Naantalin kaupunki. Keskustakorttelien asemakaavan muutos. Luonnos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Naantalin kaupunki. Keskustakorttelien asemakaavan muutos. Luonnos"

Transkriptio

1 194 Naantalin kaupunki Keskustakorttelien asemakaavan muutos Luonnos A R K K I T E H D I T A N T T I L A & R U S A N E N O Y LÖNNROTINKATU 30 D, H E L S I N K I

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavamuutoksen tarkoitus 3 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Suunnittelualueen kuvaus Rakennettu ympäristö Liikenne Ympäristön häiriötekijät Maaperä Maanomistus Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava Yleiskaava Keskustan rakennemalli Voimassa oleva asemakaava Muut kaava-aluetta koskevat päätökset, suunnitelmat ja selvitykset 7 3. ASEMAKAAVASUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavasuunnittelun tarve Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Suunnittelu- ja päätöksentekovaiheet sekä vuorovaikutusmenettelyt 9 4. ASEMAKAAVAN KUVAUS Suunnitteluratkaisut Lähtökohtaiset tavoitteet Kaavan rakenne Kaavaratkaisun perusteet Kaavan vaikutukset Vaikutukse kaupunkikuvaan ja rakennettuun ympäristöön Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset elinkeinoelämään Vaikutukset liikenteeseen Vaikutukset kunnallisteknisiin verkkoihin Vaikutukset terveyteen ja elinoloihin Sosiaaliset vaikutukset ASEMAKAAVAN TOTEUTUS LUETTELO SUUNNITELMAA KOSKEVISTA ASIAKIRJOISTA, SELVITYKSISTÄ JA LÄHDEMATERIAALISTA 19 LIITTEET 20 1

3 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Naantalin kaupunki Asemakaavan muutos koskee: Kaupunginosien 3, 5 ja 7 kortteleita 55, 52, osaa korttelista 6 sekä katu- ja puistoalueita Asemakaavan muutoksella muodostuu: Kaupunginosan 3 korttelit 13, 52, 55, kaupunginosan 5 korttelit 6 ja 14 sekä puisto- ja katualueita Kaavan nimi: Keskustakorttelien asemakaavan muutos Kaavan laatija: Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy Mikko Rusanen, arkkitehti Hannes Häkkinen, arkkitehti Leena Holmila, arkkitehti 1.2 Kaava-alueen sijainti Ramboll Finland Oy DI Jouni Lehtomaa Ins Riku Jalkanen Kuva 1: Asemakaava-alueen sijainti. 2

4 Asemakaavan muutosalue sijaitsee Naantalin keskustassa. Alue käsittää Tullikadun, Luostarinkadun, Käsityöläiskadun sekä Tuulensuunkadun rajaaman alueen lisäksi Ratakadun ja Aurinkotien välisen vyöhykkeen, joihin sisältyy virastotalo ja Kreivinniityn asunto-osakeyhtiön tontti. Lisäksi osa nykyisen terveyskeskuksen tonttia sisältyy asemakaavaan. Kaava-alueen laajuus on xx,xx ha. 1.3 Kaavamuutoksen tarkoitus Kaavasuunnitelman pohjana on Naantalin keskusta-alueen rakennemalli ja sen täydentämiseksi käyty keskustakorttelien suunnittelukilpailu. Keskustan kehittämisen kannalta alue on merkittävä. Kaavamuutosalue on jäänyt keskustarakenteessa luonteeltaan ja käyttötarkoitukseltaan epämääräiseksi. Aluetta leimaavat laajat liikennealueet ja käyttöarvoltaan heikot viheralueet. Jalankulun ja pyöräilyn yhteydet ovat vaillinaisia. Kaavamuutos mahdollistaa uusien asuin- ja liikekorttelien rakentamisen ja jalankulkupainotteisen keskustan laajentamisen. Julkisista tiloista on määrä kehittää viihtyisämpiä. Merkittävä muutos on myös uuden linja-autoaseman rakentaminen. Uudistukset edellyttävät huomattavia muutoksia nykyiseen katuverkkoon. Uuden rakentamisen myötä liikekeskusta liittyy eheämmin nykyisin erillään olevaan Järveläntien marketalueeseen. 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 2.1 Suunnittelualueen kuvaus Rakennettu ympäristö Kuva 2: Asemakaava-alue sijaitsee ilmakuvan keskellä. Kuvasta hahmottuu alueen keskeinen sijainti Naantalin keskustan rakenteessa. Kuvan oikeassa laidassa Järveläntien kaupallisen alueen reunaa. Vasemmassa reunassa erottuu vanhan kaupungin venesatama. 3

