MINPHIS-PHC: Perusterveydenhuollon tietojarjesteiman tarve, edellytykset, hyödyt ja kehittamismenetelmat Afrikassa, Mikko Korpela, Kuopion yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MINPHIS-PHC: Perusterveydenhuollon tietojarjesteiman tarve, edellytykset, hyödyt ja kehittamismenetelmat Afrikassa, Mikko Korpela, Kuopion yliopisto"

Transkriptio

1 SUOMEN KUNTAUITTO Sosiaali ja terveysyksikkö TERVEYDENHUOLLON 27. ATK PAIVAT Sosiaali ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuksen päivät MINPHISPHC: Perusterveydenhuollon tietojarjesteiman tarve, edellytykset, hyödyt ja kehittamismenetelmat Afrikassa, Mikko Korpela, Kuopion yliopisto

2 4. Sosiaali ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuksen paivat, Kajaani MINPHISPHC: Perusterveydenhuollon tietojarjestelman tarve, edellytykset, hyödyt ja kehittamismenetelmat Afrikassa Mikko Korpela, Kuopion ITkeskus, HIStutkimusyksikkö / Kuopion yliopisto, atkkeskus fi, filatkk/his/ 1. Tausta Viime vuosina on hyväksytty laajalti, että kehitysmaita ja erityisesti Afrikkaa ei pidä jättää "digitaalisen kuilun" taakse, vaan tietotekniikkaa tulee käyttää yhteiskunnallisen kehityksen hyväksi niissä. Kaikilla tärkeimmillä kansainvälisillä kehitysorganisaatioilla on tätä tarkoitusta varten mittavia hankkeita, mm. YK:n Afrikan talouskomission ECA:n AJi.ican Information SocieS Initiative AISI Kanadan Kansainvälisen kehitystutkimuskeskuksen 1DRC:n Acacia Initiative Maailmanpankin Information for Development Program ja USA:n kansainvälisen kehityksen viraston USA1D:n Leland Initiative: AJi.ica Global Information InJi.astructure Project Todellista yhteiskunnallista vaikutusta varten tarvitaan paikallisten tietotekniikkatoimijoiden panosta (Heeks 1999), ja tietotekniikan hyödyntämistä yhteiskunnallisen kehityksen kannalta tärkeillä aloilla, kuten terveydenhuollossa (Soriyan ym. 1999a). 1.1 Sairaalatietojärjestelmät Nigeriassa Kuopion yliopiston atkkeskus ja nigerialaisen Obafemi Awolowo yliopiston (OAU) tietojenkäsittelytieteen ja tekniikan laitos kehittivät vuonna AU:n opetussairaalayhtymälle pelkistetyn potilashallinnon tietojärjestelmän, joka on ollut käytössä yhtymän kahdessa sairaalassa vuodesta 1991 ja 1995 lähtien. Ohjelmisto perustuu samaan tietokantatekniikkaan kuin Suomen sairaaloiden Mustisovellusperhe, mutta laitteistona on yksi "henkilökohtainen tietokone" ja pari näyttöpäätettä. (Daini ym. 1992; Makanjuola ym. 1991, 1995) OAU on perustanut MINPHISprojektin (MadeinNigeria Primary Healthcare and Hospital Information System) modernisoimaan ja laajentamaan vanhan järjestelmän yhteistyössä Kuopion yliopiston kanssa (Soriyan ym. 1999b). Olemassa oleva järjestelmä modernisoidaan ensin teknisesti FixITtekniikalla (Korpela ym. 2000a) Windows, paikallisverkko ja Internetympäristöön soveltuvaksi. Tämä toisen sukupolven potilashallinnon järjestelmän ydinosa on valmistumassa, minkä jälkeen sitä laajennetaan mm. poliklinikka, laboratorio ja lääkitystietoosuuksilla. Ohjelmisto on tarkoitettu Nigerian n. 30:lle opetus ja erikoissairaalalle. 1.2 Perusterveydenhuollon tietojärjestelmien tarve ja edellytykset Nigeriassa Useimmissa Afrikan maissa, mm. Nigeriassa, nähdään että perusterveydenhuolto (primary health care, PHC) on terveyspolitiikassa tärkeimmässä asemassa (Nigeria 1996). Tiedonhallinnan kehittäminen on yksi tärkeimpiä tapoja terveyspalvelujen tuottamisen tehostamiseksi (Sandiford ym. 1992). Toistaiseksi tietoteknisesti tuettu tiedonhallinta on kuitenkin ollut järkevää ainoastaan terveydenhuollon hallinnon ylemmillä tasoilla, ei itse terveyskeskuksissa (Korpela 1992; Mandi1

3 SoTeTiTe Korpela: MINPHISPHC, s. 2 ym. 1993; Wilson 1989). Erityisesti EteläAfrikassa on kehitetty perusterveydenhuollon hallinnon ohjelmistoa paikallishallinnon (kunnan) tasolle (Braa ja Heywood 1999). Viime vuosina mikrotietokoneet ovat arkipäiväistyneet Nigeriassa siinä määrin, että tietokonepohjaisen järjestelmän hankinta, käyttö ja ylläpito on tullut taloudellisesti ja teknisesti perustelluksi myös paikallishallinnon (Local Governments) perusterveydenhuollon toimistoissa ja suurimmissa yksittäisissä terveyskeskuksissa. Nigerian uuden siviilihallinnon juuri hyväksymässä kansallisessa tietotekniikkapolitiikassa onkin asetettu tavoitteeksi soveltuvien ohjelmistojen kehittäminen kaikille kolmelle terveydenhuollon partaalle (perusterveydenhuolto, yleissairaalat, opetus ja erikoissairaalat). 0AU:n opetussairaalayhtymään kuuluva opetusterveyskeskus on tehnyt esiselvityksen perusterveydenhuollon manuaalisen tietojärjestelmän korvaamisesta tietokonepohjaisella järjestelmällä (Ijadunola ym. 1998; Korpela ym. 1998). Selvityksen mukaan tietotekniikan avulla voidaan erityisesti parantaa väestötason terveyden seurantaa ja toiminnan tuloksellisuuden arviointia, mm. ryhrnittämällä terveys ja käyntitietoja alueellisten yhteisöjen mukaisesti, mikä ei ole mahdollista manuaalisessa kortistojärjestelmässä. 1.3 Tietojärjestelmien kehittamisen menetelmät Afrikassa Organisatorisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin painottuneen tietojärjestelmätieteen piirissä on alettu ymmärtää, että organisaation tietojärjestelmän kehittäminen on aina sidoksissa kyseiseen organisaatio, kulttuuri ja yhteiskuntakontekstiin (Avgerou 1996). Niinpä myös tietojärjestelmien kehittämisen menetelmien täytyy olla kuhunkin kontekstiin sopeutettuja (Walsham 2000). Suomen Akatemian rahoittamassa Kuopion yliopiston HIStutkimusyksikön ja 0AU:n tietojenkäsittelytieteen ja tekniikan laitoksen INDEHELAMethods tutkimusprojektissa (Methods for Informatics Development for Health in Africa) on kehitetty vuosina nigerialaisille ohjelmistoyrityksille ja nigerialaisten yliopistojen ohjelmistotekniikan opetukseen tarkoitettu tietojärjestelmätyön menetelmistö (~orpela ym. 2000c; Soriyan ym. 2001). INDEHELAmetodologiassa painotetaan erityisesti osallistavaa toimintaanalyysiä, elinkelpoisuuden (sustainability) analyysiä, vaikuttavuuden (impact) arviointia ja vaativiin olosuhteisiin pieniin yrityksiin soveltuvia projektinhallinnan ja ohjelmistotuotannon menetelmiä (Soriyan ym. 1999a). Toimintaanalyysi perustuu laajennettuun toimintateoreettiseen viitekehykseen (Korpela ym. 2000b). Projektin tulos tiivistetään oppikirjan käsikirjoitukseksi Lecture Notes on Information Systems Development in Afiica: Nigeria and Healthcare Applications in Focus. 2. Tutkimusongelma ja tutkimuksen tavoitteet Kuopion yliopiston HIStutkimusyksikkö on tehnyt Suomen Akatemialle hakemuksen suomalaisnigerialaisesta tutkimushankkeesta, jossa määritellään ja kehitetään MINPHISohjelmisto Nigerian perusterveydenhuollon tarpeisiin vuosina Hankkeessa myös validoidaan kaytännössa INDEHELAmetodologia. Hankkeella on siis kaksi puolta ja siten kaksi tutkimusongelmaa: * Terveydenhuollon tiedonhallinnan tutkimusongelma: Miten perusterveydenhuollon vaikuttavuutta Afrikassa, erityisesti Nigeriassa, voidaan parantaa tietoteknisesti tuetun tiedonhallinnan keinoin? * Tietojärjestelmätieteen tutkimusongelma: Toimiiko yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja elinkelpoisuutta painottava osallistava tietojärjestelmätyön metodologia kaytännössa, erityisesti Nigerian äärimmäisen vaativissa olosuhteissa?

4 SoTeTiTe 2001 Korpela: MINPHISPHC, s. 3 Myös hankkeen käytännölliset tavoitteet jakautuvat vastaavasti kahtia: * Kehityksellinen tavoite: Ensiksi analysoida yksinkertaisten mutta vaikutuksellisten sovellusohjelmistojen tarpeet, vaatimukset, edellytykset, hyödyt, riskit, elinkelpoisuus ja kehittämismenetelmät pemsterveydenhuollossa Nigeriassa ja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa yleensä. Toiseksi kehittää sellainen sovellusohjelmisto, suunnitella sen valtakunnallinen levitys sekä saattaa se muiden maiden saataville avoimen ohjelmiston (Open Source) periaatteella. * Tieteellinen tavoite: Validoidaan INDEHELAmetodologia soveltamalla sita perusterveydenhuollon sovelluskehitysprojektissa, muutaman ohjelmistoyrityksen projekteissa sekä yliopistojen tietojarjestelmatieteen opetuksessa. Validoinnin tulosten pohjalta kehitetään metodologiaa edelleen ja analysoidaan tulosten merkitystä tietojarjestelmatieteen teorialle ja käytannölle maailmanlaajuisesti. Hankkeen institutionaalisena tavoitteena on vakiinnuttaa 0AU:n MINPHISryhmä elinkelpoisena tutkimus ja kehittämisyksikkönä sekä vakiinnuttaa kehityksen tietotekniikan (Informatics for Development) asema Kuopion ITkeskuksen tutkimus ja koulutustoiminnassa. Tutkimusmetodologisena tavoitteena on kehittää toiminnan analyysia ja kehittämistä (Activiq Analysis and Developrnent, ActAD) edelleen tietojärjestelmätyön tutkimuksen ja kaytannön menetelmänä ja levittää sita kansainvälisesti. 3. Tutkimusmenetelmat Nigerialainen osapuoli toteuttaa kehittämisprojektin INDEHELAmetodologian mukaisesti ja arvioi metodologian käyttökelpoisuutta toimintatutkimuksen menetelmin (Avison ym. 1999). Suomalainen osapuoli vastaa perusterveydenhuollon tietojärjestelmän vaatimusten, hyötyjen, edellytysten, ongelmien ja elinkelpoisuuden tutkimuksesta laajemmasta afrikkalaisesta näkökulmasta. Nigerialainen osapuoli organisoi kaytannön kehittämisprojektin ja siihen liittyvän konkreettisen vaatimusmäärittelyn, teknisen suunnittelun, toteutuksen, pilotoinnin, käyttöönoton ja kaupallistamisen. 4. Tulosten merkitys Jos hanke toteutuu, sen konkreettisena tuloksena syntyy Nigerian ja laajemmin Saharan eteläpuolisen Afrikan tarpeisiin soveltuva pemsterveydenhuollon ohjelmisto, joka on ensimmäinen laatuaan Afrikassa. Ohjelmistoa ja sen kehittämisessa syntynyttä osaamista voidaan soveltaa mm. ulkoministeriön kehitysyhteistyöosaston tukemissa hankkeissa muissa maissa. Toinen konkreettinen tulos on kaytännössa validoitu tietojärjestelmätyön menetelmistö, joka on erityisesti sopeutettu Afrikan ohjelmistoyritysten vaativiin olosuhteisiin. Tärkein tieteellinen tulos on empiirinen näyttö yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja elinkelpoisuutta painottavan osallistavan tietojärjestelmatyön metodologian käyttökelpoisuudesta todellisuudessa. Jos sellainen metodologia toimii Nigerian vaativissa olosuhteissa, on mahdollista että vaikuttavuus ja elinkelpoisuus voidaan tuoda tietojärjestelmien kehittämisessa tarkasteltavien asioiden joukkoon myös rikkaammissa maissa, joissa tietojärjestelmatyön menetelmistö nykyisin painottuu vain teknisiin ja liiketoimintahyödyn näkökohtiin. "Globalisaatio kaytännössa" on yleisemminkin tunnustettu kansainvälisen tietojarjestelmatieteen tutkimusyhteisön keskuudessa alitutkituksi mutta tärkeäksi aihepiiriksi (Walsham 2000).

5 SoTeTiTe 2001 Korpela: MINPHISPHC, s. 4 Hankkeessa luodaan kumpaankin maahan postdoctutkimusryhmä ja tuotetaan yksi väitöskirja kummassakin maassa seka julkaistaan noin 12 artikkelia kansainvalisissa tieteellisissa konferensseissa ja kausijulkaisuissa tietojärjestelmatieteen, terveydenhuollon tietotekniikan ja toiminnan teorian aloilla. Viitteet Avgerou C (1996). Transferability of information technology and organisational practices. In: OdedraStraub M, ed. Global Information Technology and SocioEconomic Development, pp Nashua: Ivy League. Avison D, Lau F, Myers M, Nielsen PA (1999). Action research. Communications of the ACM 42(1), pp Braa J, Heywood A (1999). The South Afiican experience: A model for developing 'bottomup' large scale district health and management information systems. In: HELINAP9: Third International Working Conference on Health Informatics in Afiica, Harare, Zimbabwe, 29 November 1 December Daini OA, Korpela M, Ojo JO, Soriyan HA (1992). The computer in a Nigerian teaching hospital: Firstyear experiences. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff 0, eds. MEDINF0192. Proceedings of the Seventh World Congress on Medical Informatics, Geneva, Switzerland, 610 September Amsterdam: Elsevier, pp Heeks R (1999). Software strategies in developing countries. Communications of the ACM 42(6), pp Ijadunola KT, Bel10 MO, Korpela M, Koskivirta M (1998). A strategy for the use of information systems to support communityoriented primary healthcare in a deprived economy: A case study of Ife Central LGA, Nigeria. In: Richards B, ed. Current Perspectives in Healthcare Computing Conference Proceedings. Part 1, Harrogate, 2325 March 1998, p Weybridge: BJHC. Korpela M (1992). Health informatics in Africa: Ethics and appropriateness. In: Bhatnagar SC, Odedra M, eds. Social Implications of Computers in Developing Countries. Proceedings of the IFIP WG 9.4 Conference, Nairobi, Kenya, 2325 March 1992, p New Delhi: Tata McGraw Hill. Korpela M, Soriyan HA, Olufokunbi KC, Onayade AA, DaviesAdetugbo A, Adesanmi D (1998). Community participation in health informatics in Afiica: An experiment in tripartite partnership in IleIfe, Nigeria. Computer Supported Cooperative Work 1998:7(34): Korpela M, Mykkänen J, Rasanen M, Ruonamaa H, Sormunen M (2000a). Transforming legacy systems into a valuable heritage: the case of the FixIT migration tools in Finland. In: Eder L, ed. Managing Healthcare Information Systems with WebEnabled Technologies, p Hershey, PA: Idea Group. Korpela M, Soriyan HA, Olufokunbi KC (2000b). Activity analysis as a method for information systems development: General introduction and experiments from Nigeria and Finland. Scandinavian Journal of Information Systems, Special Issue on Activity Theory in the Design of Technology, 2000:12(1):

6 SoTeTiTe 2001 Korpela: MINPHISPHC, s. 5 Korpela M, Soriyan HA, Olufokunbi KC, Mursu A (2000~). MadeinNigeria systems development methodologies. An action research project in the health sector. In: Avgerou C, Walsharn G, eds. Information Technology in Context: StudiesJi.om the Perspective of Developing Countries, p Aldershot: Ashgate. Makanjuola ROA, Daini OA, Soriyan HA, Korpela M (1991). Lowcost hospital informatics in Afiica: The IleIfe experience. In: Adlassnig KP, Grabner G, Bengtsson S, Hansen R, eds. Medical Informatics Europe 1991, Proceedings, Vienna, Austria, 1922 August 199 1, p Berlin: SpringerVerlag. Makanjuola ROA, Korpela M, Soriyan HA, Adekunle MA (1995). Making the most of a Hospital Information System: A Nigerian case. In: SosaIudicissa MC, Levett J, Mandil SH, Beales PF, eds. Health, Information Society and Developing Countries, p Amsterdam: IOS Press. Mandil SH, Moidu K, Korpela M, Byass P, Forster D, eds. (1993). Health Informatics in AJi.ica HELINA 93. Proceedings of the First International Conference, 1923 April Amsterdam: Elsevier. Nigeria (1 996). The National Health Policy and Strategy to Achieve Health for All Nigerians. 2nd ed. Lagos: Federal Govermnent of Nigeria. Sandiford P, Annet H, Cibulskis R (1992). What can information systems do for primary health care? An international perspective. Social Science in Medicine 1992:34: Soriyan HA, Korpela MJ, Mursu AS, Kailou K, Olufokunbi KC (1999a). Information systems development for healthcare in Africa: The INDEHELAMethods project [Online: In: HELINA'99: Third International Working Conference on Health Informatics in AJi.ica, Harare, Zimbabwe, 29 November 1 December Soriyan HA, Korpela MJ, Makanjuola ROA (1999b). Developing appropriate healthcare information systems for Afiica: The MadeinNigeria Primary Healthcare and Hospital Information System project. In: AJi.ican Development Forum199: 'The Challenge to AJi.ica of Globalisation and the Information Age' [Online: Addis Ababa, Ethiopia, 2428 October 1999, p. [ ]. Addis Ababa: LJN Economic Commission for Afiica. Soriyan HA, Mursu AS, Akinde AD, Korpela MJ (2001). Information systems development in Nigerian software companies: Research methodology and assessment from the healthcare sector's perspective. Electronic Journal on Information Systems in Developing Countries, forthcoming. Walsham G (2000). Globalization and IT: Agenda for research. In: Baskerville R, Stage J, DeGross JI, eds. Organizational and Social Perspectives on Information Technology, IFIP TC8 WG8.2 International Working Conference, Aalborg, Denrnark, 91 1 June 2000, p Boston, MA: Kluwer Academic. Wilson RG (1989). Strengthening primary health care programme management through informatics and improved management information systems. Information Technology for Development 1989:4:

LIITE 1 PlugIT-projektin loppuraporttiin 2.11.2004 A. Projektiin koko- tai osa-aikaista työtä sen aikana tehneet henkilöt

LIITE 1 PlugIT-projektin loppuraporttiin 2.11.2004 A. Projektiin koko- tai osa-aikaista työtä sen aikana tehneet henkilöt LIITE 1 PlugIT-projektin loppuraporttiin 2.11.2004 A. Projektiin koko- tai osa-aikaista työtä sen aikana tehneet henkilöt 1. Ahtonen, Niina. Savonia Business, tietojenkäsittely. 2. Eerola, Anne. Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Julkisen sektorin innovaatiot ja innovaatiotoiminta

Julkisen sektorin innovaatiot ja innovaatiotoiminta VTT TIEDOTTEITA 2540 Raimo Lovio & Sirkku Kivisaari Julkisen sektorin innovaatiot ja innovaatiotoiminta Katsaus kansainväliseen kirjallisuuteen VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2540 Julkisen sektorin innovaatiot

Lisätiedot

Terveydenhuollon tietojenkäsittely katsaus tieteenalaan ja sen tilanteeseen Suomessa

Terveydenhuollon tietojenkäsittely katsaus tieteenalaan ja sen tilanteeseen Suomessa Tietojenkäsittelytiede 30 Heinäkuu 2010 sivut 13 20 Toimittaja: Antti Valmari c kirjoittaja(t) Terveydenhuollon tietojenkäsittely katsaus tieteenalaan ja sen tilanteeseen Suomessa Pirkko Nykänen Tampereen

Lisätiedot

Pertti Järvinen (toim.) IS Reviews 2009

Pertti Järvinen (toim.) IS Reviews 2009 Pertti Järvinen (toim.) IS Reviews 2009 TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TAMPEREEN YLIOPISTO D 2010 2 TAMPERE 2010 TAMPEREEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS JULKAISUSARJA D VERKKOJULKAISUT

Lisätiedot

AVOIMEN LÄHDEKOODIN OHJELMISTOPROJEKTIT TERVEYDENHUOLLOSSA

AVOIMEN LÄHDEKOODIN OHJELMISTOPROJEKTIT TERVEYDENHUOLLOSSA AVOIMEN LÄHDEKOODIN OHJELMISTOPROJEKTIT TERVEYDENHUOLLOSSA Mikko Huovila Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Joulukuu

Lisätiedot

Työelämän innovaatiotoimintaa tukevaa kehittämisen mallia etsimässä

Työelämän innovaatiotoimintaa tukevaa kehittämisen mallia etsimässä Työelämän innovaatiotoimintaa tukevaa kehittämisen mallia etsimässä Tarve- ja osaamislähtöinen toimintajärjestelmän kehittäminen Elise Ramstad 1 Tällä hetkellä teknologian ja organisaation kehittämiseksi

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Tutkimusprojektijulkaisu 2013 2 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Lukijalle Tekesin Serve

Lisätiedot

PÄÄTÖKSENTEON TUKIJÄRJESTELMÄ TERVEYDENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄKONTEKSTISSA

PÄÄTÖKSENTEON TUKIJÄRJESTELMÄ TERVEYDENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄKONTEKSTISSA Merja Miettinen PÄÄTÖKSENTEON TUKIJÄRJESTELMÄ TERVEYDENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄKONTEKSTISSA Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimi mainittava 1.0 Suomi lisenssillä. Nähdäksesi lisenssin vieraile

Lisätiedot

Service Oriented Software Engineering (SOSE) - tutkimusprojekti

Service Oriented Software Engineering (SOSE) - tutkimusprojekti Tietojenkäsittelytieteen laitos, Ohjelmistotekniikka Department of Computer Science, Software Engineering Service Oriented Software Engineering (SOSE) - tutkimusprojekti TUTKIMUSSUUNNITELMA 1. Tiivistelmä

Lisätiedot

Jatkohanke vuosille 2013-2014: Vaikuttavien terveys- ja hyvinvointipalvelujen design. - toimintamallin pilotointi ja juurrutus

Jatkohanke vuosille 2013-2014: Vaikuttavien terveys- ja hyvinvointipalvelujen design. - toimintamallin pilotointi ja juurrutus 1 Terveyttä ja hyvinvointia edistävät ja niiden eroja kaventavat innovaatiot metropolialueella - kehittämishankkeiden metatason arviointi Jatkohanke vuosille 2013-2014: Vaikuttavien terveys- ja hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Liite 2. Loppuraportti 12.4.2010 KTT Lauri Salmivalli

Liite 2. Loppuraportti 12.4.2010 KTT Lauri Salmivalli Liite 2 Liite 2. Selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-palveluiden Euroopan unionin tasoisesta kehittämisestä sekä alan standardeista. Loppuraportti 12.4.2010 KTT Lauri Salmivalli 1 Johdanto Deloitte

Lisätiedot

Int. Review of Business Develoment & Management & Growth & Internationalization of SME s 1990-2009 9.2.2010

Int. Review of Business Develoment & Management & Growth & Internationalization of SME s 1990-2009 9.2.2010 Pk-yritysten johtamisen ja kehittämisen, kasvun ja kansainvälistymisen kv. tutkimuskatsaus vuosilta 1990-2009 International Review of Business Development and Management, Growth and Internationalization

Lisätiedot

IT-ALAN MERKITYS YHTEISKUNNASSA JA TUTKIMUS- JA INNOVAATIOTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

IT-ALAN MERKITYS YHTEISKUNNASSA JA TUTKIMUS- JA INNOVAATIOTOIMINNAN KEHITTÄMINEN IT-ALAN MERKITYS YHTEISKUNNASSA JA TUTKIMUS- JA INNOVAATIOTOIMINNAN KEHITTÄMINEN 1.4.2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNTA 2014 SISÄLLYS ESIPUHE... 4 1 TIETOTEKNIIKAN MERKITYS...

Lisätiedot

TIETOHALLINTOJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TEHTÄVISTÄÄN JA OMASTA ROOLISTAAN TIETOHALLINNOSSA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOISSA

TIETOHALLINTOJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TEHTÄVISTÄÄN JA OMASTA ROOLISTAAN TIETOHALLINNOSSA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOISSA TIETOHALLINTOJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TEHTÄVISTÄÄN JA OMASTA ROOLISTAAN TIETOHALLINNOSSA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOISSA Ritva Reponen Pro gradu-tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Itä-Suomen

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurin ja palveluarkkitehtuurin hallinnointimallit

Kokonaisarkkitehtuurin ja palveluarkkitehtuurin hallinnointimallit Kari Hiekkanen, Janne J. Korhonen, Juha Mykkänen, Timo Itälä Kokonaisarkkitehtuurin ja palveluarkkitehtuurin hallinnointimallit SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Kari Hiekkanen, Janne J.

Lisätiedot

dokumentoidaan järjestelmän vaihtaminen

dokumentoidaan järjestelmän vaihtaminen Tietojärjestelmän vaihtaminen Tapaustutkimus Raija Halonen Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Raija.Halonen@oulu.fi Tiivistelmä Tietojärjestelmän vaihtaminen on organisaatiossa hanke, joka

Lisätiedot

Kenttätutkimuksen ja haastatteluiden hyödyt ehdotetun toiminnallisuuden

Kenttätutkimuksen ja haastatteluiden hyödyt ehdotetun toiminnallisuuden hyväksymispäivä arvosana arvostelija Kenttätutkimuksen ja haastatteluiden hyödyt ehdotetun toiminnallisuuden tarpeen arvioinnissa Laura Repo Helsinki 17.04.2012 Pro Gradu seminaarin kirjallinen alustus

Lisätiedot

Eveliina Sirviö SÄHKÖISEN ASIOINNIN HAASTEET VAKUUTUS- ALALLA

Eveliina Sirviö SÄHKÖISEN ASIOINNIN HAASTEET VAKUUTUS- ALALLA Eveliina Sirviö SÄHKÖISEN ASIOINNIN HAASTEET VAKUUTUS- ALALLA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2012 TIIVISTELMÄ Sirviö, Eveliina Sähköisen asioinnin haasteet vakuutusalalla Jyväskylä:

Lisätiedot

Vieraiden kielten opetuksen didaktisia, yhteiskunnallisia ja metodologisia lähtökohtia tutkimushankkeen teoreettisen taustan kehittelyä

Vieraiden kielten opetuksen didaktisia, yhteiskunnallisia ja metodologisia lähtökohtia tutkimushankkeen teoreettisen taustan kehittelyä Vieraiden kielten opetuksen didaktisia, yhteiskunnallisia ja metodologisia lähtökohtia tutkimushankkeen teoreettisen taustan kehittelyä Pirjo Harjanne ja Seppo Tella pirjo.harjanne@helsinki.fi seppo.tella@helsinki.fi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuspäivät

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuspäivät S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 1 4 / 2 0 0 7 Kristiina häyrinen (toim.) Sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuspäivät Tutkimuspaperit Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSSTRATEGIAN OHJAUSVAIKUTUKSET ONKO NIITÄ?

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSSTRATEGIAN OHJAUSVAIKUTUKSET ONKO NIITÄ? PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSSTRATEGIAN OHJAUSVAIKUTUKSET ONKO NIITÄ? ALPO KOMMINAHO Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Pori Sosiaalityön pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2012 TAMPEREEN

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeisen käytettävyyden arviointimenetelmän kehittäminen verkko-opetusympäristöihin soveltuvaksi

Käyttäjäkeskeisen käytettävyyden arviointimenetelmän kehittäminen verkko-opetusympäristöihin soveltuvaksi P Ä I V I S A M P O L A Käyttäjäkeskeisen käytettävyyden arviointimenetelmän kehittäminen verkko-opetusympäristöihin soveltuvaksi ACTA WASAENSIA NO 192 T I E TOT E K N I I K K A 7 U N I V E R S I TA S

Lisätiedot

LAADUNVARMISTUS KETTERISSÄ OHJELMISTOKEHITYSMENETELMISSÄ

LAADUNVARMISTUS KETTERISSÄ OHJELMISTOKEHITYSMENETELMISSÄ Henri Kulju LAADUNVARMISTUS KETTERISSÄ OHJELMISTOKEHITYSMENETELMISSÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2014 TIIVISTELMÄ Kulju, Henri Laadunvarmistus ketterissä ohjelmistokehitysmenetelmissä

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) Strateginen tutkimusja kehityssuunnitelma SRA. www.salwe.

Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) Strateginen tutkimusja kehityssuunnitelma SRA. www.salwe. Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) Strateginen tutkimusja kehityssuunnitelma SRA www.salwe.fi Sisälto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Johdanto SalWe ja sen rooli SalWen toiminta-alueen

Lisätiedot

Big datan tutkimus ja opetus Jyväskylän yliopistossa

Big datan tutkimus ja opetus Jyväskylän yliopistossa Informaatioteknologian tiedekunnan julkaisuja No. 17/2014 Martti Lehto, Pekka Neittaanmäki Big datan tutkimus ja opetus Jyväskylän yliopistossa Informaatioteknologian tiedekunnan julkaisuja No. 17/2014

Lisätiedot

Kohti Vaikuttavaa Lääketieteen Hajautettua Perusopetusta

Kohti Vaikuttavaa Lääketieteen Hajautettua Perusopetusta SATU HAUTAMÄKI Kohti Vaikuttavaa Lääketieteen Hajautettua Perusopetusta Monitahoarviointi osaamisen johtamisen välineeksi ACTA WASAENSIA 313 SOSIAALI- JA TERVEYSHALLINTOTIEDE 9 III Julkaisija Julkaisupäivämäärä

Lisätiedot

Kehittämishankkeiden FEAR -ohjausmalli Hankealoitteesta tavoiteasetannan kautta kilpailutukseen

Kehittämishankkeiden FEAR -ohjausmalli Hankealoitteesta tavoiteasetannan kautta kilpailutukseen Finnish Enterprise Architecture Research Project Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin tutkimusprojekti Kehittämishankkeiden FEAR -ohjausmalli Hankealoitteesta tavoiteasetannan kautta kilpailutukseen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN LAITOKSEN JULKAISUJA

KASVATUSTIETEEN LAITOKSEN JULKAISUJA KASVATUSTIETEEN LAITOKSEN JULKAISUJA Julkaisija Kasvatustieteen laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta PL 39 00014 Helsingin yliopisto sähköposti ktl-publications@helsinki.fi Internet www.helsinki.fi/ktl/

Lisätiedot

ACM/IEEE CURRICULA JA TIETOTEKNIIKAN OSASTON KANDIDAATIN TUTKINNON VERTAILU, ARVIOINTI JA SOVELTAMINEN

ACM/IEEE CURRICULA JA TIETOTEKNIIKAN OSASTON KANDIDAATIN TUTKINNON VERTAILU, ARVIOINTI JA SOVELTAMINEN Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma ACM/IEEE CURRICULA JA TIETOTEKNIIKAN OSASTON KANDIDAATIN TUTKINNON VERTAILU, ARVIOINTI JA SOVELTAMINEN

Lisätiedot

EUROOPPALAISET TEKNOLOGIAOHJELMAT Opas rakennus- ja kiinteistöklusterille. Olavi Tupamäki VILLA REAL LTD/SA. Villa Real Ltd/SA Espoo FI, Brussels BE

EUROOPPALAISET TEKNOLOGIAOHJELMAT Opas rakennus- ja kiinteistöklusterille. Olavi Tupamäki VILLA REAL LTD/SA. Villa Real Ltd/SA Espoo FI, Brussels BE EUROOPPALAISET TEKNOLOGIAOHJELMAT OPAS rakennus- ja kiinteistöklusterille Olavi Tupamäki VILLA REAL LTD/SA Villa Real Ltd/SA ALKUSANAT Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL:n aloitteesta alkoi syksyllä

Lisätiedot