Asia: Lausuntopyyntö luonnoksesta lääketeollisuuden eettisiksi ohjeiksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asia: Lausuntopyyntö luonnoksesta lääketeollisuuden eettisiksi ohjeiksi"

Transkriptio

1 Suomen Kuluttajaliitto ry Lääketeollisuus ry:lle Asia: Lausuntopyyntö luonnoksesta lääketeollisuuden eettisiksi ohjeiksi Yleistä: Suomen Kuluttajaliitto pitää periaatteessa hyvänä asiana sitä, että lääketeollisuudella on omaehtoinen eettinen valvontakoodi, jota päivitetään, mutta pitää ohjeiden toteutumista ja valvontaa käytännössä ongelmallisena ja riittämättömänä ja rikkomusten sanktioita liian pieninä. Lääkemarkkinointia säätelevät Suomen lääkelaki ja lääkeasetus sekä EU-direktiivi ja myös näiden noudattamisen suhteen lääkeyritysten lääkemarkkinoinnissa/toiminnassa on reilusti parantamisen varaa. Onkin tärkeä huomauttaa ja havaita, että lääkemarkkinoinnin valvontakunta ja tarkastusvaliokunnat soveltavat vain lääkemarkkinoinnin ohjeita (s. 4). Tekstissä on kautta linjan paljon epäselviä ja paljon tulkinnanvaraa jättäviä kohtia, jotka herättävät kysymyksiä siitä kuka ja miten asioita määrittelee (omaehtoisuus). Yksityiskohdat: Lääkemarkkinoinnin ohjeet: Lääkemarkkinointi ja lääkkeistä tiedottaminen ovat eri asioita kuin lääkeinformaatio ja tiedon jakaminen. Johdannossa näitä kaikkia käytetään sekaisin, mutta lääkemarkkinoinnin määritelmään palataan myöhemmin (2, 6 ): markkinointi on myynnin edistämistä jonka kaupallista luonnetta ei tule peittää ja vastaanottajan on miellettävä asia markkinoinniksi (mainos ei ole informaatiota, esim. s. 7). Ohjeiden mukainen määritelmä, että kuluttajilla tarkoitetaan kaikkia muita kuin terveydenhuoltohenkilöstöön kuuluvia (s. 5) on hyvä, mutta lääkeyritykset käyttävät markkinointikanavana mediaa ja yritykset (ainakin osa) katsovat myös median edustavan terveydenhuoltohenkilöstöä (kts. myös : toimittajia kustannetaan matkoille erilaisiin tilaisuuksiin). Ohjeiden soveltamisalaan (3 ) liittyen kohtien f-g ilmaisut, ei pyritä suoraan edistämään lääkkeen myyntiä ovat epäselviä ja jättävät liikaa tulkinnanvaraa. Sivun 6 ilmaisu puuttuminen voi antaa virheellisen kuvan lääkkeestä ja sivun 7 ilmaisu ilman erityisiä perusteluja liittyen tiedon valikoimiseen, haittavaikutuksiin ja lääkeriippuvuuteen ovat epäselviä ja tulkinnanvaraisia. 8 Sisältää tärkeitä huomioita, koska kuvallisia esityksiä, jotka ovat omiaan halventamaan tai loukkaamaan potilasryhmiä käytetään tälläkin hetkellä markkinoinnissa. 11 Toimivaltaisten viranomaisten hyväksymästä rokotuskampanjaa koskevasta tiedottamisesta väestölle on tärkeä, mutta on huomattava että tiedottaminen siinä muodossa kuin sitä nykyisin harjoitetaan on markkinointia, johon useampi asiantuntija ja media on viime aikoina tarttunut. Lisäksi rokotemarkkinointia harjoitetaan useampien rokotteiden kohdalla sen sijaan että tiedotettaisiin siitä rokotteesta, johon viranomainen on antanut luvan; Lääkeyritysten informaatio sairauksista on sai- 1

2 rauksien markkinointia eikä reseptilääkkeistä informoiminen/markkinointi kuluttajille kuulu lääkeyrityksille (intressiristiriidan takia). Epäselviä ja tulkinnanvaraisia ilmauksia tässä yhteydessä ovat tasapuolista ja asiallista, riittävästi tietoa myös lääkkeettömistä hoitomuodoista ; Nykyisissä markkinointikäytännöissä lääkeyritykset hyvin kehottavat kuluttajia hakeutumaan tarpeettomasti hoitoon; Huomio lääkkeen piilomainontakiellosta on tärkeä ja sen toivoisi toteutuvan myös käytännössä. (kts. myös luku Terveystiedotus ja muu kuluttajiin kohdistettava terveyttä ja sairautta käsittelevä informaatio) 13 b-kohdasta on poistettu tulkinnanvaraisuutta (jota ohjeissa pitkin matkaa on vielä paljon), c- kohtaa käytännössä rikotaan esim. HPV-rokotteen markkinoinnin yhteydessä liioittelemalla syöpävaaraa sekä viestimällä syövän ehkäisystä, vaikka tästä ei ole riittävästi tieteellistä näyttöä (sama liittyy kohtiin h-i, joita ko. markkinoinnissa rikotaan); e-kohdan kommentti siitä, että lääkevalmiste ei ole kulutustarvike on tärkeä, mutta ei toteudu käytännössä; Harhaanjohtavien tai sopimattomien ilmauksien luetteloon tulisi kohtaan kaksi lisätä loppuun OMINAISUUTTA tai sairautta tai. 15 Huomio kuluttajien tai kuluttajaryhmien ei-asiantuntijaroolista on relevantti, mutta markkinoinnissa tehdään käytännössä juuri näin ylidramatisoimalla ja valikoidulla tiedolla. 19 Kielletyt palkintokilpailut lääkemarkkinoinnissa on relevantti huomio, mutta käytännössä kilpailuja järjestetään esim. potilasjärjestöjen lehdissä ja tilaisuuksissa keräten samalla järjestöjen jäsenten yhteystietoja (kts. myös 33 ). 25 Tieteelliset julkaisut ja myyntiluvan saamiseksi lääkeviranomaisille toimitetut markkinointia palvelevat tutkimukset ovat eri asioita eikä markkinointia tulisi ulottaa ei-olevaan (esilanseeraus); Julkaisemattomien tutkimustulosten sisällöstä tulisi antaa lisäselvitys ilman pyyntöä. 29 Ilmaisu tilaisuuksien kustannuksiin osallistumisesta vain, mikäli yrityksille varataan riittävät edellytykset aktiiviseen informaatiotoimintaan on epäselvä, tulkinnanvarainen ja herättää kysymyksen ketä palvelee; samoin maineikkaat ja ylelliset paikat sekä mikäli siihen on pätevä peruste. 30 Paikallinen vieraanvaraisuus on epäselvä ja tulkinnanvarainen ilmaisu; ilmaisu terveydenhuoltohenkilöstölle annettavasta korvauksesta pelkästä ajankäytöstä on epäselvä ja tulkinnanvarainen Mikä ero ja logiikka on siinä, että edellisessä pykälässä puhutaan kustannuksista yleisesti ja jälkimmäisessä näitä eritellään? Miksi erittelyä ei käytetä myös edellisessä kohdassa? 32 Luonnos pomppii asiasta toiseen. Pitäisi puhua terveydenhuollon henkilöstöstä ja yhtäkkiä puhutaan markkinatutkimuksista jonka jälkeen palataan taas henkilöstöön; Markkinatutkimuksissa ei ole kyse lääkkeiden oikean käytön ja potilasturvallisuuden edistämisestä ja myös ilmaisu kysymyksenasettelujen objektiivisuudesta ei toteudu markkinatutkimukset ovat MARKKINAtutkimuksia (myynnin edistäminen), joissa kysymyksenasettelu on valikoiva; Huomio maksettavan korvauksen vähäisyydestä tässä ja toisaalta 37 c-kohdassa kohtuullisesta korvauksesta vaativat selityksiä: miksi toisissa asioissa vähäisiä ja toisissa kohtuullisia lisäksi ilmaukset ovat epäselviä ja tulkinnanvaraisia. 35 Mitä tarkoittaa lääkeyrityksiä kehotetaan julkaisemaan tiedot taloudellisista kannustimista? Tarkoitetaanko velvoittamista mitä sen tulisi olla tässä kohdassa? Samoin erittely, joka tässä kohdassa puuttuu, tulisi olla: paljonko, kenelle, milloin, mitä varten, mitä vastineeksi. 2

3 36 Terveydenhuollon ammattilaisten käytössä tulee toimia samoin kuin Käypä Hoito hoitosuositusten, ROHTO:n ja FinOHTA:n asiantuntijoiden kohdalla: sidonnaisuuksien ja riippuvuuksien ilmoittaminen asiayhteyksissä; Mitä tarkoittavat aidot konsulttipalvelut jne.?; a-kohta: korvauksen perusteen lisäksi summa oleellinen; e- kohta: rekisterin täytyy olla julkinen ja ulkopuolisten nähtävillä ja arvioitavissa. 37 d- ja g kohdat: mikä on näiden suhde?; mikäli mahdollista ilmaisu d-kohdassa on epäselvä; h-kohta: kohtuullisen ajan ja pyydettäessä ovat epäselviä ja tulkinnanvaraisia; lisäksi viimeinen lause on outo ja jopa potilasturvan kannalta vaarallinen (esim. Vioxx): omaehtoinen päättely tuleeko raporttia lähettää viranomaisille! 40 Omaehtoista ja ennakkovalvontaa tulisi lisätä; s. 25 viimeinen lause: Asiakirjojen toimittamiseen voisi lisätä sähköpostin. 47 Toimintakertomus tulee toimittaa sidosryhmien lisäksi julkisuuteen. 48 Kolme kertaa kolme vuotta lienee turhan pitkä toimikausi (kts. myös 56 ) 49 Ennakkovalvontaa lisättävä 55 Myös tässä tulisi harjoittaa oma-aloitteisuutta vuoden toimikausi lienee turhan pitkä (kts. myös 48 ) 59 Palloa heitetään turhan paljon kantelijoille erittelemättä niitä? Vai mitä asianosaisilla tässä tarkoitetaan? Tarkastusvaliokuntien tulee tarttua asioihin enemmän oma-aloitteisesti, mutta vaatia yrityksiltä materiaalia (kaikkea ko. tuotteeseen liittyvää, ei yhdessä välineessä käytettyä markkinointimateriaalia, kokonaisuuden hahmottamiseksi) 64 voi pyytää sijaan tulisi painottaa enemmän oma-aloitteisuutta 71 Ohjeiden vastainen markkinointi jne.: määräaikojen sijaan tulee siirtyä enemmän komannessa kappaleessa kuvattuun toimintaan luopua markkinoinnista heti. 75 Seuraamusmaksun minimi on liian pieni, oltava vähintään Sopimussakon minimi on liian pieni, oltava vähintään ; samoin maksimia tulee korottaa: Myös ennakkotarkastuspäätösten tulee olla pyynnöstä julkisia, ja erityisesti jos ko. asiasta nousee keskustelua julkisuudessa. 84 Eivätkö ohjeet koske automaattisesti kaikkia Lääketeollisuus ry:n jäseniä? Entä jos yritys ei sitoudu uusiin ohjeisiin? Koskevatko sitä silloin siirtymäsäännösten mukaan vanhat ohjeet? 85 Ei ole eettistä eikä sopivaa, että siirtymäsäännösten puitteissa ennen hyväksytty esityskelpoisuusaika voi jatkua entisenä/3 vuotta myös uusien ohjeiden tultua voimaan voi tulla 3

4 ruuhkaa loppukeväästä/alkukesästä ja vanhan ohjeen mukainen toiminta saisi jatkua selkeästi liian pitkään. Hyvät lääke-esittelytavat Suomen Kuluttajaliitto pitää hyvänä huomiota, että lääke-esittelyssä on kysymys informaatiosta lääkkeen myynnin edistämiseksi. Kysymys on lääkemarkkinoinnista. Lause Parhaimmillaan lääkeesittely antaa on hyvä muotoilla Parhaimmillaan lääke-esittely VOI antaa. Kohta 1. Miten tämä on suhteessa lääkemarkkinoinnin ohjeiden 28 kanssa? Kohta 3. Tarkoittaako se, että Terveydenhuollon yksikkö tekee selkeät ohjeet toteamusta teoriassa vai velvoittaako, että terveydenhuollon yksiköiden on oltava aloitteellisia? Kohta 7. Mitä tarkoittaa markkinointiaineiston materiaalin yksilöinti kappaleen 2 jälkimmäisessä lauseessa? Kuka määrittelee mikä on mahdollista?; Toteamukset kuten tulee antaa pyynnöstä nähtäväksi tulisi muuttaa sellaisiksi, että yritys toimittaa materiaalin nähtäväksi kaikkiin esittelyyn osallistuneille lääkäreille eikä vain mahdolliselle pyytäjälle. Kohta 8. Vieraanvaraisuuden tulee olla vähäistä eikä kohtuullista. Kohta 9. Mikä on 1. kappaleen lääkenäytteen ja 2. kappaleen päivystyspakkauksen ero ja miten tässä noudatetaan kirjaamisvelvoitetta, joka on tuotu esiin lääkemarkkinoinnin ohjeissa? (kts. myös Lääkemarkkinoinnin ohjeet 34 ) Lääketeollisuuden ja potilasjärjestöjen välinen yhteistyö Suomen Kuluttajaliitto kannattaa eettisiä ohjeita periaatteessa ja huomauttaa, että aloite on tullut eurooppalaiselta eikä suomalaiselta lääketeollisuudelta. Asiakirja on hyvin yleisellä tasolla kirjoitettu, seuraa suurelta osin eurooppalaista ohjeistusta eikä ota huomioon paikallisia olosuhteita (esim. Iso-Britanniassa jo aiemmin ennen eurooppalaista ohjeistusta tehty säännöstö on huomattavasti yksityiskohtaisempi ja parempi). Yhteistyökumppaneiden julkistamisen lisäksi tulee julkistaa paitsi rahasummat kokonaisuudessaan, myös yksityiskohtaiset rahasummat, sekä tarkka kuvaus käyttökohteesta, tarkoituksesta ja saatavasta/saadusta vastineesta (esim. Iso-Britannia). Lyhyt kuvaus tuen luonteesta ei ole riittävä. Jotta oltaisiin aidosti läpinäkyviä ja ulkopuoliset voisivat arvioida tahojen toimintaa, kyseessä tulee olla kaksisuuntainen prosessi. Siksi myös potilasjärjestöjen tulee saattaa julkisuuteen vastaavat tiedot oma-aloitteisesti. Ruotsissa lääkehuollosta vastaavat neljä viranomaista vaativat lausuntopyyntöjen yhteydessä myös potilasjärjestöiltä sidonnaisuuksien ja riippuvuuksien ilmoittamista lääkeyrityksiin (esim. järjestön intressiristiriidat, osakeomistukset, järjestön käyttämän asiantuntijan omat henkilökohtaiset sidonnaisuudet ja riippuvuudet). Tähän suuntaan tulisi toimia myös Suomessa. 4

5 Suomessa Käypä Hoito hoitosuositusten, Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO:n ja Terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikkö FinOHTAn asiantuntijoilta pyydetään sidonnaisuuksien ja riippuvuuksien ilmoittamista, osan ko. tahoista pitäen ilmoitusvelvollisuudesta ja mahdollisesta jääviydestä tiukemmin kiinni. Lisäksi toistaiseksi FinOHTA on ollut ainoa, joka on pyytänyt asiantuntijoilta sidonnaisuuksien ja riippuvuuksien ilmoittamista potilasjärjestöihin. Tätä kehitystä tulisi myös muiden toimijoiden seurata. Yhteistyötä koskevan tietojen julkaisemisen TULEE tapahtua KANSALLISELLA, ei eurooppalaisella tasolla. Lisäksi tulee näkyä onko kyseessä valtakunnallisen keskusjärjestön tukeminen vai alueellisen tai paikallisen yhdistyksen tai järjestön tukeminen. Julkistamisen tulee tapahtua siten, että lääketeollisuus/potilasjärjestöt itse oma-aloitteisesti ja aktiivisesti tuovat asian julkisuuteen. Se, että lääkeyritys ei voi yksin toimia järjestön perustajana on eri asia kuin se, että useampi lääkeyritys tai lääkeyritykset ylipäänsä perustavat potilasjärjestöjä joko yksin tai yhteistyössä sponsoroimiensa yksittäisten lääkäreiden ja erikoisalan lääkärijärjestöjen kanssa. Myös tähän tulee puuttua, ettei näin saa tapahtua. Potilasjärjestön tulee edustaa ja olla potilaiden etujärjestö, ei lääke-yritysten ja vuokrattuina kitoina toimivien asiantuntijoiden intressejä ajava bulvaani. Potilasjärjestöjen päätöksenteossa ei tule myöskään olla mainittujen kahden jäävin osapuolen edustajia. Tekstikohta, että lääkeyrityksen ei tule VAATIA, että se toimisi ainoana rahoittajana tulee muuttaa muotoon lääkeyritysten ei tule toimia. Asiakirjassa on useita epäselviä ja paljon tulkinnanvaraa jättäviä kohtia, esim.: - kirjallinen sopimus muusta MERKITTÄVÄSTÄ tuesta ja VÄLILLISESTÄ tuesta - se, että tuki tulee soveltuvalla tavalla ilmi - vieraanvaraisuus on kohtuullista (miksi ei vähäistä?); vieraanvaraisuus on toissijaista ; päätarkoitus tässä yhteydessä on mielenkiintoinen etenkin jos kysymys on lääkeyrityksen järjestämästä tilaisuudesta johon potilasjärjestö on antanut nimensä ja logonsa. On tuotava selkeästi esille tilaisuuden sisältö ja tarkoitus ja pääviesti. - lyhyt kuvaus tuen luonteesta ei ole riittävä (kts. yllä) - jokaisen tilaisuuden järjestäminen ulkomailla on erikseen perusteltava ja yksityiskohtaisemmin eriteltävä julkisessa ulostulossa lääkäreiden sponsoroiduista ulkomaanmatkoista on ollut enemmän keskustelua julkisuudessa ja tiedetään esimerkiksi, että potilasjärjestöjen ulkomaanmatkoilla järjestöjen käyttämiä lääkäriasiantuntijoita erityiskohdellaan sponsoreiden toimesta. Tässä yhteydessä on huomioitava myös mitä on aiemmin (yllä) lausuttu vieraanvaraisuudesta. Tässä asiakirjassa ei mainita mitään lääkeyritysten www-linkeistä potilasjärjestöjen sivuille kuten seuraavassa asiakirjassa! Suomen Kuluttajaliitto esittää asiaan liittyvät kommenttinsa, jotka koskevat myös tätä lukua siellä (kts. Terveystiedotus ja muu kuluttajiin kohdistettava terveyttä ja sairautta käsittelevä informaatio, 2. viimeinen kpl). 5

6 Terveystiedotus ja muu kuluttajiin kohdistettava terveyttä ja sairautta käsittelevä informaatio Kuluttajien terveystiedottaminen ja muu kuluttajiin kohdistettava terveyttä ja sairautta käsittelevä informaatio ei ole lääketeollisuuden tehtävä yleensä eikä etenkään reseptilääkkeiden kohdalla! Teollisuus on jäävi tekemään tämänkaltaista toimintaa selvän intressiristiriidan vuoksi. Teollisuuden tehtävä on tuottaa mahdollisimman paljon taloudellista voittoa yrityksille ja sijoittajille. Teollisuus ei ole puolueeton ja riippumaton tiedon lähde eikä jakaja. On väärin kuvitella, että kuluttajat olisivat valistuneita terveystiedotuksen tai muun informaation vastaanottajia teollisuudelta ja pystyisivät jalostettujen markkinointitekniikoiden johdosta erittelemään, mikä on oikeaa tietoa ja mikä kaupallisuuden värittämää informaatiota (markkinointia). Kuluttajilla ei ole kykyä arvioida näitä asioita, toisin kuin lääketieteen ja terveydenhuollon ammattilaisilla on mahdollisuus tehdä juuri koulutuksensa takia. Tällä hetkellä yritykset nimenomaan pelottelevat sairauksilla ja ominaisuuksilla, ylidramatisoivat niitä ja niiden vaikutuksia ja houkuttelevat hakeutumaan vastaanotoille turhaan. Tämän perusasetelman johdosta Suomen Kuluttajaliitto pidättäytyy kommentoimasta teollisuuden asiaan liittyviä yksityiskohtia, jotka menevät selvästi markkinoinnin puolelle. Kuluttajien terveydentilaa mittaavien testien erilaisten rajojen on todettu olevan mielivaltaisia. Kampanjoissa jokaisen osakokonaisuuden tulee täyttää samat kriteerit kuin kokonaisuuden kaupallinen taho ei voi siirtää vastuuta lisätiedon hankkimisesta kuluttajalle. Suurin osa lisätiedon hankkimisviitteistä on saatavilla internetistä, jota terveystiedon lähteenä käyttävät edelleen ja vielä pitkään ainoastaan tietyt rajatut käyttäjäryhmät. On tärkeää ja merkillepantavaa, että tekstissä vilahtelee välissä mainostaminen, mikä osoittaakin miten vaaralliselle alueella liikutaan, kun tiedon tarjoajana toimii kaupallinen taho. Lääkeyrityksillä on myös muita kuluttajille tarkoitettuja markkinointisivustoja kuin -päätteiset. Koko asiakirjassa ei puhuta mitään haitta-, sivu-, yhteis-, eikä pitkäaikaisvaikutusten kertomisesta, mikä kuuluu täydelliseen lääkeinformaatioon. Potilasohjeita ja markkinointilehtisiä on tällä hetkellä tarjolla myös ei-lääkemääräystä saaneiden ulottuvilla, esimerkiksi vastaanottojen odotustiloissa. Potilasjärjestöjen sivuille johtavista www-linkeistä tulee olla aiemmassa, potilasjärjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä koskevassa luvussa. Asiayhteyteen liittyy strategisen yrityssponsoroinnin ja toiminnan malli, jossa kaupallinen taho siirtää imagoa sellaisen tahon suuntaan, johon katsotaan liittyvän yleistä tai erityistä hyvää ilman kaupallisia intressejä. Suomessa on puolueettomia ja riippumattomia terveyttä ja sairautta ja lääketietoa tarjoavia tiedonlähteitä väestölle. Lääkeyritykset eivät ole sellaisia. Sinikka Turunen pääsihteeri Hanna Toiviainen kehittämispäällikkö, terveyspalvelujen asiantuntija 6

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET Lääketeollisuus ry. 2013 Sisällys Alkusanat...3 I II III IV V VI Soveltamisala ja määritelmät...4 Yleiset periaatteet...5 Ohjeet lääkkeiden markkinointiin...8 1. Ohjeet

Lisätiedot

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET Lääketeollisuus ry. 2014 Sisällys ALKUSANAT...3 I II III IV V VI VII SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT...4 YLEISET PERIAATTEET...5 OHJEET LÄÄKKEIDEN MARKKINOINTIIN...8 1. Ohjeet

Lisätiedot

Lääkeyritysten ja terveydenhuollon ammattilaisten/organisaatioiden välisten taloudellisten suhteiden julkistaminen. Eettiset ohjeet 2014 LT ry

Lääkeyritysten ja terveydenhuollon ammattilaisten/organisaatioiden välisten taloudellisten suhteiden julkistaminen. Eettiset ohjeet 2014 LT ry Avoimuus ja sidonnaisuudet seminaari Helsingissä Duodecim ja Lääkärin sosiaalinen vastuu ry Lääkeyritysten ja terveydenhuollon ammattilaisten/organisaatioiden välisten taloudellisten suhteiden julkistaminen

Lisätiedot

Lääketeollisuuden Eettiset ohjeet. Lääketeollisuus ry 2016

Lääketeollisuuden Eettiset ohjeet. Lääketeollisuus ry 2016 Lääketeollisuuden Eettiset ohjeet Lääketeollisuus ry 2016 Sisällys ALKUSANAT...1 1 SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT...3 2 YLEISET PERIAATTEET...6 3 OHJEET LÄÄKKEIDEN MARKKINOINTIIN... 11 3.1. Ohjeet lääkkeiden

Lisätiedot

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Taustalla Suomessa tehdyt lääkepoliittiset linjaukset 1) Turvallinen lääkehoito Oppaita 2005: 32: Valtakunnallinen opas lääkehoidon

Lisätiedot

Mainonnan eettinen neuvosto. Antaa lausuntoja mainosten hyvän tavan mukaisuudesta.

Mainonnan eettinen neuvosto. Antaa lausuntoja mainosten hyvän tavan mukaisuudesta. Mainonnan eettinen neuvosto Antaa lausuntoja mainosten hyvän tavan mukaisuudesta. Mainontaan voi vaikuttaa Yritykset mainostavat lisätäkseen tuotteidensa ja palveluidensa menekkiä. Ne pyrkivät noudattamaan

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea valvoo

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea valvoo KRISTIINA PELLAS Yliproviisori, Fimea Fimea valvoo kaikkien LÄÄKKEIDEN MARKKINOINTIA Markkinoinnin valvonnalla pyritään edistämään lääkkeiden oikeaa ja turvallista käyttöä. Valvonta kattaa sekä resepti-

Lisätiedot

Itsehoitolääkkeisiin liittyvä lääkeinformaatio ja lääkemarkkinointi

Itsehoitolääkkeisiin liittyvä lääkeinformaatio ja lääkemarkkinointi Itsehoitolääkkeisiin liittyvä lääkeinformaatio ja lääkemarkkinointi Katri Hämeen-Anttila, FaT Dosentti, kehittämispäällikkö Fimea Lääkehoitojen arviointiprosessi Lääkejakelujärjestelmä Suomalaisen lääkejakelujärjestelmän

Lisätiedot

Vuoden 2008 Medisiinariliiton kannanotto ja nykytila

Vuoden 2008 Medisiinariliiton kannanotto ja nykytila Vuoden 2008 Medisiinariliiton kannanotto ja nykytila AVOIMUUS JA SIDONNAISUUDET -SEMINAARI Veli-Matti Isoviita puheenjohtaja, SML 6.3.2013 JOHDANTO: Sidonnaisuudet 1 LK, 5. vuosikurssi, Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Onko yhteistyö lääketeollisuuden kanssa lähtökohtaisesti epäilyttävää?

Onko yhteistyö lääketeollisuuden kanssa lähtökohtaisesti epäilyttävää? Onko yhteistyö lääketeollisuuden kanssa lähtökohtaisesti epäilyttävää? Etiikan päivä 2014 Juhani Eskola 19.3.2014 Esityksen nimi / Tekijä 1 Esityksen teemat Otsikon kysymys on ymmärrettävä Rokotekehitys

Lisätiedot

Lääketeollisuus koulutuksen järjestäjänä

Lääketeollisuus koulutuksen järjestäjänä Jussi Merikallio Toimitusjohtaja, Lääketeollisuus ry jussi.merikallio[a]laaketeollisuus.fi Lääketeollisuus koulutuksen järjestäjänä Lääkeyritykset sekä järjestävät koulutusta että markkinoivat omia valmisteitaan.

Lisätiedot

Sidonnaisuudet ja avoimuus lääkärien näkökulma. Heikki Pälve toiminnanjohtaja

Sidonnaisuudet ja avoimuus lääkärien näkökulma. Heikki Pälve toiminnanjohtaja Sidonnaisuudet ja avoimuus lääkärien näkökulma Heikki Pälve toiminnanjohtaja Sidonnaisuudet Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kokoomus puolueen jäsen Mitä muuta katsotaan merkitykselliseksi??? Yritystoiminta

Lisätiedot

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA Terveysakatemia 24.8.2010 Päivi Sillanaukee Lääkehuoltoon kuuluvat mm. Lääkekehitys ja -tutkimus, lääketuotanto, lääkkeiden tukkujakelu, lääkkeiden vähittäisjakelu, lääkkeiden

Lisätiedot

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ?

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? THM M Mustajoki Sairaanhoitajan käsikirjan päätoimittaja - MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? M Mustajoki 290506 1 Miksi? Kaikilla potilas(!) ja sairaanhoitaja - sama tieto Perustelut

Lisätiedot

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi. Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi. Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi Arviointien tavoite Tuottaa tietoa lääkkeiden käyttöönottoon ja korvattavuuteen

Lisätiedot

Rahoitus tulee julkiseksi lisää avoimuutta vai lisää kysymyksiä?

Rahoitus tulee julkiseksi lisää avoimuutta vai lisää kysymyksiä? Avoimuus ja sidonnaisuudet lääketieteen täydennyskoulutuksessa seminaari 6.4.2016 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Lääkäriliitto Rahoitus tulee julkiseksi lisää

Lisätiedot

Mainonnan eettinen neuvosto

Mainonnan eettinen neuvosto Mainonnan eettinen neuvosto Mainonnan eettinen neuvosto MEN tehtävä: antaa pyynnöstä lausuntoja siitä, ovatko yksittäiset mainokset hyvän tavan mukaisia Yritysten yhteiskunnallinen vastuu ei tutki mainonnan

Lisätiedot

Kansallinen itsehoitolääkeohjelma - lääkepoliittinen tausta ja tavoitteet

Kansallinen itsehoitolääkeohjelma - lääkepoliittinen tausta ja tavoitteet Kansallinen itsehoitolääkeohjelma - lääkepoliittinen tausta ja tavoitteet Itsehoitolääkintä Suomessa nykytila ja kehittäminen / Itsehoitolääkeohjelman julkistaminen 26.1.2015 Marjo-Riitta Helle Yksikön

Lisätiedot

Savuton sairaala auditointitulokset 2012. Minna Pohjola, suunnittelija, VSSHP Piia Astila-Ketonen, suunnittelija ma, SATSHP

Savuton sairaala auditointitulokset 2012. Minna Pohjola, suunnittelija, VSSHP Piia Astila-Ketonen, suunnittelija ma, SATSHP Savuton sairaala auditointitulokset 2012 Minna Pohjola, suunnittelija, VSSHP Piia Astila-Ketonen, suunnittelija ma, SATSHP MIKSI Savuton sairaala -ohjelmaa tarvitaan? Tupakkateollisuus on hämmentänyt ihmisten

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Kansalliset edellytykset ja vaatimukset palvelun tarjoajalle 22.8.2014 Sirpa Granö ja Johanna Haaga (käännös) Kansalliset edellytykset ja

Lisätiedot

Tutkimuslain keskeiset muutokset

Tutkimuslain keskeiset muutokset Tutkimuslain keskeiset muutokset Outi Konttinen 19.10.2010 Valtakunnallinen eettisten toimikuntien seminaari 28.9.2010 Säätytalo Muutosten perusteluja Tutkimuslain alkuperäinen sovellusalue koettu ongelmallisena

Lisätiedot

12.5.2008. Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely. Viestintäviraston suosituksia 315/2008 S

12.5.2008. Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely. Viestintäviraston suosituksia 315/2008 S 12.5.2008 Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely n suosituksia 315/2008 S Suositus 315/2008 S 1 (5) Julkaisija Tekijät KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 12.5.2008 Asiakirjan

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014 Kuluttajien vastuu kasvusta? Kuluttajien luottamus on yksi markkinoiden toimivuuden ja taloudellisen

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen. vuosi 2015

EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen. vuosi 2015 EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen vuosi 2015 Muistio käytetyistä menetelmistä Bristol-Myers Squibb Julkaisupäivä 31. toukokuuta 2016 Sisällys Johdanto...

Lisätiedot

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 22.12.2006/1233 Laki yhteistoiminnasta yrityksissä

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen sidonnaisuuksista. www.helsinki.fi/yliopisto

Koulutuksen ja opetuksen sidonnaisuuksista. www.helsinki.fi/yliopisto Koulutuksen ja opetuksen sidonnaisuuksista www.helsinki.fi/yliopisto Ei sidonnaisuuksia Sisältö 1. Lääketieteen perusopetus 2. Ammatillinen jatkokoulutus 3. Jatko- ja täydennyskoulutus 4. Opettajien sidonnaisuudet

Lisätiedot

Lääketeollisuuden Eettiset ohjeet KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA 1/2

Lääketeollisuuden Eettiset ohjeet KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA 1/2 Lääketeollisuuden Eettiset ohjeet KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA 1/2 Lääketeollisuus ry. 2014 Lääketeollisuuden Eettiset ohjeet: KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA Tämä dokumentti on apuväline Lääketeollisuuden Eettisten

Lisätiedot

LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 19.3.2015 Toimiiko lääkehoitosi? - taustatietoa toteuttajille

LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 19.3.2015 Toimiiko lääkehoitosi? - taustatietoa toteuttajille LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 19.3.2015 Toimiiko lääkehoitosi? - taustatietoa toteuttajille Tähän tiedostoon on kerätty Lääkehoidon päivän toteuttajia varten erilaisia työkaluja ja ideoita, miten lääkehoidon seuranta

Lisätiedot

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 17.3.2016 Dnro 1669/2/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 1 ASIA Tutkittavani

Lisätiedot

FARENTA - KATTAVIMMAT PALVELUT LÄÄKETEOLLISUUDELLE

FARENTA - KATTAVIMMAT PALVELUT LÄÄKETEOLLISUUDELLE FARENTA - KATTAVIMMAT PALVELUT LÄÄKETEOLLISUUDELLE Ainutlaatuista synergiaa asiakkaillemme Farenta tarjoaa laajimman palveluvalikoiman ja jo yli 100 työntekijän asiantuntijuuden lääketeollisuuden tarpeisiin.

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values Code Eettiset of ohjeemme Conduct It s all about values JOHDANTO Eettisten ohjeidemme perustana ovat Nordzuckerin arvot, jotka ovat yrityskulttuurimme kulmakivi. Arvot ohjaavat toimintaamme pulmatilanteissa,

Lisätiedot

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mitä sosiaaliset mediat ovat? Miksi sosiaalisia medioita käytetään markkinointikanavina? Koska sosiaalisen median

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Case Id: 0de07826-cc4c-4173-b6d8-234da2c827b3 Date: 31/07/2015 11:53:18 Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia. Perustiedot

Lisätiedot

Ohjeet ja suositukset

Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset keskusvastapuolten kollegioiden jäsenten välisistä kirjallisista sopimuksista ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Puh. +33 (0) 1 58

Lisätiedot

Lääkkeiden korvattavuus

Lääkkeiden korvattavuus Sosiaaliturvan abc toimittajille 26.5.2011 Lääkkeiden korvattavuus Suomessa Päivi Kaikkonen yliproviisori Kela Terveysosasto 1 Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas,

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Fimea ja Moniammatillinen verkosto ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseksi. Pertti Happonen

Fimea ja Moniammatillinen verkosto ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseksi. Pertti Happonen Fimea ja Moniammatillinen verkosto ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseksi Pertti Happonen valvoo ja kehittää lääkealaa väestön terveydeksi Organisaatio 31.8.2012 Ylijohtaja Sinikka Rajaniemi Strateginen

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA Juha Mieskolainen Länsi-Suomen lääninhallitus 12.11.2008 Päihdehaittojen ehkäisy eri KASTE-ohjelma 2008-2011: Päätavoitteet: ohjelmissa Osallisuus lisääntyy ja syrjäytymien

Lisätiedot

Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta (TUKIJA)

Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta (TUKIJA) N:o 841 2787 Liitteet Liite 1 Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta (TUKIJA) ENNAKKOILMOITUS KLIINISESTÄ LÄÄKETUTKIMUKSESTA 1. Viranomainen täyttää Saapunut Diaari-/rekisterinumero

Lisätiedot

Mainonnan eettinen neuvosto

Mainonnan eettinen neuvosto Mainonnan eettinen neuvosto Mainonnan eettinen neuvosto Tehtävä: antaa pyynnöstä lausuntoja siitä, ovatko yksittäiset mainokset hyvän tavan mukaisia. Yritysten yhteiskunnallinen vastuu. Ei tutki mainonnan

Lisätiedot

Tiedotetta tekemään. Tarja Chydenius Anna Perttilä

Tiedotetta tekemään. Tarja Chydenius Anna Perttilä Tiedotetta tekemään Tarja Chydenius Anna Perttilä Tiedotetta tekemään 1 Tavoite 2 Kohderyhmä 3 Uutiskriteerejä 4 Sisältö 4.1 Asia 4.2 Sisällönrakenne 4.3 Otsikko 4.4 Sisällön kieli 7 Tiedotteen muoto 7

Lisätiedot

1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä. 4.

1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä. 4. 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Jouko Silvennoinen 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi 3. Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä 4. Toimielimen nimi 5. Onko vastaaja kunta sosiaali-

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

TIEDOTE Järjestöt: Tullitilastojen läpinäkyvyys auttaisi kitkemään pakkotyötä

TIEDOTE Järjestöt: Tullitilastojen läpinäkyvyys auttaisi kitkemään pakkotyötä TIEDOTE 14.6.2016 1 Järjestöt: Tullitilastojen läpinäkyvyys auttaisi kitkemään pakkotyötä Pakkotyöllä valmistettuja tuotteita voi olla myynnissä suomalaisissa kaupoissa ja ravintoloissa. Yrityskohtaisten

Lisätiedot

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Heli Hätönen, TtM Ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori Imatran kaupunki Perustelut Imatralla

Lisätiedot

Markkinatutkimusalan eettinen neuvosto TEN

Markkinatutkimusalan eettinen neuvosto TEN Markkinatutkimusalan eettinen neuvosto TEN SMTS 20.11.2013 Tina Wessman Eettinen asiamies tina@romedia.fi Aiheita tänään: Markkinatutkimusalan eettinen neuvosto TEN:in toimintaa ohjaava säännöstö Käsittelyprosessi

Lisätiedot

Oppisopimus -toimintamallin arviointi - Perusraportti

Oppisopimus -toimintamallin arviointi - Perusraportti Oppisopimus toimintamallin arviointi Perusraportti 1. Olen Vastaajien määrä: 8 0 1 2 3 työelämän edustaja opiskelija opettaja koulutusorganisaation johtoa 2. Yllä olevan oppisopimusmallin (kuva) selkeys

Lisätiedot

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 30.12.2008) OHJEITA YHTEISHANKKEEN HALLINNOIJALLE: YHTEISHANKKEEN SEURANTALOMAKE EURA 2007 -JÄRJESTELMÄSSÄ Osatoteuttajat

Lisätiedot

Fimea valvovana viranomaisena Eeva Leinonen Yksikön päällikkö (Luvat ja tarkastukset)

Fimea valvovana viranomaisena Eeva Leinonen Yksikön päällikkö (Luvat ja tarkastukset) Fimea valvovana viranomaisena Eeva Leinonen Yksikön päällikkö (Luvat ja tarkastukset) Laki Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta 24.7.2009 / 593 1 Toimiala on sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Tilaisuuden järjestäjä FBO Facebook-opas Facebook-markkinoinnin käsikirja ja valmennusohjelma verkossa http://facebook-opas.akatemia.fi

Lisätiedot

MTL Viestintätoimistojen eettiset periaatteet

MTL Viestintätoimistojen eettiset periaatteet MTL Viestintätoimistojen eettiset periaatteet MTL Viestintätoimistojen hallitus on hyväksynyt nämä periaatteet 14.9.2016. Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry on Suomessa toimivien markkinointiin

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa toiminta Kuntaliiton strategiassa Arkeen Voimaa -toiminta toteuttaa Kuntaliiton strategiatavoitetta

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

ULKOPUOLISTEN KUSTANTAMAT MATKAT, KOULUTUKSET JA MUUT ETUUDET

ULKOPUOLISTEN KUSTANTAMAT MATKAT, KOULUTUKSET JA MUUT ETUUDET Pysyväisohje x/2015 ULKOPUOLISTEN KUSTANTAMAT MATKAT, KOULUTUKSET JA MUUT ETUUDET Johdanto Hyvään hallintoon kuuluu, että kansalaiset voivat luottaa viranomaisen toimintaan ja sen riippumattomuuteen. Toiminnan

Lisätiedot

Terveysviestintä ennaltaehkäisyä, jälkien paikkailua vai kulttuurin muokkaamista?

Terveysviestintä ennaltaehkäisyä, jälkien paikkailua vai kulttuurin muokkaamista? Terveysviestintä ennaltaehkäisyä, jälkien paikkailua vai kulttuurin muokkaamista? Anna-Maria Mäki-Kuutti, tutkija Tampereen yliopisto, COMET Ehkäisevän työn päivät Lahti 25.9.2014 Sisältö Mistä puhumme,

Lisätiedot

1. Taustahistoriaa LAUSUNTO 7.3.2008. Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33 00023 Valtioneuvosto

1. Taustahistoriaa LAUSUNTO 7.3.2008. Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33 00023 Valtioneuvosto LAUSUNTO 7.3.2008 Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33 00023 Valtioneuvosto Asia: Lausuntopyyntö: Euroopan komission (DG Enterprise and Industry) tulevaa potilasinformaatiota koskevan direktiiviehdotuksen

Lisätiedot

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

Sijoittamisen trendit

Sijoittamisen trendit Sijoittamisen trendit Suvi Tuppurainen myynti- ja markkinointijohtaja, Nordnet Suomi 16.10.2013 Naisten ilta Pörssissä 1. Kehittyvien markkinoiden merkitys maailman taloudessa kasvaa Aasian osuus maailman

Lisätiedot

Poikkeavat tapahtumat

Poikkeavat tapahtumat Poikkeavat tapahtumat Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä, 10. 11.12.2012, Säätytalo Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimus poikkeavien tapahtumien ilmoittamisesta Säteilyturvakeskukselle

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkimusetiikasta

Ajankohtaista tutkimusetiikasta Terveiset Helsingissä 2.11.2010 järjestetystä Eettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä -seminaarista Professori Matti Lehtihalmes Etiikka-työryhmän kokous 21.12.2010 klo 13.15 Ajankohtaista tutkimusetiikasta

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 2013 PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 25.9.2013 Versio 1.0 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin Urheiluopisto Lapin oppisopimuskeskus 1 (8) Sisällysluettelo 1 ALKOHOLIN JA MUIDEN PÄIHTEIDEN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENTEN MENETTELYSÄÄNTÖJÄ TALOUDELLISTEN SIDONNAISUUKSIEN JA ETURISTIRIITOJEN ALALLA KOSKEVAT TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMENPITEET

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENTEN MENETTELYSÄÄNTÖJÄ TALOUDELLISTEN SIDONNAISUUKSIEN JA ETURISTIRIITOJEN ALALLA KOSKEVAT TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMENPITEET EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENTEN MENETTELYSÄÄNTÖJÄ TALOUDELLISTEN SIDONNAISUUKSIEN JA ETURISTIRIITOJEN ALALLA KOSKEVAT TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMENPITEET PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS TEHTY 15. HUHTIKUUTA 2013 Luvut: 1. Parlamenttia

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat?

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Technopolis, Vantaa 18.3.2016 OTL, varatuomari Paula Paloranta Keskuskauppakamari Esitys Kilpailijan epäreilu menettely onko mitään tehtävissä? Entä jos haluan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY:N (KY) EDUSTAJISTON VAALIN MAINONTAMÄÄRÄYKSET

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY:N (KY) EDUSTAJISTON VAALIN MAINONTAMÄÄRÄYKSET Keskusvaalilautakunta 2013 HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY:N (KY) EDUSTAJISTON VAALIN MAINONTAMÄÄRÄYKSET I Yleiset määräykset 1 Soveltamisala Näitä määräyksiä sovelletaan KY:n edustajiston vaalissa

Lisätiedot

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 AGRONOMILIITON TIEDE- JA TUTKIMUSSÄÄTIÖ P. Makasiinikatu 6 A 8, 00130 Helsinki Puh. (09) 2511 160, faksi (09) 2511 1610 Saapunut: 1 APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 A Matka-apuraha

Lisätiedot

Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen jäsenkirje

Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen jäsenkirje Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen jäsenkirje 1/2014 Tunne lääkkeesi itsehoitolääkkeiden järkevä ja turvallinen käyttö Katri Hämeen-Anttila, dosentti, kehittämispäällikkö, Lääkealan turvallisuus- ja

Lisätiedot

Välitystoiminnan kieltäminen ja uhkasakon asettaminen. välitysliikerekisteriin.

Välitystoiminnan kieltäminen ja uhkasakon asettaminen. välitysliikerekisteriin. Päätös LSAVI / 1847 / 05.11.05 / 2014 Lounais-Suomi 3.10.2014 ASIA ASIASELOSTUS Välitystoiminnan kieltäminen ja uhkasakon asettaminen Lounais-Suomen aluehallintovirasto on ryhtynyt 6.6.2014 xxxxxxxxxxxx:tä

Lisätiedot

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654))

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654)) Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tukiyhdistyksen mallisäännöt 1 - yksi (1) sääntömääräinen kokous vuodessa (Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi Alueellinen päihdepäivä 26.10.2016 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Irmeli Tamminen YTM, LSSAVI 27.10.2016 1 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston Tutkimusetiikan seminaari ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TUTKIMUSEETTISEN TOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT

Itä-Suomen yliopiston Tutkimusetiikan seminaari ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TUTKIMUSEETTISEN TOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT Itä-Suomen yliopiston Tutkimusetiikan seminaari 21.3.2011 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TUTKIMUSEETTISEN TOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT TUTKIMUSEETTINEN TOIMIKUNTA (http://www.uef.fi/uef/tutkimusetiikka) professori Risto

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on laadukas, sitoutumaton ja arvostettu terveydenhuollon toimija ja terveyspoliittinen vaikuttaja.

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on laadukas, sitoutumaton ja arvostettu terveydenhuollon toimija ja terveyspoliittinen vaikuttaja. Strategia 2016 2018 1. Tavoitteemme Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on laadukas, sitoutumaton ja arvostettu terveydenhuollon toimija ja terveyspoliittinen vaikuttaja. 2. Arvomme tieteellisyys eettisyys

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 18.11.2014 146 Kaupunginhallitus 24.11.2014 404 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle?

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Valinnanvapauslain luonnoksen mukaisesti 21.12.2016 1 21.12.2016 Valinnanvapaus on osa soteuudistusta Soteuudistuksen tavoitteena on varmistaa ihmisille yhdenvertaiset

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta?

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 LÄÄKEALAN TOIMIJOIDEN VALVONTA Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Sami Paaskoski, Liisa Näveri / Kirjoitettu 16.10.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Lääkkeiden verkkokauppa

Lisätiedot

VIESTINTÄ TAPAHTUMA SANOMA SANOMA PALAUTE. LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö)

VIESTINTÄ TAPAHTUMA SANOMA SANOMA PALAUTE. LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö) VIESTINTÄ TAPAHTUMA VUOROVAIKUTUS SANOMA YHTEINEN KOODISTO JA KIELI PALAUTE SANOMA LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö) KANAVA - häiriöt - no-signal VASTAANOTTAJA - tulkinta -

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Valtakunnallinen vammaisneuvosto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Merja Heikkonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTYÖN VAIKUTTAVUUS YHTEIS- KUNNASSA VAPAAEHTOISTYÖN VAIKUTTAVUUS YHTEISKUNNASSA

VAPAAEHTOISTYÖN VAIKUTTAVUUS YHTEIS- KUNNASSA VAPAAEHTOISTYÖN VAIKUTTAVUUS YHTEISKUNNASSA VAPAAEHTOISTYÖN VAIKUTTAVUUS YHTEIS- KUNNASSA VAPAAEHTOISTYÖN VAIKUTTAVUUS YHTEISKUNNASSA Pekka Paatero 29.9.2009 Kaksi näkökulmaa: 1. Vaikuttavuus julkisen sektorin toimintaa tukevana 2. Vaikuttavuus

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnasta

Valtioneuvoston asetus tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnasta Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan lausunto 20.5.2013 Valtioneuvoston asetus tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnasta Seura- ja harrastuseläinten

Lisätiedot