Yhdistyksen nimi on Ryydynpohjan Omakotiyhdistys r.y., r.y. josta néiissé. näissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdistyksen nimi on Ryydynpohjan Omakotiyhdistys r.y., r.y. josta néiissé. näissä"

Transkriptio

1 Ryydynpohjan Omakotiyhdistys r.y.:n séiéinniit säännöt 1/5 1- l-ä Nimi kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Ryydynpohjan Omakotiyhdistys r.y., r.y. josta néiissé. näissä séiiinnbisséi säännöissä kéiytetéian käytetään nimea nimeä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen toimialue on Ryydynpohjan kaupunginosa Tampereella. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on olla yhdyssiteenéi yhdyssiteenä jésentenséi jäsentensä véilillii, välillä, valvoa heidéin heidän sivistyksellisiéi, sivistyksellisiä, yhteiskunnallisia, ja yhteisia yhteisiä omakotiasunfiéeen omakotiasunüsjeen liittyvié liittyviä etujaan sekéi sekä edistéiéi edistää yhteistoirninnalla yhteistoirrxinnalla alueen asukkaiden ja kotipaikan viihtyvyyttéi. viihtyvyyttä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 1. Kehittiié Kehittää jéisentensé jäsentensä toimintaa sekéi sekä edustaa néiitéi näitä yhteisisséi yhteisissä asioissa. 2. Jéljestéié Jäxjestää kokouksia, tiedotus, luento, neuvottelu, koulutus, koulutus virkistysja juhlatilaisuuksia ym. vastaavia tapahtumia. U) b) Harjoittaa alaansa koskevaa kustannus- ja julkaisutoimintaa. 4. Tekee jéisentenséi jäsentensä yhteisiii yhteisiä tai yleisiéi yleisiä etuja tarkoittavia suullisia tai kitjallisia kixjallisia esityksiéi esityksiä julkisille yhteiséille, yhteisöille, elinkeinoeléimiin elinkeinoelämän jéixjestéille jäxjestöille ja -laitoksille, Jaitoksille, oman toimialansa jéljestéille jäljestöille tai muille asianomaisille yhteisdille. yhteisöille. 5. Kiinnittfi Kiinnittääa viranomaisten, paatéksenteldjéiden päätöksentekijöiden ja yleisén yleisön huomiota toirnialueensa toimialueensa kehittéimiseen kehittänfiseen jajasentenséi jajäsentensä aseman ja asumisede11ytys- asumisedellytysten parantamiseen paxantarrüseen tekemélla tekemällä esityksiéi esityksiä ja aloitteita sekéi sekä antamalla lausuntoja. 6. Avustaa ja tukee jéiseniéiéin jäseniään néiiden näiden toimiessa etujensa valvomiseksi ja olojensa parantamiseksi: Hankkimalla tietoja omakotikiinteistbjen omakotikiinteistöjen kunnossa- ja ylléipidossa ylläpidossa ja omakotiasurnjseen omakotiasunfiseen liittyvissa liittyvissä hankinnoissa sekéi sekä avustaa jziserlistoéi jäseilistöä erilaisten omakotiasumiseen liittyvien asiakirjojen laadinnassa ja - neuvotteluissa viranomaisten kanssa. 7. Toimii muillakin edelléimainittuihin edellämainittuihin verrattavilla tavoilla periensé periensä toteuttamiseksi. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia lahjoimksia tarkoitus- ' jajélkiséiéidéksiéi, jajälkisäädöksiä, jblxjestéiéi järjestää rahankeréiyksia, rahankeräyksiä, axpajaisia, myyjéisiéi myyjäisiä sekii sekä huvi huvitilaisuuksia asianomaisen luvan hankittuaan. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton eikéi eikä muun vfilittéméin Välittömän taloudellisen ansion hankkiminen yhdistyksen toimintaan osallistuville eikéi eikä yhdistyksen toiminta muutoinkaan saa muodostua paéiasiallisesti pääasiallisesti taloudelliseksi.

2 3. f; Jäsenet Jiisenet 2/5 Yhdistyksen jäseneksi jéiseneksi pääsee péiéisee jokainen yhdistyksen toinlialueella toimialueella omakotikiinteistijn tai vastaavan omistaja sekä sekéi vuokrasopimuksen haltijana oleva henkilö, henkilb, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi jéiseneksi hyväksyy. hyvéiksyy. kiinteistön Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi henkilön henkilbn, joka on ansiokkasti toiminut yhdistyksen puheenjohtajana. Kunniapuheenjohtajana voi olla vain yksi henkilö henkilé kerrallaan. Kunniajäseneksi Kunniajéiseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua henkilön, henkilon, joka huomattavalla tavalla on edistänyt edistéinyt yhdistyksen toimintaa tai on toiminut erityisen ansiokkaasti omakotitoinlinnan omakotitoiminnan hyväksi. hyvéiksi Jäsenen Jéisenen eroaminen tai erottaminen Yhdistyksen jäsenellä jfisenell fi on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksesfal yhdistyksestä ilmoittamalla siitfi siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle. alle. Jéisen Jäsen voi myés myös erota ilmoittamalla siitfi siitä yhdistyksen kokouksessa pbytéikixjaan pöytäkixjaan merkittéivéiksi. merkittäväksi. Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jéisen, jäsen, jos tfiméi tämä rikkoo yhdistyksen séiéintbjai, sääntöjä, toimii sen tarkoitusperia tarkoitusperiä vastaan tai jos téiméi tämä julkisella esiintymisellfi esiintynlisellä tai Iausunnoillaan lausunnoillaan tai muulla tavoin saattaa yhdistyksen toiminnan toixrxinnan tai maineen kyseenalaiseksi. Hallituksen erottamispéiatés erottarrxispäätös on alistettava seuraavan kokouksen ratkaistavaksi. Jos jasen jäsen on jattanyt jättänyt vuosimaksunsa néiisséi näissä séiéinnéisséi säännöissä méiaréityn määrätyn aj an kuluessa maksamatta katsotaan hanet hänet eronneeksi yhdistyksen jéisenyydesta. jäsenyydestä Vuosimaksut Liittyessaéin Liittyessään yhdistykseen jokainen jéisen jäsen maksaa yhdistyksen syyskokouksen seuraavaa vuotta varten péiattéiméin päättämän 1iitty1nis- liittymis- ja vuosimaksun. Vuosimaksu on suoritettava ennen huhtikuun 30 palivéiéi. päivää. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajéisenet kunniajäsenet ovat vuosimaksuista vapautetut. 6. g Yhdistyksen kokous Varsinaisia yhdistyksen kokouksia pidetéifi pidetää vuosittain kaksi. Syyskokous lokakuussa ja kevéitkokous kevätkokous maaliskuussa. Ylimfi Ylimääräisiä éraisiéi kokouksia pidetéiéin pidetään niin usein kuin hallitus tarpeelliseksi katsoo tai yksiviidesosa (1/5) jéisenistéstéi jäsenistöstä sitéi sitä hallitukselta kixjalsesti vaatii mainiten syyn kokouksen koollekutsumiseksi. Kokouskutsu on toimitettava toinfitettava kixjallisesti jéisenille jäsenille tai siitéi siitä ilmoitettava paikkakunnalla ilmestyvasséi ilmestyvässä sanomalehdessa sanomalehdessä véihintéiiin vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

3 Yhdistyksen kevéitkokouksessa kevätkokouksessa kasitelléiéin käsitellään seuraavat asiat: 1. esitetéiéin esitetään yhdistyksen vuosikertomus, 2. esitetéiéin esitetään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto, lausunto 3. vahvistetaan tilinpéiatés tilinpäätös ja paatetafin päätetään tili ja vastuuvapauden myéntéimisestéi myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille, 4. kéisitelléiiin käsitellään muut kevéitkokouksen kevätkokouksen ohjelmaan otetut asiat. 3/5 Syyskokouksessa kéisitelléiéin käsitellään seuraavat asiat: 1. mfi määrätään arét fi én 1iittymis- liittymis- ja jéisenmalcsut jäsenmalcsut seuraavaksi vuodeksi, 2. maarfi määrätään t fi éinmahdolliset toimihenkiléiden toimihenkilöiden palkat ja palkkiot, 3. hyvéiksytééin hyväksytään toimintasuunnitelma toimintasuunrlitelma ja talousarvio seuraavaksi vuodeksi; _ 4. valitaan seuraavaksi vuodeksi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenj ohtajaksi, 5. valitaan varsinaiset jéisenet jäsenet ja varajéisenet varajäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle, 6, 6. valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varahenkilét, varahenkilöt, 7. valitaan yhdistyksen edustajat niihin yhteiséihin, yhteisöihin, joihin edustajat kuuluu seuraavaa vuotta varten valita, 8. asetetaan tarpeelliseksi katsotut toimikunnat seuraavaksi vuodeksi, 9. kfisitelléiéin käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat. Ehdotuksia yhdistyksen kokuksissa kéisiteltéivéiksi käsiteltäväksi asioiksi voi jokainen jésen jäsen esittééi esittää henkilékohtaisesti henkilökohtaisesti tai kizjallisesti kixjallisesti myés myös johtokunnalle Yhdistyksen hallitus Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon jéisenet jäsenet valitaan yhdistyksen syyskokouksessa. Hallitukseen kuuluu vuosittain valittavan puheenjohtajan liséiksi lisäksi véihintéiéin vähintään neljéi neljä (4) ja enintéiéin enintään kymmenen (10) varsinaista ja véihintiiéin vähintään kaksi (2) ja enintéiéin enintään neljéi neljä (4) varajiisentéi. varajäsentä. Hallituksen varsinaisista jéisenistéi jäsenistä eroaa vuosittain puolet. Ensimméfi Ensimmäisellä selléi kerralla erovuoroiset méiéiréitéiéin määrätään arvalla, sen jéilkeen jälkeen vuoron mukaan. Varajéisenet Varajäsenet eroavat vuosittain. Hallitus valitsee keskuudestaan Varapuheenjohtajan, sihteerit ja taloudenhoitajan. Muut tarvittavat toimihenkilét toimihenkilöt voidaan valita hallituksen ulkopuoleltakin.

4 8. 5 Hallituksen tehtiiviit tehtävät 4/5 Hallitus kokoontuu varaj éisenineen äsenineen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on paatésvaltainen, päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja véihjntéiéin vähjntään puolet hallituksen varsinaisista Varsinaisista jasenistéi jäserfistä on léisnéi. läsnä. Péiéitékset Päätökset tehdfiéin tehdään yksinkertaisella éiénten äänten enemmistélléi enemmistöllä ja iianten äänten mennesséi mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan Varajéisenelléi Varajäsenellä on éiéinioikeus äänioikeus silloin, kun héin hän ottaa varsinaisen jéisenen jäsenen paikan téimiin tämän poissaollessa. Hallituksen jéisenen jäsenen poissaollessa hénen hänen paikkansa ottaa varajasenené varajäsenenä j iéiltéiéin iältään vanhin varajéisen. varajäsen. Hallituksen tehtéivéina tehtävänä on: 1. edustaa yhdistystéi yhdistystä eri virastoissa ja yhteisbisséi, yhteisöissä, 2. 2, paxma panna téiytéintéén täytäntöön yhdistyksen kokouksen péiiitdkset, päätökset, 3. valmistella kevfit-, kevät-, syys- tai ylirniifir ylirnääräisissä fiisissé.kokouksissa kéisiteltéivfit käsiteltävät asiat, kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, hoitaa huolella yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta, käsitellä kasitella yhdistyksen jäsenten jésenten tekemät tekeméit aloitteet ja esitykset, 5108"..\..V.-'3 pitää pitéiéi jäsenluetteloa. jéisenluetteloa Yhdistyksen nimen kirjoittaminen Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä yhdessa tai toinen yhdessä yhdesséi sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. Yhdistyksen hallitus voi antaa yhdistyksen toimihenkilölle toimihenkilélle yksin tai yhdessä yhdesséi määräämänsä méiarfi éirnéinsatoisen toimihenkilön toimihenkildn kanssa oikeuden yhdistyksen nimen kirj oittamiseen o. g Tilinpäätös Tilinpiiiitiis Yhdistyksen tilinpäätös ti1inp2ié'1t(")s tehdään tehdééin kalenterivuosittain ja tilit on jätettävä jéitettéivéi tilintarkastajille tammikuun loppuun mennessä mennessé. ja näiden naiden on palautettava tilit lausuntoineen hallitukselle viimeistääh viimeistéiah neljätoista neljéitoista (14) vuorokautta ennen yhdistyksen kevätkokousta. kevéitkokousta. 11. ILQ Sääntöjen Séifi ntiijen muuttaminen Näihin Néijhin sääntöihin saantéihin voidaan Voidaan tehdä tehdii muutoksia yhdistyksen kokouksessa, jos vähintään véihintaéin kolmeneljäsosaa kolmeneljéisosaa (3/4) äänestyksessä éiéinestyksesséi annetuista äänistä éanistéi muutosta karmattaa.

5 l g Yhdistyksen purkaminen 5/5 Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan vähintään véihintéiéin kuukauden väliajoin valiajoin toisiaan seuraavan yhdistyksen kokouksen vähintään v2ihinté'1 a'.n kahden kolmasosan (2/3) äänten éiéinten enemmistöllä enemmistélléi tekemä tekema yhdenmukainen yhdenmukajnen päätös. péiétés. Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat luovutettava Tampereen Omakotiyhdistysten Keskusjäxjestö Keskusjéixjestb r.y.:1le, 211e, jonka tulee säilyttää sziilyttéiéi ne viisi (5) vuotta ja luovuttaa ilman korkoa alueelle mahdollisesti perustettavalle uudelle rekisteröidylle rekisteréidylle omakotiyhdistykselle, omakotiyhdistykselle. Mikäli 1\/[ikéili tällaistayhdistystä téillaistayhdistysta ei mainitussa ajassa ole perustettu, saa keskusjäljestö keskusjéi.rjestc"> käyttää kayttéiéi varat harkintansa mukaa ko. omakotialueen hyväksi. hyvaksi. 13. g Muita määräyksiä miiiiriiyksiii Muissa kohdin noudatetaan voimassa Voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä. méiéiréiyksia. Nämä Néiméi säännöt séiiinnét on hyväksytty hyvéiksytty Ryydynpohjan Omakotiyhdistys r.y.:n vuosikokouksessa helmikuun 22 päivänä péivéinéi 1994.

PuHu Juniorit Ry. Säännöt

PuHu Juniorit Ry. Säännöt PuHu Juniorit Ry. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PuHu Juniorit ry. ja sen kotipaikka on Vantaa. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen.

1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen. 1 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen. 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistys kuuluu jäsenenä Kaatuneitten

Lisätiedot

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Tarpeeksi (ry) 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tarpeeksi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa. Yhdistys on suomenkielinen, mutta se voi käyttää

Lisätiedot

Nykyinen. Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI. Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry.

Nykyinen. Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI. Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry. Nykyinen Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinna. NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT PAKILAN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYS RY NIMI JA KOTIPAIKKA

SÄÄNNÖT PAKILAN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYS RY NIMI JA KOTIPAIKKA PAKILAN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT Sääntömuutos hyväksyttiin yhdistyksen syyskokouksessa 28.9.2014, joka myös valtuutti johtokunnan tekemään kokouksessa hyväksyttyihin sääntöihin (patentti- ja

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä.

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä. VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän musiikinopettajat ry, Småbarns Musiklärare rf. Yhdistyksen nimistä

Lisätiedot

Kotkan Seudun muistiyhdistys ry.

Kotkan Seudun muistiyhdistys ry. Kotkan Seudun muistiyhdistys ry. Säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Kotkan Seudun muistiyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kotka ja toiminta-alueena Kotka lähiympäristöineen.

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toiminta-alue

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 27.2.2011. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut säännöt 22.3.2011.

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 27.2.2011. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut säännöt 22.3.2011. VALLILAN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 27.2.2011. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut säännöt 22.3.2011. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

KESKI-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 KESKI-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry, lyhennettynä KSSY. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja sen toiminta-alue

Lisätiedot

Monika-Naiset liitto ry Säännöt

Monika-Naiset liitto ry Säännöt Monika-Naiset liitto ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Monika-Naiset liitto ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on koko maa. Yhdistyksen englanninkielinen nimi

Lisätiedot

Invalidiliitto ry:n ja Suomen Invalidien Urheiluliitto ry:n 1 jäsenyhdistysten säännöt

Invalidiliitto ry:n ja Suomen Invalidien Urheiluliitto ry:n 1 jäsenyhdistysten säännöt Invalidiliitto ry:n ja Suomen Invalidien Urheiluliitto ry:n 1 jäsenyhdistysten säännöt Hyväksytty liittovaltuustossa 23.-24.5.2008 Ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 13.3.2008 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Kouvolan seudun Muisti ry. Säännöt

Kouvolan seudun Muisti ry. Säännöt 1 Kouvolan seudun Muisti ry Säännöt 2 Yhdistyksen syyskokous on vahvistanut säännöt kokouksessaan 21.11.2012, rekisteröity PRH:ssa 29.7.2013. Kouvolan seudun Muisti ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1 (5) SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on South West Karting Fin ry ja sen kotipaikkana on Raision kaupunki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus. Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry. 2. Kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki 3. Kieli Yhdistyksen

Lisätiedot

Tampereen Kivikerho ry:n säännöt

Tampereen Kivikerho ry:n säännöt Tampereen Kivikerho ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Tampereen Kivikerho ry. Näissä säännöissä sitä kutsutaan Yhdistykseksi. Sen kotipaikka on Tampere. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen

Lisätiedot

Tikkurilan Naisvoimistelijat ry:n säännöt

Tikkurilan Naisvoimistelijat ry:n säännöt 1 Tikkurilan Naisvoimistelijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Tikkurilan Naisvoimistelijat ry, josta käytetään epävirallista lyhennettä TNV. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

4 Yhdistyksellä on oikeus omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta.

4 Yhdistyksellä on oikeus omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta. SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kanta-Hämeen Asperger-, autismi-. dysfasia- ja MBD yhdistys, HYMY Ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinna ja toiminta alueena

Lisätiedot

SF-CARAVAN TURKU RY:N SÄÄNNÖT

SF-CARAVAN TURKU RY:N SÄÄNNÖT SF-CARAVAN TURKU RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on SF-Caravan Turku ry. Yhdistyksen kotipaikka on Turku. Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä SF-Caravan ry:hyn, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä

Lisätiedot

NIMI JA KOTIPAIKKA 1 TARKOITUS 2

NIMI JA KOTIPAIKKA 1 TARKOITUS 2 TYÖFYSIOTERAPEUTIT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Työfysioterapeutit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Fysioterapeutit - Finlands Fysioterapeuter

Lisätiedot

Logistiikan toimihenkilöt ry:n säännöt

Logistiikan toimihenkilöt ry:n säännöt Logistiikan toimihenkilöt ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Logistiikan toimihenkilöt LOG ry, Tjänstemännen inom logistik LOG rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena

Lisätiedot

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 15.5.2012 DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 2/6 3/6 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Taideteollisuusyhdistys-Konstflitföreningen

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Reumayhdistys ja kotipaikka Hyvinkään kaupunki. 2 Tarkoitus

1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Reumayhdistys ja kotipaikka Hyvinkään kaupunki. 2 Tarkoitus HYVINKÄÄN REUMAYHDISTYS R.Y. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Reumayhdistys ja kotipaikka Hyvinkään kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on työskennellä reumasairauksien ja

Lisätiedot

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Liikematkayhdistys ry ja sen epävirallisena englanninkielisenä vastineena käytetään Finnish Business Travel

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot