ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15)"

Transkriptio

1 ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15) Hyvinkään kaupungin Viertolan (6.) kaupunginosan korttelin 501 osaa sekä katualuetta koskeva asemakaavan muutos 06:103 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

2 K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15) Asemakaavan muutos 06:103 SISÄLLYS: 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT TUNNISTETIEDOT KAAVA-ALUEEN SIJAINTI KAAVAN TARKOITUS KUVAT JA LIITTEET MUUT KAAVAN LAADINTAAN LIITTYVÄT AINEISTOT TIIVISTELMÄ KAAVAPROSESSIN VAIHEET ASEMAKAAVAN SISÄLTÖ ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Suunnittelualueen historiaa Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus SUUNNITTELUTILANNE Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Muut suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Vireilletulo Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen ASEMAKAAVAN TAVOITTEET ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset ASEMAKAAVAN KUVAUS KAAVAN RAKENNE Mitoitus YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ALUEVARAUKSET Korttelialueet KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja maisemaan Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Muut vaikutukset YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT KAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET NIMISTÖ ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

3 Asemakaavan selostus 06:103 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 23. PÄIVÄNÄ LOKAKUUTA 2013 PÄI- VÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: K-market Ukko-Pekka Asemakaavan muutos, kaava nro 06:103 Kaava-alueen määrittely: Asemakaavan muutos koskee Hyvinkään Viertolan (6.) kaupunginosan korttelin 501 osaa sekä katualuetta. Kaavan laatija: Yhteystiedot: Kaava-arkkitehti Mika Ahonen Hyvinkään kaupunki Tekniikka ja ympäristö/kaavoitus PL Hyvinkää Vireilletulopvm.: Asemakaavaluonnokset nähtävillä: Asemakaavaehdotus nähtävillä: Hyväksymispvm: KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Korttelin 501 tontti 14 sijaitsee Viertolan (6.) kaupunginosassa osoitteessa Hyvinkäänkatu 15. Kaavaalueeseen sisältyy myös tästä lounaaseen sijaitseva osuus Hyvinkäänkatua ja Muottikatua. Tontin pintaala on 1,0137 ha ja koko kaava-alueen pinta-ala 1,5816 ha. Alue sijaitsee noin yhden kilometrin kaupungin ydinkeskustasta lounaaseen päin. 2

4 1.3 KAAVAN TARKOITUS Asemakaavamuutos perustuu Ruokakesko Oy:n tekemään hakemukseen. Ruokakesko Oy esittää, että Hyvinkään kaupunki käynnistää asemakaavan muuttamisen omistamallaan tontilla siten, että purettavan kaupparakennuksen tilalle on mahdollista rakentaa alle 2000 k-m 2 :n suuruinen päivittäistavarakauppa tarkoituksenmukaisine pysäköinti- ja liikennejärjestelyineen. Hakemusta on perusteltu sillä, että nykyinen K-Market Ukko-Pekan kauppakiinteistö on erittäin huonossa kunnossa, ja sen vuoksi tarvitsee mahdollisimman pian kehittämismahdollisuuksia. Lisäksi Ruokakesko ilmoittaa pyrkivänsä vastaamaan alueen kehittyvään ja kasvavaan päivittäistavaran palvelukysyntään. Vähittäiskaupan palveluverkon kehittämisen kannalta hanke on tulkittava lähinnä korvaavaksi investoinniksi. Kauppa voi myös toimia Hangonradan pohjoispuolelle seuraavan vuoden aikana toteutuvan Hangonsillan alueen lähikauppana, mikäli radan ali tai yli pystytään järjestämään sujuva kävelyn ja pyöräilyn yhteys. Asemakaavaluonnosta laadittaessa suunnittelualuetta on laajennuttu Hyvinkäänkadun ja Muottikadun katualueelle kauppakiinteistöstä lounaaseen päin. Tällä alueella asemakaavan muutoksen tarve on kaavatekninen: tässä yhteydessä voidaan suunnittelualuetta laajentamalla kumota tontilla voimassa oleva kaava (06:093) kokonaisuudessaan, ja saattaa samalla kaavamerkinnät voimassa olevan kaavamerkintäpäätöksen mukaisiksi korvaamalla vanhentunut ajoneuvoliittymäkiellon merkintä nykyisellä merkintätavalla. Tällä osalla asemakaavan sisältö ei varsinaisesti muutu. 1.4 KUVAT JA LIITTEET Kuvat: Kuva 1: Ote maaperäkartasta 6 Kuva 2: Ote paikallisilmasto-olosuhdekartasta (Kuoppala 1985,[5]) 6 Kuva 3: Ote vesisuhdekartasta (Kuoppala 1985,[5]) 7 Kuva 4: Hyvinkään rautatieasemien kohderajaus valtakunnallisesti arvokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen valikoimassa (Museovirasto 2010). 8 Kuva 5: Näkymä Hangonradan luoteispuolelta kohti vanhaa Hangonasemaa 9 Kuva 6: Tärinähaittavyöhykkeet Hangonratapihan alueen lounaisosassa 10 Kuva 7: Ote Uudenmaan maakuntakaavasta 11 Kuva 8: Ote Hyvinkään keskustaajaman osayleiskaavasta 12 Kuva 9: Ote asemakaavayhdistelmästä 14 Kuva 10: Ote Hangonsillan alueen ideakilpailun voittajatyöstä Suutarin lasten markka 15 Kuva 11: Ote Hangonsillan alueen ideakilpailun lunastuksesta Ekspertti 16 Kuva 12: Ruokakeskon tontinkäyttösuunnitelma asemakaavan muutoshakemuksessa 19 Kuva 13: Kaavoituksen tontinkäyttövaihtoehto 1 ja sen keskeiset vaikutukset 20 Kuva 14: Kaavoituksen tontinkäyttövaihtoehto 2 ja sen keskeiset vaikutukset 20 Kuva 15: Kaavoituksen tontinkäyttövaihtoehto 3 ja sen keskeiset vaikutukset 21 Kuva 16: Kaavoituksen tontinkäyttövaihtoehto 4 ja sen keskeiset vaikutukset 21 Kuva 17: Ruokakeskon uusi tontinkäyttösuunnitelma 22 Kuva 18: Tontinkäyttösuunnitelman visualisointikuva. 225 Liitteet: 1. Kaksi visualisointikuvaa (Arkkitehdit Hanhirova) 1.5 MUUT KAAVAN LAADINTAAN LIITTYVÄT AINEISTOT 1. LT-Konsultit: Hyvinkään meluselvitys, Santasalo: Hyvinkään pt-kaupan selvitys, SITO: Hyvinkään Hangonratapihan aluevarausselvitys, Promethor Oy: Hangonratapihan alueen liikennetärinäselvitys, Anna Kuoppala, Hyvinkään kaupunki: Hyvinkään keskustaajaman maiseman yleissuunnitelma,

5 2 TIIVISTELMÄ 2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET Asemakaavamuutos on käynnistynyt Ruokakesko Oy:n hakemuksesta. Kaupunginhallitus päätti asemakaavamuutoksen käynnistämisestä ( 294). Kaavoituksen käynnistymisestä ilmoitettiin kuulutuksella Aamupostissa Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävänä Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin 5 lausuntoa. Asemakaavaluonnos on nähtävänä Tässä yhteydessä suunnittelualuetta laajennettiin Hyvinkäänkatua lounaaseen kaavateknisistä syistä. Laajennus ei vaikuta po. katuosuuden varren osallisten asemaan. 2.2 ASEMAKAAVAN SISÄLTÖ Asemakaava mahdollistaa 1,0137 ha:n tontilla ( ) sijaitsevan nykyisen K-Market Ukko- Pekan päivittäistavaramarketin korvaamisen uudella suuremmalla päivittäistavaramarketilla. Voimassa oleva asemakaava sallii 1000 k-m 2 :n suuruisen myymälän, kun tontin kokonaisrakennusoikeus on 5069 k-m 2 (e t = 0,50). Voimassa olevan asemakaavan mukainen käyttötarkoitus, liike-, toimisto- ja yleisten rakennusten sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue (KTY-2), muuttuu liikerakennusten korttelialueeksi (KL) rakentaminen. Samalla tontilla oleva kokonaisrakennusoikeus alenee 2000 k-m 2 :een, mutta kaavamuutoksella sallitaan suuren supermarketin kokoluokan päivittäistavaramyymälä perustaminen. Päivittäistavarakaupan myymäläverkoston suhteen kyseessä on korvausinvestointi. Asemakaavalla ratkaistaan nykyaikaisen suurehkon päivittäistavaramyymälän sijoittamiseen liittyvät kysymykset. Keskeisiä ratkaistavia asioita ovat rakennuksen sijoittaminen tontille siten, että myymälä on hyvin eri suunnilta ja eri kulkutavoin lähestyvien asiakasvirtojen saavutettavissa saamalla kun kaupan toimintaa palveleva huoltoliikenne pystytään järjestämään ilman kohtuuttomia häiriöitä ja tuottamatta vaaraa asiakasliikenteelle. Marketrakennus on sijoitettu lähemmäs tontin takaosaa. Rakennuksen ja Hangonradan väliin jää huoltopiha, jonne ajoneuvoliittymä on Muottikadulta. Asiakasliikenne ohjataan joko Uudenmaankadulta tai Muottikadulta liikenneturvallisuuden kannalta parhaista paikoita, muulla osalla tontin katuvartta on ajoneuvoliittymäkielto. Asemakaava edellyttää tämän kokoluokan päivittäistavarakaupalta noin 40 autopaikkaa, mutta kauppojen omien konseptien mukaan tontilla on varattu tilaa huomattavasti suuremman autopaikkamäärän toteuttamiseksi. Kävelyn ja pyöräilyn osalta varaudutaan, että tonttia lähestytään pidemmällä tulevaisuudesta viidestä pääsuunnasta: Uudenmaankatua molempiin suuntiin, Muottikatua lännestä, Martinkatua idästä ja tulevaisuudessa myös pohjoisesta uudelta Hangonsillan alueelta, jonne varaudutaan osoittamaan pidemmällä aikavälillä Hangonradan joko ylittävä tai alittava yhteys. Kaupparakennuksesta määrätään vain vähän. Rakennustapa on sopeutettava ympäristön sinällään vaihtelevaan rakennuskantaan ja tontin pohjoispuolella sijaitsevaan valtakunnallisesti arvokkaaseen Suomen rautatiemuseon aluekokonaisuuteen. Rakennuksen korkeutta rajataan kerrosluvulla (II), mutta rakennus toteutettaneen yksikerroksisena. Kaupan tontti sijaitsee Hyvinkään 1. luokan pohjavesialueella. Alueella saattaa käyttöhistoriansa (autojen myynti ja huolto) johdosta olla maaperän pilaantuneisuutta. Pohjaveden suojelemiseksi on annettu asemakaavamääräyksiä, jotka koskevat mm. rakennushankkeeseen ryhtyvän pohjaveden- ja maaperän selvitysvelvollisuudesta, tontille sijoittuvista toiminnoista ja lämmitysjärjestelmistä. Hyvinkäänkadun ja Muottikadun varsilla tontista lounaaseen on vanhan kaavamerkintäasetuksen mukainen ajoneuvoliittymäkiellon merkintä muutettu nykyisen merkintätavan mukaiseksi korttelin 506 tontin 8 ja korttelissa 568 tonttien 30, 31 ja 32 kohdilla. Tämän katualueen pinta-ala on 0,5679 ha. 4

6 2.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN Tontti on Ruokakesko Oy:n omistuksessa. Uuden myymälärakennuksen toteuttaminen edellyttää käytännössä vanhan rakennuskannan purkamista. Purkaminen ja uuden rakentaminen on mahdollista rakennusluvalla sen jälkeen, kun asemakaavamuutos on tullut voimaan. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue rajoittuu Hyvinkäänkatuun, Muottikatuun, Hangonrataan sekä korttelin 501 muihin tontteihin. Markettontin pinta-ala on 1,0137 ha. Suunnittelualueeseen on sisällytetty se osuus Hyvinkäänkatua ja Muottikatua, joka oli mukana myös tontin asemakaavaa edellisen kerran muutettaessa. Katualuetta on mukana 0,5679 ha. Suunnittelualueen pinta-ala on yhteensä 1,5816 ha. Alue sijoittuu Hyvinkään keskustan lounaispuolelle, keskustaa ympäröivälle kerrostalovaltaiselle asuinalueelle. Kortteli 501 on maankäytön muutosaluetta, jossa vanhaa pienteollisuus- ja varastotoimintaa korvataan asumiselle. Ympäristön asuintalojen kerrosluku vaihtelee pääosin kahdesta viiteen. Koillispuolella naapuritontti 3 (YM-1) on varattu Suomen rautatiemuseon mahdollisen laajennuksen käyttöön näyttely-, arkisto- ja toimistotiloja varten, mutta tontti on toistaiseksi jäänyt tyhjilleen. Lounaispuolella on kaksi pienteollisuus- ja varastorakennusten (TPV) tonttia. Tontilla 17 (Muottikatu 3) ovat Hyvinkään liikenteen toimitilat ja tontilla 18 (Muottikatu 5) ns. Moniautolan vanhat autokauppa- ja -korjaamorakennukset. Keskustaajaman osayleiskaavan mukaan näiden tonttien käyttötarkoitus on tarkoitus muuttaa asumiseen. Samoin Hangonradan vastakkaiselle puolelle on tarkoitus toteuttaa keskustamainen asuinalue Hangonsillan alueen yleisen ideakilpailun tuloksena. Tontin eteläpuolella Hyvinkäänkadun varren korttelit 506, 507 ja 568 on kaavoitettu 1970-ja luvuilla asuinkerrostalon korttelialueiksi. Kerrosluku vaihtelee ¾ II:sta III:een. Martinkadun ja Hyvinkäänkadun kulmatalo on valmistunut 1950, muuten rakennuskanta näissä kortteleissa on lähes kokonaan ja 1980-luvuilta. Muottikadun päätteenä Hyvinkäänkadun vastakkaisella puolella sijaitsee Hyvinkään ruotsinkielinen koulu (valmistunut 2002, 1141 k-m 2 ) Suunnittelualueen historiaa Hyvinkäänkatu on osa vanhaa Helsingin ja Hämeenlinnan välistä maantietä. Sen korvaamista kauempaa radasta kulkevalla Uudenmaankadulla esitettiin Carolus Lindbergin asemakaavassa jo 1928, mutta kadun puhkaisu korttelien läpi toteutui vasta Tontin pohjoispuolella kulkee pääradasta erkaneva Hangonrata, joka valmistui vuonna Sillä oli oma asema-alueensa, joka sijaitsee suunnittelualueen koillispuolella ja joka nykyisellään toimii Suomen rautatiemuseona. Museoalueen rakennuskanta on kerrostunutta, lähinnä suunnittelualuetta sijaitsee uusia näyttelyhalleja. Suunnittelualueen ympäristö toimi pitkään sekalaisena teollisuus-, varasto- ja pientaloasutuksen alueena. Lindbergin kaavassa nykyisen korttelin 501 alueelle oli osoitettu makasiinitontteja. Suunnittelualeen ja ympäristö asemakaavoja on muutettu laajemmin mm. v.1952 (Muottikatu korvaa Varikonkadun suunnilleen nykyisellä paikallaan), 1968 (kortteleiden 506, 507 ja 508 muutos I- ja IIkerroksisten rakennusten asuin- ja liikekortelista asuinkerrostalojen korttelialueeksi), 1981 (korttelin 501 tonttien 14, 18 ja 9 muutos pienteollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi) sekä

7 (tontin 14 käyttötarkoituksen muutos mm. päivittäistavarakaupan sallivaksi). Rakennuskannan laajempi uusiminen tehokkaammaksi asuinkerrostalorakentamiseksi alkoi 1970-luvulla Luonnonympäristö Maisemarakenne ja maisemalliset arvot Suunnittelualue liittyy Hyvinkään keskustan lounas-koillinen suunnassa jakavaan Salpausselän reunamuodostumaan sijaiten pääharjanteen luoteisella liepeellä. Hangonradan toisella puolella on sijainnut Terrisuo, joka on täytetty ratapiha-alueeksi. Luonnonolot Tontti on pääosin asfaltoitu ja rakennettu, eikä varsinaista luonnonympäristöä ole. Kuoppalan ([5], 1985) mukaan kyseinen Salpausselän luoteisreuna on luontaisesti tuoreen kankaan kasvillisuusvyöhykettä. Maaperä Tontin maaperä on hiekkaa. Luoteisreunaltaan tontti rajoittuu entisen ratapihan täyttömaahan. Kuva 1: Ote maaperäkartasta Pienilmasto Terrisuon alue muodostaa kylmän ilman järven. (Kuoppala 1985, [5]) Kuva 2: Ote paikallisilmasto-olosuhdekartasta (Kuoppala 1985) 6

8 Vesistöt ja vesitalous Kuva 3: Ote vesisuhdekartasta (Kuoppala 1985) Pohjavesi Alue on Hyvinkään 1. luokan pohjavesialueella (yhdyskuntien vedenhankinnalle tärkeä pohjavesialue). Viereisellä Hyvinkään liikenteen tontilla sijaitsee pohjaveden havaintoputki Rakennettu ympäristö Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella Päivittäistavarakaupan tavoitettavuussäteeksi jalankulkijalle on arvioitu 500 metriä. Tämä lähivaikutusalue kattaa suurimman osan Keskustan - Uudenmaankadun tilastoalueesta, jolla asui 3126 henkilöä vuonna Korttelin 501 länsipuoliset tontit 17 ja 18 on tarkoitus muuttaa asumiseen. Noin kahden hehtaariin alueelle mahtuisi keskustaajaman osayleiskaavan suunnittelumääräyksen perusteella (AK-2 alue, e t = 0,4 0,85) asukasta. Hangonradan vastakkaiselle puolelle sijoittuvan Hangonsillan alueen tavoitteellinen asumisen mitoitus on n k-m 2 eli n. runsaat 1500 asukasta. Siten uuden kaupan lähivaikutusalueella voisi vuoden 2030 vaiheilla asua lähes 5000 henkilöä. Koska alueet ovat vahvasti kerrostalovaltaisia, näkyy tämä asukasrakenteessa siten, että mm. nuorten aikuisten ja ikääntyneiden osuudet korostuvat. Vastaavasti lapsiperheitä on vähemmän. Alueella asuntokuntakoko on pieni, n. 1,5 henkilöä. Yhdyskuntarakenne Suunnittelualue on yhdyskuntarakenteen muutosvyöhykettä. Se sijaitsee saumassa, jossa luvulta alkaen vanhaa Hangonrataan tukeutunutta varasto- ja pienteollisuusaluetta sekä sen takaista pientaloasutusta, on muutettu tehokkaammaksi asuinkerrostalorakentamiseksi. Hangonradan pohjoispuolella on taas alkamassa vanhan ratapiha- ja teollisuusalueen muuttaminen Hangonsillan keskustamaiseksi asuinalueeksi keskustaajaman osayleiskaavan periaatteiden ja arkkitehtuurikilpailun tulosten pohjalta. Uuden keskustaajaman osayleiskaavan periaatteiden mukaisesti myös korttelin 501 länsiosan käyttö muuttuisi asumispainotteiseksi. 7

9 Kaupunki-taajamakuva Alue on kaupunkikuvan saumavyöhykettä, jossa vanhaa teollisuus ja varastoaluetta on jo luvulta lähtein korvattu asuinrakentamisella. Kerrostalovaltaisuudesta huolimatta alueen yleisilmeessä on säilynyt Salpausselän lakialueelle tyypillistä kangasmetsämäisyyttä. Uusi rakentaminen ei ole syrjäyttänyt täysin vanhaa rakennetta, vaan alueelta löytyy joitakin alueen ensimmäisen rakennusvaiheeseen kuuluneita pientaloja, mm lvun pienempiä asuintaloja on uudempien lomassa. Liikenne Kaupunginosan pääkadun ovat Uudenmaankatu ja Kalevankatu. Hyvinkäänkatu noudattaa vanhan Helsingin - Hyvinkään maantien linjausta. Nykyisellään Hyvinkäänkadun poikkileikkaus on rakennettu uudelleen vastaamaan sen roolia asuinalueen sisäisenä kokoojakatuna. Hyvinkäänkadun kaakkoispuolta kulkee jatkuva yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie. Sen sijaan Muottikatu noudattaa teollisuusaluekadun ilmiasua ja on katutilaltaan jäsentämätön, eikä sen varressa ole jalkakäytävää tai pyörätietä. Kävelyn ja pyöräilyn kannalta merkittävä kaupunginosan sisäinen poikittainen yhteys kulkee Martinkadun vartta. Yhteyttä on pitkällä aikavälillä tavoitteena jatkaa Hangonradan toiselle puolelle Hangonsillan tulevalle alueelle ja edelleen Rauhamäen kautta Sveitsin alueelle. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Itse suunnittelualueella ei ole arvokkaita rakennetun kulttuuriympäristön kiinteitä kohteita eikä muinaisjäännöksiä. Suunnittelualueen koillispuolella on Suomen rautatiemuseon alue, joka kuuluu uudistetussa (2010) valtakunnallisesti arvokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen valikoimassa Hyvinkään rautatieasemien kohteeseen. Kuva 4: Hyvinkään rautatieasemien kohderajaus valtakunnallisesti arvokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen valikoimassa (Museovirasto 2010). Hyvinkää Hanko -radan pääteaseman alue monine vuodelta 1873 peräisin olevine rakennuksineen toimii Suomen Rautatiemuseona. Asemarakennukset on rakennettu rautatiearkkitehti Knut Nylanderin piirustusten mukaan. Museon sijainti Hyvinkäällä korostaa kaupungin keskeistä asemaa rautatiehistorian merkittävänä paikkakuntana. Asema-alueella on asemarakennuksen lisäksi neljä asuinrakennusta talousrakennuksineen sekä tiilinen veturitalli. 8

10 Rautatiemuseo perustettiin Se sijaitsi pitkään Helsingin rautatieasemalla ja siirrettiin Hyvinkäälle vasta Valtionrautateiden 125-vuotisjuhlavuonna 1987 museolle rakennettiin liikkuvan kaluston näyttelyhalli, jonka suunnittelijana oli arkkitehtitoimisto Kasnio-Härö. Hangon radan asema entisöitiin ja kunnostettiin näyttelytilaksi 1990-luvun lopulla. Uusi näyttelyhalli valmistui vanhan kylkeen v Kuva 5: Näkymä Hangonradan luoteispuolelta koti vanhaa Hangonasemaa ja veturitallia. Tekninen huolto Hyvinkäänkadun alla kulkevat vesijohto, sadevesiviemäri ja jätevesiviemäri. Tontilta on liittymäjohdot viemäreihin. Lisäksi Muottikatua kulkevat vesijohto ja sadevesiviemäri. Ympäristöhäiriöt Melu Tontti on Hangonradan 50 db:n rautatiemeluvyöhykkeen piirissä. (Hyvinkään meluselvitys 2003). Raideliikennetärinä ja runkomelu Hangonratapihan alueen liikennetärinäselvityksessä (Promethor Oy [4], 2011) ilmeni, että kyseisellä ns. Muottikadun alueella rautatieliikenteen aiheuttama liikennetärinä ja runkomelu voivat muodostua ongelmaksi varsinkin asumisen ja muiden tärinäherkkien toimintojen suhteen. 9

11 Asemakaavan selostus 06:103 Kuva 6: Tärinähaittavyöhykkeet Hangonratapihan alueen lounaisosassa (Promethor Oy 2011) Pilaantunut maaperä Alueella ei ole tiedossa olevia pilaantuneen maaperän kohteita. Kuitenkin alueella on käyttöhistoriansa (mm. autokauppa ja autojen huolto) johdosta syytä tutkia ennen rakentamiseen ryhtymistä maaperän tilaa tarkemmin etenkin sellaisissa pisteissä, joissa on tehty autojen huoltotoimenpiteitä. Lähialueella tontin ulkopuolella rautatiemuseon alueella sijaitsevat Hangonradan henkilö- ja tavaraasema sekä vanha veturitalli on kirjattu myös maaperän tilan tietojärjestelmään. Länsipuolella naapurissa on Hyvinkään Liikenteen bussivarikko, josta ei ole tiedossa maaperän tai pohjaveden likaantumista, mutta toisaalta varikkotoiminta on luonteeltaan sellaista, että usein niiltä löydetään jonkinasteista maaperän ja pohjaveden likaantumista Maanomistus Tontin omistaa Kesko Oyj. 10

12 3.2 SUUNNITTELUTILANNE Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto päätti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistuksesta Uudistetut tavoitteet tulivat voimaan Tässä kaavahankkeessa tulevat kyseeseen ennen kaikkea eheytyvää yhdyskuntarakennetta ja elinympäristön laatua koskevat erityistavoitteet, kuten Alueidenkäytön suunnittelussa uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä sekä luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle. Taajamia kehitettäessä on huolehdittava siitä, että viheralueista muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia. Alueidenkäytössä on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten sekä edistettävä verkostojen jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua. Myös kulttuuri- ja luonnonperintöä, virkistyskäyttöä ja luonnonvaroja koskevassa luvussa oleva erityistavoite on huomioitava: Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuri- ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Alueidenkäytössä on otettava huomioon kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevat kansainvälisten sopimusten velvoitteet sekä valtioneuvoston päätökset. Lisäksi viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina Maakuntakaava Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväksyi Uudenmaan maakuntakaavan Ympäristöministeriö vahvisti Uudenmaan maakuntakaavan Suunnittelualue sisältyy Hyvinkään taajamatoimintojen alueeseen. Hyvinkäälle on osoitettu keskustatoimintojen alueen kohdemerkintä. Suunnittelumääräyksen mukaan kohdemerkinnällä osoitettujen keskustatoimintojen alueiden sijainti ja laajuus on määriteltävä yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa siten, että alueet muodostavat toiminnallisesti yhtenäisen keskustahakuisiin toimintoihin painottuvan kokonaisuuden. Aluetta sivuaa Hangonrata, joka on esitetty yhdysratana. Kuva 7: Ote Uudenmaan maakuntakaavasta Uudenmaan maakuntavaltuusto päätti hyväksyä uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan (maakuntakaavan uudistaminen), joka vahvistamisen jälkeen korvaa keskeiseltä osin nykyiset maakuntakaavat. 11

13 3.2.3 Yleiskaava Kuva 8: Ote Hyvinkään keskustaajaman osayleiskaavasta Kaupunginvaltuusto hyväksyi Hyvinkään keskustaajaman osayleiskaavan ( 33). Kaavan hyväksymispäätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitus ei kohdistu asemakaavamuutoksen alueelle. Kaupunginhallitus on tehnyt ( 156) osittaisen toimeenpanopäätöksen, jossa määrätään maankäyttö- ja rakennuslain 201 :n mukaisesti, että yleiskaava tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valituksen ei voida katsoa kohdistuvan. Osittainen toimeenpanopäätös koskee siten myös asemakaavamuutoksen aluetta. Tontti on siinä osoitettu palvelurakennusten alueena (P): Alue on asemakaavoitettu. Alue varataan yksityisille ja julkisille palveluille. Alueelle voidaan sallia majoitus-, myymälä- ja ravitsemustiloja sekä näyttely-, koulutus-, virkistys- ja kulttuuritiloja. Alueen tonttitehokkuudeksi suositellaan e=0,3-0,4. 12

14 13

15 3.2.4 Asemakaava Tontilla on voimassa asemakaava 06:093, joka on tullut voimaan Kuva 9: Ote asemakaavayhdistelmästä Tontin käyttötarkoitus on KTY-2, liike-, toimisto- ja yleisten rakennusten sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Tontille on osoitettu tehokkuusluku e = 0,50, jolloin rakennusoikeutta on 5069 k-m 2. Korttelialueelle saadaan rakentaa myymälätiloja enintään 1000 k-m 2 sekä lisäksi 5% teollisuus- ja varastotoimintaan liittyvää myymälätilaa tähän tarkoitukseen käytetystä kerrosalasta. Korttelialueelle ei saa rakentaa laitosta, joka aiheuttaa ympäristöön tärinää, ilman pilaantumista tai melua, joka asumiseen varatun korttelialueen rajalla ylittää päivällä 55 db(a) ja yöllä (22-07) 45 db(a) Korttelialuetta ei saa käyttää ulkovarastointiin. Saadaan tonttikohtaisesti sijoittaa korkeintaan kaksi asuntoa kiinteistön hoidon kannalta välttämätöntä henkilökuntaa varten. Asunnot tulee sijoittaa muiden tilojen kanssa samaan rakennukseen. Asuntoa varten on varattava yhtenäistä yksinomaan leikki- ja oleskelukäyttöön tarkoitettua tilaa vähintään 20 m 2 / 50 m 2 asuinkerrosalaa. Korttelin olemassaolevaa kasvillisuutta on suojeltava ja säilytettävä. Rakentamatta jäävät tontin osat, joita ei käytetä kulkuteinä tai autojen paikoitukseen, on istutettava. Tontin kaikkiin osiin on oltava kadulta vähintään kolme metriä leveä kulkuaukko. Autopaikkoja on varattava seuraavasti: - 1 ap / 35 m 2 myymäläkerrosalaa. - 1 ap / 70 m 2 toimistokerrosalaa. - 1 ap / 100 m 2 yleiseen käyttöön sekä teollisuus- ja varastokäyttöön varattua kerrosalaa. - 1 ap / asunto. 14

16 3.2.5 Muut suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Hangonsillan alueen yleinen ideakilpailu K-Market Ukko-Pekan alue ei kuulunut ideakilpailussa varsinaiseen suunnittelualueeseen, vaan tarkastelualueeseen, jolle kilpailijat saivat esittää toimenpiteitä. Kilpailun kautta haluttiin löytää uusia laadukkaita ja innovatiivisia asuntokorttelisuunnitelmia, jotka luovat suomalaiseen keskisuureen kaupunkiin soveltuvaa urbaania miljöötä tulevaisuuden asumistarpeisiin. Kilpailuohjelmaan kuului esittää Hangonradan ylittävä kevyen liikenteen silta nykyisen Hyvinkään yhteiskoulun lukion (HYK) tontin pohjoispuolelle. Sen lisäksi monissa menestyneissä kilpailuehdotuksissa oli esitetty toinen radan ylittävä tai alittava kevyen liikenteen yhteys Martinkadun jatkeeksi K-Market Ukko-Pekan tontin koillissivuitse ja edelleen Rauhamäen kautta Sveitsin alueelle. Kilpailu ratkaistiin Kilpailun voitti Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy ehdotuksellaan Suutarin lasten markka. Kilpailu ja sen jatkotyöt vaikuttavat myös Muottikadun alueen tulevaisuuteen ja alueen suunnittelun tavoitteisiin. Kuva 10: Ote Hangonsillan alueen ideakilpailun voittajatyöstä Suutarin lasten markka Idea K-Market Ukko-Pekan koillispuolitse rakennettavasta Hangonradan ylittävästä sillasta on esitetty mm. lunastetussa kilpailuehdotuksessa Ekspertti, tekijänä Arkkitehtitoimisto Ajak Oy. 15

17 Kuva 11: Ote Hangonsillan alueen ideakilpailun lunastuksesta Ekspertti Hangonsillan alueen suunnittelua jatketaan vuoden 2013 aikana voittajatyön pohjalta laadittavalla kaavarungolla, joka ohjaa alueelle myöhemmin vaiheittain laadittavia asemakaavoja. Kaavarunkotyössä hyödynnetään kilpailutöiden arvostelun aikana kertynyttä materiaalia. 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE Asemakaavamuutos on käynnistetty tontin omistajan tekemän hakemuksen pohjalta. Suunnittelualue on osa ns. Muottikadun aluetta, joka sijoittuu Muottikadun ja Hangonradan väliin. Alue on ollut asemakaavoitettuna pääosin teollisuus- ja varastokäyttöön, alueella on toiminut erityisesti autokauppaan ja korjaamotoimintaa harjoittavia yrityksiä. Nykyinen K-Market Ukko-Pekka toimii niin ikään alun perin autokauppaa ja -huoltoa varten suunnitellussa rakennuksessa. Asemakaavamääräys on rajoittanut myymälätilojen kerrosalan 1000 m 2 :een. K-Market Ukko-Pekan tontti on tuoreessa keskustaajaman osayleiskaava 2030:ssä (KV ), osoitettu palvelujen alueena (P). Viereinen nk. Muottikadun alue on osoitettu maankäytön muutosalueeksi, alue pyritään muuttamaan kerrostalovaltaiseen asumiskäyttöön. Maankäyttömuodon muutosta pois teollisuus- ja varastokäytöstä tukee myös se, että alue on yhdyskuntien vedenhankinnalle tärkeää (I luokan) pohjavesialuetta. Hangonradan pohjoispuolella järjestettiin kesän ja syksyn 2012 aikana yleinen ideakilpailu Hangonsillan alueen suunnittelusta asumispainotteiseen käyttöön. Hangonradan entiselle ratapiha- ja varastointialueelle on tarkoitus toteuttaa seuraavan vuoden aikana noin k-m 2 asumista. K-marketin kävelyetäisyyden (500 metriä) piirissä oleva väestö kasvaa n asukkaasta noin 5000 asukkaaseen. Alueelle ei kuitenkaan ole suunniteltu merkittäviä kaupallisia palveluja, koska se sijaitsee keskustapalvelujen kupeessa. Alueen lounaispää on päivittäistavarakaupan osalta K-market Ukko-Pekan vaikutuspiirissä. 16

18 4.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET Asemakaavamuutos perustuu Ruokakesko Oy:n syksyllä 2012 tekemään hakemukseen. Ruokakesko Oy esittää, että Hyvinkään kaupunki käynnistää asemakaavan muuttamisen tontilla siten, että purettavan kaupparakennuksen tilalle on mahdollista rakentaa alle 2000 k-m 2 :n suuruinen päivittäistavarakauppa tarkoituksenmukaisine pysäköinti- ja liikennejärjestelyineen. Hakemusta on perusteltu sillä, että nykyinen K-Market Ukko-Pekan kauppakiinteistö on erittäin huonossa kunnossa, ja sen vuoksi tarvitsee mahdollisimman pian kehittämismahdollisuuksia. Lisäksi Ruokakesko ilmoittaa pyrkivänsä vastaamaan alueen kehittyvään ja kasvavaan päivittäistavaran palvelukysyntään. Hakemuksen liitteenä on tontinkäyttösuunnitelma, jossa 1500 m 2 :n suuruinen supermarket sijoittuisi tontin takaosaan. Pysäköinti (tontinkäyttösuunnitelmassa osoitettu 136 autopaikkaa) sijoittuisi tontin etuosaan. Tontille olisi kaksi ajoliittymää Hyvinkäänkadulta. Huoltoliikenne on osoitettu tontin takaosaan myymälärakennuksen ja Hangonradan väliselle kolmionmuotoiselle alueelle. Kaupunginhallitus päätti asemakaavamuutoksen käynnistämisestä ( 279). Asemakaavamuutoksen vireilletulosta kuulutettiin Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävänä OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Kaava-alueen ja lähiympäristön maanomistajat ja -haltijat Kaava-alueen ja lähiympäristön asukkaat sekä muut mahdolliset alueen sekä lähiympäristön käyttäjät Kaupungin toimialat: o Tekniikka ja Ympäristö: Kunnallistekniikka (Kadunsuunnittelu, Liikennesuunnittelu, Puistoyksikkö), Kaupunkimittaus, Rakennusvalvonta, Ympäristöpalvelu, Ympäristöterveydenhuolto, Hyvinkään Vesi o Keskushallinto: Tilapalvelu o Sivistystoimi: Liikuntapalvelut, Kaupunginmuseo, Perusturva Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Keski-Uudenmaan maakuntamuseo Liikennevirasto Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Verkonrakentajat: Fortum Sähkönsiirto Oy, Fingrid Oyj, TeliaSonera Oyj, Elisa Oyj, DNA Palvelut Oy, TDC Oy, Hyvinkään Lämpövoima Oy Vireilletulo Kaupunginhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen ( 279). Asemakaavan vireilletulosta ilmoitettiin kuulutuksella Aamupostissa sekä kirjeitse naapuritonttien omistajille ja haltijoille sekä muille nimetyille osallisille. Kaupungin yhteistyötahoille sekä verkonrakentajille ilmoitetaan sähköpostitse. Vireilletulon yhteydessä osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville ja siihen saattoi tutustua kaavoitusyksikössä sekä kaupungin www-sivuilla Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin 5 lausuntoa. Fortum Sähkönsiirto Oy tuo esille, että nykyisen kiinteistömuuntamon purun seurauksena tontille tullaan tarvitsemaan uusi puistomuuntamon sijoituspaikka alueen sähkönjakelun turvaamiseksi. Tä- 17

19 män vuoksi Fortum esittää uuden puistomuuntamovarauksen sijoittamista tontinkäyttösuunnitelmassa esitetyn pysäköintialueen reunassa sijaitsevalle viheralueelle joko Muottikadun tai Hyvinkäänkadun varrelle. Relacom Oy toi esille Soneran talokaapelin sijainnin. Elisa Oyj:llä, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella ja Keski-Uudenmaan maakuntamuseolla ei ollut huomautettavaa. Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävänä Asemakaavaluonnoksesta saatiin neljä lausuntoa: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kiinnitti lausunnossa huomiota erityisesti alueen vesiolosuhteisiin: Maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuus. Kiinteistöllä on ollut autokauppa- ja autokorjaamotoimintaa. Lisäksi se rajoittuu entiseen ns. Hangon ratapiha-alueeseen, joka on ollut rautateiden henkilö- ja tavara-asema vielä joskus 1970-luvulla. Naapurissa on vanha veturitalli, joka nykyisin on museona. Nämä kohteet on kirjattu myös maaperän tilan tietojärjestelmään. Länsipuolella naapurissa on Hyvinkään Liikenteen bussivarikko, josta ei ole tiedossa maaperän tai pohjaveden likaantumista, mutta toisaalta varikkotoiminta on luonteeltaan sellaista, että usein niiltä löydetään jonkinasteista maaperän ja pohjaveden likaantumista. Pohjavesiolosuhteet, eli pohjaveden pinnankorkeus ja virtaussuunta sekä mahdollinen paineellisen pohjaveden esiintyminen. Paikka sijaitsee entisen suon vieressä ja on mahdollinen paikka paineellisen pohjaveden esiintymiseen. Maaperän kerrosrakenne ja rakennettavuus, mitä maakerroksia alueella on ja miten tuleva rakennus tullaan / joudutaan perustamaan ja tuleeko maanpinnan alaisia kerroksia ja miten ne tullaan rakentamaan. Alueella voi olla pohjavettä salpaavia kerroksia, joiden puhkaiseminen esim. paalutuksella voi aiheuttaa ongelmia. Kaavassa tulee olla määräykset siitä, miten tuleva parkkipaikka perustetaan ja suojataan siten, että pohjavedelle ei aiheudu vaaraa pitkäaikaisessakaan käytössä. Lämmitys/jäähdytysjärjestelmä, tulee selvittää sallitaanko energiakaivoihin perustuvat järjestelmät vai ei, sekä alueen hulevesien käsittely. Uudenmaan liitto ei katsonut tarpeelliseksi antaa lausunto: alueella asemakaavoitusta ohjaa oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Fortum Sähkönsiirto Oy: kaavaluonnokseen oli lisätty puistomuuntamon rakentamisen salliva vamerkintä OAS-vaiheessa esitetyn mukaisesti. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos: Alueen sammutusvesihuolto on toteutettava Hyvinkään kaupungin sammutusvesisuunnitelman ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen sammutusvesisuunnitelman mukaisesti. Kaavoituksen vastine Uudenmaan ELY-keskuksen lausuntoon: Asemakaavamääräyksiä täydennetään siten, että huomioidaan paremmin pohjaveden suojelu ja asetetaan rakentamiseen ryhtyvälle selvitysvelvollisuus maaperän ja pohjaveden tilan suhteen. 4.4 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Hakijan tavoitteita ilmentää asemakaavan muutoshakemuksen liitteenä ollut tontinkäyttösuunnitelma, jossa 1500 m 2 :n suuruinen supermarket sijoittuisi tontin takaosaan. Pysäköinti (osoitettu 136 autopaikkaa) sijoittuisi tontin etuosaan. Tontille olisi kaksi asiakaspysäköintiä palvelevaa ajoliittymää Hyvinkäänkadulta. Huoltoliikenne on osoitettu tontin takaosaan myymälärakennuksen ja Hangonradan väliselle kolmionmuotoiselle alueelle. Kaupungin omat tavoitteet liittyvät ensi sijassa kaupan toiminnan aiheuttamien liikenteellisten vaikutusten hallintaan ja liikenneturvallisuuden parantamiseen. Kaupan toiminnan vaatiman huoltoliikenteen on oltava mahdollisimman sujuvaa, eikä se saa aiheuttaa ympäristössään tarpeetonta häiriötä eikä vaaraa. Huoltoliikenteen liittymä pyritään sijoittamaan Muottikadulle. Asiakasliikenteen pääosa saapuu tontille Hyvinkäänkadulta, kävellen ja pyöräillen myös Muottikadun puolella. Kaavaratkaisun on mahdollistettava myöhempi yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien rakentaminen Muottikadun varteen. Suunnittelussa huomioidaan myös mahdollisuus toteuttaa tulevaisuudessa Hangonradan ylittävä tai alittava kävelyn ja pyöräilyn yhteys Hangonsillan uudelle asuinalueelle. 18

20 Kaupparakennuksen on sijoittumisen, massoittelun ja arkkitehtuurin osalta sovelluttava ympäristönsä kerrostuneeseen rakennuskantaan ja viereisen Suomen rautatiemuseon rakennusryhmän kokonaisuuteen. 4.5 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Asemakaavan muutoshakemuksen mukana on Ruokakesko Oy:n teettämä tontinkäyttösuunnitelma, jossa keskeisenä ideana oli uudisrakennuksen sijoittaminen tontin takaosaan, jolloin vanha kaupparakennus voisi olla käytössä rakennustyön ajan. Järjestely johtaa kuitenkin ahtaaseen ja hankalasti liikennöitävään huoltoajoliittymään Muottikadun kulmasta. Järjestely ei sellaisenaan täytä liikennetuvallisuudelle eikä pyöräilyn ja kävelyn järjestämiselle asetettuja vaatimuksia. Kuva 12: Ruokakeskon tontinkäyttösuunnitelma asemakaavan muutoshakemuksessa Kaavoitus laati neljä erilaista tontinkäyttövaihtoehtoa, joissa ensisijaisia tavoitteita olivat eheä kaupunkikuva sekä sujuvat ja turvalliset liikennejärjestelyt. Vaihtoehtojen lähtökohtana oli 2000 k-m 2 :n suuruinen myymälärakennus. 19

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15) kuva: Google Streetview Hyvinkään kaupungin Viertolan (6.) kaupunginosan korttelin 501 tonttia 14 koskeva asemakaavan muutos

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15)

ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15) ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15) kuva: Google Streetview Hyvinkään kaupungin Viertolan (6.) kaupunginosan korttelin 501 tonttia 14 sekä katualuetta koskeva asemakaavan muutos

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15)

ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15) ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15) Hyvinkään kaupungin Viertolan (6.) kaupunginosan korttelin 501 osaa sekä katualuetta koskeva asemakaavan muutos 06:103 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VASARAKATU 23 JA 25 KAAVATUNNUS 15:088 KAAVAN PÄIVÄYS 28.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.12.2010 15:088

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos 51:005 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Beckhoff Automation Oy

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Beckhoff Automation Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Beckhoff Automation Oy Hyvinkään kaupungin 24. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 2301 24:012 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 30.03.2016

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS HYVINKÄÄN KAUPUNKI TARJOUSTALON KESKUSVARASTON LAAJENNUS KAAVA 24:009 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 11.4.2006 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Yli-Anttilantie 27

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Yli-Anttilantie 27 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Yli-Anttilantie 27 Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127 tontilla 1. 12:021 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ohrakatu 7

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ohrakatu 7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ohrakatu 7 Hyvinkään kaupungin 11. kaupunginosan korttelin 1025 osaa ja katualuetta koskeva asemakaavan muutos 11:032 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kenttäkadun päiväkodin asemakaavan muutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kenttäkadun päiväkodin asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kenttäkadun päiväkodin asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 02. kaupunginosan korttelia 113 ja katu ja virkistysaluetta koskeva asemakaavan muutos 02:073 HYVINKÄÄN

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Valtuusto on 10.6.2013 60 hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos osaan kortteleita 516 ja 517 Salonkadun, Uudenmaankadun ja Hyvinkäänkadun varrella

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos osaan kortteleita 516 ja 517 Salonkadun, Uudenmaankadun ja Hyvinkäänkadun varrella OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos osaan kortteleita 516 ja 517 Salonkadun, Uudenmaankadun ja Hyvinkäänkadun varrella Hyvinkään kaupungin 6. kaupunginosan, Viertola, kortteleiden

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Lasitalo

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Lasitalo OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Lasitalo Hyvinkään kaupungin 6. kaupunginosan korttelia 577 tonttia 24 koskeva asemakaavan muutos 06:104 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 15.10.2013

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5179 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 24.2.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 9. kaupunginosan (Kärki) korttelin 736 tontteja 9 ja 10 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 25.4.2014 1 Lepola Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee noin 1,5 km etäisyydellä Tervakosken liikekeskustasta, Vanhan kylän

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Kunnanhallitus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS-

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5178 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kankaanpään keskustan kulttuurikortteli ei ole toteutunut voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Korttelin alueella

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteli 27 tontit 6 ja 7, kortteli 20 tontti 1, kortteli 21 sekä katu ja VL -alueet Ylikyläntie - Pihkaporintie OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 22. PÄIVÄNÄ LOKAKUUTA 2013 PÄIVÄTTYÄ OJAMONKANKAAN ASEMAKAAVAMUUTOSEHDOTUSTA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 22. PÄIVÄNÄ LOKAKUUTA 2013 PÄIVÄTTYÄ OJAMONKANKAAN ASEMAKAAVAMUUTOSEHDOTUSTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 22. PÄIVÄNÄ LOKAKUUTA 2013 PÄIVÄTTYÄ OJAMONKANKAAN ASEMAKAAVAMUUTOSEHDOTUSTA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: 10. kaupunginosan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma.

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. Liite 1. 1(13) Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Asemakaavan muutoksella muutetaan Jalasjärven kirkonkylän korttelia 44. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis-

Lisätiedot

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ 19.4.2017 Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI 14 29. KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS YHTEYSTIEDOT KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT Lohjan kaupunki

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Pirilän Kukkatalo Oy:n liiketoiminnan alueella Kerttulan kaupunginosassa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA BG - liikekiinteistöt Oy asemakaava ja asemakaavan muutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA BG - liikekiinteistöt Oy asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA BG - liikekiinteistöt Oy asemakaava ja asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 7 koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos 51:006

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 1 Moisio 1 D:no 287/2014 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan itäpuolella ja se rajoittuu

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA)

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANK YTT PALVELUT 10.9.2013 Osallistumis-

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS (luonnos) Lasitalo

ASEMAKAAVAN SELOSTUS (luonnos) Lasitalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS (luonnos) Lasitalo Hyvinkään kaupungin 6. kaupunginosan korttelin 577 tonttia 24 koskeva asemakaavan muutos 06:104 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 20.02.2014 LASITALO

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli.

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli. ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS 2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIE KAAVASELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.6.2011 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Musiikkiopiston kortteli

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Musiikkiopiston kortteli OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Musiikkiopiston kortteli Hyvinkään kaupungin 06. kaupunginosan korttelin 520 tonttia 3 koskeva asemakaavan muutos 06:105 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

Asemakaava koskee kiinteistöä Aloitteen kaavoituksesta on tehnyt Siuron Metallirakenne Oy.

Asemakaava koskee kiinteistöä Aloitteen kaavoituksesta on tehnyt Siuron Metallirakenne Oy. 1 NOKIAN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANKE Nokian kaupunki, asemakaava ja asemakaavan muutos Asemakaava koskee kiinteistöä 536-418-4-198. Asemakaavan muutos koskee 11. kaupunginosan

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma NURMEKSEN KAUPUNKI Radantauksen 136 kaupunginosan asemakaavamuutos ja sitovat tonttijaot (Osakortteli 152) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot