Helaakoski Matti jäsen. Keskitalo Tarja Lintunen Pirkko jäsen Louhimaa Tyyne jäsen. Peltoniemi Raino jäsen. Tervonen Antero sivistystoimenjohtaja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helaakoski Matti jäsen. Keskitalo Tarja Lintunen Pirkko jäsen Louhimaa Tyyne jäsen. Peltoniemi Raino jäsen. Tervonen Antero sivistystoimenjohtaja"

Transkriptio

1 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika klo 18:00-19:30 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Nousiainen Matti 1. varapuheenjohtaja Tuuttila Anna-Liisa 2. varapuheenjohtaja Flink Eija jäsen Helaakoski Matti jäsen Jukkola Jaakko jäsen Kallio Tenho jäsen Keskitalo Tarja jäsen Lintunen Pirkko jäsen Louhimaa Tyyne jäsen Mattila Olli jäsen Pahkala Matti jäsen Peltoniemi Raino jäsen Pirkola Ari jäsen Salmela Mikko jäsen Sarpola Tuula jäsen Tiirola Tiina jäsen Sarpola Eero varajäsen Muut osallistujat Soronen Matti kunnanjohtaja Widnäs Helena palveluesimies Tuuttila Pirkko tekninen johtaja Tervonen Antero sivistystoimenjohtaja Poissa Grekula Toni jäsen Koivusipilä Hannu jäsen Kotikangas Sauli jäsen Rantanen Niko jäsen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT Risto Kittilä :t Matti Soronen PÖYTÄKIRJAN Pyhäjoki TARKASTUS Allekirjoitukset Raino Peltoniemi Ari Pirkola

2 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ PÖYTÄKIRJA Pyhäjoen kunnantalo, YLEISESTI hallinto-, elinkeino- ja perusturvaosastolla klo NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Matti Soronen, kunnanjohtaja

3 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika klo 18:00-19:30 Paikka Kunnantalon valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 79 Nimenhuuto sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen vaali Vuoden 2017 koiraverosta päättäminen Kiinteistövero vuodelle Kunnan tuloveroprosentin päättäminen vuodelle Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän tilintarkastussopimukseen liittyvän 192 option käyttäminen 85 Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen kuntarahoitusosuudet v Seitsemän huoneiston hankinta Asunto Oy Pyhäjoen Koskipuistosta Ollinmäki II / Infra / Urakoitsijoiden valinta / Väliraportti / 198 Hulevesisuunnitelman toteutus 88 Lisämääräraha Annalan kotiseutumuseon Mehton sotilastorpan kunnostukseen Valtuutettujen aloitteet / Jaakko Jukkolan valtuustoaloite / Vastine Valtuutettujen aloitteet Kirjelmät ja päätökset Muut mahdolliset kiireellisesti käsiteltävät asiat Kokouksen päättäminen 215

4 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Valtuusto Nimenhuuto sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Valt Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokouk seen on vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta lähetettävä erik seen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Työjärjestyksen 12 :n mukaan läsnäolovelvollisuus on kunnanhalli tuksen puheenjohtajalla ja kunnanjohta jalla ja läsnäolo-oikeus kun nanhallituksen jäsenillä. Työjärjestyksen 10 :n mu kaisesta tiedotta misesta valtuusto on päättänyt (valtuusto ), että ko kouksista ilmoitetaan Pyhäjoen Kuulumiset lehdessä sekä kunnan www-si vuilla ja kokousaineisto lähetetään pääkirjastolle. Esityslista on työjärjestyksen 9 :n mukaan lähetettävä kokouskutsun yhteydes sä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Tämän kokouksen kokousaineisto on julkaistu sähköisessä kokoushallinnassa Ilmoitus kokouskutsun julkaisemisesta sähköisessä kokoushallinnassa on lähetetty sähköpostilla valtuutetuille, kunnan hallituksen puheen johtajalle ja kunnanhallituksen jä senille sekä kunnanjohtajalle torstaina Työjärjestyksen 14 :n mukaan läsnäolevat valtuutetut ja varavaltuu tetut todetaan nimenhuudolla, joka toi mi tetaan aakkosjärjestyksessä. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa es teen ilmoittaneet val tuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko valtuusto lailli sesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Kuntalaki 103 : Valtuusto on pää tös valtainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Suoritettiin nimenhuuto puheenjohtajan johdolla. Läsnäolijat on merkitty pöytäkirjan liitteenä olevaan läsnäololuetteloon. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Valtuusto vaali Valt Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kul la kin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Edellisellä valtuustokaudella pöytäkirjantarkastajat on valittu kullekin kokoukselle vuorotellen aakkosjärjestyksen mukaan. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkistamisvuorossa olisivat saman käytännön mu kai ses ti valtuutetut Raino Peltoniemi ja Ari Pirkola. Valtuusto päättää tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajien vaalista ja pöytäkirjan tarkastamisajasta ja -paikasta. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä klo kunnantalon hallinto-, elinkeino- ja pe rus tur va osastol la. Pöy tä kir ja tu lee tar kastaa ennen nähtäville asettamista. Valtuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Raino Peltoniemen ja Ari Pirkolan.

6 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 koiraverosta päättäminen Khall Koiraverosta annetun lain mukaan koirasta on suoritettava vuosittain koiraveroa sille kunnalle, jonka alueella koiraa edellisen kalenterivuoden (verovuoden) päät tyes sä on pysyvästi pidetty. Valtuusto voi päättää, että kunnassa ei ole suori tettava koiraveroa. Valtuusto voi täl löin myös päättää, että koiranomistaja ei ole velvollinen tekemään lain 5 ja 6 :ssä tarkoitettuja ilmoi tuksia ja ettei koirasta ole kirjoitettava 7 :ssä tarkoitettua val von ta lip pua. Koiravero on enintään 50 euroa, sen mukaan kuin valtuusto päättää. Valtuusto on vuosina päät tänyt, että koiraveroa ei peritä. Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuonna 2017 ei peritä koirave roa. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Valt Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.

7 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Valtuusto Kiinteistövero vuodelle 2017 Khall Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiin teis tö ve ro pro sent tien suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvis taa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään pro sen tin sadasosan tarkkuudella. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä. Jos ilmoitusta ei ole annettu mää rä ajas sa, verotuksessa voidaan noudattaa edellisen vuoden kiinteistöveroprosentteja, kuitenkin vähin tään alinta lain mukaista prosenttia. Kiinteistöveroprosenttien vaihteluväleihin on tulossa muutoksia vuodelle Muu tok set on jo osittain vahvistettu Lailla kiinteistöverolain muuttamisesta ( /1291), joka on tullut voimaan Hallitus on päättänyt syksyn 2016 budjettiriihessä kiinteistöverotukseen tehtävistä lisämuutoksista. Tältä osin hallituksen esitys (HE 174/2016) käsitellään eduskunnassa lokakuussa 2016 ja vahvistetaan näillä näkymin marraskuun alussa ennen kuin kuntien on il moi tet ta va veroprosenttinsa verohallinnolle. Esityksen mukaan yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluväli olisi 0,93-1,80 pro sent tia ja vakituisten asuinrakennusten vaihteluväli 0,41-0,90 prosenttia. Ylei sen kiinteistöveroprosentin alarajan korotus koskee myös muiden kuin va kituis ten asuinrakennusten veroprosenttia. Lisäksi kytkös vakituisen asuin ra kennuk sen ja muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosenttien välillä esite tään poistettavaksi. Rakentamattoman rakennuspaikan osalta vaihteluvälin alaja ylärajoiksi esitetään 2,00-6,00 prosenttia. Lakimuutosten tultua voimaan, ovat vuoden 2017 kiinteistöveroprosenttien vaih te lu vä lit: - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93-1,80 - vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti 0,41-0,90 - rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 2,00-6,00 - muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93-1,80 - yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00-1,35 - voimalaitosten veroprosentti 0,80-3,10 Mikäli kunta ei vahvista eri veroprosenttia rakentamattomien ra ken nus paik kojen, yleishyödyllisten yhteisöjen ja voimalaitosten osalta, määrätään näiden vero ylei sen kiinteistöveroprosentin mukaan. Yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan mää rä tään vero myös kaikista maa-alueista (myös asuinrakennusten tonteista), poik keuk se na yleishyödylliset yhteisöt ja rakentamattomat rakennuspaikat. Vesija tuulivoimalaitokseen, jonka nimellisteho on enintään 10 megavolttiampeeria, so vel le taan yleistä kiinteistöveroprosenttia, vaikka voimalaitoksille olisi vah vistet tu oma veroprosentti. Jos kunta on määrännyt erillisen yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentin, so-

8 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Valtuusto vel le taan sitä yleishyödyllisessä käytössä olevan rakennuksen lisäksi myös ra kennuk sen maapohjaan. Erillistä rakentamattoman rakennuspaikan veroprosenttia so vel le taan asuntotarkoitukseen kaavoitettuun rakentamattomaan ra ken nus paikkaan. Kyseinen veroprosentti ei koske kuitenkaan loma-asutusta varten kaa voitet tu ja rakennuspaikkoja. Valtuusto on määrännyt vuodelle 2016 kiinteistöveroprosentit seuraavasti: - yleinen 1,15 % - vakituiset asuinrakennukset 0,40 % - muut kuin vakituiset as.rak % - yleishyödylliset yhteisöt 0,00 % - voimalaitokset 3,10 % - rakentamaton rakennuspaikka 4,00 % Vuoden 2016 kiinteistövero prosenttien vertailua: Yleinen kiint.vero% 2016 Muutos 2015/16 Vakituinen asuinrak Muutos 2015/16 Muu vakit. asuinrak Muutos 2015/16 Koko maa 1,00 0,01 0,47 0,01 1,11 0,04 Pohjois-Pohjanmaa 0,99 0,01 0,46 0,00 1,05 0,01 Pyhäjoki 1,15 0,00 0,40 0,00 1,15 0,00 Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2017 kiinteistövero prosentit päätetään seuraaviksi: - yleinen 1,15 % - vakituiset asuinrakennukset 0,41 % - muut kuin vakituiset as.rak. 1,15 % - yleishyödylliset yhteisöt 0,00 % - voimalaitokset 3,10 % - rakentamaton rakennuspaikka 6,00 % Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Valt Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.

9 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnan tuloveroprosentin päättäminen vuodelle 2017 Khall Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a :n (520/2010) mukaan kun nan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään ve ro vuot ta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä. Tuloveroprosentti il moite taan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella (verotusmenettelylain 91 a 1 mo ment ti). Kuntalain 13 luvun 111 :ssä on säädetty, että "Viimeistään talousarvion hy väksy mi sen yhteydessä valtuuston on päätettä vä kunnan tuloveroprosentista, kiinteis tö ve ro pro sen tis ta sekä mui den verojen perusteista." Käytännössä tulee noudat taa verohallinnon määrittele mää määräaikaa. Vuoden 2016 talousarviossa ja kuntaliiton veroennustekehikossa vuosille on verotulokertymät arvioitu nykyisillä prosenteilla seuraavasti (1000 ): TA kunnallisvero kiinteistöveroa yhteisöveroa Kiinteistöverossa on huomioitu esitetyt korotukset. Tämän hetkisen arvion mukaan verotuloja v kertyy euroa. Ve ro hal lin non ennakkotiedon mukaan vuoden 2015 maksuunpantu kun nal lisve ron määrä on euroa. Taloussuunnitelma-arviot perustuvat veroennus tekehikkoon (oheismateriaalina). Kunnan verotulokerty mään vaikuttaa oleelli sesti työllisyys- ja väestökehi tys. Oheismateriaalina viimeisin talousarvio listauksen tuloslaskelma, jossa vero tu lo koh ta on arvioitu 20,25 % kun nallisverolla. Vuosikate olisi val mis te lu tilan tees sa euroa. Talousarvion realistisuutta ja to teu tumi sen reu na eh to ja arvioidaan kokouksessa. Vuoden 2016 tuloveroprosenttien vertailua: Tulovero% 2016 Muutos%-yks Koko maa 19,89 0,05 Pohjois-Pohjanmaa 20,43 0,01 Pyhäjoki 20,25 0,00 Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2017 päätetään 20,25 prosent tia.

10 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Valt Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.

11 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Valtuusto Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän tilintarkastussopimukseen liittyvän option käyttäminen 102/ /2013 Khall Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän tarkastuslautakunta kirjoittaa : "Tilintarkastukseen liittyvän option käyttäminen Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän tilintarkastuspalveluja koskeva hankin ta so pi mus on allekirjoitettu Sopimuksen mukaan "Sopimuskausi on Asiakas varaa mahdollisuuden option käyttöön Tällä va raudu taan sopimuskauden aikana tarkastussääntöihin mahdollisesti tehtäviin tar kastus kau den kestoa koskeviin muutoksiin. Optiolla tarkoitetaan Asiakkaan mahdollisuutta jatkaa sopimusta alkuperäisin eh doin. Optiokaudesta tehdään erillinen hankintapäätös ennen sopimuskauden päät tymis tä." Hankintalain 28 :n 3. momentin mukaan "...Suorahankinta voidaan tehdä enintään kolmen vuoden kuluessa akuperäisen sopimuksen tekemisestä." Ko. säännök sen perusteella optiokaudesta tehtävä päätös on tehtävä hyvissä ajoin ennen so pi mus kau den päättymistä. Ehdotus: Puheenjohtaja teki seuraavan päätösehdotuksen: Lautakunta päättää esittää jäsenkuntien valtuustoille, että tilintarkastussopimusta BDO Audiator Oy:n jatketaan entisin ehdoin tilikausien ti lin tar kastus ta koskien. Perusteena menettelylle on sote- ja maakuntauudistuksesta joh tuva poikkeuksellinen tilanne ja mahdollinen kuntayhtymän toiminnan lop pu minen. Hankinnan arvo alittaa kansallisen kynnysarvon. Tarkastuslautakunta: Hyväksyttiin. Merkittiin, että tilintarkastaja poistui tämän asian käsittelyn ajaksi ja pöytäkirjan pi tä jä nä toimi puheenjohtaja."

12 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Valtuusto Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Raahen seudun hy vin vointi kun ta yh ty män tarkastuslautakunnan ehdotuksen. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen Merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja Risto Kittilä poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Valt Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. _

13 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Valtuusto Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen kuntarahoitusosuudet v / /2013 Khall Raahen seutulautakunta kirjoittaa : "Vuoden 2017 talousarvio, TS ja henkilöstösuunnitelma 1272/ /2016 SELA 65 Kehittämiskeskuksen voimassa olevan hallintomallin mukaan seutulautakunnan teh tä vä nä on mm. luoda toimintastrategiat ja puitteet seutukunnan ke hit tä mistoi min nal le sekä vastata Raahen seudun yrityspalveluiden tuottamien pal ve luiden saatavuudesta ja kehittämisestä toimialueella. Seutulautakunnan rat kai su valtaan kuuluu kehittämiskeskuksen toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion hy väk sy mi nen esitettäväksi kaupungin ja kuntien valtuustoille. Raahen kaupungin vuoden 2017 talousarvion ja vuosien ta loussuun ni tel man raami on vuoden 2016 talousarvio/käyttösuunnitelma huo mioiden budjetointiohjeistuksen poikkeukset mm. lomarahaleikkaukset 1/3 osalta palk ka kus tan nuk sis sa. Toimielinten tulee hyväksyä talousarvio- ja käyt tö suun nitel man sa mennessä. Hyväksytyt esitykset liitteineen toimitetaan talous pääl li köl le. Kehittämiskeskuksen johtaja esittelee vuoden 2017 toimintasuunnitelmaa ja käyn nis sä olevia hankkeita, joiden avulla kehittämistyötä tehdään. Valmistelija: Risto Pietilä Päätösesitys (kehittämiskeskuksen johtaja): seutulautakunta Merkitään seutulautakunnan lähetekeskustelu tiedoksi ja ohjeeksi ke hit tä mis keskuk sen talousarvion laadintaan vuodelle 2017 Seutulautakunta: Hyväksyi esityksen. SELA 74 Alla olevassa taulukossa on laskettu vuoden 2017 talousarvion kuntaosuudet vuo den 2016 asukasluvulla Kuntarahoitus kasvaa vuoden 2016 ta lous arvion 19,52 eurosta 22,12 euroon/ asukas. Talousarvion kokonaisrahoitus kasvaa Kuntaosuuksien laskennassa on huomioitu Raahen kaupunginhallituksen oh-

14 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Valtuusto jeis ta mat lomarahavähennykset sekä sisäiset erät. Henkilöstösuunnitelman osalta tulee huomioida, että se sisältää Ke hit tä mis keskuk sen ja Raahen seudun yrityspalvelujen henkilöstön huomioiden käynnissä ole vat hankkeet. Mahdolliset uudet käynnistettävät hankkeet tulevat vai kut tamaan henkilöstön määrään, mutta päätökset näiden osalta tehdään kunkin hank keen hyväksymisen ja erillisten rekrytointipäätösten kautta. Liitteenä tulosyksikkökohtaiset laskelmat. Liite 1/5 Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2017 Liite 2/5 Yritysvaikutusten arviointilomake Valmistelija Risto Pietilä Päätösesitys (kehittämiskeskuksen johtaja): seutulautakunta - hyväksyy vuodelle 2017 esitetyt kuntaosuudet - hyväksyy vuoden 2017 henkilöstösuunnitelman - esittää kuntaosuudet kuntien valtuustojen hyväksyttäväksi - lopullinen vuoden 2017 talousarvio ja toimintasuunnitelma tuodaan myö hemmin seutulautakunnan hyväksyttäväksi - merkitsee yritysvaikutusten arviointilomakkeen tiedoksi Seutulautakunta: Hyväksyi esitykset" Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevat Raahen seutu kun nan kehittämiskeskuksen kuntarahoitusosuudet. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Valt Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. Liitteet 1 Seutulautakunta / Kuntarahoitusosuudet

15 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Valtuusto Seitsemän huoneiston hankinta Asunto Oy Pyhäjoen Koskipuistosta Khall YIT Rakennus Oy / Jari Virsunen kirjoittaa : "Pyhäjoen kunta Tarjous Tarjoamme Pyhäjoen kunnalle As Oy Pyhäjoen Koskipuistosta liitteen 1 mu kaiset asunnot (9 kpl) ja autopaikat (5 kpl) velattomaan myyntihintaan ,00. Asuntojen ja autopaikkojen myyntihinta on yhteensä ,00, jol loin loppuosuus rahoitetaan yhtiölainalla. Hyväksymällä tämän tarjouksen Pyhäjoen kunta sitoutuu ostamaan kaikki tar jotut asunnot ja autopaikat 2 viikon sisällä ko. kohteen RS-valmiuden saa vut ta mises ta. Tällöin YIT sitoutuu aloittamaan rakennustyöt tontilla mennes sä ja saattamaan kohteen valmiiksi mennessä. Tarjottu kokonaisuus sisältää/korvaa aikaisemmin sovitun Pyhäjoen kunnan sitou muk sen kolmen asunnon ostamisesta. Ystävällisin terveisin YIT Rakennus Oy Talonrakennus Pohjois-Suomi Jari Virsunen Aluejohtaja Liitteet Liite 1: Erittely tarjotuista asunnoista ja autopaikoista hintoineen " Liitteenä hinnasto. Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 1) varaa talousarvioon 2017 kustannuspaikalle Osakkeet ja osuudet euron määrärahan seitsemän liitteessä mainitun huoneiston ja viiden parkkipaikan hankintaan. Liitteessä näkyvät huoneistot ovat A07, A16, A17, A19, A26, A27 ja A35. Näiden huoneistojen yhteenlaskettu myyntihinta on Liitteessä näkyvät autopaikat ovat AP21, AP22, AP23, AP29 ja AP30. Autopaikkojen yhteenlaskettu kokonaishinta on Tarjouksen hyväksymisen ehtona on, että YIT Rakennus Oy aloittaa

16 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Valtuusto kohteen rakentamisen viimeistään ja saattaa sen valmiiksi viimeistään ) valtuuttaa kunnanjohtaja Matti Sorosen ja palveluesimies Helena Widnäsin allekirjoittamaan huoneistojen ja parkkipaikkojen kauppakirjat. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Valt Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. Liitteet 2 Tarjous Asunto Oy Pyhäjoen Koskipuiston asunto-osakkeista / YIT Rakennus Oy

17 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Ollinmäki II / Infra / Urakoitsijoiden valinta / Väliraportti / Hulevesisuunnitelman toteutus 29/ /2015 Khall Projektipäällikkö Antero Tiirinki kirjoittaa : "Toteuttamisesitys Ollinmäki, vaihe II, tiet ja valaistus Pyhäjoen kunnan johtoryhmä on kokouksessaan päättänyt käynnistää Ollinmäki II, suunnittelutyön joka käsittää kunnallistekniikan asemakaavan mukaisen lisäalueiden ja tilapäisen asumisen toimintoja varten. Hanke käsittää vesihuollon edellyttämät työt jotka toteuttaa Pyhäjoen Vesi Oy erillisenä hankkeena ja tiestön ja sen valaistuksen rakentamisen joka hoidetaan kunnan hankkeena. Tekninen lautakunta on kokouksessaan esittänyt hankkeen suunnittelutyön käynnistämistä ja nimennyt hankkeelle projektipäällikön. Tavoitteena on aloittaa tien rakentamisen suunnittelu ja toteutus nopealla aikataululla. Alustava suunnitelma kustannusarvion kera FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy n laatimana valmistui ( liite). Hankkeessa Ollinmäen uutta tiestöä rakennetaan noin 900 metriä ja jalankulku/pyörätietä noin 700 metriä. Suunnittelutyö valmistuu elokuussa jolloin hanke voidaan kilpailuttaa Hilma-hankkeena syyskuussa ja kunnan päätökset urakoitsijavalinnasta voidaan tehdä lokakuun aikana. Maanrakennustyöt tehdään marras-helmikuussa ja valaistus ja tiepintojen asfaltointi touko-kesäkuussa Liitteen mukaisen kustannusarvion mukaan hankkeen kustannusarvio on euroa ( alv 0%). Kustannusarviosta puuttuu valvonta ja yleiskulut ( arvio 5% yllämainitusta = euroa) joten hankkeen kustannusarvio on kokonaisuudessaan euroa (alv 0%). Toteuttamisesitys Esitämme että kunnanhallitus ja valtuusto hyväksyvät hankkeen ja myöntävät

18 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto toteuttamista varten määrärahan euroa joka jaetaan vuodelle 2015, euroa ja vuodelle 2016, euroa, (alv t 0%). Hanketyöryhmän puolesta Antero Tiirinki " Liitteenä suunnitelmakartta, katusuunnitelma, kustannusarvio ja piirustukset. Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää määrärahan vuodelle 2015 Ollinmäki II toteuttamiseen Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen jäsen Eija Flink esitti, että määrärahaa ei esitetä valtuustolle. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Eija Flink jätti päätökseen eriävän mielipiteen. Valt Keskustelun kuluessa valtuutettu Jaakko Jukkola esitti valtuuston työ jär jes tyksen 19 mukaisesti, että asia jätetään pöydälle. Asian pöydälle panoa kannatti val tuu tet tu Tyyne Louhimaa. Valtuuston puheenjohtaja Risto Kittilä totesi, että asian pöydälle panosta on suo ri tet ta va äänestys. Äänestystavaksi puheenjohtaja esitti ni men huu to ää nes tystä, joka hyväksyttiin. Äänestysjärjestykseksi puheenjohtaja esitti seuraavaa: Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävä JAA ja ne, jotka kannattavat asian pöydälle pa noa äänestävät EI. Äänestysjärjestys hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 13 JAA-ääntä ja 4 EI-ääntä. Ää nes tys tu los on merkitty pöytäkirjan liitteenä olevaan läsnäololuetteloon. Valtuuston puheenjohtaja totesi, että asian käsittely valtuustossa jatkuu. Asiasta käytiin vilkas keskustelu. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa ei tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeavaa esitystä.

19 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Khall Projektipäällikkö Antero Tiirinki kirjoittaa : "Hankintaesitys Ollinmäki, vaihe II, uusien teiden rakennekerrokset, katuvalaistus ja teiden asfal toin ti. Tekninen lautakunta on kokouksessaan esittänyt hankkeen suun nit telu työn käynnistämistä ja nimennyt hankkeelle projektipäällikön. Hankkeessa Ol lin mä en uutta tiestöä rakennetaan noin 900 metriä ja jalankulku/pyörätietä noin 700 metriä. Tavoitteena on aloittaa tien rakentamisen suunnittelu ja toteutus nopealla ai katau lul la siten, että uusien teiden rakennekerrokset ja katuvalaistuksen kaapelit ja va lai sin ja lus tat rakennetaan marraskuun 2015-tammikuun 2016 aikana sekä touko kuus sa 2016 asfaltoidaan ja viimeistellään katurakenteet sekä asennetaan katu va lais tus pyl väät kytkettynä paikoilleen. Pyhäjoen kunnanvaltuusto on kokouksessaan , hyväksynyt tämän hank keen toteuttamisesityksen ja myöntänyt toteuttamisesityksen mukaisen han ke ra hoi tuk sen. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio on euroa ( alv 0%). Hankkeen suunnittelutyö valmistui syyskuussa ja suunnitelmien mukainen hanke kilpailutettiin Hilma-hankkeena aikana. Saatujen tarjousten avaus pöy tä kir ja liitteenä. Tarjousten selonottoneuvottelut käytiin edullisimmat tarjoukset jättäneiden urakoit si joi den kanssa jossa täsmennettiin työvaiheiden tarjousten si sältöä. Urakoitsijoille annettiin lisäaikaa saakka täsmentää tarjouksensa si säl töä. Tarjousten hintavertailu on liitteenä jossa tarkistetut hinnat on merkitty pu nai sel la. Hankintaesitys: Esitän että: 1. kunnanhallitus hyväksyy tiealueiden maanrakennustöiden ja katualueiden ra ken ne ker ros ten sekä katuvalaistuksen urakoitsijaksi JP-Matic Oy n ko ko naishin nal la euroa (alv 0%). 2. kunnanhallitus hyväksyy asfaltointiurakoitsijaksi Lemminkäinen Infra Oy n kokonaishinnalla euroa (alv 0%).

20 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto valtuuttaa tilaamaan eri tilauksella teiden rakennekerroksiin tarvittavan ma suu ni hie kan 4000 m3, vastaa 6400 tonnia, saadun tarjouksen (liite) mu kai sesti kokonaishintaan euroa (alv 0%). 4. hyväksyy tilaamaan alueen viherrakennus- ja kuivaustöitä kohdan 1. urakan lisätyönä tai vaihtoehtoisesti edullisimmalla työkonehinnalla kus tan nus ar vioon kuuluvalla noin euron määrärahan osuudella. Yllämainittujen hankintojen hyväksynnän jälkeen tähän hankkeeseen sidotut kus tan nuk set ovat euroa (alv 0%). Summa sisältää myös pro jek tin hoi toku lut 30 k ja mahdollisten lisätöiden kulut 43k. Tämän esityksen mukaisesti hy väk syt ty kustannusarvio tulee alittumaan noin 33 k. Pyhäjoella Antero Tiirinki, projektipäällikkö" Antero Tiirinki saapuu kokoukseen esittelemään asiaa kunnanhallitukselle. Liitteenä: - tarjousten avauspöytäkirja - tarjousten hintavertailu - tarjous masuunihiekasta Ehdotus: Kunnanhallitus 1. hyväksyy tiealueiden maanrakennustöiden ja katualueiden rakennekerrosten sekä katuvalaistuksen urakoitsijaksi JP-Matic Oy:n kokonaishinnalla euroa (alv 0%), 2. hyväksyy asfaltointiurakoitsijaksi Lemminkäinen Infra Oy:n kokonaishinnalla euroa (alv 0%), 3. hyväksyy tilaamaan eri tilauksella teiden rakennekerroksiin tarvittavan masuunihiekan 4000 m3, vastaa 6400 tonnia, saadun tarjouksen (liite) mukaisesti kokonaishintaan euroa (alv 0%), 4. hyväksyy tilaamaan alueen viherrakennus- ja kuivaustöitä kohdan 1. urakan lisätyönä tai vaihtoehtoisesti edullisimmalla työkonehinnalla kustannusarvioon kuuluvalla noin euron määrärahan osuudella, 5. valtuuttaa kunnanjohtajan ja palveluesimiehen allekirjoittamaan asiaan liittyvät urakkasopimukset

21 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Projektipäällikkö Antero Tiirinki esitteli kokouksessa hankekokonaisuuden. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa Merkittiin, että kunnanhallituksen jäsen Raino Peltoniemi poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Khall Projektipäällikkö Antero Tiirinki kirjoittaa : "Pyhäjoen kunta Ollinmäki II infra uudet tiet ja katuvalaistus. Projektin väliraportti Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti toteutetaan Ollinmäki, vaiheen II teiden ja katuvalaistuksen rakentaminen loppuvuoden 2015 ja alkukesän 2016 aikana. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio on euroa. Projektipäälliköksi nimitettiin osa aikaisena ins. Antero Tiirinki. Projekti päätettiin jakaa kahteen urakkavaiheeseen jossa ensimmäisenä to teu tetaan teiden pohjatyöt ja rakennekerrosten tekeminen sekä katuvalaistuksen osuus. Toisessa vaiheessa toteutetaan kesäkuussa 2016 teiden asfalttipinnoitustyöt ja tie luis kien osittaiset viherrakenteet pahimpien louhospaikkojen peitteeksi. 1. Suunnittelutyöt Urakkakilpailutusta varten tilattiin alustavat suunnitelmat seuraavasti: - Rakennesuunnitelmat ja työpiirustukset, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy kesä-syyskuussa Muut hankeasiakirjat tarjouskyselyä varten laati projektipäällikkö. 2. Urakointi Urakkatarjouspyynnöt julkaistiin kansallisessa HILMA- hankemenettelyssä syksyl lä Kysely mahdollisti urakan jakamisen osa-alueisiin. Urakoitsijaksi valittiin teiden ja katuvalaistustöiden suorittajaksi edullisimman ko ko nais tar jouk sen jättänyt JP- Matic Oy, Oulusta kokonaishintaan eu-

22 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto roa (alv 0%). Asfaltointiurakoitsijaksi valittiin Lemminkäinen Oy kokonaishintaan euroa (alv 0%). 3. Rakennustyöt. Työmaan rakennustyöt aloitettiin kiireellisenä marraskuussa 2015 koska suunnit te lu töi den käynnistäminen oli viivästynyt erinäisistä syistä johtuen keväällä Tarvittavia maaperätutkimuksia ei suunnittelua varten ehditty tehdä. Maaperän humuskerroksen ja löysien maa-ainesten poiston yhteydessä todettiin et tä kantava maanpinta teiden alueella on huomattavasti alempana kuin urakoin ti vai hees sa oli arvioitu. Tien pohjakerrosten täytteeksi on jouduttu ajamaan huo mat ta via määriä kivilouhosta ja samoin kunnan erikseen hankkiman ma suuni hie kan määrää on jouduttu kasvattamaan alkuperäiseen suunnitelmaan ver rattu na. 4. Työmaatilanne Työt työmaalla jouduttiin keskeyttämään joulun jälkeen v maaperän jää tymi sen vuoksi. Teiden rakennekerroksista on valmiina noin 85 % kokonaislaajuudesta. Ka tu valais tuk sen anturat valaisinpylväineen ja kaapelointi on rakennettu mutta lo pul linen kytkentä ja valaisinpilarien asemointi on tekemättä. On sovittu että teiden rakennekerrosten lopputyöt käynnistetään uudelleen roudan sulamisen jälkeen viimeistään toukokuun alussa vuonna 2016 jolloin myös teh dään tieluiskien viimeistelytyöt ja katuvalaistuksen kytkentätyöt. Työt tulee lop puun saat taa kesäkuussa Asfaltointityöt voidaan aloittaa ja loppuunsaattaa kesäkuussa 2016 jolloin hanke val mis tuu. 5. Toteutuneet kustannukset vuoden 2015 lopussa: - Teiden rakennekerrokset, urakkaosuus yhteensä ,48 euroa (alv0%) - Masuunihiekan hankinta (kunnan oma hankinta) yhteensä ,53 euroa (alv 0 %) - Alueen laskuojien avaus ja kaivuutyöt ( Pekka Tirilä) 1914 euroa (alv 0%) Yhteensä vuoden 2015 aikana toteutuneet rakennuskustannu8kset ilman suunnit te lu ja valvontakuluja oli ,01 euroa (alv.0%).

23 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Khall Hankkeen hyväksymisvaiheessa kesällä 2015 arvioitiin vuoden 2015 toteutuviksi kus tan nus ten osuudeksi euroa. Vaikka hankkeen teiden rakennekerrosten osalle on jouduttu hyväksymään li säku lu ja niin eräitä maaperän raivauskustannuksia on säästynyt joten uskon että pro jek ti pystytään pitämään alkuperäisen kustannusarvion mukaisena Antero Tiirinki" Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee väliraportin tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Antero Tiirinki kirjoittaa : "Ollinmäki teollisuusalue Hulevesien johtaminen tonttien rajoille kaivettaviin veto-ojiin Taustaa: Ollinmäen rakentamisen ykkösvaiheessa rakennettiin tiet ja niiden vierustoille ojat laaditun suunnitelman mukaan. Hulevesien johtamisesta ei ollut suun ni telmaa vaan alueen vedet kulkeutuivat olemassa oleviin vanhoihin sarkaojiin joita avar ret tiin hieman paremmin johtaviksi. Ollinmäki 2. vaiheessa rakennettiin vain uusi suunnitelman mukainen tiestö. Kol mea veto-ojaa avattiin työmaa-alueelta mereen päin yhteensä noin 600 metrin matkalta jotta alueen pintavedet saatiin laskettua mereen. Nyt tonttien varaamisten ja rakentamisen aikana veto-ojat halutaan siirtää tonttien rajoille ja syventää siten että sulamisvedet kulkeutuvat alueelta ja myös 8-tien takaa tulvivat sade-, ja sulamisvedet saadaan johdettua ilman ongelmia me reen. FCG Suunnittelu Oy ltä tilattiin alkukesällä 2016 alueen kokonaisvaltainen hu leve si suun ni tel ma joka valmistui syyskuun alussa Hulevesisuunnitelman mu kai nen kaivuutöiden toteutus maksaa kustannusarvion mukaan eu roa. Kustannusten yhteenveto tällä hetkellä:

24 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Ollinmäki 2 tiet Budjetti Toteutuma alittui Ajettu lisätyönä Ollinmäki 1 vaiheessa suunnitelman mukaiselta läjitysalueelta myö hem min laaditun kaavan, korttelin 708 tontilta 2, humuspitoista ja runsaasti luon non ki viä sisältäneet maa-ainekset Roskarukalle, yhteensä noin m3, hin taan Maa-ainesten siirto tuli tarpeelliseksi koska kyseisestä tontista on tehty vuokrasopimus. Tällä hetkellä Ollinmäki 2 hyväksytty hankesuunnitelma on siis ylittynyt Esitys hulevesisuunnitelman toteuttamiseksi: Hyväksytään lisämääräraha vuodelle 2016 yhteensä , jolla katetaan jä temai den siirron lisäkustannus euroa ja sen lisäksi euroa hu le ve sisuun ni tel man toteuttamiseen loppuvuoden 2016 aikana jolla saadaan to teu tettua kiireellisimmät ja välttämättömimmät veto-ojien kaivuutyöt." Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää euron li sä mää rä rahan Ollinmäen II vaiheen rakentamisen loppuun saattamiseksi. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Valt Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. Liitteet 3 Ollinmäen alueen hulevesisuunnitelma raporttiluonnos 4 Ollinmäen alueen hulevesien nykytila 5 Ollinmäen alueen hulevesisuunnitelma kartta 6 Teknisen lautakunnan päätös läjitysmaksuista

25 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Valtuusto Lisämääräraha Annalan kotiseutumuseon Mehton sotilastorpan kunnostukseen Khall Sivistystoimenjohtaja Antero Tervonen kirjoittaa : "Kunnanhallitukselle Lisämääräraha Annalan kotiseutumuseon Mehton sotilastorpan kunnostukseen Museovirasto on päätöksellään Dno 300/15/MUS myöntänyt Mehton sotilastorpan kunnostukseen. Alkuperäisen päätöksen mukaan hanke on tullut toteuttaa vuoden 2015 loppuun mennessä, kunnostuksen to teut ta misel le on myönnetty lisäaikaa kuluvan vuoden loppuun. Kiireellisten korjausten tekeminen oli perusteltua paitsi siksi, ettei myönnetty avus tus jäisi käyttämättä, ennen kaikkea siksi ettei arvokas museorakennus vaurioi du enempää, jolloin sen kunnostuksesta voi aiheutua vielä suurempi työ ja kus tan nuk set, tai ettei rakennus pahimmassa tapauksessa tuhoudu. Kunnan sivis tys toi mel la ja teknisellä toimella ei ole kuitenkaan ollut taloudellisia eikä henki lös tö re surs se ja korjausten toteuttamiseen. Kiinteistöpäällikkö Pekka Pelttarin mukaan kustannusarvio korjauksen to teut tami ses ta Pohjois-Pohjanmaan museon laatiman korjaussuunnitelman mukaisesti oli si noin Esitän, että kunnanhallitus ryhtyisi toimenpiteisiin lisämäärärahan myön tä mi sek si Mehton sotilastorpan kunnostukseen kustannuspaikalle Mu seo. Antero Tervonen sivistystoimenjohtaja " Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää lisämäärärahan Meh ton sotilastorpan kunnostukseen kustannuspaikalle Museo. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Valt Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.

26 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Valtuusto Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Valtuutettujen aloitteet / Jaakko Jukkolan valtuustoaloite / Vastine Valt Khall Teknltk Valtuuston työjärjestyksen 5 :n mukaan kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnan hallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käy dään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava. Kunnanhallituksen on vuosittain maa liskuun lop puun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuu tettu jen te ke mistä ja kun nanhallitukselle lä hetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden lop puun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryh dytty. Valtuusto voi todeta, mitä aloit teista on käsitelty loppuun Valtuutettu Jaakko Jukkola jätti valtuustoaloitteen rasvattoman maidon käytöstä Pyhäjoen kunnan laitoksissa. Valtuustoaloite pöytäkirjan liitteenä. Valtuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kunnanhallitukselle jatkovalmisteluja varten. Ehdotus: Kunnanhallitus lähettää valtuustoaloitteen tekniselle lautakunnalle ja ruo ka palve lu- ja siivouspäällikölle valmisteltavaksi. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Jaakko Jukkolan valtuustoaloite rasvattoman maidon käytön lopettamiseksi Pyhäjoen kunnan laitoksissa on saapunut jatkovalmisteluja varten. Lainsäädännön linjaukset ravitsemukseen: Pyhäjoen kunnan keittiöissä on noudatettu virallisia ravitsemussuosituksia, jotka

27 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Valtuusto Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Suomessa antaa valtion ravitsemusneuvottelukunta. Päivähoidon ja kouluruokailun suositukset julkaistaan yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä opetushallituksen kanssa. Suosituksen perustana on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä koko väestön hyvän, riittävän ravitsemuksen turvaaminen ja kansantautiemme ehkäisy. Viralliset ravitsemussuositukset perustuvat tieteelliseen tutkimusnäyttöön, tietoon suomalaisten ruokailusta ja siinä tapahtuneista muutoksista sekä suomalaiseen ruokakulttuuriin. Ravitsemussuositusten taustalla oleva tieteellinen työ on tehty Pohjoismaiden ministerineuvoston asettamassa asiantuntijatyöryhmässä. Tämä tieteellinen näyttö on perustana Pohjoismaissa maakohtaisille suosituksille. Pohjoismaissa annetut ruokasuositukset ovat linjauksiltaan yhteneväiset. Ruokavalion kokonaisuuteen, ruoan valintaan ja lasten joukkoruokailussa käytettävien elintarvikkeiden laatuun liittyvät voimassa olevat suositukset ovat Terveyttä ruoasta - suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 sekä niiden pohjalta laaditut Syödään yhdessä ruokasuositukset lapsiperheille, Lisäksi voimassa on vielä Kouluruokailusuositus, Kouluruokailusuositusta uudistetaan parhaillaan ja uusi suositus tulee voimaan Siihen kirjattavat suositukset ovat samat kuin väestösuosituksessa lapsiperheiden ruokasuosituksessa. Päivähoidossa ja koulussa tarjottava ruoka on myös ruokakasvatusta, lasten ja nuorten terveellisten ruokailutottumusten elinikäistä edistämistä. Siten kodin, varhaiskasvatuksen ja koulun yhteistyö ruoka-asioissa on tärkeää. Kouluruokasuositusten mukaan koulussa lapsille tarjotaan rasvattomia tai vähärasvaisia maitoja tai piimiä. Samoin uusin väestösuositus ja lapsiperheiden ruokasuositus linjaavat maitovalmisteiden valinnan samalla tavalla. Maitovalmisteet ovat hyviä proteiinin, kalsiumin, jodin ja monen muun vitamiinin ja kivennäisaineen lähteinä merkittäviä suomalaisten ravinnossa. Rasvattomissa ja vähärasvaisissa maitovalmisteissa on kaikkia näitä ennen mainittuja ravintoaineita yhtä paljon kuin rasvaisissa maitolaaduissa. Rasvaisissa maitovalmisteissa on noin kaksi kolmasosaa rasvasta tyydyttynyttä eli kovaa rasvaa. Kova rasva on tieteellisesti osoitettu olevan haitallista erityisesti sekä rasva- että sokeriaineenvaihdunnan kannalta ja olevan yhteydessä yleisten kansantautiemme riskiin. Siten on perusteltua, että jo lapsuudesta lähtien käytetään rasvattomia ja vähärasvaisia maitovalmisteita ja vältetään siten terveyden kannalta epäedullisen kovan rasvan saantia. Ravitsemuksellisesti tyydyttynyt eli kova rasva on tarpeetonta. Tyydyttymättömät eli ns. pehmeät rasvat ovat elämälle, kasvulle ja kehitykselle välttämättömiä elimistön rakennusaineita. Niiden lähteeksi päivittäiseen ruokavalioon suositellaan mm. rypsiöljyä sekä kasvisöljyistä valmistettuja kasvisrasvalevitteitä. Rasvattomat ja vähärasvaiset maitovalmisteet kuuluvat lasten ja nuorten suositeltaviin aterioihin. Kansainvälisissä tiedeyhteisöissä arvostetussa pitkäkestoisessa suomalaisessa tutkimuksessa (Turun yliopisto, seuranta-aika yli

28 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Valtuusto Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto vuotta) on osoitettu, että rasvaton maito valintana lasten ruokavaliossa on yhteydessä jo lapsuudessa matalampaan haitallisen kolesterolin määrään veressä sekä parempaan valtimoterveyteen nuorena aikuisena. Rasvatonta maitoa juoneet lapset olivat useammin normaalipainoisia kuin rasvaisempia maitovalmisteita käyttäneet. Rasvattoman ja vähärasvaisten maitovalmisteiden valinnalle sekä päivähoito - että kouluruokailussa on vankka tieteelliseen arviointiin perustuva pohja. Lehtikirjoituksissa, blogeissa ja yksittäisten henkilöiden, mukaan lukien yksittäisten tutkijoidenkin, kannanotoissa voidaan esittää väitteitä, joita laaja-alainen, tieteellisen arviointikäytännön mukainen tutkimustieto ei tue. Ruokajuomina tarjottavat maidot ja piimä ovat vain yksi osa lapsen ja nuoren täysipainoista ateriaa. Ateriakokonaisuuteen kuuluvat kasvikset, marjat ja / tai hedelmät, pääruokana tarjottava lihaa, siipikarjaa, kalaa tai kasvisproteiinia sisältävä ruokalaji sekä peruna, viljalisäke tai pasta ateriakokonaisuuden mukaan. Lisäksi ateriaan kuuluvat täysjyväleipä, leipärasva ja salaatinkastike. Päivähoidon, esiopetuksen ja peruskoulun ruokailun järjestämisestä on säädetty varhaiskasvatus-, perusopetus- ja lukiolaissa sekä esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Päivähoitoruokailussa tavoitteena on, että ruoan laatu täyttää yleiset terveydelliset ja ravitsemukselliset vaatimukset ja että sitä tarjotaan riittävästi ja riittävän usein hoitopäivän aikana (Varhaiskasvatuslaki 2b ). Perusopetuslaki edellyttää terveellisen, tarkoituksenmukaisesti järjestetyn ja ohjatun, täysipainoisen maksuttoman ruokailun järjestämistä esiopetuksessa ja peruskouluissa (Perusopetuslaki 31 ). Täysipainoisuudella tarkoitetaan ravitsemussuosituksen mukaisia aterioita, jotka turvaavat lasten riittävää energian ja välttämättömien ravintoaineiden saantia. Ruokailu on osa esiopetuksen ja perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmaa ja päivittäinen osa koulun opetus- ja kasvatustehtävää. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määrätään, että kouluruokailu järjestetään siten, että se tukee oppilaiden oppimiselle, monipuoliselle kehittymiselle ja hyvinvoinnille asetettuja tavoitteita. Lähteet: - Valtion ravitsemusneuvottelukunta: Terveyttä ruosta suomalaiset ravitsemussuositukset, 2014: - ravitsemussuositukset_2014_fi_web.3_es.pdf - Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja opetushallitus: Kouluruokailusuositus, 2008: -

29 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Valtuusto Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Khall Kouluruokailusuositukset2008.pdf - Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2016: Syödään yhdessä ruokasuositukset lapsiperheille Ruokapalvelupäällikkö Eija Sarpola listaa nykyisen toimintamallin Pyhäjoen kunnan palvelukeskuksessa ja päivähoito- ja kouluruokailussa. Palvelukeskus Jokikartanossa ruokailevilla vanhuksilla on itsemääräämisoikeus, jonka perusteella he itse voivat valita, mitä maitoa he haluavat juoda. Tätä valinnanvapautta heiltä ei voi yksittäisen valtuutetun tai valtuutettujen aloitteesta viedä. Päivähoito- ja kouluruokailua koskevat ruokasuositukset, lainsäädäntö ja valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet eivät anna mahdollisuutta luopua rasvattoman tai vähärasvaisen maidon käytöstä päivähoito- tai kouluruokailussa. Edellä mainituilla perusteilla Pyhäjoen kunnan vanhuksille tarjotaan täysmaitoa ja rasvatonta maitoa. Kouluissa ja varhaiskasvatuksessa tarjotaan juomaksi edelleen rasvatonta tai vähärasvaista maitoa. Ehdotus: Tekninen lautakunta vastaa Jaakko Jukkolan valtuustoaloitteeseen noudattavansa nykyisiä lainsäädännön linjaamia, tieteelliseen tutkimusnäyttöön perustuvia suosituksia Pyhäjoen kunnan palvelukeskuksessa ja päivähoito- ja kouluruokailussa. Lautakunta hyväksyi ehdotuksen. Lisämaininta: Jaakko Jukkola jätti eriävän mielipiteensä ehdotukseen. Eriävä mielipide on liitetty tämän pykälän liiteasiakirjoihin. Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee selonteon tiedoksi ja antaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi. Valtuustoaloite katsotaan loppuun käsitellyksi. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. _

30 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Valtuusto Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Valt Keskustelun kuluessa valtuutettu Jaakko Jukkola ilmoitti, että hän ei ole tyytyväinen annettuun selontekoon. Valtuusto merkitsi valtuustoaloitteeseen annetun selonteon tiedoksi. Liitteet 7 Valtuustoaloite Jaakko Jukkola / Rasvattoman maidon käytöstä Pyhäjoen kunnan laitoksissa 8 Eriävä mielipide / Jaakko Jukkola (Tekltk )

31 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Valtuusto Valtuutettujen aloitteet Valt Valtuuston työjärjestyksen 5 :n mukaan kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnan hallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käy dään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava. Kunnanhallituksen on vuosittain maa liskuun lop puun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuu tettu jen te ke mistä ja kun nanhallitukselle lä hetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden lop puun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryh dytty. Valtuusto voi todeta, mitä aloit teista on käsitelty loppuun. Valtuutettujen aloitteita ei ollut.

32 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Valtuusto Kirjelmät ja päätökset Valt Liitteenä lähetetään valtuustolle tiedoksi seuraavat kunnanhallituksen päätökset: / Fennovoima Oy:n käytetyn ydinpolttoaineen kapselointija loppusijoituslaitoksen YVA-arviointiohjelma / Lausunto / Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maa kun tauu dis tuk sek si sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi / Pyhäjoen kunnan tiedotusohje Valtuusto merkitsi asiat tiedoksi.

33 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Valtuusto Muut mahdolliset kiireellisesti käsiteltävät asiat Valt Kuntalain 95 :n mukaan "Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti." Muita asioita ei ollut.

34 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Valtuusto Kokouksen päättäminen Valt Valtuuston puheenjohtaja Risto Kittilä kiitti valtuutettuja kokouksesta ja päätti kokouksen klo

35 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta, koska päätös perusteet: koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 79, 80, 89, 90, 91, 92, 93, Hallintolainkäyttölain 5 :n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika: Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitus on tehtävä valitusviranomaiselle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusviranomainen,osoite ja postiosoite: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Isokatu 4, 3.krs, PL 189, OULU Puhelin: Faksi: Sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät: 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pykälät: Valitusaika päivää Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi (Kuntalaki 95 ). Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan kuitenkin tulleen asianosaisen tietoon silloin, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tämä pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi Valituskirja: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi ja ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Liitetään pöytäkirjaan. Valituskirja on valittajan valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Päätös: Valtuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kunnanhallitukselle jatkovalmisteluja varten.

Päätös: Valtuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kunnanhallitukselle jatkovalmisteluja varten. Valtuusto 55 15.06.2016 Kunnanhallitus 294 11.07.2016 Tekninen lautakunta 111 08.09.2016 Kunnanhallitus 370 03.10.2016 Valtuusto 89 09.11.2016 Valtuutettujen aloitteet / Jaakko Jukkolan valtuustoaloite

Lisätiedot

Ollinmäki, vaihe II, tiet ja valaistus

Ollinmäki, vaihe II, tiet ja valaistus Kunnanhallitus 244 08.06.2015 Valtuusto 72 17.06.2015 Kunnanhallitus 447 26.10.2015 Kunnanhallitus 49 25.01.2016 Kunnanhallitus 365 03.10.2016 Valtuusto 87 09.11.2016 Ollinmäki II / Infra / Urakoitsijoiden

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto

Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto Resurssivaliokunta 7 17.10.2016 Kunnanhallitus 303 31.10.2016 Valtuusto 81 07.11.2016 KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2017 1355/02.03.01/2016 RESVK 7 Valmistelija vs. talousjohtaja Tarja Lempeä (p.

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Keskiviikkona alk. klo Kunnantalon valtuustosali

Keskiviikkona alk. klo Kunnantalon valtuustosali Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 6/2011 Valtuusto Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 alk. klo 18.00 Kunnantalon valtuustosali 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Lisätiedot

46/ /2015. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

46/ /2015. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. 412 28.09.2015 470 09.11.2015 508 07.12.2015 24 11.01.2016 64 08.02.2016 106 14.03.2016 178 26.04.2016 415 31.10.2016 Valtiokonttorin päätös koskien Oiva Valdemar Sarpolan perintöä / Lopputilitys / Saapuneet

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä Kokousaika 26.1.215 klo 17. Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 224 225 226 227 228 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Kiinteistöveron määrääminen

Lisätiedot

Helaakoski Matti jäsen. Keskitalo Tarja Koivusipilä Hannu jäsen Lintunen Pirkko jäsen. Peltoniemi Raino jäsen. Hietala Jukka-Pekka varajäsen

Helaakoski Matti jäsen. Keskitalo Tarja Koivusipilä Hannu jäsen Lintunen Pirkko jäsen. Peltoniemi Raino jäsen. Hietala Jukka-Pekka varajäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 239 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 21.10.2015 klo 18:00-19:50 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Nousiainen Matti 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Teknisen johtajan virka / Irtisanoutuminen / Saapuneet hakemukset / Julistetaan uudelleen haettavaksi / Saapuneet hakemukset / Virkavaali

Teknisen johtajan virka / Irtisanoutuminen / Saapuneet hakemukset / Julistetaan uudelleen haettavaksi / Saapuneet hakemukset / Virkavaali Kunnanhallitus 281 20.06.2016 Kunnanhallitus 335 05.09.2016 Kunnanhallitus 433 14.11.2016 Kunnanhallitus 479 12.12.2016 Kunnanhallitus 20 16.01.2017 Valtuusto 3 25.01.2017 Tekninen lautakunta 4 16.02.2017

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Keskitalo Tarja Peltoniemi Raino jäsen. Nousiainen Matti valtuuston varapuheenjohtaja. Pöytäkirja päätettiin tarkastaa kokouksessa.

Keskitalo Tarja Peltoniemi Raino jäsen. Nousiainen Matti valtuuston varapuheenjohtaja. Pöytäkirja päätettiin tarkastaa kokouksessa. PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 530 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika 30.05.2016 klo 20:00-20:42 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Pahkala Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017

Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 329 31.10.2016 Asianro 901/02.03.01/2016 107 Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 31.10.2016 329 Talousjohtaja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 Kunnanhallitus 263 11.11.2013 Valtuusto 89 18.11.2013 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 267/02.03.01/2013 KHALL 263 11.11.2013 Kuntalain 66 :n

Lisätiedot

306 Tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista ja muiden verojen perusteista päättäminen v Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka

306 Tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista ja muiden verojen perusteista päättäminen v Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka Tampere Ote pöytäkirjasta 13/2017 1 (6) Kaupunginvaltuusto, 306, 13.11.2017 Kaupunginhallitus, 617, 30.10.2017 306 Tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista ja muiden verojen perusteista päättäminen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa 1/2018 1 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikkona 31.01.2018 klo 19:00 Paikka Kunnantalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu 1 Nimenhuuto sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 Kunnanvaltuusto 101 11.11.2013 Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 KVALT 101 KHALL 273 Kunnanjohtaja Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien

Lisätiedot

Tuuttila Anna-Liisa 2. varapuheenjohtaja. Keskitalo Tarja Koivusipilä Hannu jäsen Lintunen Pirkko jäsen Louhimaa Tyyne jäsen. Peltoniemi Raino jäsen

Tuuttila Anna-Liisa 2. varapuheenjohtaja. Keskitalo Tarja Koivusipilä Hannu jäsen Lintunen Pirkko jäsen Louhimaa Tyyne jäsen. Peltoniemi Raino jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 53 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 18.03.2015 klo 18:00-18:42 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus 268 04.11.2014 Kunnanvaltuusto 55 10.11.2014 Kiinteistöveron veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 263/02.03.02/2014 Khall 04.11.2014 268 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen Kunnanhallitus 255 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 69 11.11.2013 Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen 349/02.03.02/2013 Kunnanhallitus 28.10.2013 255 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 )

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 ) Kunnanhallitus 456 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 148 11.11.2013 Kunnan kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodeksi 2014 1644/02.03.01/2011 Kunnanhallitus 28.10.2013 456 Kiinteistön sijaintikunnalle suoritetaan

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Jari Vanha Antero Hyvärinen NN puheenjohtaja sihteeri sihteeri 43

Jari Vanha Antero Hyvärinen NN puheenjohtaja sihteeri sihteeri 43 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52 Valtuusto 14.04.2014 AIKA 14.04.2014 klo 19:00-19:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh )

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Tekninen lautakunta 78 09.08.2016 Kunnanhallitus 267 22.08.2016 Valtuusto 55 29.08.2016 Valtuusto 2 30.01.2017 MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE 494-403-155-46 429/6/63/631/2016 Teknltk 09.08.2016

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Vuoden 2015 veroprosentit

Vuoden 2015 veroprosentit Kaupunginhallitus 450 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 121 12.11.2014 Vuoden 2015 veroprosentit 160/02.02.00/2014 KH 450 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Ympäristölautakunta Aika Torstai 06.04.2017 klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 51 Tarkastuslautakunta 08.05.2017 AIKA 08.05.2017 klo 13:00-16:05 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Luomala

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tietoimikunta 01.11.2017 Aika 01.11.2017 klo 17:00-17:45 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 4, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 103 Koululautakunta Aika 08.12.2016 klo 18:05-19:17 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki

SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki -3, KV 14.11.2012 18:30 SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 14.11.2012 Esityslista 6/2012 -2, KV 14.11.2012 18:30

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2016 19 Tarkastuslautakunta 25.05.2016 AIKA 25.05.2016 klo 08:00-10:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 21 12 Arviointikertomus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 Sosiaalilautakunta 08.09.2015 AIKA 08.09.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti:

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti: Kaupunginhallitus 345 26.10.2015 Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2016 1978/02.03.01.01/2015 Kaupunginhallitus 26.10.2015 345 Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %).

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %). Joutsan kunnanhallitus 215 19.09.2011 Kunnanvaltuusto 55 26.09.2011 Joutsan kunnanhallitus 29 30.01.2012 Joutsan kunnanhallitus 120 21.05.2012 Joutsan kunnanhallitus 210 22.10.2012 Kunnanvaltuusto 35 29.10.2012

Lisätiedot

Keskiviikkona 21.9.2011 alk. klo 18.00 Kunnantalon valtuustosali

Keskiviikkona 21.9.2011 alk. klo 18.00 Kunnantalon valtuustosali Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 5/2011 Valtuusto Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 21.9.2011 alk. klo 18.00 Kunnantalon valtuustosali 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Nimenhuuto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 28 Valtuusto 11.11.2014 AIKA 11.11.2014 klo 18:00-18:22 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 31

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Sosiaalilautakunta 28.03.2017 AIKA 28.03.2017 klo 18:06-18:36 PAIKKA KUNNANVIRASTON KAHVIO KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot