SAVONIAN STRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVONIAN STRATEGIA 2013 2016"

Transkriptio

1 K E H I T T Ä M I S - J A P A L V E L U K E S K U S SAVONIAN STRATEGIA H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun hallitus ( 7) H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymävaltuusto ( 8)

2 Savonian Strategia (15) SISÄLLYS 1 LÄHTÖKOHDAT SAVONIAN STRATEGIALLE Taustaa Savonian strategiakaudelle Savonian toimintapolitiikka STRATEGISET LINJAUKSET Savonia-ammattikorkeakoulun toiminta-ajatus, tehtävä, visio, profiili, painoalat ja arvot Savonian strategiset päämäärät SAVONIAN STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIENTI, SEURANTA, ARVIOINTI JA RAPORTOINTI... 15

3 Savonian Strategia (15) 1 LÄHTÖKOHDAT SAVONIAN STRATEGIALLE 1.1 Taustaa Savonian strategiakaudelle Ammattikorkeakoulut ovat osa eurooppalaista korkeakoulualuetta ja sen keskeinen toimija. Ammattikorkeakouluilta odotetaan laadukkuutta, vaikuttavuutta, tehokkuutta sekä kansainvälisyyttä. Laadun merkitys ammattikorkeakoulujen toiminnassa tulee kasvamaan. Tästä osoituksena ovat lisääntyneet korkeakoulujen ulkoiset ja kansainväliset arvioinnit sekä erilaiset vertailut EU:n alueella. Suomalaista korkeakoulujärjestelmää koskettava ammattikorkeakoulu-uudistus toteutetaan asteittain, siten että rahoitusmalli, toimiluvat ja siihen kuuluvat koulutusvastuut uudistuvat alkaen. Ammattikorkeakoulu-uudistuksen toisessa vaiheessa mahdollisesti vuonna 2015 ammattikorkeakoulujen rahoitus siirtyy valtiolle ja ammattikorkeakouluista tulee itsenäisiä oikeushenkilöitä ja ne muuttuvat osakeyhtiöiksi. Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin uudistuminen ja samanaikainen aloituspaikkojen väheneminen sekä yksikköhinnan aleneminen vaikuttavat siihen, että ammattikorkeakoulut joutuvat tekemään valintoja ja priorisoimaan toimintojaan. Korkeakoulukohtainen profiloituminen ja painoalavalinnat mahdollistavat laadun kehittämisen kohdennetusti. Samalla ne edistävät yhteistyötä korkeakoulujen ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa. Tämän johdosta jo sovitusti Savonia rakentaa sopimuspohjaista kumppanuutta ISAT-yhteistyössä Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa ja vahvistaa kumppanuutta Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa. Lisäksi Väli-Suomen ammattikorkeakoulut (Jyväskylä, Tampere ja Savonia) tarkastelevat keskinäisiä koulutuksen järjestelyjä ja syventävät yhteistyötään koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden lisäämiseksi. Verkostoituminen ja kumppanuudet korkeakoulujen, tutkimus- ja oppilaitosten sekä asiantuntijaorganisaatioiden kanssa aktivoituu ja syvenee entisestään. Taloudellisten resurssien vähetessä on selvää, että ammattikorkeakoulujen toiminta ei voi jatkua nykyisessä laajuudessa, vaan tarvitaan työnjakoa muiden toimijoiden kanssa. Savonian ja Itä-Suomen yliopiston painoalat täydentävät toisiaan Savonia profiloi koulutuksensa vahvasti työelämäläheiseksi. Korkeakouluopetusta ja sen uudistumista tukee Savonian tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI). Savonialla ja Itä-Suomen yliopistolla on toisiaan täydentävät tehtävä ja profiili, mikä osaltaan vahvistaa korkeakoulujen aluevaikuttavuutta. Savonia tiivistää yhteistyötä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa varsinkin energiatekniikan koulutuksen ja tutkimustoiminnan vahvistamiseksi. Lisäksi Savonia jatkaa ja syventää sopimuspohjaista yhteistyötä alueen ammatillisen toisen asteen

4 Savonian Strategia (15) oppilaitosten, erityisesti Savon koulutuskuntayhtymän ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän, kanssa. Viimeaikaisten tutkimusten mukaan suomalaiset suhtautuvat yrittäjyyteen myönteisesti, mutta passiivisesti. Ammattikorkeakoulujen yleinen yrittäjyysilmapiiri on varsin myönteinen ja yrittäjyyttä rohkaiseva. Tämän johdosta yrittäjyyttä tukevaa opetustarjontaa on lisättävä ja monipuolistettava. Korkeakoulupohjaisen yrittäjyyden edistämiselle Savoniassa luodaan menettelyt, joilla kannustetaan ja tarjotaan valmiuksia yrittäjän uralle, synnytetään innovaatioita ja luodaan edellytyksiä yritysten kasvulle. Ammattikorkeakoulujen soveltavalla tutkimus- ja kehittämistyöllä sekä yrityksiä ja elinkeinoelämää lähellä olevalla tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnalla on selkeä rooli ja asema kansallisessa ja kansainvälisessä innovaatio- ja korkeakoulujärjestelmässä. Ammattikorkeakoulut ovat saavuttaneet merkittävän roolin myös yritysten tuote- ja palvelukehityksen kumppaneina. Savoniassa luodaan menettelyt nopeaan ja ketterään kumppanuuteen perustuvaan asiantuntijalähtöiseen TKI-toimintaan, jolla on tilaa tulevaisuudessa, erityisesti pk-yrityskentässä. Toiminnan kansainvälisyyttä kehitetään painoalojen kautta. Savonialla on tutkintokoulutusta kulttuurialalla, liiketalouden alalla, luonnonvara-alalla, matkailu-, ravitsemisalalla, sosiaali- ja terveysalalla sekä tekniikan alalla. Nuorten tutkintoon johtavia koulutusohjelmia on 26. Savonia tarjoaa ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja jatkoopinnoiksi niille opiskelijoille, jotka haluavat suorittaa työelämäläheisen maisterikoulutuksen, jonka tutkintonimike on ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Lisäksi Savonia tarjoaa englanninkielisiä tutkinto-ohjelmia strategiansa mukaisesti. Savonian tulee huomioida strategiatyössään elinikäisen oppimisen haasteet, jotta samalla mahdollistetaan työelämän uusintamista ja tuetaan toimialojen muutosta. Tutkintokoulutusten rinnalle tarjotaan tutkinnon osien ja laajojen osaamiskokonaisuuksien koulutustarjontaa. Lisäksi monimuotoopetusta tarjoamalla entistä kohdennetummin voidaan turvata korkeakoulutuksen alueellista saatavuutta. Savonian strategisissa päämäärissä on otettu huomioon maakunnalliset, alueelliset ja kansalliset kehittämisstrategiat- ja ohjelmat sekä ennakointitiedot koulutuksen ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan suunnasta. Teknologiateollisuus tarvitsee kasvaakseen uusia tuotteita ja yrityksiä, joissa huomioidaan liikkuvuus, koneiden älykkyys ja ympäristömyönteinen teknologia. ETLAn raportissa (2012) jopa suositellaan, että Savoniasta tulisi luoda teknologiateollisuuden insinööri- ja liiketoimintaosaamisen huippuammattikorkeakoulu. Lisäksi samaisessa raportissa tuodaan esille suosituksen omaisesti, että maakunnassa tulee pitää huoli maitokarjatalouden tehokkuudesta ja

5 Savonian Strategia (15) huomioida myös turvallisuusimago. Raportti suosittelee Pohjois-Savossa huomioitavan edellisten lisäksi elintarvikkeiden tuotekehityksestä ja uudesta elintarvikeyrittäjyydestä. Esitetyt suositukset asettavat Savonialle strategisia haasteita. Savonia vuonna 2013 Opiskelijoita on noin 5500 ja työntekijöitä noin 580. Opetusta järjestetään kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Vuosibudjetti on noin 48 Me, josta ulkopuolisen rahoituksen osuus on vajaa 20 %. Savonia-ammattikorkeakoulua ylläpitää Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä, jonka jäsenkunnat ovat Iisalmi, Kiuruvesi, Kuopio, Lapinlahti ja Varkaus. Strategiakausi käsittää ajanjakson , joka on myös opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tehdyn sopimuksen tavoitesopimuskausi. 1.2 Savonian toimintapolitiikka Ammattikorkeakoulun toimintapolitiikassa linjataan koulutuksen, tutkimus- ja kehitystyön, aluekehittämisen, laadun, henkilöstön, talouden ja rahoituksen keskeiset asiakokonaisuudet. Lisäksi toimintapolitiikassa määritellään johtamiseen, kehittämistyöhön, viestintään ja yhteiskuntavastuuseen liittyvät yleiset periaatteet. Yhteiskuntavastuumme kannamme tekemällä perustehtävämme laadukkaasti, tehokkaasti, taloudellisesti, eettisesti, kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja vaikuttavuutta lisäävästi. Koulutus sekä tutkimus- ja kehitystoiminta fokusoituvat valituille painoaloille (Kuva 1). Ne kuvastavat Savonian työelämäläheisen oppimisen ja TKI-toiminnan välistä yhteyttä. Savonia pyrkii painoaloillaan vastaamaan myös globaaleihin haasteisiin, sekä uudistamaan osaamista soveltavan tutkimus- ja kehittämistiedon avulla. Osa painoaloista toteutetaan ISATyhteistyönä (väljästi asutun alueen ikäosaaminen, uusiutuvat energiaratkaisut ja Venäjäosaaminen.

6 Savonian Strategia (15) Kuvio 1. Savonian painoalat. Toiminnan onnistumisen varmistamiseksi panostetaan sisäiseen ja ulkoiseen verkostoitumiseen ja verkostoidutaan myös kansainvälisesti. Savonia toimii verkostoituneena eri korkeakoulujen, yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Kumppanuusyhteistyö jatkuu kumppaneiden kanssa laadittujen sopimusten mukaisesti. Koulutus on työelämäläheistä ja uudistuvaa. Koulutustarjonta vastaa ennakoivasti ja joustavasti työelämän koulutustarpeisiin ja tukee yrittäjyyttä sekä kansainvälistymistä. Koulutuksen saavutettavuutta edistetään monimuotoisilla pedagogisilla toimintatavoilla. Opiskelijalle mahdollistetaan yksilölliset ja joustavat opintopolut. Koulutusta tukee vahva TKIyhteys erityisesti painoalojen kautta sekä kansallinen ja kansainvälinen verkostoyhteistyö. Työelämää simuloivat oppimisympäristöt ja autenttiset oppimisympäristöt lisäävät opiskelun laadukkuutta. TKI-toiminta toteutetaan pääosin valituilla painoaloilla. Painoalojen kärjet tuottavat uutta tarvelähtöistä, soveltavaa tutkimustietoa, joka hyödyttää elinkeinoelämää sekä ammattikorkeakoulutusta. Osaamisen vienti ja alueen elinkeinoelämää palveleva maksullinen palvelutoiminta on taloudellisesti kannattavaa. Samalla se tukee ammattikorkeakoulun koulutusta ja TKI-toimintaa.

7 Savonian Strategia (15) Laatupolitiikkansa mukaisesti Savonian toiminnan ohjaaminen ja johtaminen perustuvat todennettuun tietoon ja jatkuvaan toiminnan parantamiseen, ammattikorkeakoulun perustehtävien erinomaiseen toteutukseen, opiskelijoiden ja henkilöstön työhyvinvointia edistävään toimintakulttuuriin sekä yhdessä sovittuihin laatutavoitteisiin. Laadun arviointi perustuu todennettuihin näyttöihin. Henkilöstöjohtamisen avulla toimintaa ohjataan strategisten painopistealueiden suuntaisesti huolehtimalla osaamisesta ja henkilöstön työhyvinvoinnista. Pitkäjänteisellä henkilöstösuunnittelulla ja yhteistoiminnallisilla toimintatavoilla tuetaan Savonian menestymistä ja eheyttä. Kannustava ja valmentavaan johtamisotteeseen perustuva osallistava johtaminen luo edellytykset hallitulle muutokselle ja innovatiiviselle toiminnalle. Talouden ja rahoituksen ohjaus tukee strategisten päämäärien toteutumista. Talouden suunnittelu, seuranta ja ennakointi on systemaattista, ja se tukee Savonian terveen talouden periaatteita. Toimitilaratkaisut toteutetaan taloudellisesti ja kustannustehokkaasti. Johtaminen on läpinäkyvää ja näyttöön perustuvaa. Strateginen johtaminen pohjautuu toteutettuun skenaariotyöhön, ennakointitietoihin sekä toimintaympäristön heikkoihin signaaleihin. Verkostojohtamisella tuetaan alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten kumppanuuksien kehittymistä ja tavoitteisiin pääsyä ja hyödynnetään sekä kumppanuuksien että verkostojen tuomat mahdollisuudet. Osaamisen johtamisella varmistetaan henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaamisen kehittyminen valittujen strategisten painopisteiden mukaisesti. Viestintää toteutetaan oikea-aikaisesti ja avoimesti niin organisaation sisällä kuin myös kumppaneiden ja medioiden suuntaan. Aktiivisen muutosviestinnän avulla rakennetaan ja tuetaan asiantuntijaorganisaation monipuolista tiedonjakamista. Viestinnän avulla rakennetaan positiivista julkisuuskuvaa, lisätään Savonian toiminnan, profiilin sekä painoalojen tunnettuutta ja vahvistetaan kumppanuuksia. Yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa viestinnällä lisätään koulutuksen vetovoimaa ja elinkeinoelämän kanssa tehtävän yhteistyön tunnettuutta.

8 Savonian Strategia (15) 2 STRATEGISET LINJAUKSET 2.1 Savonia-ammattikorkeakoulun toiminta-ajatus, tehtävä, visio, profiili, painoalat ja arvot Savonian toiminta-ajatus Savoniasta lähtee maakuntaan ja maailmalle monipuolisia osaajia yhteiskunnan eri tehtäviin. Savonian asiantuntija- ja käyttäjälähtöisellä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla lisätään tuottavuutta ja synnytetään uutta osaamista. Savonian tehtävä Savonia-ammattikorkeakoulu toimii strategisessa ISAT-kumppanuudessa Kareliaammattikorkeakoulun kanssa. Ammattikorkeakoulut kehittävät Itä-Suomen hyvinvointia, sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja osaamiseen perustuvaa kilpailukykyä yhteistyössä alueen kaupunki- ja innovaatiokeskittymien kanssa. Savonia tekee alueellaan strategista yhteistyötä myös Itä-Suomen yliopiston kanssa. Savonia jatkaa ja syventää sopimuspohjaista yhteistyötä alueen ammatillisen toisen asteen oppilaitosten kanssa. Savonian visio Savonia luo tulevaisuutta ja osaamista verkostoituneena ja vastuullisesti Savonian profiili Ammattikorkeakoulu edistää oman toiminta-alueensa ja Itä-Suomen työ-, elinkeino- ja kulttuurielämän sekä yksilöiden osaamista, vuorovaikutusta ja kansainvälistymistä. Työelämäläheinen Savonia profiloituu opetusta tukevaa tk-toimintaa painottavana sekä kasvuyrittäjyyttä ja innovointia edistävänä korkeakouluna, jossa opiskelijat ja henkilöstö ovat ammattikorkeakouluyhteisön aktiivisia kehittäjiä. Kansainvälistyvä tk-toiminta on vaikuttavaa ja Savonia pyrkii painoaloillaan vastaamaan myös globaaleihin haasteisiin. Savonian painoalat - Alkutuotanto ja elintarvikkeet - Integroitu tuotekehitys - Energia, ympäristö ja turvallisuus o Uusiutuvat energiaratkaisut (ISAT-painoala) - Käyttäjälähtöiset hyvinvointipalvelut o Väljästi asutun alueen ikäosaaminen (ISAT-painoala) - Venäjä-osaaminen (ISAT-painoala)

9 Savonian Strategia (15) Ammattikorkeakoulun eettiset periaatteet ja arvot Savonian toiminta on eettistä ja se ilmentyy valituissa arvoissa. Tämä vaatii paljon, mutta antaa vielä enemmän. Yhteisöllisyys yksilöllisyyttä kunnioittaen Meiltä valmistuu yhteistyötaitoisia, yksilöllisiä tulevaisuuden osaajia ja kehittäjiä. Henkilöstömme ja opiskelijoiden yhteisöllinen toiminta perustuu keskinäiseen luottamukseen ja aitoon vuoropuheluun. Vastuullinen tuloksellisuus Vastuullisina toimimme tuloksellisesti. Meillä on aito halu kehittää toimintaamme ja työ- ja elinkeinoelämää sekä kannustaa itseämme kohti erinomaisia suorituksia niin koulutuksessa kuin tutkimus- ja kehittämistyössäkin. Tavoitteellinen yhteistyö Yhteistyömme ei tunne rajoja kansallisuuksien, yksilöiden, organisaatioiden tai henkilöstöryhmien välillä. Savonialaiset muodostavat yhteisöllisen koulutus- ja kehittämisverkoston yhteistyötä tukien. 2.2 Savonian strategiset päämäärät Savonian strategisissa päämäärissä kuvataan Savonian kannalta kaikkein keskeisimpiä asioita, joiden tulee toteutua vuosina Strategia koostuu neljästä strategisesta päämäärästä. Päämäärät ovat samalla strategisia näkökulmia, joille kullekin on asetettu kolme kriittistä menestystekijää. Menestystekijät ovat niitä asioita, joissa on ehdottomasti onnistuttava, jotta asetetut strategiset päämäärät saavutetaan. Ne ovat asioita, joiden mukaan OKM, ylläpitäjät, opiskelijat ja asiakkaat mittaavat toiminnan erinomaisuutta. Vision ja arvojen todentuminen mitattavaan muotoon toteutuu kriittisissä menestystekijöissä ja niiden toteutumista mittaavissa mittareissa.

10 Savonian Strategia (15) Kuvio 2. Savonia-ammattikorkeakoulun strategian lähtökohdat. Savonia kouluttaa tulevaisuuden osaajia Tulevaisuuden osaajia koulutetaan ennakoivasti ja joustavasti Savonian koulutustarjonta vastaa ennakoivasti ja joustavasti työelämän koulutustarpeisiin. Työelämän ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin vastaaminen edellyttää tutkintorakenteen joustavuutta ja monipuolista avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaa. Opiskelu on yhä enemmän aikaan ja paikkaan sitomatonta ja myös informaali oppiminen tulee huomioida osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa. Opiskelupolkujen joustavuutta lisätään monimuotoisuutta vahvistaen. Opiskelijat ja opiskelun eteneminen ovat keskiössä Kilpailu motivoituneista opiskelijoista kovenee. Savonian OIS-ajattelun (Open Innovation Space) tavoitteena on profiloida Savonia työelämäläheiseksi ja työelämää kehittäväksi ja uudistavaksi ammattikorkeakouluksi.

11 Savonian Strategia (15) Opiskeluprosessien tehokkuutta lisätään ja opiskeluun liittyviä tukitoimia ja -palveluja tehostetaan opintojen etenemisen varmistamiseksi ja koulutuksen laadun turvaamiseksi. Opiskelijan ohjausta kehitetään kokonaisvaltaisen ohjauksen näkökulmasta painottuen ammatilliseen opintojen ohjaukseen. Opiskelijahyvinvointiin kiinnitetään huomio ja kehitetään varhaisen puuttumisen tapoja. Toiminnassa verkostoidutaan ammatillisesti yli rajojen Savonian työelämäläheinen opetus (OIS) tarvitsee tuekseen koulutusaloja tukevan kumppanuusverkoston yritysten ja muun työelämän kanssa huomioiden myös kansainväliset kumppanuudet. Kansainväliset kumppanuudet tarjoavat mahdollisuuden intensiivikursseihin, kaksoistutkintoihin tai kansainvälisiin tutkinnon osiin. Kansainvälinen korkeakoulu- ja elinkeinoelämäyhteistyö avaa ovia kansainvälisiin vaikuttaviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Savonia on valinnut Venäjä-osaamisen yhdeksi ISAT-painoaloista. Venäjän lisäksi avainkumppanuuksia on EU-maihin, Kiinaan ja Afrikkaan. Osaamisen viennissä tavoitteena on ensisijaisesti lisätä ammattikorkeakoulun henkilöstön osaamista, ja vasta toissijaisesti luoda osaamisen viennistä liiketoimintaa. Savonia lisää elinkeinoelämän kilpailukykyä Painoalat tuottavat uutta luovaa osaamista Monialaiset painoalat tuottavat uutta osaamista ja uusia palveluita alueelle, edistävät työ- ja elinkeinoelämän kilpailukykyä verkostoja ja kumppanuuksia hyödyntäen. Määräävänä tekijänä on tuottaa käytännöllisesti hyödyllistä tietoa ja osaamista. Savonia hakee painoalojensa TKIkärkien kautta yhä vahvempaa asemaa ammattikorkeakoulujen soveltavassa TK-toiminnassa. Erityisesti painoaloilla on TKI-rahoituksessa rohkeasti käännettävä katseet kansainvälisiin lähteisiin ja verkostoihin. Painoalat tekevät tunnetuksi ja uudistavat Savonian työelämäläheistä koulutusta ja TKItoimintaa kansallisessa ja kansainvälisessä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioympäristössä. Toimimme tiiviissä yritys-, työ- ja elinkeinoelämäyhteistyössä, joka perustuu kumppanuustoimintamallin syventämiseen.

12 Savonian Strategia (15) Toiminta tukee yrittäjyyttä, edistää innovaatioita ja yritysten kasvua Yrittäjyys on entistä näkyvämpi osa Savonian asiantuntijalähtöistä opiskelija- ja ammattikorkeakoulukulttuuria. Se houkuttelee entistä enemmän pk- ja mikroyrityksiä TKIyhteistyöhön Savonian henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. Pk-yrityksiä ja elinkeinoelämää lähellä olevalla tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnalla on selkeä rooli ja asema ammattikorkeakoulun toiminnassa ja henkilöstön työssä. Savonia on saavuttanut luontevan roolin yritysten tuote- ja palvelukehityksen tutkimus- ja kehittämiskumppaneina ja edistänyt uusien oivallusten syntyä. Kumppanuuteen perustuvalla asiantuntijalähtöisellä TKI-toiminnalla on tilaa ja tarvetta. Koulutuksen ja TKI-toiminnan laatua parannetaan Opiskelun sisällöllinen ja menetelmällinen kehittäminen on yhä merkityksellisempää ja opiskelijoiden monimuotoinen palaute on tärkeä kehittämisen väline. Opiskeluprosessin tehokkuutta mitataan systemaattisesti ja toiminta järjestetään siten, että opintojen läpäisytavoite toteutuu. Henkilöstön sitoutumista koulutuksen ja TKI-toiminnan laadun kehittämiseen kannustetaan ja tuetaan. Savonia osallistuu aktiivisesti ulkoisiin laatuarviointeihin ja vertailukehittämiseen toimintansa uudistamiseksi. Savoniassa toteutuu Korkeakoulujen arviointineuvoston ulkoinen auditointi vuonna Kansainvälisyys eri muodoissa kertoo koulutuksen ja TKI-toiminnan laadusta. Henkilöstön laatutietoisuutta ja osaamista kasvatetaan. Opiskelijoiden laatuvaikuttamista lisätään. Seurantaa ja arviointia tukevaa tiedontuotantoa tehostetaan. Kumppaneiden kanssa toteutetaan laadunarviointeja sekä vertailukehittämistä. TKI-toiminnan vaikuttavuus nousee keskeiseksi TK-tehtävän laadun kuvaajaksi. Uuden osaamisen ja tiedon laatua arvioidaan käytön yhteydessä omassa sovellus- ja käyttöalueessaan. Määrällisen tiedon lisäksi TKI-toiminnan vaikuttavuudesta kerätään systemaattisesti palautetietoa sidosryhmiltä. Maksullisen palvelutoiminnan asiakaspalautteen hyödyntämistä systematisoidaan.

13 Savonian Strategia (15) Yhteisö luo uuden Savonian Savoniassa on työn ilo ja yhteisöllinen toimintakulttuuri Esimiestyössä korostuu asiantuntijaorganisaation johtamisen tavoitteet, tarpeet ja työn sujumisen tukeminen toimintaedellytyksiä mahdollistaen. Lähijohtamisessa keskiössä on työhyvinvoinnista huolehtiminen. Työtä ohjataan ja dialogiin panostetaan siten, että työn ilo ja mielekkyys säilyvät. Johtaminen on avoimeen vuorovaikutukseen ja oikeudenmukaisuuteen perustuvaa. Työkulttuuri on vahvaan yhteistyöhön ja osaamisen jakamiseen perustuvaa. Toimintatavat ja tiimien ja yksilöiden tavoitteet uudistetaan läpi organisaation siten, että ne mahdollistavat yhteistoiminnallisen työskentelyn ja edistävät yhteisöllisyyttä. Henkilöstöä palkitaan erinomaisesta toiminnasta ja työsuorituksista. Työtä tehdään ajan ja paikan suhteen joustavasti eri elämäntilanteet huomioiden. Työn mielekkyys turvataan selkeillä mutta monipuolisilla työnkuvilla ja mahdollistamalla työuralla kehittyminen. Osaaminen on tunnustettua ja uudistavaa Henkilöstön osaamisen kehittäminen perustuu osaamistarpeiden ennakointiin, osaamisen arviointiin ja hyvään henkilöstösuunnitteluun strategian mukaisesti. Jokainen savonialainen huolehtii oman ja tiiminsä osaamisensa kehittämisestä asiantuntijayhteisönsä jäsenenä. Työyhteisöissä innovatiivisuutta arvostetaan ja siihen kannustetaan. Esimerkillinen toiminta läpäisee koko Savonian. Savoniassa ymmärretään monimuotoisuuden ja kumppanuuksien merkitys osaamisen jakamisessa ja kehittämisessä. Muutosten jatkuvuus ymmärretään ja muutoksia hallitaan ennakoiden ja yhdessä sovitusti. Vuorovaikutus ja viestintä tukevat osaamisen jakamista ja muutosten onnistumista. Eri sukupolvien, etnisten kulttuurien, ammattikulttuurien ja kumppanuuksien erot ja osaaminen nähdään resursseina, jotka mahdollistavat yksilön oppimisen sekä yhteisön ja alueen kehittämisen. Ennakkoluuloton asenne sekä tarkoituksenmukainen toiminta lisäävät henkilöstön kykyä reagoida esiin tuleviin haasteisiin. Johtaminen tukee tuottavaa työtä Johtaminen on yhteisesti asetettuihin tavoitteisiin ja toiminnan jatkuvaan arviointiin perustuvaa. Tuloksentekokykyyn kannustetaan ja hyvistä tuloksista palkitaan näyttöihin

