Asia: Lausuntopyyntö luonnoksesta lääketeollisuuden eettisiksi ohjeiksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asia: Lausuntopyyntö luonnoksesta lääketeollisuuden eettisiksi ohjeiksi"

Transkriptio

1 Suomen Kuluttajaliitto ry Lääketeollisuus ry:lle Asia: Lausuntopyyntö luonnoksesta lääketeollisuuden eettisiksi ohjeiksi Yleistä: Suomen Kuluttajaliitto pitää periaatteessa hyvänä asiana sitä, että lääketeollisuudella on omaehtoinen eettinen valvontakoodi, jota päivitetään, mutta pitää ohjeiden toteutumista ja valvontaa käytännössä ongelmallisena ja riittämättömänä ja rikkomusten sanktioita liian pieninä. Lääkemarkkinointia säätelevät Suomen lääkelaki ja lääkeasetus sekä EU-direktiivi ja myös näiden noudattamisen suhteen lääkeyritysten lääkemarkkinoinnissa/toiminnassa on reilusti parantamisen varaa. Onkin tärkeä huomauttaa ja havaita, että lääkemarkkinoinnin valvontakunta ja tarkastusvaliokunnat soveltavat vain lääkemarkkinoinnin ohjeita (s. 4). Tekstissä on kautta linjan paljon epäselviä ja paljon tulkinnanvaraa jättäviä kohtia, jotka herättävät kysymyksiä siitä kuka ja miten asioita määrittelee (omaehtoisuus). Yksityiskohdat: Lääkemarkkinoinnin ohjeet: Lääkemarkkinointi ja lääkkeistä tiedottaminen ovat eri asioita kuin lääkeinformaatio ja tiedon jakaminen. Johdannossa näitä kaikkia käytetään sekaisin, mutta lääkemarkkinoinnin määritelmään palataan myöhemmin (2, 6 ): markkinointi on myynnin edistämistä jonka kaupallista luonnetta ei tule peittää ja vastaanottajan on miellettävä asia markkinoinniksi (mainos ei ole informaatiota, esim. s. 7). Ohjeiden mukainen määritelmä, että kuluttajilla tarkoitetaan kaikkia muita kuin terveydenhuoltohenkilöstöön kuuluvia (s. 5) on hyvä, mutta lääkeyritykset käyttävät markkinointikanavana mediaa ja yritykset (ainakin osa) katsovat myös median edustavan terveydenhuoltohenkilöstöä (kts. myös : toimittajia kustannetaan matkoille erilaisiin tilaisuuksiin). Ohjeiden soveltamisalaan (3 ) liittyen kohtien f-g ilmaisut, ei pyritä suoraan edistämään lääkkeen myyntiä ovat epäselviä ja jättävät liikaa tulkinnanvaraa. Sivun 6 ilmaisu puuttuminen voi antaa virheellisen kuvan lääkkeestä ja sivun 7 ilmaisu ilman erityisiä perusteluja liittyen tiedon valikoimiseen, haittavaikutuksiin ja lääkeriippuvuuteen ovat epäselviä ja tulkinnanvaraisia. 8 Sisältää tärkeitä huomioita, koska kuvallisia esityksiä, jotka ovat omiaan halventamaan tai loukkaamaan potilasryhmiä käytetään tälläkin hetkellä markkinoinnissa. 11 Toimivaltaisten viranomaisten hyväksymästä rokotuskampanjaa koskevasta tiedottamisesta väestölle on tärkeä, mutta on huomattava että tiedottaminen siinä muodossa kuin sitä nykyisin harjoitetaan on markkinointia, johon useampi asiantuntija ja media on viime aikoina tarttunut. Lisäksi rokotemarkkinointia harjoitetaan useampien rokotteiden kohdalla sen sijaan että tiedotettaisiin siitä rokotteesta, johon viranomainen on antanut luvan; Lääkeyritysten informaatio sairauksista on sai- 1

2 rauksien markkinointia eikä reseptilääkkeistä informoiminen/markkinointi kuluttajille kuulu lääkeyrityksille (intressiristiriidan takia). Epäselviä ja tulkinnanvaraisia ilmauksia tässä yhteydessä ovat tasapuolista ja asiallista, riittävästi tietoa myös lääkkeettömistä hoitomuodoista ; Nykyisissä markkinointikäytännöissä lääkeyritykset hyvin kehottavat kuluttajia hakeutumaan tarpeettomasti hoitoon; Huomio lääkkeen piilomainontakiellosta on tärkeä ja sen toivoisi toteutuvan myös käytännössä. (kts. myös luku Terveystiedotus ja muu kuluttajiin kohdistettava terveyttä ja sairautta käsittelevä informaatio) 13 b-kohdasta on poistettu tulkinnanvaraisuutta (jota ohjeissa pitkin matkaa on vielä paljon), c- kohtaa käytännössä rikotaan esim. HPV-rokotteen markkinoinnin yhteydessä liioittelemalla syöpävaaraa sekä viestimällä syövän ehkäisystä, vaikka tästä ei ole riittävästi tieteellistä näyttöä (sama liittyy kohtiin h-i, joita ko. markkinoinnissa rikotaan); e-kohdan kommentti siitä, että lääkevalmiste ei ole kulutustarvike on tärkeä, mutta ei toteudu käytännössä; Harhaanjohtavien tai sopimattomien ilmauksien luetteloon tulisi kohtaan kaksi lisätä loppuun OMINAISUUTTA tai sairautta tai. 15 Huomio kuluttajien tai kuluttajaryhmien ei-asiantuntijaroolista on relevantti, mutta markkinoinnissa tehdään käytännössä juuri näin ylidramatisoimalla ja valikoidulla tiedolla. 19 Kielletyt palkintokilpailut lääkemarkkinoinnissa on relevantti huomio, mutta käytännössä kilpailuja järjestetään esim. potilasjärjestöjen lehdissä ja tilaisuuksissa keräten samalla järjestöjen jäsenten yhteystietoja (kts. myös 33 ). 25 Tieteelliset julkaisut ja myyntiluvan saamiseksi lääkeviranomaisille toimitetut markkinointia palvelevat tutkimukset ovat eri asioita eikä markkinointia tulisi ulottaa ei-olevaan (esilanseeraus); Julkaisemattomien tutkimustulosten sisällöstä tulisi antaa lisäselvitys ilman pyyntöä. 29 Ilmaisu tilaisuuksien kustannuksiin osallistumisesta vain, mikäli yrityksille varataan riittävät edellytykset aktiiviseen informaatiotoimintaan on epäselvä, tulkinnanvarainen ja herättää kysymyksen ketä palvelee; samoin maineikkaat ja ylelliset paikat sekä mikäli siihen on pätevä peruste. 30 Paikallinen vieraanvaraisuus on epäselvä ja tulkinnanvarainen ilmaisu; ilmaisu terveydenhuoltohenkilöstölle annettavasta korvauksesta pelkästä ajankäytöstä on epäselvä ja tulkinnanvarainen Mikä ero ja logiikka on siinä, että edellisessä pykälässä puhutaan kustannuksista yleisesti ja jälkimmäisessä näitä eritellään? Miksi erittelyä ei käytetä myös edellisessä kohdassa? 32 Luonnos pomppii asiasta toiseen. Pitäisi puhua terveydenhuollon henkilöstöstä ja yhtäkkiä puhutaan markkinatutkimuksista jonka jälkeen palataan taas henkilöstöön; Markkinatutkimuksissa ei ole kyse lääkkeiden oikean käytön ja potilasturvallisuuden edistämisestä ja myös ilmaisu kysymyksenasettelujen objektiivisuudesta ei toteudu markkinatutkimukset ovat MARKKINAtutkimuksia (myynnin edistäminen), joissa kysymyksenasettelu on valikoiva; Huomio maksettavan korvauksen vähäisyydestä tässä ja toisaalta 37 c-kohdassa kohtuullisesta korvauksesta vaativat selityksiä: miksi toisissa asioissa vähäisiä ja toisissa kohtuullisia lisäksi ilmaukset ovat epäselviä ja tulkinnanvaraisia. 35 Mitä tarkoittaa lääkeyrityksiä kehotetaan julkaisemaan tiedot taloudellisista kannustimista? Tarkoitetaanko velvoittamista mitä sen tulisi olla tässä kohdassa? Samoin erittely, joka tässä kohdassa puuttuu, tulisi olla: paljonko, kenelle, milloin, mitä varten, mitä vastineeksi. 2

3 36 Terveydenhuollon ammattilaisten käytössä tulee toimia samoin kuin Käypä Hoito hoitosuositusten, ROHTO:n ja FinOHTA:n asiantuntijoiden kohdalla: sidonnaisuuksien ja riippuvuuksien ilmoittaminen asiayhteyksissä; Mitä tarkoittavat aidot konsulttipalvelut jne.?; a-kohta: korvauksen perusteen lisäksi summa oleellinen; e- kohta: rekisterin täytyy olla julkinen ja ulkopuolisten nähtävillä ja arvioitavissa. 37 d- ja g kohdat: mikä on näiden suhde?; mikäli mahdollista ilmaisu d-kohdassa on epäselvä; h-kohta: kohtuullisen ajan ja pyydettäessä ovat epäselviä ja tulkinnanvaraisia; lisäksi viimeinen lause on outo ja jopa potilasturvan kannalta vaarallinen (esim. Vioxx): omaehtoinen päättely tuleeko raporttia lähettää viranomaisille! 40 Omaehtoista ja ennakkovalvontaa tulisi lisätä; s. 25 viimeinen lause: Asiakirjojen toimittamiseen voisi lisätä sähköpostin. 47 Toimintakertomus tulee toimittaa sidosryhmien lisäksi julkisuuteen. 48 Kolme kertaa kolme vuotta lienee turhan pitkä toimikausi (kts. myös 56 ) 49 Ennakkovalvontaa lisättävä 55 Myös tässä tulisi harjoittaa oma-aloitteisuutta vuoden toimikausi lienee turhan pitkä (kts. myös 48 ) 59 Palloa heitetään turhan paljon kantelijoille erittelemättä niitä? Vai mitä asianosaisilla tässä tarkoitetaan? Tarkastusvaliokuntien tulee tarttua asioihin enemmän oma-aloitteisesti, mutta vaatia yrityksiltä materiaalia (kaikkea ko. tuotteeseen liittyvää, ei yhdessä välineessä käytettyä markkinointimateriaalia, kokonaisuuden hahmottamiseksi) 64 voi pyytää sijaan tulisi painottaa enemmän oma-aloitteisuutta 71 Ohjeiden vastainen markkinointi jne.: määräaikojen sijaan tulee siirtyä enemmän komannessa kappaleessa kuvattuun toimintaan luopua markkinoinnista heti. 75 Seuraamusmaksun minimi on liian pieni, oltava vähintään Sopimussakon minimi on liian pieni, oltava vähintään ; samoin maksimia tulee korottaa: Myös ennakkotarkastuspäätösten tulee olla pyynnöstä julkisia, ja erityisesti jos ko. asiasta nousee keskustelua julkisuudessa. 84 Eivätkö ohjeet koske automaattisesti kaikkia Lääketeollisuus ry:n jäseniä? Entä jos yritys ei sitoudu uusiin ohjeisiin? Koskevatko sitä silloin siirtymäsäännösten mukaan vanhat ohjeet? 85 Ei ole eettistä eikä sopivaa, että siirtymäsäännösten puitteissa ennen hyväksytty esityskelpoisuusaika voi jatkua entisenä/3 vuotta myös uusien ohjeiden tultua voimaan voi tulla 3

4 ruuhkaa loppukeväästä/alkukesästä ja vanhan ohjeen mukainen toiminta saisi jatkua selkeästi liian pitkään. Hyvät lääke-esittelytavat Suomen Kuluttajaliitto pitää hyvänä huomiota, että lääke-esittelyssä on kysymys informaatiosta lääkkeen myynnin edistämiseksi. Kysymys on lääkemarkkinoinnista. Lause Parhaimmillaan lääkeesittely antaa on hyvä muotoilla Parhaimmillaan lääke-esittely VOI antaa. Kohta 1. Miten tämä on suhteessa lääkemarkkinoinnin ohjeiden 28 kanssa? Kohta 3. Tarkoittaako se, että Terveydenhuollon yksikkö tekee selkeät ohjeet toteamusta teoriassa vai velvoittaako, että terveydenhuollon yksiköiden on oltava aloitteellisia? Kohta 7. Mitä tarkoittaa markkinointiaineiston materiaalin yksilöinti kappaleen 2 jälkimmäisessä lauseessa? Kuka määrittelee mikä on mahdollista?; Toteamukset kuten tulee antaa pyynnöstä nähtäväksi tulisi muuttaa sellaisiksi, että yritys toimittaa materiaalin nähtäväksi kaikkiin esittelyyn osallistuneille lääkäreille eikä vain mahdolliselle pyytäjälle. Kohta 8. Vieraanvaraisuuden tulee olla vähäistä eikä kohtuullista. Kohta 9. Mikä on 1. kappaleen lääkenäytteen ja 2. kappaleen päivystyspakkauksen ero ja miten tässä noudatetaan kirjaamisvelvoitetta, joka on tuotu esiin lääkemarkkinoinnin ohjeissa? (kts. myös Lääkemarkkinoinnin ohjeet 34 ) Lääketeollisuuden ja potilasjärjestöjen välinen yhteistyö Suomen Kuluttajaliitto kannattaa eettisiä ohjeita periaatteessa ja huomauttaa, että aloite on tullut eurooppalaiselta eikä suomalaiselta lääketeollisuudelta. Asiakirja on hyvin yleisellä tasolla kirjoitettu, seuraa suurelta osin eurooppalaista ohjeistusta eikä ota huomioon paikallisia olosuhteita (esim. Iso-Britanniassa jo aiemmin ennen eurooppalaista ohjeistusta tehty säännöstö on huomattavasti yksityiskohtaisempi ja parempi). Yhteistyökumppaneiden julkistamisen lisäksi tulee julkistaa paitsi rahasummat kokonaisuudessaan, myös yksityiskohtaiset rahasummat, sekä tarkka kuvaus käyttökohteesta, tarkoituksesta ja saatavasta/saadusta vastineesta (esim. Iso-Britannia). Lyhyt kuvaus tuen luonteesta ei ole riittävä. Jotta oltaisiin aidosti läpinäkyviä ja ulkopuoliset voisivat arvioida tahojen toimintaa, kyseessä tulee olla kaksisuuntainen prosessi. Siksi myös potilasjärjestöjen tulee saattaa julkisuuteen vastaavat tiedot oma-aloitteisesti. Ruotsissa lääkehuollosta vastaavat neljä viranomaista vaativat lausuntopyyntöjen yhteydessä myös potilasjärjestöiltä sidonnaisuuksien ja riippuvuuksien ilmoittamista lääkeyrityksiin (esim. järjestön intressiristiriidat, osakeomistukset, järjestön käyttämän asiantuntijan omat henkilökohtaiset sidonnaisuudet ja riippuvuudet). Tähän suuntaan tulisi toimia myös Suomessa. 4

5 Suomessa Käypä Hoito hoitosuositusten, Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO:n ja Terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikkö FinOHTAn asiantuntijoilta pyydetään sidonnaisuuksien ja riippuvuuksien ilmoittamista, osan ko. tahoista pitäen ilmoitusvelvollisuudesta ja mahdollisesta jääviydestä tiukemmin kiinni. Lisäksi toistaiseksi FinOHTA on ollut ainoa, joka on pyytänyt asiantuntijoilta sidonnaisuuksien ja riippuvuuksien ilmoittamista potilasjärjestöihin. Tätä kehitystä tulisi myös muiden toimijoiden seurata. Yhteistyötä koskevan tietojen julkaisemisen TULEE tapahtua KANSALLISELLA, ei eurooppalaisella tasolla. Lisäksi tulee näkyä onko kyseessä valtakunnallisen keskusjärjestön tukeminen vai alueellisen tai paikallisen yhdistyksen tai järjestön tukeminen. Julkistamisen tulee tapahtua siten, että lääketeollisuus/potilasjärjestöt itse oma-aloitteisesti ja aktiivisesti tuovat asian julkisuuteen. Se, että lääkeyritys ei voi yksin toimia järjestön perustajana on eri asia kuin se, että useampi lääkeyritys tai lääkeyritykset ylipäänsä perustavat potilasjärjestöjä joko yksin tai yhteistyössä sponsoroimiensa yksittäisten lääkäreiden ja erikoisalan lääkärijärjestöjen kanssa. Myös tähän tulee puuttua, ettei näin saa tapahtua. Potilasjärjestön tulee edustaa ja olla potilaiden etujärjestö, ei lääke-yritysten ja vuokrattuina kitoina toimivien asiantuntijoiden intressejä ajava bulvaani. Potilasjärjestöjen päätöksenteossa ei tule myöskään olla mainittujen kahden jäävin osapuolen edustajia. Tekstikohta, että lääkeyrityksen ei tule VAATIA, että se toimisi ainoana rahoittajana tulee muuttaa muotoon lääkeyritysten ei tule toimia. Asiakirjassa on useita epäselviä ja paljon tulkinnanvaraa jättäviä kohtia, esim.: - kirjallinen sopimus muusta MERKITTÄVÄSTÄ tuesta ja VÄLILLISESTÄ tuesta - se, että tuki tulee soveltuvalla tavalla ilmi - vieraanvaraisuus on kohtuullista (miksi ei vähäistä?); vieraanvaraisuus on toissijaista ; päätarkoitus tässä yhteydessä on mielenkiintoinen etenkin jos kysymys on lääkeyrityksen järjestämästä tilaisuudesta johon potilasjärjestö on antanut nimensä ja logonsa. On tuotava selkeästi esille tilaisuuden sisältö ja tarkoitus ja pääviesti. - lyhyt kuvaus tuen luonteesta ei ole riittävä (kts. yllä) - jokaisen tilaisuuden järjestäminen ulkomailla on erikseen perusteltava ja yksityiskohtaisemmin eriteltävä julkisessa ulostulossa lääkäreiden sponsoroiduista ulkomaanmatkoista on ollut enemmän keskustelua julkisuudessa ja tiedetään esimerkiksi, että potilasjärjestöjen ulkomaanmatkoilla järjestöjen käyttämiä lääkäriasiantuntijoita erityiskohdellaan sponsoreiden toimesta. Tässä yhteydessä on huomioitava myös mitä on aiemmin (yllä) lausuttu vieraanvaraisuudesta. Tässä asiakirjassa ei mainita mitään lääkeyritysten www-linkeistä potilasjärjestöjen sivuille kuten seuraavassa asiakirjassa! Suomen Kuluttajaliitto esittää asiaan liittyvät kommenttinsa, jotka koskevat myös tätä lukua siellä (kts. Terveystiedotus ja muu kuluttajiin kohdistettava terveyttä ja sairautta käsittelevä informaatio, 2. viimeinen kpl). 5

6 Terveystiedotus ja muu kuluttajiin kohdistettava terveyttä ja sairautta käsittelevä informaatio Kuluttajien terveystiedottaminen ja muu kuluttajiin kohdistettava terveyttä ja sairautta käsittelevä informaatio ei ole lääketeollisuuden tehtävä yleensä eikä etenkään reseptilääkkeiden kohdalla! Teollisuus on jäävi tekemään tämänkaltaista toimintaa selvän intressiristiriidan vuoksi. Teollisuuden tehtävä on tuottaa mahdollisimman paljon taloudellista voittoa yrityksille ja sijoittajille. Teollisuus ei ole puolueeton ja riippumaton tiedon lähde eikä jakaja. On väärin kuvitella, että kuluttajat olisivat valistuneita terveystiedotuksen tai muun informaation vastaanottajia teollisuudelta ja pystyisivät jalostettujen markkinointitekniikoiden johdosta erittelemään, mikä on oikeaa tietoa ja mikä kaupallisuuden värittämää informaatiota (markkinointia). Kuluttajilla ei ole kykyä arvioida näitä asioita, toisin kuin lääketieteen ja terveydenhuollon ammattilaisilla on mahdollisuus tehdä juuri koulutuksensa takia. Tällä hetkellä yritykset nimenomaan pelottelevat sairauksilla ja ominaisuuksilla, ylidramatisoivat niitä ja niiden vaikutuksia ja houkuttelevat hakeutumaan vastaanotoille turhaan. Tämän perusasetelman johdosta Suomen Kuluttajaliitto pidättäytyy kommentoimasta teollisuuden asiaan liittyviä yksityiskohtia, jotka menevät selvästi markkinoinnin puolelle. Kuluttajien terveydentilaa mittaavien testien erilaisten rajojen on todettu olevan mielivaltaisia. Kampanjoissa jokaisen osakokonaisuuden tulee täyttää samat kriteerit kuin kokonaisuuden kaupallinen taho ei voi siirtää vastuuta lisätiedon hankkimisesta kuluttajalle. Suurin osa lisätiedon hankkimisviitteistä on saatavilla internetistä, jota terveystiedon lähteenä käyttävät edelleen ja vielä pitkään ainoastaan tietyt rajatut käyttäjäryhmät. On tärkeää ja merkillepantavaa, että tekstissä vilahtelee välissä mainostaminen, mikä osoittaakin miten vaaralliselle alueella liikutaan, kun tiedon tarjoajana toimii kaupallinen taho. Lääkeyrityksillä on myös muita kuluttajille tarkoitettuja markkinointisivustoja kuin -päätteiset. Koko asiakirjassa ei puhuta mitään haitta-, sivu-, yhteis-, eikä pitkäaikaisvaikutusten kertomisesta, mikä kuuluu täydelliseen lääkeinformaatioon. Potilasohjeita ja markkinointilehtisiä on tällä hetkellä tarjolla myös ei-lääkemääräystä saaneiden ulottuvilla, esimerkiksi vastaanottojen odotustiloissa. Potilasjärjestöjen sivuille johtavista www-linkeistä tulee olla aiemmassa, potilasjärjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä koskevassa luvussa. Asiayhteyteen liittyy strategisen yrityssponsoroinnin ja toiminnan malli, jossa kaupallinen taho siirtää imagoa sellaisen tahon suuntaan, johon katsotaan liittyvän yleistä tai erityistä hyvää ilman kaupallisia intressejä. Suomessa on puolueettomia ja riippumattomia terveyttä ja sairautta ja lääketietoa tarjoavia tiedonlähteitä väestölle. Lääkeyritykset eivät ole sellaisia. Sinikka Turunen pääsihteeri Hanna Toiviainen kehittämispäällikkö, terveyspalvelujen asiantuntija 6

Lääketeollisuuden Eettiset ohjeet. Lääketeollisuus ry 2016

Lääketeollisuuden Eettiset ohjeet. Lääketeollisuus ry 2016 Lääketeollisuuden Eettiset ohjeet Lääketeollisuus ry 2016 Sisällys ALKUSANAT...1 1 SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT...3 2 YLEISET PERIAATTEET...6 3 OHJEET LÄÄKKEIDEN MARKKINOINTIIN... 11 3.1. Ohjeet lääkkeiden

Lisätiedot

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA Terveysakatemia 24.8.2010 Päivi Sillanaukee Lääkehuoltoon kuuluvat mm. Lääkekehitys ja -tutkimus, lääketuotanto, lääkkeiden tukkujakelu, lääkkeiden vähittäisjakelu, lääkkeiden

Lisätiedot

Rahoitus tulee julkiseksi lisää avoimuutta vai lisää kysymyksiä?

Rahoitus tulee julkiseksi lisää avoimuutta vai lisää kysymyksiä? Avoimuus ja sidonnaisuudet lääketieteen täydennyskoulutuksessa seminaari 6.4.2016 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Lääkäriliitto Rahoitus tulee julkiseksi lisää

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa FIHTA ry:n kevätseminaari 7.4.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Yleistä hankkeesta ja sen aikataulusta EU:n komissio on julkaissut vihreän kirjan

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

Tutkimuslain keskeiset muutokset

Tutkimuslain keskeiset muutokset Tutkimuslain keskeiset muutokset Outi Konttinen 19.10.2010 Valtakunnallinen eettisten toimikuntien seminaari 28.9.2010 Säätytalo Muutosten perusteluja Tutkimuslain alkuperäinen sovellusalue koettu ongelmallisena

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 22.12.2006/1233 Laki yhteistoiminnasta yrityksissä

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen. vuosi 2015

EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen. vuosi 2015 EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen vuosi 2015 Muistio käytetyistä menetelmistä Bristol-Myers Squibb Julkaisupäivä 31. toukokuuta 2016 Sisällys Johdanto...

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli. Valviran asiantuntijasymposium Arja Myllynpää

Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli. Valviran asiantuntijasymposium Arja Myllynpää Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Arja Myllynpää 1 Asiaryhmiä, joissa Valvira voi pyytää asiantuntijalausuntoa (esim.): Valvontaluonteiset asiat terveydenhuollon

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen työterveyslääkäriyhdistys 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Katri Tiitola 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Roche Oy:n ohje potilasjärjestöyhteistyöhön

Roche Oy:n ohje potilasjärjestöyhteistyöhön Roche Oy:n ohje potilasjärjestöyhteistyöhön Johdanto Potilasjärjestöt ovat Rochelle tärkeä yhteistyötaho. Rochen ja järjestöjen yhteisenä tavoitteena on auttaa potilaita ymmärtämään ja hoitamaan sairauksiaan

Lisätiedot

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 17.3.2016 Dnro 1669/2/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 1 ASIA Tutkittavani

Lisätiedot

Ohjeet ja suositukset

Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset keskusvastapuolten kollegioiden jäsenten välisistä kirjallisista sopimuksista ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Puh. +33 (0) 1 58

Lisätiedot

Eettisten toimikuntien kehittämistavoitteet sponsorin kannalta

Eettisten toimikuntien kehittämistavoitteet sponsorin kannalta Kilpailu kliinisistä lääketutkimuksista kiihtyy Eettisten toimikuntien kehittämistavoitteet sponsorin kannalta LT Petteri Knudsen Lääketieteellinen johtaja, Novartis Finland OY Valtakunnallinen eettisten

Lisätiedot

Tehokas valvonta osana toimivaa sote-järjestelmää

Tehokas valvonta osana toimivaa sote-järjestelmää Tehokas valvonta osana toimivaa sote-järjestelmää Miten valvonta voi tukea sote-uudistuksen tavoitteita seminaari 9.3.2016 Säätytalo Sosiaalineuvos Hanna Ahonen Ylilääkäri Riitta Aejmelaeus Valvira.fi,

Lisätiedot

PALKON SIDOSRYHMÄTAPAAMINEN Sari Koskinen ja Reima Palonen

PALKON SIDOSRYHMÄTAPAAMINEN Sari Koskinen ja Reima Palonen PALKON SIDOSRYHMÄTAPAAMINEN 29.9.2016 Sari Koskinen ja Reima Palonen 12.10.2016 1 Eri näkökulmia Sidosryhmistä Esityksen sisältö Deliberatiivisesta demokratiasta PALKOn prosessista otakantaa.fi -palvelu

Lisätiedot

1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä. 4.

1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä. 4. 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Jouko Silvennoinen 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi 3. Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä 4. Toimielimen nimi 5. Onko vastaaja kunta sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta HEL 2016-009624

Lisätiedot

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 30.12.2008) OHJEITA YHTEISHANKKEEN HALLINNOIJALLE: YHTEISHANKKEEN SEURANTALOMAKE EURA 2007 -JÄRJESTELMÄSSÄ Osatoteuttajat

Lisätiedot

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat?

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Technopolis, Vantaa 18.3.2016 OTL, varatuomari Paula Paloranta Keskuskauppakamari Esitys Kilpailijan epäreilu menettely onko mitään tehtävissä? Entä jos haluan

Lisätiedot

Lääkkeiden taloudellinen arviointi Olli Pekka Ryynänen Itä Suomen yliopisto, Fimea

Lääkkeiden taloudellinen arviointi Olli Pekka Ryynänen Itä Suomen yliopisto, Fimea Lääkkeiden taloudellinen arviointi Olli Pekka Ryynänen Itä Suomen yliopisto, Fimea Lääkevalmisteiden arviointi Onko lääke tehokas ja turvallinen; täyttääkö se laatuvaatimukset? Lääkehoitojen arviointi

Lisätiedot

Välitystoiminnan kieltäminen ja uhkasakon asettaminen. välitysliikerekisteriin.

Välitystoiminnan kieltäminen ja uhkasakon asettaminen. välitysliikerekisteriin. Päätös LSAVI / 1847 / 05.11.05 / 2014 Lounais-Suomi 3.10.2014 ASIA ASIASELOSTUS Välitystoiminnan kieltäminen ja uhkasakon asettaminen Lounais-Suomen aluehallintovirasto on ryhtynyt 6.6.2014 xxxxxxxxxxxx:tä

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

MTL Viestintätoimistojen eettiset periaatteet

MTL Viestintätoimistojen eettiset periaatteet MTL Viestintätoimistojen eettiset periaatteet MTL Viestintätoimistojen hallitus on hyväksynyt nämä periaatteet 14.9.2016. Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry on Suomessa toimivien markkinointiin

Lisätiedot

Millainen on hyvä asiantuntijalausunto ja miten se laaditaan? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP Kliinisen onkologian dosentti

Millainen on hyvä asiantuntijalausunto ja miten se laaditaan? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP Kliinisen onkologian dosentti Millainen on hyvä asiantuntijalausunto ja miten se laaditaan? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP Kliinisen onkologian dosentti Valviran asiantuntijasymposium 8.2.2017 Lausunnot Valvirassa vireillä olevat

Lisätiedot

Poikkeavat tapahtumat

Poikkeavat tapahtumat Poikkeavat tapahtumat Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä, 10. 11.12.2012, Säätytalo Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimus poikkeavien tapahtumien ilmoittamisesta Säteilyturvakeskukselle

Lisätiedot

TIEDOTE Järjestöt: Tullitilastojen läpinäkyvyys auttaisi kitkemään pakkotyötä

TIEDOTE Järjestöt: Tullitilastojen läpinäkyvyys auttaisi kitkemään pakkotyötä TIEDOTE 14.6.2016 1 Järjestöt: Tullitilastojen läpinäkyvyys auttaisi kitkemään pakkotyötä Pakkotyöllä valmistettuja tuotteita voi olla myynnissä suomalaisissa kaupoissa ja ravintoloissa. Yrityskohtaisten

Lisätiedot

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654))

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654)) Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tukiyhdistyksen mallisäännöt 1 - yksi (1) sääntömääräinen kokous vuodessa (Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle?

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Valinnanvapauslain luonnoksen mukaisesti 21.12.2016 1 21.12.2016 Valinnanvapaus on osa soteuudistusta Soteuudistuksen tavoitteena on varmistaa ihmisille yhdenvertaiset

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi Alueellinen päihdepäivä 26.10.2016 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Irmeli Tamminen YTM, LSSAVI 27.10.2016 1 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä

Lisätiedot

Lausunto 1 (5) 16.9.2013

Lausunto 1 (5) 16.9.2013 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO LAUSUNTO ESITYKSESTÄ TERVEYDENSUOJELULAIN MUUTTAMISEKSI JA ASETUKSESTA ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYDELLISISTÄ OLOSUHTEISTA

Lisätiedot

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta?

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 LÄÄKEALAN TOIMIJOIDEN VALVONTA Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Sami Paaskoski, Liisa Näveri / Kirjoitettu 16.10.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Lääkkeiden verkkokauppa

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 AGRONOMILIITON TIEDE- JA TUTKIMUSSÄÄTIÖ P. Makasiinikatu 6 A 8, 00130 Helsinki Puh. (09) 2511 160, faksi (09) 2511 1610 Saapunut: 1 APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 A Matka-apuraha

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Pyhännän kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jouko Nissinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 2013 PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 25.9.2013 Versio 1.0 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin Urheiluopisto Lapin oppisopimuskeskus 1 (8) Sisällysluettelo 1 ALKOHOLIN JA MUIDEN PÄIHTEIDEN

Lisätiedot

Lakiluonnos sosiaalityön näkökulmasta. Virpi Peltomaa Sosiaaliturvapäällikkö, YTM Näkövammaisten Keskusliitto ry 25.1.

Lakiluonnos sosiaalityön näkökulmasta. Virpi Peltomaa Sosiaaliturvapäällikkö, YTM Näkövammaisten Keskusliitto ry 25.1. Lakiluonnos sosiaalityön näkökulmasta Virpi Peltomaa Sosiaaliturvapäällikkö, YTM Näkövammaisten Keskusliitto ry 25.1.2012 Kelahalli Suhde muuhun lainsäädäntöön Suhde erityislakeihin oltava selkeä Lakien

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Maaseutuvirasto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jaakko Rinne 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

PELEILLÄ KETTERYYTTÄ TERVEYDENHUOLTOON

PELEILLÄ KETTERYYTTÄ TERVEYDENHUOLTOON PELEILLÄ KETTERYYTTÄ TERVEYDENHUOLTOON TIINA ARPOLA YRITYSKEHITYS, UUDET AVAUKSET KUOPIO INNOVATION OY 16.9.2016 Digitaaliset ratkaisut terveydenhuollossa Sairaala- ja kuluttajamaailma lähenevät toisiaan

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPABoS14/167 FI Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site:

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä 6. Kilpailukohteet 7. Kaluston ja palvelun

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Valtakunnallinen vammaisneuvosto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Merja Heikkonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry 1(6) SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Ohje 27.2.2017 6895/00.01.02/2016 1/2017 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Kohderyhmät Lääkkeen määräämiseen tai toimittamiseen oikeutetut henkilöt Voimassaoloaika

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Kaupunginhallitus 467 16.11.2015 Kaupunkikonsernin virallisten ilmoitusten julkaiseminen 887/07.02.01.00.00/2015 KH 467 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh. 040 724 8776

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston Tutkimusetiikan seminaari ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TUTKIMUSEETTISEN TOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT

Itä-Suomen yliopiston Tutkimusetiikan seminaari ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TUTKIMUSEETTISEN TOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT Itä-Suomen yliopiston Tutkimusetiikan seminaari 21.3.2011 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TUTKIMUSEETTISEN TOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT TUTKIMUSEETTINEN TOIMIKUNTA (http://www.uef.fi/uef/tutkimusetiikka) professori Risto

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on laadukas, sitoutumaton ja arvostettu terveydenhuollon toimija ja terveyspoliittinen vaikuttaja.

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on laadukas, sitoutumaton ja arvostettu terveydenhuollon toimija ja terveyspoliittinen vaikuttaja. Strategia 2016 2018 1. Tavoitteemme Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on laadukas, sitoutumaton ja arvostettu terveydenhuollon toimija ja terveyspoliittinen vaikuttaja. 2. Arvomme tieteellisyys eettisyys

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

Koodaus- ja tuontidirektiivin kansallinen täytäntöönpano Kudoslaitosten keskustelutilaisuus, Turku

Koodaus- ja tuontidirektiivin kansallinen täytäntöönpano Kudoslaitosten keskustelutilaisuus, Turku Koodaus- ja tuontidirektiivin kansallinen täytäntöönpano Kudoslaitosten keskustelutilaisuus, Turku 21.09.2016 Paavo Autere, lakimies p. 029 522 3614, e-mail paavo.autere@fimea.fi Yleistä I Komission direktiivi

Lisätiedot

Hakijan tiedot. I Tietoa tapahtumasta. https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomake/raportti.php?sivu=tietue&lomake_id=2499&n=50. Käyttäjä: KIRJAAMO

Hakijan tiedot. I Tietoa tapahtumasta. https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomake/raportti.php?sivu=tietue&lomake_id=2499&n=50. Käyttäjä: KIRJAAMO https://asiointikuopiofi/elomake3/lomake/raporttiphp?sivu=tietue&lomake_id=2499&n=50 Sivu 1/6 292014 Käyttäjä: KIRJAAMO lomakkeet uusi lomake asetukset ryhmät ohjeet kirjaudu ulos Raportti Raportti: tukihakemukset

Lisätiedot

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut 1 Työsuhteen säännöstys ja sääntelyjärjestys Työehtosopimus ja soveltamisala Paikallinen sopiminen Työsäännöt Työlainsäädäntö Vakiintunut käytäntö Työsopimus TYÖSUHDE

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki. Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21 33560 TAMPERE 1 (6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Suomen Motoristit ry Kotipaikka: Forssa Osoite: Kuusimäenkatu 21 33560 Tampere Rekisterinumero: 151.543 Merkitty rekisteriin:

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

Lääketeollisuuden Eettiset ohjeet KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA 1/2

Lääketeollisuuden Eettiset ohjeet KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA 1/2 Lääketeollisuuden Eettiset ohjeet KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA 1/2 Lääketeollisuus ry. 2014 Lääketeollisuuden Eettiset ohjeet: KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA Tämä dokumentti on apuväline Lääketeollisuuden Eettisten

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

Mustalla kärkikolmiolla merkittyjen lääkkeiden haittoja seurataan erityisen tarkasti - S...

Mustalla kärkikolmiolla merkittyjen lääkkeiden haittoja seurataan erityisen tarkasti - S... Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2016 LÄÄKKEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET Mustalla kärkikolmiolla merkittyjen lääkkeiden haittoja seurataan erityisen tarkasti Kirsti Villikka, Annikka Kalliokoski / Kirjoitettu

Lisätiedot

Liite III Muutoksia valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen

Liite III Muutoksia valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen Liite III Muutoksia valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen Huom! Nämä muutokset sisällytetään voimassa oleviin valmisteyhteenvetoon, myyntipäällysmerkintöihin ja pakkausselosteeseen, jotka ovat koordinaatioryhmämenettelyssä

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jussi Salo 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Liikennekaari. Markkinat-alatyöryhmä

Liikennekaari. Markkinat-alatyöryhmä Liikennekaari Markkinat-alatyöryhmä 10.5.2016 1 Seuraa verkossa: https://www.youtube.com/watch?v=c9razyevu hq Kysymykset / kommentit: http://screen.io/lvm Tilaisuuden tavoitteet Avata lausuttavana olevan

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste Aikuissosiaalityön rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jonna Nieminen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - Vaikeavammaisten palveluasumisen ja lyhytaikaishoidon hankinta

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - Vaikeavammaisten palveluasumisen ja lyhytaikaishoidon hankinta 1/11 hankintasopimukset - 1786/02.08.00.00.00/2016 (71986) I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Salo Postinumero 24101

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA Sosiaalinen media on tärkeä ja keskeinen väline ihmisten ja organisaatioiden välisessä kanssa

Lisätiedot

Hyväksymishakemus erikoislääkäripalvelujen ja diagnostisten tutkimusten palvelusetelituottajaksi

Hyväksymishakemus erikoislääkäripalvelujen ja diagnostisten tutkimusten palvelusetelituottajaksi Hyväksymishakemus erikoislääkäripalvelujen ja diagnostisten tutkimusten palvelusetelituottajaksi Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt (13.4.2016, 61) hyväksyä palvelusetelin

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Lapin sote johdon seminaari

Lapin sote johdon seminaari Lapin sote johdon seminaari 25.11.2016 Veli-Matti Ahtiainen Järjestökoordinaattori Punainen Risti Lapin piiri Muutos on aina myös mahdollisuus. Niin myös järjestöille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

2) Kuka katsotaan välitystehtäviä suorittavaksi henkilöksi?

2) Kuka katsotaan välitystehtäviä suorittavaksi henkilöksi? TIEDOTE 1 (5) Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 15.12.2015 Julkinen Välitysliikerekisteriin merkitty välitysliike VÄLITYSLIIKELAIN AMMATTIPÄTEVYYSVAATIMUSTEN MUUTOS 1.1.2016 astuu voimaan kiinteistönvälitysliikkeistä

Lisätiedot

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi?

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? VALINNANVAPAUS sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? 1 VALINNANVAPAUS enemmän terveyttä samalla rahalla Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa

Lisätiedot

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄ

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄ IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄ 18.9.2013 Tampereen kaupungin valtuustosali Katri Lyijynen Joutsenon vastaanottokeskus Auttamisjärjestelmän koordinointi, ylläpito ja kehittäminen on annettu tehtäväksi

Lisätiedot

Miten ehkäisevän päihdetyön tulisi näkyä hyvinvointikertomuksissa - kommenttipuheenvuoro

Miten ehkäisevän päihdetyön tulisi näkyä hyvinvointikertomuksissa - kommenttipuheenvuoro Miten ehkäisevän päihdetyön tulisi näkyä hyvinvointikertomuksissa - kommenttipuheenvuoro Merja Huttunen-Metsi Ehkäisevän päihdetyön toiminnanohjaaja Vaasan kaupunki Hyvinvointi Hyvinvointi vauraus, varakkuus,

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen avainasiakkaiden tarpeisiin Sote-johdon neuvottelupäivät 2.2.2016

Osaamisen kehittäminen avainasiakkaiden tarpeisiin Sote-johdon neuvottelupäivät 2.2.2016 Osaamisen kehittäminen avainasiakkaiden tarpeisiin Sote-johdon neuvottelupäivät 2.2.2016 Juha Luomala, Verson johtaja Risto Raivio, Päijät-Hämeen perusterveydenhuollon yksikön johtaja Työpajan tavoite,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA MIKÄ ON STARTIA? Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia yksi Suomen 32 uusyrityskeskuksesta toimii osana Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKia uusien yrittäjien neuvontapalvelut seitsemän kunnan alueella käytettävissä

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen

EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen EMIR asetus (European Market Infrastucture Regulation) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:0 648/2012 OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä

Lisätiedot