VALVONTAHENKILÖSTÖ Liite 1.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALVONTAHENKILÖSTÖ Liite 1."

Transkriptio

1 VALVONTAHENKILÖSTÖ Liite 1. Ammatillinen peruskoulutus Työkokemus ( ymp.suojelu ) Työkokemus ( ymp.terv.huolto ) Ollut nykyisessä tehtävässä Muuta Ammatillinen peruskoulutus Työkokemus ( ymp.suojelu ) Työkokemus ( ymp.terv.huolto ) Ollut nykyisessä tehtävässä Muuta Haapajärvi Kärsämäki Nivala Pyhäjärvi Reisjärvi YMPÄRISTÖN- SUOJELU Virkanimike Ympäristötarkastaja Ympäristötarkastaja Ympäristösihteeri Ympäristösihteeri Terveystarkastaja DI, ympäristötekniikka Terveystark. Agronomi MMM, ympäris- Terveysopistokursseja tutkinto, ylitönsuojelutiedteknikko 60 ov. 1 vuosi 14 vuotta 15 vuotta 3 vuotta 15 vuota vuotta vuotta 5 kk 1.5 vuotta 15 vuotta 1.5 vuotta 10 vuotta Pyhäjärvellä ymp.terveysvalvonta kauppateknikko Eläkkeelle Haapajärvellä ymp.suojelu Yhdistelmävirka Haapajärvi Kärsämäki Nivala Pyhäjärvi Reisjärvi YMPÄRISTÖTER- VEYSVALVONTA Virkanimike Terveystarkastaja Ympäristötarkastaja Terveystarkastaja Haapajärven viranhaltijat Terveystarkastaja Talonrakennusteknikko Insinööri AMK, Terveys.tark, Terveys- + terv. ympäristö- tutkinto teknikko tark.tutkinto teknologia 1 vuosi 4 kk vuota harjoittelu 16 vuotta 9 kk 31 vuotta 24 vuotta 13 vuotta 8 kk 30 vuotta 10 vuotta Pyhäjärvellä ymp.terv.valv., Korj.neuv. 9 v ja rak.tark. 2 v. viransijainen Yhdistelmävirka, Lestijärven ymp.terveysvalvonta Haapajärvi Kärsämäki Nivala Pyhäjärvi Reisjärvi ELÄINLÄÄKINTÄ- HUOLTO Virkanimike Kaupungineläinlääkäri Eläinlääketiet. lisensiaatti Kunnaneläinlääkäri Eläinlääketiet. lisensiaatti 1. Kaupungineläinlääkäri Eläinlääketiet. lisensiaatti Kaupungineläinlääkäri Eläinlääketiet. lisensiaatti Kunnaneläinlääkäri Eläinlääketiet. lisensiaatti Ammatillinen peruskoulutus Koulutus ( muu ympäristöterveydenhuolto ) Työkokemus ( kunnaneläinlääkäri ) 28 vuotta 3 vuotta 24 vuotta 11 vuotta 22 vuotta Työkokemus ( muu ympäristö vuotta vuotta terveydenhuolto ) Työkokemus ( ymp.suojelu ) Ollut nykyisessä tehtävässä 20 vuotta 5 kk 22 vuotta 8 vuotta 20 vuotta

2 1(4) Liite 2 YMPÄRISTÖNSUOJELU LAKISÄÄTEISET TEHTÄVÄT Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta ( 64/1986 ) Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on ympäristönsuojelun valvomiseksi ja edistämiseksi kunnassa (6 ): Huolehtia sen hoidettavaksi laissa tai sen nojalla säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä. Huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelun suunnittelusta ja kehittämisestä. Ympäristönsuojelua koskeva ohjaus ja neuvonta Ympäristönsuojeluun liittyvät lausunnot, esitykset ja aloitteet. Ympäristönsuojelua koskeva tiedottaminen, valistus ja koulutus. Yhteistyö muiden viranomaisten kanssa ympäristönsuojeluasioissa. Tehtävät hoidetaan erityislakien nojalla (ks. jäljempänä). Ympäristönsuojelulaki ( 86/2000 ) Ympäristönsuojelulailla ( 86/200 ) kumottiin ympäristölupamenettelylaki, meluntorjuntalaki ja ilmansuojelulaki sekä muutettiin vesilakia, terveydensuojelulakia, jätelakia ja lakia eräistä naapuruussuhteista. Ympäristönsuojelulain tavoitteena on: Ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia vahinkoja. Turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö. Ehkäistä jätteiden syntyä ja haitallisia vaikutuksia. Tehostaa ympäristöä pilaavan toiminnan vaikutusten arviointia ja huomioon ottamista kokonaisuutena. Parantaa kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöä koskevaan päätöksentekoon. Edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä. Torjua ilmastomuutosta ja tukea muuten kestävää kehitystä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ( 21 ) Poikkeuksien myöntäminen kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä ( 19 ) Ympäristönsuojelun yleisen edun puhevallan käyttö ( 21 ) Lausunnot ympäristölupa-asioista ( 36 ) Ympäristönsuojeluviranomaisen valitusoikeus ( 97 )

3 2(4) Kunnan ympäristölupaviranomainen ( 23 ) Ympäristölupa (28 ): o Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :ssä luetellut toiminnot o Naapuruussuhdelain 17 :n 1 mom:n mukainen kohtuuton rasitus o Vesilain 1 luvun 19 :n tarkoittama vesistön pilaantuminen o Jätteen laitos- tai ammattimainen hyödyntäminen tai käsittely Jätevesien johtaminen, jos siitä saattaa aiheutua vesilain 1 luvun 2 :ssä tarkoitetun uoman tai altaan pilaantumista Vanhojen toimintojen lupaharkinta ja mahdollinen luvittaminen ( YVPL 7 ) Päätökset tilapäisistä melua aiheuttavista toiminnoista ( 60 ) Uhkasakon asettaminen sekä teettämis- ja keskeyttämisuhka ( 88 ). Valvontaviranomainen ( 22 ) Tiedonsaanti ja tarkastusoikeus ( 83 ) Rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaiseminen ( 84 ) Yksittäinen määräys pilaantumisen ehkäisemiseksi luvanvaraisessa toiminnassa ( 85 ) Toiminnan keskeyttäminen ( 86 ) Viranhaltijan väliaikainen määräys ( 89 ) Lausunnot rakennuslupaviranomaiselle jätevesien johtamisesta ja käsittelystä ( 103 ) Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta ( 931/2000 ) Lannan varastointi ja levitys Lannan tilapäinen varastointi ( lannan patterointi ) o Viranhaltija käsittelee patterointi-ilmoituksen ja tekee siitä päätöksen Jätelaki ( 1072/1993 ) Jätelain tavoitteena on tukea kestävää kehitystä edistämällä luonnonvarojen järkevää käyttöä sekä ehkäisemällä ja torjumalla jätteistä aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ( 38 ) Määräys roskaantuneen alueen puhdistamisesta (21 ). Uhkasakko sekä teettämis- ja keskeyttämisuhka (58 ). Teettämisuhan kohteena olevan irtaimen omaisuuden myynti (65 ). Jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvonta(38 ). Kunnan on huolehdittava jäteneuvonnasta ja tiedottamisesta ( 68 ) Päätökset järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyvistä vapautusanomuksista (11 )

4 Vesilaki ( 264/1961 ) 3(4) Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ( 20 luku ) Talousveden käytön rajoitukset vesialueen omistajan pyynnöstä ( 1 luvun 16 ) Tutkimusluvan myöntäminen ( 1 luvun 31 ) Ojitusasiat ( 6 luvun 12 ) Vesijohdon rakentaminen toisen maalle ( 9 luvun 18 ) Jäteveden johtaminen toisen ojaan ( 10 luvun 6 ) Viemärin rakentaminen yksityisen tien alitse ( 10 luvun 8 ) Viemärin kunnossapidosta määrääminen ( 10 luvun 9 ) Jäteveden johtaminen toisen viemäriin sekä korvauksista päättäminen ( 10 luvun 10 ) Päätös lupaan liittyvistä korvauksista ( 11 luvun 8 ) Vesilain ja sen nojalla annettujen päätösten ja määräysten noudattamisen valvonta ( 21 luvun 1 ) Vesipuitedirektiivi ( EPNDir 2000/60/EY vesipolitiikan puitteista ) Vesipuitedirektiivin tarkoituksena on estää vesiekosysteemien huononeminen, edistää kestävää, käytettävissä olevien vesivarojen pitkän ajan suojeluun perustuva vedenkäyttöä, pyrkiä tehostamaan ympäristönsuojelua muun muassa päästöjä vähentämällä, varmistaa pohjaveden pilaantumisen asteittainen väheneminen, lieventää tulvien ja kuivuuden vaikutusta, turvata hyvälaatuisen pohjaveden riittävä saanti sekä suojella alue- ja merivesiä. Luonnonsuojelulaki ( 1096/1996 ) Luonnonsuojelulain tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen, luonnonkauneuden ja maisema-arvojen vaaliminen, luonnonvarojen ja luonnonympäristön kestävän käytön tukeminen, luonnontuntemuksen ja yleisen luonnonharrastuksen lisääminen sekä luonnontutkimuksen edistäminen. Luonnonmuistomerkin rauhoitus ( 26 ) ja lakkauttaminen ( 28 ) yksityismailla Kunnan tulee edistää luonnon- ja maisemansuojelua (6 ) Maastoliikennelaki ( 1710/1995 ) Maastoliikennelain tarkoituksena on ehkäistä haittoja, joita luonnolle tai muulle ympäristölle, luontaiselinkeinolle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle taikka yksityiselle edulle aiheutuu moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttämisestä maastossa ja moottorikelkkailureitillä sekä edistää liikenneturvallisuutta. Moottorikelkkareitin sekä reitin pitäjän hyväksyminen (14 ja 15 ) Moottorikelkkareitin lakkauttaminen tai siirtäminen (22 ja 23 ) Lupa moottorikäyttöisten ajoneuvojen harjoituksiin ja kilpailuihin maastossa tai jäällä (30 ) Maastoliikennelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten yleinen valvonta ( ei koske moottoriajoneuvojen maastokäytön valvontaa, 32 )

5 4(4) Vesiliikennelaki ( 463/1996 ) Vesiliikennelain tarkoituksena on edistää vesiliikenteen turvallisuutta sekä ehkäistä niitä haittoja, joita vesikulkuneuvojen käyttämisestä aiheutuu luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle taikka yksityiselle edulle. Lupa moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla suoritettavaan harjoitteluun tai kilpailuun (21 ) Ulkoilulaki ( 606/1973 ja 1343/1994 ) Leirintäalueen perustamista tai olennaista muuttamista koskevan ilmoituksen käsittely (20 ) Toimintaa koskevat määräykset (21 ) Toiminnan kieltäminen (21 ) Ulkoilulain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten valvonta ( 23 ) Tilapäinen leirintäalue ( 25 ) Vesihuoltolaki ( 119/2001 ) Vesihuoltolain tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti. Päätökset liittymisvelvollisuutta koskevista vapautuksista toiminta-alueella ( 11 ) Liittymisvelvollisuuden noudattaminen toiminta-alueella Vesihuoltolain toteutuminen ympäristönsuojelun näkökulmasta Lausunnot vesihuoltolaitoksen toiminta-aluehakemuksista Maa-aineslaki ( 555/1961 ) Maa-aineslain tavoitteena on ainesten otto kestävää kehitystä tukevalla tavalla Maa-ainesluvat Ottamislupiin liittyvät vakuudet ja maksut Ottamistoiminnan valvonta ja ohjaus Kotitarveotto Ilmoitukset ympäristökeskukselle vuosittain otetuista maa-aineksista

6 1(6) Liite 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO LAKISÄÄTEISET TEHTÄVÄT ELINTARVIKEVALVONTA Elintarvikelaki ( 361/1995 ) Elintarvikelain tarkoituksena on elintarvikkeiden terveydellisen laadun turvaaminen sekä kuluttajan suojaaminen ihmisravinnoksi sopimattomien elintarvikkeiden aiheuttamilta terveyshaitoilta ja elintarvikemääräysten vastaisten elintarvikkeiden aiheuttamilta taloudellisilta tappioilta. Toimivalta delegoitu viranhaltijalle lähes kokonaan Tarkastusoikeus ( 19 ) Elintarvikenäytteiden ottaminen ja tutkituttaminen; viranomaisnäytteet ( 20 ) Omavalvonnan toimivuuden valvonta / näytteenotto ( 24 ) Elintarvikkeen tai sen käyttötarkoituksen muuttaminen (27 ) Väliaikainen kielto (28 ) Elintarvikkeen valmistuksen, maahantuonnin, maastaviennin, kaupanpidon, tarjoilun ja luovutuksen kieltäminen (29 ) Yleinen tiedottaminen (30 ) Virheellisen elintarvikkeen poistaminen markkinoilta sekä siihen liittyvät mahdolliset korvaukset (31 ) Uhkasakon asettaminen (35 ) Elintarvikkeen haltuunotto (36 ) Haltuun otetun omaisuuden säilyttäminen ja käyttäminen (38 ) Viranhaltijan pätevyys on määrätty elintarvikelain13 :ssä ja KTM:n päätöksen ( 710/96 ) 2 :ssä: o Valvontaviranomaisilla tulee olla palveluksessaan tai sopimuksen perusteella käytettävissään tarpeellinen määrä pätevää ja valvonnan menestyksellisen hoidon kannalta riittävän kokemuksen omaavaa henkilöstöä ( 13 ). o Elintarvikelain 13 :ssä tarkoitetun elintarvikevalvontatehtävissä toimivan henkilöstön tulee olla pätevää erityisesti seuravilla aloilla: kemia, elintarvikekemia, eläinlääketiede, lääketiede, elintarvikemikrobiologia, elintarvikehygienia, elintarviketeknologia ja oikeustiede ( KTM:n päätöksen 2 ).

7 2(6) Laki eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta ( 1195/1996 ) Lain tarkoituksena on turvata eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieeninen laatu ja estää tartuntojen leviäminen elintarvikkeiden välityksellä eläimistä ihmisiin. Laitosten ( 15 ) ja omavalvontasuunnitelmien ( 21 ) hyväksyminen Tuotantotilatarkastukset ( 16 ) Ensisaapumispaikkojen valvonta ( 16 ) Uhkasakon sekä teettämis- ja keskeyttämisuhan asettaminen ( 32 ) Haltuunotto ( 33 ) Haltuun otetun omaisuuden säilyttäminen ja käyttäminen ( 35 ) Laitoksen hyväksynnän tai rekisteröinnin peruutus ( 38 ) Viranomaisvalvonta ja tarkastukset ( 24 ) TERVEYSVALVONTA Terveydensuojelulaki ( 763/1994 ) Terveydensuojelulain tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat terveyshaittaa. Toimivalta delegoitu viranhaltijalle lähes kokonaan Erityistilanteeseen varautuminen ( 8 ) Päätöksen tekeminen terveydensuojelulain 13 :n ilmoituksesta sekä päätöksen tekemiseen liittyvistä asianosaisten kuulemisesta ( 15 ): o Työtila, jonka käytöstä voi aiheutua terveyshaittaa o Julkinen huvi-, kokoontumis- tai majoitushuoneisto o Elintarvikehuoneisto o Yleinen sauna, uimahalli, kylpylä ja uimaranta o Koulu tai oppilaitos o Päivä-, lasten- tai vanhainkoti o Parturi, kampaamo tai kauneushoitola tai muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihon käsittelyä tai hoitoa o Sellainen kuntosali tai muu liikuntatila, jonka käyttöoikeutta ei ole rajoitettu o Hautausmaa tai hautapaikka o Muut vastaavat laitokset tai huoneistot, joissa harjoitetusta toiminnasta saattaa aiheutua käyttäjälle terveyshaittaa o Eläinsuoja tai aitaus asemakaava-alueella Päätöksen tekeminen vesilaitosilmoituksesta ( 18 ) o Vesilaitoksen hyväksyminen o Veden pakkaaminen

8 Talousveden laatua koskevien velvoitteiden asettaminen toiminnanharjoittajalle ja veden desinfioinnista päättäminen ( 20 ) 3(6) Määräyksen antaminen asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyvän terveyshaitan poistamiseksi sekä asunnon tai muun oleskelutilan käyttökiellon tai käyttörajoituksen antaminen( 27 ) o Asuin-, ym. huoneistojen tarkastukset, sisäilman laadun tutkiminen ym. Yleisen uimarannan tai uima-altaan käyttökiellon antaminen ( 29 ) o Uimavesinäytteet, tarkastukset ym. Käymälän rakentaminen yleiselle alueelle ( 30 ) Terveyshaittaa aiheuttavien mikrobien tai vahinkoeläinten hävittämisvelvoitteen antaminen kiinteistön tai yleisen alueen omistajalle ( 31 ) Omavalvontasuunnitelma ( 36 ) o Toiminnanharjoittajan omavalvonnan opastus ja toimivuuden varmistus Määräysten antaminen ilmoituksen johdosta, joka koskee suuren yleisötilaisuuden yhteydessä myytäviä tai luovutettavia elintarvikkeita ( 37 ) Toimenpiteet ruokamyrkytystapauksissa ( 38 ) o Ilmoitukset kansanterveyslaitokselle, näytteenotto, ym. Velvoituksen antaminen lääkärintodistuksen esittämiseksi ( 39 ) Hautaamisesta aiheutuva terveyshaitta ( 42 ) Määräys asunnon tarkastuksesta asukkaan tahdon vastaisesti ( 46 ) Kunnallinen terveydensuojelujärjestys ( 51 ) Uhkasakko sekä teettämis- ja keskeyttämisuhka ( 53 ) Käymälöiden ja henkilöstötilojen sijoittaminen elintarvikehuoneiston ulkopuolelle ( TsA 19 ) Määräysten antaminen elintarvikkeiden myynnistä ulkotilassa ( TsA 25 ) o Säännöllinen myynti, valmistus ja tarjoilu o Tilapäinen myynti, valmistus ja tarjoilu Pesu- ja puhdistusaineiden irtomyynti elintarvikehuoneistossa ( TsA 30 ) Määräysten antaminen yksittäistapauksissa terveyshaitan estämiseksi elintarvikehuoneiston käytön tai elintarvikkeiden myynnin yhteydessä ( TsA 37 ) Haudatun ruumiin siirtäminen (TsA 42 )

9 4(6) Kunnan tehtävänä on alueellaan edistää ja valvoa terveydensuojelua siten, että asukkaille turvataan terveellinen ympäristö. Kunnan on tiedotettava terveydensuojelusta ja järjestettävä terveydensuojelua koskevaa ohjausta ja neuvontaa (TsL 6 ). Viranhaltijan pätevyysvaatimukset on määrätty terveydensuojelulain 7 :ssä: Terveydensuojelulain valvontatehtäviä hoitavalla kunnallisella viranhaltijalla on oltava soveltuva korkeakoulu-, ammattikorkeakoulu- tai teknillinen opistotasoinen tutkinto. Terveydensuojelulain valvontatehtäviä hoitavan viranhaltijan kelpoisuuden täyttää myös henkilö, joka terveydensuojelulain voimaan tullessa hoiti vastaavia terveydenhoitolain ( 469/65 ) valvontatehtäviä. Terveydensuojelun tehtäviä hoitavien viranhaltijoiden kelpoisuusehdoista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Pätevyysvaatimukset koskevat myös sijaisia. Vesihuoltolaki ( 119/2001 ) Kunnan terveydensuojeluviranomaisen tehtävät: Lausunnot vesihuoltolaitosten toiminta-alueista ja liittymisvapautushakemuksista Talousveden laatuun liittyvät asiat Asetus ruumiiden kuljettamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ( 226/89 ) Ruumiiden kansainväliseen kuljetukseen liittyvän kuljetusluvan myöntää kuolinpaikan terveystarkastaja (2 ). TUOTETURVALLISUUSVALVONTA Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta ( 75/2004 ) Tämä laki koskee kulutustavaroita, joita elinkeinonharjoittaja valmistaa, pitää kaupan, myy tai muutoin elinkeinotoimintansa yhteydessä luovuttaa, tuo maahan, vie maasta tai kuljettaa, sekä kuluttajapalveluksia, joita tarjotaan, suoritetaan, pidetään kaupan, myydään tai muutoin luovutetaan ( 1 ). Tuoteturvallisuuslain ja sen nojalla annettujen säännösten, määräysten ja päätösten noudattamisen valvonta ( 11 ). Valvontasuunnitelma ( 15 ). Terveydelle tai omaisuudelle vaarallisen kulutustavaran tai kuluttajapalveluksen kieltäminen ( 23 ja 24 :t ). Elinkeinonharjoittajalle tai muulle palvelujen tarjoajalle asetettavan tiedottamis-velvoitteen määrääminen ( 30 ). Uhkasakon asettaminen ( 31 ). Muun muassa seuraavat kulutustavarat ja kuluttajapalvelukset kuuluvat tuoteturvallisuuslain piiriin: Lelut, lastenhoitotarvikkeet, huonekalut, kosmeettiset valmisteet, pesu- ja puhdistusaineet, tekstiilit ja kengät, kuluttajakäyttöön ja urheiluun tarkoitetut henkilösuojaimet, tulitikut ja tupakansytyttimet, kynttilätuotteet, harrastus- ja urheiluvälineet, lasten polkupyörät, kodinkoneet, ruohonleikkurit, käsityökalut, ilma-aseet, huvipuistot ja tivolit, karting-radat, kuntosalit, laskettelukeskukset, ohjelmapalvelut ( moottorikelkkasafarit yms. ), turvapuhelinpalvelu sekä uimahallit ja kylpylät.

10 5(6) TUPAKKALAIN VALVONTA Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi ( 693/1976 ) Tupakkalaissa säädetään toimenpiteistä, joilla pyritään tupakointia vähentämällä ehkäisemään niiden terveysvaarojen ja haittojen syntymistä, joita tupakointi aiheuttaa tai joiden syntymisalttiutta se lisää. Myynnin ja mainonnan valvonta Elinkeinonharjoittajan omavalvonnan toimivuuden valvonta Tupakointikiellon valvonta; muutos ( tupakoinnin rajoittaminen ravintoloissa ) o Tupakansavu on luokiteltu syöpävaaralliseksi aineeksi KEMIKAALIVALVONTA Kemikaalilaki ( 744/1989 ) Kemikaalilain tarkoituksena on ehkäistä ja torjua kemikaalien aiheuttamia terveys- ja ympäristöhaittoja. Kemikaalilain ja sen nojalla annettujen määräysten paikallinen valvonta (KemL 7 ) Markkinoille luovutettavien kemikaalien luokituksen ja pakkausten sekä niiden päällysmerkintöjen valvonta (KemA 23 ) Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimisen valvonta (KemA 23 ) Uusien aineiden ilmoitusten teon valvonta (KemA 23 ) Vaarallisten kemikaalien myynnin, muun luovuttamisen ja myymälässä säilyttämisen valvonta (MyyntiA 9 ) Terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien vähäisen teollisen käsittelyn ja varastoinnin valvonta (TeollA 66 ) Markkinoille tai käyttöön luovutettavien suojauskemikaalien ja niiden päällysmerkintöjen valvonta (SuojauskemikaaliA 11 ) Kemikaaleja koskevien kieltojen ja rajoitusten valvonta (KemL 45 ja 46 :t, kieltoja ja rajoituksia koskevat VNp:t ) ELÄINSUOJELU Eläinsuojelulaki ( 247/1996 ) Eläinsuojelulain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lain tarkoituksena on myös edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua. Vain viranhaltijalla toimivaltuudet Kunnaneläinlääkäri ja terveystarkastaja (kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitava viranhaltija) valvovat eläinsuojelulain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista kunnan alueella (36 ). Kielto määräysten vastaisesta menettelystä sekä korjauskehotus (42 ) Toimenpiteet kiireellisissä tapauksissa eläimen hyvinvoinnin turvaamiseksi (44 ) Lainvastaisten (12 ) laitteiden, välineiden ja aineiden haltuunotto (46 )

11 6(6) ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO Eläinlääkintähuoltolaki ( 685/1990 ) Eläinlääkintähuoltoon kuuluvasta toiminnasta säädetään lisäksi: Eläintautilaissa ( 55/80 ) Eläinsuojelulaissa ( 247/1996 ) Lihantarkastuslaissa ( 160/60 ) Maidontarkastuslaissa ( 558/46 ) Laissa eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta ( 1195/96 ) Eläinlääkintähuollolla tarkoitetaan eläinten terveyden ja sairauksien hoitoa ja muuta eläinlääkärinavun antamista, eläintautien vastustamista ja ennakolta ehkäisemistä, eläinsuojelua ja eräiltä osin eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieenistä valvontaa. Kunnallisella eläinlääkintähuollolla tarkoitetaan eläinten terveyden ja sairauksien hoitoa ja muuta eläinlääkärinavun antamista, lihantarkastusta, maidontarkastusta, eläimistä saatavien elintarvikkeiden alkutuotannon ja eläintenpidon terveydellistä valvontaa ja tarkastusta siten kuin 3 luvussa tarkemmin säädetään ( eläinlääkintähuoltolain 3 ). Eläinlääkintähuollon tehtäviin kuuluvat muun muassa: Hyötyeläinten terveyden ja sairauksien hoito Muiden kotieläinten sairauksien hoito Eläimistä saatavien elintarvikkeiden alkutuotannon terveydellinen valvonta Eläintenpitoon liittyvä terveydellinen valvonta tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi Lihan- ja maidon tarkastus Eläintautien vastustaminen ja ennalta ehkäiseminen sekä muut eläintautilain täytäntöönpanoon liittyvät tehtävät Eläinjätteen käsittelyn valvonta Eläinsuojelu Kunnaneläinlääkärin virkaan tai toimeen saadaan nimittä, määrätä tai ottaa ainoastaan laillistettu eläinlääkäri. Virkaa tai tointa voi väliaikaisesti hoitaa 7 tai 8 :ssä tarkoitettu henkilö ( laki eläinlääkäriammatin harjoittamisesta 29/2000 ). Edellä mainittu 7 koskee eläinlääketieteen opiskelijaa ja 8 henkilöä, joka on suorittanut eläinlääkäritutkinnon jossain muussa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen maassa, mutta jota ei ole laillistettu Suomessa.

12 1(2) Ympäristönsuojelu Liite 4. Toimivalta siirretty viranhaltijalle. PÄÄTÖKSET YM. Haapajärvi Kärsämäki Nivala Pyhäjärvi Reisjärvi Ympäristöluvat, YsL 28 Ympäristölupamaksut Meluilmoitukset, YsL 60 Koeluonteinen toiminta, YsL 61 Poikkeukselliset tilanteet, YsL 62 Patterointi-ilmoitukset, VnA 931/2000 Vanhojen toimintojen lupaharkinta, YVPL 7 Talousveden käytön rajoitukset, VesiL 1:16 Tutkimusluvan myöntäminen, VesiL 1:31 Vapautus jätteenkuljetuksesta, JäteL 11 Maa-ainesluvat Maa-aineslain valvontaviranomainen, Maa- aineslain 14 Maa-ainesten oton vuotuisen valvontamaksun määrääminen Maa-ainesten oton keskeyttämien, Maa-aineslain 15 Maisematyölupa, Maankäyttö- ja rakennuslain 128 Luonnonmuistomerkin rauhoittaminen ja rauhoituksen lakkauttaminen, Luonnonsuojelulain 26 ja 28 Terveydelle ja ympäristölle vaarallisen kemikaalin varastointi, Kemikaalilain 32 Moottorikelkkareittien hyväksyminen ja siirtäminen, Maastoliikennelain 14 ja 22 Lupa moottorikäyttöisten ajoneuvojen harjoituksiin ja kilpailuihin maastossa, maastoliikennelain 30 Lupa vesialueella tapahtuvaan harjoitukseen ja kilpailuun, Vesiliikennelain 21 Vapautus liittymisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, Vesihuoltolain 11 Leirintäalueen perustamista tai muuttamista koskevan ilmoituksen käsittely sekä toimintaa koskevien määräysten antaminen, Ulkoilulain 20, 21 ja 25 Leirintäalueen tai tilapäisen leirintäalueen toiminnan kieltäminen, Ulkoilulain 21 ja 25 Ajoneuvojen siirtäminen ja romuajoneuvojen hävittäminen Tiedonsaanti ja tarkastusoikeus, YsL 83 Rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaiseminen, YsL 84 Määräys pilaantumisen ehkäisemiseksi, YsL 85

13 2(2) Haapajärvi Kärsämäki Nivala Pyhäjärvi Reisjärvi Toiminnan keskeyttäminen, YsL 86 Viranhaltijan väliaikainen määräys, YsL 89 Roskaantuneen alueen puhdistamisesta määrääminen, JäteL 21 Tarkastusoikeus, JäteL 54 Vesilain 20 luvun 8 :n tarkoittama tarkastus Leirintäaluetta koskevat toimenpiteet, Ulkoilulain 24 LAUSUNNOT YM. Vesikäymälän jätevesien käsittely, YsL 103 Maa-aineslausunnot Kielto- ja rajoitusasioiden käsittely; Maastoliikennelain 9 Kielto- ja rajoitusasioiden käsittely, Vesiliikennelain 17 Kaavalausunnot Ympäristölupalausunnot Irtaimen omaisuuden myynti, osto ja Ei vuokraaminen rajoitusta Haapajärvellä ympäristötarkastajalla on oikeus antaa lausuntoja valvontalautakunnan puolesta kiireellisissä tapauksissa yhdessä lautakunnan puheenjohtajan kanssa. Ympäristötarkastajalla on myös oikeus antaa määräyksiä poikkeuksellisissa tilanteissa ( onnettomuudet, toimintahäiriöt yms.) YsL 62 ( ent. JäteL 55 ). Kärsämäellä ympäristötarkastajalla on oikeus antaa lausuntoja maa-aineslakiin ja ympäristönsuojeluun liittyvistä lupa- ja ilmoitus ym. asioista. Nivalassa ympäristösihteerillä on oikeus siirtää ratkaistavakseen kuuluva asia ympäristölautakunnan käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi. Ympäristösihteerillä on toimivaltuudet irtaimen omaisuuden hankkimiseen rajoituksetta talousarvion puitteissa. Pyhäjärvellä ympäristösihteeri päättää mm. ympäristönsuojeluun liittyvistä lupa-asioista lukuun ottamatta valitus- ja riita-asioita, pakkokeinojen käyttöä sekä sellaisia asioita, joilla on yleisen edun, ympäristönsuojelun tai ympäristöterveydenhuollon kannalta huomattavaa merkitystä. Reisjärvellä maa-ainesasioista vastaa rakennustarkastaja.

14 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Toimivalta siirretty viranhaltijalle. 1(2) Liite 5. PÄÄTÖKSET YM. Haapajärvi Kärsämäki Nivala Pyhäjärvi Reisjärvi ELINTARVIKEVALVONTA Elintarvikkeen tai sen käyttötarkoituksen muuttaminen, EL 27 Väliaikainen kielto, EL 28 Elintarvikkeen valmistuksen, maahantuonnin, maastaviennin, kaupanpidon, tarjoilun ja luovutuksen kieltäminen, EL 29 Yleinen tiedottaminen, EL 30 Markkinoilta poistaminen, EL 31 Elintarvikkeen haltuunotto, EL 36 Haltuunotetun omaisuuden säilyttäminen ja käyttäminen, EL 38 Laitosten ja omavalvontasuunnitelmien hyväksyminen, Hygienialain 15 ja 21?? Tuotantotilatarkastukset, HygL 16?? Ensisaapumispaikkojen valvonta, HygL 16?? Haltuunotto, HygL 33?? Haltuunotetun omaisuuden säilyttäminen ja käyttäminen, HygL 35 ja 37?? Laitoksen hyväksynnän ja rekisteröinnin peruutus, HygL 38?? TERVEYSVALVONTA Päätöksen tekeminen TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta, TsL 15 Päätöksen tekeminen vesilaitosilmoituksesta, TsL 18 Talousveden laatua koskevien velvoitteiden asettaminen, TsL 20 Määräyksen antaminen asunnossa tai muussa oleskelutilassa olevan terveyshaitan poista- miseksi, TsL 27 Yleisen uimarannan tai altaan käyttökielto, TsL 29 Määräys käymälän rakentamisesta yleiselle alueelle, TsL 30 Terveyshaittaa aiheuttavien mikrobien tai vahinkoeläinten hävittämisvelvoitteen antaminen kiinteistön tai yleisen alueen omistajalle, TsL 31 Omavalvontasuunnitelma, TsL 36 ja TsA 22 Suuret yleisötilaisuudet, TsL 37 Ruokamyrkytystapaukset, TsL 38 Lääkärintodistuksen esittäminen, TsL 39 Hautaamisesta aiheutuva terveyshaitta, TsL 42 Määräys asunnontarkastuksesta asukkaan tahdon vastaisesti, TsL 46

15 2(2) Haapajärvi Kärsämäki Nivala Pyhäjärvi Reisjärvi Terveydensuojelua koskevat määräykset, TsL 51 Terveydensuojelujärjestys, TsL 51 Käymälöiden ja henkilöstötilojen sijoittaminen elintarvikehuoneiston ulkopuolelle, TsA 19 Määräysten antaminen elintarvikkeiden myynnistä ulkotilassa, TsA 25 Pesu- ja puhdistusaineiden irtomyynti elintarvikehuoneistossa, TsA 30 Määräysten antaminen yksittäistapauksessa terveyshaitan estämiseksi elintarvikehuoneiston käytön tai elintarvikkeen myynnin yhteydessä, TsA 37 Haudatun ruumin siirtäminen, TsA 42 Ruumiin kansainvälinen kuljetuslupa, Asetus 226/1989 Tupakkalain mukainen valvonta, Tupakkalain 14 TUOTETURVALLISUUSVALVONTA Kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain ( 75/2004 ) 11 :n tarkoittama kunnan valvontaviranomainen KEMIKAALIVALVONTA Kemikaalilain 32 :n mukaisen ilmoituksen käsittely LAUSUNNOT Lausunnot rakennuslupaviranomaiselle rakennuslupahakemuksista Kaavalausunnot Lausunnot vesihuoltolaitoksen toimintaalueesta ja liittymisvapautushakemuksista, Vesihuoltolaki Ympäristölupalausunnot Irtaimen omaisuuden myynti, osto ja vuokraaminen Enintään ) Kärsämäellä kunnaneläinlääkärin tehtävistä ja ratkaisuvallasta on määrätty seuraavasti: Vastaa eläinlääkintähuolto-, eläintauti-, eläinsuojelu- sekä eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain mukaisista tehtävistä. 2 ) Reisjärvellä kunnaneläinlääkärin ratkaisuvallasta on määrätty seuraavasti: Hoitaa eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain ja asetuksen mukaiset valvonta- ja tarkastustehtävät sekä tehtävät, jotka muiden lakien nojalla on kunnaneläinlääkärille määrätty.

16 1(2) Liite 6. YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTAKOHTEET JA TARKASTUKSET SEKÄ NIIHIN KÄYTETTY TYÖAIKA VUONNA 2003 Haapajärvi Kärsämäki Nivala Pyhäjärvi Reisjärvi YMPÄRISTÖNSUOJELU- LAKI Ympäristöluvat: Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Kunnan myöntämät luvat Vuonna 2003 myönnetyt Ympäristölupalausunnot Muut lausunnot, mm jätevesien käsittely ym. Ympäristökeskuksen myöntämät luvat yhteensä, ( vuonna 2003 ) (5) (1) (2) Ympäristölupaviraston myöntämät luvat (1) Ymp.lupavalitukset YpvL 7 :n mukainen lupaharkinta: Vanhat 59 toiminnot, joista tehtävä lupaharkinta ( yhteensä ) Näistä käsitelty Käsittelemättä Lannan tilapäinen varastointi Nitraattiasetuksen mukaiset patterointi-ilmoitukset Meluilmoitukset / päätökset Haja-asutusalueen jätevesien käsittely ( vanhat kiinteistöt ) Arvio kiinteistöjen määrästä, joita VN:n asetus koskee ja joissa on tehostettava jäteesien käsittelyä mennessä n. 850 n. 500 Saastuneet maa-alueet sekä niiden kunnostus JÄTELAKI Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Vapautukset järjestetystä jätteenkuljetuksesta ( vapautuspäätökset yhteensä ) n (1815) Vapautuspäätökset Kärsämäen vapautuspäätökset ( 100 kpl ) vuonna 2003 olivat vanhojen lupien tarkistamisia. Neuvonta, koulutus ym Jätelain valvonta VESILAKI Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Päätökset; Jätevesien johtaminen toisen maalla olevaan ojaan, vesijohtojen ja viemäreiden sijoittaminen, ojitusasiat sekä veden käytön rajoittaminen 2 1 n. 900

17 2(2) Haapajärvi Kärsämäki Nivala Pyhäjärvi Reisjärvi Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ruoppausilmoitukset Vesistön kunnostus yms Muu valvonta Leväseuranta MAASTOLIIKENNELAKI Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Kilpailu- ja harjoitusluvat Moottorikelkkareittien hyväksyminen / tarkastukset VESILIIKENNELAKI Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Kilpailu- ja harjoitusluvat Muut ULKOILULAKI Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Leirintäalueet Muut VESIHUOLTOLAKI Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Päätökset liittymisvelvollisuutta koskevista vapautuk- 2 1 sista Lausunnot LUONNONSUOJELULAKI Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Päätökset 2 2 Lausunnot MAA-AINESLAKI Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Voimassa olevat maa-ainesluvat Vuonna 2003 myönnetyt luvat Yhden maa-aineslupahakemuksen käsittelyyn keskimäärin kuluva aika ( viranhaltijan oma arvio ) 3.5 htpv Kaavalausunnot ym. 5 2 Oma täydennyskoulutus 2 2 1) Alueelliset palaverit Muut palaverit Koulutus, luennot ym Osaeläkepäivät 99 Muut 1 1 Säännöstelyn hoito 5 Palvelujen myynti 39 Yhteensä henkilötyöpäiviä htpv 2 htpv 3.5 htpv 2-4 htpv 1) Kärsämäen koulutukset Haapaveden tilastoissa. 2) Nivalan ympäristösihteerin osaeläkepäiviä oli 99 vuonna ) Reisjärven suoritteissa ( 136 htpv ) on 44 htpv rakennustarkastajan tekemiä.

18 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAKOHTEET JA TARKASTUKSET SEKÄ NIIHIN KÄYTETTY TYÖAIKA VUONNA 2003 Liite 7 Terveydensuojelulain mukaiset kohteet ELINTARVIKE- VALVONTA Alkutuotanto: Maatilatalouden yhteydessä tapahtuva suoramyynti, pakkaaminen ja valmistustoiminta Haapajärvi Kärsämäki Nivala Pyhäjärvi Reisjärvi Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Elintarvikevalmistus: Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Leipomot ja viljavalmistelaitokset Ruokavalmistetehtaat ja eineskeittiöt Pienet kala-alan elintarvikelaitokset - alle kg/vuosi Pääasiassa suoraan kuluttajalle myyvät valmistajat Muut valmistuslaitokset Pakkaamot, tukkukauppiaat Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv ja varastot: Pakkaamot Tukkukaupat, varastot ja kuljetukset Tarjoilupaikat ja Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv suurtaloudet: Ravintolat ja muut tarjoilupaikat alle 50 asiakaspaikkaa - yli 50 asiakaspaikkaa Muut suurtaloudet laitoskeittiöt - keskuskeittiöt Myyntipaikat: Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Myymälät, - yli 1000 m Myymälät ja myyntipaikat m 2 Myyntipaikat, - alle 100 m Torit ja muut myyntipaikat Tilapäinen myynti Ruokamyrkytysselvitykset ja niihin liittyvät palaverit ym. 2 1 Neuvonta, koulutus ym Oma täydennyskoulutus YTERVA, YTO ja YTAKE - palaverit Teknisen sektorin yhteistyö 1 6 ( Yhteensä henkilötyöpäiviä ) ( 61 ) ( 12.5 ) ( 66.5 ) ( 16 ) ( 39.5 )

19 TERVEYSVALVONTA Haapajärvi Kärsämäki Nivala Pyhäjärvi Reisjärvi Talousvesi: Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Vedenottamot Pienet vedenottamot Yksittäiset kaivot Uimavesi: Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Uimarannat Uimahallit Huoneistot: Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Koulu tai oppilaitos Päivä-, lasten- tai vanhainkoti Parturi, kampaamo tai kauneushoitola tms. huoneisto Kuntosali Hautausmaa tai -paikka Muut vastaavat Julkinen huvi-, kokoontumis tai majoitushuoneisto Yleinen sauna ja kylpylä Asunnontarkastukset, sis mittaukset ja näytteenoton Melumittaukset Eläinsuojat asemakaavaalueella TsL 15 :n päätökset Lausunnot Neuvonta, koulutus yms Oma täydennyskoulutus TUOTETURVALLISUUS Haapajärvi Kärsämäki Nivala Pyhäjärvi Reisjärvi Kuluttajapalvelut: Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Kuntosali Leikkikenttä Ohjelmapalveluyritys Uimahalli Ratsastustalli Muut kuluttajapalveluiden valvontakohteet ( arvio ) Kulutustavarat: Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Valmistuspaikat Myyntipaikat Oma täydennyskoulutus 5 7 1) Kuluttajavalitukset KEMIKAALIVALVONTA Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Myyntipaikat Varastointi Käsittely TUPAKKALAIN VALVONTA ELÄINSUOJELU Palvelujen myynti Yhteensä henkilötyöpäiviä 2) Nivalassa apulaisrakennustarkastajan työpanos ympäristöterveysvalvonnassa noin htpv. Nivalassa on ollut myös vuosilomansijainen. Nivalan vedenottamot ( 3 ) ovat varavedenottamoita. 1) Merkitty Haapaveden tilastoihin. 2) Ympäristöterveysvalvonnan henkilötyöpäivät. Nämä luvut eivät sisällä kaikkia suoritteita.

20 HYGIENIALAIN MUKAISET KOHTEET Haapajärvi Kärsämäki Nivala Pyhäjärvi Reisjärvi Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Maidontuotantotilat Ante mortem -tarkastukset Teurastuspaikat Luonnonvaraisen riistan lihantarkastus Lihankäsittelylaitokset Pienimuotoiset liha-alan laitokset Kylmävarastot ( liha ) Kala-alan laitokset Kylmävarastot ( kala ) Maitoalan laitokset Maitoalan kylmävarastot Munapakkaamot Munavalmistelaitokset Varastot Muut Eläinsuojelu ( eläinlääkäri ) Muut suoritteet ( kuolleet tuotantoeläimet ym. ) Yhteensä henkilötyöpäiviä Hygienialain 16 :n mukaan kunnan valvontaviranomaisen tulee rekisteröidä maidontuotantotilat ja 22 :n mukaan huolehtia niiden säännöllisestä tarkastamisesta. Kaikki maidontuotantotilat on tarkastettava vähintään kerran kolmessa vuodessa ( MMM:n asetus 8/EEO/2002 ). Maitoalan laitokset on tarkastettava vähintään 4 kertaa vuodessa ( MMM:n asetus 31/EEO/2001 ). Kala-alan laitokset on tarkastettava vähintään 6 kertaa vuodessa ( MMM:n asetus 16/EEO/2000 ). Pienimuotoisia lihan leikkaamoita on valvottava vähintään kerran kuukaudessa ( MMM:n asetus 16/EEO/2001). Munapakkaamoita valvotaan vähintään kerran vuodessa ( alle kg vuodessa ), muutoin 4-6 kertaa vuodessa ( MMM:n päätös 4/EEO/1998.

SOPIMUS YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONNAN ALUEELLISESTA YHTEISTYÖSTÄ NIVALA- HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNNAN ALUEELLA

SOPIMUS YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONNAN ALUEELLISESTA YHTEISTYÖSTÄ NIVALA- HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNNAN ALUEELLA 1 SOPIMUS YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONNAN ALUEELLISESTA YHTEISTYÖSTÄ NIVALA- HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNNAN ALUEELLA 1 SOPIJAOSAPUOLET Tämän sopimuksen allekirjoittajat. 2 SOPIMUKSEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2010

VARKAUDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2010 1 Sisältö VARKAUDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2010 1. OSA I VALVONTASUUNNITELMA. Johdanto... 2 2. Varkauden kaupungin ympäristöterveydenhuolto... 3 2.1 Toimialue...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1 SALLAN KUNTA POSTIPOLKU 3 98900 SALLA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 2 Ympäristöterveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä 1. Elintarvikelaki (23/2006 ja muutos 352/2011) 2.

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 8.12.2010 331 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 2(41) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA... 4 1. VALVONTASUUNNITELMAN TOIMIALAT...

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

KALAJOEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 KALAJOEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 1 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1. YLEISTÄ 1.1 Valvontaviranomainen, tehtävien hoito sekä valvonnan voimavarat 1.2 Valvontasuunnitelma

Lisätiedot

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTO EURA HUITTINEN KOKEMÄKI KÖYLIÖ SÄKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO OSA I: VALVONTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO... 3 2 KOUVOLAN KAUPUNGIN TERVEYDEN- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU3 2.1 Toimialue... 4 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010 Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön (Pirteva) ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011-2014 Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö Pirteva...

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 LUONNOS 2(48) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA... 5 1. VALVONTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 15-19 1 Esipuhe Ympäristöterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä, jonka tehtävänä

Lisätiedot

TUNTURI LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO SODANKYLÄN KUNTA 2.1.2014 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TUNTURI LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO SODANKYLÄN KUNTA 2.1.2014 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TUNTURI LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO SODANKYLÄN KUNTA 2.1.2014 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 YLEINEN OSA... 4 1.1. Valvontasuunnitelman laatiminen ja hyväksyminen... 4

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTY- MÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTY- MÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTY- MÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA Forssassa 8.1.2004 SISÄLLYS 2 ALKUSANAT...4 1 JOHDANTO...5 2 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO FORSSAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA...5

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Ymp.jaosto 14.12.2012, 29 Liite 1. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄDÖSPERUSTEET VALVONTAOHJELMALLE... 1 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOON KUULUVAT LAIT... 1

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 2 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 OSA I: YMPÄRISTÖNTERVEYDENHUOLTO... 3 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ JA VALVONNAN TARKOITUS... 3 1.2 VALVONNAN VOIMAVARAT

Lisätiedot

Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys 2015

Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys 2015 1 Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys 2015 2 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö... 3 2.1 Toimialue...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUE Jyväskylä, Hankasalmi, Joutsa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA

KITTILÄN KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA KITTILÄN KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 1 YHTEISEN VALVONTAOHJELMAN JA KUNNAN VALVONTASUUNNITELMAN SISÄL- TÖ 4 1.1 TARKASTUSTEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48. Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele

Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48. Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48 Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

Lisätiedot

(Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari)

(Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari) Hyväksytty: Ympäristölautakunta 29.9.2014 78 Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen (Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari) YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019

HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEINEN OSA... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 Toimialue... 5 1.3 Valvonnan voimavarat

Lisätiedot

Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013

Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013 Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013 Kotkan ympäristökeskus, ympäristöterveydenhuollon palvelualue 21.3.2013 Kotka 2 Sisältö Osa I 1. Johdanto... 3 2. Yhteinen osa... 4 3.

Lisätiedot

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Yhteistoiminta-alue: Eurajoki, Harjavalta, Luvia, Nakkila, Pori, Ulvila Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 31.12.2014 Hyväksytty 29.1.2015

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 SISÄLLYS 1 LYHENTEET... 4 2 TAUSTAA... 6 3 VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA...

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Ymptltk 17.12.2014 24 liite Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

HE 218/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on saattaa vesihuoltolainsäädäntö

HE 218/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on saattaa vesihuoltolainsäädäntö Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Esityksen tarkoituksena on saattaa vesihuoltolainsäädäntö vastaamaan vesihuoltolain säätämisen jälkeen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 Jyväskylä, Hankasalmi,

Lisätiedot