Annetaan julkipanon jälkeen Tornio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Annetaan julkipanon jälkeen 25.06.2012 95400 Tornio"

Transkriptio

1 TORNION, KEMINMAAN JA TERVOLAN YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 Annetaan julkipanon jälkeen Tornio dnro 166/55.983/2012 puh YMP TERVOLAN SAHA JA HÖYLÄÄMÖ OY:N YMPÄRISTÖLUPA TUKINLAKITTELUUN, SA- HAUKSEEN, KUIVAUKSEEN, KUIVAHALKAISUUN, HÖYLÄYKSEEN, MAALAUKSEEN JA JATKOJALOSTUKSEEN TERVOLAN HASTINKANKAALLA Valmistelija ympäristöpäällikkö Aapo Mäenpää: ASIA Tervolan Saha ja Höyläämö Oy hakee ympäristölupaa tukinlajitteluun, sahaukseen, kuivaukseen, kuivahalkaisuun, höyläykseen, maalaukseen ja jatkojalostukseen. Kyseessä on vanha toiminta. Hakemukseen sisältyy esitys täytäntöönpanoluvasta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Päätös sisältää ratkaisun ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta hakemuksesta mahdollisesta muutoksen hausta huolimatta HAKIJA Tervolan Saha ja Höyläämö Oy Vuokilantie Tervola Liike- ja yhteisötunnus: Yhteyshenkilö Jouni Vuokila TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Tervolan Saha ja Höyläämö Oy harjoittaa mekaanista puunjalostusta Tervolan Hastinkankaalla, tiloilla , , , , ja LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen 1 1f-kohdan mukaan tulee sahalaitoksella, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään m 3 vuodessa sahatavaraa, olla ympäristölupa. Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään (Dnro 1919/1/04, ) vel voittanut hakemaan ympäristöluvan koko toiminnalle. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetuksen 7 1a- kohdan mukaan lupahakemuksen mukaisen toiminnan lupaviranomaisena toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona Tervolan kunnassa toimii Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunta. Toimipaikat: Tornio Keminmaa Tervola Puhelin ja sähköposti: Suensaarenkatu 4 Kunnantie 3 Keskustie 81 Puh. (016) (vaihde) TORNIO KEMINMAA TERVOLA

2 2(16) ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupa on tullut vireille Kalervo Vuokilan allekirjoittamalla ympäristölupahakemuksella (1). Hakemusta on täydennetty ja pidettyjen neuvotteluiden sekä ja annettujen lisäselvitysten pohjalta. Lupahakemus on siirtynyt Tornion, Ke minmaan ja Tervolan ympäristölautakunnan ratkaistavaksi. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, ALUEEN KAA VOITUSTI- LANNE Tervolan Saha ja Höyläämö Oy:llä on Tervolan kunnan ympäristölautakunnan antama ympäristölupa sahalaitoksen sijoittamiselle, tukinlajittelulaitokselle ja tukinlajittelulaitoksen muutokselle. Kemijokivarren osayleiskaavassa alue on merkitty teollisuusalueeksi. Alueella on voimassa oleva asemakaava, jossa se on merkitty teollisuus- ja/tai varastorakennusten korttelialueeksi. TOIMINNAN SIJAINTI JA SEN YMPÄRISTÖ Toiminta sijaitsee Hastinkankaan teollisuusalueella, joka on kangasmaastoa. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä alueen välittömässä läheisyydessä ole vesistöjä. Toiminta sijoittuu vilkasliikenteisen E4-tien ja maantie 929 kulmaukseen. Teollisuusalueen läheisyydessä ei ole suojelualueita. Alueen lähistöllä on jonkin verran asutusta, lähinnä em. teiden vastakkaisella puolella. Asutus aivan alueen lähistöllä on yrityksen omistajien perheiden asuntoja. Alueen länsipuolella on pääasiassa metsää. TOIMINTA Yleiskuvaus Tervolan Saha ja Höyläämö valmistaa puutavaratuotteita kuusitukeista ja muilta sahoilta tulevasta raakasahatavarasta jatkojalostamalla sitä. Tuotteiden valmistusvaiheisiin kuuluu tukkien lajittelu, kuorinta, sahaus, kuivaus, kuivahalkaisu, höyläys, maalaus/jatkojalostus ja paketointi. Toiminta on kahdessa vuorossa klo 7-22 välisenä ai kana. Raaka-aineet, tuotteet ja polttoaineet Puutavaraa sahataan vuosittain k-m 3. Raa kasahatavaraa jalostetaan vuosittain k-m 3. Sahattua puutavaraa tuotetaan vuosittain k-m 3, höylättyä ja jatkojalostettua puutavaraa k-m 3. Tuotantoprosessin sivutuotteena syntyy vuosittain ha ketta i-m 3,kuorta i-m 3, sahanmuhaa i-m 3 ja höylänpurua i-m 3. Pohjamaalia käytetään vuosittain l, polttoöljyä l ja voiteluaineita 2t. Puun kuorta ja höylän purua käyte tään oman

3 3(16) lämpölaitoksen polttoaineena vuosittain 9000 i-m 3. Talous- ja prosessivettä käytetään vuosittain 900 m 3, josta osa käytetään terien jäähdytykseen ja imeytyy sahanmuhiin. Sähköenergiaa käytetään vuosittain 2000 MWh. Oma lämpölaitos tuottaa lämpöenergiaa 8000 MWh /vuosi omaan käyttöön. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Hakemuksen mukaan toiminnalla ei ole vaikutusta yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen. Laitoksen toiminta ei vaikuta luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin ja rakennettuun ym päristöön. Osa ympäristössä olevasta asutuksesta on tullut laitok sen olemassaolon jälkeen. Hakemuksen mukaan toiminnalla ei ole vaikutusta vesistöön ja sen käyttöön, ilmaan joutuvien päästöjen vaikutuksia eikä vaikutuksia maaperään ja pohjaveteen. Päästöt ilmaan Hakemuksen mukaan tuotantolaitokselta ei aiheudu tuotantoprosessista peräisin olevia ilmapäästöjä. Kuivauksen yhteydessä haihtuu ilmaan vesihöyryn mukana puuaineksesta peräisin olevia helposti haihtuvia yhdisteitä, jotka hakemuksen mukaan eivät ole haitallisia. Laitoksen sisäinen liikenne sekä valmiin sahatavaran kuljetus aiheuttavat normaaleja liikenteestä johtuvia pakokaasupäästöjä. Melu Hakemuksen mukaan laitoksen toiminnasta aiheutuu jonkin verran melua. Melua aiheuttavat tuotannon eri työvaiheet sekä pyöräkuormaajien käyttö. Alueella on hakemuksen mukaan tehty melumittaus vuosina 1999, 2001 ja 2005, jonka mukaan VNp:n 993/1992 melulle annetut ohjearvot eivät ylity. Hakemuksen mukana on myös Ramboll Analytics Oy:n vuonna 2008 Hastinkankaan alueelta tekemä meluselvitys. Toiminta ei ole hakemuksen mukaan oleellisesti muuttunut vuoden 2005 melumittauksen jälkeen. Melun leviämistä ympäristöön estävät tehdasalueen rajoille rakennetut varastorakennukset sekä pohjoispäähän tehty meluvalli. Pyöräkuormaajat ovat suhteellisen uudenaikaisia ja mahdollisimman vähän melua aiheuttavia. Hakemuksen mukaan laitoksen melupäästöjen vaiku tukset ympäristöön ovat vähäiset. Sahan läheisyydessä on vain muutamia asuttuja taloja. Laitoksen melu häipyy mm. liikenteen aiheuttamaan taustameluun. Jätteet Sivutuotteiksi luokiteltavat puunkuori, sahanmuha ja höylänpuru hyödynnetään energiantuotannossa. Niin ikään sivu tuotteeksi luettava sahahake hyödynnetään edelleen metsäteolli suuden raaka-aineena. Polttokelpoinen jäte koostuu tuotantotilojen siivouk sen yhteydes-

4 4(16) sä kerätystä puujätteestä, jossain määrin lumen- ja hiekansekaisesta kuoresta sekä pakkauspaperista ja PET-muovi vanteesta. Kerätty polttokelpoinen jäte osin murskataan ja sekoi tetaan muun polttoaineen joukkoon, joka toimitetaan laitoksen ul kopuoliseen käyttöön. Poltettavan puujätteen määrä on vuosittain noin 50 i-m 3. Omalla lämpölaitoksella poltetaan vain haketta ja muuta puhdasta puujätettä. Lämpölaitokselta muodostuva kuiva tuhka (n. 18 i-m 3 /vuosi) käytetään hakemuksen mukaan metsälannoitukseen. Kierrätettävään metallijätteeseen luokiteltava puuta varapakettien sidontavanne ja huoltotöissä tuleva metalliromu ke rätään omaan kierrätyspaikkaansa ja alan yrittäjä toimittaa ne hyötykäyttöön. Keräyspaperia syntyy lähinnä toimistossa ja se toimi tetaan hyötykäyttöön. Hyötykäyttöön ja polttoon soveltumaton jäte (lähinnä sosiaalitilojen talousjäte) toimitetaan sekajätteenä kaatopaikalle. Tämän jätteen määrä on 5 m 3 Vaaralliset jätteet (loisteputket, monimetallilamput, akut, paristot ja maalipurkit) kerätään omaan kierrätyspaikkaansa, mistä ne toimitetaan kunnan vaarallisten jätteiden keräilypistee seen. Käytöstä poistetut moottori-, hydrauliikka- ja vaihteistoöljyt käytetään hakemuksen mukaan kuljettimien voiteluun, josta se imeytyy sahanmuhaan ja kulkeutuu edelleen polttoon. Jäteöljyjen enimmäismäärä on noin 0.5 tonnia vuodessa. Tiedot vedenhankinnasta ja -käytöstä Vesi hankitaan kunnalliselta vesilaitokselta. Sosiaalitilojen jätevedet imeytetään saostuskaivojen kautta maaperään. Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta Hakemuksen mukaan tuotantoon käytettävä tekniikka on nykyaikaista, automatisoitua ja mahdollisimman vähän raaka-ainetta kuluttavaa. Sahaustekniikkana on pelkkahakkuri / pyörösahalinja. Laitteistot ovat mahdollisimman vähän energiaa kuluttavia. Tuotantotekniikka on mahdollisimman vähän melupäästöjä aiheuttavaa. Hakemuksen mukaan käytettävä tek niikka on parhainta käyttökelpoista tekniikkaa. Käyttö- ja päästötarkkailu Käyttötarkkailua suoritetaan visuaalisesti ja ääniha vainnoimalla. Kattilalaitoksen savukaasujen käyttötarkkailu tode taan ATK-laitteistojen avulla, joka myös tallentaa tiedot järjestel mään. Savukaasuista seurataan lämpötilaa (? C) ja jäännöshap pea (O 2 ), tulipesästä lämpötilaa. Kattilalaitoksen hoitaja tarkkai lee palamisprosessia ja polttoseoksia päivisin. Tiedot säädöistä poikkeavista

5 5(16) olosuhteista tulevat hälytysjärjestelmään. Päästötarkkailu suoritetaan visuaalisesti. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Lupahakemuksesta on kuulutettu Tervolan kunnan ilmoitustaululla ja internetissä Tervolan kunnan si vuil la. Hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä Tervolan kunnanvi rastossa samana aikana. Hakemuksesta on ilmoi tettu Joki posti-lehdessä Hakemuksesta on annet tu lähetetyillä saantitodistuskirjeillä tieto naapu reille: Alatalo Markku, Ranta Esko, Sivonen Tarmo, Ranta torikka Pentti, Takkunen Yrjö prk, Kasala Jorma, Tainio Al li, Napapii rin Kuljetus Oy, Vuokila Mauno, Eilittä Ari, Tau riainen Pertti, Tauriainen Vieno, Tarkiainen Ilpo, Tarkiainen Lauri kp, Tarkiai nen Matti, Hast Jarkko, Vuokila Lea, Puu runen Seppo, Tervo lan kunta, Hast Salli, Oikarinen Sisko, Hast Raisa, Ph-Rauta rakenne Oy, Lapin ELY-keskus, Hal likainen Erkki, Häyhä Riit ta, Ranta Martta, Sivonen Mervi, Alaollitervo Esa, Eilittä Sari, Vuokila Terttu ja Ranta Arto. Postista noutamatta jätetyt kirjeet lähetettiin normaali na diari oituina kirjeinä Tarkastus kiinteistöllä Alueella suoritettiin tarkastus klo 9 ja katsel mus klo 10 (2). Katselmuksesta oli ilmoitettu kirje Lausunnot ja muistutukset. Hakemuksesta pyydettiin lausunnot terveystarkastaja Jukka Timoselta ja Lapin Pelastuslaitokselta (Sanna Leiviskä) Lapin Pelastuslaitos : Lapin Pelastuslaitos on tarkastellut Tervolan Saha ja Höyläämö Oy:n ympäristölupahakemusta omaan toimintaympä ristöönsä liittyen ja esittää huomioitavaksi seuraavaa: Tulipaloa sammutettaessa osa sammutusvedestä höyrystyy tulipalon synnyttämän kuumuuden vuoksi ja osa imey tyy palokohteen irtaimistoon ja rakenteisiin. Loppuosa on sammu tusjätevettä. Sammutusjäteveden mukana palokohteen ympäris töön saattaa kulkeutua tulipalossa syntyneitä haitallisia yhdisteitä tai kohteessa jo ennen paloa olleita kemikaaleja. Nämä aineet voivat aiheuttaa ympäristöhaittoja pintavesissä tai maaperässä. Vesistöön ja maaperään kohdistuvia vahinkoja arvioi taessa tulee huomioida myös sammutusvesien mahdollinen vaikutus. Terveystarkastaja Jukka Timonen : Tervolan Saha ja Höyläämö Oy on jättänyt Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakun nalle ympäristölupahakemuksen. Kysymyksessä on ympäristöluvan päivittäminen, joka koskee mekaanista puunjalostustoimintaa. Hakijan mukaan toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa. Laitoksen toiminta-aika on kahdessa vuo-

6 6(16) rossa kuutena päivänä viikossa klo Kiinteistölle ollaan rakentamassa uutta höyläämörakennusta vanhan tilalle. Rakennustarkastaja on myöntänyt em. toi menpiteelle rakennusluvan, jossa on edellytetty, että rakennus rakennetaan asemakaavamääräysten mukaisesti. Höyläämörakennus tulee olemaan umpinainen ja lisäksi rajalle on määrätty rakennettavaksi 3 m korkea meluaita. Terveydensuojelulainsäädännössä terveyshaitalla tarkoitetaan asuinympäristössä olevaa tekijää tai olosuhdetta, josta voi aiheutua sairautta tai sen mahdollisuutta. Saha- ja höyläämötoiminnan melusta voi aiheutua terveyshaittaa alueen asukkaille. Lisäksi toiminnasta voi aiheutua pölyhaittaa. Alueen välittömässä läheisyydessä olevat asuinrakennukset ovat 55 m ja 85 m päässä höyläämörakennuksesta. Asuinhuoneiden sisätilojen melutasojen ohjearvot ovat LAeq klo db ja klo dB.Vastaavat ohjearvot keittiössä ovat 40 db ja 40 db. Ramboll Analytics Oy on tehnyt Hastinkankaan alueella ulkomeluselvityksen 2007, jolloin keskiäänitasot olivat illalla db ja päivällä db. Sahalaitoksen toiminnassa ei ole selvityksen jälkeen tapahtunut oleellisia muutoksia melun suhteen. Edellä mainituilla perusteilla terveydensuojeluviranomainen olettaa etteivät naapurirakennusten sisätiloissa melutasot nouse ohjearvojen yläpuolelle. Pölyämisen ehkäisemiseksi alue on pinnoitettava ja tarvittaessa käytettävä riittävää pölynsidontaa. Perusteet: Terveydensuojelulaki (763/1994) ja terveydensuojeluasetus (1280/1994) Asumisterveysohje 03:1) Tervolan kunnanhallitus: Kunnanhallitus on lausunnossaan ( ) toden nut, ettei kun nalla ole huomauttamista ympäristölupahakemuk sesta. Hakemuksesta jätettiin yksi muistutus: Seppo Puurunen / asianajaja Aimo Tervahauta: Lupahakemuksessa on kysymys pääosin aikaisem min luvitetusta ja harjoitetusta toiminnasta. Siitä johtuen Puuru sella on jo tiedossa, toisin kuin hakemuksessa väitetään, toimin nasta aiheutuvat vaikutukset kiinteistölleen, asumiseen, yleiseen viihtyisyyteen ja terveyteen. Hakijan nykyisestä toiminnasta aiheutuu muistutuk sen tekijälle seuraavia haittoja : 1. Viljelyhaitat

7 7(16) Hakijan toiminnasta aiheutuu noki-, puupöly ja ajoneuvojen päästöhaittoja, joiden seurauksena Puurunen on joutunut mm. lopettamaan 15 vuotta harjoittamansa mansikanviljelyn. Tilan marjapensaat joudutaan vuosittain aina puhdistamaan vedellä ennen sadonkorjuuta. 2. Asumishaitat Kohdassa 1 mainitut päästöt tunkeutuvat asuin- ja varastotiloihin ja aiheuttavat ylimääräisiä puhdistustoimenpiteitä ja kustannuksia. Päästöt ja hakijan toiminnan tuottama melu alentavat huomattavasti asumisviihtyisyyttä ja aiheuttavat stressioireita. 3. Rakennuksille aiheutuvat haitat Kohdassa 1 tarkoitetut päästöt tuottavat rakennusten ulkopinnoille ja katoille pysyviä saastekerroksia ja aiheuttavat näin ylimääräisiä puhdistus- ja kunnostustarpeita. Toimenpide-ehdotukset Hakijat toiminnan edellä kohdissa 1-3 luetellut päästöt ja haitat eivät ole hallinnassa ja aiheuttavat muistutuksen tekijälle kohtuutonta haittaa. Ennen ympäristöluvan myöntämistä päästöjen ja melun määrä on selvitettävä perusteellisesti ja mikäli lupa myönnetään, päästöille on annettava päästörajat ja tarkkailuvelvoite. Haittojen pienentämiseksi teollisuusalue on aidattava vähintään 4 metriä korkealla, ääntä eristävällä aidalla ja päästöt minimoitava parhaalla käyttökelpoisella tekniikalla. 4. Haitat muulle ympäristölle ja toimenpide-ehdotus Teollisuusalueen laajat asfaltoinnit aiheuttavat sadevesien valumista hallitsemattomasti niin että vedet vaurioittavat mm. metsätietä. Ongelma tulee määrätä poistettavaksi riittävällä sadevesiviemröinnillä. Hakijan vastine Hakijalle varattiin tilaisuus antaa vastineensa lausuntoihin ja muistutuksiin mennessä. Vastinetta ei annettu. VIRANOMAISEN RATKAISU Ympäristölautakunta on tutkinut hakemuksen, annetut lausunnot ja tehdyt muistutukset. Lautakunta myöntää Tervolan Saha ja Höyläämö Oy:lle ympäristöluvan hakemuksen mukaiseen puunjalostustoimintaan tiloilla , , , , ja hakemuksen mukaiseen karttaliitteeseen merkityllä alueella. Tämä päätös korvaa kokonaisuudessaan Tervolan ympäristölau-

8 8(16) takunnan , ja antamat ympäristöluvat. Toimintaa tulee harjoittaa kohdassa : Toiminta ja sen sijainti esitetyllä paikalla noudattaen seuraavia lupamääräyksiä: LUPAMÄÄRÄYKSET 1. Alueella tuotettavan sahatavaran määrä voi olla enimmillään m 3 /v. Höylätyn ja jatkojalostetun puutavaran määrä saa olla enimmillään m 3 /v. Alueella olevan biopolttoainetta käyttävän kattilalaitoksen enimmäisteho saa olla enimmillään 2,2 MW. 2. Laitoksen toiminta-ajat Tukinlajittelu, sahaus ja jatkojalostustoiminta arkisin klo 7-22 Lämpövoimala ja kuivaamo jatkuvasti 3. Päästöt ilmaan Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta pölyhaittaa. Teiden ja muiden kulkualueiden pölyämistä on tarvittaessa estettävä. Purunpoistojärjestelmät on pidettävä kunnossa ja niiden toimintaa on säännöllisesti tarkkailtava. Toiminnanharjoittajan on esitettävä lupaviranomaiselle 8 kk kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta selvitys mahdollisuuksista vähentää purun lastauspaikan pölyämistä. Toiminnan aiheuttama hiukkaspitoisuus ei saa lähim missä altistuvissa kohteissa kokonaisleijuman osalta ylittää pi toisuutta 0,4 mg/m 3 toiminta-aikana määritettyjen kahden tun nin ajanjaksojen keskiarvona. Lupaviranomainen voi tarvit taessa määrätä luvan saajan selvittämään laitoksen toimin nasta aiheutuvat pölyhaitat lähimmissä altistuvissa kohteissa. (YSL 4, 5, 7 ja 43 ; NaapL 17 ) 4. Melu Toiminnasta syntyvää melua on tarkkailtava ja tarpeeton melu on estettävä. Toiminnan johdosta ekvivalenttimelutaso ei saa ylittää klo 7 22 välisenä aikana minään kuuden tunnin jaksona arvoa 55 dba eikä klo 22-7 arvoa 50 dba minkään asumiseen käytettävän kiinteistön pihalla. Tukinlajittelulaitoksen melusuojaus on pidettävä 4,2 m korkeana ja koko lajittelualueen mittaisena. Melusuojaus on pidettävä siistinä. Tukinlajittelulaitoksen kuljettimet on huollettava ja pidettävä toimintakunnossa niin, että laitoksen melutaso pysyy mahdolli-

9 9(16) simman alhaisena. Jos on aihetta epäillä, että toiminnasta aiheutuu nämä raja-arvot ylittävää melua, toiminnanharjoittajan on varmistettava melutaso melumittauksin. Mittausten tekijällä tulee olla riittävä kokemus ja asiantuntemus melumittauksista. Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristöpalvelut voi antaa täsmentäviä määräyksiä melumittauksista. (YSL 4, 5, 43, 46, 83, NaapL 17, VNp 993/1992) 5. Jätteet ja niiden käsittely sekä hyödyntäminen Maalijätteet, jäteöljyt, kiinteät öljyiset jätteet ja muut vaaralliset jätteet on kerättävä kukin jätelaji sille merkittyyn omaan, tiiviiseen astiaansa. Kaikkien vaarallisten jätteiden varastointi on tehtävä tiivispohjaisessa, reunakorokkein varustetussa, katetussa varastossa, niille selvästi merkityssä paikassa, erillään muista jätteistä. Varaston pohjan ja reunakorokkeiden tulee toimia altaana, joka estää vaarallisten jätteiden pääsyn maaperään, jos jätteen astiaan tulee vuoto. Vaaralliseen jätteeseen ei saa sekoittaa muuta ainetta eikä eri vaarallisten jätteiden laatuja saa sekoittaa keskenään. Vaaralliset jätteet on toimitettava asianmukaisen luvan saaneelle vastaanottajalle. Toimitettaessa vaarallisia jätteitä niiden vastaanottajalle on huolehdittava siitä, että jätteet on pakattu ja merkitty asianmukaisesti sekä tehtävä siirtoasiakirja. (YSL 4, 7, 8, 43, 45, JL 6, 13, 15, 16, 17, 20, 29 ja 120, JA 24, JHM ) Toimintaa tulee harjoittaa siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Jätteistä ei saa aiheutua epäsiisteyttä eikä haittaa ympäristölle tai terveydelle. Hyötykäyttökelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja toimitettava kyseisen jätelajin keräyspisteeseen tai muuten asianmukaisesti hyödynnettäväksi. Jätehuollossa tulee noudattaa Tervolan kunnassa voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä. Vain hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet voidaan toimittaa kaatopaikalle, mikäli ne eivät ole vaarallisia jätteitä. Polttokelpoisen muun kuin puhtaan puujätteen polttaminen on sallittua vain laitoksessa, jolla on lupa vastaanottaa em. jätettä- Jätteiden avopoltto on kiellettyä. (YSL 4, 43, 45, JL 4, 6, 13,15-17 ja 19, 51, JA 5, JHM 3-5, 9, 11, 26, 27 ) 6. Päästöt maaperään ja pohjavesiin Toiminnasta ei saa aiheutua maaperän, pintavesien tai pohjaveden pilaantumisvaaraa, terveydellistä haittaa tai muutakaan kohtuutonta rasitusta ympäristölle. Suojaus voidaan rakentaa myös muusta tiiviistä aineesta. (YSL 4-8, 42 ja 43, YSA 19 ) Polttoaineiden ja muiden ympäristölle haitallisten aineiden

10 10(16) pääsy maaperään sekä pohja- ja pintavesiin on estettävä tehokkaasti. (YSL 4, 7, 43 ja 45, JL 13 ) Koneiden ja laitteiden kunnossapidosta on huolehdittava. Öljyä tai muuta haitallista kemikaalia vuotavien autojen ja työkoneiden käyttö on kielletty. (YSL 4, 5, 7, 8 ja 43 ) Asfalttipihoilta tulevat hulevedet on johdettava maastoon niin, ettei niistä aiheudu naapurikiinteistöllä vettymishaittaa. Sosiaalitilojen jätevedet on käsiteltävä niin, ettei aiheuteta pilaantumista, sen vaaraa tai terveyshaittaa. (YSL 4, 5, 7, 8, 43 ) 7. Häiriötilanteisiin varautuminen ja niissä toimiminen Jos tapahtuu öljy- tai muu kemikaalivuoto tai muu ympäristö pilaanumisen vaaraa aiheuttava tapahtuma ( kuten melua tai muuta pääs töä ympä ris töön li säävä häi riö), on välittö mästi ryhdyt tävä tor junta toi men pi teisiin, joilla vaa ra pilaan tumi sen le viämi sestä saa daan pois tettua. Häi riös tä johtu vaa päästöä ai heuttava toi minta on kes keytet tävä heti ja häiriö on kor jatta va ennen toimin nan jat ka mista. Jos toiminnan harjoit taja ei ky kene varmuu della it se tor jumaan maaperän tai pohjaveden pi laantu mista, tuli paloa tai muuta vaarati lan netta, sen on hä ly tettä vä pelas tuslaitos apuun. Mahdol li simman pian eli vii meis tään heti välittömien torjuntatoi menpiteiden jälkeen häiriös tä, pilaan tumisesta tai sen vaa rasta on ilmoitettava Tervo lan ym pä ristönsuojelulle (puh tai ). Pu helinnumerot pelas tuslaitokselle ja ympäris tövi ranomaisel le on oltava esillä toi minta-alueella niin, että no pea tiedot taminen näille onnistuu. Mahdollisten palonal kujen sam muttamista var ten on oltava saatavilla sammutti met, joiden toiminta on varmistettu. (YSL 4, 5, 7, 8, 43, 76 ) 8. Muu rasitus ympäristölle sekä paras käyttökelpoinen tek niikka Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta rasitusta ympäristöl le. Jos toiminnasta tehdään perusteltavissa olevia valituksia ympäristönsuojeluviranomaiselle, on toiminnanharjoittajan tar vittaessa tehostettava valituksen kohteena olleiden seikkojen seurantaa toiminnassaan ja varmistettava, että ympäristölle ei aiheudu kohtuutonta rasitusta. (YSL 4, 5, 7, 8, 42, 43, NaapL 17 ) Toiminnanharjoittajan on seurattava toimialaansa liittyvien tekniikoiden kehittymistä ja otettava niitä soveltuvin osin käyttöön, jos näin voidaan vähentää ympäristön pilaantumisen vaaraa. (YSL 3-5, 42 ja 43, YSA 37 )

11 11(16) 9. Tarkkailu ja raportointi (YSL 43 ja 83 ) Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa toiminnasta. Kirjanpidosta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot: - laitoksen tuotantomäärät, työskentelyajat - päästöihin vaikuttavat huoltotoimet - jätteen määrä, kuvaus jätelajista sekä niiden kuljettajat, toimituspaikat ja ajat, - vaarallisen jätteen määrä, jäteluettelon mukainen jätteen nimike ja kuvaus jätelajista sekä olennaiset tiedot jätteen ominaisuuksista ja koostumuksesta, vaarallisen jätteen pääasialliset vaaraominaisuudet sekä jätteen vastaanottajan ja kuljettajan nimi ja yhteystiedot sekä jätteen käsittelytapa, - melu- ja pölymittausten tulokset - tiedot häiriö- ja onnettomuustilanteista sekä niihin liittyvistä toimenpiteistä. Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristönsuojelulautakunnalle. Yhteenveto kirjanpidosta on toimitettava Tervolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Kirjanpito on säilytettävä vähintään 10 vuotta. (YSL 4, 5, 43, 46, 83, JL 12, 118, 119, 120, 122, JA 20 ) Toiminnanharjoittajan on selvitettävä toiminnasta aiheutuvan pölyn määrä ympäristössä. Tarkkailusuunnitelma on esitettävä lupaviranomaiselle 8 kk kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Toiminnan suunnittelusta, valvonnasta, tarkkailusta, kirjanpidosta sekä ympäristövahinkojen torjunnasta vastaavan henkilön/henkilöiden yhteystiedot on ilmoitettava Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunnalle. Yhteystiedot on pidettävä ajantasaisina. (YSL 43, 46 ja 83, YSA 30 ) 10. Muut määräykset Henkilökunta ja alueella toimivat urakoitsijat tulee perehdyttää tämän ympäristöluvan ehtojen sekä poikkeuksellisten tilanteiden varalle. Henkilökunnan käytössä tulee olla riittävät laitosta koskevat käyttö- ja huolto-ohjeet kohteista, jotka on säännöllisesti tarkastettava turvallisen käytön varmistamiseksi. (YsL 43, YsA 19 ) Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen Mikäli toimintaa aiotaan muuttaa olennaisesti, toiminnanharjoittaja vaihtuu tai toiminta aiotaan lopettaa, on siitä ilmoitettava Tervolan ympäristönsuojeluviranomaiselle hyvissä ajoin ennen muutoksen tapahtumista. Yllättäen sattuvasta muutoksesta on ilmoitettava viimeistään sen tapahtuessa. (YSL 43, 46, 81 ja 83, YSA 30, JL 122 )

12 12(16) Luvan mukaisen toiminnan päätyttyä lupa-alue tulee siistiä ja mahdollisesti pilaantunut maaperä tulee puhdistaa. Toiminnan lopettamien yhteydessä tulee toiminnanharjoittajan pyytää ympäristötoimelta lopputarkastusta. (YSL 4, 5, 7, 43, 83, JL 13, JA 13 ) RATKAISUN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet Ympäristölautakunta katsoo tämän hetkisen tiedon mukaan, että alueella harjoitettu puunjalostustoiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain ja niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset ja toiminnassa voidaan noudattaa, mitä luonnonsuojelulaissa säädetään. Edellä mainitun perusteella ympäristölupa myönnetään. (YSL 41 ) Vastaus yksilöityihin muistutuksiin ja vaatimuk siin: Vastaus Seppo Puurusen muistutukseen: pidetyssä katselmuksessa (muistio) ei ilmennyt mi tään sellaista hakijan toiminnasta aiheutuvaa, naapuruussuhde lain tarkoittamaa pysyväistä, kohtuutonta haittaa, joka estäisi tai merkittävästi vaikeuttaisi puutarhatoimintaa muistuttajan alueella. Katselmuksen aikana ei Puurusen tontin rakennusten hirsipinnoil la ollut sellaista pölyä, jonka voitaisiin osoittaa tulleen sahaus- tai höyläystoiminnasta. Hakijalle asetetaan kuitenkin velvoite selvit tää toiminnasta syntyvän pölyn määrä lupaehdossa 9 ilmeneväl lä tavalla sekä lastauspaikan pölyämisen vähentämismahdollisuu det lupaehdossa 3 ilmenevällä tavalla. Toiminnasta ei tehdyn meluselvityksen perusteella ai heudu ohjearvoja ylittävää melua. Vanhan höyläämörakennuksen tilalle rakennetun uuden höyläämörakennuksen melupäästöt ovat oletettavasti pienemmät paremman äänieristyksen vuoksi. Myös purunpoistojärjestelmän uudistaminen ja sijoittaminen kauem maksi muistutuksen tekijän kiinteistöstä vähentää mahdollisia haittoja Vaaditun melusuojauksen osalta todetaan, että uu den höyläämörakennuksen rakennuslupaan sisältyy velvoite 3 m korkean meluaidan rakentamisesta. Asfalttipihalta tulevat vedet eivät aiheuta valittajan kiinteistölle haittaa. Muistutus on kuitenkin huomioitu lupaehtojen kohdassa 6 ilmenevällä tavalla. Vastaus Esa Rannan katselmuksessa esittämään vaatimukseen : Esa Rannan vaatimus melusuojauksen siistinä pitämisestä on huomioitu lupaehdossa 4 ilmenevällä tavalla. Luvan myöntämisen edellytykset Luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset huomioon ottaen, aiheudu terveyshaittaa, merkittä-

13 13(16) vää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän, pohjaveden tai vesistön pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä kohtuutonta haittaa naapureille. Toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Toiminta on sijoitettava siten, että toiminnasta ei aiheudu pilaantumisen vaaraa ja että pilaantumista voidaan ehkäistä. Hakijan esitykseen luvan täytäntöön panemisesta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta voidaan suostua, koska puunjalostustoimintaa on harjoitettu alueella tässä laajuu dessa jo kauan. Ympäristölautakunnan tämän hetkisen tiedon mukaan luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät. Lupamääräysten perustelut Määräykset 1-6 ja 10 on annettu, jotta toiminnasta ei aiheutuisi merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa tai terveyshaittaa ja jotta ympäristön pilaantumisvaaraa ehkäistäisiin mahdollisimman tehokkaasti. Määräykset 5 ja 6 on annettu maaperän sekä pinta- ja pohjavesien suojelemiseksi. Toiminnanharjoittaja on vastuussa maaperän ja pohjaveden saastumisesta. Määräykset 5 ja 6 on annettu asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi ja jätteiden synnyn ehkäisemiseksi. Jätteistä ja jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jäte on hyödynnettävä, jos se teknisesti on mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia. Jätteiden hyödyntäminen ja loppukäsittely on tehtävä laitoksessa, jolla on siihen lupa. Määräys 4 on annettu asutukselle ja muille häiriintyville kohteille aiheutuvan meluhaitan ehkäisemiseksi. Melutasojen raja-arvot perustuvat valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvoista (993/1992). Melumittaukset ovat tarpeen, jotta saadaan selville toiminnan todellinen äänitaso, jos sen epäillään ylittyvän. Mittaustulosten perusteella voidaan arvioida tarvetta lisätä meluntorjuntatoimia tai muuttaa toimintaa muutoin. Häiriötilanteita koskeva määräys 7 on annettu poikkeuksellisista päästöistä aiheutuvien haittojen minimoimiseksi. Häiriötilanteisiin varautuminen ennakolta ja mahdollisimman nopea toiminta häiriötilanteissa on tarpeen ympäristö- ja terveyshaittojen estämiseksi. Häiriötilanteista, vahingoista, onnettomuuksista ja niihin liittyvistä korjaavista toimista ilmoittaminen valvontaviranomaisille on tarpeen mahdollisimman pian, jotta häiriöistä aiheutuvia ympäristöhaittoja ja niiden torjumista voidaan valvoa ja ottaa kantaa mah-

14 14(16) dollisiin häiriöistä johtuviin valituksiin. Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista ja niiden vähentämismahdollisuuksista. Luvan voimassaoloaikana tekniikka voi kehittyä ja luvanhaltija on velvollinen ottamaan käyttöön parasta käyttökelpoista tekniikkaa lupamääräyksistä huolimatta (määräys 8). Määräys 9 tarkkailusta, kirjanpidosta ja raportoinnista on tarpeen toiminnan valvomiseksi. Toiminnanharjoittajan ja viranomaisen on pystyttävä olemaan selvillä siitä, että laitos toimii, kuten on tarkoitettu ja ilmoitettu, sekä toiminnan aiheuttamista mahdollisista haitoista ja vaaroista, jätteistä sekä säädösten noudattamisesta. Viranomaisella tulee toiminnan valvomiseksi olla tiedossaan toiminnan yhteyshenkilö, jolta saa tietoa toiminnasta ja sen ympäristövaikutuksista. Määräyksessä 9 on luvassa määritellylle kirjanpidolle määrätty pitkä säilytysaika, jotta siinäkin tapauksessa, että vasta myöhemmin huomataan toiminnan aiheuttaneen pilaantumista, olisi tallella tietoja, joiden perusteella toimintaa ja sen mahdollisesti aiheuttamaa pilaantumista voitaisiin arvioida. Luvan haltijan on ilmoitettava olennaisesta muutoksesta hyvissä ajoin ennen muutosta Tervolan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jotta voidaan arvioida muutoksen aiheuttamat ympäristövaikutukset sekä ympäristöluvan muutostarve (määräys 10). Määräys 10 on annettu, jotta voidaan valvoa, että toiminnasta ei sen lopettamisen jälkeenkään aiheudu haittaa ympäristölle. PÄÄTÖKSEN NOUDATTAMINEN MUUTOKSEN HAUSTA HUO- LIMATTA, LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPA MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Päätöksen noudattaminen muutoksenhausta huolimatta Lupaviranomainen määrää, että toimintaa voidaan jatkaa tämän lupapäätöksen mukaisesti mahdollisesta muutok senhausta huolimatta. Lupaviranomainen katsoo, että toiminnan jatkamisel le muutoksenhausta huolimatta on ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen perusteltu syy. Tämän lupapäätöksen täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, kun toiminta järjestetään lupapäätöksen määräysten mukaisesti. Hakijan on asetettava lu pamääräysten muuttamisen varalle (kymmenen tuhan nen) vakuus ( YSL 101 ) Päätöksen voimassaolo

15 15(16) Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli toiminta muuttuu tai olennaisesti laajenee, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa. Lupamääräysten tarkistaminen Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä mennessä. Lupaviranomainen voi määrätä tekemään hakemuksen lupamääräysten tarkistamiseksi tai tarkistaa lupaehtoja, jos toiminta muuttuu tai jos on aihetta epäillä, että tässä luvassa annetut ehdot eivät ole riittävät estämään luonnon vahingollista muuttumista tai vaaraa terveydelle tai viihtyisyyden melkoista vähenemistä tai muuta näihin rinnastettavaa edun loukkausta, tai jos se on tarpeen toiminnan tarkkailemiseksi. Ehtoja voidaan myös lieventää tai vähentää, jos huomataan, että vahingolliset ympäristövaikutukset saadaan riittävästi estettyä väljemminkin ehdoin. (YSL 4, 42, 43, 46, 55 ja 58 ) Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 ) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunnan hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 :n mukaan on LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Päätös liitteineen toimitetaan hakijalle tiedoksisaantitodistuksella ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tavallisena kirjeenä. Tervolan kunta pitää päätöksen nähtävillä. Valitusaikana päätös on nähtävillä internetissä Tervolan kunnan ja Tornion kaupungin sivuilla ilman liitteitä. Tieto päätöksestä Tieto päätöksestä annetaan Tervolan kunnan ilmoitustaululle julkipantavalla kuulutuksella. Päätöksen antamisesta ilmoitetaan kirjeitse niille, joille on annettu erikseen tieto hakemuksen vireillä olosta. Ilmoituksessa mainitaan mm. paikka, jossa päätös on nähtävillä sekä päätöksen valitusaika. MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunnalle. Valitusaika päättyy Päätökseen liitetään valitusosoitus. (YSL 96, HlkL 14 )

16 16(16) SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (YSL) 86/2000:2-8, 21, 28, 31, 34, 35, 37, 38, 41-43, 45-46, 52-56, 58, 62, 75-76, 81, 83, 96, 101 ja 105 Ympäristönsuojeluasetus (YSA) 169/2000: 1, 7, 16-19, 30 ja 37 Jätelaki (JL) 646/2011: 5, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 28, 29 ja 72 Jäteasetus (JA) 179/2012: 8, 9, 12, 13, 17, 20, 22, 24 ja 25 Hallintolaki (HL) 434/2003: 5, 43-45, 47 ja 54 Hallintolainkäyttölaki (HlkL) 586/1996: 14 Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/1992 Perämeren jätelautakunnan alueen yleiset jätehuoltomääräykset (JHM) Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa, Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunta (YsvoT) VIITTEET: 1. Tervolan saha ja Höyläämö, ympäristölupahakemus, Muistio katselmuksesta LIITE: Asemapiirros

JM-CONSTRUCTION OY:N YMPÄRISTÖLUPA BETONI-, TERÄSBETONI- JA TIILIJÄTTEEN VARASTOINNILLE JA MURSKAUKSELLE

JM-CONSTRUCTION OY:N YMPÄRISTÖLUPA BETONI-, TERÄSBETONI- JA TIILIJÄTTEEN VARASTOINNILLE JA MURSKAUKSELLE TORNION, KEMINMAAN JA TERVOLAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio puh. 040 770 3239 / 050 566 4195 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2/2012 Annetaan julkipanon jälkeen 8.10.2012 dnro 595/55.983/2012 YMP

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2010/2 Dnro ESAVI/249/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.9.2010 ASIA Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 1 Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristö- ja rakennuslautakunta 24.4.2014 36 Dnro 524/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.5.2014 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

Ympäristölupapäätös. Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010

Ympäristölupapäätös. Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 Etelä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 ASIA Päätös Tramel Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 119 20.11.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 786/11.01.00/2012 Ymplk 119 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS Teknisten palveluiden lautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS Asia: Valmistelija: Lupaviranomainen: Päätöspäivä: Päätös T. Isokungas Ky:n ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144 Ympäristölautakunta 70 12.08.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Ylä-Savon Sora Ay 138/11.01.00/2013 Ymplk 70 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot

JOUTSAN EKOKAASU OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, BIOKAASULAITOS

JOUTSAN EKOKAASU OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, BIOKAASULAITOS Teknisen lautakunnan lupajaosto 31 05.05.2011 JOUTSAN EKOKAASU OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, BIOKAASULAITOS 11/60/602/2011 Lupaj 31 ASIA Joutsan Ekokaasu Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta koskien

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS-TILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS-TILANNE TOIVAKAN KUNTA YMPÄRISTÖJAOSTO PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 30.6.2014 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee olemassa

Lisätiedot

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne.

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne. liite 2 14.01.2015 1 Kajaanin ympäristölupaviranomainen Pohjolankatu 13 87100 Kajaani RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2009 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulain Rauhankatu 3 27 :n mukaisessa 18100 HEINOLA ympäristölupa-asiassa Päätös on annettu julkipanon jälkeen 27. 5.

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011

Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Plastilon Oy:n

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto.

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto. 1 Kemin kaupunki PÄÄTÖS Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi Dnro 411/11.01.00/2014 Annettu julkipanon (21.05.2015) jälkeen 1. ASIA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2. HAKEMUS Kemin Ajoksen satama

Lisätiedot

Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012. Liike- ja yhteisötunnus: 0208201-1

Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012. Liike- ja yhteisötunnus: 0208201-1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012 ASIA Romuajoneuvojen purkutoiminta, Jyväskylä HAKIJA Jyväskylän Ammattiopisto Viitaniementie

Lisätiedot