Suomen YK-nuorten Post kyselyn tulokset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen YK-nuorten Post-2015 -kyselyn tulokset"

Transkriptio

1 Suomen YK-nuorten Post kyselyn tulokset 1

2 YK-NUORTEN POST KYSELY Yhdistyneiden kansakuntien jäsenvaltiot sopivat vuonna 2000 vuosituhatjulistuksesta, jossa määriteltiin kahdeksan tavoitetta paremman ja oikeudenmukaisemman maailman rakentamiseksi. Tavoitteiden saavuttamisen takarajaksi asetettiin vuosi Aikarajan lähestyessä keskustellaan parhaillaan uusista vuosituhattavoitteista eli kestävän kehityksen tavoitteista. YK on kutsunut näihin keskusteluihin mukaan jäsenvaltioiden lisäksi myös kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Suomen YK-nuoret ja sen jäsenjärjestöt osallistuvat keskusteluun tuomalla esiin suomalaisten nuorten näkökulmia. KYSELYN RAKENNE Nuoret muodostavat merkittävän osan maailman väestöstä ja he tulevat kantamaan tänä päivänä tehtyjen päätösten seuraukset vielä vuosikymmenten ajan. Suomessa vuotiaita nuoria on noin miljoona 1. Nuorten kuunteleminen ja osallistaminen päätöksentekoprosesseihin on tärkeää. Suomen YK-nuoret on kartoittanut suomalaisten nuorten mielipiteitä kestävän kehityksen tavoitteista kansallisen kyselyn avulla. Kyselyn tavoitteena oli selvittää, mitkä teemat ovat nuorille etusijalla parempaa maailmaa rakennettaessa. Lisäksi tavoitteena oli tiedottaa nuoria käynnissä olevasta Post prosessista ja saada heidät pohtimaan sen merkitystä sekä itselle että muille nuorille ympäri maailmaa. Kysely toteutettiin vaapaaehtoisvoimin keväällä 2014 kuuden viikon aikana helmi-huhtikuussa. Kyselyä pyrittiin jakamaan maantieteellisesti mahdollisimman laajasti Suomen YK-nuorten jäsenjärjestöjen ja aktiivien tuella. Vastauksia kerättiin sähköisellä e-lomakkeella, jota levitettiin sosiaalisen median sekä koulujen ja oppilaitosten sähköpostilistojen kautta. Sosiaalisessa mediassa nuoria pyrittiin tavoittamaan monipuolisesti levittämällä kyselyä eri kanavien kautta esimerkiksi ammattikoulujen, lukioiden tai harrasteryhmien Facebook -sivuilla. Muutamia vastauksia saatiin myös paperisella lomakkeella. Kysely koostui monivalintakysymyksistä ja avoimista vastauksista. Monivalintaosiossa vastaajia pyydettiin valitsemaan 18 vastausvaihtoehdosta kuusi itselleen tärkeintä teemaa. Vastaajilla oli mahdollisuus kertoa perusteellisemmin omista mielipiteistään avoimessa osiossa. Kysely pidettiin tietoisesti lyhyenä ja nopeana täyttää korkeamman vastausprosentin saavuttamiseksi. Rakenteeltaan kysely muistutti YK:n My World kyselyä. 2 My World 2015 on YK:n virallinen kysely, jonka tarkoituksena on kerätä maailmanlaajuisesti yksittäisten ihmisten mielipiteitä siitä, mitkä asiat ovat heille etusijalla parempaa maailmaa rakennettaessa. Osa Suomen YK-nuorten kyselyssä olevista vastausvaihtoehdoista valittiin mukaillen YK:n kyselyn teemoja ja osa syntyi Suomen YK-nuorten jäsenien käymien keskusteluiden pohjalta. Vastausvaihtoehdoissa pyrittiin tuomaan esiin sekä maailmanlaajuisia teemoja kuten ilmastonmuutoksen pysäyttäminen ja yritysten vastuullinen toiminta että suomalaisia nuoria mahdollisesti lähemmin koskettavia teemoja kuten koulutus ja nuorten osallistuminen. Taustatiedoissa nuoret ilmoittivat ikäryhmänsä, asuinalueensa, sukupuolensa sekä pääasiallisen toimensa (katso kuvio 1). 1. Nuorisobarometri My World Tätä raporttia kirjoittaessa kysely on edelleen avoinna. 2

3 Sukupuolijakauma Asuinalue Ikäjakauma Pääasiallinen toimi Miehet 22% Pohjois-Suomi 5 % vuotta 13 % Peruskoulu 9.lk 1 % Naiset 78% Itä-Suomi 9 % vuotta 48 % Toinen aste 10 % Etelä-Suomi 76 % vuotta 39 % Korkeakoulu 74 % Länsi-Suomi 10 % Töissä 12 % Työtön 3 % Kuvio 1. Vastaajien taustatietoja 1008 MIELIPIDETTÄ/VASTAUSTA/AJATUSTA Nuorten vastausinnokkuus oli erittäin positiivinen yllätys: vastauksia kertyi yhteensä 1008 ympäri maata. Vastaajista kaksitoista prosenttia, 118 henkilöä, jätti myös avoimen vastauksen. Keskivertovastaaja on vuotias Etelä-Suomessa asuva nainen, joka opiskelee joko yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Kyselyssä nousi esiin kolme toisiinsa linkittyvää pääteemaa, jotka toistuivat vastaajien taustoista riippumatta. Ympäristö, eriarvoisuuden vähentäminen ja turvallinen elämä nähtiin avaimina paremman maailman rakentamisessa (katso kuvio 2). Nuoret mielsivät ympäristön, eriarvoisuuden, turvallisen elämän sekä talouden linkittyvän vahvasti toisiinsa. Tämä ilmeni erityisesti avoimissa vastauksissa, joissa vastaajat osoittivat näiden globaalien haasteiden olevan hyvin moniulotteisia ja toisiinsa sidoksissa. Lisäksi nuorten kommenteissa korostui globaalien haasteiden universaalisuus; ongelmat koettiin yhteisiksi ja maailmanlaajuisiksi. Nuorten osallistuminen päätöksentekoon sijoittui kyselyssä vähiten valittujen vastausvaihtoehtojen joukkoon. Vaikka suomalaisten nuorten tietämys yhteiskunnasta on kansainvälisten tutkimusten mukaan Euroopan huipputasoa 3, on nuorten yhteiskunnallinen osallistuminen vähäistä kuten tuore Nuorisobarometrin tutkimus osoittaa 4. Tutkimustulosten valossa onkin ristiriitaista, kuinka suuren määrän vastauksia kysely keräsi suhteellisen lyhyessä ajassa. Nuorten vastausinto kertookin kiinnostuksesta ja halusta vaikuttamiseen, mutta on ilmeistä, että tämä ei välttämättä kanavoidu osallistumiseksi perinteisten vaikutuskanavien kuten äänestämisen kautta. Edellä mainitun lisäksi on myös tärkeää huomioida, että kyselyn suosituimpia vastausvaihtoehtoja olivat ilmastonmuutos, taloudellinen eriarvoisuus ja turvallinen elämä. Näitä yhdistää se, että niiden korjaamiseen vaaditaan toimenpiteitä valtion ja kansainvälisen yhteisön tasolla. Kyselyyn vastanneet suomalaisnuoret ovat tuoneet esiin teemoja, joihin yksilön on vaikea itse vaikuttaa. My World kyselyssä nuorille tärkeimmiksi asioiksi ovat nousseet hyvä koulutus, parempi terveydenhuolto sekä rehellinen ja vastuullinen hallitus 5. Nämä vastausvaihtoehdot löytyivät myös Suomen YK-nuorten kyselystä, joskaan ne eivät saavuttaneet samanlaista suosiota suomalaisnuorten keskuudessa. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen, joka oli kyselyn suosituin vastausvaihtoehto, sijoittui My World kyselyssä häntäpäähän. My World kyselyssä korkealle sijoittuivat yksilöä lähellä olevat teemat kuten koulutus, terveydenhuolto ja hyvä hallinto. Ilmastonmuutoksen pysäyttämisen alhainen sijoittuminen voi mahdollisesti johtua siitä, että yksilön arjessa koetut epäkohdat kuten korruption vaikutukset ja terveyspalveluiden saavutettavuus korostuivat vastauksissa. Huomionarvoista on myös, että My World kyselyssä ei ollut taloudellista eriarvoisuutta sivuavaa vastausvaihtoehtoa, joka puolestaan Suomen YK-nuorten kyselyssä keräsi toiseksi eniten ääniä. Eriarvoisuus on viime vuosina puhututtanut ympäri maailmaa ja olisikin ollut mielenkiintoista nähdä, miten tulokset olisivat jakaantuneet, mikäli eriarvoisuus olisi sisällytetty My World kyselyn teemoihin. 3. ICCS 2009 European Report 4. Nuorisobarometri Tilastot

4 Nuorten Post vastaukset Vastaajia yhteensä 1008 Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen 551 Köyhien ja rikkaiden välisen eron kaventaminen 503 Turvallinen elämä suojassa väkivallalta, häirinnältä ja syrjinnältä 492 Puhdas vesi 477 Tasa-arvo sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta 460 Laadukas ja kaikkien saatavilla oleva terveydenhuolto 447 Talous ympäristön ehdoilla 434 Laadukas ja kaikkien saatavilla oleva koulutus 417 Yritysten vastuullinen ja oikeudenmukainen toiminta 344 Naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan poistaminen 343 Välttämättömän toimeentulon turvaaminen kaikissa elämäntilanteissa 323 Jokaisen oikeus päättää omasta kehostaan 273 Rehellinen ja vastuullinen hallitus 231 Edullinen ja ravitseva ruoka 223 Mahdollisuus omaa koulutustaan vastaavaan työhön Ei unohdettuja konflikteja: kaikkiin kriiseihin puututtava Vähemmistöjen oikeuksien turvaaminen Nuorten osallistuminen päätöksentekoon Ympäristöasiat kuntoon. Rajoja saastuttavalle ja luontoa tuhoavalle yritys- ym. toiminnalle Kuvio 2. Monivalintavastausten jakautuminen Mies, vuotta YMPÄRISTÖ Nuorten huoli ympäristöstä välittyi vastauksista selkeästi. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen oli kyselyn suosituin vastausvaihtoehto ja ympäristöön liittyvät ongelmakohdat keräsivät nuorilta eniten ehdotuksia myös avointen vastausten kautta. Vuoden 2010 Nuorisobarometrissa saatiin samansuuntaisia tuloksia nuorten asenteista: ympäristön saastuminen oli tutkimuksessa nuorten suurimpana huolenaiheena mietittäessä epävarmuutta ja turvattomuutta aiheuttavia tekijöitä 6. Ilmastonmuutoksen pysäyttämisen valitsi kaikkiaan yli puolet (55 %) vastaajista. Ikäryhmittäin tarkasteltuna ilmastonmuutoksen pysäyttäminen pysyi ensimmäisellä sijalla vuotiaiden ja vuotiaiden vastaajien kesken, mutta oli kuudennella sijalla vuotiaiden ryhmässä. Nuorten roolia ilmastonmuutoksen ehkäisemisessä on pohtinut myös YK, joka on alleviivannut nuorten asemaa ilmastonmuutoksesta puhuttaessa. YK:n Nuoret ja ilmastonmuutos raportissa painotetaan nuorten olevan ilmastonmuutoksen seurausten kantajia, minkä vuoksi heidän osallistumisensa ilmastonmuutosta koskevaan päätöksentekoon on erityisen tärkeää 7. Avoimissa vastauksissa useat nuoret toivoivat maapallon resurssien tasapuolisempaa jakautumista ja kestävämpää käyttöä. Tämä tarkoitti esimerkiksi länsimaisen kuluttajakulttuurin muuttamista kestävän kehityksen mukaiseksi. Vastaajista osa ehdotti konkreettisia toimia tämän saavuttamiseksi kuten uusiutuvan energian käyttämistä, muovinkäytön vähentämistä, kierrätyksen täydellistämistä ja liikenteen sähköistämistä. Myös luonnon monimuotoisuuden suojelu koskien niin eri lajeja kuin ekosysteemejäkin nousi nuorten vastaajien keskuudessa huolenaiheeksi. Lisäksi ilmastonmuutos keräsi paljon kommentteja. Vastaajat toivoivat lisää maailmanlaajuista tiedottamista ilmastonmuutoksesta ja sen seurauksista sekä ilmastoystävällisempää ja eettisempää ruoantuotantoa. Näiden lisäksi talouden ja ympäristön välistä suhdetta käsiteltiin avoimissa vastauksissa usean vastaajan toimesta. Monivalintaosiossa talous ympäristön ehdoilla -vaihtoehto oli seitsemänneksi suosituin. Useammassa avoimessa vastauksessa ehdotettiin ekologisesti kestävämpää talousjärjestelmää, jossa ympäristön ja ihmisten toivottiin nousevan voiton tavoittelua tärkeämmäksi. Yritysten vastuullinen ja oikeudenmukainen toiminta sijoittui kyselyn monivalintatuloksissa puoliväliin, mutta keräsi paljon huomiota nuorten kommenteissa. Nuoret esittivät toiveita, että valtiot asettaisivat rajoja saastuttavalle yritystoiminnalle esimerkiksi selkeiden päästökiintiöiden kautta sekä kannustaisivat yrityksiä ilmastoystävällisemmän teknologian kehittämiseen. barometrit/liitteet/nuorisobarometri2010.pdf 7. World youth report: Youth & the climate change 2010 DESA 6. Nuorisobarometri

5 Puhdas vesi sijoittui korkealle keräten 47 prosenttia valinnoista ja sijoittuen neljänneksi suosituimmaksi vastausvaihtoehdoksi (katso kuvio 2). Puhdas vesi oli koettu tärkeäksi teemaksi, vaikka Suomessa ei kärsitäkään puhtaan juomaveden puutteesta. Avoimissa vastauksissa nuoret kommentoivat puhtaan veden kuuluvan kaikille ja muistuttivat, että Suomessakaan puhdasta vettä ei tulisi pitää turhan oletusarvoisena. Olisikin tärkeää huolehtia, että puhdasta vettä saadaan myös tulevaisuudessa. Suomesta löytyvää tietotaitoa puhtaasta vedestä ehdotettiin käytettävän entistä enemmän muiden hyväksi viemällä tietämystämme ulkomaille vuotiaat (136 vastausta) 1) Turvallinen elämä suojassa väkivallalta, syrjinnältä ja häirinnältä 2) Tasa-arvo sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta 3) Puhdas vesi vuotiaat (482 vastausta) 1) Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen 2) Köyhien ja rikkaiden välisten erojen kaventaminen 3) Tasa-arvo sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta vuotiaat (390 vastausta) Kuvio 3. TOP-3 vastaukset ikäryhmittäin 1) Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen 2) Köyhien ja rikkaiden välisten erojen kaventaminen 3) Tasa-arvo sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta Ihmisten priorisoiminen yksilöinä ja yhteisöinä yli markkinoiden. Mies, vuotta ERIARVOISUUS Eriarvoisuudessa ei ole kyse vain taloudellisesta epätasa-arvosta, vaan myös sosiaalisista ongelmista ja yksilöiden epätasaisista vaikutusmahdollisuuksista. Eriarvoisuus on läpileikkaava teema, joka nousi selkeästi esille YK-nuorten kyselyn tuloksissa. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat tuhot ja puhtaan veden saanti koskettavat nuoria eri tavoin eri puolilla maapalloa. Konfliktien keskellä ja korkean rikollisuuden maissa elävät nuoret ovat eriarvoisessa asemassa verrattuna vakaammissa valtioissa asuviin ikätovereihinsa. Eriarvoisuus ei kuitenkaan kosketa pelkästään kehittyviä ja hauraita valtioita. Kasvavat tuloerot, epätasa-arvoinen pääsy laadukkaiden koulutus- ja terveyspalveluiden pariin sekä syrjäytyminen aiheuttavat ongelmia myös korkeamman tulotason maissa. Kyselyssä eriarvoisuudesta aiheutuva huoli ja epäoikeudenmukaisuuden tunne välittyivät vahvasti vastaajan sukupuolesta ja iästä riippumatta. Köyhien ja rikkaiden välisen eron kaventaminen oli toiseksi suosituin vastausvaihtoehto (katso kuvio 2). Tasa-arvo sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta huolimatta oli kyselyn viidenneksi suosituin vastausvaihtoehto keräten 46 prosenttia vastauksista. Tasa-arvo sijoittui korkealle erityisesti naisten ja alle 25-vuotiaiden vastauksissa. Yli kolmannes kaikista annetuista avoimista vastauksista käsitteli eriarvoisuutta. Nykyinen talousjärjestelmä sai osakseen kritiikkiä ja jatkuva talouskasvun tavoittelu kyseenalaistettiin usean vastaajan toimesta. Vastauksista välittyi visio inhimillisemmästä maailmasta, jossa markkinatalouden vaikutusvalta vähenisi ja jossa varallisuuseroja tasattaisiin. Useampi vastaaja toivoi globaalia asennemuutosta, jotta raha ei enää määrittelisi ihmisen arvoa tai asemaa. Yhteisöllisyydel- 5

6 le ja ihmisten väliselle solidaarisuudelle toivottiin enemmän sijaa. Sukupuolten välisen tasa-arvon uskottiin kohentuvan naisten koulutusta ja seksuaalivalistusta lisäämällä sekä pitämällä huolen siitä, että heidän perustarpeensa ovat tyydytettyjä. Perustarpeista huolehtimisella ja koulutuksen lisäämisellä nähtiin olevan myös suora vaikutus demokratian lisääntymiseen ja kansalaisten osallistumiseen päätöksentekoon. Etnisten ryhmien välisestä tasa-arvosta ja rasismista toivottiin enemmän keskustelua. Seksuaalivähemmistöjen oikeuksista esiin nousi erityisesti yksilön oikeus määritellä itse oma sukupuolensa, johon kohdistui myös kyselyn saama kritiikki. Taustatiedot -osiota moitittiin siitä, ettei vastaajalle annettu mahdollisuutta valita sukupuolekseen miehen tai naisen sijaan kolmatta sukupuolta. Vaikka tasa-arvokysymykset nousivat hyvin esiin, vähemmistöjen oikeuksien turvaamisen valitsi vain noin kymmenen prosenttia vastaajista. On mahdollista, että vastaajat kokivat vähemmistöjen tasa-arvoisen kohtelun sisältyvän turvalliseen elämään suojassa väkivallalta, syrjinnältä ja häirinnältä. Suomen YK-nuorten kyselyyn vastanneiden näkemykset eriarvoisuudesta ja tasa-arvon tärkeydestä ovat yhteneväisiä kansainvälisesti nuorten mielipiteitä Post-2015 prosessista kartoittaneiden tutkimusten kanssa. 12 maasta ympäri maailmaa nuorten mielipiteitä kerännyt Youth Voices on a Post World raportti nostaa tasa-arvon ja vapauden nuorten mielestä tärkeimmiksi periaatteiksi parempaa maailmaa rakennettaessa 8. Tähän kyselyyn osallistuneet nuoret korostivat reilun ja tasa-arvoisen talousjärjestelmän tärkeyttä. Vastaajat kokivat sosiaalisen ja taloudellisen eriarvoisuuden kasvun vaikuttavan maailmanlaajuiseen kehitykseen negatiivisesti, mikä näkyi selkeästi myös suomalaisnuorten vastauksissa. 8. DFID/CSO Youth Working Group Youth Voices on a Post World youthvoices.pdf Mahdollisuus ystävyyteen ja ihmiskontakteihin iästä tai muusta riippumatta. Nainen, vuotta Kaikkiin ihmisiin sukupuoleen katsomatta kohdistuvan väkivallan poistaminen. Nainen, vuotta TURVALLINEN ELÄMÄ Vaikka Suomi on kansainvälisesti vertailtuna turvallinen maa, nostivat kyselyyn vastanneet nuoret turvallisen elämän suojassa väkivallalta, häirinnältä ja syrjinnältä kolmanneksi tärkeimmäksi teemaksi miettiessään paremman maailman rakentamista. Nuorimpien vastaajien ( vuotiaat) keskuudessa turvallinen elämä ylsi suosituimmaksi vastausvaihtoehdoksi. Tämän vaihtoehdon suosio saattoi osaltaan johtua sen yleisestä luonteesta. Turvallisen elämän määriteltiin tarkoittavan elämää ilman väkivaltaa mutta myös ilman häirintää tai syrjintää. Avoimissa vastauksissa moni nuori toivoi toimia nykyajan orjatyövoiman ja ihmiskaupan lopettamiseksi. Erityisesti kommenteista välittyi huoli lapsiin kohdistuvista väärinkäytöksistä. Vastauksissa toivottiin lapsi- ja pakkoavioliittojen sekä lapsiin kohdistuvan väkivallan poistamista. Turvallisemman maailman ajateltiin myös syntyvän asekauppaa hillitsemällä ja ydinaseet hävittämällä. Muutama vastaaja määritteli turvallisen elämän pitävän sisällään toisen vastausvaihtoehdon, naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan poistamisen, joka sijoittui kyselyssä kymmeneksi. Sen sijaan että nuoret olisivat painottaneet tyttöihin ja naisiin kohdistuvan väkivallan poistamista, korostivat he poikiin ja miehiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyn olevan yhtä tärkeää. Nuoret tuntuivatkin ajattelevan turvallisen elämän kuuluvan aivan jokaiselle ja olevan oleellinen edellytys paremmalle elämälle. 6

7 KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET Suomen YK-nuorten tekemän kyselyn pohjalta voi todeta ihmisoikeusperustaisuuden ja universaalisuuden olevan nuorten mielestä keskeisimmät lähtökohdat uusille kestävän kehityksen tavoitteille. Uusien tavoitteiden ei tule kuitenkaan rajoittua toistamaan vuosituhattavoitteiden sisältöä, vaan aidosti huomioida viime vuosina esiin nousseita maailmanlaajuisia epäkohtia ja haasteita. Tavoitteiden tulee vastata näihin haasteisiin. Lisäksi kutakin tavoitetta kohtaan on asetettava sitä vastaava indikaattori, jolla kehitystä voidaan seurata ja mitata luotettavasti. Nuorisotyöttömyyden vähentäminen. Nainen, vuotta Kansalaisyhteiskunta ja nuoret ympäri Suomea sekä maailmaa ovat osallistuneet Post-2015 prosessiin. Kestävän kehityksen tavoitteita muodostettaessa ja niistä neuvoteltaessa on huomioitava myös nuorten panos. Ilmastonmuutos ja eriarvoisuus ovat herättäneet huolta maailmanlaajuisesti myös suomalaisten nuorten keskuudessa. Nämä ongelmat ovat toisiinsa sidoksissa ja koskettavat yhtälailla sekä kehittyviä että kehittyneitä valtioita. Ilmastonmuutoksen ja eriarvoisuuden ratkaisemiseen tarvitaankin yhteiskunnan eri toimijoiden panosta. Kansalaisyhteiskunnan, julkisen- ja yksityisen sektorin sekä yksittäisten kansalaisten on sitouduttava yhteistyössä kestävän ja tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentamiseen. Yhteistyötä tarvitaan myös globaalin kumppanuuden vahvistamisessa. Kumppanuus on avain kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseen maailmanlaajuisesti. Huomioidaan ympäristö päätöksissä ja toimissa. Sen avulla täällä eletään, ei pelkästään rahan. Nainen, vuotta Se, ettei raha ratkaise tai päätä kaikkea. Mies, vuotta Ruokasuosituksissa on korkea aika pyrkiä kohti ilmastoystävällisempää kasvisruokaa. Nainen, vuotta 7

8 Suomen YK-nuoret painottaa, että kestävän kehityksen tavoitteisiin tulee sisällyttää seuraavat teemat: 1. YMPÄRISTÖ Uusien tavoitteiden tulee sisältää indikaattoreilla mitattavia konkreettisia ja globaaleja toimia ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. - - Päästövähennyksistä on sovittava globaalilla tasolla ja yritystoiminnan on toteuduttava ympäristön ehdoilla. - - Ympäristöystävällisemmän talouden kehitystä on tuettava ja uusiutuvaan energiaan investoitava. - - Kestävimpien tuotanto- ja kulutustottumusten mahdollistamiseksi on ilmastokasvatusta vahvistettava ja ihmisiä tiedotettava ympäristön tilasta sekä heidän omista vaikutusmahdollisuuksistaan. 2. ERIARVOISUUS Aidosti kestävä kehitys ei ole mahdollista puuttumatta eriarvoisuuteen ja sen aiheuttamiin ongelmiin. Myös luonnonvarojen kestämätön käyttö on kytköksissä eriarvoisuuteen, sillä ekosysteemin tuhoamisen aiheuttamat ongelmat ja riskit kohdistuvat suorimmin maailman köyhimpään väestöön. -- Yhdenvertaisten mahdollisuuksien lisääminen, eriarvoisuuden vähentäminen ja tasa-arvo tulee sisällyttää tavoitteisiin läpileikkaavina teemoina. -- Varallisuuserojen kaventamiseen, työllistymiseen ja peruspalveluiden tarjoamiseen on kiinnitettävä huomiota. 3. TURVALLINEN ELÄMÄ Turvallinen elämä on avainasemassa yksilön perusoikeuksien toteutumisessa ja vakaiden valtioiden rakentamisessa. Konfliktien lisäksi myös korkea rikollisuus ja korruptio aiheuttavat turvattomuutta ja estävät yksilöä elämästä täysipainoista elämää. Maailmanlaajuisesti korkea nuorisotyöttömyys on paitsi sosiaalinen ongelma myös potentiaalinen uhka yhteiskuntarauhalle. Uusissa tavoitteissa tuleekin huomioida: -- Yksilön oikeus turvalliseen elämään. -- Oikeusvaltion kehittämisen tukeminen heikoimmassa asemassa olevien väestöryhmien suojelemiseksi. -- Nuorten työllistymismahdollisuuksien parantaminen. 8

9 YHTEYSTIEDOT Suomen YK-nuoret PL Helsinki JÄSENJÄRJESTÖT Finnish Model United Nations FinMUN Society Helsingin YK-nuoret HYKY ry Jyväskylän YK-yhdistys JyYK ry Tampereen YK-yhdistys TAYK ry Turun YK-yhdistys Oulun YK-yhdistys KIRJOITTAJAT Pinja Parkkonen Andrina Schroderus-Nevalainen Sandra Väärikkälä ULKOASU Juho Rantakari 9

10 Suomen YK-nuoret on vuonna 1967 perustettu valtakunnallinen ja poliittisesti sitoutumaton kattojärjestö, joka edistää YK:n arvoja ja tekee sen toimintaa tunnetuksi nuorten ja opiskelijoiden keskuudessa. YK-nuoret tarjoaa nuorille mahdollisuuden kansalaisjärjestötoiminnan kautta kasvattaa tietämystä Yhdistyneisiin Kansakuntiin liittyvistä aiheista ja globaaleista kehityskysymyksistä. Suomen YK-nuoret toimii kattojärjestönä Helsingin, Tampereen, Turun ja Jyväskylän YK-yhdistyksille sekä Suomen malli-yk-yhdistys FinMUN Societylle, ja sen tehtävänä on tukea ja koordinoida jäsenjärjestöjensä toimintaa. Painovuosi: 2014

Suomen YK-nuorten Post kyselyn tulokset

Suomen YK-nuorten Post kyselyn tulokset Suomen YK-nuorten Post-2015 -kyselyn tulokset YK-NUORTEN POST-2015 -KYSELY Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenvaltiot sopivat vuonna 2000 vuosituhatjulistuksesta, jossa määriteltiin kahdeksan tavoitetta paremman

Lisätiedot

Post-2015 Raportti. Suomen YK-Nuoret

Post-2015 Raportti. Suomen YK-Nuoret Post-2015 Raportti Suomen YK-Nuoret 1 Suomen YK-nuoret on kartoittanut suomalaisten nuorten mielipiteitä YK:n kestävän kehityksen tavoitteista, eli Post-2015-tavoitteista, kansallisen kyselyn avulla ensimmäisen

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta.

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta. Suomen Sulkapalloliiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Hyväksytty liittohallituksessa 9.12.2015 Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan,

Lisätiedot

TASA-ARVO - VASEMMISTOLIITTO

TASA-ARVO - VASEMMISTOLIITTO TASA-ARVO - VASEMMISTOLIITTO VASEMMISTOLIITTO - VISIO Visiomme on talouspoliittisten valtarakenteiden demokratia, resurssien oikeudenmukainen jako, yleinen ja yhtäläinen tasa-arvo, ihmisten henkilökohtaisen

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE TULEVAISUUDEN LIIKENNE KYSELYN TULOKSET Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 24.8.2012 Tekninen johdanto 3 24.8.2012 1009 Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta.

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. Ei köyhyyttä! Tarkoittaa esimerkiksi: Äärimmäinen köyhyys poistuu ja köyhyydessä elävien määrä vähenee ainakin puolella joka maassa.

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Kestävä kehitys autoalalla

Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. YK Brundtlandin komissio 1987 2 Kestävän

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

SunRETU-SELVITYS. Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta. Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu

SunRETU-SELVITYS. Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta. Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu SunRETU-SELVITYS Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SELVITYKSEN TAUSTAT... 4 2.1 Vastaajien

Lisätiedot

Vasemmistoliiton perustava kokous

Vasemmistoliiton perustava kokous VASEMMISTOLIITTO - VÄNSTERFÖRBUNDET Sturenkatu 4 00510 Helsinki Puh. (90) 77 081 Vasemmistoliiton perustava kokous 28. - 29.4.1990 - huhtikuun julistus - ohjelma - liittohallitus - liittovaltuusto Vasemmistoliiton

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua?

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? STTK:N TULEVAISUUSLUOTAIN Tavoitteena on hakea tuoreita näkemyksiä vuoden 2012 kunnallisvaalien ohjelmatyötä varten sekä omaan edunvalvontaan. Luotaus oli avoinna

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä. TNS Gallup 2006

Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä. TNS Gallup 2006 Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä TNS Gallup 2006 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimus toteutettiin kirjekyselynä lokakuussa 2006 TNS Gallup lähetti maakunnittain kiintiöitynä

Lisätiedot

Uudessa Suomessa tärkeimpiä luonnonvarojamme ovat ihmisten taidot. Niiden perusta luodaan kouluissa. 1.3.2011 Helsinki

Uudessa Suomessa tärkeimpiä luonnonvarojamme ovat ihmisten taidot. Niiden perusta luodaan kouluissa. 1.3.2011 Helsinki Uudessa Suomessa tärkeimpiä luonnonvarojamme ovat ihmisten taidot. Niiden perusta luodaan kouluissa. 1.3.2011 Helsinki Kestävät investoinnit ratoihin, puurakentami seen ja älykkääseen sähköverkkoo n Viihtyisämpi

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus2006

Aikuiskoulutustutkimus2006 2007 Aikuiskoulutustutkimus2006 Ennakkotietoja Helsinki 21.5.2007 Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus. Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies Ketkä ovat täällä tänään? Olen 13 1. Nainen 16 2. Mies 1 Taustatiedot Ketkä ovat täällä tänään? Ikä 5 1. < 25 1 6 8 6 3 2. < 35 3. < 45 4. < 55 5. < 65 6. 65 tai yli 2 7 3 5 1 9 Olen Ammatti 4 1. opiskelemassa

Lisätiedot

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy Oppimalla ammattiin Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy 1 Kyselyn toteuttaminen Oppimalla ammattiin kyselyn kohderyhmänä olivat 16-29 - vuotiaat nuoret. Vastaajia

Lisätiedot

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Nuoret journalistit -tutkimus Nuoret journalistit -tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena ovat journalismin uudet sukupolvet. Millainen on tulevien

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Haukivuori, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, Suomenniemi

Lisätiedot

Tässä julkaisussa yli 420 ihmistä kertoo, mitä he toivovat Suomen päättäjien tekevän ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja mitä he lupaavat itse tehdä

Tässä julkaisussa yli 420 ihmistä kertoo, mitä he toivovat Suomen päättäjien tekevän ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja mitä he lupaavat itse tehdä Tässä julkaisussa yli 420 ihmistä kertoo, mitä he toivovat Suomen päättäjien tekevän ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja mitä he lupaavat itse tehdä ilmaston suojelemiseksi. Puhekuplakuvat on kerätty kesän

Lisätiedot

Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007. Lapsen oikeudet nyt ja huomenna Iltapäiväseminaari 19.11.

Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007. Lapsen oikeudet nyt ja huomenna Iltapäiväseminaari 19.11. Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007 Lapsen oikeudet nyt ja huomenna Iltapäiväseminaari 19.11.2007 Jyväskylän kaupunginhallitus päätti huhtikuussa 2005 sosiaali-

Lisätiedot

Kartoituskyselyn tuloksia. VÄLITÄ! hankkeen kartoituskysely seksuaalisesta väkivallasta lokakuussa 2012 Tampereen alueen keskeisille toimijoille

Kartoituskyselyn tuloksia. VÄLITÄ! hankkeen kartoituskysely seksuaalisesta väkivallasta lokakuussa 2012 Tampereen alueen keskeisille toimijoille Kartoituskyselyn tuloksia VÄLITÄ! hankkeen kartoituskysely seksuaalisesta väkivallasta lokakuussa 2012 Tampereen alueen keskeisille toimijoille Kyselyn toteutus Sähköinen lomake rasti ruutuun kysymyksiä

Lisätiedot

Vastaus Laakin ponteen. Edustajiston kokous

Vastaus Laakin ponteen. Edustajiston kokous Vastaus Laakin ponteen Edustajiston kokous 15.10. Alkuperäinen ponsi Tämän ponnen hyväksyessään edustajisto velvoittaa hallituksen tuomaan edustajiston tietoon selvityksen siitä, millä tavoin... AYY taloudellisesti

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010 OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010 Sisällys Lähtökohdat Ohjelman rakenne Ohjelman laadinta ja käyttöönotto 2 Kestävän kehityksen neljä ulottuvuutta Ekologinen kestävyys

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

Esityslista Kestävä kehitys

Esityslista Kestävä kehitys Esityslista Kestävä kehitys Tasa-arvo, Integraatio ja Moninaisuus Ympäristö Saamen kielen käyttö Yhteenveto Kestävä kehitys Kehitys, joka huolehtii meidän tarpeistamme vaarantamatta tulevien sukupolvien

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi

Lisätiedot

Lapsiperheiden arki ja hyvinvointi Miten tukea lapset laman yli?

Lapsiperheiden arki ja hyvinvointi Miten tukea lapset laman yli? Lapsiperheiden arki ja hyvinvointi Miten tukea lapset laman yli? Maritta Törrönen Sosiaalityön professori Miten kannatella lapset laman yli? 8.3.2016 Pikkupalamentti, auditorio, Arkadiankatu 3, Helsinki

Lisätiedot

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta.

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. Ei köyhyyttä! Tarkoittaa esimerkiksi: Äärimmäinen köyhyys poistuu ja köyhyydessä elävien määrä vähenee ainakin puolella joka maassa.

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010 LOPPURAPORTTI 1(12) 2011 ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, ja Imatralla ja Lappeenrannassa suoritettiin ilmastonmuutos-kysely kolmannen kerran syksyllä. Kysely kohdistettiin kuntalaisille.

Lisätiedot

KUOPION NUORI -KYSELY

KUOPION NUORI -KYSELY KUOPION NUORI -KYSELY Nuorten Palvelu ry / Kauppakeskusten nuoret -hanke YHTEENVETO VASTAUKSISTA Kyselyn tausta Kuopion nuori -kysely oli Kuopion keskustassa asioiville ja aikaansa viettäville nuorille

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuus. Osallisuusteemaverkoston startti 7.9.2011, Turku Mikko Oranen

Lasten ja nuorten osallisuus. Osallisuusteemaverkoston startti 7.9.2011, Turku Mikko Oranen Lasten ja nuorten osallisuus Osallisuusteemaverkoston startti 7.9.2011, Turku Mikko Oranen Semmonen pikkunen huoli tutkimus lastensuojelun arviointikeskusteluista (1996) Lasten? Kaste / Turku 2011 Mitä

Lisätiedot

Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012

Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012 Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Tasa-arvosuunnittelun lähtökohdat 3 3. Tavoitteet ja toimenpiteet tasa-arvon toteuttamiseksi 4 4. Tasa-arvosuunnitelman

Lisätiedot

Nuva ry:n kysely nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnassaan

Nuva ry:n kysely nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnassaan Nuva ry:n kysely nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnassaan Kyselyn tuloksia käytetään lasten ja nuorten valtuutetun huoneentaulun koostamiseen. Kyselyn tuloksissa on yhdistetty alkuperäiset viisiluokkaiset

Lisätiedot

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013 VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11. Meri Vehkaperä, KTL, lehtori, konsultti S-posti: meri.vehkapera@haaga-helia.fi Puh. 040 514 0646 2 Tänään aiheena Vastuullisuuden käsitteitä ja tasoja

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset 1981 2002 Päivi Berg Vuonna 2002 talvella vähintään kerran viikossa liikkui 87 %, kesällä 88 % väestöstä Nuorten kokonaan liikuntaa

Lisätiedot

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Luosto 20.11.2010

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Luosto 20.11.2010 OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma Lauri Kurvonen Luosto 20.11.2010 Sisällys Taustat ja lähtökohdat Ohjelman rakenne Ohjelman laadinta ja käyttöönotto 2 Kestävän kehityksen neljä ulottuvuutta Ekologinen

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Johtamisen haasteet ympäristöpolitiikan toteuttamisessa

Johtamisen haasteet ympäristöpolitiikan toteuttamisessa Johtamisen haasteet ympäristöpolitiikan toteuttamisessa Ulla Koivusaari 29.11.2007 Studia Generalia - luentotilaisuus Työelämäosaamisen edistäminen Pirkanmaalla 1 Sisältö Kestävä kehitys ja sen uhkatekijät

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta

VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta Tämä teksti on lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta. Kun puolueohjelma

Lisätiedot

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa.

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa. 1 PÄIVÄHOIDON ASIAKASKYSELY 2014 Perheet ovat vastanneet kyselyyn sähköisellä ja paperisella lomakkeella keväällä 2014. Kyselyyn vastasi 317 vanhempaa. Vastausprosentti on 23,83%. Päivähoidon asiakkaina

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 26. helmikuuta 2013 Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013 Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista Syyskuu 2015 TNS Tutkimuksen toteuttaminen TNS Gallup Oy kartoitti Greenpeacin toimeksiannosta tällä kyselyllä helsinkiläisten

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2019 VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO 1 LÄHTÖKOHDAT Tämä suunnitelma on osa Vieremän kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tasa-arvoa

Lisätiedot

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa.

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa. Sisältöä ja ilmettä markkinointikanaviin: mitä, miksi ja kenelle. Internetmarkkinointiseminaari osa 2, Tupaswilla, Laukaa, 19.11.2012. Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa

Lisätiedot

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS Lähes kaikki äänestäjät haluavat nostaa tärkeimmiksi kuntavaaliteemoiksi vanhusten huollon ( %), kotikunnan talouden ja velkaantumisen

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus

Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus TNS 014 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta.

Lisätiedot

ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET

ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET Itäuusmaalaiset kunnat, Itä-Uudenmaan poliisilaitos ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitos järjestivät turvallisuuskyselyn maaliskuussa 2016.

Lisätiedot

Lukiolaisten arvot ja asenteet jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan. Tiivistelmä 2011

Lukiolaisten arvot ja asenteet jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan. Tiivistelmä 2011 Lukiolaisten arvot ja asenteet jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan Tiivistelmä 2011 Tervetuloa tutustumaan lukiolaisten arvoihin ja asenteisiin jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan Lukiolaistutkimus

Lisätiedot

Minne menet Post 2015- kehitysagenda?

Minne menet Post 2015- kehitysagenda? Minne menet Post 2015- kehitysagenda? Kepan syyskokous, Aino Pennanen, Kehityspoliittinen asiantuntija 21/11/2014 Ohjelma Klo 9.30-10.45 tilaisuuden avaus Aino Pennanen Johdatus Post 2015 agendaan ja siihen

Lisätiedot

Kansainvälinen toiminta monipuolistaa koulun arkea mutta tuo myös lisää työtä

Kansainvälinen toiminta monipuolistaa koulun arkea mutta tuo myös lisää työtä Kansainvälinen toiminta monipuolistaa koulun arkea mutta tuo myös lisää työtä Kansainvälinen toiminta on vakiintumassa osaksi suomalaisten peruskoulujen ja lukioiden arkipäivää. Toiminta on monipuolista

Lisätiedot

1. TUTUSTUKAA YK:N UUSIIN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEISIIN. 2. VALITKAA KARTALTA YKSI SUOMEN KEHITYSYHTEISTYÖN PITKÄAIKAINEN KUMPPANIMAA.

1. TUTUSTUKAA YK:N UUSIIN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEISIIN. 2. VALITKAA KARTALTA YKSI SUOMEN KEHITYSYHTEISTYÖN PITKÄAIKAINEN KUMPPANIMAA. pari pari 1. TUTUSTUKAA YK:N UUSIIN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEISIIN. POHTIKAA...miten niiden toteutuminen vaikuttaa Naomin/Dain elämään....mitä tapahtuu, jos tavoitteet eivät toteudukaan....miten tavoitteiden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2016-2019 SISÄLTÖ 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja sen tarkoitus 2. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen koulu

Lisätiedot

Board Professionals Parhaat henkilöt oikeille paikoille sukupuoleen katsomatta

Board Professionals Parhaat henkilöt oikeille paikoille sukupuoleen katsomatta Board Professionals Parhaat henkilöt oikeille paikoille sukupuoleen katsomatta Yhteenvetoraportti 23.10.2009 Anu Valtari Riitta Ahlholm Verkkohaastattelun tavoitteet ja toteutus Verkkohaastattelun tavoitteena

Lisätiedot

Kestävän kehityksen peruskirja (engl. Earth Charter)

Kestävän kehityksen peruskirja (engl. Earth Charter) Kestävän kehityksen peruskirja (engl. Earth Charter) on julistus, johon on koottu oikeudenmukaisen, kestävän ja rauhanomaisen yhteiskunnan rakentamiseen tähtäävät eettiset perusperiaatteet. Elämme maapallon

Lisätiedot

OLL:N YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOHDANTO YHDENVERTAISUUS OLL ORGANISAATIONA JA YHDENVERTAISUUS OLL:SSA

OLL:N YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOHDANTO YHDENVERTAISUUS OLL ORGANISAATIONA JA YHDENVERTAISUUS OLL:SSA 1 OLL:N 2 3 JOHDANTO 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 YHDENVERTAISUUS Yhdenvertaisuuslaissa yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki

Lisätiedot

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 3 19.11.2013 28.11.2013 1. Johdanto Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten mielipiteitä kotimaisesta

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Oulun seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa ja ammattiopistossa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia. Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012

Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia. Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012 Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012 Demokratiakasvatusselvityksen (PK, LU, AM) tavoitteet saada konkreettista tietoa koulujen ja oppilaitosten osallistumista

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta Matkailun ja elämystuotannon OSKE Taloustutkimus Oy / Christel Nummela.11.2013 T-10244///CN.11.2013 2 Johdanto Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Matkailun ja elämystuotannon OSKEn toimeksiannosta.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 KESKI-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Kuvitus: Jarkko Vehniäinen Ulkoasu: Sami Saresma Harkitse, valitse oikein. Tule ajatelleeksi, muuta asennettasi. Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen on kaikkien

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Suvi Heikkinen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu NaisUrat-hanke Työn ja yksityiselämän tasapaino 6.5.2014 Väitöskirjatutkimus Pyrkimyksenä on selvittää

Lisätiedot

Yhdistyksen jäsenkysely 2013

Yhdistyksen jäsenkysely 2013 Yhdistyksen jäsenkysely 13 Yhdistys järjesti jäsenkyselyn loka marraskuussa 13. Kysely toteutettiin Googlella ja linkki välitettiin Uutiskirjeen kautta. Kysely toteutettiin myös ruotsinkielisenä. Ensimmäisen

Lisätiedot

KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012

KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012 KANSALLINEN RAPORTTI Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012 SUOMI Euroopan komission Suomen-edustustolle Standard Eurobarometri 78 / Syksy 2012 TNS Opinion & Social

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia

Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia ESDAN-hanke,yhteenvetoKestäväkehitysTampereenyliopistonopetuksessatyöpajoista. AiraksinenHannajaRaatikainenSaana1.8.2012 Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia

Lisätiedot

Me, media ja maailma. - kansalaisjärjestö globaalikasvattajana

Me, media ja maailma. - kansalaisjärjestö globaalikasvattajana Me, media ja maailma - kansalaisjärjestö globaalikasvattajana 14.5.2008 Planin kansainvälisyyskasvatus kansainvälisyyskasvatus mahdollistaa ei vain perusymmärryksen lapsen oikeuksista ja kehitysyhteistyöstä

Lisätiedot

BIOFEM - naistoimijoiden roolin kasvattaminen Pohjois- Karjalan biotalousbisneksessä

BIOFEM - naistoimijoiden roolin kasvattaminen Pohjois- Karjalan biotalousbisneksessä 2 BIOFEM - naistoimijoiden roolin kasvattaminen Pohjois- Karjalan biotalousbisneksessä Riina Siikanen, Karelia-amk.12.2014 Kyvyt ja kiinnostus sukupuolen edelle -seminaari 3 Biotalouden käsite Biotaloudella

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012 Johanna Karimäki Kestävä kehitys Sosiaalinen -tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, terveys -yhteisö, kulttuuri Ekologinen -luonnonvarat, luonto, biologinen monimuotoisuus -ilmastonmuutos

Lisätiedot

Suomen Unicef-yhdistys ry. Tutkimus lasten oikeuksista 2006. Marraskuu 2006

Suomen Unicef-yhdistys ry. Tutkimus lasten oikeuksista 2006. Marraskuu 2006 Suomen Unicef-yhdistys ry Tutkimus lasten oikeuksista 2006 Marraskuu 2006 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää peruskoulun yläasteen oppilaiden käsityksiä ihmis- ja lasten

Lisätiedot

Mitä etnisen yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa? Peter Kariuki Pääsihteeri Etnisten suhteiden neuvottelukunta

Mitä etnisen yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa? Peter Kariuki Pääsihteeri Etnisten suhteiden neuvottelukunta Mitä etnisen yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa? Peter Kariuki Pääsihteeri Etnisten suhteiden neuvottelukunta Mikä on ETNO? Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) on valtioneuvoston asettama,

Lisätiedot

IFHE JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTTEET

IFHE JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTTEET YK:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET JA KOTITALOUSALA IFHE Position Paper / Terhi Lindqvist Marttaliitto 2016 IFHE JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTTEET IFHE hyväksyi Korean maailmankongressissa IFHE Position

Lisätiedot

sukupuoli a) poika b) tyttö c) muu d) en halua vastata luokka a) 7 b) 8 c) 9 B Viihtyvyys, turvallisuus ja koulun toimintakulttuuri

sukupuoli a) poika b) tyttö c) muu d) en halua vastata luokka a) 7 b) 8 c) 9 B Viihtyvyys, turvallisuus ja koulun toimintakulttuuri Tasa-arvokysely Tasa-arvotyö on taitolaji - Opas sukupuolen tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa. Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat 2015:5. www.oph.fi/julkaisut/2015/tasa_arvotyo_on_taitolaji Kyselyn

Lisätiedot

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 28.08.2014 Mikko Kesä, Jan-Erik Müller, Tuomo Saarinen Innolink Research Oy Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014

Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014 Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen, jossa käsiteltiin seuraavia

Lisätiedot