VALVONTAHENKILÖSTÖ Liite 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALVONTAHENKILÖSTÖ Liite 1."

Transkriptio

1 VALVONTAHENKILÖSTÖ Liite 1. Ammatillinen peruskoulutus Työkokemus ( ymp.suojelu ) Työkokemus ( ymp.terv.huolto ) Ollut nykyisessä tehtävässä Muuta Ammatillinen peruskoulutus Työkokemus ( ymp.suojelu ) Työkokemus ( ymp.terv.huolto ) Ollut nykyisessä tehtävässä Muuta Haapajärvi Kärsämäki Nivala Pyhäjärvi Reisjärvi YMPÄRISTÖN- SUOJELU Virkanimike Ympäristötarkastaja Ympäristötarkastaja Ympäristösihteeri Ympäristösihteeri Terveystarkastaja DI, ympäristötekniikka Terveystark. Agronomi MMM, ympäris- Terveysopistokursseja tutkinto, ylitönsuojelutiedteknikko 60 ov. 1 vuosi 14 vuotta 15 vuotta 3 vuotta 15 vuota vuotta vuotta 5 kk 1.5 vuotta 15 vuotta 1.5 vuotta 10 vuotta Pyhäjärvellä ymp.terveysvalvonta kauppateknikko Eläkkeelle Haapajärvellä ymp.suojelu Yhdistelmävirka Haapajärvi Kärsämäki Nivala Pyhäjärvi Reisjärvi YMPÄRISTÖTER- VEYSVALVONTA Virkanimike Terveystarkastaja Ympäristötarkastaja Terveystarkastaja Haapajärven viranhaltijat Terveystarkastaja Talonrakennusteknikko Insinööri AMK, Terveys.tark, Terveys- + terv. ympäristö- tutkinto teknikko tark.tutkinto teknologia 1 vuosi 4 kk vuota harjoittelu 16 vuotta 9 kk 31 vuotta 24 vuotta 13 vuotta 8 kk 30 vuotta 10 vuotta Pyhäjärvellä ymp.terv.valv., Korj.neuv. 9 v ja rak.tark. 2 v. viransijainen Yhdistelmävirka, Lestijärven ymp.terveysvalvonta Haapajärvi Kärsämäki Nivala Pyhäjärvi Reisjärvi ELÄINLÄÄKINTÄ- HUOLTO Virkanimike Kaupungineläinlääkäri Eläinlääketiet. lisensiaatti Kunnaneläinlääkäri Eläinlääketiet. lisensiaatti 1. Kaupungineläinlääkäri Eläinlääketiet. lisensiaatti Kaupungineläinlääkäri Eläinlääketiet. lisensiaatti Kunnaneläinlääkäri Eläinlääketiet. lisensiaatti Ammatillinen peruskoulutus Koulutus ( muu ympäristöterveydenhuolto ) Työkokemus ( kunnaneläinlääkäri ) 28 vuotta 3 vuotta 24 vuotta 11 vuotta 22 vuotta Työkokemus ( muu ympäristö vuotta vuotta terveydenhuolto ) Työkokemus ( ymp.suojelu ) Ollut nykyisessä tehtävässä 20 vuotta 5 kk 22 vuotta 8 vuotta 20 vuotta

2 1(4) Liite 2 YMPÄRISTÖNSUOJELU LAKISÄÄTEISET TEHTÄVÄT Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta ( 64/1986 ) Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on ympäristönsuojelun valvomiseksi ja edistämiseksi kunnassa (6 ): Huolehtia sen hoidettavaksi laissa tai sen nojalla säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä. Huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelun suunnittelusta ja kehittämisestä. Ympäristönsuojelua koskeva ohjaus ja neuvonta Ympäristönsuojeluun liittyvät lausunnot, esitykset ja aloitteet. Ympäristönsuojelua koskeva tiedottaminen, valistus ja koulutus. Yhteistyö muiden viranomaisten kanssa ympäristönsuojeluasioissa. Tehtävät hoidetaan erityislakien nojalla (ks. jäljempänä). Ympäristönsuojelulaki ( 86/2000 ) Ympäristönsuojelulailla ( 86/200 ) kumottiin ympäristölupamenettelylaki, meluntorjuntalaki ja ilmansuojelulaki sekä muutettiin vesilakia, terveydensuojelulakia, jätelakia ja lakia eräistä naapuruussuhteista. Ympäristönsuojelulain tavoitteena on: Ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia vahinkoja. Turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö. Ehkäistä jätteiden syntyä ja haitallisia vaikutuksia. Tehostaa ympäristöä pilaavan toiminnan vaikutusten arviointia ja huomioon ottamista kokonaisuutena. Parantaa kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöä koskevaan päätöksentekoon. Edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä. Torjua ilmastomuutosta ja tukea muuten kestävää kehitystä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ( 21 ) Poikkeuksien myöntäminen kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä ( 19 ) Ympäristönsuojelun yleisen edun puhevallan käyttö ( 21 ) Lausunnot ympäristölupa-asioista ( 36 ) Ympäristönsuojeluviranomaisen valitusoikeus ( 97 )

3 2(4) Kunnan ympäristölupaviranomainen ( 23 ) Ympäristölupa (28 ): o Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :ssä luetellut toiminnot o Naapuruussuhdelain 17 :n 1 mom:n mukainen kohtuuton rasitus o Vesilain 1 luvun 19 :n tarkoittama vesistön pilaantuminen o Jätteen laitos- tai ammattimainen hyödyntäminen tai käsittely Jätevesien johtaminen, jos siitä saattaa aiheutua vesilain 1 luvun 2 :ssä tarkoitetun uoman tai altaan pilaantumista Vanhojen toimintojen lupaharkinta ja mahdollinen luvittaminen ( YVPL 7 ) Päätökset tilapäisistä melua aiheuttavista toiminnoista ( 60 ) Uhkasakon asettaminen sekä teettämis- ja keskeyttämisuhka ( 88 ). Valvontaviranomainen ( 22 ) Tiedonsaanti ja tarkastusoikeus ( 83 ) Rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaiseminen ( 84 ) Yksittäinen määräys pilaantumisen ehkäisemiseksi luvanvaraisessa toiminnassa ( 85 ) Toiminnan keskeyttäminen ( 86 ) Viranhaltijan väliaikainen määräys ( 89 ) Lausunnot rakennuslupaviranomaiselle jätevesien johtamisesta ja käsittelystä ( 103 ) Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta ( 931/2000 ) Lannan varastointi ja levitys Lannan tilapäinen varastointi ( lannan patterointi ) o Viranhaltija käsittelee patterointi-ilmoituksen ja tekee siitä päätöksen Jätelaki ( 1072/1993 ) Jätelain tavoitteena on tukea kestävää kehitystä edistämällä luonnonvarojen järkevää käyttöä sekä ehkäisemällä ja torjumalla jätteistä aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ( 38 ) Määräys roskaantuneen alueen puhdistamisesta (21 ). Uhkasakko sekä teettämis- ja keskeyttämisuhka (58 ). Teettämisuhan kohteena olevan irtaimen omaisuuden myynti (65 ). Jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvonta(38 ). Kunnan on huolehdittava jäteneuvonnasta ja tiedottamisesta ( 68 ) Päätökset järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyvistä vapautusanomuksista (11 )

4 Vesilaki ( 264/1961 ) 3(4) Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ( 20 luku ) Talousveden käytön rajoitukset vesialueen omistajan pyynnöstä ( 1 luvun 16 ) Tutkimusluvan myöntäminen ( 1 luvun 31 ) Ojitusasiat ( 6 luvun 12 ) Vesijohdon rakentaminen toisen maalle ( 9 luvun 18 ) Jäteveden johtaminen toisen ojaan ( 10 luvun 6 ) Viemärin rakentaminen yksityisen tien alitse ( 10 luvun 8 ) Viemärin kunnossapidosta määrääminen ( 10 luvun 9 ) Jäteveden johtaminen toisen viemäriin sekä korvauksista päättäminen ( 10 luvun 10 ) Päätös lupaan liittyvistä korvauksista ( 11 luvun 8 ) Vesilain ja sen nojalla annettujen päätösten ja määräysten noudattamisen valvonta ( 21 luvun 1 ) Vesipuitedirektiivi ( EPNDir 2000/60/EY vesipolitiikan puitteista ) Vesipuitedirektiivin tarkoituksena on estää vesiekosysteemien huononeminen, edistää kestävää, käytettävissä olevien vesivarojen pitkän ajan suojeluun perustuva vedenkäyttöä, pyrkiä tehostamaan ympäristönsuojelua muun muassa päästöjä vähentämällä, varmistaa pohjaveden pilaantumisen asteittainen väheneminen, lieventää tulvien ja kuivuuden vaikutusta, turvata hyvälaatuisen pohjaveden riittävä saanti sekä suojella alue- ja merivesiä. Luonnonsuojelulaki ( 1096/1996 ) Luonnonsuojelulain tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen, luonnonkauneuden ja maisema-arvojen vaaliminen, luonnonvarojen ja luonnonympäristön kestävän käytön tukeminen, luonnontuntemuksen ja yleisen luonnonharrastuksen lisääminen sekä luonnontutkimuksen edistäminen. Luonnonmuistomerkin rauhoitus ( 26 ) ja lakkauttaminen ( 28 ) yksityismailla Kunnan tulee edistää luonnon- ja maisemansuojelua (6 ) Maastoliikennelaki ( 1710/1995 ) Maastoliikennelain tarkoituksena on ehkäistä haittoja, joita luonnolle tai muulle ympäristölle, luontaiselinkeinolle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle taikka yksityiselle edulle aiheutuu moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttämisestä maastossa ja moottorikelkkailureitillä sekä edistää liikenneturvallisuutta. Moottorikelkkareitin sekä reitin pitäjän hyväksyminen (14 ja 15 ) Moottorikelkkareitin lakkauttaminen tai siirtäminen (22 ja 23 ) Lupa moottorikäyttöisten ajoneuvojen harjoituksiin ja kilpailuihin maastossa tai jäällä (30 ) Maastoliikennelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten yleinen valvonta ( ei koske moottoriajoneuvojen maastokäytön valvontaa, 32 )

5 4(4) Vesiliikennelaki ( 463/1996 ) Vesiliikennelain tarkoituksena on edistää vesiliikenteen turvallisuutta sekä ehkäistä niitä haittoja, joita vesikulkuneuvojen käyttämisestä aiheutuu luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle taikka yksityiselle edulle. Lupa moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla suoritettavaan harjoitteluun tai kilpailuun (21 ) Ulkoilulaki ( 606/1973 ja 1343/1994 ) Leirintäalueen perustamista tai olennaista muuttamista koskevan ilmoituksen käsittely (20 ) Toimintaa koskevat määräykset (21 ) Toiminnan kieltäminen (21 ) Ulkoilulain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten valvonta ( 23 ) Tilapäinen leirintäalue ( 25 ) Vesihuoltolaki ( 119/2001 ) Vesihuoltolain tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti. Päätökset liittymisvelvollisuutta koskevista vapautuksista toiminta-alueella ( 11 ) Liittymisvelvollisuuden noudattaminen toiminta-alueella Vesihuoltolain toteutuminen ympäristönsuojelun näkökulmasta Lausunnot vesihuoltolaitoksen toiminta-aluehakemuksista Maa-aineslaki ( 555/1961 ) Maa-aineslain tavoitteena on ainesten otto kestävää kehitystä tukevalla tavalla Maa-ainesluvat Ottamislupiin liittyvät vakuudet ja maksut Ottamistoiminnan valvonta ja ohjaus Kotitarveotto Ilmoitukset ympäristökeskukselle vuosittain otetuista maa-aineksista

6 1(6) Liite 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO LAKISÄÄTEISET TEHTÄVÄT ELINTARVIKEVALVONTA Elintarvikelaki ( 361/1995 ) Elintarvikelain tarkoituksena on elintarvikkeiden terveydellisen laadun turvaaminen sekä kuluttajan suojaaminen ihmisravinnoksi sopimattomien elintarvikkeiden aiheuttamilta terveyshaitoilta ja elintarvikemääräysten vastaisten elintarvikkeiden aiheuttamilta taloudellisilta tappioilta. Toimivalta delegoitu viranhaltijalle lähes kokonaan Tarkastusoikeus ( 19 ) Elintarvikenäytteiden ottaminen ja tutkituttaminen; viranomaisnäytteet ( 20 ) Omavalvonnan toimivuuden valvonta / näytteenotto ( 24 ) Elintarvikkeen tai sen käyttötarkoituksen muuttaminen (27 ) Väliaikainen kielto (28 ) Elintarvikkeen valmistuksen, maahantuonnin, maastaviennin, kaupanpidon, tarjoilun ja luovutuksen kieltäminen (29 ) Yleinen tiedottaminen (30 ) Virheellisen elintarvikkeen poistaminen markkinoilta sekä siihen liittyvät mahdolliset korvaukset (31 ) Uhkasakon asettaminen (35 ) Elintarvikkeen haltuunotto (36 ) Haltuun otetun omaisuuden säilyttäminen ja käyttäminen (38 ) Viranhaltijan pätevyys on määrätty elintarvikelain13 :ssä ja KTM:n päätöksen ( 710/96 ) 2 :ssä: o Valvontaviranomaisilla tulee olla palveluksessaan tai sopimuksen perusteella käytettävissään tarpeellinen määrä pätevää ja valvonnan menestyksellisen hoidon kannalta riittävän kokemuksen omaavaa henkilöstöä ( 13 ). o Elintarvikelain 13 :ssä tarkoitetun elintarvikevalvontatehtävissä toimivan henkilöstön tulee olla pätevää erityisesti seuravilla aloilla: kemia, elintarvikekemia, eläinlääketiede, lääketiede, elintarvikemikrobiologia, elintarvikehygienia, elintarviketeknologia ja oikeustiede ( KTM:n päätöksen 2 ).

7 2(6) Laki eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta ( 1195/1996 ) Lain tarkoituksena on turvata eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieeninen laatu ja estää tartuntojen leviäminen elintarvikkeiden välityksellä eläimistä ihmisiin. Laitosten ( 15 ) ja omavalvontasuunnitelmien ( 21 ) hyväksyminen Tuotantotilatarkastukset ( 16 ) Ensisaapumispaikkojen valvonta ( 16 ) Uhkasakon sekä teettämis- ja keskeyttämisuhan asettaminen ( 32 ) Haltuunotto ( 33 ) Haltuun otetun omaisuuden säilyttäminen ja käyttäminen ( 35 ) Laitoksen hyväksynnän tai rekisteröinnin peruutus ( 38 ) Viranomaisvalvonta ja tarkastukset ( 24 ) TERVEYSVALVONTA Terveydensuojelulaki ( 763/1994 ) Terveydensuojelulain tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat terveyshaittaa. Toimivalta delegoitu viranhaltijalle lähes kokonaan Erityistilanteeseen varautuminen ( 8 ) Päätöksen tekeminen terveydensuojelulain 13 :n ilmoituksesta sekä päätöksen tekemiseen liittyvistä asianosaisten kuulemisesta ( 15 ): o Työtila, jonka käytöstä voi aiheutua terveyshaittaa o Julkinen huvi-, kokoontumis- tai majoitushuoneisto o Elintarvikehuoneisto o Yleinen sauna, uimahalli, kylpylä ja uimaranta o Koulu tai oppilaitos o Päivä-, lasten- tai vanhainkoti o Parturi, kampaamo tai kauneushoitola tai muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihon käsittelyä tai hoitoa o Sellainen kuntosali tai muu liikuntatila, jonka käyttöoikeutta ei ole rajoitettu o Hautausmaa tai hautapaikka o Muut vastaavat laitokset tai huoneistot, joissa harjoitetusta toiminnasta saattaa aiheutua käyttäjälle terveyshaittaa o Eläinsuoja tai aitaus asemakaava-alueella Päätöksen tekeminen vesilaitosilmoituksesta ( 18 ) o Vesilaitoksen hyväksyminen o Veden pakkaaminen

8 Talousveden laatua koskevien velvoitteiden asettaminen toiminnanharjoittajalle ja veden desinfioinnista päättäminen ( 20 ) 3(6) Määräyksen antaminen asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyvän terveyshaitan poistamiseksi sekä asunnon tai muun oleskelutilan käyttökiellon tai käyttörajoituksen antaminen( 27 ) o Asuin-, ym. huoneistojen tarkastukset, sisäilman laadun tutkiminen ym. Yleisen uimarannan tai uima-altaan käyttökiellon antaminen ( 29 ) o Uimavesinäytteet, tarkastukset ym. Käymälän rakentaminen yleiselle alueelle ( 30 ) Terveyshaittaa aiheuttavien mikrobien tai vahinkoeläinten hävittämisvelvoitteen antaminen kiinteistön tai yleisen alueen omistajalle ( 31 ) Omavalvontasuunnitelma ( 36 ) o Toiminnanharjoittajan omavalvonnan opastus ja toimivuuden varmistus Määräysten antaminen ilmoituksen johdosta, joka koskee suuren yleisötilaisuuden yhteydessä myytäviä tai luovutettavia elintarvikkeita ( 37 ) Toimenpiteet ruokamyrkytystapauksissa ( 38 ) o Ilmoitukset kansanterveyslaitokselle, näytteenotto, ym. Velvoituksen antaminen lääkärintodistuksen esittämiseksi ( 39 ) Hautaamisesta aiheutuva terveyshaitta ( 42 ) Määräys asunnon tarkastuksesta asukkaan tahdon vastaisesti ( 46 ) Kunnallinen terveydensuojelujärjestys ( 51 ) Uhkasakko sekä teettämis- ja keskeyttämisuhka ( 53 ) Käymälöiden ja henkilöstötilojen sijoittaminen elintarvikehuoneiston ulkopuolelle ( TsA 19 ) Määräysten antaminen elintarvikkeiden myynnistä ulkotilassa ( TsA 25 ) o Säännöllinen myynti, valmistus ja tarjoilu o Tilapäinen myynti, valmistus ja tarjoilu Pesu- ja puhdistusaineiden irtomyynti elintarvikehuoneistossa ( TsA 30 ) Määräysten antaminen yksittäistapauksissa terveyshaitan estämiseksi elintarvikehuoneiston käytön tai elintarvikkeiden myynnin yhteydessä ( TsA 37 ) Haudatun ruumiin siirtäminen (TsA 42 )

9 4(6) Kunnan tehtävänä on alueellaan edistää ja valvoa terveydensuojelua siten, että asukkaille turvataan terveellinen ympäristö. Kunnan on tiedotettava terveydensuojelusta ja järjestettävä terveydensuojelua koskevaa ohjausta ja neuvontaa (TsL 6 ). Viranhaltijan pätevyysvaatimukset on määrätty terveydensuojelulain 7 :ssä: Terveydensuojelulain valvontatehtäviä hoitavalla kunnallisella viranhaltijalla on oltava soveltuva korkeakoulu-, ammattikorkeakoulu- tai teknillinen opistotasoinen tutkinto. Terveydensuojelulain valvontatehtäviä hoitavan viranhaltijan kelpoisuuden täyttää myös henkilö, joka terveydensuojelulain voimaan tullessa hoiti vastaavia terveydenhoitolain ( 469/65 ) valvontatehtäviä. Terveydensuojelun tehtäviä hoitavien viranhaltijoiden kelpoisuusehdoista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Pätevyysvaatimukset koskevat myös sijaisia. Vesihuoltolaki ( 119/2001 ) Kunnan terveydensuojeluviranomaisen tehtävät: Lausunnot vesihuoltolaitosten toiminta-alueista ja liittymisvapautushakemuksista Talousveden laatuun liittyvät asiat Asetus ruumiiden kuljettamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ( 226/89 ) Ruumiiden kansainväliseen kuljetukseen liittyvän kuljetusluvan myöntää kuolinpaikan terveystarkastaja (2 ). TUOTETURVALLISUUSVALVONTA Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta ( 75/2004 ) Tämä laki koskee kulutustavaroita, joita elinkeinonharjoittaja valmistaa, pitää kaupan, myy tai muutoin elinkeinotoimintansa yhteydessä luovuttaa, tuo maahan, vie maasta tai kuljettaa, sekä kuluttajapalveluksia, joita tarjotaan, suoritetaan, pidetään kaupan, myydään tai muutoin luovutetaan ( 1 ). Tuoteturvallisuuslain ja sen nojalla annettujen säännösten, määräysten ja päätösten noudattamisen valvonta ( 11 ). Valvontasuunnitelma ( 15 ). Terveydelle tai omaisuudelle vaarallisen kulutustavaran tai kuluttajapalveluksen kieltäminen ( 23 ja 24 :t ). Elinkeinonharjoittajalle tai muulle palvelujen tarjoajalle asetettavan tiedottamis-velvoitteen määrääminen ( 30 ). Uhkasakon asettaminen ( 31 ). Muun muassa seuraavat kulutustavarat ja kuluttajapalvelukset kuuluvat tuoteturvallisuuslain piiriin: Lelut, lastenhoitotarvikkeet, huonekalut, kosmeettiset valmisteet, pesu- ja puhdistusaineet, tekstiilit ja kengät, kuluttajakäyttöön ja urheiluun tarkoitetut henkilösuojaimet, tulitikut ja tupakansytyttimet, kynttilätuotteet, harrastus- ja urheiluvälineet, lasten polkupyörät, kodinkoneet, ruohonleikkurit, käsityökalut, ilma-aseet, huvipuistot ja tivolit, karting-radat, kuntosalit, laskettelukeskukset, ohjelmapalvelut ( moottorikelkkasafarit yms. ), turvapuhelinpalvelu sekä uimahallit ja kylpylät.

10 5(6) TUPAKKALAIN VALVONTA Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi ( 693/1976 ) Tupakkalaissa säädetään toimenpiteistä, joilla pyritään tupakointia vähentämällä ehkäisemään niiden terveysvaarojen ja haittojen syntymistä, joita tupakointi aiheuttaa tai joiden syntymisalttiutta se lisää. Myynnin ja mainonnan valvonta Elinkeinonharjoittajan omavalvonnan toimivuuden valvonta Tupakointikiellon valvonta; muutos ( tupakoinnin rajoittaminen ravintoloissa ) o Tupakansavu on luokiteltu syöpävaaralliseksi aineeksi KEMIKAALIVALVONTA Kemikaalilaki ( 744/1989 ) Kemikaalilain tarkoituksena on ehkäistä ja torjua kemikaalien aiheuttamia terveys- ja ympäristöhaittoja. Kemikaalilain ja sen nojalla annettujen määräysten paikallinen valvonta (KemL 7 ) Markkinoille luovutettavien kemikaalien luokituksen ja pakkausten sekä niiden päällysmerkintöjen valvonta (KemA 23 ) Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimisen valvonta (KemA 23 ) Uusien aineiden ilmoitusten teon valvonta (KemA 23 ) Vaarallisten kemikaalien myynnin, muun luovuttamisen ja myymälässä säilyttämisen valvonta (MyyntiA 9 ) Terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien vähäisen teollisen käsittelyn ja varastoinnin valvonta (TeollA 66 ) Markkinoille tai käyttöön luovutettavien suojauskemikaalien ja niiden päällysmerkintöjen valvonta (SuojauskemikaaliA 11 ) Kemikaaleja koskevien kieltojen ja rajoitusten valvonta (KemL 45 ja 46 :t, kieltoja ja rajoituksia koskevat VNp:t ) ELÄINSUOJELU Eläinsuojelulaki ( 247/1996 ) Eläinsuojelulain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lain tarkoituksena on myös edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua. Vain viranhaltijalla toimivaltuudet Kunnaneläinlääkäri ja terveystarkastaja (kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitava viranhaltija) valvovat eläinsuojelulain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista kunnan alueella (36 ). Kielto määräysten vastaisesta menettelystä sekä korjauskehotus (42 ) Toimenpiteet kiireellisissä tapauksissa eläimen hyvinvoinnin turvaamiseksi (44 ) Lainvastaisten (12 ) laitteiden, välineiden ja aineiden haltuunotto (46 )

11 6(6) ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO Eläinlääkintähuoltolaki ( 685/1990 ) Eläinlääkintähuoltoon kuuluvasta toiminnasta säädetään lisäksi: Eläintautilaissa ( 55/80 ) Eläinsuojelulaissa ( 247/1996 ) Lihantarkastuslaissa ( 160/60 ) Maidontarkastuslaissa ( 558/46 ) Laissa eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta ( 1195/96 ) Eläinlääkintähuollolla tarkoitetaan eläinten terveyden ja sairauksien hoitoa ja muuta eläinlääkärinavun antamista, eläintautien vastustamista ja ennakolta ehkäisemistä, eläinsuojelua ja eräiltä osin eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieenistä valvontaa. Kunnallisella eläinlääkintähuollolla tarkoitetaan eläinten terveyden ja sairauksien hoitoa ja muuta eläinlääkärinavun antamista, lihantarkastusta, maidontarkastusta, eläimistä saatavien elintarvikkeiden alkutuotannon ja eläintenpidon terveydellistä valvontaa ja tarkastusta siten kuin 3 luvussa tarkemmin säädetään ( eläinlääkintähuoltolain 3 ). Eläinlääkintähuollon tehtäviin kuuluvat muun muassa: Hyötyeläinten terveyden ja sairauksien hoito Muiden kotieläinten sairauksien hoito Eläimistä saatavien elintarvikkeiden alkutuotannon terveydellinen valvonta Eläintenpitoon liittyvä terveydellinen valvonta tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi Lihan- ja maidon tarkastus Eläintautien vastustaminen ja ennalta ehkäiseminen sekä muut eläintautilain täytäntöönpanoon liittyvät tehtävät Eläinjätteen käsittelyn valvonta Eläinsuojelu Kunnaneläinlääkärin virkaan tai toimeen saadaan nimittä, määrätä tai ottaa ainoastaan laillistettu eläinlääkäri. Virkaa tai tointa voi väliaikaisesti hoitaa 7 tai 8 :ssä tarkoitettu henkilö ( laki eläinlääkäriammatin harjoittamisesta 29/2000 ). Edellä mainittu 7 koskee eläinlääketieteen opiskelijaa ja 8 henkilöä, joka on suorittanut eläinlääkäritutkinnon jossain muussa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen maassa, mutta jota ei ole laillistettu Suomessa.

12 1(2) Ympäristönsuojelu Liite 4. Toimivalta siirretty viranhaltijalle. PÄÄTÖKSET YM. Haapajärvi Kärsämäki Nivala Pyhäjärvi Reisjärvi Ympäristöluvat, YsL 28 Ympäristölupamaksut Meluilmoitukset, YsL 60 Koeluonteinen toiminta, YsL 61 Poikkeukselliset tilanteet, YsL 62 Patterointi-ilmoitukset, VnA 931/2000 Vanhojen toimintojen lupaharkinta, YVPL 7 Talousveden käytön rajoitukset, VesiL 1:16 Tutkimusluvan myöntäminen, VesiL 1:31 Vapautus jätteenkuljetuksesta, JäteL 11 Maa-ainesluvat Maa-aineslain valvontaviranomainen, Maa- aineslain 14 Maa-ainesten oton vuotuisen valvontamaksun määrääminen Maa-ainesten oton keskeyttämien, Maa-aineslain 15 Maisematyölupa, Maankäyttö- ja rakennuslain 128 Luonnonmuistomerkin rauhoittaminen ja rauhoituksen lakkauttaminen, Luonnonsuojelulain 26 ja 28 Terveydelle ja ympäristölle vaarallisen kemikaalin varastointi, Kemikaalilain 32 Moottorikelkkareittien hyväksyminen ja siirtäminen, Maastoliikennelain 14 ja 22 Lupa moottorikäyttöisten ajoneuvojen harjoituksiin ja kilpailuihin maastossa, maastoliikennelain 30 Lupa vesialueella tapahtuvaan harjoitukseen ja kilpailuun, Vesiliikennelain 21 Vapautus liittymisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, Vesihuoltolain 11 Leirintäalueen perustamista tai muuttamista koskevan ilmoituksen käsittely sekä toimintaa koskevien määräysten antaminen, Ulkoilulain 20, 21 ja 25 Leirintäalueen tai tilapäisen leirintäalueen toiminnan kieltäminen, Ulkoilulain 21 ja 25 Ajoneuvojen siirtäminen ja romuajoneuvojen hävittäminen Tiedonsaanti ja tarkastusoikeus, YsL 83 Rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaiseminen, YsL 84 Määräys pilaantumisen ehkäisemiseksi, YsL 85

13 2(2) Haapajärvi Kärsämäki Nivala Pyhäjärvi Reisjärvi Toiminnan keskeyttäminen, YsL 86 Viranhaltijan väliaikainen määräys, YsL 89 Roskaantuneen alueen puhdistamisesta määrääminen, JäteL 21 Tarkastusoikeus, JäteL 54 Vesilain 20 luvun 8 :n tarkoittama tarkastus Leirintäaluetta koskevat toimenpiteet, Ulkoilulain 24 LAUSUNNOT YM. Vesikäymälän jätevesien käsittely, YsL 103 Maa-aineslausunnot Kielto- ja rajoitusasioiden käsittely; Maastoliikennelain 9 Kielto- ja rajoitusasioiden käsittely, Vesiliikennelain 17 Kaavalausunnot Ympäristölupalausunnot Irtaimen omaisuuden myynti, osto ja Ei vuokraaminen rajoitusta Haapajärvellä ympäristötarkastajalla on oikeus antaa lausuntoja valvontalautakunnan puolesta kiireellisissä tapauksissa yhdessä lautakunnan puheenjohtajan kanssa. Ympäristötarkastajalla on myös oikeus antaa määräyksiä poikkeuksellisissa tilanteissa ( onnettomuudet, toimintahäiriöt yms.) YsL 62 ( ent. JäteL 55 ). Kärsämäellä ympäristötarkastajalla on oikeus antaa lausuntoja maa-aineslakiin ja ympäristönsuojeluun liittyvistä lupa- ja ilmoitus ym. asioista. Nivalassa ympäristösihteerillä on oikeus siirtää ratkaistavakseen kuuluva asia ympäristölautakunnan käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi. Ympäristösihteerillä on toimivaltuudet irtaimen omaisuuden hankkimiseen rajoituksetta talousarvion puitteissa. Pyhäjärvellä ympäristösihteeri päättää mm. ympäristönsuojeluun liittyvistä lupa-asioista lukuun ottamatta valitus- ja riita-asioita, pakkokeinojen käyttöä sekä sellaisia asioita, joilla on yleisen edun, ympäristönsuojelun tai ympäristöterveydenhuollon kannalta huomattavaa merkitystä. Reisjärvellä maa-ainesasioista vastaa rakennustarkastaja.

14 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Toimivalta siirretty viranhaltijalle. 1(2) Liite 5. PÄÄTÖKSET YM. Haapajärvi Kärsämäki Nivala Pyhäjärvi Reisjärvi ELINTARVIKEVALVONTA Elintarvikkeen tai sen käyttötarkoituksen muuttaminen, EL 27 Väliaikainen kielto, EL 28 Elintarvikkeen valmistuksen, maahantuonnin, maastaviennin, kaupanpidon, tarjoilun ja luovutuksen kieltäminen, EL 29 Yleinen tiedottaminen, EL 30 Markkinoilta poistaminen, EL 31 Elintarvikkeen haltuunotto, EL 36 Haltuunotetun omaisuuden säilyttäminen ja käyttäminen, EL 38 Laitosten ja omavalvontasuunnitelmien hyväksyminen, Hygienialain 15 ja 21?? Tuotantotilatarkastukset, HygL 16?? Ensisaapumispaikkojen valvonta, HygL 16?? Haltuunotto, HygL 33?? Haltuunotetun omaisuuden säilyttäminen ja käyttäminen, HygL 35 ja 37?? Laitoksen hyväksynnän ja rekisteröinnin peruutus, HygL 38?? TERVEYSVALVONTA Päätöksen tekeminen TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta, TsL 15 Päätöksen tekeminen vesilaitosilmoituksesta, TsL 18 Talousveden laatua koskevien velvoitteiden asettaminen, TsL 20 Määräyksen antaminen asunnossa tai muussa oleskelutilassa olevan terveyshaitan poista- miseksi, TsL 27 Yleisen uimarannan tai altaan käyttökielto, TsL 29 Määräys käymälän rakentamisesta yleiselle alueelle, TsL 30 Terveyshaittaa aiheuttavien mikrobien tai vahinkoeläinten hävittämisvelvoitteen antaminen kiinteistön tai yleisen alueen omistajalle, TsL 31 Omavalvontasuunnitelma, TsL 36 ja TsA 22 Suuret yleisötilaisuudet, TsL 37 Ruokamyrkytystapaukset, TsL 38 Lääkärintodistuksen esittäminen, TsL 39 Hautaamisesta aiheutuva terveyshaitta, TsL 42 Määräys asunnontarkastuksesta asukkaan tahdon vastaisesti, TsL 46

15 2(2) Haapajärvi Kärsämäki Nivala Pyhäjärvi Reisjärvi Terveydensuojelua koskevat määräykset, TsL 51 Terveydensuojelujärjestys, TsL 51 Käymälöiden ja henkilöstötilojen sijoittaminen elintarvikehuoneiston ulkopuolelle, TsA 19 Määräysten antaminen elintarvikkeiden myynnistä ulkotilassa, TsA 25 Pesu- ja puhdistusaineiden irtomyynti elintarvikehuoneistossa, TsA 30 Määräysten antaminen yksittäistapauksessa terveyshaitan estämiseksi elintarvikehuoneiston käytön tai elintarvikkeen myynnin yhteydessä, TsA 37 Haudatun ruumin siirtäminen, TsA 42 Ruumiin kansainvälinen kuljetuslupa, Asetus 226/1989 Tupakkalain mukainen valvonta, Tupakkalain 14 TUOTETURVALLISUUSVALVONTA Kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain ( 75/2004 ) 11 :n tarkoittama kunnan valvontaviranomainen KEMIKAALIVALVONTA Kemikaalilain 32 :n mukaisen ilmoituksen käsittely LAUSUNNOT Lausunnot rakennuslupaviranomaiselle rakennuslupahakemuksista Kaavalausunnot Lausunnot vesihuoltolaitoksen toimintaalueesta ja liittymisvapautushakemuksista, Vesihuoltolaki Ympäristölupalausunnot Irtaimen omaisuuden myynti, osto ja vuokraaminen Enintään ) Kärsämäellä kunnaneläinlääkärin tehtävistä ja ratkaisuvallasta on määrätty seuraavasti: Vastaa eläinlääkintähuolto-, eläintauti-, eläinsuojelu- sekä eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain mukaisista tehtävistä. 2 ) Reisjärvellä kunnaneläinlääkärin ratkaisuvallasta on määrätty seuraavasti: Hoitaa eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain ja asetuksen mukaiset valvonta- ja tarkastustehtävät sekä tehtävät, jotka muiden lakien nojalla on kunnaneläinlääkärille määrätty.

16 1(2) Liite 6. YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTAKOHTEET JA TARKASTUKSET SEKÄ NIIHIN KÄYTETTY TYÖAIKA VUONNA 2003 Haapajärvi Kärsämäki Nivala Pyhäjärvi Reisjärvi YMPÄRISTÖNSUOJELU- LAKI Ympäristöluvat: Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Kunnan myöntämät luvat Vuonna 2003 myönnetyt Ympäristölupalausunnot Muut lausunnot, mm jätevesien käsittely ym. Ympäristökeskuksen myöntämät luvat yhteensä, ( vuonna 2003 ) (5) (1) (2) Ympäristölupaviraston myöntämät luvat (1) Ymp.lupavalitukset YpvL 7 :n mukainen lupaharkinta: Vanhat 59 toiminnot, joista tehtävä lupaharkinta ( yhteensä ) Näistä käsitelty Käsittelemättä Lannan tilapäinen varastointi Nitraattiasetuksen mukaiset patterointi-ilmoitukset Meluilmoitukset / päätökset Haja-asutusalueen jätevesien käsittely ( vanhat kiinteistöt ) Arvio kiinteistöjen määrästä, joita VN:n asetus koskee ja joissa on tehostettava jäteesien käsittelyä mennessä n. 850 n. 500 Saastuneet maa-alueet sekä niiden kunnostus JÄTELAKI Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Vapautukset järjestetystä jätteenkuljetuksesta ( vapautuspäätökset yhteensä ) n (1815) Vapautuspäätökset Kärsämäen vapautuspäätökset ( 100 kpl ) vuonna 2003 olivat vanhojen lupien tarkistamisia. Neuvonta, koulutus ym Jätelain valvonta VESILAKI Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Päätökset; Jätevesien johtaminen toisen maalla olevaan ojaan, vesijohtojen ja viemäreiden sijoittaminen, ojitusasiat sekä veden käytön rajoittaminen 2 1 n. 900

17 2(2) Haapajärvi Kärsämäki Nivala Pyhäjärvi Reisjärvi Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ruoppausilmoitukset Vesistön kunnostus yms Muu valvonta Leväseuranta MAASTOLIIKENNELAKI Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Kilpailu- ja harjoitusluvat Moottorikelkkareittien hyväksyminen / tarkastukset VESILIIKENNELAKI Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Kilpailu- ja harjoitusluvat Muut ULKOILULAKI Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Leirintäalueet Muut VESIHUOLTOLAKI Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Päätökset liittymisvelvollisuutta koskevista vapautuk- 2 1 sista Lausunnot LUONNONSUOJELULAKI Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Päätökset 2 2 Lausunnot MAA-AINESLAKI Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Voimassa olevat maa-ainesluvat Vuonna 2003 myönnetyt luvat Yhden maa-aineslupahakemuksen käsittelyyn keskimäärin kuluva aika ( viranhaltijan oma arvio ) 3.5 htpv Kaavalausunnot ym. 5 2 Oma täydennyskoulutus 2 2 1) Alueelliset palaverit Muut palaverit Koulutus, luennot ym Osaeläkepäivät 99 Muut 1 1 Säännöstelyn hoito 5 Palvelujen myynti 39 Yhteensä henkilötyöpäiviä htpv 2 htpv 3.5 htpv 2-4 htpv 1) Kärsämäen koulutukset Haapaveden tilastoissa. 2) Nivalan ympäristösihteerin osaeläkepäiviä oli 99 vuonna ) Reisjärven suoritteissa ( 136 htpv ) on 44 htpv rakennustarkastajan tekemiä.

18 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAKOHTEET JA TARKASTUKSET SEKÄ NIIHIN KÄYTETTY TYÖAIKA VUONNA 2003 Liite 7 Terveydensuojelulain mukaiset kohteet ELINTARVIKE- VALVONTA Alkutuotanto: Maatilatalouden yhteydessä tapahtuva suoramyynti, pakkaaminen ja valmistustoiminta Haapajärvi Kärsämäki Nivala Pyhäjärvi Reisjärvi Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Elintarvikevalmistus: Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Leipomot ja viljavalmistelaitokset Ruokavalmistetehtaat ja eineskeittiöt Pienet kala-alan elintarvikelaitokset - alle kg/vuosi Pääasiassa suoraan kuluttajalle myyvät valmistajat Muut valmistuslaitokset Pakkaamot, tukkukauppiaat Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv ja varastot: Pakkaamot Tukkukaupat, varastot ja kuljetukset Tarjoilupaikat ja Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv suurtaloudet: Ravintolat ja muut tarjoilupaikat alle 50 asiakaspaikkaa - yli 50 asiakaspaikkaa Muut suurtaloudet laitoskeittiöt - keskuskeittiöt Myyntipaikat: Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Myymälät, - yli 1000 m Myymälät ja myyntipaikat m 2 Myyntipaikat, - alle 100 m Torit ja muut myyntipaikat Tilapäinen myynti Ruokamyrkytysselvitykset ja niihin liittyvät palaverit ym. 2 1 Neuvonta, koulutus ym Oma täydennyskoulutus YTERVA, YTO ja YTAKE - palaverit Teknisen sektorin yhteistyö 1 6 ( Yhteensä henkilötyöpäiviä ) ( 61 ) ( 12.5 ) ( 66.5 ) ( 16 ) ( 39.5 )

19 TERVEYSVALVONTA Haapajärvi Kärsämäki Nivala Pyhäjärvi Reisjärvi Talousvesi: Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Vedenottamot Pienet vedenottamot Yksittäiset kaivot Uimavesi: Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Uimarannat Uimahallit Huoneistot: Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Koulu tai oppilaitos Päivä-, lasten- tai vanhainkoti Parturi, kampaamo tai kauneushoitola tms. huoneisto Kuntosali Hautausmaa tai -paikka Muut vastaavat Julkinen huvi-, kokoontumis tai majoitushuoneisto Yleinen sauna ja kylpylä Asunnontarkastukset, sis mittaukset ja näytteenoton Melumittaukset Eläinsuojat asemakaavaalueella TsL 15 :n päätökset Lausunnot Neuvonta, koulutus yms Oma täydennyskoulutus TUOTETURVALLISUUS Haapajärvi Kärsämäki Nivala Pyhäjärvi Reisjärvi Kuluttajapalvelut: Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Kuntosali Leikkikenttä Ohjelmapalveluyritys Uimahalli Ratsastustalli Muut kuluttajapalveluiden valvontakohteet ( arvio ) Kulutustavarat: Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Valmistuspaikat Myyntipaikat Oma täydennyskoulutus 5 7 1) Kuluttajavalitukset KEMIKAALIVALVONTA Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Myyntipaikat Varastointi Käsittely TUPAKKALAIN VALVONTA ELÄINSUOJELU Palvelujen myynti Yhteensä henkilötyöpäiviä 2) Nivalassa apulaisrakennustarkastajan työpanos ympäristöterveysvalvonnassa noin htpv. Nivalassa on ollut myös vuosilomansijainen. Nivalan vedenottamot ( 3 ) ovat varavedenottamoita. 1) Merkitty Haapaveden tilastoihin. 2) Ympäristöterveysvalvonnan henkilötyöpäivät. Nämä luvut eivät sisällä kaikkia suoritteita.

20 HYGIENIALAIN MUKAISET KOHTEET Haapajärvi Kärsämäki Nivala Pyhäjärvi Reisjärvi Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Ko Ta htpv Maidontuotantotilat Ante mortem -tarkastukset Teurastuspaikat Luonnonvaraisen riistan lihantarkastus Lihankäsittelylaitokset Pienimuotoiset liha-alan laitokset Kylmävarastot ( liha ) Kala-alan laitokset Kylmävarastot ( kala ) Maitoalan laitokset Maitoalan kylmävarastot Munapakkaamot Munavalmistelaitokset Varastot Muut Eläinsuojelu ( eläinlääkäri ) Muut suoritteet ( kuolleet tuotantoeläimet ym. ) Yhteensä henkilötyöpäiviä Hygienialain 16 :n mukaan kunnan valvontaviranomaisen tulee rekisteröidä maidontuotantotilat ja 22 :n mukaan huolehtia niiden säännöllisestä tarkastamisesta. Kaikki maidontuotantotilat on tarkastettava vähintään kerran kolmessa vuodessa ( MMM:n asetus 8/EEO/2002 ). Maitoalan laitokset on tarkastettava vähintään 4 kertaa vuodessa ( MMM:n asetus 31/EEO/2001 ). Kala-alan laitokset on tarkastettava vähintään 6 kertaa vuodessa ( MMM:n asetus 16/EEO/2000 ). Pienimuotoisia lihan leikkaamoita on valvottava vähintään kerran kuukaudessa ( MMM:n asetus 16/EEO/2001). Munapakkaamoita valvotaan vähintään kerran vuodessa ( alle kg vuodessa ), muutoin 4-6 kertaa vuodessa ( MMM:n päätös 4/EEO/1998.

YMPÄRISTÖPALVELUT HELMI TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN

YMPÄRISTÖPALVELUT HELMI TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN LIITE YMPÄRISTÖPALVELUT HELMI TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN 2017 Voimassa 1.4.2017 alkaen Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 21.3.2017 12 1 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN HAAPAVEDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTA-

Lisätiedot

SOPIMUS YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONNAN ALUEELLISESTA YHTEISTYÖSTÄ NIVALA- HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNNAN ALUEELLA

SOPIMUS YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONNAN ALUEELLISESTA YHTEISTYÖSTÄ NIVALA- HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNNAN ALUEELLA 1 SOPIMUS YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONNAN ALUEELLISESTA YHTEISTYÖSTÄ NIVALA- HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNNAN ALUEELLA 1 SOPIJAOSAPUOLET Tämän sopimuksen allekirjoittajat. 2 SOPIMUKSEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston ja sen alaisten viranhaltijoiden ratkaisuvalta lakisääteisissä asioissa 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston ja sen alaisten viranhaltijoiden ratkaisuvalta lakisääteisissä asioissa 1.1. Inarin kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Ympäristöjaosto Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston ja sen alaisten viranhaltijoiden ratkaisuvalta lakisääteisissä asioissa 1.1.2016 lukien 1. YMPÄRISTÖNSUOJELULAKI

Lisätiedot

Erityislakien mukaisen päätösvallan siirto lautakunnalta viranhaltijoille Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta

Erityislakien mukaisen päätösvallan siirto lautakunnalta viranhaltijoille Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Erityislakien mukaisen päätösvallan siirto lautakunnalta viranhaltijoille Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta 12.4.2016 Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen Laki tai asetus Ympäristönsuojelulaki :

Lisätiedot

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon toimivallan siirtäminen 2.1.2017 alkaen. 1 / 8 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi

Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto Alueen asukasluku: 75000 Vuoden 2010 toiminta Elintarvikevalvonnan valvontakohdetyyppi Alkutuotanto Maidontuotantotilat

Lisätiedot

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Toimivallan siirtäminen 1.10.2016 alkaen. 1 / 7 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää siirtää

Lisätiedot

28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA

28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA Meri-Lapin ympäristöterveysjaosto Jatkodelegointi 28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA Terveydensuojelulaki 763/1994 6 5 mom. Laivatarkastukset

Lisätiedot

Joensuun kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaosto 16.9.2015 12. Toimivallan siirtäminen 1.10.2015 alkaen. 1 / 7

Joensuun kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaosto 16.9.2015 12. Toimivallan siirtäminen 1.10.2015 alkaen. 1 / 7 Toimivallan siirtäminen 1.10.2015 alkaen. 1 / 7 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA 1. TERVEYDENSUOJELULAKI (763/1994 muutoksineen)

Lisätiedot

Sivu 1/6. Elintarvikelain (23/2006) 32 :n perusteella X X X X X X X. Ymptltk

Sivu 1/6. Elintarvikelain (23/2006) 32 :n perusteella X X X X X X X. Ymptltk Ymptltk 16.12.2016 23 Elintarvikelain (23/2006) 32 :n perusteella Ympäristö terveysjohtaja 14 Elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen käsittely ja todistuksen antaminen ilmoituksen käsittelystä 15 Elintarvikehuoneiston

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN DELEGOINNIT

KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN DELEGOINNIT 1 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN DELEGOINNIT Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta 13.12.2016 128 2 Viranomaistoimiin määrääminen Rakennus- ja ympäristölautakunta määrää

Lisätiedot

Lupavaliokunta

Lupavaliokunta 1 Lupavaliokunta 29.6.2017 Sisällysluettelo 1 Lupavaliokunnan toimintasäännön soveltaminen... 3 2 Ympäristön ja rakentamisen valvonnan tehtävät... 3 3 Ympäristön ja rakentamisen valvonnan tulosalueen esimiesten

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN DELEGOINNIT

KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN DELEGOINNIT 1 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN DELEGOINNIT Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta 4.5.2016 55 2 Viranomaistoimiin määrääminen Rakennus- ja ympäristölautakunta määrää ympäristöjohtajan,

Lisätiedot

Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 29.9.

Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 29.9. Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 29.9.2016, 14 Ympäristöterveyspäällikölle ja ympäristöterveystarkastajalle delegoitavat

Lisätiedot

PÄÄTÖSVALLAN SIIRTÄMINEN TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISELLE HENKILÖSTÖLLE. Ympthjaosto 9 /

PÄÄTÖSVALLAN SIIRTÄMINEN TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISELLE HENKILÖSTÖLLE. Ympthjaosto 9 / PÄÄTÖSVALLAN SIIRTÄMINEN TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISELLE HENKILÖSTÖLLE Ympthjaosto 9 / 7.6.2016 Kunnan ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvista tehtävistä huolehtii kunnan määräämä

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON DELEGOINNIT

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON DELEGOINNIT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON DELEGOINNIT Kouvolan kaupunki Rakennus- ja ympäristölautakunta 4.5.2016 1 (3) Viranomaistoimet Oikeus suorittaa seuraavia viranomaistoimia: Ympäristöterveyspäällikkö, valvontainsinööri,

Lisätiedot

SELÄNTEEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SELÄNTEEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ SELÄNTEEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Tähän johtosääntöön on koottu Selänteen hallintosäännöllä ja ympäristölautakunnan delegointipäätöksellä sekä erillisellä määräyksellä viranhaltijalle siirretty

Lisätiedot

säännellään tekee päätöksen 13.1 :n mukaisista ilmoituksista 13.1, 15 ympäristöterveyspäällikkö velvoittaa 13.1 :n 4 kohdan mukaisen

säännellään tekee päätöksen 13.1 :n mukaisista ilmoituksista 13.1, 15 ympäristöterveyspäällikkö velvoittaa 13.1 :n 4 kohdan mukaisen Asia TERVEYDENSUOJELU toimii terveydensuojelulain 763/1994 mukaisena kunnan terveydensuojeluviranomaisena hyväksyy terveydensuojelun kunnallisen valvontasuunnitelman varautuu ennakolta erityistilanteiden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIRANOMAISTEHTÄVIEN DELEGOINTI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIRANOMAISTEHTÄVIEN DELEGOINTI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIRANOMAISTEHTÄVIEN DELEGOINTI Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallitus päättää siirtää toimivaltaansa ympäristöterveydenhuollon lakisääteisissä tehtävissä alaisilleen viranhaltijoille

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston delegointisääntö

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston delegointisääntö SASTAMALAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston delegointisääntö I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Sastamalan kaupungin hallintosäännön 11

Lisätiedot

KOTKAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAN MAKSUTAULUKKO

KOTKAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAN MAKSUTAULUKKO Sivu 1 / (6) Maksutaulukko astuu voimaan 1.4.2013 Työtunnin hinta 45 SISÄLTÖ TAULUKKO 1: ELINTARVIKELAIN (23/2006) MUKAISTEN SUORITTEIDEN MAKSUT, Sivu nro. 2 TAULUKKO 2: TAULUKKO 3: TERVEYDENSUOJELULAIN

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvonnan maksut

Terveydensuojelun valvonnan maksut Ympäristöterveydenhuoltojaoston 28.1.2011 2 hyväksymät taksat 2 Liite 1. Terveydensuojelun valvonnan maksut 1. 2. Ilmoituksenvarainen tai hyväksymistä edellyttävä toiminta Työtila, jonka käytöstä voi aiheutua

Lisätiedot

Oheismateriaali: Ympäristölautakunta 28.12.2011 118 KUNTAPARI: PIHTIPUTAAN KUNTA, VIITASAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

Oheismateriaali: Ympäristölautakunta 28.12.2011 118 KUNTAPARI: PIHTIPUTAAN KUNTA, VIITASAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Oheismateriaali: Ympäristölautakunta 28.12.2011 118 KUNTAPARI: PIHTIPUTAAN KUNTA, VIITASAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: Ympäristölautakunta 28.12.2011 118 Voimaan: 1.1.2012

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA YMÄRISTÖTERVEYS- VALVONNAN TEHTÄVIEN HOITO NIVALA-HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNNASSA. YTAKE II -projekti LOPPURAPORTTI HUHTIKUU 2005

YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA YMÄRISTÖTERVEYS- VALVONNAN TEHTÄVIEN HOITO NIVALA-HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNNASSA. YTAKE II -projekti LOPPURAPORTTI HUHTIKUU 2005 YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA YMÄRISTÖTERVEYS- VALVONNAN TEHTÄVIEN HOITO NIVALA-HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNNASSA YTAKE II -projekti LOPPURAPORTTI HUHTIKUU 2005 Nivala-Hapajärven seutukunta YTAKE projekti Gsm 044 4456561

Lisätiedot

Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3. Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille. Muutosehdotus

Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3. Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille. Muutosehdotus Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3 Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille Pykälä Voimassa oleva lautakunnan toimivaltaa siirtoa viranhaltijoille koskeva päätös (ympäristölautakunta

Lisätiedot

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat.

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat. SOPIMUS MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUISTA (LUONNOS 11.11.2016) Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien valtuustot ovat hyväksyneet sopimuksen eläinlääkintähuollon, ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö 1.1.2013 IMATRAN KAUPUNKI IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAISEN JOHTOSÄÄNTÖ Toimielin: Imatran kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantulo: 1.1.2013

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 7.1.2009 ALKAEN

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 7.1.2009 ALKAEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 7.1.2009 ALKAEN LIITE 1 NÄYTTEENOTOSTA PERITTÄVÄ TOIMENPIDEMAKSU Näytteenotto a hinta Elintarvikenäyte 29 Talousvesinäyte 29 Sisäilmanäyte 58 Muu näytteenotto Näytteenottoon

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2013.xlsx. Keskimääräiset Lisätar tarkastusmaksut, tarkastusajat eri

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2013.xlsx. Keskimääräiset Lisätar tarkastusmaksut, tarkastusajat eri Elintarvikelaki Lisätar kastus toiminnoille Ravintolat ja keittiöt Ruokaravintola Ruokaravintola jossa catering toimintaa Kahvila, pizzakebabravintola, pikaruokaravintola, jakelukeittiö Pub 2 100 1,5 75

Lisätiedot

LIITE KAINUUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 SOVELTAMISALA

LIITE KAINUUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 SOVELTAMISALA LIITE KAINUUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 SOVELTAMISALA Terveydensuojelulain (763/94) 50 :n, elintarvikelain (361/95) 24 :n, lain eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta

Lisätiedot

Terveydensuojelujaosto TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST

Terveydensuojelujaosto TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST Terveydensuojelujaosto 84 29.11.2016 TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST 29.11.2016 84 Valmistelu ja lisätiedot: I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Tiina Tiainen puh. 040 7234141, tiina.tiainen(at)porvoo.fi

Lisätiedot

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan toimivallan siirtäminen ympäristöterveyden viranhaltijoille

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan toimivallan siirtäminen ympäristöterveyden viranhaltijoille Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan toimivallan siirtäminen ympäristöterveyden viranhaltijoille Tampereen kaupungin lautakuntien johtosäännön 4 :n 26 kohdan nojalla viranhaltijat,

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPIONKAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLONMAKSUTAKSA Kuopionkaupunginympäristö-jarakennuslautakunnanhyväksymä14.2.201312 Soveltamisala Tätätaksaasovelletaan A) Elintarvikelaissa(23/2006)säädettyihinkunnanviranomaisensuoritteisiin,jotkakoskevat

Lisätiedot

Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 18.3.

Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 18.3. Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 18.3.2015, 6 Ympäristöterveyspäällikölle ja ympäristöterveystarkastajalle delegoitavat

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA

YHTEISTOIMINTASOPIMUS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA YHTEISTOIMINTASOPIMUS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA 1 1. SOPIJAOSAPUOLET Pirkkalan kunta (vastuukunta) Hämeenkyrön kunta (sopijakunta) Lempäälän kunta (sopijakunta) Nokian kaupunki (sopijakunta)

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2016

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2016 toiminnoille Lisätar kastus Ravintolat ja keittiöt Ruokaravintola Ruokaravintola jossa catering toimintaa Kahvila, pizzakebabravintola, pikaruokaravintola, jakelukeittiö Pub Henkilöstöravintolat, pitopalvelu

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPIONKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLONMAKSUTAKSA Kuopionkaupunginympäristö-jarakennuslautakunnanhyväksymä14.2.201312 Soveltamisala Tätätaksaasovelletaan A) Elintarvikelaissa(23/2006)säädettyihinkunnanviranomaisensuoritteisiin,jotkakoskevat

Lisätiedot

Oheismateriaali: Ympäristölautakunta POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTOIMI/VIITASAAREN KAUPUNKI (isäntäkunta) YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

Oheismateriaali: Ympäristölautakunta POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTOIMI/VIITASAAREN KAUPUNKI (isäntäkunta) YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Oheismateriaali: Ympäristölautakunta POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTOIMI/VIITASAAREN KAUPUNKI (isäntäkunta) YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: Ympäristölautakunta 30.5.2017 45 Voimaan: 27.6.2017

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN Hyväksytty: 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun

Lisätiedot

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston toimivallan siirtäminen, hallintosääntö 16 luku 2 2 mom. 2 kohta

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston toimivallan siirtäminen, hallintosääntö 16 luku 2 2 mom. 2 kohta LIITE Kaupunkiympäristölautakunnan n toimivallan siirtäminen, hallintosääntö 16 luku 2 2 mom. 2 kohta Oikeanpuoleisella sarakkeella on esitys siitä, kenelle toimivalta esitetään 1.6.2017 alkaen siirrettäväksi

Lisätiedot

Kurikan kaupungin terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa

Kurikan kaupungin terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa 1 Kurikan kaupungin terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa Tämä taksa kumoaa kaikki Kurikan kaupungin terveydensuojeluvalvontaviranomaisen maksutaksat, lukuun ottamatta Nikotiinivalmisteiden myyntilupaa

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2014

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2014 LOMAKE B ELTU 2014 ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2014 Kunta/Kuntayhtymä: Valvontakohde ALKUTUOTANTOPAIKAT JA LAITOKSET (entisen hygienialain mukaiset kohteet) E1 Alkutuotanto Laukaan ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Delegoitu erityispäätäntävalta

Delegoitu erityispäätäntävalta SOTKAMON KUNTA Delegoitu erityispäätäntävalta VIRANHALTIJAT Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.5.2017 71 Voimaan 1.6.2017 alkaen 1 Sisällysluettelo TEKNINEN JOHTAJA... 2 YMPÄRISTÖTARKASTAJA... 2 Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2012

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2012 LOMAKE B (1/) ELTU 01 ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 01 Kunta/Kuntayhtymä: Valvontakohde Valvontatiedot Toimenpiteiden syyt ALKUTUOTANTOPAIKAT JA LAI- TOKSET E1 Alkutuotanto (entisen hygienialain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO

LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO A: Elintarvikelain mukainen valvonta HYVÄKSYMISTÄ EDELLYTTÄVÄ TOIMINTA 1 Liha-alan laitokset Hakemusten käsittelymaksut Suunnitelmallinen

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA n seudun hyvinvointi ky. 1 (1) n seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla

Lisätiedot

(KV hyväksynyt tulevaksi voimaan , jolloin ympäristöhallinnon hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa.

(KV hyväksynyt tulevaksi voimaan , jolloin ympäristöhallinnon hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa. PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖHALLINNON J O H T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 22.11.2010 tulevaksi voimaan 1.1.2011, jolloin ympäristöhallinnon 27.10.2008 hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa. Myöhemmin

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

1/13 TOIMIVALTASELVITYS ERITYISLAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISISSA ASIOISSA Ympäristötoimen johtosääntö 5 Toimivallan edelleen siirtäminen

1/13 TOIMIVALTASELVITYS ERITYISLAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISISSA ASIOISSA Ympäristötoimen johtosääntö 5 Toimivallan edelleen siirtäminen 1/13 TOIMIVALTASELVITYS ERITYISLAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISISSA ASIOISSA Ympäristötoimen johtosääntö 5 Toimivallan edelleen siirtäminen Lautakunta voi siirtää ympäristönsuojelulain, jätelain, vesihuoltolain, terveydensuojelulain,

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

veloitusyksikkö luokka tuotto elin 2013

veloitusyksikkö luokka tuotto elin 2013 1 (13) veloitusyksikkö luokka 2011 2012 2011 2012 2011 2012 tuotto elin IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAINEN Imatran seudun ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollon tak- Kaikkien ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

2.3 Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 55 euroa tunnilta.

2.3 Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 55 euroa tunnilta. Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 11 1 (5) SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala 1.1 Ympäristönsuojelulain (86/2000), vesilain (587/2011) ja jätelain (646/2011) mukaisen

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvonnan maksut

Terveydensuojelun valvonnan maksut Ympäristöterveydenhuoltojaosto 31.10.2014, 27 liite 1. Kuntayhtymähallitus xx.xx.xxxx, xx Terveydensuojelun valvonnan maksut 1. Ilmoituksenvarainen tai hyväksymistä edellyttävä toiminta Työtila, jonka

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Hallintosääntö Esitys Nykyinen 6 3 mom Kaupunginhallitus kohta 22: päättää maankäyttö- ja rakennuslain 91b :n tarkoittamista maankäyttösopimuksista,

Lisätiedot

MAKSUTAULUKKO Elintarvikevalvonta ELINTARVIKEHUONEISTOT Ilmoituksen käsittely

MAKSUTAULUKKO Elintarvikevalvonta ELINTARVIKEHUONEISTOT Ilmoituksen käsittely 1 (6) Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksan 1.1.2018 maksutaulukot Liite 1 MAKSUTAULUKKO Elintarvikevalvonta ELINTARVIKEHUONEISTOT Ilmoituksen käsittely 1 Elintarvikkeiden myynti Tarkastus

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1(6) TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Meri-Lapin ympäristöterveysjaoston 28.01.2014 hyväksymä, Voimaantulopäivä 01.02.2014 Tornion ja

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN MAA-AINESTAKSA 1.7.2016 2 Uudenkaupungin kaupungissa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä

Lisätiedot

LIITE LEMPÄÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAAN

LIITE LEMPÄÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAAN LIITE LEMPÄÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAAN MAKSUTAULUKKO Lempäälän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maksut ympäristönsuojelulain, merenkulun ympäristönsuojelulain, jätelain, vesilain

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

* Taulukossa tuntitaksa = maksu käsittelyaikaan

* Taulukossa tuntitaksa = maksu käsittelyaikaan Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 Voimassa 1.2.2015 alkaen MAKSUTAULUKKO perustuen 40 /h * Taulukossa tuntitaksa = maksu käsittelyaikaan TERVEYDENSUOJELUN VALVONTA ILMOITUKSENVARAINEN TAI HYVÄKSYMISTÄ

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvonnan maksut

Terveydensuojelun valvonnan maksut Ympäristöterveydenhuoltojaosto 12.12.2013, 37 Liite 1 Kuntayhtymähallitus xx.xx.xxxx, xx Terveydensuojelun valvonnan maksut 1. 2. Ilmoituksenvarainen tai hyväksymistä edellyttävä toiminta Työtila, jonka

Lisätiedot

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä Ympäristölautakunnan määräys ratkaisuvallan siirtämisestä Ympäristölautakunta siirtää ratkaisuvaltaansa 1.1.2015 alkaen seuraavasti: Muutettu ympäristölautakunnan kokouksessa 3.11.2016 77, tulee voimaan

Lisätiedot

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla perittäviin maksuihin:

Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla perittäviin maksuihin: n seudun hyvinvointi ky. 1 (6) n seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Voimaantulopäivä 1.1.2018 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

MAKSUTAULUKKO Elintarvikevalvonta ELINTARVIKEHUONEISTOT Ilmoituksen käsittely

MAKSUTAULUKKO Elintarvikevalvonta ELINTARVIKEHUONEISTOT Ilmoituksen käsittely 1 () Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksan 1.1.017 maksutaulukot Liite 1 MAKSUTAULUKKO Elintarvikevalvonta ELINTARVIKEHUONEISTOT Ilmoituksen käsittely Tarkastus 1 Elintarvikkeiden myynti

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun tehtävät. Jaana Gustafsson vs. ympäristöinsinööri

Ympäristönsuojelun tehtävät. Jaana Gustafsson vs. ympäristöinsinööri Ympäristönsuojelun tehtävät Jaana Gustafsson vs. ympäristöinsinööri 5.9.2017 Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen Kunnassa toimii ympäristönsuojeluviranomainen, joko kunnan omana toimielimenä tai kuntalain

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 2 07 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä syyskuun 25 p:nä 2013 1 Toimiala Helsingin kaupungin ympäristölautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Lisätiedot

Maa-aineslain mukainen taksa

Maa-aineslain mukainen taksa SODANKYLÄN KUNTA Ymp.ltk 26.9.2013 61 Maa-aineslain mukainen taksa Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400 618 870 PL 60 Telefax (016) 618 102 99601 Sodankylä Y-tunnus 0193169-1 2 Sisältö 1 Yleistä

Lisätiedot

Valvonnan toteutumisen vuosiraportti

Valvonnan toteutumisen vuosiraportti Valvonnan toteutumisen vuosiraportti Toimiala: Ei rajausta Vuosi: 2015 AVI: Ei rajausta Valvontayksikkö: 394 AVI Valvontayksikkö /-koodi Toimiala Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintovirasto Kohteiden kohteet,

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Johtokunta 29.5.2009 91 Yhtymäkokous 24.6.2009 91 Johtokunta 18.2.2011 23 Sisältö 1 Tavoitteet 2 2 Monijäseninen toimielin 2 3 Toimielimen tehtävät 2 4 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUJEN

Lisätiedot

HALSUAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

HALSUAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA HALSUAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala 1.1 Ympäristönsuojelulain (527/2014), jätelain (646/2011) ja vesilain (587/2011) mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 18.3.2009 5 Voimaantulopäivä 1.4.2009 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 25.8.2009

Lisätiedot

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Ympäristötoimialan johtosääntö 1 Toimiala Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta Rakennuslautakunta Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Turun

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Sisällys 1 Palvelualueen tehtävät 2 Palvelualueen rakenne 3 Liikelaitokset 4 Perusturvalautakunta ja sen jaostot 5 Lautakunnan ja jaostojen

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 2 07 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 9 p:nä 2001 1 Toimiala Helsingin kaupungin ympäristölautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 1.1.2015 ALKAEN Sysmän kunnanvaltuusto 17.11.2014 36 2 (7) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan ja sen mukainen maksu peritään

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

KONNEVEDEN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 KONNEVEDEN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 2 Sisällys: 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu 3 Valvontamaksu 4 Kuuleminen

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1(5) Sastamalan kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Sastamalan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen yleisen terveysvalvonnan maksutaksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A)

Lisätiedot

% $ & $ $ ' ( $ $ $ )*" ++% & +' +!"$. # -!" $ $. # -!". '

% $ & $ $ ' ( $ $ $ )* ++% & +' +!$. # -! $ $. # -!. ' !" # # # % & ( )*" ++% & +, &--%! # +! # & # +!". # -!". #!" # +!"!" -!".!" %!" % / ( &%%-+-&!" #. 0 ( - &!" # +!" # -!". --& 1!".# 1!" # %!" # %!". 2 3 --+& % %!4%!".# %!4%!" 5 ( 6... 7 1 % 6.! "! (4

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE MAA-AINESLAIN VALVONTATAKSA

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE MAA-AINESLAIN VALVONTATAKSA Ymp.ltk 3.5.2016 Liite 1 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE MAA-AINESLAIN VALVONTATAKSA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO MAA-AINESTEN OTTAMISTA KOSKEVAN LUPAHAKEMUKSEN TARKASTA- MISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat

Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat MAKSUTAULUKKO euroa Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat KUOPIO vanhat maksut Metsäteollisuus - sahalaitos tai viilutehdas, 4 100,00 - puunsuojauskemikaaleja käyttävä laitos 4 100,00 KUOPIO ehdotus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

SOPIMUS ALAVIESKAN, SIEVIN JA YLIVIESKAN KUNTIEN YHTEISESTÄ RAKENNUSVALVONNASTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELUSTA

SOPIMUS ALAVIESKAN, SIEVIN JA YLIVIESKAN KUNTIEN YHTEISESTÄ RAKENNUSVALVONNASTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELUSTA SOPIMUS ALAVIESKAN, SIEVIN JA YLIVIESKAN KUNTIEN YHTEISESTÄ RAKENNUSVALVONNASTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELUSTA 1 Sopijapuolet Tämän sopimuksen sopijapuolina ovat Alavieskan ja Sievin kunnat sekä Ylivieskan kaupunki

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN MAA-AINESTAKSA 2002

TOHOLAMMIN KUNNAN MAA-AINESTAKSA 2002 1 TOHOLAMMIN KUNNAN MAA-AINESTAKSA 2002 1 YLEISTÄ...2 2 TARKASTUSMAKSU...2 3 VALVONTAMAKSU...3 4 KUULEMINEN...4 5 VAKUUDET...4 6 PAKKOKEINOPÄÄTÖKSET...4 7 LUVAN VELVOITTEISTA VAPAUTTAMINEN (MAL 13 A )...4

Lisätiedot

Ympäristöterveyden tehtäväkuvaukset

Ympäristöterveyden tehtäväkuvaukset 1 / 13 Ympäristöterveyden tehtäväkuvaukset LIITE 2 Loppuraportin liite 2 Maria Närhinen Sisältö 1. JOHDANTO... 2 2. YMPÄRISTÖTERVEYDEN PERUSTASO... 3 3. KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VIRANOMAISTEHTÄVÄT...

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion kaupunginkanslia Nro 5

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion kaupunginkanslia Nro 5 1(6) TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA J u l k a i s s u t 2011 Tornion kaupunginkanslia Nro 5 Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunnan 18.01.2011 hyväksymä Voimaantulopäivä 19.01.2011

Lisätiedot

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat KUOPION KAUPUNKI, Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut MAA-AINESLUPIA JA MAISEMATYÖLUPIA KOSKEVA TAKSA Maa-aineslain mukaista maa-aineslupaa, yhdistettyä maa-aineslupaa ja ympäristölupaa sekä maankäyttö-

Lisätiedot

Maksut ja myyntitulot 2016. Imatran seudun ympäristötoimi Ympäristöterveydenhuolto

Maksut ja myyntitulot 2016. Imatran seudun ympäristötoimi Ympäristöterveydenhuolto Maksut ja myyntitulot 2016 Imatran seudun ympäristötoimi Ympäristöterveydenhuolto Kaupunginvaltuusto 7.12.2015 1 1 Soveltamisala Seuraavien lakien mukaisista hyväksymispäätöksistä, ilmoitusten perusteella

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN MAA-AINESTAKSA. Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta

KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN MAA-AINESTAKSA. Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta 1 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN MAA-AINESTAKSA Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta 4.5.2016 53 2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TARKASTUSMAKSU... 3 3 VALVONTAMAKSU...

Lisätiedot

Tämän taksan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista peritään maksutaksan 2 :n mukainen 30 käyntimaksu. Ilmoitusten ja hakemuksen.

Tämän taksan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista peritään maksutaksan 2 :n mukainen 30 käyntimaksu. Ilmoitusten ja hakemuksen. Liite nro 2 YMPTH 36 9.10.2014 MAKSUTAULUKKO 2015 Tämän taksan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista peritään maksutaksan 2 :n mukainen 30 käyntimaksu. 1. Terveydensuojeluvalvonta 1.1 Ilmoituksenvarainen

Lisätiedot

Viite. MAKSUTAULUKKO euroa. Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat. Ehdotus uudeksi maksuksi. maksu

Viite. MAKSUTAULUKKO euroa. Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat. Ehdotus uudeksi maksuksi. maksu Viite MAKSUTAULUKKO euroa Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat Metsäteollisuus - sahalaitos tai viilutehdas - puunsuojauskemikaaleja käyttävä laitos Nykyinen maksu Ehdotus uudeksi maksuksi Metalliteollisuus

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 7

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 7 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 7 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT (Hyväksytty ympäristölautakunnassa 26.2.2015) 1 Yleistä

Lisätiedot