LEMPÄÄLÄN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMPÄÄLÄN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS"

Transkriptio

1 LEMPÄÄLÄN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Ryynikän asemakaavan muutos, Mantunkuja LUONNOS Kunta: LEMPÄÄLÄ Kylä: LEMPOINEN Kaava-alue RYYNIKKÄ Asemakaavan muutos koskee: Korttelia 108 Asemakaavan muutoksella muodostuu: Kortteli 108 Vireilletulosta ilmoitettu: Hyväksyminen Kaavoitusjaosto: KH: KV: Ilari Rasimus Kaavoituspäällikkö puh Asemakaavan suunnittelija: kaavoitusarkkitehti Soili Lampinen puh sähköposti Lempäälän kunta, PL 36 (Tampereentie 8), Lempäälä puh

2 1.2 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue käsittää kaksi liikerakennuksen tonttia, jotka ovat kooltaan yhteensä noin kaksi hehtaaria. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus 1.3 Kaavan tarkoitus Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa polttoaineen jakeluaseman rakentaminen Pirkanmaan osuuskaupan liikerakennuksen tontille. Samalla tonttien rajoja tarkistetaan vastaamaan nykyisiä maanomistusoloja. 2

3 1.4 Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan tarkoitus Sisällysluettelo Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavan muutos Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Osallistuminen ja yhteistyö ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Aluevaraukset Korttelialueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset luonnonoloihin Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset palveluihin Vaikutukset virkistykseen Vaikutukset ympäristön häiriötekijöihin Vaikutukset tekniseen huoltoon Taloudelliset vaikutukset Vaikutukset liikenneturvallisuuteen ja liikenteen järjestämiseen Vaikutukset taajamakuvaan

4 6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2. Kaavoituksen seurantalomake 3. Havainnemateriaali Selostukseen kuuluu asemakaavaluonnoskartta merkintöjen selityksineen ja määräyksineen 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista Lempäälän keskustan kehittäminen kaupunkikuvallinen ehdotus Lempäälän keskustan kulttuurihistoriallinen selvitys 2009, KSOY, Eija Teivas Lempäälän keskustan muinaisjäännösselvitys 2009, Mikroliitti Oy Lempäälän kunnan viherympäristöselvitys 2007, viheralueiden inventointi ja hoidon tavoitteet Lempo-projektin luonnos Lempäälän keskustan meluselvitys, Trafix Keskusta ja Sääksjärvi kaupallisten vaikutusten arviointi, Finnish Consulting Group, 2009 Muinaisjäännösselvityksen täydennys 2010, Mikroliitti Oy Lempäälän keskustan osayleiskaavan maisema- ja luontoselvitys 2010, Kari Laamanen ja Marita Palokoski Lempäälän keskustan liikennesuunnitelma 2010, Trafix Lempäälän keskusta-alueen hulevesiselvitys 2010, Lempäälän tekninen toimi Marita Palokoski Lempäälän keskustan hulevesiselvityksen jatkoselvitys 2011, FCG LEMPÄÄLÄN KESKUSTAN VISIOTYÖ JA YLEISSUUNNITTELUVAIHEEN SELVITYKSET JA SUUNNITELMAT Silta tulevaisuuteen visiotyön raportti Lempäälän keskustan viherverkkosuunnitelma (MA-arkkitehdit 2013) Lempäälän keskustan yleissuunnitelman liikennesuunnitelma Lempäälän keskustan yleissuunnitteluaineistoa (Arkkitehtitoimisto Eero Lahti Oy, AIHIOarkkitehdit) 4

5 2. TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Kaavoitus- ja rakennusjaosto päätti , että Piiponpellon alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville. Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta kuulutettiin Asemakaavan muutos Asemakaavamerkinnät ja määräykset pysyvät pääosin entisellään. Tontin 2 kaavamerkinnän selitykseen lisätään maininta polttoaineen jakeluaseman rakentamismahdollisuudesta. Tonttien rajausta muutetaan vastaamaan maanomistusoloja. Rakennusaloja, istutettavia alueen osia ja johtojen aluevarauksia tarkistetaan. Kaavamääräyksiin lisätään määräys hulevesien käsittelystä. Rakennusoikeudet eivät muutu. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavan toteuttamisesta vastaavat maanomistajat. 5

6 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Tontilla 1 on Nesteen liikenneasema. Tontilla 2 on liikerakennus, jossa on S-market, Alkon myymälä, posti ja apteekki. Vesistöt ja vesitalous Suunnittelualue ei ole pohjavesialuetta Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne Suunnittelualue kuuluu Lempäälän ydinkeskustaan. Taajamakuva Molemmilla tonteilla on yksikerroksiset liikerakennukset. Istutuksia on lähinnä korttelin itä- ja eteläreunalla. S-marketin tontilla on pysäköintiä varten laaja asfalttikenttä, joka avautuu Puistokadun suuntaan. Viistokuva vuodelta Palvelut Suunnittelualueella toimii S-market, Alkon myymälä, apteekki, posti ja huoltoasema. Liikenne Liikerakennusten tonteille ajetaan Puistokadulta tai Mantunkujalta. Kaduilla on nopeusrajoitus 40 km/h. Puistokadun molemmin puolin on kevyen liikenteen väylä. Tampereentien bussipysäkille on matkaa noin 500 metriä. Muinaismuistot Keskustan osayleiskaavoituksen yhteydessä on tehty arkeologinen inventointi. Suunnittelualueella ei ole tiedossa muinaismuistoja.

7 Tekninen huolto Suunnittelualueella on valmiit teknisen huollon verkostot. Ympäristön häiriötekijät Suunnittelualueen merkittävin häiriötekijä on liikenteen aiheuttama melu. Alueella ei kuitenkaan ole melusta herkästi häiriintyviä toimintoja Maanomistus Alla olevaan karttaan sinisellä merkityn kiinteistön Mantunkulma omistaa Erjani Oy. Kaava-alueen muut kiinteistöt 4:132 ja 4:135 omistaa Pirkanmaan Osuuskauppa. Näistä tila 4:132 on siirtynyt kiinteistökaupalla Erjani Oy:lta Pirkanmaan Osuuskaupalle. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Maakuntavaltuusto on hyväksynyt Pirkanmaan 1. maakuntakaavan ja valtioneuvosto on vahvistanut sen Maakuntakaavan mukaan suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta (C). Maakuntakaavan 2040 luonnos on valmistunut. 7

8 Ote maakuntakaavasta. Osayleiskaava Suunnittelualueella on voimassa Keskustan osayleiskaava joka on tullut voimaan Osayleiskaavan mukaan suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta (C). Alueelle on osoitettu hyötyjätteiden keräyspiste (ej). Alueen etelä- ja itäreunassa on meluntorjuntatarpeen merkintä (aaltoviiva). Ote Keskustan osayleiskaavasta. Asemakaava Suunnittelualueella on voimassa asemakaava, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt

9 Tontin 2 (S-market) käyttötarkoitusmerkintä on KM-1: Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Alueelle saa sijoittaa yhden päivittäistavarakaupan suuryksikön sekä myymälöitä ja vastaavia kaupallisten palvelujen tiloja. Uudisrakennuksen tulee sopeutua korkeuden, kattomuodon ja -kaltevuuden, julkisivujen mittasuhteiden ja pintojen, rakennusaineiden, väri- ja kattamisaineiden sekä muiden yksityiskohtien puolesta rakennuspaikalle. Rakennuslupaa haettaessa on osoitettava yksi autopaikka jokaista alkavaa 60 kerrosalaneliömetriä varten rakennuspaikalta tai pysäköintiin erikseen osoitetulta alueelta. Nämä autopaikat on rakennettava kyseisten rakennusten rakentamisen kanssa samanaikaisesti. Alueella ei sallita ulkovarastointia. Alueelle saa sijoittaa päivittäistavarakaupan myymälätiloja yhteensä enintään 3000 kerrosneliömetriä. Tontin 1 (Neste Oil) käyttötarkoitusmerkintä on KL-3: Liikerakennusten korttelialue. Alueelle osoitetusta kerrosalasta saa enintään 700 m² käyttää huoltoasematoimintoja varten. Uudisrakennuksen tulee sopeutua korkeuden, kattomuodon ja -kaltevuuden, julkisivujen mittasuhteiden ja pintojen, rakennusaineiden, väri- ja kattamisaineiden sekä muiden yksityiskohtien puolesta ympäristön rakennuksiin. Rakennuslupaa haettaessa on osoitettava yksi autopaikka jokaista alkavaa 60 kerrosalaneliömetriä varten rakennuspaikalta tai pysäköintiin erikseen osoitetulta alueelta. Nämä autopaikat on rakennettava kyseisten rakennusten rakentamisen kanssa samanaikaisesti. Tontin 2 rakennusoikeus on 5000 m² ja tontin 1 rakennusoikeus on 1600 m² kerrosalaa. Molemmilla tonteilla kerrosluku on kaksi. Tontista 2 saa käyttää 35% rakentamiseen. Tontti on osoitettu taajamakuvan kannalta tärkeäksi korttelialueeksi (sj-3). Rakentamattomat korttelialueen osat on istutettava alueen käytön vaatimalla tavalla ja ottaen huomioon korttelialueen ja sitä ympäröivien alueiden taajamakuvallinen merkitys. Rakennuslupaa haettaessa tulee esittää yleisen tien alueeseen rajautuvan tontinosan piha-alueiden järjestely, alkuperäisestä maanpinnasta poikkeava tontin muotoilu, pengerrykset ja tukimuurit ja näiden soveltuminen tienvarsimaisemaan. Molempien tonttien reunoilla on istutettavia alueita (pisterasteri) sekä puurivejä (palloviiva). Tontin 2 alueella kulkee johtoja. 9

