RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2010 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2010 1"

Transkriptio

1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus AIKA 18:30-20:55 PAIKKA Kunnanjohtajan huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 168 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA TOIMIELINTEN PÖY- 5 TÄKIRJAT 171 VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖKSEN 6 TÄYTÄNTÖÖNPANO 172 PUTKOSJÄRVEN KAAVA SENIORPOLIS -KOORDINAATIOHANKKEEN TOTEU- 12 TUSAJAN JATKAMINEN 174 RISTIJÄRVEN KUNNAN TAKAMAA LAINAN PÄÄOMAN 13 MUUTOS 175 PAIKALLISET JÄRJESTELYERÄT RISTIJÄRVEN KUNNAN EDUSTAJA KUNTALIITON TA- 15 PAAMISEEN 177 LAUSUNTO LIIKENNÖINTISOPIMUSTA KOSKE- 16 VASTA MUUTOSHAKEMUKSESTA 178 VUOKRATALOYHTIÖIDEN FUUSIO VUOKRATALOYHTIÖIDEN FUUSION ASIANTUNTIJA- 19 PALVELUN TUOTTAJA 180 IINIEMEN TIEN KUNNOSTAMINEN RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÄN VALINTA LAUSUNTO KAINUUN MAAKUNNALLISESTA MATKAI- 23 LUSTRATEGIASTA ESITYKSET MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMIS- 24 SUNNITELMAAN TOTSUUN 184 ILMOITUSASIAT URHO MÄKÄRÄISEN, ESKO HEIKKISEN JA ANTTI 27 VUOTIN HANKINTAOIKAISU KOULUKULJETUSTEN HANKINTAPÄÄTÖKSESTÄ 186 VASTINE MARKKINAOIKEUDELLE KOULUKULJETUS- 30 TEN HANKINTAPÄÄTÖSTÄ KOSKEVASTA VALITUK- SESTA 187 HINTAA KOSKEVA HANKINTAOIKAISUPYYNTÖ KOULUKULJETUSTEN VÄLIAIKAINEN JÄRJESTÄMI- NEN 32

2 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Oikarinen Olavi 18:30-20:55 puheenjohtaja Heikkinen Mauno 18:30-20:55 varapuh.johtaja pöytäk.tark. Kangasharju Marjo 18:30-20:55 jäsen pöytäk.tark. Tolonen Tarja 18:30-20:55 jäsen Laakso Minna-Liisa 18:40-20:55 varajäsen saap. :n 172 alussa POISSA Heikkinen Hilkka jäsen Härkönen Jorma jäsen Vuoti Marketta jäsen Korhonen Liisa aluearkkitehti MUU Kurkinen Yrjö 18:30-20:55 kvalt pj Oikarinen Paavo 18:30-20:55 valt. 1 vpj Tähkäpää Liisa 18:30-20:55 valt.2.varapj. Potila Raija 18:30-20:55 esittelijä Härkönen Terttu 18:30-20:55 pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Olavi Oikarinen Puheenjohtaja Terttu Härkönen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Torstaina Mauno Heikkinen Marjo Kangasharju PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Perjantaina Yhteispalvelupisteessä klo Lea Lukkari, arkistonhoitaja Liite Muutoksenhakuohje

3 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHALL 168 Hallintosäännön 37 :n mukaan kunnanhallitus päättää kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kolmas maa nantai klo Tämän lisäksi pidetään ylimääräi siä ko kouksia. Kuntalain :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KHALL 169 Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan pöytäkirja tarkastetaan niin, että se voidaan pitää nähtävillä saman viikon perjantaina tai 4 päivää kokouksesta, ellei kunnanhallitus toi sin pää tä. Tar kas tettu pöytäkirja pi de tään näh tävil lä Yh teispal ve lu pis teessä klo Kunnanhallitus valitsee kaski jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan torstaina Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä yhteispalvelupisteessä Valittiin Mauno Heikkinen ja Marjo Kangasharju.

5 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT KHALL 170 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus: Viranhaltijapäätökset: 1) Kunnanrakennusmestarin päätös etuosto-oikeudesta. Kunta ei käytä etuosto-oikeutta Lapinniemi Rno 32:13 -tilan kaupassa. 2) Kunnanjohtajan päätös Lastenhoitajan sijaisen valinta. Lastenhoitajan sijaiseksi ajalle on valittu lastenhoitaja Tuula Karhu. Rakentamislautakunnan päätökset: 19 Putkosjärven kaivinkonetöiden toteuttajan ja maa-ainesten toimittajan valinta. 20 Ristijärven lämpölaitoksen hakekatoksen rakentaminen 21 Putkosjärven asemakaava-alueen putkistot ja vesijohdon painot 22 Esalantien asukkaiden kirje tien parantamisesta 23 Viranhaltijapäätökset 25 Putkosjärven kaava-alueen sähkölinjan siirto Kunnanhallitus päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan edellä mainittuihin päätöksiin.

6 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO KHALL 171 Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös muuten on lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on saatettava viipymättä valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Päätökset Eron myöntäminen Unto Hyyryläiselle Ristijärven kunnan luottamustoimista. 26 Kunnan metsäsuunnitelman uudistaminen 27 Koulun nimiasia / ylä- ja alakoulun hallinnollinen yhdistäminen 28 Opetussuunnitelman muutos 29 Eron myöntäminen Aleksi Pelkoselle Ristijärven kunnan luottamustoimista 30 Tilojen Ketola Rno 11:63 ja Putkosranta Rno 11:62 määräalojen ja rakennusten myynnin valtuuttaminen kunnanhallitukselle 31 Arviointikertomus vuodelta Vuoden 2009 tilinpäätös 33 Talouden toteutuma ajalla Lasten ja nuorten kuuleminen ja esitykset toimenpiteiksi Kunnanhallitus toteaa, etteivät valtuuston kokouk sessaan te ke mät päätökset ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, mene val tuus ton toimivallan yli tai muutenkaan ole lainvastaisia ja hyväk syy nii den täytäntöönpanon.

7 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Elinkeino- ja maapoliittinen jaosto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus PUTKOSJÄRVEN KAAVA 20/10/2008 Elink 15 Ristijärven kunta on varannut vuoden 2008 talousarviossa määrärahan mm. Putkosjärven kaavan tekemiseen. Tavoitteena on saada kaavoitetut tontit rakentamisen piiriin kesällä Asiaa on valmistellut aluearkkitehti Liisa Korhonen, joka selostaa kaavoitusprosessin tilannetta kokouksessa. Liite 1 Suunnittelualueen rajaus Jaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että kaavoitus käynnistetään laa ti mal la pääosin Ristijärven kunnan omistamalle Putkosjärven kes kei sel le ranta-alueelle sekä kunnan harkitsemille yksityisille alueille asemakaava. Samalla käynnistetään oikeusvaikutuksettoman osayleiskaavan laatiminen Pyhännän kylän alueelle. Jaosto hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. KHALL 233 Liite 5 Suunnittelualueen rajaus Kunnanhallitus hyväksyy jaoston esityksen. KHALL 78 Ristijärven kunta on ostanut Putkosjärven ranta-alueita sisältävän Ketolan tilan tarkoituksenaan käyttää sitä kylärakenteeseen tukeutuvan, luonnonympäristöltään ja sosiaalisilta olosuhteiltaan viihtyisän asuntoalueen muodostamiseen. Ketolan maatilan talouskeskuksessa ja sen lähiympäristössä sekä viereisen vanhan koulukiinteistön

8 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ alueella halutaan turvata mahdollisuus myös yritystoiminnalle. Em. alueet kuuluvat Putkosjärven keskeisimpään ranta-alueeseen (noin 25 ha), jonka maankäyttökysymykset on tarkoituksenmukaisinta ratkaista asemakaavan avulla. Asemakaavan laatimisen yhteydessä tulee ottaa huomioon soveltuvin osin myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään, koska suunnittelualueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa (Maankäyttö- ja rakennuslaki 54 ). Putkosjärven asemakaava-alue sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien äärellä Pyhännän kylässä noin seitsemän kilometrin etäisyydellä Ristijärven keskustaajamasta. Kunta on suunnittelualueen suurin maanomista ja: ainoastaan vanha kyläkoulu, kaksi olemassa olevaa lomaraken nuspaikkaa ja noin 1,2 ha suuruinen rakentamaton ranta-alue suun nit te lu alu een itä reu nassa ovat yksityisten omistuksessa. Kunta te kee maankäyttösopimuksen niiden yksityisten maanomistajien kans sa, joiden maa-alueelle asemakaavassa osoitetaan uusia rakennuspaikkoja. Liite 6 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus saattaa vireille Putkosjärven asemakaavan ja hyväksyy päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päättää asettaa sen nähtäväksi koko kaavaprosessin ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen. Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että Putkosjärven asemakaavan laatimi sessa otetaan huomioon soveltuvin osin myös mitä yleiskaavan si sältövaatimuksista säädetään, koska suunnittelualueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa. KHALL 244 Kunnanhallitus käy keskustelun Putkosjärven asemakaavaluonnoksesta. Aluearkkitehti Liisa Korhonen esittelee Putkosjärven asemakaavaluonnoksen. Luonnos tuodaan vahvistettavaksi kuulemisen jälkeen. Valmistelija: kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen saadun selvityksen ja ohjeistaa asemakaavaluonnoksen valmistelussa.

9 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ KHALL 63 Putkosjärven asemakaavaluonnos on käsitelty kunnan maankäyttöja ympäristötoimikunnassa Sen jälkeen kaavaluonnokseen on tehty tarkennuksia ja tonttikoko on sovitettu vastaamaan maaseutu maista rakentamista. LIITE 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Putkosjärven alue LIITE 2: Asemakaavaluonnos Valmistelija: vs hallintosihteeri, puh Kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitus hyväksyy päivätyn Put kos jär ven ase makaava luonnoksen ja päättää asettaa sen julkisesti näh täville 30 päivän ajaksi. Asemakaavaluonnoksesta pyydetään lausun not Kai nuun ELY-keskukselta, Kainuun maakunta-kuntayhty mältä, Kai nuun museolta, Ristijärven kunnanrakentamislautakunnalta ja Kainuun pelastuslaitokselta. Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä koko hankkeen ajan. Asiantuntijana kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan oli Arkkiteh ti Lii sa Korhonen. KHALL 156 Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä saakka. Määräaikaan mennessä luonnoksesta ovat antaneet lau sun non Kai nuun Ely-kes kus, Pohjois-Pohjanmaan Ely, Ristijärven ra kenta mis lautakunta, Kai nuun maa kun ta ja Kai nuun museo. Vastineen lausuntoihin on esittänyt kunnanhallituksen hyväksyttäväksi kaa voi tus- ja ra kenta mis lauta kun ta Vastine on tä män py kä län liit tee nä. Lausun tojen poh jalta on käyty em. vi ran omaisten, alue arkki tehdin, raken nustar kas tajan ja kunnan johta jan kesken vi ran omais neuvottelu , jonka pe rusteella todet tiin, että toimi kunnan lausuntoa täydennetään järjestä mällä Ris tijär ven kunnan ja Pyhän nän kylän kehittämisstrate giailta kylän ke hittä mista voitteista. Kehittä misen tulokset kirjataan pääpiir teittäin kaava selos tukseen. Kun kaava-asiakirjoihin on tehty tarvittavat muutokset, kaavaehdotus on asetetta va nähtäville.

10 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Liite1 : Putkosjärven asemakaavaehdotuksen kaavakartta Liite 2: Asemakaavaehdotuksen havainnekuva Liite 3: Ote Kaavoitus- ja maankäyttötoimikunnan ko kouksesta luonnosvaiheen lausuntojen käsittelystä ja annetut lausunnot luonnosvaiheen käsittelystä. Liite 4: Viranomaisneuvottelun pöytäkirja Valmistelija: taloussuunnittelija Kunnanhallitus hyväksyy luonnoksista annetut vastineet jatkotyöskentelyn pohjaksi ja hyväksyy Putkosjärven ase ma kaa va eh do tuk sen ja aset taa sen MRA mu kai sesti jul ki sesti näh tä väksi 30 vrk:n ajaksi. Kuulu tus ase makaa va eh dotuk sen nähtä villä olosta jul kaistaan Kainuun Sano mat lehdes sä, kunnan vi rallisella il moitus tau lulla sekä kunnan kotisi vuilla ja asiakir jat ovat nähtävillä kunnan yh teispalvelupistees sä. Päi vitetty osallistu mis- ja arviointi suunnitel ma on nähtävillä koko kaavoi tuspro sessin ajan. Osallistu mis- ja ar vioin tisuunnitelmassa mainituil ta vi ranomai silta pyydetään lausunto ase makaavaehdo tuksesta: Kai nuun maa kunta -kuntayhty mä, Kai nuun Ely -keskus, Poh jois-poh janmaan Ely, Kai nuun mu seo, Ka jaa nin kau punki/aluepe las tuslai tos. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen KHALL 172 Kaava on ollut yleisesti nähtävillä välisen ajan. Mahdolliset muistutukset tuli toimittaa klo mennessä. Lisäk si ra ja naa pu reil le on il moi tettu näh tä vil lä olos ta kir jalli sesti ja kunnan halli tuksen pää tök ses sa mai ni tuil le vi ran omai sille on lä hetetty lausuntopyyntö. Nähtävillä oloaikana kaavaehdotuksesta ovat lausunnon antaneet E. ON Kainuun Sähköverkko Oy Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Liite 1 Lausunnot (jaettu kokouksessa) Kainuun maakunta -kuntayhtymä toteaa lausunnossaan, että kaavaselsotuksen kohtaa Maakuntakaava tulisi kuitenkin vielä täydentää seuraavasti: Täydennysehdotus esitetty liitteellä. Täydennetty esityslista jaetaan kokouksessa.

