RAKENTAMISOHJEET, ALUEKOHTAINEN OSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENTAMISOHJEET, ALUEKOHTAINEN OSA"

Transkriptio

1 RAKENTAMISOHJEET, ALUEKOHTAINEN OSA HARJAMÄKI 3 Pasurintie, Kevättömänpolku; Korttelit 2533, Hyväksytty rakennuslautakunnassa SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 2 2 SUUNNITELMAT 2 3 MAAPERÄ 3 4 RAKENNUSTEN SIJOITTAMINEN 3 5 RAKENNUSTEN SUUNNITTELU 4 6 KATTOMUOTO 4 7 OHJEET MATERIAALEISTA JA VÄREISTÄ 5 8 SUOSITELTAVAT PUUT JA PENSAAT 6 H A R J A M Ä K I 3 LIITTEET 1. Asemakaava määräyksineen 2. Havainnekuva 3. Korttelikartta 4. Kunnallistekniikka 5. Väritysohje 6. Tonttikohtaiset rakennusohjeet 7. Asemapiirroksen sisältövaatimukset 8. Yhdyshenkilöt rakentamisessa O:\RAKENTAMISOHJEET\Aluekohtaiset rakentamisohjeet\harjamäki 3 Pasurintie&Kevättömänpolku\Harjamäki 3 rak ohje.doc 1

2 1. YLEISTÄ 2. SUUNNITELMAT Ohjeiden laatimisella on pyritty saamaan uuden asuinalueen ilmeeseen taloryhmittäin ja rakennuksittain sopivasti vaihtelua ja yksilöllisyyttä niin, että riittävä yhtenäisyys säilyy. Lähtökohdat Uusi alue tulee osaksi Harjamäen entisen sairaala-alueen ympäristöä, missä eri aikakausien päärakennukset, asuinrakennukset ja apurakennukset erottuvat toisistaan arkkitehtuurinsa avulla. Kullakin rakennuksella on oma luonteva "rooli" kokonaisuudessa. Lähiympäristössä on erivärisiä rapattuja 1960-luvun sairaala- ja asuinrakennuksia, joiden hyvin aikaa kestänyt arkkitehtuuri perustuu perusratkaisuiden selkeyteen ja materiaalien niukkuuteen. Kaava sallii sekä 1-kerroksisten että 2-kerroksisten asuinrakennusten rakentamisen. Tavoitteet Rakentaa alue, joka muodostuu tuoreeksi 2000-luvun kerrostumaksi kuitenkin siten, että se on sopusoinnussa olevan rakennetun ympäristön kanssa. Muodostaa alueesta yhtenäinen kokonaisuus, joka koostuu yksilöllisistä taloista. Keinot Rajattu värikartta, joka sallii materiaalien ja sävyjen vaihtelun. Rakennusten pelkistetty ulkomuoto. Rakennusten ilmeessä ja yksityiskohdissa pidetään esikuvana Harjamäen alueen nykyisiä rakennuksia. Perinteisen puurakentamisen pinnallinen kopiointi ei sovi Harjamäelle. Huolellinen suunnitelmien yhteensovittaminen naapurusten kesken. Ennen rakennusluvan hakemista on jo luonnossuunnitteluvaiheessa syytä olla yhteydessä rakennustarkastajiin. Tällöin voidaan yhdessä varmistua ennen puhtaaksi piirtämistä, että suunnitelma on kaavan ja rakentamisohjeiden mukainen ja siten rakennuslupien käsittely helpottuu. Rakennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta vastaava pätevä henkilö, joka huolehtii siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset (pääsuunnittelija). Lisäksi maankäyttö- ja rakennusasetuksessa korostetaan, että rakennuksen suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta vastaavalla henkilöllä tulee olla hyvät ammatilliset edellytykset tehtävään. Pätevän ja kokeneen suunnittelijan valinta on ennen kaikkea rakentajan oma etu, sillä väärä säästäminen suunnittelukustannuksissa kostautuu epätaloudellisina ja heikosti toimivina tilaratkaisuina sekä kasvavina rakennus- ja käyttökustannuksina. Hyvä suunnittelija osaa ottaa huomioon rakentajan yksilölliset tarpeet ja 2

