Asia: Lausuntopyyntö luonnoksesta lääketeollisuuden eettisiksi ohjeiksi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asia: Lausuntopyyntö luonnoksesta lääketeollisuuden eettisiksi ohjeiksi"

Transkriptio

1 Suomen Kuluttajaliitto ry Lääketeollisuus ry:lle Asia: Lausuntopyyntö luonnoksesta lääketeollisuuden eettisiksi ohjeiksi Yleistä: Suomen Kuluttajaliitto pitää periaatteessa hyvänä asiana sitä, että lääketeollisuudella on omaehtoinen eettinen valvontakoodi, jota päivitetään, mutta pitää ohjeiden toteutumista ja valvontaa käytännössä ongelmallisena ja riittämättömänä ja rikkomusten sanktioita liian pieninä. Lääkemarkkinointia säätelevät Suomen lääkelaki ja lääkeasetus sekä EU-direktiivi ja myös näiden noudattamisen suhteen lääkeyritysten lääkemarkkinoinnissa/toiminnassa on reilusti parantamisen varaa. Onkin tärkeä huomauttaa ja havaita, että lääkemarkkinoinnin valvontakunta ja tarkastusvaliokunnat soveltavat vain lääkemarkkinoinnin ohjeita (s. 4). Tekstissä on kautta linjan paljon epäselviä ja paljon tulkinnanvaraa jättäviä kohtia, jotka herättävät kysymyksiä siitä kuka ja miten asioita määrittelee (omaehtoisuus). Yksityiskohdat: Lääkemarkkinoinnin ohjeet: Lääkemarkkinointi ja lääkkeistä tiedottaminen ovat eri asioita kuin lääkeinformaatio ja tiedon jakaminen. Johdannossa näitä kaikkia käytetään sekaisin, mutta lääkemarkkinoinnin määritelmään palataan myöhemmin (2, 6 ): markkinointi on myynnin edistämistä jonka kaupallista luonnetta ei tule peittää ja vastaanottajan on miellettävä asia markkinoinniksi (mainos ei ole informaatiota, esim. s. 7). Ohjeiden mukainen määritelmä, että kuluttajilla tarkoitetaan kaikkia muita kuin terveydenhuoltohenkilöstöön kuuluvia (s. 5) on hyvä, mutta lääkeyritykset käyttävät markkinointikanavana mediaa ja yritykset (ainakin osa) katsovat myös median edustavan terveydenhuoltohenkilöstöä (kts. myös : toimittajia kustannetaan matkoille erilaisiin tilaisuuksiin). Ohjeiden soveltamisalaan (3 ) liittyen kohtien f-g ilmaisut, ei pyritä suoraan edistämään lääkkeen myyntiä ovat epäselviä ja jättävät liikaa tulkinnanvaraa. Sivun 6 ilmaisu puuttuminen voi antaa virheellisen kuvan lääkkeestä ja sivun 7 ilmaisu ilman erityisiä perusteluja liittyen tiedon valikoimiseen, haittavaikutuksiin ja lääkeriippuvuuteen ovat epäselviä ja tulkinnanvaraisia. 8 Sisältää tärkeitä huomioita, koska kuvallisia esityksiä, jotka ovat omiaan halventamaan tai loukkaamaan potilasryhmiä käytetään tälläkin hetkellä markkinoinnissa. 11 Toimivaltaisten viranomaisten hyväksymästä rokotuskampanjaa koskevasta tiedottamisesta väestölle on tärkeä, mutta on huomattava että tiedottaminen siinä muodossa kuin sitä nykyisin harjoitetaan on markkinointia, johon useampi asiantuntija ja media on viime aikoina tarttunut. Lisäksi rokotemarkkinointia harjoitetaan useampien rokotteiden kohdalla sen sijaan että tiedotettaisiin siitä rokotteesta, johon viranomainen on antanut luvan; Lääkeyritysten informaatio sairauksista on sai- 1

2 rauksien markkinointia eikä reseptilääkkeistä informoiminen/markkinointi kuluttajille kuulu lääkeyrityksille (intressiristiriidan takia). Epäselviä ja tulkinnanvaraisia ilmauksia tässä yhteydessä ovat tasapuolista ja asiallista, riittävästi tietoa myös lääkkeettömistä hoitomuodoista ; Nykyisissä markkinointikäytännöissä lääkeyritykset hyvin kehottavat kuluttajia hakeutumaan tarpeettomasti hoitoon; Huomio lääkkeen piilomainontakiellosta on tärkeä ja sen toivoisi toteutuvan myös käytännössä. (kts. myös luku Terveystiedotus ja muu kuluttajiin kohdistettava terveyttä ja sairautta käsittelevä informaatio) 13 b-kohdasta on poistettu tulkinnanvaraisuutta (jota ohjeissa pitkin matkaa on vielä paljon), c- kohtaa käytännössä rikotaan esim. HPV-rokotteen markkinoinnin yhteydessä liioittelemalla syöpävaaraa sekä viestimällä syövän ehkäisystä, vaikka tästä ei ole riittävästi tieteellistä näyttöä (sama liittyy kohtiin h-i, joita ko. markkinoinnissa rikotaan); e-kohdan kommentti siitä, että lääkevalmiste ei ole kulutustarvike on tärkeä, mutta ei toteudu käytännössä; Harhaanjohtavien tai sopimattomien ilmauksien luetteloon tulisi kohtaan kaksi lisätä loppuun OMINAISUUTTA tai sairautta tai. 15 Huomio kuluttajien tai kuluttajaryhmien ei-asiantuntijaroolista on relevantti, mutta markkinoinnissa tehdään käytännössä juuri näin ylidramatisoimalla ja valikoidulla tiedolla. 19 Kielletyt palkintokilpailut lääkemarkkinoinnissa on relevantti huomio, mutta käytännössä kilpailuja järjestetään esim. potilasjärjestöjen lehdissä ja tilaisuuksissa keräten samalla järjestöjen jäsenten yhteystietoja (kts. myös 33 ). 25 Tieteelliset julkaisut ja myyntiluvan saamiseksi lääkeviranomaisille toimitetut markkinointia palvelevat tutkimukset ovat eri asioita eikä markkinointia tulisi ulottaa ei-olevaan (esilanseeraus); Julkaisemattomien tutkimustulosten sisällöstä tulisi antaa lisäselvitys ilman pyyntöä. 29 Ilmaisu tilaisuuksien kustannuksiin osallistumisesta vain, mikäli yrityksille varataan riittävät edellytykset aktiiviseen informaatiotoimintaan on epäselvä, tulkinnanvarainen ja herättää kysymyksen ketä palvelee; samoin maineikkaat ja ylelliset paikat sekä mikäli siihen on pätevä peruste. 30 Paikallinen vieraanvaraisuus on epäselvä ja tulkinnanvarainen ilmaisu; ilmaisu terveydenhuoltohenkilöstölle annettavasta korvauksesta pelkästä ajankäytöstä on epäselvä ja tulkinnanvarainen Mikä ero ja logiikka on siinä, että edellisessä pykälässä puhutaan kustannuksista yleisesti ja jälkimmäisessä näitä eritellään? Miksi erittelyä ei käytetä myös edellisessä kohdassa? 32 Luonnos pomppii asiasta toiseen. Pitäisi puhua terveydenhuollon henkilöstöstä ja yhtäkkiä puhutaan markkinatutkimuksista jonka jälkeen palataan taas henkilöstöön; Markkinatutkimuksissa ei ole kyse lääkkeiden oikean käytön ja potilasturvallisuuden edistämisestä ja myös ilmaisu kysymyksenasettelujen objektiivisuudesta ei toteudu markkinatutkimukset ovat MARKKINAtutkimuksia (myynnin edistäminen), joissa kysymyksenasettelu on valikoiva; Huomio maksettavan korvauksen vähäisyydestä tässä ja toisaalta 37 c-kohdassa kohtuullisesta korvauksesta vaativat selityksiä: miksi toisissa asioissa vähäisiä ja toisissa kohtuullisia lisäksi ilmaukset ovat epäselviä ja tulkinnanvaraisia. 35 Mitä tarkoittaa lääkeyrityksiä kehotetaan julkaisemaan tiedot taloudellisista kannustimista? Tarkoitetaanko velvoittamista mitä sen tulisi olla tässä kohdassa? Samoin erittely, joka tässä kohdassa puuttuu, tulisi olla: paljonko, kenelle, milloin, mitä varten, mitä vastineeksi. 2

3 36 Terveydenhuollon ammattilaisten käytössä tulee toimia samoin kuin Käypä Hoito hoitosuositusten, ROHTO:n ja FinOHTA:n asiantuntijoiden kohdalla: sidonnaisuuksien ja riippuvuuksien ilmoittaminen asiayhteyksissä; Mitä tarkoittavat aidot konsulttipalvelut jne.?; a-kohta: korvauksen perusteen lisäksi summa oleellinen; e- kohta: rekisterin täytyy olla julkinen ja ulkopuolisten nähtävillä ja arvioitavissa. 37 d- ja g kohdat: mikä on näiden suhde?; mikäli mahdollista ilmaisu d-kohdassa on epäselvä; h-kohta: kohtuullisen ajan ja pyydettäessä ovat epäselviä ja tulkinnanvaraisia; lisäksi viimeinen lause on outo ja jopa potilasturvan kannalta vaarallinen (esim. Vioxx): omaehtoinen päättely tuleeko raporttia lähettää viranomaisille! 40 Omaehtoista ja ennakkovalvontaa tulisi lisätä; s. 25 viimeinen lause: Asiakirjojen toimittamiseen voisi lisätä sähköpostin. 47 Toimintakertomus tulee toimittaa sidosryhmien lisäksi julkisuuteen. 48 Kolme kertaa kolme vuotta lienee turhan pitkä toimikausi (kts. myös 56 ) 49 Ennakkovalvontaa lisättävä 55 Myös tässä tulisi harjoittaa oma-aloitteisuutta vuoden toimikausi lienee turhan pitkä (kts. myös 48 ) 59 Palloa heitetään turhan paljon kantelijoille erittelemättä niitä? Vai mitä asianosaisilla tässä tarkoitetaan? Tarkastusvaliokuntien tulee tarttua asioihin enemmän oma-aloitteisesti, mutta vaatia yrityksiltä materiaalia (kaikkea ko. tuotteeseen liittyvää, ei yhdessä välineessä käytettyä markkinointimateriaalia, kokonaisuuden hahmottamiseksi) 64 voi pyytää sijaan tulisi painottaa enemmän oma-aloitteisuutta 71 Ohjeiden vastainen markkinointi jne.: määräaikojen sijaan tulee siirtyä enemmän komannessa kappaleessa kuvattuun toimintaan luopua markkinoinnista heti. 75 Seuraamusmaksun minimi on liian pieni, oltava vähintään Sopimussakon minimi on liian pieni, oltava vähintään ; samoin maksimia tulee korottaa: Myös ennakkotarkastuspäätösten tulee olla pyynnöstä julkisia, ja erityisesti jos ko. asiasta nousee keskustelua julkisuudessa. 84 Eivätkö ohjeet koske automaattisesti kaikkia Lääketeollisuus ry:n jäseniä? Entä jos yritys ei sitoudu uusiin ohjeisiin? Koskevatko sitä silloin siirtymäsäännösten mukaan vanhat ohjeet? 85 Ei ole eettistä eikä sopivaa, että siirtymäsäännösten puitteissa ennen hyväksytty esityskelpoisuusaika voi jatkua entisenä/3 vuotta myös uusien ohjeiden tultua voimaan voi tulla 3

4 ruuhkaa loppukeväästä/alkukesästä ja vanhan ohjeen mukainen toiminta saisi jatkua selkeästi liian pitkään. Hyvät lääke-esittelytavat Suomen Kuluttajaliitto pitää hyvänä huomiota, että lääke-esittelyssä on kysymys informaatiosta lääkkeen myynnin edistämiseksi. Kysymys on lääkemarkkinoinnista. Lause Parhaimmillaan lääkeesittely antaa on hyvä muotoilla Parhaimmillaan lääke-esittely VOI antaa. Kohta 1. Miten tämä on suhteessa lääkemarkkinoinnin ohjeiden 28 kanssa? Kohta 3. Tarkoittaako se, että Terveydenhuollon yksikkö tekee selkeät ohjeet toteamusta teoriassa vai velvoittaako, että terveydenhuollon yksiköiden on oltava aloitteellisia? Kohta 7. Mitä tarkoittaa markkinointiaineiston materiaalin yksilöinti kappaleen 2 jälkimmäisessä lauseessa? Kuka määrittelee mikä on mahdollista?; Toteamukset kuten tulee antaa pyynnöstä nähtäväksi tulisi muuttaa sellaisiksi, että yritys toimittaa materiaalin nähtäväksi kaikkiin esittelyyn osallistuneille lääkäreille eikä vain mahdolliselle pyytäjälle. Kohta 8. Vieraanvaraisuuden tulee olla vähäistä eikä kohtuullista. Kohta 9. Mikä on 1. kappaleen lääkenäytteen ja 2. kappaleen päivystyspakkauksen ero ja miten tässä noudatetaan kirjaamisvelvoitetta, joka on tuotu esiin lääkemarkkinoinnin ohjeissa? (kts. myös Lääkemarkkinoinnin ohjeet 34 ) Lääketeollisuuden ja potilasjärjestöjen välinen yhteistyö Suomen Kuluttajaliitto kannattaa eettisiä ohjeita periaatteessa ja huomauttaa, että aloite on tullut eurooppalaiselta eikä suomalaiselta lääketeollisuudelta. Asiakirja on hyvin yleisellä tasolla kirjoitettu, seuraa suurelta osin eurooppalaista ohjeistusta eikä ota huomioon paikallisia olosuhteita (esim. Iso-Britanniassa jo aiemmin ennen eurooppalaista ohjeistusta tehty säännöstö on huomattavasti yksityiskohtaisempi ja parempi). Yhteistyökumppaneiden julkistamisen lisäksi tulee julkistaa paitsi rahasummat kokonaisuudessaan, myös yksityiskohtaiset rahasummat, sekä tarkka kuvaus käyttökohteesta, tarkoituksesta ja saatavasta/saadusta vastineesta (esim. Iso-Britannia). Lyhyt kuvaus tuen luonteesta ei ole riittävä. Jotta oltaisiin aidosti läpinäkyviä ja ulkopuoliset voisivat arvioida tahojen toimintaa, kyseessä tulee olla kaksisuuntainen prosessi. Siksi myös potilasjärjestöjen tulee saattaa julkisuuteen vastaavat tiedot oma-aloitteisesti. Ruotsissa lääkehuollosta vastaavat neljä viranomaista vaativat lausuntopyyntöjen yhteydessä myös potilasjärjestöiltä sidonnaisuuksien ja riippuvuuksien ilmoittamista lääkeyrityksiin (esim. järjestön intressiristiriidat, osakeomistukset, järjestön käyttämän asiantuntijan omat henkilökohtaiset sidonnaisuudet ja riippuvuudet). Tähän suuntaan tulisi toimia myös Suomessa. 4

5 Suomessa Käypä Hoito hoitosuositusten, Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO:n ja Terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikkö FinOHTAn asiantuntijoilta pyydetään sidonnaisuuksien ja riippuvuuksien ilmoittamista, osan ko. tahoista pitäen ilmoitusvelvollisuudesta ja mahdollisesta jääviydestä tiukemmin kiinni. Lisäksi toistaiseksi FinOHTA on ollut ainoa, joka on pyytänyt asiantuntijoilta sidonnaisuuksien ja riippuvuuksien ilmoittamista potilasjärjestöihin. Tätä kehitystä tulisi myös muiden toimijoiden seurata. Yhteistyötä koskevan tietojen julkaisemisen TULEE tapahtua KANSALLISELLA, ei eurooppalaisella tasolla. Lisäksi tulee näkyä onko kyseessä valtakunnallisen keskusjärjestön tukeminen vai alueellisen tai paikallisen yhdistyksen tai järjestön tukeminen. Julkistamisen tulee tapahtua siten, että lääketeollisuus/potilasjärjestöt itse oma-aloitteisesti ja aktiivisesti tuovat asian julkisuuteen. Se, että lääkeyritys ei voi yksin toimia järjestön perustajana on eri asia kuin se, että useampi lääkeyritys tai lääkeyritykset ylipäänsä perustavat potilasjärjestöjä joko yksin tai yhteistyössä sponsoroimiensa yksittäisten lääkäreiden ja erikoisalan lääkärijärjestöjen kanssa. Myös tähän tulee puuttua, ettei näin saa tapahtua. Potilasjärjestön tulee edustaa ja olla potilaiden etujärjestö, ei lääke-yritysten ja vuokrattuina kitoina toimivien asiantuntijoiden intressejä ajava bulvaani. Potilasjärjestöjen päätöksenteossa ei tule myöskään olla mainittujen kahden jäävin osapuolen edustajia. Tekstikohta, että lääkeyrityksen ei tule VAATIA, että se toimisi ainoana rahoittajana tulee muuttaa muotoon lääkeyritysten ei tule toimia. Asiakirjassa on useita epäselviä ja paljon tulkinnanvaraa jättäviä kohtia, esim.: - kirjallinen sopimus muusta MERKITTÄVÄSTÄ tuesta ja VÄLILLISESTÄ tuesta - se, että tuki tulee soveltuvalla tavalla ilmi - vieraanvaraisuus on kohtuullista (miksi ei vähäistä?); vieraanvaraisuus on toissijaista ; päätarkoitus tässä yhteydessä on mielenkiintoinen etenkin jos kysymys on lääkeyrityksen järjestämästä tilaisuudesta johon potilasjärjestö on antanut nimensä ja logonsa. On tuotava selkeästi esille tilaisuuden sisältö ja tarkoitus ja pääviesti. - lyhyt kuvaus tuen luonteesta ei ole riittävä (kts. yllä) - jokaisen tilaisuuden järjestäminen ulkomailla on erikseen perusteltava ja yksityiskohtaisemmin eriteltävä julkisessa ulostulossa lääkäreiden sponsoroiduista ulkomaanmatkoista on ollut enemmän keskustelua julkisuudessa ja tiedetään esimerkiksi, että potilasjärjestöjen ulkomaanmatkoilla järjestöjen käyttämiä lääkäriasiantuntijoita erityiskohdellaan sponsoreiden toimesta. Tässä yhteydessä on huomioitava myös mitä on aiemmin (yllä) lausuttu vieraanvaraisuudesta. Tässä asiakirjassa ei mainita mitään lääkeyritysten www-linkeistä potilasjärjestöjen sivuille kuten seuraavassa asiakirjassa! Suomen Kuluttajaliitto esittää asiaan liittyvät kommenttinsa, jotka koskevat myös tätä lukua siellä (kts. Terveystiedotus ja muu kuluttajiin kohdistettava terveyttä ja sairautta käsittelevä informaatio, 2. viimeinen kpl). 5

6 Terveystiedotus ja muu kuluttajiin kohdistettava terveyttä ja sairautta käsittelevä informaatio Kuluttajien terveystiedottaminen ja muu kuluttajiin kohdistettava terveyttä ja sairautta käsittelevä informaatio ei ole lääketeollisuuden tehtävä yleensä eikä etenkään reseptilääkkeiden kohdalla! Teollisuus on jäävi tekemään tämänkaltaista toimintaa selvän intressiristiriidan vuoksi. Teollisuuden tehtävä on tuottaa mahdollisimman paljon taloudellista voittoa yrityksille ja sijoittajille. Teollisuus ei ole puolueeton ja riippumaton tiedon lähde eikä jakaja. On väärin kuvitella, että kuluttajat olisivat valistuneita terveystiedotuksen tai muun informaation vastaanottajia teollisuudelta ja pystyisivät jalostettujen markkinointitekniikoiden johdosta erittelemään, mikä on oikeaa tietoa ja mikä kaupallisuuden värittämää informaatiota (markkinointia). Kuluttajilla ei ole kykyä arvioida näitä asioita, toisin kuin lääketieteen ja terveydenhuollon ammattilaisilla on mahdollisuus tehdä juuri koulutuksensa takia. Tällä hetkellä yritykset nimenomaan pelottelevat sairauksilla ja ominaisuuksilla, ylidramatisoivat niitä ja niiden vaikutuksia ja houkuttelevat hakeutumaan vastaanotoille turhaan. Tämän perusasetelman johdosta Suomen Kuluttajaliitto pidättäytyy kommentoimasta teollisuuden asiaan liittyviä yksityiskohtia, jotka menevät selvästi markkinoinnin puolelle. Kuluttajien terveydentilaa mittaavien testien erilaisten rajojen on todettu olevan mielivaltaisia. Kampanjoissa jokaisen osakokonaisuuden tulee täyttää samat kriteerit kuin kokonaisuuden kaupallinen taho ei voi siirtää vastuuta lisätiedon hankkimisesta kuluttajalle. Suurin osa lisätiedon hankkimisviitteistä on saatavilla internetistä, jota terveystiedon lähteenä käyttävät edelleen ja vielä pitkään ainoastaan tietyt rajatut käyttäjäryhmät. On tärkeää ja merkillepantavaa, että tekstissä vilahtelee välissä mainostaminen, mikä osoittaakin miten vaaralliselle alueella liikutaan, kun tiedon tarjoajana toimii kaupallinen taho. Lääkeyrityksillä on myös muita kuluttajille tarkoitettuja markkinointisivustoja kuin -päätteiset. Koko asiakirjassa ei puhuta mitään haitta-, sivu-, yhteis-, eikä pitkäaikaisvaikutusten kertomisesta, mikä kuuluu täydelliseen lääkeinformaatioon. Potilasohjeita ja markkinointilehtisiä on tällä hetkellä tarjolla myös ei-lääkemääräystä saaneiden ulottuvilla, esimerkiksi vastaanottojen odotustiloissa. Potilasjärjestöjen sivuille johtavista www-linkeistä tulee olla aiemmassa, potilasjärjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä koskevassa luvussa. Asiayhteyteen liittyy strategisen yrityssponsoroinnin ja toiminnan malli, jossa kaupallinen taho siirtää imagoa sellaisen tahon suuntaan, johon katsotaan liittyvän yleistä tai erityistä hyvää ilman kaupallisia intressejä. Suomessa on puolueettomia ja riippumattomia terveyttä ja sairautta ja lääketietoa tarjoavia tiedonlähteitä väestölle. Lääkeyritykset eivät ole sellaisia. Sinikka Turunen pääsihteeri Hanna Toiviainen kehittämispäällikkö, terveyspalvelujen asiantuntija 6

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET Lääketeollisuus ry. 2013 Sisällys Alkusanat...3 I II III IV V VI Soveltamisala ja määritelmät...4 Yleiset periaatteet...5 Ohjeet lääkkeiden markkinointiin...8 1. Ohjeet

Lisätiedot

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET Lääketeollisuus ry. 2014 Sisällys ALKUSANAT...3 I II III IV V VI VII SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT...4 YLEISET PERIAATTEET...5 OHJEET LÄÄKKEIDEN MARKKINOINTIIN...8 1. Ohjeet

Lisätiedot

Taloudellisten etuuksien tunnistamisessa käytetyt menetelmät 2016 Algol Pharma Oy

Taloudellisten etuuksien tunnistamisessa käytetyt menetelmät 2016 Algol Pharma Oy Taloudellisten etuuksien tunnistamisessa käytetyt menetelmät 2016 Algol Pharma Oy 1 SISÄLTÖ 1 Tavoite...2 2 Määritelmät...2 3 Julkistamisen periaatteet...4 4 Raportoinnin kategoriat... 4 4.1. Lahjoitukset

Lisätiedot

Lääkeyritysten ja terveydenhuollon ammattilaisten/organisaatioiden välisten taloudellisten suhteiden julkistaminen. Eettiset ohjeet 2014 LT ry

Lääkeyritysten ja terveydenhuollon ammattilaisten/organisaatioiden välisten taloudellisten suhteiden julkistaminen. Eettiset ohjeet 2014 LT ry Avoimuus ja sidonnaisuudet seminaari Helsingissä Duodecim ja Lääkärin sosiaalinen vastuu ry Lääkeyritysten ja terveydenhuollon ammattilaisten/organisaatioiden välisten taloudellisten suhteiden julkistaminen

Lisätiedot

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Taustalla Suomessa tehdyt lääkepoliittiset linjaukset 1) Turvallinen lääkehoito Oppaita 2005: 32: Valtakunnallinen opas lääkehoidon

Lisätiedot

Lääketeollisuuden Eettiset ohjeet. Lääketeollisuus ry 2016

Lääketeollisuuden Eettiset ohjeet. Lääketeollisuus ry 2016 Lääketeollisuuden Eettiset ohjeet Lääketeollisuus ry 2016 Sisällys ALKUSANAT...1 1 SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT...3 2 YLEISET PERIAATTEET...6 3 OHJEET LÄÄKKEIDEN MARKKINOINTIIN... 11 3.1. Ohjeet lääkkeiden

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea valvoo

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea valvoo KRISTIINA PELLAS Yliproviisori, Fimea Fimea valvoo kaikkien LÄÄKKEIDEN MARKKINOINTIA Markkinoinnin valvonnalla pyritään edistämään lääkkeiden oikeaa ja turvallista käyttöä. Valvonta kattaa sekä resepti-

Lisätiedot

Lääketeollisuus koulutuksen järjestäjänä

Lääketeollisuus koulutuksen järjestäjänä Jussi Merikallio Toimitusjohtaja, Lääketeollisuus ry jussi.merikallio[a]laaketeollisuus.fi Lääketeollisuus koulutuksen järjestäjänä Lääkeyritykset sekä järjestävät koulutusta että markkinoivat omia valmisteitaan.

Lisätiedot

Mainonnan eettinen neuvosto. Antaa lausuntoja mainosten hyvän tavan mukaisuudesta.

Mainonnan eettinen neuvosto. Antaa lausuntoja mainosten hyvän tavan mukaisuudesta. Mainonnan eettinen neuvosto Antaa lausuntoja mainosten hyvän tavan mukaisuudesta. Mainontaan voi vaikuttaa Yritykset mainostavat lisätäkseen tuotteidensa ja palveluidensa menekkiä. Ne pyrkivät noudattamaan

Lisätiedot

A7-0290/84

A7-0290/84 17.11.2010 A7-0290/84 84 KOM(2008)0663 C6-0516/2008 2008/0256(COD) 100 b artikla Myyntiluvan haltija saa levittää yleisölle tai yksittäisille henkilöille seuraavanlaisia tietoja luvan saaneista reseptilääkkeistä:

Lisätiedot

Itsehoitolääkkeisiin liittyvä lääkeinformaatio ja lääkemarkkinointi

Itsehoitolääkkeisiin liittyvä lääkeinformaatio ja lääkemarkkinointi Itsehoitolääkkeisiin liittyvä lääkeinformaatio ja lääkemarkkinointi Katri Hämeen-Anttila, FaT Dosentti, kehittämispäällikkö Fimea Lääkehoitojen arviointiprosessi Lääkejakelujärjestelmä Suomalaisen lääkejakelujärjestelmän

Lisätiedot

Vuoden 2008 Medisiinariliiton kannanotto ja nykytila

Vuoden 2008 Medisiinariliiton kannanotto ja nykytila Vuoden 2008 Medisiinariliiton kannanotto ja nykytila AVOIMUUS JA SIDONNAISUUDET -SEMINAARI Veli-Matti Isoviita puheenjohtaja, SML 6.3.2013 JOHDANTO: Sidonnaisuudet 1 LK, 5. vuosikurssi, Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Sidonnaisuudet ja avoimuus lääkärien näkökulma. Heikki Pälve toiminnanjohtaja

Sidonnaisuudet ja avoimuus lääkärien näkökulma. Heikki Pälve toiminnanjohtaja Sidonnaisuudet ja avoimuus lääkärien näkökulma Heikki Pälve toiminnanjohtaja Sidonnaisuudet Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kokoomus puolueen jäsen Mitä muuta katsotaan merkitykselliseksi??? Yritystoiminta

Lisätiedot

Onko yhteistyö lääketeollisuuden kanssa lähtökohtaisesti epäilyttävää?

Onko yhteistyö lääketeollisuuden kanssa lähtökohtaisesti epäilyttävää? Onko yhteistyö lääketeollisuuden kanssa lähtökohtaisesti epäilyttävää? Etiikan päivä 2014 Juhani Eskola 19.3.2014 Esityksen nimi / Tekijä 1 Esityksen teemat Otsikon kysymys on ymmärrettävä Rokotekehitys

Lisätiedot

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi. Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi. Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi Arviointien tavoite Tuottaa tietoa lääkkeiden käyttöönottoon ja korvattavuuteen

Lisätiedot

Miten EU vaikuttaa Suomen itsehoitolääkevalikoimaan? Farmasian Päivät / Lehdistöinfo

Miten EU vaikuttaa Suomen itsehoitolääkevalikoimaan? Farmasian Päivät / Lehdistöinfo Miten EU vaikuttaa Suomen itsehoitolääkevalikoimaan? Farmasian Päivät 20.11.2009 / Lehdistöinfo Yksikön päällikkö Marjo-Riitta Helle Fimea Itsehoitolääkkeiden tilanne Suomessa 2009 Lähtökohtaisesti lääkkeiksi

Lisätiedot

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA Terveysakatemia 24.8.2010 Päivi Sillanaukee Lääkehuoltoon kuuluvat mm. Lääkekehitys ja -tutkimus, lääketuotanto, lääkkeiden tukkujakelu, lääkkeiden vähittäisjakelu, lääkkeiden

Lisätiedot

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ?

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? THM M Mustajoki Sairaanhoitajan käsikirjan päätoimittaja - MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? M Mustajoki 290506 1 Miksi? Kaikilla potilas(!) ja sairaanhoitaja - sama tieto Perustelut

Lisätiedot

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa FIHTA ry:n kevätseminaari 7.4.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Yleistä hankkeesta ja sen aikataulusta EU:n komissio on julkaissut vihreän kirjan

Lisätiedot

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014 Kuluttajien vastuu kasvusta? Kuluttajien luottamus on yksi markkinoiden toimivuuden ja taloudellisen

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Rahoitus tulee julkiseksi lisää avoimuutta vai lisää kysymyksiä?

Rahoitus tulee julkiseksi lisää avoimuutta vai lisää kysymyksiä? Avoimuus ja sidonnaisuudet lääketieteen täydennyskoulutuksessa seminaari 6.4.2016 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Lääkäriliitto Rahoitus tulee julkiseksi lisää

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Kansalliset edellytykset ja vaatimukset palvelun tarjoajalle 22.8.2014 Sirpa Granö ja Johanna Haaga (käännös) Kansalliset edellytykset ja

Lisätiedot

Tutkimuslain keskeiset muutokset

Tutkimuslain keskeiset muutokset Tutkimuslain keskeiset muutokset Outi Konttinen 19.10.2010 Valtakunnallinen eettisten toimikuntien seminaari 28.9.2010 Säätytalo Muutosten perusteluja Tutkimuslain alkuperäinen sovellusalue koettu ongelmallisena

Lisätiedot

Roche Oy:n ohje potilasjärjestöyhteistyöhön

Roche Oy:n ohje potilasjärjestöyhteistyöhön Roche Oy:n ohje potilasjärjestöyhteistyöhön Johdanto Potilasjärjestöt ovat Rochelle tärkeä yhteistyötaho. Rochen ja järjestöjen yhteisenä tavoitteena on auttaa potilaita ymmärtämään ja hoitamaan sairauksiaan

Lisätiedot

Kansallinen itsehoitolääkeohjelma - lääkepoliittinen tausta ja tavoitteet

Kansallinen itsehoitolääkeohjelma - lääkepoliittinen tausta ja tavoitteet Kansallinen itsehoitolääkeohjelma - lääkepoliittinen tausta ja tavoitteet Itsehoitolääkintä Suomessa nykytila ja kehittäminen / Itsehoitolääkeohjelman julkistaminen 26.1.2015 Marjo-Riitta Helle Yksikön

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen sidonnaisuuksista. www.helsinki.fi/yliopisto

Koulutuksen ja opetuksen sidonnaisuuksista. www.helsinki.fi/yliopisto Koulutuksen ja opetuksen sidonnaisuuksista www.helsinki.fi/yliopisto Ei sidonnaisuuksia Sisältö 1. Lääketieteen perusopetus 2. Ammatillinen jatkokoulutus 3. Jatko- ja täydennyskoulutus 4. Opettajien sidonnaisuudet

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä.

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä. Nets Oy Lausunto 08.09.2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuojaasetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi

Lisätiedot

FARENTA - KATTAVIMMAT PALVELUT LÄÄKETEOLLISUUDELLE

FARENTA - KATTAVIMMAT PALVELUT LÄÄKETEOLLISUUDELLE FARENTA - KATTAVIMMAT PALVELUT LÄÄKETEOLLISUUDELLE Ainutlaatuista synergiaa asiakkaillemme Farenta tarjoaa laajimman palveluvalikoiman ja jo yli 100 työntekijän asiantuntijuuden lääketeollisuuden tarpeisiin.

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

Finohta Asiakkuus ja vaikuttavuus yksikkö

Finohta Asiakkuus ja vaikuttavuus yksikkö Finohta Asiakkuus ja vaikuttavuus yksikkö 24.9.2015 Niina Kovanen Esityksen nimi / tekijä 1 Finohtan perustehtävät tuottaa ja välittää menetelmien arviointitietoa päätöksenteon tueksi edistää näyttöön

Lisätiedot

12.5.2008. Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely. Viestintäviraston suosituksia 315/2008 S

12.5.2008. Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely. Viestintäviraston suosituksia 315/2008 S 12.5.2008 Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely n suosituksia 315/2008 S Suositus 315/2008 S 1 (5) Julkaisija Tekijät KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 12.5.2008 Asiakirjan

Lisätiedot

Savuton sairaala auditointitulokset 2012. Minna Pohjola, suunnittelija, VSSHP Piia Astila-Ketonen, suunnittelija ma, SATSHP

Savuton sairaala auditointitulokset 2012. Minna Pohjola, suunnittelija, VSSHP Piia Astila-Ketonen, suunnittelija ma, SATSHP Savuton sairaala auditointitulokset 2012 Minna Pohjola, suunnittelija, VSSHP Piia Astila-Ketonen, suunnittelija ma, SATSHP MIKSI Savuton sairaala -ohjelmaa tarvitaan? Tupakkateollisuus on hämmentänyt ihmisten

Lisätiedot

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 22.12.2006/1233 Laki yhteistoiminnasta yrityksissä

Lisätiedot

Lääketeollisuuden Eettiset ohjeet KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA 1/2

Lääketeollisuuden Eettiset ohjeet KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA 1/2 Lääketeollisuuden Eettiset ohjeet KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA 1/2 Lääketeollisuus ry. 2014 Lääketeollisuuden Eettiset ohjeet: KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA Tämä dokumentti on apuväline Lääketeollisuuden Eettisten

Lisätiedot

N:o 78 ESPOON KAUPUNGIN LAUTA- JA JOHTOKUNTIEN TIEDOTUSTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET

N:o 78 ESPOON KAUPUNGIN LAUTA- JA JOHTOKUNTIEN TIEDOTUSTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET ESPOCNJ,,NVIKMT SE0.2x,v ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia N:o 78 ESPOON KAUPUNGIN LAUTA- JA JOHTOKUNTIEN TIEDOTUSTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET Kaupunginhallituksen 21.6.1983

Lisätiedot

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values Code Eettiset of ohjeemme Conduct It s all about values JOHDANTO Eettisten ohjeidemme perustana ovat Nordzuckerin arvot, jotka ovat yrityskulttuurimme kulmakivi. Arvot ohjaavat toimintaamme pulmatilanteissa,

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

Mainonnan eettinen neuvosto

Mainonnan eettinen neuvosto Mainonnan eettinen neuvosto Mainonnan eettinen neuvosto MEN tehtävä: antaa pyynnöstä lausuntoja siitä, ovatko yksittäiset mainokset hyvän tavan mukaisia Yritysten yhteiskunnallinen vastuu ei tutki mainonnan

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen. vuosi 2015

EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen. vuosi 2015 EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen vuosi 2015 Muistio käytetyistä menetelmistä Bristol-Myers Squibb Julkaisupäivä 31. toukokuuta 2016 Sisällys Johdanto...

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) Hanke: asiakirjojen julkisuuteen sovellettava jäsenvaltioiden lainsäädäntö

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) Hanke: asiakirjojen julkisuuteen sovellettava jäsenvaltioiden lainsäädäntö Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) 13558/16 INF 185 API 107 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Hanke: asiakirjojen julkisuuteen

Lisätiedot

Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli. Valviran asiantuntijasymposium Arja Myllynpää

Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli. Valviran asiantuntijasymposium Arja Myllynpää Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Arja Myllynpää 1 Asiaryhmiä, joissa Valvira voi pyytää asiantuntijalausuntoa (esim.): Valvontaluonteiset asiat terveydenhuollon

Lisätiedot

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mitä sosiaaliset mediat ovat? Miksi sosiaalisia medioita käytetään markkinointikanavina? Koska sosiaalisen median

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 19.3.2015 Toimiiko lääkehoitosi? - taustatietoa toteuttajille

LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 19.3.2015 Toimiiko lääkehoitosi? - taustatietoa toteuttajille LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 19.3.2015 Toimiiko lääkehoitosi? - taustatietoa toteuttajille Tähän tiedostoon on kerätty Lääkehoidon päivän toteuttajia varten erilaisia työkaluja ja ideoita, miten lääkehoidon seuranta

Lisätiedot

Servier Finland Oy. Taloudellisten etuuksien julkistamista koskeva muistio

Servier Finland Oy. Taloudellisten etuuksien julkistamista koskeva muistio 1 / 5 Servier Finland Oy Taloudellisten etuuksien julkistamista koskeva muistio Yhteistyön merkitys Servier haluaa olla mukana rakentamassa avointa ja luotettavaa terveydenhuoltoa.tästä syystä teemme jatkuvaa

Lisätiedot

TIEDOTE Järjestöt: Tullitilastojen läpinäkyvyys auttaisi kitkemään pakkotyötä

TIEDOTE Järjestöt: Tullitilastojen läpinäkyvyys auttaisi kitkemään pakkotyötä TIEDOTE 14.6.2016 1 Järjestöt: Tullitilastojen läpinäkyvyys auttaisi kitkemään pakkotyötä Pakkotyöllä valmistettuja tuotteita voi olla myynnissä suomalaisissa kaupoissa ja ravintoloissa. Yrityskohtaisten

Lisätiedot

Eettisten toimikuntien kehittämistavoitteet sponsorin kannalta

Eettisten toimikuntien kehittämistavoitteet sponsorin kannalta Kilpailu kliinisistä lääketutkimuksista kiihtyy Eettisten toimikuntien kehittämistavoitteet sponsorin kannalta LT Petteri Knudsen Lääketieteellinen johtaja, Novartis Finland OY Valtakunnallinen eettisten

Lisätiedot

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Tilaisuuden järjestäjä FBO Facebook-opas Facebook-markkinoinnin käsikirja ja valmennusohjelma verkossa http://facebook-opas.akatemia.fi

Lisätiedot

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat?

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Technopolis, Vantaa 18.3.2016 OTL, varatuomari Paula Paloranta Keskuskauppakamari Esitys Kilpailijan epäreilu menettely onko mitään tehtävissä? Entä jos haluan

Lisätiedot

Lausunto Kuntayhtymien tehtävät puolestaan perustuvat kuntalain lisäksi kuntayhtymän perussopimukseen (kuntalaki 55 ja 56 ).

Lausunto Kuntayhtymien tehtävät puolestaan perustuvat kuntalain lisäksi kuntayhtymän perussopimukseen (kuntalaki 55 ja 56 ). Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä Lausunto 08.09.2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuojaasetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

PALKON SIDOSRYHMÄTAPAAMINEN Sari Koskinen ja Reima Palonen

PALKON SIDOSRYHMÄTAPAAMINEN Sari Koskinen ja Reima Palonen PALKON SIDOSRYHMÄTAPAAMINEN 29.9.2016 Sari Koskinen ja Reima Palonen 12.10.2016 1 Eri näkökulmia Sidosryhmistä Esityksen sisältö Deliberatiivisesta demokratiasta PALKOn prosessista otakantaa.fi -palvelu

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTYÖN VAIKUTTAVUUS YHTEIS- KUNNASSA VAPAAEHTOISTYÖN VAIKUTTAVUUS YHTEISKUNNASSA

VAPAAEHTOISTYÖN VAIKUTTAVUUS YHTEIS- KUNNASSA VAPAAEHTOISTYÖN VAIKUTTAVUUS YHTEISKUNNASSA VAPAAEHTOISTYÖN VAIKUTTAVUUS YHTEIS- KUNNASSA VAPAAEHTOISTYÖN VAIKUTTAVUUS YHTEISKUNNASSA Pekka Paatero 29.9.2009 Kaksi näkökulmaa: 1. Vaikuttavuus julkisen sektorin toimintaa tukevana 2. Vaikuttavuus

Lisätiedot

KLIINISTEN LÄÄKETUTKIMUSTEN EU- ASETUKSEN KANSALLINEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

KLIINISTEN LÄÄKETUTKIMUSTEN EU- ASETUKSEN KANSALLINEN TÄYTÄNTÖÖNPANO KLIINISTEN LÄÄKETUTKIMUSTEN EU- ASETUKSEN KANSALLINEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Tilannekatsaus 1 Tilanne täytäntöönpanossa STM on asettanut valmistelua varten työryhmän ajalle 14.9.2015-3 Työryhmälle ollaan hakemassa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (5) 57 Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle SGEImäärittelyä koskevasta valtuutettu Sari Näreen toivomusponnesta HEL 2012-016692 T 00 00 03 Päätös

Lisätiedot

Sijoittamisen trendit

Sijoittamisen trendit Sijoittamisen trendit Suvi Tuppurainen myynti- ja markkinointijohtaja, Nordnet Suomi 16.10.2013 Naisten ilta Pörssissä 1. Kehittyvien markkinoiden merkitys maailman taloudessa kasvaa Aasian osuus maailman

Lisätiedot

Tiedotetta tekemään. Tarja Chydenius Anna Perttilä

Tiedotetta tekemään. Tarja Chydenius Anna Perttilä Tiedotetta tekemään Tarja Chydenius Anna Perttilä Tiedotetta tekemään 1 Tavoite 2 Kohderyhmä 3 Uutiskriteerejä 4 Sisältö 4.1 Asia 4.2 Sisällönrakenne 4.3 Otsikko 4.4 Sisällön kieli 7 Tiedotteen muoto 7

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä + Palveluverkkotyöryhmä Viestintä + Sisältö n Ymmärrämmekö sidosryhmiä? n Ymmärretäänkö meitä? n Mistä sidosryhmät saavat tietoa palveluverkkoasioista ja keneltä? n Mikä voi mennä pieleen jos viestintävastuu

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

Minkälaista on hyvä ympäristökasvatus materiaali? Malva Green www.luontoliitto.fi

Minkälaista on hyvä ympäristökasvatus materiaali? Malva Green www.luontoliitto.fi Minkälaista on hyvä ympäristökasvatus materiaali? Malva Green www.luontoliitto.fi Minkälaista on hyvä ympäristökasvatusmateriaali? Tässä puheenvuorossa: esittelen kolmen järjestön yhteistä suositusluonnosta,

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta. yhdessä edistämään. Esitteitä 2007:6

Potilasturvallisuutta. yhdessä edistämään. Esitteitä 2007:6 Potilasturvallisuutta yhdessä edistämään Esitteitä 2007:6 Potilasturvallisuus on osa hoidon laatua. Turvallinen hoito on vaikuttavaa, toteutetaan oikein ja oikeaan aikaan. Hoito ei kuitenkaan aina suju

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen työterveyslääkäriyhdistys 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Katri Tiitola 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Tehokas valvonta osana toimivaa sote-järjestelmää

Tehokas valvonta osana toimivaa sote-järjestelmää Tehokas valvonta osana toimivaa sote-järjestelmää Miten valvonta voi tukea sote-uudistuksen tavoitteita seminaari 9.3.2016 Säätytalo Sosiaalineuvos Hanna Ahonen Ylilääkäri Riitta Aejmelaeus Valvira.fi,

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA Juha Mieskolainen Länsi-Suomen lääninhallitus 12.11.2008 Päihdehaittojen ehkäisy eri KASTE-ohjelma 2008-2011: Päätavoitteet: ohjelmissa Osallisuus lisääntyy ja syrjäytymien

Lisätiedot

Oppisopimus -toimintamallin arviointi - Perusraportti

Oppisopimus -toimintamallin arviointi - Perusraportti Oppisopimus toimintamallin arviointi Perusraportti 1. Olen Vastaajien määrä: 8 0 1 2 3 työelämän edustaja opiskelija opettaja koulutusorganisaation johtoa 2. Yllä olevan oppisopimusmallin (kuva) selkeys

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu. OKM:n keskustelutilaisuus 10.10.2014 Katri Olmo

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu. OKM:n keskustelutilaisuus 10.10.2014 Katri Olmo Vaihtoehtoinen riidanratkaisu OKM:n keskustelutilaisuus 10.10.2014 Katri Olmo Muuttuva tuomioistuinkulttuuri Taustaa: - Siviilijuttujen määrä käräjäoikeuksisissa ja ylemmissä tuomioistuimissa laskee -

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY:N (KY) EDUSTAJISTON VAALIN MAINONTAMÄÄRÄYKSET

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY:N (KY) EDUSTAJISTON VAALIN MAINONTAMÄÄRÄYKSET Keskusvaalilautakunta 2013 HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY:N (KY) EDUSTAJISTON VAALIN MAINONTAMÄÄRÄYKSET I Yleiset määräykset 1 Soveltamisala Näitä määräyksiä sovelletaan KY:n edustajiston vaalissa

Lisätiedot

Lääkkeiden taloudellinen arviointi Olli Pekka Ryynänen Itä Suomen yliopisto, Fimea

Lääkkeiden taloudellinen arviointi Olli Pekka Ryynänen Itä Suomen yliopisto, Fimea Lääkkeiden taloudellinen arviointi Olli Pekka Ryynänen Itä Suomen yliopisto, Fimea Lääkevalmisteiden arviointi Onko lääke tehokas ja turvallinen; täyttääkö se laatuvaatimukset? Lääkehoitojen arviointi

Lisätiedot

Anna Mäntylä LÄÄKEMARKKINOINTIMATERIAALIEN KÄYTTÖ APTEEKEISSA

Anna Mäntylä LÄÄKEMARKKINOINTIMATERIAALIEN KÄYTTÖ APTEEKEISSA Anna Mäntylä LÄÄKEMARKKINOINTIMATERIAALIEN KÄYTTÖ APTEEKEISSA LÄÄKEMARKKINOINTIMATERIAALIEN KÄYTTÖ APTEEKEISSA Anna Mäntylä Opinnäytetyö Syksy 2016 Liiketalous Oulun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Oulun

Lisätiedot

JOHDANTO FARMAKOLOGIAAN. Professori Eero Mervaala Farmakologian osasto Lääketieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto

JOHDANTO FARMAKOLOGIAAN. Professori Eero Mervaala Farmakologian osasto Lääketieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto JOHDANTO FARMAKOLOGIAAN Professori Eero Mervaala Farmakologian osasto Lääketieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto Farmakologian opetuksen tavoite L2/H2-lukuvuonna: Oppia perusteet rationaalisen lääkehoidon

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 18.11.2014 146 Kaupunginhallitus 24.11.2014 404 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus

Lisätiedot

Verkottumisen mahdollisuudet

Verkottumisen mahdollisuudet Verkottumisen mahdollisuudet Verkostojen luominen kannattaa aloittaa varhain Pro-hankinta Oy Ota selvää, minkälaisia oman toimialan hankintailmoitukset ovat käytä esim. Credita palvelua, josta löytyy myös

Lisätiedot

Millainen on hyvä asiantuntijalausunto ja miten se laaditaan? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP Kliinisen onkologian dosentti

Millainen on hyvä asiantuntijalausunto ja miten se laaditaan? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP Kliinisen onkologian dosentti Millainen on hyvä asiantuntijalausunto ja miten se laaditaan? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP Kliinisen onkologian dosentti Valviran asiantuntijasymposium 8.2.2017 Lausunnot Valvirassa vireillä olevat

Lisätiedot

Lääkkeiden korvattavuus

Lääkkeiden korvattavuus Sosiaaliturvan abc toimittajille 26.5.2011 Lääkkeiden korvattavuus Suomessa Päivi Kaikkonen yliproviisori Kela Terveysosasto 1 Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas,

Lisätiedot

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa toiminta Kuntaliiton strategiassa Arkeen Voimaa -toiminta toteuttaa Kuntaliiton strategiatavoitetta

Lisätiedot

Lyhyt historia Fimea aloitti toimintansa Kuopiossa. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus. GLP-tilaisuus Eija Pelkonen

Lyhyt historia Fimea aloitti toimintansa Kuopiossa. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus. GLP-tilaisuus Eija Pelkonen Lyhyt historia 10.9.2008 Projektin asettaminen (STM105:00/2008) 19.1.2009 Perustamispäätös: Kuopio (STM/298/2009) 24.7.2009 Laki (593/2009) vahvistettiin (VN+TP) 13.8.2009 Asetus hyväksyttiin valtioneuvostossa

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Case Id: 0de07826-cc4c-4173-b6d8-234da2c827b3 Date: 31/07/2015 11:53:18 Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia. Perustiedot

Lisätiedot

Trendikkäimmät kynnet -kilpailu, säännöt ja rekisteriseloste

Trendikkäimmät kynnet -kilpailu, säännöt ja rekisteriseloste Trendikkäimmät kynnet -kilpailu, säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailun järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä LUMENE Oy:n kanssa (jäljempänä "Yhteistyökumppani")

Lisätiedot

Fimea ja Moniammatillinen verkosto ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseksi. Pertti Happonen

Fimea ja Moniammatillinen verkosto ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseksi. Pertti Happonen Fimea ja Moniammatillinen verkosto ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseksi Pertti Happonen valvoo ja kehittää lääkealaa väestön terveydeksi Organisaatio 31.8.2012 Ylijohtaja Sinikka Rajaniemi Strateginen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

ULKOPUOLISTEN KUSTANTAMAT MATKAT, KOULUTUKSET JA MUUT ETUUDET

ULKOPUOLISTEN KUSTANTAMAT MATKAT, KOULUTUKSET JA MUUT ETUUDET Pysyväisohje x/2015 ULKOPUOLISTEN KUSTANTAMAT MATKAT, KOULUTUKSET JA MUUT ETUUDET Johdanto Hyvään hallintoon kuuluu, että kansalaiset voivat luottaa viranomaisen toimintaan ja sen riippumattomuuteen. Toiminnan

Lisätiedot

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 17.3.2016 Dnro 1669/2/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 1 ASIA Tutkittavani

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Pro Kala elinkeinokalatalouden verkostotoimijana. Katriina Partanen MMM Kalatalousryhmä- ja verkostotoimintaseminaari 24.3.2014

Pro Kala elinkeinokalatalouden verkostotoimijana. Katriina Partanen MMM Kalatalousryhmä- ja verkostotoimintaseminaari 24.3.2014 Pro Kala elinkeinokalatalouden verkostotoimijana Katriina Partanen MMM Kalatalousryhmä- ja verkostotoimintaseminaari 24.3.2014 Pro Kala Perustettu 1994 Jäsenistö: elinkeinokalatalouden alalla toimivat

Lisätiedot

Fimean suositus lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnista. Hannes Enlund Tutkimuspäällikkö Fimea

Fimean suositus lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnista. Hannes Enlund Tutkimuspäällikkö Fimea Fimean suositus lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnista Hannes Enlund Tutkimuspäällikkö Fimea hannes.enlund@fimea.fi Kysymyksiä joihin etsitään vastauksia? Onko uusi lääke A tehokkaampi

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

1. Taustahistoriaa LAUSUNTO 7.3.2008. Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33 00023 Valtioneuvosto

1. Taustahistoriaa LAUSUNTO 7.3.2008. Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33 00023 Valtioneuvosto LAUSUNTO 7.3.2008 Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33 00023 Valtioneuvosto Asia: Lausuntopyyntö: Euroopan komission (DG Enterprise and Industry) tulevaa potilasinformaatiota koskevan direktiiviehdotuksen

Lisätiedot

toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen

toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen Jyväskylä 12.3.2008 Keskustelua vapaaehtoistoiminnasta ja yleishyödyllisyydestä YTT Juha Heikkala Yhdistyksen / järjestön toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen STRATEGINEN SUUNNITTELU Strategia:

Lisätiedot