14 Savonian Strategia (15) perustuen. Johtaminen toteutuu läpinäkyvästi. Itseohjautuvuutta korostetaan ja prosessien rajapinnoissa tapahtuva toiminta perustuu luottamukselliseen yhteistyöhön ja osaamisen arvostamiseen. Esimiestyössä toteutuu suunnitelmallisuus sekä tavoitteellinen toiminta työn tuottavuuden lisäämiseksi niin perustehtävissä kuin tukipalveluissa. Savonian muuttuu OKM:n suuntaamana ja lain muutoksen myötä itsenäiseksi oikeushenkilöksi (osakeyhtiöksi) strategiakauden aikana. Johtaminen ja päätöksentekomalli muuttuvat osakeyhtiömallin toimivuutta tukevaksi. Toiminnan ja talouden uusi suunnittelu- ja toteutustapa ohjaa ja auttaa uuden toimiluvan mukaisten velvoitteiden ja vastuiden toteuttamisessa. Savonian sisäiset johtamisjärjestelmää tukevat tulossopimukset ja palvelusopimukset, sisäinen valvonta ja tarkastus sekä riskien hallinta tukevat tavoitteiden toteuttamista. Savonia turvaa terveen ja kestävän pohjan toiminnalle Talous pidetään terveenä Terve talous perustuu hyvään kannattavuuteen, vahvaan rahoitusrakenteeseen ja hyvään maksuvalmiuteen. OKM:n uusi ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli on keskeinen väline toiminnan ja talouden suunnittelussa, toteutuksen ohjaamisessa, seurannassa ja arvioinnissa. Mallia sovelletaan tukemaan Savonian vahvuusalueita. Rahoitusmallissa painotetaan koulutusalakohtaista rahoitusta siten, että sillä vauhditetaan Savonian koulutusvastuumallin mukaisten alojen kehittymistä. Samalla vahvistetaan alueen suhteellista kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyä. Yrityksiä ja julkisia toimijoita palveleva Savonia tuottaa entistä enemmän maksullisia TKIpalveluja ja -tuotteita optimaalisen arvon tuottamiseksi asiakkaille. Lisäksi etsitään aktiivisesti ja ketterästi TKI-toiminnan rahoitusta ja keinoja niiden hankkimiseksi. Taloutta hallitaan kokonaisvaltaisesti Savonian talouden ja rahoituksen ohjaus on harkittua ja tuotettava taloustieto on luotettavaa. Ajantasaista talous- ja toimintatietoa yhdistäen voidaan tietoa hyödyntää tehokkaasti ja ennakoivasti.

15 Savonian Strategia (15) Terveen talouden periaatteiden mukaisesti talouden hallinnan avulla varmistetaan täysimääräinen perusrahoitus. Turvataan koulutuksen ja TKI-toiminnan laadukkuus. Taataan opettajien osaamisen kehittyminen ja lisätään toiminnan kustannustehokkuutta. Resursseja kohdennetaan oikein ja tehokkaasti toiminnan perusteltujen ja tavoitteita edistävien tarpeiden mukaisesti. Talous tukee henkilöstörakennetta ja osaamista, joka on Savoniassa määriteltyjen tavoitteiden mukainen. Toiminnan taloudellisuuden ja tehokkuuden parantamiseksi lisätään henkilöstön kustannustietoisuutta. Tilat tukevat toimintaa Lähtökohtana on määrällisesti ja laadullisesti toimintaa tukevat sekä käytön ja talouden kannalta optimaaliset tila- ja laiteratkaisut. Tavoitteena on toimitilojen yhteiskäyttöisyyden lisääminen oman toiminnan sisällä ja muiden toimijoiden kanssa. Talouden, rahoituksen ja toimitilojen riskien hallintaa ja riskiarviointeja lisätään. Pitkän tähtäimen tilaratkaisut perustuvat strategiatyyppiseen tilaselvitystyöhön ja sen antamiin tuloksiin. Tilaratkaisuja ja tilakustannuksia tarkastellaan riskien hallinnan näkökulmasta. 3 SAVONIAN STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIENTI, SEURANTA, ARVIOINTI JA RAPORTOINTI Savonian strategian käytäntöön vienti toteutetaan strategian toteutusohjelman avulla. Toteusohjelman hyväksyy Savonia-ammattikorkeakoulun sisäisen hallitus. Toteustusohjelma sisältää strategiset päämäärät ja kriittiset menestystekijät, tavoitteet, keinot, seuranta- ja arviointimenetelmät ja mittarit. Lisäksi määritellään vastuutoimijat ja tarvittavat resurssit. Strategiaa seurataan ja arvioidaan strategisen tuloskortin avulla. Tuloskortti laaditaan toiminta- ja taloussuunnittelun yhteydessä. Strategian raportointi toteutuu osana kuntayhtymän vuosikelloon kirjattuja raportointipisteitä. Lisäksi strategian toteutumisesta laaditaan tarvittavat yhteenvedot eri tahoille, kuten opetus- ja kulttuuriministeriö tai muut viranomaistahot.

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit 1. LAATUKULTTUURI JA LAADUNHALLINNAN KOKONAISUUS Laadunhallinta osana koulutuksen järjestäjän johtamisjärjestelmää toiminnan ohjausta ja toimintaa 1.1 Laadunhallinta ei kytkeydy johtamisjärjestelmään.

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

TAMKin strategia kohti vuotta Hyväksytty Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa

TAMKin strategia kohti vuotta Hyväksytty Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa TAMKin strategia kohti vuotta 2020 Hyväksytty Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 12.2.2016 TAMKin strategia kohti vuotta 2020 1. TAMKin strategian tausta Tampereen ammattikorkeakoulu käynnisti

Lisätiedot

SAVONIAN STRATEGIA

SAVONIAN STRATEGIA HALLINTOPALVELUT SAVONIAN STRATEGIA 2017 2020 SUOMEN VAIKUTTAVIN AMMATTIKORKEAKOULU 2020 HYVÄKSYTTY: Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n hallitus 15.2.2016 ( 6) Savonian Strategia 2017 2020 2 (11) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki Innovaatioammattikorkeakoulun strategiset lähtökohdat Sinimaaria Ranki 2.9.2008 1 Taustalla vaikuttavat talouden muutosvoimat Informaatiokumous Ennuste: puolet maailmankaupasta immateriaalikauppaa Tuotanto

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti.

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Turun

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

AMK kysely/haastattelut ja työpaja 12.9. 2012 - otteita matkan varrelta

AMK kysely/haastattelut ja työpaja 12.9. 2012 - otteita matkan varrelta AMK kysely/haastattelut ja työpaja 12.9. 2012 - otteita matkan varrelta 6.11.2012 Jaana Kullaslahti, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ulla Nuutinen, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Lapin alueella on suuri tarve

Lisätiedot

SIVISTYSPOLIITTISEN MINISTERIRYHMÄN LINJAUKSET KOSKIEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSTARJONNAN VÄHENTÄMISTÄ VUODESTA 2013 ALKAEN

SIVISTYSPOLIITTISEN MINISTERIRYHMÄN LINJAUKSET KOSKIEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSTARJONNAN VÄHENTÄMISTÄ VUODESTA 2013 ALKAEN LIITE 3 29.9.2011 SIVISTYSPOLIITTISEN MINISTERIRYHMÄN LINJAUKSET KOSKIEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSTARJONNAN VÄHENTÄMISTÄ VUODESTA 2013 ALKAEN Taustaa Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen TAMPERE3: VISIO 2025 Visiona on synnyttää tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä uusi kansainvälisesti vaikuttava tiedeyliopisto, joka luo uutta osaamista ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaisiin

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen rahoitus. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011

Ammattikorkeakoulujen rahoitus. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Ammattikorkeakoulujen rahoitus Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Hallitusohjelma Korkeakoulutuksen laatua, tehokkuutta, vaikuttavuutta ja kansainvälistymistä

Lisätiedot

Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus

Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus Toiminnanjohtaja Riitta Rissanen, Arene ry 17.8.2016 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 26.8.2016 Ajankohtaista Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Lapin alueella on suuri

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Arene ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Riitta Rissanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto 6.4.2016

Ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto 6.4.2016 Ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto 6.4.2016 Miksi ammatillisen koulutuksen reformi tarvitaan? Toimintaympäristön nopea ja laajamittainen muutos teknologinen kehitys: digitalisaatio,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pähkinänkuoressa Toiminta alkanut 1992 Vakinaistettu 1996 Opiskelijoita yli 4000 Henkilökuntaa yli 400 Koulutusaloja

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa

Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ry:n strategia vuosille 2016 2020 Hyväksytty Arenen kevätvuosikokouksessa 17.3.2016

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä Rehtori Veli-Matti Tolppi

Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä Rehtori Veli-Matti Tolppi Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä 15.10.2008 Rehtori Veli-Matti Tolppi päivitetty 29.3.2011 Yhtymähallituksen käsittely 12.4.2011 Savonia-ammattikorkeakoulun osaamislähtöinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari 15.9.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Mitä arvioinnin jälkeen? Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa tämän vuoden

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Tavoitteena innovatiivinen insinöörin ammattitaito

Tavoitteena innovatiivinen insinöörin ammattitaito Tavoitteena innovatiivinen insinöörin ammattitaito Insinöörikoulutuksen foorumi 2012 TkT Olli Mertanen ja KTT Liisa Kairisto-Mertanen Innovaatiopedagogiikan avulla pyritään tuottamaan ammattitaitoa, joka

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia.

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE DIAKONIA AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Korkeakoulujen rooli alueellisen innovaatiotoiminnan kehittämisessä

Korkeakoulujen rooli alueellisen innovaatiotoiminnan kehittämisessä Korkeakoulujen rooli alueellisen innovaatiotoiminnan kehittämisessä Turo Kilpeläinen Toimitusjohtaja/rehtori Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy turo.kilpelainen@kamk.fi 044 7101 600 1 Suomalainen korkeakoululaitos

Lisätiedot

Suomen työelämä Euroopan parhaaksi vuoteen 2020 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMIEN KOKOUS

Suomen työelämä Euroopan parhaaksi vuoteen 2020 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMIEN KOKOUS Suomen työelämä Euroopan parhaaksi vuoteen 2020 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMIEN KOKOUS 25.8.2015 31.5.2012 1.1.2013 Työelämästrategia Visio Suomen työelämä Euroopan paras

Lisätiedot

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja PHKKn visio 2017 Olemme oppimisen ja kestävän uudistamisen kansainvälinen

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa

Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa Suomen korkeakoulujen kestävän kehityksen foorumi: kestävän kehityksen edistäminen korkeakoulujen toiminnassa Tampere 6.4.2016 Riina Vuorento Ohjauksen muodot

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä. Valtiosihteeri Heljä Misukka Opetus- ja kulttuuriministeriö 9.12.2010

Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä. Valtiosihteeri Heljä Misukka Opetus- ja kulttuuriministeriö 9.12.2010 Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä Valtiosihteeri Heljä Misukka Opetus- ja kulttuuriministeriö 9.12.2010 Tavoitteita OKM:n tulevaisuuskatsauksesta Työvoiman saatavuuden turvaaminen Koulutustason

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 4. METSÄENERGIAFOORUMI Eväitä energiseen tulevaisuuteen 23.11.2010 Katse tulevaan, Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyö metsäbioenergiassa.

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPO-päivä 10.11.2016 Eeva-Leena Forma opetuksen kehittämispäällikkö Opiskelijalähtöinen Korkeakoululähtöinen työn opinnollistaminen Työpaikkalähtöinen OPISKELIJALÄHTÖINEN

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ Petri Haltia Osataan!-seminaari 27.9.2012 KESU 2011-2016: KORKEAKOULUJEN AIKUISKOULUTUKSELLA LAAJENNETAAN JA PÄIVITETÄÄN OSAAMISTA Lähtökohtia Lähes kolmasosalla korkeakouluihin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13

Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13 Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13 Mitä teemme Vapaaehtoislähtöinen Pro-toiminta Asiakaslähtöiset palvelut Vaikuttaa Organi- saatio Vaikutusjohtaminen Organi- saatio = Yhteiskunnallinen ongelma

Lisätiedot

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Omistajakuntien maantieteellinen pinta-ala: 9310 km2 (vrt. Uusimaa

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Uusi Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Pyrkimyksenä Lapin yliopiston Lapin ammattikorkeakoulun

Pyrkimyksenä Lapin yliopiston Lapin ammattikorkeakoulun Lapin korkeakoulukonserni on Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun strateginen liittouma, jonka avulla korkeakoulut kykenevät tarjoamaan opiskelijoille, henkilökunnalleen ja ympäröivälle yhteiskunnalle

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa Mineraaliverkosto 16.2.2017 Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Korkeakoulutus- ja tutkimus 2030 - visiotyö Visiotyön tarkoituksena

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma 2013-2020 Tiivistelmä JOHDANTO Tämä dokumentti on Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman tiivistelmä ja koskee kautta 2013-2020. Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

LAUSUNTO 20.1.2016 VIITE; LAUSUNTOPYYNTÖ OKM 077:00/2014 11.12.2015

LAUSUNTO 20.1.2016 VIITE; LAUSUNTOPYYNTÖ OKM 077:00/2014 11.12.2015 LAUSUNTO Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry Pohjoinen Makasiinikatu 7 A 2 00130 HELSINKI www.arene.fi 20.1.2016 VIITE; LAUSUNTOPYYNTÖ OKM 077:00/2014 11.12.2015 ASIA: LAUSUNTOPYYNTÖ OPETUS-

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku Kansainvälistymisen haasteet Marja-Liisa Niemi 25.11.2010 TerveysNet, Turku Tausta ja tavoitteet Hallitusohjelma "Korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle luodaan kansallinen strategia, jolla opiskelijoiden,

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Science with Arctic attitude

Science with Arctic attitude 1 Science with Arctic attitude Oulun yliopiston strategia 2016 2020 Strategian julkistus 4.2.2016 2 Tuotamme uutta tietoa kestävämmän, terveemmän älykkäämmän ja humaanimman maailman rakentamiseksi Globaaleja

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Koulutuksen ja osaamisen kärkihankkeet 1. Uudet oppimisympäristöt

Lisätiedot

Bolognan prosessi vuoteen 2020

Bolognan prosessi vuoteen 2020 Bolognan prosessi vuoteen 2020 LEUVENIN KOMMUNIKEA prosessia jatketaan vuoteen 2020 ministerikokoukset kolmen vuoden välein (seuraava Bukarest, 27.- 28.4.2012) seurantaryhmä laatii ensimmäisen työsuunnitelman

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

I Lapin korkeakoulukonsernin sopimus

I Lapin korkeakoulukonsernin sopimus I Lapin korkeakoulukonsernin sopimus 1. Korkeakoululaitoksen yhteiset tavoitteet Lapin korkeakoulukonsernissa Lapin korkeakoulukonserni ja sen korkeakoulut, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto

Lisätiedot

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 2 Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 3 Karelia-ammattikorkeakoulu - Ylläpitäjänä Karelia Ammattikorkeakoulu Oy - Kampukset: Sirkkala, Tikkarinne,

Lisätiedot

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö 22.1.2013 Tänään kuulette... 1. Riistatiedon merkityksestä riistakonsernin strategiassa riistatieto

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto 27.1.2016

Ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto 27.1.2016 Ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto 27.1.2016 Koulutuksen ja osaamisen kärkihankkeet 1. Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin 2. Toisen asteen ammatillisen

Lisätiedot

Savoniaammattikorkeakoulu. alueellisena luonnonvara-alan kehittäjänä

Savoniaammattikorkeakoulu. alueellisena luonnonvara-alan kehittäjänä Savoniaammattikorkeakoulu alueellisena luonnonvara-alan kehittäjänä Kati Partanen, Lehtori (Maatilatalous) Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman vastuuopettaja Savonia-ammattikorkeakoulu Toimintaa vuodesta

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tällä sopimuksella Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Matkailualan tutkin1us- ja koulutusinstituutti sopivat instituutin tavoitteista,

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot