasta. Lakisä&teistä työelakevakuutusta ja yrittäjäeläkevakuutusta harjoittavien vakuutusyhtiöiden valvonnasta on säännöksiä lisaksi työel&evakuutusyhtiöistä annetussa laissa ( ). Muita valvonnan alaisia vakuutuslaitoksia sekä yhteisöjä ja laitoksia täiia hetkellä ovat muun muassa ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetussa laissa (398f1995) tarkoitetun ulkomaisen vakuutusyhtiön edustusto, vakuutusyhdistyslaissa (1250/1987) tarkoitettu vakuutusyhdistys, vakuutuskassalaissa (1 164f 1992) tarkoitettu vakuutuskassa ja eläkesäätiölaissa (1 774/1995) tarkoitettu eläkesäätiö. Vakuutusvalvontavirasto valvoo myös suomalaisia vakuutusomistusyhteisöja siten kuin vakuutusyhtiölain 14 ja 14b luvussa säädetään. Vakuutusvalvontavirastolla on oikeus tarkastaa vakuutusyhtiön ja sen tytaryhteisön liikettä ja muuta toimintaa. Virastolla on oikeus suorittaa tarkastuksia vakuutusyhtiön tiloissa seka osallistua yhtiön päättävien toimielinten kokouksiin. Vakuutusvalvontavirasto voi antaa vakuutusyhtiölle huomautuksen, kehottaa yhtiötä ko rjaarnaan asian tai kieliää yhtiötä jatkamasta ministeriön tai Vakuutusvalvontaviraston virheellisena pitämää menettelyä, jos vakuutusyhtiö ei noudata lakia, toimilupaansa, yhtiöjärjestystään tai viranomaisten antamia määräyksiä, jos yhtiö on käyttanyt hyvän vakuutustavan vastaisia menettelytapoja taikka jos yhtiön toiminnassa on ilmennyt vaarinkaytöksiä. Vakuutusvalvontavirasto voi tehostaa vaatimuksiaan asettamalla uhkasakon valvottavalle. Jos viraston kehotusta tai kieltoa ei noudateta, virasto voi kieltää vakuutusyhtiötä antamasta uusia vakuutuksia, kunnes asia on ko jattu. Vakuutusvalvontavirasto voi asettaa asiamiehen valvomaan valvottavan toimintaa, jos yhtiön toiminnassa on ilmennyt vakuutuksenottajien tai vakuutettujen edut taikka yhtiön toiminnan j atku wuden vakavasti vaarantavia puutteita tai vaa;rinkaytöksia.

14 Vakuutusvalvontavirasto voi esittaa sosiaali- ja terveysministeriölle vakuutusyhtiön toimiluvan peruuttamista tai rajoittamista, jos vakuutusyhtiön toirniluvalle asetetut edellytykset eivät Vakuutusvalvontaviraston käsityksen mukaan enää ole olemassa. Samoin kuin luottolaitoksilla ja sijoituspalveluyrityksilla, toimiluvan edellytykset liittyvät muun muassa omistajien ja hallintohenkilöiden luotettavuuteen, seka vakuutusyhtiön tehokasta valvontaa estäviin merkittäviin sidonnaisuuksiin, joita sovelletaan seka toimilupaa myönnettäesq että jatkuvassa valvonnassa. Vakuutusyhtiön omistajiin sovelletaan laadullista omistajakontrollia koskevia säännöksia jotka ovat pääperiaatteeltaan sarnansisäitöiset kuin luottolaitoksilla. Vakuutusyhtiölain säännökset perustuvat kolmannen henkivakuutusdirektiivin 92/96/ETY ja kolmannen vahinkovakuutusdirektiivin 92/49/ETY säännöksiin. Valvovan viranomaisen edellytykset kieltää vakuutusyhtiön osakkeiden hankinta on vakuutusyhtiöiaissa liitetty vakuutustoiminnan terveen kehityksen vaarantamiseen. Äänioikeuden menemisen lisäksi ilmoitusmenettelyyn liittyväni4 sanktiokeinoina mainitaan vakuutusyhtiölaissa Vakuutusvalvontaviraston oikeus asettaa vakuutusyhtiölle ehtoja joita se pitää tarpeellisena vakuutustoiminnan terveen kehiwksen kannalta. Kiellon vastaisesti toteutettu osakkeiden tai takuuosuuksien hankinta on lisäksi vakuutusyhtiölaissa erikseen kriminalisoitu vakuutusyhtiörikkomuksena. Muilta osin säännökset vastaavat sisallöltaan sitä, mita edellä on todettu luottolaitosten kohdalla Valvontayhteistyö Sek rahoitus- etta vakuutusvalvonnan tavoitteena on kehittää valvontaviranomaisten yhteistyötä rahoitusmarkkinoiden valvonnassa. Tämän vuoksi muun muassa Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontawaston johtokunnan kokoonpano on lähes yhdenmukainen. Lisäksi Rahoitustarkastuksen johtokunnan nimenomaisena tehtävänä on rahoitustarkastuslain mukaan VakuutusvalvontaWaston kanssa tehtävän yhteistyön periaatteiden vahvistaminen. Vastaava säännös sisaityy myös Vakuutusvaivontavirastosta annettuun lakiin. Rahoitustarkastuslaki oikeuttaa Rahoitustarkastuksen Iuovuttarnaan salassapitovelvollisuuden estämättä tietoja muuan muassa muulle rahoitusmarkkinoita valvovalle viranomaiselle tai sellaiselle yhteisölle, joka kotimaassaan lain nojalla hoitaa vastaavaa tehtävää kuin Rahoitustarkastus. Lain esitöissa mainitaan kyseisen pykäian koskevan muun muassa sosiaali- ja terveysministeriölle luovutettavia tietoja. Vakuutusyhtiölaki, eläkesäätiölaki ja vakuutuskassalaki puolestaan oikeuttavat Vakuutusvalvontaviraston luovuttamaan vakuutussalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja muun muassa Rahoitustarkastukselle. Tietojenvaihtoon oikeuttavien pykäiien taustalla ovat lähes samansisältöiset pankki- sijoituspalvelu- ja vakuutusdirektiivien säännökset, joissa myös viitataan nimenomaisesti toisiin sektorikohtaisiin viranomaisiin. Myös direktiivissa 2000f 12/ EY seka vakuutusyritysryhmän lisävalvontaa koskevassa direktiivissa 98 /78/EY mainitaan viranomaisyhteistyön osapuolena toisen sektorin valvontaviranomaiset. Tiedonvaihtosikeus on BCCI-direlciiivin implementoinnin johdosta vuonna 1996 laajennettu koskemaan myös eräitä muita viranomaisia. Rahoitustarkastus on laatinut yhdessa Vakuuaisvalvontaviraston kanssa yhteisen valvontapöytakqan, jonka tarkoituksena on dokumentoida ja selkeytki vakuutus- ja rahoitusvalvonnan yhteistyötä ja menettelytapoja valvonnan eri osa-alueilla. Mainittujen viranomaisten kesken on myös allekqoitettu yksitylskohtaisernpi valvontapöytakirja Sampo-konsernin valvonnasta. Käykinnón yhteistyötä tehdään muun muassa Sammon valvontarybmässä. Rahoitustarkastus ja Vakuutusvalvontavirasto ovat myös yhdessä muiden pohjoismaisten valvontaviranomaisten kanssa allekirjoittaneet pöytakirjan rahoitus- ja VakuutUsryhmiUyma Nordean valvonnasta. Nordean valvontaa varten on myös perustettu valvontaryhmä, joka koostuu mainittujen valvontaviranomaisten edustajista. ValvontapöytakuJoilla ei kuitenkaan ole oikeudellista merkitystä vaan viranomaisten oikeudet ja velvollisuudet määräytyat yksinomaan asianomaista viranomaista koskevan lam mukaisesti.

15 Luottolaitosten, sijoituspalvelu yritysten ja vakuutusyhtiöiden ryhmävalvonta Luottolaitokset ja sijoituspalveluyri tykse t Luottolaitoksen taloudellisen aseman arvioinnissa keskeisen osan muodostaa yksittaisen toimiluvan omaavan yrityksen valvonnan lisaksi konsolidoitu valvonta, jonka soveltamisala määritellään konsolidointiryhmän käsitteen avulla. Konsolidointiryhrnän määritelmän tarkoituksena on rajata niiden yritysten joukko, johon kuuluvat yntykset ovat sellaisessa taloudellisessa tai hallinnollisessa riippuvuussuhteessa luottolaitoksen kanssa, että niiden taloudellinen asema ja keskinäiset liiketoimet luotioiaitoksen kanssa voivat merkittävästi vaikutiaa luottolaitoksen taloudelliseen asemaan. Valvonnan laajentaminen toimiluvan saaneiden yritysten ulkopuolelle on tärkeää erityisesti sen vuoksi, että pääosaa luottolaitokselle ja sijoituspalveluyritykselle sallitusta liiketoiminnasta voidaan harjoittaa ilman toimilupaa. Toisentyyppinen lähestymistapa eli keskittyminen yksinomaan toimiluvan omaavien luottolaitosten valvontaan saattaisi johtaa siihen, että luottolaitos siirtäisi osan liiketoiminnastaan ilman toimilupaa olevaan tyt&yritykseen. Tämä puolestaan vaikeuttaisi muun muassa luottolaitoksen taloudellisen kokonaiskuvan arviointia. Konsolidoitua valvontaa koskevat säännökset perustuvat direktiiviin 2000/ 12/EY. Luottolaitoksen konsolidointiryhmään luetaan suomalaisen ja ulkomaisen luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen ja omistusyhteisön lisäksi luottolaitostoiminnasta annetussa laissa ja sijoituspaiveluyrityksisiä annetussa laissa tarkoitetut suomalaiset ja ulkomaiset rahoituslaitokset ja palveluyritykset. Konsolidointiryhmään kuuluvan ulkomaisen mtyksen kohdalla ensisijainen valvontavastuu on m k s e n kotivaltion valvontaviranomaisella, mutta tytaryrityksen luvut tulee yhdistellä suomalaisen luottolaitoksen laskelmiin esimerkiksi sen konsolidoitua vakavaraisuutta laskettaessa. Rahoituslaitoksen ja palveluyrityksen käsitteillä ei ole luottolaitoslainsäädännön ulkopuolella itsenäistä merkitystä vaan niiden tavoitteena on saattaa luottolaitoksen konsolidoidun valvonnan piiriin sellaiset luottolaitokselle sallittua liiketoimintaa tai luottolaitoksen toimintaa palvelevaa toimintaa lxqoittavat yritykset, jotka ovat luottolaitoksen määräysvallassa. Konsolidoitu valvonta ulottuu luottolaitoksen määräysvallassa olevien yritysten lisäksi sellaisiin emoyrityksiin, jotka käyttávat rnwysvaltaa luottolaitoksessa. Direktiivissa 2000/12/EY tállaiset emo yritykset jaetaan kahteen tyyppiin: rahoitusalan hallintayhtiöön ja monialan hallintayhtiöön. Keskeinen ero näiden välillä on edeliä se, että vain rahoitusalan hallintayhtiöt luetaan luottolaitoksen konsolidointiryhmään ja ne ovat Rahoitustarkastuksen valvottavia. Rahoitusalan hallintayhtiöstä käytetään laissa nimitystä omistusyhteisö. Luottolaitoslain mukaan emoyritys kuuluu omistusyhteisönä luottolaitoksen konsolidoidun valvonnan piiriin, jos pääosa sen tytaryrityksistä on luotto- ja rahoituslaitoksia. Luottolaitoksen emoyritykset ovat kuitenkin niiden liiketoiminnan luonteesta riippumatta aina rahoitustarkastuslain 11 #:n 4 momentissa tarkoitetun tarkastus- ja tiedonsaantioikeuden kohteena. Luottolaitoksen konsolidoiaia bloudellista asemaa koskevat rajoitukset litayvat muun muassa konsolidoitujen omien varojen, vakavaraisuuden ja konsolidoitujen asiakasriskien määrään. On kuitenkin huomattava, että konsolidointityhmän kuuluvaa yritystä itseään eivät koske mainitut taloudellista asemaa koskevat rajoitukset, jollei kyse ole konsolidointiryhm~ kuuluvasta toisesta luottolaitoksesta tai sijoituspalveluyrityksestä. Luottolaitoslain ja sijoituspalveluyisfksistä annetun lain mukaan luottolaitoksella ja vastaavasti sijoituspalveluyrityksellii seka sen konsolidointtryhmaan kuuluvalla yntyksellä on oltava sen toimintaansa nähden riittävä sisäinen valvonta ja riittävät riskienhallintajajesteimat. Luo#olaitoslaissa konsolidointiryhtnän käsiikeseen viitataan myös muun muassa omien osakkeiden hankinnan rahoittamista ja pantiksi ottamista (24a #), tilinpáatöstä ( #), talletussuojarahaston kannatusmaksua (6% g), salassapitovelvollisuutta (94 4) ja asiakkaiden tunnistamista (95 4) koskevissa säännöksissa.

16 Sijoituspalveluyritysten konsolidoituun valvontaan sovelletaan samoja periaatteita kuin luottolaitosten konsolidoituun valvontaan. Vakuutusyhtiön taloudellisen tilan arviointi perustuu ensinnäkin yksittäisen vakuutusyhtiön valvontaan. Vakuutusyhtiön on täytettävä vakuutusyhtiölain edellyttamat vakavaraisuusvaatirnukset, jotta se voi jatkaa normaalisti toimintaansa. Vakuutussektorilla on myös vastikään saatettu voiman ryhmävalvontaa koskevat swökset vakuutusyritysryhmään kuuluvien vakuutusyritysten lisävalvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja direktiivin 98/78/EY (lisavalvontadirektiivi) myötä. Lisävalvontadirektiivin tarkoituksena on taydentää yksittäisiin vakuutusyrityksiin liittyvää valvontaa koskevia direktiiveja vakuutusyritysryhmän muodostavien vakuutusyritysten valvontaa koskevalla lainsäämöllä, jotta vakuutusvalvontaviranomaiset pystyvät tekemään perustellurnman arvion ryhmään kuuluvan vakuutusyrityksen taloudellisesta tilasta. Tavoitteena on estää vakuutusyrityksen vakavaraisuuden heikkeneminen ryhmittymään kuuluvien yritysten pääoman kaksinkertaisen hyväksikäytön johdosta ja pyrkiä vdttämään tästä aiheutuvat riskit sekä estää ryhmään kuuluvien yritysten taloudellisen aseman vaarantuminen tyhmän sisäisten liiketoimien johdosta. Vaikka ryhm kuuluvat yksittäiset vakuutusyritykset tayttavat laissa säädetyt vakavaraisuusvaatimukset, myös ryhmiin kokonaisuutena on täytettava taloudellista asemaa koskevat säännökset. Lisavalvontadirektiivi saatettiin voimaan vakuutusyhtiölain muutoksella (949/2000), joka tuli voimaan pääosin Vakuutusyhtiön lisävalvontaa koskevat säännökset sisaltyät vakuutusyhtiölain 14b lukuun. Luvussa on säiimökset muun ohessa vakuutusyhtiön ja vakuutusomistusyhteisön velvollisuudesta sisäisen valvonnan järjestämiseen, seka mukautetun vakavaraisuuslaskelman laatimisesta, josta sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen. Laskelma on laadittava silloin, kun vakuutusyhtiö on osakasyrityksenä v&intään yhdessä vakuutusyrityksessä, ulkomaisessa jälleenvakuutusyrityksessii tai kolmannen maan vakuutusyntyksessa tai kun vakuutusyhtiön emoyrityksenä on vakuutusornistusyhteisö, ulkomainen jälleenvakuutus yritys tai kolmannen maan vakuutus yritys. Vakuutusyritykseen rinnastetaan laissa myös suomalainen työeläkevakuutusyhtiö. Lukuun sisältyy myös säännökset vakuutusyritysryhmään kuuluvien yritysten sisäisten liiketoimien valvonnasta. Laissa on laajennettu Vakuutusvalvontaviraston tarkastusoikeutta lisavalvonnan alaisen vakuutusyhtiön emoyritykseen ja emoyrityksen tytaryritykseen niiden tietojen tarkastamiseksi, joilla saattaa olla merkitystä lisävalvonnassa. Vakuutusyhtiön sidosyritys, osakasyritys ja osakasyrityksen sidosyritys on velvoitettu määrätyissä tapauksissa toimittamaan Vakuutusvalvontavirastolle hallussaan olevat lisavalvonnan kannalta tarpeelliset tiedot. Vakuutusyhtiölain mukaan vakuutusomistusyhteisöllä tarkoitetaan emoyritysta, jonka pääasiallisena toimintana on hankkia ja omistaa osuuksia Srtaryrityksistä, jotka ovat vakuutusyrityksiä, ulkomaisia jälleenvakuutus yrityksiä tai kolmannen maan vakuutusyrityksiä ja joista vähintään yksi on vakuutusyhtiölaissa tarkoitem vakuutusyhtiö Asiakastietojen luovutusta koskevat säännökset Luottolaitoslain mukaan 1uottolaitokselIa ja sen kanssa samaan konsolidointiryhmään kuuluvalla yntyksella on oikeus antaa pankkisalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja samaan konserniin tai konsolidointiryhmään kuuluvalle yhteisdle, jos tietoja vastaanottavan yhteisön hallintoelinten jäseniä tai toimihenkilöitä koskee luottolaitoslaissa säädetty tai sitä vastaava salassapitovelvollisuus. Siten pankki voi saiassapitosäännösten estämättä luovuttaa salassa pidettäviä tietoja samaan konserniin lcuuluvalle muullekin yhteisölle kuin pankin kanssa samaan konsolidointiryhmään kuuluvalle yhteisölle (esimerkiksi vakuutusyhtiölle).

17 Vakuutusyhtiön oikeudesta luovuttaa asiakasta koskevia salassa pidettäviä tietoja säädetään vakuutusyhtiölaissa. Toisin kuin luottolaitoslaissa, vakuutusyhtiölaissa on selkeästi määritelty ne tahot, joille vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja saa luovuttaa. Lain mukaan vakuutusyhtiö voi luovuttaa vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja muun ohessa vakuutusyhtiön kanssa samaan konsemiin tai sen kanssa samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvalle vakuutus- tai eläkelaitokselle korvausasioiden hoitoa, vakuutussopimuksen tekemistä ja vakuutusliikkeen haqoittamisen kannalta tarpeellisten muiden tehtävien hoitamista varten; ei kuitenkaan terveydentilaan liittyviä tietoja. Koska vakuutusyhtiö voi luovuttaa salassa pidettäviä tietoja vain samaan konserniin kuuluvdle vakuutus- tai eläkelaitokselle, se ei voi luovuttaa tällaisia tietoja esimerkiksi samaan konsemiin kuuluvalle pankille. Sijoituspalveluyrityksistä annetun lain mukaan sijoituspalveluyrityksella ja sen konsolidointiryhmään kuuluvalla rahoituslaitoksella on oikeus antaa asiakasta koskevia salassa pidettäviä tietoja samaan konsemiin kuuluvalle yhteisölle, jos sen hallintoelinten jäseniä tai toimihenkilöitä koskee laissa saadetty tai vastaava salassapitovelvollisuus ja jos tiedon antaminen on vastaanottavan yhteisön riskien hallinnan kannalta tarpeen. Lain säännös eroaa luottolaitoslain vastaavasta säännöksesb siinä, että tiedon antamisen on oltava vastaanottavan yhteisön riskien hallinnan kannalta tarpeen. Sijoitusrahastolaissa ei ole vastaavaa tietojen luovuttamista koskevaa säännöstä kuin luottolaitoslaissa tai sxjoituspalveluyrityksistä annetussa laissa. Näin ollen rahastoyhtiö tai säilytysyhteisö on oikeutettu antamaan rahasto-osuudenomistajan tai jonkun muun taloudellista asemaa tai liike- tai ammattisalaisuutta koskevan tiedon ainoastaan syyetaja- tai esitutkintaviranornaisille rikoksen selvittämiseksi sekä muuten laissa tällaisten tietojen saantiin oikeutetulle viranomaiselle. Kaikilla edei1a mainituilla, kuten muillakin yrityksillä, henkilötietojen Iuovuttamista rajoittavat lisäksi henkilötietolain ( ) säännökset Rahoitus- ja vakuutusryhmittynuen valvontaa koskevat säännökset Nykyisessä luottolaitos- tai vakuutuslainsäädännössa ei ole varsinaisia rahoitus- ja vakuutusryhmittymiä koskevia säännöksiä. Lamaadantöön sisällytettiin kuitenkin 1990-luvun puolivälissä eraitä finanssiryhmäkomitean mietinnössä (I991:36) ehdotettuja muutoksia, jotka koskevat luottolaitosten ja vakuutusyhtiöiden muodostamia konserneja. Rahoitus- ja vakuutustoiminnan erillään pitämisen varmistamiseksi saatettiin voimaan luottolaitoslain 15 4, jonka mukaan luottolaitoksen toimitusjohtaja ei saa olla luottolaitoksen kanssa samaan konserniin kuuluvan vakuutusyhtiön toimitusjohtaja, eikä enemmistö luottolaitoksen hallituksen jäsenistä saa olla samaan konsemiin kuuluvan vakuutusyhtiön hallituksen jäseniä tai toimitusjohtaja. Vakuutusyhtiölain 7 luvun 3 on vastaava säämös vakuutusyhtiön johdon osalta. Komitean ehdotuksiin perustuu myös luottolaitoslain 16 9, jonka mukaan päätökset luotonannosta ja sijoittamisesta samaan konserniin kuuluvaan vakuutusyhtiöön on tehtävä luottolaitoksen hallituksessa, ja sitä soveltuvin osin vastaava vakuutusyhtiölain 12 luvun 6. Luottolaitoslain 75 :n 2 momentin 3 kohdan mukaan luottolaitoksen tai sen konsolidointiryhmään kuuluvan yrityksen sijoittaessa oman pääoman ehtoista rahoitusta (osakesijoituksen, pääomalainan tai debentuurin kautta) yli 10-prosenttisesti omistettuun vakuutusyhtiöön, tulee asianomaiset sijoitukset vähentää luottolaitoksen ja sen konsolidointiryhmim omista varoista. S äännöksella on ennen kaikkea haluttu estä3 pääomien moninkertainen hyvhikayttö pankkien ja vakuutusyhtiöiden valilla. Vakuutusyhtiöitä koskee vakuutusyhtiölain 1 luvun 4 9 :n mukainen lai nanottokielto, jonka mukaan luottoa voi ottaa ainoastaan poikkeustapauksissa. Vakuutusyhtiöt eivät rny6skim saman luvun 4a :n mukaan saa antaa vakuutta samaan konsemiin kuuluvan luotto- ja rahoituslaitoksen sitoumuksesta

18 1.1.2 Kansainvälinen kehitys Ulkomainen lainsäädantö Rahoitus- ja vakuutusryhmittymiä koskevien erityissäämösten laajuus ja sisältö vaihtelee Euroopan Talousaiueella merkittävästi. Kansallisen s-telyn tarpeeseen on vaikuttanut ennen kaikkea rahoitus- ja vakuutusryhmittymien toiminnan laajuus asianomaisessa valtiossa. Ehh kattavin lainsaadantö on nybsin Norjassa, jossa rahoitustoimintaa koskeva lainsäädäntöä on muutoinkin monilta osin harmonisoitu. Esimerkiksi rahoitustoimintalain (1988/40) s-ökset koskevat sekä luottolaitoksia että vakuutusyhtiöitä, jotka on laissa määritelty rahoituslaitoksiksi. Lainsäädännön harmonisointi koskee Norjassa myös rahoituslaitosten vakavaraisuuslaskentaa. Tämä on toteutettu siten, että kaikkiin luottolaitoksiin, vakuutusyhtiöihin ja holdingyhtiöihin sovelletaan luottolaitosdirektiivin mukaista 8 %:n vähimmäisvaatimusta. Laissa on myös ryhmittymän keskinäisiä liiketoimia koskevia säännöksiä, joiden mukaan liiketoimet on tehtava noudattaen tavanomaisia markkinahintoja ja -ehtoja. Ryhmittymäliä on myös oltava johdon hyväksymät sisäiset ohjeet keskinaisissä liiketoimissa noudatettavista periaatteista. Lisaksi laissa on nimenomaiset kiellot sisaryritysten valisistä konsemiavustuksista, seka ryhmittyw kuuluvalle yritykselle tai sen puolesta annettavista luotoista ja takauksista. Myös Tanskassa on vastih täsmennetty lainsäädäntöä rahoitus- ja vakuutusalan ryhmittymiä silmäiki pitäen. Kesäkuussa 2000 annettujen säännösten myötä luottolaitosten vakavaraisuussäännösten soveltamisala on laajentunut aiemmin sääntelyn ulkopuolelle jääneisiin holdingyhtiöihin ja rahoitusalan konsemeihin. Uudet säännökset koskevat ensinnäkin sellaisia konsemeja, joissa holdingyhtiön tytiuyritykset ovat pääasiassa pankkeja ja vakuutusyhtiöita, eika vakuutustoiminnan osuus ole vähäinen. Konsernien lisäksi vakavaraisuussäännöksiä sovellettaisiin myös edellä viitattuihin yksittäisiin holdingyhtiöihin. Konserneihn kuuluvat yksittäiset vakuutusyhtiöt laskevat vakavaraisuutensa edelleen vakuutusyhtiösäännösten mukaisesti. Lainsäädäntöteknisesti soveltamisalan muutos toteutettiin siten, että luottolaitoslainsää&töön (ja vakuutuslainsäädäntöön) luodaan uusi laajennettu omistusyhteisön käsite. Laajennetulla omistusyhteisöllä tarkoitettaisiin yritystä, joka on muu kuin direktiivissä 2000/12/ETY tarkoitettu omistusyhteisö ja jonka pääasiallisena toimintana on hankkia omistusosuuksia rahoitustoimintaa ha joitettavissa yrityksissä. Rahoitustoimintana pidettaisiin tässä yhteydessä mm. vakuutus-, pankki-, kiinnitysluottopankki- ja arvopaperiväiitystoimintaa. Vastaava määritelmä sisailytettäisiin myös vakuutuslainsäädäntöön, jonka mukaan tällaiseen omistusyhteisöön ja sen konserniin sovellettaisiin luottolaitoslainsaadannön mukaisia vakavaraisuusvaatimuksia. Espanjassa rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvontaa koskevat säännökset tulivat voimaan Säännöksissä määritellääu muun muassa rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta vastaava koordinoiva valvontaviranomainen. Myös rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuslaskennasta ja riskikeskittymien seurannasta on julkaistu erillissäännökset Kansainvälisten järjestöjen suositukset Baselin pankkivdvontakomitean toimeksiannosta perustettiin luvun alkupuolella Tripartite Group-niminen työryhmä, johon kuuluivat suurimpien EU-jäsenmaiden lisäksi myös Yhdysvaltojen ja Japanin edustajat. Työryhmä julkaisi vuonna 1995 loppuraportin (BS/95/32) rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta. Samana vuonna Baselin pankkivalvontakomitea, kansainvälinen arvopaperimarkkinakomissio (IOSCO) ja kansainvalinen vakuutusvalvojjen yhdistys (IA1S) perustivat uuden yhteistyöelimen (Joint Forum on Financial Conglomerates, jäljempänä Joint Forum), jossa oli mukana myös komission edustaja. Helmikuussa 1999 Joint Forum julkaisi suosi-

19 tuksen kansainvälisten rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta. Joint Forumin ehdotukset käsittelevät qbnittyrnän pääomavaatimusta, johdon ja omistajien luotettavuutta ja tietojenvaihtoa, koordinoivaa valvontaviranomaista, sisaisia liiketoimia ja suuria riskikeskittymiä Euroopan komission direktiiviehdotus finanssiryhmittymien valvonnasta Euroopan komissio antoi ehdotuksen finanssiryhmittyrnään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspdveluyntysten lisävalvontaa koskevaksi direktiiviksi. Direktiiviehdotuksen johdanto-osassa smtelyn tarpeellisuutta perustellaan muun ohessa sillä, että nykyinen sektorikohtaisen sääntelyn soveitamisala ei ole riittäviin kattava finanssiryhmittymiä silmällä pitäen. Tämä synnyttaa sääntelyn katvealueita. Toisaalta ehdotuksen mukaan sektorikohtaisissa säännöksissä on myös tarpeettomia päällekkaisyyksiä ja epajohdonmukaisuuksia, jotka voivat aiheuttaa tarpeettomia kustannuksia valvottaville. Esimerkiksi ryhmittymain emoyritys voi olla sarnanaikaisesti seka vakuutus- että luottolaitosdirektiiveissa säännelty omistusyhteisö, johon kohdistuu kaksinkertaiset velvoitteet viranomaisraportoinnin osalta. Keskeiset ehdorukser Direktiiviehdotuksessa sääntelyn kohteena olevan finanssiryhmittymän käsite määritellään huomattavan laajasti niin, että lahtökohtaisesti kaikki toisiinsa läheisessä sidoksissa olevat yritykset luetaan samaan ryhmittymään. Läheisen sidoksen mäiiritelmästä johtuen ryhmittymän edellytykset esimerkiksi tilanteessa, jossa yritys omistaa välillisesti 20 % toisen yrityksen osakepääomasta. Ryhmittymän tulisi lisdcsi taseella mitaten harjoittaa pääasiallisesti rahoitus- ja vakuutustoimintaa, siihen tulisi kuulua vähintään yksi vakuutustoimintaa ja vahintään yksi luottolaitos- tai sijoituspalvelutoimintaa hajoittava yritys, ja kummankaan sektorin osuus ei saisi olla vähäinen. Sektorien keskinäisiä osuuksia mitattaessa rajana pidettäisiin tällöin 10 %, joka laskettaisiin vakavaraisuusvaatimuksen ja taseen keskiarvosta. Toimivaltaiset viranomaiset voisivat yhdessä sopia 10 %:n kynnyksen alentamisesta kuten myös muiden toiminnan laajuutta kuvaavien kriteerien valinnasta. Direktiiviehdotuksessa mzrite1lään uusi monialan rahoitushallintayhtiön (mixed financial holding company) käsite. Tälk tarkoitettaisiin muuta kuin toimiluvan omaavaa emoyritystä, jonka tytaryrityksistä vähintään yksi on toimiluvan omaava yritys ja joka yhdessä tytaryntysten kanssa muodostaa finanssiryhmitiymän. Ehdotuksen mukaan finanssiryhmittymään sovelletaan erillistä vakavaraisuusvaatimusta, jonka laskemisesta esitetään useita vaihtoehtoisia menetelmiä. Menetelmät perustuvat Joint Forumin helmikuussa 1999 julkaisemaan raporttiin. Vakavaraisuuspääomien osalta komissio ehdottaa psoman jakamista kolmeen osaan (pankki/vakuutus/yhteinen pääoma), joista vain yhteisen pääoman ylijäämä voisi kattaa toisen sektorin mahdollista alij W. Pankkien oman pääoman eria koskevia rajoituksia sovellettaisiin myös finanssiryhmittymän tasolla. Ehdotukseen sisaltyy ryhmittymiin sisaisia liiketoimia ja riskikeskittymia koskevia säännöksiä, joissa painopiste on ensisijaisesti laadullisissa vaatimuksissa. Siten direktiiviehdotuksessa edellytetään fiskienhallintajajestelmilta ja sisäiseltä valvonnalta riskikeskittymien ja sisäisten liiketoimien tunnistamk-, mittaamis- ja seurantajärjestelmien kehittämistä. Raportoinnin osalta tämä merkitsee sitä, etta suurille riskikeskittymille ei asettaisi määrällistä enimmaisrajaa. Jäsenvaltiot voisivat kuitenkin sallia rnämiilisten rajojen asettamisen kansallisissa säännöksissa. Ehdotukseen sisältyy varsin kattavat säännökset ns. koordinoivan valvontaviranomaisen nimeämisestä, sen tehtävistä sekä toimivaltaisten valvontaviranomaisten yhteistyösa ja tietojenvaihdosta. Koordinoivaa valvontaviranomaisen nimeämistä koskevissa säännöschdotuksissa on selkeästi kes-

20 kitytty rajat ylittävien finanssiryhmittymien valvontavastuun jakamiseen. Tämä tulee esille etenkin yksityiskohtaisissa säännösehdotuksissa, joilla pyriiään määrittelemään säännöt koordinaattorin määräytymiselle useassa valtiossa toimivissa konglomeraateissa. Vaikka sääntely ensi sijassa kohdistuukin rajat ylittäviin tapauksiin, todetaan direktiiviehdotuksen johdanto-osassa koordinaattorin nimittämisen olevan tarpeen myös kansallisissa finanssiryhrnittymissa. Koordinoivan valvontaviranomaisen tehtävinä mainitaan ehdotuksessa ryhmittymää koskevan informaation kerääminen ja edelleen valittamisen koordinointi, ryhmittyman taloudellisen kokonaisaseman arviointi ryhmittymän rakenteen, organisaation ja sisäisten risluenhallintaj~estelmien arviointi seka valvontatoimenpiteiden suunnittelu ja koordinointi. Tehtäväiuettelo ei oie tyhjentävä vaan valvojat voisivat esimerkiksi valvontapöytaki rjoissaan sopia koordinaattorin muista tehtävistä. Ehdotukseen sisältyy säännöksiä, jotka liimat finanssiryhmittymään kuuluvien yritysten keskinäiseen tiedonvaihtoon, viranomaisten tiedonsaantiin finanssiryhmittymään kuuluvista yrityksistä, sek viranomaisten keskinäiseen tiedonvaihtoon. Yritysten keskinäisen tiedonvaihdon osalta jäsenmaiden edellytetään varmistavan, että kansallisessa lainsäädännössä ei ole esteitä yritysten väiiselle tiedonvaihdolle valvonnan piiriin kuuluvissa asioissa. Jäsenmaiden olisi myös varmistettava, että viranomaisilla on tiedonsaantioikeus kaikista finanssiryhmittymien valvonnan piiriin kuuluvista yrityksistä ja tiedoista. Viranomaisten keskinäisen tiedonvaihdon osalta ehdotukseen sisältyy v~immäisluettelo tiedonvaihdon kohteena olevista osa-alueista. Direktiiviehdotukseen sisdtyy eräitä muutoksia luottolaitoksia, sijoituspalveluyrityksia ja vakuutusyhtiöita koskeviin direktiiveihin, joilla yhdenmukaktettaisiin sektorikohtaisia säännöksiä muun muassa ryhmittymän määritelmien, pääomien kaksinkertaisen hyväksikäytön ja viranomaisten välisen yhteistoiminnan osalta. Muutoksilla pyritään varmistamaan kilpailuneutraliteetti finanssiryhmittyrnien ja p%siallisesti rahoitus- tai vakuutustoimintaa hqoittavien ryhmittymien välillä Markkmoiden kehitys Yleistä Seh Suomessa että ulkomailla perinteisen luotonannon merkityksen väheneminen, rahoitus- ja vakuutustoiminnan kansainvälistyminen seka riskienhallinnan ja pääomien hyväksikäytön tehostaminen ovat johtaneet kuluvan vuosikymmenen aikana merkittäviin rakennemuutoksiin pankki- ja vakuutussektorilla. Yksi rakennekehityksen ilmenemismuotoja molemmilla sektoreilla on ollut liiketoimintakokonaisuuksien kasvattaminen sulautumisten ja muiden yritysjärjestelyjen kautta. Paitsi sektorien sisällá, yhdistymiseen ja yhteistoiminnan tiivistamiseen tähtääviä järjestelyjä on toteutettu eri tavoin myös pankkien ja vakuutusyhtiöiden kesken. Järjestelyjen taustalla on yllä mainittujen toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten lisäksi ennen kaikkea kiristyvä kilpailu kotitalouksien rahoitusvarallisuudesta. Suomessa pankkitalletusten houkuttelevuutta on lisäksi osaltaan vähentänyt myös talietussuojan rajaaminen ja talletuksia koskevien verohuojennusten purkaminen. Kilpailun kiristyminen on johtanut pankkien ja vakuutusyhtiöiden ta joamien sijoitustuotteiden vaiisten erojen kaventumiseen ja tuotevalikoiman monipuolistumiseen. Tuotteiden lähentymistä on tapahtunut ennen kaikkea perinteisten pankkitalletusten ja sijoitusvakuutusten vdillä. Koska sektorikohtaiset direktiivit rajaavat tiukasti yksittäisten tuotteiden tarjoamisoikeuden vain asianomaisen toimiluvan saaneille yrityksille, on tuotevalikoiman laajentaminen edellyttänyt esimerkiksi pankeilta erillisen vakuutusyhtiötytäryrityksen perustamista. Kansainvälisesti on olemassa myös useita esimerkkejä, joissa vakuutusyhtiön tyiaryrityksenä on pankki. Usein pankkien ja vakuutusyhtiöiden kanssa samassa konsernissa toimii myös sijoitusrahastotoimintaa haqoittava rahastoyhtiö. Suoran tytaryhtiöomistuksen lisäksi yleisiä ovat olleet holdingyhtiöja rjestelyt, jolloin pankki ja vakuutusyhtiö ovat yhteisen emoyrityksen omistuksessa. Viimeksi mainittuun malliin on

EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 3 päivänä lokakuuta 2001

EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 3 päivänä lokakuuta 2001 FI EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 3 päivänä lokakuuta 2001 Suomen valtiovarainministeriön pyynnöstä, joka koskee ehdotusta hallituksen esitykseksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 81 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (9) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla tämän luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 203.30 Dnro 7/790/2002 Antopäivä: 7.5.2002 Voimassaoloaika: 1.6.2002 lukien toistaiseksi 1 (5)

RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 203.30 Dnro 7/790/2002 Antopäivä: 7.5.2002 Voimassaoloaika: 1.6.2002 lukien toistaiseksi 1 (5) 1 (5) Kotimaisille sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen konserniin tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymään kuuluvien yritysten keskinäisten liiketoimien

Lisätiedot

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet Standardi Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä Määräykset ja ohjeet dnro 5/120/2006 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Standardin tavoite

Lisätiedot

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Muutokset alleviivattu 1(5) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Rahoituspainotteisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän emoyritykselle MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys laiksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

Lisätiedot

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 19/2001 vp. hallituksen esityksen laiksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta sekä laeiksi

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 19/2001 vp. hallituksen esityksen laiksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta sekä laeiksi TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 19/2001 vp Hallituksen esitys laiksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2009 vp Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30.7.2004/699

Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30.7.2004/699 Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30.7.2004/699 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymän

Lisätiedot

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle lukien toistaiseksi 1 (5) Luottolaitoksille Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

Laki. ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta EV 77/2000 vp - HE 34/2000 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain, vakuutusyhdistyslain ja vakuutuksenvälittäjistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnalle

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Standardi 1.5. Nimi ja nro 2

Standardi 1.5. Nimi ja nro 2 Standardi 1.5 Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonta Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet 6 3 Kansainvälinen viitekehys 8 4 Normiperusta

Lisätiedot

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta

rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2004 vp Hallituksen esitys laiksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 482. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 482. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2003 N:o 482 496 SISÄLLYS N:o Sivu 482 luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta... 2191 483 sijoitusrahastolain muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2001 N:o 362 368 SISÄLLYS N:o Sivu 362 Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta... 1029 363 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015. 305/2015 Laki. ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015. 305/2015 Laki. ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015 305/2015 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työntekijäin eläkelain sekä yrittäjien eläkelain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi työntekijäin eläkelakiin ja

Lisätiedot

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä HE 63/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ 1 (7 ) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan ja sijoituspalveluyrityksistä

Lisätiedot

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.10 Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Rahoitustarkastukselle RA4.10 dnro 14/120/2006 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Kansainvälinen viitekehys 5 4 Normiperusta

Lisätiedot

Laki. Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Laki. Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 4 :n 2 momentin 7 kohta ja 32 b :n 5 momentin 4 kohta, sellaisina

Lisätiedot

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Omistusyhteisöille Luottolaitoksille MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA Rahoitustarkastus antaa luottolaitostoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014 166/2014 Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Standardi RA1.6. Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.6. Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.6 Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

Laki. ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2004

Laki. ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2004 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2004 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaisista vakuutusyhtiöistä 17 päivänä maaliskuuta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 105 :n sekä ulkomaisen luottoja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a ja 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Talousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TaVM 4/2001 vp). Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavat

Talousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TaVM 4/2001 vp). Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavat Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 206/2000 vp). Talousvaliokunta on antanut asiasta

Lisätiedot

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2004 vp

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2004 vp TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2004 vp Hallituksen esitys laiksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 26/2013

Määräykset ja ohjeet 26/2013 Määräykset ja ohjeet 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 29.6.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 01.01.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 23/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi työeläkevakuutusyhtiöistä. annetun lain 29 e :n, eläkesäätiölain

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 23/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi työeläkevakuutusyhtiöistä. annetun lain 29 e :n, eläkesäätiölain EDUSKUNNAN VASTAUS 23/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 29 e :n, eläkesäätiölain 88 ja 100 a :n ja vakuutuskassalain 132 ja 134 :n muuttamisesta Asia Hallitus on

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 26/2013

Määräykset ja ohjeet 26/2013 Määräykset ja ohjeet 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 29.6.2014 Muutospäivä: 7.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräys osuuspankkien yhteenliittymän omien varojen ilmoittamisesta

Määräys osuuspankkien yhteenliittymän omien varojen ilmoittamisesta 1 (6) Osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisölle Määräys osuuspankkien yhteenliittymän omien varojen ilmoittamisesta Rahoitustarkastus antaa osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

S t a n d a r d i R a h o i t u s - j a v a k u u t u s r y h m i t t y m i e n v a l- v o n t a. Määräykset ja ohjeet

S t a n d a r d i R a h o i t u s - j a v a k u u t u s r y h m i t t y m i e n v a l- v o n t a. Määräykset ja ohjeet S t a n d a r d i 1. 5 R a h o i t u s - j a v a k u u t u s r y h m i t t y m i e n v a l- v o n t a Määräykset ja ohjeet dnro 13/790/2003 2 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet 6 3 Kansainvälinen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 24.05.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.201431.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Arvopaperimarkkinalain mukaan arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

1 Soveltamisala ja sovellettavat säännökset

1 Soveltamisala ja sovellettavat säännökset /XRWWRODLWRNVLOOH 2PLVWXV\KWHLV LOOH 0bb5b

Lisätiedot

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.4 Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustar Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

OHJE OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄÄN KUULUVIEN LUOTTOLAITOSTEN OMISTAMIEN LUOTTO- JA RAHOITUSLAITOSTEN OSAKKEIDEN JA OSUUKSIEN ILMOITTAMISESTA

OHJE OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄÄN KUULUVIEN LUOTTOLAITOSTEN OMISTAMIEN LUOTTO- JA RAHOITUSLAITOSTEN OSAKKEIDEN JA OSUUKSIEN ILMOITTAMISESTA RAHOITUSTARKASTUS OHJE Nro 301.5 Dnro 3/220/97 Antopäivä: 26.3.1997 Voimassaoloaika: 23.5.1997 lukien toistaiseksi 1 (3) Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle OHJE OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄÄN

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 7/2016

Määräykset ja ohjeet 7/2016 Määräykset ja ohjeet 7/2016 Ohjeet moitteettomista palkitsemisjärjestelmistä sekä palkitsemiseen liittyvistä tiedonantovelvollisuuksista Dnro FIVA 11/01.00/2016 Antopäivä 30.8.2016 Voimaantulopäivä 1.1.2017

Lisätiedot

Standardi RA3.1. Nimi ja nro 2

Standardi RA3.1. Nimi ja nro 2 Standardi RA3.1 Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3

Lisätiedot

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Vero 2010 -tapahtuma 10. 11.3.2010 Päivi Turunen Esityksen sisältö Mikä Finanssivalvonta on ja mitä se tekee? Mikä on Finanssivalvonnan rooli pitkäaikaissäästämisessä?

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 9/2014

Määräykset ja ohjeet 9/2014 Määräykset ja ohjeet 9/2014 LEI-tunnuksen käyttöönotto Dnro FIVA 14/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

RA RAPORTOINTI PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS. Tavoitteet, tausta ja normiperusta

RA RAPORTOINTI PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS. Tavoitteet, tausta ja normiperusta 1 (5) RA RAPORTOINTI PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS Tavoitteet, tausta ja normiperusta Valvonnan toteuttamiseksi valvottavat toimittavat Rahoitustarkastukselle tietoja, joiden avulla Rahoitustarkastus valvoo

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

ehdotetaan laajennettavaksi. Vastaisuudessa myös Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saanut sijoitusrahasto

ehdotetaan laajennettavaksi. Vastaisuudessa myös Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saanut sijoitusrahasto 1993 vp - Ta VM 15 - HE 309/1992 vp Talousvaliokunnan mietintö n:o 15 hallituksen esityksestä laeiksi sijoitusrahastolain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunta on lähettänyt 24

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2014

Määräykset ja ohjeet 10/2014 Määräykset ja ohjeet 10/2014 Julkistettavat tiedot varojen vakuussidonnaisuudesta ja varoista, jotka eivät ole vakuuskäytössä Dnro FIVA 15/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 27.12.2014 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Finanssivalvonnasta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi osuuspankeista

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

Laki. Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Laki. Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 3 :n 2 momentin 7 ja 7 a kohta ja 3 momentin 9 ja 10 kohta, 13 :n

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty yhteisö (1 ja siihen rinnastettava

Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty yhteisö (1 ja siihen rinnastettava ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

HE 170/2008 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain

HE 170/2008 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain HE 170/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyyskassalakiin lisättäväksi säännökset, jotka koskevat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 922. Laki. sijoituspalveluyrityksistä. Annettu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 922. Laki. sijoituspalveluyrityksistä. Annettu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2007 N:o 922 941 SISÄLLYS N:o Sivu 922 Laki sijoituspalveluyrityksistä... 4011 923 Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta... 4039

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS TOIMENPIDEHINNASTO (5) Liite Dnro 9/040/2003 6, 21 (LLL 39, 5 )

RAHOITUSTARKASTUS TOIMENPIDEHINNASTO (5) Liite Dnro 9/040/2003 6, 21 (LLL 39, 5 ) RAHOITUSTARKASTUS TOIMENPIDEHINNASTO 1.10.2003 1 (5) RAHOITUSTARKASTUKSEN TOIMENPIDEMAKSUT Laki sijoituspalveluyrityksistä (SIPAL) luokka Poikkeuslupapäätös konsernitilinpäätöksen tai konsolidointiryhmän

Lisätiedot

Työeläkevakuutusyhtiöille sallitun myynti- ja markkinointiyhteistyön rajat sekä salassa pidettävien tietojen luovuttaminen

Työeläkevakuutusyhtiöille sallitun myynti- ja markkinointiyhteistyön rajat sekä salassa pidettävien tietojen luovuttaminen LAUSUNTO 1 (3) Minna Helle 26.4.2012 Finanssivalvonta kirjaamo@finanssivalvonta.fi Dnro 5/204/2011 Finanssivalvonnan kannanottoluonnos 21.3.2012 Työeläkevakuutusyhtiöille sallitun myynti- ja markkinointiyhteistyön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015. 355/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. vakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015. 355/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. vakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 355/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015

Lisätiedot

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. 1(5) ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVE- LUYRITYKSEN TILINPÄÄTÖKSESTÄ, KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOI- MINTAKERTOMUKSESTA

VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVE- LUYRITYKSEN TILINPÄÄTÖKSESTÄ, KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOI- MINTAKERTOMUKSESTA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistioluonnos 1(5) Rahoitusmarkkinaosasto 24.9.2015 VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVE- LUYRITYKSEN TILINPÄÄTÖKSESTÄ, KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOI-

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Täydennys Finanssivalvonnan lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi Lausunto 1 (5) Valtiovarainministeriö Rahoitusmarkkinaosasto PL 28 00023 HELSINKI VM019:00/2013 Täydennys Finanssivalvonnan lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi laiksi luottolaitostoiminnasta

Lisätiedot

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 :n muuttamisesta

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 :n muuttamisesta Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 :n muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain (879/2008) 1 :n 1 momentin 21 kohta

Lisätiedot

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 :n muuttamisesta

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 :n muuttamisesta Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain ja 6 :n muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain (879/2008) :n momentin 20 kohta ja 6

Lisätiedot

Standardi RA4.2. Operatiivisiin riskeihin liittyvien tapahtumien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.2. Operatiivisiin riskeihin liittyvien tapahtumien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.2 ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle RA4.2 dnro 4/120/2004 2 (11) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 1.1 Kohderyhmä 3 2 Tavoitteet

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 623/2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 623/2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 2014 623/2014 Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä elokuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT HE 79/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

talousvaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 52/2001 vp

talousvaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 52/2001 vp PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 52/2001 vp Hallituksen esitys laiksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Talousvaliokunnalle JOHDANTO

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 2014 610/2014 Laki luottolaitostoiminnasta Annettu Helsingissä 8 päivänä elokuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA OIKEUS

Lisätiedot

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain (879/2008) 1 :n 1 momentin 6 kohta, 4 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 ~ - HE 113 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilakia muutettavaksi siten, että laissa säädettäisiin Euroopan

Lisätiedot

MÄÄRÄYS OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISESTA 1 (8) Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle MÄÄRÄYS OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan ja osuuspankkilain

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Asiakasvalitusten käsittely Dnro FIVA 15/01.00/2012 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 Muutospäivä: 1.1.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 207. Laki. Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2009

SISÄLLYS. N:o 207. Laki. Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2009 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2009 N:o 207 214 SISÄLLYS N:o Sivu 207 Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta... 2861 208 Laki luottolaitostoiminnasta

Lisätiedot

A. EI-AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI-AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT Hyväksytty hallituksessa 27.05.2016, versio 1.0.2 ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI-AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 697. Laki. asianajajista annetun lain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 30 päivänä heinäkuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 697. Laki. asianajajista annetun lain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 30 päivänä heinäkuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä elokuuta 2004 N:o 697 710 SISÄLLYS N:o Sivu 697 Laki asianajajista annetun lain muuttamisesta... 1959 698 Laki valtion oikeusaputoimistoista annetun

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2007 N:o 121 151

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2007 N:o 121 151 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2007 N:o 121 151 SISÄLLYS N:o Sivu 121 Laki luottolaitostoiminnasta... 378 122 Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2003 Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan luottolaitostoiminnasta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT Voimaan 1.1.2013. Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT Voimaan 1.1.2013. Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty

Lisätiedot