VALVONTAHENKILÖSTÖ Liite 1.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALVONTAHENKILÖSTÖ Liite 1."

Transkriptio

1 VALVONTAHENKILÖSTÖ Liite 1. Ammatillinen peruskoulutus Työkokemus ( ymp.suojelu ) Työkokemus ( ymp.terv.huolto ) Ollut nykyisessä tehtävässä Muuta Ammatillinen peruskoulutus Työkokemus ( ymp.suojelu ) Työkokemus ( ymp.terv.huolto ) Ollut nykyisessä tehtävässä Muuta Haapajärvi Kärsämäki Nivala Pyhäjärvi Reisjärvi YMPÄRISTÖN- SUOJELU Virkanimike Ympäristötarkastaja Ympäristötarkastaja Ympäristösihteeri Ympäristösihteeri Terveystarkastaja DI, ympäristötekniikka Terveystark. Agronomi MMM, ympäris- Terveysopistokursseja tutkinto, ylitönsuojelutiedteknikko 60 ov. 1 vuosi 14 vuotta 15 vuotta 3 vuotta 15 vuota vuotta vuotta 5 kk 1.5 vuotta 15 vuotta 1.5 vuotta 10 vuotta Pyhäjärvellä ymp.terveysvalvonta kauppateknikko Eläkkeelle Haapajärvellä ymp.suojelu Yhdistelmävirka Haapajärvi Kärsämäki Nivala Pyhäjärvi Reisjärvi YMPÄRISTÖTER- VEYSVALVONTA Virkanimike Terveystarkastaja Ympäristötarkastaja Terveystarkastaja Haapajärven viranhaltijat Terveystarkastaja Talonrakennusteknikko Insinööri AMK, Terveys.tark, Terveys- + terv. ympäristö- tutkinto teknikko tark.tutkinto teknologia 1 vuosi 4 kk vuota harjoittelu 16 vuotta 9 kk 31 vuotta 24 vuotta 13 vuotta 8 kk 30 vuotta 10 vuotta Pyhäjärvellä ymp.terv.valv., Korj.neuv. 9 v ja rak.tark. 2 v. viransijainen Yhdistelmävirka, Lestijärven ymp.terveysvalvonta Haapajärvi Kärsämäki Nivala Pyhäjärvi Reisjärvi ELÄINLÄÄKINTÄ- HUOLTO Virkanimike Kaupungineläinlääkäri Eläinlääketiet. lisensiaatti Kunnaneläinlääkäri Eläinlääketiet. lisensiaatti 1. Kaupungineläinlääkäri Eläinlääketiet. lisensiaatti Kaupungineläinlääkäri Eläinlääketiet. lisensiaatti Kunnaneläinlääkäri Eläinlääketiet. lisensiaatti Ammatillinen peruskoulutus Koulutus ( muu ympäristöterveydenhuolto ) Työkokemus ( kunnaneläinlääkäri ) 28 vuotta 3 vuotta 24 vuotta 11 vuotta 22 vuotta Työkokemus ( muu ympäristö vuotta vuotta terveydenhuolto ) Työkokemus ( ymp.suojelu ) Ollut nykyisessä tehtävässä 20 vuotta 5 kk 22 vuotta 8 vuotta 20 vuotta

2 1(4) Liite 2 YMPÄRISTÖNSUOJELU LAKISÄÄTEISET TEHTÄVÄT Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta ( 64/1986 ) Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on ympäristönsuojelun valvomiseksi ja edistämiseksi kunnassa (6 ): Huolehtia sen hoidettavaksi laissa tai sen nojalla säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä. Huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelun suunnittelusta ja kehittämisestä. Ympäristönsuojelua koskeva ohjaus ja neuvonta Ympäristönsuojeluun liittyvät lausunnot, esitykset ja aloitteet. Ympäristönsuojelua koskeva tiedottaminen, valistus ja koulutus. Yhteistyö muiden viranomaisten kanssa ympäristönsuojeluasioissa. Tehtävät hoidetaan erityislakien nojalla (ks. jäljempänä). Ympäristönsuojelulaki ( 86/2000 ) Ympäristönsuojelulailla ( 86/200 ) kumottiin ympäristölupamenettelylaki, meluntorjuntalaki ja ilmansuojelulaki sekä muutettiin vesilakia, terveydensuojelulakia, jätelakia ja lakia eräistä naapuruussuhteista. Ympäristönsuojelulain tavoitteena on: Ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia vahinkoja. Turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö. Ehkäistä jätteiden syntyä ja haitallisia vaikutuksia. Tehostaa ympäristöä pilaavan toiminnan vaikutusten arviointia ja huomioon ottamista kokonaisuutena. Parantaa kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöä koskevaan päätöksentekoon. Edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä. Torjua ilmastomuutosta ja tukea muuten kestävää kehitystä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ( 21 ) Poikkeuksien myöntäminen kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä ( 19 ) Ympäristönsuojelun yleisen edun puhevallan käyttö ( 21 ) Lausunnot ympäristölupa-asioista ( 36 ) Ympäristönsuojeluviranomaisen valitusoikeus ( 97 )

3 2(4) Kunnan ympäristölupaviranomainen ( 23 ) Ympäristölupa (28 ): o Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :ssä luetellut toiminnot o Naapuruussuhdelain 17 :n 1 mom:n mukainen kohtuuton rasitus o Vesilain 1 luvun 19 :n tarkoittama vesistön pilaantuminen o Jätteen laitos- tai ammattimainen hyödyntäminen tai käsittely Jätevesien johtaminen, jos siitä saattaa aiheutua vesilain 1 luvun 2 :ssä tarkoitetun uoman tai altaan pilaantumista Vanhojen toimintojen lupaharkinta ja mahdollinen luvittaminen ( YVPL 7 ) Päätökset tilapäisistä melua aiheuttavista toiminnoista ( 60 ) Uhkasakon asettaminen sekä teettämis- ja keskeyttämisuhka ( 88 ). Valvontaviranomainen ( 22 ) Tiedonsaanti ja tarkastusoikeus ( 83 ) Rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaiseminen ( 84 ) Yksittäinen määräys pilaantumisen ehkäisemiseksi luvanvaraisessa toiminnassa ( 85 ) Toiminnan keskeyttäminen ( 86 ) Viranhaltijan väliaikainen määräys ( 89 ) Lausunnot rakennuslupaviranomaiselle jätevesien johtamisesta ja käsittelystä ( 103 ) Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta ( 931/2000 ) Lannan varastointi ja levitys Lannan tilapäinen varastointi ( lannan patterointi ) o Viranhaltija käsittelee patterointi-ilmoituksen ja tekee siitä päätöksen Jätelaki ( 1072/1993 ) Jätelain tavoitteena on tukea kestävää kehitystä edistämällä luonnonvarojen järkevää käyttöä sekä ehkäisemällä ja torjumalla jätteistä aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ( 38 ) Määräys roskaantuneen alueen puhdistamisesta (21 ). Uhkasakko sekä teettämis- ja keskeyttämisuhka (58 ). Teettämisuhan kohteena olevan irtaimen omaisuuden myynti (65 ). Jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvonta(38 ). Kunnan on huolehdittava jäteneuvonnasta ja tiedottamisesta ( 68 ) Päätökset järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyvistä vapautusanomuksista (11 )

