Ryynikän asemakaavan muutos, Piiponpelto Kaavanumero 5018 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ryynikän asemakaavan muutos, Piiponpelto Kaavanumero 5018 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA"

Transkriptio

1 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA Ryynikän asemakaavan muutos, Piiponpelto Kaavanumero 5018 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jossa esitetään suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. 1. Aloite Piiponpellon asemakaavan muutos laaditaan Lempäälän kunnan aloitteesta. Hanke toteuttaa Lempäälän keskustan osayleiskaavaa ja Lempäälän keskustan kehittämisvisiota (Silta tulevaisuuteen). Kaavahanke on sisältynyt kunnan talousarvion yhteydessä hyväksyttyyn kaavoitusohjelman A-ryhmään vuodesta 2012 alkaen. 2. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Lempäälän keskustassa rautatien, Lemponkadun ja Puistokadun välisellä alueella. Kaava-alueen pinta-ala on noin 1,2 ha. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus ortokuvassa

2 2 Suunnittelualue on entistä teollisuus- ja varastoaluetta, jossa on toiminut mm. konepaja. Konepajan rakennukset on myöhemmin purettu, ja alueen maaperää on puhdistettu. Vuodesta 2011 alkaen alueella on sijainnut Piiponpellon tilapäinen päiväkoti; päiväkodin rakennuslupa on voimassa syksyyn 2016 asti. 3. Maanomistus Lempäälän kunta omistaa pääosan suunnittelualueesta eli kiinteistöt: Tuotantovarasto 4:54 Penttilä II 4:150 Karikko 4:48 Peltola 4:61 Penttilä 4:91 Yksi kiinteistö on yksityisen omistuksessa: Piippo 4:52 Alueella on myös kunnan haltuun ottamaa rakennuskaavatiealuetta, jossa yleisen alueen lohkominen suorittamatta: Ilus 4:140 Piippo I 13:0 4. Tavoitteet ja tausta Tavoitteena on luoda edellytykset pääosin rakentamattoman, keskeisellä paikalla sijaitsevan alueen korkealuokkaiselle rakentamiselle Lempäälän keskustan pitkäjänteisessä kehittämistyössä viitoitettujen näkemysten suuntaisesti. Lempäälän keskustan alueella on tarvetta asuntotuotannolle, erityisesti on asetettu tavoitteeksi senioritalon sijoittaminen keskustaan. Kaavan tarkoituksena onkin mahdollistaa monipuolinen asuntotarjonta, mukaan lukien senioritalo. Lempäälän kunta on tehnyt aiesopimuksen YH-kodit Oy:n kanssa Piiponpellon alueelle toteutettavasta asuinkorttelikokonaisuudesta, johon rakennettaisiin pääasiallisesti asuntorahaston hyväksymiä hankkeita, mutta myös vapaarahoitteista asuntotuotantoa. (Sopimus D:nro ) 5. Lähtötiedot Kaavoitustilanne Maakuntakaava Maakuntavaltuusto on hyväksynyt Pirkanmaan 1. maakuntakaavan ja valtioneuvosto on vahvistanut sen Maakuntakaavan mukaan suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta (C). Suunnittelualue rajautuu lännessä rautatiehen.

3 3 Ote Pirkanmaan 1. maakuntakaavasta. Osayleiskaava Suunnittelualue sisältyy Lempäälän keskustan osayleiskaavaan, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt Keskustan osayleiskaavassa suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta. Lemponkadun ja Puistokadun varteen on merkitty jo olemassa olevat kevyen liikenteen yhteydet. Kevyen liikenteen yhteystarve on osoitettu pohjois-eteläsuuntaisesti suunnittelualueen länsireunaan. Aluetta koskee myös merkintä terveyshaitan poistamistarpeesta (pilaantunut maaalue). Määräyksen mukaan alueen maaperän pilaantuneisuus on tutkittava asemakaavoituksen yhteydessä, ja alue on tarvittaessa kunnostettava ennen rakentamisen aloittamista. Alueella on suoritettu pilaantuneen maan kunnostamista.

4 4 Ote Lempäälän keskustan osayleiskaavasta. Suunnittelualueen sijainti on merkitty punaisella ympyrällä. Asemakaava Pääosalla suunnittelualuetta on voimassa vahvistettu Ryynikän rakennuskaavan muutos. Pienellä osalla aluetta on voimassa vahvistettu Ryynikän rakennuskaava. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T-1). Pieneltä osin alue on Manttaalitien katualuetta.

5 5 Ote asemakaavayhdistelmästä Olemassa olevat ja laadittavat selvitykset Suunnittelualuetta koskevat seuraavat selvitykset: KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN SELVITYKSIÄ Lempäälän keskustan kehittäminen kaupunkikuvallinen ehdotus Kuvia ja mielikuvia Lempäälän keskusta 2020, tarinallinen johdatus Lempäälän keskustan historiallinen selvitys Teiden varsilla ja vesireiteillä, Lempäälän kulttuuriympäristöohjelma, Eija Teivas, 2006 Lempäälän keskustan kulttuurihistoriallinen selvitys 2009, KSOY, Eija Teivas Lempäälän keskustan muinaisjäännösselvitys 2009, Mikroliitti Oy

6 6 Lempäälän kunnan viherympäristöselvitys 2007, viheralueiden inventointi ja hoidon tavoitteet Lempo-projektin luonnos Tampereen seudun lisäraiteiden tilantarveselvitys, Tampereen kaupunkiseutu ja ratahallintokeskus, Sito Oy Tampere 2008 Lempäälän keskustan meluselvitys, Trafix Keskusta ja Sääksjärvi kaupallisten vaikutusten arviointi, Finnish Consulting Group, 2009 Muinaisjäännösselvityksen täydennys 2010, Mikroliitti Oy Lempäälän keskustan osayleiskaavan maisema- ja luontoselvitys 2010, Kari Laamanen ja Marita Palokoski Lempäälän keskusta-alueen lepakkoselvitys 2010, Pekka Rintamäki Lempäälän keskusta-alueen liito-oravaselvitys 2010, Kari Laamanen Keskustan osayleiskaavan vaikutukset Ahtialanjärven NATURA-suojeluarvoille, NATURA arvioinnin tarveselvitys 2010, Kari Laamanen ja Marita Palokoski Lempäälän keskustan liikennesuunnitelma 2010, Trafix Lempäälän keskustan henkilöliikenneasema, esiselvitys 2010, SITO oy Lempäälän keskusta-alueen hulevesiselvitys 2010, Lempäälän tekninen toimi Marita Palokoski Lempäälän keskustan hulevesiselvityksen jatkoselvitys 2011, FCG Lempäälän keskustan osayleiskaavan sosiaaliset vaikutukset, 2011 Lempäälän tekninen toimi Muistio maantien 190 liittymätarkastelu Valkeakoskentien (mt 3041) eritasoliittymän eteläpuolella, Ramboll infra ja liikenne 2011 LEMPÄÄLÄN KESKUSTAN VISIOTYÖ JA YLEISSUUNNITTELUVAIHEEN SELVITYKSET JA SUUNNITELMAT Silta tulevaisuuteen visiotyön raportti Lempäälän keskustan viherverkkosuunnitelma (MA-arkkitehdit 2013) Lempäälän keskustan yleissuunnitelman liikennesuunnitelma Lempäälän keskustan yleissuunnitteluaineistoa (Arkkitehtitoimisto Eero Lahti Oy, AIHIOarkkitehdit) MUUT SELVITYKSET Hiidentien selvitysprojekti, 2002, Yrityskeskus Lempotek OY Lyyli-projektin Lempäälän asemanseudun ideasuunnitelma, Pirkanmaan liitto 2000, Marita Palokoski Pirkanmaan maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt, Pirkanmaan liiton julkaisu B 97, 2006 Pirkanmaan NATURA verkoston hoidon ja käytön yleissuunnitelma, Pirkanmaan ympäristökeskus 2005, Marja-Liisa Pitkänen Tampereen kaupunkiseudun yhteistyöraportit ERIKSEEN LAADITTAVAT SELVITYKSET Yleiskaavaa varten laadittu meluselvitys päivitetään tarvittaessa. Asemakaavatyön yhteydessä arvioidaan tarve laatia erillinen selvitys mahdollisesti pilaantuneiden maa-ainesten osalta. 6. Arvioitavat vaikutukset Asemakaavan laatimisen yhteydessä arvioidaan asemakaavan toteuttamisesta aiheutuvat vaikutukset rakennettuun ja luonnonympäristöön. Vaikutusten arviointi esitetään kaavaselostuksessa. Kaavoituksen yhteydessä arvioidaan mm. seuraavat asemakaavan vaikutukset:

7 7 vaikutukset taajamakuvaan vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen vaikutukset asumiseen vaikutukset virkistykseen vaikutukset palveluihin vaikutukset liikenneturvallisuuteen ja liikenteen järjestämiseen vaikutukset ympäristöön ja ympäristönsuojeluun sosiaaliset vaikutukset taloudelliset vaikutukset 7. Osalliset Suunnittelutyön osallisiin kuuluvat mm: suunnittelualueen lähivaikutusalueen kiinteistönomistajat ja -haltijat suunnittelualueella ja sen lähivaikutusalueella työskentelevät suunnittelualueella ja sen lähivaikutusalueella toimivat yritykset suunnittelualueen lähivaikutusalueen asukkaat kunnan hallintokunnat aluepelastuslaitos Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan liitto vammaisneuvosto seniorineuvosto nuorisovaltuusto Lempäälän Lämpö Oy Elenia Oy Elisa Oyj Telia-Sonera Finland Oyj Osallisten luetteloa täydennetään tarvittaessa. Osallisia ovat kaikki, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelu koskee (MRL 62 ). 8. Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen Kaavoituksen vaiheista tiedottaminen Asemakaavan vireilletulosta on ilmoitettu vuoden 2013 kaavoituskatsauksessa tiedottamisen yhteydessä. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta sekä kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävilläolosta ilmoitetaan Lempäälän-Vesilahden Sanomissa, kunnan Internet-sivuilla ja Lempäälän kunnan virallisten kuulutusten ilmoitustaululla. Lisäksi kaava-alueen maanomistajille ja asukkaille sekä osallisluettelossa mainituille viranomaisille tiedotetaan vireilletulosta kirjeitse. Asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville asettamisesta tiedotetaan kirjeitse niille asemakaavoitettavan alueen kunnan tiedossa oleville maanomistajille ja maan haltijoille, joiden kotikunta on toisella paikkakunnalla.

8 8 Nähtävilläolojen järjestäminen Kaava-asiakirjat pidetään nähtävillä kunnan palvelupisteessä ja kunnan Internet-sivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä koko kaavan valmisteluvaiheen ajan, ja siihen tehdään työn kuluessa tarvittavia muutoksia ja täydennyksiä. Kaavaluonnos pidetään nähtävillä päivän ajan. Kaavaehdotus pidetään nähtävillä 30 päivän ajan. Jos kaavaehdotukseen nähtävilläolon jälkeen tehdään olennaisia muutoksia, asetetaan se korjattuna uudelleen nähtäville. Suunnittelutyön aikana järjestetään tarvittaessa yleisötilaisuus, jossa esitellään laaditut selvitykset ja suunnitelmat. Mielipiteiden ja muistutusten esittäminen Osalliset voivat jättää huomautuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Huomautus tulee tehdä ennen asemakaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville. Kaavaluonnoksesta voi esittää mielipiteitä kirjallisesti tai suullisesti. Kaavaehdotuksesta voi esittää kirjallisen muistutuksen sen nähtävilläoloaikana. Mielipiteisiin ja muistutuksiin annetaan perustellut vastaukset. Muistutuksen esittäjällä on oikeus saada muistutukseen kirjallinen vastine, jos hän antaa muistutuksen yhteydessä osoitetietonsa. Mielipiteet ja muistutukset voi postittaa osoitteeseen: Lempäälän kunta Tekninen toimi PL Lempäälä tai toimittaa kunnan palvelupisteeseen, osoite Tampereentie 8. Valitusoikeus Asianosaisilla ja kunnan jäsenillä on oikeus jättää Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitus kaavan hyväksymispäätöksestä. Valitus on tehtävä 30 vuorokautta kaavan hyväksymispäätöksen julkaisemisesta. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Viranomaisyhteistyö Valtion viranomaisille sekä muille osallisviranomaisille tiedotetaan kaavoituksen vireilletulosta kirjeitse. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään postitse Pirkanmaan ELY-keskukselle. Asemakaavaluonnoksista pyydetään osallisviranomaisilta alustavat lausunnot ja asemakaavaehdotuksesta virallinen lausunto. Viranomaisten kesken järjestetään tarvittaessa työneuvotteluja. Kaavoituksen alkuvaiheessa järjestetään tarvittaessa MRL:n mukainen viranomaisneuvottelu kunnan, ELY-keskuksen sekä muiden asianosaisten viranomaisten kesken.

9 9 9. Kaavoitusta koskevat päätökset ja sopimukset Kaavoitusta koskee tämän OAS:n kohdassa 4.Tavoitteet ja tausta mainittu esisopimus Lempäälän kunnan ja YH Kodit Oy:n kesken. 10. Alustava aikataulu Alla on esitetty kaavoituksen arvioitu aikataulu. Asemakaavaluonnos voidaan tarvittaessa asettaa uudelleen nähtäville. Myös asemakaavaehdotus voidaan palauttaa valmisteluun nähtävilläolon jälkeen, jos ilmenee tarvetta tehdä siihen merkittäviä muutoksia. Ajankohta Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy 2014 Loppuvuosi 2014 Kevättalvi 2015 Kevät 2015 Kevät 2015 Kaavoituksen vaihe Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen ja nähtäville asettaminen Kaavaluonnoksen laatiminen Kaavaluonnoksen nähtävilläolo Vastineiden antaminen kaavaluonnoksesta esitettyihin lausuntoihin ja mielipiteisiin, kaavaluonnoksen tarkentaminen kaavaehdotukseksi Kaavaehdotuksen nähtävilläolo Vastineiden antaminen kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin, mahdolliset vähäiset tarkistukset kaavakarttaan Kaavan hyväksymiskäsittely 11. Asemakaavaan suunnittelijat Lempäälän kunta, tekninen toimi Tampereentie 8 PL 36, Lempäälä kaavoituspäällikkö Ilari Rasimus puh sähköposti: kaavoitusarkkitehti Soili Lampinen puh sähköposti: Päiväys ja allekirjoitus Lempäälässä._ Ilari Rasimus kaavoituspäällikkö

LEMPÄÄLÄN KUNTA Vuoreksen asemakaava, Annisto

LEMPÄÄLÄN KUNTA Vuoreksen asemakaava, Annisto 1 LIITE 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA Vuoreksen asemakaava, Annisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.1.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A MRL 63

O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A MRL 63 1 / 6 O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A MRL 63 MARJAMÄEN ASEMAKAAVA PAJALANTIE Kunta Lempäälä Kylä Herrala, Kuivaspää Kaava-alue Marjamäki Kaavanro 15014 Aloite Marjamäen

Lisätiedot

GRANHOLMSBACKENIN I VAIHEEN ASEMAKAAVA

GRANHOLMSBACKENIN I VAIHEEN ASEMAKAAVA GRANHOLMSBACKENIN I VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.6.2011 2/13 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LAUKAA, LEPPÄVESI NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Kortteleita 206, 530-537, 542 sekä niihin liittyviä virkistysja katualueita koskeva asemakaavan muutos ja

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema

V105 Villähteen entinen paloasema Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (7) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireillä olosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA

ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.6.2015 LAUKAAN KIRKONKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA 410-AK-KIR-030 Keski-Suomen liiton kuva-arkisto, kuvaus LAUKAAN KUNTA MAANKÄYTTÖOSASTO 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS URJALAN KUNTA, LAUKEELA SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS Alue muodostuu Laukeelan kylän kiinteistöistä Köppilä 5:238 / palsta 1 ja yhteisalue 878:12:0 sekä osin kiinteistöistä

Lisätiedot

Alue sijaitsee Kirkkonummen kunnan Hirsalan kylässä ja käsittää Ängeslandetin saaren eteläkärjen. Suunnittelualue on osa tilasta Haga II RN:o 1:8.

Alue sijaitsee Kirkkonummen kunnan Hirsalan kylässä ja käsittää Ängeslandetin saaren eteläkärjen. Suunnittelualue on osa tilasta Haga II RN:o 1:8. 1.12.2009 1 (8) Yt.lautakunta: Kirkkonummen kunta HAGA II RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE Suunnitelman nimi on Haga II ranta-asemakaavan

Lisätiedot

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN?

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN? 14.12.2011 tarkistettu 13.2.2012 Perhelän kortteli, asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro YLEISHAL: 716/2007 Kaavatunnus: 010089 MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN? Kaavoitustyö

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

Poikkitien yritys- ja palvelualueen itäosa, Asemakaava

Poikkitien yritys- ja palvelualueen itäosa, Asemakaava Dnro KAUKE 1991/2013 Kaavatunnus 210008 2.5.2014 tark. 13.5.2014 4.6.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Poikkitien yritys- ja palvelualueen itäosa, Asemakaava Havainnekuva Poikkitien

Lisätiedot

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 16.5.2012. Tark. 29.5.2013 ja 6.6.2014

Lisätiedot

ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17

ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17 ALAVIESKAN KUNTA Tekniset palvelut Sweco Ympäristö Oy Pappilantie 1 Mäkelininkatu 17 A 85200 ALAVIESKA 90100 OULU ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17 MRL 63 :n mukainen

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, korttelit 14 ja 15

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, korttelit 14 ja 15 1 ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, korttelit 14 ja 15 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS,

Lisätiedot

Asikkalan kunta TELAKKARANNAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012

Asikkalan kunta TELAKKARANNAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 Asikkalan kunta TELAKKARANNAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä...3 2. Aloite...3 3. Suunnittelualue...3 4. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet...3 5.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

Korttelin 2035 yritysalue, Asemakaava ja asemakaavan muutos

Korttelin 2035 yritysalue, Asemakaava ja asemakaavan muutos Dnro KAUKE 1643/2013 Kaavatunnus 200009 7.10.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Korttelin 2035 yritysalue, Asemakaava ja asemakaavan muutos Sisällys 1 Mitä tapahtuu ja missä? 2 2 Mitä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kirkonkylän asemakaavan laajennus ja muutos Haapakankaan alueella

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kirkonkylän asemakaavan laajennus ja muutos Haapakankaan alueella 1 3.3.2011 päiv. 6.6.2011 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kirkonkylän asemakaavan laajennus ja muutos Haapakankaan alueella Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, osakorttelit 3 ja 13

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, osakorttelit 3 ja 13 1 ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, osakorttelit 3 ja 13 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS,

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT Asemakaavan muutos koskee A-alueella Siltakylän puisto- sekä katualueita ja B-alueella Siltakylän korttelia

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA. Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava

HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA. Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava Viite: 82142738, 82142750 HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.7.2012, päivitetty 24.5.2013 ja 11.8.2014 Osallistumis- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Koskien seuraavaa kaavoitusta: VARTSALAN TUKKIJÄTKÄ ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS SUUNNITTELUALUE

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Koskien seuraavaa kaavoitusta: VARTSALAN TUKKIJÄTKÄ ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS SUUNNITTELUALUE Kaupunkisuunnittelu 1 (7) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Koskien seuraavaa kaavoitusta: VARTSALAN TUKKIJÄTKÄ ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Vartsalan asemakaava-alueen

Lisätiedot