3 3. MAAPERÄ jalostaa niiden pohjalta ratkaisun, jonka käyttöarvo ja sitä vastaava rahallinen arvo säilyvät vuosikymmeniä. Vaatimus pääsuunnittelijasta tarkoittaa, että vaikka hanke toteutetaan valmisosatalona tyyppisuunnitelman pohjalta, on mukana oltava alusta asti kokonaisuutta koordinoiva pääsuunnittelija. Muutoinkin talotyypin valinnassa on paikallaan puolueettoman asiantuntijan käyttäminen, jotta rakennuspaikan ja lähiympäristön ominaispiirteet, ilmansuunnat, maasto ja rakennuspaikan tarjoamat mahdollisuudet tulisivat hyvin huomioonotetuiksi. Toimivaa ratkaisua ei löydy talokirjaa selaamalla, jos rakennuspaikan asettamat vaatimukset unohdetaan. Suunnittelijan onkin tutustuttava tonttiin paikan päällä ennen suunnitteluun ja talotyypin valintaan ryhtymistä. Ennen rakennusluvan hakemista on jo luonnossuunnitteluvaiheessa syytä olla yhteydessä rakennustarkastajiin. Tällöin voidaan yhdessä varmistua ennen lopullisten rakennuslupa-asiakirjojen laatimista, että suunnitelma on kaavan ja rakentamisohjeiden mukainen ja siten rakennusluvan käsittely helpottuu. Rakennuslupapiirustukset tulee laatia Ympäristöministeriön rakennuspiirustuksista antamien määräysten (RakMK osa A 2) mukaisesti ja siten, että niistä käy ilmi näissä rakentamisohjeissa annettujen suositusten ja vaatimusten toteutuminen. Suunnitteluaineisto, kuten ote korttelikartasta ja tonttileikkaus on saatavissa Siilinjärven kunnan maankäyttöpalveluista myös sähköisessä muodossa. Alueella on tehty yleispiirteisiä maaperätutkimuksia, joiden perusteella alue on normaalisti rakennettavaa. Pohjatutkimus on tehtävä kairaamalla, kun maaperä on hienojakoista (esim. savi, siltti, hieta tai hieno hiekka). Kantavammalla maalla (karkearakeiset ja moreenimaalajit sekä kallioalueet) voidaan maan kerrosrakenteet selvittää koekuopalla. Tällöin perustusten rakennesuunnittelija määrittää maan kantavuuden ja tekee perustussuunnitelmat. Kaunismuotoiset avokalliot on pyrittävä säilyttämään mahdollisimman ehjinä. 4. RAKENNUSTEN SIJOITTAMINEN Lähes kaikki Pasurintien ja Kevättömänpolun rakennuspaikat ovat loivassa rinteessä. Erityistä huomiota onkin kiinnitettävä talojen sijoittamiseen tontille. Rakennukset on sovitettava tontin maastonmuotoihin ilman suuria täyttöjä siten, että näkyvien sokkeleiden korkeus on korkeintaan yksi metri. Sisäänkäynti rakennukseen tulee järjestää mahdollisimman esteettömäksi. Kaavan havaintokuvassa on esitetty rakennusten ohjeelliset paikat. Harjan suunta voi olla havaintokuvan mukainen tai sitä vasten kohtisuora. Talousrakennusten sijoittelulla tulee pyrkiä suojaisten oleskelualueiden rajaamiseen. Talousrakennusten suunta voi harkitusti poiketa päärakennuksen suunnasta esim. tontin rajan mukaan. Rakennusten etäisyys tonttien välisistä rajoista tulee yleensä olla vähintään neljä metriä, josta voidaan poiketa vain erityissyistä. Autosuojan eteen omalle tontille on varattava viiden metrin tila auton seisottamiseen. 3

