TORNION KAUPUNKI VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TORNION KAUPUNKI VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS"

Transkriptio

1 TORNION KAUPUNKI VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto

2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastuslautakunnan tehtävät 1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano 1 Kaupungin tilintarkastusyhteisö 1 Työskentelytavan lyhyt kuvaus 2 Tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan tehtävät 3 Edellisen vuoden arviointikertomuksen käsittely kaupunginvaltuustossa 3 2. KUNTAKONSERNI Elinkeinot ja työllisyys 4 3. TALOUS Kaupunginhallituksen esitys kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä strategian toteutumisesta 8 4. KESKUSHALLINTOPALVELUT Henkilöstö Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Seutuyhteistyö 10 5.HYVINVOINTIPALVELUT Väestö Perusterveyden huolto ja erikoissairaanhoito Sosiaalityö SIVISTYSPALVELUT Varhaiskasvatus, peruskoulutus sekä nuorten ja aikuisten koulutus Aikuiskoulutus, kirjasto ja kulttuuri Nuorisotoimi Aineen taidemuseo ja Tornionlaakson maakuntamuseo TEKNISET PALVELUT Liikuntatoimi 16 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUS 18

3 TORNION KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n 1 momentin mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Momentti 2 edellyttää, tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Kuntalain 71 :n lisäksi tehtävistä on määräykset Tornion kaupunginvaltuuston hyväksymässä tarkastussäännössä, joka päivitettiin tilintarkastajan valinnan osalta. Tarkastuslautakunnan kokoonpano Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Paula Aikio-Tallgren Marja-Liisa Husa Minna Kallunki Päivi Kavaluus Mika Kurtti Matti Lankila Seija Olsen Markku Sadinmaa Olavi Stoor Marika Saranne Anne-Mari Korhola Marko Koivisto Juhani Maliniemi Paula Salminen Martti Kanto Ahti Marjeta Anne Kohonen Sirpa Kokkonen Lautakunta kokoontui vuoden aikana 22 kertaa. Kokousten lukumäärään vaikutti kahden eri toimikauden lautakuntien samanaikainen toimiminen. Lautakunnan puheenjohtajana on toiminut Matti Lankila ja varapuheenjohtajana Paula Aikio-Tallgren. Sihteerinä on toiminut hallintosihteeri Marja-Riitta Tervahauta. Tarkastuslautakunnan jääviydet. Tarkastuslautakunta on todennut, että sen varsinaisista jäsenistä kukaan ei kuulu muuhun kaupungin luottamuselimeen tarkastuslautakunnan lisäksi kuin kaupunginvaltuustoon. Tarkastuslautakunnan jäsenistä tytäryhtiöiden hallinnossa olevat ovat jäävänneet itsensä ko. organisaation arvioinnista. Uuden valtuustokauden aloittanut tarkastuslautakunta on osallistunut alan koulutuksiin. Kaupungin tilintarkastusyhteisö Kaupunginvaltuusto valitsi tarjouskilpailun perusteella Pohjolan Tilintarkastustoimisto Oy:n tilintarkastusyhteisöksi. BDO Audiator Oy osti kyseisen yhtiön ja tilintarkastusvastuu siirtyi uudelle yhtiölle Päävastuullisena tilintarkastajana on Tuula Roininen JHTT. Tilintarkastusryhmään ovat kuuluneet päävastuullisen tilintarkastajan lisäksi Petteri Pasula JHTT, Hilkka Ojala JHTT, HTM, Vivi Marttila JHTT, KHT, Antero Hyvärinen JHTT HTM. Tilivuoden 2013 tarkastukseen osallistui Hilkka Ojala Tuula Roinisen lisäksi. Tiimin ulkopuolta tietojärjestelmien kartoituksen on tarkastanut tarkastaja ja ATK asiantuntija Raimo Kallunki. Kaupungin yhtiöitä on tarkastanut Vivi Marttila KHT, JHTT. Työskentelytavan lyhyt kuvaus Tarkastuslautakunta on kehittänyt omaa työtään laatimalla vuosikellon. 3

4 4 Tarkastuslautakunnan arvioinnin pohjana on ollut talousarvio ja suunnitelma , sekä vuoden 2013 talousarvio, hyväksytyt käyttösuunnitelmat sekä vuoden 2013 tilinpäätös. Kaupungin palvelualueiden toiminnan toteutuminen on esitetty tuloskorteilla. Näiden sisältöä tarkastuslautakunta arvioi kertomuksessaan vertaillen toteutumia valtuuston tekemiin päätöksiin ja kaupungin hyväksyttyihin strategioihin. Tarkastuslautakunnalle on ollut arvioitavanaan asetettujen tavoitteiden ja toteutumisien olennaisuus palvelualueen toiminnassa. Lisäksi tarkastuslautakunta on käyttänyt henkilöstöraporttia hyväkseen arvioinnissaan. Tarkastuslautakunta jakanut palvelualueiden seurannan jäsenten kesken. Jäsenten tehtävänä on seurata kaupungin toimielimien päätöksiä internetissä julkaistavista pöytäkirjoista sekä raportoida havainnoistaan muille lautakunnan jäsenille. Jäsenet ovat koonneet seuraamiltaan alueiltaan keskeiset havainnoit, joita tarkastuslautakunta on käyttänyt hyväkseen arviointikertomuksessaan. Tarkastuslautakunnan kokouksissa kaupungin ylin johto sekä palvelualueiden johtohenkilöt ovat antaneet selontekoja alueittensa toiminnasta sekä taloudellisesta tuloksesta. Tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan tehtävät toteutumista.kaupunginhallituksella ja kaupunginjohdolla on vastuu kaupungin sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskien hallinnan toteuttamisessa ja raportoinnissa. Näistä myös on annettava selonteot tilinpäätöksen asiakirjassa. Tilintarkastaja toteaa tilintarkastuskertomuksessaan, onko sisäinen valvonta asianmukaisesti järjestetty. Tarkastuslautakunnan tulee näiden molempien asiakirjojen perusteella vetää johtopäätökset ja esittää oman arvionsa Edellisen vuoden arviointikertomuksen käsittely kaupunginvaltuustossa Kaupunginvaltuuston kokouksessa vuoden 2012 arviointikertomuksen käsittely oli rakentava ja asiallinen. Kaupunginhallituksen antamassa vastineessa joihinkin asiasisältöihin tarkastuslautakunta olisi kaivannut suorempia kannanottoja.

5 5 Jotta tämänkaltaisilta keskusteluilta vältyttäisiin esitämme tulevaisuudessa menettelyä, jossa vastine esiteltäisiin tarkastuslautakunnalle ennen valtuustokäsittelyä. 2. KUNTAKONSERNI Torniossa tytäryhtiöt ja kuntayhtymät hoitavat merkittävän osan kuntalaisille tarjottavista palveluista. Palvelutuotannon merkittävyyttä kuvaa jo sekin, että konsernin tytäryhtiöillä on yhtäpaljon lainoja kuin kaupungillakin. Tytäryhtiöt hoitavat kaupungin palveluista sähkönsiirron, kaukolämmön, veden ja jäteveden ja vuokra-asuntojen tarjonnan. Kaupunki on yhtiöttämällä ulkoistanut myös elinkeinotoiminnan kehittämisen, yrityspalvelut ja osan työllistämispalveluista. Kaupunkikonserniin kuuluvan Tornion Vesi Oy:n toimesta on rakennettu runkoviemäri Kiviranta Karunki alueelle. Kiinteistöjä on liittynyt verkostoon vain muutamia. Passiivisuudesta seuraa yhtiölle kannattavuus- ja rahoitusvaikeuksia sekä paineita asiakasmaksukorotuksiin. Lisäksi rasitteita aiheuttaa vesi- ja viemärilaitteiden korjausvelka tuleville vuosille. Tornion vuokrayhtiöillä on tyhjiä asuntoja. Oppilasmäärien vähentyessä valtion toimenpiteiden johdosta, paine uusien ratkaisujen löytämiseksi kasvaa. Lainavelvoitteiden hoitaminen vähenevillä asukasmäärillä rasittaa yhtiöitä ja jäljellä olevia asukkaita. Konserniin kuuluvat kuntayhtymät tuottavat erikoissairaanhoidon palvelut ja ammatillisen peruskoulutuksen.

6 6 Kuntakonsernin johtaminen jakaantuu luottamustoimielinten poliittiseen johtamiseen, joka on luonteeltaan strategista ja viranhaltijaorganisaation operatiiviseen johtamiseen. Kaupungin näkemyksen ja edun esiintuominen edustamissaan toimielimissä on tärkeää kuntakonsernin johtamisessa, siksi edustajien ohjeistaminen ja vastavuoroinen informaatio on erittäin tärkeä kaupungin kokonaisedun kannalta. Tarkastuslautakunta edellyttää, että kaupunginhallitus käyttää konserniohjausta evästämällä edustajat ennen kokousta ja edellyttämällä raportointia kaupungin päättäville toimielimille. Kemi-Tornio ammattikorkeakoulu ja Rovaniemen ammattikorkeakoulu yhdistettiin Lapin ammattikorkeakouluksi alkaen. Neuvottelut uudesta yhtiöstä käytiin vuoden 2013 aikana. Yhtiön hallituksessa Tornion kaupungilla on yksi edustaja, jonka vastuulla on kaupungin edun valvonta yhtiössä. Ammattikorkeakoulun yhtiö ei ole minkään omistajayhteisön tytär. Ammattikorkeakoulutuksen yhdistämisellä purettiin Lapissa olevaa päällekkäisyyttä ja mahdollistettiin maakunnassa ammatillisen korkea-asteen koulutuksen säilyminen. Alueellisilta muutoksilta ja vähennyksiltä ei vältytty. Tarkastuslautakunta edellyttää, että kaupunki tekee selvityksen eri kouluasteiden vähennyksistä kaupungissa, vähennysten vaikutuksista kaupungin talouden ja valtionosuuksien muutoksiin. 1. Elinkeinot ja työllisyys Elinkeinopalveluita tuottavan Team Botnia Oy:n hallitus käynnisti vuoden 2013 loppupuolella yhtiön toiminnan perusteellisen selvityksen ja uudelleen arvioinnin. Toimenpiteiden taustalla oli pitkään jatkunut yritysten ja muiden toimijoiden esittämä kritiikki elinkeinopalveluiden tarjoamisesta ja yrityksille annettavien avustusten jakamisesta. Kokonaisvaltaisen elinkeinojen uudistamistyön pohjana olleen elinkeinostrategian kaupunginvaltuusto jätti pöydälle odottamaan tytäryhtiön toiminnan selkiyttämistä. Tarkastuslautakunta on jo edellisen vuoden arviointikertomuksessaan kiinnittänyt huomiota elinkeinopalveluiden kehittämistarpeeseen. Tarkastuslautakunta edellyttää, että aloitettu kehittämistyö viedään loppuun ja tämän aikana päätetään jaettavien avustusten jakoperusteet, yhtiön tuleva toiminta-ala sekä resurssointi elinkeinopalveluihin. Tarkastuslautakunnan mielestä kaupungin oma hanketoiminta sekä investoinnit ja yhteistyö eri yhteisöjen kanssa turvaa olemassa olevia työpaikkoja ja mahdollistaa uusien työpaikkojen syntymisen. Pitkäkestoisten hankkeiden vaikuttavuutta on kyettävä mittaamaan ja arvioimaan. Tornion kaupunki osallistuu usean toimijan kautta eri kehittämishankkeisiin. Kaupunkistrategiassa on määritelty kuusi pitkäkestoista kärkihanketta. Näiden osalta toimintaympäristö on saattanut muuttua, (mm digitaalinen sisällöntuotanto, Mediapolis, Pohjoisen Kulttuurininstituutti).

7 Tarkastuslautakunta edellyttää, että hankkeet arvioidaan uudelleen, onko niillä toteutusmahdollisuutta ja onko niillä vaikuttavuutta kaupungin elinkeinopalveluihin. Lisäksi tulee selvittää onko hankkeiden toteutuksesta ollut hyötyä Tornion kaupungin imagolle. Kaupunki on velvollinen maksamaan yli 500 päivää työttämänä olevien työmarkkinatuesta kuntaosuuden KELAlle. Järjestelmän käynnistymisen jälkeen määrä oli saatu kohtuulliselle tasolle. Viimeaikainen talouden kehitys on lisännyt työttömyyttä Torniossa ja entistä useampi on pudonnut ansiosidonnaiselta päivärahalta työmarkkinatuelle. Tarkastuslautakunta kiinnitti asiaan huomiota syksyllä 2013 saatuaan asiasta selonteon ja pyysi kaupunginhallitukselta esitystä toimenpiteistä, miten näiden kaupungin kuntaosuuksien kasvu voidaan katkaista. Toimenpiteistä on saatu selostus. Vuonna 2013 maksetut osuudet ylittivät euron rajan. Tarkastuslautakunta edellyttää, että työttömyyden hoito otetaan osaksi kaupungin elinkeinostrategiaa. 3. TALOUS Tornion kaupungin tilinpäätöksessä tuloslaskelman ylijäämäksi tuli ,03 euroa. Ylijäämään sisältyi yli 5,2 miljoonan euron satunnainen erä koulutuskuntayhtymän omaisuusjärjestelyiden siirtosummasta ammattikorkeakoulun omistukseen ja kaupungin sijoittamaksi osakepääomaksi perustettuun ammattikorkeakouluosakeyhtiöön. Tästä tuotosta ei jää kaupungin palvelutuotantoon resursseja. Kaupungin taloudellista asemaa kuvastavista tunnusluvuista kolme täyttää kriisikunnan kriteerit. Kaupungin omavaraisuus % on 44,6; suhteellinen velkaantuneisuus % on 54,4 lisäksi kaupungin veroprosentti ylittää valtakunnallisen keskiarvon. Omavaraisuuden ja suhteellisen velkaantuneisuuden tunnuslukujen heikkous johtuu pienestä peruspääomasta. Velkaantuneisuus johtui mm. lyhytaikaisista rahoitus- ja vakuutuslaitoslainoista, joiden määrä oli lähes 14 miljoonaa euroa suurempi edelliseen vuoteen verrattuna. Pitkäaikaiset lainat kasvoivat vuoden aikana noin kaksi miljoonaa euroa. 7 Kaupungin toimintakate on heikentynyt edellisestä vuodesta yli neljä miljoonaa euroa (3,64 %). Palkkamenot nousivat edellisestä vuodesta yleiskorotuksen määrän noin 2 %. Toimintakulut nousivat yhteensä 2,15 %. Menokehitystä voidaan pitää kohtuullisena.

8 8 Kuntalain uudistus tulee tarkastelemaan entistä enemmän konsernin toimintaa. Velkaantuneisuutta ja omavaraisuutta kuvaavat raja-arvot lasketaan konsernitaseesta. Tarkastuslautakunta on vertaillut vuoden 2013 eri kaupunkien konsernitilinpäätöksia. Taseen tunnusluvut: Omavaraisuusaste % mittaa konsernin vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Konsernin omavaraisuusaste 2013 on 30,9 % (2012 oli 33,2 %). Alle 50 prosentin omavaraisuusaste merkitsee kuntakonsernissa merkittävää velkarasitetta. Suhteellinen velkaantuneisuus % kertoo, kuinka paljon konsernin käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Mitä pienempi konsernin velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet konsernilla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Vuonna 2013 luku on 71,0 %, kun se oli (v ,7 %) Kertynyt ylijäämä/alijäämä luku osoittaa, paljonko konsernilla on kertynyttä ylijäämää tai kertynyttä alijäämää. Torniossa konsernilla on kertynyttä ylijäämää v tilinpäätöksessä oli 20,75 milj.euroa, joka on 927 euroa asukasta kohden (v luku asukasta kohden oli 956 euroa). Tämä summa ei kuitenkaan ole kaupungin käytettävissä päivittäiseen rahantarpeeseen. Kassan riittävyys on 33 päivää. Konsernin lainakanta tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Konsernin lainakanta vuoden 2013 lopussa oli 116,3 milj. euroa, kun se (v oli milj. euroa), joten lainamäärä on lisääntynyt 14,1 milj. euroa edellisestä vuodesta. Asukasta kohden laskettuna konsernin lainakanta vuonna 2013 on euroa kun se vuonna 2012 oli Konsernin lainasaamiset tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja konsernin omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen. Vuoden 2013 lopussa oli lainasaamisia 137 tuhatta euroa kun se (v oli 161 tuhatta euroa) Vertailu konsernilainat

9 9 Tornion konsernin lainat ovat vertailussa vuonna 2012 olleet alle valtakunnallisen keskiarvon. Lisäystä on tullut vuoden 2013 aikana, eroa Kemiin oli enää alle 700 euroa asukasta kohden. Sekä Tornio että Kemi ovat yhtiöittäneet liikelaitoksiaan siirtämällä kaupalla omaisuutta yhtiöille. Yhtiöt lunastivat omaisuutensa lainanotolla, joka näkyy kaupunkien konsernitilinpäätöksissä. Lainoituksiin kaupunki on antanut vakuuksina takauksia rahoituslaitoksille. Takauksia vastaan otettujen lainojen määrä oli vuoden vaihteessa yli 42,6 miljoonaa euroa. Määrästä muiden kuin tytär- ja osakkuusyhteisöjen puolesta annettuja takauksia oli 4,3 miljoonaa euroa. Talousarvion toteutuminen valtuuston sitovuustasolla Yllä esitetty taulukko kuvaa hallintokuntien toteutuneita käyttötalouskuluja ja tuottoja. Suurin talousarvion eroavaisuus oli sosiaali- ja terveyslautakunnan osalla noin 1,2 miljoonaa euroa. Nettositovuustaso on ollut kulttuuri- ja nuorisolautakunnalla ja Aineen taidemuseon johtokunnalla, molemmat ylittivät nettositovuutensa. Kaupungin tasolla ylitys ei ole merkittävä. Tarkastuslautakunta edellyttää, että toimielimien talousarvioiden toteutuman tulee pysyä annetussa raamissa. Mikäli muutoksia talousarvioon tarvitaan tulee esitykset tehdä ajoissa, jotta valtuusto ehtii käsitellä muutokset ennen tilikauden päättymistä.

10 Muutoksissa tulee esittää myös kokonaistalousarvio muuttunein luvuin. Ylityksissä tulee ottaa kantaa mahdolliseen alijäämän syntymiseen. 10 Toimintamenojen vertailu eri lähialuekunnat ja vertailukaupungit SOTE palvelut Vertailutiedot ovat vuodelta 2012 ja perustuvat kuntaliiton julkaisemaan tilastoon.

11 11 Toimintamenojen vertailu eri lähialuekunnat ja vertailukaupungit muut palvelut Tornion kaupungin nettomenot eri toimintamuodoissa ovat edulliset. Lähes kaikissa ryhmissä Tornio sijoittuu kolmen edellisimman kunnan joukkoon. Kirjaston menoissa kaupunki on vielä pysynyt halvimpana, mikä asema ei ole julkisuudessa ollut tavoiteltava tulos Kaupunginhallituksen esitys kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä strategian toteutumisesta Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitus on todennut, että talouden suunnittelua ja seurantaa on hoidettu suunnitellusti mm. johtoryhmätyöskentelyn ja konsernijaoston kautta. Painopistealueena vuonna 2013 on ollut taloudellinen ohjaus ja seuranta. Investoinneissa edellisiin vuosiin verrattuna poikkeuksellisia eriä on mm. Lapin ammattikorkeakoulun ja Digipolis Oy:n omistusjärjestelyt. Lapin ammattikorkeakoulun osakeyhtiöjärjestelyiden takia kaupunki, kuten Kemin ja Rovaniemen kaupungit, esittää tilivuodelle 2013 runsasta ylijäämää. Varallisuus lisääntyi laskennallisesti. Syynä on ollut, että koulutuskuntayhtymät ovat investoineet omalla ja lainarahoituksellaan rakennuksia, jotka nyt laskennallisesti tuloutettiin jäsenkuntien hyödyksi. Laskelmissa oli mukana ne kiinteistöt, jotka ovat olleet ammattikorkeakoulun käytössä. Kiinteistöjä siirrettiin oletetun tarpeen mukaan, jolloin muu ehkä tarpeetonkin kiinteistökanta jäi ammatillisen perusopetuksen hallintaan. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt lokakuussa 2013 sähköisen hyvinvointikertomuksen, joka on kuntajohtamisen työväline osana hyvinvoinnin ja talouden kehittämisessä. Hyvinvointikertomuksella on tarkoitus osoittaa ne epäkohdat, joita tulee kehittää kaupungin palveluiden ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä. Kaupunginhallituksen tulee esittää tilikauden tuloksen käsittely toimintakertomuksessa. Esitys tulee lähteä muodostuneesta tilikauden tuloksesta. Lopputuloksena on tilikauden yli- tai alijäämä. Tilikauden tulos oli ,03 euroa, tilinpäätöksen järjestelyerinä oli työyhteisöjen kehittämisvarauksen purkaminen euroa, jolloin tilikauden ylijäämäksi muodostui ,03 euroa. Tämän summan kaupunginhallitus esittää kirjattavaksi ylialijäämätilille.

12 12 4. KESKUSHALLINTOPALVELUT 4.1. Henkilöstö HENKILÖSTÖRAPORTTI Johdon viestintäkoulutus aloitettiin vuoden 2014 alusta. Palkkaukseen liittyviä asioita. Teknisten sopimus pisteytys tarkistettiin. Tarkastettiin KVTES sopimuksen alaisten työnvaativuuden arviointi. Sairauspoissaolot vähentyneet 0,3 pv/työntekijä. TYK- ja Aslak kuntoutus on todettu työhyvinvointia ylläpitäväksi eläköitymisriskin ollessa iso. Nuorten yhteiskuntatakuun haasteeseen on vastattu työllistämällä nuoria palvelualueille. Henkilötyövuosien lukumäärä nousi yhteiskuntatakuun verran. Hyvinvointipalvelujen henkilötyövuodet vähenivät. Henkilöstöraportissa sivulla 17 ja 18 on työllisyyden kohdalla selostettu yhteiskuntatakuun toteutumisen vaikeuksista ja kustannuksista. Henkilöstön määrä on vähän kasvanut ja vakinaisen henkilöstön keski-ikä on 50 vuotta. Henkilöstöraportin käsittelee kaupunginhallitus kesäkuun alun kokouksessa. Tarkastuslautakunnan mielestä tilinpäätökseen kuuluvat kokonaisuudet tulee olla riittävän ajoissa valmiina tilintarkastusta ja tarkastuslautakunnan arviointia varten Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Kaupungin toimintakertomuksessa tulee olla arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijäistä sekä toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista, kuten hallituksen selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja miten riskienhallinta on määritelty ja toteutettu. Valvonnan puutteesta johtuneet tapahtumat tulee dokumentoida. Selonteossa tulee myös ottaa kantaa kehittämistarpeisiin ja toimenpiteisiin niiden toteuttamiseksi. Toimintakertomuksessa tulee antaa tietoja olennaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä asioista, joista ei ole annettu muutoin tietoa taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Katsauksen tulee ulottua tilinpäätöksen valmistumiseen saakka, jos olennaisia tapahtumia on ollut. Kuntalakiin on tehty sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, jossa riskienhallinnan osuus korostuu. Kuntalain 73 :n uusissa määräyksissä todetaan, että tilintarkastajan on tarkastettava onko kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan lisäksi riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. Kaupungin sisäisen valvonnan toimenpiteet tulee dokumentoida niin, että ne tarkastustilanteessa ovat todennettavissa. Sisäisen valvonnan tulee olla systemaattista. Sisäisen valvonnan asianmukaisuus on kaupunginhallituksen sekä ylimmän johdon vastuulla. Tilinpäätöksen valmistumisessa on ollut viivästymistä. Kaupunginhallituksen allekirjoittama asiakirja maaliskuun lopussa ei ollut arviointikelpoinen kokonaisuus. Kaupunginhallituksen tehtävänä on resurssoida tilinpäätöksen kokonaisvalmistelu riittävästi, jotta kuntalain määräajat toteutuvat.

13 13 Tornion kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan työkaluna on käytössä Tornion kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ( ), joka muodostaa keskeisimmän osan tytäryhtiöiden ohjausta ja valvontaa. Ohjaus - ja valvontavälineenä käytetään myös tytäryhtiöiden johdon kanssa käytäviä keskusteluja koskien tavoitteita ja tavoitteiden saavuttamista. Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii konsernijaosto. Kaupungin konsernitilinpäätöksen osana raportoidaan tytäryhtiöiden tavoitteet ja toteutuneet tulokset. Tavoitteiden asettamisessa tulee määritellä mahdolliset toimenpiteet mikäli valtuuston päätöksiä ei ole noudatettu. Tarkastuslautakunta edellyttää, että sisäisen valvonnan dokumentointimenettelyä kehitetään ja kaupunki laati ympäristöasioista ja niiden riskeistä myös vuotuisen selonteon. Selonteossa tulee antaa katsaus tehdyistä vuokrasopimuksista ja vakuuksista, jotka kaupunki on vaatinut vuokralaisilta ympäristön ennaltamiseksi. Erityisesti sopimusten hallintaan tulee kiinnittää huomiota, jotta kaupungille ei synny tarpeettomia kuluja. Ostopalveluiden tuottajat ovat vastuussa sopimusten noudattamisesta ja sopimusten valvonta on toimielimien vastuulla. Sopimusten sisältöön tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kilpailutuksessa kustannuksia ei tule siirtää muiden osapuolten maksettavaksi. Ostopalveluiden laatu tulee varmentaa suunnitelmallisella valvonnalla ja raportoinnilla Seutuyhteistyö Vuoden 2013 aikana kaupunginhallitus ja valtuusto ovat ottaneet kantaa usean kerran eri lainsäädönnöllisiin uudistushankkeisiin. Kuntajakoa on mietitty valtioneuvostossa ja yhtenä esityksenä on ollut työssäkäyntialueiden yhdistäminen. Kuntaliitosneuvotteluista on pyydetty kunnilta vastaukset, keiden kanssa kunta on valmis neuvottelemaan. Kemi-Tornion alueen kunnat olivat työssäkäyntialueen kannalla, Tornio ei tätä ehdotusta kannattanut. Valtionneuvoston toimesta tehdään alueelle kuntajakoselvitys. Tornio on ollut mukana yhteistoiminta-alueen muodostamisvalmisteluissa. Tavoitteena on muodostaa sosiaali- ja terveyspalveluiden ympärille kuntayhtymä. Tavoitteena on erikoissairaanhoidon saatavuuden säilyminen alueella, jotta matkat hoitoon eivät olisi kohtuuttomat. Vuoden 2014 aikana ratkeaa mihin suuntaan kehitys on menossa, kun valtakunnalliset periaatepäätökset on tehty. Lautakuntatasolla Tornio toteuttaa useita palveluita naapurikuntien kanssa. Ympäristölautakunta on yhteinen samoin jätehuolto, vesihuolto ja maaseutupalvelut on ratkaistu yhteisesti alueen kuntien kanssa. Näissä toiminnoissa ei ole ollut ongelmia. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän velvollisuudeksi tuli järjestää alueellinen ensihoito. Yhtymävaltuustolle esitettiin hoitotason päättämistä keväällä 2012 ja samassa yhteydessä valtuuston jäsenen esityksestä päätettiin kustannusten jakoperusteesta. Alun perin kustannuksia kaavailtiin jaettavan asukas ja käytön mukaan. Lopputuloksena oli, että nettokustannukset jaetaan asukasluvun mukaan. Torniolle päätös ei ollut edullinen ja ensihoidon kustannustaso on korkea.

14 Tarkastuslautakunta edellyttää, että Tornion kaupungin ja tytäryhteisöjen edustajilla on rakentava ja aktiivinen rooli palvelujen säilyttämiseksi alueella. Yhteistyön esteenä eivät suinkaan ole asiakysymykset, jos ratkaistuja haetaan yhteisymmärryksessä. Ylimmän johdon aktiivinen osallistuminen ja ratkaisujen hakeminen arvioidaan kolleegojen keskuudessa. 5.HYVINVOINTIPALVELUT 5.1. Väestö Kaupungin hyvinvointipalveluiden kysyntään vaikuttaa ensisijaisesti asukkaiden sairastavuus ja ikärakenne. Alueen kuntiin verrattuna Tornion väestö on vielä melko nuorta ja työssäkäyvää. Tulevaisuudessa rakenne muuttuu myös Torniossa. Nykytilanteessa mm. vanhustenhuolto on vielä hoidettavissa kohtuullisin ponnistuksin vuoden kuluttua vanhusten määrä on nykyiseen verrattuna lähes kaksiunikertainen. Haasteena on, että suuret ikäluokat pysyvät mahdollisimman terveinä ja oma-aloitteisina kaupungin pienin panostuksin. 14 Väestön ikärakenteen muutosta kuva myös huoltosuhde.

15 15 Hoitotakuu on toteutunut osittain toimeentulohakemusten käsittelyajoissa, suuterveydenhuollon ja lääkärin vastaanotolla. Sähköistä asiointia ja informointia on kehitetty. Kiireellinen yhteispäivystys LPKS:ssä on toteutettu kohtuullisilla kuluilla ja hoitotasolla Perusterveyden huolto ja erikoissairaanhoito Tornion kaupunki on pystynyt tuottamaan perusterveyden huollon palvelut kohtuullisesti. Päiväaikaisessa vastaanotossa päivystys toteutetaan ostopalveluna. Palvelut ostetaan Coronaria Hoitoketju Oy:ltä. Päivystys on kello 8 16 aikana. Palaute asiakkailta on ollut, että päivystyksen vastaanottoajat ovat usein jo puoleen päivään mennessä varattuja, jonka jälkeen asiakkaita ohjataan kiireellisen hoidon yhteyspäivystykseen kello jälkeen. Tarkastuslautakunnan vuoden 2014 työohjelmassa on terveyskeskustoiminnan arviointi. Sosiaali- ja terveyslautakunnan tulee kartoittaa terveyspalvelujen osalta organisaation toimivuus tulevan sote-uudistuksen yhteydessä. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin tunnusluvut Tornion osalta: 5.3. Vanhus- ja hoitopalvelut Tornion kaupungin palvelustrategian hyväksyminen kaupunginvaltuustossa ja uuden ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain voimaan astuminen , edellyttivät vanhusten hoitoon muutoksia. Näiden perusteella laitospaikkoja tulisi vähentää ja kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa asumista tulisi lisätä. Palvelustrategian mukaan asumispalvelua lisätään niin, että tehostetun palveluasumisen paikkoja on 9 % yli 75 vuotiaista vuonna Suunnitellaan oma palveluyksikkö ( vuokra- tai omat tilat) Selvitetään palvelusetelin tarve. Sosiaali- ja terveysvirasto lähtikin, strategian mukaisesti, purkamaan vuodeosasto 2:n hoitopaikkoja. Vastaavasti paikkoja lisättiin kotihoitoon. Tehostetun palveluasumisen paikkojen turvaamiseksi käynnistettiin neuvottelut Karungin Palvelukoti ry:n omistaman Hopearannan saamiseksi kaupungin hallintaan. Asiaa valmisteleva työryhmä ehdotti yksimielisesti Hopearannan vuokraamista kaupungille. Vuokrasopimuksen liitteeksi tuli myös ns. sovintosopimus ja optio kiinteistön ostamisesta. Kaupunginhallitus kokouksessaan hylkäsi tämän esityksen. Neuvottelujen käynnistäminen Hopearannan ostamiseksi hyväksyttiin hallituksessa Nämä neuvottelut johtivat ostamisen kannalta myönteiseen lopputulokseen ( 19) pidetyssä valtuuston kokouksessa. Sekä kaupunginhallituksessa että kaupunginvaltuustossa päätökset syntyivät äänestyksien jälkeen. Taustalla oli sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös tehostetun palveluasumisen paikkojen lisäämisestä oman palvelutuotannon kautta.

16 Valtuutetut kokivat saaneensa hyvin erilaista tietoa tehostetun palveluasumisen tarpeesta. Tilannetta sekoitti sekin, että virasto joutui tekemään, muuten hyväksyttäviin hakemuksiin kielteisiä päätöksiä, koska tehostetun palveluasumisen paikkoja ei ollut käytettävissä. Tähän johti vanhuspalvelulain vaatimus hankkia paikka 3 kk:n sisällä myönteisen päätöksen antamisesta. Ollaanpa lopputuloksesta mitä mieltä tahansa, ei tarkastelukauden aikana valmisteltu vanhuspalvelujen sijoitusasia saa kestävän kehityksen ja hyvän hallintotavan oikeuttavaa hyvää arvosanaa. Suunnittelukauden ensimmäisellä vuodella oltiin päättäjien ja virkamiesten päätöksissä vielä sitä mieltä, ettei Hopearannan vuokrauskaan tule kysymykseen. Kaikki se tieto joka lopulta johti Hopearannan ostamiseen, on ollut tiedossa jo vuosia. Asia sai kohtuuttoman roolin kaupungin päätöksenteossa, joka haittasi muiden asioiden käsittelyä. Tarkastuslautakunta katsookin, että jatkossa on vältettävä asioiden luisumista tälle tasolle Sosiaalityö Lastensuojelukustannusten kartoittamiseksi on perustettu oma moniammatillinen työryhmä, jonka tuloksena mm. lastensuojeluyksikkö Saari ja sosiaalityön perhetyö yhdistettiin yhdeksi kokonaisuudeksi. Tarkastuslautakunta edellyttää perhetyön vastaamaan lapsiperheiden tukitarpeeseen varhaisessa vaiheessa, jotta raskaiden lastensuojelullisten toimenpiteiden määrä saataisiin laskemaan. Tornion kaupungin sosiaalityö on toteuttanut annetut tehtävät asiallisesti. Kustannuksellisesti taso on pysynyt kohtuullisena ja ne ovat valtakunnallista keskitasoa. Ongelmana on ollut nuorten syrjäytyminen ja yhteistyö eri hallintokuntien välillä on ensiarvoisen tärkeää. Kolmannen sektorin vaikutus eri palvelualueille on merkittävä. Kyseisen sektorin tekemä vapaaehtoistyö kaupungin alueella luo kaupunkilaisille osallistumis- ja toimimismahdollisuuksia niin kulttuurin, sosiaalisen kanssakäymisen, urheilun ja liikunnan parissa. Vapaaehtoistyö antaa sekä tekijälle että saajalle iloa ja parantaa ennalta ehkäisevästi osallistujien henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Kolmannen sektorin tekemä vapaaehtoistyö on arvokas, jota työtä pitäisi entistä enemmän tukea. Tornion kaupunki on mukana Lapin aluehallintoviraston hallinnoimassa Arjen turvaa kunnissa hankkeessa, joka palkittiin marraskuussa 2013 Euroopan julkishallinnon instituutin (EIPA) järjestämässä ESPA 2013 (European Sector Award) hankekilpailussa maanosan parhaana alueellisena toimintamallina. Palkinto osoittaa sen, että hankkeessa on onnistuttu lisäämään kuntalaisten hyvinvointia ennalta ehkäisevään työhön eri väestöryhmissä SIVISTYSPALVELUT Koulutuslautakunnan vuoden 2013 tilinpäätös on huomattavasti edellisvuotta parempi ja

17 17 nettomenot alittuivat talousarviossa euroa. Palvelualueen nettomenot alittuivat. Tulosyksiköissä kiinnitettiin erityistä huomiota henkilöstömenojen hallintaan ja niinpä palkkamenot kasvoivat vuonna 2013 arvioitua vähemmän. Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan vuoden 2013 nettomenot ylittyivät nuorisotoimen ja maakuntamuseon henkilöstömenojen johdosta 0,7 % ( euroa). Muissa tulosyksiköissä toteutuneet kustannukset alittivat vuoden 2013 talousarvion. Sivistyspalvelut ovat käyneet neuvotteluja yhteisten palvelujen tuottamiseksi naapurikuntien kanssa. Lukioiden yhteystyötä kehitetään edelleen yli kuntarajojen ns. sätky-projektilla. Tarkastuslautakunnalle annetun selvityksen perusteella sivistyspalveluissa tiedonsaannissa ja -kulussa on ongelmia. Suunnitellut ja valmistellut hankkeet tulee kulkea koordinoidusti linjaorganisaatiossa. 6.1.Varhaiskasvatus, peruskoulutus sekä nuorten ja aikuisten koulutus Varhaiskasvatus kuuluu kiinteänä osana sivistyspalveluita. Varhaiskasvatuspalvelujen saanti on toteutunut säädösten mukaisessa aikataulussa. Varhaiskasvatuspalveluiden tehostamiseksi otettiin käyttöön sähköinen lasten tulo-ja lähtöaikojen kirjausjärjestelmä. Esiopetus toteutetaan koulujen yhteydessä, jolloin se tukee valmiuksia siirtyä turvallisesti koulumaailmaan. Tavoitteena on kolmiportaisen varhaisen tuen mallin kehittäminen esiopetuksessa ja peruskoulussa. Tuen on oltava laadultaan ja määrältään lapsen kehitystason ja yksilöllisten tarpeiden mukaista. Perusopetuksen opetusryhmät pysyneet kohtuullisina alaluokilla 18,5 ja yläluokilla 20 op/ryhmä. Lukiossa ryhmäkoot kasvoivat hieman. Koulunkäyntiavustajia perusopetuksessa on edelleen 70 henkilöä. Suurimmat haasteet liittyvät erityisopetuksen ja tehostetun tuen kasvuun. Tarkastuslautakunnan saaman selvityksen perusteella nykyinen vapaaehtoinen opettajien täydennyskoulutus ei toteudu tarkoituksenmukaisesti. Opettajien täydennyskoulutus tulee toteutua kaikkien opettajien kohdalla ja sisällyttää vuosityösuunnitelmaan korkean opetustason ylläpitämiseksi ja oppilaiden tasapuolisen opetuksen turvaamiseksi. Näillä toimenpiteillä voidaan vaikuttaa tarveharkintaan koulunkäyntiavustajien määrässä. Perusopetuksessa joka koululla on vastuuopettaja, joka seuraa kolmipartaisen (varhainen tuki, erityinen tuki ja tehostettu tuki) tuen toteutumista. Tarkastuslautakunta odottaa tuloksia oppilashuoltotyöryhmän toimenpiteiden vaikutuksista. Putaan yläkoulun ja lukion tilojen uudelleen järjestelyt remontin vuoksi kertyi kustannuksia euroa. Lukion uusien tilojen ansiosta tietotekniset valmiudet paranivat ja samoin tilojen tekninen taso. Toimintojen keskittyminen samalle alueelle parantaa toisen asteen koulutuksen yhteistyötä.

18 Aikuiskoulutus, kirjasto ja kulttuuri Tilinpäätösasiakirjasta ei käy ilmi aikuiskoulutuksen, kirjaston ja kulttuurin toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita eikä niiden toteumaa. Jatkossa tuleekin tehdä riittävä selvitys tavoitteista ja toteutuksesta. Oleelliset tiedot tulosyksiköistä ovat päätöksenteon pohja. Vuonna 2013 toteutettiin seudullinen kansalaisopisto Kivalo, josta Tornio jättäytyi ainoana kuntana pois. Kansalaisopistossa opiskeli vuonna 2013 yhteensä 3862 opiskelijaa. Kursseja järjestettiin 355 tuntimäärien ollessa Kansalaisopistossa on menossa kaksi hanketta, laatu ja kehittäminen ja maahanmuuttajien kotouttaminen. Kansalaisopisto vietti vuoden 2014 huhtikuussa 70-vuotisjuhlaansa. Kaupunginkirjastossa on ollut henkilöstön rekrytointia sekä nimikemuutoksia. Kuntastrategian mukaan kirjasto ja kulttuuritoimi tekevät yhteistyötä kolmannen sektorin toimintojen kanssa. Kulttuuritapahtumissa pääpaino ollut kesätapahtumissa Nuorisotoimi Keskeisiä tulosyksikön hankerahoitusprojekteja Adapter-hanke (videopaja), Tirlittan tyttötalo sekä kirjaston kanssa yhteistyössä toteuttamat Nuorten tila- ja Demobileet hankkeet. Kuntastrategian mukaan uusi toimitila avattiin Kokkokankaalle. Etsivä nuorisotyö on todettu nuorten hyvinvointia edistäväksi toimenpiteeksi. Pitkäaikaiset yhteistyösuhteet edistävät luottamusta ja antaa elämän hallintaan kestävän pohjan. Etsivä nuorisotyö on tavoittanut 142 nuorta, josta naisia 65 ja miehiä 77. Etsivät ovat

19 19 ohjanneet 131 tavoitettua nuorta yhteensä 371 toimenpiteeseen. Etsivän nuorisotyön esittely- ja tiedotustilaisuuksia on vuoden 2013 aikana järjestetty 25 kpl. Tilaisuuksiin on osallistunut 1100 henkilöä. Laita taulukko Aineen taidemuseo ja Tornionlaakson maakuntamuseo Aineen taidemuseon kävijämäärä kasvoi lähes Asiakasmäärän kasvusta huolimatta ilmaiskävijöiden määrän vaikutus nettotulokseen oli negatiivinen. Tornionlaakson maakuntamuseon uudet tilat valmistuivat vuoden 2013 alkupuolella ja se mahdollisti yhteistyön Haaparannan kunnan kanssa. Yhteistyön myötä Haaparannan kunta osallistuu yhteisen museolehtorin ja perusnäyttelyn kustannuksiin. Museo avautuu yleisölle elokuun lopussa TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen taloudelliset tavoitteet toteutuivat kohtalaisesti. Teknisten palvelujen lautakunnan osalta menot ylittyivät n eurolla. Menot alittuivat kuitenkin vuoden 2012 tilinpäätökseen nähden noin euroa eli 2,7 %:lla. Teknisen viraston hallinnassa on yhteensä 108 kiinteistöä, joista viisi kiinteistöä on poistettu käytöstä. Näistä kiinteistöistä pyritään luopumaan mahdollisimman nopealla aikataululla. Kahdeksantoista (18) kiinteistöä kuuluu käyttöluokkaan neljä. Nämä kiinteistöt ovat pääsääntöisesti vuokrattuna ulkopuolisille. Niissä vuokrat kattavat käyttökulut. Merkittävin ongelma tällä hetkellä on Arpelan rivitalossa tyhjillään olevat huoneistot. Kaupungin kiinteistöjen käytettävyyttä on kartoitettu ja toimenpiteitä tullaan tekemään turhien kustannusten poistamiseksi. Kiinteistöjen yleiskuntoon tulee panostaa jotta peruskorjauksien tarvetta voidaan siirtää. Palvelualuetta ovat työllistäneet Arpelan koulun rakennustöiden loppuunsaattaminen, raatihuoneen julkisivujen maalaaminen, Putaan koulun peruskorjauksen aloittaminen ja Tornionlaakson maakuntamuseon perusparannuksen loppuunsaattaminen. Suurimmat peruskorjausten nettomenot ovat suuruusluokassaan: Arpelan koulu 1,8 milj.euroa, Putaan koulu 1,45 milj. euroa ja Putaan liikuntahalli 1,5 milj. euroa. Kehittämishankkeista mainittakoon Nordbergin möljä 0,5 milj. euroa. Arvokkaiden vanhojen rakennusten kuten raatihuoneen ja Porthanin koulun korjaamiseen tulee saada ulkopuolista rahoitusta. Kaupungin tulee edelleen olla aktiivinen rahoituksen hankinnassa. Tarkastuslautakunta on huolestunut katuverkostojen kunnosta mutta ymmärtää kyllä käytössä olevat resurssit. Teknisten palvelujen tulee laatia suunnitelmat kaupungin katuverkoston kuntoonsaattamiseksi erityisesti vilkkaasti liikennöityjen katujen osalta Liikuntatoimi Liikuntatoimen talousarvio toteutui tavoitteiden mukaisesti. Kuntalaisten asuinviihtyvyyttä liikunnan näkökulmasta on parannettu peruskorjaamalla liikuntapaikkoja. Putaan liikuntahallin peruskorjaus valmistui syyskuussa 2013.

20 20 Puuluodon liikuntakeskuksessa rakennettiin paikoitusalueet, korjattiin kuntoreitit sekä linjattiin uuteen paikkaan reitti Kokkokankaalle. Pohjan Stadion pääkatsomo peruskorjattiin. Terveysliikuntaa ohjattuna toimintana aikuisväestölle on järjestetty kiitettävällä tavalla ja varsinkin eläkeläiset ovat olleet tyytyväisiä liikunnan tarjontaan. Talvella on tehty ja hoidettu hiihtoreittejä kuntoilijoille runsaasti. Tarkastuslautakunta toteaa, että kaupunki on satsannut liikuntatoimeen kiitettävällä tasolla.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGINHALLITUKSEN VASTINE TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN

TORNION KAUPUNGINHALLITUKSEN VASTINE TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN TORNION KAUPUNGINHALLITUKSEN VASTINE TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN 1. TAUSTA Tornion kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 on käsitelty kaupunginvaltuustossa

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 98 30.3.2015 Asianro 356/02.02.01/2015 59 Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA Tarkastuslautakunta

UTAJÄRVEN KUNTA Tarkastuslautakunta UTAJÄRVEN KUNTA Tarkastuslautakunta 1(7) ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. Tarkastuslautakunnan tehtävä, kokoonpano ja työskentely Kunnanvaltuusto valitsi valtuustokaudelle 2013-2016 tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) 62 Tarkastuslautakunnan ehdotus kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittelystä sekä vastuuvapaudesta vuodelta

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI 8.12.2016 Hannu Leskinen - Järjestämisvastuu Vastaa asukkaan lailla säädettyjen oikeuksien toteutumisesta (ML 7 ) Pitää huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen

Lisätiedot

Varsinainen jäsen Toivo Sääskilahti Kirsi Saaranen Tuula Koskela Esa Karppinen Juha Kilpeläinen

Varsinainen jäsen Toivo Sääskilahti Kirsi Saaranen Tuula Koskela Esa Karppinen Juha Kilpeläinen TARKAST USLAUT AKUNTA 1 ARVIOINT IKERT OMUS VUODELT A 2011 1. Tarkastuslautakunta Ranuan kunnan tarkastuslautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valtuustokaudella 2009-2012 ovat: Varsinainen

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus ja arviointi

Ulkoinen tarkastus ja arviointi Ulkoinen tarkastus ja arviointi Luottamushenkilöiden koulutus 28.1.2013 Tarkastuspäällikkö Tarja Saarelainen Ulkoinen tarkastus ja arviointi kuntakonsernissa Kuntalain 9. luku. Hallinnon ja talouden tarkastus

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014 1 Kokousaika Ti 27.5.2014 klo 14.00 15:45 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari Malila Kari Kurkela Outi, vj. Poissa Eira Birgitta Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 138 04.04.2016 Kaupunginvaltuusto 56 08.06.2016 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 29/02.06.01/2016 KH 04.04.2016 138 Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka

Lisätiedot

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI Arviointiperiaatteet 2013 2016 1(5) Tarkastuslautakunta 20.6.2016 ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI 2013 2016 Periaatteet on tarkistettu tarkastuslautakunnan kokouksessa 20.6.2016. TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIPERIAATTEET

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

TILINTARKASTUSMUISTIO PARAISTEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TILINTARKASTUKSEN YHTEYDESSÄ TEHDYISTÄ OLENNAISISTA TARKASTUSHAVAINNOISTA

TILINTARKASTUSMUISTIO PARAISTEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TILINTARKASTUKSEN YHTEYDESSÄ TEHDYISTÄ OLENNAISISTA TARKASTUSHAVAINNOISTA Puh. 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki 3076/00.03.00/2016 TILINTARKASTUSMUISTIO PARAISTEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TILINTARKASTUKSEN YHTEYDESSÄ TEHDYISTÄ

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 AIKA 21.04.2016 klo 12:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1(9) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki.

Lisätiedot

RANUAN KUNTA 1. Varajäsenet Rauno Kelahaara Seija Kukkonen Hanna-Kaisa Saukko Hannu Saukko Toivo Sääskilahti

RANUAN KUNTA 1. Varajäsenet Rauno Kelahaara Seija Kukkonen Hanna-Kaisa Saukko Hannu Saukko Toivo Sääskilahti RANUAN KUNTA T A R K A S T U S L A U T A K U N T A 1 jlc 25 ARVIOINT IKERT OMUS VUODELT A 2013 1. Tarkastuslautakunta Ranuan kunnan tarkastuslautakunnan jäsenet Varsinaiset jäsenet Kirsi Saaranen Sanna

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015 VALTIMON KUNTA 1 (5) Tarkastuslautakunta 19.5.2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015 1 Tilintarkastuksen toteuttaminen Valtimon kunnan vuosien 2013 17 hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntamarkkinat Helsinki 12.9.2014 Kirsi Mononen, johtava lakimies Kuntatalousohjelma Kuntataloudelle kokonaisuutena oma tasapainotavoite» Menojen ja

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/2016 1 (9) Aika 14.06.2016 klo 16:00-18:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen Jukka jäsen Satola Sirpa jäsen Suvanto

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016 AIKA Tiistai 31.5.2016 kello 15.00 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 24.05.2015 AIKA 24.05.2015 klo 00:00-20:00 PAIKKA Kaitalankuja, Hailuoto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 17.05.2016 klo 15:00-18:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut kaupungin yleisen strategian ja henkilöstöstrategian.

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut kaupungin yleisen strategian ja henkilöstöstrategian. 1 Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA N:otta/1998 ======================================================================== = 1 (6) KONSERNIOHJEET Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 31.8.1998 Voimaantulo

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Sari Korento kehittämispäällikkö Taloutta koskevat muutosehdotukset Talousarvio ja suunnitelma 111 Talousarviossa

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 23.3.2016 Tilinpäätös 2015 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden alijäämä -13,2 milj. euroa

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015

Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015 Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015 Tarkastuslautakunta 29.3.2016 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2015 Tarkastuksessa on käyty läpi

Lisätiedot

Sorvari Vuokko jäsen

Sorvari Vuokko jäsen PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 Tarkastuslautakunta 18.05.2016 AIKA 18.05.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Mylly OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot