MMMO52:00/2012. Asettamispäätöksen muutos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MMMO52:00/2012. Asettamispäätöksen muutos"

Transkriptio

1 MMMO52:00/2012 Asettamispäätöksen muutos Maa- ja metsätalousministeriön hallmnonalan tieto- ja paikkatietotekniikan kehittäinis-, tukija tutkimustehtävien kokoamishanke, suunnitteluvaiheen jatkaminen 1 Asettaminen 2 Toimikausi 3 Tausta Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut MMM:n hallinnonalan tieto- ja paikkatietotekniikan kehittämis-, tuki- ja tutkimustehtävien kokoamishankkeen (ns. ELMA-hanke). Tällä asettamispäätöksen muutoksella maa- ja metsätalousministeriö täsmentää hankkeen tavoitteita, tehtäviä ja organisointia. Hankkeen toimikausi on Hanke jakautuu suunnittelu-, valmistelu- ja toimeenpanovaiheisiin. Ensimmäinen suunnitteluvaihe päättyi toukokuussa Tässä päätöksessä kuvattujen hankkeen tavoitteiden muutosten vuoksi suunnitteluvaihetta jatketaan vuoden 2013 loppuun saakka. Suunnitteluvaihetta seuraava valmisteluvaihe päättyy Valmisteluvaiheen lopputuloksena syntyvät organisaatiomuutokset otetaan käyttöön vuoden 2015 alusta lukien. Toirneenpanovaihe, jossa lähinnä seurataan hankkeen onnisturnista, päättyy Tässä asettamiskirjeessä mainittu hankkeen organisointimalli (ohjausryhmä, projektiryhmä, proj ektipäällikkö) tarkastetaan tammikuussa 2014, kun loppunut suunnitteluvaihe on tehnyt ehdotuksensa valmisteluvaiheen organisaatioksi. ELMA-hankeen syntyyn ovat vaikuttaneet mukaisesti julkisen hallinnon ICT hankkeet (mm. TORI ja kokonaisarkkitehtuurityö) ja niihin liittyvät säästötavoitteet, valtion tutkimuslaitoskentän rakenteelliseen uudistamiseen liittyvät selvitykset, vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma tavoitteineen sekä näihin liittyvä tarve selvittää MMM:n hallinnonalan tietotekniikan kehittämistoiminnan nykytila ja kehittämismahdollisuudet. Monet näistä taustalla olevista hankkeista ovat osa Jyrki Kataisen hallitusohjelman toimeenpanoa. Tietojärjestelmiäja niihin liittyviä tietovarantoja käytetään, ylläpidetäänja kehitetään kaikissa MMM:n hallinnonalan virastoissa ja laitoksissa. Näiden lisäksi hallinnonalalla toimii tietopalvelukeskus Tike, joka kehittää ja ylläpitää asiakkaidensa tarvitsemaa tieto-ja viestintätekniikan ympäristöä ja hallitsee siitä muodostuvaa kokonaisuutta palvelutoimintana. Monet hallinnonalanjärjestelmistä kytkeytyvät osaksi koko yhteiskunnan tietoteknistä infrastruktuuria. Nykyiset MMM :n

2 MMMO52:00/ Tavoite ja tehtävät 5 Organisointi hallinnonalan tietojärjestelmät ja niiden ylläpito- ja kehittämismallit ovat pitkälti syntyneet hajautetusti virastoittain niiden omista lähtökohdista. Viime vuosina monet edellä kuvatut julkisen hallinnon yhteiset kehittämishankkeet ovat alkaneet vaatia virastokohtaisen kehittämisen ja toiminnan kytkemistä osaksi laajempia kokonaisuuksia. ELMA-hankkeen avulla pyritään löytämään toimiva yhteistyö- ja organisaatiomalli, jonka puitteissa voidaan vastata moniin edellä kuvattuihin vaatimuksiin ja rnuutosprosesseihin. Hanke on samalla MMM:n hallinnonalan vaikuttavuus- ja tuloksellisuushanke. Hankkeen ensimmäisessä suunnitteluvaiheessa kuvattiin ja arvioitiin tieto- ja paikkatietotekniikkaan liittyvien kehittämis-, tuki- ja tutkimustehtävien nykytilaa, kehittämistarpeita ja organisointivaihtoehtoj a. Ensimmäisen suunnitteluvaiheen tulosten ja hankkeen päämäärän muuttumisen takia tehtäviä täsmennetäänja suunnitteluvaihetta jatketaan vuoden 2013 loppuun saakka. Hankkeen täsmennettynä tavoitteena on keskittää maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) tietotekniikan kehittämistehtäviä, Geodeettisen laitoksen tutkimus- ja kehittämistehtävät, Maanrnittauslaitoksen paikkatietojen yhteiskäytön edistämiseen liittyviä tehtäviä ja mahdollisuuksien mukaan hallinnonalan eri virastojen muita toimialariippuvia tietotekniikan kehittämistehtäviä vuoden 2015 alusta lukien Maanmittauslaitokseen Vaikuttavuus- ja tuloksellisuustavoitteena on luoda samalla nykyistä paremmat edellytykset toimialan palveluiden ja tietoresurssien laaj alle sähköistymiselle ja tietotekniselle yhtenäistyrniselle siten, että: - tehtävien kokoamisesta voidaan selvästi osoittaa koituvan kokonaistaloudellista hyötyä MMM:n hallinnonalalla ja laajemmin yhteiskunnassa, - palveluiden toirnintavarmuus ja palvelukyky turvataan myös siirtymävaiheessa, - tehtävien ja henkilöstön siirrot on tehty ja - muutoksessa noudatetaan valtion hyvää henkilöstöpolitiikkaa sekä valtioneuvoston periaatepäätöstä ( ) valtion henkilöstön aseman järjestämisestä organisaation muutostilanteessa ja sen nojalla annettuja ohjeita ja päätöksiä. 1. Hankkeen tavoitteet ja tulokset sekä hankkeen rajaukset ja liittymät on kuvattu liitteenä olevassa hankesuunnitelmassa. Hankkeen tavoitetta ja tehtäviä voidaan täsmentää ja täydentää hankkeen edetessä ohjausryhrnän päätöksillä. Ohj aus ryhmä TAE2O14

3 tietohallintojohtaja MMM/Ruokaosasto, MMM/Luonnonvaraosasto, MMM/Hallinto- MMM/tutkimuksen Maaseutuvirasto Elintarviketurvallisuusvirasto Maanmittauslaitos MMM:n Geodeettinen Suomen Palkansaajajärjestö MMM052 :00/20 12 Hankkeen saakka asetetun ohj ausryhmän tehtävänä on ohjata hankkeen ja sen alatyöryhmien työtä, linjata hankkeen tavoitteiden toteutumisen ja etenemisen kannalta merkittävistä asioista sekä hyväksyä suunnitelmaluonnokset. Ohj ausryhmän kokoonpano: Puheenjohtaja: Risto Yrjönen, MMM Jäsenet: neuvotteleva virkamies Juha Palonen metsäneuvos Marja Kokkonen ja suunnitteluosasto, neuvotteleva virkamies Pasi Valli koordinaatio, neuvotteleva virkamies Elina Nikkola, varalla tutkimusj ohtaj a Mikko Peltonen Mavi, ylijohtaja Leena Tenhola, varalla osastonjohtaja Mika Tuikkanen Evira, osastonjohtaja Tommi Kämpe, varalla tietohallintojohtaja Maija Eskola MML, maanmittausneuvos Risto Nuuros, varalla talousjohtaja Matti Hyytinen tietopalvelukeskus Tike, ylijohtaja Petri Korpinen, varalla toimialueen päällikkö Päivi Kasurinen laitos GL, ylijohtaja Jarkko Koskinen, varalla tutkirnusjohtaja Tiina Sarjakoski metsäkeskus, metsäjohtaja Anne Rakemaa, tietohallintopäällikkö Ismo Minkkinen Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, suunnittelija Jyrki HämäläinenlMMM Tike, varalla asiamies Man Raininko/Agronomiliitto Pardia, tietokanta-arkkitehti Risto Li1jaJMMM Tike, varalla erikoissuunnittelij a S ari Mäkilä) Ohjausryhmään nimetyistä varsinaisista jäsenistä 31 % ja kaikista jäsenistä 41 % on naisia. Kaikki organisaatiot eivät ole pystyneet ilmoittamaan sekä mies- että naisehdokasta. Sihteeri - neuvotteleva virkamies Antti Vertanen, MMM Proj ektiryhmä Hankkeen eri vaiheille asetetaan omat projektiryhmät. Suunnitteluvaiheen proj ektiryhmä jatkaa myös toisessa suunnitteluvaiheessa ( ). Suunnitteluvaiheen projektiryhmän tehtävänä on seurata projektipäällikön johdolla tapahtuvaa valmistelua ja huolehtia ohjausryhmän vahvistamien toista suunnittelu-

4 MMMO52:00/2012 vaihetta koskevien linjausten toteuturnisesta. Projektiryhmä käsittelee suunnitteluvaiheen loppuraporttiluonnokset. Suunnitteluvaiheen proj ektiryhmän kokoonpano: Puheenjohtaja - neuvotteleva virkamies Antti Vertanen, MMM Jäsenet: - MMM/Ruokaosasto, erityisasiantuntija Päivi Virtanen - MMM/Luonnonvaraosasto, IT-asiantuntija Kalle Ollas, varalla ylitarkastaja Matti Mäkelä - MMM/Hallinto- ja suunnitteluosasto, lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola, varalla maanmittausylitarkastaja Jere Rajalin - MMM/tietohallinto, erityisasiantuntija Kyösti Könönen - MMM/luonnonvaratutkimuskeskus-hankkeen edustaja, palvelujohtaj a Kristiina Borg/Metla, varalla Pekka Haavisto/MTT - Maaseutuvirasto Mavi, yksikönjohtaja Satu Ylisiurua-Hemminki, varalla osastonjohtaja Mika Tuikkanen - Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, erikoissuunnittelij a Matti Huttunen, erikoissuunnittelij a Eeva-Maria Liikanen - Maanmittauslaitos MML, johtaja Marja Rantala, varalla johtaja Antti Kosonen - MMM:n tietopalvelukeskus Tike, toimialueen päällikkö Päivi Kasurinen, varalla asiakkuuspäällikkö Kimmo Perttilä - Geodeettinen laitos GL, tutkimusjohtaja Tiina Sarjakoski, varalla osastonjohtaja Tapani Sarj akoski - Suomen metsäkeskus, tietohallintopäällikkö Ismo Minkkinen, varalla tietohallintoasiantuntij a Erkki Poukka - Julkisalan koulutettuj en neuvotteluj ärj estö JUKO, suunnittelij a Jyrki HärnäläinenlTike, varalla suunnittelija Jouko Yli-Uotila/Tike - Palkansaajajärjestö Pardia, asiantuntija Martti Pietikäinen!MML, varahenkilö flmoitetaan myöhemmin erikseen Projektiryhrnään nimetyistä varsinaisista jäsenistä 50 % ja kaikista jäsenistä 33 % on naisia. Kaikki organisaatiot eivät ole pystyneet ilmoittamaan sekä mies- että naisehdokasta. Sihteeri: Maanmittausylitarkastaja Jere Raj alin, Maa- ja metsätalousministeriö Projektiryhmä voi asettaa hankkeen tavoitteiden ja tehtävien toteuttamiseksi tarpeellisia työryhmiä ja teettää selvityksiä osoitettujen resurssien puitteissa. Hankkeen muiden vaiheiden projektiryhmät asetetaan hankkeen myöhemmissä vaiheissa. Proj ektipäallikkö: Projektipäällikön tehtävänä on huolehtia suunnitteluvaiheen edellyttämien toimenpiteiden toteuttamisesta, suunnittelutyössä tarvittavien työryhmien kokoamisesta ja selvitysten tekernisestälteettämisestä.

5 MMMO52:O0/ Raportointi Projektipäällikkönä toimii yli-insinööri Ari Tella Maanmittauslaitoksesta. Projektipäällikkö osallistuu ohjausryhmänja projektiryhmän kokouksiin pysyvänä asiantuntijana. Hanke raportoi työstään MMM: n kansliapäällikölle. 7 Kustannukset ja rahoitus Hankkeen resurssitarpeet ja kustannukset on kuvattu liitteenä olevassa hankesuunnitelmassa. Ohjausryhrnä, proj ektiryhmä ja alaryhmät työskentelevät virkatyönä. Kukin organisaatio maksaa osallistuj ansa matkakulut. Erillisten selvitysten, konsulttipalveluiden, ulkopuolisten asiantuntijoiden kuulemisen ja käyttärnisen kustannukset sekä muut mahdolliset kustannukset maksetaan maa- ja metsätalousministeriön inornentilta (MMM :n toirnintarnenot). Helsingissä Jri Koskiien maa- ja metsätalousministeri Jaana Husu-Kallio kansliapäällikkö Liitteet: Hankesuunnitelma Jakelu: MMM:n osastot Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tike Maaseutuvirasto Mavi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Maanrnittauslaitos MML Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT Metsäntutkimuslaitos Metla Riista- ja kalatalouden tutkimuskeskus RKTL Geodeettinen laitos GL

6 Suomen Metsäkeskus Suomen riistakeskus Metsähallitus Julkis alan koulutettuj en neuvotteluj ärj estö JUKO Palkansaaj aj ärjestö Pardia MMMO52:OO/2012

7 MMMO52:00/201 2 MMM :n hallinnonalan tieto- ja paikkatietotekniikan kehittämis tehtävien kokoamishanke ELMA HANKESUUNNITELMA Laatija Antti Vertanen, Risto Yrjönen Muutokset Antti Vertanen, Risto Yrjönen Hyväksytty Jaana Husu-Kallio Päivitetty Antti Vertanen, Risto Yrjönen (MMM:n johtoryhmä) Hyväksytty Hankkeen ohjausryhmä Päivitetty Antti Vertanen, Risto Yrjönen Hyväksytty Jaana Husu-Kallio Hyväksytty Hankkeen ohjausryhmä

8 1 Hankkeen tausta 2 ELMA-hankeen syntyyn ovat vaikuttaneet julkisen hallinnon ICT-hankkeet (mm. TORI ja kokonais arkkitehtuurityö) ja niihin liittyvät säästötavoitteet, valtion tutkimuslaitoskentän rakenteelliseen uu distamiseen liittyvät selvitykset, vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma tavoitteineen sekä näihin liittyvä tarve selvittää MMM:n hallinnonalan tietotekniikan kehittämistoiminnan nykytila ja kehittä mismahdollisuudet. Monet näistä taustalla olevista hankkeista ovat osa Jyrki Kataisen hallitusoh jelman toimeenpanoa. TORI-hankkeen tavoitteena on koota sekä valtion ICT-palvelukeskusten että valtion virastojen toi mialariippumattomat tieto- ja viestintätekniset tehtävät yhteen. Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi , että valmisteluun otetaan mukaan myös virastojen omat toimialariippumattomat ICT-tehtävät, koska vain näin voidaan saavuttaa tavoiteltu toiminnan tehostuminen ja säästöt. Hal litusohjelmassa on eritelty menosäästöjä, joiden vaikutus valtion menoihin vuositasolla vuonna 2015 on julkisen hallinnon atk-uudistuksen osalta 110 milj. euroa. Menosäästöihin sisältyy lisäksi monia muita kohtia (mm. tilatehokkuus, yhteishankinnat, sektoritutkimus), joiden tavoitteena on leikata virastojen ja laitosten menoja. Valtion tutkimuslaitoskentän rakenteelliseen uudistamiseen liittyvässä selvityksessä esitetään MMM:n hallinnonalalle merkittäviä rakennemuutoksia. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Metsäntutkimuslaitos ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos esitetään fuusioitavaksi uudeksi laa japohjaiseksi luonnonvara-alan tutkimus- ja kehittämiskeskukseksi. Geodeettinen laitos, osa maanmittaushallituksen toiminnoista, Suomen ympäristökeskuksen paikkatietotutkimus ja geoin formatiikka sekä mahdollisesti Puolustusvoimien topografiatoiminnot esitetään fuusioitavaksi uu deksi laajapohjaiseksi paikkatietoalan tutkimus- ja kehittämiskeskukseksi. Lisäksi selvityksessä esitetään merkittäviä muutoksia tutkimuslaitosten rahoitusmalleihin. Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma on jatkoa edellisten hallitusten käynnistämälle ja osin vielä vaikuttavalle tuottavuusohjelmalle. Hankkeen tavoitteena on julkisten menojen kasvun hillintä ja kestävyysvajeen pienentäminen kehittämällä ja parantamalla toiminnan vaikuttavuutta ja tulokselli suutta. Hallinnonalojen tulee tehdä vuoden 2012 loppuun mennessä hallinnonalakohtainen vaikut tavuus- ja tuloksellisuusohjelma, jolla vastataan hallitusohjelman mukaisen vaikuttavuus- ja tulok sellisuusohjelman tavoitteisiin. Ohjelmaan kuuluvat yhteiseen seurantaan nostettavat hankkeet sekä niiden tasapainoisen tavoiteasetanta, ydintoiminta-analyysit ja suunnitelmat inhimillisen pää oman kehittämiseksi. Vuonna 2Olltuli voimaan laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (634/2011), jonka tar koituksena on tehostaa julkisen hallinnon toimintaa sekä parantaa julkisia palveluja ja niiden saa tavuutta säätämällä julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta ja tietojärjestelmien yhteentoimi vuuden edistämisestä ja varmistamisesta. Lain mukaan kunkin ministeriön tehtävänä on ohjata toimialansa tietohallinnon ja tietohallintohankkeiden kehittämistä ottaen huomioon laissa säädetyt tarkoituksetja velvoitteet. Ministeriön on mm. huolehdittava, että sen toimialalle laaditaan ja ylläpi detään sen toimialan tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kuvaukset ja määritykset. Tämä edellyt tää käytännössä hallinnonalan tietojärjestelmien yhteentoimivuuden ohjaamista ja kehittämistä. Tietojärjestelmiä ja niihin liittyviä tietovarantoja käytetään, ylläpidetään ja kehitetään kaikissa MMM:n hallinnonalan virastoissa ja laitoksissa. Näiden lisäksi hallinnonalalla toimii tietopalvelukes kus Tike, joka kehittää ja ylläpitää asiakkaidensa tarvitsemaa tieto- ja viestintätekniikan ympäristöä ja hallitsee siitä muodostuvaa kokonaisuutta palvelutoimintana. Monet hallinnonalan järjestelmistä kytkeytyvät osaksi koko yhteiskunnan tietoteknistä infrastruktuuria. Nykyiset MMM:n hallinnonalan tietojärjestelmät ja niiden ylläpito- ja kehittämismallit ovat pitkälti syntyneet hajautetusti virastoittain niiden omista lähtökohdista. Viime vuosina monet edellä kuvatut julkisen hallinnon yhteiset kehit tämishankkeet ovat alkaneet vaatia virastokohtaisen kehittämisen ja toiminnan kytkemistä osaksi laajempia kokonaisuuksia.

9 Kuvaus Valmisteluvaiheen Ehdotus ELMA-hankkeen Valtion Maanmittauslaitoksen 3 ELMA-hankkeen avulla pyritään löytämään toimiva yhteistyö- ja organisaatiomalli, jonka puitteis sa voidaan vastata moniin edellä kuvattuihin vaatimuksiin ja muutosprosesseihin. Hanke on samal la MMM:n hallinnonalan vaikuttavuus- ja tuottavuushanke. 2 Hankkeen tehtävät, tavoitteet ja lopputulokset 2.1 Yleistä Hankkeen täsmennettynä tavoitteena on keskittää maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukes kuksen (Tike) tietotekniikan kehittämistehtäviä, Geodeettisen laitoksen tutkimus- ja kehittämisteh tävät, Maanmittauslaitoksen paikkatietojen yhteiskäytön edistämiseen liittyviä tehtäviä ja mahdolli suuksien mukaan hallinnonalan eri virastojen muita toimialariippuvia tietotekniikan kehittämistehtä ylä vuoden 2015 alusta lukien Maanmittauslaitokseen. Alkuperäisen hankkeen mukaisesti tavoitteena on luoda samalla nykyistä paremmat edellytykset toimialan palveluiden ja tietoresurssien laajalle sähköistymiselle ja tietotekniselle yhtenäistymiselle siten, että: - tehtävien kokoamisesta voidaan selvästi osoittaa koituvan kokonaistaloudellista hyötyä MMM:n hallinnonalalla ja laajemmin yhteiskunnassa, - palveluiden toimintavarmuus ja palvelukyky turvataan myös siirtymävaiheessa, - tehtävien ja henkilöstön siirrot on tehty ja - muutoksessa noudatetaan valtion hyvää henkilöstöpolitiikkaa sekä valtioneuvoston periaatepää töstä ( ) valtion henkilöstön aseman järjestämisestä organisaation muutostilanteessa ja sen nojalla annettuja ohjeita ja päätöksiä. 2.2 Suunnitteluvaihe (Vaihe 1) Hankkeen ensimmäinen suunnitteluvaihe päättyi toukokuussa Ensimmäisessä suunnitteluvaiheessa kuvattiin ja arvioitiin tieto- ja paikkatietotekniikkaan liittyvien kehittämis-, tuki- ja tutki mustehtävien nykytilaa, kehittämistarpeita ja organisointivaihtoehtoja. Hankkeen tavoitteiden muu tosten vuoksi suunnitteluvaihetta jatketaan vuoden 2013 loppuun saakka toisella suunnitteluvai heella. Hankkeen toisessa suunnitteluvaiheessa ( ) projektin tulee suunnitella ja laa tia ainakin seuraavat asiat: uudelleenorganisoinnin lopputuloksesta projektisuunnitelma - toimenpiteet, resurssit ja aikatautut, joilla päästään uuteen organisaatioon hankkeen valmisteluvaiheen organisoinniksi Suunnitelmassa on huomioitava ainakin: ensimmäisen suunnitteluvaiheen lopputulokset Tori-hanke tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistusta koskeva periaatepäätös organisaatiouudistus 2.3 Valmisteluvaihe (Vaihe 2) Valmisteluvaiheessa luodaan edellytykset uuden keskuksen käynnistymiselle laadittujen suunni telmien mukaisesti. Hankkeen tehtävät valmisteluvaiheessa (Vaihe 2) ovat: - Toteuttaa MMM:n johdon vahvistaman suunnitelman mukaiset valmistelevat toimenpiteet uudel leenorganisoinnin käynnistämiseksi, - Seurata, arvioida ja raportoida hankkeelle asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä osallistua tarvittaessa hankkeen muutoshallintaan ja

10 - Tehdä muut hankkeen suunnitteluvaiheessa hyväksytyt tehtävät 4 Hankkeen tavoitetta ja tehtäviä sekä organisointia voidaan täsmentää ja täydentää hankkeen ede tessä. Hanke raportoi 1. vaiheen mukaisesti. 2.4 Toimeenpanovaihe (Vaihe 3) Toimeenpanovaiheessa uudelleenorganisoinnin toteuttamista seurataan valmisteluvaiheen tulos ten ja suunnitelmien pohjalta. Hankkeen tehtävät toimeenpanovaiheessa (Vaihe 3) ovat: - Seurata, arvioida ja raportoida hankkeelle asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä osallistua tarvittaessa hankkeen muutoshallintaan ja - Tehdä muut hankkeen valmisteluvaiheessa hyväksytyt tehtävät Hankkeen tavoitetta ja tehtäviä sekä organisointia voidaan täsmentää ja täydentää hankkeen ede tessä. Hanke raportoi 2. vaiheen mukaisesti. 3 Hankkeen rajaukset ja liittymät 3.1 Rajaukset Suunnitelmien tulee sisältää nykyisten rahoituskehysten mukainen ratkaisu ottaen huomioon mah dolliset tuottavuustavoitteet. Mahdolliset laajentavat kehittämisehdotukset on kuvattava erikseen. 3.2 Liittymät Hanke on vaikuttavuus- ja tuottavuusohjelmaan kuuluva hanke ja sen yhteydessä sovelletaan oh jelmaa koskevia ohjeita ja vaatimuksia mm. tavoiteasetannan ja seurannan osalta. Hankkeen yhteydessä selvitetään ja kuvataan myös Suomen metsäkeskuksen, Suomen Riistakes kuksen ja Metsähallituksen toimintamallit ja niiden mahdollisuudet saada/hankkia palveluita. Hankkeen yhteydessä selvitetään ja kuvataan tarpeen mukaan hallinnonalan tietojärjestelmien kehittämisen liittymät ja yhteistoimintatarpeet Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö AHTIn ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Hankkeen yhteydessä selvitetään ja kuvataan hallinnonalan tietojärjestelmien kehittämisen ja uu den keskuksen liittymät hankkeen kannalta keskeisiin julkisen hallinnon tietohallinnon kehittämis hankkeisiin (mm. TORI, kokonaisarkkitehtuuri, Kieku, JuIkICT-lab). Hanketta käsitellään hallinnonalan YT-ryhmässä valmistelun etenemisen mukaisessa aikataulussa. 4 Hankeorganisaatio ja päätöksenteko 4.1 Ohjausryhmä Hankkeen ohjausryhmän tehtävänä on ohjata hankkeen ja sen alatyöryhmien työtä, linjata hank keen tavoitteiden toteutumisen ja etenemisen kannalta merkittävistä asioista sekä hyväksyä suun nitelmaluonnokset.

11 MMM/Ruokaosasto, MMM/tutkimuksen Maaseutuvirasto Elintarviketurvallisuusvirasto Maanmittauslaitos MMM:n Geodeettinen Suomen Julkisalan Palkansaajajärjestö Puheenjohtaja: - tietohallintojohtaja Risto Yrjönen, MMM 5 Jäsenet: neuvotteleva virkamies Juha Palonen MMM/Luonnonvaraosasto, metsäneuvos Marja Kokkonen MMM/Hallinto- ja suunnitteluosasto, neuvotteleva virkamies Pasi Valli koordinaatio, neuvotteleva virkamies Elina Nikkola, varalla tutkimusjohtaja Mikko Peltonen Mavi, ylijohtaja Leena Tenhola, varalla osastonjohtaja Mika Tuikkanen Evira, osastonjohtaja Tommi Kämpe, varalla tietohallintojohtaja Maija Eskola MML, maanmittausneuvos Risto Nuuros, varalla talousjohtaja Matti Hyytinen tietopalvelukeskus Tike, ylijohtaja Petri Korpinen, varalla toimialueen päällikkö Päivi Kasurinen laitos GL, ylijohtaja Jarkko Koskinen, varalla tutkimusjohtaja Tiina Sarjakoski metsäkeskus, metsäjohtaja Anna Rakemaa, tietohallintopäällikkö Ismo Minkkinen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, suunnittelija Jyrki Hämäläinen/MMM Tike, varalla asiamies Man Raininko/Agronomiliitto Pardia, tietokanta-arkkitehti Risto Lilja/MMM Tike, varalla erikoissuunnitteli ja San Mäkilä) 4.2 Projektiryhmä Hankkeen eri vaiheille asetetaan omat projektiryhmät. Suunnitteluvaiheen projektiryhmä jatkaa myös toisessa suunnitteluvaiheessa ( ). Suunnitteluvaiheen projektiryhmän tehtävänä on seurata projektipäällikön johdolla tehtävää valmis telua ja huolehtia ohjausryhmän vahvistamien toista suunnitteluvaihetta koskevien linjausten toteu tumisesta. Projektiryhmä käsittelee suunnitteluvaiheen loppuraporttiluonnokset. Suunnitteluvaiheen projektiryhmän kokoonpano: Puheenjohtaja - neuvotteleva virkamies Antti Vertanen, MMM Jäsenet: - MM M/Ruokaosasto, erityisasiantuntija Päivi Virtanen - MMM/Luonnonvaraosasto, IT-asiantuntija Kalle Ollas, varalla ylitarkastaja Matti Mäkelä - MMM!Hallinto- ja suunnitteluosasto, lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola, varalla maanmitta usylitarkastaja Jere Rajalin - MMM/tietohallinto, erityisasiantuntija Kyösti Könönen - MMM/luonnonvaratutkimuskeskus-hankkeen edustaja, palvelujohtaja Kristiina Borg!Metla, varalla Pekka Haavisto/MTT - Maaseutuvirasto Mavi, yksikönjohtaja Satu Ylisiurua-Hemminki, varalla osastonjohtaja Mika Tuik kanen - Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, erikoissuunnittelija Matti Huttunen, erikoissuunnittelija Eeva- Maria Liikanen - Maanmittauslaitos MML, johtaja Marja Rantala, varalla johtaja Antti Kosonen - MMM:n tietopalvelukeskus Tike, toimialueen päällikkö Päivi Kasurinen, varalla asiakkuuspäällikkö Kimmo Perttilä - Geodeettinen laitos GL, tutkimusjohtaja Tiina Sarjakoski, varalla osastonjohtaja Tapani Sarjakos ki - Suomen metsäkeskus, tietohallintopäällikkö Ismo Minkkinen, varalla tietohallintoasiantuntija Erkki Poukka - Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, suunnittelija Jyrki Hämäläinen/Tike, varalla suunnittelija Jouko Yli-Uotila/Tike

12 - Palkansaajajärjestö Pardia, asiantuntija Martti Pietikäinen/MML 6 Projektiryhmään nimetyistä varsinaisista jäsenistä 50 % ja kaikista jäsenistä 33 % on naisia. Kaikki organisaatiot eivät ole pystyneet ilmoittamaan sekä mies- että naisehdokasta. Sihteeri: Maanmittausylitarkastaja Jere Rajalin, Maa- ja metsätalousministeriö Projektiryhmä voi asettaa hankkeen tavoitteiden ja tehtävien toteuttamiseksi tarpeellisia työryhmiä ja teettää selvityksiä osoitettujen resurssien puitteissa. Hankkeen muiden vaiheiden projektiryhmät asetetaan hankkeen myöhemmissä vaiheissa. 4.3 Projektipäällikkö Projektipäällikön tehtävänä huolehtia suunnitteluvaiheen edellyttämien toimenpiteiden toteuttami sesta, mahdollisten suunnittelutyössä tarvittavien työryhmien kokoamisesta ja selvitysten tekemi sestä/teettämisestä. Projektipäällikkönä toimii yli-insinööri Ari Tella Maanmittauslaitoksesta. Projektipäällikkö osallistuu ohjausryhmän ja projektiryhmän kokouksiin pysyvänä asiantuntijana. 5 Hankkeen vaiheistus ja osaprojektit 5.1 Vaiheistus Asettaminen Ohjaus ) Suun nttteluvajhe Suunnjtteluprojektjt Valmjsteluvajhe Valmistel uproje ktit Toimeenpanovaihe Tojmeenpanoprojektit käyttöönotto ja\ seurantavaihe/ Kuva 1: Hankkeen vaiheet ja aikataulu.

13 muutostuki, muu ydintoimintoihin 6 Hankkeen työmenetelmät ja viestintä 7 Ohjausryhmä kokoontuu itse määrittelemänsä aikataulun mukaisesti, kuitenkin vähintään kolme kertaa hankkeen eri vaiheiden aikana. Ohjausryhmän kutsuu kokoon puheenjohtaja. Ohjausryh män kokoukset valmistelee ohjausryhmän sihteeri ja hankkeen projektipäällikkö yhteistyössä ko koamalla esityslistan taustamateriaaleineen, riskianalyyseineen sekä päätösehdotuksineen. Projektiryhmä kokoontuu noin 2 kertaa kuukaudessa. Projektiryhmän kutsuu kokoon puheenjohta ja. Projektiryhmässä käsitellään suunnitelmaluonnoksia, seurataan suunnittelutyön etenemistä ja käynnistetään päätettyjä toimenpiteitä. Projektipäällikkö raportoi työn etenemisestä projektiryhmäl le. Mahdolliset alatyöryhmät kokoontuvat itse määrittelemänsä aikataulun mukaisesti ja tuottavat pro jektiryhmässä sovitut tulokset. Ohjausryhmän ja projektiryhmien pöytäkirjat, kokousmateriaalit ja muut dokumentit julkaistaan in tranetissä/internetissä (mm. ns. mitkowiki-sivuilla) hankkeelle varatussa osiossa siten, että koko hallinnonalan henkilöstöllä on pääsy materiaaleihin. Lisäksi jokaisen alatyöryhmän tiedottamisen periaatteet, kohderyhmätja viestintätavat määritellään alatyöryhmän projektisuunnitelmassa ja kootaan erilliseksi koko hankkeen päivitetyksi viestintä suunnitelmaksi, joka käsitellään ohjausryhmässä. Uudesta toimintamallista ja rooleista mm. hallinnonalan tietohallinnossa järjestetään valmisteluvai heessa (vaihe 2) koulutusta ministeriön osastojen johdolle ja tietohallinnosta vastaaville asiantunti joille (mahdollisesti osana MMM:n sisäistä osaamisen kehittämistä) sekä erillisinä tilaisuuksina hallinnonalan virastoille ja laitoksille. Tämä liittyy alustavasti projektisuunnitelmien laatimiseen. 7 Tarvittavat resurssit ja kustannukset sekä rahoitus Alustava arvio hallinnon oman sekä ulkopuolisen työn osuudesta hankkeen eri projekteille (kertakustannukset) vuoden 2012 alusta alkaen sekä toimeenpanoon liittyvät kustannukset on esitetty seuraavassa taulukossa. Oman työn laskennallisena arvona on käytetty euroa/kk ja ulko puolisen työn arvona euroa/kk. Oma työ sisältää myös hallinnonalan virastojen edustajien työn. Muut kustannukset pitävät sisällään palveluhankinnatja koulutustilaisuudet sekä projektiryh mien matka-ja kokouskulut. Ohjaus-ja projektiryhmän työtä ei lueta hankkeen kustannuksiksi. Oma työ tehdään virkatyönä ja sen arvoksi on arvioitu jatketussa suunnitteluvaiheessa euroa. Valmisteluvaiheen hankkeiden virkatyöksi on arvioitu euroa ja toimeenpanovai heessa puolet edellisten vaiheiden työmäärästä/kustannuksista. Ulkopuoliseen työhön ja muihin kuluihin varattiin suunnitteluvaiheessa momentin rahaa n euroa. Valmisteluvai heessa tarpeen arvioidaan olevan samaa tasoa. Hankkeen tavoitteiden täsmentymisen vuoksi muiden lisävarojen tarve ja kokokaiskustannukset on arvioitava uudestaan jatkosuunnittelun yhteydessä. Varoja voidaan tarvita mm. seuraavilla osa alueilla: toimitilajärjestelyt tietojärjestelmät toimintamallin, resurssien ja henkilöstösijoitusten suunnittelu kehittäminen (palkkausjärjestelmä yms.) liittyvien IT-palveluiden kehittäminen

14 8 PROJEKTI / Oma työ Ulkopuoli- Muut Aikataulu OSATEHTÄVÄ ICT + nen työ + kustan muut lisähenki- nukset Yhteensä löstön työ htkk htkk htkk euroa euroa euroa euroa 1. Projektijohtoja projektihenkilöt yms suunnitteluvaiheessa 2. Projektijohtoja projektihenkilöt yms. valmisteluvaiheessa Projektijohtoja projektihenkilöt yms. toimeenpanovaiheessa Lainsäädäntö, koulu tus, jne Valmisteluvaiheen lisä kustannukset 7 6. Käynnistysvaiheen lisäkustannukset 7 Yhteensä htkk euroa ? 8 Riskitja riskien hallinta Seuraava alustava riskianalyysi perustuu muissa hankkeissa todettuihin mahdollisiin riskeihin. Analyysia tarkennetaan hankkeen käynnistyessä ja sitä seurataan jokaisessa ohjaus- ja projektiryhmän kokouksessa Hankehallintaan liittyvät riskit Nro Riski Vaikutus Varautuminen Hankkeen vaiheistuksen onnis- Aikataulu venyy, näkyviä loppu- Riittävän tarkka suunnittelu heti alussa, tumisen ja ulkoisten riippuvuuk- tuloksia ei synny suunnitellaan myös hankkeen laadun sien hallinnan epäonnistuminen varmistusmenettelyt, hankkeen koko naisseuranta ja hallinta, ohjausryhmän seuranta 2 Heikko hankkeen kokonaishal- Tavoitetilan saavuttaminen vii- Hyvä alkusuunnittelu, hankkeen pro unta, epärealistinen aikataulu, västyy, kokonaisuus kärsii jektipäällikölle varattava riittävästi heikko koordinointi ja tiedotus osaprojektien kesken aikaa, roolit ja vastuut selväksi, yhtei nen aikataulu, hankkeen sisäinen vies tintä ja säännölliset kokoukset 3 Kilpailuttamiseen liittyvät riskit Kun hankkeessa käytetään ulko- Tarjouskilpailun ja konsulttityön huolel puolista konsulttia, on riski että linen valmistelu. kilpailutus epäonnistuu tai saatu Hankkeen hyvä hallinnointi ja johtami työ ei vastaa odotuksia nen sekä konsulttityön jatkuva seuran ta. 4 Päätöksiä ei saada tarvittavassa Hankkeen tavoitteet ja maali Realistinen aikataulu, ennakoidaan aikataulussa katoavat, ihmiset siirtyvät muihin päätöksentekokohdat, joustavuus muutöihin tai väsyvät muuten toksille ja tavoitetilan/aikataulun jatku va tarkentaminen, valtuudet selviksi, vahva ohjausryhmätyöskentely 5 Tavoitetila ymmärretään eri Alaprojekteissa syntyy rinnakkai- Tavoitteen selkeä kuvaaminen, vahva tavoin tai tavoitetila ei ole riittä- sia ratkaisuja, yhteistyö alatyö- ohjausryhmätyöskentely, jatkuva vuo vän selvä ryhmissä kärsii ja johtaa ristirii- ropuhelu ja viestintä, viestintäsuunni

15 toihin koko hankkeen tavoitteis- telma ja sen toteutus ta. 6 Tehdään liian iso palanen ker- Resurssit eivät riitä, hyötyjen Huolellinen suunnittelu etukäteen, rahaan mittaaminen hidastuu, jousta- valitaan ensimmäiseksi vaiheeksi sel vuus häviää keästi toteutettavissa oleva kokonai suus ja edetään sitten vaiheittain Resursseihinja henkilöiden osaamiseen liittyvät riskit Nro Riski Vaikutus Varautuminen 7 Avainhenkilöiden ajan ja osaa- Projektit viivästyvät, laatu heik- Hyvä suunnittelu ja resurssivaraukset, misen riittävyys, koska hanke ko, koko hanke viivästyy ei liian montaa rinnakkaista projektia, on uusi ja lähtee liikkeelle mui- johdon tuki ja kirjatut päätökset, vahva den prosessien rinnalla ohjausryhmätyöskentely, toimiva yh teistyö MMM:ssä, konsulttien käyttö työn tukena. Varahenkilöjärjestelyt. 8 Substanssiasiantuntijaresurssien Jos projektin käyttöön ei saada Resurssivaraukset, virastojen johdon ja saatavuus riittävästi substanssiasiantunti- asiantuntijoiden sitouttaminen mukaan joiden resursseja, alaprojektien projekteihin, hankkeen markkinointi ja toteuttaminen vaikeutuu ja tu- yhteistyöstä huolehtiminen. loksen laatu heikkenee, hanke saattaa viivästyä. 9 Oman työn ja konsulttityön Konsultti ei tunne riittävästi toi- Pyritään valitsemaan toimitta roohituksen epäonnistuminen mintaympäristöä, mikä näkyy ja/toimittajia, jotka tuntevat toimialaa töiden viivästymisenä ja heikko- ja pystyvät sitoutumean tarvittaessa na laatuna. koko hankkeeseen. Resurssit eivät kohdistu oikein ja oikeisiin asioihin. Perehdyttämiseen ja perehtymi seen menee arvioitua enemmän aikaa ja resursseja Muut riskit Nro Riski Vaikutus Varautuminen 12 Meneillään on monia hanketta Hankkeen ajoitus epäonnistuu tai Pyritään suunnittelemaan hanke siten, sivuavia muutosprosesseja, se on riippuvainen muiden pro- että se sallii joustoa toimenpiteiden jotka vaikeuttavat suunnittelua sessien etenemisestä/tuloksista. toteuttamisessa ja erilaisten hankkei ja osapuolten sitoutumista den yhteensovittamisessa. Sitoutetaan osapuolet hankkeeseen heti alkuvai heesta lähtien. Vahva ohjausryhmä työskentely

16

MMM:n hallinnonalan tieto- ja paikkatietotekniikan kehittämistehtävien ELMA

MMM:n hallinnonalan tieto- ja paikkatietotekniikan kehittämistehtävien ELMA Liite 1, Elma-hankkeen asettamispäätös MMM052:00/2012 MMM:n hallinnonalan tieto- ja paikkatietotekniikan kehittämistehtävien kokoamishanke Luo. ELMA (Elintarvike- luonnonvara- ja maanmittaushallinnon tieto-

Lisätiedot

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen Asettamispäätös VM035:00/2012 16.5.2012 Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen 1 Asettaminen 2 Toimikausi 3 Tausta Valtiovarainministeriö on tänään

Lisätiedot

Hankesuunnitelma ja tilannekatsaus

Hankesuunnitelma ja tilannekatsaus Hankesuunnitelma ja tilannekatsaus 21.6.2012 Hankesuunnitelma Tavoitteet Tuotokset Rajaukset Riippuvuudet Organisointi Vaiheistus ja aikataulu Kartoitus- ja suunnitteluvaiheen tehtävät Viestinnän periaatteet

Lisätiedot

MMM hallinnonalan yhteinen TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 2

MMM hallinnonalan yhteinen TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 2 Pöytäkirja 1 (6) MMM hallinnonalan yhteinen TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 2 Aika 02.12.2014 klo 14:00 16:00 Paikka Valtori, Siltasaarenkatu 18-20 A, nh. Merikotka, video, lync Osallistujat Puheenjohtaja:

Lisätiedot

Asiakkaan TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 6

Asiakkaan TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 6 Pöytäkirja 1 (5) Asiakkaan TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 6 Aika 10.3.2015, klo 8:00-10:00 Paikka Osallistujat HKI: VM: Mariankatu 9 Tasapaino / videoneuvotteluhuoneet / Valtori Virtuaalihuone 3 / lync

Lisätiedot

MMM TORI-siirtoprojektin ohjausryhmän 5 pöytäkirja

MMM TORI-siirtoprojektin ohjausryhmän 5 pöytäkirja Pöytäkirja 1 (5) MMM TORI-siirtoprojektin ohjausryhmän 5 pöytäkirja Aika 3.3.2015, klo 9:0 11:30 Paikka Osallistujat, Läsnä HKI: VM: Mariankatu 9 Pullonkaula / videoneuvotteluhuoneet / Valtori Virtuaalihuone

Lisätiedot

MMM:n hallinnonalan TORI-siirtoprojekti: ylimääräinen ohjausryhmä

MMM:n hallinnonalan TORI-siirtoprojekti: ylimääräinen ohjausryhmä Pöytäkirja 1 (5) MMM:n hallinnonalan TORI-siirtoprojekti: ylimääräinen ohjausryhmä Aika Paikka Osallistujat 10.2.2015, klo 12-13.30, Ympyrätalo Sääksi / videoneuvottelu / virtuaalihuone 1 / lync Puheenjohtaja:

Lisätiedot

Maa ja metsätalousministeriö (MMM) on tänään asettanut sähköisen asunto osakerekisteri hankkeen.

Maa ja metsätalousministeriö (MMM) on tänään asettanut sähköisen asunto osakerekisteri hankkeen. ASETTAMISPÄÄTÖS 1 (5) 10.5.2016 MMM024:00/2016 SÄHKÖISEN ASUNTO-OSAKEREKISTERI -HANKKEEN ASETTAMINEN Toimikausi Tausta Maa ja metsätalousministeriö (MMM) on tänään asettanut sähköisen asunto osakerekisteri

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Paikkatietoasiain neuvottelukunta 29.3.2011 Tausta paikkatietojen yhteiskäytön edistämistyö edelliset neuvottelukunnat (2001-2004, 2004-2007) kansallinen paikkatietostrategia 2005-2010, 2011-2015 INSPIRE-direktiivi 2007/2/EY laki paikkatietoinfrastruktuurista

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

MMM ha TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 3

MMM ha TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 3 Pöytäkirja 1 (6) MMM ha TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 3 Aika 28.1.2015 klo 13-15.30 Paikka Valtori, Siltasaarenkatu 18-20 A, nh. Merikotka, Lync Osallistujat Puheenjohtaja: Raimo Vajavaara, johtaja,

Lisätiedot

LVM/810/01/

LVM/810/01/ 1(6) Asettamispäätös KOH 22.4.2016 LVM/810/01/2016 Otsikko 1 Asettaminen 2 Toimikausi Liikenne- ja viestintäministeriö on tänään tekemällään päätöksellä asettanut hankkeen, jossa selvitetään liikenneverkon

Lisätiedot

n i iii n,.fi SÄHKÖISEN ASUNTO-OSAKEREKISTERI -HANKKEEN ASETTAMINEN Toimkausi Tausta Kuva 1. Asunto-osakerekisterin keskeiset tietoryhmät

n i iii n,.fi SÄHKÖISEN ASUNTO-OSAKEREKISTERI -HANKKEEN ASETTAMINEN Toimkausi Tausta Kuva 1. Asunto-osakerekisterin keskeiset tietoryhmät ASETTAMISPÄÄTÖS 1 (5) n i iii n,.fi 10.5.2016 MMM24:00/2016 SÄHKÖISEN ASUNT-SAKEREKISTERI -HANKKEEN ASETTAMINEN Toimkausi Tausta Maa-ja metsätalousministeriö (MMM) on tänään asettanut sähköisen asunto-osakerekisteri

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNNAN ASIANTUNTIJAJAOSTON ASETTAMINEN

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNNAN ASIANTUNTIJAJAOSTON ASETTAMINEN Asettamispäätös 1 (5) VM130:01/2015 12.5.2016 JulkICT-osasto JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNNAN ASIANTUNTIJAJAOSTON ASETTAMINEN Tausta Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta

Lisätiedot

1. Johtaminen ja riskienhallinta 2. Toiminnan jatkuvuuden hallinta 3. Turvallisuus kehittämisessä 4. Turvallisuuden ylläpito 5. Seuranta ja arviointi

1. Johtaminen ja riskienhallinta 2. Toiminnan jatkuvuuden hallinta 3. Turvallisuus kehittämisessä 4. Turvallisuuden ylläpito 5. Seuranta ja arviointi Nimeämispyyntö 1 (2) VM/2155/00.01.00.01/2016 Liite 1 Liite 2 25.01.2017 Julkinen JulkICT Kimmo Rousku Nimeämispyyntö Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmän sihteeristöön (VAHTIsihteeristö)

Lisätiedot

LAUSUNTOYHTEENVETO: HE LAIKSI MAANMITTAUSLAITOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA SEKÄ ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI

LAUSUNTOYHTEENVETO: HE LAIKSI MAANMITTAUSLAITOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA SEKÄ ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI LAUSUNTOYHTEENVETO: HE LAIKSI MAANMITTAUSLAITOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA SEKÄ ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI 8.4.2014 Lausuntoaika 14.2.-17.3.2014 Lausunnon antaneet tahot (lyhenne), 17 kpl

Lisätiedot

Maistraattien uudelleenorganisointi

Maistraattien uudelleenorganisointi Asettamispäätös VM100:00/2017 24.8.2017 luonnos 1662/00.01.00.01/2017 Maistraattien uudelleenorganisointi Asettaminen Toimikausi Tausta Valtiovarainministeriö on tänään asettanut hankkeen valmistelemaan

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Hankkeen riippumattoman arvioinnin keskeisiä havaintoja. Janne Vesa

Hankkeen riippumattoman arvioinnin keskeisiä havaintoja. Janne Vesa Hankkeen riippumattoman arvioinnin keskeisiä havaintoja Janne Vesa 19.11.2015 Arvioinnin tavoite Arvioinnin tavoitteena oli arvioida hankkeen: tavoitteita tehdäänkö oikeita asioita? toteutusta tehdäänkö

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

TORI Tilannekatsaus. Sari-Anne Hannula, projektijohtaja 3.10.2013

TORI Tilannekatsaus. Sari-Anne Hannula, projektijohtaja 3.10.2013 TORI Tilannekatsaus Sari-Anne Hannula, projektijohtaja 3.10.2013 Perustamisen vaiheistus ja aikataulu 2013 2014 Valmisteluvaihe -1.12.2012 Suunnitteluvaihe 1.12.2012-31.7.2013 Perustamisvaihe 1.8.2013-31.12.2013

Lisätiedot

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja Versio: 1.0 Julkaistu: 15.12.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Valtioneuvoston yleisistunto 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Ministeri Vehviläinen Valtiovarainministeriö Neuvottelukunnan asettaminen Julkisen hallinnon tietohallinnon

Lisätiedot

Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen?

Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen? Liha-alan tutkimusseminaari 11.10.2012 Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen? Tutkimusjohtaja Mikko Peltonen Maa- ja metsätalousministeriö Esityksen

Lisätiedot

TALPOL linjaukset 26.11.2012. TORI-toimenpiteet 19.12.2012

TALPOL linjaukset 26.11.2012. TORI-toimenpiteet 19.12.2012 TALPOL linjaukset 26.11.2012 TORI-toimenpiteet 19.12.2012 ICT-laitetilojen (konesalien) määrää vähennetään tavoitteena energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden parantaminen. Otetaan osaksi TORI-suunnittelua

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS

ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS Asettamispäätös VM120:00/2015 Kunta- ja aluehallinto-osasto 2.12.2015 luonnos ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS Asettaminen Toimikausi Valtiovarainministeriö on tänään asettanut aluehallintovirastojen ohjausryhmän

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN (TIKE) VÄLINEN SOPIMUS TIKEN TULOSTAVOITTEISTA VUODELLE 2014

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN (TIKE) VÄLINEN SOPIMUS TIKEN TULOSTAVOITTEISTA VUODELLE 2014 MMM DNRO 160/01/2014 TIKE DNRO 25/110/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN (TIKE) VÄLINEN SOPIMUS TIKEN TULOSTAVOITTEISTA VUODELLE 2014 1. Vuosien

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

TORI-siirtoprojektit. Toukokuu 2014

TORI-siirtoprojektit. Toukokuu 2014 TORI-siirtoprojektit Toukokuu 2014 Aikataulutus Toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirtoaikataulu on hyväksytty kansliapäällikkökokouksessa 24.6.2013 Yksikkökohtaisesta siirtoprojektista on laadittu

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS 25.5.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriö Avauspuheenvuoro Kansliapäällikkö Harri Skog 1 UUSI HALLITUS JA HALLITUSOHJELMA TALOUDEN

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusviraston Trafin toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0

Liikenteen turvallisuusviraston Trafin toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 1 (8) Liikenteen turvallisuusviraston Trafin toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 2 (8) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus

Lisätiedot

Asettamispäätös OKM asettamispäätös Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan tietohallinnon ohjausryhmä (OpIT)

Asettamispäätös OKM asettamispäätös Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan tietohallinnon ohjausryhmä (OpIT) Asettamispäätös OKM/12/040/2012 03.09.2012 Jakelussa mainituille Viite Asia OKM013:00/2012 OKM asettamispäätös Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan tietohallinnon ohjausryhmä (OpIT) Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri 30.10.2012 Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Aiheita Tietohallintolaki ja julkisen hallinnon

Lisätiedot

1) Muistio 3.6.2004: PALVO I hankkeen toteuttaminen oikeusministeriössä, jonka liitteenä:

1) Muistio 3.6.2004: PALVO I hankkeen toteuttaminen oikeusministeriössä, jonka liitteenä: PÄÄTÖS 4.6.2004 dnro 4/011/2003 OM TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUSTA VALMISTELEVAN SUUNNITTELUHANKKEEN ASETTAMINEN Tausta ja tavoitteet Oikeusministeriö päätti asettaa hankkeen, jonka tehtävänä

Lisätiedot

MMM ha:n (Evira, Mavi, MML) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti

MMM ha:n (Evira, Mavi, MML) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti Raportti 1 (11) MMM ha:n (Evira, Mavi, MML) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti Raportti 2 (11) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus 0.9 21.3.2014

Lisätiedot

TORI - Toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen

TORI - Toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen 1 TORI - Toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen hankesuunnitelma Versio 1.1 2 VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä hyväksyjä 1.0 15.6.2012 Esitys hankkeen ohjausryhmälle

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen projektiryhmän valmisteluryhmät

Maakuntauudistuksen projektiryhmän valmisteluryhmät Liite LUONNOS VM037:00/2016 VM/692/00.01.00.01/2016 13.4.2016 Maakuntauudistuksen projektiryhmän valmisteluryhmät 1. Toimialakohtaisten tehtävien maakunnille siirron valmistelua koordinoiva ja ohjaava

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos Paikkatietomarkkinat 3.11.2009 Helsingin Messukeskus 9.11.2009 on paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamiseen ja hyödyntämiseen liittyvän tiedon ja kokemusten vaihdon foorumi.

Lisätiedot

Säähavaintopalvelu (SHAPE)

Säähavaintopalvelu (SHAPE) Säähavaintopalvelu (SHAPE) Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan säähavaintopalvelu Tiesääpäivät 3.6.2013, Jani Poutiainen Tausta projektille Valtion vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma Ensimmäisenä

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI JulkICT-toiminto, strateginen ohjaus Neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas VATU 29.5.2013 Tuloksellisuutta tekemässä Tehokkaat

Lisätiedot

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT JUHTA asetus ja asettaminen JUHTA 28.2.2013 Sami Kivivasara, VM JulkICT Asetuksen uudistamisen taustaa Edellinen asetus oli annettu 2006 ja sitä on osittain uudistettu useaan kertaan. Tietohallintolaki

Lisätiedot

PAIKKATIETOPOLIITTINEN SELONTEKO -HANKE. Tausta

PAIKKATIETOPOLIITTINEN SELONTEKO -HANKE. Tausta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETTAMISPÄÄTÖS 1807/07.01.00/2016 4.1.2017 PAIKKATIETOPOLIITTINEN SELONTEKO -HANKE Asettaminen Maa- ja metsätalousministeriö on tänään asettanut hankkeen, jonka tehtävänä

Lisätiedot

TORI-hankkeen arviointi

TORI-hankkeen arviointi TORI-hankkeen arviointi 16.12.2013 Tiivistelmä 1. Hankkeen tausta TORI-hanke Valtion ICT-toimintojen kokonaismenot olivat vuonna 2012 yhteensä 759 milj. euroa. Vuonna 2012 toimialariippumattomia ICT-tehtäviä

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti

Liikenne- ja viestintäministeriön toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti Raportti 1 (8) Liikenne- ja viestintäministeriön toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti Raportti 2 (8) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus 0.1 24.11.2014

Lisätiedot

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 Aiheita RAKETTI hanke päättyi, työ jatkuu OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamat palvelut Korkeakoulujen tietohallinnon

Lisätiedot

ELY-keskusten infrahankintojen kehittäminen. Jukka Karjalainen, Liikennevirasto Matti Hermunen, Työ- ja elinkeinoministeriö

ELY-keskusten infrahankintojen kehittäminen. Jukka Karjalainen, Liikennevirasto Matti Hermunen, Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskusten infrahankintojen kehittäminen Jukka Karjalainen, Liikennevirasto Matti Hermunen, Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-infrahankinnat ELY-Infrahankinnoilla tarkoitetaan Elinkeino-,Liikenne ja Ympäristökeskusten

Lisätiedot

Yhteentoimivuus - kattaa strategisen, lainsäädännnöllisen, organisaatioiden välisen, semanttisen ja teknisen yhteentoimivuuden

Yhteentoimivuus - kattaa strategisen, lainsäädännnöllisen, organisaatioiden välisen, semanttisen ja teknisen yhteentoimivuuden Yhteentoimivuus - kattaa strategisen, lainsäädännnöllisen, organisaatioiden välisen, semanttisen ja teknisen yhteentoimivuuden Leena Kononen 25.10.2013 1 Yhteentoimivuustyö EU:ssa ja Suomessa Tavoitteena

Lisätiedot

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017.

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ

YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ Tampere 1.3.2007 Opetusneuvos Juhani Dammert Opetusministeriö 1 Taustaa palvelukeskushankkeelle Palvelukeskushanke on osa tuottavuusohjelmaa

Lisätiedot

Valtorin asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015

Valtorin asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015 Muistio 1 (5) n asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015 Aika ti 3.2.2015 klo 14.05 16.00 Paikka Osallistujat nh Merikotka, Ympyrätalo (9. krs), Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki Jäsenet: tietohallintojohtaja

Lisätiedot

Palvelukeskuksen Käynnistysaikataulu (alustava)

Palvelukeskuksen Käynnistysaikataulu (alustava) Palvelukeskuksen Käynnistysaikataulu (alustava) 15.10.2012 Kokonaisaikataulu TEHTÄVÄ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TORI-hanke Käynnistysvaiheen suunnittelu Palvelukeskustoiminta Palvelukeskuksen perustaminen

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta PAIKKATIETOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA (PATINE) JA SEN TOIMINTAPERI- AATTEET (TOIMIKAUSI )

Paikkatietoasiain neuvottelukunta PAIKKATIETOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA (PATINE) JA SEN TOIMINTAPERI- AATTEET (TOIMIKAUSI ) Paikkatietoasiain neuvottelukunta 7.5.2013 LUONNOS PAIKKATIETOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA (PATINE) JA SEN TOIMINTAPERI- AATTEET (TOIMIKAUSI 2013-2016) 1. Tausta ja tavoitteet INSPRE-direktiivi Euroopan yhteisön

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS 22.5.2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö Avauspuheenvuoro Ylijohtaja Håkan Mattlin KOULUTUS, TIEDE JA KULTTUURI KOHDEALUEEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖN

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) tehtävien ja aseman kehittäminen: Ehdotus kehittämisen tavoitteiksi ja suuntaviivoiksi

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) tehtävien ja aseman kehittäminen: Ehdotus kehittämisen tavoitteiksi ja suuntaviivoiksi 27.5.2009 MMM019:00/2009 Marjo Bruun Risto Yrjönen Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) tehtävien ja aseman kehittäminen: Ehdotus kehittämisen tavoitteiksi ja suuntaviivoiksi Ehdotuksen

Lisätiedot

Pöytäkirja Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous

Pöytäkirja Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous Pöytäkirja 1 (5) 19.12.2012 Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous Aika keskiviikko 19.12.2012 klo 13:00 15:00 Paikka Osallistujat Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta PAIKKATIETOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA (PATINE) JA SEN TOIMINTAPERI- AATTEET

Paikkatietoasiain neuvottelukunta PAIKKATIETOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA (PATINE) JA SEN TOIMINTAPERI- AATTEET Paikkatietoasiain neuvottelukunta 15.3.2010 LUONNOS PAIKKATIETOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA (PATINE) JA SEN TOIMINTAPERI- AATTEET 1. Tausta ja tavoitteet Erilaisista tietovarannoista ja tietoverkon palveluista

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen esivalmistelu Satakunnassa Valmisteluryhmien käynnistystilaisuus

Maakuntauudistuksen esivalmistelu Satakunnassa Valmisteluryhmien käynnistystilaisuus Maakuntauudistuksen esivalmistelu Satakunnassa Valmisteluryhmien käynnistystilaisuus 7.10.2016 Elinkeino- ja työvoivoima/kasvupalvelut -ryhmä Ylijohtaja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus Johtaja Juhani

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen Arja Terho Tarve arviointitoiminnalle tuottavuuden kehittämishankkeissa tietojärjestelmillä merkittävä rooli varmistettava hankkeiden

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

RAKETTI tietohallinto rakenteellisen kehittämisen tukena

RAKETTI tietohallinto rakenteellisen kehittämisen tukena RAKETTI tietohallinto rakenteellisen kehittämisen tukena Marja Kylämä 13.11.2008 1 Taustaa Sähköisen asioinnin edistäminen korkeakouluissa -työryhmä 12/2005 11/2007 OPM:n hallinnonalan tietohallintostrategiatyö

Lisätiedot

IMA. ELMA-hankkeen suunnitteluvaiheen loppuraportti (ELMA-suunnitelma)

IMA. ELMA-hankkeen suunnitteluvaiheen loppuraportti (ELMA-suunnitelma) !, [ IMA VERSI 1.0, 7.5.2013 ELMA-hankkeen suunnitteluvaiheen loppuraportti (ELMA-suunnitelma) Suunnitelma tieto- ja paikkatietotekniikkaan liittyvien kehittämis-, tuki- ja tutkimustehtävien kokoamiseksi

Lisätiedot

Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014. Timo Tirkkonen 26.1.2012

Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014. Timo Tirkkonen 26.1.2012 Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014 Timo Tirkkonen 26.1.2012 Taustaa TAHTOTILA Tilaajat ja palvelutoimittajat yhdessä yhteistyönä tekevät Suomen infra-alasta Euroopan tehokkaimman

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Paikkatietoasiain neuvottelukunta 2013-2016 2.5.2016 1 Taustaa 1983-91 LIS-projekti kehittämään paikkatietojen yhteiskäyttöä - yhteiskäytön edistäminen lisättiin MML:n tehtäviin - paikkatietohakemisto

Lisätiedot

Nimeämispyyntö jäseniksi Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohankkeen ryhmiin

Nimeämispyyntö jäseniksi Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohankkeen ryhmiin 1 Kirje 19.1.2017 Nimeämispyyntö jäseniksi Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohankkeen ryhmiin Valtion lupa- ja valvontavirastoa valmisteleva ryhmä (LUOVA-ryhmä) asettaa viraston toimeenpanohankkeen

Lisätiedot

KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN

KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN 1.3.2010-28.2.2013 Sihteeri Antti Rainio INSPIRE direktiivi 19 artikla: Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yhteystaho, tavallisesti jokin viranomainen, joka vastaa tätä direktiiviä

Lisätiedot

mmm.fi /06.02/2017

mmm.fi /06.02/2017 PYYNTÖ 1(2) mmm.fi 31.8.2017 399/06.02/2017 Jakelun mukaan NIMEÄMISPYYNTÖ JULKISEN HALLINNON PAIKKATIETOALUSTA (PTA) -HANKKEEN TOTEUTUSVAIHEEN OHJAUSRYHMÄÄN Julkisen hallinnon paikkatietoalusta (PTA) on

Lisätiedot

Asemakaavat ja arkkitehtuurit. 1.4.2011 Kyösti Könönen

Asemakaavat ja arkkitehtuurit. 1.4.2011 Kyösti Könönen Asemakaavat ja arkkitehtuurit 1.4.2011 Kyösti Könönen Sisältö Mitä tarkoitetaan kokonaisarkkitehtuurilla? Miksi kokonaisarkkitehtuureja kehitetään? Mitä ministeriö tekee ja mitä virastot tekevät? Mitä

Lisätiedot

JUHTA:n kokous Sote- ja aluehallintouudistus

JUHTA:n kokous Sote- ja aluehallintouudistus JUHTA:n kokous 14.10.2015 Sote- ja aluehallintouudistus Sirpa Mäntynen Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto/digitalisaatio - yksikkö 2 Itsehallintoalueiden perustamisen ja soteuudistuksen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma

Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma Asettamispäätös VM140:00/2013 Julkisen hallinnon ICT-toiminto 28.04.2014 LUONNOS Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma Asettaminen Toimikausi Valtiovarainministeriö on tänään asettanut kansallisen

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0

Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 1 (10) Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 2 (10) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus 0.1

Lisätiedot

/06.02/2016

/06.02/2016 ^mmm.fi ASETTAMISPÄÄTÖS 227602 1(8) 15.2.2017 2076/06.02/2016 Jakelussa mainitut ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON JA MAASEUTUVIRASTON YHDISTÄMISTÄ SEKÄ MAANMITTAUSLAITOKSEN TIETOTEKNIIKKAPALVELUKESKUS MITPAN

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 5.1.2016 VM122:00/2014 Riitta Bäck 2260/03.01.01/2014

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 5.1.2016 VM122:00/2014 Riitta Bäck 2260/03.01.01/2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 5.1.2016 VM122:00/2014 Riitta Bäck 2260/03.01.01/2014 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI VALTION VIRKAEHTOSOPI- MUSASETUKSEN 10 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Maakuntien yhteisten taloustietojen määrittelyryhmä

Maakuntien yhteisten taloustietojen määrittelyryhmä 1 (6) Asettamispäätös VM037:12/2016 VM/1384/00.01.00.01/2016 21.9.2016 Maakuntien yhteisten taloustietojen määrittelyryhmä Valtiovarainminiseriö on asettanut maakuntien yhteisten taloustietojen määrittelyryhmän

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Pöytäkirja 1 (9) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Aika 7.6.2016 kello 18:00-19:13 Paikka n kaupunginhalllituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma. Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu hanke

Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma. Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu hanke Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu hanke Helsingin yliopisto, pieni juhlasali 16.11.2006 Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma Kehittämisohjelman tavoite

Lisätiedot

Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön

Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön Suomen Kartografinen Seura Kevätseminaari Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön 29.3.2012 Antti Vertanen Maa- ja metsätalousministeriö 2001-2010 strategia

Lisätiedot

Helsingin seudun metropolihallinnon valmistelu

Helsingin seudun metropolihallinnon valmistelu Helsingin seudun metropolihallinnon valmistelu MAL-verkoston jouluseminaari, Tampere 18.12.2013 Olli Maijala Ympäristöministeriö Metropolihallinto (Vrt. rakennepoliittisen ohjelman (29.8.2013) toimenpide

Lisätiedot

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma)

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma) Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon (Kuntatieto ohjelma) hallintamalli (luonnos) 26.6.2013 Tommi Oikarinen Ohjauksen ja hallinnan tehtävät Johtoryhmä Ohjaus Tavoitteiden asettaminen

Lisätiedot

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä JUHTA 12.12.2013 Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara LAIN KÄSITTELYN TILANNE (HE 150/2013 vp) Hallintovaliokunta antoi mietintönsä

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Maakunnan digipalvelut järjestämistehtävässä

Maakunnan digipalvelut järjestämistehtävässä Maakunnan digipalvelut järjestämistehtävässä Esisuunnitteluhanke 29.11.2017 Tuija Kuusisto 1 29.11.2017 - Taustaa ja rajaukset Maakunnan digipalveluja järjestämistehtävässä on käsitelty Sitran laatimassa

Lisätiedot

LYNETIN AINEISTOPOLITIIKKA JA SEURAAVAT ASKELEET

LYNETIN AINEISTOPOLITIIKKA JA SEURAAVAT ASKELEET LYNETIN AINEISTOPOLITIIKKA JA SEURAAVAT ASKELEET Sirpa Thessler Pääsihteeri, LYNET LYNETIN TUTKIMUSAINEISTOSEMINAARI 31.1.2012 Yhdessä enemmän - uusi malli toimia ja tukea päättäjiä Evira GL Metla MTT

Lisätiedot

1 Asettaminen. 2 Toimikausi. 3 Tausta. Asettamispäätös VM155:00/ (6) Julkisen hallinnon ICT-strategian valmistelu

1 Asettaminen. 2 Toimikausi. 3 Tausta. Asettamispäätös VM155:00/ (6) Julkisen hallinnon ICT-strategian valmistelu Asettamispäätös VM155:00/2011 1 (6) 27.1.2012 Julkisen hallinnon ICT-strategian valmistelu 1 Asettaminen 2 Toimikausi 3 Tausta Valtiovarainministeriö on tänään asettanut julkisen hallinnon ICT-strategian

Lisätiedot

Metsäalan strateginen ohjelma MSO

Metsäalan strateginen ohjelma MSO Metsäalan strateginen ohjelma MSO Metsäalan strategisen ohjelman tavoitteet: MSO:n tavoitteena on: ennakoida ja seurata metsäalan rakennemuutosta, koordinoida metsäteollisuuden ja metsäsektorin toimintaedellytystyöryhmän

Lisätiedot

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma 7.1.2014 Liite 1 Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti Toteutussuunnitelma Versio 0.2 7.1.2014 Jyväskylän seudun kunnat Valtiovarainministeriö 2 (16) Sisällys Sisällys... 2 Dokumentin

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 14.12.2016 Jari Kallela JUHTA JulkICT Sisältö Yhteentoimivuuden haaste Kokonaisarkkitehtuurikyvykkyyden edistyminen Uudistuva sisältö Tietohallintolaki

Lisätiedot

Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu

Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu Muuta ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnosta ja digitalisaatiosta 26.8.2015 Maritta Korhonen Sisältö Vaiheistusasetus, luonnoksen esittely

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Tietohallintolain vaikutus opetuksen ja tieteennäkökulmasta

Tietohallintolain vaikutus opetuksen ja tieteennäkökulmasta Tietohallintolain vaikutus opetuksen ja tieteennäkökulmasta 25.5.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriö Johtaja Anita Lehikoinen 1 Tietohallintolaki OKM:n toimialalla Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävät

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

MITEN VALMISTAUTUA KIEKUN KÄYTTÖÖNOTTOON? Seija Friman kehittämispäällikkö, Valtiokonttori

MITEN VALMISTAUTUA KIEKUN KÄYTTÖÖNOTTOON? Seija Friman kehittämispäällikkö, Valtiokonttori MITEN VALMISTAUTUA KIEKUN KÄYTTÖÖNOTTOON? Seija Friman kehittämispäällikkö, Valtiokonttori Oletuksia käyttöönottoprojektille? Kieku vie, virasto vikisee! Kieku tulee ja ratkaisee ongelmat? Tämä on taas

Lisätiedot

Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän

Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän Pöytäkirja 1 (5) 27.8.2012 Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous Aika Maanantai 27.8.2012 klo 12.00 14.00 Paikka Osallistujat Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

Sisävesi LIFE IP -diat 16.2.2015

Sisävesi LIFE IP -diat 16.2.2015 Sisävesi LIFE IP -diat 16.2.2015 SISÄVESI LIFE IP SISÄVESI LIFE IP Metsähallituksen koordinoima valtakunnallinen EUrahoitteinen hanke, jonka tavoitteena on parantaa Suomen sisävesien tilaa ja sovittaa

Lisätiedot