5 2.1.2 Liikenne Kaava-alue sijaitsee Naantalin keskustassa. Alueella risteävät keskustan tärkeät saapumissuunnat, Tuulensuuntie ja Aurinkotie. Keskeinen kortteli 3/55 on suurimmaksi osaksi rakentamatonta puisto-, katu- ja linja-autoasematoimintojen aluetta. Korttelin Tullikadun puoleisella sivulla sijaitsee pieni liikerakennus, Bunkkeri, jossa on kahvila, taksiaseman tilat sekä kukkakauppa. Viereisessä korttelissa 3/52 sijaitsee vuosina 1899 ja 1957 rakennettu ns. Vapaa-ajan tullin rakennus. Korttelissa on myös 1890-luvulta peräisin oleva Asemapäällikön talo. Talo on paikallishistoriallisesti arvokas ja se on määrä säilyttää. Talossa toimii nykyisin vuorohoitokoti. Tuulensuunkadun pohjoispuolella korttelissa 5/6 sijaitsee 1983 rakennettu virastotalo sekä As Oy Kreivinnittyn 3-4 kerroksisia asuintaloja, jotka on rakennettu Kaava-alueeseen rajoittuu keskustan liikekiinteistöjä. Ns. Unikeon korttelin tyhjillään olevan liikerakennuksen tilalle on määrä toteuttaa asuinkerrostalojen kortteli. Rakennuskanta on tiivistä ja rakennusten korkeus vaihtelee 1-4 kerroksen välillä. Alueella ei ole luonnonympäristöä tai luonnonarvoja. Aurinkotie ja Tuulensuunkatu ovat keskeiset saapumisväylät kaupunkiin. Pääkatuverkkoon kuuluu myös Käsityöläiskatu, jota pitkin kulkevat saariston bussiyhteydet. Tuulensuunkadun yksisuuntainen jatke on pääasiallinen ajoyhteys Vanhaankaupunkiin ja satamaan. Tullikatu on keskustan vilkkain liikekatu. Tuulensuunkadun liikennemäärä (2008) on n ajoneuvoa/vrk ja Aurinkotien 9100 ajoneuvoa/vrk kesäarkipäivän huipputuntina. Liikennemäärät kasvavat kesäisin 17-27% vuoden keskiarvoon nähden, sillä kesäaikaan Naantaliin suuntautuu vilkas matkailuliikenne. Aurinkotien ja Tuulensuunkadun liikennealueet ovat väljiä ja liikennejärjestelyt on koettu epämääräisinä. Jalankulun ja pyöräilyn reiteissä on puutteita. Merkittävänä puutteena on pidetty myös heikkoa kulkuyhteyttä keskustan länsireunan marketalueelle. Kaava-alueella on laaja, aikarajoittamaton pysäköintikenttä, joka nykyisin palvelee keskustassa asioivia. Lisäksi kaava-alueella on aikarajoitettuja kadunvarsipaikkoja. Linja-autoasemaa käyttävät Turun suuntaan kulkevat linjat, saariston linjat ja Naantali- Neste työmatkaliikenne. Asema toimii myös linjojen tasauspysäkkinä. Linjaautoaseman yhteydessä on taksiasema Ympäristön häiriötekijät Alueelle ei ole ympäristön häiriötekijöitä. Keskusta-alueen ajonopeuksilla ajoneuvoliikenne ei aiheuta meluongelmia alueen asukkaille. Liikennemäärät eivät myöskään ilmanlaadun kannalta ole kriittisiä. 4

6 2.1.4 Maaperä Maanomistus 2.3 Suunnittelutilanne Maaperä on / perustamisolot / pohjaveden pinta (täydentyy) Suunnittelualueen maanomistajia ovat kaupunki sekä As Oy Kreivinniitty Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen valtakunnallisista alueidenkäytön tavoitteista osana maankäyttö- ja rakennuslakia. Päätös on ollut voimassa alkaen, ja siinä annetaan maankäyttö- ja rakennuslain 24 perustuvia tavoitteita auttaa saavuttamaan suunnittelun avulla hyvää elinympäristöä sekä kestävää kehitystä kaava-alueella. Tavoitteiden tarkoituksena on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa. Keskustakorttelien kaavamuutoksessa osalta alueidenkäytöntavoitteista erityisesti merkittäviä ovat eheytyvää yhdyskuntarakennetta ja kulttuuriperintöä koskevat tavoitteet. Alueella on voimassa Turun kaupunkiseudun maakuntakaava (vahvistettu ). Suunnittelualue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C). Alueella tulee tiivistää yhdyskuntarakennetta ja rakentamistehokkuutta lisätä. Tiivistämisen pitää olla ympäristön laatua kehittävää. Kuva 3: Ote Turun seudun maakuntakaavasta. Asemakaava-alue sijoittuu pääkatuverkon risteämiskohtaan. 5

7 2.3.3 Yleiskaava Kuva 4: Ote Naantalin yleiskaavasta. Naantalin yleiskaava on vahvistettu Yleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C), julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY) sekä kerrostalovaltaiseksi asuinalueeksi (AK) Keskustan rakennemalli Kuva 5: Rakennemalli keskustan osalta Havainnekuvaan on päivitetty kilpailuvaiheen voittaneen ehdotuksen mukaisesti. 6

8 Naantalin keskusta-alueelle on laadittu rakennemalli ja liikenneverkon yleissuunnitelma tarkentamaan vanhentunutta yleiskaavaa. Rakennemalli on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Rakennemallissa on esitetty keskusta-alueen maankäytön periaatteet. Rakennemallia varten on laadittu selvityksiä ja tarkasteluja keskusta-alueen kaupunkikuvasta, maisemasta, liikenteestä, pysäköinnistä sekä Naantalin kuntaliitoksen vaikutuksesta keskustarakenteeseen Voimassa oleva asemakaava Suunnittelualueella on voimassa eri aikoina vahvistettuja asemakaavoja (Ak-11, Ak- 58, Ak-97, Ak-188, Ak-218, Ak 280 ja Ak 289). Voimassa olevissa asemakaavoissa alueelle sijoittuu asuinkerrostalojen korttelialue (AK), liikerakennusten korttelialue (KL), julkisen hallinnon ja palvelujen korttelialue (YH), puistoalue (VP), yleinen pysäköintialue (LP), linja-autoaseman toimintojen alue (LA) sekä katualueita. Kuva 6: Voimassa olevien asemakaavojen yhdistelmä. Kaava-alue on rajattu punaisella viivalla. 2.4 Muut kaava-aluetta koskevat päätökset, suunnitelmat ja selvitykset Päätökset Päätös asemakaavoituksen käynnistämisestä Keskustakorttelien suunnittelukilpailu Kaava-alueen osalta rakennemallityötä täydentämään järjestettiin suunnittelukilpailu Kilpailun voittaneen ehdotuksen Taikurinhattu mukainen ratkaisu sisällytettiin myös lopulliseen, kaupunginhallituksen hyväksymään rakennemalliratkaisuun. 7

9 Kuva 7: Kilpailuvaiheen ehdotus Taikurinhattu. Liikenteelliset tarkastelut Kaavatyön alussa laadittiin kilpailuehdotuksen mukaisella katuverkolla toimivuustarkastelu ennustetilanteessa 2030 keskustan katuverkon osalta (Ramboll 2013). Tarkoituksena oli selvittää ratkaisun mahdolliset asemakaavatyössä huomioitavat muutostarpeet ympäröivään liikenneverkkoon. 3. ASEMAKAAVASUUNNITTELUN VAIHEET 3.1 Asemakaavasuunnittelun tarve Asemakaavan muutokseen on ryhdytty Naantalin kaupungin toimesta. Kaavamuutoksella mahdollistetaan keskusta-alueen kehittäminen suunnittelukilpailun tulosten pohjalta. Asemakaavaan on sisällytetty myös asemakaavamuutosta hakeneen As Oy Kreivinniityn alue korttelista 5/ Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistaja sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Tämän asemakaavamuutoksen osallisia ovat: Suunnittelualueen maanomistajat, asukkaat, naapurit, yhdistykset ja yrittäjät 8

10 Kaupungin asukkaat, yhdistykset ja yrittäjät Lautakunnat Varsinais-Suomen ELY -keskus Varsinais-Suomen liitto Varsinais-Suomen maakuntamuseo Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos Naantalin Energia Oy DNA Oy Vireilletulo Asemakaavamuutoksen vireille tulosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksessa Suunnittelu- ja päätöksentekovaiheet sekä vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavan muutokseen on ryhdytty Naantalin kaupungin aloitteesta. Kaavamuutoksen taustalla on kaupunginhallituksen päätös x.x.2013 asemakaavatyön käynnistämisestä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan nähtäville yhtä aikaa kaavaluonnoksen kanssa. OAS on suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavasta vuorovaikutusmenettelystä, suunnittelutyön tavoitteista sekä suunnitelman vaikutusten arvioinnista. Kaavoitusprosessin alussa osallisille tiedotetaan kaavoituksen alkamisesta. Kaavatyön vaiheista kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla ja internet-sivuilla sekä paikallisissa sanomalehdissä Rannikkoseudun sanomat, Turun Sanomat ja Kaupunkiuutiset. Suunnittelualueen asukkaita, yhdistyksiä, yrittäjiä ja naapureita informoidaan myös kirjeitse. 4. ASEMAKAAVAN KUVAUS 4.1 Suunnitteluratkaisut Lähtökohtaiset tavoitteet Keskustan rakennemalli Rakennemalli on osayleiskaava-tasoinen suunnitelma Naantalin keskus-alueen osalta. Rakennemallissa on ratkaistu keskusta-alueen maankäytön ja liikenneverkon kehittämisen periaatteet. Rakennemalli tarkentaa vanhentunutta yleiskaavaa. 9

11 4.1.2 Kaavan rakenne Rakennemallin tavoitteena on täydentää keskustan ruutukaavarakennetta uusilla asuin-, liike- ja työpaikkakortteleilla. Rakentamisen painopisteen on tavoitteena muodostua torin ympäristön ja Järveläntien market-alueen välille. Torin ympäristön katuja pyritään kehittämään kävelypainotteisina ja katutasoihin varataan liiketiloja sekä asukkaiden yhteistiloja ja asuintiloja. Uuden rakentamisen tulee olla tehokasta, mutta sopeutua Naantalin keskustan pienimittakaavaisuuteen. Arkkitehtikilpailun myötä täsmentyneet tavoitteet Suunnittelukilpailulla haettiin ratkaisuja keskustarakenteen kannalta haastavalle alueelle. Rakennemallityön pohjalta keskeisiä ratkaistavia asioita olivat mm.: linjaautoaseman sijainti, alueelle sopivan uudisrakentamisen määrä, keskustarakenteen liittyminen market -alueeseen ja katuverkon kehittäminen. Rakennemalli päivitettiin asemakaava-alueen osalta voittaneen kilpailuehdotuksen perusteella. Ratkaisussa esitettiin merkittäviä muutoksia pääkatuverkkoon. Linja-autoasemalle esitettiin nykyisestä sijainnistaan ja rakennemalliluonnoksesta poikkeava ratkaisu. Kuva 8: Asemakaavasuunnitelma (ei mittakaavassa). Korttelialueet Kaavalla muodostetaan uudet asuin- ja liikerakentamisen korttelit (AL) 55 ja 13 (kaupunginosa 3) sekä asuinkerrostalojen (AK) korttelit 6 ja 14 (kaupunginosa 5). Yhteensä korttelien rakennusoikeus on k-m². Kaava mahdollistaa palvelu- tai erityisasumisen rakentamisen. As Oy Kreivinniityn alueelle osoitetaan omana tonttinaan uusi rakennuspaikka asuinkerrostalolle. 10

12 Rakennusoikeudesta n k-m² voidaan rakentaa liike-, myymälä- ja työtiloiksi. Liikerakentaminen sijoittuu ensisijaisesti Tuulensuunkadun, Tullikadun ja Aurinkotien keskustan puoleisiin katutason tiloihin. Liikerakentamiselle ei ole osoitettu sitovia kerrosalamääriä. Kortteliin 13 sijoittuu uusi linja-autoterminaali (LHA). Terminaalin palvelut on määrä sijoittaa viereisen AK -korttelin (tontti 5) katutasoon. Asemanpäälliköntalon ympäristö osoitetaan yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y). Merkintä mahdollistaa nykyisen vuorohoitokodin toiminnan jatkumisen. Asemapäällikön talo on asemakaavassa osoitettu säilytettäväksi rakennukseksi (s). Rakennus on kulttuurihistoriallisesti merkittävä, eikä sen ulkoasuun saa tehdä rakennuksen historiallista arvoa heikentäviä muutoksia. Kuva 9: Asemakaavan havainnepiirros (ei mittakaavassa). Puistoalueet Asemapäällikön talon yhteyteen muodostetaan pieni kaupunkipuisto, jonne voidaan sijoittaa myös vuohoitokodin pihatiloja. Katualueet Aurinkotie linjataan uudelleen liittymään suoraan Käsityöläiskatuun, mikä muodostaa uuden pääkatuyhteyden. Tuulensuunkatu ja Tullikadun uusi jatke liittyvät liikenneympyröin pääkatuun. Tullikatu, Luostarinkatu ja Tuulensuunkatu ovat mitoitukseltaan ja jäsentelyltään hidaskatu-tyyppisiä. Katuverkko on kaava-alueella kaksisuuntainen. Tullikadun uuden 11

13 jatkeen toteuttaminen Aurinkotielle edellyttää katualueen laajentamista nykyisen terveyskeskuksen tontin alueelle. Presidentinkadun jatkeena oleva kevyen liikenteen katuyhteys liittää Kreivinniityn alueen linja-autoaseman suuntaan. Ratakadun mitoitusta tiivistetään kaavamuutoksen myötä, mutta sen asema liikenneverkossa ei muutu. Kuva 9: Katutilojen periaateleikkauksia (ei mittakaavassa). Tuulensuunkatua ja Tullikatua kehitetään hidaskatutyyppisinä. Aurinkotie kehittyy kaupunkimaisena puistokatuna, jonka varteen sijoittuu omana kaistanaan nopea pyöräilyreitti. Hidaskatujen osalla pyöräilijät käyttävät autoliikenteen kanssa samoja kaistoja. Pysäköinti Pääkatuverkon sisäpuolella jalankulkupainotteisessa keskustassa AL- ja AK korttelialueiden autopaikat sijoittuvat korttelikohtaisiin laitoksiin rakennusten ja pihakansien alle (kaavan ma -merkityt alueet). Korttelien mitoitus perustuu siihen, että autohallit voidaan toteuttaa yhteen tasoon. Ajo tapahtuu keskitetysti kumpaankin laitokseen. Järjestelyissä on huomioitu vaiheittain toteutettavuus. Korttelin 55 tontin 4 autopaikat sijoittuvat maantasoon Käsityöläiskadun puolelle. Kaupunginosan 5 AKkorttelien 6 ja 14 autopaikat sijoittuvat maantasoon tai rakennusten pohjakerrokseen. Yleiset pysäköintipaikat osoitetaan katujen varsille. Pysäköinnistä tulee kokonaisuudessaan aikarajoitettua. Terveysaseman osalta on luonnosvaiheessa tutkittu useita vaihtoehtoja (ks. liite 7). Lähtökohtana on, että Tullikadun uusi jatke Aurinkotielle edellyttää nykyisen korttelialueen pienentämistä ja henkilökunnan ja asiakaspaikkojen uudelleen järjestelyjä. Muutokset autopaikoissa edellyttävät koko terveysaseman korttelin kattavaa tarkastelua. Terveysaseman tonttia sisällytetään asemakaavaan siltä osin, kuin muuttuvat katuja pysäköintijärjestelyt sitä vaativat. Terveysaseman asiointi ja henkilökunnan pysä- 12

14 köintipaikat sijoittuvat osin Tullikadun uuden jatkeen varteen sekä kaava-alueen ulkopuolelle Tuulensuunkadun varteen Kaavaratkaisun perusteet Katuverkko Aurinkotien liittäminen suoraan Käsityöläiskatuun vähentää huomattavasti Tuulensuunkadun liikennemäärää. Muutos mahdollistaa Tuulensuunkadun ja Tullikadun kehittämisen hidaskatuina. Pääkatulinjan muutoksella luodaan mahdollisimman paljon tilaa jalankulkupainotteisen liikekeskustan laajentumiselle. Laajentuminen lähentää liikekeskusta Järveläntien market-alueeseen ja parantaa jalankulku- ja pyöräilyyhteyksiä näiden välillä. Yleinen pysäköinti sijoittuu yksinomaan jatkossa katujen varsille. Keskustarakenteen tiivistämistavoite ei mahdollista maanpäällisten, yleisten pysäköintikenttien sijoittamista alueelle. Joukkoliikenne Linja-autoasema liittyy suoraan pääkatuverkkoon. Asema sijoittuu laajenevan kävelypainotteisen keskustan osaksi. Sijaintipaikallaan asema on hyvin saavutettavissa eri suunnista lähestyttäessä ja sillä on keskeinen asema kaupunkirakenteessa. Aseman tilavarauksessa on huomioitu vaihtoehtoisia laiturijärjestelyjä. Asemalle ei varata bussiliikenteen tasauspysäkkejä, vaan ne sijoittuvat Aurinkotien puolelle. Tiivistyvässä keskustassa asemapalveluja ei sijoiteta erillisiin rakennuksiin, vaan niille varataan tilat viereisin asuinkorttelin katutasosta. Korttelialueet Katuverkon muutos luo edellytykset sijoittaa merkittävä määrä uutta asuin- ja liikerakentamista pääkatuverkon sisäpuolelle, jalankulkupainotteiselle keskusta-alueelle. Ratkaisu täydentää nykyistä ruutukaavarakennetta. Selkeästi katutiloja rajaava rakenne korostaa katualueiden ja julkisten tilojen merkitystä. Keskustan tärkeitä saapumissuuntia on pyritty korostamaan. Rakentamisen volyymi ja kerroskorkeus noudattaa keskustan rakennemallityössä linjattuja periaatteita. Korttelit jäsentyvät pienempimittakaavaisiin rakennuksiin, joiden viidestä kerroksesta ylin toteutetaan ullakkokerrosmaisena. Pääkatuverkon ulkokehällä rakentaminen on muodostuu erillisistä rakennusmassoista, mikä jatkaa Kreivinnittyn nykyistä kaupunkirakennetta. Mitoitus Mitoituksen kannalta merkittävä tekijä on keskusta-alueelle rakennemallityössä määritelty kerroskorkeus sekä rakennusten mittakaava. Rakentamisen määrässä on jalankulkupainotteisen ruutukaavakeskustan osalta huomioitu, että sen edellyttämät pysäköintilaitokset voidaan toteuttaa yksitasoisina korttelipihojen ja osin rakennusten alle. Pääkatuverkon ulkopuolella korttelien mitoitus perustuu autojen sijoittamiseen maantasoon. 13

15 4.2 Kaavan vaikutukset Vaikutukse kaupunkikuvaan ja rakennettuun ympäristöön Kaavan myötä kaupunkikuvaltaan ja käytöltään epämääräiseksi jäänyt alue liitetään eheästi osaksi keskustan asuin- ja liikekortteleita. Asemakaava noudattelee keskustan rakennemallityön yhteydessä määriteltyjä kaupunkikuvallisia periaatteita ja rakennusten kerrosluvuille asetettuja tavoitteita. Korttelirakenne jatkaa olemassa olevaa ruutukaavaa. Keskustarakennetta täydennetään tehokkaasti ja tiivisti, mutta pyritään ylläpitämään Naantalin keskustalle tyypillistä pienirakeisuutta ja miljöötä. Uudet rakennukset ovat 5 kerroksisia ylimmän kerroksen ollessa sisäänvedetty tai ullakkomainen. Keskustan tiiviin korttelirakenteen reuna laajentuu merkittävästi. Nykyinen avoin katu- ja viherympäristö muuttuu tiiviisti rajatuksi, keskustamaiseksi katuympäristöksi. Keskustan sisääntulokatujen merkitystä korttelirakenteessa on pyritty korostamaan. Keskustan saapumispaikat hahmottuvat kaupunkikuvassa selkeästi, samoin katuympäristön ja liikennemuotojen järjestelyissä erottuu keskusta-alueen reuna. Ruutukaavarakenne korostaa korttelien väliin jäävän julkisen kaupunkitilan merkitystä. Tämän vuoksi katutilan ja muiden yleisten alueiden hierarkian, jäsentelyn, pintojen, kalusteiden ja valaistusratkaisujen merkitys korostuu. Korttelirakenteessa on selkeä hierarkia: kadut ja yleiset alueet erottuvat selkeästi yksityisistä korttelipihoista. Alueen rakennuskannasta säilyy ns. Asemapäällikön talo, joka on kaavassa osoitettu s merkinnällä. Merkintä mahdollistaa palvelutoimintojen jatkumisen ja rakennuksen tilojen muokkaamisen, mikäli sen ulkoasuun ei tehdä rakennuksen historiallista arvoa heikentäviä muutoksia Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen Kaavamuutos on osa Naantalin liikekeskustan uudistamista. Kaavaratkaisulla tuetaan Naantalin keskustan kehittämistä ja sen elinvoimaisena pitämistä. Asemakaavaratkaisu tiivistää nykyistä keskustarakennetta ja hyödyntää olemassa olevaa yhdyskuntateknistä verkostoa. Muutos mahdollistaa nykyisin heikosti käytettävissä olevan alueen rakentamisen laadukkaaksi osaksi Naantalin keskustaa. Tavoitteena on useiden keskeisten kortteleiden tehostuva rakentaminen sekä palveluiden ja asuntorakentamisen lisääminen. Lopputilanteessa tavoitteena on yhtenäinen rakennuskanta ja tiivis keskustarakenne. Yleisiä katutiloja ja puistoalueita kehitetään viihtyisämmiksi ja liikkumisen kannalta turvallisemmiksi. Alueelle sijoittuu helposti saavutettavia, keskustatyyppisiä palveluja. Kaavan myötä keskustaan sijoittuu huomattava määrä uutta asuinrakentamista n k-m², mikä vastaisi n. 400 asukasta. Naantalin keskustassa asuinrakentamista toteutuu vuosittain n k-m², jolloin kaava-alueen rakentaminen vastaisi n. 7 vuoden asuntorakentamisen varantoa. Kaavalla parannetaan myös joukkoliikenteen kehittämisen edellytyksiä. Uusi linjaautoterminaali sijoittuu kiinteästi osaksi keskustan korttelirakennetta ja on helposti saavutettavissa eri liikkumistavoin. 14

16 4.2.3 Vaikutukset elinkeinoelämään Asemakaavalla edistetään keskusta-alueen liike-elämän edellytyksiä. Tuulensuunkadun muutosten myötä liikekeskusta laajentuu kohti Järveläntien market -aluetta ja liittyy siihen parantuvin jalankulku- ja pyöräily-yhteyksin. Liiketoiminnan painopistettä pyritään muodostamaan torin ympäristön ja market-alueen välille. Uusien asuinkorttelien katutasoon sijoittuu kivijalkaliiketiloja, jotka ovat helposti asioitavissa. Yhteensä asemakaava mahdollistaa n k-m² liike, myymälä- ja työtiloja rakennusten 1. kerroksiin. Liiketiloja pyritään ohjaamaan ensisijaisesti jalankulkupainotteisina kehittyvien katujen varsille. Nykyistä, kaavan myötä poistuvaa keskitettyä, yleistä pysäköintialuetta kompensoimaan kadunvarsille toteutetaan korvaavia asiointia palvelevia autopaikkoja Vaikutukset liikenteeseen Liikenneverkko Keskustan liikenneverkkoon tulee asemakaavan myötä tuntuvia muutoksia. Merkittävin muutos on Aurinkotien katulinjan yhdistäminen suoraan Käsityöläiskatuun, minkä tavoitteena on mahdollistaa jalankulkupainotteisen katuverkon laajentuminen Tuulensuunkadun muuttuessa hidaskatu-tyyppiseksi. Ratkaisun keskeisenä tarkoituksena on ollut laajentaa keskustan jalankulkupainotteista katuverkkoa ja luoda edellytyksiä viihtyisämmän keskusta-alueen kehittämiselle. Keskustan liikennemäärät vaihtelevat suuresti vuodenajasta riippuen, sillä huomattava matkailijaliikenne osuu kesäkuukausiin. Tarkasteluissa vertailukohtana on käytetty kesän arkipäivän huipputuntiliikennettä. Asemakaavan yhteydessä on laadittu keskustan liikenneverkon toimivuustarkastelu. Tarkastelu perustuu rakennemallityön yhteydessä laadittuun liikenne-ennusteeseen ( ). Liikenteen on ennustettu kasvavan suunnittelualueella % vuoteen 2030 mennessä. Toimivuustarkastelujen perusteella tehdyt johtopäätökset kaavaalueen osalta ovat: Aurinkotien ja Käsityöläisenkadun välille avattava uusi katuyhteys siirtää n. 60 % Tuulensuunkadun liikenteestä tavoitellun kävelypainotteisin alueen ohi ennusteliikennemäärille muutos Tuulensuunkadulle on n ajoneuvoa (9000 ajoneuvoa/vrk -> 3500 ajoneuvoa/vrk) verrattuna siihen, että katuverkko säilyisi nykyisenlaisena. Tuulensuunkadun nykyinen liikennemäärä on n ajoneuvoa/vrk (kesäarkipäivän huipputunti). Uusi katuyhteys yhdessä Tullikadun hidaskaduksi muuttamisen kanssa siirtää Aurinkotielle/Aurinkotieltä suuntautuvaa keskustan läpiajoa Tullikadulta Käsityöläisenkadulle. Kaavan mukaiset uudet kiertoliittymät ja katuverkon liittymien mitoitus kestää vuoden 2030 ennusteliikennemäärän. Liikennemäärän on varaa kasvaa ennustetilanteen kesän arkipäivän huipputuntiliikenteestä vähintään 25 % ilman merkittäviä ongelmia. 15

17 Kuvapari 11: vasemmalla liikenneverkon kuormitustarkastelu ennustetilanteessa 2030, oikealla keskustan katuverkon kuormituksen muutosta kuvaava esitys. Ympäröivä liikenneverkko Suunnitelmia on arvioitu suhteessa keskustan rakennemallityön liikenneverkolliseen kokonaisratkaisuun. Kaava-alueen ulkopuolella ei ilmennyt muutostarpeita. Kaavaalueen ulkopuolella pääkatuverkosta Uolevi Raaden kadun liikenne välillä Tullikatu ja Käsityöläiskatu kasvaa. Kriittisenä tekijänä pidettiin sataman ja vanhan kaupungin saavutettavuutta ja mahdollista tarvetta muuttaa Kaivokatu kaksisuuntaiseksi. Kaivokatu on katsottu parhaimmaksi säilyttää jatkossakin yksisuuntaisena, sillä liikenteellinen hyöty verrattuna kaksisuuntaiseksi palauttamisesta koituviin kielteisiin vaikutuksiin nähden ei sitä puoltanut. Keskeisiä perusteluja yksisuuntaisuudelle ovat häiriöiden kasvu, liikenneturvallisuuden heikkeneminen, pysäköintipaikkojen väheneminen kadun varrelta sekä uuden kääntöpaikan ja uusien pysäköintipaikkojen rakentamisesta koituva haitta ympäristölle. Piispantien ja Kreivinkadun risteys Aurinkotien kanssa tulee huomioida kaava-alueelle laadittavissa katusuunnitelmissa, mutta välitöntä tarvetta risteyksen muutoksille kaava ei aiheuta. Jalankulku ja pyöräily Keskustan jalankulkupainotteinen katuverkko laajenee. Katutiloja muokataan kävelylle ja pyöräilylle suotuisammiksi. Muutokset parantavat keskusta-alueen liikenneturvallisuutta. Tullikatu, Tuulensuunkatu ja Luostarikatu suunnitellaan hidaskatuina, joilla ajonopeus on enintään 30 k-m/h. Pyöräily ja jalankulku huomioidaan omina liikennemuotoinaan. Jalankulkupainotteisella keskusta-alueella pyöräily ja autoilu käyttävät samoja väyliä. Erikseen osoitetaan Aurinkotie-Käsityöläiskatua pitkin nopeampi, omaksi kaistakseen erotettu pyöräilyväylä. Katuverkon muutosten myötä välimatka jalankulkupainotteisin keskustan ja sen viereisen Järveläntien market -alueen välillä pienenee, mikä liittää alueet kävelijöiden ja pyöräilijöiden kannalta tiiviimmin toisiinsa. 16

18 Keskustaan ja linja-autoterminaalille suuntautuvaa liityntäpyöräliikennettä varten osoitetaan aseman yhteyteen pyöräpaikkoja. Joukkoliikenne Linja-autoaseman sijoittamisessa periaatteena on, että se liittyy suoraan keskustan pääkatuverkkoon, mutta sijaitsee samalla jalankulkupainotteisessa ydinkeskustassa, pääkatuverkon sisäpuolella. Terminaalialue on mitoitettu kahteen suuntaan ajettavaksi. Linjoja ei tasata laitureilla, vaan tätä varten varataan Aurinkotien varresta tilaa. Taksipaikat sijaitsevat linja-autoterminaaliin yhteydessä Tuulensuunkadulla. Linja-autoaseman edellyttämiä terminaalipalveluja osoitetaan asemakaavassa AK - korttelin 13 tontin 5 asuintalon katutasoon. Pysäköinti Korttelien liike- ja työtilojen sekä asukkaiden tarvitsemat autopaikat sijoittuvat korttelikohtaisesti pysäköintilaitoksiin. Keskustan asiointiliikenteen pysäköintiperiaate muuttuu. Nykyinen kenttämäinen, laaja ja aikarajoittamaton pysäköintialue poistuu. Pysäköintipaikat siirtyvät kadun varsille. Nykyinen kaava-alueen asiointiautopaikkojen määrä on n.70 autopaikkaa (30 näistä aikarajoitettuja). Uuden ratkaisun myötä kaava-alueen katualueille on mahdollista sijoittaa 59 autopaikkaa, joista 8 on terveysaseman edustalla. Kaikki asiointipaikat ovat aikarajoitettuja (liite X, pysäköintikaavio). Terveyskeskuksen osalta katuverkon muutosten myötä autopaikat sijoitetaan katualueelle Tuulensuunkadun ja Tullikadun uuden jatkeen yhteyteen. Nykyisellä pysäköintipaikalla on työntekijöiden autopaikkoja sekä lyhytaikaisia asiointipaikkoja. Mikäli korvaavia autopaikkoja korttelialueella yhä tarvitaan, on terveysaseman korttelia tarkasteltava koko laajuudeltaan Vaikutukset kunnallisteknisiin verkkoihin Uusi rakentaminen on liitettävissä suoraan nykyisiin kunnallisteknisiin verkkoihin. Alueen rakentaminen vähentää huomattavasti hulevesiä viivyttäviä pintoja. Toteuttamisessa on huomioitava uusien kattopintojen ja kovien katu- ja pihapintojen vuoksi lisääntyvä hulevesikuorma sadevesiviemäreihin. Asemakaavassa edellytetään, että korttelialueiden hulevedet on viivytettävä niiden muodostumispaikoilla ennen johtamista yleisiin sadevesiverkostoihin. Tämä edellyttää pihatiloihin varattavia viivytys- ja imeytysaltaita Vaikutukset terveyteen Asemakaavan toteutuessa pääkatuverkko muuttuu keskustamaisemmaksi, mikä vaikuttaa myös ajonopeuksiin. Pääkatuverkon liikenteen nopeus on 40 km/h. Ajonopeuksien alhaisuus ei aiheuta melulle asetettujen ohjearvojen ylittymistä puisto-alueiden, asuinrakennusten pihatilojen ja tai asuntokohtaisten ulko-oleskelutilojen osalta. Asemapäällikön talossa toimivan vuorohoitokodin ulkoilupiha on määrä siirtää etäämmäksi Käsityöläiskadusta, jonka liikennemäärä tulee jatkossa kasvamaan. 17

19 4.3 Sosiaaliset vaikutukset Alueelle sijoittuu n. 400 uutta asukasta. Kaava mahdollistaa palveluasumisen tai erityisasumisen rakentamisen. Kaavalla mahdollistetaan keskustan asuntotarjontaa monipuolistava, eri väestöryhmät huomioon ottava asuntorakentaminen. Poistuvia, heikosti hyödynnettäviä viheralueita kompensoidaan toteuttamalla toiminnallisesti paremmin asukkaita palvelevaa julkista puistotilaa ja katuympäristöä. Alueella toimivan vuorohoitokodin toimintaa on mahdollista jatkaa, mutta se edellyttää nykyisten pihajärjestelyjen muutoksia. 5. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutushankkeet voidaan käynnistää asemakaavan tultua voimaan. Asemakaavaan sisältyy sitova tonttijaon muutos. Alueen toteutumisen arvioidaan kestävän n. 10 vuotta. Pitkä toteutusaikaväli edellyttää huolellista vaiheistamista keskustan asukkaiden viihtyvyyden turvaamiseksi. Korttelien rakentaminen on mahdollista käynnistää ennen uuden pääkatuyhteyden ja bussiaseman rakentamista. Ensimmäinen toteutusvaihe on todennäköisesti ns. Asemapäällikön talon kortteli, jonka toteuttaminen ei edellytä vielä pysäköintilaitosten rakentamista. Korttelin toteuttaminen edellyttää Tuulensuunkadun korkeusasemien muuttamista. Asuinkorttelien osalta toteutetaan ensimmäiseksi ne tontit, joilla sijaitsevat keskitetyt ajoyhteydet korttelien alle rakennettaviin pysäköintilaitoksiin. As Oy Kreivinniityn osalta asemakaavan toteutuminen ei riipu ympäröivien alueiden toteutusjärjestyksestä. Katujärjestelyjen toteuttaminen edellyttää myös terveyskeskuksen nykyisten pysäköintipaikkojen muutoksia. Terveysaseman osalta autopaikkajärjestelyt tullaan tarkastelemaan tarvittaessa koko korttelialueen kattaen. Vuoden 2014 aikana käynnistyvä Manner-Naantalin osayleiskaava ja sen yhteydessä laadittava toteutusohjelma saattaa aikanaan vaikuttaa suunniteltuun rakentamisaikatauluun. 18

20 6. LUETTELO SUUNNITELMAA KOSKEVISTA ASIAKIRJOISTA, SELVITYKSISTÄ JA LÄHDEMATERIAALISTA Turun kaupunkiseudun maakuntakaava, Naantalin keskusta yleiskaava Voimassa olevat asemakaavat Naantalin keskustan rakennemalli (M3 Arkkitehdit) ja siihen liittyvät selvitykset Naantalin keskustakorttelien kilpailu, arvostelupöytäkirja x.x.2013 Keskustan pysäköintiselvitys, autopaikkalaskelma, Naantalin kaupunki Liikennelaskenta 2008 Kaava-alueen katuverkon yleissuunnitelma ja periaateleikkaukset 12/2013, Ramboll Finland Oy Täydentyy Helsingissä Mikko Rusanen, arkkitehti SAFA 19

21 LIITTEET 1. Voimassa olevien asemakaavojen yhdistelmä 2. Asemakaavakartta ja -määräykset, luonnos OAS 4. Asemakaavan havainnekuvat 5. Katuverkon yleissuunnitelmakuva 6. Katuverkon periaatepoikkileikkaukset 7. Terveysaseman ympäristön katu- ja pysäköintivaihtoehdot 8. Pysäköintikaavio 20

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Keskustakorttelien asemakaavamuutos. Suunnittelualue ja tavoitteet. Suunnittelun lähtökohdat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Keskustakorttelien asemakaavamuutos. Suunnittelualue ja tavoitteet. Suunnittelun lähtökohdat Naantalin kaupunki Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympäristövirasto / suunnitteluosasto 3. Kaupunginosan korttelit 55 ja 52 5.8.2013 Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy sekä osa 5.kaupunginosan korttelista

Lisätiedot

TAIKURIN HATTU NAANTALIN KESKUSTAKORTTELIEN SUUNNITTELUKILPAILU. Rakeisuus 1:2000. Näkymä Aurinkotien suunnasta kohti Kuparivuorta.

TAIKURIN HATTU NAANTALIN KESKUSTAKORTTELIEN SUUNNITTELUKILPAILU. Rakeisuus 1:2000. Näkymä Aurinkotien suunnasta kohti Kuparivuorta. Rakeisuus 1:2000 Naantalin keskustakorttelien suunnittelukilpailu Taikurin hattu Suunnitteluyön tavoitteena on ydinkeskustan keskeisten korttelien ja katualueiden rakentaminen korkeatasoiseksi ja viihtyisäksi

Lisätiedot

Keskustakortteleiden asemakaavan laatiminen

Keskustakortteleiden asemakaavan laatiminen Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 85 12.06.2013 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 89 15.08.2013 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 142 14.11.2013 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 Ilmakuva lännestä. Asemakaavamuutosalueen likimääräinen

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5178 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kankaanpään keskustan kulttuurikortteli ei ole toteutunut voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Korttelin alueella

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Keskustakorttelien asemakaavan muutos. Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy

Naantalin kaupunki. Keskustakorttelien asemakaavan muutos. Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy 194 Naantalin kaupunki Keskustakorttelien asemakaavan muutos 26.1.2015 Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2 1.1 Tunnistetiedot 2 1.2 Kaava-alueen sijainti 2 1.3

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA)

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANK YTT PALVELUT 10.9.2013 Osallistumis-

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5185 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 47 sekä katualuetta ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA V kaupunginosan korttelia 10 tonttia nro 3 sekä katualuetta koskeva asemakaavan muutos (Uusikatu 72) AM2070 26.1.2010 asemakaavan

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SEPÄNKATU 14 KAAVATUNNUS 11:091 KAAVAN PÄIVÄYS 3.6.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS JA MAANKÄYTTÖSOPIMUSTEN TARVE...

Lisätiedot

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Korson torni Asemakaavan muutos nro 002144,

Lisätiedot

KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 24.10.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

LEHMUSKYLÄN PIENET MUUTOKSET (OSAT KORTTELEITA 32 JA 51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.8.2014

LEHMUSKYLÄN PIENET MUUTOKSET (OSAT KORTTELEITA 32 JA 51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.8.2014 MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0932 LEHMUSKYLÄN PIENET MUUTOKSET

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 () 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee Naantalin kaupungin (529) 3. kaupunginosan osakorttelia 51. Asemakaavan muutoksella muodostuu kaupunginosan 3 osakorttelia 51.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA KH 316/2006 LIITE 3 Ydinkeskustan osayleiskaavan 2002-2015 muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA KUUSANKOSKEN KAUPUNKI TEKNINEN VIRASTO KAAVOITUS 2008 Kuusankosken kaupunki Kuusankosken kaupungin

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Air-Ix Ympäristö Oy PL 52 20781 Kaarina 2005 2 MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka koskee 14.6. 2005 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI IKEAN LAAJENNUS ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

RAISION KAUPUNKI IKEAN LAAJENNUS ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI IKEAN LAAJENNUS ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANKÄYTTÖPALVELUT 12.12.2017 YLEISTÄ Maankäyttö-

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Pirilän Kukkatalo Oy:n liiketoiminnan alueella Kerttulan kaupunginosassa

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi A-2704 Asemakaavan muutos 1.6.2017 Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi Selostus A-2704 2 (7) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 1. päivänä kesäkuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

LÄHTEENKATU 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LÄHTEENKATU 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LÄHTEENKATU 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 32. KAUPUNGINOSA HELILÄ, KORTTELI 28, TONTTI 2 VALMISTELIJA: PATRICIA BROAS, KAAVOITUSARKKITEHTI, PUH. 040 647 1539 KAAVA NRO 0417

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Liite _ RAHKOLAN KAUPUNGINOSA (3), KORTTELI 19 IKATAN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite _ RAHKOLAN KAUPUNGINOSA (3), KORTTELI 19 IKATAN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite _ RAHKOLAN KAUPUNGINOSA (3), KORTTELI 19 IKATAN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.2.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 954 URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2017 Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa, kortteli 130 tontti 11, Koskikatu OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ilmakuva suunnittelualueesta, suunnittelualue rajattu punaisella viivalla. Pictometry,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5192 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.02.2017 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 132-AK1305 NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 KAAVASELOSTUS Ehdotus 16.1.2014 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS HARTOLA, Kirkonseudun asemakaava-alue MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ehdotus Koskee 21.3.2012 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Asemakaavan muutos koskee: Kirkonseudun asemakaava-alue kortteli

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2

Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2 LUONNOS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOSKARTTA NRO xxxxxx PÄIVÄTTY xx.xx.2015 Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2 Kaavan

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

KORTTELI 27 UTAJÄRVI

KORTTELI 27 UTAJÄRVI KORTTELI 27 UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 23.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 UTAJÄRVEN KUNTA Laitilantie 5 PL 18 91600 UTAJÄRVI Vireilletulosta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 Ak 5171 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 20.11.2012 RUOKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 61 tonttia 1, tilaa 214-406-3-466

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) AK 5194 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.5.2017 ASEMAKAAVA Kaukolämpölaitoksen tontin laajennus Kankaanpään kaupungin 6. kaupunginosaa (Koskenoja), osaa kortteleista

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Suunnittelualueen alustava rajaus ilmakuvassa Hakija: Asemakaavan

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Kuva 1: Ilmakuva suunnittelualueesta Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen 30 mukainen

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3.KAUPUNGINOSA KORTTELI 126 TONTTIT 1 JA 2, KOSKIKATU 40 JA 42 Suunnittelualue sijaitsee 3. kaupunginosan korttelin 126 tontilla

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut HUVITIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut HUVITIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) HUVITIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 235 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot