Neljän osaamisklusterin ja CLEEN Oy:n strateginen yhteistyömalli. Hankkeen loppuraportti Kari-Matti Sahala Lauri Hietaniemi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Neljän osaamisklusterin ja CLEEN Oy:n strateginen yhteistyömalli. Hankkeen loppuraportti. 10.5.2012 Kari-Matti Sahala Lauri Hietaniemi"

Transkriptio

1 Neljän osaamisklusterin ja CLEEN Oy:n strateginen yhteistyömalli Hankkeen loppuraportti Kari-Matti Sahala Lauri Hietaniemi

2 1 Tiivistelmä Tämä raportti on Neljän osaamisklusterin ja CLEEN Oy:n strateginen yhteistyömalli - hankkeen loppuraportti. Hanke toteutettiin Ympäristöteknologian osaamisklusterin johtamana Hankkeessa olivat mukana: CLEEN Oy, Ympäristöteknologian osaamisklusteri, Nanoteknologian osaamisklusteri, Jokapaikan tietotekniikka - osaamisklusteri sekä Energiateknologian osaamisklusteri. Hankkeen johtoryhmätyöskentelyyn osallistui lisäksi Uudistuva metsäteollisuus -osaamisklusteri. Hankkeessa kehitettiin ja pilotoitiin osaamisklustereiden ja CLEEN Oy:n välille strateginen yhteistyömalli, jonka keskeisimmät tavoitteet olivat keskinäisen vuoropuhelun parantaminen sekä innovaatioiden tehokkaampi ja nopeampi kaupallistaminen. Keskeisiksi osiksi keskinäisen vuoropuhelun parantamista nousivat strateginen ja operatiivinen vuoropuhelu, joiden varaan yhteistyömalli on rakennettu. Strategisen vuoropuhelun tavoitteena on jakaa osaamisklustereille sekä muille alueellisille toimijoille tietoa CLEEN Oy:n strategisista linjauksista sekä löytää avoimella keskustelulla uusia tutkimusavauksia sekä heikkoja signaaleja OSKE-maailmasta. Strategisen vuoropuhelun tuloksena muodostuu yhteistyössä eri osapuolten kanssa laadittu ja vuosittain päivitettävä strateginen tiekartta yhteistyön pohjaksi. Operatiivinen vuoropuhelu taas rakentuu pääosin CLEEN Oy:n hallinnoiman info-portaalin varaan. Portaalin tehtävänä on toimia keskeisessä roolissa CLEEN Oy:n tutkimusohjelmien sekä osaamisklustereiden keskinäisessä tiedonvaihdossa. Operatiiviseen vuoropuheluun on lisäksi liitetty henkilökohtaisten kontaktien varmistamiseksi verkostoitumistapahtumat sekä yhteyshenkilöverkoston luominen. Merkittävä osa hankkeen toteutuksesta perustui aktiiviseen jalkatyöhön, jonka tavoitteena oli jakaa tietoa CLEEN Oy:stä ja sen tutkimusohjelmista sekä aktivoida pk-yrityksiä mukaan tutkimusohjelmien valmisteluun ja toteutukseen. Tästä jalkatyöstä saatujen kokemusten perusteella parhaat tulokset saavutetaan, kun tavoitteeksi asetetut hankeaihiot valmistellaan ennakolta hyvin ja potentiaaliset yritykset sekä muut toimijat kutsutaan tilaisuuksiin henkilökohtaisesti. Hankkeen aikana osallistuttiin useisiin eri ohjelma- ja hankevalmisteluihin sekä tunnistettiin useita kymmeniä yrityksiä ja muita toimijoita, joilla katsottiin olevan potentiaalia toimia mukana CLEEN Oy:n tutkimusohjelmissa.

3 2 Alkusanat Tämä raportti on Neljän osaamisklusterin ja CLEEN Oy:n strateginen yhteistyömalli - hankkeen loppuraportti. Hanke toteutettiin Ympäristöteknologian osaamisklusterin johtamana Hanke rahoitettiin osittain Työ- ja elinkeinoministeriön valtionavustuksella sekä osittain hankkeeseen osallistuneiden osaamisklustereiden rahoituksella. Hankkeessa olivat mukana: CLEEN Oy, Ympäristöteknologian osaamisklusteri, Nanoteknologian osaamisklusteri, Jokapaikan tietotekniikka -osaamisklusteri sekä Energiateknologian osaamisklusteri. Hankkeen johtoryhmätyöskentelyyn osallistui lisäksi Uudistuva metsäteollisuus -osaamisklusteri. Hankkeen ohjauksesta vastasi Lauri Hietaniemi Green Net Finland ry:stä osana CLEEN Oy:n MMEA-tutkimusohjelman SME-työpakettia. Hankkeen johtoryhmän kokoonpano oli seuraava: Mari Pantsar-Kallio (pj ) Lauri Hietaniemi (pj ) Tommy Jacobson Jatta Jussila-Suokas Anneli Tuomainen Pirjo Koskiniemi Olli Lukkari Eeva Viinikka Mika Koskenniemi Kari Luoma Marika Ryyppö Antti Juva Kari-Matti Sahala (siht.) Ympäristöteknologian osaamisklusteri, Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Ympäristöteknologian osaamisklusteri, Green Net Finland ry. CLEEN Oy CLEEN Oy Ympäristöteknologian osaamisklusteri, Kuopio Innovation Oy Ympäristöteknologian osaamisklusteri, BusinessOulu Jokapaikan tietotekniikka -osaamisklusteri, BusinessOulu Nanoteknologian osaamisklusteri, Culminatum Innovation Oy Nanoteknologian osaamisklusteri, Culminatum Innovation Oy Energiateknologian osaamisklusteri, Teknologiakeskus Oy Merinova Ab Energiateknologian osaamisklusteri, Jyväskylä Innovation Oy Uusiutuva metsäteollisuus -osaamisklusteri, Lappeenranta Innovation Oy Ympäristöteknologian osaamisklusteri Kiitokset kaikille hankkeeseen osallistuneille ja sen onnistumiseen myötävaikuttaneille tahoille. Vantaalla toukokuussa 2012 Kari-Matti Sahala ja Lauri Hietaniemi

4 3 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Alkusanat Johdanto Hankkeeseen osallistuneet tahot Nykytila ja yhteistyömalliin liittyvät haasteet Strateginen yhteistyömalli Yhteistyömallin tavoitteet ja mittarit Pienten ja keskisuurten yritysten rooli strategisessa yhteistyössä Käytännön toimenpiteet Hanke- ja pilot-valmistelut Poikkitieteellisyys Yrityskontaktit Yhteenveto ja johtopäätökset Jatkotoimenpiteet Liiteluettelo... 31

5 4 1. Johdanto Hankkeen tavoitteet Tämän hankkeen tavoitteena oli luoda ja pilotoida strateginen yhteistyömalli energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymän (CLEEN Oy) sekä neljän eri osaamisklusterin välille. Yhteistyömallin kehittäminen pohjautui Green Net Finland ry:n ja CLEEN Oy:n menestykselliseen yhteistyöhön CLEEN Oy:n MMEA-tutkimusohjelmassa. Yhteistyön myötä kyseiseen tutkimusohjelmaan on saatu mukaan kaikkiaan 15 pk-yritystä. Tämän kokemuksen laajentaminen ja syventäminen käytettäväksi myös muussa CLEEN Oy:n strategisten tutkimusohjelmien ja osaamisklusterien välisessä yhteistyössä tukee uusien osaamisaloja ylittävien innovaatioiden syntymistä ja kaupallistamista. Hankkeen tavoitteena oli lisäksi edistää pk-yritysten, tutkimuslaitosten sekä suurten yritysten yhteistä huippututkimusta sekä tutkimuksen tulosten kaupallistamista neljän osaamisklusterin ja CLEEN Oy:n välisellä strategisella yhteistyöllä sekä tuoda pk-yrityksiä mukaan CLEEN Oy:n tutkimusohjelmiin. Hankkeen toteutus Hanke toteutettiin energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymän ja neljän osaamisklusterin yhteishankkeena. Hanke tuki osaamiskeskusohjelman strategian mukaisia kansallisia linjauksia seuraavasti: 1. Kansainvälisten innovaatioverkostojen ja kumppanuuksien rakentaminen sekä kansainvälisen markkinakehityksen ennakointi Hankkeen tavoitteena on edistää pk-yritysten, suurten yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyötä strategisessa tutkimuksessa, joka tähtää uuden huippuosaamiseen perustuvan liiketoiminnan synnyttämiseen ja kaupallistamiseen. CLEEN Oy ja sen toiminnassa mukana olevat yritykset hyödyntävät toiminnassaan vahvasti markkinakehityksen ennakointia. Hankkeen kautta myös pk-yritykset pääsevät hyödyntämään tätä ennakointitietoutta. Lisäksi hankkeessa mukana olevat yritykset ja tutkimuslaitokset pääsevät jatkossa hyödyntämään nykyistä tehokkaammin CLEEN Oy:n, mukana olevien yritysten, tutkimuslaitosten ja osaamisklustereiden sekä Tekesin kansainvälisiä verkostoja. 2. Käyttäjälähtöisyys ja liiketoimintaosaaminen Hankkeen myötä pk-yritykset pääsevät oppimaan suuryritysten käytännöistä ja verkostoista. CLEEN Oy:n tutkimusohjelmissa tehtävä tutkimustyö pohjautuu globaaliin kysyntään sekä markkina- ja käyttäjälähtöisyyteen.

6 5 3. Osaamisala- ja klusterirajat ylittävän strategisen yhteistyön vahvistaminen Hankkeeseen osallistuu neljä Suomen innovaatiopolitiikan ytimessä olevaa osaamisklusteria sekä CLEEN Oy. Hankkeessa tuodaan CLEEN Oy:n tutkimusohjelmiin osaamisalat ylittävää innovaatiopotentiaalia pk-yrityskentästä. Esimerkiksi nanoteknologian tai tietotekniikan soveltamisessa energia- ja ympäristöalalla on erittäin suurta kaupallista potentiaalia globaalisti ja Suomessa on tällä sektorilla kansainvälisesti erittäin kilpailukykyistä osaamista. Hankkeen rahoitus Hanke rahoitettiin osittain Työ- ja elinkeinoministeriön valtionavustuksella (TEM/2695/ /2010) sekä osittain hankkeeseen osallistuneiden osaamisklustereiden rahoituksella. Hankkeen eteneminen Hankkeen käytännön toteutuksesta vastasi Kari-Matti Sahala ja ohjauksesta Lauri Hietaniemi Green Net Finland ry:stä osana CLEEN Oy:n MMEA-tutkimusohjelman SMEtyöpakettia. Hankkeen johtoryhmä kokoontui hankkeen aikana kaikkiaan kolme kertaa. Johtoryhmän kokousten pöytäkirjat on esitetty liitteessä 1. Tämän lisäksi hankkeen etenemisestä tiedotettiin hankkeen johtoryhmälle sekä muille osallistuville tahoille Yammerissa toteutetun sähköisen päiväkirjan kautta, tällöin kaikilla osallistuvilla tahoilla oli tieto hankkeen käytännön etenemisestä aina käytettävissä sekä kommentoitavissa. Sähköinen päiväkirja on esitetty liitteessä 2. Tämän lisäksi hankkeessa oli käytössä sähköinen CRMjärjestelmä. Merkittävä osa hankkeeseen liittyvästä työstä koostui aktiivisesta jalkatyöstä eli keskusteluista, tapaamisista sekä verkottumisesta innovaatiokentässä toimivien eri tahojen kanssa. Näitä tahoja olivat muun muassa yritysmaailma, CLEEN Oy ja sen tutkimusohjelmat, Metsäklusteri Oy, osaamisklusterit ja muut kehitysorganisaatiot sekä yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Tämän lisäksi hankkeessa toteutettiin erityyppisiä tilaisuuksia, joiden tavoitteena oli jakaa tietoa CLEEN Oy:n tutkimusohjelmista sekä aktivoida pkyrityksiä mukaan näihin tutkimusohjelmiin.

7 6 2. Hankkeeseen osallistuneet tahot CLEEN Oy energian ja ympäristön strategisen huippuosaamisen keskittymä CLEEN Oy (Cluster for Energy and Environment) edistää energia- ja ympäristötoimialalla toimivien yritysten liiketoimintaa palvelevaa ja niiden kansainvälistä menestystä tukevaa strategista tutkimustoimintaa sekä tutkimusyhteistyötä. Lisäksi sen tehtävänä on organisoida, koordinoida ja hallinnoida tutkimushankkeissa tapahtuvaa tutkimusyhteistyötä ja sen rahoitusta. Toiminnan lähtökohtana on uudenlainen elinkeinoelämän tarpeista lähtevä tutkimus- ja kehitystoiminta, johon kuuluu strateginen tutkimus, sovellettu tutkimus sekä uuden teknologian pilotointi ja demonstrointi. CLEEN Oy:n toiminnan tavoitteena on yritysten, tutkimustahojen sekä julkisten rahoittajien yhteistyön tiivistyminen ja tehostuminen, joka edelleen johtaa suomalaisen tutkimuksen kansainvälistymiseen ja kansainvälisen kilpailukyvyn kehittymiseen. CLEEN Oy:n keskeisenä toimintaperiaatteena on uudenlainen yhteistyö eri tieteen ja tekniikan alojen välillä sekä arvoketjuissa eri rooleissa olevien yritysten kesken. Yhteistyön tuloksena suomalainen osaaminen kehittyy ja Suomen houkuttelevuus toimintaympäristönä globaalisti säilyy ja paranee, alan tutkimus- ja kehitysinvestoinnit Suomessa kasvavat sekä CLEEN Oy pystyy tukemaan toimintaansa osallistuvien yritysten kilpailukykyä ja kannattavaa kasvua. CLEEN Oy:n toiminta perustuu alan yhteiseen visioon ja se mahdollistaa yhteisen tutkimusinfrastruktuurin rakentamisen. Keskeisten toimijoiden tiivistyvä yhteistyö parantaa myös mahdollisuuksia globaalisti merkittävien innovaatioiden luomiseen. CLEEN Oy:llä on hankkeen aikana ollut valmisteilla tai käynnissä seuraavat kahdeksan tutkimusohjelmaa: MMEA Mittaus, monitorointi ja ympäristötehokkuuden arviointi SGEM Älykkäät sähköverkot ja energiamarkkinat FCEP Tulevaisuuden polttomoottorivoimalaitokset CCSP Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi DESY Hajautetut ja joustavat energiantuotantojärjestelmät EFEU Energian käytön tehokkuus SBES Kestävät bioenergiaratkaisut ARVI Materiaalien arvovirrat Alla olevassa kuvassa (kuva 1.) on esitetty CLEEN Oy:n tutkimusohjelmien valmisteluprosessi sekä yksittäisten ohjelmien nykyinen valmisteluvaihe (Lähde: CLEEN Oy, Vuosiraportti 2011). Tarkempaa tietoa CLEEN Oy:n yksittäisistä tutkimusohjelmista on esitetty liitteessä 3.

8 7 Kuva 1. CLEEN Oy:n tutkimusohjelmien valmisteluprosessi. Energiateknologian osaamisklusteri Energiateknologian osaamisklusteri on keskittynyt teollisuuteen, joka valmistaa energian tuotannossa, käytössä ja jakelussa tarvittavia koneita ja laitteita sekä yrityksiin, jotka tuttavat palveluita energia-alalle. Klusterin keskeisenä tavoitteena on vahvistaa energia-alan yritysten ja yhteisöjen kilpailukykyä sekä luoda niille edellytyksiä synnyttää uutta liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja. Samalla tavoitteena on vahvistaa energiaklusterin roolia sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Energiateknologian osaamisklusterista hankkeen toteutukseen osallistuivat Jyväskylä Innovation Oy Jyväskylästä ja Teknologiakeskus Oy Merinova Ab Vaasasta. Lisäksi hankkeen aikana tehtiin yhteistyötä myös Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUT Energian Varkauden yksikön kanssa.

9 8 Jokapaikan tietotekniikka -osaamisklusteri Jokapaikan tietotekniikka -osaamisklusterin tavoitteena on edistää tietoyhteiskunnan synnyn kannalta keskeisten laite- ja ohjelmistoteknologioiden tutkimista ja kehittämistä sekä niihin perustuvien uusien digitaalisten tuote- ja palvelusovellusten ja konseptien kehitystä ja kaupallistamista kansainvälisille markkinoille. Klusterin keskeiset arvot ovat verkostoituminen, ennakkoluulottomuus, innovatiivisuus, yrityslähtöisyys ja kasvuhakuisuus. Jokapaikan tietotekniikka -osaamisklusterista hankkeen toteutukseen osallistui Business- Oulu Oulusta. Nanoteknologian osaamisklusteri Nanoteknologian klusteriohjelma etsii yrityksille aktiivisesti uusia markkinointi- ja liiketoimintamahdollisuuksia sekä tukee nano- ja mikroteknologioiden ja uusien materiaalien kannattavaa käyttöönottoa suomalaisessa teollisuudessa. Nanoteknologian osaamisklusterista hankkeen toteutukseen osallistuivat Culminatum Innovation Oy Espoosta, Jyväskylä Innovation Oy Jyväskylästä sekä Teknologiakeskus KE- TEK Oy Kokkolasta. Ympäristöteknologian osaamisklusteri Ympäristöteknologian osaamisklusteri edistää kotimaisten yritysten huippuosaamiseen perustuvaa ympäristöliiketoimintaa. Klusteri tukee ympäristöteknologiasektorin yritysten orgaanista kasvua, kilpailukykyä, kansainvälistymistä ja uusien liiketoiminta-alueiden syntymistä. Lisäksi klusteri auttaa uusien huippuosaamiseen perustuvien yritysten syntymistä. Ympäristöteknologian osaamisklusterin rooli innovaatiojärjestelmässä on toimia kehityshankkeiden käynnistäjänä, liiketoiminnan sparraajana, referenssien muodostumisen edistäjänä sekä kansainvälisenä verkostoijana. Ympäristöteknologian osaamisklusterista hankkeen toteutukseen osallistuivat Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Lahdesta, Green Net Finland ry Vantaalta, Kuopio Innovation Oy Kuopiosta sekä BusinessOulu Oulusta.

10 9 Uusiutuva metsäteollisuus -osaamisklusteri Uusiutuva metsäteollisuus -osaamisklusteri edistää toiminnallaan suomalaisen metsäklusterin, sen toimittajien ja kumppanuusyritysten kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyä sekä nopeuttaa metsäklusterin uusiutumista etenkin pk-yrityssektorilla uusiutuvien teknologioiden, toimintamallien, palvelujen ja tuotteiden kehittämisen sekä käyttöönoton kautta. Uusiutuva metsäteollisuus -osaamisklusterista hankkeen johtoryhmään osallistui Lappeenranta Innovation Oy Lappeenrannasta. Lisäksi hankkeen aikana tehtiin yhteistyötä myös Metsäklusteri Oy:n sekä Jyväskylä Innovation Oy:n kanssa. 3. Nykytila ja yhteistyömalliin liittyvät haasteet Hankkeen alkuvaiheessa kartoitettiin CLEEN Oy:n ja osaamisklustereiden yhteistyön nykytilaa eri tahojen kanssa käytyjen keskustelujen avulla. Näissä keskusteluissa tärkeimpinä tavoitteina hankkeen suhteen nousivat esille erityisesti seuraavat asiat: CLEEN Oy:n strategiseen tutkimusagendaan liittyvien osaamisaukkojen tunnistaminen aktiivinen viestintä ja vuorovaikutus tutkimusohjelmien valmisteluvaiheessa pk-yritysten saaminen mukaan tutkimusohjelmien valmisteluun ja toteutukseen uusien poikkitieteellisten yhteistyömahdollisuuksien tunnistaminen tutkimusohjelmien valmistelussa tutkimusohjelmien tulosten vaikuttavuuden tehostaminen innovaatioiden tehokkaampi kaupallistaminen uusien rahoitusinstrumenttien tunnistaminen Tämän lisäksi CLEEN Oy:n ja osaamisklustereiden yhteistyötä ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä haasteita voidaan tarkastella laajemmasta, koko toimintakenttään ulottuvasta näkökulmasta. Innovaatioputkesta yritystoimintaa -hanke (EAKR-hanke A30069: ) on käsitellyt aihealuetta ympäristömittauksiin ja urbaaniin energiatehokkuuteen liittyvien toimijoiden näkökulmasta. Alla olevassa kuvassa (kuva 2.) on esitetty ympäristömittausalan innovaatiotoimintaan liittyvä viitekehys em. raportin mukaisesti. Innovaatioputkesta yritystoimintaa -hankkeen loppuraportissa todetaan lisäksi, että osaamiskeskusten tulee saattaa pk-yrityksiä soveltavan tutkimuksen piiriin ja yhteistyöhön suurempien yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Juuri tämä aktiivinen jalkatyö sekä eri osapuolten välisen yhteistyön ja verkostojen kehittäminen ovat olleet merkittävässä osassa tämän hankeen toteutusta.

11 10 Asiakastarpeet: markkinaselvitykset hiljaiset signaalit asiakaspalaute sosiaalinen media Julkinen sektori: EU, valtio, alueet ja kunnat poliittinen ohjaus Yhteistyön koordinointi: Innovaatioaihioiden arviointi, tuotekehityksen, kaupallistamisen ja viennin tukeminen. Yritykset: verkottuminen omat stratgiat, tuotteet ja palvelut Koulutus ja tutkimus: yliopistot ja tutkimuslaitokset testausalustat Kuva 2. Ympäristömittausalan innovaatiotoiminnan viitekehys. Innovaatioiden tehokkaampi ja nopeampi kaupallistaminen Sekä Innovaatioputkesta yritystoimintaa -hankkeessa, että tämän hankkeen toteutuksen aikana keskeiseksi haasteeksi on noussut eri tutkimusohjelmissa muodostuvien innovaatioiden nopeampi ja tehokkaampi kaupallistaminen. Tässä hankkeessa on keskitytty CLEEN Oy:n strategisten tutkimusohjelmien tuloksena saatavien ideoiden ja innovaatioiden tehokkaaseen hyödyntämiseen. Innovaatioiden kaupallistamiseen tähtäävän toiminnan tavoitteena tulee olla nopea ja tehokas kaupallistamisprosessi, jolla varmistetaan tutkimusohjelmissa aikaansaatujen innovaatioiden jatkokehittäminen ja pilotointi valmiiksi kaupallisiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Keskeinen rooli innovaatioiden kaupallistamisessa on myös julkisella sektorilla, joka voi niin halutessaan luoda aktiivisesti kotimarkkinoita innovatiivisille pk-yrityksille sekä mahdollistaa näille referenssejä sekä soveltavia pilotointimahdollisuuksia. Alla olevassa kuvassa (kuva 3.) on pyritty esittämään SHOK-tutkimusohjelmien ja muiden innovaatioympäristön toimijoiden toiminta-alue ja keskinäinen suhde tutkimusympäristössä sekä tutkimustulosten kaupallistamisessa.

12 11 Kuva 3. Innovaatioiden kaupallistaminen. Innovaatiotoiminnan nykytilaa arvioitaessa esille nousivat rahoituksen lisäksi haasteet, jotka liittyvät eri strategisten tutkimusohjelmien ja osaamisklustereiden väliseen yhteistyöhön varsinkin uusien innovaatioiden demonstrointi- ja pilotointivaiheessa. Tutkimusohjelmissa jää jäljelle ideoita, joilla voisi olla kaupallista potentiaalia, mutta ohjelmiin osallistuvilla tahoilla ei ole intressiä niiden jatkokehittämiseen ja kaupallistamiseen. Toisaalta osaamisklustereilla on resursseja sekä yritysverkostoja, joissa näiden ideoiden jatkokehittäminen, pilotointi sekä mahdollinen kaupallistaminen voitaisiin toteuttaa tehokkaasti. Merkittävä osa tämän hankkeen työstä on kohdistettu nimenomaan tämän yhteistyön ja vuoropuhelun parantamiseen. Innovaatiotoiminnan resursointi CLEEN Oy:n MMEA-tutkimusohjelman näkökulmasta asiaa on kommentoitu seuraavasti: Suomen ympäristöteknologialta on odotettu liiketoiminnallisia tuloksia jo kauan. Kehitystyöhön panostavat tällä hetkellä CLEEN Oy tutkimusohjelmissaan ja OSKE-kentässä ympäristöklusteri. Viennin promovoinnissa tärkeää työtä tekee Cleantech Finland. SHOKohjelmissa investoinnin takaisinmaksuajaksi on arvioitu 5-10 vuotta. Tutkimustyölle asetettava oikea mittari pitkällä tähtäimellä on kuitenkin siitä generoituva liiketoiminta. Tekes tarkistaa ohjelmia vuosittain ja painottaa päätöksenteossaan tutkimuksen uutuusarvoa. Soveltava tutkimus ja siihen liittyvä pilotointi sekä tarvittavat referenssit ovat pullonkauloja varsinkin uuden liiketoiminnan kehittämisen aloilla, eikä siihen tarvittava resursointi ole toistaiseksi riittävässä kunnossa. Niinpä Heikki Turtiainen esitti ympäristömittauspäivillä Vuokatissa maaliskuussa 2012 SHOK-ohjelmien rinnalle soveltavan tutkimuksen rahoitusinstrumenttia (kts. kuva 4.). Tämä hanke ja sen loppuraportti korostavat SHOK-ohjelmien ja OSKE-klustereiden välille tiiviimpää yhteistyötä soveltavassa tutkimuksessa. Tämä tarve tulisi nyt huomioida, kun seuraavalle OSKE-kaudelle luodaan loppuvuodesta sisältöä. Suomessa täytyisi myös perus- ja soveltavan tutkimuksen kohdata riittävillä voimilla.

13 12 Kuva 4. Uusi soveltavan tutkimuksen rahoitusmalli (lähde: Heikki Turtiainen). Strategiseen yhteistyöhön liittyvät haasteet Neljän osaamisklusterin ja CLEEN Oy:n strategiseen yhteistyön liittyviä haasteita on tässä hankkeessa arvioitu SWOT-analyysin avulla. Alla olevaan kuvaan (kuva 5.) on koottu hankkeen aikana käytyjen keskustelujen sekä muiden lähteiden perusteella yhteenveto CLEEN Oy:n ja osaamisklustereiden yhteistyön nykytilasta ja siihen liittyvistä haasteista. Analyysin perusteella tärkeimmiksi toimenpiteiksi neljän osaamisklusterin ja CLEEN Oy:n strateginen yhteistyön parantamiseksi nousivat seuraavat kaksi aihealuetta: keskinäisen vuoropuhelun tehostaminen ja sitä kautta innovaatioiden tehokkaampi ja nopeampi kaupallistaminen.

14 13 Kuva 5. Yhteistyön nykytilaa kuvaava SWOT-analyysi. 4. Strateginen yhteistyömalli Tässä hankkeessa kehitetyn strategisen yhteistyömallin keskeisiksi elementeiksi poimittiin nykytilaa kartoittavan analyysin perusteella keskinäisen vuoropuhelun tehostaminen sekä innovaatioiden tehokkaampi ja nopeampi kaupallistaminen. Keskinäisen vuoropuhelun tehostaminen Keskeisen osan tässä hankkeessa kehitetystä strategisesta yhteistyömallista muodostaa toimintaprosessi, jonka tavoitteena on keskinäisen vuoropuhelun tehostaminen. Tämä toimintaprosessi on jaettu edelleen kuvan 6. mukaisesti kahteen pääkohtaan, jotka ovat strateginen vuoropuhelu sekä operatiivinen vuoropuhelu.

15 14 Kuva 6. Strateginen yhteistyömalli. Strateginen vuoropuhelu Strategisen vuoropuhelun tehtävänä on jakaa osaamisklustereille sekä muille alueellisille toimijoille tietoa CLEEN Oy:n strategisista linjauksista sekä toisaalta löytää avoimella keskustelulla uusia tutkimusavauksia ja heikkoja signaaleja OSKE-maailmasta. Tässä yhteydessä OSKE-maailmalla tarkoitetaan alueellisia osaamisklustereita, tutkimuslaitoksia sekä alueella toimivia yrityksiä, joihin paikallisilla OSKE-toimijoilla on parhaat kontaktit ja verkostot. Strategisen vuoropuhelun toteutukseen voidaan käyttää esimerkiksi vuosittain järjestettävää seminaaritilaisuutta, jossa osaamisklusterit, CLEEN Oy ja sen tutkimusohjelmat sekä CLEEN Oy:n taustalla olevat omistajatahot voivat jakaa ajatuksiaan. Tämän lisäksi tulevaisuuden strategisia linjauksia tulisi samassa yhteydessä työstää eri osaamisklustereiden yhteisissä osaamisalat ylittävissä workshopeissa. Strategisenvuoropuhelun tuloksena tulisi muodostua lyhyt vuosittain päivitettävä strateginen tiekartta pohjaksi SHOK-OSKE -yhteistyölle.

16 15 Kuva 7. Strateginen vuoropuhelu. Operatiivinen vuoropuhelu Operatiivisella vuoropuhelulla taas pyritään helpottamaan tutkimusohjelmien sekä OSKEmaailman käytännöntason tiedonvaihtoa sekä verkottumista. Operatiiviseen vuoropuhelun toteuttamiseksi tässä strategisessa yhteistyömallissa esitetään A) CLEEN Oy:n hallinnoimaa info-portaalia, B) osaamisklustereiden koordinoimia verkostoitumistapahtumia sekä C) yhteyshenkilöverkoston luomista. A. Info-portaali Info-portaalin tavoitteena on kootaan yhteen paikkaan kaikki olennainen tieto CLEEN Oy:n ja sen tutkimusohjelmien sekä osaamisklustereiden keskinäisestä tiedonvaihdosta. Portaalimalli on valittu operatiivisen vuoropuhelun toteutusmalliksi siitä syystä, että tällä tavalla tietoa (tekstit, videot, blogit ym.) pystytään jakamaan nopeasti ja tasapuolisesti kaikille toimijoille heidän sijainnistaan riippumatta. Lisäksi portaalin kautta toteutettu vuoropuhelu ei ole aikariippuvainen, vaan kukin osapuoli voi reagoida jaettuun tietoon oman aikataulunsa mukaisesti.

17 16 Tässä strategisessa yhteistyömallissa esitetty kuvan 8. mukainen info-portaali koostuu viidestä erillisestä osiosta, joista kukin toimii erillisenä tiedonjako- tai tiedonvaihtokanavanaan SHOK-OSKE -rajapinnassa: 1) Osaamistarjonta 2) Osaamisen kohtaaminen ja ongelmanratkaisu 3) Tiedotuskanava 4) Ideapankki 5) IPR-markkinapaikka Kuva 8. Strateginen yhteistyömalli: Info-portaali.

18 17 1) Osaamistarjonta Info-portaalin osaamistarjonta-osio on periaatteeltaan passiivinen tiedonvälityskanava, jonka tavoitteena on koota yhteen paikkaan tiedot ja linkit eri osaamisklustereiden ylläpitämistä osaamis- ja yritystietokannoista. Osiosta esimerkiksi tutkimusohjelmien valmistelijat voivat tehdä tarvitsemiaan tietohakuja avainsanojen avulla. Vastaavat tiedot ovat tällöin myös CLEEN Oy:n osakkaiden käytössä tukemassa heidän liiketoimintaansa tutkimusohjelmien ulkopuolella. Hyviä käytännön esimerkkejä tietokannoista ovat esimerkiksi BusinesOulun Company Database ( sekä Kuopio Innovation Oy:n yritysverkostot ( Nämä kuitenkin poikkeavat formaatiltaan merkittävästi toisistaan. Esimerkki: Uuden tutkimusohjelman valmistelijoilla on Info-portaalin kautta pääsy kaikkiin olemassa oleviin osaamisklustereiden ylläpitämiin tietokantoihin ja näin voidaan löytää heti valmistelun alkuvaiheessa paras osaaminen mukaan ohjelman valmisteluun. 2) Osaamisen kohtaaminen ja ongelmanratkaisu Tämän osion tarkoituksena on luoda aktiivinen tiedonvälityskanava, jossa strategiset tutkimusohjelmat verkotetaan tehokkaammin ympäröivään OSKE-maailmaan ja samalla luodaan mahdollisuus hajallaan olevan suomalaisen osaamisen tehokkaampaan käyttöön tutkimusohjelmissa esiin nousseiden ongelmien ratkaisemisessa. Osio pitää sisällään kuvan 9. mukaisesti toimintatavat, joilla tutkimusohjelmissa havaitut ratkaisemattomat ongelmat kerätään, analysoidaan sekä annetaan eri tahojen ratkaistavaksi. Ratkaisun ongelmaan voi tarjota OSKE-verkostojen kautta yritys, tutkimusryhmä, opiskelijatiimi, yksittäinen henkilö tai avoin verkosto (vrt. Linux) ja samalla ratkaisija saa mahdollisuuden verkottua mukaan tutkimusohjelmaan. Tässä osiossa tulee myös määritellä ne insentiivit ja mahdollisuudet, jotka rohkaisevat eri tahoja osallistumaan ongelmien jakamiseen sekä ratkaisuun.

19 18 Kuva 9. Ongelmapankki. 3) Tiedotuskanava Tiedotuskanava-osion tehtävänä on ylläpitää ajan tasalla olevaa tietoa sekä valmisteilla olevista että käynnissä olevista strategisista tutkimusohjelmista. Tiedottaminen tulee olla sidottu valmistella olevien tutkimusohjelmien osalta CLEEN Oy:n olemassa olevan valmisteluprosessin eri vaiheisiin sekä käynnissä olevien ohjelmien osalta ennalta sovittuihin määräaikoihin, näin varmistetaan, että tiedotuskanavan sisältämä tieto on aina ajan tasalla. Esimerkki: Ohjelmien tilannepäivitykset voidaan toteuttaa ja ylläpitää esimerkiksi blogina tai ajan tasalla olevilla webtietoiskuilla. 4) Ideapankki Ideapankki-osion tavoitteena on koota tutkimusohjelmien tuloksista (esim. opinnäytteet, tutkimusraportit) ja muista mahdollisista lähteistä kaupallista potentiaalia omaavia ideoita, arvioida ne ja tämän jälkeen formuloida ne määrämuotoon sekä tallettaa ne erilliseen Ideapankkiin. Toisena tavoitteena taas on löytää eri lähteistä (esim. OSKE-maailma) potentiaalisia yrityksiä, tiimejä tai henkilöitä (=ideoiden käyttäjiä), joilla katsotaan olevan edellytyksiä luoda näistä ideoista liiketoimintaa. Ideoiden ja käyttäjien kohtaaminen toteutetaan, joko teknisin ratkaisuin, asiantuntijatyönä tai esimerkiksi Protomoyhteistyönä. Kohtaamisen tuloksena tulisi aina olla idean hyödyntämiseen tähtäävä liiketoimintasuunnitelma tai idean jatkokehitykseen tähtäävä tutkimussuunnitelma. Tässä

20 19 osuudessa tulee myös määritellä ne korvaukset ja sanktiot, joilla sekä rohkaistaan kehittäjiä ideoiden tallettamiseen Ideapankkiin sekä toisaalta estetään ideoiden ryöstökalastus. Kuva 10. Ideapankki. 5) IPR-markkinapaikka Info-portaalin viidentenä osiona on IPR-markkinapaikka, joka on jo kehitteillä CLEEN Oy:n toimesta ja siitä syystä rajattu tämän raportin ulkopuolelle. B. Verkostoitumistapahtumat CLEEN Oy:n hallinnoiman Info-portaalin lisäksi eri osapuolten keskinäistä tiedon vaihtoa voidaan tehostaa osaamisklustereiden koordinoimilla verkostoitumistapahtumilla. Tietoa tutkimusohjelmien valmistelusta sekä päivitettyä tietoa käynnissä olevista ohjelmista tulisi jakaa aktiivisesti eri paikkakunnilla järjestettävillä tilaisuuksilla, joihin voidaan kutsua tutkimusohjelmien edustajien lisäksi paikallisia yrityksiä sekä muita toimijoita. Tämän osuuden tulisi olla osaamisklustereiden vastuulla. Tällaisia tapahtumia voivat olla esimerkiksi roadshow-tapahtumat ja muut vastaavat tapahtumat, joiden toimivuutta käytännössä on arvioitu tarkemmin kappaleessa 7.

21 20 C. Yhteyshenkilöverkosto Eräs merkittävä keino CLEEN Oy:n ja osaamisklustereiden välisen keskinäisen tiedonvaihdon tehostamiseksi voisi olla CLEEN-OSKE -yhteyshenkilöverkoston rakentaminen. Verkoston perusajatuksena olisi tutustuttaa vuosittain yksi operatiivisella tasolla toimiva OS- KE-henkilö kultakin paikkakunnalta CLEEN Oy:n toimintaan ja tutkimusohjelmiin kerran vuodessa järjestettävänä perehdytyspäivässä. Kyseinen tilaisuus voitaisiin järjestää esimerkiksi osana vuosittaista strategiaseminaaria. Yhteyshenkilöverkoston tavoitteena olisi nimenomaan verkottaa operatiivisella tasolla toimivia henkilöitä (= CLEEN-lähettiläät ), johtotasolla kyseiset verkostot ovat jo olemassa ja edellä esitetty strateginen vuoropuhelu tulee edelleen kehittämään sitä. 5. Yhteistyömallin tavoitteet ja mittarit Tämän strategisen yhteistyömallin tavoitteena on parantaa energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymän sekä osaamisklustereiden välistä tiedonvaihtoa ja varmistaa osaamisklustereiden osaamisen ja verkostojen hyödyntäminen valmisteilla olevissa tutkimusohjelmissa ja sitä kautta tehostaa ja nopeuttaa innovaatioiden kaupallistumista. Tämä malli on hyödynnettävissä myös muiden strategisen huippuosaamisen keskittymien ja OSKE-maailan välillä. Tämän strategisen yhteistyömallin toimivuutta tulee arvioida määräajoin osana eri osapuolten strategista vuoropuhelua sekä kehittää mallia saatujen kokemusten perusteella. 6. Pienten ja keskisuurten yritysten rooli strategisessa yhteistyössä Tähän kappaleeseen on pyritty kokoamaan hankkeen aikana esille nousseita asioita pkyritysten roolista CLEEN Oy:n ja osaamisklustereiden strategisessa yhteistyössä. Mahdollisuudet Tässä hankkeessa pyrittiin edistämään pk-yritysten mahdollisuuksia osallistua CLEEN Oy:n tutkimusohjelmien valmisteluun sekä toteutukseen. Aiheeseen liittyen järjestettiin useita eri tilaisuuksia sekä tapaamisia eri puolilla Suomea pk-yritysten aktivoimiseksi. Näissä tilaisuuksissa tärkeimpänä viestinä tutkimusohjelmien esittelyn lisäksi oli ohjelmien tarjoamat mahdollisuudet pk-yrityksille. Näitä mahdollisuuksia ovat: tutkimusohjelman kautta saatava uusi liiketoiminta sekä yhteistyöverkostot osallistujille maksuttomat käyttöoikeudet koko tutkimusohjelman tulosaineistoon CLEEN Oy:n osakkaat toimivat keihäänkärkinä ja yhteistyökumppaneina kansainvälisille markkinoille julkinen rahoitusosuus tutkimusohjelman kustannuksista.

22 21 Pääsy mukaan Pk-yritysten mahdollisuudet päästä mukaan SHOK-tutkimusohjelmiin vaativat ensinnäkin yritysten omaa aktiivisuutta sekä riittäviä resursseja ja panostusta. Lisäksi OSKEtoimijoilla on merkittävä rooli pk-yritysten sekä tutkimusohjelmien verkottajana. Tässä hankkeessa tunnistettiin pk-yrityksille kolme eri tapaa osallistua tutkimusohjelmiin. 1) Osallistuminen tutkimusohjelman valmisteluun ja sitä kautta edelleen varsinaiseen tutkimusohjelmaan omien resurssien ja panostusten mukaisesti. Tässä kohdassa SHOK-OSKE -yhteistyöllä on merkittävä rooli mahdollisuuksien luojana. 2) Pk-yritys voi myös osallistua käynnissä olevien ohjelmien pilotointeihin tuomalla niihin omaa erikoisosaamistaan. 3) Pk-yritys voi myös osallistua erillisellä rahoituksella toteutettuihin tutkimusohjelmiin läheisesti liittyviin pilotteihin. Haasteet Pienten ja keskisuurten yritysten kanssa käydyt keskustelut nostivat esiin myös muutamia yhteistyöhön sekä CLEEN Oy:n tutkimusohjelmiin liittyviä haasteita. Merkittävimpänä haasteena koettiin pienen yrityksen turvaton asema suurten toimijoiden rinnalla. Esimerkiksi oman idean tai osaamisen tuominen mukaan tutkimusohjelmaan koettiin riskialttiiksi, tähän liittyi nimenomaan pelko oman idean varastamisesta. Eräänä toiveena esitettiin esimerkiksi Tekesin toimiminen ns. idean takaajana (idea esitetään takaajalle, ennen sen tuomista muiden osapuolten tietoon), joka turvaisi pk-yritykselle tasavertaisen aseman suurempien toimijoiden rinnalla. Lisäksi pk-yritysten resurssit ovat rajalliset ja tämä voi rajoittaa niiden aktiivista osallistumista tutkimusohjelmin. Tässä OSKEtoimijoiden antama tuki ja ohjaus ovat tärkeässä roolissa helpottamassa pk-yrityksen selviytymistä esimerkiksi ohjelmaan liittyvässä byrokratiassa. 7. Käytännön toimenpiteet Tässä hankkeessa on pyritty hyödyntämään CLEEN Oy:n MMEA-tutkimusohjelman myötä hyviksi havaittuja tapoja luoda yhteistyötä CLEEN Oy:n tutkimusohjelmien sekä pkyrityskentän välille sekä testamaan mahdollisuuksien mukaan myös muita tapoja pkyritysten aktivointiin ja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Keskeisimmät aktiiviseen jalkatyöhön perustuvat toimenpiteet tässä hankkeessa olivat: roadshow-tapahtumat messuosallistuminen seminaariesitykset webinaari paikalliset yritystapaamiset

23 22 Roadshow -tapahtumat Tämän hankkeen puitteissa järjestettiin kaikkiaan kolme roadshow-tyyppistä tapahtumaa, jotka pidettiin Vaasassa, Oulussa sekä Vantaalla, tilaisuuksien ohjelmat on esitetty liitteessä 4. Roadshow-tapahtumat perustuivat MMEA-tutkimusohjelman yhteydessä hyväksi havaittuun formaattiin, jossa tutkimusohjelmien esittäytymisen lisäksi pyrittiin järjestämään hankevalmisteluun tähtäävät aihekohtaiset workshopit. Energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymän (CLEEN Oy) tutkimusohjelmien esittely- ja keskustelutilaisuus Vaasassa Hankkeen yhteydessä järjestettiin tilaisuus, jossa esiteltiin energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymän toimintaa ja tutkimusohjelmia Vaasan alueen yrityksille. Tilaisuuden tavoitteena oli aktivoida alueen yrityksiä mukaan tutkimusohjelmiin ja saada eri alojen yrityksiä ja muita toimijoita aktiiviseen ja poikkitieteelliseen yhteistyöhön ja näin luoda osaamisalat ylittäviä innovaatioita sekä synnyttää ja kaupallistaa huippuosaamiseen perustuvaa liiketoimintaa. Tilaisuus painottui energian tuotantoon ja jakeluun liittyviin aiheisiin, kuten lämpöpumput ja hybridiratkaisut, jäteveden lämmön talteenotto, lämmön varastointi sekä energiatehokkuus. Tilaisuudessa olivat paikallisten toimijoiden, Merinova Oy ja Vaasan Energiainstituutti, lisäksi esittäytymässä CLEEN Oy:n tutkimusohjelmista Hajautettu energiantuotanto (DESY) sekä Mittaus, monitorointi ympäristötehokkuuden arviointi (MMEA) sekä Nanoteknologia klusteriohjelma. Tilaisuuteen osallistui edustajia seuraavista yrityksistä ja julkisista organisaatioista: VAMK, Leinolat Group, Delektre Oy, egen Oy, KWH Pipe Suomi Oy, Oy Merinova Ab, Vaasan Energiainstituutti, VTT, Jyväskylä Innovation Oy, SOP-Metalli Oy, KETEK ja Green Net Finland. Tärkeimpänä tuloksena voidaan mainita DESY-ohjelman valmistelijoiden ja Vaasan alueen yritysten välisen yhteistyön syveneminen. Energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymän (CLEEN Oy) tutkimusohjelmien esittely- ja keskustelutilaisuus Oulussa Hankkeen yhteydessä järjestettiin tilaisuus, jossa esiteltiin energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymän toimintaa ja tutkimusohjelmia Oulun alueen yrityksille sekä aktivoitiin yrityksiä mukaan näihin ohjelmiin. Lisäksi tavoitteena oli saada eri alojen yrityksiä ja muita toimijoita aktiiviseen ja poikkitieteelliseen yhteistyöhön ja näin luoda osaamisalat ylittäviä innovaatioita sekä synnyttää ja kaupallistaa uutta huippuosaamiseen perustuvaa liiketoimintaa. Tilaisuus painottui ympäristömittauksiin (MMEA-ohjelma) sekä älykkäisiin sähköverkkoihin (SGEM-ohjelma).

24 23 Tutkimusohjelmien esittäytymisen jälkeen tavoitteena oli saada aikaan kaksi pilotvalmistelua MMEA-tutkimusohjelmaan liittyen: 1. Julkinen vesidata ja siihen liittyvät liiketoimintamahdollisuudet, lähtökohtana esimerkiksi joet ja säännöstellyt vesialtaat sekä lumitilanne. 2. Malmin louhintaympäristön tilan seuranta ja arviointityökalun kehitys. Tilaisuuteen osallistuneiden yritysten kiinnostuksesta vain jälkimmäinen valmistelu eteni. Tilaisuuteen osallistuivat BusinessOulun, SYKE:n ja Green Net Finlandin lisäksi Agnico- Eagle Finland Oy, Global Innovation Network Oy, EHP-Tekniikka Oy, Gasek Oy, Oulun yliopisto, JP-analysis, Metso Automation Oy, Iin Micropolis Oy, Culmentor Oy, Oulun seudun AMK, Measurepolis Development Oy sekä Valopaa Oy. Energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymän (CLEEN Oy) tutkimusohjelmien esittely- ja keskustelutilaisuus pääkaupunkiseudulla Tilaisuuden esiteltiin energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymän toimintaa ja tutkimusohjelmia pääkaupunkiseudun yrityksille sekä aktivoitiin yrityksiä mukaan näihin tutkimusohjelmiin. Lisäksi tavoitteena on saada eri alojen yrityksiä ja muita toimijoita aktiiviseen ja poikkitieteelliseen yhteistyöhön ja näin luoda osaamisalat ylittäviä innovaatioita sekä synnyttää ja kaupallistaa uutta huippuosaamiseen perustuvaa liiketoimintaa. Tilaisuus painottuu ympäristömittauksiin, turvallisuuteen sekä älykkäisiin sähköverkkoihin. Tilaisuuden aihekohtaisiksi hankevalmisteluiksi oli valittu: 1. Sähköverkkojen tilannekuva 2. Turvallinen asema Molemmat hankevalmistelut keräsivät useita kiinnostuneita yrityksiä mukaan työstämään hankeaihioita. Tilaisuuteen osallistuivat Green Net Finlandin, CLEEN Oy:n ja Vantaan Innovaatioinstituutin lisäksi Tekesin Turva-ohjelma, Miktech Oy, Tampereen teknillinen yliopisto, Fortum Sähkönsiirto Oy, AAVI Technologies Oy, Fidelix Oy, Galaxo Oy, Observis Oy sekä ES Enable Solutions Oy. Messut Hankkeen osana toteutettiin energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymän tutkimusohjelmien esittäytyminen CleantechExpo Puhdasta asiaa - ympäristöteknologian kansainvälisessä erikoistapahtumassa , Lahdessa. Tapahtumassa olivat mukana CLEEN Oy:n tutkimusohjelmista Hajautettu energiantuotanto (DESY), Älykkäät sähköverkot ja energiamarkkinat (SGEM), Energian tehokas käyttö

25 24 (EFEU), Mittaus, monitorointi ympäristötehokkuuden arviointi (MMEA) sekä Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (CCSP) -ohjelmat. Seminaarit Hankkeen myötä CLEEN Oy:n toimintaa ja tutkimusohjelmia sekä ohjelmien tarjoamia mahdollisuuksia pk-yrityksille esiteltiin kahdessa eri seminaaritilaisuudessa: Energiavaikuttajat -seminaarissa Varkaudessa sekä Lahden alueen mekatroniikkaklusterin vuosiseminaarissa Webinaarit Hankkeen toimesta toteutettiin SBES-webinaaritilaisuus, jossa esiteltiin Energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymän Kestävät bioenergiaratkaisut (SBES) -tutkimusohjelmaa ja sen valmistelua internetin välityksellä useille eri osaamisklustereille samanaikaisesti sekä tallenteena. Tilaisuudessa esiintyi CLEEN Oy:n teknologiajohtaja Jatta Jussila-Suokas. Webinaariin voi tutustua osoitteessa Saatujen hyvien kokemusten perusteella CLEEN Oy on ottamassa webinaarit aktiiviseen käyttöön tutkimusohjelmien tiedottamisessa. Paikalliset yritystapaamiset Alueellisesti osaamiskeskukset tunnistivat potentiaalisia kohdeyritykset ja näille järjestettiin erilliset esittelytilaisuudet CLEEN Oy:n tutkimusohjelmista. Yksittäisiä tilaisuuksia järjestettiin esimerkiksi Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa sekä Vantaalla. Esimerkiksi Lahdessa tunnistettiin Lahden alueen mekatroniikkaklusterin jäsenkunnasta useita yrityksiä, joilla oli edellytyksiä osallistua CLEEN Oy:n tutkimusohjelmien valmisteluun tai toteutukseen. Paikalle kutsutuista yrityksistä Jartek Oy sekä Raute Oyj olivat kiinnostuneita jatkamaan keskustelua. Yhteenvetoraportti aiheesta on esitetty liitteessä 5.

26 25 Yhteenveto Arvioitaessa edellä esitettyjä aktiiviseen jalkatyöhön perustuvia toimenpiteitä CLEEN Oy:n toiminnan ja tutkimusohjelmien esittelyyn sekä pk-yritysten aktivointiin mukaan ohjelmien valmisteluun sekä toteutukseen voidaan todeta, että tilaisuuden onnistuminen vaatii merkittävää ennakkovalmistelua sekä kontaktiverkostojen aktiivista käyttöä. Parhaat tulokset saavutettiin, kun tavoitteiksi asetetut hankeaihiot valmisteltiin hyvin ennakolta ja potentiaaliset yritykset ja muut tahot kutsuttiin tilaisuuksiin henkilökohtaisesti. Kokemuksen perusteella edellä esitettyjen tyyppisillä tilaisuuksilla tulee olla selkeä tavoite sekä konkreettisia hankeaihioita, jotka on työstetty ennakolta yhteistyössä tutkimusohjelman sekä paikallisten OSKE-toimijoiden kanssa. Parhaiten yritykset saadaan mukaan tutkimusohjelmiin, kun niille voidaan esittää konkreettisia ja hyvin valmisteltuja hankeaihioita sekä erityisesti niistä saavutettavia hyötyjä. Pelkkä sähköpostikutsu tuottaa harvoin toivottua tulosta! 8. Hanke- ja pilot-valmistelut Hankkeen aikana osallistuttiin useisiin eri ohjelma- ja hankevalmisteluihin. Tärkeimmät näistä liittyivät CLEEN Oy:n DESY- ja SBES-tutkimusohjelmiin. Tämän lisäksi toteutettiin useita pilottihankevalmisteluja liittyen esimerkiksi MMEA- ja SGEM-tutkimusohjelmiin. A. Hajautetut ja joustavat energiantuotantojärjestelmät (DESY) Hankkeen puitteissa osallistuttiin aktiivisesti VTT:n sekä yritysosapuolien kanssa DESYyritysryhmähankkeen valmisteluun. Tietoa valmistelun etenemisestä sekä sen tarjoamista mahdollisuuksista jaettiin aktiivisesti varsinkin Vaasan ja Jyväskylän alueille. B. Pienpolton hiukkaspäästöt (PiHi) Jyväskylän Ammattikorkeakoulun toteuttaman Pienpolton hiukkaspäästöt - hankevalmistelun tavoitteena oli pienpolton hiukkaspäästöjen vähentäminen yritysten liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta. PiHi-hankkeen valmisteluun osallistumisen tavoitteena oli luoda yhteys Jyväskylässä tapahtuneen PiHi-valmistelun sekä DESY-ohjelman välille. DESY-ohjelman valmistelun tilanteesta kerrottiin kolmessa eri tilaisuudessa Jyväskylässä. Lisäksi pyrittiin linkittämään pkyrityksiä mukaan molempiin hankevalmisteluihin. Konkreettisena tuloksena espoolainen puukemiaan erikoistunut Biodi Oy pääsi mukaan PiHi:n valmisteluun sekä kontakteihin valmistelussa mukana olleiden muiden puuenergia-alan yritysten kanssa.

27 26 C. Kestävät bioenergiaratkaisut (SBES) Hankkeen myötä SBES-ohjelman valmisteluun tuotiin pk-yrityssektorin ääni ja varmistettiin, että hankevalmistelusta saatavilla oleva tieto jaetaan aktiivisesti myös maakuntiin. SBES-ohjelman alkuvaiheessa toteutettiin tähän liittyvä webinaari. D. Sähköverkkojen tilannekuva -pilottihanke Hankkeen toteuttaman roadshow-tilaisuuden yhteydessä järjestettiin Vantaalla työpaja, jossa valmisteltiin Sähköverkkojen tilannekuvaan liittyvää pilottihanketta. Valmistelussa olivat mukana CLEEN Oy:n tutkimusohjelmista MMEA sekä SGEM. Lisäksi mukana olivat Fortum Sähkönsiirto Oy, Tampereen teknillinen yliopisto, Observis Oy, Miktech Oy sekä Green Net Finland. Hankkeen valmistelu jatkuu kesäkuussa järjestettävässä työpajassa Green Net Finlandin johdolla. E. Turvallinen asema -pilottihanke Yhteistyössä Vantaan Innovaatioinstituutin kanssa on työstetty ajatusta Turvallinen asema -konseptista, jota on tavoitteena pilotoida Kehäradan rakentamisen yhteydessä. Konseptia on tarkoitus kehittää niin, että se voitaisiin tarjota myös kansainvälisille markkinoille. Lähtökohtana hankkeessa on ihmisten kokema turvallisuus ja sitä kautta yhdistää poikkitieteellisesti jokapaikan tietotekniikkaa ja nanoteknologioita sekä älykästä kaupunkiympäristöä. Keskeisiä asioita ovat esimerkiksi aktiivinen valaistus, melun hallinta sekä nanopinnoitteet. Hanketta on viety eteenpäin useissa tapaamissa sekä järjestetyssä roadshowtilaisuudessa. Pk-yrityksistä kiinnostuksensa pilotointiin ovat esittäneet muun muassa Fidelix Oy, Observis Oy, Galaxo Oy, ES Enable Solutions Oy sekä AAVI Technologies Oy. Myös CLEEN Oy:n MMEA-tutkimusohjelma sekä Tekesin Turva-ohjelma ovat valmistelussa aktiivisesti mukana. Hankkeen valmistelu etenee Vantaan Innovaatioinstituutin johdolla ja Green Net Finland avustaa hankkeen valmistelussa. F. Mining-pilottihanke Yhteistyössä Tekesin Green Mining -ohjelman kanssa on lähdetty toteuttamaan pilottihanketta, jossa on tavoitteena kehittää ja testata malmin louhintaympäristön tilan seurantaan ja arviointiin liittyviä työkaluja. Hanke on lähtenyt liikkeelle Oulussa järjestetyn roadshow-tilaisuuden puitteissa ja useat kaivosalan toimijat ovat olleet kiinnostuneita hankkeesta. Jo mukana olevien yritysten lisäksi hankkeeseen on tunnistettu useita laserkeilaukseen sekä data-mallien käsittelyyn erikoistuneita yrityksiä. Toistaiseksi kiinnostuksensa hankevalmisteluun ovat ilmoittaneet Agnico-Eagle Finland Oy, Metso Automation Oy sekä Environics Oy.

28 27 Hankkeen valmistelu etenee yritysvetoisesti Green Net Finlandin tukemana. G. Tulva-pilottihanke Yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa on kehitetty hankeideaa, jossa keskitytään 3D-mallien ja eri tietoaineistojen hyödyntämiseen tulvaherkkien alueiden tunnistamisessa ja niihin varautumisessa. Tavoitteena on mahdollisesti kuluttajille tai yrityksille tarjottava palvelu. Pilottihankkeen tiimoilta järjestettiin Oulussa tilaisuus, jossa SYKE:n edustaja oli kertomassa aiheesta. Valitettavasti tilaisuudessa ei herännyt riittävää kiinnostusta hankkeen jatkotyöstölle. H. Satama-pilottihanke MMEA-tutkimusohjelmaan liittyvien pilotointikohteiden löytäminen satamaympäristöstä. Hankkeen keskeisenä sisältönä on satama-alueiden monitorointi, turvallisuus sekä valvonta. Mahdolliseksi toteutusalueeksi tunnistettiin Vuosaaren satama ja alustavat keskustelut aiheesta on aloitettu. Mahdollisia pilotteja ovat esimerkiksi ToMoVaKeympäristön hyödyntäminen, melumittaukset sekä ympäristöseurannat. I. ToMoVaKe-yhteistyö Tämän hankkeen yhteydessä tunnistettiin myös yhteistyömahdollisuuksia MMEAtutkimusohjelman sekä Miktech Oy:n ToMoVaKe-projektin välillä. Näissä keskusteluissa ovat olleet mukana Green Net Finlandin lisäksi Environics Oy, LUT Savo, ELY Savo ja Miktech Oy. J. Melunhallintaosaamisen verkottuminen Tämän hankkeen yhteydessä on tunnistettu mahdollisuus hyödyntää Kuopion alueen meluosaamista Marja-Vantaan alueen suunnittelussa ja rakentamisessa. Asia etenee Vantaan Innovaatioinstituutin ja Kuopio Innovation Oy:n yhteistyössä. 9. Poikkitieteellisyys Tähän hankkeeseen on pyritty löytämään mukana olleiden osaamisklustereiden poikkitieteellisyyden lisäksi uusia ajatuksia myös muista lähteistä. RAMI Hankkeeseen liittyen tutustuttiin Uusiutuva metsäteollisuus -osaamisklusterin Metsäteollisuuden radikaalit asiakas- ja markkinalähtöiset innovaatiot -tilaisuuteen. Tavoitteena toiminnan benchmarkkaus sekä verkostoituminen.

29 28 SOME Sosiaalisen median työkalujen rooli tulee yhä korostumaan tiedon jakamisessa hajautetussa innovaatioympäristössä. Sosiaalisen median mahdollisuudet tulee jatkossa myös huomioida CLEEN Oy:n tutkimusohjelmien valmistelussa ja toteutuksessa. Tähän liittyen hankkeen puitteissa osallistuttiin sosiaalista mediaa käsitteleviin tilaisuuksiin sekä verkostoihin. World Vision Finland Kuopio Innovation Oy:n käynnistämän Human Security Grid -hankkeen järjestämän tilaisuuden pohjalta nousi esiin ajatus, jossa CLEEN Oy:n tutkimusohjelmien tuloksia voitaisiin pilotoida maailmanlaajuisesti yhteistyössä World Vision Finlandin kanssa. Yhteistyöhön liittyviä ajatuksia on linjattu seuraavasti: IMMU lähtökohtana kannattava liiketoiminta tavoitteena Base of Pyramid -markkinat pilotointiympäristönä World Vision -verkosto tuotteena KISS-innovaatiot Lahden kaupunkimetsien hiilitase -selvityksen laatinut Riihimäkeläinen Simosol Oy pääsi mukaan SBES-ohjelman valmisteluun. 10. Yrityskontaktit Hankkeen myötä on tunnistettu useita kymmeniä yrityksiä ja muita toimijoita, joilla on katsottu olevan potentiaalia toimia mukana CLEEN Oy:n tutkimusohjelmissa osallistujana tai palveluntuottajana. Yritysten edustajia on aktiivisen jalkatyön myötä tavattu useissa tilaisuuksissa eri puolilla Suomea. Tarkempi listaus tunnistetuista kohdeyrityksistä on esitetty liitteessä 6. Seuraavaksi on poimittu muutamia yrityskontakteja sekä kerrottu hankkeen vaikuttavuudesta niiden toimintaan. Case: Simosol Oy, Riihimäki IMMU-hankkeen esittelytilaisuudessa Lahdessa sovittiin tapaaminen, jonka perusteella yritys osallistui SBES-ohjelman valmisteluun. Case: JPeco Oy, Jyväskylä Energiateknologian osaamisklusterin aloitteesta Jyväskyläläinen JPeco Oy ohjattiin tapaamaan CLEEN Oy:n CCSP-tutkimusohjelman ohjelmapäällikköä ja tätä kautta yritys

30 29 pääsi mukaan tutkimusohjelmaan. Lisäksi yritykselle löytyi hankkeen myötä kontakti Tekesin Turva-ohjelmaan. Case: Biodi Oy, Espoo Espoolainen yritys, Biodi Oy, pääsi hankkeen myötä mukaan PiHi-hankkeen valmisteluun Jyväskylään. Case: Galaxo Oy, Oulu Oululainen Galaxo Oy sai hankkeen myötä useita kontakteja mahdollisiin yhteistyökumppaneihin sekä kahteen eri hankevalmisteluun. Case: APL Systems Oy, Kuopio Kuopiolainen APL Systems Oy sai hankkeen myötä kontaktihenkilön Outotec Oyj:hin (prosessilaitteiden pinnanmittaus) sekä kontaktin Vantaan Innovaatioinstituuttiin (Marja- Vantaan alueen melunhallinta). Case: Environics Oy, Mikkeli Environics Oy pääsi mukaan yhteistyöhön Metso Automation Oy:n kanssa ja osallistui Mining-pilottihankkeen valmisteluun kaivosteollisuuden riskinhallintatyökalujen kehittämiseksi. Case: Observis Oy, Mikkeli Observis Oy pääsi hankkeen myötä mukaan valmisteilla oleviin Turvallinen asema sekä Sähköverkkojen tilannekuva -pilottihankkeisiin. Lisäksi Observis Oy löysi Fidelix Oy:stä sekä Galaxo Oy:stä mahdolliset yhteistyökumppanit. Case: Fidelix Oy, Vantaa Fidelix Oy pääsi hankkeen myötä mukaan valmisteilla olevaan Turvallinen asema - pilottihankkeeseen sekä löysi Observis Oy:stä sekä Galaxo Oy:stä mahdolliset yhteistyökumppanit.

31 Yhteenveto ja johtopäätökset Tämän hankkeen tavoitteena oli luoda ja pilotoida strateginen yhteistyömalli energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymän (CLEEN Oy) sekä neljän eri osaamisklusterin välille. Yhteistyömallin kehittäminen pohjautui Green Net Finland ry:n ja CLEEN Oy:n menestykselliseen yhteistyöhön CLEEN Oy:n MMEA-tutkimusohjelmassa. Hankkeessa olivat mukana: CLEEN Oy, Ympäristöteknologian osaamisklusteri, Nanoteknologian osaamisklusteri, Jokapaikan tietotekniikka -osaamisklusteri sekä Energiateknologian osaamisklusteri. Hankkeen johtoryhmätyöskentelyyn osallistui lisäksi Uudistuva metsäteollisuus -osaamisklusteri. Tässä hankkeessa kehitetyn strategisen yhteistyömallin keskeisiksi elementeiksi poimittiin aktiivinen tiedonvaihto sekä innovaatioiden tehokkaampi ja nopeampi kaupallistaminen. Keskeisen osan kehitetystä strategisesta yhteistyömallista muodostaa toimintaprosessi, jonka tavoitteena on keskinäisen vuoropuhelun tehostaminen. Tämä toimintaprosessi on jaettu kahteen pääkohtaan, jotka ovat strateginen vuoropuhelu sekä operatiivinen vuoropuhelu. Strateginen vuoropuhelu Strateginen tiekartta Operatiivinen vuoropuhelu Info-portaali Verkostoitumistapahtumat CLEEN-lähettiläät Strategisen vuoropuhelun toteutukseen voidaan käyttää esimerkiksi vuosittain järjestettävää seminaaritilaisuutta, jossa osaamisklusterit, CLEEN Oy sekä CLEEN Oy:n taustalla olevat omistajatahot voivat jakaa ajatuksiaan. Strategisen vuoropuhelun tuloksena tulisi muodostua lyhyt vuosittain päivitettävä strateginen tiekartta pohjaksi SHOK-OSKE - yhteistyölle. Operatiivisella vuoropuhelulla taas pyritään helpottamaan tutkimusohjelmien sekä OSKEmaailman käytännöntason tiedonvaihtoa sekä verkottumista. Operatiiviseen vuoropuhelun toteuttamiseksi tässä strategisessa yhteistyömallissa esitetään CLEEN Oy:n hallinnoimaa info-portaalia, osaamisklustereiden koordinoimia verkostoitumistapahtumia sekä yhteyshenkilöverkoston (= CLEEN-lähettiläät ) luomista. Tässä hankkeessa on pyritty hyödyntämään CLEEN Oy:n MMEA-tutkimusohjelman myötä hyviksi havaittuja tapoja luoda yhteistyötä CLEEN Oy:n tutkimusohjelmien sekä pkyrityskentän välille, lisäksi hankkeessa testattiin myös muita tapoja pk-yritysten aktivointiin ja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Keskeisimmät aktiiviseen jalkatyöhön perustuvat toimenpiteet tässä hankkeessa olivat: roadshow-tapahtumat, messuosallis-

32 31 tuminen, seminaariesitykset, webinaari sekä paikalliset yritystapaamiset. Hankkeen myötä kertyneen kokemuksen perusteella edellä esitettyjen tyyppisillä tilaisuuksilla tulee olla onnistuakseen selkeä tavoite sekä konkreettisia hankeaihioita, jotka on työstetty ennakolta yhteistyössä tutkimusohjelman sekä paikallisten OSKE-toimijoiden kanssa. Hankkeen aikana osallistuttiin useisiin eri ohjelma- ja hankevalmisteluihin. Tärkeimmät näistä liittyivät CLEEN Oy:n DESY- ja SBES-tutkimusohjelmiin. Tämän lisäksi toteutettiin useita pilottihankevalmisteluja liittyen esimerkiksi MMEA- ja SGEM-tutkimusohjelmiin. Hankkeen myötä on tunnistettu useita kymmeniä yrityksiä ja muita tahoja, joilla on katsottu olevan potentiaalia toimia mukana CLEEN Oy:n tutkimusohjelmissa osallistujana tai palveluntuottajana. Yritysten edustajia on aktiivisen jalkatyön myötä tavattu useissa tilaisuuksissa eri puolilla Suomea. 12. Jatkotoimenpiteet Hankkeen edetessä havaittiin selkeä tarve kehittää CLEEN Oy:n tutkimusohjelmiin liittyvä toimintamalli, jonka tavoitteena on löytää ohjelmista potentiaalisia ideoita kaupallistettavaksi sekä mahdollisia ongelmia muiden tahojen ratkaistavaksi. Tätä toimintamallia kehitetään edelleen CLEEN Oy:n sekä Energia- ja Ympäristöklustereiden toimesta. Lisäksi hankkeen tulosten perusteella esitetään SHOK-OSKE -yhteistyön lisäämistä seuraavan OSKE-kauden suunnittelun yhteydessä. Liiteluettelo Liite 1. Hankkeen johtoryhmän kokousten pöytäkirjat Liite 2. Sähköinen päiväkirja (Yammer) Liite 3. CLEEN Oy:n tutkimusohjelmat Liite 4. Roadshow-tilaisuuksen ohjelmat Liite 5. Yhteenvetoraportti: Lahden mekatroniikkaklusteri Liite 6. Yrityslista

33 32

- CLEEN Oy - Energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymä. Kari-Matti Sahala Finnish Cleantech Cluster

- CLEEN Oy - Energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymä. Kari-Matti Sahala Finnish Cleantech Cluster - CLEEN Oy - Energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymä Kari-Matti Sahala Finnish Cleantech Cluster CLEEN Oy - osakkeenomistajat Yritykset (28): ABB Oy, Andritz Oy, Ekokem Oy Ab,

Lisätiedot

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Antti Herlevi Loppuseminaari

Lisätiedot

Ympäristöklusteri, PKS:n osaamiskeskusohjelma ja sen ympäristömonitoroinnin kärkihanke

Ympäristöklusteri, PKS:n osaamiskeskusohjelma ja sen ympäristömonitoroinnin kärkihanke Ympäristöklusteri, PKS:n osaamiskeskusohjelma ja sen ympäristömonitoroinnin kärkihanke Monitorointialustan kautta viennin kasvattamiseen i Tilannekatsaus 29.1.2007 Green Net Finland ry - Ympäristöalan

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelma 2007-2013

Osaamiskeskusohjelma 2007-2013 Osaamiskeskusohjelma 2007-2013 Pääsihteeri Pirjo Kutinlahti Työ- ja elinkeinoministeriö TEM Innovaatioympäristöt ryhmän sidosryhmätilaisuus 11.3.2008 HELSINKI Osaamiskeskusohjelma 2007-2013 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Jarmo Heinonen Kehitysjohtaja Biotalous ja Cleantech Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden

Lisätiedot

Tiet kestäviin energia- ja ympäristöratkaisuihin

Tiet kestäviin energia- ja ympäristöratkaisuihin Tiet kestäviin energia- ja ympäristöratkaisuihin Tutkimuksen painopisteet 2012 2014 Tutkimusyhteistyö vauhdittaa innovaatioiden syntymistä CLEEN Oy:n puitteissa tehdään energiaan ja ympäristöön liittyvää

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi RAKENNETTU YMPÄRISTÖ LUO HYVINVOINTIA JA KILPAILUKYKYÄ Kuva: Vastavalo Rakennetulla ympäristöllä

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030 Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030 Teija Lahti-Nuuttila, Jarmo Heinonen Tekes Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma

Lisätiedot

Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013

Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013 Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013 Cleantechin strateginen ohjelma CSO:n strategisia avainteemoja ovat: 1. Strateginen

Lisätiedot

Fimecc - Mahdollisuus metallialalle. Fimecc, CTO Seppo Tikkanen

Fimecc - Mahdollisuus metallialalle. Fimecc, CTO Seppo Tikkanen Fimecc - Mahdollisuus metallialalle Fimecc, CTO Seppo Tikkanen Fimecc Oy FIMECC Oy on metallituotteet ja koneenrakennusalan strategisen huippuosaamisen keskittymä. Tehtävänä on valmistella ja koordinoida

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAKLUSTERI YRITYSTEN TUKENA 20.5.2009

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAKLUSTERI YRITYSTEN TUKENA 20.5.2009 YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAKLUSTERI YRITYSTEN TUKENA 20.5.2009 Dos. Mari Pantsar-Kallio Ohjelmajohtaja Ympäristöteknologian osaamisklusteri (Finnish Cleantech Cluster) Cleantech Finland-brändin kehittämistä tekemisen

Lisätiedot

Tekesin tutkimushaut 2012

Tekesin tutkimushaut 2012 Tekesin tutkimushaut 2012 Marko Heikkinen, Tekes 01-2012 Sisältö Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu Tutkimusrahoituksen projektityypit 2012 lukien Rahoituksen hakeminen 2012 Linkit lisätietoihin Julkisen

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi Tutkimusprofessori emeritus, johtaja Antti Hautamäki itutka-hanke Yliopistojen tutkimuksen vaikuttavuus Suomen

Lisätiedot

Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin

Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin Martti Korkiakoski 24.5.2010 10/2009 Copyright Tekes Sähköisiin ajoneuvoihin liittyviä selvityksiä 10/2009 Copyright Tekes Sähköisiin ajoneuvoihin

Lisätiedot

Jokapaikan tietotekniikan klusteriohjelman toteuttaminen

Jokapaikan tietotekniikan klusteriohjelman toteuttaminen Jokapaikan tietotekniikan klusteriohjelman toteuttaminen Arjen tietoyhteiskunta workshop 15.11.2007 Pirjo Kutinlahti OSKE synnyttää huippuosaamisesta liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja Osaamiskeskusohjelma

Lisätiedot

23.1.2012 Measurepolis Development Oy

23.1.2012 Measurepolis Development Oy 23.1.2012 Measurepolis Development Oy 1 Miksi mittaus- ja tietojärjestelmien keskittymä Kajaanissa? Pitkät perinteet - Kajaani Oy perusti elektroniikkateollisuuden 40 vuotta sitten ja loi siten perustan

Lisätiedot

Cleantechista Suomen uusi Nokia? Mari Pantsar-Kallio, FT, Dos Ohjelmajohtaja Ympäristöteknologian osaamisklusteri

Cleantechista Suomen uusi Nokia? Mari Pantsar-Kallio, FT, Dos Ohjelmajohtaja Ympäristöteknologian osaamisklusteri Cleantechista Suomen uusi Nokia? Mari Pantsar-Kallio, FT, Dos Ohjelmajohtaja Ympäristöteknologian osaamisklusteri Ympäristöteknologian osaamisklusteri Cleantech Finland-brändin kehittämistä tekemisen kautta

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Metsäklusteri Oy:n ohjelmat. Christine Hagström-Näsi 10.9.2009

Metsäklusteri Oy:n ohjelmat. Christine Hagström-Näsi 10.9.2009 Metsäklusteri Oy:n ohjelmat Metsäklusteri Oy Perustettu maaliskuussa 2007 Toiminta käynnistynyt syyskuussa 2007 Yksi Suomen kuudesta SHOKista Metsäklusteri Oy Toteuttaa Suomen metsäklusterin tutkimusstrategiaa

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Ajankohtaista Tekesistä ja Business Finlandista. Aki Parviainen

Ajankohtaista Tekesistä ja Business Finlandista. Aki Parviainen Ajankohtaista Tekesistä ja Business Finlandista Aki Parviainen 7.11.2017 Business Finland 1.1.2018 alkaen Finpro ja Tekes yhdistyvät uudeksi Business Finland -organisaatioksi. Saman katon alla kaikki innovaatiotoiminnan,

Lisätiedot

Rahoittajan puheenvuoro. REPA- loppuseminaari Tuomas Lehtinen

Rahoittajan puheenvuoro. REPA- loppuseminaari Tuomas Lehtinen Rahoittajan puheenvuoro REPA- loppuseminaari 1.11.17 Tuomas Lehtinen Miksi Tekes oli mukana? Ideat testiin paremman kaupunkiympäristön puolesta Idea: Ilmanlaadun seuranta, kiertotalous ja älykäs vesi koskettavat

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Sisältönäkökulma Tutkimus Yritysten tuotekehitys Innovatiiviset julkiset hankinnat Kansainväliset T&K&I- alustat DM Luonnonvarat

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Visio suomalaisen laboratoriotoiminnan mahdollisuuksista

Visio suomalaisen laboratoriotoiminnan mahdollisuuksista Ympäristöanalytiikka: Visio suomalaisen laboratoriotoiminnan mahdollisuuksista Lauri Hietaniemi Green Net Finland ry Kemian päivät 28.05.2009 Green Net Finland ry ympäristöteknologian verkosto-organisaatio

Lisätiedot

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015 Digi Roadshow Tekes rahoitus Aki Ylönen 15.4.2015 Digitaalista liiketoimintaa -haku Rahoitusta ja asiantuntijapalveluja digitaalisen liiketoiminnan ja sen edellytysten kehittämiseen Erityisesti kansainvälistymistä

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta KUUMA-komission kokous 1.2.2013 Juha Leinonen Teknologiakeskus TechVilla Oy Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa

Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa Enemmän irti innovaatiopolitiikasta - Ammattikorkeakoulujen osaaminen täysmittaiseen käyttöön Eduskunta 22.2.12 Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa Eero Silvennoinen Yksikön johtaja, TkT

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest. SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.fi 040-585 1772 JOHDANTO Etelä-Pohjanmaalla asuu 4 % Suomen väestöstä Alueella

Lisätiedot

Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet

Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet Sisältöä ja panostuksia INNOFORUM-yhdessä tekemällä parasta palvelua pk-yrityksille seminaari Hotelli Rosendahl, Tampere 10.11.2015 Erkki Lydén Pirkanmaan

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Merenkulun ja tekniikan koulutuksen 250-vuotisjuhlaseminaari Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 16.10.2008 Teija Meuronen Suomen metsäteollisuuden

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

Yhteistyöesitys Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle

Yhteistyöesitys Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle 30.9.2015 Yhteistyöesitys Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (KYC) esittää Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle yhteistyötä alueen osaamista ja tutkimusta tukevien professuurien

Lisätiedot

Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä

Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja tehostamalla,

Lisätiedot

Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.

Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11. Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.2006 Miksi huippuosaamisen keskittymä? Hyödyt kansalaisille Hyödyt

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2013 DM 450969 05-2013 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta tutkimus- ja kehitystyöhön ja innovaatiotoimintaan tukea tutkimus-

Lisätiedot

6.6.2013. Green ICT käsitteestä. Hankkeen yleisesittely 5.6.2013

6.6.2013. Green ICT käsitteestä. Hankkeen yleisesittely 5.6.2013 Hankkeen yleisesittely 5.6.2013 Jari Leppäniemi, Jari Soini, TTY Porin laitos Green ICT käsitteestä Green ICT tai myös Green by ICT tarkoittaa yleiskäsitteenä tieto- ja viestintä-teknologian käyttöä taloudellisesti,

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Esa Panula-Ontto 27.8.2010 DM 694324 Julkisen tutkimusrahoituksen asiakkaat asiakas =Tutkimusorganisaatio Yliopistouudistus ei vaikuta yliopistojen asemaan

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta 2 Milloin julkisilla hankinnoilla kannattaa tavoitella innovaatioita?

Lisätiedot

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Elinkeinoministeri Olli Rehn Alueelliset kehitysnäkymät 2/2015 julkistamistilaisuus Jyväskylä 24.9.2015 Team Finland -verkoston vahvistaminen

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Satu Rinkinen, Tuija Oikarinen & Helinä Melkas LUT Lahti School of Innovation 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Alue- ja innovaatiopolitiikan haasteet - Europe

Lisätiedot

ODINE Open data Incubator for Europe

ODINE Open data Incubator for Europe ODINE Open data Incubator for Europe Rahoitus tarkoitettu eurooppalaisille pk-yrityksille, tavoitteena luoda avoimesta datasta liiketoimintaa jopa 100 000 rahoitustuki / yritys asiantuntija-apua bisnesmentoreilta

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Talousvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 8.10.2015 TAE2016: TEM politiikkalohkoittain

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Business Finland -tutkimusrahoituspalvelut alkaen TIEDOT TARKENTUVAT SYKSYN 2017 AIKANA

Business Finland -tutkimusrahoituspalvelut alkaen TIEDOT TARKENTUVAT SYKSYN 2017 AIKANA Business Finland -tutkimusrahoituspalvelut 1.1.2018 alkaen TIEDOT TARKENTUVAT SYKSYN 2017 AIKANA OECD:n maaraportti 2017: Suomen suurimpia haasteita on tutkimustulosten ja uusien ideoiden muuntaminen innovaatioiksi

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

MULTIPOLISPÄIVÄT 3.11.2005 Snowpolis, Vuokatti. Juhani Kärkkäinen Kehittämisjohtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä

MULTIPOLISPÄIVÄT 3.11.2005 Snowpolis, Vuokatti. Juhani Kärkkäinen Kehittämisjohtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä MULTIPOLISPÄIVÄT 3.11.2005 Snowpolis, Vuokatti Juhani Kärkkäinen Kehittämisjohtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä Alueellisen kilpailukyvyn arviointimalli (Ståhle, Sotarauta & Pöyhönen 2004:6) Kainuun maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Aura Jyrki Isotalo

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Aura Jyrki Isotalo Finnvera Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen Aura 21.10.2016 Jyrki Isotalo 1 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. 2 Finnvera pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

Infra-alan innovaatiojärjestelmän. kehittäminen

Infra-alan innovaatiojärjestelmän. kehittäminen Infra-alan innovaatiojärjestelmän kehittäminen Infra-alan innovaatiojärjestelmä Hankkeen organisointi ja aikataulu hankkeen avainhenkilöt DI Lauri Merikallio (Tieliikelaitos) KTM Mari-Anna Vallas (Tieliikelaitos)

Lisätiedot

Big datan hyödyntäminen

Big datan hyödyntäminen Big datan hyödyntäminen LVM/FIIF-yhteistyö 1 0 /1 9 /1 4 Nykytilanne Useita olemassa olevia ohjelmia ja tahoja, josta yritykset ja tutkimuslaitokset voivat hakea rahoitusta Big Dataan ja teollisen internetin

Lisätiedot

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Kehitysmaat ja kehittyvät maat avoinna uusiutuvan energian liiketoiminnalle DM 819060 06-2011 Groove - ohjelman tavoite Nostaa suomalaisten

Lisätiedot

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Kari Penttinen 12.3.2013 Katsaus päättyneeseen ohjelmaan, jossa tavoitteina oli eri toimialoilla: Kilpailukyvyn parantaminen samanaikaisesti ICT:tä hyödyntämällä

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Osaaminen ja innovaatiot

Osaaminen ja innovaatiot Osaaminen ja innovaatiot "Yhtenä ohjelman tärkeimmistä tavoitteista on tukea ja edistää uuden teknologian käyttöönottoa. Kullekin kehityshankkeelle pyritään löytämään kumppaniksi hanke, jossa uutta tietämystä

Lisätiedot

INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA

INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Loppuseminaarin paneelikeskustelu Irma Ylikangas, Ilmatieteen laitos 14.06.2011 Paneelikeskustelu TERVETULOA TEKNIIKAN TESTAUS

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN Rauli Sorvari koulutuspäällikkö Keski-Suomen liitto Maakuntasuunnitelman linjaukset Aikuiskoulutuksella tuetaan työyhteisöjen kykyä uudistua ja kehittyä.

Lisätiedot

Innovaatiopankki. Tässä dokumentissa kuvataan ensimmäisen vaiheen toimenpiteet palvelun kokonaistarpeen arvioimiseksi.

Innovaatiopankki. Tässä dokumentissa kuvataan ensimmäisen vaiheen toimenpiteet palvelun kokonaistarpeen arvioimiseksi. Innovaatiopankki Hallituksen kevään 2016 yrittäjyyspakettiin sisältyy tavoite perustaa Suomeen innovaatiopankki tehostamaan tutkimustulosten, hyödyntämättömien tai hyödynnettäväksi tarjottavien teknologioiden,

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Oulun alueen näkökulmia Osaamiskeskusohjelmaan

Oulun alueen näkökulmia Osaamiskeskusohjelmaan Oulun alueen näkökulmia Osaamiskeskusohjelmaan BusinessOulu, johtaja Juha Ala-Mursula OSKE vaikuttajapäivä Oulussa 2.11.2011 BUSINESSOULU 2011, WWW.BUSINESSOULU.COM Oulu - the Capital of Northern Scandinavia

Lisätiedot

Eläinten hyvinvoinnista uutta liiketoimintaa

Eläinten hyvinvoinnista uutta liiketoimintaa DM 1127464 2013 Eläinten hyvinvoinnista uutta liiketoimintaa 21.8.2013 Minna Hendolin DM 1127464 2013 1950 1980 2000 2013 Konepaja Palvelu Konekauppa Kemppi Oy konserni - Liikevaihto 120 miljoonaa euroa,

Lisätiedot

Tekes ja strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOK)

Tekes ja strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOK) Tekes ja strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOK) Tekes on sitoutunut keskittymiin Tekes on auttanut keskittymien syntymistä kehittää niiden toiminnan edellytyksiä tukee niitä toiminnan kehittämisessä

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

Ydinenergia-alan tutkimusstrategia (YES)

Ydinenergia-alan tutkimusstrategia (YES) Ydinenergia-alan tutkimusstrategia (YES) 27.5.2014 Fortum Keilaniemi Jorma Aurela Sisältö YES-työn taustaa Strategiatyöryhmän esittely Strategiatyön esittely YES-työn taustaa TEM asetti tammikuussa 2013

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus

Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Sisältö INKA yleisesti Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Kaupungin rooli Rahoitus Esimerkkiprojekteja Mikä INKA on? Tausta Tavoitteena

Lisätiedot

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Johtaja Riikka Heikinheimo Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Rahoittamme edelläkävijöiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja Kestävä talouskasvu

Lisätiedot

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Tekesin rahoitus Rahoitamme yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen tai työelämän kehittämiseen.

Lisätiedot

OSKE-viestinnän tehostaminen. Riikka Pellikka Lappeenranta 28.9.2011

OSKE-viestinnän tehostaminen. Riikka Pellikka Lappeenranta 28.9.2011 OSKE-viestinnän tehostaminen Riikka Pellikka Lappeenranta 28.9.2011 Miksi OSKE-viestintää? OSKEn panostukset näkyvät yleensä loppukaudesta NYT AIKA KERTOA TULOKSISTA Yritysten aktivointi OSKE-toimintaan

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät

SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät Innovaatioyhteistyöstä maailmanluokan läpimurtoja Tiede Hyvinvointi Strategia Huippuosaaminen Yhteistyö Kehitys Kasvu Talous innovaatiot Tulevaisuus Tutkimus

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Luovien alojen kehittämisfoorumi Rakennerahasto-ohjelman rakenne Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 1. Pk-yritysten kilpailukyky Uuden liiketoiminnan luominen Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/lehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Yritysten

Lisätiedot

Tekesin linjauksia SHOKtoimintaan

Tekesin linjauksia SHOKtoimintaan Tekesin linjauksia SHOKtoimintaan Jussi Kivikoski 9.4.2010 Taustaa Keskittymissä on tehtävä valintoja Kaikkea tekemistä ei ole ollut tarkoitus siirtää keskittymiin. Rahoituksen vaikuttavuus on parempi

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut yrityksille. HSY REPA- hankeen aloitustilaisuus 12.5.2015 Tuomas Lehtinen

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut yrityksille. HSY REPA- hankeen aloitustilaisuus 12.5.2015 Tuomas Lehtinen Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut yrityksille HSY REPA- hankeen aloitustilaisuus 12.5.2015 Tuomas Lehtinen UUDISTU KOKEILE KASVA KANSAINVÄLISTY Tekes jakaa riskiä DM 1272687 01-2015 Innovaatioprosessi

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot