Siilinjärvi Haaparinne 4 Suunnittelu- ja rakentamisohjeet Kirjo- ja Sinisiipi Korttelit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siilinjärvi Haaparinne 4 Suunnittelu- ja rakentamisohjeet Kirjo- ja Sinisiipi Korttelit 8317-8321"

Transkriptio

1 Siilinjärvi Haaparinne 4 Suunnittelu- ja rakentamisohjeet Kirjo- ja Sinisiipi Korttelit Siilinjärven kunta, maankäyttöpalvelut 2008

2 RAKENTAMISOHJEET, ALUEKOHTAINEN OSA HAAPARINNE, vaihe 4 Kirjo- ja Sinisiipi; Korttelit Hyväksytty rakennuslautakunnassa SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 2. PÄÄSUUNNITTELIJA 4 3. SUUNNITELMAT 4 4. MAAPERÄ 4 5. RAKENNUSTEN SIJOITTAMINEN TONTILLE 5 6. RAKENNUSTEN SUUNNITTELU 5 7. KATTOMUOTO 6 8. OHJEET MATERIAALEISTA JA VÄREISTÄ 7 9. TALOUSRAKENNUKSET AIDAT MELUVALLI SUOSITELTAVAT PUUT JA PENSAAT 8 LIITTEET 1. Asemakaava määräyksineen 2. Havainnekuva 3. Korttelikartta 4. Kunnallistekniikka 5. Väritysohje 6. Asemapiirroksen sisältövaatimukset 7. Yhdyshenkilöt rakentamisessa H A A P A R I N N E 4 2

3 1. YLEISTÄ Rakennusten ja tontin suunnitteluun liittyviä kysymyksiä on käsitelty laajemmin rakentamisohjeitten yleisessä osassa. Tässä rakentamisohjeitten osassa käsitellään Haaparinteen neljättä rakentamisvaihetta. Ohjeiden pääpaino on tiedottavassa ja opastavassa aineistossa ja vain keskeisimmät rakentamistapaan liittyvät seikat on haluttu säädellä sitovilla määräyksillä (alleviivaus). Niistä ei yleensä voida hyväksyä tonttikohtaisia poikkeuksia, mutta sopivina kokonaisuuksina suunnitelmaa voidaan rakentajien yhteisestä toivomuksesta muuttaa. Ohjeiden laatimisen tavoitteena on saada alueen ilmeeseen taloryhmittäin ja rakennuksittain sopivasti vaihtelua ja yksilöllisyyttä kuitenkin niin, että alueelle syntyy riittävä yhtenäisyys. Yksittäisten rakennusten ulkomuodon ja värityksen tulisi olla hillitty. Tontin haltijan tulee toimittaa tämä ohje pääsuunnittelijalle. Lähtökohdat Tavoitteet Loivahkoa rinnemaastoa. Kaava sallii enintään 2-kerroksisten asuinrakennusten rakentamisen. Nykyisin tarjolla laaja valikoima hyvin erilaisia taloratkaisuja, joiden rajoittamaton käyttäminen samalla alueella aiheuttaisi levottoman lopputuloksen. Alueen etelä- ja itäreunoille rakennetaan meluvalli liikennemelun leikkaamiseksi ohjearvojen mukaiseksi. Yhtenäinen ja aikaa kestävä alueen yleisilme. Muodostetaan alueesta yhtenäinen, luonnonympäristöön sopeutuva kokonaisuus, joka koostuu yksilöllisistä taloista. Erottuminen Haaparinteen aikaisemmista vaiheista. Keinot Rakennusten hienovarainen maastoon istuttaminen. Huolellinen suunnitelmien yhteensovittaminen naapurusten kesken (lattiakorot, pintavedet yms.). Rakennusten selkeä perusmuoto. Julkisivussa selkeä päämateriaali ja -väri. Vaaleisiin väreihin painottuva värikartta, joka sallii materiaalien ja sävyjen vaihtelun. Ei levotonta koristelua eikä historiallisia tyylijäljitelmiä. Julkisivun enimmäiskorkeus 7 metriä. 3

4 2. PÄÄSUUNNITTELIJA Rakennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta vastaava pätevä henkilö, joka huolehtii siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset (pääsuunnittelija). Lisäksi maankäyttö- ja rakennusasetuksessa korostetaan, että rakennuksen suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta vastaavalla henkilöllä tulee olla hyvät ammatilliset edellytykset tehtävään. Pätevän ja kokeneen suunnittelijan valinta on ennen kaikkea rakentajan oma etu, sillä väärä säästäminen suunnittelukustannuksissa kostautuu epätaloudellisina ja heikosti toimivina tilaratkaisuina sekä kasvavina rakennus- ja käyttökustannuksina. Hyvä suunnittelija osaa ottaa huomioon rakentajan yksilölliset tarpeet ja jalostaa niiden pohjalta ratkaisun, jonka käyttöarvo ja sitä vastaava rahallinen arvo säilyvät vuosikymmeniä. Vaatimus pääsuunnittelijasta tarkoittaa, että vaikka hanke toteutetaan valmisosatalona tyyppisuunnitelman pohjalta, on alusta asti mukana oltava kokonaisuutta koordinoiva pääsuunnittelija. Muutoinkin talotyypin valinnassa on paikallaan puolueettoman asiantuntijan käyttäminen, jotta rakennuspaikan ja lähiympäristön ominaispiirteet, ilmansuunnat, maasto ja rakennuspaikan tarjoamat mahdollisuudet tulisivat hyvin huomioonotetuiksi. Toimivaa ratkaisua ei löydy talokirjaa selaamalla, jos rakennuspaikan asettamat vaatimukset unohdetaan. Suunnittelijan onkin tutustuttava tonttiin paikan päällä ennen suunnitteluun ja talotyypin valintaan ryhtymistä. 3. SUUNNITELMAT Ennen rakennusluvan hakemista on jo luonnossuunnitteluvaiheessa syytä olla yhteydessä rakennustarkastajiin. Tällöin voidaan yhdessä varmistua ennen puhtaaksi piirtämistä, että suunnitelma on kaavan ja rakentamisohjeiden mukainen ja siten rakennuslupien käsittely helpottuu. Rakennuslupapiirustukset tulee laatia Ympäristöministeriön rakennuspiirustuksista antamien määräysten (RakMK osa A 2) mukaisesti ja siten, että niistä käy ilmi näissä rakentamisohjeissa annettujen suositusten ja vaatimusten toteutuminen. Suunnitteluaineisto, kuten ote korttelikartasta ja tonttileikkaus on saatavissa Siilinjärven kunnan maankäyttöpalveluista myös sähköisessä muodossa. 4. MAAPERÄ Alueella on tehty yleispiirteisiä maaperätutkimuksia, joiden perusteella alue on normaalisti rakennettavaa mutta routivaa. Alueen maaperä on kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä tehtyjen selvitysten mukaan pääosin silttistä moreenia. Pohjatutkimus on tehtävä kairaamalla, kun maaperä on hienojakoista esim. savi, siltti, hieta tai hieno hiekka. Helpoissa pohjarakennuskohteissa (karkearakeiset- ja moreenimaalajit sekä kallioalueet) voidaan maan kerrosrakenteet selvittää koekuopalla. Tällöin perustusten rakennesuunnittelija määrittää maan kantavuuden ja tekee perustussuunnitelmat. (RIL , Rak Mk B3, RT ). 4

5 5. RAKENNUSTEN SIJOITTAMINEN TONTILLE Havainnekuvassa on esitetty talojen sijoittamisen ja suuntaamisen pääperiaatteet suhteessa tonttiin. Pääosin talojen harjan suunta noudattaa korkeuskäyrien suuntaa. Rakennukset kannattaa sijoittaa niin, että tontille jää riittävästi aurinkoista piha-aluetta. Tonttikatujen alapuolisilla tonteilla talot on riittävän padotuskorkeuden aikaansaamiseksi sijoitettava lähelle kadun reunaa. Alemmaksi sijoitettaessa tai rakennettaessa kahteen kerrokseen niin, että alin kerros sijoittuu padotuskorkeuden alapuolelle, on varauduttava kiinteistökohtaisen pumppaamon rakentamiseen. Autosuojan luontevin paikka on useimmilla tonteilla tontin koillis- tai itäreuna. Katujen alapuolisilla tonteilla päärakennukset sijoittuvat lähelle kadun reunaa, jolloin autotalli tai -katos on luontevaa rakentaa päämassan yhteyteen. Tällöin se tulisi suunnitella päämassasta erottuvaksi, esim. matalammaksi tai sisäänvedetyksi, jolloin se on selvästi päämassalle alisteinen. Autotallin eteen on jätettävä omalle tontille vähintään viisi metriä tilaa auton seisottamista varten. Katujen yläpuoliset tontit, joilla päärakennukset sijoittuvat lähemmäs tontin takareunaa, voidaan autotalli toteuttaa erillisenä rakennuksena kadun varteen luomaan katutilaa ja rajaamaan piha-aluetta. Rakennusten etäisyys tonttien välisistä rajoista tulisi yleensä olla vähintään neljä metriä, kadun varteen sijoittuva autotalli voi kuitenkin olla kolmen metrin päässä kadun puoleisesta rajasta. 6. RAKENNUSTEN SUUNNITTELU Suurin osa Haaparinteen rakennuspaikoista on loivassa rinteessä. Tontin kaltevuus on otettava huomioon jo talotyyppiä valittaessa. Talon kokonaissyvyyden (runko + mahdolliset kuistit, ulkoportaat yms.) huomioon ottaminen on tärkeää, koska runkosyvyyden kasvattaminen vaikeuttaa maastoon istuttamista kasvavina leikkaus- tai pengerrystarpeina. Myös ns. tasamaantalo saattaa sopia loivahkoon rinteeseen kapearunkoisena. Kellarillisia taloja alueelle ei sallita maaston loivapiirteisyyden vuoksi. Sisäänkäynti rakennukseen on järjestettävä mahdollisimman esteettömäksi. Pääsisäänkäynnin on erotuttava saapumissuunnasta apusisäänkäynneistä värityksellä ja/tai rakennuksen muotoilulla. Pääsisäänkäynnin kattaminen on suositeltavaa. Alueelle on mahdollista rakentaa sekä yksi- että kaksikerroksisia pientaloja. Kaksikerroksinen rakennus sopeutuu paremmin yksikerroksisen rinnalle, mikäli jokin osa siitä toteutetaan yksikerroksisena. Naapurirakennukset on syytä esittää viitteellisesti julkisivupiirroksissa. Pientalon julkisivulinjan ei ole hyvä ylittää porrastumatta 15 metriä eikä koko rakennusmassan pituuden 18 metriä. Piharakennuksilla voidaan rajata pihapiiriä. Ne tulee suunnitella väritykseltään ja yksityiskohdiltaan kokonaisuudeksi päärakennuksen kanssa ja niiden tulee olla kooltaan päärakennukselle alisteisia. Autotallin ja muiden ulkorakennusten runkosyvyyden tulisi olla korkeintaan n. 7 metriä. 5

6 7. KATTOMUOTO Rakennusten kattomuodon tulee olla joko harjakatto tai lape- eli pulpettikatto. Varsinkin syvärunkoisissa taloissa voi porrastettu lapekatto olla luontevin ratkaisu. Rakennukset ovat pääosin yhtenäisissä riveissä, joten auma-, tasa- ja mansardikattoisia taloja ei niitten vahvasti erilaisen luonteen vuoksi tule rakentaa. Rauhallisemman katunäkymän saavuttamiseksi kadun puoleisten lappeiden kaltevuuden tulee olla 1:2,5. Taloryhmittäin (mielellään vähintään 3 vierekkäistä tonttia) voidaan käyttää myös kaltevuutta 1:2. Lapekatolla takapihan puoleisen lappeen kaltevuus voi vaihdella 1:2-1:4. Piharakennuksissa ja päärakennuksen vähäisissä osissa voi kattokaltevuus vaihdella välillä 1:2,5-1:4. 6

7 8. OHJEET MATERIAALEISTA JA VÄREISTÄ Alueelle voi rakentaa sekä puu- että kivirakenteisia taloja. Ulkoverhouksena voi olla peittomaalattu puu, puhtaaksi muurattu tiili (vaaleat, harmaat tai tiilen väriset saumat) tai rappaus. Tavoitteena on ulkovärien avulla luoda kullekin Haaparinteen rakennusvaiheelle oma yksilöllinen ilmeensä, joka olisi alueen kokoojatiellä liikuttaessa selvästi koettavissa. Haaparinteen neljännenkin vaiheen värimaailman peruslähtökohta on vaaleus: Erilaiset roosan ja punaruskean sävyt muodostavat värimaailman rungon, tehosteväreinä voidaan käyttää myös tummempia pääväriin sopivia sävyjä. Suurin ero alueen yleisilmeessä aikaisempiin vaiheisiin verrattuna syntyy alueen harmaista katoista. Tonttikohtaisia väritysohjeita ei määritellä. Rakentajan kannattaa väritystä suunnitellessaan verrata sävyjä naapureiden ratkaisuihin. Tunnistettavuuden lisäämiseksi vierekkäisissä asuinrakennuksissa ei suositella käytettäväksi täsmälleen samaa värisävyä. Rakennuskohtainen värityssuunnitelma tulee esittää rakennuslupahakemuksen yhteydessä värimalleineen. Alueen pääväreinä ovat vaaleahkot roosan ja punaruskean murretut sävyt. Alueen yhtenäisen yleisilmeen takia räystäät ja ikkunat suositellaan maalattavaksi maalarinvalkoisella. Samasta syystä on ikkunoiden ja ovien vuorilaudat sekä nurkkalaudat suositeltavaa maalata rakennuksen päävärillä tai maalarin valkoisella. Mikäli värityksessä poiketaan suositelluista sävyistä, tulee pääsuunnitelmien yhteydessä esittää värillinen havainnekuva tai väritetty julkisivupiirustus, jonka perusteella voidaan arvioida alueen kokonaisilmeeseen soveltuvuus. Täydentävissä rakennusosissa kuten ikkunapelleissä, tikkaissa, pylväissä ja kaiteissa voidaan käyttää tehosteväreinä tummiakin sävyjä. Vesikate Yhtenäisyyttä ja omaleimaisuutta alueelle luodaan harmailla tai tummanharmailla vesikatteilla. Katemateriaali voi olla peltiä, tiiltä tai huopaa. Tiiltä jäljittelevä peltikate ei ole suositeltava ratkaisu. Julkisivut Selkeä ja yksinkertainen perusmassa antaa hyvät lähtökohdat suunnittelulle. Pientaloon saadaan sekä teknisesti että tyylillisesti aikaa kestävä ulkoverhous kun valitaan käytettäväksi vain yksi selkeä päämateriaali. Puuverhottuja rakennuksia ei tulisi jakaa useisiin erisuuntaisiin laudoituskenttiin, vaan on pitäydyttävä pääosin yhdensuuntaisessa ja yksivärisessä laudoituksessa. Sauman väri vaikuttaa oleellisesti tiiliseinän luonteeseen. Vaaleissa tiiliseinissä valkoinen, tiilen värinen tai vaaleanharmaa sauma ovat luontevia ja niillä saadaan sopivan rauhallinen lopputulos. Täydentävät rakennusosat Pääsisäänkäyntien korostamiseksi ja väriopillisen tasapainon saavuttamiseksi on suositeltavaa maalata ulko-ovet julkisivuista erottuvilla tehosteväreillä. Sopivat värit löytyvät siniharmaan, punaisen ja ruskean julkisivua tummemmista sävyistä. Levottomia yksityiskohtia tulee välttää. 7

8 9. TALOUSRAKENNUKSET Omakotitalon yhteyteen tulisi rakentaa aina vähintään yksi varastotila. Se voi olla myös autosuojarakennuksen yhteydestä tai erillisessä rakennuksessa. Mikäli asuinrakennuksessa on tulisijoja, tulee myös puiden varastointitila osoittaa. Jos talousrakennusta tai autosuojaa ei heti rakenneta, tulee tontin suunnittelussa varautua sen tekemiseen myöhemmin. 10. AIDAT Pihapiiriä pyritään rajaamaan ensisijaisesti pensasaidoilla ja muilla istutuksilla sekä piharakennuksilla. Rakennettavat aidat tehdään mieluimmin pystysuuntaisesta laudasta, jotta saavutettaisiin alueelle yhtenäinen yleisilme. Aitojen korkeudeksi suositellaan 120 cm. Kivirakenteiset aidat tai 140 cm korkeammat aidat edellyttävät toimenpidelupaa. Aidoissa on suositeltavaa käyttää pelkistettyjä muotoaiheita. 11. PINTAVESIEN JOHTAMINEN Tonttien pintavedet jotka eivät imeydy maastoon johdetaan pääasiassa tontinrajoja pitkin teiden varsilla olevien ojien kautta sadevesiviemäriin. Korttelissa 8318 asemakaavassa määritelty pintavesioja tonttien välissä kaivetaan kunnan toimesta yhteisesti jatkuvana kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä. Tonttien omistajat huolehtivat ojan viimeistelystä ja hoitamisesta. Korttelissa 8321 tonttien 2-6 pintavedet johdetaan meluvallin tontinpuoleisella reunalla olevaa painannetta pitkin tontin 6 suuntaan. Pintavesistä muodostuu siten rasite meluvallin viereen tonteille 3-6 korttelissa Kunta tekee meluvallin teon yhteydessä maastonmuotoilun pintavesipainanteelle. Tontin omistaja tekee painanteen pinnan viimeistelyn ja hankkii materiaalit. Painannetta ei saa tukkia eikä pohjan korkeutta muuttaa ilman yhteistä suunnitelmaa korttelin vesien johtamisesta. Lopulliset kadunvarsien ojat tekee kunta kadun asfaltoinnin yhteydessä. Ojan syvyys on suunniteltu mm tien lopullista korkoa alemmaksi. Tonttiliittymien rumpujen (halkaisija enintään 200 mm) korko tulee suunnitella ojan lopullisen syvyyden mukaan. Ojien sadevesikaivot nostetaan viimeistelytöiden yhteydessä lopulliseen korkoonsa. 12. MELUVALLI Moottoritien ja MT 559:n (vanha viitostie) liikennemelun vuoksi kortteleihin rakennetaan meluvalli kunnallistekniikan rakentamisen ylijäämämailla. Meluvallin huippu sijoittuu tontin rajalle noin 3 metrin korkeudelle nykyisestä maastosta. Vallin tontinpuoleisista istutuksista ja hoidosta huolehtii tontin omistaja. Meluvalliin on mahdollista rakentaa maakellari. Pintavesien johtaminen korttelissa 8321 on otettava huomioon maakellarin sijoittamisessa. 13. SUOSITELTAVAT PUUT JA PENSAAT Pääpuulajit: rauduskoivu Betula pendula, hieskoivu Betula pubescens, tuomi Prunus padus. Täydennyspuulajit: tervaleppä Alnus glutinosa, marjaomenapuu Malus baccata, kuuset Picea, tuomet Prunus, kynäjalava Ulmus laevis. Vältettävät puulajit: terijoen salava Salix fagilia "Bullata", pylväshaapa Populus tremula Erecta. Leikattavat pensasaidat: taikinamarja Ribes alpinum, isotuomipihlaja Amelanchier spicata, metsäkuusi Picea abies. Vapaasti kasvavat pensaat: kanukat Cornus, kuusamat Lonicera, jasmikkeet Philadelphus, herukat Ribes, pensasruusut Rosa, pensasangervot Spiraea. Tonteille istutettavista kasveista on hyvä muodostaa ryhmiä. Kasvivalinnoissa tulee huomioida kasvupaikkatyyppi ja aurinkoisuus. 8

SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET ASUNTOALUEILLE

SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET ASUNTOALUEILLE SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET ASUNTOALUEILLE YLEINEN OSA (osa 1) Hyväksytty rakennuslautakunnassa 11.10.2001 O s a 1 Y L E I N E N O S A 1 YLEISTÄ 2 SUUNNITELMAT Näillä ohjeilla pyritään ohjaamaan asuntojen

Lisätiedot

HAAPAJOKI-ARKKUKARIN OSAYLEISKAAVA RAKENNUSTAPAOHJEISTO 3.4.2009

HAAPAJOKI-ARKKUKARIN OSAYLEISKAAVA RAKENNUSTAPAOHJEISTO 3.4.2009 HAAPAJOKI-ARKKUKARIN OSAYLEISKAAVA RAKENNUSTAPAOHJEISTO 3.4.2009 Raahen kaupunki /kaavoitus Hyväksytty kaupunginhallituksessa 4.5.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 RAKENNUSTAPAOHJE 4 2 SUUNNITELMAT 5 2.1 Rakennuslupapiirustukset

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN n:o 3403 R O I N I L A N P E L T O RAKENTAMISOHJEET kortteleille 7400-7432

ASEMAKAAVAN n:o 3403 R O I N I L A N P E L T O RAKENTAMISOHJEET kortteleille 7400-7432 ASEMAKAAVAN n:o 3403 R O I N I L A N P E L T O RAKENTAMISOHJEET kortteleille 7400-7432 korjattu 19.9.2009 (aidan väri, puulajit) korjattu 19.8.2010 ja 10.5.2011 (aidan väri) yhteystiedot Asko Honkanen

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET kortteleille 2216-2222, 2224-2231

RAKENTAMISOHJEET kortteleille 2216-2222, 2224-2231 ASEMAKAAVAN n:o 3429 LAHELANPELTO I RAKENTAMISOHJEET kortteleille 2216-2222, 2224-2231 korjattu 7.4.2009 (kortteli 2216) Nämä rakentamisohjeet täydentävät Lahelanpellon asemakaavaa. Ohjeisto käsittää asemakaavan

Lisätiedot

PERTTU korttelit 61847-61853

PERTTU korttelit 61847-61853 TUUSULAN KUNTA KIRKONKYLÄN KYLÄ PERTTU korttelit 61847-61853 RAKENTAMISOHJEET Suunnittelija: kaava-arkkitehti Asko Honkanen puhelin: 040 5060 906 postiosoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula sähköposti:

Lisätiedot

Rak.lautakunta hyväksynyt 27.4.2005 57 TALVIKANGAS II

Rak.lautakunta hyväksynyt 27.4.2005 57 TALVIKANGAS II TALVIKANGAS II Rak.lautakunta hyväksynyt 27.4.2005 57 RAKENNUSTAPAOHJEET Rakennusvalvonta Aila Asikainen OMAKOTIRAKENTAJILLE Asemakaavoitus Leena Kallioniemi Arkkitehtiasema Oy Timo Takala Maankäyttö-

Lisätiedot

EVÄSOJAN TONTIT TERVAKOSKI

EVÄSOJAN TONTIT TERVAKOSKI EVÄSOJAN TONTIT TERVAKOSKI Yhdistelmä Teknisen lautakunnan 24.1.2012 12, 21.2.2012 25, 7.5.2013 ja 17.9.2013 97 hyväksymistä rakentamistapaohjeista. 1 R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T Korttelit

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki omakotitontit

Orimattilan kaupunki omakotitontit Orimattilan kaupunki omakotitontit 2 Orimattilan omakotitontit Orimattilan kaupungilla on tarjolla omakotitontteja keskustan lähellä Arolan Metsärinteen alueella ja Käkelässä. Metsärinteen alue tulee lähivuosina

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732

RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732 RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 15.08.2012 0 RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi SISÄLLYS:

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT 2.11.2009 2 PAJULUOMAN KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 107-120 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET 1 OHJEIDEN TARKOITUS Maankäyttö ja rakennuslain 117 todetaan

Lisätiedot

1 (15) IMATRAN. Y-tunnus 2474031-0

1 (15) IMATRAN. Y-tunnus 2474031-0 1 (15) IMATRAN KAUPUNKI Hyväksyttyy -.-.2013 -- Rakennusvalvontajaosto RAKENTAMISTAPAOHJE ASEMAKAAVA 1049 MELTOLA ETELÄOSA Rakentamistapaohjeet täydentävät Meltolan asemakaavassaa 1049 esitettyjä erillispientalotontteja

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Karhunperkon asemakaava ja asemakaavan muutos. Rakentamistapaohjeet. Työ: E25729. Turku, 20.11.2012

NOUSIAISTEN KUNTA. Karhunperkon asemakaava ja asemakaavan muutos. Rakentamistapaohjeet. Työ: E25729. Turku, 20.11.2012 NOUSIAISTEN KUNTA Karhunperkon asemakaava ja asemakaavan muutos Rakentamistapaohjeet Työ: E25729 Turku, 20.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi

Lisätiedot

Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty

Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty KAAVOITUS JA KIINTEISTÖ Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty Ympa 14.9.2010 94 Ympa liite 222e Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145 Lankilan Perhosniitty ALUE 1 korttelit

Lisätiedot

ORIMATTILA ALEKSINPUISTO. Rakennustapaohje. Ensimmäinen vaihe Korttelit 1330, 1331 ja 1334-1337. Arkkitehtitoimisto Tapani Vuorinen Oy

ORIMATTILA ALEKSINPUISTO. Rakennustapaohje. Ensimmäinen vaihe Korttelit 1330, 1331 ja 1334-1337. Arkkitehtitoimisto Tapani Vuorinen Oy ORIMATTILA ALEKSINPUISTO 1 Ensimmäinen vaihe Korttelit 1330, 1331 ja 1334-1337 Rakennustapaohje Arkkitehtitoimisto Tapani Vuorinen Oy HAVAINNEKUVA 2 3 1 RAKENNUSTAPAOHJEEN TAVOITE Tavoitteena on, että

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJEET Haikan suojelukaava 33:006. Asemakaavan muutos ja laajennus Kaavan päiväys: 19.02.2009

RAKENTAMISTAPAOHJEET Haikan suojelukaava 33:006. Asemakaavan muutos ja laajennus Kaavan päiväys: 19.02.2009 RAKENTAMISTAPAOHJEET Haikan suojelukaava 33:006 Asemakaavan muutos ja laajennus Kaavan päiväys: 19.02.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 JOHDANTO Tämä asiakirja on tarkoitettu

Lisätiedot

Jokaisella asunnolla on oltava maan tasossa varasto jonka koko on n. 10m2. Autotalli ei ole varasto.

Jokaisella asunnolla on oltava maan tasossa varasto jonka koko on n. 10m2. Autotalli ei ole varasto. RAKENNUSTAPAOHJEET HALLILANVUOREN ALUEEN V VAIHEEN OMAKOTITONTIT KORTTELIT 121-128 SISÄLTÄEN MYÖS AMMATTIRAKENTAJILLE TARJOTTAVAT PARITALOTONTIT SUOPURSUN JA HUOPAOHDAKKEEN PÄÄSSÄ 11.10.2007 2 KASPERIN

Lisätiedot

KORTTELI 54 HUHTI 29.8.2014

KORTTELI 54 HUHTI 29.8.2014 URJALAN KUNTA RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELI 54 HUHTI 29.8.2014 Havainnekuvassa alue kuvattuna pohjoisesta kuva: Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen 1 KORTTELIN 54 ASEMAKAAVA-ALUE Korttelin 54 asemakaava

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 31.1.2014 SISÄLLYS:

Lisätiedot

ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET

ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET Ak 289 OSA-ALUEJAKO: 1-9 10 11 12 13 14 15 16 17 AO-1 AR AO-1 AO AR AO-1 AO AO-1 AO-1 uusia omakotialueita uusi rivitaloalue uusi omakotialue erillispientaloja uusi rivitaloalue

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN SAARISTON OSAYLEISKAAVAN RAKENTAMISTAPAOHJEET

PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN SAARISTON OSAYLEISKAAVAN RAKENTAMISTAPAOHJEET Vastaanottaja Porvoon kaupunki Asiakirjatyyppi Rakentamistapaohjeet Päivämäärä Tammikuu 2015 Työnumero 82119884 PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN SAARISTON OSAYLEISKAAVAN PORVOON KAUPUNKI Päivämäärä 15.1.2015

Lisätiedot

HONGISTON ASEMAKAAVA, 2410 RAKENTAMISTAPAOHJE

HONGISTON ASEMAKAAVA, 2410 RAKENTAMISTAPAOHJE HÄMEENLINNAN KAUPUNKI HONGISTON ASEMAKAAVA, 2410 RAKENTAMISTAPAOHJE Tämä rakentamistapaohje koskee Hongiston asemakaavaa numero 2410. Rakentamistapaohje on laadittu Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy:ssä.

Lisätiedot

NASTOLAN UUDENKYLÄN TURRANLAMMIN ALUEEN KORTTELEITA 280 289 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN UUDENKYLÄN TURRANLAMMIN ALUEEN KORTTELEITA 280 289 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET Turranlamminn alueen rakennustapaohjeet korttelit 280-289 Asemakaavan U058 asiakirja NASTOLAN UUDENKYLÄN TURRANLAMMIN ALUEEN KORTTELEITA 280 289 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET SUUNNITTELUOHJEIDEN TARKOITUS

Lisätiedot

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet HAUKKANIEMI Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto 31.8.2007 SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ OSA 1 PIENTALORAKENTAJIEN SUUNNITTELU-

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAMÄÄRÄYKSET. LEMPÄÄLÄ MOISIO-HAKKARI * Vätäräisentien korttelit 223 ja 224

RAKENTAMISTAPAMÄÄRÄYKSET. LEMPÄÄLÄ MOISIO-HAKKARI * Vätäräisentien korttelit 223 ja 224 RAKENTAMISTAPAMÄÄRÄYKSET LEMPÄÄLÄ MOISIO-HAKKARI * Vätäräisentien korttelit 223 ja 224 LEMPÄÄLÄN KUNTA Tekninen toimi, 2008 RAKENTAMISTAPAMÄÄRÄYKSET MÄÄRÄYSTEN TARKOITUS Näillä määräyksillä pyritään ohjaamaan

Lisätiedot

KENRAALINKULMA RAKENNUSTAPAOHJEET

KENRAALINKULMA RAKENNUSTAPAOHJEET KENRAALNKULMA RAKENNUSTAPAOHJEET HYVNKÄÄN KAUPUNK TEKNKKA JA YMPÄRSTÖ KAAVOTUS 5.5.007 tark..9.009 SSÄLLYSLUETTELO:. OHJEDEN SOVELTAMSALUE.... SUUNNTTELUOHJEDEN TARKOTUS.... YLESTÄ.... SUUNNTTELUSSA TARVTTAVEN

Lisätiedot

YLEISTÄ SISÄLLYSLUETTELO. Porvoon kaupunki kaupunkisuunnitteluosasto YLEISTÄ 1. KORTTELIT 3547, 3550 2 reilusti rinteessä

YLEISTÄ SISÄLLYSLUETTELO. Porvoon kaupunki kaupunkisuunnitteluosasto YLEISTÄ 1. KORTTELIT 3547, 3550 2 reilusti rinteessä Porvoon kaupunki kaupunkisuunnitteluosasto SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 KORTTELIT 3547, 3550 2 reilusti rinteessä KORTTELIT 3548, 3549, 3551 3553 4 hillitysti huipulla KORTTELIT 3545, 3546 6 tiiviit korttelit,

Lisätiedot

LOPEN KUNTA LÄYLIÄINEN KARPALISTON ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNUSTAPAOHJEET

LOPEN KUNTA LÄYLIÄINEN KARPALISTON ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNUSTAPAOHJEET LOPEN KUNTA LÄYLIÄINEN KARPALISTON ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNUSTAPAOHJEET 1 RAKENNUSTAPAOHJEIDEN TAVOITE JA NOUDATTAMINEN 3 2 KARPALISTON ALUE 3 3 RAKENNUSTEN YLEISPIIRTEET 3 3.1 Päärakennukset 3 3.2 Rakennusten

Lisätiedot

TIKKALAN RAKENNUSTAPAOHJEET

TIKKALAN RAKENNUSTAPAOHJEET FCG Planeko Oy Jyväskylän kaupunki TIKKALAN RAKENNUSTAPAOHJEET 0121-D2425 29.1.2009 FCG Planeko Oy MMA 0121-D2425 Paula Julin, arkkitehti SAFA ARK 1075 27.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 1 2 Yleiset

Lisätiedot

Omenatarha 10. kaupunginosa, korttelit 5700-5712 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 23.9.2010 299

Omenatarha 10. kaupunginosa, korttelit 5700-5712 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 23.9.2010 299 PORVOO Asemakaava Asemakaava 425 OMENATARHA 425 Omenatarha 10. kaupunginosa, korttelit 5700-5712 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 23.9.2010 299 JULKISIVUVÄRIT kaikki rakennukset JULKISIVUVÄRIT vain talousrakennukset,

Lisätiedot

Malmintie 15. kaupunginosa Kaupunkikehityslautakunta 10.1.2012 7, osa korttelista 28 ja kortteli 29 24.1.2012 21

Malmintie 15. kaupunginosa Kaupunkikehityslautakunta 10.1.2012 7, osa korttelista 28 ja kortteli 29 24.1.2012 21 PORVOO Asemakaava 91, SUOMENKYLÄ, MALMINTIE Malmintie 15. kaupunginosa Kaupunkikehityslautakunta 10.1.2012 7, osa korttelista 28 ja kortteli 29 24.1.2012 21 JULKISIVUVÄRIT asuinrakennukset JULKISIVUVÄRIT

Lisätiedot