RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2010 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2010 1"

Transkriptio

1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus AIKA 18:30-20:55 PAIKKA Kunnanjohtajan huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 168 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA TOIMIELINTEN PÖY- 5 TÄKIRJAT 171 VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖKSEN 6 TÄYTÄNTÖÖNPANO 172 PUTKOSJÄRVEN KAAVA SENIORPOLIS -KOORDINAATIOHANKKEEN TOTEU- 12 TUSAJAN JATKAMINEN 174 RISTIJÄRVEN KUNNAN TAKAMAA LAINAN PÄÄOMAN 13 MUUTOS 175 PAIKALLISET JÄRJESTELYERÄT RISTIJÄRVEN KUNNAN EDUSTAJA KUNTALIITON TA- 15 PAAMISEEN 177 LAUSUNTO LIIKENNÖINTISOPIMUSTA KOSKE- 16 VASTA MUUTOSHAKEMUKSESTA 178 VUOKRATALOYHTIÖIDEN FUUSIO VUOKRATALOYHTIÖIDEN FUUSION ASIANTUNTIJA- 19 PALVELUN TUOTTAJA 180 IINIEMEN TIEN KUNNOSTAMINEN RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÄN VALINTA LAUSUNTO KAINUUN MAAKUNNALLISESTA MATKAI- 23 LUSTRATEGIASTA ESITYKSET MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMIS- 24 SUNNITELMAAN TOTSUUN 184 ILMOITUSASIAT URHO MÄKÄRÄISEN, ESKO HEIKKISEN JA ANTTI 27 VUOTIN HANKINTAOIKAISU KOULUKULJETUSTEN HANKINTAPÄÄTÖKSESTÄ 186 VASTINE MARKKINAOIKEUDELLE KOULUKULJETUS- 30 TEN HANKINTAPÄÄTÖSTÄ KOSKEVASTA VALITUK- SESTA 187 HINTAA KOSKEVA HANKINTAOIKAISUPYYNTÖ KOULUKULJETUSTEN VÄLIAIKAINEN JÄRJESTÄMI- NEN 32

2 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Oikarinen Olavi 18:30-20:55 puheenjohtaja Heikkinen Mauno 18:30-20:55 varapuh.johtaja pöytäk.tark. Kangasharju Marjo 18:30-20:55 jäsen pöytäk.tark. Tolonen Tarja 18:30-20:55 jäsen Laakso Minna-Liisa 18:40-20:55 varajäsen saap. :n 172 alussa POISSA Heikkinen Hilkka jäsen Härkönen Jorma jäsen Vuoti Marketta jäsen Korhonen Liisa aluearkkitehti MUU Kurkinen Yrjö 18:30-20:55 kvalt pj Oikarinen Paavo 18:30-20:55 valt. 1 vpj Tähkäpää Liisa 18:30-20:55 valt.2.varapj. Potila Raija 18:30-20:55 esittelijä Härkönen Terttu 18:30-20:55 pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Olavi Oikarinen Puheenjohtaja Terttu Härkönen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Torstaina Mauno Heikkinen Marjo Kangasharju PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Perjantaina Yhteispalvelupisteessä klo Lea Lukkari, arkistonhoitaja Liite Muutoksenhakuohje

3 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHALL 168 Hallintosäännön 37 :n mukaan kunnanhallitus päättää kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kolmas maa nantai klo Tämän lisäksi pidetään ylimääräi siä ko kouksia. Kuntalain :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KHALL 169 Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan pöytäkirja tarkastetaan niin, että se voidaan pitää nähtävillä saman viikon perjantaina tai 4 päivää kokouksesta, ellei kunnanhallitus toi sin pää tä. Tar kas tettu pöytäkirja pi de tään näh tävil lä Yh teispal ve lu pis teessä klo Kunnanhallitus valitsee kaski jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan torstaina Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä yhteispalvelupisteessä Valittiin Mauno Heikkinen ja Marjo Kangasharju.

5 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT KHALL 170 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus: Viranhaltijapäätökset: 1) Kunnanrakennusmestarin päätös etuosto-oikeudesta. Kunta ei käytä etuosto-oikeutta Lapinniemi Rno 32:13 -tilan kaupassa. 2) Kunnanjohtajan päätös Lastenhoitajan sijaisen valinta. Lastenhoitajan sijaiseksi ajalle on valittu lastenhoitaja Tuula Karhu. Rakentamislautakunnan päätökset: 19 Putkosjärven kaivinkonetöiden toteuttajan ja maa-ainesten toimittajan valinta. 20 Ristijärven lämpölaitoksen hakekatoksen rakentaminen 21 Putkosjärven asemakaava-alueen putkistot ja vesijohdon painot 22 Esalantien asukkaiden kirje tien parantamisesta 23 Viranhaltijapäätökset 25 Putkosjärven kaava-alueen sähkölinjan siirto Kunnanhallitus päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan edellä mainittuihin päätöksiin.

6 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO KHALL 171 Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös muuten on lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on saatettava viipymättä valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Päätökset Eron myöntäminen Unto Hyyryläiselle Ristijärven kunnan luottamustoimista. 26 Kunnan metsäsuunnitelman uudistaminen 27 Koulun nimiasia / ylä- ja alakoulun hallinnollinen yhdistäminen 28 Opetussuunnitelman muutos 29 Eron myöntäminen Aleksi Pelkoselle Ristijärven kunnan luottamustoimista 30 Tilojen Ketola Rno 11:63 ja Putkosranta Rno 11:62 määräalojen ja rakennusten myynnin valtuuttaminen kunnanhallitukselle 31 Arviointikertomus vuodelta Vuoden 2009 tilinpäätös 33 Talouden toteutuma ajalla Lasten ja nuorten kuuleminen ja esitykset toimenpiteiksi Kunnanhallitus toteaa, etteivät valtuuston kokouk sessaan te ke mät päätökset ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, mene val tuus ton toimivallan yli tai muutenkaan ole lainvastaisia ja hyväk syy nii den täytäntöönpanon.

7 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Elinkeino- ja maapoliittinen jaosto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus PUTKOSJÄRVEN KAAVA 20/10/2008 Elink 15 Ristijärven kunta on varannut vuoden 2008 talousarviossa määrärahan mm. Putkosjärven kaavan tekemiseen. Tavoitteena on saada kaavoitetut tontit rakentamisen piiriin kesällä Asiaa on valmistellut aluearkkitehti Liisa Korhonen, joka selostaa kaavoitusprosessin tilannetta kokouksessa. Liite 1 Suunnittelualueen rajaus Jaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että kaavoitus käynnistetään laa ti mal la pääosin Ristijärven kunnan omistamalle Putkosjärven kes kei sel le ranta-alueelle sekä kunnan harkitsemille yksityisille alueille asemakaava. Samalla käynnistetään oikeusvaikutuksettoman osayleiskaavan laatiminen Pyhännän kylän alueelle. Jaosto hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. KHALL 233 Liite 5 Suunnittelualueen rajaus Kunnanhallitus hyväksyy jaoston esityksen. KHALL 78 Ristijärven kunta on ostanut Putkosjärven ranta-alueita sisältävän Ketolan tilan tarkoituksenaan käyttää sitä kylärakenteeseen tukeutuvan, luonnonympäristöltään ja sosiaalisilta olosuhteiltaan viihtyisän asuntoalueen muodostamiseen. Ketolan maatilan talouskeskuksessa ja sen lähiympäristössä sekä viereisen vanhan koulukiinteistön

8 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ alueella halutaan turvata mahdollisuus myös yritystoiminnalle. Em. alueet kuuluvat Putkosjärven keskeisimpään ranta-alueeseen (noin 25 ha), jonka maankäyttökysymykset on tarkoituksenmukaisinta ratkaista asemakaavan avulla. Asemakaavan laatimisen yhteydessä tulee ottaa huomioon soveltuvin osin myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään, koska suunnittelualueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa (Maankäyttö- ja rakennuslaki 54 ). Putkosjärven asemakaava-alue sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien äärellä Pyhännän kylässä noin seitsemän kilometrin etäisyydellä Ristijärven keskustaajamasta. Kunta on suunnittelualueen suurin maanomista ja: ainoastaan vanha kyläkoulu, kaksi olemassa olevaa lomaraken nuspaikkaa ja noin 1,2 ha suuruinen rakentamaton ranta-alue suun nit te lu alu een itä reu nassa ovat yksityisten omistuksessa. Kunta te kee maankäyttösopimuksen niiden yksityisten maanomistajien kans sa, joiden maa-alueelle asemakaavassa osoitetaan uusia rakennuspaikkoja. Liite 6 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus saattaa vireille Putkosjärven asemakaavan ja hyväksyy päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päättää asettaa sen nähtäväksi koko kaavaprosessin ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen. Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että Putkosjärven asemakaavan laatimi sessa otetaan huomioon soveltuvin osin myös mitä yleiskaavan si sältövaatimuksista säädetään, koska suunnittelualueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa. KHALL 244 Kunnanhallitus käy keskustelun Putkosjärven asemakaavaluonnoksesta. Aluearkkitehti Liisa Korhonen esittelee Putkosjärven asemakaavaluonnoksen. Luonnos tuodaan vahvistettavaksi kuulemisen jälkeen. Valmistelija: kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen saadun selvityksen ja ohjeistaa asemakaavaluonnoksen valmistelussa.

9 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ KHALL 63 Putkosjärven asemakaavaluonnos on käsitelty kunnan maankäyttöja ympäristötoimikunnassa Sen jälkeen kaavaluonnokseen on tehty tarkennuksia ja tonttikoko on sovitettu vastaamaan maaseutu maista rakentamista. LIITE 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Putkosjärven alue LIITE 2: Asemakaavaluonnos Valmistelija: vs hallintosihteeri, puh Kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitus hyväksyy päivätyn Put kos jär ven ase makaava luonnoksen ja päättää asettaa sen julkisesti näh täville 30 päivän ajaksi. Asemakaavaluonnoksesta pyydetään lausun not Kai nuun ELY-keskukselta, Kainuun maakunta-kuntayhty mältä, Kai nuun museolta, Ristijärven kunnanrakentamislautakunnalta ja Kainuun pelastuslaitokselta. Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä koko hankkeen ajan. Asiantuntijana kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan oli Arkkiteh ti Lii sa Korhonen. KHALL 156 Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä saakka. Määräaikaan mennessä luonnoksesta ovat antaneet lau sun non Kai nuun Ely-kes kus, Pohjois-Pohjanmaan Ely, Ristijärven ra kenta mis lautakunta, Kai nuun maa kun ta ja Kai nuun museo. Vastineen lausuntoihin on esittänyt kunnanhallituksen hyväksyttäväksi kaa voi tus- ja ra kenta mis lauta kun ta Vastine on tä män py kä län liit tee nä. Lausun tojen poh jalta on käyty em. vi ran omaisten, alue arkki tehdin, raken nustar kas tajan ja kunnan johta jan kesken vi ran omais neuvottelu , jonka pe rusteella todet tiin, että toimi kunnan lausuntoa täydennetään järjestä mällä Ris tijär ven kunnan ja Pyhän nän kylän kehittämisstrate giailta kylän ke hittä mista voitteista. Kehittä misen tulokset kirjataan pääpiir teittäin kaava selos tukseen. Kun kaava-asiakirjoihin on tehty tarvittavat muutokset, kaavaehdotus on asetetta va nähtäville.

10 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Liite1 : Putkosjärven asemakaavaehdotuksen kaavakartta Liite 2: Asemakaavaehdotuksen havainnekuva Liite 3: Ote Kaavoitus- ja maankäyttötoimikunnan ko kouksesta luonnosvaiheen lausuntojen käsittelystä ja annetut lausunnot luonnosvaiheen käsittelystä. Liite 4: Viranomaisneuvottelun pöytäkirja Valmistelija: taloussuunnittelija Kunnanhallitus hyväksyy luonnoksista annetut vastineet jatkotyöskentelyn pohjaksi ja hyväksyy Putkosjärven ase ma kaa va eh do tuk sen ja aset taa sen MRA mu kai sesti jul ki sesti näh tä väksi 30 vrk:n ajaksi. Kuulu tus ase makaa va eh dotuk sen nähtä villä olosta jul kaistaan Kainuun Sano mat lehdes sä, kunnan vi rallisella il moitus tau lulla sekä kunnan kotisi vuilla ja asiakir jat ovat nähtävillä kunnan yh teispalvelupistees sä. Päi vitetty osallistu mis- ja arviointi suunnitel ma on nähtävillä koko kaavoi tuspro sessin ajan. Osallistu mis- ja ar vioin tisuunnitelmassa mainituil ta vi ranomai silta pyydetään lausunto ase makaavaehdo tuksesta: Kai nuun maa kunta -kuntayhty mä, Kai nuun Ely -keskus, Poh jois-poh janmaan Ely, Kai nuun mu seo, Ka jaa nin kau punki/aluepe las tuslai tos. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen KHALL 172 Kaava on ollut yleisesti nähtävillä välisen ajan. Mahdolliset muistutukset tuli toimittaa klo mennessä. Lisäk si ra ja naa pu reil le on il moi tettu näh tä vil lä olos ta kir jalli sesti ja kunnan halli tuksen pää tök ses sa mai ni tuil le vi ran omai sille on lä hetetty lausuntopyyntö. Nähtävillä oloaikana kaavaehdotuksesta ovat lausunnon antaneet E. ON Kainuun Sähköverkko Oy Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Liite 1 Lausunnot (jaettu kokouksessa) Kainuun maakunta -kuntayhtymä toteaa lausunnossaan, että kaavaselsotuksen kohtaa Maakuntakaava tulisi kuitenkin vielä täydentää seuraavasti: Täydennysehdotus esitetty liitteellä. Täydennetty esityslista jaetaan kokouksessa.

11 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus päättää ottaa huomioon kaavaselostuksessa lausunnoissa annetut täydennysehdotukset ja esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Putkosjärven asemakaavan. Valtuustolle jaetaan täydennetty kaavaselostus. Minna-Liisa Laakso saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn alussa klo

12 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus SENIORPOLIS -KOORDINAATIOHANKKEEN TOTEUTUSAJAN JATKAMINEN KHALL 173 Ristijärven kunnan hallinnoiman Seniorpolis -koordinaatiohankkeen rahoituspäätöksen mukainen toteutusaika on Hankkeen rahoituspäätöksen mukaisista kustannuksista on rahoittajan mukaan jäljellä ,32 euroa. Hanke aloitettiin varsinaisesti vuoden 2008 alussa, jolloin projektipääl lik kö aloit ti työnsä. Keväällä 2010 projektipäällikkö vaihtui. Kunnasta on lähetetty hakemus Kainuun Maa kunta -kuntayhtymälle hankkeen jatkamiseksi saakka. Jatkoaika toteutetaan olemassa olevan rahoitussuunnitelman puitteissa. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus hyväksyy Seniorpolis -koordinaatiohankkeen jatkoaikahakemuksen.

13 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus RISTIJÄRVEN KUNNAN TAKAMAA LAINAN PÄÄOMAN MUUTOS KHALL 174 Ristijärven kunnanvaltuusto on päätöksellään myöntänyt omavelkaisen takauksen Seniorivirtaa Oy:n 1,5 miljoonan euron lainalle. Laina-aika 20 v ja korko 12 kk:n kuntarahoituksen viitekorko + 0,05 %. Luoton saldo on ollut euroa. Allekirjoitetun velkakirjan (1,5 milj.) määrästä poiketen Kuntarahoitus Oyj (velkoja) ja Seniorivirtaa Oy (velallinen) ovat sopineet, että lainan velkamääräksi jää euroa. Myönnetystä 1,5 milj. eurosta jätetään nostamatta euroa. Laina erääntyy kerralla maksettavaksi luoton eräpäivänä Velkakirjan pääoman muutoksen tulee antaa takaajan suostumus. Takaajan puolesta on tarkoituksenmukaista, että lainan osa jätetään nostamatta ja pääomaa muutetaan edellä selostetulla tavalla. Velkoja ei edellytä kunnalta valtuustotasoista päätöstä. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan velkakirjan pääoman muutoksen ja saattaa asian valtuustolle tiedoksi.

14 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus PAIKALLISET JÄRJESTELYERÄT KHALL 175 Kunnallisen alan sopimukset (KVTES, TS ja OVTES) vuosille si säl tä vät syyskuussa jaettavan 0,7 %:n suuruinen tuloksellisuu den pa ran tu mi seen perustuva paikallinen järjestelyvaraerä. Erän ta voit tee na on paran taa kunnan tai kuntayhtymän taikka sen toiminta yksi kön palve lutuo tannon tuloksellisuutta. Työnantajan on tar jotta va mah dolli suus osallistua tuloksellisuushankkeisiin kaikille sopi mus ten pii rissä oleville. Erän maksamista varten asetetaan etukäteen tulos- tai toimintayksiköille kunnan strategisiin tavoitteisiin perustuvat tuloksellisuustavoitteet sekä määritellään niiden saavuttamista kuvaavat mittarit, suoritustasot ja tarkastelujakso. Arviointi perustuu tuloksellisuuden kokonaisarviointiin. Erän suuruus lasketaan tuloksellisuustavoitteiden piiriin kuuluvan henkilöstön palkkasummasta mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta ja erä käytetään em. henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen korottamiseen tai henkilökohtaisiin lisiin saavutettujen tavoitteiden edellyttämällä tavalla. Työnantaja on neuvotellut erän jakamisesta pääsopijajärjestöjen kanssa Neuvotteluissa todettiin, että koko vakinainen hen ki löstö kuuluu tuloksellisuustavoitteiden piiriin. Kunnassa on tehostettu kehittämiskeskustelujen toteuttamista ja tiimityötä. Liite 2 Muistio Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus päättää, että jaettava kunta-alan sopimuksiin sisältyvä 0,7 %:n tu lok sel li suu teen perustuva paikallinen erä koh den ne taan va kinaiselle hen ki lös tölle tehtävä koh tais ten palk kojen vastaa van suuruisena korotuksena.

15 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus RISTIJÄRVEN KUNNAN EDUSTAJA KUNTALIITON TAPAAMISEEN KHALL 176 Kainuun kunnat ovat lähettämässä lähetystöä Kuntaliittoon Kuntaliiton hallituksen jäsenten tapaaminen kos kee Kainuun Mal lin va ki nais ta mista vuo den 2013 alus ta. Jo kai sesta kun nasta läh tee yk si luotta mus henkilö. Valmistelija: kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus päättää, että Ristijärven kunnan edustaja tapaamisessa on valtuuston pj Yrjö Kurkinen.

16 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus LAUSUNTO LIIKENNÖINTISOPIMUSTA KOSKEVASTA MUUTOSHAKEMUKSESTA KHALL 177 Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus pyytää Ristijärven kunnan lausuntoa siirtymäajan liikennöintisopimusta koskevasta muutoshakemuksesta, hakijana Heimo Huovinen. Haettu muutos on sopimuksen peruuttaminen. Liikennöintisopimus koskee reittiä Ristijärvi - Uva - Tolosenjoki - Uva, jon ka voimassaolo on Lähtöaika Ristijärven keskuskoululta klo ja perillä Uvalla klo Reitti on ajettu koulupäivinä. Perusteluina muutokselle esitetään koululaisten määrän väheneminen niin, että reitin ajaminen ei ole enää kannattavaa. Vaihtoehtona peruuttamiselle liikennöitsijä esittää sopimuksen voimassaoloa ilman liikennöintivelvoitetta. Ristijärven kunnan koulun alkamisajat muuttuvat lukuvuoden alusta niin, että reitillä ajettu vuoro ei enää sovellu koulukuljetukseen. Koulu päättyy aikaisemman klo sijasta klo Reitillä ei ole liikennöitsijän ilmoituksen mukaan muita matkustajia. Hakemuksen käsittelyn aikataulusta johtuen ELY-keskus on pyytänyt lähettämään kunnanhallitukselle tehtävän ehdotuksen tiedoksi päätöksentekoa varten. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallituksella ei ole huomauttamista siirtymäajan liikennöintisopimusta koskevasta muutoshakemuksesta.

17 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus VUOKRATALOYHTIÖIDEN FUUSIO KHALL 178 Ristijärven kunnan konserniin kuuluu kunnan 100 % omistamia As Oy -taloja neljä kappaletta (As Oy Jokikylänrivi, As Oy Ristijärven Esalanpuisto, As Oy Saukonkunnas ja As Oy Saukonpesä), jois sa on yh teen sä 16 asun toa se kä li säksi 10 asun toa kä sit tä vä yhtiö (As Oy Saukonrivi), jonka osakekannasta kunta omistaa 90 %. Velkasanee rauk sessa ole va Ktö Oy Sauk ko ha kassa on 34 asuntoa. Velkasa neeraus estää Ktö Saukko hakan mu kaan ottamisen. Mukaan ei myöskään oteta niitä yhtiöitä, joiden asuntoja aiotaan myydä. Kunnan suoraan omistamia useamman huoneiston käsittäviä vuokrataloja on kolme (Pappilantie 12 ja 13 sekä Aholantie 30), joissa on yh teen sä 34 asuntoa. Kunnan vuoden 2010 taloussuunnitelmaan on kirjattu tavoitteeksi vuokrataloyhtiöiden fuusio. Määrärahaa talousarvioon ei ole varattu. Fuusion tavoitteina pidetään mm. toiminnan tehostuminen, hallinnon ke ve neminen, talouden vahvistuminen kustannussäästöjä saavuttamalla. Keskeisimpänä fuusion etuna pidetään sitä, että syntyy suurempi yksikkö, joka pystyy toimimaan erillisiä yhtiöitä paremmin ja jousta vammin. Suurella yhtiöllä on mittakaavaetu. Ristijärven taloyhtiöt ovat pieniä ja fuusion kautta syntyvä yhtiö käsittää vain asuntoa. Jos kunnan suoraan omistamat talot liitetään fuusioon, kasvaa asuntojen määrä asuntoon edellyttäen, että edellä ni metyt talot otetaan mukaan. Fuusion kautta syntyvä yhtiö on edelleen pieni mittakaavaetuja ajatellen, mutta etuja saadaan hallinnon kevenemi sen, toiminnan tehostumisen ja joustavoitumisen kautta sekä tila päisten rahoitusongelmien hoitamisessa. Hallinnon kevenemi nen nä kyy lähinnä kokousten vä he ne mi se nä. As Oy -ta lo jen ta lou delli nen ti lan ne ei ole ko vin hy vä, jo ten kunta joutuu varautumaan taloudellisen tuen antamiseen fuusion kaut ta syntyvälle yhtiölle. Valtuusto tekee periaatepäätöksen fuusion hyväksymisestä. Fuusion käy tän nön to teu tusta joh taa ja oh jeis taa kun nanhallitus sekä tekee tar vitta vat pää tökset. Taloyhtiöiden hal li tuk set ovat jo hy väk sy neet osaltaan fuusi oon ryhtymisen. Fuusioon osallistuvat yhtiöt tekevät sulautumissuunnitelman. Asukkaille fuusiosta tiedotetaan valtuuston päätöksen jälkeen. Fuusion kautta syntyvä yhtiö on luonteeltaan Ktö. Ristijärven kunnalla ei ole valmiina olemassa fuusioon mukaan otettavaa kiinteistöyhtiötä, joka voisi toimia vastaanottavana yhtiönä. Mahdollista on toimia niin, että joku mukaan tulevista asunto-osakeyhtiöistä muutetaan prosessin yhtey dessä osakeyhtiöksi ja tämä toimii vas taanottavana yhtiönä. Yhtiö muodon muutos edellyttää yhtiöjärjestyk sen muuttamis ta. Näin me netellen fuusio voidaan toteuttaa absorp tio-

18 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ sulautumi sena, joka on yleisesti käytetty sulautumismuoto. Kunta on pyytänyt tarjoukset fuusiointiprosessin asiantuntijapal veluista. Tar jousten jättöaika päättyy Lisäksi valmistelun yhtey dessä on tiedusteltu mahdollisuutta hankkia kunnan omistuk seen As Oy Saukonrivin koko osakekanta. Kyseinen yhtiö voidaan esimer kiksi myöhemmin liittää syntyvään yhtiöön. Mahdollisesti myös kun nan suo raan omis tamat vuokratalot liitetään fuusioon sen toisessa vai heessa. Tavoitteena on, että fuusioyhtiö aloittaa toimintansa vuoden 2011 toisella vuosipuoliskolla. Fuusioprosessi kestää noin vuoden. Ristijärven kunta ei ole varannut fuusion toteuttamiseen määrärahaa. Lähtökohtaisesti yhtiöt maksavat itse rekisteri-ilmoituskustanuksensa ja asiantuntijapalvelun ostamisen kustannus jaetaan mukaan tuleville yhtiöille, ell ei kon ser ni joh to muu ta pää tä. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan kokonaan omistamat vuokrataloyhtiöt sulautetaan yhdeksi yhtiöksi. Kunnanhallitus antaa valtuuston päätöksen jälkeen yhtiöille toimintaohjeet sulau tu mi sen käytännön toteuttamiseksi.

19 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus VUOKRATALOYHTIÖIDEN FUUSION ASIANTUNTIJAPALVELUN TUOTTAJA KHALL 179 Ristijärven kunnan 100 %:sti omistamien vuokrataloyhtiöiden fuusion valmisteluun liittyen on pyydetty tarjoukset asiantuntijapalvelun tuottamisesta Tili-Pajala Oy:ltä, SKV Isännöinti Oy:ltä (Sotkamo), Op-Kiinteistökeskus Kainuu Oy:ltä ja Tili- ja Kiinteistötoimisto Korhoselta. Tarjousaika päättyy perjantaina Tarjous on pyydetty jättämään niin, että sen hinnoittelussa on esitetty erikseen fuusion vaiheet (1. As Oy -talot, 2. kunnan suoraan omistamat talot). Asiantuntijan tehtävänä on hoitaa prosessi niin, että se toteutuu aiotussa aikataulussa sisältäen tarvittavien asiakirjojen laatimisen yhteistyössä taloyhtiöiden ja kunnan kanssa. Asiantuntijan valinta ratkaistaan seuraavasti: hinnan osuus 75 % ja kokemus vastaavista tehtävistä 25 %. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus päättää valita fuusion asiantuntijapalvelun tuottajaksi Realia Isännöinti Oy:n. Liitetään saapuneet tarjoukset (Tili-Pajala Oy ja Realia Isännöinti Oy/ aik. SKV Isän nöinti) tarjoukset pöytäkirjan liitteeksi nro 2.1.

20 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus IINIEMEN TIEN KUNNOSTAMINEN KHALL 180 Ristijärven kuntaan on tullut useita yhteydenottoja Iiniemen tien osakkailta koskien Iiniemen tien kunnostusta. Kunnanhallitus on kokouksessaan käsitellyt Iiniemen tiekunnan päätöstä, jonka mukaan Ristijärven kunnan maksuosuus olisi euroa. Maksuosuus sisältää liittymismaksut kymmenen tontin osalta. Maksuosuudessa ei ole otettu huomioon perusparannuksen vanhenmista, minkä yksityistielaki määrittelee ja sen mukaan myöhemmin liittyvien osakkaiden maksuosuudet ovat suhteessa al haisemmat. Kunnanhallitus on tuolloin jättänyt asian lisäselvityksiä varten pöydälle. Kunta on maksanut em. kunnanhallituksen kokouksen jälkeen viranhaltijapäätöksellä ( ) tiekunnalle en nak ko mak su na 7500 eu roa eli sen mää rän, mikä kun nan te ke mien las kel mien mukaan vä hin tään olisi yksi köihin pe rustu va kun nan maksuosuus. Asian loppuun saattaminen on vuonna 2008 jäänyt sillä tavalla kesken, että kunnan puolelta ei ole tehty lopullista päätöstä suhtautumisessa Iiniemen tiekunnan päätökseen kunnan maksuosuudesta. Kunta on luvannut kauppakirjaehdoissa rakentaa kustannuksellaan yleiskaavaehdotuksen mukaisen pääsytien olemassa olevasta Iiniementiestä tontin ra jal la saak ka. Teiden kunnostus on siirtynyt tiekunnan vastuulle. Kauppakirjaehtojen mukaan "Ristijärven kunta sitoutuu kustannuksellaan rakentamaan yleiskaavaehdotuksen muksien pääsytien tontin rajalle saakka sekä perustaman sen yksityistieksi. Kaupankohteena ole vas ta mää rä alas ta muo dos tet ta va ti la saa tie oikeu den edellä mai nittuun yksi tyis tie hen sekä Ii nie men met säauto tiehen, tei den ra ken tamiskor vausten ja pe ruspa ran nus kor vausten si sältyes sä mää räalan kaup pahintaan". Tieasissa voitaisiin edetä esim. niin, että tonttien pääsyteille laaditaan kunnostussuunnitelma, jossa määritellään teiden tarvitsema välittömät kunnossapitotoimet. Valmistelija: rakennusmestari, puh Kunnanhallitus päättää, että Iiniemen yksityistien kunto mukaan lukien Lukkarinrannan tont tien pääsytiet kartoitetaan ja kar toi tuk sen pohjal ta laadi taan kun nos tus suun nitelma. Kunnanjohtaja täydensi ehdotustaan kokouksessa: Kunnanhallitus päättää antaa tekniselle toimelle tehtäväksi kilpailuttaa peruskor-

21 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ jaussuunnitelman tekijän niin, että kilpailutus on valmis lokakuun puoli väliin men nes sä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan täydennetyn ehdotuksen.

22 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÄN VALINTA KHALL 181 Ristijärven kunnan Keskuskoulun keittiön keittiöapulainen jää vanhuseläkkeelle lukien. Ruokapalvelutyöntekijän paikka on laitettu haettavaksi niin, että tehtävä tulee ottaa vastaan lukien. Paikka täytetään toistaiseksi. Vakinaisen henkilöstön valinta kuuluu hallintosäännön 29 :n mukaan kunnanhallitukselle. Seuraava kun nan hal li tuk sen ko kous on , jo ten va linta päätös tulee tehtä väk si en nen si tä. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus antaa kunnanjohtajalle valtuuden tehdä ruokapalvelutyöntekijän valintapäätöksen. Päätös tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi. Kunnanjohtaja täydensi ehdotustaan kokouksessa: Tehtävä täytetään määräaikaisena lukuvuoden koulun työajaksi. Tehtäväkohtaiseksi palkaksi päätetään euroa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan täydennetyn ehdotuksen.

23 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus LAUSUNTO KAINUUN MAAKUNNALLISESTA MATKAILUSTRATEGIASTA KHALL 182 Kainuun Etu Oy on lähettänyt Kainuun kunnille lausuntopyynnön Kainuun matkailustrategialuonnoksesta. Kainuun Etu Oy on valmistellut Kainuun maakunta -kuntayhtymän pyynnöstä Kainuun matkailustrategiaa Strategialuonnosta on käsitelty alueellisissa matkailutoimijoiden yhteisorganisaatioissa kahdesti vuoden 2009 ja 2010 aikana. Kainuun matkailusektorin ja muiden toimialaan liittyvien tahojen yhteisissä Matkailufoorumeissa luonnoksia on käsitelty myös kaksi eri kertaa. Tammikuussa 2010 on esitetty, että ehdotus Kainuun matkailustrategiaksi käsiteltäisiin myös kuntien elimissä ennen Kainuun maakuntahallituksen käsitte lyä. Kunnan lausunto valmistellaan kokoukseen. Valmistelija: kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus hyväksyy kokouksessa esitetyn lausunnon. Kokouksessa annettu lausunto: Ristijärven kunnanhallitus hyväksyy Kainuun maakunnallisen matkailustrategian ja toimenpideohjelman Ristijärven kunta esittää, että maakunnan sähköistä matkailumarkkinointia nopeutetaan ja vahvistetaan sekä hyväksyy ajatuksen maakunnallisesta yhteismarkkinoinnista ja sen kehittämisestä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti lausunnon. Matkailustrategia lähetään kunnanhallituksen jäsenille sähköpostilla.

24 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus ESITYKSET MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUNNITELMAAN TOTSUUN KHALL 183 Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma toimii maakunnan talousarvioesityksenä valtionrahoitukseksi hallinnonalasta riippumatta ja lisäksi maakunnan sisäisenä tärkeimpien toteutettavien toimenpiteiden määrittäjänä. Toteuttamissuunnitelmaa valmistellaan Kainuun maakunta -kuntayhtymän johdolla yhteistyössä alueviranomaisten, kuntien ja muiden alueen kehittämiseen osallistuvien tahojen kanssa. Kainuun maakunta -kuntayhtymä pyytää kuntien ehdotuksia hallinnonalasta riip pu mat ta kaudelta toteutettavista taloudellisesti mer kittä vis tä kustannusarvioltaan yli euron investoinneista, kehit tä mis toi mista ja koulutuksen kehittämiskohteista, joihin esittäjä omalta osal taan sitoutuu taloudellisesti. Esitykset pyydetään toimittamaan mennessä. Ehdotukset käsitellään rahoitusryhmässä eri rahoittajien kanssa yhdessä. TOTSU:n luonnoksesta pyydetään syyskuun alussa lausunnot sidosryhmiltä ja lopullinen hyväksyminen tapahtuu maakuntavaltuustossa Useita monivuotisia hankkeita on päättymässä vuodenvaihteessa, joten tällä kertaa TOTSUn valmistelussa on mahdollista linjata toteutusta laajemminkin uudella tavalla, luonnollisesti maakuntaohjelman mukaisesti. Ristijärven kunnan kehittämis- ja investointiehdotukset esitellään kokouksessa. Lisätietoja: kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus hyväksyy kunnan esityksinä TOTSUun kaudelle kokouksessa esitetyt hankkeet. Kunnanjohtaja esitteli kolme hanketta (Matkailuinfrastruktuurin kehittäminen, Saukkovaaran laskettulukeskuksen kehittäminen ja Ristijärven Seniorihoivahotelli), joi ta Ris ti jär ven kun ta esit tää si säl ly tet täväk si TOT SUun kau del le Kunnanhallitus hy väk syi yk si mieli sesti Risti järven kun nan esi tykset. Esi tyk set lii te tään pöytä kir jaan liitteenä nro 2.2.

25 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT KHALL 184 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1. Kainuun maakunta -kuntayhtymä -Seniorpolis koordinaatiohankkeelle maksatuspäätös ajalta Asunto Oy Aholanrivi -ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta Osakkeenomistajilta kerätään rahoitusvajeen kattamiseksi ylimääräinen vastikemaksu 13 /m2. 3. Kiinteistönluovutusilmoitukset Isolahti Mikkonen Helga ja Esko/Mikkonen Matti Lapinniemi , Närhinen/Kemppaiset Mäntyrinne , Möttönen Paavo oikeudenomista jat/möt tönen Pertti Rimpilä Keränen Kaisa,Karhu Esa,Karhu Kalle/Karhu Eeva Jokela Oikarinen Pauli, Oikarinen Unto, Oikarinen Veli Pekka, Ruoho Maija, Oikarinen Kari/Laatikainen Pentti, Korhonen Marita Mattila Härkö nen Veli-Matti ja Helena Tel ler vo/mä ki nen Ve li-pekka Juhani Kirnula Romappinen Pauli ja Mirja/Kurkinen Eija Piirola Nurminen Pirjo ja Matti/Piipponen Janne, Hietala-Piipponen Sari Määräala Mäkiaho tilasta. Korhonen Pasi ja Korhonen Sami / Kemppainen Janne ja Kemppainen Sami. 4. Elinkeino-, liikenne- ja ympäritöskekus -valtionavustuspäätös , Kirjallisuuspalapeli -hankkeeseen 5. Suomi-Venäjä seuran yhteisöjäsentiedote Viitostie ry:n jäsentiedote, heinäkuu Hakemus Kainuun maakunta -kuntayhtymälle jatkoajasta Se nior po lis koor di naa tio -hankkeelle. 8. Maatalousyrittäjien eläkelaitos valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen käyttökustannuksiin, ennakontarkistusilmoitus 9. Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikunta

26 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ muistio Vuosangan yhteistyöryhmän kokouksesta Valtionkonttori. Budjetointiohje VaEL-eläkemaksuprosentti vuodelle ) Kunnallinen työmarkkinalaitos - Yleiskirje 15/2010. Kunnallisen työsuojelutoiminnan vaikuttavuuden kehittäminen. Annettu tiedoksi työsuojelupäällikölle. - Yleiskirje 16/2010. Vuoden 2010 ammattiyhdistyskoulutukseen sovi tut muutokset. 12) Opetus- ja kulttuuriministeriö. Kirje Ajankohtaista liikuntatoimen kentästä. Annetaan tiedoksi vapaa-aikaohjaajalle.' 13) Kajaanin kaupunki/kainuun Pelastuslaitos kuntien lisälaskun uusi eräväivä 30.8., Hannu Huotarin esittämä selvityspyyntö lisälaskuun. 14) FIM Varainhoito Oy , neljännesvuosiraportti ti lan tees ta ja osakemarkkinoiden näkymät 15) Lapin Vesitutkimus Oy. Ristijärven Kukkarovaaran kaa to pai kan kaatopaikka- ja pintavesien tarkkailutulokset ) Alfred Berg. Salkun hankinta-arvon muutos on ,65 euroa. 17) Tempi Passati Oy:n ilmoitus käyttettävistä alihankkijoista. 18) Ristijärven kunta. Työllisyysperusteisten investointien avustushakemus mm. hiihtolatujen uudistamiseen, voitelutilan nykyaikaistamiseen ja nä kö ala pai kan rakentamiseen. Kustannusarvio euroa (alv 0). Haettu avustus 45 %. Oma kustannus euroa. 19) Valtiovarainministeriö. Päätös peruspalvelujen valtionosuuden tarkistamisesta elatustukien liikamaksun takaisinperinnästä (-1 842) ja pe rus opetuksen aloittamiseen maksettavan rahoituksen (-177) joh dos ta. Muu tos Ristijärven kunnalle euroa. Kunnanhallitus merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi. Esityslistassa mainittujen lisäksi kunnanhallitukselle tuotiin kokouksessa tiedoksi allekirjoitettu Saukkovaaran hiihtokeskuksen määräaikainen vuokrasopimus ajalle ja Kainuun Maakunta -kuntayhtymän tavoitteet kokoaikaisen lääkärin rekrytoimiseksi Ristijärvelle.

27 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus URHO MÄKÄRÄISEN, ESKO HEIKKISEN JA ANTTI VUOTIN HANKINTAOIKAISU KOULU- KULJETUSTEN HANKINTAPÄÄTÖKSESTÄ 180/10/2010 KHALL 185 Yhteistarjouksen jättäneet Esko Heikkinen, Antti Vuoti ja Henkilöliikenne Urho Mäkäräinen ovat jättäneet hankintaoikaisupyynnön kunnanhallituksel le koskien koulukuljetustarjousten rat kaisupäätöstä Hankintaoikaisupyynnössä pyydetään kunnanhallitusta muut ta maan har kin tapäätöstä niin, että hankintapäätös tehdään vain tar jouspyynnössä esitetyt ehdot täyttä vien tarjousten jättänei den kes ken. Esitetyt perustelut Tempi Passati Oy:n tarjouksen hylkäämiselle: 1) Tempi Passati Oy:n tarjouksesta puuttui TyEL-vakuutuksen maksutodistus. 2) Kalustoluettelomerkinnästä puuttuu maininta siitä, että koulukuljetuk ses sa on ylä- ja alakoululaisia yhteiskuljetuksessa. 3) Tempi Passati Oy:n tarjouslomake on täytetty virheellisesti. 4) Kohteiden sisältämien reittien hinta on ilmoitettu virheellisesti. 5) Tempi Passati Oy:n tarjous on selkeästi yhteistarjous, joten kaikilta kuljetuksiin osallistuvilta olisi pitänyt olla kaikki tarjouspyynnössä vaadittavat liitteet. 6) Kunnanhallitus on ollut tietoinen, että yritys ei tule suoriutumaan yksin jättämästään tarjouksesta. 7) Kilpailu- ja tarjoushengen mukaista kuitenkin on, että tarjouksen jättäjä pääsääntöisesti suorittaa itse kilpailussa voittamansa työt ja vain tilapäisesti tai pieneltä osalta käyttää alihankintaa. Hankintaoikaisupyyntö kokonaisuudessaan liitteenä. Liite 3 Hankintaoikaisupyyntö Kunnanhallituksen perustelut hankintaoikaisupyynnön hylkäämiselle: Ristijärven kunnan tarjouspyynnön mukaan tarjoajista tuli esittää mm. seuraavat tiedot: "vakuutusyhtiön todistus lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta, jos palveluksessa on työntekijöitä". Hankintaoikaisua hakeneet Urho Mäkäräinen, Esko Heikkinen ja Antti Vuoti esittävät pyynnössään, että heidän mielestään Tempi Passati Oy:llä on ollut TyEL -vakuutuksen alaisia työntekijöitä. Kunnanhalli tuksella ei ole ollut päätöstä tehdessään muuta tietoa, kuin tarjoajien tarjouksissaan esittämät tiedot. Sama pätee oikaisua hakeviin yh teistarjouksen tehneisiin. Kaluston osalta tarjouspyynnössä pyydetään ilmoittamaan vuosiluku, paikkaluku ja auton merkki. Paikkaluvun ilmoittamistapaa ei ole määritelty. Tarjous täyttää tarjouspyynnön ehdot vaikka paikkaluku

28 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ on ilmoitettu merkinnän 12/13 -merkinnän sijaan. Tempi Passati Oy:n tarjouksessa on ilmoitettu alihankkijoiden käyttämisestä. "Alihankkijoita käytetään tarpeen mukaan, nimetään ja toi mitetaan liitteet tarjousten ratkettua". Em. merkintä on riittävä, kos ka alihankkijoiden tarve ei tarjouksen jättöhetkellä ole tiedossa (laki mies Sirpa Salo / Kuntaliitto). Tempi Passati Oy:ta on pyydetty toi mittamaan tiedot alihankkijoista tarjouspyynnön mukaisina hankinta päätöksen tekemisen jälkeen. Tarjouspyynnössä ei ole rajoitettu ali hankkijoiden käyttämistä, mutta niiden käytöstä tulee ilmoittaa tarjouspyynnössä, niin kuin Tempi Passati Oy on tehnyt. Tarjouspyynnön mukaan tarjoaja vas taa alihankkijan toimista niin kuin omis taan. Mi käli tar jouk ses sa ei rajata kaluston kokonaismäärää, tarjoaja vastaa sii tä, että hä nellä on tarvittava kalusto koko tarjotun liiken teen ajan. Tempi Passati Oy:n tarjous sisällöstä ei voida vetää johtopäätöstä, et tä se olisi luonteeltaan yhteistarjous niin kuin oikaisuvaatimuksessa esitetään, eikä muutoksenhakija ole esittänytkään perusteluksi muuta kuin sen, että valmistelussa tarvittavia tietoja on kysytty tarjoa jan valtuutuk sella tarjousta laadittaessa asiantuntijana käytetyltä toistelta autoilijal ta. Asiantun ti jan käyttö tar jouk sen laa dinnassa ei ole kiel lettyä eikä se ole myöskään tar jouspyyn nön vastaista. Kunnanhallitus ei ole ollut hankintapäätöstä tehdessään siinä käsityksessä, että Tempi Passati Oy hoitaa tarjouksen mukaisen lii kenteen yhdellä autolla ja yhdellä liikenneluvalla. Yri tys on il moit ta nut tar jous pyyn nön ka lus to -koh das sa oman kalus tonsa (yksi au to), minkä li säksi yritys on il moitta nut käyt tävänsä ali hank kijoita. Käytet tävistä alihank kijoista on toimi tettu kun nalle luette lo. Tempi Passati Oy:n tarjouksesta käy ilmi pyydetty päivähinta jokaisen kohteen osalta. Se, että tarjouksessa hankintakauden kokonaishinta on päivähinnalle tarkoitetussa kohdassa, ei tee tarjouksesta tarjouspyynnön vastaista tai riitä hylkäysperusteeksi. Päivähinta on ilmoitettu alimmalla rivillä. Käytetty alv (9 %) voi daan las kea päivähinnasta ja näin saada alv:n osuus. Avauspöytäkirjan liitteellä hinnat on esitetty alv 0. Tarjouspyynnössä on pyydetty esittämään päivän kokonaishinnan lisäksi reittihinta. Reittihinnan laskentatapaa ei ole määritelty tarjouspyynnössä, eikä si ten yh tä ai noaa oikeaa tapaa voida osoittaa. Reittihinnoilta ei myöskään ole edellytetty, että niiden yhteissummasta voidaan suoraan johtaa päivähinta. Reittihinta on lähinnä informatiivinen tieto ja tulee käytettäväksi siinä harvinaisessa tapauksessa, että jokin reitti voisi jäädä kokonaan pois sopimuskauden aikana. Tässä tapauksessa tarjoaja on sitoutunut ilmoittamaansa reittihintaan. Tar jouskilpailu on ratkaistu ainoastaan kohteen päivähinnan perusteel la. Viittaus edelliseen tarjouskierrokseen ei liity nyt käsiteltä vänä olevaan hankintaoikaisuun.

29 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Valmistelija: hallintosihteeri, puh Ristijärven kunnanhallitus päättää hylätä Urho Mäkäräisen, Esko Heikkisen ja Antti Vuotin al le kirjoittaman hankintaoikaisupyynnön edel lä selostus osassa esi te tyil lä perusteluilla ja pysyt tää tekemänsä han kin tapää töksen voi mas sa.

30 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus VASTINE MARKKINAOIKEUDELLE KOULUKULJETUSTEN HANKINTAPÄÄTÖSTÄ KOS- KEVASTA VALITUKSESTA 180/10/2010 KHALL 186 Markkinaoikeus varaa Ristijärven kunnalle julkisista hankinnoista annetun lain nojalla tilaisuuden vastineen antamiseen oheisen valituksen johdosta. Vastineen yhteyteen pyydetään liittämään jäljennös kaikista asiaan oleellisesti vaikuttavista asiakirjoista. Vastineessa pyydetään selvittämään milloin ja miten valittajalle on annettu tieto hankintapäätöksestä sekä, onko hankintasopimus jo allekirjoitettu tai hankintapäätös muutoin pantu täytäntöön. Vastine pyydetään toimittamaan viimeistään tiistaina Markkinaoikeudelle lähetetty valitus on samansisältöinen kuin kunnanhallitukselle lähetetty hankintaoikaisupyyntö. Kunnalle on toimetettu tieto asian saattamisesta markkinaoikeuteen Liite 4 Liite 5 Valitus Ristijärven kunnanhallituksen vastine Valmistelija: hallintosihteeri, puh Ristijärven kunnanhallitus päättää lähettää liitteellä esitetyn vastineen markkinaoikeudelle.

31 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus HINTAA KOSKEVA HANKINTAOIKAISUPYYNTÖ 180/10/2010 KHALL 187 Urho Mäkäräinen, Esko Heikkinen ja Antti Vuoti ovat jättäneen kunnanhallitukselle tarjoushintaa koskevan oikaisupyynnön. Hankinnan valmistelun yhteydessä suoritettuun tiedusteluun tarjoaja on il moitta nut, että tarjouspyynnössä ilmoitetuista reittihinnoista muodos tuu kohteen hinta, mikä on tarjouskilpailun ratkaisun perusteena. Hintaa koskeva oikaisupyyntö on perusteltu yhden reitin poisjäännillä reittihinnoittelusta. Val mistelussa reitin poisjääntiä ei voinut todeta, koska jokaiselle reitille oli ilmoitettu hinta. Päätöksen oikaiseminen hinnan osalta ei vaikuta kohteen liikennöitsijän valintapäätökseen. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus hyväksyy oikaisupyynnön ja vahvistaa reitin 3 hinnaksi tarjouksessa esitetyn 117,94 euroa / päivä (sis. alv).

32 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus KOULUKULJETUSTEN VÄLIAIKAINEN JÄRJESTÄMINEN KHALL 188 Kunnanhallitus on päätöksellään valinnut koulukuljetuksista järjestetyn tarjouskilpailun perusteella liikennöitsijät kul jetusten hoi tamiseksi lukuvuodeksi Kunnanhallituksen päätöksestä on jätetty valitus markkinaoikeuteen. Hankintalain 93 :n mukaan hankintayksikkö voi järjestää hankinnan valituksesta seuraavasta täytäntöönpanokiellosta huolimatta, jos han kinnan luon ne ei salli hankinnan lykkäämistä markkinaoikeuskäsitte lyn ajaksi. Hankintayksikkö voi tehdä väliaikaisen sopimuksen hankintamenettelyyn osallistuneen tai aiemman toimittajan kanssa. Väliaikaisessa sopimuksessa on syytä sopia sopimuksen päättymisestä viimeistään markkinaoikeuden ratkaisun tullessa lainvoimaiseksi tai jos markkinaoikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden päätös on hankintayksikölle kielteinen, kun uusi kilpailutus on suoritettu tai virhe korjattu. Tarkoituksenmukaisempaa olisi tehdä väliaikainen sopimus suoritetun hankintamenettelyyn osallistuneiden toimittajien kanssa, koska oppilastiedot, reitit sekä koulun al ka mis- ja päättymisajat ovat muuttuneet. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Ristijärven kunta tekee väliaikaisen sopimusken hankintamenettelyyn osallistuneiden valittujen toimittajien kanssa.

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Kunnanhallitus 19.12.2011 AIKA 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 312 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 313 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kunnanhallitus 15.12.2014 AIKA 17:30-19:18 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 266 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 267 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1 Kunnanhallitus 23.11.2009 AIKA 18:30-21:45 PAIKKA Kunnanjohtajan huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 268 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 269 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 1 Kunnanhallitus 17.05.2010 AIKA 18:30-20:55 PAIKKA Kunnanjohtajan huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 114 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 115 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 Kunnanhallitus 09.03.2009 AIKA 18:30-20:05 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 82 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kunnanhallitus 09.06.2014 AIKA 17:30-18:38 PAIKKA Kunnanhallituksen huone, Aholantie 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 127 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Kunnanhallitus 03.06.2013 AIKA 17:30-19:51 PAIKKA Saukkovaara (ravintolarakennus) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 147 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 148

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Kunnanvaltuusto 13.02.2013 AIKA 19:00-20:22 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/2014 1 Kunnanhallitus 13.08.2014 AKA 17:05-20:00 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:05-20:00 Puheenjohtaja Arffman

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Ympäristölautakunta 25.04.2013 AIKA 25.04.2013 klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot