ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS"

Transkriptio

1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS HYVINKÄÄN KAUPUNKI TARJOUSTALON KESKUSVARASTON LAAJENNUS KAAVA 24:009 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee Hyvinkään kaupungin 24. kaupunginosassa (Hakakallio) korttelin 2312 tonttia 14. Asemakaavanmuutoksella muodostuu Hyvinkään kaupungin 24. kaupunginosan korttelin 2312 tontti 14. Asemakaavan vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksella Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä Kaupunginhallitus on hyväksynyt asemakaavan Laatija: Kaavasuunnittelija Lauri Kopposela, kaavoitus Osoite: Suutarinkatu 2, Hyvinkää/PL 21, Hyvinkää Puh. (019) Kaava-alueen sijainti Asemakaavanmuutosalue sijaitsee kaupungin keskustasta n. 3 km etelään Hakakalliontien ja Hangonväylän välisellä Hakakallion teollisuusalueella. Suunnittelualue on merkitty sijaintikarttaan. (liite 1) 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Hyvinkään kaupungin 24 kaupunginosan Hakakallio korttelia 2312 koskeva asemakaavan muutos, kaavanumero 24:009. Tarkoituksena on voimassa olevan asemakaavan muuttaminen vastaamaan varaston tarpeita. Muutoksella nostetaan rakennusoikeutta tontilla, jotta suunniteltu keskusvaraston laajennus voidaan toteuttaa. 1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista - Sijaintikartta 1: Maanomistus 1: Ote yleiskaavasta 1: Ote ajantasa-asemakaavasta 1: Kaavarekisterin tonttitulosteet - Asemakaavan seurantalomake 1

3 2. TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavan laadinta on aloitettu kaupunginhallituksen päätöksellä /61. Asemakaavan muuttaminen koskee lähinnä teollisuusalueen sisäisiä järjestelyjä, erillistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ei ole tarpeen tehdä. Vireille tulosta on tiedotettu osallisille kirjeellä ja ilmoituksella Aamupostissa. Kaavoituspäätös, kaavaluonnos sekä valmisteluaineisto ovat olleet nähtävillä Osallisilla ei ole ollut huomautettavaa asemakaavaluonnoksesta. 2.2 Asemakaavan keskeinen sisältö Asemakaava on laadittu hakemuksen mukaisesti siten, että korttelin 2312 tontin 14 rakennusoikeutta on kasvatettu vastaamaan keskusvaraston laajentumistarvetta. Rakennusoikeutta osoitetaan tontille tehokkuusluvulla e=0,6. Tontinkäyttötarkoitus tulee säilymään teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueena. Toteutettavasta kerrosalasta saadaan käyttää 40 % toimistotiloiksi sekä 5 % pääkäyttötarkoitusta palveleviksi myymälätiloiksi. Myymälätilan kerrosalaa saa olla enintään 1000 m 2. Ulkovarastointi alueet tulee aidata vähintään 150cm korkealla näkösuoja aidalla. Korttelialueella ei saa harjoittaa elintarvikkeiden vähittäismyyntiä. Kaava alueen pinta-ala on noin 4,6 ha. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Tarjoustalo Oy:n on tarkoitus aloittaa keskusvaraston laajennustyöt syksyllä Korttelialueen rakentaminen vaatii korvaavan kevyenliikenteen yhteyden toteuttamisen Hangonväylälle. 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Alue on osa laajempaa Hakakallion teollisuusaluetta. Alueelle on keskittynyt logistiikka-alaan liittyvää toimintaa sekä jonkin verran myös ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta pienteollisuutta. 2

4 3.1.2 Rakennettu ympäristö Hakakallion teollisuusalue on suurelta osin toteutunut voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Korttelissa 2312 tontilla 14 on k-m2:n suuruinen keskusvarastorakennus. Mäntsäläntien varressa on Soneralla laitesuoja. Tontin lävitse kulkevat vesihuollon johdot ja viemärit. Lisäksi alueella kulkee verkkotoimijoiden kaapelit Soneran laitesuojalle Ympäristön häiriötekijät Hangonväylän (VT 25) aiheuttama melu ei haittaa teollisuusalueen varastotoimintoa. Massiivinen rakentaminen Hangonväylän varressa vähentää jonkin verran liikenteen aiheuttamia meluhaittoja Hakalan asuntoalueen kaakkoisosassa Maanomistus Korttelin 2312 tontti 14 on Tarjoustalo Yhtiöt Oy:n omistuksessa, korttelin 2312 tontti 15 on vuokrattu Hyvinkään Lämpövoima Oy:lle. 3.2 Suunnittelutilanne Yleiskaava Valtuuston hyväksymässä keskustaajaman osayleiskaavassa alue on osoitettu TL- eli yritys- ja liikealueeksi. Alueen kerrosalasta suositellaan varattavaksi yli 50 % tuotanto- ja varastointitiloille. Rakennuksiin saa sijoittaa myös asemakaavassa erikseen määriteltävä osuus toimisto- ja myymälätiloja. Tonttitehokkuudeksi suositellaan e= Korttelialueen itäpuolitse on osoitettu Hakalasta Martin alueen suuntaan kulkeva ulkoilureitti. Asemakaava Alueen asemakaava on vahvistettu Korttelin 2312 tontti 14 on osoitettu asemakaavassa T-11 eli teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi, jossa toteutettavasta kerrosalasta 40 % saadaan käyttää toimistotiloiksi ja 10 % pääkäyttötarkoitusta palveleviksi myymälätiloiksi. Ulkovarastointialueet tulee aidata vähintään 150 cm korkealla näkösuoja-aidalla. Korttelialueilla ei saa harjoittaa elintarvikkeiden vähittäismyyntiä. Tonttitehokkuus on Tontin pinta-ala on m2 ja rakennusoikeus on k-m2. Lämpökeskuksen tontti 15 on osoitettu ETyhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien laitosten ja rakennusten korttelialueeksi. Korttelin pinta-ala on 500 m 2 ja tehokkuudella 0.35 rakennusoikeus on n.175 k- m 2. 3

5 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Asemakaavan suunnittelun tarve on tullut yksityisen anomuksesta. Voimassa oleva asemakaava on suunniteltu täyttämään silloiset Tarjoustalon keskusvaraston tarpeet. Yrityksen toiminnan voimakkaasti laajentuessa on tarpeellista laajentaa keskusvarastoa. Asemakaavan muuttaminen on tarpeellista koska kerrosalan lisääntyminen vaatii kaavallista tarkastelua. Rakentamisoikeuden kasvattaminen on mahdollista tontin koko ja rakennusmassan yhtenäisyys huomioiden. Tarvittavat toiminnot ja kulkuväylät ovat helposti toteutettavissa piha-alueilla. Edellisessä asemakaavassa oli osaltaan varauduttu laajennustarpeeseen yhdistämällä kaksi tonttia. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Asemakaavan muuttaminen on käynnistynyt maanomistajan aloitteesta. Kaupunginhallitus on tehnyt (61 ) kaavoituspäätöksen. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Asemakaavan muuttaminen koskee lähinnä teollisuusalueen sisäisiä järjestelyjä, erillistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ei ole tarpeen tehdä. Osallisia ovat: Kaavamuutoksen hakija Ympäristön yrittäjät Naapuritonttien maanomistajat ja haltijat Kaupungin toimialat: Kaupunkimittaus; Kunnallistekniikka / kadun suunnittelu, liikenteen suunnittelu; Rakennusvalvonta; Hyvinkään Vesi Verkonrakentajat: Fortum Sähkönsiirto Oy, Hyvinkään lämpövoima Oy, Elisa, Php ja Teliasonera Oy Vireilletulo Kaavanvireille tulosta on tiedotettu Aamupostissa, Kellokkaassa ja Hyvinkään kaupungin internet sivuilla Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallisille on varattu mahdollisuus vaikuttaa kaavaan eri vaiheissa. Tiedotus osallisille on hoidettu kirjeitse ja kuulutuksella lehdissä. Valmisteluaineisto on ollut nähtävillä

6 4.4 Asemakaavan tavoitteet Tontilla toimivaa keskusvarastoa on tarkoitus laajentaa vastaamaan toiminnan kasvua. Tavoitteena on laajentaa olemassa olevaa varastorakennusta yhteensä n k-m2, josta noin 2200 k-m2 toteutettaisiin toiseen kerrokseen vanhan osan sisällä. Tontin 2312/14 rakennusoikeus on käytetty lähes loppuun. Keskusvaraston suunnitellun laajennuksen jälkeen käytetty kerrosala tulee olemaan n k-m2. Autopaikkoja alueelle tulee asemakaavan muutoksen perusteella varata yhteensä vähintään 136 kpl. 5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Asemakaavan rakenne Mitoitus Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue sijaitsee Hakakalliontien varressa. Rakennusoikeuden lisääminen on mahdollista tontin koko ja rakennuksen yhtenäisyys huomioiden. Korttelin 2312 tontti 14 on osoitettu asemakaavassa T- 12 eli teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi, jossa toteutettavasta kerrosalasta 40 % saadaan käyttää toimistotiloiksi ja 5 % pääkäyttötarkoitusta palveleviksi myymälätiloiksi. Myymälätiloja saa rakentaa kuitenkin enintään 1000 m 2. Ulkovarastointialueet tulee aidata vähintään 150 cm korkealla näkösuojaaidalla. Korttelialueilla ei saa harjoittaa elintarvikkeiden vähittäismyyntiä. Myymälätilojen osuutta on pienennetty 5 % kerrosalan huomattavasta lisäyksestä johtuen. Tontin pinta-ala on m2 ja rakennusoikeus on k-m2. Tonttitehokkuus on kasvatettu e= Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Korttelialuetta koskevat melu- ym. määräykset säilyvät ennallaan. Varastotoiminnan laajentuminen alueella soveltuu Hakakallion ympäristön tavoitteisiin. Korttelialueella olevaa kasvillisuutta on suojeltava ja säilytettävä. Rakentamatta jäävät tontin osat, joita ei käytetä pysäköintiin tai kulkuteinä on istutettava. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Asemakaavalla muodostuu (T-12) eli teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta, jossa toteutettavasta kerrosalasta 40 % saadaan käyttää toimistotiloiksi ja 5 % pääkäyttötarkoitusta palveleviksi myymälätiloiksi. Myymälätiloja saa rakentaa kuitenkin enintään 1000 m 2. Ulkovarastointialueet 5

7 tulee aidata vähintään 150 cm korkealla näkösuoja-aidalla. Korttelialueilla ei saa harjoittaa elintarvikkeiden vähittäismyyntiä Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Asemakaavan muuttaminen vaikuttaa ensisijaisesti alueella olevan merkittävän varastorakennuksen laajennusmahdollisuuteen. Korvaavan väylän rakentuminen aiemmassa asemakaavassa esitetyllä tavalla takaa Soneralle huoltoajoyhteyden sekä Hakakalliontieltä pääsyn Mäntsäläntien varteen siellä olevalle linjaautopysäkille. Mäntsäläntien varressa ei ole kevyenliikenteen väylää. Mahdollisuus siihen on kuitenkin olemassa Muut vaikutukset Liikenne alueella kasvaa työpaikkaliikenteen ja jakeluliikenteen vilkastumisen myötä. Liikenteen kasvu aiheuttaa melun lisääntymistä. Massiivinen rakennus Hangonväylän varrella toisaalta toimii meluesteenä ja vähentää melun leviämistä Hakalan suuntaan. 5.5 Ympäristön häiriötekijät Hangonväylän liikennemelu ei haittaa teollisuus- ja varastotoimintaa. Säilyvä puusto tarjoaa näkösuojan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueelle Hangonväylän suunnasta. 6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Tarjoustalo Oy:n on tarkoitus aloittaa keskusvaraston laajennustyöt asemakaavan muutoksen saatua lainvoiman. 7. LIITTEET - Sijaintikartta 1: Maanomistus 1: Ote yleiskaavasta 1: Ote ajantasa-asemakaavasta 1: Kaavarekisterin tonttituloste - Asemakaavan seurantalomake Hyvinkäällä Kaavoituspäällikkö Asemakaava-arkkitehti Tor Nyman Päivi Seppälä 6

8

9

10

11

12

13

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori Hyvinkään kaupungin 05. kaupunginosan korttelia 464 koskeva asemakaavan muutos 05:080 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 14.10.2014 KOY DONNERINTORI

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Lasitalo

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Lasitalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS Lasitalo Hyvinkään kauungin 6. kauunginosan korttelin 577 tonttia 24 koskeva asemakaavan muutos 06:104 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 01.04.2014 LASITALO Asemakaavan

Lisätiedot

Akm 193: Kalkankankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos

Akm 193: Kalkankankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos Akm 193: Kalkankankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee 37. kaupunginosan, Kalkankangas, kortteleita 3701 ja 3702 sekä suojaviher- ja katualuetta. ASEMAKAAVASELOSTUS 25.8.2005

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos, joka koskee 17.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15)

ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15) ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15) Hyvinkään kaupungin Viertolan (6.) kaupunginosan korttelin 501 osaa sekä katualuetta koskeva asemakaavan muutos 06:103 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15)

ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15) ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15) Hyvinkään kaupungin Viertolan (6.) kaupunginosan korttelin 501 osaa sekä katualuetta koskeva asemakaavan muutos 06:103 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA

Lisätiedot

Moreeni ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Leveämäenkuja 3 Asemakaava ja asemakaavan muutos 22. kaup.osa, Kortteli 87, tontti 3 ja katualue

Moreeni ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Leveämäenkuja 3 Asemakaava ja asemakaavan muutos 22. kaup.osa, Kortteli 87, tontti 3 ja katualue ASEMAKAAVAN SELOSTUS 2494 Moreeni Leveämäenkuja 3 Asemakaava ja asemakaavan muutos 22. kaup.osa, Kortteli 87, tontti 3 ja katualue Tilaajajohtaja Päivi Saloranta Vireilletulo 20.2.2014 Yhdyskuntalautakunta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS Kotkan kaupunki, 7. kaupunginosa Hovinsaari, kortteli 712, osa kortteleita 13, osa Yrjönkatua, Kalevanpuisto ja puistoalue

ASEMAKAAVAN MUUTOS Kotkan kaupunki, 7. kaupunginosa Hovinsaari, kortteli 712, osa kortteleita 13, osa Yrjönkatua, Kalevanpuisto ja puistoalue ASEMAKAAVAN MUUTOS Kotkan kaupunki, 7. kaupunginosa Hovinsaari, kortteli 712, osa kortteleita 13, osa Yrjönkatua, Kalevanpuisto ja puistoalue KAAVA NRO 0714 Kaupunkisuunnittelu KALA Sisällys KAAVA NRO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma. Kansikuva

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma. Kansikuva ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma 8.5.2014 Asemakaavan muutos Diaarinumero TEKNINEN 2067/2011 Kaavatunnus 010096 Kansikuva Vireilletulosta ilmoittaminen 7.3.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS TONTIN 290-28-1 LAAJENTAMINEN ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 2. kaupunginosan virkistysaluetta, 3. kaupunginosan korttelia 38 sekä katu- ja virkistysalueita,

Lisätiedot

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli NAANTALIN KAUPUNKI / LUOLALAN SENAATTI OY Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli 4 Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16854 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 1 (19) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

Viikkalan asemakaavan muutos

Viikkalan asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAKKILAN KUNTA Viikkalan asemakaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20751 Selostus 1 (23) Hakula, Närhi Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue ASEMAKAAVAN SELOSTUSLUONNOS 16X160803.AK2 Kvalt... 23.10.2013 TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue Kortteli 241 TEUVAN KUNTA 1 1 PERUSTIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus,

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 11.3.2015 2

Lisätiedot

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet.

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. 24.06.2014 Diaarinumero 424/2012 Toimielinkäsittely Kaavanumero 05052 KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KANNISTONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 18.3.2014 ASEMAKAAVAN NUMERO 735 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LINTURINNE/5 KYLÄ LENTOLA/423 KORTTELI

Lisätiedot

HIEKKASÄRKÄT HYTINPORTIN KORTTELI 101 SEKÄ SIIHEN LIITTYVÄT VR- JA KATUALUEET. Asemakaavan muutoksen selostus

HIEKKASÄRKÄT HYTINPORTIN KORTTELI 101 SEKÄ SIIHEN LIITTYVÄT VR- JA KATUALUEET. Asemakaavan muutoksen selostus KALAJOEN KAUPUNKI 2006 HIEKKASÄRKÄT HYTINPORTIN KORTTELI 101 SEKÄ SIIHEN LIITTYVÄT VR- JA KATUALUEET Asemakaavan muutoksen selostus 1 1 PERUSTIEDOT 1.1 Kaava-alueen määrittely Kunta: Kalajoen kaupunki

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 26.11.2014 HALLINTOKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 26.11.2014 HALLINTOKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 26.11.2014 HALLINTOKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1 Tunnistetiedot... 3 1.2 Kaava-alueen sijainti... 3 1.3

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3. Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot:

ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3. Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot: ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1(16) 27.3.2013 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1. Tunnistetiedot ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3 Kaavanumero K2493 Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot:

Lisätiedot

Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555)

Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555) Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555) Maantiekylä 20.5.2015 (nähtävilläoloajat lisätty selostukseen 8.6.2015) Tämä selostus koskee 20.5.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. nro 3555 KKL hallitus

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 16. päivänä toukokuuta 2014 päivättyä ja 6.10.2014 muutettua (lausunnot) asemakaavakarttaa. Lampuodintie (19/2013) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavanmuutos

Lisätiedot