Ehdotuspiirustuksia arvioidaan seuraavien kriteerien pohjalta:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ehdotuspiirustuksia arvioidaan seuraavien kriteerien pohjalta:"

Transkriptio

1 RAKENNUSSUUNNITTELU Hyvällä ja huolellisella suunnittelulla luodaan pientalohankkeelle laatuperusteet, jotka kattavat asumistarpeen, siihen parhaiten soveltuvat toteuttamisratkaisut, kustannussuunnittelun, aikataulusuunnittelun sekä asumisaikaisen käytön. Suunnittelukustannukset ovat minimaaliset verrattuna rakennuskustannuksiin ja vaikutusmahdollisuudet ovat suunnitteluvaiheessa suuremmat. Suunnitteluvaiheeseen sisältyy myös eri suunnitteluratkaisujen kustannusvertailut. Pientalojen kohdalla voidaan erottaa seuraavat kuusi suunnitteluvaihetta: 1. Arkkitehtisuunnitelmat 2. Rakennesuunnitelmat - Pohjatutkimukset 3. LVI- suunnitelmat 4. Sähkösuunnitelmat 5. Erikoissuunnitelmat - Pihasuunnitelmat - Sisustussuunnitelmat - Värityssuunnitelmat 6. Huoltokirja 1. Arkkitehtisuunnittelu Pientalon pääsuunnittelija tai projektijohtaja valvoo ja ohjaa koko suunnitteluprosessia. Suunnitelmien yhteensopivuus on projektin keskeinen laatutekijä. Pääsuunnittelijan tehtävänä on määrittää yhdessä tilaajan kanssa hankkeen kustannusraamit perheen tila- ja asumistarpeet sekä tutustua tonttiin ennen varsinaisen suunnittelun käynnistämistä. Ehdotussuunnitelma/luonnossuunnitelma Ehdotusvaiheessa arkkitehti esittää kohteesta pääpiirteisen yleisratkaisun. Talon perusratkaisuista tehdään muutama vaihtoehtoinen malli. Jotta huomio ei kiinnittyisi epäoleellisiin pieniin yksityiskohtiin, on suunnittelu aloitettava rakennuksen ja rakennelmien sijoittelusta tontille maaston erityispiirteet huomioiden. Piirustuksissa olisi hyvä esittää koko tontti samassa pohjakuvassa, jolloin sisä- ja ulkotilojen liittyminen toisiinsa tulee havainnollistettua. Arkkitehti eläytyy rakentajaperheen tilaluettelon toiveisiin esittäessään esimerkiksi 1:100 mittakaavaan piirretyt pohjapiirustukset kaikista kerroksista. Liitteeksi tarvitaan myös poikkileikkauskuvat sekä julkisivukaaviot tärkeimmistä sivuista. Ehdotuspiirustuksia arvioidaan seuraavien kriteerien pohjalta: 1. Talo soveltuu toimivuudeltaan asukkaan tarpeisiin tilat ovat oikein mitoitettuja asumistoimintoihin tilojen ja huoneiden sijainti on asumistarpeiden mukainen asunnon sisäinen liikenne on selkeä eikä häiritse asukkaita asunnon sisätilat liittyvät luontevasti ulkotiloihin 2. Suunnitelmat ovat taloudellisia sekä rakennus- että käyttökustannusten kannalta

2 talo on sopivan kokoinen ja tarpeen mukaan laajennettavissa tilankäyttö on tehokasta perustukset ja runkosyvyyden jännemitat ovat edullisia talossa ei ole tarpeettomia ulkoseiniä eikä nurkkia ikkunoiden koko ja suuntaus ovat järkevät kattomuoto on tarkoituksenmukainen ja teknisesti varma rakenteet ja liitokset ovat teknisesti oikein yleiset materiaalivalinnat ovat kestäviä ja kohtuuhintaisia Luonnossuunnitelmat Usein ehdotuspiirustusvaiheen kuvia kutsutaan myös luonnoksiksi, mutta varsinainen luonnossuunnittelu poikkeaa siitä mm. huomattavasti tarkemman esitystapansa puolesta. Luonnospiirustuksissa näkyvät kaikki tilat, kiinteät kalusteet, tasojen korkeudet, ikkunajako jne. Luonnossuunnitteluvaiheeseen sisältyy muutama vaihtoehtoinen luonnos. Talon pohjamuoto alkaa vakiintua ja ulkoinen hahmokin muodostua. Rakentamisselostus Rakennusselostus on kirjallinen esitys, joka täydentää luonnospiirustuksia. Se sisältää ainakin seuraavat: - Suunnittelijatiedot - Kuvaus talon päämateriaaleista - Kuvaus tärkeimmistä työtavoista - Työn laatuominaisuuksia Viralliset pääpiirustukset (1:100) Pääpiirustusten avulla haetaan rakennuslupa rakennuslautakunnalta. Tämän vuoksi pääpiirustuksissa on esitettävä rakennuksen ja tontin lisäksi kaikki lainsäädännön edellyttämät suoja- ja paloturvallisuusratkaisut. Pääpiirustuksiin sisältyy ainakin seuraavat dokumentit: 1. Asemapiirros (kuvaa tonttia ja lähiympäristöä) rakennetavat, olemassa olevat, purettavat rakennukset uudisrakennusten sijainti, äärimitat, etäisyydet rajoista vesijohto- ja viemärijärjestelyt ajo- ja kulkutiet, istutukset, poistettavat puut tontin korkeussuhteet tontin kulmapisteiden ja talon nurkkapisteiden korkeusasemat ja muutokset kiinteistön viralliset tunnukset, tontin rajat sekä viereisten alueiden ja tonttien tunnukset ilmansuunnat tontin lähiympäristö 2. Pohjapiirustus kaikkien kerrosten pohjapiirustukset ja käytettävät rakennustarvikkeet

3 talon ulkomitat eri kerrosten lattiatasojen korkeusasemat huoneiden käyttötarkoitus rakennusosat virallisin merkinnöin savuhormit ja ilmanvaihdon yleisjärjestelyt, paloalueiden rajat huoneiston säilytystilat sekä kiinteä sisustus leikkauspiirustusten paikat 3. Leikkauspiirustukset (vähintään yksi) eri kerrosten lattiatasojen sekä tarvittaessa perustusten korkeusasemat maanpinnan ja sokkelin, julkisivun ja vesikaton leikkauspisteiden sekä katonharjan korkeusasemat kerroskorkeudet huonekorkeudet ja välipohjan paksuudet 4. Julkisivupiirustukset talon ulkonäkö, kaikki julkisivut julkisivupintojen sekä vesikaton materiaalit ja käsittelytavat ikkunat, ovet, yms. aukot maanpinnan ja julkisivun sekä vesikaton leikkauskohtien korkeusasemat savupiipun huipun ja katonharjan korkeusasemat Rakennuslautakunta tarkistaa pääpiirustukset käsitellessään rakennuslupahakemusta. Vahvistetut pääpiirustukset toimivat lähtökohtana suunnittelutyön jatkamiselle ja lopullisille työpiirustuksille eikä niistä saa poiketa ilman erillistä muutoslupahakemusta. Työpiirustukset (1:50) Työpiirustukset eli toteutuspiirustukset laaditaan rakennustyön toteuttamista varten työmaan ja rakentajien tarpeisiin. Urakkalaskentapiirustukset (1:50) saadaan täydentämällä alustavia työpiirustuksia rakenne- LVI- ja sähkösuunnittelijoiden alustavilla suunnitelmilla. Piirustuksista tulee ilmetä työn määrä. Rakennusselitys Rakennusselitys on työpiirustuksia täydentävä tekninen asiakirja, jossa suunnittelija ilmaisee kirjallisesti, miten ko. rakennus rakennetaan. Rakennusselityksen tehtävänä on kuvata kohteen laatu. Selitys sisältää sekä urakoitsijoita velvoittavia ja sitovia määräyksiä sekä suosituksia. Määräykset ja ohjeet koskevat työssä käytettäviä rakennusaineita ja -tarvikkeita sekä työmenetelmiä. Liiteasiakirjoina voi olla seuraavat: - Huoneselitys, joka kuvaa huonetilojen pintamateriaalit ja pintakäsittelyn - Rakennetyypit, jossa kuvataan talon ulkovaipan ja sisäseinien rakenteet kerroksittain - Kaluste- varuste- ja laiteluettelo erikseen kustakin tilasta tai huoneesta - Ikkuna- ja oviluettelo 2. Rakennesuunnittelu Erikoissuunnittelijat aloittavat aktiivisen suunnittelunsa viimeistään pääpiirustusten valmistuttua. Rakennesuunnittelijan tehtävänä on löytää arkkitehdin

4 suunnitelmiin soveltuvat turvalliset ja taloudelliset rakenneratkaisut. Tarvittaessa rakennesuunnittelu on aloitettava tontilla tehtävällä maaperätutkimuksella, jolla selvitetään maan kantavuus ja sopiva perustustapa. Rakennesuunnittelijalta edellytetään riittävää rakennusteknistä koulutusta ja kokemusta Rakennesuunnittelun piiriin kuuluvat rakenneosat ovat: perustukset ja alapohja kantava runko ulkoverhoukset ja muut suojaavat rakenteet Rakennesuunnitteluun vaikuttavia tekijöitä ovat mm. maaperän kantavuus maalajien koostumus ja routivuus tontin pohjaveden pinnankorkeus pintavesien poisjohtaminen maaston kaltevuus rakennuksen vaaka- ja poikkileikkaukset sekä aukotukset rakennuksen paino ja rakennusmateriaalit suunniteltu perustamistapa ja radonsuojaus lumikuorma äänieristysmääräykset liittyvien rakenteiden paino perusmuureihin kohdistuva maapaine rakenteiden vedeneristys- ja tuulettuvuusvaatimukset jne. Rakennesuunnittelijan tulee selvittää kaikkien edellämainittujen tekijöiden merkitys talon rakenneratkaisuihin. Lopulliset suunnitelmat on hyväksytettävä etukäteen rakennusvalvontaviranomais ella. Rakennesuunnittelun asiakirjat ovat mm: paalutuspiirustukset (tarvittaessa) louhintapiirustukset (tarvittaessa) perustusten rakennesuunnitelmat kantavien runkorakenteiden rakennesuunnitelmat raudoituspiirustukset teräsbetonirakenteita varten välipohjien ja yläpohjan rakennesuunnitelmat vesikattopiirustukset tontin salaojasuunnitelma radonputkitukset tontin pintavesisuunnitelma rakenneleikkaukset elementtipiirustukset On suositeltavaa, että rakennesuunnittelija osallistuisi myös työmaan valvontaan omien suunnitelmiensa osalta. 3 LVI -suunnittelu LVI -suunnittelussa on syytä käyttää ulkopuolista ja riippumatonta ammattisuunnittelijaa, jolla on riittävä alan koulutus ja työkokemus. Rakennuksen

5 LVI -laitteisiin kuuluu lämmöntuotto- ja jakelujärjestelmät, vedenhankinta ja vesijohdot, viemäröinti ja jäteveden käsittely sekä ilmanvaihtolaitteistot. LVI -suunnittelijan tehtävät jakaantuvat seuraavasti: 1. LVI -ratkaisujen luonnospiirustukset Luonnospiirustukset laaditaan samanaikaisesti arkkitehdin luonnospiirustusten kanssa, jolloin määritetään Lvi -laitteiden tilantarve sekä tarvittaessa tarkistetaan esim. talon korkeusasema, johon yleisen vesi- ja viemäriverkoston sijainti saattaa vaikuttaa. Luonnosvaiheessa ratkaistaan talon liittyminen vesijohtoon tai kaivon sijoituspaikka. 2. Alustavat toteutuspiirustukset Arkkitehdin pääpiirustusvaiheeseen liittyvät alustavat toteutuspiirustukset määrittävät teknisten tilojen lopulliset ratkaisut, LVI -laitteiden mitoituksen pääperiaatteet sekä asemapiirrokseen tulevat putkivedot (talovesijohto, pääviemäri tarkastuskaivoineen). Piirustuksia voidaan soveltaa urakkatarjouspyyntöjen lähettämiseen. Rakennuslupahakemusta varten tarvitaan selvitys lämmönhankinnasta energiataloudellinen selvitys koko talosta lämmöneristysselvitys talon rakenteista Lopullisten työpiirustusten on oltava niin yksiselitteiset, että työmaalla tehtävät työt voidaan tehdä niiden mukaisesti ilman tulkintoja. Rakennusvalvontaviranomainen tarkastaa suunnitelmat etukäteen, minkä lisäksi LVI -työt tarkastetaan jälkikäteen. LVI -asiakirjoihin kuuluu: asemapiirustus vesi- ja viemärijohdot kerroksittain arkkitehdin pohjapiirustuksiin merkittynä vesi- ja viemärijohtojen pystykaavio lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteet kerroksittain tarvittavat osa- ja yksityiskohtapiirustukset laitteista, liitynnöistä ja viemärikaivoista LVI -suunnitelmien ja työn laadun varmistamiseksi piirustuksia täydennetään LVI -työselityksellä, joka määrittää asennusten laatuvaatimukset sekä asennusohjeet. 4. Sähkösuunnittelu Talon sähkösuunnittelijan tehtäviin kuuluu suunnitella:

6 mahdollinen sähkölämmitysjärjestelmä talojohto ja sähköpääkeskus tarvittaessa ryhmäkeskukset kiinteät sähköasennukset ja kodinkoneliitännät valaistusjärjestelmä ja kiintovalaisimet pistorasiat puhelin- antenni- ja ATK liitännät hälytysjärjestelmät Luonnospiirustusvaihe käynnistyy silloin, kun talon ratkaisut on pääpiirteissään tehty. Aluksi selvitetään paikallisen sähkölaitoksen kansa saatavissa olevan energian määrä, talojohdon linjaus sekä sähköpääkeskuksen paikka. Seuraavaksi tarvitaan sähkötyöpiirustukset, joissa osoitetaan sähkötaulujen paikat sekä talon tehontarve, joista tarvitaan tieto myös pääpiirustuksia varten. Sähkötyöpiirustuksia tarvitaan myös urakkatarjousvaiheessa. Rakennuslupaa varten on laadittava yhteistyössä muiden suunnittelijoiden kanssa energiataloudellinen selvitys ja sähkölämmitysvaihtoehdossa selvitys lämmönhankinnasta. Lopullisia suunnitelmia voidaan täydentää sähkötyöselityksillä, joilla varmistetaan asennusten laatu. Sähkösuunnitteluun liittyvät dokumentit ovat: asemapiirustus, josta näkyy liittymisjohdot mahdollinen pihapiirustus, josta selviää ulkovalaistus ja muut talon ulkopuoliset sähkölaitteet arkkitehdin pohjapiirustuksiin kerroksittain merkityt sähköputkitus, johdotus ja kalustus sähköjohtokaavio ja tarvittaessa nousujohtokaavio pää- ja ryhmäkeskuskaaviot puhelin- antenni- ja ATK johtotiet Sähkösuunnitelmien hyväksyttäminen viranomaisilla kuuluu joko sähkösuunnittelijalle tai sähköurakoitsijalle, suunnittelu- ja urakointisopimuksista riippuen. Sähkösuunnittelijan tulee myös valvoa sähkötöiden tekeminen työmaalla. 5. Erikoissuunnittelu Erikoissuunnittelija on hankeen ulkopuolinen asiantuntija, jonka panosta saatetaan tarvita mm. maaperän tutkimiseen, akustiikan suunnitteluun, sisustussuunnitteluun vihersuunnitteluun tai värityssuunnitteluun. Suunnitteluasiakirjoja ovat tällöin: Geotekniikka pohjatutkimus ja lausunto maaperän kantavuudesta Perustamistapalausunto tarvitaan periaatteessa aina. Akustiikka äänitekniset periaatepiirustukset akustiset yksityiskohtapiirustukset Sisustussuunnittelu valaistussuunnitelma sisustussuunnitelma kalusteiden osapiirustukset yksityiskohtapiirustukset

7 Vihersuunnittelu puutarha- tai pihasuunnitelma kasviluettelo istutus- ja hoito-ohjeet Värityssuunnittelu väritetyt julkisivupiirustukset värimääritykset maalaustyöselitys 6. Huoltokirja Huoltokirja on dokumenttikokoelma, johon sisältyy kaikki rakennuksen suunnitteluvaiheessa syntyneet piirustukset, rakennusaikaiset dokumentit ja sopimukset, selosteet käytettyjen materiaalien ominaisuuksista, pöytäkirjat hyväksytyistä työvaiheista tarkastusmerkintöineen sekä rakennukseen käyttöön ja ylläpitoon liittyvä ohjeisto huolto- ja tarkastusohjelmineen. Huoltokirja on yksi keskeisistä omakotitalon laatuun ja arvon säilyttämiseen vaikuttavista dokumenteista. Huoltokirjan kokoaminen alkaa rakennussuunnittelun yhteydessä. tehdä tilojen laatutasoa laskemalla tai supistamalla hankkeen laajuutta.

LAADUKKAAN PIENTALON RAKENNUTTAMINEN

LAADUKKAAN PIENTALON RAKENNUTTAMINEN LAADUKKAAN PIENTALON RAKENNUTTAMINEN LAADUKKAAN PIENTALON RAKENNUTTAMINEN S i s ä l t ö 1 JOHDANTO 1.1 Laadukkaan pientalon tunnusmerkit 1.2 Omakotitalon rakennuttaminen 2 ESISUUNNITTELUVAIHE 2.1 Esisuunnitteluvaiheeseen

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

PUUINFO OY 1999. P L A T F O R M pientalo-opas suunnittelu ja rakentaminen

PUUINFO OY 1999. P L A T F O R M pientalo-opas suunnittelu ja rakentaminen PUUINFO OY 1999 P L A T F O R M pientalo-opas suunnittelu ja rakentaminen Platform pientalo-opas - suunnittelu ja rakentaminen Teksti ja taitto: Kuvitus: Kansi: Mikko Viljakainen Annika Alppi Anna-Mari

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta PIENTALORAKENTAJAN ABC

Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta PIENTALORAKENTAJAN ABC PIENTALORAKENTAJAN ABC 1 Sisällysluettelo 1. MIHIN LUPAA TARVITAAN?... 4 YLEISTÄ... 4 LUPAMUODOT... 4 2. LUPAPROSESSI... 7 YLEISTÄ... 7 NAAPURIN KUULEMINEN... 8 KAAVAMAHDOLLISUUDET... 8 RAKENNUSJÄRJESTYS...

Lisätiedot

PIENTALO-OHJE 2015 2014

PIENTALO-OHJE 2015 2014 PIENTALO-OHJE 2015 2014 Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Pohjois-Savon pelastuslaitos 21.2.2014 2.2.2015 SISÄLLYS 1 LUKU... 5 YLEISTÄ... 5 2 LUKU... 6 MILLAINEN LUPA TARVITAAN?... 6 2.1 RAKENNUSLUVANVARAISET

Lisätiedot

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS +107,61 2. +104,60 4. 2. 3. KAAKKOON 4. +96,00 PIENTALO - OHJE 2009 17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAIS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...5 1. YLEISTÄ...5 2. MILLAINEN

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista A2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat A2 Määräykset ja ohjeet 2002 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Suomussalmen Kunta Rakentajan opas

Suomussalmen Kunta Rakentajan opas Suomussalmen Kunta Rakentajan opas Tämä opas on tarkoitettu rakentajille. Oppaassa selvitetään tontin tai muun rakennuspaikan hankinta ja rakentamisen eri vaiheet. Opas soveltuu kaikkeen Suomussalmen kunnan

Lisätiedot

9.3.2015 EHDOTUS YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSEKSI RAKENTAMISTA KOSKE- VISTA SUUNNITELMISTA JA SELVITYKSISTÄ

9.3.2015 EHDOTUS YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSEKSI RAKENTAMISTA KOSKE- VISTA SUUNNITELMISTA JA SELVITYKSISTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Rakennetun ympäristön osasto Yliarkkitehti Pekka Lukkarinen Perustelumuistio 9.3.2015 EHDOTUS YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSEKSI RAKENTAMISTA KOSKE- VISTA SUUNNITELMISTA JA SELVITYKSISTÄ

Lisätiedot

PIENTALOSUUNNITTELIJAOPAS

PIENTALOSUUNNITTELIJAOPAS POHJOIS-SUOMEN ARKKITEHDIT 2013 OMA KOTI? LAAJENNUS? SAUNA? PIENTALOSUUNNITTELIJAOPAS ohjeita pientalorakentajille P O H J O I S S U O M E N S A F A KEITTIÖREMONTTI? KESÄMÖKKI? MITEN KÄYTÄT ARKKI- TEHDIN

Lisätiedot

OMAKOTITALON SUUNNITTELU, KUSTANNUSARVIO JA LUPAPROSESSI

OMAKOTITALON SUUNNITTELU, KUSTANNUSARVIO JA LUPAPROSESSI OMAKOTITALON SUUNNITTELU, KUSTANNUSARVIO JA LUPAPROSESSI Jarkko Jämsä Opinnäytetyö Kevät 2012 Rakennustekniikan koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

PIENTALOSUUNNITTELIJAOPAS

PIENTALOSUUNNITTELIJAOPAS TURKU TURUN SEUDUN ARKKITEHDIT OMA KOTI? LAAJENNUS? SAUNA? PIENTALOSUUNNITTELIJAOPAS ohjeita pientalorakentajille KEITTIÖREMONTTI? KESÄMÖKKI? MITEN KÄYTÄT ARKKI- TEHDIN PALVELUJA MITEN KÄYTÄT ARKKITEHDIN

Lisätiedot

Rakennuslupa-asiakirjat

Rakennuslupa-asiakirjat Rakennuslupa-asiakirjat Rakennuslupahakemuksen liitteet: Hakemuksen ym. alla mainittuja kaavakkeita löydät Lomakkeet -kohdasta. RAKENNUSLUPAHAKEMUKSEN LIITTEET Liitteitä toimitetaan jokaista yksi kappale,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 1 MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 30.1.2015 Työryhmä: Hannu Seppälä Pekka Savolainen Soile Karhinen SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1 Ohjeiden tarkoitus... 1 1.2

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE Julkaisija SATAKUNNAN KUNNALLISRAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK RY 13. UUDISTETTU PAINOS 2011-2013 Ohjeita rakentajille...1 2 Lukijalle Kädessäsi oleva Käytännön ohjeita

Lisätiedot

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project RT 10-10387 ohjetiedosto tammikuu 1989 korvaa RT l 06.10 1 (24) TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project Tämä RT-ohjekortti kuvaa talonrakennushankkeen kokonaisuutta

Lisätiedot

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta 1 Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta Jari Heikkilä, dosentti kaupunginarkkitehti 20.10.2010 2 3 4 5 6 7 Rakennusvalvonnan tehtävä Rakennusvalvonta

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle........................... Rakennusprojekti.................... Haapaveden kaupunki......... 3 Siikalatvan kunta............. 4 Tähtiluokitus....................... 5 Rakennusluvan.hakeminen............

Lisätiedot

RAKENTAJAN OPAS Hämeen 1 linn 1 an / kau 2 punki 4/2012

RAKENTAJAN OPAS Hämeen 1 linn 1 an / kau 2 punki 4/2012 RAKENTAJAN OPAS Hämeenlinnan 11/2 kaupunki 4/2012 Sisällysluettelo Haluatko rakentaa oman kodin...3 Mieti rahoitus...3 Hanki sopiva tontti tai rakennuspaikka...3 Varauspäätös...4 Valitse suunnittelijat

Lisätiedot

Käsikirja omakotitalorakentajalle asemakaava-alueella Vaasassa

Käsikirja omakotitalorakentajalle asemakaava-alueella Vaasassa Käsikirja omakotitalorakentajalle asemakaava-alueella Vaasassa 2 Lukijalle Pysähdy ja ajattele olet aloittelemassa elämäsi suurinta ja kalleinta seikkailua. Oman kodin rakentaminen on yksi elämän suurimmista

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET ASUNTOALUEILLE

SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET ASUNTOALUEILLE SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET ASUNTOALUEILLE YLEINEN OSA (osa 1) Hyväksytty rakennuslautakunnassa 11.10.2001 O s a 1 Y L E I N E N O S A 1 YLEISTÄ 2 SUUNNITELMAT Näillä ohjeilla pyritään ohjaamaan asuntojen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 3 1.2 Soveltamisala... 3 1.3

SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 3 1.2 Soveltamisala... 3 1.3 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 3 1.2 Soveltamisala... 3 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen... 3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT... 3 2.1 Talousrakennuksen

Lisätiedot

SUUNNITELMASTA TALOKSI Opas rakentajalle 2015

SUUNNITELMASTA TALOKSI Opas rakentajalle 2015 SUUNNITELMASTA TALOKSI Opas rakentajalle 2015 www.tampere.fi/asuminenjarakentaminen/rakentaminen/rakennusvalvonta/laitjaohjeet Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell palvelupiste.frenckell@tampere.fi

Lisätiedot

PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT

PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT Ohjeita konepalvelun ja pienurakoiden tilaajalle Tekijät Taitto 2010, Infra ry Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Matti Lahtinen ja Satu Sahlstedt, Mittaviiva Oy Julkaisija Kuvat

Lisätiedot

Märkätila vanhaan taloon

Märkätila vanhaan taloon Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti n:o 25 31.1.2011 Märkätila vanhaan taloon Tietoa märkätilan rakentamista tai korjaamista harkitsevalle, suunnittelevalle ja siihen ryhtyvälle. Kortissa esitetään

Lisätiedot

Pientalon tekninen laatu Tähtiluokitus Opas pientalon rakennuttajille ja suunnittelijoille

Pientalon tekninen laatu Tähtiluokitus Opas pientalon rakennuttajille ja suunnittelijoille YMPÄRISTÖOPAS Pientalon tekninen laatu Tähtiluokitus Opas pientalon rakennuttajille ja suunnittelijoille Mikko Kilpeläinen Martti Hekkanen Pekka Seppälä Tommi Riippa Kosteuden kestävyys Sisäilmaston laatu

Lisätiedot

RAKENTAJAN OPAS OHJEITA IISALMESSA, LAPINLAHDELLA, PIELAVEDELLÄ, SONKAJÄRVELLÄ JA VIEREMÄLLÄ RAKENTAVILLE. Iisalmi. Pielavesi Lapinlahti.

RAKENTAJAN OPAS OHJEITA IISALMESSA, LAPINLAHDELLA, PIELAVEDELLÄ, SONKAJÄRVELLÄ JA VIEREMÄLLÄ RAKENTAVILLE. Iisalmi. Pielavesi Lapinlahti. RAKENTAJAN OPAS OHJEITA IISALMESSA, LAPINLAHDELLA, PIELAVEDELLÄ, SONKAJÄRVELLÄ JA VIEREMÄLLÄ RAKENTAVILLE 2011 Iisalmi Pielavesi Lapinlahti Sonkajärvi Vieremä Tee asuntotoiveista totta Me POP Pankissa

Lisätiedot

RAKENTAMINEN PÖYTYÄN KUNNASSA

RAKENTAMINEN PÖYTYÄN KUNNASSA RAKENTAMINEN PÖYTYÄN KUNNASSA voimassa 1.5.2010 alkaen 1. MIHIN TARVITAAN LUPA? Yleistä Rakentamiseen liittyvät luvat voidaan jakaa seuraavasti: Ennen rakennusluvan hakemista tarvittaessa: - Poikkeamispäätös

Lisätiedot

Hollolan kunta Rakennusjärjestys 2011

Hollolan kunta Rakennusjärjestys 2011 Rakennusvalvontajaosto 19.1.2011 Tekninen lautakunta 15.2.2011 Kunnanhallitus 21.2.2011 Kunnanvaltuusto 11.4.2011 Hollolan kunta Rakennusjärjestys 2011 2 HOLLOLAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1.6.2011 I LUKU

Lisätiedot