Sosiaali- ja terveystoimen talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu vuosille (strategiset ja toiminnalliset tavoitteet)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveystoimen talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu vuosille 2013-2015 (strategiset ja toiminnalliset tavoitteet)"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveystoimen talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu vuosille (strategiset ja toiminnalliset tavoitteet) 154/331/2012 SOTE 102 Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ja vähintään kolmea vuotta koskeva taloussuunnitelma. Kaupunginhallitus antoi suunnit teluohjeet talousarvion 2013 ja vuosien taloussuunnitelman valmistelua varten (KH 149,oheismateriaali). Kaupungin talouden turvaamisen varmistaminen perustuu maltilliseen kustannustason nousuun. Kaupungin toimintamenojen nousu pyritään kokonaisuudessaan rajaamaan 2,3 %:iin. Henkilöstömenojen osalta laskenta perustuu kuluvan vuoden toukokuun palkkatasoon +2,3 %. Tämä sisältää voimassa olevan työehtosopimuksen mukaiset korotukset sekä muutokset henkilöstösivukuluissa. Lautakuntien investointisuunnittelun tulee perustua voimassa olevaan taloussuunnitelmaan, mihin lautakunnat voivat esittää vain välttämättömäksi katsomiaan muutoksia. Kaupunginhallitus kehottaa lautakuntia tekemään esityksiä toimenpiteistä, joilla toimintaa voidaan tehostaa ja kustannuksia säästää. Mikäli tulosalueilla on uusia toimintoja tai kustannuseriä, joita em. inflaatiokorjatuilla määrärahoilla ei pystytä kattamaan, tulee tällaiset tekijät nostaa perusteluineen selkeästi esille. Talousarvioesitykset toimitetaan kaupunginjohtajalle ja rahatoimistoon viimeistään siinä muodos sa kuin se halutaan esittää lopullisessa talousarviokirjassa. Toimintaympäristön keskeiset muutokset taloussuunnitelmakaudella Lainsäädännön muutokset Sosiaali- ja terveystoimessa lainsäädäntöuudistukset ovat merkittävimmät toimintaympäristön muutokset vuosina Vuonna 2011 tuli voimaan säädöksiä, jotka lisäävät asiakkaan ja potilaan valinnanmahdollisuuksia sekä muuttavat terveydenhuollon sisältöä ja organisointia astui voimaan terveydenhuoltolaki, joka on yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle ja erikoissairaanhoidolle. Terveydenhuoltolaki toi muutoksia mm. potilaiden mahdollisuuksiin valita hoitopaikka ja hoitava terveydenhuollon ammattihenkilö sekä antoi oikeuden käyttää hoitosuunnitelman mukaiseen hoitoon kotikunnan ulkopuolista terveyskeskusta pitempiaikaisen oleskelun vuoksi. Potilaan valinnanva paus laajenee siten, että henkilö voi valita perusterveydenhuol lostaan vastaavan terveyskeskuksen ja terveysaseman koko maan alueel ta. Tämä vaikutusta kuntien palvelujen kysyntään on vaikea ennakoida. Terveydenhuoltolain 34 ja 43 nojalla annettu valtioneuvoston asetus edellyttää terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmistelua ja se on aloitettu HYKS-sairaanhoitoalueen kuntien ja HUS-sairaanhoitopiirin pe rusterveydenhuollon yksikön yhteistyöryhmässä. Suunnitelma laaditaan valtuustokausittain ja sitä päivitetään tarvittaessa vuosittain. Järjestämis suunnitelma on hyväksyttävä määräenemmistöllä HUS-kuntayhtymän val tuustossa vuonna Terveydenhuoltolain nojalla annettiin myös kuusi muuta asetusta, joissa on mm. oppilashuollon järjestämiseen, neuvolatoi minnan ja

