LEMPÄÄLÄN KUNTA Vuoreksen asemakaava, Annisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMPÄÄLÄN KUNTA Vuoreksen asemakaava, Annisto"

Transkriptio

1 1 LIITE 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA Vuoreksen asemakaava, Annisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jossa esitetään suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. 1. Sisällys 2. Aloite ja kaavoituksen aloittamisesta ilmoittaminen 1 3. Suunnittelualue 1 4. Tavoitteet 2 5. Lähtötiedot Kaavoitustilanne Olemassa olevat ja laadittavat selvitykset 5 6. Arvioitavat vaikutukset 5 7. Osalliset 6 8. Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen Kaavoituksen vaiheista tiedottaminen Nähtävilläolojen järjestäminen Mielipiteiden ja muistutusten esittäminen Valitusoikeus Viranomaisyhteistyö 7 9. Kaavoitusta koskevat päätökset ja sopimukset Arvioitu aikataulu Asemakaavan suunnittelija Päiväys ja allekirjoitus 8 2. Aloite ja kaavoituksen aloittamisesta ilmoittaminen Asemakaava laaditaan Lempäälän kunnan aloitteesta Vuoreksen osayleiskaavan toteuttamiseksi. Vuoreksen asemakaava Anniston alueelle on mainittu Lempäälän kunnan taloussuunnitelmassa vuosille Asemakaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta on kuulutettu Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Lempäälän pohjoisosassa, Kuljun ja Kuokkalan kylissä, Koipijärven ja Ruskontien (maantie 309) välissä. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 45 ha.

2 2 LIITE 1 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. Suunnittelualue on kyläaluetta, jossa maisemaa hallitsee Koipijärvestä luoteeseen suuntautuva avoin pelto- ja niittymaisema. Avoimen maiseman katkaisevat paikoin pienet metsäsaarekkeet. Suunnittelualueen pohjoisreunalla profiililtaan korkeampi Ruskontie katkaisee maiseman. Viljelysaukean reunalla sijaitsevat Anniston ja Koipijärven tilojen rakennukset hyvin säilyneissä pihapiireissään. Pihapiireissä on myös asutushistoriallisina muistomerkkeinä huomioitavia rakennusten perustuksia ja muita vanhan asutuksen jäänteitä. Uudempi asutus, joka käsittää kymmenkunta ympärivuotista asuinrakennusta sekä saman verran loma-asuntoja, sijoittuu pääosin alueen itä-länsi -suunnassa halkovan Vanha Hervannantien ja Koipijärven väliin. Asutuksen yhteydessä on pienimuotoista yritystoimintaa. Suunnittelualueen koillisosa on rakentamatonta metsämaastoa. 4. Tavoitteet Asemakaavoituksen tavoitteena on Vuoreksen osayleiskaavan toteuttaminen. Alueelle laadittavassa asemakaavassa on tarkoitus tutkia pääosin erillispientaloin muodostuvan kyläasutuksen sijoittumista alueelle. Kyläkeskuksen alueen on tarkoitus rakentua väljästi, maiseman luonteeseen ja kulttuurihistorialliseen arvoon perustuen. Asemakaavoituksen yhteydessä tutkitaan alueen luonteeseen soveltuvia liikenne-, tontti-, vesihuolto-, ym. järjestelyjä osana Vuoreksen aluetta. Kaavan tavoitteena on myös nykyisen asutuksen liittäminen kunnallistekniseen verkostoon, samoin kuin olemassa olevien liikenneyhteyksien parantaminen. Luonnonarvot ja kulttuurihistorialliset arvot pyritään säilyttämään.

3 3 LIITE 1 5. Lähtötiedot 5.1 Kaavoitustilanne Maakuntakaava Maakuntavaltuusto on hyväksynyt Pirkanmaan 1. maakuntakaavan ja valtioneuvosto on vahvistanut sen Maakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta (A). Ruskontien varsi kuuluu Tampereen seudun kehä-ii kehittämiskäytävään (ruskealla viivalla rajattu alue). Koipijärven koillispuolella on viheryhteystarpeen merkintä (vihreä katkoviiva). Ruskontie on merkitty sekä nykyisen että uuden tien merkinnällä (musta ja punainen viiva). Ruskontien pohjoispuolelle Anniston kohdalle on merkitty palvelujen ja hallinnon aluetta (P). Ote Pirkanmaan 1. maakuntakaavasta. Osayleiskaava Suunnittelualueella on voimassa Vuoreksen osayleiskaava. Se on maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama kuntien yhteinen osayleiskaava, joka on laadittu Tampereen kaupungin ja Lempäälän kunnan yhteistyönä. Lempäälän kunnan ja Tampereen kaupungin yhteinen toimielin hyväksyi osayleiskaavan , ja ympäristöministeriö vahvisti sen Osayleiskaavassa on Anniston kohdalla seuraavia merkintöjä: AP-7 Pientalovaltainen asuntoalue. Alue varataan pientaloille. Alueelle voidaan rakentaa myös asuinympäristöön soveltuvia työtiloja. Alue on tarkoitettu rakennettavaksi pääasiassa erillispientaloin. AT-1 Kyläkeskuksen alue. Alue varataan kyläasutukselle, maa- ja metsätalouden harjoittamiseen sekä sitä palveleville rakennuksille. Alueelle voidaan rakentaa myös asumiseen liittyviä

4 4 LIITE 1 ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia työtiloja. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään 2- asuntoisen asuinrakennuksen. VLK-1 Kaupunkipuistoksi varattu lähivirkistysalue. Alue varataan päivittäiseen, yleiseen virkistysja ulkoilukäyttöön, kuten yleisille puistoille, pienille pallokentille ja leikkipuistoille. Alueella sallitaan yleistä virkistystä palveleva rakentaminen. Maisemaa muuttava maanrakennustyö, puiden kaataminen tai muut näihin verrattavat toimenpiteet ovat luvanvaraisia kuten MRL:n 128 :ssä on säädetty. VLL-1 Luonnonvarainen lähivirkistysalue. Alue varataan ulkoilu-, liikunta- ja urheilutoiminnoille sekä luonnon kokemiseen laajoina pääosin luonnontilaisina aluekokonaisuuksina. Maisemaa muuttava maanrakennustyö, puiden kaataminen tai muut näihin verrattavat toimenpiteet ovat luvanvaraisia kuten MRL:n 128 :ssä on säädetty. Alueella sallitaan vähäinen, luonnonympäristön huomioon ottava, yleistä virkistystoimintaa palveleva rakentaminen. M Maa- ja metsätalousalue. Lisäksi suunnittelualue on osoitettu kyläkuvallisesti arvokkaaksi alueeksi, jolla alueen vanha rakennuskanta ja avoin maisematila tulee pyrkiä säilyttämään. (sk-1, pistekatkoviiva). Ruskontien ja Vanhan Hervannantien eteläpuolelle on osoitettu kevyen liikenteen pääreitit, joita yhdistävä väylä on Koipijärven tilan kohdalla. Alueen länsiosan virkistysalueelle on merkitty ulkoilureitti. Anniston ja Koipijärven tilakeskusten kohdalle on merkitty kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde, joka sisältää arkeologisia, asutushistoriallisia muistomerkkejä ja rakennetun ympäristön kohteita (sininen neliö). Suunnittelualueen länsiosaan on merkitty tärkeä puronuoma (violetti katkoviiva). Ote Vuoreksen osayleiskaavasta

5 5 LIITE 1 Asemakaava Suunnittelualueella ei ole voimassa asemakaavaa. 5.2 Olemassa olevat ja laadittavat selvitykset Suunnittelualuetta koskevat seuraavat selvitykset: Lempäälän Anniston asemakaava-alueen lepakkoselvitys 2012, Biologitoimisto Vihervaara Anniston asemakaava-alueen hulevesien hallinnan yleissuunnitelma, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Liito-oravakartoitus keväällä 2012, kunnanpuutarhuri Kari Laamanen Teiden varsilla ja vesireiteillä Lempäälän kulttuuriympäristöohjelma, Eija Teivas. Pirkanmaan kiinteät muinaisjäännökset, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan maakuntamuseo, 2005 Rakennusoikeuslaskelma 2005 Vuoreksen liikennesuunnittelun ja maankäytön suunnittelun yhteenkytkentä, Suunnitteluohjeet, Viatek 2003 Vuoreskeskus korttelit Meluselvitys , Ramboll Vuoreksen osayleiskaava-alueen kulttuuriympäristöselvitys, Pirkanmaan maakuntamuseo Hervannanmaan kyläsuunnitelma, Esko Vuoristo, Hervanta-seura 2004 Vuoreksen Annisto - Maalaiskylä vai lievealuetta? Diskursiivis-etnografinen menetelmä asemakaavasuunnittelussa, Ilari Rasimus, diplomityö TTY:n arkkitehtuurin osastolle Anniston asemakaava-alueen rakennusinventointi, Ilari Rasimus, Lempäälän kunta 2005 Vuoreksen osayleiskaavan selvitykset o Vuoreksen osayleiskaava-alueen luontoselvitys, Tampereen kaupunki, Kari Korte 2000 o Vuoreksen osayleiskaava-alueen lepakkokartoitus 2006, Yrjö Siivonen & Terhi Wermundsen, Wermundsen Consulting Oy / Batcon Group o Koipijärvi Vuoreksen alueen maisemaselvitys, Tampereen kaupungin ympäristövirasto, yleiskaavayksikkö o Vuoreksen osayleiskaavan vaikutusarviointi, Suunnittelukeskus Oy 2002 Vuoreksen osayleiskaavan liitekartat o Vuoreksen arvokkaat luontokohteet o Vuoreksen osa-yleiskaava-alueen liito-oravaselvitys o Vuoreksen arvokkaat kulttuuriympäristöt ja arkeologiset kohteet o Vuoreksen tie- ja katuverkko o Vuoreksen ajoneuvoliikenne: nykytila ja ennuste v o Vuoreksen joukkoliikennereitit ja kevyen liikenteen reitit o Vuoreksen tekninen huolto / vesihuolto o Vuoreksen tekninen huolto / kaukolämpö o Ohjeet hulevesien käsittelystä o Metsien ja arvokkaiden alueiden hoito- ja käsittelyohjeet 6. Arvioitavat vaikutukset Kaavoittaja arvioi asemakaavan toteuttamisesta aiheutuvat vaikutukset rakennettuun ja luonnonympäristöön. Vaikutusten arviointi esitetään kaavaselostuksessa. Kaavoituksen yhteydessä arvioidaan seuraavat asemakaavan vaikutukset: vaikutukset luonnonoloihin vaikutukset maisemaan ja taajamakuvaan vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen

6 6 LIITE 1 vaikutukset virkistykseen vaikutukset palveluihin taloudelliset vaikutukset vaikutukset liikenneturvallisuuteen ja liikenteen järjestämiseen vaikutukset ympäristöön ja ympäristönsuojeluun sosiaaliset vaikutukset 7. Osalliset Suunnittelutyön osallisiin kuuluvat mm: Kaava-alueen ja siihen rajoittuvan alueen maanomistajat Asukkaita ja maanomistajia edustavat paikalliset yhteisöt: o Anniston kyläyhdistys ry o Hervanta-Seura ry o Sääksjärven Ympäristöyhdistys ry o Kuokkalan-Kuljun kalastuskunta Kunnan asiantuntijaviranomaiset Valtion viranomaiset: o Pirkanmaan ELY-keskus o Pirkanmaan maakuntamuseo Muut viranomaiset ja yhteisöt: o Pirkanmaan liitto o Tampereen kaupunki o Tampereen sähkölaitos o Tampereen Vesi o Tampereen aluepelastuslaitos o Lempäälän Lämpö Oy o LNI Verkko Oy o Elisa Oyj/Verkonsuunnitteluosasto Osallisten luetteloa täydennetään tarvittaessa. Osallisia ovat kaikki, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelu koskee (MRL 62 ). 8. Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 8.1 Kaavoituksen vaiheista tiedottaminen Asemakaavahankkeen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta sekä kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävilläolosta ilmoitetaan Lempäälän-Vesilahden Sanomissa, kunnan Internet-sivuilla ja Lempäälän kunnan virallisten kuulutusten ilmoitustaululla. Lisäksi kaava-alueen maanomistajille ja asukkaille sekä osallisluettelossa mainituille viranomaisille ja yhteisöille tiedotetaan vireilletulosta kirjeitse. Asemakaavan muutosehdotuksen nähtävilleasettamisesta tiedotetaan kirjeitse niille asemakaavoitettavaan alueen kunnan tiedossa oleville maanomistajille ja maan haltijoille, joiden kotikunta on toisella paikkakunnalla. 8.2 Nähtävilläolojen järjestäminen Kaava-asiakirjoja pidetään nähtävillä kunnan palvelupisteessä ja kunnan Internet-kotisivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa pidetään nähtävillä koko kaavan valmisteluvaiheen ajan, ja siihen tehdään työn kuluessa tarvittavia muutoksia ja täydennyksiä. Kaavaluonnosta ja kaavaehdotusta pidetään nähtävillä 30 päivän ajan. Jos kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen

7 7 LIITE 1 ilmenee syitä tehdä kaavaehdotukseen olennaisia muutoksia, se asetetaan korjattuna uudelleen nähtäville. Suunnittelutyön aikana järjestetään tarvittaessa yleisötilaisuus, jossa esitellään laaditut selvitykset ja luonnokset. 8.3 Mielipiteiden ja muistutusten esittäminen Osalliset voivat tehdä huomautuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Huomautus tulee tehdä ennen asemakaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville. Kaavaluonnoksesta voi esittää mielipiteitä kirjallisesti tai suullisesti. Kirjalliset mielipiteet voi esittää myös sähköpostitse. Kaavaehdotuksesta voi esittää kirjallisia, allekirjoitettuja muistutuksia sen nähtävilläoloaikana. Kirjalliset muistutukset postitetaan osoitteeseen: Lempäälän kunta Tekninen toimi PL Lempäälä tai toimitetaan kunnan tekniseen palvelupisteeseen, osoite Tampereentie 8. Kaavoittaja antaa mielipiteisiin ja muistutuksiin perustellut vastaukset. Muistutuksen esittäjällä on oikeus saada muistutukseen kirjallinen vastine, jos hän antaa muistutuksen yhteydessä osoitetietonsa. 8.4 Valitusoikeus Osallisilla ja kunnan jäsenillä on oikeus esittää Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitus kaavan hyväksymispäätöksestä valitusaikana, joka on 30 vuorokautta kaavan hyväksymispäätöksen pöytäkirjan nähtäville asettamisesta. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 8.5 Viranomaisyhteistyö Valtion viranomaisille sekä muille osallisille viranomaisille ja yhteisöille tiedotetaan kaavoituksen vireilletulosta kirjeitse. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään postitse Pirkanmaan ELYkeskukselle. Asemakaavaluonnoksista pyydetään osallisilta viranomaisilta alustavat lausunnot ja asemakaavaehdotuksesta virallinen lausunto. Tarvittaessa järjestetään viranomaisten työneuvotteluja. 9. Kaavoitusta koskevat päätökset ja sopimukset Asemakaavaan laatimiseen liittyy maankäyttösopimuksia. 10. Arvioitu aikataulu Seuraavalla sivulla on esitetty kaavoituksen arvioitu aikataulu. Asemakaavaluonnos voidaan tarvittaessa asettaa uudelleen nähtäville. Myös asemakaavaehdotus voidaan palauttaa valmisteluun nähtävilläolon jälkeen, jos ilmenee tarvetta tehdä siihen merkittäviä muutoksia.

8 8 LIITE 1 Ajankohta Kevät 2004 Vuosi Alkuvuosi 2012 Vuosi 2012 Kevättalvi 2013 Kevät-kesä 2013 Syksy 2013 Loppuvuosi 2013 Alkuvuosi 2014 Kaavoituksen vaihe Kaavoituksen aloittaminen, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilleasettaminen Alustavat kaavaluonnokset Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville Kaavaluonnoksen laatiminen Kaavaluonnoksen nähtävilläolo Vastineiden antaminen kaavaluonnoksesta esitettyihin lausuntoihin ja mielipiteisiin, kaavaluonnoksen tarkentaminen kaavaehdotukseksi Kaavaehdotuksen nähtävilläolo Vastineiden antaminen kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin, mahdolliset vähäiset tarkistukset kaavakarttaan Kaavan hyväksymiskäsittely 11. Asemakaavan suunnittelija Lempäälän kunta, tekninen toimi Tampereentie 8 PL 36, Lempäälä kaavoitusarkkitehti Soili Lampinen puh sähköposti: 12. Päiväys ja allekirjoitus Lempäälässä Ilari Rasimus kaavoituspäällikkö

O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A MRL 63

O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A MRL 63 1 / 6 O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A MRL 63 MARJAMÄEN ASEMAKAAVA PAJALANTIE Kunta Lempäälä Kylä Herrala, Kuivaspää Kaava-alue Marjamäki Kaavanro 15014 Aloite Marjamäen

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema

V105 Villähteen entinen paloasema Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (7) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireillä olosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Osallistumis-

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA

ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.6.2015 LAUKAAN KIRKONKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA 410-AK-KIR-030 Keski-Suomen liiton kuva-arkisto, kuvaus LAUKAAN KUNTA MAANKÄYTTÖOSASTO 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 16.5.2012. Tark. 29.5.2013 ja 6.6.2014

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistettu 29.9.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) MUHOKSEN KUNTA OAS 1/6 viimeisin päivitys 5/2013 (aikataulu) PÄIVÄRINTEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Maritta Heinilä. Ypäjän kunta. HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Maritta Heinilä. Ypäjän kunta. HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kh 24.6.2014 102 LIITE 28 Maritta Heinilä Ypäjän kunta HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.6.2014 P24359-P001 FCG Suunnittelu

Lisätiedot

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS URJALAN KUNTA, LAUKEELA SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS Alue muodostuu Laukeelan kylän kiinteistöistä Köppilä 5:238 / palsta 1 ja yhteisalue 878:12:0 sekä osin kiinteistöistä

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 18.2.2014 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU KORTTELI 843 - VANHAN PAUKUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli)

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) YLÖJÄRVI ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS: YMPLTK. 11.3.2014 Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

Poikkitien yritys- ja palvelualueen itäosa, Asemakaava

Poikkitien yritys- ja palvelualueen itäosa, Asemakaava Dnro KAUKE 1991/2013 Kaavatunnus 210008 2.5.2014 tark. 13.5.2014 4.6.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Poikkitien yritys- ja palvelualueen itäosa, Asemakaava Havainnekuva Poikkitien

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, osakorttelit 3 ja 13

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, osakorttelit 3 ja 13 1 ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, osakorttelit 3 ja 13 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS,

Lisätiedot

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037

TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037 TUUSULAN KUNTA 1/8 Tuomala II, osayleiskaavan tarkistus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.4.2009, täydennetty 30.3.2010 LIITE 1 TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037 Osallistumis-

Lisätiedot

SIUNTIO 11.03.2015 Kuntakeskus / Siuntion Virkkula, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SIUNTIO 11.03.2015 Kuntakeskus / Siuntion Virkkula, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma SIUNTIO 11.03.2015 Kuntakeskus / Siuntion Virkkula, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A RISTINUMMEN ALUEEN ASEMA- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

Y L Ä N E E N T A A J A M A RISTINUMMEN ALUEEN ASEMA- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A RISTINUMMEN ALUEEN ASEMA- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS MRL 63 :n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Yläneen

Lisätiedot

TOLSANMÄKI Asemakaava

TOLSANMÄKI Asemakaava HEIKKILÄ TOLSANMÄKI Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää pääpiirteissään suunniteltavan alueen kuvauksen, alustavat tavoitteet,

Lisätiedot