SAVONIAN STRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVONIAN STRATEGIA 2013 2016"

Transkriptio

1 K E H I T T Ä M I S - J A P A L V E L U K E S K U S SAVONIAN STRATEGIA H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun hallitus ( 7) H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymävaltuusto ( 8)

2 Savonian Strategia (15) SISÄLLYS 1 LÄHTÖKOHDAT SAVONIAN STRATEGIALLE Taustaa Savonian strategiakaudelle Savonian toimintapolitiikka STRATEGISET LINJAUKSET Savonia-ammattikorkeakoulun toiminta-ajatus, tehtävä, visio, profiili, painoalat ja arvot Savonian strategiset päämäärät SAVONIAN STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIENTI, SEURANTA, ARVIOINTI JA RAPORTOINTI... 15

3 Savonian Strategia (15) 1 LÄHTÖKOHDAT SAVONIAN STRATEGIALLE 1.1 Taustaa Savonian strategiakaudelle Ammattikorkeakoulut ovat osa eurooppalaista korkeakoulualuetta ja sen keskeinen toimija. Ammattikorkeakouluilta odotetaan laadukkuutta, vaikuttavuutta, tehokkuutta sekä kansainvälisyyttä. Laadun merkitys ammattikorkeakoulujen toiminnassa tulee kasvamaan. Tästä osoituksena ovat lisääntyneet korkeakoulujen ulkoiset ja kansainväliset arvioinnit sekä erilaiset vertailut EU:n alueella. Suomalaista korkeakoulujärjestelmää koskettava ammattikorkeakoulu-uudistus toteutetaan asteittain, siten että rahoitusmalli, toimiluvat ja siihen kuuluvat koulutusvastuut uudistuvat alkaen. Ammattikorkeakoulu-uudistuksen toisessa vaiheessa mahdollisesti vuonna 2015 ammattikorkeakoulujen rahoitus siirtyy valtiolle ja ammattikorkeakouluista tulee itsenäisiä oikeushenkilöitä ja ne muuttuvat osakeyhtiöiksi. Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin uudistuminen ja samanaikainen aloituspaikkojen väheneminen sekä yksikköhinnan aleneminen vaikuttavat siihen, että ammattikorkeakoulut joutuvat tekemään valintoja ja priorisoimaan toimintojaan. Korkeakoulukohtainen profiloituminen ja painoalavalinnat mahdollistavat laadun kehittämisen kohdennetusti. Samalla ne edistävät yhteistyötä korkeakoulujen ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa. Tämän johdosta jo sovitusti Savonia rakentaa sopimuspohjaista kumppanuutta ISAT-yhteistyössä Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa ja vahvistaa kumppanuutta Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa. Lisäksi Väli-Suomen ammattikorkeakoulut (Jyväskylä, Tampere ja Savonia) tarkastelevat keskinäisiä koulutuksen järjestelyjä ja syventävät yhteistyötään koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden lisäämiseksi. Verkostoituminen ja kumppanuudet korkeakoulujen, tutkimus- ja oppilaitosten sekä asiantuntijaorganisaatioiden kanssa aktivoituu ja syvenee entisestään. Taloudellisten resurssien vähetessä on selvää, että ammattikorkeakoulujen toiminta ei voi jatkua nykyisessä laajuudessa, vaan tarvitaan työnjakoa muiden toimijoiden kanssa. Savonian ja Itä-Suomen yliopiston painoalat täydentävät toisiaan Savonia profiloi koulutuksensa vahvasti työelämäläheiseksi. Korkeakouluopetusta ja sen uudistumista tukee Savonian tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI). Savonialla ja Itä-Suomen yliopistolla on toisiaan täydentävät tehtävä ja profiili, mikä osaltaan vahvistaa korkeakoulujen aluevaikuttavuutta. Savonia tiivistää yhteistyötä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa varsinkin energiatekniikan koulutuksen ja tutkimustoiminnan vahvistamiseksi. Lisäksi Savonia jatkaa ja syventää sopimuspohjaista yhteistyötä alueen ammatillisen toisen asteen

4 Savonian Strategia (15) oppilaitosten, erityisesti Savon koulutuskuntayhtymän ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän, kanssa. Viimeaikaisten tutkimusten mukaan suomalaiset suhtautuvat yrittäjyyteen myönteisesti, mutta passiivisesti. Ammattikorkeakoulujen yleinen yrittäjyysilmapiiri on varsin myönteinen ja yrittäjyyttä rohkaiseva. Tämän johdosta yrittäjyyttä tukevaa opetustarjontaa on lisättävä ja monipuolistettava. Korkeakoulupohjaisen yrittäjyyden edistämiselle Savoniassa luodaan menettelyt, joilla kannustetaan ja tarjotaan valmiuksia yrittäjän uralle, synnytetään innovaatioita ja luodaan edellytyksiä yritysten kasvulle. Ammattikorkeakoulujen soveltavalla tutkimus- ja kehittämistyöllä sekä yrityksiä ja elinkeinoelämää lähellä olevalla tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnalla on selkeä rooli ja asema kansallisessa ja kansainvälisessä innovaatio- ja korkeakoulujärjestelmässä. Ammattikorkeakoulut ovat saavuttaneet merkittävän roolin myös yritysten tuote- ja palvelukehityksen kumppaneina. Savoniassa luodaan menettelyt nopeaan ja ketterään kumppanuuteen perustuvaan asiantuntijalähtöiseen TKI-toimintaan, jolla on tilaa tulevaisuudessa, erityisesti pk-yrityskentässä. Toiminnan kansainvälisyyttä kehitetään painoalojen kautta. Savonialla on tutkintokoulutusta kulttuurialalla, liiketalouden alalla, luonnonvara-alalla, matkailu-, ravitsemisalalla, sosiaali- ja terveysalalla sekä tekniikan alalla. Nuorten tutkintoon johtavia koulutusohjelmia on 26. Savonia tarjoaa ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja jatkoopinnoiksi niille opiskelijoille, jotka haluavat suorittaa työelämäläheisen maisterikoulutuksen, jonka tutkintonimike on ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Lisäksi Savonia tarjoaa englanninkielisiä tutkinto-ohjelmia strategiansa mukaisesti. Savonian tulee huomioida strategiatyössään elinikäisen oppimisen haasteet, jotta samalla mahdollistetaan työelämän uusintamista ja tuetaan toimialojen muutosta. Tutkintokoulutusten rinnalle tarjotaan tutkinnon osien ja laajojen osaamiskokonaisuuksien koulutustarjontaa. Lisäksi monimuotoopetusta tarjoamalla entistä kohdennetummin voidaan turvata korkeakoulutuksen alueellista saatavuutta. Savonian strategisissa päämäärissä on otettu huomioon maakunnalliset, alueelliset ja kansalliset kehittämisstrategiat- ja ohjelmat sekä ennakointitiedot koulutuksen ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan suunnasta. Teknologiateollisuus tarvitsee kasvaakseen uusia tuotteita ja yrityksiä, joissa huomioidaan liikkuvuus, koneiden älykkyys ja ympäristömyönteinen teknologia. ETLAn raportissa (2012) jopa suositellaan, että Savoniasta tulisi luoda teknologiateollisuuden insinööri- ja liiketoimintaosaamisen huippuammattikorkeakoulu. Lisäksi samaisessa raportissa tuodaan esille suosituksen omaisesti, että maakunnassa tulee pitää huoli maitokarjatalouden tehokkuudesta ja

5 Savonian Strategia (15) huomioida myös turvallisuusimago. Raportti suosittelee Pohjois-Savossa huomioitavan edellisten lisäksi elintarvikkeiden tuotekehityksestä ja uudesta elintarvikeyrittäjyydestä. Esitetyt suositukset asettavat Savonialle strategisia haasteita. Savonia vuonna 2013 Opiskelijoita on noin 5500 ja työntekijöitä noin 580. Opetusta järjestetään kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Vuosibudjetti on noin 48 Me, josta ulkopuolisen rahoituksen osuus on vajaa 20 %. Savonia-ammattikorkeakoulua ylläpitää Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä, jonka jäsenkunnat ovat Iisalmi, Kiuruvesi, Kuopio, Lapinlahti ja Varkaus. Strategiakausi käsittää ajanjakson , joka on myös opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tehdyn sopimuksen tavoitesopimuskausi. 1.2 Savonian toimintapolitiikka Ammattikorkeakoulun toimintapolitiikassa linjataan koulutuksen, tutkimus- ja kehitystyön, aluekehittämisen, laadun, henkilöstön, talouden ja rahoituksen keskeiset asiakokonaisuudet. Lisäksi toimintapolitiikassa määritellään johtamiseen, kehittämistyöhön, viestintään ja yhteiskuntavastuuseen liittyvät yleiset periaatteet. Yhteiskuntavastuumme kannamme tekemällä perustehtävämme laadukkaasti, tehokkaasti, taloudellisesti, eettisesti, kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja vaikuttavuutta lisäävästi. Koulutus sekä tutkimus- ja kehitystoiminta fokusoituvat valituille painoaloille (Kuva 1). Ne kuvastavat Savonian työelämäläheisen oppimisen ja TKI-toiminnan välistä yhteyttä. Savonia pyrkii painoaloillaan vastaamaan myös globaaleihin haasteisiin, sekä uudistamaan osaamista soveltavan tutkimus- ja kehittämistiedon avulla. Osa painoaloista toteutetaan ISATyhteistyönä (väljästi asutun alueen ikäosaaminen, uusiutuvat energiaratkaisut ja Venäjäosaaminen.

6 Savonian Strategia (15) Kuvio 1. Savonian painoalat. Toiminnan onnistumisen varmistamiseksi panostetaan sisäiseen ja ulkoiseen verkostoitumiseen ja verkostoidutaan myös kansainvälisesti. Savonia toimii verkostoituneena eri korkeakoulujen, yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Kumppanuusyhteistyö jatkuu kumppaneiden kanssa laadittujen sopimusten mukaisesti. Koulutus on työelämäläheistä ja uudistuvaa. Koulutustarjonta vastaa ennakoivasti ja joustavasti työelämän koulutustarpeisiin ja tukee yrittäjyyttä sekä kansainvälistymistä. Koulutuksen saavutettavuutta edistetään monimuotoisilla pedagogisilla toimintatavoilla. Opiskelijalle mahdollistetaan yksilölliset ja joustavat opintopolut. Koulutusta tukee vahva TKIyhteys erityisesti painoalojen kautta sekä kansallinen ja kansainvälinen verkostoyhteistyö. Työelämää simuloivat oppimisympäristöt ja autenttiset oppimisympäristöt lisäävät opiskelun laadukkuutta. TKI-toiminta toteutetaan pääosin valituilla painoaloilla. Painoalojen kärjet tuottavat uutta tarvelähtöistä, soveltavaa tutkimustietoa, joka hyödyttää elinkeinoelämää sekä ammattikorkeakoulutusta. Osaamisen vienti ja alueen elinkeinoelämää palveleva maksullinen palvelutoiminta on taloudellisesti kannattavaa. Samalla se tukee ammattikorkeakoulun koulutusta ja TKI-toimintaa.

7 Savonian Strategia (15) Laatupolitiikkansa mukaisesti Savonian toiminnan ohjaaminen ja johtaminen perustuvat todennettuun tietoon ja jatkuvaan toiminnan parantamiseen, ammattikorkeakoulun perustehtävien erinomaiseen toteutukseen, opiskelijoiden ja henkilöstön työhyvinvointia edistävään toimintakulttuuriin sekä yhdessä sovittuihin laatutavoitteisiin. Laadun arviointi perustuu todennettuihin näyttöihin. Henkilöstöjohtamisen avulla toimintaa ohjataan strategisten painopistealueiden suuntaisesti huolehtimalla osaamisesta ja henkilöstön työhyvinvoinnista. Pitkäjänteisellä henkilöstösuunnittelulla ja yhteistoiminnallisilla toimintatavoilla tuetaan Savonian menestymistä ja eheyttä. Kannustava ja valmentavaan johtamisotteeseen perustuva osallistava johtaminen luo edellytykset hallitulle muutokselle ja innovatiiviselle toiminnalle. Talouden ja rahoituksen ohjaus tukee strategisten päämäärien toteutumista. Talouden suunnittelu, seuranta ja ennakointi on systemaattista, ja se tukee Savonian terveen talouden periaatteita. Toimitilaratkaisut toteutetaan taloudellisesti ja kustannustehokkaasti. Johtaminen on läpinäkyvää ja näyttöön perustuvaa. Strateginen johtaminen pohjautuu toteutettuun skenaariotyöhön, ennakointitietoihin sekä toimintaympäristön heikkoihin signaaleihin. Verkostojohtamisella tuetaan alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten kumppanuuksien kehittymistä ja tavoitteisiin pääsyä ja hyödynnetään sekä kumppanuuksien että verkostojen tuomat mahdollisuudet. Osaamisen johtamisella varmistetaan henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaamisen kehittyminen valittujen strategisten painopisteiden mukaisesti. Viestintää toteutetaan oikea-aikaisesti ja avoimesti niin organisaation sisällä kuin myös kumppaneiden ja medioiden suuntaan. Aktiivisen muutosviestinnän avulla rakennetaan ja tuetaan asiantuntijaorganisaation monipuolista tiedonjakamista. Viestinnän avulla rakennetaan positiivista julkisuuskuvaa, lisätään Savonian toiminnan, profiilin sekä painoalojen tunnettuutta ja vahvistetaan kumppanuuksia. Yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa viestinnällä lisätään koulutuksen vetovoimaa ja elinkeinoelämän kanssa tehtävän yhteistyön tunnettuutta.

8 Savonian Strategia (15) 2 STRATEGISET LINJAUKSET 2.1 Savonia-ammattikorkeakoulun toiminta-ajatus, tehtävä, visio, profiili, painoalat ja arvot Savonian toiminta-ajatus Savoniasta lähtee maakuntaan ja maailmalle monipuolisia osaajia yhteiskunnan eri tehtäviin. Savonian asiantuntija- ja käyttäjälähtöisellä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla lisätään tuottavuutta ja synnytetään uutta osaamista. Savonian tehtävä Savonia-ammattikorkeakoulu toimii strategisessa ISAT-kumppanuudessa Kareliaammattikorkeakoulun kanssa. Ammattikorkeakoulut kehittävät Itä-Suomen hyvinvointia, sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja osaamiseen perustuvaa kilpailukykyä yhteistyössä alueen kaupunki- ja innovaatiokeskittymien kanssa. Savonia tekee alueellaan strategista yhteistyötä myös Itä-Suomen yliopiston kanssa. Savonia jatkaa ja syventää sopimuspohjaista yhteistyötä alueen ammatillisen toisen asteen oppilaitosten kanssa. Savonian visio Savonia luo tulevaisuutta ja osaamista verkostoituneena ja vastuullisesti Savonian profiili Ammattikorkeakoulu edistää oman toiminta-alueensa ja Itä-Suomen työ-, elinkeino- ja kulttuurielämän sekä yksilöiden osaamista, vuorovaikutusta ja kansainvälistymistä. Työelämäläheinen Savonia profiloituu opetusta tukevaa tk-toimintaa painottavana sekä kasvuyrittäjyyttä ja innovointia edistävänä korkeakouluna, jossa opiskelijat ja henkilöstö ovat ammattikorkeakouluyhteisön aktiivisia kehittäjiä. Kansainvälistyvä tk-toiminta on vaikuttavaa ja Savonia pyrkii painoaloillaan vastaamaan myös globaaleihin haasteisiin. Savonian painoalat - Alkutuotanto ja elintarvikkeet - Integroitu tuotekehitys - Energia, ympäristö ja turvallisuus o Uusiutuvat energiaratkaisut (ISAT-painoala) - Käyttäjälähtöiset hyvinvointipalvelut o Väljästi asutun alueen ikäosaaminen (ISAT-painoala) - Venäjä-osaaminen (ISAT-painoala)

9 Savonian Strategia (15) Ammattikorkeakoulun eettiset periaatteet ja arvot Savonian toiminta on eettistä ja se ilmentyy valituissa arvoissa. Tämä vaatii paljon, mutta antaa vielä enemmän. Yhteisöllisyys yksilöllisyyttä kunnioittaen Meiltä valmistuu yhteistyötaitoisia, yksilöllisiä tulevaisuuden osaajia ja kehittäjiä. Henkilöstömme ja opiskelijoiden yhteisöllinen toiminta perustuu keskinäiseen luottamukseen ja aitoon vuoropuheluun. Vastuullinen tuloksellisuus Vastuullisina toimimme tuloksellisesti. Meillä on aito halu kehittää toimintaamme ja työ- ja elinkeinoelämää sekä kannustaa itseämme kohti erinomaisia suorituksia niin koulutuksessa kuin tutkimus- ja kehittämistyössäkin. Tavoitteellinen yhteistyö Yhteistyömme ei tunne rajoja kansallisuuksien, yksilöiden, organisaatioiden tai henkilöstöryhmien välillä. Savonialaiset muodostavat yhteisöllisen koulutus- ja kehittämisverkoston yhteistyötä tukien. 2.2 Savonian strategiset päämäärät Savonian strategisissa päämäärissä kuvataan Savonian kannalta kaikkein keskeisimpiä asioita, joiden tulee toteutua vuosina Strategia koostuu neljästä strategisesta päämäärästä. Päämäärät ovat samalla strategisia näkökulmia, joille kullekin on asetettu kolme kriittistä menestystekijää. Menestystekijät ovat niitä asioita, joissa on ehdottomasti onnistuttava, jotta asetetut strategiset päämäärät saavutetaan. Ne ovat asioita, joiden mukaan OKM, ylläpitäjät, opiskelijat ja asiakkaat mittaavat toiminnan erinomaisuutta. Vision ja arvojen todentuminen mitattavaan muotoon toteutuu kriittisissä menestystekijöissä ja niiden toteutumista mittaavissa mittareissa.

10 Savonian Strategia (15) Kuvio 2. Savonia-ammattikorkeakoulun strategian lähtökohdat. Savonia kouluttaa tulevaisuuden osaajia Tulevaisuuden osaajia koulutetaan ennakoivasti ja joustavasti Savonian koulutustarjonta vastaa ennakoivasti ja joustavasti työelämän koulutustarpeisiin. Työelämän ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin vastaaminen edellyttää tutkintorakenteen joustavuutta ja monipuolista avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaa. Opiskelu on yhä enemmän aikaan ja paikkaan sitomatonta ja myös informaali oppiminen tulee huomioida osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa. Opiskelupolkujen joustavuutta lisätään monimuotoisuutta vahvistaen. Opiskelijat ja opiskelun eteneminen ovat keskiössä Kilpailu motivoituneista opiskelijoista kovenee. Savonian OIS-ajattelun (Open Innovation Space) tavoitteena on profiloida Savonia työelämäläheiseksi ja työelämää kehittäväksi ja uudistavaksi ammattikorkeakouluksi.

11 Savonian Strategia (15) Opiskeluprosessien tehokkuutta lisätään ja opiskeluun liittyviä tukitoimia ja -palveluja tehostetaan opintojen etenemisen varmistamiseksi ja koulutuksen laadun turvaamiseksi. Opiskelijan ohjausta kehitetään kokonaisvaltaisen ohjauksen näkökulmasta painottuen ammatilliseen opintojen ohjaukseen. Opiskelijahyvinvointiin kiinnitetään huomio ja kehitetään varhaisen puuttumisen tapoja. Toiminnassa verkostoidutaan ammatillisesti yli rajojen Savonian työelämäläheinen opetus (OIS) tarvitsee tuekseen koulutusaloja tukevan kumppanuusverkoston yritysten ja muun työelämän kanssa huomioiden myös kansainväliset kumppanuudet. Kansainväliset kumppanuudet tarjoavat mahdollisuuden intensiivikursseihin, kaksoistutkintoihin tai kansainvälisiin tutkinnon osiin. Kansainvälinen korkeakoulu- ja elinkeinoelämäyhteistyö avaa ovia kansainvälisiin vaikuttaviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Savonia on valinnut Venäjä-osaamisen yhdeksi ISAT-painoaloista. Venäjän lisäksi avainkumppanuuksia on EU-maihin, Kiinaan ja Afrikkaan. Osaamisen viennissä tavoitteena on ensisijaisesti lisätä ammattikorkeakoulun henkilöstön osaamista, ja vasta toissijaisesti luoda osaamisen viennistä liiketoimintaa. Savonia lisää elinkeinoelämän kilpailukykyä Painoalat tuottavat uutta luovaa osaamista Monialaiset painoalat tuottavat uutta osaamista ja uusia palveluita alueelle, edistävät työ- ja elinkeinoelämän kilpailukykyä verkostoja ja kumppanuuksia hyödyntäen. Määräävänä tekijänä on tuottaa käytännöllisesti hyödyllistä tietoa ja osaamista. Savonia hakee painoalojensa TKIkärkien kautta yhä vahvempaa asemaa ammattikorkeakoulujen soveltavassa TK-toiminnassa. Erityisesti painoaloilla on TKI-rahoituksessa rohkeasti käännettävä katseet kansainvälisiin lähteisiin ja verkostoihin. Painoalat tekevät tunnetuksi ja uudistavat Savonian työelämäläheistä koulutusta ja TKItoimintaa kansallisessa ja kansainvälisessä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioympäristössä. Toimimme tiiviissä yritys-, työ- ja elinkeinoelämäyhteistyössä, joka perustuu kumppanuustoimintamallin syventämiseen.

12 Savonian Strategia (15) Toiminta tukee yrittäjyyttä, edistää innovaatioita ja yritysten kasvua Yrittäjyys on entistä näkyvämpi osa Savonian asiantuntijalähtöistä opiskelija- ja ammattikorkeakoulukulttuuria. Se houkuttelee entistä enemmän pk- ja mikroyrityksiä TKIyhteistyöhön Savonian henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. Pk-yrityksiä ja elinkeinoelämää lähellä olevalla tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnalla on selkeä rooli ja asema ammattikorkeakoulun toiminnassa ja henkilöstön työssä. Savonia on saavuttanut luontevan roolin yritysten tuote- ja palvelukehityksen tutkimus- ja kehittämiskumppaneina ja edistänyt uusien oivallusten syntyä. Kumppanuuteen perustuvalla asiantuntijalähtöisellä TKI-toiminnalla on tilaa ja tarvetta. Koulutuksen ja TKI-toiminnan laatua parannetaan Opiskelun sisällöllinen ja menetelmällinen kehittäminen on yhä merkityksellisempää ja opiskelijoiden monimuotoinen palaute on tärkeä kehittämisen väline. Opiskeluprosessin tehokkuutta mitataan systemaattisesti ja toiminta järjestetään siten, että opintojen läpäisytavoite toteutuu. Henkilöstön sitoutumista koulutuksen ja TKI-toiminnan laadun kehittämiseen kannustetaan ja tuetaan. Savonia osallistuu aktiivisesti ulkoisiin laatuarviointeihin ja vertailukehittämiseen toimintansa uudistamiseksi. Savoniassa toteutuu Korkeakoulujen arviointineuvoston ulkoinen auditointi vuonna Kansainvälisyys eri muodoissa kertoo koulutuksen ja TKI-toiminnan laadusta. Henkilöstön laatutietoisuutta ja osaamista kasvatetaan. Opiskelijoiden laatuvaikuttamista lisätään. Seurantaa ja arviointia tukevaa tiedontuotantoa tehostetaan. Kumppaneiden kanssa toteutetaan laadunarviointeja sekä vertailukehittämistä. TKI-toiminnan vaikuttavuus nousee keskeiseksi TK-tehtävän laadun kuvaajaksi. Uuden osaamisen ja tiedon laatua arvioidaan käytön yhteydessä omassa sovellus- ja käyttöalueessaan. Määrällisen tiedon lisäksi TKI-toiminnan vaikuttavuudesta kerätään systemaattisesti palautetietoa sidosryhmiltä. Maksullisen palvelutoiminnan asiakaspalautteen hyödyntämistä systematisoidaan.

13 Savonian Strategia (15) Yhteisö luo uuden Savonian Savoniassa on työn ilo ja yhteisöllinen toimintakulttuuri Esimiestyössä korostuu asiantuntijaorganisaation johtamisen tavoitteet, tarpeet ja työn sujumisen tukeminen toimintaedellytyksiä mahdollistaen. Lähijohtamisessa keskiössä on työhyvinvoinnista huolehtiminen. Työtä ohjataan ja dialogiin panostetaan siten, että työn ilo ja mielekkyys säilyvät. Johtaminen on avoimeen vuorovaikutukseen ja oikeudenmukaisuuteen perustuvaa. Työkulttuuri on vahvaan yhteistyöhön ja osaamisen jakamiseen perustuvaa. Toimintatavat ja tiimien ja yksilöiden tavoitteet uudistetaan läpi organisaation siten, että ne mahdollistavat yhteistoiminnallisen työskentelyn ja edistävät yhteisöllisyyttä. Henkilöstöä palkitaan erinomaisesta toiminnasta ja työsuorituksista. Työtä tehdään ajan ja paikan suhteen joustavasti eri elämäntilanteet huomioiden. Työn mielekkyys turvataan selkeillä mutta monipuolisilla työnkuvilla ja mahdollistamalla työuralla kehittyminen. Osaaminen on tunnustettua ja uudistavaa Henkilöstön osaamisen kehittäminen perustuu osaamistarpeiden ennakointiin, osaamisen arviointiin ja hyvään henkilöstösuunnitteluun strategian mukaisesti. Jokainen savonialainen huolehtii oman ja tiiminsä osaamisensa kehittämisestä asiantuntijayhteisönsä jäsenenä. Työyhteisöissä innovatiivisuutta arvostetaan ja siihen kannustetaan. Esimerkillinen toiminta läpäisee koko Savonian. Savoniassa ymmärretään monimuotoisuuden ja kumppanuuksien merkitys osaamisen jakamisessa ja kehittämisessä. Muutosten jatkuvuus ymmärretään ja muutoksia hallitaan ennakoiden ja yhdessä sovitusti. Vuorovaikutus ja viestintä tukevat osaamisen jakamista ja muutosten onnistumista. Eri sukupolvien, etnisten kulttuurien, ammattikulttuurien ja kumppanuuksien erot ja osaaminen nähdään resursseina, jotka mahdollistavat yksilön oppimisen sekä yhteisön ja alueen kehittämisen. Ennakkoluuloton asenne sekä tarkoituksenmukainen toiminta lisäävät henkilöstön kykyä reagoida esiin tuleviin haasteisiin. Johtaminen tukee tuottavaa työtä Johtaminen on yhteisesti asetettuihin tavoitteisiin ja toiminnan jatkuvaan arviointiin perustuvaa. Tuloksentekokykyyn kannustetaan ja hyvistä tuloksista palkitaan näyttöihin

14 Savonian Strategia (15) perustuen. Johtaminen toteutuu läpinäkyvästi. Itseohjautuvuutta korostetaan ja prosessien rajapinnoissa tapahtuva toiminta perustuu luottamukselliseen yhteistyöhön ja osaamisen arvostamiseen. Esimiestyössä toteutuu suunnitelmallisuus sekä tavoitteellinen toiminta työn tuottavuuden lisäämiseksi niin perustehtävissä kuin tukipalveluissa. Savonian muuttuu OKM:n suuntaamana ja lain muutoksen myötä itsenäiseksi oikeushenkilöksi (osakeyhtiöksi) strategiakauden aikana. Johtaminen ja päätöksentekomalli muuttuvat osakeyhtiömallin toimivuutta tukevaksi. Toiminnan ja talouden uusi suunnittelu- ja toteutustapa ohjaa ja auttaa uuden toimiluvan mukaisten velvoitteiden ja vastuiden toteuttamisessa. Savonian sisäiset johtamisjärjestelmää tukevat tulossopimukset ja palvelusopimukset, sisäinen valvonta ja tarkastus sekä riskien hallinta tukevat tavoitteiden toteuttamista. Savonia turvaa terveen ja kestävän pohjan toiminnalle Talous pidetään terveenä Terve talous perustuu hyvään kannattavuuteen, vahvaan rahoitusrakenteeseen ja hyvään maksuvalmiuteen. OKM:n uusi ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli on keskeinen väline toiminnan ja talouden suunnittelussa, toteutuksen ohjaamisessa, seurannassa ja arvioinnissa. Mallia sovelletaan tukemaan Savonian vahvuusalueita. Rahoitusmallissa painotetaan koulutusalakohtaista rahoitusta siten, että sillä vauhditetaan Savonian koulutusvastuumallin mukaisten alojen kehittymistä. Samalla vahvistetaan alueen suhteellista kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyä. Yrityksiä ja julkisia toimijoita palveleva Savonia tuottaa entistä enemmän maksullisia TKIpalveluja ja -tuotteita optimaalisen arvon tuottamiseksi asiakkaille. Lisäksi etsitään aktiivisesti ja ketterästi TKI-toiminnan rahoitusta ja keinoja niiden hankkimiseksi. Taloutta hallitaan kokonaisvaltaisesti Savonian talouden ja rahoituksen ohjaus on harkittua ja tuotettava taloustieto on luotettavaa. Ajantasaista talous- ja toimintatietoa yhdistäen voidaan tietoa hyödyntää tehokkaasti ja ennakoivasti.

15 Savonian Strategia (15) Terveen talouden periaatteiden mukaisesti talouden hallinnan avulla varmistetaan täysimääräinen perusrahoitus. Turvataan koulutuksen ja TKI-toiminnan laadukkuus. Taataan opettajien osaamisen kehittyminen ja lisätään toiminnan kustannustehokkuutta. Resursseja kohdennetaan oikein ja tehokkaasti toiminnan perusteltujen ja tavoitteita edistävien tarpeiden mukaisesti. Talous tukee henkilöstörakennetta ja osaamista, joka on Savoniassa määriteltyjen tavoitteiden mukainen. Toiminnan taloudellisuuden ja tehokkuuden parantamiseksi lisätään henkilöstön kustannustietoisuutta. Tilat tukevat toimintaa Lähtökohtana on määrällisesti ja laadullisesti toimintaa tukevat sekä käytön ja talouden kannalta optimaaliset tila- ja laiteratkaisut. Tavoitteena on toimitilojen yhteiskäyttöisyyden lisääminen oman toiminnan sisällä ja muiden toimijoiden kanssa. Talouden, rahoituksen ja toimitilojen riskien hallintaa ja riskiarviointeja lisätään. Pitkän tähtäimen tilaratkaisut perustuvat strategiatyyppiseen tilaselvitystyöhön ja sen antamiin tuloksiin. Tilaratkaisuja ja tilakustannuksia tarkastellaan riskien hallinnan näkökulmasta. 3 SAVONIAN STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIENTI, SEURANTA, ARVIOINTI JA RAPORTOINTI Savonian strategian käytäntöön vienti toteutetaan strategian toteutusohjelman avulla. Toteusohjelman hyväksyy Savonia-ammattikorkeakoulun sisäisen hallitus. Toteustusohjelma sisältää strategiset päämäärät ja kriittiset menestystekijät, tavoitteet, keinot, seuranta- ja arviointimenetelmät ja mittarit. Lisäksi määritellään vastuutoimijat ja tarvittavat resurssit. Strategiaa seurataan ja arvioidaan strategisen tuloskortin avulla. Tuloskortti laaditaan toiminta- ja taloussuunnittelun yhteydessä. Strategian raportointi toteutuu osana kuntayhtymän vuosikelloon kirjattuja raportointipisteitä. Lisäksi strategian toteutumisesta laaditaan tarvittavat yhteenvedot eri tahoille, kuten opetus- ja kulttuuriministeriö tai muut viranomaistahot.

Yhtymävaltuuston 28.2.2008 hyväksymä (6 ) Savonia-ammattikorkeakoulu STRATEGIA TOIMINTAVUOSILLE 2008 2012

Yhtymävaltuuston 28.2.2008 hyväksymä (6 ) Savonia-ammattikorkeakoulu STRATEGIA TOIMINTAVUOSILLE 2008 2012 YY Yhtymävaltuuston 28.2.2008 hyväksymä (6 ) Savonia-ammattikorkeakoulu STRATEGIA TOIMINTAVUOSILLE 2008 2012 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Toimintaympäristön muutosvoimat... 3 2.1. Väestön ikärakenne...

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun nimi on Lahden ammattikorkeakoulu. Lahden ammattikorkeakoulun kaikki yksiköt toimivat Lahden kaupungin alueella.

Ammattikorkeakoulun nimi on Lahden ammattikorkeakoulu. Lahden ammattikorkeakoulun kaikki yksiköt toimivat Lahden kaupungin alueella. Osakeyhtiön perustajaosapuolet pitävät mahdollisena, että seudun elinkeinoyhtiö LADEC Oy, Lahden Teollisuusseura ry tai alueella toimivat yritykset voivat liittyä ammattikorkeakouluyhtiön omistajiksi.

Lisätiedot

LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

Ylläpitäjän kotipaikka on Lahden kaupunki. (LIITE 1a, kuntayhtymän perussopimus). Kuntayhtymän 13 jäsenkuntaa ovat:

Ylläpitäjän kotipaikka on Lahden kaupunki. (LIITE 1a, kuntayhtymän perussopimus). Kuntayhtymän 13 jäsenkuntaa ovat: LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Lahden ammattikorkeakoulun ylläpitäjä on Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

ja Tammelan kunnat. Päätoimipaikka: Hämeenlinna Muut tutkintoon johtavan koulutuksen

ja Tammelan kunnat. Päätoimipaikka: Hämeenlinna Muut tutkintoon johtavan koulutuksen 1 LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun kaikki toimipaikat. alueella. Ammattikorkeakoulu toimii

Ammattikorkeakoulun kaikki toimipaikat. alueella. Ammattikorkeakoulu toimii Karelia ammattikorkeakoulu LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. YLLÄPITÄJÄN JA HAETUN AMMATTIKORKEAKOULUN PERUSTIEDOT 1.1. Ylläpitäjän nimi Karelia Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

2014 Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Kerava, Porvoo ja Lohja 2018 Espoo, Vantaa ja Hyvinkää

2014 Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Kerava, Porvoo ja Lohja 2018 Espoo, Vantaa ja Hyvinkää HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Laurea-ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Vantaa 1.3. Ylläpitäjän

Lisätiedot

KARELIA/TASO 2014. Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa

KARELIA/TASO 2014. Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa KARELIA/TASO 2014 Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa SISÄLLYSLUETTELO 1. KARELIA/TASO YHTEISET TAVOITTEET 2014 3 2.

Lisätiedot

TKI-STRATEGIA 2013 2016

TKI-STRATEGIA 2013 2016 Lahden ammattikorkeakoulun TKI-STRATEGIA 2013 2016 Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan strategiset linjaukset vuosille 2013 2016 sekä lähiajan toiminnan kehittämisen painopisteet Hyväksytty Lahden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012 sekä taloussuunnitelma 2013 2014 (TSTA 2012)

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012 sekä taloussuunnitelma 2013 2014 (TSTA 2012) Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012 sekä taloussuunnitelma 2013 2014 (TSTA 2012) Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymähallituksessa 17.11.2011 (10 ) Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen Laurea Julkaisut I Laurea Publications Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen PILOTTIPROJEKTI KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA Mabuhay Laurea Laurea Julkaisut I Laurea Publications

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu järjestää pysyvänä toimintana tutkintoon johtavaa koulutusta

Ammattikorkeakoulu järjestää pysyvänä toimintana tutkintoon johtavaa koulutusta HAKEMUS CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Centria ammattikorkeakoulu Oy Centria yrkeshögskola Ab 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

2.2. Ammattikorkeakoulun. opetus ja tutkintokielet. 1.6. Päätoimipiste ja paikkakunnat, Päätoimipiste on Jyväskylä. Pysyvää tutkintoon

2.2. Ammattikorkeakoulun. opetus ja tutkintokielet. 1.6. Päätoimipiste ja paikkakunnat, Päätoimipiste on Jyväskylä. Pysyvää tutkintoon LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN Final 27.9.2013 vrs 034 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

STRA S TE TRA GIA TE GIA 2013-2016

STRA S TE TRA GIA TE GIA 2013-2016 STRATEGIA STRATEGIA 2013-2016 Sisällys 1. Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle... 3 2. Tutkimusyliopisto rakentuu monialaisille vahvuuksille... 5 3. Tutkimusperustainen opetus ja vastuullinen opiskelukulttuuri

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016. hyväksytty hallituksessa 15.2.2012

STRATEGIA 2013-2016. hyväksytty hallituksessa 15.2.2012 STRATEGIA 2013-2016 hyväksytty hallituksessa 15.2.2012 Strategia 2013-2016 2 (19) Sisällys 1. Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle... 3 2. Tutkimusyliopisto rakentuu monialaisille vahvuuksille... 5 3.

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

STRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA KAUDELLE 2007-2010

STRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA KAUDELLE 2007-2010 1 STRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA KAUDELLE 2007-2010 SISÄLTÖ Sivu 1. SUUNNITELMAN TAUSTA JA TARKOITUS 3 2. STRATEGIA 4 2.1. Vaasan yliopiston arvot 4 2.2. Vaasan yliopiston visio 2020 4 2.2.1. Yliopiston

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET LAuREA-AMMATTIkORkEAkOuLuN JuLkAISuSARJA B 32 Elina Ora-Hyytiäinen (toim.) LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 32 Learning by Developing

Lisätiedot

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON HÄMEEN KESÄYLIOPISTON TOIMINTASTRATEGIA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2009-2013 HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 2013 Hämeen kesäyliopisto on alueellinen ympäri vuoden toimiva vapaan sivistystyön oppilaitos, joka on erikoistunut

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2010 2015 YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN

Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2010 2015 YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2010 2015 YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN Saimaan ammattikorkeakoulun arvot Korkeakouluyhteisön jäsenet ovat sitoutuneet seuraaviin arvoihin sekä korkeakouluyhteisön sisällä

Lisätiedot

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 1 Sisällysluettelo 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 2.1 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma... 5 2.2 Maakunnan väestön ja aluetalouden

Lisätiedot

Dokumentoi. Toiminnanohjaus- ja laadunvarmistusjärjestelmä

Dokumentoi. Toiminnanohjaus- ja laadunvarmistusjärjestelmä Toimintaympäristön tarpeet Arvot, tehtävä ja toimintamalli KEHITÄ SUUNNITTELE Dokumentoi ARVIOI TOTEUTA Laadunhallinnan menettelyt Toiminnanohjaus- ja laadunvarmistusjärjestelmä Toiminnanohjaus- ja laadunvarmistusjärjestelmä

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulun STRATEGIAN TOTEUTTAMIS SUUNNITELMA 2013 2016

Lahden ammattikorkeakoulun STRATEGIAN TOTEUTTAMIS SUUNNITELMA 2013 2016 Lahden ammattikorkeakoulun STRATEGIAN TOTEUTTAMIS SUUNNITELMA 2013 2016 Hyväksytty hallituksessa 10.6.2013 Päivitetty 21.10.2013 Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. FUAS-LIITTOUMA JA RAKENTEELLINEN KEHITTÄMINEN...4

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän valtuuston kokouksessa 23.11.2010, 6 Sisällysluettelo 1 Savonian toimintapolitiikka

Lisätiedot