10 Ote asemakaavasta 10 Muut aluetta koskevat suunnitelmat ja selvitykset Suunnittelualuetta koskevat seuraavat selvitykset: Lempäälän keskustan meluselvitys, Trafix Selvitys päivitetään tarvittaessa. Lempäälän keskustan osayleiskaavan maisema- ja luontoselvitys 2010, Kari Laamanen ja Marita Palokoski Lempäälän keskustan liikennesuunnitelma 2010, Trafix Lempäälän keskusta-alueen hulevesiselvitys 2010, Lempäälän tekninen toimi Marita Palokoski Lempäälän keskustan hulevesiselvityksen jatkoselvitys 2011, FCG Lempäälän keskustan yleissuunnitelman liikennesuunnitelma Lempäälän keskustan yleissuunnitteluaineistoa (Arkkitehtitoimisto Eero Lahti Oy, AIHIOarkkitehdit)

11 Rakennusjärjestys Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Lempäälän rakennusjärjestyksen ja se on tullut voimaan Pohjakartta ja kiinteistörekisteri Kaavoituksen pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284/1999 määräykset. Suunnittelualueen kiinteistöt kuuluvat valtion kiinteistörekisteriin. 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Pirkanmaan osuuskaupan tavoitteena on siirtää polttoaineen jakeluasema Manttaalitien varrella sijaitsevalta entiseltä S-marketin tontilta nykyisen S-marketin piha-alueelle. Jakeluaseman perustamiseksi uudelle paikalle tarvitaan asemakaavan muutos. Samalla voidaan ottaa huomioon maanomistusoloissa tapahtuneet muutokset. 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö Osallistumisesta ja vuorovaikutusmenettelystä on kerrottu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka on selostuksen liitteenä Vireilletulo Asemakaavan muutoksen vireilletulosta kuulutettiin ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus Suunnittelualueen pinta-alat ja rakennusoikeudet ovat käyttötarkoituksittain seuraavat: Kaavamerkintä Käyttötarkoitus Pinta-ala/ha Rakennusoikeus/m² KL-3 KM-2 Liikerakennusten korttelialue Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön 0, , Yhteensä 1, Tarkemmat tiedot ovat kaavoituksen seurantalomakkeessa, joka on selostuksen liitteenä Aluevaraukset Korttelialueet Suunnittelualueen molemmat tontit ovat liikerakennusten tontteja. Tontilla 1 (KL-3) saa käyttää 1600 m²:n rakennusoikeudesta enintään 700 m² huoltoasematoimintoja varten. Tontille 2 (KM- 2) saa rakentaa 3000 m²:n suuruisen vähittäiskaupan suuryksikön sekä 2000 m² muita myymälöitä ja vastaavia kaupallisten palvelujen tiloja. Asemakaavan muutos mahdollistaa myös polttoaineen jakeluaseman rakentamisen tontille 2.

12 Hulevesien hallinnasta on annettu uusi asemakaavamääräys, sillä suunnittelualueella on paljon vettä läpäisemättömiä pintoja. Monet voimassa olevaan asemakaavaan merkityt johdot on purettu, joten niiden merkinnät on voitu poistaa. 5.3 Kaavan vaikutukset Vaikutukset luonnonoloihin Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutusta luonnonoloihin Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Polttoaineen jakeluaseman siirto Manttalitien varrelta nykyiselle S-marketin tontille palvelee Lempäälän kunnan keskustan kehittämissuunnitelmia, joiden yhteydessä radanvarsialueelle suunnitellaan uutta käyttöä Vaikutukset palveluihin Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutusta palveluihin, koska on kysymys polttoaineen jakeluaseman siirrosta Vaikutukset virkistykseen Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutusta virkistykseen Vaikutukset ympäristön häiriötekijöihin Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutusta ympäristön häiriötekijöihin Vaikutukset tekniseen huoltoon Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutusta tekniseen huoltoon Taloudelliset vaikutukset Asemakaavan muutoksen toteuttaminen edellyttää investointeja Pirkanmaan Osuuskaupalta Vaikutukset liikenneturvallisuuteen ja liikenteen järjestämiseen Asemakaavan muutoksen toteuttaminen vähentää liikennettä Manttaalitiellä ja lisää liikennettä tontilla 2. Pysäköintipaikkoja rakennetaan lisää Vaikutukset taajamakuvaan S-marketin pysäköintikenttä laajenee. Tontin itärajalla olevat istutukset poistetaan. 6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Suunnitelman havainnemateriaali on selostuksen liitteenä Toteuttaminen ja ajoitus Asemakaavan toteutus alkanee pian voimaantulon jälkeen. Asemakaavan toteutusta seurataan lupamenettelyjen yhteydessä. 12

LEMPÄÄLÄN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

LEMPÄÄLÄN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 2089 Moisio-Hakkarin asemakaavan muutos, Hattulanmäki LUONNOS 12.2.2015 Kunta: Kylä: LEMPÄÄLÄ KULJU Kaava-alue

Lisätiedot

Ryynikän asemakaavan muutos, Piiponpelto Kaavanumero 5018 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Ryynikän asemakaavan muutos, Piiponpelto Kaavanumero 5018 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA Ryynikän asemakaavan muutos, Piiponpelto Kaavanumero 5018 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.10.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 1. VAIHE Asemakaavaton alue Hakatien ja Savarinväylän risteyksen eteläpuolella sekä asemakaavan muutos koskien osaa Hakatien katualueesta. Asemakaavalla

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A. YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A. YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus Kaavaselostus 1 (20) Ehdotus 11.6.2013 Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 1 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI S-MARKET VAAJAKOSKI 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI S-MARKET VAAJAKOSKI 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS S-MARKET VAAJAKOSKI KAAVATUNNUS 71:011 KAAVAN PÄIVÄYS 29.11.2011

Lisätiedot

JUNNIMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS

JUNNIMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA KYRÖN TAAJAMA JUNNIMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS asemakaavan selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Junnimäen alueen asemakaava ja asemakaavan

Lisätiedot

VIKBYN YRITYSALUE, Kaavaselostus Kaavoitusosasto 23.5.2013 Kaava hyväksytty kunnanvaltuustossa XX.XX.2013 XX

VIKBYN YRITYSALUE, Kaavaselostus Kaavoitusosasto 23.5.2013 Kaava hyväksytty kunnanvaltuustossa XX.XX.2013 XX VIKBYN YRITYSALUE Kaavaselostus Kaavoitusosasto 23.5.2013 Kaava hyväksytty kunnanvaltuustossa XX.XX.2013 XX VIKBYN YRITYSALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 1 VIKBYN YRITYSALUE, KORTTELI

Lisätiedot

163-RAK1502 SÄKYLÄN KUNTA RASKINTIEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio 0.9 13.4.2015. Nosto Consulting Oy

163-RAK1502 SÄKYLÄN KUNTA RASKINTIEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio 0.9 13.4.2015. Nosto Consulting Oy 163-RAK1502 SÄKYLÄN KUNTA RASKINTIEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 13.4.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

LUONNOS KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI HAAPA-HEIKINTIE KAAVATUNNUS 66:058 5.10.2010 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 27 ASEMAKAAVAN MUUTOS

LUONNOS KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI HAAPA-HEIKINTIE KAAVATUNNUS 66:058 5.10.2010 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 27 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 27 ASEMAKAAVAN MUUTOS HAAPA-HEIKINTIE KAAVATUNNUS 66:058 5.10.2010 66: 058 / Haapa- Heikintie / ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS 5.10.2010

Lisätiedot

Moreeni ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Leveämäenkuja 3 Asemakaava ja asemakaavan muutos 22. kaup.osa, Kortteli 87, tontti 3 ja katualue

Moreeni ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Leveämäenkuja 3 Asemakaava ja asemakaavan muutos 22. kaup.osa, Kortteli 87, tontti 3 ja katualue ASEMAKAAVAN SELOSTUS 2494 Moreeni Leveämäenkuja 3 Asemakaava ja asemakaavan muutos 22. kaup.osa, Kortteli 87, tontti 3 ja katualue Tilaajajohtaja Päivi Saloranta Vireilletulo 20.2.2014 Yhdyskuntalautakunta

Lisätiedot

Viikkalan asemakaavan muutos

Viikkalan asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAKKILAN KUNTA Viikkalan asemakaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20751 Selostus 1 (23) Hakula, Närhi Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

180 Sepänkylä. Asemakaavan muutos korttelissa 602. Kaavoitusosasto 1:2 000. Kaavaehdotus 5.11.2014. Hyväksytty kunnanvaltuustossa

180 Sepänkylä. Asemakaavan muutos korttelissa 602. Kaavoitusosasto 1:2 000. Kaavaehdotus 5.11.2014. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 180 Sepänkylä Asemakaavan muutos korttelissa 602 Kaavoitusosasto 1:2 000 Kaavaehdotus 5.11.2014 Hyväksytty kunnanvaltuustossa._.201_ Sisällys 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Asemakaavan perustiedot

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos, joka koskee 17.

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059 LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 69. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 104 TONTTIEN 2 JA 5 JA KORTTELIN 106 TONTIN 1 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 685/AKM KAIVOKATU 16 SELOSTUS EHDOTUS 10.2.2015. Asianumero 3402/10.02.03/2014

ASEMAKAAVAN MUUTOS 685/AKM KAIVOKATU 16 SELOSTUS EHDOTUS 10.2.2015. Asianumero 3402/10.02.03/2014 Asianumero 3402/10.02.03/2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS 685/AKM KAVOKATU 16 SELOSTUS EHDOTUS 10.2.2015 HYVÄKSYMSPÄVÄ- MÄÄRÄT: Vireilletulo: Tekninen lautakunta 08.04.2014. Kaavaehdotus: Tekninen lautakunta 10.02.2015

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

8. KASARMINMÄEN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 2, 3 JA 17

8. KASARMINMÄEN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 2, 3 JA 17 8. KASARMINMÄEN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 2, 3 JA 17 Luonnos 27.1.2014 Vireilletulopäivämäärä: 30.12.2013 Kaupunginhallituksen hyväksymispäivämäärä: Kaupunginvaltuuston hyväksymispäivämäärä:

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Lapinjärvi 8.6.2004 muutettu 28.9.2004 1 16679 LAPINJÄRVEN KUNTA INGERMANINKYLÄ SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 28.9.2004 Vireilletulo Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutos, kortteli 26 Kaavaselostus Vireille tulo Luonnos nähtäville Ehdotus nähtäville KH KV 13.6.2013 LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma. Kansikuva

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma. Kansikuva ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma 8.5.2014 Asemakaavan muutos Diaarinumero TEKNINEN 2067/2011 Kaavatunnus 010096 Kansikuva Vireilletulosta ilmoittaminen 7.3.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA Sepänkylän asemakaavan muutos Korttelit 223 ja 225 sekä niihin liittyvät virkistys-, liikenne-, erityis- ja katualueet

MUSTASAAREN KUNTA Sepänkylän asemakaavan muutos Korttelit 223 ja 225 sekä niihin liittyvät virkistys-, liikenne-, erityis- ja katualueet KAAVASELOSTUS LUONNOS 7.9.2012 67090452.BBS1.SLU MUSTASAAREN KUNTA Sepänkylän asemakaavan muutos Korttelit 223 ja 225 sekä niihin liittyvät virkistys-, liikenne-, erityis- ja katualueet 1 1. PERUSTIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos

V105 Villähteen entinen paloasema Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (13) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot