MMMO52:00/2012. Asettamispäätöksen muutos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MMMO52:00/2012. Asettamispäätöksen muutos"

Transkriptio

1 MMMO52:00/2012 Asettamispäätöksen muutos Maa- ja metsätalousministeriön hallmnonalan tieto- ja paikkatietotekniikan kehittäinis-, tukija tutkimustehtävien kokoamishanke, suunnitteluvaiheen jatkaminen 1 Asettaminen 2 Toimikausi 3 Tausta Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut MMM:n hallinnonalan tieto- ja paikkatietotekniikan kehittämis-, tuki- ja tutkimustehtävien kokoamishankkeen (ns. ELMA-hanke). Tällä asettamispäätöksen muutoksella maa- ja metsätalousministeriö täsmentää hankkeen tavoitteita, tehtäviä ja organisointia. Hankkeen toimikausi on Hanke jakautuu suunnittelu-, valmistelu- ja toimeenpanovaiheisiin. Ensimmäinen suunnitteluvaihe päättyi toukokuussa Tässä päätöksessä kuvattujen hankkeen tavoitteiden muutosten vuoksi suunnitteluvaihetta jatketaan vuoden 2013 loppuun saakka. Suunnitteluvaihetta seuraava valmisteluvaihe päättyy Valmisteluvaiheen lopputuloksena syntyvät organisaatiomuutokset otetaan käyttöön vuoden 2015 alusta lukien. Toirneenpanovaihe, jossa lähinnä seurataan hankkeen onnisturnista, päättyy Tässä asettamiskirjeessä mainittu hankkeen organisointimalli (ohjausryhmä, projektiryhmä, proj ektipäällikkö) tarkastetaan tammikuussa 2014, kun loppunut suunnitteluvaihe on tehnyt ehdotuksensa valmisteluvaiheen organisaatioksi. ELMA-hankeen syntyyn ovat vaikuttaneet mukaisesti julkisen hallinnon ICT hankkeet (mm. TORI ja kokonaisarkkitehtuurityö) ja niihin liittyvät säästötavoitteet, valtion tutkimuslaitoskentän rakenteelliseen uudistamiseen liittyvät selvitykset, vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma tavoitteineen sekä näihin liittyvä tarve selvittää MMM:n hallinnonalan tietotekniikan kehittämistoiminnan nykytila ja kehittämismahdollisuudet. Monet näistä taustalla olevista hankkeista ovat osa Jyrki Kataisen hallitusohjelman toimeenpanoa. Tietojärjestelmiäja niihin liittyviä tietovarantoja käytetään, ylläpidetäänja kehitetään kaikissa MMM:n hallinnonalan virastoissa ja laitoksissa. Näiden lisäksi hallinnonalalla toimii tietopalvelukeskus Tike, joka kehittää ja ylläpitää asiakkaidensa tarvitsemaa tieto-ja viestintätekniikan ympäristöä ja hallitsee siitä muodostuvaa kokonaisuutta palvelutoimintana. Monet hallinnonalanjärjestelmistä kytkeytyvät osaksi koko yhteiskunnan tietoteknistä infrastruktuuria. Nykyiset MMM :n

2 MMMO52:00/ Tavoite ja tehtävät 5 Organisointi hallinnonalan tietojärjestelmät ja niiden ylläpito- ja kehittämismallit ovat pitkälti syntyneet hajautetusti virastoittain niiden omista lähtökohdista. Viime vuosina monet edellä kuvatut julkisen hallinnon yhteiset kehittämishankkeet ovat alkaneet vaatia virastokohtaisen kehittämisen ja toiminnan kytkemistä osaksi laajempia kokonaisuuksia. ELMA-hankkeen avulla pyritään löytämään toimiva yhteistyö- ja organisaatiomalli, jonka puitteissa voidaan vastata moniin edellä kuvattuihin vaatimuksiin ja rnuutosprosesseihin. Hanke on samalla MMM:n hallinnonalan vaikuttavuus- ja tuloksellisuushanke. Hankkeen ensimmäisessä suunnitteluvaiheessa kuvattiin ja arvioitiin tieto- ja paikkatietotekniikkaan liittyvien kehittämis-, tuki- ja tutkimustehtävien nykytilaa, kehittämistarpeita ja organisointivaihtoehtoj a. Ensimmäisen suunnitteluvaiheen tulosten ja hankkeen päämäärän muuttumisen takia tehtäviä täsmennetäänja suunnitteluvaihetta jatketaan vuoden 2013 loppuun saakka. Hankkeen täsmennettynä tavoitteena on keskittää maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) tietotekniikan kehittämistehtäviä, Geodeettisen laitoksen tutkimus- ja kehittämistehtävät, Maanrnittauslaitoksen paikkatietojen yhteiskäytön edistämiseen liittyviä tehtäviä ja mahdollisuuksien mukaan hallinnonalan eri virastojen muita toimialariippuvia tietotekniikan kehittämistehtäviä vuoden 2015 alusta lukien Maanmittauslaitokseen Vaikuttavuus- ja tuloksellisuustavoitteena on luoda samalla nykyistä paremmat edellytykset toimialan palveluiden ja tietoresurssien laaj alle sähköistymiselle ja tietotekniselle yhtenäistyrniselle siten, että: - tehtävien kokoamisesta voidaan selvästi osoittaa koituvan kokonaistaloudellista hyötyä MMM:n hallinnonalalla ja laajemmin yhteiskunnassa, - palveluiden toirnintavarmuus ja palvelukyky turvataan myös siirtymävaiheessa, - tehtävien ja henkilöstön siirrot on tehty ja - muutoksessa noudatetaan valtion hyvää henkilöstöpolitiikkaa sekä valtioneuvoston periaatepäätöstä ( ) valtion henkilöstön aseman järjestämisestä organisaation muutostilanteessa ja sen nojalla annettuja ohjeita ja päätöksiä. 1. Hankkeen tavoitteet ja tulokset sekä hankkeen rajaukset ja liittymät on kuvattu liitteenä olevassa hankesuunnitelmassa. Hankkeen tavoitetta ja tehtäviä voidaan täsmentää ja täydentää hankkeen edetessä ohjausryhrnän päätöksillä. Ohj aus ryhmä TAE2O14

3 tietohallintojohtaja MMM/Ruokaosasto, MMM/Luonnonvaraosasto, MMM/Hallinto- MMM/tutkimuksen Maaseutuvirasto Elintarviketurvallisuusvirasto Maanmittauslaitos MMM:n Geodeettinen Suomen Palkansaajajärjestö MMM052 :00/20 12 Hankkeen saakka asetetun ohj ausryhmän tehtävänä on ohjata hankkeen ja sen alatyöryhmien työtä, linjata hankkeen tavoitteiden toteutumisen ja etenemisen kannalta merkittävistä asioista sekä hyväksyä suunnitelmaluonnokset. Ohj ausryhmän kokoonpano: Puheenjohtaja: Risto Yrjönen, MMM Jäsenet: neuvotteleva virkamies Juha Palonen metsäneuvos Marja Kokkonen ja suunnitteluosasto, neuvotteleva virkamies Pasi Valli koordinaatio, neuvotteleva virkamies Elina Nikkola, varalla tutkimusj ohtaj a Mikko Peltonen Mavi, ylijohtaja Leena Tenhola, varalla osastonjohtaja Mika Tuikkanen Evira, osastonjohtaja Tommi Kämpe, varalla tietohallintojohtaja Maija Eskola MML, maanmittausneuvos Risto Nuuros, varalla talousjohtaja Matti Hyytinen tietopalvelukeskus Tike, ylijohtaja Petri Korpinen, varalla toimialueen päällikkö Päivi Kasurinen laitos GL, ylijohtaja Jarkko Koskinen, varalla tutkirnusjohtaja Tiina Sarjakoski metsäkeskus, metsäjohtaja Anne Rakemaa, tietohallintopäällikkö Ismo Minkkinen Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, suunnittelija Jyrki HämäläinenlMMM Tike, varalla asiamies Man Raininko/Agronomiliitto Pardia, tietokanta-arkkitehti Risto Li1jaJMMM Tike, varalla erikoissuunnittelij a S ari Mäkilä) Ohjausryhmään nimetyistä varsinaisista jäsenistä 31 % ja kaikista jäsenistä 41 % on naisia. Kaikki organisaatiot eivät ole pystyneet ilmoittamaan sekä mies- että naisehdokasta. Sihteeri - neuvotteleva virkamies Antti Vertanen, MMM Proj ektiryhmä Hankkeen eri vaiheille asetetaan omat projektiryhmät. Suunnitteluvaiheen proj ektiryhmä jatkaa myös toisessa suunnitteluvaiheessa ( ). Suunnitteluvaiheen projektiryhmän tehtävänä on seurata projektipäällikön johdolla tapahtuvaa valmistelua ja huolehtia ohjausryhmän vahvistamien toista suunnittelu-