4 5. RAKENNUSTEN SUUNNITTELU Alueelle on kaavassa osoitettu sekä yksi- että kaksikerroksisten pientalojen rakennuspaikkoja. Tästä syystä talojen massoittelussa on huomioitava viereisten tonttien rakennukset suunnittelun alusta lähtien. Rakennusvalvonta tulee arvioimaan kerroslukua ja korkeutta suhteessa naapurirakennuksiin, jotka onkin syytä esittää viitteellisesti julkisivupiirroksissa. Kaksikerroksinen rakennus sopeutuu paremmin yksikerroksisen rinnalle, mikäli jokin osa siitä toteutetaan yksikerroksisena. Alueesta tulee lopulta melko tiivis, joten rakennusten tulisi siitäkin syystä olla pelkistetyn selkeitä perusmuodoltaan eikä tyylijäljitelmäaiheita kannata suosia. Yhtenäisen mutta pienipiirteisen ympäristön saavuttamiseksi pientalojen julkisivulinjan ei ole hyvä ylittää porrastumatta 15 metriä eikä koko rakennusmassan pituuden 18 metriä. Sopusuhtainen pientalo on runkosyvyydeltään reilusti alle yhdeksän metriä. 6. KATTOMUOTO JA KERROSLUKU Kullakin tontilla käytettävä kattomuoto ja kerrosluku on esitetty liitteenä olevissa kaaviossa ja luettelossa tonttikohtaisesti. Tonteille sopivat ohjeelliset poikkileikkausmuodot ovat myös liitteenä. Tasaisemmilla tonteilla: o kerrosluku I¾ o jyrkkä harjakatto, kattokulma 1:1,5 (ei ole luonteva yksikerroksisessa) o rakennuksen harjan korkeus maantasokerroksen lattiatasosta korkeintaan 8 metriä o päädyssä rungon leveys korkeintaan 9 metriä o kellari on sallittu, mutta tonttien muoto ei ole sille yleensä suosiollinen o julkisivun oltava puuta (vain yhdensuuntainen lautaverhous), runkomateriaaliksi suositellaan puuta o lattiassa tulisi olla porrastus, jos maanpinnan korkeuseroa on talon matkalla yli yksi metri o piharakennuksissa ja päärakennuksen vähäisissä osissa voi kattokaltevuus olla loivempi. Rinnetonteilla: o kerrosluku I-II (lattia voi olla useammassakin tasossa) o loiva harjakatto tai pulpettikatto, kattokulma 1:3 tai 1:5 o harjan tai ylimmän lappeen korkeus alimmasta lattiatasosta korkeintaan 8 metriä o lattiassa tulisi olla porrastus, jos maanpinnan korkeuseroa on talon matkalla yli yksi metri o julkisivun oltava kiviainespintainen (rappaus tai puhtaaksi muurattu tiili) paitsi korttelissa 2542 puuta, runkomateriaaliksi suositellaan tiiltä, harkkoa tai betonia. Katoksien, kuistien ja erkkereiden toteutuksessa on syytä käyttää malttia ja huolellisuutta. Hyvässä pientalossa on yleensä vähän ulkonurkkia mikäli sen pohjaratkaisu ja perusmuoto on tehty harkitusti. 4

5 7. OHJEET MATERIAALEISTA JA VÄREISTÄ Vesikate Julkisivut Harjamäellä uudisrakentaminen pyritään sopeuttamaan ympäristön vanhaan rakennuskantaan selkeiden ja ajattomien materiaali- ja väriratkaisujen avulla. Rakentajan kannattaa väritystä ja materiaaleja suunnitellessaan verrata sävyjä naapureiden ratkaisuihin. Tavoitteena on, että talojen väritys vaihtelee hallitusti taloittain siten, että alue näyttää kuitenkin yhtenäiseltä. Rakennuslupahakemuksessa tulee esittää julkisivun värimallit sekä yksi julkisivu väritettynä tai värillinen havainnekuva silmän korkeudelta nähtynä. Vesikatteen tulee olla tumman ruskea tai grafiitin harmaa. Harjamäellä on käytetty lähes yksinomaan konesaumattuja peltikattoja, joten uudisrakentamisessakin materiaaliksi suositellaan suoraa peltiä. Myös betonikattotiiltä ja huopaa voidaan käyttää. Tiilikaton muotoa jäljittelevä pelti ei ole hyvä ratkaisu. Omakotitalojen pääsävyinä ovat valkoinen, harmaa sekä vaalean siniharmaa. Ulkoverhouksena voi olla peittomaalattu puu, puhtaaksi muurattu tiili (vaaleat tai tiilen väriset saumat) tai rappaus tonttikohtaisen luettelon mukaan. Pientaloon saadaan teknisesti ja tyylillisesti aikaa kestävä ulkoverhous kun valitaan käytettäväksi vain yksi selkeä päämateriaali. Harjamäellä puuverhouksissa pitäydytään yhdensuuntaisessa ja yksivärisessä laudoituksessa tai paneloinnissa. Täydentävät rakennusosat Ovien, ikkunoiden ja muiden täydentävien rakennusosien värityksellä talolle voidaan antaa yksilöllistä ilmettä. Harjamäelle sopivia, vaaleissa taloissa luontevia ratkaisuja ovat esim. punaruskeat ritilät ja pergolat tai punatiilestä muuratut seinäjaksot. Yksityiskohtien liiallista runsautta tulee kuitenkin välttää. Pääsisäänkäyntien korostamiseksi ja väriopillisen tasapainon saavuttamiseksi on suositeltavaa maalata ulko-ovet julkisivuista erottuvilla poikkeavilla tehosteväreillä. Päävärien ollessa viileitä harmaita tai valkeita tehostesävyinä käytetään lämpimiä värejä. Ikkunasommittelu tulee toteuttaa maltillisesti. Rakentajien kannattaa tutustua Harjamäen vanhojen rakennusten selkeisiin ja ajattomiin ikkunatyyppeihin, niistä voi löytyä hyviä esikuvia sovellettavaksi. Sokkeli Sokkelin väri valitaan julkisivuun sopivaksi. Usein luontevin on jokin harmaan tai ruskean sävyistä. Julkisivumateriaalista poikkeavan sokkelin korkeus saa olla korkeintaan yksi metri. 5

6 Aidat Pihapiiriä pyritään rajaamaan ensisijaisesti pensasaidoilla ja muilla istutuksilla sekä piharakennuksilla. Rakennettavat aidat tehdään mieluimmin laudasta, jotta saavutettaisiin yhtenäinen yleisilme. Aitojen korkeudeksi suositellaan 120 cm. Aidoissa on suositeltavaa käyttää luonnonmukaisia pintakäsittelyjä sekä pelkistettyjä muotoaiheita. 8. SUOSITELTAVAT PUUT JA PENSAAT ALUEELLA Pääpuulajit pihan takaosissa: rauduskoivu Betula pendula, hieskoivu Betula pubescens sekä ikivihreät havupuut. Pääpuulajit kadun varressa: tuomi Prunus padus sekä ikivihreät havupuut. Täydennyspuulajit: tervaleppä Alnus glutinosa, marjaomenapuu Malus baccata, tuomet Prunus, kynäjalava Ulmus laevis sekä ikivihreät havupuut. Vältettävät puulajit: terijoen salava Salix fagilia "Bullata", pylväshaapa Populus tremula Erecta. Leikattavat pensasaidat: taikinamarja Ribes alpinum, isotuomipihlaja Amelanchier spicata, metsäkuusi Picea abies. Vapaasti kasvavat pensaat: kanukat Cornus, kuusamat Lonicera, jasmikkeet Philadelphus, herukat Ribes, pensasruusut Rosa, pensasangervot Spiraea. Tonteille istutettavista kasveista on hyvä muodostaa ryhmiä. Kasvivalinnoissa tulee huomioida kasvupaikkatyyppi ja aurinkoisuus. 6

Siilinjärvi Haaparinne 4 Suunnittelu- ja rakentamisohjeet Kirjo- ja Sinisiipi Korttelit 8317-8321

Siilinjärvi Haaparinne 4 Suunnittelu- ja rakentamisohjeet Kirjo- ja Sinisiipi Korttelit 8317-8321 Siilinjärvi Haaparinne 4 Suunnittelu- ja rakentamisohjeet Kirjo- ja Sinisiipi Korttelit 8317-8321 Siilinjärven kunta, maankäyttöpalvelut 2008 RAKENTAMISOHJEET, ALUEKOHTAINEN OSA HAAPARINNE, vaihe 4 Kirjo-

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET ASUNTOALUEILLE

SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET ASUNTOALUEILLE SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET ASUNTOALUEILLE YLEINEN OSA (osa 1) Hyväksytty rakennuslautakunnassa 11.10.2001 O s a 1 Y L E I N E N O S A 1 YLEISTÄ 2 SUUNNITELMAT Näillä ohjeilla pyritään ohjaamaan asuntojen

Lisätiedot

HAAPAJOKI-ARKKUKARIN OSAYLEISKAAVA RAKENNUSTAPAOHJEISTO 3.4.2009

HAAPAJOKI-ARKKUKARIN OSAYLEISKAAVA RAKENNUSTAPAOHJEISTO 3.4.2009 HAAPAJOKI-ARKKUKARIN OSAYLEISKAAVA RAKENNUSTAPAOHJEISTO 3.4.2009 Raahen kaupunki /kaavoitus Hyväksytty kaupunginhallituksessa 4.5.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 RAKENNUSTAPAOHJE 4 2 SUUNNITELMAT 5 2.1 Rakennuslupapiirustukset

Lisätiedot

ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET

ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET Ak 289 OSA-ALUEJAKO: 1-9 10 11 12 13 14 15 16 17 AO-1 AR AO-1 AO AR AO-1 AO AO-1 AO-1 uusia omakotialueita uusi rivitaloalue uusi omakotialue erillispientaloja uusi rivitaloalue

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732

RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732 RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 15.08.2012 0 RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi SISÄLLYS:

Lisätiedot

KORTTELI 54 HUHTI 29.8.2014

KORTTELI 54 HUHTI 29.8.2014 URJALAN KUNTA RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELI 54 HUHTI 29.8.2014 Havainnekuvassa alue kuvattuna pohjoisesta kuva: Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen 1 KORTTELIN 54 ASEMAKAAVA-ALUE Korttelin 54 asemakaava

Lisätiedot

HONGISTON ASEMAKAAVA, 2410 RAKENTAMISTAPAOHJE

HONGISTON ASEMAKAAVA, 2410 RAKENTAMISTAPAOHJE HÄMEENLINNAN KAUPUNKI HONGISTON ASEMAKAAVA, 2410 RAKENTAMISTAPAOHJE Tämä rakentamistapaohje koskee Hongiston asemakaavaa numero 2410. Rakentamistapaohje on laadittu Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy:ssä.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN n:o 3403 R O I N I L A N P E L T O RAKENTAMISOHJEET kortteleille 7400-7432

ASEMAKAAVAN n:o 3403 R O I N I L A N P E L T O RAKENTAMISOHJEET kortteleille 7400-7432 ASEMAKAAVAN n:o 3403 R O I N I L A N P E L T O RAKENTAMISOHJEET kortteleille 7400-7432 korjattu 19.9.2009 (aidan väri, puulajit) korjattu 19.8.2010 ja 10.5.2011 (aidan väri) yhteystiedot Asko Honkanen

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, HIRVIKALLION PIENTALOALUE, ASEMAKAAVA NRO 8057 RAKENTAMISTAPAOHJEET ro-8057-2

KAUKAJÄRVI, HIRVIKALLION PIENTALOALUE, ASEMAKAAVA NRO 8057 RAKENTAMISTAPAOHJEET ro-8057-2 KAUKAJÄRVI, HIRVIKALLION PIENTALOALUE, ASEMAKAAVA NRO 8057 RAKENTAMISTAPAOHJEET ro-8057-2 Omakotitalojen (AO) korttelit 6164 6174 ja 6176 6179 Kuva virtuaalimallista 1 KAUKAJÄRVI, HIRVIKALLION PIENTALOALUE,

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT 2.11.2009 2 PAJULUOMAN KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 107-120 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET 1 OHJEIDEN TARKOITUS Maankäyttö ja rakennuslain 117 todetaan

Lisätiedot

EVÄSOJAN TONTIT TERVAKOSKI

EVÄSOJAN TONTIT TERVAKOSKI EVÄSOJAN TONTIT TERVAKOSKI Yhdistelmä Teknisen lautakunnan 24.1.2012 12, 21.2.2012 25, 7.5.2013 ja 17.9.2013 97 hyväksymistä rakentamistapaohjeista. 1 R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T Korttelit

Lisätiedot

NASTOLAN UUDENKYLÄN TURRANLAMMIN ALUEEN KORTTELEITA 280 289 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN UUDENKYLÄN TURRANLAMMIN ALUEEN KORTTELEITA 280 289 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET Turranlamminn alueen rakennustapaohjeet korttelit 280-289 Asemakaavan U058 asiakirja NASTOLAN UUDENKYLÄN TURRANLAMMIN ALUEEN KORTTELEITA 280 289 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET SUUNNITTELUOHJEIDEN TARKOITUS

Lisätiedot

ORIMATTILA Keskustan alueen omakotitontit

ORIMATTILA Keskustan alueen omakotitontit ORIMATTILA Keskustan alueen omakotitontit AROLAN METSÄRINNE JYMYLINNANMÄKI KÄKELÄ 2 Orimattilan omakotitontit Orimattilan kaupungilla on tarjolla omakotitontteja keskustan lähellä Arolan Metsärinteen alueella

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJEET Haikan suojelukaava 33:006. Asemakaavan muutos ja laajennus Kaavan päiväys: 19.02.2009

RAKENTAMISTAPAOHJEET Haikan suojelukaava 33:006. Asemakaavan muutos ja laajennus Kaavan päiväys: 19.02.2009 RAKENTAMISTAPAOHJEET Haikan suojelukaava 33:006 Asemakaavan muutos ja laajennus Kaavan päiväys: 19.02.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 JOHDANTO Tämä asiakirja on tarkoitettu

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki omakotitontit

Orimattilan kaupunki omakotitontit Orimattilan kaupunki omakotitontit 2 Orimattilan omakotitontit Orimattilan kaupungilla on tarjolla omakotitontteja keskustan lähellä Arolan Metsärinteen alueella ja Käkelässä. Metsärinteen alue tulee lähivuosina

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET kortteleille 2216-2222, 2224-2231

RAKENTAMISOHJEET kortteleille 2216-2222, 2224-2231 ASEMAKAAVAN n:o 3429 LAHELANPELTO I RAKENTAMISOHJEET kortteleille 2216-2222, 2224-2231 korjattu 7.4.2009 (kortteli 2216) Nämä rakentamisohjeet täydentävät Lahelanpellon asemakaavaa. Ohjeisto käsittää asemakaavan

Lisätiedot

II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265

II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265 II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265 Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy Iin kunta, Tekniset palvelut: Markku Vitikka Rakennusvalvonta: Eino Tihinen Tontin haltijan tulee toimittaa

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAMÄÄRÄYKSET. LEMPÄÄLÄ MOISIO-HAKKARI * Vätäräisentien korttelit 223 ja 224

RAKENTAMISTAPAMÄÄRÄYKSET. LEMPÄÄLÄ MOISIO-HAKKARI * Vätäräisentien korttelit 223 ja 224 RAKENTAMISTAPAMÄÄRÄYKSET LEMPÄÄLÄ MOISIO-HAKKARI * Vätäräisentien korttelit 223 ja 224 LEMPÄÄLÄN KUNTA Tekninen toimi, 2008 RAKENTAMISTAPAMÄÄRÄYKSET MÄÄRÄYSTEN TARKOITUS Näillä määräyksillä pyritään ohjaamaan

Lisätiedot

NUIJAMIEHEN ASUINALUE OHJEELLISET RAKENTAMISOHJEET 17.01.2011

NUIJAMIEHEN ASUINALUE OHJEELLISET RAKENTAMISOHJEET 17.01.2011 MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli kaavoittaja Tuija Mustonen / kaavoituspäällikkö Ikka Tarkkanen puh. 015 1941, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.

Lisätiedot

PERTTU korttelit 61847-61853

PERTTU korttelit 61847-61853 TUUSULAN KUNTA KIRKONKYLÄN KYLÄ PERTTU korttelit 61847-61853 RAKENTAMISOHJEET Suunnittelija: kaava-arkkitehti Asko Honkanen puhelin: 040 5060 906 postiosoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula sähköposti:

Lisätiedot

TIKKALAN RAKENNUSTAPAOHJEET

TIKKALAN RAKENNUSTAPAOHJEET FCG Planeko Oy Jyväskylän kaupunki TIKKALAN RAKENNUSTAPAOHJEET 0121-D2425 29.1.2009 FCG Planeko Oy MMA 0121-D2425 Paula Julin, arkkitehti SAFA ARK 1075 27.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 1 2 Yleiset

Lisätiedot

1 (15) IMATRAN. Y-tunnus 2474031-0

1 (15) IMATRAN. Y-tunnus 2474031-0 1 (15) IMATRAN KAUPUNKI Hyväksyttyy -.-.2013 -- Rakennusvalvontajaosto RAKENTAMISTAPAOHJE ASEMAKAAVA 1049 MELTOLA ETELÄOSA Rakentamistapaohjeet täydentävät Meltolan asemakaavassaa 1049 esitettyjä erillispientalotontteja

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Karhunperkon asemakaava ja asemakaavan muutos. Rakentamistapaohjeet. Työ: E25729. Turku, 20.11.2012

NOUSIAISTEN KUNTA. Karhunperkon asemakaava ja asemakaavan muutos. Rakentamistapaohjeet. Työ: E25729. Turku, 20.11.2012 NOUSIAISTEN KUNTA Karhunperkon asemakaava ja asemakaavan muutos Rakentamistapaohjeet Työ: E25729 Turku, 20.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi

Lisätiedot

LOPEN KUNTA LÄYLIÄINEN KARPALISTON ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNUSTAPAOHJEET

LOPEN KUNTA LÄYLIÄINEN KARPALISTON ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNUSTAPAOHJEET LOPEN KUNTA LÄYLIÄINEN KARPALISTON ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNUSTAPAOHJEET 1 RAKENNUSTAPAOHJEIDEN TAVOITE JA NOUDATTAMINEN 3 2 KARPALISTON ALUE 3 3 RAKENNUSTEN YLEISPIIRTEET 3 3.1 Päärakennukset 3 3.2 Rakennusten

Lisätiedot

Linnanniitun rakentamistapaohje Kaavat N 82, N 135 ja N 132

Linnanniitun rakentamistapaohje Kaavat N 82, N 135 ja N 132 KAAVOITUS JA KIINTEISTÖ Linnanniitun rakentamistapaohje Kaavat N 82, N 135 ja N 132 Ympa 17.8.2010 85-87 Ympa liite 4 Linnanniitun rakentamistapaohje Kaavat N 82, N 135 ja N 132 Pientaloalueet: ALUE 1

Lisätiedot

Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty

Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty KAAVOITUS JA KIINTEISTÖ Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty Ympa 14.9.2010 94 Ympa liite 222e Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145 Lankilan Perhosniitty ALUE 1 korttelit

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 31.1.2014 SISÄLLYS:

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN SAARISTON OSAYLEISKAAVAN RAKENTAMISTAPAOHJEET

PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN SAARISTON OSAYLEISKAAVAN RAKENTAMISTAPAOHJEET Vastaanottaja Porvoon kaupunki Asiakirjatyyppi Rakentamistapaohjeet Päivämäärä Tammikuu 2015 Työnumero 82119884 PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN SAARISTON OSAYLEISKAAVAN PORVOON KAUPUNKI Päivämäärä 15.1.2015

Lisätiedot

YLEISTÄ SISÄLLYSLUETTELO. Porvoon kaupunki kaupunkisuunnitteluosasto YLEISTÄ 1. KORTTELIT 3547, 3550 2 reilusti rinteessä

YLEISTÄ SISÄLLYSLUETTELO. Porvoon kaupunki kaupunkisuunnitteluosasto YLEISTÄ 1. KORTTELIT 3547, 3550 2 reilusti rinteessä Porvoon kaupunki kaupunkisuunnitteluosasto SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 KORTTELIT 3547, 3550 2 reilusti rinteessä KORTTELIT 3548, 3549, 3551 3553 4 hillitysti huipulla KORTTELIT 3545, 3546 6 tiiviit korttelit,

Lisätiedot

Rak.lautakunta hyväksynyt 27.4.2005 57 TALVIKANGAS II

Rak.lautakunta hyväksynyt 27.4.2005 57 TALVIKANGAS II TALVIKANGAS II Rak.lautakunta hyväksynyt 27.4.2005 57 RAKENNUSTAPAOHJEET Rakennusvalvonta Aila Asikainen OMAKOTIRAKENTAJILLE Asemakaavoitus Leena Kallioniemi Arkkitehtiasema Oy Timo Takala Maankäyttö-

Lisätiedot