4 Vesilaki ( 264/1961 ) 3(4) Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ( 20 luku ) Talousveden käytön rajoitukset vesialueen omistajan pyynnöstä ( 1 luvun 16 ) Tutkimusluvan myöntäminen ( 1 luvun 31 ) Ojitusasiat ( 6 luvun 12 ) Vesijohdon rakentaminen toisen maalle ( 9 luvun 18 ) Jäteveden johtaminen toisen ojaan ( 10 luvun 6 ) Viemärin rakentaminen yksityisen tien alitse ( 10 luvun 8 ) Viemärin kunnossapidosta määrääminen ( 10 luvun 9 ) Jäteveden johtaminen toisen viemäriin sekä korvauksista päättäminen ( 10 luvun 10 ) Päätös lupaan liittyvistä korvauksista ( 11 luvun 8 ) Vesilain ja sen nojalla annettujen päätösten ja määräysten noudattamisen valvonta ( 21 luvun 1 ) Vesipuitedirektiivi ( EPNDir 2000/60/EY vesipolitiikan puitteista ) Vesipuitedirektiivin tarkoituksena on estää vesiekosysteemien huononeminen, edistää kestävää, käytettävissä olevien vesivarojen pitkän ajan suojeluun perustuva vedenkäyttöä, pyrkiä tehostamaan ympäristönsuojelua muun muassa päästöjä vähentämällä, varmistaa pohjaveden pilaantumisen asteittainen väheneminen, lieventää tulvien ja kuivuuden vaikutusta, turvata hyvälaatuisen pohjaveden riittävä saanti sekä suojella alue- ja merivesiä. Luonnonsuojelulaki ( 1096/1996 ) Luonnonsuojelulain tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen, luonnonkauneuden ja maisema-arvojen vaaliminen, luonnonvarojen ja luonnonympäristön kestävän käytön tukeminen, luonnontuntemuksen ja yleisen luonnonharrastuksen lisääminen sekä luonnontutkimuksen edistäminen. Luonnonmuistomerkin rauhoitus ( 26 ) ja lakkauttaminen ( 28 ) yksityismailla Kunnan tulee edistää luonnon- ja maisemansuojelua (6 ) Maastoliikennelaki ( 1710/1995 ) Maastoliikennelain tarkoituksena on ehkäistä haittoja, joita luonnolle tai muulle ympäristölle, luontaiselinkeinolle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle taikka yksityiselle edulle aiheutuu moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttämisestä maastossa ja moottorikelkkailureitillä sekä edistää liikenneturvallisuutta. Moottorikelkkareitin sekä reitin pitäjän hyväksyminen (14 ja 15 ) Moottorikelkkareitin lakkauttaminen tai siirtäminen (22 ja 23 ) Lupa moottorikäyttöisten ajoneuvojen harjoituksiin ja kilpailuihin maastossa tai jäällä (30 ) Maastoliikennelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten yleinen valvonta ( ei koske moottoriajoneuvojen maastokäytön valvontaa, 32 )

5 4(4) Vesiliikennelaki ( 463/1996 ) Vesiliikennelain tarkoituksena on edistää vesiliikenteen turvallisuutta sekä ehkäistä niitä haittoja, joita vesikulkuneuvojen käyttämisestä aiheutuu luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle taikka yksityiselle edulle. Lupa moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla suoritettavaan harjoitteluun tai kilpailuun (21 ) Ulkoilulaki ( 606/1973 ja 1343/1994 ) Leirintäalueen perustamista tai olennaista muuttamista koskevan ilmoituksen käsittely (20 ) Toimintaa koskevat määräykset (21 ) Toiminnan kieltäminen (21 ) Ulkoilulain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten valvonta ( 23 ) Tilapäinen leirintäalue ( 25 ) Vesihuoltolaki ( 119/2001 ) Vesihuoltolain tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti. Päätökset liittymisvelvollisuutta koskevista vapautuksista toiminta-alueella ( 11 ) Liittymisvelvollisuuden noudattaminen toiminta-alueella Vesihuoltolain toteutuminen ympäristönsuojelun näkökulmasta Lausunnot vesihuoltolaitoksen toiminta-aluehakemuksista Maa-aineslaki ( 555/1961 ) Maa-aineslain tavoitteena on ainesten otto kestävää kehitystä tukevalla tavalla Maa-ainesluvat Ottamislupiin liittyvät vakuudet ja maksut Ottamistoiminnan valvonta ja ohjaus Kotitarveotto Ilmoitukset ympäristökeskukselle vuosittain otetuista maa-aineksista

6 1(6) Liite 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO LAKISÄÄTEISET TEHTÄVÄT ELINTARVIKEVALVONTA Elintarvikelaki ( 361/1995 ) Elintarvikelain tarkoituksena on elintarvikkeiden terveydellisen laadun turvaaminen sekä kuluttajan suojaaminen ihmisravinnoksi sopimattomien elintarvikkeiden aiheuttamilta terveyshaitoilta ja elintarvikemääräysten vastaisten elintarvikkeiden aiheuttamilta taloudellisilta tappioilta. Toimivalta delegoitu viranhaltijalle lähes kokonaan Tarkastusoikeus ( 19 ) Elintarvikenäytteiden ottaminen ja tutkituttaminen; viranomaisnäytteet ( 20 ) Omavalvonnan toimivuuden valvonta / näytteenotto ( 24 ) Elintarvikkeen tai sen käyttötarkoituksen muuttaminen (27 ) Väliaikainen kielto (28 ) Elintarvikkeen valmistuksen, maahantuonnin, maastaviennin, kaupanpidon, tarjoilun ja luovutuksen kieltäminen (29 ) Yleinen tiedottaminen (30 ) Virheellisen elintarvikkeen poistaminen markkinoilta sekä siihen liittyvät mahdolliset korvaukset (31 ) Uhkasakon asettaminen (35 ) Elintarvikkeen haltuunotto (36 ) Haltuun otetun omaisuuden säilyttäminen ja käyttäminen (38 ) Viranhaltijan pätevyys on määrätty elintarvikelain13 :ssä ja KTM:n päätöksen ( 710/96 ) 2 :ssä: o Valvontaviranomaisilla tulee olla palveluksessaan tai sopimuksen perusteella käytettävissään tarpeellinen määrä pätevää ja valvonnan menestyksellisen hoidon kannalta riittävän kokemuksen omaavaa henkilöstöä ( 13 ). o Elintarvikelain 13 :ssä tarkoitetun elintarvikevalvontatehtävissä toimivan henkilöstön tulee olla pätevää erityisesti seuravilla aloilla: kemia, elintarvikekemia, eläinlääketiede, lääketiede, elintarvikemikrobiologia, elintarvikehygienia, elintarviketeknologia ja oikeustiede ( KTM:n päätöksen 2 ).

7 2(6) Laki eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta ( 1195/1996 ) Lain tarkoituksena on turvata eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieeninen laatu ja estää tartuntojen leviäminen elintarvikkeiden välityksellä eläimistä ihmisiin. Laitosten ( 15 ) ja omavalvontasuunnitelmien ( 21 ) hyväksyminen Tuotantotilatarkastukset ( 16 ) Ensisaapumispaikkojen valvonta ( 16 ) Uhkasakon sekä teettämis- ja keskeyttämisuhan asettaminen ( 32 ) Haltuunotto ( 33 ) Haltuun otetun omaisuuden säilyttäminen ja käyttäminen ( 35 ) Laitoksen hyväksynnän tai rekisteröinnin peruutus ( 38 ) Viranomaisvalvonta ja tarkastukset ( 24 ) TERVEYSVALVONTA Terveydensuojelulaki ( 763/1994 ) Terveydensuojelulain tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat terveyshaittaa. Toimivalta delegoitu viranhaltijalle lähes kokonaan Erityistilanteeseen varautuminen ( 8 ) Päätöksen tekeminen terveydensuojelulain 13 :n ilmoituksesta sekä päätöksen tekemiseen liittyvistä asianosaisten kuulemisesta ( 15 ): o Työtila, jonka käytöstä voi aiheutua terveyshaittaa o Julkinen huvi-, kokoontumis- tai majoitushuoneisto o Elintarvikehuoneisto o Yleinen sauna, uimahalli, kylpylä ja uimaranta o Koulu tai oppilaitos o Päivä-, lasten- tai vanhainkoti o Parturi, kampaamo tai kauneushoitola tai muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihon käsittelyä tai hoitoa o Sellainen kuntosali tai muu liikuntatila, jonka käyttöoikeutta ei ole rajoitettu o Hautausmaa tai hautapaikka o Muut vastaavat laitokset tai huoneistot, joissa harjoitetusta toiminnasta saattaa aiheutua käyttäjälle terveyshaittaa o Eläinsuoja tai aitaus asemakaava-alueella Päätöksen tekeminen vesilaitosilmoituksesta ( 18 ) o Vesilaitoksen hyväksyminen o Veden pakkaaminen

8 Talousveden laatua koskevien velvoitteiden asettaminen toiminnanharjoittajalle ja veden desinfioinnista päättäminen ( 20 ) 3(6) Määräyksen antaminen asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyvän terveyshaitan poistamiseksi sekä asunnon tai muun oleskelutilan käyttökiellon tai käyttörajoituksen antaminen( 27 ) o Asuin-, ym. huoneistojen tarkastukset, sisäilman laadun tutkiminen ym. Yleisen uimarannan tai uima-altaan käyttökiellon antaminen ( 29 ) o Uimavesinäytteet, tarkastukset ym. Käymälän rakentaminen yleiselle alueelle ( 30 ) Terveyshaittaa aiheuttavien mikrobien tai vahinkoeläinten hävittämisvelvoitteen antaminen kiinteistön tai yleisen alueen omistajalle ( 31 ) Omavalvontasuunnitelma ( 36 ) o Toiminnanharjoittajan omavalvonnan opastus ja toimivuuden varmistus Määräysten antaminen ilmoituksen johdosta, joka koskee suuren yleisötilaisuuden yhteydessä myytäviä tai luovutettavia elintarvikkeita ( 37 ) Toimenpiteet ruokamyrkytystapauksissa ( 38 ) o Ilmoitukset kansanterveyslaitokselle, näytteenotto, ym. Velvoituksen antaminen lääkärintodistuksen esittämiseksi ( 39 ) Hautaamisesta aiheutuva terveyshaitta ( 42 ) Määräys asunnon tarkastuksesta asukkaan tahdon vastaisesti ( 46 ) Kunnallinen terveydensuojelujärjestys ( 51 ) Uhkasakko sekä teettämis- ja keskeyttämisuhka ( 53 ) Käymälöiden ja henkilöstötilojen sijoittaminen elintarvikehuoneiston ulkopuolelle ( TsA 19 ) Määräysten antaminen elintarvikkeiden myynnistä ulkotilassa ( TsA 25 ) o Säännöllinen myynti, valmistus ja tarjoilu o Tilapäinen myynti, valmistus ja tarjoilu Pesu- ja puhdistusaineiden irtomyynti elintarvikehuoneistossa ( TsA 30 ) Määräysten antaminen yksittäistapauksissa terveyshaitan estämiseksi elintarvikehuoneiston käytön tai elintarvikkeiden myynnin yhteydessä ( TsA 37 ) Haudatun ruumiin siirtäminen (TsA 42 )

9 4(6) Kunnan tehtävänä on alueellaan edistää ja valvoa terveydensuojelua siten, että asukkaille turvataan terveellinen ympäristö. Kunnan on tiedotettava terveydensuojelusta ja järjestettävä terveydensuojelua koskevaa ohjausta ja neuvontaa (TsL 6 ). Viranhaltijan pätevyysvaatimukset on määrätty terveydensuojelulain 7 :ssä: Terveydensuojelulain valvontatehtäviä hoitavalla kunnallisella viranhaltijalla on oltava soveltuva korkeakoulu-, ammattikorkeakoulu- tai teknillinen opistotasoinen tutkinto. Terveydensuojelulain valvontatehtäviä hoitavan viranhaltijan kelpoisuuden täyttää myös henkilö, joka terveydensuojelulain voimaan tullessa hoiti vastaavia terveydenhoitolain ( 469/65 ) valvontatehtäviä. Terveydensuojelun tehtäviä hoitavien viranhaltijoiden kelpoisuusehdoista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Pätevyysvaatimukset koskevat myös sijaisia. Vesihuoltolaki ( 119/2001 ) Kunnan terveydensuojeluviranomaisen tehtävät: Lausunnot vesihuoltolaitosten toiminta-alueista ja liittymisvapautushakemuksista Talousveden laatuun liittyvät asiat Asetus ruumiiden kuljettamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ( 226/89 ) Ruumiiden kansainväliseen kuljetukseen liittyvän kuljetusluvan myöntää kuolinpaikan terveystarkastaja (2 ). TUOTETURVALLISUUSVALVONTA Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta ( 75/2004 ) Tämä laki koskee kulutustavaroita, joita elinkeinonharjoittaja valmistaa, pitää kaupan, myy tai muutoin elinkeinotoimintansa yhteydessä luovuttaa, tuo maahan, vie maasta tai kuljettaa, sekä kuluttajapalveluksia, joita tarjotaan, suoritetaan, pidetään kaupan, myydään tai muutoin luovutetaan ( 1 ). Tuoteturvallisuuslain ja sen nojalla annettujen säännösten, määräysten ja päätösten noudattamisen valvonta ( 11 ). Valvontasuunnitelma ( 15 ). Terveydelle tai omaisuudelle vaarallisen kulutustavaran tai kuluttajapalveluksen kieltäminen ( 23 ja 24 :t ). Elinkeinonharjoittajalle tai muulle palvelujen tarjoajalle asetettavan tiedottamis-velvoitteen määrääminen ( 30 ). Uhkasakon asettaminen ( 31 ). Muun muassa seuraavat kulutustavarat ja kuluttajapalvelukset kuuluvat tuoteturvallisuuslain piiriin: Lelut, lastenhoitotarvikkeet, huonekalut, kosmeettiset valmisteet, pesu- ja puhdistusaineet, tekstiilit ja kengät, kuluttajakäyttöön ja urheiluun tarkoitetut henkilösuojaimet, tulitikut ja tupakansytyttimet, kynttilätuotteet, harrastus- ja urheiluvälineet, lasten polkupyörät, kodinkoneet, ruohonleikkurit, käsityökalut, ilma-aseet, huvipuistot ja tivolit, karting-radat, kuntosalit, laskettelukeskukset, ohjelmapalvelut ( moottorikelkkasafarit yms. ), turvapuhelinpalvelu sekä uimahallit ja kylpylät.

10 5(6) TUPAKKALAIN VALVONTA Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi ( 693/1976 ) Tupakkalaissa säädetään toimenpiteistä, joilla pyritään tupakointia vähentämällä ehkäisemään niiden terveysvaarojen ja haittojen syntymistä, joita tupakointi aiheuttaa tai joiden syntymisalttiutta se lisää. Myynnin ja mainonnan valvonta Elinkeinonharjoittajan omavalvonnan toimivuuden valvonta Tupakointikiellon valvonta; muutos ( tupakoinnin rajoittaminen ravintoloissa ) o Tupakansavu on luokiteltu syöpävaaralliseksi aineeksi KEMIKAALIVALVONTA Kemikaalilaki ( 744/1989 ) Kemikaalilain tarkoituksena on ehkäistä ja torjua kemikaalien aiheuttamia terveys- ja ympäristöhaittoja. Kemikaalilain ja sen nojalla annettujen määräysten paikallinen valvonta (KemL 7 ) Markkinoille luovutettavien kemikaalien luokituksen ja pakkausten sekä niiden päällysmerkintöjen valvonta (KemA 23 ) Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimisen valvonta (KemA 23 ) Uusien aineiden ilmoitusten teon valvonta (KemA 23 ) Vaarallisten kemikaalien myynnin, muun luovuttamisen ja myymälässä säilyttämisen valvonta (MyyntiA 9 ) Terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien vähäisen teollisen käsittelyn ja varastoinnin valvonta (TeollA 66 ) Markkinoille tai käyttöön luovutettavien suojauskemikaalien ja niiden päällysmerkintöjen valvonta (SuojauskemikaaliA 11 ) Kemikaaleja koskevien kieltojen ja rajoitusten valvonta (KemL 45 ja 46 :t, kieltoja ja rajoituksia koskevat VNp:t ) ELÄINSUOJELU Eläinsuojelulaki ( 247/1996 ) Eläinsuojelulain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lain tarkoituksena on myös edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua. Vain viranhaltijalla toimivaltuudet Kunnaneläinlääkäri ja terveystarkastaja (kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitava viranhaltija) valvovat eläinsuojelulain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista kunnan alueella (36 ). Kielto määräysten vastaisesta menettelystä sekä korjauskehotus (42 ) Toimenpiteet kiireellisissä tapauksissa eläimen hyvinvoinnin turvaamiseksi (44 ) Lainvastaisten (12 ) laitteiden, välineiden ja aineiden haltuunotto (46 )

11 6(6) ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO Eläinlääkintähuoltolaki ( 685/1990 ) Eläinlääkintähuoltoon kuuluvasta toiminnasta säädetään lisäksi: Eläintautilaissa ( 55/80 ) Eläinsuojelulaissa ( 247/1996 ) Lihantarkastuslaissa ( 160/60 ) Maidontarkastuslaissa ( 558/46 ) Laissa eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta ( 1195/96 ) Eläinlääkintähuollolla tarkoitetaan eläinten terveyden ja sairauksien hoitoa ja muuta eläinlääkärinavun antamista, eläintautien vastustamista ja ennakolta ehkäisemistä, eläinsuojelua ja eräiltä osin eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieenistä valvontaa. Kunnallisella eläinlääkintähuollolla tarkoitetaan eläinten terveyden ja sairauksien hoitoa ja muuta eläinlääkärinavun antamista, lihantarkastusta, maidontarkastusta, eläimistä saatavien elintarvikkeiden alkutuotannon ja eläintenpidon terveydellistä valvontaa ja tarkastusta siten kuin 3 luvussa tarkemmin säädetään ( eläinlääkintähuoltolain 3 ). Eläinlääkintähuollon tehtäviin kuuluvat muun muassa: Hyötyeläinten terveyden ja sairauksien hoito Muiden kotieläinten sairauksien hoito Eläimistä saatavien elintarvikkeiden alkutuotannon terveydellinen valvonta Eläintenpitoon liittyvä terveydellinen valvonta tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi Lihan- ja maidon tarkastus Eläintautien vastustaminen ja ennalta ehkäiseminen sekä muut eläintautilain täytäntöönpanoon liittyvät tehtävät Eläinjätteen käsittelyn valvonta Eläinsuojelu Kunnaneläinlääkärin virkaan tai toimeen saadaan nimittä, määrätä tai ottaa ainoastaan laillistettu eläinlääkäri. Virkaa tai tointa voi väliaikaisesti hoitaa 7 tai 8 :ssä tarkoitettu henkilö ( laki eläinlääkäriammatin harjoittamisesta 29/2000 ). Edellä mainittu 7 koskee eläinlääketieteen opiskelijaa ja 8 henkilöä, joka on suorittanut eläinlääkäritutkinnon jossain muussa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen maassa, mutta jota ei ole laillistettu Suomessa.

12 1(2) Ympäristönsuojelu Liite 4. Toimivalta siirretty viranhaltijalle. PÄÄTÖKSET YM. Haapajärvi Kärsämäki Nivala Pyhäjärvi Reisjärvi Ympäristöluvat, YsL 28 Ympäristölupamaksut Meluilmoitukset, YsL 60 Koeluonteinen toiminta, YsL 61 Poikkeukselliset tilanteet, YsL 62 Patterointi-ilmoitukset, VnA 931/2000 Vanhojen toimintojen lupaharkinta, YVPL 7 Talousveden käytön rajoitukset, VesiL 1:16 Tutkimusluvan myöntäminen, VesiL 1:31 Vapautus jätteenkuljetuksesta, JäteL 11 Maa-ainesluvat Maa-aineslain valvontaviranomainen, Maa- aineslain 14 Maa-ainesten oton vuotuisen valvontamaksun määrääminen Maa-ainesten oton keskeyttämien, Maa-aineslain 15 Maisematyölupa, Maankäyttö- ja rakennuslain 128 Luonnonmuistomerkin rauhoittaminen ja rauhoituksen lakkauttaminen, Luonnonsuojelulain 26 ja 28 Terveydelle ja ympäristölle vaarallisen kemikaalin varastointi, Kemikaalilain 32 Moottorikelkkareittien hyväksyminen ja siirtäminen, Maastoliikennelain 14 ja 22 Lupa moottorikäyttöisten ajoneuvojen harjoituksiin ja kilpailuihin maastossa, maastoliikennelain 30 Lupa vesialueella tapahtuvaan harjoitukseen ja kilpailuun, Vesiliikennelain 21 Vapautus liittymisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, Vesihuoltolain 11 Leirintäalueen perustamista tai muuttamista koskevan ilmoituksen käsittely sekä toimintaa koskevien määräysten antaminen, Ulkoilulain 20, 21 ja 25 Leirintäalueen tai tilapäisen leirintäalueen toiminnan kieltäminen, Ulkoilulain 21 ja 25 Ajoneuvojen siirtäminen ja romuajoneuvojen hävittäminen Tiedonsaanti ja tarkastusoikeus, YsL 83 Rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaiseminen, YsL 84 Määräys pilaantumisen ehkäisemiseksi, YsL 85

13 2(2) Haapajärvi Kärsämäki Nivala Pyhäjärvi Reisjärvi Toiminnan keskeyttäminen, YsL 86 Viranhaltijan väliaikainen määräys, YsL 89 Roskaantuneen alueen puhdistamisesta määrääminen, JäteL 21 Tarkastusoikeus, JäteL 54 Vesilain 20 luvun 8 :n tarkoittama tarkastus Leirintäaluetta koskevat toimenpiteet, Ulkoilulain 24 LAUSUNNOT YM. Vesikäymälän jätevesien käsittely, YsL 103 Maa-aineslausunnot Kielto- ja rajoitusasioiden käsittely; Maastoliikennelain 9 Kielto- ja rajoitusasioiden käsittely, Vesiliikennelain 17 Kaavalausunnot Ympäristölupalausunnot Irtaimen omaisuuden myynti, osto ja Ei vuokraaminen rajoitusta Haapajärvellä ympäristötarkastajalla on oikeus antaa lausuntoja valvontalautakunnan puolesta kiireellisissä tapauksissa yhdessä lautakunnan puheenjohtajan kanssa. Ympäristötarkastajalla on myös oikeus antaa määräyksiä poikkeuksellisissa tilanteissa ( onnettomuudet, toimintahäiriöt yms.) YsL 62 ( ent. JäteL 55 ). Kärsämäellä ympäristötarkastajalla on oikeus antaa lausuntoja maa-aineslakiin ja ympäristönsuojeluun liittyvistä lupa- ja ilmoitus ym. asioista. Nivalassa ympäristösihteerillä on oikeus siirtää ratkaistavakseen kuuluva asia ympäristölautakunnan käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi. Ympäristösihteerillä on toimivaltuudet irtaimen omaisuuden hankkimiseen rajoituksetta talousarvion puitteissa. Pyhäjärvellä ympäristösihteeri päättää mm. ympäristönsuojeluun liittyvistä lupa-asioista lukuun ottamatta valitus- ja riita-asioita, pakkokeinojen käyttöä sekä sellaisia asioita, joilla on yleisen edun, ympäristönsuojelun tai ympäristöterveydenhuollon kannalta huomattavaa merkitystä. Reisjärvellä maa-ainesasioista vastaa rakennustarkastaja.

14 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Toimivalta siirretty viranhaltijalle. 1(2) Liite 5. PÄÄTÖKSET YM. Haapajärvi Kärsämäki Nivala Pyhäjärvi Reisjärvi ELINTARVIKEVALVONTA Elintarvikkeen tai sen käyttötarkoituksen muuttaminen, EL 27 Väliaikainen kielto, EL 28 Elintarvikkeen valmistuksen, maahantuonnin, maastaviennin, kaupanpidon, tarjoilun ja luovutuksen kieltäminen, EL 29 Yleinen tiedottaminen, EL 30 Markkinoilta poistaminen, EL 31 Elintarvikkeen haltuunotto, EL 36 Haltuunotetun omaisuuden säilyttäminen ja käyttäminen, EL 38 Laitosten ja omavalvontasuunnitelmien hyväksyminen, Hygienialain 15 ja 21?? Tuotantotilatarkastukset, HygL 16?? Ensisaapumispaikkojen valvonta, HygL 16?? Haltuunotto, HygL 33?? Haltuunotetun omaisuuden säilyttäminen ja käyttäminen, HygL 35 ja 37?? Laitoksen hyväksynnän ja rekisteröinnin peruutus, HygL 38?? TERVEYSVALVONTA Päätöksen tekeminen TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta, TsL 15 Päätöksen tekeminen vesilaitosilmoituksesta, TsL 18 Talousveden laatua koskevien velvoitteiden asettaminen, TsL 20 Määräyksen antaminen asunnossa tai muussa oleskelutilassa olevan terveyshaitan poista- miseksi, TsL 27 Yleisen uimarannan tai altaan käyttökielto, TsL 29 Määräys käymälän rakentamisesta yleiselle alueelle, TsL 30 Terveyshaittaa aiheuttavien mikrobien tai vahinkoeläinten hävittämisvelvoitteen antaminen kiinteistön tai yleisen alueen omistajalle, TsL 31 Omavalvontasuunnitelma, TsL 36 ja TsA 22 Suuret yleisötilaisuudet, TsL 37 Ruokamyrkytystapaukset, TsL 38 Lääkärintodistuksen esittäminen, TsL 39 Hautaamisesta aiheutuva terveyshaitta, TsL 42 Määräys asunnontarkastuksesta asukkaan tahdon vastaisesti, TsL 46

15 2(2) Haapajärvi Kärsämäki Nivala Pyhäjärvi Reisjärvi Terveydensuojelua koskevat määräykset, TsL 51 Terveydensuojelujärjestys, TsL 51 Käymälöiden ja henkilöstötilojen sijoittaminen elintarvikehuoneiston ulkopuolelle, TsA 19 Määräysten antaminen elintarvikkeiden myynnistä ulkotilassa, TsA 25 Pesu- ja puhdistusaineiden irtomyynti elintarvikehuoneistossa, TsA 30 Määräysten antaminen yksittäistapauksessa terveyshaitan estämiseksi elintarvikehuoneiston käytön tai elintarvikkeen myynnin yhteydessä, TsA 37 Haudatun ruumin siirtäminen, TsA 42 Ruumiin kansainvälinen kuljetuslupa, Asetus 226/1989 Tupakkalain mukainen valvonta, Tupakkalain 14 TUOTETURVALLISUUSVALVONTA Kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain ( 75/2004 ) 11 :n tarkoittama kunnan valvontaviranomainen KEMIKAALIVALVONTA Kemikaalilain 32 :n mukaisen ilmoituksen käsittely LAUSUNNOT Lausunnot rakennuslupaviranomaiselle rakennuslupahakemuksista Kaavalausunnot Lausunnot vesihuoltolaitoksen toimintaalueesta ja liittymisvapautushakemuksista, Vesihuoltolaki Ympäristölupalausunnot Irtaimen omaisuuden myynti, osto ja vuokraaminen Enintään ) Kärsämäellä kunnaneläinlääkärin tehtävistä ja ratkaisuvallasta on määrätty seuraavasti: Vastaa eläinlääkintähuolto-, eläintauti-, eläinsuojelu- sekä eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain mukaisista tehtävistä. 2 ) Reisjärvellä kunnaneläinlääkärin ratkaisuvallasta on määrätty seuraavasti: Hoitaa eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain ja asetuksen mukaiset valvonta- ja tarkastustehtävät sekä tehtävät, jotka muiden lakien nojalla on kunnaneläinlääkärille määrätty.

16 1(2) Liite 6. YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTAKOHTEET JA TARKASTUKSET SEKÄ NIIHIN KÄYTETTY TYÖAIKA VUONNA 2003 Haapajärvi Kärsämäki Nivala Pyhäjärvi Reisjärvi YMPÄRISTÖNSUOJELU- LAKI Ympäristöluvat: Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Kunnan myöntämät luvat Vuonna 2003 myönnetyt Ympäristölupalausunnot Muut lausunnot, mm jätevesien käsittely ym. Ympäristökeskuksen myöntämät luvat yhteensä, ( vuonna 2003 ) (5) (1) (2) Ympäristölupaviraston myöntämät luvat (1) Ymp.lupavalitukset YpvL 7 :n mukainen lupaharkinta: Vanhat 59 toiminnot, joista tehtävä lupaharkinta ( yhteensä ) Näistä käsitelty Käsittelemättä Lannan tilapäinen varastointi Nitraattiasetuksen mukaiset patterointi-ilmoitukset Meluilmoitukset / päätökset Haja-asutusalueen jätevesien käsittely ( vanhat kiinteistöt ) Arvio kiinteistöjen määrästä, joita VN:n asetus koskee ja joissa on tehostettava jäteesien käsittelyä mennessä n. 850 n. 500 Saastuneet maa-alueet sekä niiden kunnostus JÄTELAKI Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Vapautukset järjestetystä jätteenkuljetuksesta ( vapautuspäätökset yhteensä ) n (1815) Vapautuspäätökset Kärsämäen vapautuspäätökset ( 100 kpl ) vuonna 2003 olivat vanhojen lupien tarkistamisia. Neuvonta, koulutus ym Jätelain valvonta VESILAKI Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Päätökset; Jätevesien johtaminen toisen maalla olevaan ojaan, vesijohtojen ja viemäreiden sijoittaminen, ojitusasiat sekä veden käytön rajoittaminen 2 1 n. 900

17 2(2) Haapajärvi Kärsämäki Nivala Pyhäjärvi Reisjärvi Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ruoppausilmoitukset Vesistön kunnostus yms Muu valvonta Leväseuranta MAASTOLIIKENNELAKI Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Kilpailu- ja harjoitusluvat Moottorikelkkareittien hyväksyminen / tarkastukset VESILIIKENNELAKI Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Kilpailu- ja harjoitusluvat Muut ULKOILULAKI Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Leirintäalueet Muut VESIHUOLTOLAKI Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Päätökset liittymisvelvollisuutta koskevista vapautuk- 2 1 sista Lausunnot LUONNONSUOJELULAKI Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Päätökset 2 2 Lausunnot MAA-AINESLAKI Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Voimassa olevat maa-ainesluvat Vuonna 2003 myönnetyt luvat Yhden maa-aineslupahakemuksen käsittelyyn keskimäärin kuluva aika ( viranhaltijan oma arvio ) 3.5 htpv Kaavalausunnot ym. 5 2 Oma täydennyskoulutus 2 2 1) Alueelliset palaverit Muut palaverit Koulutus, luennot ym Osaeläkepäivät 99 Muut 1 1 Säännöstelyn hoito 5 Palvelujen myynti 39 Yhteensä henkilötyöpäiviä htpv 2 htpv 3.5 htpv 2-4 htpv 1) Kärsämäen koulutukset Haapaveden tilastoissa. 2) Nivalan ympäristösihteerin osaeläkepäiviä oli 99 vuonna ) Reisjärven suoritteissa ( 136 htpv ) on 44 htpv rakennustarkastajan tekemiä.

18 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAKOHTEET JA TARKASTUKSET SEKÄ NIIHIN KÄYTETTY TYÖAIKA VUONNA 2003 Liite 7 Terveydensuojelulain mukaiset kohteet ELINTARVIKE- VALVONTA Alkutuotanto: Maatilatalouden yhteydessä tapahtuva suoramyynti, pakkaaminen ja valmistustoiminta Haapajärvi Kärsämäki Nivala Pyhäjärvi Reisjärvi Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Elintarvikevalmistus: Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Leipomot ja viljavalmistelaitokset Ruokavalmistetehtaat ja eineskeittiöt Pienet kala-alan elintarvikelaitokset - alle kg/vuosi Pääasiassa suoraan kuluttajalle myyvät valmistajat Muut valmistuslaitokset Pakkaamot, tukkukauppiaat Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv ja varastot: Pakkaamot Tukkukaupat, varastot ja kuljetukset Tarjoilupaikat ja Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv suurtaloudet: Ravintolat ja muut tarjoilupaikat alle 50 asiakaspaikkaa - yli 50 asiakaspaikkaa Muut suurtaloudet laitoskeittiöt - keskuskeittiöt Myyntipaikat: Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Myymälät, - yli 1000 m Myymälät ja myyntipaikat m 2 Myyntipaikat, - alle 100 m Torit ja muut myyntipaikat Tilapäinen myynti Ruokamyrkytysselvitykset ja niihin liittyvät palaverit ym. 2 1 Neuvonta, koulutus ym Oma täydennyskoulutus YTERVA, YTO ja YTAKE - palaverit Teknisen sektorin yhteistyö 1 6 ( Yhteensä henkilötyöpäiviä ) ( 61 ) ( 12.5 ) ( 66.5 ) ( 16 ) ( 39.5 )

19 TERVEYSVALVONTA Haapajärvi Kärsämäki Nivala Pyhäjärvi Reisjärvi Talousvesi: Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Vedenottamot Pienet vedenottamot Yksittäiset kaivot Uimavesi: Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Uimarannat Uimahallit Huoneistot: Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Koulu tai oppilaitos Päivä-, lasten- tai vanhainkoti Parturi, kampaamo tai kauneushoitola tms. huoneisto Kuntosali Hautausmaa tai -paikka Muut vastaavat Julkinen huvi-, kokoontumis tai majoitushuoneisto Yleinen sauna ja kylpylä Asunnontarkastukset, sis mittaukset ja näytteenoton Melumittaukset Eläinsuojat asemakaavaalueella TsL 15 :n päätökset Lausunnot Neuvonta, koulutus yms Oma täydennyskoulutus TUOTETURVALLISUUS Haapajärvi Kärsämäki Nivala Pyhäjärvi Reisjärvi Kuluttajapalvelut: Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Kuntosali Leikkikenttä Ohjelmapalveluyritys Uimahalli Ratsastustalli Muut kuluttajapalveluiden valvontakohteet ( arvio ) Kulutustavarat: Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Valmistuspaikat Myyntipaikat Oma täydennyskoulutus 5 7 1) Kuluttajavalitukset KEMIKAALIVALVONTA Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Myyntipaikat Varastointi Käsittely TUPAKKALAIN VALVONTA ELÄINSUOJELU Palvelujen myynti Yhteensä henkilötyöpäiviä 2) Nivalassa apulaisrakennustarkastajan työpanos ympäristöterveysvalvonnassa noin htpv. Nivalassa on ollut myös vuosilomansijainen. Nivalan vedenottamot ( 3 ) ovat varavedenottamoita. 1) Merkitty Haapaveden tilastoihin. 2) Ympäristöterveysvalvonnan henkilötyöpäivät. Nämä luvut eivät sisällä kaikkia suoritteita.

20 HYGIENIALAIN MUKAISET KOHTEET Haapajärvi Kärsämäki Nivala Pyhäjärvi Reisjärvi Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Maidontuotantotilat Ante mortem -tarkastukset Teurastuspaikat Luonnonvaraisen riistan lihantarkastus Lihankäsittelylaitokset Pienimuotoiset liha-alan laitokset Kylmävarastot ( liha ) Kala-alan laitokset Kylmävarastot ( kala ) Maitoalan laitokset Maitoalan kylmävarastot Munapakkaamot Munavalmistelaitokset Varastot Muut Eläinsuojelu ( eläinlääkäri ) Muut suoritteet ( kuolleet tuotantoeläimet ym. ) Yhteensä henkilötyöpäiviä Hygienialain 16 :n mukaan kunnan valvontaviranomaisen tulee rekisteröidä maidontuotantotilat ja 22 :n mukaan huolehtia niiden säännöllisestä tarkastamisesta. Kaikki maidontuotantotilat on tarkastettava vähintään kerran kolmessa vuodessa ( MMM:n asetus 8/EEO/2002 ). Maitoalan laitokset on tarkastettava vähintään 4 kertaa vuodessa ( MMM:n asetus 31/EEO/2001 ). Kala-alan laitokset on tarkastettava vähintään 6 kertaa vuodessa ( MMM:n asetus 16/EEO/2000 ). Pienimuotoisia lihan leikkaamoita on valvottava vähintään kerran kuukaudessa ( MMM:n asetus 16/EEO/2001). Munapakkaamoita valvotaan vähintään kerran vuodessa ( alle kg vuodessa ), muutoin 4-6 kertaa vuodessa ( MMM:n päätös 4/EEO/1998.

SOPIMUS YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONNAN ALUEELLISESTA YHTEISTYÖSTÄ NIVALA- HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNNAN ALUEELLA

SOPIMUS YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONNAN ALUEELLISESTA YHTEISTYÖSTÄ NIVALA- HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNNAN ALUEELLA 1 SOPIMUS YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONNAN ALUEELLISESTA YHTEISTYÖSTÄ NIVALA- HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNNAN ALUEELLA 1 SOPIJAOSAPUOLET Tämän sopimuksen allekirjoittajat. 2 SOPIMUKSEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston ja sen alaisten viranhaltijoiden ratkaisuvalta lakisääteisissä asioissa 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston ja sen alaisten viranhaltijoiden ratkaisuvalta lakisääteisissä asioissa 1.1. Inarin kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Ympäristöjaosto Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston ja sen alaisten viranhaltijoiden ratkaisuvalta lakisääteisissä asioissa 1.1.2016 lukien 1. YMPÄRISTÖNSUOJELULAKI

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi

Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto Alueen asukasluku: 75000 Vuoden 2010 toiminta Elintarvikevalvonnan valvontakohdetyyppi Alkutuotanto Maidontuotantotilat

Lisätiedot

Joensuun kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaosto 16.9.2015 12. Toimivallan siirtäminen 1.10.2015 alkaen. 1 / 7

Joensuun kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaosto 16.9.2015 12. Toimivallan siirtäminen 1.10.2015 alkaen. 1 / 7 Toimivallan siirtäminen 1.10.2015 alkaen. 1 / 7 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA 1. TERVEYDENSUOJELULAKI (763/1994 muutoksineen)

Lisätiedot

28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA

28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA Meri-Lapin ympäristöterveysjaosto Jatkodelegointi 28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA Terveydensuojelulaki 763/1994 6 5 mom. Laivatarkastukset

Lisätiedot

SELÄNTEEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SELÄNTEEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ SELÄNTEEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Tähän johtosääntöön on koottu Selänteen hallintosäännöllä ja ympäristölautakunnan delegointipäätöksellä sekä erillisellä määräyksellä viranhaltijalle siirretty

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

Oheismateriaali: Ympäristölautakunta 28.12.2011 118 KUNTAPARI: PIHTIPUTAAN KUNTA, VIITASAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

Oheismateriaali: Ympäristölautakunta 28.12.2011 118 KUNTAPARI: PIHTIPUTAAN KUNTA, VIITASAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Oheismateriaali: Ympäristölautakunta 28.12.2011 118 KUNTAPARI: PIHTIPUTAAN KUNTA, VIITASAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: Ympäristölautakunta 28.12.2011 118 Voimaan: 1.1.2012

Lisätiedot

KOTKAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAN MAKSUTAULUKKO

KOTKAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAN MAKSUTAULUKKO Sivu 1 / (6) Maksutaulukko astuu voimaan 1.4.2013 Työtunnin hinta 45 SISÄLTÖ TAULUKKO 1: ELINTARVIKELAIN (23/2006) MUKAISTEN SUORITTEIDEN MAKSUT, Sivu nro. 2 TAULUKKO 2: TAULUKKO 3: TERVEYDENSUOJELULAIN

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvonnan maksut

Terveydensuojelun valvonnan maksut Ympäristöterveydenhuoltojaoston 28.1.2011 2 hyväksymät taksat 2 Liite 1. Terveydensuojelun valvonnan maksut 1. 2. Ilmoituksenvarainen tai hyväksymistä edellyttävä toiminta Työtila, jonka käytöstä voi aiheutua

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA YMÄRISTÖTERVEYS- VALVONNAN TEHTÄVIEN HOITO NIVALA-HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNNASSA. YTAKE II -projekti LOPPURAPORTTI HUHTIKUU 2005

YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA YMÄRISTÖTERVEYS- VALVONNAN TEHTÄVIEN HOITO NIVALA-HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNNASSA. YTAKE II -projekti LOPPURAPORTTI HUHTIKUU 2005 YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA YMÄRISTÖTERVEYS- VALVONNAN TEHTÄVIEN HOITO NIVALA-HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNNASSA YTAKE II -projekti LOPPURAPORTTI HUHTIKUU 2005 Nivala-Hapajärven seutukunta YTAKE projekti Gsm 044 4456561

Lisätiedot

Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3. Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille. Muutosehdotus

Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3. Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille. Muutosehdotus Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3 Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille Pykälä Voimassa oleva lautakunnan toimivaltaa siirtoa viranhaltijoille koskeva päätös (ympäristölautakunta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 7.1.2009 ALKAEN

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 7.1.2009 ALKAEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 7.1.2009 ALKAEN LIITE 1 NÄYTTEENOTOSTA PERITTÄVÄ TOIMENPIDEMAKSU Näytteenotto a hinta Elintarvikenäyte 29 Talousvesinäyte 29 Sisäilmanäyte 58 Muu näytteenotto Näytteenottoon

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2013.xlsx. Keskimääräiset Lisätar tarkastusmaksut, tarkastusajat eri

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2013.xlsx. Keskimääräiset Lisätar tarkastusmaksut, tarkastusajat eri Elintarvikelaki Lisätar kastus toiminnoille Ravintolat ja keittiöt Ruokaravintola Ruokaravintola jossa catering toimintaa Kahvila, pizzakebabravintola, pikaruokaravintola, jakelukeittiö Pub 2 100 1,5 75

Lisätiedot

LIITE KAINUUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 SOVELTAMISALA

LIITE KAINUUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 SOVELTAMISALA LIITE KAINUUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 SOVELTAMISALA Terveydensuojelulain (763/94) 50 :n, elintarvikelain (361/95) 24 :n, lain eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPIONKAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLONMAKSUTAKSA Kuopionkaupunginympäristö-jarakennuslautakunnanhyväksymä14.2.201312 Soveltamisala Tätätaksaasovelletaan A) Elintarvikelaissa(23/2006)säädettyihinkunnanviranomaisensuoritteisiin,jotkakoskevat

Lisätiedot

Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 18.3.

Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 18.3. Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 18.3.2015, 6 Ympäristöterveyspäällikölle ja ympäristöterveystarkastajalle delegoitavat

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPIONKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLONMAKSUTAKSA Kuopionkaupunginympäristö-jarakennuslautakunnanhyväksymä14.2.201312 Soveltamisala Tätätaksaasovelletaan A) Elintarvikelaissa(23/2006)säädettyihinkunnanviranomaisensuoritteisiin,jotkakoskevat

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN Hyväksytty: 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun

Lisätiedot

Kurikan kaupungin terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa

Kurikan kaupungin terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa 1 Kurikan kaupungin terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa Tämä taksa kumoaa kaikki Kurikan kaupungin terveydensuojeluvalvontaviranomaisen maksutaksat, lukuun ottamatta Nikotiinivalmisteiden myyntilupaa

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2014

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2014 LOMAKE B ELTU 2014 ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2014 Kunta/Kuntayhtymä: Valvontakohde ALKUTUOTANTOPAIKAT JA LAITOKSET (entisen hygienialain mukaiset kohteet) E1 Alkutuotanto Laukaan ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA n seudun hyvinvointi ky. 1 (1) n seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2012

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2012 LOMAKE B (1/) ELTU 01 ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 01 Kunta/Kuntayhtymä: Valvontakohde Valvontatiedot Toimenpiteiden syyt ALKUTUOTANTOPAIKAT JA LAI- TOKSET E1 Alkutuotanto (entisen hygienialain

Lisätiedot

LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO

LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO A: Elintarvikelain mukainen valvonta HYVÄKSYMISTÄ EDELLYTTÄVÄ TOIMINTA 1 Liha-alan laitokset Hakemusten käsittelymaksut Suunnitelmallinen

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

veloitusyksikkö luokka tuotto elin 2013

veloitusyksikkö luokka tuotto elin 2013 1 (13) veloitusyksikkö luokka 2011 2012 2011 2012 2011 2012 tuotto elin IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAINEN Imatran seudun ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollon tak- Kaikkien ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1(6) TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Meri-Lapin ympäristöterveysjaoston 28.01.2014 hyväksymä, Voimaantulopäivä 01.02.2014 Tornion ja

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvonnan maksut

Terveydensuojelun valvonnan maksut Ympäristöterveydenhuoltojaosto 31.10.2014, 27 liite 1. Kuntayhtymähallitus xx.xx.xxxx, xx Terveydensuojelun valvonnan maksut 1. Ilmoituksenvarainen tai hyväksymistä edellyttävä toiminta Työtila, jonka

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Hallintosääntö Esitys Nykyinen 6 3 mom Kaupunginhallitus kohta 22: päättää maankäyttö- ja rakennuslain 91b :n tarkoittamista maankäyttösopimuksista,

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

LIITE LEMPÄÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAAN

LIITE LEMPÄÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAAN LIITE LEMPÄÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAAN MAKSUTAULUKKO Lempäälän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maksut ympäristönsuojelulain, merenkulun ympäristönsuojelulain, jätelain, vesilain

Lisätiedot

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

* Taulukossa tuntitaksa = maksu käsittelyaikaan

* Taulukossa tuntitaksa = maksu käsittelyaikaan Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 Voimassa 1.2.2015 alkaen MAKSUTAULUKKO perustuen 40 /h * Taulukossa tuntitaksa = maksu käsittelyaikaan TERVEYDENSUOJELUN VALVONTA ILMOITUKSENVARAINEN TAI HYVÄKSYMISTÄ

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 18.3.2009 5 Voimaantulopäivä 1.4.2009 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 25.8.2009

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Sisällys 1 Palvelualueen tehtävät 2 Palvelualueen rakenne 3 Liikelaitokset 4 Perusturvalautakunta ja sen jaostot 5 Lautakunnan ja jaostojen

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Johtokunta 29.5.2009 91 Yhtymäkokous 24.6.2009 91 Johtokunta 18.2.2011 23 Sisältö 1 Tavoitteet 2 2 Monijäseninen toimielin 2 3 Toimielimen tehtävät 2 4 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Ympäristötoimialan johtosääntö 1 Toimiala Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta Rakennuslautakunta Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Turun

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUJEN

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvonnan maksut

Terveydensuojelun valvonnan maksut Ympäristöterveydenhuoltojaosto 12.12.2013, 37 Liite 1 Kuntayhtymähallitus xx.xx.xxxx, xx Terveydensuojelun valvonnan maksut 1. 2. Ilmoituksenvarainen tai hyväksymistä edellyttävä toiminta Työtila, jonka

Lisätiedot

Maa-aineslain mukainen taksa

Maa-aineslain mukainen taksa SODANKYLÄN KUNTA Ymp.ltk 26.9.2013 61 Maa-aineslain mukainen taksa Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400 618 870 PL 60 Telefax (016) 618 102 99601 Sodankylä Y-tunnus 0193169-1 2 Sisältö 1 Yleistä

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1(5) Sastamalan kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Sastamalan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen yleisen terveysvalvonnan maksutaksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A)

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN MAA-AINESTAKSA. Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta

KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN MAA-AINESTAKSA. Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta 1 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN MAA-AINESTAKSA Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta 4.5.2016 53 2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TARKASTUSMAKSU... 3 3 VALVONTAMAKSU...

Lisätiedot

MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA

MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa..2016 Voimassa 1.7.2016 alkaen 1 SOVELTAMISALA Maa-ainesten ottamista koskevan hakemuksen tarkastamisesta, maaaines-

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion kaupunginkanslia Nro 5

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion kaupunginkanslia Nro 5 1(6) TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA J u l k a i s s u t 2011 Tornion kaupunginkanslia Nro 5 Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunnan 18.01.2011 hyväksymä Voimaantulopäivä 19.01.2011

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

Tämän taksan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista peritään maksutaksan 2 :n mukainen 30 käyntimaksu. Ilmoitusten ja hakemuksen.

Tämän taksan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista peritään maksutaksan 2 :n mukainen 30 käyntimaksu. Ilmoitusten ja hakemuksen. Liite nro 2 YMPTH 36 9.10.2014 MAKSUTAULUKKO 2015 Tämän taksan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista peritään maksutaksan 2 :n mukainen 30 käyntimaksu. 1. Terveydensuojeluvalvonta 1.1 Ilmoituksenvarainen

Lisätiedot

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat KUOPION KAUPUNKI, Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut MAA-AINESLUPIA JA MAISEMATYÖLUPIA KOSKEVA TAKSA Maa-aineslain mukaista maa-aineslupaa, yhdistettyä maa-aineslupaa ja ympäristölupaa sekä maankäyttö-

Lisätiedot

% $ & $ $ ' ( $ $ $ )*" ++% & +' +!"$. # -!" $ $. # -!". '

% $ & $ $ ' ( $ $ $ )* ++% & +' +!$. # -! $ $. # -!. ' !" # # # % & ( )*" ++% & +, &--%! # +! # & # +!". # -!". #!" # +!"!" -!".!" %!" % / ( &%%-+-&!" #. 0 ( - &!" # +!" # -!". --& 1!".# 1!" # %!" # %!". 2 3 --+& % %!4%!".# %!4%!" 5 ( 6... 7 1 % 6.! "! (4

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat

Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat MAKSUTAULUKKO euroa Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat KUOPIO vanhat maksut Metsäteollisuus - sahalaitos tai viilutehdas, 4 100,00 - puunsuojauskemikaaleja käyttävä laitos 4 100,00 KUOPIO ehdotus

Lisätiedot

Viite. MAKSUTAULUKKO euroa. Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat. Ehdotus uudeksi maksuksi. maksu

Viite. MAKSUTAULUKKO euroa. Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat. Ehdotus uudeksi maksuksi. maksu Viite MAKSUTAULUKKO euroa Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat Metsäteollisuus - sahalaitos tai viilutehdas - puunsuojauskemikaaleja käyttävä laitos Nykyinen maksu Ehdotus uudeksi maksuksi Metalliteollisuus

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

2.1 Suunnitelmaa kohti 350. + ottamisalueen pinta-alan mukaan 170 /ha. sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn

2.1 Suunnitelmaa kohti 350. + ottamisalueen pinta-alan mukaan 170 /ha. sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn NAANTALIN KAUPUNKI MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TAR- 1(5) KASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVON- NASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1.6.2011 alkaen Kaupunginhallitus 26.4.2011 184 1 YLEISTÄ Maa-ainesten

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa

Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa Lopen vesihuoltopäivä 7.5.2010 Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa Juha Viinikka ympäristöpäällikkö Vesihuoltoa ohjaava lainsäädäntö Vesilaki Ympäristönsuojelulaki Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

Tämän taksan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista peritään maksutaksan 2 :n mukainen 35 käyntimaksu. Ilmoitusten ja hakemuksen.

Tämän taksan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista peritään maksutaksan 2 :n mukainen 35 käyntimaksu. Ilmoitusten ja hakemuksen. Liite 2 YMPTH 39 16.9.2015 MAKSUTAULUKKO 2016 Tämän taksan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista peritään maksutaksan 2 :n mukainen 35 käyntimaksu. 1. Terveydensuojeluvalvonta 1.1 Ilmoituksenvarainen tai

Lisätiedot

Maksut ja myyntitulot 2016. Imatran seudun ympäristötoimi Ympäristöterveydenhuolto

Maksut ja myyntitulot 2016. Imatran seudun ympäristötoimi Ympäristöterveydenhuolto Maksut ja myyntitulot 2016 Imatran seudun ympäristötoimi Ympäristöterveydenhuolto Kaupunginvaltuusto 7.12.2015 1 1 Soveltamisala Seuraavien lakien mukaisista hyväksymispäätöksistä, ilmoitusten perusteella

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

TOHOLAMMIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA TOHOLAMMIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala 1.1 Ympäristönsuojelulain (86/2000) ja vesilain (264/1961) mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 9. Kotkan kaupungin. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014)

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 9. Kotkan kaupungin. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014) Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2014 Nro 9 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan kokoonpano 3 Lautakunnan yleinen tehtävä

Lisätiedot

VETELIN KUNTA MAA-AINESMAKSUT

VETELIN KUNTA MAA-AINESMAKSUT VETELIN KUNTA MAA-AINESMAKSUT 2 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMIS- TOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1. YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Ympäristöterveysjaosto 30.8.2011 113 1. Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Kaupunginhallitus 4.12.2012 47 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 30 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto 7.9.2015 72 7.9.2015

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1 (7)

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1 (7) Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1 (7) 1 Perusteet ja soveltamisala Ympäristöterveydenhuollon taksan perusteet on vahvistanut Siilinjärven kunnanvaltuusto 12.12.2011 ( 50). Lisäksi kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristölautakunta

Tekninen ja ympäristölautakunta Tekninen ja ympäristölautakunta Koulutustilaisuus 13.3.2013, Karkkilasali Minna Sulander ympäristöpäällikkö Organisaatio Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan yhteistyösopimus ympäristönsuojelun järjestämisestä

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 2014

SIIKALATVAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 2014 1 Khall. 30.06.2014 156 Liite 72 Kvalt. 06.10.2014 50 Liite 33 SIIKALATVAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 2014 - ympäristönsuojelun maksutaksa Hyväksytty Siikalatvan kunnanvaltuustossa 06.10.2014

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Tammelan kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä

Lisätiedot

Lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut:

Lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut: KAJAANIN KAUPUNGISSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa

Lisätiedot

Jämsän ympäristölautakunnan johtosääntö

Jämsän ympäristölautakunnan johtosääntö 1 (8) Jämsän ympäristölautakunnan johtosääntö Hyväksytty: Voimaantulo: 2 (8) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 JÄMSÄN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 3 Yleistä 3 1 Säännön soveltamisala 3 Valvontatoimen

Lisätiedot

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä Sodankylän kunta Kunnanvirasto Puhelin 0400-618 870 PL 60 www.sodankyla.fi

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1(7)

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1(7) Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1(7) 1 Perusteet ja soveltamisala Ympäristöterveydenhuollon taksan perusteet on vahvistanut Siilinjärven kunnanvaltuusto 12.12.2011 ( 50). Lisäksi kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat TERVEYSVALVONNAN MAKSUT HAMINAN YMPÄRISTÖTERVEYSHUOLLON MAKSUTAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Terveydensuojelulaissa (763/94) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

T A K S A K O K O E L M A MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA

T A K S A K O K O E L M A MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN 2011 T A K S A K O K O E L M A MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA N:o Kv Taksan nimi 11. 4.2011 Maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen taksa Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt

Lisätiedot

Maksun suorittaminen ja periminen tapahtuu kuntayhtymässä sovitun käytännön mukaisesti.

Maksun suorittaminen ja periminen tapahtuu kuntayhtymässä sovitun käytännön mukaisesti. PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KTT:N KY YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUT Ympäristöterveyslautakunta hyväksyi 12.6.2013 32 lisäyksen 1.2.2013 voimaan tulleeseen maksutaksaan (ympäristöterveyslautakunnan päätös

Lisätiedot

MAA-AINEKSEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PAIMION KAUPUNGISSA

MAA-AINEKSEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PAIMION KAUPUNGISSA MAA-AINEKSEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PAIMION KAUPUNGISSA 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan

Lisätiedot

Ylöjärven ympäristölautakunnan 17.12.2013 198 hyväksymä. Suunnitelmaa kohti perusmaksu 300

Ylöjärven ympäristölautakunnan 17.12.2013 198 hyväksymä. Suunnitelmaa kohti perusmaksu 300 1 (5) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET YLÖJÄRVEN KAUPUNGISSA (liite 3 / ymp.ltk 17.12.2013) Ylöjärven ympäristölautakunnan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA HYVINKÄÄN KAUPUNKI Ympäristölautakunta 1(5) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Ympäristölautakunta 24.11.2016 95 Voimaantulopäivä 1.1.2017 1 Soveltamisala 1.1 Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Lisätiedot

LIITE 2: LÄNSI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2012 SÄÄNNÖLLISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMAN TARKASTUSTAULUKKO

LIITE 2: LÄNSI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2012 SÄÄNNÖLLISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMAN TARKASTUSTAULUKKO LIITE 2: LÄNSI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2012 SÄÄNNÖLLISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMAN TARKASTUSTAULUKKO Kohdetyyppi tiheys k.v. arvio (kpl/v) tiheys oma arvio (kpl/v)

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut. Hangon kaupunki Tekninen ja ympäristövirasto

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut. Hangon kaupunki Tekninen ja ympäristövirasto 1(6) 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maaaineslain (555/81)

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Leppävirran kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Hyväksytty: Ympäristölautakunta 14.12.2010 113 Voimaantulo: 01.01.2011 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006)

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö Kuopion alueellinen rakennuslautakunta Johtosääntö Kuopion kaupunginvaltuusto 25.10.2010 112 Suonenjoen kaupunginvaltuusto 25.10.2010 59 Voimaantulo 1.1.2011 Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Lisätiedot

Terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa

Terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa Ympäristöterveydenhuolto 1 (6) Terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 12.3.2013 Voimaantulopäivä 1.4.2013 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan elintarvikelaissa 23/2006,

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMIN- NAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JÄMSÄN KAUPUNGISSA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMIN- NAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JÄMSÄN KAUPUNGISSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMIN- NAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JÄMSÄN KAUPUNGISSA Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen ja Vaalan kunnat. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2015 alkaen

Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2015 alkaen 1(6) Liite 4 Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2015 alkaen 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RAKENNUSLAUTAKUNTA PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT RAKENNUSLAUTAKUNTA 03.12.2009 34 PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

1 ELINTARVIKEVALVONTA

1 ELINTARVIKEVALVONTA SIILINJÄRVEN KUNT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VLVONTSUUNNITELMN LIITE 1 ELINTRVIKEVLVONT RISKILUOKK1) TRKSTETTVI RVIOITVI TRVITTV TYÖPNOS2) Liha-alan laitokset Pienteurastamo 0 Liha-alan laitos yli 10 milj.

Lisätiedot

6) terveydensuojelualain 18 mukaisen laitoksen hyväksymistä;

6) terveydensuojelualain 18 mukaisen laitoksen hyväksymistä; 1 LIITE 1 POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN MAKSUTAKSA Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon taksa

Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon taksa Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 7.7 1 (8) Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon taksa Kaupunginhallitus 3.10.2011 Voimaan 4.10.2011 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2013

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2013 LOMAKE B (1/) ELTU 01 ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 01 Kunta/Kuntayhtym: Kalajoen kaupungin ympristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Valvontakohde Valvontatiedot Toimenpiteiden syyt ALKUTUOTANTOPAIKAT

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Kuopion kaupungin ympäristö ja rakennuslautakunnan hyväksymä 12.11.2015 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2016 Ympäristölautakunta

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2016 Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2016 Ympäristölautakunta 8.12.2015 163 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Ympäristölupalaitosten valvonta... 3 3 Ympäristönsuojelulain mukaisti rekisteröitävien

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 11. 1.1 Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 11. 1.1 Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 11 KOTKAN JA PYHTÄÄN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA (Hyväksytty ympäristölautakunnassa 27.3.2013) 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan 1.1 Elintarvikelaissa

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat KALAJOEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUT 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan: A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

MAA-AINESTAKSA UURAISTEN KUNTA

MAA-AINESTAKSA UURAISTEN KUNTA MAA-AINESTAKSA UURAISTEN KUNTA Ympäristölautakunta 10.11.2015 Hyväksytty kunnanhallituksessa - 16.11.2015 304 Voimaan 1.1.2016 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNITELMAN TARKASTAMISETA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA

Lisätiedot

Terveydensuojelulain mukainen suunnitelmallinen riskinarviointi

Terveydensuojelulain mukainen suunnitelmallinen riskinarviointi Terveydensuojelulain mukainen suunnitelmallinen riskinarviointi Sisäilmapaja 2 24.11.2010 Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Ympäristöterveysosasto 13.12.2010 Terveystarkastaja Seija Pulkkinen

Lisätiedot