2 suun terveydenhuollon kehittämiseen sekä potilasturvallisuu teen ja laatuun liittyviä vaatimuksia. Kotikuntalain muutos helpotti pitkäaikaista laitoshoitoa, asumispalveluja tai perhehoitoa tarvitsevien henkilöiden mahdollisuutta vaihtaa kotikuntaa. Muutokseen sisältyy kuntien välinen kustannusten korvausjär jestelmä. Keväällä 2011 sosiaali- ja terveysministeriö tarkensi hoitotakuuseen liittyvää kunnan terveyskeskuksen velvollisuutta vastata virka-aikana puhelimeen. Puhelimitse tapahtuvan jonotusajan pituus saa olla korkeintaan 5 minuuttia. Omaishoitolain (937/2005) voimaan tulleen muutoksen (318/2011) mukaan omaishoitajan vapaan aikainen sijaishoito voidaan järjestää toimeksiantosopimuksella. Uuden perusopetuslain ( ) mukainen kolmiportaisen tuen rakenne on otettu käyttöön myös esikoulun oppilashuollossa. Perusturvan parantamista koskeva lainsäädäntöön tuli muutoksia: Toimeentulotuen tasokorotus nosti perusosaa kuudella prosentilla verrattuna vuonna 2011 maksettavaan tukeen. Lisäksi yksinhuoltajille maksetaan yksin asuvan aikuisen henkilön perusosa korotettuna 10 %:lla. Lastensuojelulain ja perhehoitajalain muutokset olivat esillä lautakunnassa Lastensuojelulain 50 tuli voimaan muutos , jonka mukaan perhehoidosta tuli laitoshoitoon nähden sijaishuollon ensisijainen muoto. Terveysvaikutusten arviointi tuli alkaen lakisääteiseksi uuden terveydenhuoltolain myötä ja laajeni käsittämään terveysvaikutusten lisäksi myös hyvinvointivaikutusten huomioon ottamisen päätöksenteossa. Sosiaali- ja terveydenhuollossa on toteutettu uudistuksia, jotka ovat lisänneet hallinnollista työtä merkittävästi. Oikeus vaihtaa kotikuntaa ja valinnanvapauden lisääntyminen sekä valvontavelvollisuuksien lisääntyminen edellyttävät oikeuksien arviointia, päätösten tekemistä, maksusitoumuksia, raportointia, tilastointia ja kuntien välisiä laskutuksia, jotka on tehtävä manuaalisesti sähköisten järjestelmien kehittymättömyyden vuoksi. Käynnissä on lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita ja järjestämistä koskevan lainsäädännön valmistelu sekä sosiaalihuollon lainsäädäntöuudistus. Valmisteilla on myös laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sosiaali- ja terveyspalveluista. Väestö ja asiakkaat Kauniaisten väestö kasvoi vuoden 2011 aikana noin 200 henkilöllä (väestöä oli 8806). Viime vuosina syntyneiden ikäluokat ovat olleet pieniä, noin 60 lasta, mutta 1-6 -vuotiaiden määrä on lisääntynyt. Yli 65-vuotiaiden määrä kasvoi eniten ja etenkin vanhimpien, 85 -vuotta täyt täneiden määrä on lisääntynyt, mikä vaikuttaa palvelujen kysyntään. Tämä asettaa haasteita terveysmenojen kasvun hillitsemiseksi ja terveyden edistäminen ja toimintakyvyn ylläpito onkin kaikkien toimialojen toiminnassa keskeistä myös jatkossa. Muut toiminnan kehittämisen vaikuttavat tekijät Suunnittelukaudella toimintaan vaikuttavat Kauniaisten laajat poikkihallinnolliset ohjelmat, lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma ja ikääntymispoliittinen

3 strategia. Pääkaupunkiseudun yhteistyö toteutuu sosiaalialan osaamiskeskuksen, Soccan, ja VKKMetron hankkeiden kautta. Savuton pääkaupunkiseutu- hanke on edennyt vuoden 2012 aikana ja antaa kehykset koko seudun savuttomuutta tukevalle työlle. Lasten päivähoito ja lastenneuvola ovat mukana VKKMetron hankkeessa, jossa kehitetään neuvolan ja päivä hoidon yhteisiä 4 -vuotiaiden laajoja terveystarkastuksia. Kunta- ja palvelurakenneuudistukseen ja sote-alueisiin liittyviä ratkaisuja tultaneen tekemään lähitulevaisuudessa. Kauniaisissa tehtiin lasten päivähoitoa koskeva selvitys ja tulosalueen siirrosta sivistystoimeen tullaan keskustelemaan liittyen hallitusohjelman kirjaukseen varhaiskasvatuksen siir tämisestä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnon alaisuuteen. Valtio, Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi ja Kerava teki vät sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen liittyvän aiesopimuksen. Työ on jatkunut ja vuoden 2012 syksyyn mennessä eri hankkeiden tulee jättää raporttinsa. Asiakasprosessien kehittämiseen liittyvässä hankkeessa on kuvattu ja kehitetty hoito- ja palveluketjuja mm. lonkkapotilaan hoitoon, saattohoitoon, haavanhoitoon, lihavuuden hoitoon sekä monien eri palve lujen piirissä olevan lapsen ja perheen spailloin lveluketjuun, kun perhees sä on vuotias lapsi ja vanhemmilla mielenterveys- ja päihdeongelma. Strategia ja sitä toteuttavat tavoitteet sosiaali- ja terveystoimessa Kaupungin kehittämisstrategia on vahvistettu valtuuston strategiatyön tuloksena vuonna 2009 koko valtuustokaudelle ja siihen tehdään täsmen nyksiä 11.6.pidettävässä valtuustout painotukset: Toimialan toiminta ja sen kehittäminen perustuu kaupungin arvoihin ja strategisiin linjauksiin, joista keskeisimpiä oman toimialan näkökulmasta ovat: Kauniainen kehittää aktiivisesti toimintaa ja on monessa edelläkävijä; Kauniainen on maamme huippuja hyvinvoinnin ja terveyden edistämises sä; kaupunki tukee yhteisöllisyyttä ja kuntalaisten osallisuutta; kauniaislais ten palvelutarjonta on yksilön tarpeet huomioivaa ja kuntalaisten elämää tukevia; kaupungin toiminta ja palveluprosessit ovat taloudellisesti ja toi minnallisesti tehokkaita sekä kaupunki edistää henkilöstön hyvinvointia. Strategian toteuttamisen onnistumisessa on tärkeää tehdä yhteistyötä kaupungin muiden toimialojen, HUS:n sekä kolmannen sektorin kanssa. Toiminnassa keskitytään seuraaviin strategisiin painotuksiin vuonna 2013 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen mm. kiinnittämällä huomiota varhaiseen tunnis tamiseen ja varhaiseen puuttumiseen sekä palvelujen kohdentamiseen eri tyisesti niille, joille terveyden riskit kasaantuvat. Hoitoon pääsyn ja palvelujen laadun turvaaminen niin, että kustannuskehitys on maltillista. ehkäisevien ja peruspalvelujen toimivuus ja turvaaminen potilaan yhtey densaanti on turvattava STM:n määräämissä aikarajois sa terveydenhuoltoon ja suun terveydenhuoltoon hoitoon pääsy lain määrää mällä tavalla sekä sosiaalipalveluissa palvelun tarpeen arviointi lain mää räämissä aikarajoissa palveluja korvataan myös sähköisillä palve luilla mahdollisuuksien mukaan Henkilökunnan osaamisen ja hyvinvoinnin turvaaminen Jatketaan tuottavuuden parantamista ja aloitettua vanhuspalvelujen ja lasten päivähoidon rakennemuutosta sekä kehitetään lasten ja perheiden pal-

4 velujen kokonaisuutta mm. mielenterveys- ja päihdepalvelujen auditoin tiraportissa esitettyjen toimenpidesuositusten perusteella (oheismateriaali na) Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edellytyksiä parannetaan tukemalla päätösten terveysvaikutusten arvioinnin käyttöönottoa eri toimialoilla. (Strategiset tavoitteet 2013 oheismateriaalina) Kustannusten hallinta ja tuottavuuden lisääminen Sosiaali- ja terveydenhuollossa on taloussuunnittelukaudella uusia velvoitteita, joilla on kustannuksia lisäävä vaikutus. Siksi on välttämätöntä tunnistaa ja ottaa käyttöön toimenpiteitä tuottavuuden lisäämiseksi. Terveydenhuollon, suun terveydenhuollon ja vanhuspalvelujen kehittämisen tueksi toteutetaan viimeistään vuonna 2013 hoitoketjujen toimivuuden selvitys, ml. maksusetelin käyttö suun terveydenhuollossa. Suun terveydenhuollossa kehitetään edelleen työnjakoa ja alle 18-vuotiaiden kutsujärjestelmän toteutumista varmistamaan yksilökohtainen optimaalinen kutsuväli. Potilaiden peruuttamattomien käyntien määrän vähentämiseksi käyttöönotetut tekstiviestimuistutukset otetaan kattavammin käyttöön. Terveydenhuollossa on jo kehitetty lääkärin ja muun henkilökunnan välistä työnjakoa tavoitteen mukaiseen suuntaan. Muun henkilökunnan käynnit olivat vuon na 2011 li sääntyneet noin 4000 käynnillä eli 20 % ja lääkärien työai kaa voi daan koh dentaa vaativampien ja pitkäaikaissairaiden potilai den hoi toon. Vanhuspalveluissa on keskeisintä kotihoidon kehittäminen ja sen kohdentaminen aikaisempaa raskaampiin asiakkaisiin. Välittömän asiakastyön työn osuutta suhteessa välilliseen lisätään ja valmistaudutaan mobiililaitteiden käyttöönottoon lähitulevaisuudessa. Välimuotoisia asumispalveluja ja palveluohjausta kehitetään. Terveyskeskussairaalassa jatketaan kuntoutuksen kehittämistä ja potilaiden nopeaa kotiin kuntoutusta. Lasten päivähoidossa jatketaan rakenne- ja päiväkotiverkoston kehittämistä. Vanhemmuuden ja varhaisen vuorovaikutuksen tukemisessa on saatu hyviä tuloksia avoimella perhetoiminnalla, jota kehitetään perheiden toivomaan suuntaan. Kaikilla tulosalueilla hyödynnetään potilastietojärjestelmästä saatavia raportteja johtamisen ja kehittämisen tukena. Kaikissa palveluissa on tärkeää tunnistaa aikaisin avun tai hoidon tarve ja varmistaa hyvät matalan kynnyksen peruspalvelut niitä eniten tarvitseville. Ehkäisevän työn uusia toimintatapoja on otettava käyttöön kaikissa lapsi- ja perhepalveluissa. Omaa vakituista henkilökuntaa on viime vuoden aikana saatu rekrytoitua ja osana talouden tasapainottamista vähennetään työvoiman vuokrausta edelleen ja kohdennetaan sijaisten hankinta Seureen (pääkaupunkiseu dun henkilöstövuokraus). Sijaisia käytetään edelleen harkitusti. Ostopalvelut Sosiaali- ja terveystoimi ostaa ydintoiminnoistaan ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa, osan suun terveydenhuollon palveluista, osan päihdehoidon palveluista, psykoterapia- ja kuntoutuspalveluja, tähystystutkimuksia sekä lakisääteisiä seulontatutkimuksia.

5 Sosiaali- ja terveysjohtaja: Henkilöstö Vuonna 2011 toimialalla oli noin 260 työtekijää. Vuoden 2010 henkilöstökertomuksen mukaan oli 48 työntekijää, jotka ovat vuotiaita ja 17 henkilöä vuotiasta työntekijää. Tämä on noin neljäsosa koko henkilöstömäärästä ja merkitsee kohtalaista eläkepoistumaa jo tällä suunnittelukaudella. Henkilöstön rekrytoinnissa on onnistuttu ja noin 80 % henkilö kunnasta on vakituisia työntekijöitä. Henkilöstön saatavuutta edistetään edelleen koulutusyhteistyötä, oppisopimuskoulutusta, rekrytointikoulusta ja henkilöstöhankintaa kehittämällä. Tietotekniikkastrategian toteuttaminen Tärkeintä on varmistaa asiakas- ja potilastietojärjestelmien jatkuva käytettävyys sekä teknisen infrastruktuurin toimivuus ja laitekannan ajantasaisuus sekä kuntalaisille tarjottavien verkkopalvelujen ja sähköisen asioinnin lisääminen. Potilastietojärjestelmiä kehitetään kansallisten hankkeiden sekä PKS- ja HUS -yhteistyön mukaisesti. Kauniainen on mukana HYKS- alueen yhteisessä asiakastietojärjestelmähankinnassa, jossa tavoitteena on saada perusterveydenhuollon, sosiaalipalvelujen ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä tukeva yhteinen tietojärjestelmä. Hallinnon prosessien kehittämistä tukevat ratkaisut lisäävät tuottavuutta, jos nyt manuaalisesti hoidettavat isojen asiakasmäärien laskutusprosessit voitaisiin hoitaa sähköisesti. Tavoitteena on myös palvelusetelin käyttöönotto, kun sähköinen palvelusetelijärjestelmä on käytössä isojen kaupun kien hankkeen valmistuttua. ereseptin käyttöönotto toteutuu Kauniaisissa syksyllä Siinä toteutetaan lääkereseptien sähköinen siirto potilastietojärjestelmään, Kelan lääkemääräystietokannan ja apteekkien välillä. earkiston käyttöönoton valmisteluissa ollaan mukana kansallisen hankkeen aikataulutusten mukaan. Terveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa liitytään AVOHilmoon (THL:n hoitoilmoitusrekisteri). Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Tikkanen, p Lautakunta päättää - hyväksyä toimialan strategiset linjaukset ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta Jämsän kaupunki ja Kuhmoisten kunta ovat muodostaneet 1.1.2013 lähtien kuntalain 76 :n 2 momentin mukaisen sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Strategiasuunnitelma

www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Strategiasuunnitelma www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Sisällysluettelo 1 Lähtökohdat 3 2 Perustehtävämme (missio) 4 3 Tavoitetilamme (visio) 4 4 Sosiaali- ja terveysviraston

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015 2014 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Päivitys 2014 2015 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012. Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95

TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012. Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95 Sisältö YLEISPERUSTELUT... 1 KAUPUNKISTRATEGIA JA TOTEUTTAMISOHJELMAT... 1 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017

Järjestämissuunnitelma 2014 2017 2013 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet sosiaali- ja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 75 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 76 12 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO KAIKKI YHTEENSÄ 77 Vastuuhenkilö: Jukka T Salminen Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta Puheenjohtaja Eija Grönfors Määrärahat

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset...

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset... IKAALISTEN ILTA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5 1.1. Lait ja suositukset... 5 1.2. Valvonta... 6 1.3. Käsitteitä...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttösuunnitelma 2014 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 KÄYTTÖSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO Talousarvion täytäntöönpano Käyttösuunnitelma on

Lisätiedot

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Huolehdimme peruspalveluista. Investoinneilla rakennamme tulevaisuutta. Kunnanhallitus 12.10.2009 Yleishallinto 1 KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUSOSA

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Asiakirjan lukuohje Tulosaluetason (valtuustotaso) tavoitteet, mittarit ja toteuma sinisessä laatikossa. Tulosyksikkötason (lautakuntataso

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnallinen. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma. - Palveluverkon vaihtoehdot

Etelä-Karjalan maakunnallinen. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma. - Palveluverkon vaihtoehdot Etelä-Karjalan maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma - Palveluverkon vaihtoehdot 23.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUVERKON VAIHTOEHDOT 4 2 PALVELUVERKON LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS 2010

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS 2010 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS 2010 1 1 Apulaiskaupunginjohtajan katsaus vuoteen 2010... 3 2 Väestö... 5 3 Voimavarat... 7 3.1 Talous... 7 3.2 Henkilöstö... 8 3.3 Toimitilat...

Lisätiedot

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 KV STF 21.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Ikääntymispoliittisen strategian rakenne 3. Lähtökohdat Kauniaisissa 3.1. Kauniaisten kaupungin toimintaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan osavuosikatsaus 1/2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan osavuosikatsaus 1/2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan osavuosikatsaus 1/2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala... 2 Talous- ja hallintopalvelut... 5 Erikoissairaanhoito... 7 Terveyspalvelut... 9 Perhepalvelut...

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:6 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Helsinki 2008 ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2533-5 (nid.) ISBN 978-952-00-2534-2 (PDF) Taitto:

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

Kyh 24.8.2010 82 Kyh liite 3. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN PALVELU- TASOSUUNNITELMAN 2010 2012 LIITE: taustamateriaali

Kyh 24.8.2010 82 Kyh liite 3. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN PALVELU- TASOSUUNNITELMAN 2010 2012 LIITE: taustamateriaali Kyh 24.8.2010 82 Kyh liite 3 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN PALVELU- TASOSUUNNITELMAN 2010 2012 LIITE: taustamateriaali VIHTI ELOKUU 2010 24.8.2010 1 KARVIAISEN PALVELUTASOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2012

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut Loppuraportti

Sosiaali- ja terveyspalvelut Loppuraportti Sosiaali- ja terveyspalvelut Teemaryhmä 2 Helsinki Sosiaali- ja terveyspalvelut 2 (53) Sisällys 1. Tiivistelmä... 3 2. Toimeksianto... 4 3. Teemaryhmän työn organisointi ja eteneminen... 5 4. Tehtävän

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Tuotantolautakunta LIITTEET 10.9.2014 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu Tuotantolautakunnan tuloskortti... 1 Talouden tilanne

Lisätiedot

1 PALVELUANALYYSI. 1.1 Hyvinvointitoimiala. Toimintoympäristöanalyysi. Hyvinvointi on lisääntynyt mutta huono-osaisuus kasaantuu

1 PALVELUANALYYSI. 1.1 Hyvinvointitoimiala. Toimintoympäristöanalyysi. Hyvinvointi on lisääntynyt mutta huono-osaisuus kasaantuu Liite 1 Sisällys 1 PALVELUANALYYSI... 2 1.1 Hyvinvointitoimiala... 2 1.2 Kiinteistötoimiala... 16 1.3 Konsernihallinto... 18 1.4 Sivistystoimiala... 25 1.5 Vapaa-aikatoimiala... 30 1.6 Ympäristötoimiala...

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 LIITE STL 35 Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 Kangasalan kunta Pälkäneen kunta Kansilehden kuva: Rekola-koto, toukokuu 2014 Kuvaaja: Pirjo Saloranta 2 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Kuntayhtymähallitus 27.11.2014 175 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 1 1.1 Yleistä 1 1.2 Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset 1 1.3 Strategian

Lisätiedot

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS 13.08.2013 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS KYSTERI Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Tilaajatoimikunta

Lisätiedot