KAUKAJÄRVI, HIRVIKALLION PIENTALOALUE, ASEMAKAAVA NRO 8057 RAKENTAMISTAPAOHJEET ro

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUKAJÄRVI, HIRVIKALLION PIENTALOALUE, ASEMAKAAVA NRO 8057 RAKENTAMISTAPAOHJEET ro-8057-2"

Transkriptio

1 KAUKAJÄRVI, HIRVIKALLION PIENTALOALUE, ASEMAKAAVA NRO 8057 RAKENTAMISTAPAOHJEET ro Omakotitalojen (AO) korttelit ja Kuva virtuaalimallista

2 1 KAUKAJÄRVI, HIRVIKALLION PIENTALOALUE, ASEMAKAAVA NRO 8057 RAKENTAMISTAPAOHJEET ro Omakotitalojen (AO) korttelit ja Tampereen kaupunki, suunnittelupalvelut, Ilkka Kotilainen 1. YLEISTÄ Rakentamistapaohjeen tarkoitus Rakentamistapaohjeiden tarkoituksena on asemakaavamääräysten ja havainnekuvan lisäksi ohjata rakentamista siten, että asuntoalueesta muodostuu asukkailleen viihtyisä ja toimiva asuinpaikka, joka on kaupunkikuvallisesti laadukas ja ympäristöönsä sopiva kokonaisuus. Rakentamistapaohjeet ovat lähtökohtana rakennuslupaa edeltävässä lupatarkastuksessa ja ne sitovat tonttien toteuttajaa. Suunnittelu Hirvikallion alueen omakotitontit ovat pienehköjä kaupunkitontteja, mikä tekee rakennushankkeen suunnittelusta vaativan ja haasteellisen tehtävän. Tästä syystä rakentajan on syytä olla yhteydessä kaupungin rakennusvalvontaan heti hankkeen alkuvaiheessa. Rakennusvalvonnan kanssa käydyissä neuvotteluissa selvitetään tonttia koskevat asemakaavamääräykset, rakentamistapaohjeet sekä muut suunnittelussa huomioon otettavat seikat. Rakentajan on hankittava hankkeelle pääsuunnittelija, arkkitehtisuunnittelija sekä tarvittavat erityissuunnittelijat, kuten rakennesuunnittelija, LVI-suunnittelija ja sähkösuunnittelija. Pääsuunnittelija on pääsääntöisesti arkkitehti, joka huolehtii myös hankkeen liittymisestä naapurihankkeisiin. Suositeltavaa on käyttää myös ammattitaitoista piha- ja vihersuunnittelijaa. 2. ASEMAKAAVAN TIETOJA Tontit Tontteja on 90 ja ne sijoittuvat Hirvikallion alueen etelä- ja keskiosiin. Tonttien koot ovat m2 ja keskikoko on noin 660 m2. Kortteleiden keskiosissa vastakkain sijaitsevat tontit ovat kooltaan noin 700 m2. Viheralueisiin rajoittuvat tontit ovat pienempiä, kooltaan noin 600 m2. Tonttien leveys on pääsääntöisesti 20 m ja syvyys m. Laskennallinen tonttitehokkuus e= 0,35 0,45. Talotyyppi Tontit ovat erillispientalojen korttelialuetta (AO). Rakennusoikeus, rakennusalat ja kerrosluku Tonteilla on rakennusoikeutta 270 m2, joka jakautuu kahdelle rakennusalalle. Kaksikerroksiselle päärakennukselle on rakennusoikeutta 200 m2 ja rakennuksen paikka on rajattu tiukasti. Päärakennus on rakennettava kiinni rakennusalan kadun puoleiseen sivuun. Tontilla on lisäksi rakennusoikeutta 70 m2 yksikerroksisille rakennusosille, jotka voivat sijoittua joustavasti väljälle rakennusalalle ja ne voivat olla päärakennuksessa kiinni tai erillisinä. Ikkunamääräys Merkintä ik-9 osoittaa rakennusalan sen sivun, jonka puoleiseen rakennuksen seinään ei saa sijoittaa läpinäkyviä ikkunoita. Määräyksen tarkoituksena on turvata naapuritontin yksityisyyttä.

3 3. KAUPUNKIKUVALLISET TAVOITTEET JA MUUT RAKENTAMISTAPA- OHJEET 2 Havainnekuvan periaatteet Rakennukset, tonttiliittymät ja istutukset sijoitetaan asemakaavan havainnekuvassa esitettyjä periaatteita soveltaen. Rakennukset Päärakennus on rakennettava kaksikerroksisena kiinni rakennusalan kadun puoleiseen sivuun. Päärakennuksessa kiinni olevat tai erilliset yksikerroksiset rakennusosat voivat sen sijaan sijoittua joustavasti väljälle rakennusalalle. Kadun puoleiseen reunaan sijoittuu autosuojan lisäksi esimerkiksi varastotiloja ja sisääntulokuisti. Päärakennuksen jatkeeksi sijoittuu luontevasti esimerkiksi viherhuone, saunaosasto, työtilaa tai oleskelutilaa. Yksikerroksisten rakennusten sijoittelun tulee tukea katseilta suojatun pihapiirin muodostumista. Erityisen tärkeää tämä on kulmatonteilla, joissa myös tontin pitkä sivu rajautuu katuun. On suositeltavaa jättää kadulta tontin takaosaan noin 3 metriä leveä huoltoyhteys rakennuksien väliin tai tontin yksikerroksisen rakennusosan väliin. Kulmatonteilla huoltoyhteys voidaan ottaa tontin pitkältä sivulta. Piha-alueet Etupiha jakautuu autosuojan edustan sisääntulopihaan (tonttiliittymä ym.) ja päärakennuksen edustan etupuutarhaan. Takapiha jakautuu oleskelupihaan sekä tontin peräosan takapuutarhaan. Oleskelupihan suojaisuutta voidaan tukea seinämillä, aidoilla, katoksilla ja istutuksilla. Autopaikat ja tonttiliittymä Kullekin tontille tulee osoittaa kaksi autopaikkaa, joista toisen tulee sijaita katoksessa tai tallissa, joka sijoittuu rakennusalalle kadun puoleiseen reunaan. Kun tontti rajoittuu kahdelta sivulta katuun, otetaan katuliittymä tontin lyhyemmältä sivulta naapuritonttien tapaan. Julkisivut Asuin- ja talousrakennuksien julkisivujen päämateriaali on peittomaalattu puu, rappaus tai paikalla muurattu sileä tiili. Muuratussa julkisivussa saumojen tulee olla tiilen värisiä ja samassa tasossa, jolloin muurauksesta syntyy pintavaikutelmaltaan sileä rappauksenomainen pinta. Julkisivujen väreinä käytetään murrettuja ns. maavärien sävyjä. Tiilet eivät saa olla kirjavia eivätkä liian tummia tai liian vaaleita. Julkisivujen tulee olla yhtenäisiä siten, että päämateriaalin lisäksi toista tehostemateriaalia ja -väriä käytetään vain vähäisesti. Rinteeseen rakennettaessa julkisivumateriaalin tulee myötäillä maanpinnan muotoja porrastetusti siten, ettei näkyvän sokkelin korkeus ylitä 1 metriä. Kaksikerroksisen päärakennuksen julkisivun ja vesikaton leikkauskohdan keskikorkeus maanpinnasta on enintään 6,5 metriä. Yksikerroksisten rakennusten korkeus ja katto tulee suunnitella siten, että ne eivät varjosta liikaa piha-alueita. Katot Kaksikerroksisen päärakennuksen kattomuoto on harjakatto siten, että pääty on kadulle päin. Kattokulma on 1:3 eli noin 18 astetta. Yksikerroksisten rakennusosien kattomuoto on harjakatto tai pulpettikatto ja kaltevuus 18 astetta tai loivempi. Katteen tulee olla vaikutelmaltaan sileä ja materiaali voi olla saumattu pelti tai huopa. Värisävyn tulee olla tumma harmaa. Asuin- ja talousrakennuksen kate on tontilla sama. Katoissa tulee olla mm leveät avoräystäät.

4 3 Maastoon sovitus Tontit sijoittuvat pääosin lähes tasamaalle tai loivaan rinnemaastoon. Rakennukset ja piha-alueiden korkeusasemat sovitetaan yhteen viereisten katujen korkeusasemien kanssa. Tontin puistonpuoleisilla rajoilla tulee maaston luonnollisia korkeustasoja noudattaa. Myös tonttien välirajoilla tulee korkeustasot sovittaa luonnollista maastoa mukaillen ja naapuripihan tasauskorkeus huomioon ottaen. Pihojen raja-alueille ei saa muodostua vaikeasti hoidettavia jyrkkiä luiskia. Tarvittaessa korkeustasoeroja hoidetaan maastoon sovitetuilla tukimuureilla. Pohjatutkimus ja pohjarakennussuunnitelma Kortteleissa 6171, 6172 ja 6173 edellytetään pohjatutkimusta ja pohjarakennussuunnitelmaa rakennusluvan yhteydessä maaperän laadun vuoksi. Istutukset ja tontin rajaus Istutuksilla tuetaan tonttien toiminnallista jäsentelyä ja maisemoidaan reunaalueita. Istutettavan kasvillisuuden tulee olla alkuperältään kotimaista, paikallisessa ilmastossa ja olosuhteissa kestävää. Piha-alueilla suositellaan leikattavan nurmikon ohella käytettäväksi vettä läpäiseviä luonnonmukaisia pinnoitteita, puunkuorihaketta, soraa, kiveyksiä, kiviaiheita, lumikuormaa kestäviä perennoja ja maanpeitekasveja. Etupihan istutukset korostavat ja kehystävät rakennusta. Tavoite on, että ne muodostavat alueelle omaleimaisen ja yhtenäisen katukuvan. Etupihalle tulisi istuttaa 1 3 puuta ja siinä suositaan vapaasti kasvia pensasryhmiä tai aidanteita. Etupihalle ei sallita leikattavaa pensasaitaa eikä myöskään rakenteellista aitaa. Takapihan rakentamisessa pyritään hyödyntämään maaston vaihteluja ja tontilla olevia luonnonelementtejä, kiviä ja kalliota. Tonttien väliselle rajalle voidaan istuttaa vapaasti kasvava pensasaidanne niille kohdin, missä rakennukset eivät rajaa pihapiiriä. Tarvittaessa voidaan rajauksessa käyttää rakennukseen tai muuhun rakenteeseen kytkeytyvää puurakenteista aitaa esim. oleskelualuetta suojaamaan. Kulmatonttien pitkälle katusivulle tulisi istuttaa suojapuustoa. Myös vastakkain olevilla tonteilla tulisi istuttaa suojapuustoa välirajan molemmin puolin. Puistoon rajoittuvien tontinosien istutuksilla rajataan yksityinen piha julkisesta puistosta. Rajan tuntumassa sijaitsevilla istutuksilla piha liitetään ympäröivään maastoon ja maisemaan. Istutuksissa suositaan luonnonympäristöön soveltuvia puulajeja ja vapaasti kasvavia suojapensaita. Mikäli tontti rajoittuu kivikkoiseen tai kallioiseen maastoon, on rajaavia istutuksia mahdollista korvata vapaasti sommitelluilla luonnonkivillä ja/tai puurakenteisella aidalla. Suunnitelma pihan rajaamisesta tulee liittää rakennuslupahakemukseen. Aitaussuunnitelman hyväksyy kaupungin rakennusvalvontaviranomainen. Hulevedet Tonttien hulevedet käsitellään alueelle tehdyn hulevesiselvityksen periaatteiden mukaisesti. Hulevesimäärän minimoimiseksi kaikille tonteille tulee rakentaa mahdollisimman paljon vettä läpäiseviä pintoja, jotka mahdollistavat sadevesien imeytymisen. Siksi tonteilla tulee olla mahdollisimman paljon kasvillisuuden peittämiä viheralueita. Vettä läpäiseviä pinnotteita tulisi käyttää myös pysäköintipaikoilla. Läpäisevä päällyste koostuu vettä läpäisevästä pintakerroksesta, jonka alapuolella on karkealla kiviaineksella täytetty kerros. Pintakerros voidaan tehdä esimerkiksi betonisista reikälaatoista tai harvasta kivetyksestä. Pintakerroksen läpäisevä hulevesi varastoituu hetkellisesti karkean kiviaineksen huokostilaan, josta se imeytyy ympäröivään maaperään tai johdetaan eteenpäin salaojilla.

5 4 Läpäisemättömiltä pinnoilta tulevat hulevedet johdetaan pääsääntöisesti sadevesiviemäriin. Kortteleiden 6165 ja 6177 tonteilla, missä tontin maasto laskee kohti viheraluetta, hulevesiä voidaan ohjata tonttikohtaisesti puiston puolelle maastoon painanteilla. Kourut ja kivipainanteet voivat koostua betonista tai kivestä tehdyistä elementeistä. Ne voidaan tehdä myös latomalla luonnonkivistä tai betonisista sidekivistä. Viherpainanteet ovat matalia ja loivaluiskaisia kasvillisuuden peittämiä ojia. Vedenohjausrakenteet esitetään rakennuslupa-asiakirjoissa. Luvan rakenteen toteuttamisesta puiston puolelle hyväksyy rakennusvalvontaviranomainen. Kortteleissa on suositeltavaa, että tontin vettäläpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä imeytetään maaperään tontin alueella. Mikäli imeyttäminen ei ole mahdollista, hulevesiä tulee viivyttää alueella siten, että viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla yksi kuutiometri jokaista sataa vettäläpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden. Viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto. Alueen maaperä on heikosti vettä läpäisevää, joten imeytysmenetelmistä tulevien ylivuotojen osuus voi tulla suureksi. Tästä syystä ylivuotojen ja rakenteiden kuivatuksen suunnitteluun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kuva virtuaalimallista Marmorikadun alkupäästä

6 Korttelit (osa-alue B) Ote havainnekuvasta Ote asemakaavasta

7 Korttelit (osa-alue C) Ote havainnekuvasta Ote asemakaavasta

8 Korttelit (osa-alue D) Ote havainnekuvasta Ote asemakaavasta

9 Värisuosituksia, tonttikaavioita ja piirroksia

10 Kasvisuositukset Kasvisuositukset koskevat tonttien pihojen perus- ja suojakasvillisuutta sekä puiston rajan tuntumaan sijoitettavaa kasvillisuutta. Etupihan kasvillisuudella on keskeinen merkitys alueen katukuvan muodostumisessa. Viihtyisä ja samalla omaleimainen yleisilme saadaan aikaan peruskasvien vaihtelun ja toiston avulla. Myös kulmatonttien pitkän katusivun suojaistutuksilla, puilla ja pensailla, on vaikutusta alueen yleisilmeeseen. Luontoon rajoittuvien pihan osien kasvillisuus poikkeaa luonteeltaan pihojen muusta kasvillisuudesta. Sen tehtävä on liittää pihat luontevasti ympäröivään maastoon ja maisemaan. Puut Etupihalle sopivat pikkupuut pihlaja Sorbus (eri lajit) pilvikirsikka Prunus pensylvanica serbiankuusi Picea omorica koristeomenapuut Malus (eri lajit) Takapihalle pihlaja Sorbus aucuparia omenapuut Malus (eri lajit ja lajikkeet) serbiankuusi Picea omorica pirkkalankoivu Betula bircalensis Puiston rajan tuntumaan lähiluonnossa kasvavat puulajit Pensaat Keskikorkeat suojapensaat idänvirpiangervo Spiraea chamaedryfolia valkopajuangervo Spiraea alba rusopajuangervo Spiraea Billiardii vuorimänty Pinus mugo Korkeat suojapensaat isotuomipihlaja Amelanchier spicata sirotuomipihlaja Amelanchier laevis heisiangervo Physocarpus opulifolius pihlaja pilvikirsikka valkopajuangervo serbiankuusi Puiston rajan tuntumaan punalehtiruusu Rosa glauca metsäruusu Rosa majalis vuorimänty Pinus mugo isotuomipihlaja heisiangervo isotuomipihpunalehtiruusu metsäruusu

RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732

RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732 RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 15.08.2012 0 RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi SISÄLLYS:

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Karhunperkon asemakaava ja asemakaavan muutos. Rakentamistapaohjeet. Työ: E25729. Turku, 20.11.2012

NOUSIAISTEN KUNTA. Karhunperkon asemakaava ja asemakaavan muutos. Rakentamistapaohjeet. Työ: E25729. Turku, 20.11.2012 NOUSIAISTEN KUNTA Karhunperkon asemakaava ja asemakaavan muutos Rakentamistapaohjeet Työ: E25729 Turku, 20.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi

Lisätiedot

Rak.lautakunta hyväksynyt 27.4.2005 57 TALVIKANGAS II

Rak.lautakunta hyväksynyt 27.4.2005 57 TALVIKANGAS II TALVIKANGAS II Rak.lautakunta hyväksynyt 27.4.2005 57 RAKENNUSTAPAOHJEET Rakennusvalvonta Aila Asikainen OMAKOTIRAKENTAJILLE Asemakaavoitus Leena Kallioniemi Arkkitehtiasema Oy Timo Takala Maankäyttö-

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 31.1.2014 SISÄLLYS:

Lisätiedot

T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S

T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S KYLMÄLAHDENRANNAN PIENTALOALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET 10.4.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt 16.4.2015 ARKKITEHTISTUDIO EMP OY Sisällysluettelo RAKENNUSTAPAOHJEET...

Lisätiedot

1 (15) IMATRAN. Y-tunnus 2474031-0

1 (15) IMATRAN. Y-tunnus 2474031-0 1 (15) IMATRAN KAUPUNKI Hyväksyttyy -.-.2013 -- Rakennusvalvontajaosto RAKENTAMISTAPAOHJE ASEMAKAAVA 1049 MELTOLA ETELÄOSA Rakentamistapaohjeet täydentävät Meltolan asemakaavassaa 1049 esitettyjä erillispientalotontteja

Lisätiedot

Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty

Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty KAAVOITUS JA KIINTEISTÖ Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty Ympa 14.9.2010 94 Ympa liite 222e Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145 Lankilan Perhosniitty ALUE 1 korttelit

Lisätiedot

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet HAUKKANIEMI Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto 31.8.2007 SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ OSA 1 PIENTALORAKENTAJIEN SUUNNITTELU-

Lisätiedot

KYTÖMAA ETELÄOSA A RAKENTAMISTAPAOHJEET

KYTÖMAA ETELÄOSA A RAKENTAMISTAPAOHJEET KYTÖMAA ETELÄOSA A RAKENTAMISTAPAOHJEET KER AV A 7. Ylikeravan kaupungi n o sa K yt ömaa eteläosa A/ korttelit 4001-4004 KERAVAN KAUPUNKI Maankäyttöpalvelut 6.6.2013 2(11) Kytömaa eteläosa A/ korttelit

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJE TINTTIKALLIO II PIENTALOALUEELLE

RAKENTAMISOHJE TINTTIKALLIO II PIENTALOALUEELLE IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 11/2007 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu Hyv. Ymp./rak.valv.ltk 9.10.2007 151 RAKENTAMISOHJE TINTTIKALLIO II PIENTALOALUEELLE (TUULIKALLIO KORTTELIT 59 61) TAVOITTEET

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET kortteleille 2216-2222, 2224-2231

RAKENTAMISOHJEET kortteleille 2216-2222, 2224-2231 ASEMAKAAVAN n:o 3429 LAHELANPELTO I RAKENTAMISOHJEET kortteleille 2216-2222, 2224-2231 korjattu 7.4.2009 (kortteli 2216) Nämä rakentamisohjeet täydentävät Lahelanpellon asemakaavaa. Ohjeisto käsittää asemakaavan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI NIINISALON VARUSKUNNAN ASUINALUE RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELIT 1060-1067 29.05.2007 / korj. 07.01.2008 Arkkitehtistudio Kujala & Myllymäki Oy KANKAANPÄÄN KAUPUNKI, NIINISALON VARUSKUNNAN

Lisätiedot

NAANTALI KARJALUOTO PIRTTILUOTO RAKENNUSTAPAOHJE

NAANTALI KARJALUOTO PIRTTILUOTO RAKENNUSTAPAOHJE NAANTALI KARJALUOTO PIRTTILUOTO RAKENNUSTAPAOHJE A-Konsultit 17.9.2012, 22.10.2012, 12.11.2012 1. OHJEIDEN TARKOITUS Asemakaavassa annetaan useita rakentamistapaa koskevia määräyksiä, jotka on esitetty

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT 2.11.2009 2 PAJULUOMAN KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 107-120 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET 1 OHJEIDEN TARKOITUS Maankäyttö ja rakennuslain 117 todetaan

Lisätiedot

ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET

ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET Ak 289 OSA-ALUEJAKO: 1-9 10 11 12 13 14 15 16 17 AO-1 AR AO-1 AO AR AO-1 AO AO-1 AO-1 uusia omakotialueita uusi rivitaloalue uusi omakotialue erillispientaloja uusi rivitaloalue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN n:o 3403 R O I N I L A N P E L T O RAKENTAMISOHJEET kortteleille 7400-7432

ASEMAKAAVAN n:o 3403 R O I N I L A N P E L T O RAKENTAMISOHJEET kortteleille 7400-7432 ASEMAKAAVAN n:o 3403 R O I N I L A N P E L T O RAKENTAMISOHJEET kortteleille 7400-7432 korjattu 19.9.2009 (aidan väri, puulajit) korjattu 19.8.2010 ja 10.5.2011 (aidan väri) yhteystiedot Asko Honkanen

Lisätiedot

KORTTELI 54 HUHTI 29.8.2014

KORTTELI 54 HUHTI 29.8.2014 URJALAN KUNTA RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELI 54 HUHTI 29.8.2014 Havainnekuvassa alue kuvattuna pohjoisesta kuva: Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen 1 KORTTELIN 54 ASEMAKAAVA-ALUE Korttelin 54 asemakaava

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E MANNISENMÄKI

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E MANNISENMÄKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E ASEMAKAAVAN MUUTOS 29. KAUPUNGINOSAN VIRKISTYSALUEELLE JA 29. KAUPUNGINOSAN LAAJENNUS MANNISENMÄKI KAAVATUNNUS 29:020 KAAVAN PÄIVÄYS 20.01.2012 RAKENTAMISTAPAOHJEIDEN

Lisätiedot

Vuores, Isokuusi. Hyvä pientalon rakennuttaja!

Vuores, Isokuusi. Hyvä pientalon rakennuttaja! Vuores, Isokuusi Hyvä pientalon rakennuttaja! Pientalon rakennuttaminen on yksi elämän suurimmista taloudellisista investoinneista ja siinä onnistuminen edellyttää hankkeen hyvää hallintaa alusta alkaen.

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAMÄÄRÄYKSET. LEMPÄÄLÄ MOISIO-HAKKARI * Vätäräisentien korttelit 223 ja 224

RAKENTAMISTAPAMÄÄRÄYKSET. LEMPÄÄLÄ MOISIO-HAKKARI * Vätäräisentien korttelit 223 ja 224 RAKENTAMISTAPAMÄÄRÄYKSET LEMPÄÄLÄ MOISIO-HAKKARI * Vätäräisentien korttelit 223 ja 224 LEMPÄÄLÄN KUNTA Tekninen toimi, 2008 RAKENTAMISTAPAMÄÄRÄYKSET MÄÄRÄYSTEN TARKOITUS Näillä määräyksillä pyritään ohjaamaan

Lisätiedot

PIRTTIALHO LÄNSI RAKENTAMISTAPAOHJEET

PIRTTIALHO LÄNSI RAKENTAMISTAPAOHJEET PIRTTIALHO LÄNSI RAKENTAMISTAPAOHJEET 14.10.2010 YLEISTÄ Rakennushankkeella on oltava pätevyysvaatimukset täyttävä pääsuunnittelija. Tämän tulee ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan ennen varsinaisen rakennusluvan

Lisätiedot

KENRAALINKULMA RAKENNUSTAPAOHJEET

KENRAALINKULMA RAKENNUSTAPAOHJEET KENRAALNKULMA RAKENNUSTAPAOHJEET HYVNKÄÄN KAUPUNK TEKNKKA JA YMPÄRSTÖ KAAVOTUS 5.5.007 tark..9.009 SSÄLLYSLUETTELO:. OHJEDEN SOVELTAMSALUE.... SUUNNTTELUOHJEDEN TARKOTUS.... YLESTÄ.... SUUNNTTELUSSA TARVTTAVEN

Lisätiedot

LOPEN KUNTA LÄYLIÄINEN KARPALISTON ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNUSTAPAOHJEET

LOPEN KUNTA LÄYLIÄINEN KARPALISTON ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNUSTAPAOHJEET LOPEN KUNTA LÄYLIÄINEN KARPALISTON ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNUSTAPAOHJEET 1 RAKENNUSTAPAOHJEIDEN TAVOITE JA NOUDATTAMINEN 3 2 KARPALISTON ALUE 3 3 RAKENNUSTEN YLEISPIIRTEET 3 3.1 Päärakennukset 3 3.2 Rakennusten

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI

KAUNIAISTEN KAUPUNKI 6 7 0 7 0 5 5 3 S P P ö y r y F i n l a n d O y 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Koivuhovin asuinkortteleiden RAKENTAMISTAPAOHJE Asemakaavaehdotus 25.5.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 1.1 Ohjeen tarkoitus 3

Lisätiedot

VENDA- ja JIIPPIVAHE (TUOMONIEMEN HIEKKAKUOPPA) RAKENTAMISTAPAOHJEET

VENDA- ja JIIPPIVAHE (TUOMONIEMEN HIEKKAKUOPPA) RAKENTAMISTAPAOHJEET VENDA- ja JIIPPIVAHE (TUOMONIEMEN HIEKKAKUOPPA) RAKENTAMISTAPAOHJEET 12.3.2015 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT: 1914, 1916, 1928 ja 1929 TONTIT: 19-1914-8 12 19-1916-6 12 19-1928-1 4 19-1929-1 5 Liittyy asemakaavaan

Lisätiedot

Linnanniitun rakentamistapaohje Kaavat N 82, N 135 ja N 132

Linnanniitun rakentamistapaohje Kaavat N 82, N 135 ja N 132 KAAVOITUS JA KIINTEISTÖ Linnanniitun rakentamistapaohje Kaavat N 82, N 135 ja N 132 Ympa 17.8.2010 85-87 Ympa liite 4 Linnanniitun rakentamistapaohje Kaavat N 82, N 135 ja N 132 Pientaloalueet: ALUE 1

Lisätiedot

PERÄSEINÄJOEN 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 304-306 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

PERÄSEINÄJOEN 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 304-306 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET RAKENNUSTAPAOHJEET KALAJÄRVI 304-306 28.4.2009 2 PERÄSEINÄJOEN 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 304-306 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET 1 OHJEIDEN TARKOITUS Maankäyttö ja rakennuslain 117 todetaan että rakennuksen

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET ASUNTOALUEILLE

SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET ASUNTOALUEILLE SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET ASUNTOALUEILLE YLEINEN OSA (osa 1) Hyväksytty rakennuslautakunnassa 11.10.2001 O s a 1 Y L E I N E N O S A 1 YLEISTÄ 2 SUUNNITELMAT Näillä ohjeilla pyritään ohjaamaan asuntojen

Lisätiedot

Malmintie 15. kaupunginosa Kaupunkikehityslautakunta 10.1.2012 7, osa korttelista 28 ja kortteli 29 24.1.2012 21

Malmintie 15. kaupunginosa Kaupunkikehityslautakunta 10.1.2012 7, osa korttelista 28 ja kortteli 29 24.1.2012 21 PORVOO Asemakaava 91, SUOMENKYLÄ, MALMINTIE Malmintie 15. kaupunginosa Kaupunkikehityslautakunta 10.1.2012 7, osa korttelista 28 ja kortteli 29 24.1.2012 21 JULKISIVUVÄRIT asuinrakennukset JULKISIVUVÄRIT

Lisätiedot

NASTOLAN UUDENKYLÄN TURRANLAMMIN ALUEEN KORTTELEITA 280 289 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN UUDENKYLÄN TURRANLAMMIN ALUEEN KORTTELEITA 280 289 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET Turranlamminn alueen rakennustapaohjeet korttelit 280-289 Asemakaavan U058 asiakirja NASTOLAN UUDENKYLÄN TURRANLAMMIN ALUEEN KORTTELEITA 280 289 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET SUUNNITTELUOHJEIDEN TARKOITUS

Lisätiedot