4 MMMO52:00/2012 vaihetta koskevien linjausten toteuturnisesta. Projektiryhmä käsittelee suunnitteluvaiheen loppuraporttiluonnokset. Suunnitteluvaiheen proj ektiryhmän kokoonpano: Puheenjohtaja - neuvotteleva virkamies Antti Vertanen, MMM Jäsenet: - MMM/Ruokaosasto, erityisasiantuntija Päivi Virtanen - MMM/Luonnonvaraosasto, IT-asiantuntija Kalle Ollas, varalla ylitarkastaja Matti Mäkelä - MMM/Hallinto- ja suunnitteluosasto, lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola, varalla maanmittausylitarkastaja Jere Rajalin - MMM/tietohallinto, erityisasiantuntija Kyösti Könönen - MMM/luonnonvaratutkimuskeskus-hankkeen edustaja, palvelujohtaj a Kristiina Borg/Metla, varalla Pekka Haavisto/MTT - Maaseutuvirasto Mavi, yksikönjohtaja Satu Ylisiurua-Hemminki, varalla osastonjohtaja Mika Tuikkanen - Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, erikoissuunnittelij a Matti Huttunen, erikoissuunnittelij a Eeva-Maria Liikanen - Maanmittauslaitos MML, johtaja Marja Rantala, varalla johtaja Antti Kosonen - MMM:n tietopalvelukeskus Tike, toimialueen päällikkö Päivi Kasurinen, varalla asiakkuuspäällikkö Kimmo Perttilä - Geodeettinen laitos GL, tutkimusjohtaja Tiina Sarjakoski, varalla osastonjohtaja Tapani Sarj akoski - Suomen metsäkeskus, tietohallintopäällikkö Ismo Minkkinen, varalla tietohallintoasiantuntij a Erkki Poukka - Julkisalan koulutettuj en neuvotteluj ärj estö JUKO, suunnittelij a Jyrki HärnäläinenlTike, varalla suunnittelija Jouko Yli-Uotila/Tike - Palkansaajajärjestö Pardia, asiantuntija Martti Pietikäinen!MML, varahenkilö flmoitetaan myöhemmin erikseen Projektiryhrnään nimetyistä varsinaisista jäsenistä 50 % ja kaikista jäsenistä 33 % on naisia. Kaikki organisaatiot eivät ole pystyneet ilmoittamaan sekä mies- että naisehdokasta. Sihteeri: Maanmittausylitarkastaja Jere Raj alin, Maa- ja metsätalousministeriö Projektiryhmä voi asettaa hankkeen tavoitteiden ja tehtävien toteuttamiseksi tarpeellisia työryhmiä ja teettää selvityksiä osoitettujen resurssien puitteissa. Hankkeen muiden vaiheiden projektiryhmät asetetaan hankkeen myöhemmissä vaiheissa. Proj ektipäallikkö: Projektipäällikön tehtävänä on huolehtia suunnitteluvaiheen edellyttämien toimenpiteiden toteuttamisesta, suunnittelutyössä tarvittavien työryhmien kokoamisesta ja selvitysten tekernisestälteettämisestä.

5 MMMO52:O0/ Raportointi Projektipäällikkönä toimii yli-insinööri Ari Tella Maanmittauslaitoksesta. Projektipäällikkö osallistuu ohjausryhmänja projektiryhmän kokouksiin pysyvänä asiantuntijana. Hanke raportoi työstään MMM: n kansliapäällikölle. 7 Kustannukset ja rahoitus Hankkeen resurssitarpeet ja kustannukset on kuvattu liitteenä olevassa hankesuunnitelmassa. Ohjausryhrnä, proj ektiryhmä ja alaryhmät työskentelevät virkatyönä. Kukin organisaatio maksaa osallistuj ansa matkakulut. Erillisten selvitysten, konsulttipalveluiden, ulkopuolisten asiantuntijoiden kuulemisen ja käyttärnisen kustannukset sekä muut mahdolliset kustannukset maksetaan maa- ja metsätalousministeriön inornentilta (MMM :n toirnintarnenot). Helsingissä Jri Koskiien maa- ja metsätalousministeri Jaana Husu-Kallio kansliapäällikkö Liitteet: Hankesuunnitelma Jakelu: MMM:n osastot Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tike Maaseutuvirasto Mavi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Maanrnittauslaitos MML Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT Metsäntutkimuslaitos Metla Riista- ja kalatalouden tutkimuskeskus RKTL Geodeettinen laitos GL

6 Suomen Metsäkeskus Suomen riistakeskus Metsähallitus Julkis alan koulutettuj en neuvotteluj ärj estö JUKO Palkansaaj aj ärjestö Pardia MMMO52:OO/2012

7 MMMO52:00/201 2 MMM :n hallinnonalan tieto- ja paikkatietotekniikan kehittämis tehtävien kokoamishanke ELMA HANKESUUNNITELMA Laatija Antti Vertanen, Risto Yrjönen Muutokset Antti Vertanen, Risto Yrjönen Hyväksytty Jaana Husu-Kallio Päivitetty Antti Vertanen, Risto Yrjönen (MMM:n johtoryhmä) Hyväksytty Hankkeen ohjausryhmä Päivitetty Antti Vertanen, Risto Yrjönen Hyväksytty Jaana Husu-Kallio Hyväksytty Hankkeen ohjausryhmä

8 1 Hankkeen tausta 2 ELMA-hankeen syntyyn ovat vaikuttaneet julkisen hallinnon ICT-hankkeet (mm. TORI ja kokonais arkkitehtuurityö) ja niihin liittyvät säästötavoitteet, valtion tutkimuslaitoskentän rakenteelliseen uu distamiseen liittyvät selvitykset, vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma tavoitteineen sekä näihin liittyvä tarve selvittää MMM:n hallinnonalan tietotekniikan kehittämistoiminnan nykytila ja kehittä mismahdollisuudet. Monet näistä taustalla olevista hankkeista ovat osa Jyrki Kataisen hallitusoh jelman toimeenpanoa. TORI-hankkeen tavoitteena on koota sekä valtion ICT-palvelukeskusten että valtion virastojen toi mialariippumattomat tieto- ja viestintätekniset tehtävät yhteen. Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi , että valmisteluun otetaan mukaan myös virastojen omat toimialariippumattomat ICT-tehtävät, koska vain näin voidaan saavuttaa tavoiteltu toiminnan tehostuminen ja säästöt. Hal litusohjelmassa on eritelty menosäästöjä, joiden vaikutus valtion menoihin vuositasolla vuonna 2015 on julkisen hallinnon atk-uudistuksen osalta 110 milj. euroa. Menosäästöihin sisältyy lisäksi monia muita kohtia (mm. tilatehokkuus, yhteishankinnat, sektoritutkimus), joiden tavoitteena on leikata virastojen ja laitosten menoja. Valtion tutkimuslaitoskentän rakenteelliseen uudistamiseen liittyvässä selvityksessä esitetään MMM:n hallinnonalalle merkittäviä rakennemuutoksia. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Metsäntutkimuslaitos ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos esitetään fuusioitavaksi uudeksi laa japohjaiseksi luonnonvara-alan tutkimus- ja kehittämiskeskukseksi. Geodeettinen laitos, osa maanmittaushallituksen toiminnoista, Suomen ympäristökeskuksen paikkatietotutkimus ja geoin formatiikka sekä mahdollisesti Puolustusvoimien topografiatoiminnot esitetään fuusioitavaksi uu deksi laajapohjaiseksi paikkatietoalan tutkimus- ja kehittämiskeskukseksi. Lisäksi selvityksessä esitetään merkittäviä muutoksia tutkimuslaitosten rahoitusmalleihin. Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma on jatkoa edellisten hallitusten käynnistämälle ja osin vielä vaikuttavalle tuottavuusohjelmalle. Hankkeen tavoitteena on julkisten menojen kasvun hillintä ja kestävyysvajeen pienentäminen kehittämällä ja parantamalla toiminnan vaikuttavuutta ja tulokselli suutta. Hallinnonalojen tulee tehdä vuoden 2012 loppuun mennessä hallinnonalakohtainen vaikut tavuus- ja tuloksellisuusohjelma, jolla vastataan hallitusohjelman mukaisen vaikuttavuus- ja tulok sellisuusohjelman tavoitteisiin. Ohjelmaan kuuluvat yhteiseen seurantaan nostettavat hankkeet sekä niiden tasapainoisen tavoiteasetanta, ydintoiminta-analyysit ja suunnitelmat inhimillisen pää oman kehittämiseksi. Vuonna 2Olltuli voimaan laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (634/2011), jonka tar koituksena on tehostaa julkisen hallinnon toimintaa sekä parantaa julkisia palveluja ja niiden saa tavuutta säätämällä julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta ja tietojärjestelmien yhteentoimi vuuden edistämisestä ja varmistamisesta. Lain mukaan kunkin ministeriön tehtävänä on ohjata toimialansa tietohallinnon ja tietohallintohankkeiden kehittämistä ottaen huomioon laissa säädetyt tarkoituksetja velvoitteet. Ministeriön on mm. huolehdittava, että sen toimialalle laaditaan ja ylläpi detään sen toimialan tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kuvaukset ja määritykset. Tämä edellyt tää käytännössä hallinnonalan tietojärjestelmien yhteentoimivuuden ohjaamista ja kehittämistä. Tietojärjestelmiä ja niihin liittyviä tietovarantoja käytetään, ylläpidetään ja kehitetään kaikissa MMM:n hallinnonalan virastoissa ja laitoksissa. Näiden lisäksi hallinnonalalla toimii tietopalvelukes kus Tike, joka kehittää ja ylläpitää asiakkaidensa tarvitsemaa tieto- ja viestintätekniikan ympäristöä ja hallitsee siitä muodostuvaa kokonaisuutta palvelutoimintana. Monet hallinnonalan järjestelmistä kytkeytyvät osaksi koko yhteiskunnan tietoteknistä infrastruktuuria. Nykyiset MMM:n hallinnonalan tietojärjestelmät ja niiden ylläpito- ja kehittämismallit ovat pitkälti syntyneet hajautetusti virastoittain niiden omista lähtökohdista. Viime vuosina monet edellä kuvatut julkisen hallinnon yhteiset kehit tämishankkeet ovat alkaneet vaatia virastokohtaisen kehittämisen ja toiminnan kytkemistä osaksi laajempia kokonaisuuksia.

9 Kuvaus Valmisteluvaiheen Ehdotus ELMA-hankkeen Valtion Maanmittauslaitoksen 3 ELMA-hankkeen avulla pyritään löytämään toimiva yhteistyö- ja organisaatiomalli, jonka puitteis sa voidaan vastata moniin edellä kuvattuihin vaatimuksiin ja muutosprosesseihin. Hanke on samal la MMM:n hallinnonalan vaikuttavuus- ja tuottavuushanke. 2 Hankkeen tehtävät, tavoitteet ja lopputulokset 2.1 Yleistä Hankkeen täsmennettynä tavoitteena on keskittää maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukes kuksen (Tike) tietotekniikan kehittämistehtäviä, Geodeettisen laitoksen tutkimus- ja kehittämisteh tävät, Maanmittauslaitoksen paikkatietojen yhteiskäytön edistämiseen liittyviä tehtäviä ja mahdolli suuksien mukaan hallinnonalan eri virastojen muita toimialariippuvia tietotekniikan kehittämistehtä ylä vuoden 2015 alusta lukien Maanmittauslaitokseen. Alkuperäisen hankkeen mukaisesti tavoitteena on luoda samalla nykyistä paremmat edellytykset toimialan palveluiden ja tietoresurssien laajalle sähköistymiselle ja tietotekniselle yhtenäistymiselle siten, että: - tehtävien kokoamisesta voidaan selvästi osoittaa koituvan kokonaistaloudellista hyötyä MMM:n hallinnonalalla ja laajemmin yhteiskunnassa, - palveluiden toimintavarmuus ja palvelukyky turvataan myös siirtymävaiheessa, - tehtävien ja henkilöstön siirrot on tehty ja - muutoksessa noudatetaan valtion hyvää henkilöstöpolitiikkaa sekä valtioneuvoston periaatepää töstä ( ) valtion henkilöstön aseman järjestämisestä organisaation muutostilanteessa ja sen nojalla annettuja ohjeita ja päätöksiä. 2.2 Suunnitteluvaihe (Vaihe 1) Hankkeen ensimmäinen suunnitteluvaihe päättyi toukokuussa Ensimmäisessä suunnitteluvaiheessa kuvattiin ja arvioitiin tieto- ja paikkatietotekniikkaan liittyvien kehittämis-, tuki- ja tutki mustehtävien nykytilaa, kehittämistarpeita ja organisointivaihtoehtoja. Hankkeen tavoitteiden muu tosten vuoksi suunnitteluvaihetta jatketaan vuoden 2013 loppuun saakka toisella suunnitteluvai heella. Hankkeen toisessa suunnitteluvaiheessa ( ) projektin tulee suunnitella ja laa tia ainakin seuraavat asiat: uudelleenorganisoinnin lopputuloksesta projektisuunnitelma - toimenpiteet, resurssit ja aikatautut, joilla päästään uuteen organisaatioon hankkeen valmisteluvaiheen organisoinniksi Suunnitelmassa on huomioitava ainakin: ensimmäisen suunnitteluvaiheen lopputulokset Tori-hanke tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistusta koskeva periaatepäätös organisaatiouudistus 2.3 Valmisteluvaihe (Vaihe 2) Valmisteluvaiheessa luodaan edellytykset uuden keskuksen käynnistymiselle laadittujen suunni telmien mukaisesti. Hankkeen tehtävät valmisteluvaiheessa (Vaihe 2) ovat: - Toteuttaa MMM:n johdon vahvistaman suunnitelman mukaiset valmistelevat toimenpiteet uudel leenorganisoinnin käynnistämiseksi, - Seurata, arvioida ja raportoida hankkeelle asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä osallistua tarvittaessa hankkeen muutoshallintaan ja

10 - Tehdä muut hankkeen suunnitteluvaiheessa hyväksytyt tehtävät 4 Hankkeen tavoitetta ja tehtäviä sekä organisointia voidaan täsmentää ja täydentää hankkeen ede tessä. Hanke raportoi 1. vaiheen mukaisesti. 2.4 Toimeenpanovaihe (Vaihe 3) Toimeenpanovaiheessa uudelleenorganisoinnin toteuttamista seurataan valmisteluvaiheen tulos ten ja suunnitelmien pohjalta. Hankkeen tehtävät toimeenpanovaiheessa (Vaihe 3) ovat: - Seurata, arvioida ja raportoida hankkeelle asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä osallistua tarvittaessa hankkeen muutoshallintaan ja - Tehdä muut hankkeen valmisteluvaiheessa hyväksytyt tehtävät Hankkeen tavoitetta ja tehtäviä sekä organisointia voidaan täsmentää ja täydentää hankkeen ede tessä. Hanke raportoi 2. vaiheen mukaisesti. 3 Hankkeen rajaukset ja liittymät 3.1 Rajaukset Suunnitelmien tulee sisältää nykyisten rahoituskehysten mukainen ratkaisu ottaen huomioon mah dolliset tuottavuustavoitteet. Mahdolliset laajentavat kehittämisehdotukset on kuvattava erikseen. 3.2 Liittymät Hanke on vaikuttavuus- ja tuottavuusohjelmaan kuuluva hanke ja sen yhteydessä sovelletaan oh jelmaa koskevia ohjeita ja vaatimuksia mm. tavoiteasetannan ja seurannan osalta. Hankkeen yhteydessä selvitetään ja kuvataan myös Suomen metsäkeskuksen, Suomen Riistakes kuksen ja Metsähallituksen toimintamallit ja niiden mahdollisuudet saada/hankkia palveluita. Hankkeen yhteydessä selvitetään ja kuvataan tarpeen mukaan hallinnonalan tietojärjestelmien kehittämisen liittymät ja yhteistoimintatarpeet Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö AHTIn ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Hankkeen yhteydessä selvitetään ja kuvataan hallinnonalan tietojärjestelmien kehittämisen ja uu den keskuksen liittymät hankkeen kannalta keskeisiin julkisen hallinnon tietohallinnon kehittämis hankkeisiin (mm. TORI, kokonaisarkkitehtuuri, Kieku, JuIkICT-lab). Hanketta käsitellään hallinnonalan YT-ryhmässä valmistelun etenemisen mukaisessa aikataulussa. 4 Hankeorganisaatio ja päätöksenteko 4.1 Ohjausryhmä Hankkeen ohjausryhmän tehtävänä on ohjata hankkeen ja sen alatyöryhmien työtä, linjata hank keen tavoitteiden toteutumisen ja etenemisen kannalta merkittävistä asioista sekä hyväksyä suun nitelmaluonnokset.

11 MMM/Ruokaosasto, MMM/tutkimuksen Maaseutuvirasto Elintarviketurvallisuusvirasto Maanmittauslaitos MMM:n Geodeettinen Suomen Julkisalan Palkansaajajärjestö Puheenjohtaja: - tietohallintojohtaja Risto Yrjönen, MMM 5 Jäsenet: neuvotteleva virkamies Juha Palonen MMM/Luonnonvaraosasto, metsäneuvos Marja Kokkonen MMM/Hallinto- ja suunnitteluosasto, neuvotteleva virkamies Pasi Valli koordinaatio, neuvotteleva virkamies Elina Nikkola, varalla tutkimusjohtaja Mikko Peltonen Mavi, ylijohtaja Leena Tenhola, varalla osastonjohtaja Mika Tuikkanen Evira, osastonjohtaja Tommi Kämpe, varalla tietohallintojohtaja Maija Eskola MML, maanmittausneuvos Risto Nuuros, varalla talousjohtaja Matti Hyytinen tietopalvelukeskus Tike, ylijohtaja Petri Korpinen, varalla toimialueen päällikkö Päivi Kasurinen laitos GL, ylijohtaja Jarkko Koskinen, varalla tutkimusjohtaja Tiina Sarjakoski metsäkeskus, metsäjohtaja Anna Rakemaa, tietohallintopäällikkö Ismo Minkkinen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, suunnittelija Jyrki Hämäläinen/MMM Tike, varalla asiamies Man Raininko/Agronomiliitto Pardia, tietokanta-arkkitehti Risto Lilja/MMM Tike, varalla erikoissuunnitteli ja San Mäkilä) 4.2 Projektiryhmä Hankkeen eri vaiheille asetetaan omat projektiryhmät. Suunnitteluvaiheen projektiryhmä jatkaa myös toisessa suunnitteluvaiheessa ( ). Suunnitteluvaiheen projektiryhmän tehtävänä on seurata projektipäällikön johdolla tehtävää valmis telua ja huolehtia ohjausryhmän vahvistamien toista suunnitteluvaihetta koskevien linjausten toteu tumisesta. Projektiryhmä käsittelee suunnitteluvaiheen loppuraporttiluonnokset. Suunnitteluvaiheen projektiryhmän kokoonpano: Puheenjohtaja - neuvotteleva virkamies Antti Vertanen, MMM Jäsenet: - MM M/Ruokaosasto, erityisasiantuntija Päivi Virtanen - MMM/Luonnonvaraosasto, IT-asiantuntija Kalle Ollas, varalla ylitarkastaja Matti Mäkelä - MMM!Hallinto- ja suunnitteluosasto, lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola, varalla maanmitta usylitarkastaja Jere Rajalin - MMM/tietohallinto, erityisasiantuntija Kyösti Könönen - MMM/luonnonvaratutkimuskeskus-hankkeen edustaja, palvelujohtaja Kristiina Borg!Metla, varalla Pekka Haavisto/MTT - Maaseutuvirasto Mavi, yksikönjohtaja Satu Ylisiurua-Hemminki, varalla osastonjohtaja Mika Tuik kanen - Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, erikoissuunnittelija Matti Huttunen, erikoissuunnittelija Eeva- Maria Liikanen - Maanmittauslaitos MML, johtaja Marja Rantala, varalla johtaja Antti Kosonen - MMM:n tietopalvelukeskus Tike, toimialueen päällikkö Päivi Kasurinen, varalla asiakkuuspäällikkö Kimmo Perttilä - Geodeettinen laitos GL, tutkimusjohtaja Tiina Sarjakoski, varalla osastonjohtaja Tapani Sarjakos ki - Suomen metsäkeskus, tietohallintopäällikkö Ismo Minkkinen, varalla tietohallintoasiantuntija Erkki Poukka - Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, suunnittelija Jyrki Hämäläinen/Tike, varalla suunnittelija Jouko Yli-Uotila/Tike

12 - Palkansaajajärjestö Pardia, asiantuntija Martti Pietikäinen/MML 6 Projektiryhmään nimetyistä varsinaisista jäsenistä 50 % ja kaikista jäsenistä 33 % on naisia. Kaikki organisaatiot eivät ole pystyneet ilmoittamaan sekä mies- että naisehdokasta. Sihteeri: Maanmittausylitarkastaja Jere Rajalin, Maa- ja metsätalousministeriö Projektiryhmä voi asettaa hankkeen tavoitteiden ja tehtävien toteuttamiseksi tarpeellisia työryhmiä ja teettää selvityksiä osoitettujen resurssien puitteissa. Hankkeen muiden vaiheiden projektiryhmät asetetaan hankkeen myöhemmissä vaiheissa. 4.3 Projektipäällikkö Projektipäällikön tehtävänä huolehtia suunnitteluvaiheen edellyttämien toimenpiteiden toteuttami sesta, mahdollisten suunnittelutyössä tarvittavien työryhmien kokoamisesta ja selvitysten tekemi sestä/teettämisestä. Projektipäällikkönä toimii yli-insinööri Ari Tella Maanmittauslaitoksesta. Projektipäällikkö osallistuu ohjausryhmän ja projektiryhmän kokouksiin pysyvänä asiantuntijana. 5 Hankkeen vaiheistus ja osaprojektit 5.1 Vaiheistus Asettaminen Ohjaus ) Suun nttteluvajhe Suunnjtteluprojektjt Valmjsteluvajhe Valmistel uproje ktit Toimeenpanovaihe Tojmeenpanoprojektit käyttöönotto ja\ seurantavaihe/ Kuva 1: Hankkeen vaiheet ja aikataulu.

13 muutostuki, muu ydintoimintoihin 6 Hankkeen työmenetelmät ja viestintä 7 Ohjausryhmä kokoontuu itse määrittelemänsä aikataulun mukaisesti, kuitenkin vähintään kolme kertaa hankkeen eri vaiheiden aikana. Ohjausryhmän kutsuu kokoon puheenjohtaja. Ohjausryh män kokoukset valmistelee ohjausryhmän sihteeri ja hankkeen projektipäällikkö yhteistyössä ko koamalla esityslistan taustamateriaaleineen, riskianalyyseineen sekä päätösehdotuksineen. Projektiryhmä kokoontuu noin 2 kertaa kuukaudessa. Projektiryhmän kutsuu kokoon puheenjohta ja. Projektiryhmässä käsitellään suunnitelmaluonnoksia, seurataan suunnittelutyön etenemistä ja käynnistetään päätettyjä toimenpiteitä. Projektipäällikkö raportoi työn etenemisestä projektiryhmäl le. Mahdolliset alatyöryhmät kokoontuvat itse määrittelemänsä aikataulun mukaisesti ja tuottavat pro jektiryhmässä sovitut tulokset. Ohjausryhmän ja projektiryhmien pöytäkirjat, kokousmateriaalit ja muut dokumentit julkaistaan in tranetissä/internetissä (mm. ns. mitkowiki-sivuilla) hankkeelle varatussa osiossa siten, että koko hallinnonalan henkilöstöllä on pääsy materiaaleihin. Lisäksi jokaisen alatyöryhmän tiedottamisen periaatteet, kohderyhmätja viestintätavat määritellään alatyöryhmän projektisuunnitelmassa ja kootaan erilliseksi koko hankkeen päivitetyksi viestintä suunnitelmaksi, joka käsitellään ohjausryhmässä. Uudesta toimintamallista ja rooleista mm. hallinnonalan tietohallinnossa järjestetään valmisteluvai heessa (vaihe 2) koulutusta ministeriön osastojen johdolle ja tietohallinnosta vastaaville asiantunti joille (mahdollisesti osana MMM:n sisäistä osaamisen kehittämistä) sekä erillisinä tilaisuuksina hallinnonalan virastoille ja laitoksille. Tämä liittyy alustavasti projektisuunnitelmien laatimiseen. 7 Tarvittavat resurssit ja kustannukset sekä rahoitus Alustava arvio hallinnon oman sekä ulkopuolisen työn osuudesta hankkeen eri projekteille (kertakustannukset) vuoden 2012 alusta alkaen sekä toimeenpanoon liittyvät kustannukset on esitetty seuraavassa taulukossa. Oman työn laskennallisena arvona on käytetty euroa/kk ja ulko puolisen työn arvona euroa/kk. Oma työ sisältää myös hallinnonalan virastojen edustajien työn. Muut kustannukset pitävät sisällään palveluhankinnatja koulutustilaisuudet sekä projektiryh mien matka-ja kokouskulut. Ohjaus-ja projektiryhmän työtä ei lueta hankkeen kustannuksiksi. Oma työ tehdään virkatyönä ja sen arvoksi on arvioitu jatketussa suunnitteluvaiheessa euroa. Valmisteluvaiheen hankkeiden virkatyöksi on arvioitu euroa ja toimeenpanovai heessa puolet edellisten vaiheiden työmäärästä/kustannuksista. Ulkopuoliseen työhön ja muihin kuluihin varattiin suunnitteluvaiheessa momentin rahaa n euroa. Valmisteluvai heessa tarpeen arvioidaan olevan samaa tasoa. Hankkeen tavoitteiden täsmentymisen vuoksi muiden lisävarojen tarve ja kokokaiskustannukset on arvioitava uudestaan jatkosuunnittelun yhteydessä. Varoja voidaan tarvita mm. seuraavilla osa alueilla: toimitilajärjestelyt tietojärjestelmät toimintamallin, resurssien ja henkilöstösijoitusten suunnittelu kehittäminen (palkkausjärjestelmä yms.) liittyvien IT-palveluiden kehittäminen

14 8 PROJEKTI / Oma työ Ulkopuoli- Muut Aikataulu OSATEHTÄVÄ ICT + nen työ + kustan muut lisähenki- nukset Yhteensä löstön työ htkk htkk htkk euroa euroa euroa euroa 1. Projektijohtoja projektihenkilöt yms suunnitteluvaiheessa 2. Projektijohtoja projektihenkilöt yms. valmisteluvaiheessa Projektijohtoja projektihenkilöt yms. toimeenpanovaiheessa Lainsäädäntö, koulu tus, jne Valmisteluvaiheen lisä kustannukset 7 6. Käynnistysvaiheen lisäkustannukset 7 Yhteensä htkk euroa ? 8 Riskitja riskien hallinta Seuraava alustava riskianalyysi perustuu muissa hankkeissa todettuihin mahdollisiin riskeihin. Analyysia tarkennetaan hankkeen käynnistyessä ja sitä seurataan jokaisessa ohjaus- ja projektiryhmän kokouksessa Hankehallintaan liittyvät riskit Nro Riski Vaikutus Varautuminen Hankkeen vaiheistuksen onnis- Aikataulu venyy, näkyviä loppu- Riittävän tarkka suunnittelu heti alussa, tumisen ja ulkoisten riippuvuuk- tuloksia ei synny suunnitellaan myös hankkeen laadun sien hallinnan epäonnistuminen varmistusmenettelyt, hankkeen koko naisseuranta ja hallinta, ohjausryhmän seuranta 2 Heikko hankkeen kokonaishal- Tavoitetilan saavuttaminen vii- Hyvä alkusuunnittelu, hankkeen pro unta, epärealistinen aikataulu, västyy, kokonaisuus kärsii jektipäällikölle varattava riittävästi heikko koordinointi ja tiedotus osaprojektien kesken aikaa, roolit ja vastuut selväksi, yhtei nen aikataulu, hankkeen sisäinen vies tintä ja säännölliset kokoukset 3 Kilpailuttamiseen liittyvät riskit Kun hankkeessa käytetään ulko- Tarjouskilpailun ja konsulttityön huolel puolista konsulttia, on riski että linen valmistelu. kilpailutus epäonnistuu tai saatu Hankkeen hyvä hallinnointi ja johtami työ ei vastaa odotuksia nen sekä konsulttityön jatkuva seuran ta. 4 Päätöksiä ei saada tarvittavassa Hankkeen tavoitteet ja maali Realistinen aikataulu, ennakoidaan aikataulussa katoavat, ihmiset siirtyvät muihin päätöksentekokohdat, joustavuus muutöihin tai väsyvät muuten toksille ja tavoitetilan/aikataulun jatku va tarkentaminen, valtuudet selviksi, vahva ohjausryhmätyöskentely 5 Tavoitetila ymmärretään eri Alaprojekteissa syntyy rinnakkai- Tavoitteen selkeä kuvaaminen, vahva tavoin tai tavoitetila ei ole riittä- sia ratkaisuja, yhteistyö alatyö- ohjausryhmätyöskentely, jatkuva vuo vän selvä ryhmissä kärsii ja johtaa ristirii- ropuhelu ja viestintä, viestintäsuunni

15 toihin koko hankkeen tavoitteis- telma ja sen toteutus ta. 6 Tehdään liian iso palanen ker- Resurssit eivät riitä, hyötyjen Huolellinen suunnittelu etukäteen, rahaan mittaaminen hidastuu, jousta- valitaan ensimmäiseksi vaiheeksi sel vuus häviää keästi toteutettavissa oleva kokonai suus ja edetään sitten vaiheittain Resursseihinja henkilöiden osaamiseen liittyvät riskit Nro Riski Vaikutus Varautuminen 7 Avainhenkilöiden ajan ja osaa- Projektit viivästyvät, laatu heik- Hyvä suunnittelu ja resurssivaraukset, misen riittävyys, koska hanke ko, koko hanke viivästyy ei liian montaa rinnakkaista projektia, on uusi ja lähtee liikkeelle mui- johdon tuki ja kirjatut päätökset, vahva den prosessien rinnalla ohjausryhmätyöskentely, toimiva yh teistyö MMM:ssä, konsulttien käyttö työn tukena. Varahenkilöjärjestelyt. 8 Substanssiasiantuntijaresurssien Jos projektin käyttöön ei saada Resurssivaraukset, virastojen johdon ja saatavuus riittävästi substanssiasiantunti- asiantuntijoiden sitouttaminen mukaan joiden resursseja, alaprojektien projekteihin, hankkeen markkinointi ja toteuttaminen vaikeutuu ja tu- yhteistyöstä huolehtiminen. loksen laatu heikkenee, hanke saattaa viivästyä. 9 Oman työn ja konsulttityön Konsultti ei tunne riittävästi toi- Pyritään valitsemaan toimitta roohituksen epäonnistuminen mintaympäristöä, mikä näkyy ja/toimittajia, jotka tuntevat toimialaa töiden viivästymisenä ja heikko- ja pystyvät sitoutumean tarvittaessa na laatuna. koko hankkeeseen. Resurssit eivät kohdistu oikein ja oikeisiin asioihin. Perehdyttämiseen ja perehtymi seen menee arvioitua enemmän aikaa ja resursseja Muut riskit Nro Riski Vaikutus Varautuminen 12 Meneillään on monia hanketta Hankkeen ajoitus epäonnistuu tai Pyritään suunnittelemaan hanke siten, sivuavia muutosprosesseja, se on riippuvainen muiden pro- että se sallii joustoa toimenpiteiden jotka vaikeuttavat suunnittelua sessien etenemisestä/tuloksista. toteuttamisessa ja erilaisten hankkei ja osapuolten sitoutumista den yhteensovittamisessa. Sitoutetaan osapuolet hankkeeseen heti alkuvai heesta lähtien. Vahva ohjausryhmä työskentely

16

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen Asettamispäätös VM035:00/2012 16.5.2012 Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen 1 Asettaminen 2 Toimikausi 3 Tausta Valtiovarainministeriö on tänään

Lisätiedot

MMM hallinnonalan yhteinen TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 2

MMM hallinnonalan yhteinen TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 2 Pöytäkirja 1 (6) MMM hallinnonalan yhteinen TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 2 Aika 02.12.2014 klo 14:00 16:00 Paikka Valtori, Siltasaarenkatu 18-20 A, nh. Merikotka, video, lync Osallistujat Puheenjohtaja:

Lisätiedot

MMM TORI-siirtoprojektin ohjausryhmän 5 pöytäkirja

MMM TORI-siirtoprojektin ohjausryhmän 5 pöytäkirja Pöytäkirja 1 (5) MMM TORI-siirtoprojektin ohjausryhmän 5 pöytäkirja Aika 3.3.2015, klo 9:0 11:30 Paikka Osallistujat, Läsnä HKI: VM: Mariankatu 9 Pullonkaula / videoneuvotteluhuoneet / Valtori Virtuaalihuone

Lisätiedot

MMM:n hallinnonalan TORI-siirtoprojekti: ylimääräinen ohjausryhmä

MMM:n hallinnonalan TORI-siirtoprojekti: ylimääräinen ohjausryhmä Pöytäkirja 1 (5) MMM:n hallinnonalan TORI-siirtoprojekti: ylimääräinen ohjausryhmä Aika Paikka Osallistujat 10.2.2015, klo 12-13.30, Ympyrätalo Sääksi / videoneuvottelu / virtuaalihuone 1 / lync Puheenjohtaja:

Lisätiedot

Maa ja metsätalousministeriö (MMM) on tänään asettanut sähköisen asunto osakerekisteri hankkeen.

Maa ja metsätalousministeriö (MMM) on tänään asettanut sähköisen asunto osakerekisteri hankkeen. ASETTAMISPÄÄTÖS 1 (5) 10.5.2016 MMM024:00/2016 SÄHKÖISEN ASUNTO-OSAKEREKISTERI -HANKKEEN ASETTAMINEN Toimikausi Tausta Maa ja metsätalousministeriö (MMM) on tänään asettanut sähköisen asunto osakerekisteri

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Paikkatietoasiain neuvottelukunta 29.3.2011 Tausta paikkatietojen yhteiskäytön edistämistyö edelliset neuvottelukunnat (2001-2004, 2004-2007) kansallinen paikkatietostrategia 2005-2010, 2011-2015 INSPIRE-direktiivi 2007/2/EY laki paikkatietoinfrastruktuurista

Lisätiedot

MMM ha TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 3

MMM ha TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 3 Pöytäkirja 1 (6) MMM ha TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 3 Aika 28.1.2015 klo 13-15.30 Paikka Valtori, Siltasaarenkatu 18-20 A, nh. Merikotka, Lync Osallistujat Puheenjohtaja: Raimo Vajavaara, johtaja,

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja Versio: 1.0 Julkaistu: 15.12.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

TORI Tilannekatsaus. Sari-Anne Hannula, projektijohtaja 3.10.2013

TORI Tilannekatsaus. Sari-Anne Hannula, projektijohtaja 3.10.2013 TORI Tilannekatsaus Sari-Anne Hannula, projektijohtaja 3.10.2013 Perustamisen vaiheistus ja aikataulu 2013 2014 Valmisteluvaihe -1.12.2012 Suunnitteluvaihe 1.12.2012-31.7.2013 Perustamisvaihe 1.8.2013-31.12.2013

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS

ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS Asettamispäätös VM120:00/2015 Kunta- ja aluehallinto-osasto 2.12.2015 luonnos ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS Asettaminen Toimikausi Valtiovarainministeriö on tänään asettanut aluehallintovirastojen ohjausryhmän

Lisätiedot

Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen?

Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen? Liha-alan tutkimusseminaari 11.10.2012 Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen? Tutkimusjohtaja Mikko Peltonen Maa- ja metsätalousministeriö Esityksen

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN (TIKE) VÄLINEN SOPIMUS TIKEN TULOSTAVOITTEISTA VUODELLE 2014

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN (TIKE) VÄLINEN SOPIMUS TIKEN TULOSTAVOITTEISTA VUODELLE 2014 MMM DNRO 160/01/2014 TIKE DNRO 25/110/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN (TIKE) VÄLINEN SOPIMUS TIKEN TULOSTAVOITTEISTA VUODELLE 2014 1. Vuosien

Lisätiedot

TALPOL linjaukset 26.11.2012. TORI-toimenpiteet 19.12.2012

TALPOL linjaukset 26.11.2012. TORI-toimenpiteet 19.12.2012 TALPOL linjaukset 26.11.2012 TORI-toimenpiteet 19.12.2012 ICT-laitetilojen (konesalien) määrää vähennetään tavoitteena energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden parantaminen. Otetaan osaksi TORI-suunnittelua

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Valtioneuvoston yleisistunto 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Ministeri Vehviläinen Valtiovarainministeriö Neuvottelukunnan asettaminen Julkisen hallinnon tietohallinnon

Lisätiedot

TORI-siirtoprojektit. Toukokuu 2014

TORI-siirtoprojektit. Toukokuu 2014 TORI-siirtoprojektit Toukokuu 2014 Aikataulutus Toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirtoaikataulu on hyväksytty kansliapäällikkökokouksessa 24.6.2013 Yksikkökohtaisesta siirtoprojektista on laadittu

Lisätiedot

1) Muistio 3.6.2004: PALVO I hankkeen toteuttaminen oikeusministeriössä, jonka liitteenä:

1) Muistio 3.6.2004: PALVO I hankkeen toteuttaminen oikeusministeriössä, jonka liitteenä: PÄÄTÖS 4.6.2004 dnro 4/011/2003 OM TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUSTA VALMISTELEVAN SUUNNITTELUHANKKEEN ASETTAMINEN Tausta ja tavoitteet Oikeusministeriö päätti asettaa hankkeen, jonka tehtävänä

Lisätiedot

MMM ha:n (Evira, Mavi, MML) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti

MMM ha:n (Evira, Mavi, MML) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti Raportti 1 (11) MMM ha:n (Evira, Mavi, MML) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti Raportti 2 (11) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus 0.9 21.3.2014

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI JulkICT-toiminto, strateginen ohjaus Neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas VATU 29.5.2013 Tuloksellisuutta tekemässä Tehokkaat

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) tehtävien ja aseman kehittäminen: Ehdotus kehittämisen tavoitteiksi ja suuntaviivoiksi

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) tehtävien ja aseman kehittäminen: Ehdotus kehittämisen tavoitteiksi ja suuntaviivoiksi 27.5.2009 MMM019:00/2009 Marjo Bruun Risto Yrjönen Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) tehtävien ja aseman kehittäminen: Ehdotus kehittämisen tavoitteiksi ja suuntaviivoiksi Ehdotuksen

Lisätiedot

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 Aiheita RAKETTI hanke päättyi, työ jatkuu OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamat palvelut Korkeakoulujen tietohallinnon

Lisätiedot

Valtorin asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015

Valtorin asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015 Muistio 1 (5) n asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015 Aika ti 3.2.2015 klo 14.05 16.00 Paikka Osallistujat nh Merikotka, Ympyrätalo (9. krs), Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki Jäsenet: tietohallintojohtaja

Lisätiedot

Palvelukeskuksen Käynnistysaikataulu (alustava)

Palvelukeskuksen Käynnistysaikataulu (alustava) Palvelukeskuksen Käynnistysaikataulu (alustava) 15.10.2012 Kokonaisaikataulu TEHTÄVÄ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TORI-hanke Käynnistysvaiheen suunnittelu Palvelukeskustoiminta Palvelukeskuksen perustaminen

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen Arja Terho Tarve arviointitoiminnalle tuottavuuden kehittämishankkeissa tietojärjestelmillä merkittävä rooli varmistettava hankkeiden

Lisätiedot

Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014. Timo Tirkkonen 26.1.2012

Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014. Timo Tirkkonen 26.1.2012 Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014 Timo Tirkkonen 26.1.2012 Taustaa TAHTOTILA Tilaajat ja palvelutoimittajat yhdessä yhteistyönä tekevät Suomen infra-alasta Euroopan tehokkaimman

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ

YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ Tampere 1.3.2007 Opetusneuvos Juhani Dammert Opetusministeriö 1 Taustaa palvelukeskushankkeelle Palvelukeskushanke on osa tuottavuusohjelmaa

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS 22.5.2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö Avauspuheenvuoro Ylijohtaja Håkan Mattlin KOULUTUS, TIEDE JA KULTTUURI KOHDEALUEEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖN

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Paikkatietoasiain neuvottelukunta 2013-2016 2.5.2016 1 Taustaa 1983-91 LIS-projekti kehittämään paikkatietojen yhteiskäyttöä - yhteiskäytön edistäminen lisättiin MML:n tehtäviin - paikkatietohakemisto

Lisätiedot

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma)

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma) Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon (Kuntatieto ohjelma) hallintamalli (luonnos) 26.6.2013 Tommi Oikarinen Ohjauksen ja hallinnan tehtävät Johtoryhmä Ohjaus Tavoitteiden asettaminen

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen esivalmistelu Satakunnassa Valmisteluryhmien käynnistystilaisuus

Maakuntauudistuksen esivalmistelu Satakunnassa Valmisteluryhmien käynnistystilaisuus Maakuntauudistuksen esivalmistelu Satakunnassa Valmisteluryhmien käynnistystilaisuus 7.10.2016 Elinkeino- ja työvoivoima/kasvupalvelut -ryhmä Ylijohtaja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus Johtaja Juhani

Lisätiedot

Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0

Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 1 (10) Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 2 (10) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus 0.1

Lisätiedot

Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma. Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu hanke

Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma. Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu hanke Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu hanke Helsingin yliopisto, pieni juhlasali 16.11.2006 Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma Kehittämisohjelman tavoite

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 5.1.2016 VM122:00/2014 Riitta Bäck 2260/03.01.01/2014

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 5.1.2016 VM122:00/2014 Riitta Bäck 2260/03.01.01/2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 5.1.2016 VM122:00/2014 Riitta Bäck 2260/03.01.01/2014 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI VALTION VIRKAEHTOSOPI- MUSASETUKSEN 10 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän

Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän Pöytäkirja 1 (5) 27.8.2012 Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous Aika Maanantai 27.8.2012 klo 12.00 14.00 Paikka Osallistujat Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä JUHTA 12.12.2013 Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara LAIN KÄSITTELYN TILANNE (HE 150/2013 vp) Hallintovaliokunta antoi mietintönsä

Lisätiedot

Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän

Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän Pöytäkirja 1 (6) 21.6.2012 Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous Aika Torstaina 21.6.2012 klo 9.00-11.10. Paikka Osallistujat Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Asemakaavat ja arkkitehtuurit. 1.4.2011 Kyösti Könönen

Asemakaavat ja arkkitehtuurit. 1.4.2011 Kyösti Könönen Asemakaavat ja arkkitehtuurit 1.4.2011 Kyösti Könönen Sisältö Mitä tarkoitetaan kokonaisarkkitehtuurilla? Miksi kokonaisarkkitehtuureja kehitetään? Mitä ministeriö tekee ja mitä virastot tekevät? Mitä

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma 7.1.2014 Liite 1 Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti Toteutussuunnitelma Versio 0.2 7.1.2014 Jyväskylän seudun kunnat Valtiovarainministeriö 2 (16) Sisällys Sisällys... 2 Dokumentin

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriö. V-S ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri. Laura Leppänen, siht. Varsinais-Suomen liitto

Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriö. V-S ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri. Laura Leppänen, siht. Varsinais-Suomen liitto PÖYTÄKIRJA TURUN KAUPUNKISEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ OHJAUSRYHMÄ aika: torstai 7.11.2013 klo 9.15 11.00 paikka: Varsinais-Suomen liitto, Ratapihankatu 36, kokoushuone Tammi kutsutut: Jarkko Virtanen,

Lisätiedot

Arkkitehtuuri käytäntöön

Arkkitehtuuri käytäntöön Arkkitehtuuri käytäntöön Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2011 Mikko Huovila Erikoissuunnittelija Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Väliraportti Tikesos-toimeenpanosta (4/2011) Kuvaa julkisen hallinnon

Lisätiedot

Metsäalan strateginen ohjelma MSO

Metsäalan strateginen ohjelma MSO Metsäalan strateginen ohjelma MSO Metsäalan strategisen ohjelman tavoitteet: MSO:n tavoitteena on: ennakoida ja seurata metsäalan rakennemuutosta, koordinoida metsäteollisuuden ja metsäsektorin toimintaedellytystyöryhmän

Lisätiedot

Luonnonvara-alan tutkimus- ja kehittämistyön uudet mahdollisuudet Oulussa

Luonnonvara-alan tutkimus- ja kehittämistyön uudet mahdollisuudet Oulussa Kutsuseminaari Kotimaista energiaa puusta ja turpeesta Tuhka rakeiksi ja hyötykäyttöön 18.6.2012 Oulun yliopisto Luonnonvara-alan tutkimus- ja kehittämistyön uudet mahdollisuudet Oulussa Eero Kubin Metla

Lisätiedot

Kiekun käyttöönottomenetelmä

Kiekun käyttöönottomenetelmä Kieku-info: Kiekun käyttöönottomenetelmä Opetushallituksen monitoimitila 16.12.2013 Kieku-info 16.12.2013, Tarja Heikkilä Esiteltävät asiat Mikä on käyttöönottomenetelmä? Miksi sitä pitää kehittää? Miten

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

Sisävesi LIFE IP -diat 16.2.2015

Sisävesi LIFE IP -diat 16.2.2015 Sisävesi LIFE IP -diat 16.2.2015 SISÄVESI LIFE IP SISÄVESI LIFE IP Metsähallituksen koordinoima valtakunnallinen EUrahoitteinen hanke, jonka tavoitteena on parantaa Suomen sisävesien tilaa ja sovittaa

Lisätiedot

Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu

Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu Muuta ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnosta ja digitalisaatiosta 26.8.2015 Maritta Korhonen Sisältö Vaiheistusasetus, luonnoksen esittely

Lisätiedot

Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön

Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön Suomen Kartografinen Seura Kevätseminaari Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön 29.3.2012 Antti Vertanen Maa- ja metsätalousministeriö 2001-2010 strategia

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Palvelutuotannon tietojärjestelmäratkaisut Uudenmuotoiset yliopistot ja tietohallinto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen 4.12.2012 Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa seminaari Riitta Häkkinen, erikoissuunnittelija THL / OPER Esityksen

Lisätiedot

Tietohallinto on palvelu

Tietohallinto on palvelu Tietohallinto on palvelu Jouko Mäkelä Tietohallinnon erityisasiantuntija, TAKK StudentaPluS - projektipäällikkö, AMKE Oy Näkökulmia oppilaitoksen tietohallintoon Julkishallinnon ohjaus Tietohallintolaki

Lisätiedot

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla 19.9.2013 Toiminnan tavoitteiden ja painopisteiden määrittely Keinot JHS Tavoite Mitä ja minkälaisia suosituksia tavoitteiden toteutumisen

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0

Työ- ja elinkeinoministeriön toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 1 (10) Työ- ja elinkeinoministeriön toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 2 (10) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus 0.1 12.1.2015

Lisätiedot

Liikenneviraston tutkimusja kehittämistoiminta 2010. 28.4.2010 EKOTULI + LINTU -seminaari

Liikenneviraston tutkimusja kehittämistoiminta 2010. 28.4.2010 EKOTULI + LINTU -seminaari Liikenneviraston tutkimusja kehittämistoiminta 2010 28.4.2010 EKOTULI + LINTU -seminaari Liikenneviraston t&k Tutkimus- ja kehittämistoiminnalla tarkoitetaan systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 17.6.2015 Dnro 1272/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 58/15 Kumotaan Määräys Nro 33/15, Dnro 969/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston (OKV) toimialariippumattomien ict -tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti

Oikeuskanslerinviraston (OKV) toimialariippumattomien ict -tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti Raportti 1 (9) Oikeuskanslerinviraston (OKV) toimialariippumattomien ict -tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 2 (9) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus 0.1 29.9.2015

Lisätiedot

Puolustusvoimien toimialariippumattomien icttehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti

Puolustusvoimien toimialariippumattomien icttehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti Raportti 1 (7) Puolustusvoimien toimialariippumattomien icttehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti Raportti 2 (7) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus 1.0 30.12.2014 Marjut Siintola

Lisätiedot

Asettamispäätös 1 (5) VM130:02/2015 VM/959/ / Julkinen. JulkICT-osasto

Asettamispäätös 1 (5) VM130:02/2015 VM/959/ / Julkinen. JulkICT-osasto Asettamispäätös 1 (5) VM130:02/2015 VM/959/00.01.00.01/2016 23.6.2016 Julkinen JulkICT-osasto Julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin (JHKA) työryhmä Julkisen hallinnon toimintaympäristö on

Lisätiedot

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo Digipäivä, Hallintoryhmä 25.8.2015 Sipoo NURMIJÄRVEN SÄHKÖINEN ASIOINTI 2 Tero Kulha Taustaa Sähköisestä arkistoinnista on puhuttu Nurmijärvellä kauan ja se ollut budjetissakin useampana vuonna. Nyt teema

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta eluvat, alueellinen työseminaari III 12.6.2015 Oulu, Scandic Oulu Ylitarkastaja Tarja Koskimäki Toiminta-ajatus Opetusministeriön hallinnonalan

Lisätiedot

SADe-ohjelman terveiset

SADe-ohjelman terveiset SADe-ohjelman terveiset SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari, Helsinki 23.4.2013 Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi Raportointi ohjelman etenemisestä: hallituksen

Lisätiedot

Ohjelmajohtamisen kehittäminen

Ohjelmajohtamisen kehittäminen Ohjelmajohtamisen kehittäminen Valtuuston strategiaseminaari, Hotelli Korpilampi Ohjelmajohtaja Päivi Hoverfält Mitä on ohjelmajohtaminen? Ohjelmajohtaminen on tapa organisoida ja johtaa merkittäviä muutoksia

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Pohjois-Karjalan kuntajohtajatilaisuus Pohjois-Karjalan TE toimisto 18.3.2015 TYP toiminnan organisointi: mitä on tehty ja miten tästä eteenpäin? Alustavat

Lisätiedot

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Aluehallintovirastojen strateginen ohjaus ja tulosohjaus HAUS 15.6.2010 Neuvotteleva virkamies Anu Nousiainen ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS, AVI-laki

Lisätiedot

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki KEHITTÄMISKESKUS OY 28. 29.2.2012 Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki Pertti Melonen, toimitusjohtaja, Pro HR Consulting Oy Erkki Rajala,

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Tilanne 2.10.2012 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri on rakenne, jonka

Lisätiedot

Avoin hallinto MMM:ssä ja sen hallinnonalalla

Avoin hallinto MMM:ssä ja sen hallinnonalalla Avoin hallinto MMM:ssä ja sen hallinnonalalla Toimintakertomus v. 2013 30.1.2014 Pekka Alhojärvi, MMM/HSO/OTY 1 Toimintakertomus: rakenne Yleistä Avoin toiminta Selkeä kieli Avoin tieto Hallinto mahdollistajana

Lisätiedot

rri rii ih1hhi.f i misestä.

rri rii ih1hhi.f i misestä. rri rii ih1hhi.f i 1(2) 6.6.2016 960/00.03.09/2016 Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut Aleksanterinkatu 18 15140 LAHTI Ville Laki Suomen metsäkeskuksesta (418/2011)14 (muut. 1421/2014) Asia SUOMEN METSÄKESKUKSEN

Lisätiedot

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja 24.11.2009 Suvi Pietikäinen Netum Oy JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin hallituksen tehtävät Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin virstanpylväät Jyrki Kataisen hallitusohjelma 6/2011 TORI- ja myös TUVE-hankkeet Laki valtion

Lisätiedot

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämisen tiekartan kuulemistilaisuus 10.2.2015, Tieteiden talo, Helsinki

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämisen tiekartan kuulemistilaisuus 10.2.2015, Tieteiden talo, Helsinki Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämisen tiekartan kuulemistilaisuus 10.2.2015, Tieteiden talo, Helsinki Johtaja Riitta Maijala Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto 1 TULA VNP*): Korkeakoulujen

Lisätiedot

Julkishallinnon perustietovarantojen rajapinnat (PERA) -työryhmän loppuraportti

Julkishallinnon perustietovarantojen rajapinnat (PERA) -työryhmän loppuraportti Loppuraportti 436/00.01.00.01/2010 Julkisen hallinnon ICT-toiminto 04.01.2012 VM125:06/2007 Julkishallinnon perustietovarantojen rajapinnat (PERA) -työryhmän loppuraportti Tämä on Julkishallinnon perustietovarantojen

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

OTM-HANKE. Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus

OTM-HANKE. Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus OTM-HANKE Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus Taustaa Aalto-yliopisto, Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteishanke opintohallinnon tietojärjestelmien modernisoinniksi

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuolto / Määritys Tietohuolto: Organisoitu toiminta, jolla yhteisö huolehtii tarvitsemansa

Lisätiedot

Tietohallintolaki ja yhteinen arkkitehtuuri. Paikkatiedon viitearkkitehtuurityön työpaja Tommi Oikarinen, VM, JulkICT

Tietohallintolaki ja yhteinen arkkitehtuuri. Paikkatiedon viitearkkitehtuurityön työpaja Tommi Oikarinen, VM, JulkICT Tietohallintolaki ja yhteinen arkkitehtuuri Paikkatiedon viitearkkitehtuurityön työpaja 25.11.2011 Tommi Oikarinen, VM, JulkICT Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Tavoite: tehostaa julkisen

Lisätiedot

Pöytäkirja 12.5.2015. Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous

Pöytäkirja 12.5.2015. Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous Pöytäkirja 1 (5) 12.5.2015 Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous Aika tiistai 12.5.2015 klo 9.00 10.30 Paikka Valtiovarainministeriö, Mariankatu

Lisätiedot

Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä

Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä 1 Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä Osa kokonaisarkkitehtuurin ja toiminnan kehittämistä! 2 TTY:n tunnuslukuja Työntekijöitä 2.300 Opiskelijoita 12.500 Keskitettyjä järjestelmiä 79 kpl Opiskelu/opetus

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä. JUHTA neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo

Kansallinen palveluväylä. JUHTA neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Kansallinen palveluväylä JUHTA 28.2.2013 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Kansallisen palveluväylän yleiskuva Kansallinen palveluväylä on tiedonvälityskonsepti, jossa eri toimintaympäristöjen palveluiden

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Luonnonvaraviestinnän periaatteet. Maa- ja metsätalousministeriö

Luonnonvaraviestinnän periaatteet. Maa- ja metsätalousministeriö Luonnonvaraviestinnän periaatteet Maa- ja metsätalousministeriö Mitä luonnonvaraviestintä on ja miksi olemme sopineet sen periaatteista? Sisältö Mitä luonnonvaraviestintä on ja miksi olemme sopineet sen

Lisätiedot

ALUEELLISTEN YMPÄRISTÖKESKUSTEN HENKILÖSTÖN UUTTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN 10.12

ALUEELLISTEN YMPÄRISTÖKESKUSTEN HENKILÖSTÖN UUTTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN 10.12 ALUEELLISTEN YMPÄRISTÖKESKUSTEN HENKILÖSTÖN UUTTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN 10.12.2004 UUDISTETUN TARKENTAVAN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Allekirjoituspöytäkirjan

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 Vammaisneuvosto Aika 06.06.2011 klo 18:00-20:46 Paikka kokoushuone 414 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 14 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI TAVOITTEET Leppävaaran sosiaaliohjaajat (Espoo, lastensuojelun avopalvelut)

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ SÄHKÖISEN ASIOINNIN TUKIPALVELUISTA

MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ SÄHKÖISEN ASIOINNIN TUKIPALVELUISTA 1 (6) Valtiovarainministeriö valtiovarainministeriö@vm.fi Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö 26.11.2015 / VM140:06/2013 MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ

Lisätiedot

Pöytäkirja 10.2.2015. Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous

Pöytäkirja 10.2.2015. Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous Pöytäkirja 1 (6) 10.2.2015 Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous Aika torstai 5.2.2015 klo 12.00 13.30 Paikka Valtiovarainministeriö, Mariankatu

Lisätiedot

Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke

Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke ( Diasarja apuvälinehankkeen tämän hetkisestä tilanteesta on tarkoitettu yhteiseen käyttöön esim. yhteistoimintamenettelyyn liittyvää henkilöstön informointia

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri johtamisvälineenä Kankaanpään strategia 2015 Avoimmuus Edistävä johtajuus Luovuus Jatkuva kehittyminen Tehokkuus Vetovoimaisuus Kilpailukyky

Lisätiedot

Asettamispäätös 24.09.2014

Asettamispäätös 24.09.2014 Asettamispäätös OKM/55/040/2014 24.09.2014 Johtaja Mika Tammilehto Viite Asia Projektin asettaminen ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosesseja tukevan sähköisen asiointi- ja päätöksentekojärjestelmän

Lisätiedot