11 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus päättää ottaa huomioon kaavaselostuksessa lausunnoissa annetut täydennysehdotukset ja esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Putkosjärven asemakaavan. Valtuustolle jaetaan täydennetty kaavaselostus. Minna-Liisa Laakso saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn alussa klo

12 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus SENIORPOLIS -KOORDINAATIOHANKKEEN TOTEUTUSAJAN JATKAMINEN KHALL 173 Ristijärven kunnan hallinnoiman Seniorpolis -koordinaatiohankkeen rahoituspäätöksen mukainen toteutusaika on Hankkeen rahoituspäätöksen mukaisista kustannuksista on rahoittajan mukaan jäljellä ,32 euroa. Hanke aloitettiin varsinaisesti vuoden 2008 alussa, jolloin projektipääl lik kö aloit ti työnsä. Keväällä 2010 projektipäällikkö vaihtui. Kunnasta on lähetetty hakemus Kainuun Maa kunta -kuntayhtymälle hankkeen jatkamiseksi saakka. Jatkoaika toteutetaan olemassa olevan rahoitussuunnitelman puitteissa. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus hyväksyy Seniorpolis -koordinaatiohankkeen jatkoaikahakemuksen.

13 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus RISTIJÄRVEN KUNNAN TAKAMAA LAINAN PÄÄOMAN MUUTOS KHALL 174 Ristijärven kunnanvaltuusto on päätöksellään myöntänyt omavelkaisen takauksen Seniorivirtaa Oy:n 1,5 miljoonan euron lainalle. Laina-aika 20 v ja korko 12 kk:n kuntarahoituksen viitekorko + 0,05 %. Luoton saldo on ollut euroa. Allekirjoitetun velkakirjan (1,5 milj.) määrästä poiketen Kuntarahoitus Oyj (velkoja) ja Seniorivirtaa Oy (velallinen) ovat sopineet, että lainan velkamääräksi jää euroa. Myönnetystä 1,5 milj. eurosta jätetään nostamatta euroa. Laina erääntyy kerralla maksettavaksi luoton eräpäivänä Velkakirjan pääoman muutoksen tulee antaa takaajan suostumus. Takaajan puolesta on tarkoituksenmukaista, että lainan osa jätetään nostamatta ja pääomaa muutetaan edellä selostetulla tavalla. Velkoja ei edellytä kunnalta valtuustotasoista päätöstä. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan velkakirjan pääoman muutoksen ja saattaa asian valtuustolle tiedoksi.

14 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus PAIKALLISET JÄRJESTELYERÄT KHALL 175 Kunnallisen alan sopimukset (KVTES, TS ja OVTES) vuosille si säl tä vät syyskuussa jaettavan 0,7 %:n suuruinen tuloksellisuu den pa ran tu mi seen perustuva paikallinen järjestelyvaraerä. Erän ta voit tee na on paran taa kunnan tai kuntayhtymän taikka sen toiminta yksi kön palve lutuo tannon tuloksellisuutta. Työnantajan on tar jotta va mah dolli suus osallistua tuloksellisuushankkeisiin kaikille sopi mus ten pii rissä oleville. Erän maksamista varten asetetaan etukäteen tulos- tai toimintayksiköille kunnan strategisiin tavoitteisiin perustuvat tuloksellisuustavoitteet sekä määritellään niiden saavuttamista kuvaavat mittarit, suoritustasot ja tarkastelujakso. Arviointi perustuu tuloksellisuuden kokonaisarviointiin. Erän suuruus lasketaan tuloksellisuustavoitteiden piiriin kuuluvan henkilöstön palkkasummasta mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta ja erä käytetään em. henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen korottamiseen tai henkilökohtaisiin lisiin saavutettujen tavoitteiden edellyttämällä tavalla. Työnantaja on neuvotellut erän jakamisesta pääsopijajärjestöjen kanssa Neuvotteluissa todettiin, että koko vakinainen hen ki löstö kuuluu tuloksellisuustavoitteiden piiriin. Kunnassa on tehostettu kehittämiskeskustelujen toteuttamista ja tiimityötä. Liite 2 Muistio Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus päättää, että jaettava kunta-alan sopimuksiin sisältyvä 0,7 %:n tu lok sel li suu teen perustuva paikallinen erä koh den ne taan va kinaiselle hen ki lös tölle tehtävä koh tais ten palk kojen vastaa van suuruisena korotuksena.

15 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus RISTIJÄRVEN KUNNAN EDUSTAJA KUNTALIITON TAPAAMISEEN KHALL 176 Kainuun kunnat ovat lähettämässä lähetystöä Kuntaliittoon Kuntaliiton hallituksen jäsenten tapaaminen kos kee Kainuun Mal lin va ki nais ta mista vuo den 2013 alus ta. Jo kai sesta kun nasta läh tee yk si luotta mus henkilö. Valmistelija: kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus päättää, että Ristijärven kunnan edustaja tapaamisessa on valtuuston pj Yrjö Kurkinen.

16 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus LAUSUNTO LIIKENNÖINTISOPIMUSTA KOSKEVASTA MUUTOSHAKEMUKSESTA KHALL 177 Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus pyytää Ristijärven kunnan lausuntoa siirtymäajan liikennöintisopimusta koskevasta muutoshakemuksesta, hakijana Heimo Huovinen. Haettu muutos on sopimuksen peruuttaminen. Liikennöintisopimus koskee reittiä Ristijärvi - Uva - Tolosenjoki - Uva, jon ka voimassaolo on Lähtöaika Ristijärven keskuskoululta klo ja perillä Uvalla klo Reitti on ajettu koulupäivinä. Perusteluina muutokselle esitetään koululaisten määrän väheneminen niin, että reitin ajaminen ei ole enää kannattavaa. Vaihtoehtona peruuttamiselle liikennöitsijä esittää sopimuksen voimassaoloa ilman liikennöintivelvoitetta. Ristijärven kunnan koulun alkamisajat muuttuvat lukuvuoden alusta niin, että reitillä ajettu vuoro ei enää sovellu koulukuljetukseen. Koulu päättyy aikaisemman klo sijasta klo Reitillä ei ole liikennöitsijän ilmoituksen mukaan muita matkustajia. Hakemuksen käsittelyn aikataulusta johtuen ELY-keskus on pyytänyt lähettämään kunnanhallitukselle tehtävän ehdotuksen tiedoksi päätöksentekoa varten. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallituksella ei ole huomauttamista siirtymäajan liikennöintisopimusta koskevasta muutoshakemuksesta.

17 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus VUOKRATALOYHTIÖIDEN FUUSIO KHALL 178 Ristijärven kunnan konserniin kuuluu kunnan 100 % omistamia As Oy -taloja neljä kappaletta (As Oy Jokikylänrivi, As Oy Ristijärven Esalanpuisto, As Oy Saukonkunnas ja As Oy Saukonpesä), jois sa on yh teen sä 16 asun toa se kä li säksi 10 asun toa kä sit tä vä yhtiö (As Oy Saukonrivi), jonka osakekannasta kunta omistaa 90 %. Velkasanee rauk sessa ole va Ktö Oy Sauk ko ha kassa on 34 asuntoa. Velkasa neeraus estää Ktö Saukko hakan mu kaan ottamisen. Mukaan ei myöskään oteta niitä yhtiöitä, joiden asuntoja aiotaan myydä. Kunnan suoraan omistamia useamman huoneiston käsittäviä vuokrataloja on kolme (Pappilantie 12 ja 13 sekä Aholantie 30), joissa on yh teen sä 34 asuntoa. Kunnan vuoden 2010 taloussuunnitelmaan on kirjattu tavoitteeksi vuokrataloyhtiöiden fuusio. Määrärahaa talousarvioon ei ole varattu. Fuusion tavoitteina pidetään mm. toiminnan tehostuminen, hallinnon ke ve neminen, talouden vahvistuminen kustannussäästöjä saavuttamalla. Keskeisimpänä fuusion etuna pidetään sitä, että syntyy suurempi yksikkö, joka pystyy toimimaan erillisiä yhtiöitä paremmin ja jousta vammin. Suurella yhtiöllä on mittakaavaetu. Ristijärven taloyhtiöt ovat pieniä ja fuusion kautta syntyvä yhtiö käsittää vain asuntoa. Jos kunnan suoraan omistamat talot liitetään fuusioon, kasvaa asuntojen määrä asuntoon edellyttäen, että edellä ni metyt talot otetaan mukaan. Fuusion kautta syntyvä yhtiö on edelleen pieni mittakaavaetuja ajatellen, mutta etuja saadaan hallinnon kevenemi sen, toiminnan tehostumisen ja joustavoitumisen kautta sekä tila päisten rahoitusongelmien hoitamisessa. Hallinnon kevenemi nen nä kyy lähinnä kokousten vä he ne mi se nä. As Oy -ta lo jen ta lou delli nen ti lan ne ei ole ko vin hy vä, jo ten kunta joutuu varautumaan taloudellisen tuen antamiseen fuusion kaut ta syntyvälle yhtiölle. Valtuusto tekee periaatepäätöksen fuusion hyväksymisestä. Fuusion käy tän nön to teu tusta joh taa ja oh jeis taa kun nanhallitus sekä tekee tar vitta vat pää tökset. Taloyhtiöiden hal li tuk set ovat jo hy väk sy neet osaltaan fuusi oon ryhtymisen. Fuusioon osallistuvat yhtiöt tekevät sulautumissuunnitelman. Asukkaille fuusiosta tiedotetaan valtuuston päätöksen jälkeen. Fuusion kautta syntyvä yhtiö on luonteeltaan Ktö. Ristijärven kunnalla ei ole valmiina olemassa fuusioon mukaan otettavaa kiinteistöyhtiötä, joka voisi toimia vastaanottavana yhtiönä. Mahdollista on toimia niin, että joku mukaan tulevista asunto-osakeyhtiöistä muutetaan prosessin yhtey dessä osakeyhtiöksi ja tämä toimii vas taanottavana yhtiönä. Yhtiö muodon muutos edellyttää yhtiöjärjestyk sen muuttamis ta. Näin me netellen fuusio voidaan toteuttaa absorp tio-

18 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ sulautumi sena, joka on yleisesti käytetty sulautumismuoto. Kunta on pyytänyt tarjoukset fuusiointiprosessin asiantuntijapal veluista. Tar jousten jättöaika päättyy Lisäksi valmistelun yhtey dessä on tiedusteltu mahdollisuutta hankkia kunnan omistuk seen As Oy Saukonrivin koko osakekanta. Kyseinen yhtiö voidaan esimer kiksi myöhemmin liittää syntyvään yhtiöön. Mahdollisesti myös kun nan suo raan omis tamat vuokratalot liitetään fuusioon sen toisessa vai heessa. Tavoitteena on, että fuusioyhtiö aloittaa toimintansa vuoden 2011 toisella vuosipuoliskolla. Fuusioprosessi kestää noin vuoden. Ristijärven kunta ei ole varannut fuusion toteuttamiseen määrärahaa. Lähtökohtaisesti yhtiöt maksavat itse rekisteri-ilmoituskustanuksensa ja asiantuntijapalvelun ostamisen kustannus jaetaan mukaan tuleville yhtiöille, ell ei kon ser ni joh to muu ta pää tä. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan kokonaan omistamat vuokrataloyhtiöt sulautetaan yhdeksi yhtiöksi. Kunnanhallitus antaa valtuuston päätöksen jälkeen yhtiöille toimintaohjeet sulau tu mi sen käytännön toteuttamiseksi.

19 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus VUOKRATALOYHTIÖIDEN FUUSION ASIANTUNTIJAPALVELUN TUOTTAJA KHALL 179 Ristijärven kunnan 100 %:sti omistamien vuokrataloyhtiöiden fuusion valmisteluun liittyen on pyydetty tarjoukset asiantuntijapalvelun tuottamisesta Tili-Pajala Oy:ltä, SKV Isännöinti Oy:ltä (Sotkamo), Op-Kiinteistökeskus Kainuu Oy:ltä ja Tili- ja Kiinteistötoimisto Korhoselta. Tarjousaika päättyy perjantaina Tarjous on pyydetty jättämään niin, että sen hinnoittelussa on esitetty erikseen fuusion vaiheet (1. As Oy -talot, 2. kunnan suoraan omistamat talot). Asiantuntijan tehtävänä on hoitaa prosessi niin, että se toteutuu aiotussa aikataulussa sisältäen tarvittavien asiakirjojen laatimisen yhteistyössä taloyhtiöiden ja kunnan kanssa. Asiantuntijan valinta ratkaistaan seuraavasti: hinnan osuus 75 % ja kokemus vastaavista tehtävistä 25 %. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus päättää valita fuusion asiantuntijapalvelun tuottajaksi Realia Isännöinti Oy:n. Liitetään saapuneet tarjoukset (Tili-Pajala Oy ja Realia Isännöinti Oy/ aik. SKV Isän nöinti) tarjoukset pöytäkirjan liitteeksi nro 2.1.

20 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus IINIEMEN TIEN KUNNOSTAMINEN KHALL 180 Ristijärven kuntaan on tullut useita yhteydenottoja Iiniemen tien osakkailta koskien Iiniemen tien kunnostusta. Kunnanhallitus on kokouksessaan käsitellyt Iiniemen tiekunnan päätöstä, jonka mukaan Ristijärven kunnan maksuosuus olisi euroa. Maksuosuus sisältää liittymismaksut kymmenen tontin osalta. Maksuosuudessa ei ole otettu huomioon perusparannuksen vanhenmista, minkä yksityistielaki määrittelee ja sen mukaan myöhemmin liittyvien osakkaiden maksuosuudet ovat suhteessa al haisemmat. Kunnanhallitus on tuolloin jättänyt asian lisäselvityksiä varten pöydälle. Kunta on maksanut em. kunnanhallituksen kokouksen jälkeen viranhaltijapäätöksellä ( ) tiekunnalle en nak ko mak su na 7500 eu roa eli sen mää rän, mikä kun nan te ke mien las kel mien mukaan vä hin tään olisi yksi köihin pe rustu va kun nan maksuosuus. Asian loppuun saattaminen on vuonna 2008 jäänyt sillä tavalla kesken, että kunnan puolelta ei ole tehty lopullista päätöstä suhtautumisessa Iiniemen tiekunnan päätökseen kunnan maksuosuudesta. Kunta on luvannut kauppakirjaehdoissa rakentaa kustannuksellaan yleiskaavaehdotuksen mukaisen pääsytien olemassa olevasta Iiniementiestä tontin ra jal la saak ka. Teiden kunnostus on siirtynyt tiekunnan vastuulle. Kauppakirjaehtojen mukaan "Ristijärven kunta sitoutuu kustannuksellaan rakentamaan yleiskaavaehdotuksen muksien pääsytien tontin rajalle saakka sekä perustaman sen yksityistieksi. Kaupankohteena ole vas ta mää rä alas ta muo dos tet ta va ti la saa tie oikeu den edellä mai nittuun yksi tyis tie hen sekä Ii nie men met säauto tiehen, tei den ra ken tamiskor vausten ja pe ruspa ran nus kor vausten si sältyes sä mää räalan kaup pahintaan". Tieasissa voitaisiin edetä esim. niin, että tonttien pääsyteille laaditaan kunnostussuunnitelma, jossa määritellään teiden tarvitsema välittömät kunnossapitotoimet. Valmistelija: rakennusmestari, puh Kunnanhallitus päättää, että Iiniemen yksityistien kunto mukaan lukien Lukkarinrannan tont tien pääsytiet kartoitetaan ja kar toi tuk sen pohjal ta laadi taan kun nos tus suun nitelma. Kunnanjohtaja täydensi ehdotustaan kokouksessa: Kunnanhallitus päättää antaa tekniselle toimelle tehtäväksi kilpailuttaa peruskor-

21 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ jaussuunnitelman tekijän niin, että kilpailutus on valmis lokakuun puoli väliin men nes sä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan täydennetyn ehdotuksen.

22 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÄN VALINTA KHALL 181 Ristijärven kunnan Keskuskoulun keittiön keittiöapulainen jää vanhuseläkkeelle lukien. Ruokapalvelutyöntekijän paikka on laitettu haettavaksi niin, että tehtävä tulee ottaa vastaan lukien. Paikka täytetään toistaiseksi. Vakinaisen henkilöstön valinta kuuluu hallintosäännön 29 :n mukaan kunnanhallitukselle. Seuraava kun nan hal li tuk sen ko kous on , jo ten va linta päätös tulee tehtä väk si en nen si tä. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus antaa kunnanjohtajalle valtuuden tehdä ruokapalvelutyöntekijän valintapäätöksen. Päätös tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi. Kunnanjohtaja täydensi ehdotustaan kokouksessa: Tehtävä täytetään määräaikaisena lukuvuoden koulun työajaksi. Tehtäväkohtaiseksi palkaksi päätetään euroa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan täydennetyn ehdotuksen.

23 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus LAUSUNTO KAINUUN MAAKUNNALLISESTA MATKAILUSTRATEGIASTA KHALL 182 Kainuun Etu Oy on lähettänyt Kainuun kunnille lausuntopyynnön Kainuun matkailustrategialuonnoksesta. Kainuun Etu Oy on valmistellut Kainuun maakunta -kuntayhtymän pyynnöstä Kainuun matkailustrategiaa Strategialuonnosta on käsitelty alueellisissa matkailutoimijoiden yhteisorganisaatioissa kahdesti vuoden 2009 ja 2010 aikana. Kainuun matkailusektorin ja muiden toimialaan liittyvien tahojen yhteisissä Matkailufoorumeissa luonnoksia on käsitelty myös kaksi eri kertaa. Tammikuussa 2010 on esitetty, että ehdotus Kainuun matkailustrategiaksi käsiteltäisiin myös kuntien elimissä ennen Kainuun maakuntahallituksen käsitte lyä. Kunnan lausunto valmistellaan kokoukseen. Valmistelija: kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus hyväksyy kokouksessa esitetyn lausunnon. Kokouksessa annettu lausunto: Ristijärven kunnanhallitus hyväksyy Kainuun maakunnallisen matkailustrategian ja toimenpideohjelman Ristijärven kunta esittää, että maakunnan sähköistä matkailumarkkinointia nopeutetaan ja vahvistetaan sekä hyväksyy ajatuksen maakunnallisesta yhteismarkkinoinnista ja sen kehittämisestä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti lausunnon. Matkailustrategia lähetään kunnanhallituksen jäsenille sähköpostilla.

24 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus ESITYKSET MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUNNITELMAAN TOTSUUN KHALL 183 Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma toimii maakunnan talousarvioesityksenä valtionrahoitukseksi hallinnonalasta riippumatta ja lisäksi maakunnan sisäisenä tärkeimpien toteutettavien toimenpiteiden määrittäjänä. Toteuttamissuunnitelmaa valmistellaan Kainuun maakunta -kuntayhtymän johdolla yhteistyössä alueviranomaisten, kuntien ja muiden alueen kehittämiseen osallistuvien tahojen kanssa. Kainuun maakunta -kuntayhtymä pyytää kuntien ehdotuksia hallinnonalasta riip pu mat ta kaudelta toteutettavista taloudellisesti mer kittä vis tä kustannusarvioltaan yli euron investoinneista, kehit tä mis toi mista ja koulutuksen kehittämiskohteista, joihin esittäjä omalta osal taan sitoutuu taloudellisesti. Esitykset pyydetään toimittamaan mennessä. Ehdotukset käsitellään rahoitusryhmässä eri rahoittajien kanssa yhdessä. TOTSU:n luonnoksesta pyydetään syyskuun alussa lausunnot sidosryhmiltä ja lopullinen hyväksyminen tapahtuu maakuntavaltuustossa Useita monivuotisia hankkeita on päättymässä vuodenvaihteessa, joten tällä kertaa TOTSUn valmistelussa on mahdollista linjata toteutusta laajemminkin uudella tavalla, luonnollisesti maakuntaohjelman mukaisesti. Ristijärven kunnan kehittämis- ja investointiehdotukset esitellään kokouksessa. Lisätietoja: kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus hyväksyy kunnan esityksinä TOTSUun kaudelle kokouksessa esitetyt hankkeet. Kunnanjohtaja esitteli kolme hanketta (Matkailuinfrastruktuurin kehittäminen, Saukkovaaran laskettulukeskuksen kehittäminen ja Ristijärven Seniorihoivahotelli), joi ta Ris ti jär ven kun ta esit tää si säl ly tet täväk si TOT SUun kau del le Kunnanhallitus hy väk syi yk si mieli sesti Risti järven kun nan esi tykset. Esi tyk set lii te tään pöytä kir jaan liitteenä nro 2.2.

25 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT KHALL 184 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1. Kainuun maakunta -kuntayhtymä -Seniorpolis koordinaatiohankkeelle maksatuspäätös ajalta Asunto Oy Aholanrivi -ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta Osakkeenomistajilta kerätään rahoitusvajeen kattamiseksi ylimääräinen vastikemaksu 13 /m2. 3. Kiinteistönluovutusilmoitukset Isolahti Mikkonen Helga ja Esko/Mikkonen Matti Lapinniemi , Närhinen/Kemppaiset Mäntyrinne , Möttönen Paavo oikeudenomista jat/möt tönen Pertti Rimpilä Keränen Kaisa,Karhu Esa,Karhu Kalle/Karhu Eeva Jokela Oikarinen Pauli, Oikarinen Unto, Oikarinen Veli Pekka, Ruoho Maija, Oikarinen Kari/Laatikainen Pentti, Korhonen Marita Mattila Härkö nen Veli-Matti ja Helena Tel ler vo/mä ki nen Ve li-pekka Juhani Kirnula Romappinen Pauli ja Mirja/Kurkinen Eija Piirola Nurminen Pirjo ja Matti/Piipponen Janne, Hietala-Piipponen Sari Määräala Mäkiaho tilasta. Korhonen Pasi ja Korhonen Sami / Kemppainen Janne ja Kemppainen Sami. 4. Elinkeino-, liikenne- ja ympäritöskekus -valtionavustuspäätös , Kirjallisuuspalapeli -hankkeeseen 5. Suomi-Venäjä seuran yhteisöjäsentiedote Viitostie ry:n jäsentiedote, heinäkuu Hakemus Kainuun maakunta -kuntayhtymälle jatkoajasta Se nior po lis koor di naa tio -hankkeelle. 8. Maatalousyrittäjien eläkelaitos valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen käyttökustannuksiin, ennakontarkistusilmoitus 9. Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikunta

26 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ muistio Vuosangan yhteistyöryhmän kokouksesta Valtionkonttori. Budjetointiohje VaEL-eläkemaksuprosentti vuodelle ) Kunnallinen työmarkkinalaitos - Yleiskirje 15/2010. Kunnallisen työsuojelutoiminnan vaikuttavuuden kehittäminen. Annettu tiedoksi työsuojelupäällikölle. - Yleiskirje 16/2010. Vuoden 2010 ammattiyhdistyskoulutukseen sovi tut muutokset. 12) Opetus- ja kulttuuriministeriö. Kirje Ajankohtaista liikuntatoimen kentästä. Annetaan tiedoksi vapaa-aikaohjaajalle.' 13) Kajaanin kaupunki/kainuun Pelastuslaitos kuntien lisälaskun uusi eräväivä 30.8., Hannu Huotarin esittämä selvityspyyntö lisälaskuun. 14) FIM Varainhoito Oy , neljännesvuosiraportti ti lan tees ta ja osakemarkkinoiden näkymät 15) Lapin Vesitutkimus Oy. Ristijärven Kukkarovaaran kaa to pai kan kaatopaikka- ja pintavesien tarkkailutulokset ) Alfred Berg. Salkun hankinta-arvon muutos on ,65 euroa. 17) Tempi Passati Oy:n ilmoitus käyttettävistä alihankkijoista. 18) Ristijärven kunta. Työllisyysperusteisten investointien avustushakemus mm. hiihtolatujen uudistamiseen, voitelutilan nykyaikaistamiseen ja nä kö ala pai kan rakentamiseen. Kustannusarvio euroa (alv 0). Haettu avustus 45 %. Oma kustannus euroa. 19) Valtiovarainministeriö. Päätös peruspalvelujen valtionosuuden tarkistamisesta elatustukien liikamaksun takaisinperinnästä (-1 842) ja pe rus opetuksen aloittamiseen maksettavan rahoituksen (-177) joh dos ta. Muu tos Ristijärven kunnalle euroa. Kunnanhallitus merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi. Esityslistassa mainittujen lisäksi kunnanhallitukselle tuotiin kokouksessa tiedoksi allekirjoitettu Saukkovaaran hiihtokeskuksen määräaikainen vuokrasopimus ajalle ja Kainuun Maakunta -kuntayhtymän tavoitteet kokoaikaisen lääkärin rekrytoimiseksi Ristijärvelle.

27 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus URHO MÄKÄRÄISEN, ESKO HEIKKISEN JA ANTTI VUOTIN HANKINTAOIKAISU KOULU- KULJETUSTEN HANKINTAPÄÄTÖKSESTÄ 180/10/2010 KHALL 185 Yhteistarjouksen jättäneet Esko Heikkinen, Antti Vuoti ja Henkilöliikenne Urho Mäkäräinen ovat jättäneet hankintaoikaisupyynnön kunnanhallituksel le koskien koulukuljetustarjousten rat kaisupäätöstä Hankintaoikaisupyynnössä pyydetään kunnanhallitusta muut ta maan har kin tapäätöstä niin, että hankintapäätös tehdään vain tar jouspyynnössä esitetyt ehdot täyttä vien tarjousten jättänei den kes ken. Esitetyt perustelut Tempi Passati Oy:n tarjouksen hylkäämiselle: 1) Tempi Passati Oy:n tarjouksesta puuttui TyEL-vakuutuksen maksutodistus. 2) Kalustoluettelomerkinnästä puuttuu maininta siitä, että koulukuljetuk ses sa on ylä- ja alakoululaisia yhteiskuljetuksessa. 3) Tempi Passati Oy:n tarjouslomake on täytetty virheellisesti. 4) Kohteiden sisältämien reittien hinta on ilmoitettu virheellisesti. 5) Tempi Passati Oy:n tarjous on selkeästi yhteistarjous, joten kaikilta kuljetuksiin osallistuvilta olisi pitänyt olla kaikki tarjouspyynnössä vaadittavat liitteet. 6) Kunnanhallitus on ollut tietoinen, että yritys ei tule suoriutumaan yksin jättämästään tarjouksesta. 7) Kilpailu- ja tarjoushengen mukaista kuitenkin on, että tarjouksen jättäjä pääsääntöisesti suorittaa itse kilpailussa voittamansa työt ja vain tilapäisesti tai pieneltä osalta käyttää alihankintaa. Hankintaoikaisupyyntö kokonaisuudessaan liitteenä. Liite 3 Hankintaoikaisupyyntö Kunnanhallituksen perustelut hankintaoikaisupyynnön hylkäämiselle: Ristijärven kunnan tarjouspyynnön mukaan tarjoajista tuli esittää mm. seuraavat tiedot: "vakuutusyhtiön todistus lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta, jos palveluksessa on työntekijöitä". Hankintaoikaisua hakeneet Urho Mäkäräinen, Esko Heikkinen ja Antti Vuoti esittävät pyynnössään, että heidän mielestään Tempi Passati Oy:llä on ollut TyEL -vakuutuksen alaisia työntekijöitä. Kunnanhalli tuksella ei ole ollut päätöstä tehdessään muuta tietoa, kuin tarjoajien tarjouksissaan esittämät tiedot. Sama pätee oikaisua hakeviin yh teistarjouksen tehneisiin. Kaluston osalta tarjouspyynnössä pyydetään ilmoittamaan vuosiluku, paikkaluku ja auton merkki. Paikkaluvun ilmoittamistapaa ei ole määritelty. Tarjous täyttää tarjouspyynnön ehdot vaikka paikkaluku

28 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ on ilmoitettu merkinnän 12/13 -merkinnän sijaan. Tempi Passati Oy:n tarjouksessa on ilmoitettu alihankkijoiden käyttämisestä. "Alihankkijoita käytetään tarpeen mukaan, nimetään ja toi mitetaan liitteet tarjousten ratkettua". Em. merkintä on riittävä, kos ka alihankkijoiden tarve ei tarjouksen jättöhetkellä ole tiedossa (laki mies Sirpa Salo / Kuntaliitto). Tempi Passati Oy:ta on pyydetty toi mittamaan tiedot alihankkijoista tarjouspyynnön mukaisina hankinta päätöksen tekemisen jälkeen. Tarjouspyynnössä ei ole rajoitettu ali hankkijoiden käyttämistä, mutta niiden käytöstä tulee ilmoittaa tarjouspyynnössä, niin kuin Tempi Passati Oy on tehnyt. Tarjouspyynnön mukaan tarjoaja vas taa alihankkijan toimista niin kuin omis taan. Mi käli tar jouk ses sa ei rajata kaluston kokonaismäärää, tarjoaja vastaa sii tä, että hä nellä on tarvittava kalusto koko tarjotun liiken teen ajan. Tempi Passati Oy:n tarjous sisällöstä ei voida vetää johtopäätöstä, et tä se olisi luonteeltaan yhteistarjous niin kuin oikaisuvaatimuksessa esitetään, eikä muutoksenhakija ole esittänytkään perusteluksi muuta kuin sen, että valmistelussa tarvittavia tietoja on kysytty tarjoa jan valtuutuk sella tarjousta laadittaessa asiantuntijana käytetyltä toistelta autoilijal ta. Asiantun ti jan käyttö tar jouk sen laa dinnassa ei ole kiel lettyä eikä se ole myöskään tar jouspyyn nön vastaista. Kunnanhallitus ei ole ollut hankintapäätöstä tehdessään siinä käsityksessä, että Tempi Passati Oy hoitaa tarjouksen mukaisen lii kenteen yhdellä autolla ja yhdellä liikenneluvalla. Yri tys on il moit ta nut tar jous pyyn nön ka lus to -koh das sa oman kalus tonsa (yksi au to), minkä li säksi yritys on il moitta nut käyt tävänsä ali hank kijoita. Käytet tävistä alihank kijoista on toimi tettu kun nalle luette lo. Tempi Passati Oy:n tarjouksesta käy ilmi pyydetty päivähinta jokaisen kohteen osalta. Se, että tarjouksessa hankintakauden kokonaishinta on päivähinnalle tarkoitetussa kohdassa, ei tee tarjouksesta tarjouspyynnön vastaista tai riitä hylkäysperusteeksi. Päivähinta on ilmoitettu alimmalla rivillä. Käytetty alv (9 %) voi daan las kea päivähinnasta ja näin saada alv:n osuus. Avauspöytäkirjan liitteellä hinnat on esitetty alv 0. Tarjouspyynnössä on pyydetty esittämään päivän kokonaishinnan lisäksi reittihinta. Reittihinnan laskentatapaa ei ole määritelty tarjouspyynnössä, eikä si ten yh tä ai noaa oikeaa tapaa voida osoittaa. Reittihinnoilta ei myöskään ole edellytetty, että niiden yhteissummasta voidaan suoraan johtaa päivähinta. Reittihinta on lähinnä informatiivinen tieto ja tulee käytettäväksi siinä harvinaisessa tapauksessa, että jokin reitti voisi jäädä kokonaan pois sopimuskauden aikana. Tässä tapauksessa tarjoaja on sitoutunut ilmoittamaansa reittihintaan. Tar jouskilpailu on ratkaistu ainoastaan kohteen päivähinnan perusteel la. Viittaus edelliseen tarjouskierrokseen ei liity nyt käsiteltä vänä olevaan hankintaoikaisuun.

29 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Valmistelija: hallintosihteeri, puh Ristijärven kunnanhallitus päättää hylätä Urho Mäkäräisen, Esko Heikkisen ja Antti Vuotin al le kirjoittaman hankintaoikaisupyynnön edel lä selostus osassa esi te tyil lä perusteluilla ja pysyt tää tekemänsä han kin tapää töksen voi mas sa.

30 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus VASTINE MARKKINAOIKEUDELLE KOULUKULJETUSTEN HANKINTAPÄÄTÖSTÄ KOS- KEVASTA VALITUKSESTA 180/10/2010 KHALL 186 Markkinaoikeus varaa Ristijärven kunnalle julkisista hankinnoista annetun lain nojalla tilaisuuden vastineen antamiseen oheisen valituksen johdosta. Vastineen yhteyteen pyydetään liittämään jäljennös kaikista asiaan oleellisesti vaikuttavista asiakirjoista. Vastineessa pyydetään selvittämään milloin ja miten valittajalle on annettu tieto hankintapäätöksestä sekä, onko hankintasopimus jo allekirjoitettu tai hankintapäätös muutoin pantu täytäntöön. Vastine pyydetään toimittamaan viimeistään tiistaina Markkinaoikeudelle lähetetty valitus on samansisältöinen kuin kunnanhallitukselle lähetetty hankintaoikaisupyyntö. Kunnalle on toimetettu tieto asian saattamisesta markkinaoikeuteen Liite 4 Liite 5 Valitus Ristijärven kunnanhallituksen vastine Valmistelija: hallintosihteeri, puh Ristijärven kunnanhallitus päättää lähettää liitteellä esitetyn vastineen markkinaoikeudelle.

31 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus HINTAA KOSKEVA HANKINTAOIKAISUPYYNTÖ 180/10/2010 KHALL 187 Urho Mäkäräinen, Esko Heikkinen ja Antti Vuoti ovat jättäneen kunnanhallitukselle tarjoushintaa koskevan oikaisupyynnön. Hankinnan valmistelun yhteydessä suoritettuun tiedusteluun tarjoaja on il moitta nut, että tarjouspyynnössä ilmoitetuista reittihinnoista muodos tuu kohteen hinta, mikä on tarjouskilpailun ratkaisun perusteena. Hintaa koskeva oikaisupyyntö on perusteltu yhden reitin poisjäännillä reittihinnoittelusta. Val mistelussa reitin poisjääntiä ei voinut todeta, koska jokaiselle reitille oli ilmoitettu hinta. Päätöksen oikaiseminen hinnan osalta ei vaikuta kohteen liikennöitsijän valintapäätökseen. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus hyväksyy oikaisupyynnön ja vahvistaa reitin 3 hinnaksi tarjouksessa esitetyn 117,94 euroa / päivä (sis. alv).

32 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus KOULUKULJETUSTEN VÄLIAIKAINEN JÄRJESTÄMINEN KHALL 188 Kunnanhallitus on päätöksellään valinnut koulukuljetuksista järjestetyn tarjouskilpailun perusteella liikennöitsijät kul jetusten hoi tamiseksi lukuvuodeksi Kunnanhallituksen päätöksestä on jätetty valitus markkinaoikeuteen. Hankintalain 93 :n mukaan hankintayksikkö voi järjestää hankinnan valituksesta seuraavasta täytäntöönpanokiellosta huolimatta, jos han kinnan luon ne ei salli hankinnan lykkäämistä markkinaoikeuskäsitte lyn ajaksi. Hankintayksikkö voi tehdä väliaikaisen sopimuksen hankintamenettelyyn osallistuneen tai aiemman toimittajan kanssa. Väliaikaisessa sopimuksessa on syytä sopia sopimuksen päättymisestä viimeistään markkinaoikeuden ratkaisun tullessa lainvoimaiseksi tai jos markkinaoikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden päätös on hankintayksikölle kielteinen, kun uusi kilpailutus on suoritettu tai virhe korjattu. Tarkoituksenmukaisempaa olisi tehdä väliaikainen sopimus suoritetun hankintamenettelyyn osallistuneiden toimittajien kanssa, koska oppilastiedot, reitit sekä koulun al ka mis- ja päättymisajat ovat muuttuneet. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Ristijärven kunta tekee väliaikaisen sopimusken hankintamenettelyyn osallistuneiden valittujen toimittajien kanssa.

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Kunnanvaltuusto 18.08.2010 AIKA 19:00-19:52 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 35 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 36 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Anna-Maija Syri poistui kokouksesta esteellisenä (HallintoL 28,1 kohta 3) tämän asian kä sit te lyn ajaksi.

Anna-Maija Syri poistui kokouksesta esteellisenä (HallintoL 28,1 kohta 3) tämän asian kä sit te lyn ajaksi. Kunnanhallitus 74 07.05.2012 Kunnanhallitus 112 25.06.2012 Kunnanhallitus 164 28.09.2012 Kunnanhallitus 88 22.04.2013 Kunnanhallitus 165 16.09.2013 Kunnanhallitus 208 28.10.2013 Kunnanhallitus 3 16.01.2017

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1 ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1 Elinkeinotoimikunta AIKA 18.01.2017 klo 17:00 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KOKOUSASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 14.01.2015 AIKA 19:00-19:12 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (6)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (6) EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1 (6) Kaavatoimikunta Aika 24.08.2015 klo 13:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet Aaltonen Asta Kalli Timo Korhonen Esko Kyllöinen

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154)

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kunnanvaltuusto 48 18.06.2014 Kunnanhallitus 314 15.12.2014 Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kvalt 18.06.2014 48 Kvalt 18.06.2014 48 18.6.2014 16.6.2014

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ehdotus Nellimintien peruskorjauksen rahoittamiseksi / talousarvion muuttaminen / sopimus Lapin ELY-keskuksen kanssa

Ehdotus Nellimintien peruskorjauksen rahoittamiseksi / talousarvion muuttaminen / sopimus Lapin ELY-keskuksen kanssa Kunnanhallitus 451 01.12.2014 Valtuusto 71 11.12.2014 Kunnanhallitus 3 18.01.2016 Valtuusto 4 17.03.2016 Kunnanhallitus 222 22.08.2016 Valtuusto 25 12.09.2016 Kunnanhallitus 312 08.11.2016 Ehdotus Nellimintien

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 176 Sivistyslautakunta Aika 07.12.2016 klo 15:00-15:35 Paikka Kalajoen kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Kunnanhallitus 23.06.2014 AIKA 17:30-18:30 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 138 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 139 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu.

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu. Sivistyslautakunta 95 08.12.2014 Kunnanhallitus 248 15.12.2014 Otto-oikeuden käyttäminen / Urajärven koulun sisäilma-asiat SLTK 95 8.12.2014 Urajärven koulun sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet syys lu ku

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella, Kaavoitustoimikunta 7 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 27 11.05.2015 Kunnanhallitus 119 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 43 24.09.2015 Kunnanhallitus 228 19.10.2015 Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen Kaavatoimikunta 11 24.08.2015 Kaavatoimikunta 1 08.02.2016 Valtuusto 46 23.05.2016 Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen 101/10.02.02/2015, 421/10.02.02/2012 Kaavatmk 24.08.2015 11 Kaavatoimikunta

Lisätiedot

Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti:

Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti: Kunnanhallitus 142 16.06.2014 Kunnanhallitus 198 06.10.2014 Kaavoitusjaosto 8 25.02.2015 Kunnanhallitus 115 02.03.2015 Kaavoitusjaosto 12 27.10.2015 Kaavoitusjaosto 11 13.06.2016 Kaavoitusjaosto 18 11.10.2016

Lisätiedot

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa.

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa. Tekninen lautakunta 29 03.05.2016 Yksityistieavustukset 2016 103/02.05.01/2016 Teknltk 03.05.2016 29Outokummun hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta toimii tielau ta kun ta na, jonka tehtävänä on

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. Kunnanhallitus 174 12.08.2013 Kunnanhallitus 227 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 60 11.11.2013 Kunnanhallitus 29 15.02.2016 Esisopimus ja maankäyttösopimus K Vizitin Oy:n kanssa 47/14.02/2013 Kh 12.08.2013

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Pyhäselkä-Telmonselkä osayleiskaavamuutos tilalla Väärälahti RN:o 13:67 ( )

Pyhäselkä-Telmonselkä osayleiskaavamuutos tilalla Väärälahti RN:o 13:67 ( ) Tekninen lautakunta 81 18.08.2015 Kunnanhallitus 118 24.08.2015 Tekninen lautakunta 126 08.12.2015 Kunnanhallitus 200 14.12.2015 Tekninen lautakunta 31 15.03.2016 Kunnanhallitus 54 04.04.2016 Pyhäselkä-Telmonselkä

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Tilike-johtokunta Aika 17.04.2012 klo 15:00-16:40 Paikka Kiteen kaupungintalo, Pajari-neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Eronen Yrjö 15:00

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella, Kaavoitustoimikunta 5 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 28 11.05.2015 Kunnanhallitus 120 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 50 12.10.2015 Kunnanhallitus 229 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 87 10.11.2015 Kymijoen -

Lisätiedot

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 Ilmoitusasiat 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 1) Julkista hankintaa; asu mis- ja hoivapalveluita koskeva markki naoi keuden päätös

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Välikankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laatiminen 76/ /2014

Välikankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laatiminen 76/ /2014 Tekninen lautakunta 90 28.08.2014 Tekninen lautakunta 22 18.02.2015 Tekninen lautakunta 108 17.09.2015 Tekninen lautakunta 26 17.03.2016 Tekninen lautakunta 44 19.05.2016 Kaupunginhallitus 129 07.06.2016

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 /2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 08.11. 2010 klo 17.00 18.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion Teknisten palveluiden 34 29.05.2013 Teknisten palveluiden 47 27.08.2014 Teknisten palveluiden 66 11.12.2014 Teknisten palveluiden 3 05.02.2015 Teknisten palveluiden 30 27.04.2015 Kaupunginhallitus 69 04.05.2015

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (8)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (8) EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1 (8) Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta Aika 03.03.2016 klo 18:00-19:00 Paikka Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet et Hiljanen Joni Hirvelä Kimmo

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 07.12.2016 AIKA 07.12.2016 kello 17:00-17:40 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 9/2016 1 04.10.2016 Aika Paikka 04.10.2016 klo17:00 Tuorilan koulu Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 79 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2010 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2010 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2010 1 Kunnanhallitus 13.12.2010 AIKA 18:30-19:30 PAIKKA Kunnanhallituksen työhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 273 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 274 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot