TOIMINTASUUNNITELMA TALOUSARVIO 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2015 TALOUSARVIO 2013"

Transkriptio

1 TORNEDALSRÅDET TORNIONLAAKSON NEUVOSTO Integration Integraatio Samarbete Yhteistyötä Samverkan Yhteis toimintaa Kontakter Kontakteja TOIMINTASUUNNITELMA TALOUSARVIO (17)

2 Övertorneå Muonio NFDALSRÅDET 1 TORNIaVLAAKSOM NELIVOSTO TORNION LAAKSO Tornionlaakso, Ruotsin, Norjan ja Suomen kohtaamispaikka, on Euroopan yhdentymisprosessin avainaluetta. Juuri rajaseuduilla yhdentymispolitiikka ja yhteisyyspyrkimykset toteutuvat konkreetlisesti, kun nhitä sovelletaan käytännössä kuntien, asukkaiden, viranomaisten, elinkenoelämän ja organisaatioiden välisessä rajanylisessä yhteistyössä. TäälIä on olemassa rajanylinen yhteinen identiteetti ja kansalaisten ja laitosten vä)isellä valtakunnanrajat ylittävällä kanssakäymisellä on pitkät perinteet. Tornionlaaksossa on rajaseutuosaamista, joka on alnutlaatuista Pohjoismaissa, ja alue on tänä päivänä esikuva EU:ssa. Alue sijaitsee strategisesti keskellä Pohjoiskalottia. Pajala/Kolari-alueen voimakkaasti kasvava kaivosteollisuus Iuo vahvaa talouskasvua Tornionlaaksossa ja vaikuttaa myönteisesti koko alueen väestönkehit:ykseen. Perämeren rannikon raskaan teollisuuden keskittymä, Keski- ja pohjoisen Tornionlaakson elämysteollisuuden voimakas kasvu yhdessä Pohjois-Norjan energiasektorin yhä Iisääntyvän merkityksen kanssa luovat lisäksi erinomaisen pohjan talouskasvulle ja synergiavaikutuksille. Tornionlaakson omaleimaisuus perustuu alueella kohtaavaan neljään kulttuuriin ruotsalaiseen, suomalaiseen, norjalaiseen ja saamelaiseen. Yhteisen historian aikana syntyneellä yhteistyökultluurilla ja osallistumisella on ratkaiseva merkitys tulevalle kehil:ykselle. Alueen mahdollisuudet koostuvat moniulotteisen kuntien välisen elinkeinoelämän, työmarkkinoiden, koulutussektorin ja kulttuurin aloilla tapahtuvan rajanylisen yhteistyön kautta syntyvistä synergiavaikutuksista. Tornionlaakson on nyt aika vapauttaa ja panna liikkeelle koko sen alueelta löytyvä kehittämispotentiaali. TORNIONLAAKSON NEUVOSTO Tornionlaakson Neuvosto perustettiin toukokuussa Tornionlaakson kunnat Tornio, Ylitornio, PelLo, Kolari, Muonio, Enontekiö, Haparanda, Overtorneå, Pajala, Kiiruna, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa ja Kautokeino muodostavat Tornionlaakson Neuvoston, joka on Tornionlaakson yhteistyö- ja edunvalvontaelin. VISIOT JA TAVOITTEET Haluamme luoda hyvät kasvuedellytykset hyvinvoinnin ja yhteishengen turvaamiseksi. Haluamme, että väestön toimeentulomahdollisuudet paranevat ja että alueemme saa mahdollisuuden kehittyä pitkäjänteisesti ja vakaasti. Haluamme turvata monelle alalle ulottuvalle yhteistyöllemme mahdollisuuden kehittyä pohjoismaiden välisiksi kuntayhtymiksi, yhteisiksi yli valtakunnanrajojen toimiviksi lasten ja nuorten kouluiksi ja yhteisiksi elinkeinoelämän laaja-alaisiin rekrytointitarpeisiin vastaaviksi valtakunnanrajan yli ulottuviksi työmarkkina-alueiksi. Päämääränämme on, että alueen yliopistoihin Ouluun ja Rovaniemelle sekä Luulajaan ja Tromssaan kerääntynyt tieto on entistä paremmin yhteiskuntasuunnittelun, elinkeinoelämän ja opiskelijoiden saavutettavissa. Haluamme kehittää ympäristöjä, joissa asukkaiden ja elinkeinoelämän on helpompi hyödyntää alueelle ominaisia voimatekijöitä. Haluamme Luoda suomalais-ruotsalais-norjalaisille yrityksille mahdollisuuden kehittää toimintaansa valtakunnan rajojen yli alueen rajanylisiä vahvuuksia ja mahdollisuuksia yhdistäen ja hyödyntäen, ja saada siten aikaan uusia synergiavaikutuksia ja kokoonpanoja. Päämääränämme on kehittää Tornionlaaksosta Euroopan integroiduimman raja-alueen. MAANTIETEELLINEN JAKO Tornionlaakson Neuvoston jäsenkuntien edustama alue on jaettu kolmeen vyöhykkeeseen seuraavasti: Vyöhyke 1.: Nordreisa Kå1jord Storfjord Kautokeino Kilruna Enontekiö Vyöhyke 2.: Pajala Kolari Pello Ylitornio Vyöhyke 3.: Haaparanta Tornio Vyöhykkeet työskentelevät Tornionlaakson Neuvoston vahvistamien toimialojen mukaisesti, yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. 2(17)

3 TOIMINTA ELINKEINOELÄMÄ ) KAIVOSTEOLLISUUS Kaunisvaaran/Tapulivuoman kaivoksilla alkaa varsinainen toiminta vuonna 2013 ensimmäisten malmikuljetusten lähtiessä kohti Narvikin malmisatamaa. Kolarin Hannukaisen kaivoksen valmistelu on meneillään ja kaivostoiminnan arvioidaan käynnistyvän Iähivuosien aikana. Tornionlaakson keskiosan kaivostoiminta merkitsee suuria muutoksia Pajalan ja Kolarin alueelle, naapurikunnille Muoniolle, Pellolle, Ylitorniolle, Övertorneålle sekä muille alueen kunnille ja elinkeinoelämälle rajanylisesti. Koka raja-alueella on edessään suuret haasteet kunnallisen infrastruktuurin ja yhdyskuntarakenteen päivittämisessä, jotta rajanylinen kaivostoiminta voidaan aloitlaa hyvin järjestetyissä olosuhteissa niin, että siitä on hyötyä koka alueen väestölle ja elinkeinoelämälle. Kaivoksiin tarvitaan työvoimaa ja en alojen alihankkijoita ja osaamiseen on panostettava työvoiman uudelleen kouluttamisen muodossa nhn, että pätevyystaso vastaa kaivostoiminnan vaatimuksia. Tornionlaakson Neuvoston tehtävänä on tornionlaaksolaisten naapurikuntien ja Palaja-Kolari-alueen yhteistyön tehostaminen, jotta useiden uusien kaivosten synnyttämä kasvu, muun muassa yli 2000 työpaikan t:yövoimatarve, voidaan hallita. Tornionlaakson Neuvosto aikoo ottaa aktilvisesti osaa tähän yhteiskuntatyöhön, ja järjestää erilaisia tilaisuuksia alueen elinkeinoelämän, työmarkkinoiden ja koulutuksen välisten verkostojen rakentamiseksi. Tämä on välttämätöntä, jotta alue voi olla mukana kehityksessä, joka yleisestä Iaskusuhdanteesta huolimatta, koko ajan kiihtyy. Toimenpiteet (Edunvalvontaa, hanketoimintaa) Elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden välisten verkostojen rakentaminen Rajanylisen kuntien välisen yhteistyön vahvistaminen Uusien yhteistyömuotojen ja hankkeiden alulle paneminen Rajaesteiden, varsinkin elinkeinoelämää koskevien, poistamiseen tähtäävä aktiivinen työ Benchmarking 3(17)

4 4(17) tähtäävien pilottihankkeiden alulle paneminen Toimenpiteet: (Edunvalvontaa, hanketoimintaa) yhteistyötä. Pilottityötä tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä kunkin kunnan alueella mutta asiantuntemusta on ostettava ulkopuolelta. Tornionlaakson Neuvosto aikoo jatkaa kehittämistyötä ja järjestää vuosien aikana konkreettisia aktiviteetteja valtakunnan rajat ylittävien alueellisten verkostojen käynnistämiseksi. (isääntyvässä määrin osaksi kunnan energiahuoltoa. Tornionlaakson Neuvosto edistää bioenergia-alan potentiaali raaka-aineen tuottajana on erittäin suuri. Bioenergia-alan tekninen osaaminen kasvaa koko ajan ja alueen yliopistoissa tapahtuva tutkimustyö on omalta osaltaan viemässä kehitystä eteen päln. Perämerenkaari-yhdistyksen kanssa toteuttanut useita alueen bioenergia-alan kehittämis yhteydet ovat kuitenkin edelleenkin vähäiset. Tornionlaakson Neuvosto on yhteistyössä Bioenergia-alan kehitys on intensiivistä alueellamme kaikissa maissa. Toimijoiden väliset rajanyliset mahdol(isuuksia kartoittavia selvityksiä. Yhteenvetona voidaan todeta, että alueen kehittämis Sekä raaka-aineiden käytön Iisäämiseksi että tekniikan kehittämiseksi Iöytyy hämmästyttävä määrä ideoita. Työtä jatketaan sen jälkeen niiden kuntien kanssa, joita kiinnostaa bioenergian integroiminen yhä pilottihankkeita ja tukee rajanylistä, tiedonvaihtoa ja yhteisiä kehit:tämispyrkimyksiä sisältävää, sijaitsevien koulutuslaitosten kanssa. Tornionlaakson Neuvosto vastaa suunnittelusta ja toteutuksesta, Tekniikan kehittämiseen ja bioenergian käytön lisäämiseen kunnan energiahuollossa Paikallisten energiatuotantohankkeiden, esimerkiksi tuulivoimahankkeiden, stimulointi Rajanylisten tuottaja käyttäjä kehittäjäverkostojen Selvitys Norjan uusiutuvan energian tuontimahdollisuuksista Tornionlaaksoon Benchmarking Yhteistyö Perämerenkaari-yhdistyksen toimijoiden kanssa edistäminen BIOENERGIA SEKTORI

5 IN TER NATION AL MATCIMAKflG INTERNATIONAL MATCHMAKING Kansainvälisten Yrityssenssien tarkoituksena Pohjoiskalotin yritysten, tuottajien, myyjien, alihankkijoiden, markkinoijien ja elinkeinoelämän intressiorganisaatloiden yhteen saattaminen kumppanuuden ja kehittämisen merkeissä. KaikiHa paikalle tulijoilla on sama tavoite uusien Iiikeyhteyksien, uusien asiakkaiden, alihankkijoiden, agenttien ja rahoittajien löytäminen. MatchMaking- tapahtumaa täydennetään elinkeinoelämän ajankohtaisista teemoista kertovilla esitelmillä. Työtä tehdään rajanylisesti ja kiinteässä yhteistyössä yrittäjäjärjestöjen, Länsipohjan Yirttäjät, Företagarna i Norrbotten ja Bedriftsförbundetin kanssa. Tähän mennessä järjestetyistä tapahtumista on saatu hyvää palautetta mukana olleilta yli 600 yritykseltä. Niiden yksiselitteinen toive on tapahtumien jatkaminen. Toimenpiteet: (Yhteistoimintaa) Kansainvälinen MatchMaking -tapahtuma Erityisalojen Matchmaking-tapahtumia, esim. kaivosteollisuus sekä matkailu Nuorten yrittäjien MatchMaking Suora MatchMaking en yrittäjäryhmille Rajanylisten elinkeinoelämäverkostojen kehittymisen edistäminen Kulttuuri-, urheilu-, elinkeinoelämä- ja julkisen sektorin yhteistyön edistäminen, sekä yhteisen yhteistyöfoorumin Arena Tornedalenin kehittämisen tukeminen Seminaareja, foorumeja ym. 5(17)

6 Revontultentien reitti kulkee jylhien tuntureiden ja Suomen, Ruotsin ja Norjan koskimaisemien halki. Se Iähtee Perämeren rannikolta valtatie 8:aa ja valtatie 99:ää Tornionjokea ja Suomen ja Ruotsin rajaa myötäillen. Tie saavuttaa Suomen korkeimman tieosuuden Kilpisjärvellä Käsivarressa ja jatkaa sitten Norjan puolelle ja Storfjordin ja BaIsljordin kautta Tromssaan. Tien varrella on kaiken kaikkiaan seitsemän rajanylityspaikkaa ja se seuraa monilta osin myös Struven kolmiomittausketjun pohjoisinta osuutta. Matkailuelinkeinon on kehitet:tävä ja Iisättävä rajanylistä yhteistyötään Revontultentien tarjoamien mahdollisuuksien hyädyntämiseksi. Matkailullisesti tie solmii yhteen Suomen, Ruotsin ja Norjan ja tarjoaa ainutlaatuisen matkan erilaisten maisemien, ympäristöjen ja kulttuurien halki. Tie on virallinen matkai1ute sekä Suomessa että Norjassa. Tornionlaakson Neuvosto ja maiden Tiehallinnot haluavat yhdessä paikallisten matkailutoimijoiden kanssa kehittää tien markkinointia ja siitä tiedottamista. Työ on &oitettu vuonna 2009 esiteaineiston laatimisella, matkailuyrittäjien työpajoilla ja Revontultentielle laadituilla Internet-sivuilla. Tornionlaakson Neuvosto jatkaa tehtäväänsä verkostojen rakentamisen ja toteutuksen sekä tiedotuksen koordinoijana alueen matkailuelinkeinon kehittämiseksi ja siitä seuraavien muiden myönteisten alueellisten vaikutusten aikaansaamiseksi. Työtä tehdään kolmen maan välisenä yhteis työnä yhdessä kuntien ja muiden alueen matkailutoimijoiden kanssa. Toimenpiteet: (Edunvalvontaa) REVONTULTENTIE Informaation parantaminen koko tieosuudella Nettiportaalin kehittäminen Suomen, Ruotsin ja Norjan tieviranomaisten välinen yhteistyö Tien koko osuudella toimivien matkailuyritysten verkostoituminen Rajanylinen yhteistyö kunnan matkailutoimistojen kesken Markkinointi Yhteistyö opaskoulutusten kanssa Kansallinen verkostoyhteistyö Yhteistyö E 45 hankkeen ja Palojoensuun kautta Hettaan, Kautokeinoon ja sieltä edelleen Altaan ja Nordkapiin vievän yhteyden kanssa 6(17)

7 TORNIONLAAKSON PYHIINVAELLUSMATKAILUN KEHrrrÄMINEN Pyhlinvaellukselle on ominaista verkkaisuus ja vapaus, yksinkertaisuus ja hiljaisuus samoin kuin huolettomuus, toisten kanssa jakaminen ja henkisyys. Risti, sauva ja kengät, takki ja hattu sekä reppu ja teltla ovat matkan symboleita. Vaellukselle houkuttelee usein sisäisen rauhan kaipuu, toisenlaisen elämäntavan mahdollisuus ja syvällisyyden, meditaation ja kontemplaation etsiminen. Tornionlaakso ja sen rikas hengellinen historia ja kaunis, rauhallinen Iuonto tarjoavat erinomaisen pyhiinvaellusympäristön. Raja-alueen lukuisat kirkot Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa toimivat Iuonnollisina tienviittoina kokonaisuuden keskellä. Kansallisten kirkkojen erityisleima antaa puitteet henkiseen syventymiseen ja kehitl:ymiseen. Tornionlaaksossa on tarjolla sekä ulkoiset että sisäiset puitteet vaellusmatkailun kehittämiselle. Henkinen ja aineellinen infrastruktuuri on jo olemassa. En tekijät on vain kartoitettava, kuvattava, rajattava ja sovitettava yhteen, niin että Iuodaan yhteinen vuorovaikutusverkosto toimijoille, jotka voivat tarjota vaeltajille majoitusta, ruokaa ja tietoa. Sen jälkeen voidaan rakentaa erilaisia vaelluspaketteja en teemojen ympärille ja tarjota näitä en asiakaskohderyhmille kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Vuoden 2009 aikana toteutettu kolmen maan yhteinen rajanylinen esitutkimus osoittaa erittäin selvästi, että matkailuyrittäjien, kyläyhdistysten, kulttuuriyhdist:ysten ja muiden keskuudessa on erittäin paljon kiinnostusta oman kotiseudun ainutlaatuisen historian esille tuomiseen ja uusien elämysten sekä henkisten että aineellisten - tarjoamiseen. Pyhiinvaellushanke on herättänyt paljon myönteistä mielenkiintoa koko raja-alueella ja se on huomioitu laajasti myös mediassa. Tornionlaakson Neuvosto vastaa alueemme vaellusmatkailun vaatimasta jatkokehittämistyöstä, johon kuuluu tiedottamis-, merkintä-, markkinointi- ja muita toimenpiteitä Toimenpiteet: (Hanketoimintaa) Yksityiskohtaisten reittikarttojen laatiminen Nettiportaalin Iuominen Reittien merkintä Reittien varrella toimivien matkailuyritysten verkostoituminen Kunnallisten matkailutoimistojen välinen rajanylinen yhteistyö Yhteistyö opaskoulutusten kanssa Markkinointi 7(17)

8 VYÖHYKEYHTEISTYÖ Vyöhyke 1.: Nordreisa Kåfjord Storfjord Kautokeino Kiruna Enontekiö Muonio Työryhmä joka koostuu yflä mainittujen kuntien elinkeinojohtajista työskentelee erittäin aktilvisesti ja kokoontuu säännöllisesti. Työ on integroitu Tornionlaakson Neuvoston toimintaan, mutta ryhmä rajautuu maantieteellisesti. Elinkeinoelämän kehittäminen 1. vyöhykkeellä kohdistuu verkostojen rakentamiseen, matkailun kehittämiseen, rajakaupan edistämiseen, osaamisen kehit:tämiseen, naapurialueiden kanssa tehtävään yhteisl:yöhön ja paikallisen elinkeinoelämän aktivointiin yhteistyässä vyöhykkeen yrittäjäjärjestöjen kanssa. Vyöhyke 2.: Pajala Kolari Övertorneå Pello Ylitornio. Työ integroidaan Kaivosteollisuus Tornionlaaksossa panostukseen ja sitä tehdään läheisessä yhteistyössä kuntien ja kunnallisten kehittämisyhtiöiden kanssa. Työ sisältää m.m. rajanylisen infran kehittämisen it-teknologiassa ja puhelinliikenteessä, Aavasaksan Mäkikeskus hankkeen edistämisen, sekä aloitteita rajanylisen linja-autoliikenteen kehittämiseksi. Lisäksi aktilvista Tornionlaakson markkinointia yhteistyössä alueen matkailua koordinoivien tahojen kanssa. Vyöhyke 3.: Haparanda Tornio. Työ integroidaan muuhun elinkeinoelämän kehittämistyöhön, jossa painotetaan erityisesti matkailua, kauppaa, logistiikkaa ja verkostoitumista ja sitä tehdään Iäheisessä yhteistyössä kunnan elinkeino osastojen kanssa. TORNIONJOEN VESISTÖN LOHI Tornionlaakson kunnat ovat voimakkaasti mukana Tornionjoen vesistön lohta koskevissa kysymyksissä. Kunnat ovat yksimielisiä siitä, että luonnon lohi on tärkeä Iuonnonvara, jota on 8(17)

9 hoiciettava ja vaalittava tuleville sukupolville. Haaparannalle on tärkeää sekä rannikkokalastuksen etlä jokikalastuksen kehittäminen. Tätä mieltä on myös kaksoiskaupunki Tornio, Suomen puolella. Ylempänä jokilaaksossa sijaitseville kunnille Overtorneålle, Pajalalle, Kiirunalle ja Jällivaaralle urheilukalastuksen mahdollisuuksien kehitt:äminen on Iuonnollisesti tärkein tavoite. On selvää, että lohen urheilukalastuksella on suuret kasvumahdollisuudet. Tornionlaakson NeuvostoNa on avainasema kalastusasloita koskevan yhteistyön kehittämisessä kuntien rajojen yli. Tornionlaakson Neuvosto jatkaa yhdessä Lapin Iiiton ja Norrbottenin lääninhallituksen kanssa Tornionjoen vesistöalueen ja sen jokisuun lohikalastuksen kehittämiseen ja rakennemuutokseen tähtäävää työtä. Kanslia tekee yhteistyötä Lapin liiton ja Norrbottenin Iääninhallituksen kanssa viedäkseen Iohiasiaa eteenpäin Brysselin suuntaan. Tämä tapahtuu muun muassa toimimalla stakeholderina Iohikalastusasioissa komission kutsusta. Toimenpiteet: (Edunvalvontaa) Yhteistyö Norrbottenin Iääninhallituksen ja Lapin Iiiton kanssa Seminaarit ja tiedotuskokoukset Lobbaus yhteistyössä yiiä mainittujen toimijoiden ja Brysselin North Sweden- ja North Finland toimistojen kanssa Verkostoituminen KOULUTUS / OSAAMISEN KEHITTÄMINEN KOULUJEN VÄLINEN RAJANYLINENYHTEISTYÖ Tornionlaakson Neuvoston tärkeimpiä tavoitteita alueen yhteisen koulutus- ja työmarkkina-alueen luomiseksi on koulutusyhteistyön tiivistäminen. Jotta tämä tavoite saavutettaisiin on lapsifle ja nuorille oitava olemassa yhteisiä rajanylisiä esikouluja, ala-asteita, yläasteita ja lukiokouluja. Siten heille luodaan parhaat edellytykset valita vapaasti jatkokoulutuksensa ja työmarkkinansa koko Pohjoismaiden alueella ilman kielellisiä ja kulttuurisia esteitä. Tornionaakson Neuvosto haluaa edelleen kannustaa Tornionlaakson kuntaparien koulualan toimijoiden tapaamisia yhteisten koulujen perustamiseen johtavan työn käynnistämiseksi. Koordinoidut toimenpiteet ovat erittäin tärkeitä toivotun kehityksen kannalta. Yhteinen infrastruktuuri, yhteinen opetus, opettajaresurssien yhteiskäyttä ja Iisääntynyt oppilasvaihto ovat muutamia tärkeimpiä tavoitteitamme. Pohjoisen Tornionlaakso kunnat ovat jo vuosia tehneet kouluyhteistyötä, ja eril:yisesti Storfjordin, Kiirunan, Enontekiön ja Muonion kuntien välille on syntynyt hyvä yhteistyö. Toimenpiteet: (Hanketoimintaa) Olemassa olevien työryhmien I:yön aktivointi Rajanyliseen kouluyhteistyöhön johtavan aloitteellisuuden jatkaminen poliittisella tasolla Benchmarking Kohtaamispaikkojen ja kokousten luominen koululaisten välille 9(17)

10 4 RAJAKUNNALLINEN BENCHMARKING Alkomuksenamme on saattaa yhteen kunnallisia hallintoja kuntapareittain valtakunnan rajalla Tornionlaaksossa. Tarkoituksena on naapurikuntien välinen tiedonvaihtaminen kumpaisenkin osapuolen työtavoista, laista ja asetuksista, mutta ennen kaikkea niiden alueiden ja kohteiden tunnistaminen, joilla kehittämispyrkimykset ovat samankaltaisia. Työtä tehdään dialogimuotoisissa kuntien edustajien välisissä yhteistyökokouksissa. Parhaassa tapauksessa tämä vol johtaa yhteiseen resurssien käyttöön sekä infrastruktuurin että henkilöstön osalta. Koordinointihyödyt voivat olla merkittävät. Tästä voi olla suuri etu aikana, jolloin kaikkien rajakuntien talous on kireällä. Kyseessä ovat sekä pehmeät sektorit että kunnallistekniikkaan Iiittyvä yhteistyö. Toimenpiteet: (Hanketoimintaa) Koulutoimien, sosiaalitoimien, vanhustenhuollon, lastentarhatoiminnan ym. välisen yhteistyön a loittaminen Kunnaflistekniikkaa koskeva, viemärien puhdistukseen, ympäristö- ja ilmastotyöhön, kierrätykseen, jätteiden käsittelyyn, Iiittyvä yhteistyö Energiatekniikka-alan yhteistyö It-sektori, rajanylisen laajakaistan kehittäminen, yhteinen ja integroitu tietojen käsittely, yhteiset palvelimet ja koordinoidut käyttöä, huoltoa ja kehittämistä koskevat toimenpiteet Työ rajanylisen paikallisliikenteen aikaan saamiseksi Tornionlaaksossa Tavaroiden ja palvelujen yhteishankinnat Kunnan työntekijöiden yhteiset koulutuspäivät Rajanylisen infrastruktuurin rakentaminen, Iiikenneväylät, aloitteita Ientoliikenteen kehittämiseksi sekä Kolarin radan sahköistämiseksi y.m. 10(17)

11 TORNIONLAAKSON TYÖMARKKINAT EURES (European Employment Services) toimisto toimil DGV:n osaston alaisena Euroopan Unionin työ- ja soslaalitoimen yhteydessä. Crossborder-hankkeet toimivat koko Ruotsin ja Suomen Tornionlaakson raja-alueen työmarkkinoiden kumppanuushankkeina. Kumppanuus muodostuu muun muassa työntekijäjärjestöistä, työnantajajäijestöistä sekä paikallisista työvoimatoimistoista Tornionlaaksossa. Crossborder Tornedalenin kehyssopimuksen ovat allekirjoittaneet kaiken kaikkiaan 20 raja-alueella toimivaa organisaatiota. Tornionlaakson Neuvosto tekee aktilvista yhteistyötä kumppan uushankkeen kanssa, Pohjoiskalotin Rajaneuvontapalvelu mukaan lukien, rajanylisiin l:yömarkkinoihin liitt:yvissä asloissa. Pajala/Kolarin alueen kaivosteollisuusbuumi tuo mukanaan erittäln suuria haasteita mitä alueen työvoiman saantiin tulee. Toimenpiteet: (Yhteistoimintaa, edunvalvontaa) Kumppanuusyhteistyä Norjan työmarkkinoille suuntautuvien yhteyksien vahvistaminen ja Iisääntyvä tiedottaminen työmarkkinoiden mahdollisuuksista Rajaesteiden etsiminen ja nilden poistaminen Elinkeinoelämä- ja työmarkkinaintegraatiota edistävien selvitysten tekeminen 11(17)

12 NORJAN PANOSTUS POHJOISIIN ALUEISIIN Norjan hallitus on nostanut maan pohjoisosat tulevien vuosien strategisesti tärkeimmiksi panostusalueiksi. Hallituksen politilkan yleistavoitteena on kestävän kasvun ja kehityksen luominen pohjoisille alueille, mikä takaa sen, että asukkaat voivat rakentaa elinvoimaisia paikallisyhteisöjä ja tulevaisuuteen tähtääviä työpaikkoja, hyvän terveydenhoidon, hyvät koulutusmahdollisuudet sekä runsaasti mahdollisuuksia Iuontoelämyksiin ja laajaan kulttuuritarjontaan. Pohjoisten alueiden politiikalla pyritään myös luomaan paremmat mahdollisuudet pohjoismaisten väliseen ja kansainväliseen yhteist:yöhön, resurssien käyttöön, ympäristönhallintaan ja tutkimukseen naapurimaiden välisiä yhteyksiä tiivistämällä. Yhtenä tavoitteena on infrastruktuurin kehittäminen tehokkaampien poikittaisyhteyksien luomiseksi Pohjoiskalotilla. En kansojen välinen yhteistyö on tärkeä osa Norjan pohjoisten alueiden politiikkaa. Terveydenhoito, koulutus, kulttuuri, urheilu sekä lasten- ja nuorisotyö ovat tämän yhteistyön tärkeitä osia. Kun ihmiset kokoontuvat yhteisten aktiviteettien pariin syntyy ymmärrystä ja luottamusta, mikä edistää pohjoisten alueiden vakautta ja kehittymistä. Siksi on tärkeää lisätä naapurimaiden välistä aktiivista dialogia, ja rakentaa kumppanuutta ja yhteyksiä pohjoisten alueiden panostuksen en osa-alueiden puitteissa. Norjan taholta lisähuomiota kiinnitetään myös kuljetusinfrastruktuuriin uuden kansallisen kuljetussuunnitelman (NTP) kautta, jossa selvitetään muun muassa ehdotuksia tuleviksi rautatiehankkeiksi. Tarkoituksena on selvittää kokonaisvaltaisesti nykyinen infrastruktuuri ja tulevien hankkeiden suunnitelmat. Selvitykseen sisällytetään myös Suomen ja Ruotsin pohjoiset osat. Norjan pohjoisiin alueisiin panostus antaa paremmat mahdollisuudet lisääntyvään yhteistyöhön Tornionlaakson norjalaisten jäsenkuntien kanssa. Pohjoisiin alueisiin panostukseen sisältyy merkittäviä rahoitusresursseja, jotka voidaan kanavoida rajanyliseen yhteistyöhön. On tärkeää suunnata Tornionlaakson Neuvoston työ niin, että näistä asioista otetaan vaarin ja lisätä tietoa pohjoisiin alueisiin panostuksesta sekä Ruotsissa että Suomessa. Toimenpiteet: (Yhteistoimintaa) Teemakokoukset rajanylisen kuntayhteistyön mahdollisuuksien mainituilla aloilla hyödyntämiseksi yllä Uusien yhteistyökäytäntöjen aloittaminen Kumppanuuksien ja liittojen rakentaminen Energia-alan yhteistyön valmistelu Benchmarking Pohjoisiin alueisiin panostuksen hyödyntäminen arktisen yhteistyön kanavana 12(17)

13 Käynnissä olevan globalisaation myötä tulevat kaltaisemme alueet olemaan kuljetus-poliittisten EU:n kuijetuspoitiikka tähtää asteittaiseen raskaan maantieliikenteen siirtämiseen rautateille. 13(17) Kolmen maan yhteistyöhön perustuvia hankkeita, kunta-, alue-, kansallisella, pohjoismaisella Osaselvitykset muun muassa radan jatkamisen sosioekonomisista vaikutuksista jäsenkunnille Yhteistyön vahvistaminen Tornionlaakson kuntien välillä Vuorovaikutus alueellisten ja kansallisten elinkeinoelämän ja politiikan toimijoiden väiiiiä Yhteistyö Lapin Iiiton, Tromssan Iäänin jne. kanssa ja EU-tasolla Toimenpiteet: (Edunvalvontaa, hanketoimintaa) Tornionlaakson Neuvosto on teetl:änyt yhteistyössä Storfjordin kunnan ja Tromssan Iäänin kanssa markkinataloudellisten edellytysten näkökulmasta. Pajalan kaivosteollisuus aikoo käyttää Narvikia Pajalassa sijaitsevien kaivosten rautamalmin vientisatamana. Jäämeren rata nähdään Suomen mahdollisuutena saada käyttöönsä jäätön satama Skibottenissa. Radan rakentaminen vahvistaisi myös suunniteltuja kuljetuskäytäviä. Tornionlaakson Neuvosto aikoo jatkaa tätä työtä Iäheisessä yhteistyössä kunnallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa sekä Norjassa, Suomessa että Ruotsissa. pohjoisen rajanläheistä yhteistä infrastruktuuria ja täydentäisi Pohjois-Ruotsin jo olemassa olevia ja kaksi Jäämeren rataa koskevaa selvit:ystä, joissa rataa tarkastellaan teknisestä ja toisessa ajankohtaisemmaksi, minkä vuoksi rataosuuden taloudellisten edellytysten seuraaminen alueellisesta Rautatien rakentaminen Suomen Koarin ja Skibottenin välille on saanut isämerkitystä ja tuflut ja globaalista näkäkulmasta ja pitkässä aikaperspektiivissä on tarpeen. kilpailukykyisen kuljetuskanavan Kanadan ja USA: n markkinoifle. Koreassa joissa rautatie läpi Venäjän -Sallan-Tornion-Kolarin-Skibottenin kautta muodostaisi hyvin tästä on raskaiden rautatiekuljetusten tarve taloudellisilta kasvualueilta Aasiassa - Kiinassa ja Eteiä päätelmien kohteena paljon suuremmissa yhteyksissä ja laajemmin kuin aikaisemmin. Esimerkkinä JÄÄMERENRATA

14 TORNIONLAAKSON KULT1UURI Kuntien, yhdistysten ja järjestöjen välisen yhteistyön historiallinen perusta on yhteinen Tornionlaakson kulttuuri. Se on tärkeä henkisen infrastruktuurin vahvistamiselle, joka puolestaan luo perustan yhteiskunnan taloudelliselle ynnä muulle kehittymiselle. Tornionlaaksossa on toimiva kulttuuriverkosto, Tornionlaakson Neuvoston kulttuurityöryhmä, joka on vuosien varrella toteuttanut monta, tornionlaaksolaisten arkipäivään liittyv projektia. Tornionlaakson kultluurielämä on monikulttuurista ja siihen kuuluu koko joukko tapahtumia kuten näyttelyitä, festivaaleja, teemapäiviä, rajanylistä teatteritoimintaa jne. Alueella on maakuntamuseolden ja kotiseutumuseolden verkosto, joka toimii kulttuurielämän voimavarana. Tornionlaakson Neuvosto tukee Tornionlaakson Taidehalli hanketta, jonka tarkoituksena on perustaa klassinen, kansainvälisesti suuntautunut taideyksikkö, jolla on merkitystä koko TornionlaaksoUe. Rajan yh tapahtuva kulttuurivaihto kylien kesken on monesti rajayhteistyön kehittämisen perusta ja sitä kautta saadaan kytkenta matkailuelinkeinoon ja alueellamme vieraileviin ihmisiin. Eräs tärkeimmistä yhteistyön aloista on nuorten välisen valtakuntien rajojen ylittävän yhteistyön kaikenpuolinen edistäminen Tornionlaaksossa. Kulttuurityöryhmän aktiivinen työpanos kanslian tuella Interreg-anomusten yhteydessä, Nuorisokäräjien järjestämisessä sekä kulttuurityön tukeminen mm. kulttuuristipendin kautta. Tornionlaakson vuosikirjan julkaisemisen tukeminen. Toimenpiteet: (Hanketoimintaa) Työ Tornionlaakson Neuvoston kulttuurityöryhmän kautta Tornionlaakson vuosikirjan julkaiseminen Tornionlaakson kulttuurikalenterin laatiminen Nuorisokäräjien ja Future factory -tapahtuman järjestäminen Yhteistyö alueen elinkeinoelämän kanssa intressien niin sanellessa Nuorison säännölliset rajanyliset kohtauspaikat kuten Café Tornedalen Rajanyliset säännölliset nuorisoneuvostokokoukset Jäsenkuntien kirjastojen rajanylisen yhteistyön laajentaminen Benchmarking 14(17)

15 ALUEELLINEN POHJOISMAINEN RAJAYHTEISTYÖ -w- - i. Aiomme jatkaa rajanylisten, Ruotsin Norrbottenin ja Suomen Lapin Iäänin kansanedustajien yhteistapaamisten järjestämistä. Näiden kokousten löydettyä oman muotonsa aiomme kutsua mukaan myös Norjan pohjoisten läänien kansanedustat. Näiden kohtaamisten tarkoituksena on ot:taa esiin ajankohtaisia asioita ja puheenaiheita rajan toisella pualella vaikuttavien kollegojen kesken. Aiemmin järjestetyistä kokouksista saamamme palautteen kannustamina suunnittelemme 1 å 2 kokouksen järjestämistä vuodessa en paikkakunnilla valtakunnanrajan tuntumassa. Toimenpiteet: (Yhteistoimintaa) ALUEEN KANSANEDUSTAJIEN TAPAAMISET Ruotsin, Suomen ja Norjan kansanedustajien yhteisten kokousten järjestaminen Eril:yisten rajanylisten valtiopäivävaliokuntien teemakokousten järjestäminen Seurantayhteydet Tornionlaakson ajankohtaisista asioista tiedottaminen valtiopäiväedustajien suuntaan ALUEELLINEN, POHJOISMAINEN JA EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ Tornionlaakson Neuvosto ja Bothnian Arc solmivat liiton yhteistä kehittämistyötä varten sekä yhteistyön kautta lisätä ja vahvistaa koka alueen rajanylistä yhteistyötä. Tavoitteena on kestävän kehit:yksen ja arkipäivän integraation edistäminen elinkeinoelämän ja yritysyhteistyön vuorovaikutusta lisäämällä. Tavoitteena on myös alueen kehittämispotentiaalin mobilisointi ja vapauttaminen sekä Tornionlaakson ja Perämerenkaaren en sektoreilla toimivien verkostojen voimistaminen parempien kasvuedellytysten luomiseksi, voimakkaamman yhtenäisyyden ja vahvan yhtenäisen imagon rakentamiseksi Euroopan muiden alueiden joukossa. Toimenpiteet: (Yhteistoimintaa) Alueiden välinen yhteistyö Pohjoiskalottineuvoston, Perämerenkaari-yhdistyksen, Lapin liiton, Tromssan läänin kanssa Yhteistyö Pohjoiska!otin rajaneuvontapalvelun ja Skibottenin Pohjoiskalottikeskuksen kanssa Säännölliset yhteydet Brysselin North Sweden-, North Finland- ja North Norway- toimistojen kanssa Osallistuminen NSPA-verkostoon Työ AEBR:n (Association of European Border Regions) kautta Benchmarking muiden Euroopan raja-alueiden kanssa 15(17)

16 EUREGIO ARCTICA a :...w n 16(17).K,rd -- Karundc Kiruna VO IW k,rrh h Kulari Galnu F,,Iar,.U Al -._peo Sva?1v ko Sukupuolten tasapuoliseen edustukseen pyrkiminen ad hoc työryhmiä perustettaessa Sukupuoten yhtä vahvaan edustukseen pyrkiminen halituksessa ja neuvostossa Hanketoimenpiteet suunnataan yhtä suuressa määrin sekä miehiin että naisiin Tasa-arvonäkökulma huomioidaan hankkeiden johtoryhmien kokoonpanossa ym. Toimenpiteet: sukupuolien edustus. Huolimatta siitä, ovatko hankkeet elinkeinoelämä-, koulutus-, palvelu- val tekniikkapainotteisia. Tasa-arvoasiat huomioidaan kaikissa aktiviteeteissa. Rakennettavissa verkostoissa on molempien TASA-ARVO Synergiavaikutusten saavuttaminen Alueen painoarvon Iisääminen kansainvälisesti Yhteisten toimintojen koordinoiminen Rajanylisten organisaatiolden välisen yhteistyön parantaminen ja tehostaminen Tietotaidon välittäminen Euroopan tasolla tehtävän benchmarking-työn kautta Toimenpiteet: (Yhteistoimintaa) ulottuva Tornionlaakson ja Perämeren kuntien ja seutukuntien välinen sateenkaariorganisaatio. Euregio Arctica on Jäämereltä Perämeren rannikon väestö-, teollisuus- ja osaamiskeskiftymiln saakka

17 KOSTNADER / KUSTANNUKSET 1 = 8,90 SEK 5010 Lokalhyror / Tilavuokrat Förbrukningsmaterial / Kulutusmateriaali Resekostnader / Matkakulut Trycksaker 1 Painotuotteet Konto / Tili Externa kostnader / Ulkoiset kulut SEK - BUDGET 2013 / TALOUSARVIO (17) Lisärahoitusta haetaan mm. Interreg Pohjoinen sekä Leader Tornedalen ohjelmista. 3.) Ytterligare finansiering söks från bl.a Interreg Nord programmet och Leader Tornedalen. Yhteensä vuosina 2013 Projekt / Hankkeet ) Totalt under perioden 2013 Ingår i kostnadsbudgetens post Personalkostnader. Sisältyy talousarvioon, kohdassa Henkilöstökulut Rahoitushakemus jätetään Pohjoismaiden Ministerineuvostolle lokakuussa ) Finansieringsansökan inlämnas till Nordiska Ministerrådet i oktober Nordiska Ministerrådet / Pohjoismaiden Ministerineuvosto Tornedalsrådet / Tornionlaakson Neuvosto 2.) Rahoitus / Finansiering: Kustannukset / Kostnader ) INTÄKTER/TULOT KOSTNADER TOTALT / KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Sammanlagt / Yhteensä Arvoden! Palkkiot Löner inkl.soc.avg./ Palkat sis.sotu maksut Bilersättning 1 Autokorvaukset Pensionsförsäkringar / Eläkevakuutukset Personalkostnader 1 Henkilöstökulut Sammanlagt / Yhteensä Representation / Edustus Kontorsmaterial / Konttoritarvikkeet Telefon! Puhelin Porto / Postituskulut Försäkringar! Vakuutukset Bokföring,revision/ Kirjanpito,tilintarkastus Ovriga främmande tjänster / Muut ulkoiset palvelut Inhyrd personal / Muu henkilökunta Övriga kostnader / Muut kulut Bidrag och gåvor / Avustukset ja lahjoitukset Facklitteratur Föreningsavgifter / Jäsenmaksut (AEBR) Möteskostnader / Kokouskulut Seminarier tz TORNEDALSRÅDET / TORNIONLAAKSON

AVAIMIA rajanylittävään yritystoimintaan 2013

AVAIMIA rajanylittävään yritystoimintaan 2013 AVAIMIA rajanylittävään yritystoimintaan 2013 TIIVISTELMÄ Avaimia rajanylittävään yritystoimintaan 2013 -raportin tarkoituksena on päivittää vuonna 2005 tehty laajempi samalla otsikolla tehtyä tutkimus

Lisätiedot

Pohjoismainen malli uuteen aikaan

Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston Ruotsin puheenjohtajakauden ohjelma 2013 2 pohjoismainen malli uuteen aikaan 2013 Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston

Lisätiedot

Interreg V-A Ruotsi Suomi Norja. Botnia-Atlantica

Interreg V-A Ruotsi Suomi Norja. Botnia-Atlantica Interreg V-A Ruotsi Suomi Norja Botnia-Atlantica 2014 2020 1 Sisältö 1. Strategia, jonka avulla yhteistyöohjelmalla pyritään edistämään unionin älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategiaa ja saavuttamaan

Lisätiedot

Kasvua pohjoisesta. Miten Norja, Ruotsi ja Suomi voivat saada aikaan kestävää kasvua arktisella alueella?

Kasvua pohjoisesta. Miten Norja, Ruotsi ja Suomi voivat saada aikaan kestävää kasvua arktisella alueella? Kasvua pohjoisesta Miten Norja, Ruotsi ja Suomi voivat saada aikaan kestävää kasvua arktisella alueella? Riippumattoman asiantuntijatyöryhmän raportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 1/2015 Kasvua

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Paavo Lipponen. Pohjoinen tahtotila. Suomen edellytykset arktiseen talouskasvuun

Paavo Lipponen. Pohjoinen tahtotila. Suomen edellytykset arktiseen talouskasvuun Paavo Lipponen Pohjoinen tahtotila Suomen edellytykset arktiseen talouskasvuun Paavo Lipponen Pohjoinen tahtotila Suomen edellytykset arktiseen talouskasvuun Sisällysluettelo Tiivistelmä...5 1. Johdanto...6

Lisätiedot

Sisällys. 1. Maakuntajohtajan katsaus 3. 2. Toimintaympäristö 5. 3. Pohjanmaan liitto 7. 4. Yhteistyöverkosto ja kehittämistyö 9

Sisällys. 1. Maakuntajohtajan katsaus 3. 2. Toimintaympäristö 5. 3. Pohjanmaan liitto 7. 4. Yhteistyöverkosto ja kehittämistyö 9 Sisällys 1. Maakuntajohtajan katsaus 3 2. Toimintaympäristö 5 3. Pohjanmaan liitto 7 4. Yhteistyöverkosto ja kehittämistyö 9 5. Keskeiset tehtävät 13 6. Tehokkaan edunvalvonnan strategiset valinnat 15

Lisätiedot

POHJANMAAN RANNIKKOSEUDUT 2020 VASTAAVAT ELINVOIMAISTEN PAIKALLISYHTEISÖJEN TARPEISIIN

POHJANMAAN RANNIKKOSEUDUT 2020 VASTAAVAT ELINVOIMAISTEN PAIKALLISYHTEISÖJEN TARPEISIIN 1 2 POHJANMAAN RANNIKKOSEUDUT 2020 VASTAAVAT ELINVOIMAISTEN PAIKALLISYHTEISÖJEN TARPEISIIN Sisällysluettelo 1. Aktion Österbottenin kehitysstrategia myönteisen kehityksen perustana ovat vision juurruttaminen

Lisätiedot

Vahva, erityinen, lupaava

Vahva, erityinen, lupaava Vahva, erityinen, lupaava Kohti pohjoisten harvaan asuttujen alueiden visiota 2020 Erik Gløersen NORDREGIO-RAPORTTI 2009:2 Vahva, erityinen, lupaava: Kohti pohjoisten harvaan asuttujen alueiden visiota

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ / MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 LUONNOS 27.1.2014 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Sisällysluettelo

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ / MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 LUONNOS 27.1.2014 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Sivu

Lisätiedot

Yhdessä vielä enemmän

Yhdessä vielä enemmän Varsin Hyvä ry Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Yhteystiedot: Varsin Hyvä ry Liedon vanha kunnantalo Kirkkotie 11, PL 24 21421 Lieto www.varsinhyva.fi Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Vuosiraportti 2008. INTERREG IVA Pohjoinen CCI: 2007CB163PO032

Vuosiraportti 2008. INTERREG IVA Pohjoinen CCI: 2007CB163PO032 Vuosiraportti 2008 INTERREG IVA Pohjoinen CCI: 2007CB163PO032 1 JOHDANTO... 3 2 OPERATIIVISEN OHJELMAN TOTEUTUKSEN SEURANTA... 5 2.1 Kehityksen tulokset ja analyysi... 5 2.1.1 Toteutuksen edistyminen...

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

Loppuraportti heinäkuu 2007

Loppuraportti heinäkuu 2007 Työ Keskipohjolan kehittämisstrategian parissa MNRSTRAT ProMidNord-projektin osaprojekti ja WorkPackage 1 2004 2007 Loppuraportti heinäkuu 2007 2007-09-15 Hans Gillgren Hans Gillgren 2 Johdanto Tämän loppuraportin

Lisätiedot

Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita

Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Varsin Hyvä ry Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Yhteystiedot: Varsin Hyvä ry Liedon vanha kunnantalo Kirkkotie 11, PL 24 21421 Lieto www.varsinhyva.fi Toiminnanjohtaja:

Lisätiedot

Maakuntavaltuuston hyväksymä 10.11.2014

Maakuntavaltuuston hyväksymä 10.11.2014 Maakuntavaltuuston hyväksymä 10.11.2014 Pohjanmaan liitto on lakisääteinen kuntayhtymä, joka toimii aluekehittämisviranomaisena ja valtionapuviranomaisena. Liiton ensisijaiset tehtävät ovat: aluekehitys

Lisätiedot

SUOMEN KESÄYLIOPISTOT

SUOMEN KESÄYLIOPISTOT SUOMEN KESÄYLIOPISTOT KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E

Lisätiedot

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1 Johdanto 3 2 Toiminta-alue ja väestö 3 2.1 Elinympäristö 4 2.2 Oulu ja kaupungin läheinen maaseutu 4 2.3 Harvaan asuttu maaseutu

Lisätiedot

Pohjoismaiden Yhteisöt

Pohjoismaiden Yhteisöt Pohjoismaiden Yhteisöt Yhteistyön visio Johan Strang Pohjoismaiden Yhteisöt Yhteistyön visio Johan Strang Pohjoismaiden tutkimuksen keskus, Helsingin yliopisto 1 Sisällys Alkusanat 4 Lyhyesti 6 1 Pohjoismainen

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

Innovaatio- ja elinkeinopolitiikan pohjoismainen yhteistyöohjelma 2011 2013

Innovaatio- ja elinkeinopolitiikan pohjoismainen yhteistyöohjelma 2011 2013 Innovaatio- ja elinkeinopolitiikan pohjoismainen yhteistyöohjelma 2011 2013 2 Innovaatio- ja elinkeinopolitiikan pohjoismainen yhteistyöohjelma 2011 2013 Pohjoismaisen innovaatioyhteistyön visio 6 Yhteistyömuodot

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2003-2005

TALOUSSUUNNITELMA 2003-2005 TALOUSSUUNNITELMA 2003-2005 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2003 KESKI-SUOMEN LIITTO 1 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin 014-652 200, vaihde Yhteydet:

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle Arktinen alue - uusia mahdollisuuksia Suomelle Kansanedustajat Pertti Salolainen, Marjo Matikainen-Kallström, Esko Kurvinen, Eero Suutari, Heikki Autto Sisällys 4-5 Arktinen alue muuttuu ja luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

Kehittyvät kylät. Elinvoimaa, yrittäjyyttä ja taitoa

Kehittyvät kylät. Elinvoimaa, yrittäjyyttä ja taitoa Kehittyvät kylät Elinvoimaa, yrittäjyyttä ja taitoa Rannikkopohjanmaan paikallinen kehitysohjelma Leader-toiminnalle 2007-2013 Studiefrämjandet i Österbotten r.f. Projektin kirjoitusryhmä: Mats Brandt,

Lisätiedot

Rajaton hoito II Tornionlaakso

Rajaton hoito II Tornionlaakso Rajaton hoito II Tornionlaakso Sisältö YHTEENVETO... 4 JOHDANTO... 6 Viitteet 6 PROJEKTIPÄÄLLIKÖN OSARAPORTTI... 7 Hankkeen osanottajat ja työprosessi 7 Työprosessin arviointi 7 Ohjausryhmä ja ulkoinen

Lisätiedot

Uusia keinoja pätevöittämiseen ja ammatilliseen kehitykseen käytetyn tavaran kaupan alalla

Uusia keinoja pätevöittämiseen ja ammatilliseen kehitykseen käytetyn tavaran kaupan alalla Uusia keinoja pätevöittämiseen ja ammatilliseen kehitykseen käytetyn tavaran kaupan alalla Ehdotus verkostomalliksi käytetyn tavaran kaupan ammattimaistumisprosessin vahvistamiseksi Heike Arold ITB - Institut

Lisätiedot

SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA

SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA 1 1 JOHDANTO 3 1.1 Arktinen alue ja Suomi 3 1.2 Arktisen alueen globaali merkitys 4 2 HAURAS ARKTINEN LUONTO 7 2.1 Ilmastonmuutos 7 2.2 Ympäristön saastuminen 8 2.3 Luonnon monimuotoisuus

Lisätiedot