Annetaan julkipanon jälkeen Tornio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Annetaan julkipanon jälkeen 25.06.2012 95400 Tornio"

Transkriptio

1 TORNION, KEMINMAAN JA TERVOLAN YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 Annetaan julkipanon jälkeen Tornio dnro 166/55.983/2012 puh YMP TERVOLAN SAHA JA HÖYLÄÄMÖ OY:N YMPÄRISTÖLUPA TUKINLAKITTELUUN, SA- HAUKSEEN, KUIVAUKSEEN, KUIVAHALKAISUUN, HÖYLÄYKSEEN, MAALAUKSEEN JA JATKOJALOSTUKSEEN TERVOLAN HASTINKANKAALLA Valmistelija ympäristöpäällikkö Aapo Mäenpää: ASIA Tervolan Saha ja Höyläämö Oy hakee ympäristölupaa tukinlajitteluun, sahaukseen, kuivaukseen, kuivahalkaisuun, höyläykseen, maalaukseen ja jatkojalostukseen. Kyseessä on vanha toiminta. Hakemukseen sisältyy esitys täytäntöönpanoluvasta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Päätös sisältää ratkaisun ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta hakemuksesta mahdollisesta muutoksen hausta huolimatta HAKIJA Tervolan Saha ja Höyläämö Oy Vuokilantie Tervola Liike- ja yhteisötunnus: Yhteyshenkilö Jouni Vuokila TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Tervolan Saha ja Höyläämö Oy harjoittaa mekaanista puunjalostusta Tervolan Hastinkankaalla, tiloilla , , , , ja LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen 1 1f-kohdan mukaan tulee sahalaitoksella, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään m 3 vuodessa sahatavaraa, olla ympäristölupa. Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään (Dnro 1919/1/04, ) vel voittanut hakemaan ympäristöluvan koko toiminnalle. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetuksen 7 1a- kohdan mukaan lupahakemuksen mukaisen toiminnan lupaviranomaisena toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona Tervolan kunnassa toimii Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunta. Toimipaikat: Tornio Keminmaa Tervola Puhelin ja sähköposti: Suensaarenkatu 4 Kunnantie 3 Keskustie 81 Puh. (016) (vaihde) TORNIO KEMINMAA TERVOLA

2 2(16) ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupa on tullut vireille Kalervo Vuokilan allekirjoittamalla ympäristölupahakemuksella (1). Hakemusta on täydennetty ja pidettyjen neuvotteluiden sekä ja annettujen lisäselvitysten pohjalta. Lupahakemus on siirtynyt Tornion, Ke minmaan ja Tervolan ympäristölautakunnan ratkaistavaksi. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, ALUEEN KAA VOITUSTI- LANNE Tervolan Saha ja Höyläämö Oy:llä on Tervolan kunnan ympäristölautakunnan antama ympäristölupa sahalaitoksen sijoittamiselle, tukinlajittelulaitokselle ja tukinlajittelulaitoksen muutokselle. Kemijokivarren osayleiskaavassa alue on merkitty teollisuusalueeksi. Alueella on voimassa oleva asemakaava, jossa se on merkitty teollisuus- ja/tai varastorakennusten korttelialueeksi. TOIMINNAN SIJAINTI JA SEN YMPÄRISTÖ Toiminta sijaitsee Hastinkankaan teollisuusalueella, joka on kangasmaastoa. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä alueen välittömässä läheisyydessä ole vesistöjä. Toiminta sijoittuu vilkasliikenteisen E4-tien ja maantie 929 kulmaukseen. Teollisuusalueen läheisyydessä ei ole suojelualueita. Alueen lähistöllä on jonkin verran asutusta, lähinnä em. teiden vastakkaisella puolella. Asutus aivan alueen lähistöllä on yrityksen omistajien perheiden asuntoja. Alueen länsipuolella on pääasiassa metsää. TOIMINTA Yleiskuvaus Tervolan Saha ja Höyläämö valmistaa puutavaratuotteita kuusitukeista ja muilta sahoilta tulevasta raakasahatavarasta jatkojalostamalla sitä. Tuotteiden valmistusvaiheisiin kuuluu tukkien lajittelu, kuorinta, sahaus, kuivaus, kuivahalkaisu, höyläys, maalaus/jatkojalostus ja paketointi. Toiminta on kahdessa vuorossa klo 7-22 välisenä ai kana. Raaka-aineet, tuotteet ja polttoaineet Puutavaraa sahataan vuosittain k-m 3. Raa kasahatavaraa jalostetaan vuosittain k-m 3. Sahattua puutavaraa tuotetaan vuosittain k-m 3, höylättyä ja jatkojalostettua puutavaraa k-m 3. Tuotantoprosessin sivutuotteena syntyy vuosittain ha ketta i-m 3,kuorta i-m 3, sahanmuhaa i-m 3 ja höylänpurua i-m 3. Pohjamaalia käytetään vuosittain l, polttoöljyä l ja voiteluaineita 2t. Puun kuorta ja höylän purua käyte tään oman

3 3(16) lämpölaitoksen polttoaineena vuosittain 9000 i-m 3. Talous- ja prosessivettä käytetään vuosittain 900 m 3, josta osa käytetään terien jäähdytykseen ja imeytyy sahanmuhiin. Sähköenergiaa käytetään vuosittain 2000 MWh. Oma lämpölaitos tuottaa lämpöenergiaa 8000 MWh /vuosi omaan käyttöön. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Hakemuksen mukaan toiminnalla ei ole vaikutusta yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen. Laitoksen toiminta ei vaikuta luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin ja rakennettuun ym päristöön. Osa ympäristössä olevasta asutuksesta on tullut laitok sen olemassaolon jälkeen. Hakemuksen mukaan toiminnalla ei ole vaikutusta vesistöön ja sen käyttöön, ilmaan joutuvien päästöjen vaikutuksia eikä vaikutuksia maaperään ja pohjaveteen. Päästöt ilmaan Hakemuksen mukaan tuotantolaitokselta ei aiheudu tuotantoprosessista peräisin olevia ilmapäästöjä. Kuivauksen yhteydessä haihtuu ilmaan vesihöyryn mukana puuaineksesta peräisin olevia helposti haihtuvia yhdisteitä, jotka hakemuksen mukaan eivät ole haitallisia. Laitoksen sisäinen liikenne sekä valmiin sahatavaran kuljetus aiheuttavat normaaleja liikenteestä johtuvia pakokaasupäästöjä. Melu Hakemuksen mukaan laitoksen toiminnasta aiheutuu jonkin verran melua. Melua aiheuttavat tuotannon eri työvaiheet sekä pyöräkuormaajien käyttö. Alueella on hakemuksen mukaan tehty melumittaus vuosina 1999, 2001 ja 2005, jonka mukaan VNp:n 993/1992 melulle annetut ohjearvot eivät ylity. Hakemuksen mukana on myös Ramboll Analytics Oy:n vuonna 2008 Hastinkankaan alueelta tekemä meluselvitys. Toiminta ei ole hakemuksen mukaan oleellisesti muuttunut vuoden 2005 melumittauksen jälkeen. Melun leviämistä ympäristöön estävät tehdasalueen rajoille rakennetut varastorakennukset sekä pohjoispäähän tehty meluvalli. Pyöräkuormaajat ovat suhteellisen uudenaikaisia ja mahdollisimman vähän melua aiheuttavia. Hakemuksen mukaan laitoksen melupäästöjen vaiku tukset ympäristöön ovat vähäiset. Sahan läheisyydessä on vain muutamia asuttuja taloja. Laitoksen melu häipyy mm. liikenteen aiheuttamaan taustameluun. Jätteet Sivutuotteiksi luokiteltavat puunkuori, sahanmuha ja höylänpuru hyödynnetään energiantuotannossa. Niin ikään sivu tuotteeksi luettava sahahake hyödynnetään edelleen metsäteolli suuden raaka-aineena. Polttokelpoinen jäte koostuu tuotantotilojen siivouk sen yhteydes-

4 4(16) sä kerätystä puujätteestä, jossain määrin lumen- ja hiekansekaisesta kuoresta sekä pakkauspaperista ja PET-muovi vanteesta. Kerätty polttokelpoinen jäte osin murskataan ja sekoi tetaan muun polttoaineen joukkoon, joka toimitetaan laitoksen ul kopuoliseen käyttöön. Poltettavan puujätteen määrä on vuosittain noin 50 i-m 3. Omalla lämpölaitoksella poltetaan vain haketta ja muuta puhdasta puujätettä. Lämpölaitokselta muodostuva kuiva tuhka (n. 18 i-m 3 /vuosi) käytetään hakemuksen mukaan metsälannoitukseen. Kierrätettävään metallijätteeseen luokiteltava puuta varapakettien sidontavanne ja huoltotöissä tuleva metalliromu ke rätään omaan kierrätyspaikkaansa ja alan yrittäjä toimittaa ne hyötykäyttöön. Keräyspaperia syntyy lähinnä toimistossa ja se toimi tetaan hyötykäyttöön. Hyötykäyttöön ja polttoon soveltumaton jäte (lähinnä sosiaalitilojen talousjäte) toimitetaan sekajätteenä kaatopaikalle. Tämän jätteen määrä on 5 m 3 Vaaralliset jätteet (loisteputket, monimetallilamput, akut, paristot ja maalipurkit) kerätään omaan kierrätyspaikkaansa, mistä ne toimitetaan kunnan vaarallisten jätteiden keräilypistee seen. Käytöstä poistetut moottori-, hydrauliikka- ja vaihteistoöljyt käytetään hakemuksen mukaan kuljettimien voiteluun, josta se imeytyy sahanmuhaan ja kulkeutuu edelleen polttoon. Jäteöljyjen enimmäismäärä on noin 0.5 tonnia vuodessa. Tiedot vedenhankinnasta ja -käytöstä Vesi hankitaan kunnalliselta vesilaitokselta. Sosiaalitilojen jätevedet imeytetään saostuskaivojen kautta maaperään. Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta Hakemuksen mukaan tuotantoon käytettävä tekniikka on nykyaikaista, automatisoitua ja mahdollisimman vähän raaka-ainetta kuluttavaa. Sahaustekniikkana on pelkkahakkuri / pyörösahalinja. Laitteistot ovat mahdollisimman vähän energiaa kuluttavia. Tuotantotekniikka on mahdollisimman vähän melupäästöjä aiheuttavaa. Hakemuksen mukaan käytettävä tek niikka on parhainta käyttökelpoista tekniikkaa. Käyttö- ja päästötarkkailu Käyttötarkkailua suoritetaan visuaalisesti ja ääniha vainnoimalla. Kattilalaitoksen savukaasujen käyttötarkkailu tode taan ATK-laitteistojen avulla, joka myös tallentaa tiedot järjestel mään. Savukaasuista seurataan lämpötilaa (? C) ja jäännöshap pea (O 2 ), tulipesästä lämpötilaa. Kattilalaitoksen hoitaja tarkkai lee palamisprosessia ja polttoseoksia päivisin. Tiedot säädöistä poikkeavista

5 5(16) olosuhteista tulevat hälytysjärjestelmään. Päästötarkkailu suoritetaan visuaalisesti. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Lupahakemuksesta on kuulutettu Tervolan kunnan ilmoitustaululla ja internetissä Tervolan kunnan si vuil la. Hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä Tervolan kunnanvi rastossa samana aikana. Hakemuksesta on ilmoi tettu Joki posti-lehdessä Hakemuksesta on annet tu lähetetyillä saantitodistuskirjeillä tieto naapu reille: Alatalo Markku, Ranta Esko, Sivonen Tarmo, Ranta torikka Pentti, Takkunen Yrjö prk, Kasala Jorma, Tainio Al li, Napapii rin Kuljetus Oy, Vuokila Mauno, Eilittä Ari, Tau riainen Pertti, Tauriainen Vieno, Tarkiainen Ilpo, Tarkiainen Lauri kp, Tarkiai nen Matti, Hast Jarkko, Vuokila Lea, Puu runen Seppo, Tervo lan kunta, Hast Salli, Oikarinen Sisko, Hast Raisa, Ph-Rauta rakenne Oy, Lapin ELY-keskus, Hal likainen Erkki, Häyhä Riit ta, Ranta Martta, Sivonen Mervi, Alaollitervo Esa, Eilittä Sari, Vuokila Terttu ja Ranta Arto. Postista noutamatta jätetyt kirjeet lähetettiin normaali na diari oituina kirjeinä Tarkastus kiinteistöllä Alueella suoritettiin tarkastus klo 9 ja katsel mus klo 10 (2). Katselmuksesta oli ilmoitettu kirje Lausunnot ja muistutukset. Hakemuksesta pyydettiin lausunnot terveystarkastaja Jukka Timoselta ja Lapin Pelastuslaitokselta (Sanna Leiviskä) Lapin Pelastuslaitos : Lapin Pelastuslaitos on tarkastellut Tervolan Saha ja Höyläämö Oy:n ympäristölupahakemusta omaan toimintaympä ristöönsä liittyen ja esittää huomioitavaksi seuraavaa: Tulipaloa sammutettaessa osa sammutusvedestä höyrystyy tulipalon synnyttämän kuumuuden vuoksi ja osa imey tyy palokohteen irtaimistoon ja rakenteisiin. Loppuosa on sammu tusjätevettä. Sammutusjäteveden mukana palokohteen ympäris töön saattaa kulkeutua tulipalossa syntyneitä haitallisia yhdisteitä tai kohteessa jo ennen paloa olleita kemikaaleja. Nämä aineet voivat aiheuttaa ympäristöhaittoja pintavesissä tai maaperässä. Vesistöön ja maaperään kohdistuvia vahinkoja arvioi taessa tulee huomioida myös sammutusvesien mahdollinen vaikutus. Terveystarkastaja Jukka Timonen : Tervolan Saha ja Höyläämö Oy on jättänyt Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakun nalle ympäristölupahakemuksen. Kysymyksessä on ympäristöluvan päivittäminen, joka koskee mekaanista puunjalostustoimintaa. Hakijan mukaan toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa. Laitoksen toiminta-aika on kahdessa vuo-

6 6(16) rossa kuutena päivänä viikossa klo Kiinteistölle ollaan rakentamassa uutta höyläämörakennusta vanhan tilalle. Rakennustarkastaja on myöntänyt em. toi menpiteelle rakennusluvan, jossa on edellytetty, että rakennus rakennetaan asemakaavamääräysten mukaisesti. Höyläämörakennus tulee olemaan umpinainen ja lisäksi rajalle on määrätty rakennettavaksi 3 m korkea meluaita. Terveydensuojelulainsäädännössä terveyshaitalla tarkoitetaan asuinympäristössä olevaa tekijää tai olosuhdetta, josta voi aiheutua sairautta tai sen mahdollisuutta. Saha- ja höyläämötoiminnan melusta voi aiheutua terveyshaittaa alueen asukkaille. Lisäksi toiminnasta voi aiheutua pölyhaittaa. Alueen välittömässä läheisyydessä olevat asuinrakennukset ovat 55 m ja 85 m päässä höyläämörakennuksesta. Asuinhuoneiden sisätilojen melutasojen ohjearvot ovat LAeq klo db ja klo dB.Vastaavat ohjearvot keittiössä ovat 40 db ja 40 db. Ramboll Analytics Oy on tehnyt Hastinkankaan alueella ulkomeluselvityksen 2007, jolloin keskiäänitasot olivat illalla db ja päivällä db. Sahalaitoksen toiminnassa ei ole selvityksen jälkeen tapahtunut oleellisia muutoksia melun suhteen. Edellä mainituilla perusteilla terveydensuojeluviranomainen olettaa etteivät naapurirakennusten sisätiloissa melutasot nouse ohjearvojen yläpuolelle. Pölyämisen ehkäisemiseksi alue on pinnoitettava ja tarvittaessa käytettävä riittävää pölynsidontaa. Perusteet: Terveydensuojelulaki (763/1994) ja terveydensuojeluasetus (1280/1994) Asumisterveysohje 03:1) Tervolan kunnanhallitus: Kunnanhallitus on lausunnossaan ( ) toden nut, ettei kun nalla ole huomauttamista ympäristölupahakemuk sesta. Hakemuksesta jätettiin yksi muistutus: Seppo Puurunen / asianajaja Aimo Tervahauta: Lupahakemuksessa on kysymys pääosin aikaisem min luvitetusta ja harjoitetusta toiminnasta. Siitä johtuen Puuru sella on jo tiedossa, toisin kuin hakemuksessa väitetään, toimin nasta aiheutuvat vaikutukset kiinteistölleen, asumiseen, yleiseen viihtyisyyteen ja terveyteen. Hakijan nykyisestä toiminnasta aiheutuu muistutuk sen tekijälle seuraavia haittoja : 1. Viljelyhaitat

7 7(16) Hakijan toiminnasta aiheutuu noki-, puupöly ja ajoneuvojen päästöhaittoja, joiden seurauksena Puurunen on joutunut mm. lopettamaan 15 vuotta harjoittamansa mansikanviljelyn. Tilan marjapensaat joudutaan vuosittain aina puhdistamaan vedellä ennen sadonkorjuuta. 2. Asumishaitat Kohdassa 1 mainitut päästöt tunkeutuvat asuin- ja varastotiloihin ja aiheuttavat ylimääräisiä puhdistustoimenpiteitä ja kustannuksia. Päästöt ja hakijan toiminnan tuottama melu alentavat huomattavasti asumisviihtyisyyttä ja aiheuttavat stressioireita. 3. Rakennuksille aiheutuvat haitat Kohdassa 1 tarkoitetut päästöt tuottavat rakennusten ulkopinnoille ja katoille pysyviä saastekerroksia ja aiheuttavat näin ylimääräisiä puhdistus- ja kunnostustarpeita. Toimenpide-ehdotukset Hakijat toiminnan edellä kohdissa 1-3 luetellut päästöt ja haitat eivät ole hallinnassa ja aiheuttavat muistutuksen tekijälle kohtuutonta haittaa. Ennen ympäristöluvan myöntämistä päästöjen ja melun määrä on selvitettävä perusteellisesti ja mikäli lupa myönnetään, päästöille on annettava päästörajat ja tarkkailuvelvoite. Haittojen pienentämiseksi teollisuusalue on aidattava vähintään 4 metriä korkealla, ääntä eristävällä aidalla ja päästöt minimoitava parhaalla käyttökelpoisella tekniikalla. 4. Haitat muulle ympäristölle ja toimenpide-ehdotus Teollisuusalueen laajat asfaltoinnit aiheuttavat sadevesien valumista hallitsemattomasti niin että vedet vaurioittavat mm. metsätietä. Ongelma tulee määrätä poistettavaksi riittävällä sadevesiviemröinnillä. Hakijan vastine Hakijalle varattiin tilaisuus antaa vastineensa lausuntoihin ja muistutuksiin mennessä. Vastinetta ei annettu. VIRANOMAISEN RATKAISU Ympäristölautakunta on tutkinut hakemuksen, annetut lausunnot ja tehdyt muistutukset. Lautakunta myöntää Tervolan Saha ja Höyläämö Oy:lle ympäristöluvan hakemuksen mukaiseen puunjalostustoimintaan tiloilla , , , , ja hakemuksen mukaiseen karttaliitteeseen merkityllä alueella. Tämä päätös korvaa kokonaisuudessaan Tervolan ympäristölau-

8 8(16) takunnan , ja antamat ympäristöluvat. Toimintaa tulee harjoittaa kohdassa : Toiminta ja sen sijainti esitetyllä paikalla noudattaen seuraavia lupamääräyksiä: LUPAMÄÄRÄYKSET 1. Alueella tuotettavan sahatavaran määrä voi olla enimmillään m 3 /v. Höylätyn ja jatkojalostetun puutavaran määrä saa olla enimmillään m 3 /v. Alueella olevan biopolttoainetta käyttävän kattilalaitoksen enimmäisteho saa olla enimmillään 2,2 MW. 2. Laitoksen toiminta-ajat Tukinlajittelu, sahaus ja jatkojalostustoiminta arkisin klo 7-22 Lämpövoimala ja kuivaamo jatkuvasti 3. Päästöt ilmaan Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta pölyhaittaa. Teiden ja muiden kulkualueiden pölyämistä on tarvittaessa estettävä. Purunpoistojärjestelmät on pidettävä kunnossa ja niiden toimintaa on säännöllisesti tarkkailtava. Toiminnanharjoittajan on esitettävä lupaviranomaiselle 8 kk kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta selvitys mahdollisuuksista vähentää purun lastauspaikan pölyämistä. Toiminnan aiheuttama hiukkaspitoisuus ei saa lähim missä altistuvissa kohteissa kokonaisleijuman osalta ylittää pi toisuutta 0,4 mg/m 3 toiminta-aikana määritettyjen kahden tun nin ajanjaksojen keskiarvona. Lupaviranomainen voi tarvit taessa määrätä luvan saajan selvittämään laitoksen toimin nasta aiheutuvat pölyhaitat lähimmissä altistuvissa kohteissa. (YSL 4, 5, 7 ja 43 ; NaapL 17 ) 4. Melu Toiminnasta syntyvää melua on tarkkailtava ja tarpeeton melu on estettävä. Toiminnan johdosta ekvivalenttimelutaso ei saa ylittää klo 7 22 välisenä aikana minään kuuden tunnin jaksona arvoa 55 dba eikä klo 22-7 arvoa 50 dba minkään asumiseen käytettävän kiinteistön pihalla. Tukinlajittelulaitoksen melusuojaus on pidettävä 4,2 m korkeana ja koko lajittelualueen mittaisena. Melusuojaus on pidettävä siistinä. Tukinlajittelulaitoksen kuljettimet on huollettava ja pidettävä toimintakunnossa niin, että laitoksen melutaso pysyy mahdolli-

9 9(16) simman alhaisena. Jos on aihetta epäillä, että toiminnasta aiheutuu nämä raja-arvot ylittävää melua, toiminnanharjoittajan on varmistettava melutaso melumittauksin. Mittausten tekijällä tulee olla riittävä kokemus ja asiantuntemus melumittauksista. Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristöpalvelut voi antaa täsmentäviä määräyksiä melumittauksista. (YSL 4, 5, 43, 46, 83, NaapL 17, VNp 993/1992) 5. Jätteet ja niiden käsittely sekä hyödyntäminen Maalijätteet, jäteöljyt, kiinteät öljyiset jätteet ja muut vaaralliset jätteet on kerättävä kukin jätelaji sille merkittyyn omaan, tiiviiseen astiaansa. Kaikkien vaarallisten jätteiden varastointi on tehtävä tiivispohjaisessa, reunakorokkein varustetussa, katetussa varastossa, niille selvästi merkityssä paikassa, erillään muista jätteistä. Varaston pohjan ja reunakorokkeiden tulee toimia altaana, joka estää vaarallisten jätteiden pääsyn maaperään, jos jätteen astiaan tulee vuoto. Vaaralliseen jätteeseen ei saa sekoittaa muuta ainetta eikä eri vaarallisten jätteiden laatuja saa sekoittaa keskenään. Vaaralliset jätteet on toimitettava asianmukaisen luvan saaneelle vastaanottajalle. Toimitettaessa vaarallisia jätteitä niiden vastaanottajalle on huolehdittava siitä, että jätteet on pakattu ja merkitty asianmukaisesti sekä tehtävä siirtoasiakirja. (YSL 4, 7, 8, 43, 45, JL 6, 13, 15, 16, 17, 20, 29 ja 120, JA 24, JHM ) Toimintaa tulee harjoittaa siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Jätteistä ei saa aiheutua epäsiisteyttä eikä haittaa ympäristölle tai terveydelle. Hyötykäyttökelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja toimitettava kyseisen jätelajin keräyspisteeseen tai muuten asianmukaisesti hyödynnettäväksi. Jätehuollossa tulee noudattaa Tervolan kunnassa voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä. Vain hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet voidaan toimittaa kaatopaikalle, mikäli ne eivät ole vaarallisia jätteitä. Polttokelpoisen muun kuin puhtaan puujätteen polttaminen on sallittua vain laitoksessa, jolla on lupa vastaanottaa em. jätettä- Jätteiden avopoltto on kiellettyä. (YSL 4, 43, 45, JL 4, 6, 13,15-17 ja 19, 51, JA 5, JHM 3-5, 9, 11, 26, 27 ) 6. Päästöt maaperään ja pohjavesiin Toiminnasta ei saa aiheutua maaperän, pintavesien tai pohjaveden pilaantumisvaaraa, terveydellistä haittaa tai muutakaan kohtuutonta rasitusta ympäristölle. Suojaus voidaan rakentaa myös muusta tiiviistä aineesta. (YSL 4-8, 42 ja 43, YSA 19 ) Polttoaineiden ja muiden ympäristölle haitallisten aineiden

10 10(16) pääsy maaperään sekä pohja- ja pintavesiin on estettävä tehokkaasti. (YSL 4, 7, 43 ja 45, JL 13 ) Koneiden ja laitteiden kunnossapidosta on huolehdittava. Öljyä tai muuta haitallista kemikaalia vuotavien autojen ja työkoneiden käyttö on kielletty. (YSL 4, 5, 7, 8 ja 43 ) Asfalttipihoilta tulevat hulevedet on johdettava maastoon niin, ettei niistä aiheudu naapurikiinteistöllä vettymishaittaa. Sosiaalitilojen jätevedet on käsiteltävä niin, ettei aiheuteta pilaantumista, sen vaaraa tai terveyshaittaa. (YSL 4, 5, 7, 8, 43 ) 7. Häiriötilanteisiin varautuminen ja niissä toimiminen Jos tapahtuu öljy- tai muu kemikaalivuoto tai muu ympäristö pilaanumisen vaaraa aiheuttava tapahtuma ( kuten melua tai muuta pääs töä ympä ris töön li säävä häi riö), on välittö mästi ryhdyt tävä tor junta toi men pi teisiin, joilla vaa ra pilaan tumi sen le viämi sestä saa daan pois tettua. Häi riös tä johtu vaa päästöä ai heuttava toi minta on kes keytet tävä heti ja häiriö on kor jatta va ennen toimin nan jat ka mista. Jos toiminnan harjoit taja ei ky kene varmuu della it se tor jumaan maaperän tai pohjaveden pi laantu mista, tuli paloa tai muuta vaarati lan netta, sen on hä ly tettä vä pelas tuslaitos apuun. Mahdol li simman pian eli vii meis tään heti välittömien torjuntatoi menpiteiden jälkeen häiriös tä, pilaan tumisesta tai sen vaa rasta on ilmoitettava Tervo lan ym pä ristönsuojelulle (puh tai ). Pu helinnumerot pelas tuslaitokselle ja ympäris tövi ranomaisel le on oltava esillä toi minta-alueella niin, että no pea tiedot taminen näille onnistuu. Mahdollisten palonal kujen sam muttamista var ten on oltava saatavilla sammutti met, joiden toiminta on varmistettu. (YSL 4, 5, 7, 8, 43, 76 ) 8. Muu rasitus ympäristölle sekä paras käyttökelpoinen tek niikka Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta rasitusta ympäristöl le. Jos toiminnasta tehdään perusteltavissa olevia valituksia ympäristönsuojeluviranomaiselle, on toiminnanharjoittajan tar vittaessa tehostettava valituksen kohteena olleiden seikkojen seurantaa toiminnassaan ja varmistettava, että ympäristölle ei aiheudu kohtuutonta rasitusta. (YSL 4, 5, 7, 8, 42, 43, NaapL 17 ) Toiminnanharjoittajan on seurattava toimialaansa liittyvien tekniikoiden kehittymistä ja otettava niitä soveltuvin osin käyttöön, jos näin voidaan vähentää ympäristön pilaantumisen vaaraa. (YSL 3-5, 42 ja 43, YSA 37 )

11 11(16) 9. Tarkkailu ja raportointi (YSL 43 ja 83 ) Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa toiminnasta. Kirjanpidosta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot: - laitoksen tuotantomäärät, työskentelyajat - päästöihin vaikuttavat huoltotoimet - jätteen määrä, kuvaus jätelajista sekä niiden kuljettajat, toimituspaikat ja ajat, - vaarallisen jätteen määrä, jäteluettelon mukainen jätteen nimike ja kuvaus jätelajista sekä olennaiset tiedot jätteen ominaisuuksista ja koostumuksesta, vaarallisen jätteen pääasialliset vaaraominaisuudet sekä jätteen vastaanottajan ja kuljettajan nimi ja yhteystiedot sekä jätteen käsittelytapa, - melu- ja pölymittausten tulokset - tiedot häiriö- ja onnettomuustilanteista sekä niihin liittyvistä toimenpiteistä. Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristönsuojelulautakunnalle. Yhteenveto kirjanpidosta on toimitettava Tervolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Kirjanpito on säilytettävä vähintään 10 vuotta. (YSL 4, 5, 43, 46, 83, JL 12, 118, 119, 120, 122, JA 20 ) Toiminnanharjoittajan on selvitettävä toiminnasta aiheutuvan pölyn määrä ympäristössä. Tarkkailusuunnitelma on esitettävä lupaviranomaiselle 8 kk kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Toiminnan suunnittelusta, valvonnasta, tarkkailusta, kirjanpidosta sekä ympäristövahinkojen torjunnasta vastaavan henkilön/henkilöiden yhteystiedot on ilmoitettava Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunnalle. Yhteystiedot on pidettävä ajantasaisina. (YSL 43, 46 ja 83, YSA 30 ) 10. Muut määräykset Henkilökunta ja alueella toimivat urakoitsijat tulee perehdyttää tämän ympäristöluvan ehtojen sekä poikkeuksellisten tilanteiden varalle. Henkilökunnan käytössä tulee olla riittävät laitosta koskevat käyttö- ja huolto-ohjeet kohteista, jotka on säännöllisesti tarkastettava turvallisen käytön varmistamiseksi. (YsL 43, YsA 19 ) Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen Mikäli toimintaa aiotaan muuttaa olennaisesti, toiminnanharjoittaja vaihtuu tai toiminta aiotaan lopettaa, on siitä ilmoitettava Tervolan ympäristönsuojeluviranomaiselle hyvissä ajoin ennen muutoksen tapahtumista. Yllättäen sattuvasta muutoksesta on ilmoitettava viimeistään sen tapahtuessa. (YSL 43, 46, 81 ja 83, YSA 30, JL 122 )

12 12(16) Luvan mukaisen toiminnan päätyttyä lupa-alue tulee siistiä ja mahdollisesti pilaantunut maaperä tulee puhdistaa. Toiminnan lopettamien yhteydessä tulee toiminnanharjoittajan pyytää ympäristötoimelta lopputarkastusta. (YSL 4, 5, 7, 43, 83, JL 13, JA 13 ) RATKAISUN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet Ympäristölautakunta katsoo tämän hetkisen tiedon mukaan, että alueella harjoitettu puunjalostustoiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain ja niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset ja toiminnassa voidaan noudattaa, mitä luonnonsuojelulaissa säädetään. Edellä mainitun perusteella ympäristölupa myönnetään. (YSL 41 ) Vastaus yksilöityihin muistutuksiin ja vaatimuk siin: Vastaus Seppo Puurusen muistutukseen: pidetyssä katselmuksessa (muistio) ei ilmennyt mi tään sellaista hakijan toiminnasta aiheutuvaa, naapuruussuhde lain tarkoittamaa pysyväistä, kohtuutonta haittaa, joka estäisi tai merkittävästi vaikeuttaisi puutarhatoimintaa muistuttajan alueella. Katselmuksen aikana ei Puurusen tontin rakennusten hirsipinnoil la ollut sellaista pölyä, jonka voitaisiin osoittaa tulleen sahaus- tai höyläystoiminnasta. Hakijalle asetetaan kuitenkin velvoite selvit tää toiminnasta syntyvän pölyn määrä lupaehdossa 9 ilmeneväl lä tavalla sekä lastauspaikan pölyämisen vähentämismahdollisuu det lupaehdossa 3 ilmenevällä tavalla. Toiminnasta ei tehdyn meluselvityksen perusteella ai heudu ohjearvoja ylittävää melua. Vanhan höyläämörakennuksen tilalle rakennetun uuden höyläämörakennuksen melupäästöt ovat oletettavasti pienemmät paremman äänieristyksen vuoksi. Myös purunpoistojärjestelmän uudistaminen ja sijoittaminen kauem maksi muistutuksen tekijän kiinteistöstä vähentää mahdollisia haittoja Vaaditun melusuojauksen osalta todetaan, että uu den höyläämörakennuksen rakennuslupaan sisältyy velvoite 3 m korkean meluaidan rakentamisesta. Asfalttipihalta tulevat vedet eivät aiheuta valittajan kiinteistölle haittaa. Muistutus on kuitenkin huomioitu lupaehtojen kohdassa 6 ilmenevällä tavalla. Vastaus Esa Rannan katselmuksessa esittämään vaatimukseen : Esa Rannan vaatimus melusuojauksen siistinä pitämisestä on huomioitu lupaehdossa 4 ilmenevällä tavalla. Luvan myöntämisen edellytykset Luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset huomioon ottaen, aiheudu terveyshaittaa, merkittä-

13 13(16) vää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän, pohjaveden tai vesistön pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä kohtuutonta haittaa naapureille. Toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Toiminta on sijoitettava siten, että toiminnasta ei aiheudu pilaantumisen vaaraa ja että pilaantumista voidaan ehkäistä. Hakijan esitykseen luvan täytäntöön panemisesta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta voidaan suostua, koska puunjalostustoimintaa on harjoitettu alueella tässä laajuu dessa jo kauan. Ympäristölautakunnan tämän hetkisen tiedon mukaan luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät. Lupamääräysten perustelut Määräykset 1-6 ja 10 on annettu, jotta toiminnasta ei aiheutuisi merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa tai terveyshaittaa ja jotta ympäristön pilaantumisvaaraa ehkäistäisiin mahdollisimman tehokkaasti. Määräykset 5 ja 6 on annettu maaperän sekä pinta- ja pohjavesien suojelemiseksi. Toiminnanharjoittaja on vastuussa maaperän ja pohjaveden saastumisesta. Määräykset 5 ja 6 on annettu asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi ja jätteiden synnyn ehkäisemiseksi. Jätteistä ja jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jäte on hyödynnettävä, jos se teknisesti on mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia. Jätteiden hyödyntäminen ja loppukäsittely on tehtävä laitoksessa, jolla on siihen lupa. Määräys 4 on annettu asutukselle ja muille häiriintyville kohteille aiheutuvan meluhaitan ehkäisemiseksi. Melutasojen raja-arvot perustuvat valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvoista (993/1992). Melumittaukset ovat tarpeen, jotta saadaan selville toiminnan todellinen äänitaso, jos sen epäillään ylittyvän. Mittaustulosten perusteella voidaan arvioida tarvetta lisätä meluntorjuntatoimia tai muuttaa toimintaa muutoin. Häiriötilanteita koskeva määräys 7 on annettu poikkeuksellisista päästöistä aiheutuvien haittojen minimoimiseksi. Häiriötilanteisiin varautuminen ennakolta ja mahdollisimman nopea toiminta häiriötilanteissa on tarpeen ympäristö- ja terveyshaittojen estämiseksi. Häiriötilanteista, vahingoista, onnettomuuksista ja niihin liittyvistä korjaavista toimista ilmoittaminen valvontaviranomaisille on tarpeen mahdollisimman pian, jotta häiriöistä aiheutuvia ympäristöhaittoja ja niiden torjumista voidaan valvoa ja ottaa kantaa mah-

14 14(16) dollisiin häiriöistä johtuviin valituksiin. Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista ja niiden vähentämismahdollisuuksista. Luvan voimassaoloaikana tekniikka voi kehittyä ja luvanhaltija on velvollinen ottamaan käyttöön parasta käyttökelpoista tekniikkaa lupamääräyksistä huolimatta (määräys 8). Määräys 9 tarkkailusta, kirjanpidosta ja raportoinnista on tarpeen toiminnan valvomiseksi. Toiminnanharjoittajan ja viranomaisen on pystyttävä olemaan selvillä siitä, että laitos toimii, kuten on tarkoitettu ja ilmoitettu, sekä toiminnan aiheuttamista mahdollisista haitoista ja vaaroista, jätteistä sekä säädösten noudattamisesta. Viranomaisella tulee toiminnan valvomiseksi olla tiedossaan toiminnan yhteyshenkilö, jolta saa tietoa toiminnasta ja sen ympäristövaikutuksista. Määräyksessä 9 on luvassa määritellylle kirjanpidolle määrätty pitkä säilytysaika, jotta siinäkin tapauksessa, että vasta myöhemmin huomataan toiminnan aiheuttaneen pilaantumista, olisi tallella tietoja, joiden perusteella toimintaa ja sen mahdollisesti aiheuttamaa pilaantumista voitaisiin arvioida. Luvan haltijan on ilmoitettava olennaisesta muutoksesta hyvissä ajoin ennen muutosta Tervolan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jotta voidaan arvioida muutoksen aiheuttamat ympäristövaikutukset sekä ympäristöluvan muutostarve (määräys 10). Määräys 10 on annettu, jotta voidaan valvoa, että toiminnasta ei sen lopettamisen jälkeenkään aiheudu haittaa ympäristölle. PÄÄTÖKSEN NOUDATTAMINEN MUUTOKSEN HAUSTA HUO- LIMATTA, LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPA MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Päätöksen noudattaminen muutoksenhausta huolimatta Lupaviranomainen määrää, että toimintaa voidaan jatkaa tämän lupapäätöksen mukaisesti mahdollisesta muutok senhausta huolimatta. Lupaviranomainen katsoo, että toiminnan jatkamisel le muutoksenhausta huolimatta on ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen perusteltu syy. Tämän lupapäätöksen täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, kun toiminta järjestetään lupapäätöksen määräysten mukaisesti. Hakijan on asetettava lu pamääräysten muuttamisen varalle (kymmenen tuhan nen) vakuus ( YSL 101 ) Päätöksen voimassaolo

15 15(16) Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli toiminta muuttuu tai olennaisesti laajenee, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa. Lupamääräysten tarkistaminen Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä mennessä. Lupaviranomainen voi määrätä tekemään hakemuksen lupamääräysten tarkistamiseksi tai tarkistaa lupaehtoja, jos toiminta muuttuu tai jos on aihetta epäillä, että tässä luvassa annetut ehdot eivät ole riittävät estämään luonnon vahingollista muuttumista tai vaaraa terveydelle tai viihtyisyyden melkoista vähenemistä tai muuta näihin rinnastettavaa edun loukkausta, tai jos se on tarpeen toiminnan tarkkailemiseksi. Ehtoja voidaan myös lieventää tai vähentää, jos huomataan, että vahingolliset ympäristövaikutukset saadaan riittävästi estettyä väljemminkin ehdoin. (YSL 4, 42, 43, 46, 55 ja 58 ) Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 ) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunnan hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 :n mukaan on LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Päätös liitteineen toimitetaan hakijalle tiedoksisaantitodistuksella ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tavallisena kirjeenä. Tervolan kunta pitää päätöksen nähtävillä. Valitusaikana päätös on nähtävillä internetissä Tervolan kunnan ja Tornion kaupungin sivuilla ilman liitteitä. Tieto päätöksestä Tieto päätöksestä annetaan Tervolan kunnan ilmoitustaululle julkipantavalla kuulutuksella. Päätöksen antamisesta ilmoitetaan kirjeitse niille, joille on annettu erikseen tieto hakemuksen vireillä olosta. Ilmoituksessa mainitaan mm. paikka, jossa päätös on nähtävillä sekä päätöksen valitusaika. MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunnalle. Valitusaika päättyy Päätökseen liitetään valitusosoitus. (YSL 96, HlkL 14 )

16 16(16) SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (YSL) 86/2000:2-8, 21, 28, 31, 34, 35, 37, 38, 41-43, 45-46, 52-56, 58, 62, 75-76, 81, 83, 96, 101 ja 105 Ympäristönsuojeluasetus (YSA) 169/2000: 1, 7, 16-19, 30 ja 37 Jätelaki (JL) 646/2011: 5, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 28, 29 ja 72 Jäteasetus (JA) 179/2012: 8, 9, 12, 13, 17, 20, 22, 24 ja 25 Hallintolaki (HL) 434/2003: 5, 43-45, 47 ja 54 Hallintolainkäyttölaki (HlkL) 586/1996: 14 Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/1992 Perämeren jätelautakunnan alueen yleiset jätehuoltomääräykset (JHM) Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa, Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunta (YsvoT) VIITTEET: 1. Tervolan saha ja Höyläämö, ympäristölupahakemus, Muistio katselmuksesta LIITE: Asemapiirros

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Valmistelija ympäristöpäällikkö Aapo Mäenpää:

Valmistelija ympäristöpäällikkö Aapo Mäenpää: TORNION, KEMINMAAN JA TERVOLAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio puh. 040 7555891 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2/2012 Annetaan julkipanon jälkeen 25.06.2012 dnro YMP 19.06.2012 TERVOLAN SAHA JA

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS: SOUTH WEST KARTING FIN RY. YMPLTK 44 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisesta South West Karting FIN ry:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee moottoriurheiluradalle myönnetyn

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p.

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p. Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA Destia Oy Korjaamotie 5 49400 Hamina Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Valmistelija ympäristöpäällikkö Aapo Mäenpää: Y h t e y s h e n k i l ö Jussi Vaara 0400 393072 jussi.vaara@veljeksetvaara.fi

Valmistelija ympäristöpäällikkö Aapo Mäenpää: Y h t e y s h e n k i l ö Jussi Vaara 0400 393072 jussi.vaara@veljeksetvaara.fi MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUT LUPAPÄÄTÖS 1/2015 Annettu julkipanon jälkeen 23.02.2015 1(14) 782/55.983/2013 VELJEKSET VAARA OY:N YMPÄRISTÖLUPA MEKAANISEEN PUUNJALOSTUSTOIMINTAAN (SAHAUS, HÖYLÄYS, MÄÄRÄMITTAKATKAISU

Lisätiedot

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU VAASAN HALLINTO-OIKEUS Valitus ympäristöluvasta/ Turun Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien maastoharjoittelurata/liedon Rakennus- ja ympäristölautakunta 101/25.6.2008 (Ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 17.2.2003 Kokouspvm 13. 2.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS Teknisen lautakunnan lupajaosto 42 30.06.2009 ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS 34/60/602/2009 Lupaj 42 ASIA LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI ASIAN VIREILLE

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro /15 Ympäristösihteeri

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro /15 Ympäristösihteeri Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA KFS Finland Oy Kellokukantie 4 01300 Vantaa Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5

Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 709 07.11.2006 1 Ymp 995-2003 (235) Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5 Ympkaalk 709 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Osuuskauppa Keskimaa

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen Tekninen lautakunta 33 17.06.2015 Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen 1. ASIA Ympäristölupa

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/VEIKKO LEHTI OY Veikko Lehti Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee paperin/pahvin siirtokuormausaseman toimintaa ja hiekanerotuskaivojätteiden

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

KTK-TORNIO OY:N YMPÄRISTÖLUPA BETONI-, TIILI- JA ASFALTTIJÄTTEEN VASTAANOTTOON JA MURSKAUKSEEN SEKÄ KALLION LOUHINTAAN JA LOUHEEN MURSKAUKSEEN

KTK-TORNIO OY:N YMPÄRISTÖLUPA BETONI-, TIILI- JA ASFALTTIJÄTTEEN VASTAANOTTOON JA MURSKAUKSEEN SEKÄ KALLION LOUHINTAAN JA LOUHEEN MURSKAUKSEEN TORNION, KEMINMAAN JA TERVOLAN YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 Annetaan julkipanon jälkeen 22.5.2012 95400 Tornio dnro 272/55.983/2012 puh. 050 566 4195 YMP 15.5.2012, 67

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Ympäristölautakunta Ypv/3 18.09.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Ympäristölautakunta Ypv/3 18.09.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) 270 Alfrane Oyn ympäristöluvan raukeaminen HEL 2012-011699 T 11 01 00 00 Päätös Asian käsittely Luvanhaltija päätti Alfrane Oy:n kalankäsittelylaitoksen ympäristöluvan

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro KAS-2005-Y-305-111 Annettu julkipanon jälkeen 25.10.2005 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta. LUVAN HAKIJA Koskenheimo Ky,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012. Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012

Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012. Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012 KERIMÄEN KUNTA PÄÄTÖS Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA VIREILLETULO 27.6.2012 Päätös Kerimäen kunnan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 229/2012/1 Dnro ESAVI/34/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 PÄÄTÖS Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 ASIA Viljo Viljanmaan Nahkatehdas Oy:n ympäristölupahakemus, Seinäjoki HAKIJA Viljo Viljanmaan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 18.11.2002 Kokouspvm 14.11.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 19.4.2004 Kokouspvm 15.4.

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 19.4.2004 Kokouspvm 15.4. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 19.4.2004 Kokouspvm 15.4.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 :n 1 momentti

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 :n 1 momentti Ympäristö- ja terveyslautakunta 16 25.03.2015 Siikaisten kunnan maankaatopaikan ympäristölupa Ympäristö- ja terveyslautakunta 16 Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Valmistelija: terveystarkastaja Elina Seppälä. Laitos Ulkona sijaitseva moottoriurheilurata Sijaitsee osoitteessa Torrontie 161, 39930 Karvia.

Valmistelija: terveystarkastaja Elina Seppälä. Laitos Ulkona sijaitseva moottoriurheilurata Sijaitsee osoitteessa Torrontie 161, 39930 Karvia. Ympäristö- ja terveyslautakunta 23 09.10.2014 Karvian Ratayhdistys RY:n moottoriurheiluradan ympäristölupa Ympäristö- ja terveyslautakunta 23 Valmistelija: terveystarkastaja Elina Seppälä Luvan hakija

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/2015 1 (7) 363 Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemus rengasrouheen käyttämiseksi tulvasuojarakenteessa HEL 2015-009557 T 11 01 00 00 Päätös Hakija

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus Ympäristölupa Tärkein ympäristönsuojelulainsäädännön ennakkovalvontainstrumentti kuuluu hallinnollisiin ohjauskeinoihin on yksilöllinen hallintopäätös korostaa mm. ennalta varautumisen periaatetta Ympäristöluvat

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa. PÄÄTÖS Nro 3/2015/1 Dnro ISAVI/55/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2015 ASIA Varkauden tehtaiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Varkaus, Joroinen ja Rantasalmi HAKIJA

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille.

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille. Ymp.ltk 16.3.2010 Liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten PL 6 tarkistamisesta 44201 Suolahti Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 632 3318 Pvm 23.3.2010 Dnro

Lisätiedot

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku.

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku. Etelä-Suomi Päätös Nro 10/2012/1 Dnro ESAVI/307/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2012 ASIA Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa Etelä-Suomi Päätös Nro 73/2014/1 Dnro ESAVI/33/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2014 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen raaka-aineen varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) 13 Kuusakoski Oy:n ympäristölupa-asia HEL 2014-012351 T 11 01 00 00 Päätösehdotus Hakija päättää Kuusakoski Oy:n ympäristölupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 15.9.2003 Kokouspvm 11.9.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot