SAVONIAN STRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVONIAN STRATEGIA 2013 2016"

Transkriptio

1 K E H I T T Ä M I S - J A P A L V E L U K E S K U S SAVONIAN STRATEGIA H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun hallitus ( 7) H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymävaltuusto ( 8)

2 Savonian Strategia (15) SISÄLLYS 1 LÄHTÖKOHDAT SAVONIAN STRATEGIALLE Taustaa Savonian strategiakaudelle Savonian toimintapolitiikka STRATEGISET LINJAUKSET Savonia-ammattikorkeakoulun toiminta-ajatus, tehtävä, visio, profiili, painoalat ja arvot Savonian strategiset päämäärät SAVONIAN STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIENTI, SEURANTA, ARVIOINTI JA RAPORTOINTI... 15

3 Savonian Strategia (15) 1 LÄHTÖKOHDAT SAVONIAN STRATEGIALLE 1.1 Taustaa Savonian strategiakaudelle Ammattikorkeakoulut ovat osa eurooppalaista korkeakoulualuetta ja sen keskeinen toimija. Ammattikorkeakouluilta odotetaan laadukkuutta, vaikuttavuutta, tehokkuutta sekä kansainvälisyyttä. Laadun merkitys ammattikorkeakoulujen toiminnassa tulee kasvamaan. Tästä osoituksena ovat lisääntyneet korkeakoulujen ulkoiset ja kansainväliset arvioinnit sekä erilaiset vertailut EU:n alueella. Suomalaista korkeakoulujärjestelmää koskettava ammattikorkeakoulu-uudistus toteutetaan asteittain, siten että rahoitusmalli, toimiluvat ja siihen kuuluvat koulutusvastuut uudistuvat alkaen. Ammattikorkeakoulu-uudistuksen toisessa vaiheessa mahdollisesti vuonna 2015 ammattikorkeakoulujen rahoitus siirtyy valtiolle ja ammattikorkeakouluista tulee itsenäisiä oikeushenkilöitä ja ne muuttuvat osakeyhtiöiksi. Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin uudistuminen ja samanaikainen aloituspaikkojen väheneminen sekä yksikköhinnan aleneminen vaikuttavat siihen, että ammattikorkeakoulut joutuvat tekemään valintoja ja priorisoimaan toimintojaan. Korkeakoulukohtainen profiloituminen ja painoalavalinnat mahdollistavat laadun kehittämisen kohdennetusti. Samalla ne edistävät yhteistyötä korkeakoulujen ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa. Tämän johdosta jo sovitusti Savonia rakentaa sopimuspohjaista kumppanuutta ISAT-yhteistyössä Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa ja vahvistaa kumppanuutta Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa. Lisäksi Väli-Suomen ammattikorkeakoulut (Jyväskylä, Tampere ja Savonia) tarkastelevat keskinäisiä koulutuksen järjestelyjä ja syventävät yhteistyötään koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden lisäämiseksi. Verkostoituminen ja kumppanuudet korkeakoulujen, tutkimus- ja oppilaitosten sekä asiantuntijaorganisaatioiden kanssa aktivoituu ja syvenee entisestään. Taloudellisten resurssien vähetessä on selvää, että ammattikorkeakoulujen toiminta ei voi jatkua nykyisessä laajuudessa, vaan tarvitaan työnjakoa muiden toimijoiden kanssa. Savonian ja Itä-Suomen yliopiston painoalat täydentävät toisiaan Savonia profiloi koulutuksensa vahvasti työelämäläheiseksi. Korkeakouluopetusta ja sen uudistumista tukee Savonian tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI). Savonialla ja Itä-Suomen yliopistolla on toisiaan täydentävät tehtävä ja profiili, mikä osaltaan vahvistaa korkeakoulujen aluevaikuttavuutta. Savonia tiivistää yhteistyötä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa varsinkin energiatekniikan koulutuksen ja tutkimustoiminnan vahvistamiseksi. Lisäksi Savonia jatkaa ja syventää sopimuspohjaista yhteistyötä alueen ammatillisen toisen asteen

4 Savonian Strategia (15) oppilaitosten, erityisesti Savon koulutuskuntayhtymän ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän, kanssa. Viimeaikaisten tutkimusten mukaan suomalaiset suhtautuvat yrittäjyyteen myönteisesti, mutta passiivisesti. Ammattikorkeakoulujen yleinen yrittäjyysilmapiiri on varsin myönteinen ja yrittäjyyttä rohkaiseva. Tämän johdosta yrittäjyyttä tukevaa opetustarjontaa on lisättävä ja monipuolistettava. Korkeakoulupohjaisen yrittäjyyden edistämiselle Savoniassa luodaan menettelyt, joilla kannustetaan ja tarjotaan valmiuksia yrittäjän uralle, synnytetään innovaatioita ja luodaan edellytyksiä yritysten kasvulle. Ammattikorkeakoulujen soveltavalla tutkimus- ja kehittämistyöllä sekä yrityksiä ja elinkeinoelämää lähellä olevalla tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnalla on selkeä rooli ja asema kansallisessa ja kansainvälisessä innovaatio- ja korkeakoulujärjestelmässä. Ammattikorkeakoulut ovat saavuttaneet merkittävän roolin myös yritysten tuote- ja palvelukehityksen kumppaneina. Savoniassa luodaan menettelyt nopeaan ja ketterään kumppanuuteen perustuvaan asiantuntijalähtöiseen TKI-toimintaan, jolla on tilaa tulevaisuudessa, erityisesti pk-yrityskentässä. Toiminnan kansainvälisyyttä kehitetään painoalojen kautta. Savonialla on tutkintokoulutusta kulttuurialalla, liiketalouden alalla, luonnonvara-alalla, matkailu-, ravitsemisalalla, sosiaali- ja terveysalalla sekä tekniikan alalla. Nuorten tutkintoon johtavia koulutusohjelmia on 26. Savonia tarjoaa ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja jatkoopinnoiksi niille opiskelijoille, jotka haluavat suorittaa työelämäläheisen maisterikoulutuksen, jonka tutkintonimike on ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Lisäksi Savonia tarjoaa englanninkielisiä tutkinto-ohjelmia strategiansa mukaisesti. Savonian tulee huomioida strategiatyössään elinikäisen oppimisen haasteet, jotta samalla mahdollistetaan työelämän uusintamista ja tuetaan toimialojen muutosta. Tutkintokoulutusten rinnalle tarjotaan tutkinnon osien ja laajojen osaamiskokonaisuuksien koulutustarjontaa. Lisäksi monimuotoopetusta tarjoamalla entistä kohdennetummin voidaan turvata korkeakoulutuksen alueellista saatavuutta. Savonian strategisissa päämäärissä on otettu huomioon maakunnalliset, alueelliset ja kansalliset kehittämisstrategiat- ja ohjelmat sekä ennakointitiedot koulutuksen ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan suunnasta. Teknologiateollisuus tarvitsee kasvaakseen uusia tuotteita ja yrityksiä, joissa huomioidaan liikkuvuus, koneiden älykkyys ja ympäristömyönteinen teknologia. ETLAn raportissa (2012) jopa suositellaan, että Savoniasta tulisi luoda teknologiateollisuuden insinööri- ja liiketoimintaosaamisen huippuammattikorkeakoulu. Lisäksi samaisessa raportissa tuodaan esille suosituksen omaisesti, että maakunnassa tulee pitää huoli maitokarjatalouden tehokkuudesta ja

5 Savonian Strategia (15) huomioida myös turvallisuusimago. Raportti suosittelee Pohjois-Savossa huomioitavan edellisten lisäksi elintarvikkeiden tuotekehityksestä ja uudesta elintarvikeyrittäjyydestä. Esitetyt suositukset asettavat Savonialle strategisia haasteita. Savonia vuonna 2013 Opiskelijoita on noin 5500 ja työntekijöitä noin 580. Opetusta järjestetään kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Vuosibudjetti on noin 48 Me, josta ulkopuolisen rahoituksen osuus on vajaa 20 %. Savonia-ammattikorkeakoulua ylläpitää Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä, jonka jäsenkunnat ovat Iisalmi, Kiuruvesi, Kuopio, Lapinlahti ja Varkaus. Strategiakausi käsittää ajanjakson , joka on myös opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tehdyn sopimuksen tavoitesopimuskausi. 1.2 Savonian toimintapolitiikka Ammattikorkeakoulun toimintapolitiikassa linjataan koulutuksen, tutkimus- ja kehitystyön, aluekehittämisen, laadun, henkilöstön, talouden ja rahoituksen keskeiset asiakokonaisuudet. Lisäksi toimintapolitiikassa määritellään johtamiseen, kehittämistyöhön, viestintään ja yhteiskuntavastuuseen liittyvät yleiset periaatteet. Yhteiskuntavastuumme kannamme tekemällä perustehtävämme laadukkaasti, tehokkaasti, taloudellisesti, eettisesti, kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja vaikuttavuutta lisäävästi. Koulutus sekä tutkimus- ja kehitystoiminta fokusoituvat valituille painoaloille (Kuva 1). Ne kuvastavat Savonian työelämäläheisen oppimisen ja TKI-toiminnan välistä yhteyttä. Savonia pyrkii painoaloillaan vastaamaan myös globaaleihin haasteisiin, sekä uudistamaan osaamista soveltavan tutkimus- ja kehittämistiedon avulla. Osa painoaloista toteutetaan ISATyhteistyönä (väljästi asutun alueen ikäosaaminen, uusiutuvat energiaratkaisut ja Venäjäosaaminen.

6 Savonian Strategia (15) Kuvio 1. Savonian painoalat. Toiminnan onnistumisen varmistamiseksi panostetaan sisäiseen ja ulkoiseen verkostoitumiseen ja verkostoidutaan myös kansainvälisesti. Savonia toimii verkostoituneena eri korkeakoulujen, yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Kumppanuusyhteistyö jatkuu kumppaneiden kanssa laadittujen sopimusten mukaisesti. Koulutus on työelämäläheistä ja uudistuvaa. Koulutustarjonta vastaa ennakoivasti ja joustavasti työelämän koulutustarpeisiin ja tukee yrittäjyyttä sekä kansainvälistymistä. Koulutuksen saavutettavuutta edistetään monimuotoisilla pedagogisilla toimintatavoilla. Opiskelijalle mahdollistetaan yksilölliset ja joustavat opintopolut. Koulutusta tukee vahva TKIyhteys erityisesti painoalojen kautta sekä kansallinen ja kansainvälinen verkostoyhteistyö. Työelämää simuloivat oppimisympäristöt ja autenttiset oppimisympäristöt lisäävät opiskelun laadukkuutta. TKI-toiminta toteutetaan pääosin valituilla painoaloilla. Painoalojen kärjet tuottavat uutta tarvelähtöistä, soveltavaa tutkimustietoa, joka hyödyttää elinkeinoelämää sekä ammattikorkeakoulutusta. Osaamisen vienti ja alueen elinkeinoelämää palveleva maksullinen palvelutoiminta on taloudellisesti kannattavaa. Samalla se tukee ammattikorkeakoulun koulutusta ja TKI-toimintaa.

7 Savonian Strategia (15) Laatupolitiikkansa mukaisesti Savonian toiminnan ohjaaminen ja johtaminen perustuvat todennettuun tietoon ja jatkuvaan toiminnan parantamiseen, ammattikorkeakoulun perustehtävien erinomaiseen toteutukseen, opiskelijoiden ja henkilöstön työhyvinvointia edistävään toimintakulttuuriin sekä yhdessä sovittuihin laatutavoitteisiin. Laadun arviointi perustuu todennettuihin näyttöihin. Henkilöstöjohtamisen avulla toimintaa ohjataan strategisten painopistealueiden suuntaisesti huolehtimalla osaamisesta ja henkilöstön työhyvinvoinnista. Pitkäjänteisellä henkilöstösuunnittelulla ja yhteistoiminnallisilla toimintatavoilla tuetaan Savonian menestymistä ja eheyttä. Kannustava ja valmentavaan johtamisotteeseen perustuva osallistava johtaminen luo edellytykset hallitulle muutokselle ja innovatiiviselle toiminnalle. Talouden ja rahoituksen ohjaus tukee strategisten päämäärien toteutumista. Talouden suunnittelu, seuranta ja ennakointi on systemaattista, ja se tukee Savonian terveen talouden periaatteita. Toimitilaratkaisut toteutetaan taloudellisesti ja kustannustehokkaasti. Johtaminen on läpinäkyvää ja näyttöön perustuvaa. Strateginen johtaminen pohjautuu toteutettuun skenaariotyöhön, ennakointitietoihin sekä toimintaympäristön heikkoihin signaaleihin. Verkostojohtamisella tuetaan alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten kumppanuuksien kehittymistä ja tavoitteisiin pääsyä ja hyödynnetään sekä kumppanuuksien että verkostojen tuomat mahdollisuudet. Osaamisen johtamisella varmistetaan henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaamisen kehittyminen valittujen strategisten painopisteiden mukaisesti. Viestintää toteutetaan oikea-aikaisesti ja avoimesti niin organisaation sisällä kuin myös kumppaneiden ja medioiden suuntaan. Aktiivisen muutosviestinnän avulla rakennetaan ja tuetaan asiantuntijaorganisaation monipuolista tiedonjakamista. Viestinnän avulla rakennetaan positiivista julkisuuskuvaa, lisätään Savonian toiminnan, profiilin sekä painoalojen tunnettuutta ja vahvistetaan kumppanuuksia. Yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa viestinnällä lisätään koulutuksen vetovoimaa ja elinkeinoelämän kanssa tehtävän yhteistyön tunnettuutta.

8 Savonian Strategia (15) 2 STRATEGISET LINJAUKSET 2.1 Savonia-ammattikorkeakoulun toiminta-ajatus, tehtävä, visio, profiili, painoalat ja arvot Savonian toiminta-ajatus Savoniasta lähtee maakuntaan ja maailmalle monipuolisia osaajia yhteiskunnan eri tehtäviin. Savonian asiantuntija- ja käyttäjälähtöisellä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla lisätään tuottavuutta ja synnytetään uutta osaamista. Savonian tehtävä Savonia-ammattikorkeakoulu toimii strategisessa ISAT-kumppanuudessa Kareliaammattikorkeakoulun kanssa. Ammattikorkeakoulut kehittävät Itä-Suomen hyvinvointia, sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja osaamiseen perustuvaa kilpailukykyä yhteistyössä alueen kaupunki- ja innovaatiokeskittymien kanssa. Savonia tekee alueellaan strategista yhteistyötä myös Itä-Suomen yliopiston kanssa. Savonia jatkaa ja syventää sopimuspohjaista yhteistyötä alueen ammatillisen toisen asteen oppilaitosten kanssa. Savonian visio Savonia luo tulevaisuutta ja osaamista verkostoituneena ja vastuullisesti Savonian profiili Ammattikorkeakoulu edistää oman toiminta-alueensa ja Itä-Suomen työ-, elinkeino- ja kulttuurielämän sekä yksilöiden osaamista, vuorovaikutusta ja kansainvälistymistä. Työelämäläheinen Savonia profiloituu opetusta tukevaa tk-toimintaa painottavana sekä kasvuyrittäjyyttä ja innovointia edistävänä korkeakouluna, jossa opiskelijat ja henkilöstö ovat ammattikorkeakouluyhteisön aktiivisia kehittäjiä. Kansainvälistyvä tk-toiminta on vaikuttavaa ja Savonia pyrkii painoaloillaan vastaamaan myös globaaleihin haasteisiin. Savonian painoalat - Alkutuotanto ja elintarvikkeet - Integroitu tuotekehitys - Energia, ympäristö ja turvallisuus o Uusiutuvat energiaratkaisut (ISAT-painoala) - Käyttäjälähtöiset hyvinvointipalvelut o Väljästi asutun alueen ikäosaaminen (ISAT-painoala) - Venäjä-osaaminen (ISAT-painoala)

9 Savonian Strategia (15) Ammattikorkeakoulun eettiset periaatteet ja arvot Savonian toiminta on eettistä ja se ilmentyy valituissa arvoissa. Tämä vaatii paljon, mutta antaa vielä enemmän. Yhteisöllisyys yksilöllisyyttä kunnioittaen Meiltä valmistuu yhteistyötaitoisia, yksilöllisiä tulevaisuuden osaajia ja kehittäjiä. Henkilöstömme ja opiskelijoiden yhteisöllinen toiminta perustuu keskinäiseen luottamukseen ja aitoon vuoropuheluun. Vastuullinen tuloksellisuus Vastuullisina toimimme tuloksellisesti. Meillä on aito halu kehittää toimintaamme ja työ- ja elinkeinoelämää sekä kannustaa itseämme kohti erinomaisia suorituksia niin koulutuksessa kuin tutkimus- ja kehittämistyössäkin. Tavoitteellinen yhteistyö Yhteistyömme ei tunne rajoja kansallisuuksien, yksilöiden, organisaatioiden tai henkilöstöryhmien välillä. Savonialaiset muodostavat yhteisöllisen koulutus- ja kehittämisverkoston yhteistyötä tukien. 2.2 Savonian strategiset päämäärät Savonian strategisissa päämäärissä kuvataan Savonian kannalta kaikkein keskeisimpiä asioita, joiden tulee toteutua vuosina Strategia koostuu neljästä strategisesta päämäärästä. Päämäärät ovat samalla strategisia näkökulmia, joille kullekin on asetettu kolme kriittistä menestystekijää. Menestystekijät ovat niitä asioita, joissa on ehdottomasti onnistuttava, jotta asetetut strategiset päämäärät saavutetaan. Ne ovat asioita, joiden mukaan OKM, ylläpitäjät, opiskelijat ja asiakkaat mittaavat toiminnan erinomaisuutta. Vision ja arvojen todentuminen mitattavaan muotoon toteutuu kriittisissä menestystekijöissä ja niiden toteutumista mittaavissa mittareissa.

10 Savonian Strategia (15) Kuvio 2. Savonia-ammattikorkeakoulun strategian lähtökohdat. Savonia kouluttaa tulevaisuuden osaajia Tulevaisuuden osaajia koulutetaan ennakoivasti ja joustavasti Savonian koulutustarjonta vastaa ennakoivasti ja joustavasti työelämän koulutustarpeisiin. Työelämän ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin vastaaminen edellyttää tutkintorakenteen joustavuutta ja monipuolista avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaa. Opiskelu on yhä enemmän aikaan ja paikkaan sitomatonta ja myös informaali oppiminen tulee huomioida osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa. Opiskelupolkujen joustavuutta lisätään monimuotoisuutta vahvistaen. Opiskelijat ja opiskelun eteneminen ovat keskiössä Kilpailu motivoituneista opiskelijoista kovenee. Savonian OIS-ajattelun (Open Innovation Space) tavoitteena on profiloida Savonia työelämäläheiseksi ja työelämää kehittäväksi ja uudistavaksi ammattikorkeakouluksi.

11 Savonian Strategia (15) Opiskeluprosessien tehokkuutta lisätään ja opiskeluun liittyviä tukitoimia ja -palveluja tehostetaan opintojen etenemisen varmistamiseksi ja koulutuksen laadun turvaamiseksi. Opiskelijan ohjausta kehitetään kokonaisvaltaisen ohjauksen näkökulmasta painottuen ammatilliseen opintojen ohjaukseen. Opiskelijahyvinvointiin kiinnitetään huomio ja kehitetään varhaisen puuttumisen tapoja. Toiminnassa verkostoidutaan ammatillisesti yli rajojen Savonian työelämäläheinen opetus (OIS) tarvitsee tuekseen koulutusaloja tukevan kumppanuusverkoston yritysten ja muun työelämän kanssa huomioiden myös kansainväliset kumppanuudet. Kansainväliset kumppanuudet tarjoavat mahdollisuuden intensiivikursseihin, kaksoistutkintoihin tai kansainvälisiin tutkinnon osiin. Kansainvälinen korkeakoulu- ja elinkeinoelämäyhteistyö avaa ovia kansainvälisiin vaikuttaviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Savonia on valinnut Venäjä-osaamisen yhdeksi ISAT-painoaloista. Venäjän lisäksi avainkumppanuuksia on EU-maihin, Kiinaan ja Afrikkaan. Osaamisen viennissä tavoitteena on ensisijaisesti lisätä ammattikorkeakoulun henkilöstön osaamista, ja vasta toissijaisesti luoda osaamisen viennistä liiketoimintaa. Savonia lisää elinkeinoelämän kilpailukykyä Painoalat tuottavat uutta luovaa osaamista Monialaiset painoalat tuottavat uutta osaamista ja uusia palveluita alueelle, edistävät työ- ja elinkeinoelämän kilpailukykyä verkostoja ja kumppanuuksia hyödyntäen. Määräävänä tekijänä on tuottaa käytännöllisesti hyödyllistä tietoa ja osaamista. Savonia hakee painoalojensa TKIkärkien kautta yhä vahvempaa asemaa ammattikorkeakoulujen soveltavassa TK-toiminnassa. Erityisesti painoaloilla on TKI-rahoituksessa rohkeasti käännettävä katseet kansainvälisiin lähteisiin ja verkostoihin. Painoalat tekevät tunnetuksi ja uudistavat Savonian työelämäläheistä koulutusta ja TKItoimintaa kansallisessa ja kansainvälisessä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioympäristössä. Toimimme tiiviissä yritys-, työ- ja elinkeinoelämäyhteistyössä, joka perustuu kumppanuustoimintamallin syventämiseen.

12 Savonian Strategia (15) Toiminta tukee yrittäjyyttä, edistää innovaatioita ja yritysten kasvua Yrittäjyys on entistä näkyvämpi osa Savonian asiantuntijalähtöistä opiskelija- ja ammattikorkeakoulukulttuuria. Se houkuttelee entistä enemmän pk- ja mikroyrityksiä TKIyhteistyöhön Savonian henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. Pk-yrityksiä ja elinkeinoelämää lähellä olevalla tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnalla on selkeä rooli ja asema ammattikorkeakoulun toiminnassa ja henkilöstön työssä. Savonia on saavuttanut luontevan roolin yritysten tuote- ja palvelukehityksen tutkimus- ja kehittämiskumppaneina ja edistänyt uusien oivallusten syntyä. Kumppanuuteen perustuvalla asiantuntijalähtöisellä TKI-toiminnalla on tilaa ja tarvetta. Koulutuksen ja TKI-toiminnan laatua parannetaan Opiskelun sisällöllinen ja menetelmällinen kehittäminen on yhä merkityksellisempää ja opiskelijoiden monimuotoinen palaute on tärkeä kehittämisen väline. Opiskeluprosessin tehokkuutta mitataan systemaattisesti ja toiminta järjestetään siten, että opintojen läpäisytavoite toteutuu. Henkilöstön sitoutumista koulutuksen ja TKI-toiminnan laadun kehittämiseen kannustetaan ja tuetaan. Savonia osallistuu aktiivisesti ulkoisiin laatuarviointeihin ja vertailukehittämiseen toimintansa uudistamiseksi. Savoniassa toteutuu Korkeakoulujen arviointineuvoston ulkoinen auditointi vuonna Kansainvälisyys eri muodoissa kertoo koulutuksen ja TKI-toiminnan laadusta. Henkilöstön laatutietoisuutta ja osaamista kasvatetaan. Opiskelijoiden laatuvaikuttamista lisätään. Seurantaa ja arviointia tukevaa tiedontuotantoa tehostetaan. Kumppaneiden kanssa toteutetaan laadunarviointeja sekä vertailukehittämistä. TKI-toiminnan vaikuttavuus nousee keskeiseksi TK-tehtävän laadun kuvaajaksi. Uuden osaamisen ja tiedon laatua arvioidaan käytön yhteydessä omassa sovellus- ja käyttöalueessaan. Määrällisen tiedon lisäksi TKI-toiminnan vaikuttavuudesta kerätään systemaattisesti palautetietoa sidosryhmiltä. Maksullisen palvelutoiminnan asiakaspalautteen hyödyntämistä systematisoidaan.

13 Savonian Strategia (15) Yhteisö luo uuden Savonian Savoniassa on työn ilo ja yhteisöllinen toimintakulttuuri Esimiestyössä korostuu asiantuntijaorganisaation johtamisen tavoitteet, tarpeet ja työn sujumisen tukeminen toimintaedellytyksiä mahdollistaen. Lähijohtamisessa keskiössä on työhyvinvoinnista huolehtiminen. Työtä ohjataan ja dialogiin panostetaan siten, että työn ilo ja mielekkyys säilyvät. Johtaminen on avoimeen vuorovaikutukseen ja oikeudenmukaisuuteen perustuvaa. Työkulttuuri on vahvaan yhteistyöhön ja osaamisen jakamiseen perustuvaa. Toimintatavat ja tiimien ja yksilöiden tavoitteet uudistetaan läpi organisaation siten, että ne mahdollistavat yhteistoiminnallisen työskentelyn ja edistävät yhteisöllisyyttä. Henkilöstöä palkitaan erinomaisesta toiminnasta ja työsuorituksista. Työtä tehdään ajan ja paikan suhteen joustavasti eri elämäntilanteet huomioiden. Työn mielekkyys turvataan selkeillä mutta monipuolisilla työnkuvilla ja mahdollistamalla työuralla kehittyminen. Osaaminen on tunnustettua ja uudistavaa Henkilöstön osaamisen kehittäminen perustuu osaamistarpeiden ennakointiin, osaamisen arviointiin ja hyvään henkilöstösuunnitteluun strategian mukaisesti. Jokainen savonialainen huolehtii oman ja tiiminsä osaamisensa kehittämisestä asiantuntijayhteisönsä jäsenenä. Työyhteisöissä innovatiivisuutta arvostetaan ja siihen kannustetaan. Esimerkillinen toiminta läpäisee koko Savonian. Savoniassa ymmärretään monimuotoisuuden ja kumppanuuksien merkitys osaamisen jakamisessa ja kehittämisessä. Muutosten jatkuvuus ymmärretään ja muutoksia hallitaan ennakoiden ja yhdessä sovitusti. Vuorovaikutus ja viestintä tukevat osaamisen jakamista ja muutosten onnistumista. Eri sukupolvien, etnisten kulttuurien, ammattikulttuurien ja kumppanuuksien erot ja osaaminen nähdään resursseina, jotka mahdollistavat yksilön oppimisen sekä yhteisön ja alueen kehittämisen. Ennakkoluuloton asenne sekä tarkoituksenmukainen toiminta lisäävät henkilöstön kykyä reagoida esiin tuleviin haasteisiin. Johtaminen tukee tuottavaa työtä Johtaminen on yhteisesti asetettuihin tavoitteisiin ja toiminnan jatkuvaan arviointiin perustuvaa. Tuloksentekokykyyn kannustetaan ja hyvistä tuloksista palkitaan näyttöihin

14 Savonian Strategia (15) perustuen. Johtaminen toteutuu läpinäkyvästi. Itseohjautuvuutta korostetaan ja prosessien rajapinnoissa tapahtuva toiminta perustuu luottamukselliseen yhteistyöhön ja osaamisen arvostamiseen. Esimiestyössä toteutuu suunnitelmallisuus sekä tavoitteellinen toiminta työn tuottavuuden lisäämiseksi niin perustehtävissä kuin tukipalveluissa. Savonian muuttuu OKM:n suuntaamana ja lain muutoksen myötä itsenäiseksi oikeushenkilöksi (osakeyhtiöksi) strategiakauden aikana. Johtaminen ja päätöksentekomalli muuttuvat osakeyhtiömallin toimivuutta tukevaksi. Toiminnan ja talouden uusi suunnittelu- ja toteutustapa ohjaa ja auttaa uuden toimiluvan mukaisten velvoitteiden ja vastuiden toteuttamisessa. Savonian sisäiset johtamisjärjestelmää tukevat tulossopimukset ja palvelusopimukset, sisäinen valvonta ja tarkastus sekä riskien hallinta tukevat tavoitteiden toteuttamista. Savonia turvaa terveen ja kestävän pohjan toiminnalle Talous pidetään terveenä Terve talous perustuu hyvään kannattavuuteen, vahvaan rahoitusrakenteeseen ja hyvään maksuvalmiuteen. OKM:n uusi ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli on keskeinen väline toiminnan ja talouden suunnittelussa, toteutuksen ohjaamisessa, seurannassa ja arvioinnissa. Mallia sovelletaan tukemaan Savonian vahvuusalueita. Rahoitusmallissa painotetaan koulutusalakohtaista rahoitusta siten, että sillä vauhditetaan Savonian koulutusvastuumallin mukaisten alojen kehittymistä. Samalla vahvistetaan alueen suhteellista kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyä. Yrityksiä ja julkisia toimijoita palveleva Savonia tuottaa entistä enemmän maksullisia TKIpalveluja ja -tuotteita optimaalisen arvon tuottamiseksi asiakkaille. Lisäksi etsitään aktiivisesti ja ketterästi TKI-toiminnan rahoitusta ja keinoja niiden hankkimiseksi. Taloutta hallitaan kokonaisvaltaisesti Savonian talouden ja rahoituksen ohjaus on harkittua ja tuotettava taloustieto on luotettavaa. Ajantasaista talous- ja toimintatietoa yhdistäen voidaan tietoa hyödyntää tehokkaasti ja ennakoivasti.

15 Savonian Strategia (15) Terveen talouden periaatteiden mukaisesti talouden hallinnan avulla varmistetaan täysimääräinen perusrahoitus. Turvataan koulutuksen ja TKI-toiminnan laadukkuus. Taataan opettajien osaamisen kehittyminen ja lisätään toiminnan kustannustehokkuutta. Resursseja kohdennetaan oikein ja tehokkaasti toiminnan perusteltujen ja tavoitteita edistävien tarpeiden mukaisesti. Talous tukee henkilöstörakennetta ja osaamista, joka on Savoniassa määriteltyjen tavoitteiden mukainen. Toiminnan taloudellisuuden ja tehokkuuden parantamiseksi lisätään henkilöstön kustannustietoisuutta. Tilat tukevat toimintaa Lähtökohtana on määrällisesti ja laadullisesti toimintaa tukevat sekä käytön ja talouden kannalta optimaaliset tila- ja laiteratkaisut. Tavoitteena on toimitilojen yhteiskäyttöisyyden lisääminen oman toiminnan sisällä ja muiden toimijoiden kanssa. Talouden, rahoituksen ja toimitilojen riskien hallintaa ja riskiarviointeja lisätään. Pitkän tähtäimen tilaratkaisut perustuvat strategiatyyppiseen tilaselvitystyöhön ja sen antamiin tuloksiin. Tilaratkaisuja ja tilakustannuksia tarkastellaan riskien hallinnan näkökulmasta. 3 SAVONIAN STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIENTI, SEURANTA, ARVIOINTI JA RAPORTOINTI Savonian strategian käytäntöön vienti toteutetaan strategian toteutusohjelman avulla. Toteusohjelman hyväksyy Savonia-ammattikorkeakoulun sisäisen hallitus. Toteustusohjelma sisältää strategiset päämäärät ja kriittiset menestystekijät, tavoitteet, keinot, seuranta- ja arviointimenetelmät ja mittarit. Lisäksi määritellään vastuutoimijat ja tarvittavat resurssit. Strategiaa seurataan ja arvioidaan strategisen tuloskortin avulla. Tuloskortti laaditaan toiminta- ja taloussuunnittelun yhteydessä. Strategian raportointi toteutuu osana kuntayhtymän vuosikelloon kirjattuja raportointipisteitä. Lisäksi strategian toteutumisesta laaditaan tarvittavat yhteenvedot eri tahoille, kuten opetus- ja kulttuuriministeriö tai muut viranomaistahot.

Laatua laivalla 30.8.2011. Riitta Paasivuori

Laatua laivalla 30.8.2011. Riitta Paasivuori Savonia-ammattikorkeakoulu -Yleisesittely Laatua laivalla 30.8.2011 Riitta Paasivuori Savonia-ammattikorkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu toimintaa vuodesta 1992 (väliaikainen ammattikorkeakoulu) vakinainen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020

Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU V I S I O 2 0 2 0 Metropolialueen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kansainvälinen kehittäjä 30.1.2014 Jouni Koski www.laurea.fi Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020 Metropolialueen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 SUOMALAINEN KORKEAKOULULAITOS 2020 Suomalainen korkeakoululaitos on vuonna 2020 laadukkaampi, vaikuttavampi,

Lisätiedot

ISAT-kumppanuus R EHTORI VELI-MATTI TOLPPI SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

ISAT-kumppanuus R EHTORI VELI-MATTI TOLPPI SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU ISAT-kumppanuus R EHTORI VELI-MATTI TOLPPI SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU 1 Kilpailukykyä ja hyvinvointia Itä-Suomeen ISAT on Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun muodostama

Lisätiedot

XAMK Kestävän hyvinvoinnin ja teknologian ammattikorkeakoulu

XAMK Kestävän hyvinvoinnin ja teknologian ammattikorkeakoulu XAMK Kestävän hyvinvoinnin ja teknologian ammattikorkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) strategia 2022 ja visio vuoteen 2030 Tiivistelmä, hyväksytty Xamk Oy:n hallituksessa 23.9.2015 Visio

Lisätiedot

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012 Oivaltamisen iloa Suomi vuonna 2025 Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012 Markku Lahtinen Tammikuu 2012 TAMK Yksi suurimmista Suomen suurimpia ammattikorkeakouluja yli 11 000 opiskelijaa 2500 aloittavaa tutkinto-opiskelijaa

Lisätiedot

SAVONIAN STRATEGIA

SAVONIAN STRATEGIA HALLINTOPALVELUT SAVONIAN STRATEGIA 2017 2020 SUOMEN VAIKUTTAVIN AMMATTIKORKEAKOULU 2020 HYVÄKSYTTY: Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n hallitus 15.2.2016 ( 6) Savonian Strategia 2017 2020 2 (11) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Koulutustarjonnan vähentyessä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit 1. LAATUKULTTUURI JA LAADUNHALLINNAN KOKONAISUUS Laadunhallinta osana koulutuksen järjestäjän johtamisjärjestelmää toiminnan ohjausta ja toimintaa 1.1 Laadunhallinta ei kytkeydy johtamisjärjestelmään.

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Päivi Karttunen vararehtori 16.6.2009 Päivi Karttunen 1 Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen (1) OPM 2008: Rakenteellisen kehittämisen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opinnoissa syvennät johtamisen eri osa-alueiden

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA. Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6

Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA. Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6 Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6 Yhteistyön strategia Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (Osekk) strategia on päivitetty vastaamaan

Lisätiedot

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014 Tietoa Laureasta Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014 Reijo Lähde 3/11/2014 3/11/2014 Laurea-ammattikorkeakoulu 2 Laurean koulutusalat Fysioterapia Hoitotyö Hotelli-

Lisätiedot

Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt

Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt Yrittäjien teemailta 25.1.2011 Riitta Rissanen vararehtori (K) Savonia-ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun tehtävä: 1. Ammattikorkeakoulun tehtävänä on työelämäsuuntautuneen

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutusstrategian laadinta ja toimeenpano Pohjois-Savossa: koulutusorganisaatioiden yhteistyö Aikuiskoulutuksen rooli elinkeinoelämän ja maakunnan kehittämisessä,

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI suvaitsevaisuus rohkeus oikeudenmukaisuus vastuullisuus MAAILMANKANSALAINEN aktiivisuus terve itsetunto avoimuus muutosvalmius RAAHEN OPETUSTOIMI Kansainvälisyysstrategia

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu talousalueen elinvoimaisuuden edistäjänä

Ammattikorkeakoulu talousalueen elinvoimaisuuden edistäjänä Ammattikorkeakoulu talousalueen elinvoimaisuuden edistäjänä Talousalueparlamentti, Hyvinkää 18.8.2010 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoululaitoksen haasteet laatu, tehokkuus, vaikuttavuus, kansainvälinen

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 Strategisten verkostojen johtaminen ja organisaatioiden uudistuminen Helena Kuusisto-Ek Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 Teemat: - Johtamisen haasteet muuttuvat

Lisätiedot

SIVISTYSPOLIITTISEN MINISTERIRYHMÄN LINJAUKSET KOSKIEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSTARJONNAN VÄHENTÄMISTÄ VUODESTA 2013 ALKAEN

SIVISTYSPOLIITTISEN MINISTERIRYHMÄN LINJAUKSET KOSKIEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSTARJONNAN VÄHENTÄMISTÄ VUODESTA 2013 ALKAEN LIITE 3 29.9.2011 SIVISTYSPOLIITTISEN MINISTERIRYHMÄN LINJAUKSET KOSKIEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSTARJONNAN VÄHENTÄMISTÄ VUODESTA 2013 ALKAEN Taustaa Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoulu

Mikkelin ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Mamk lyhyesti Mikkelin ammattikorkeakoulu on elinikäisen oppimisen korkeakoulu, opiskelijan korkeakoulu, kansainvälinen korkeakoulu, yhteisöllinen korkeakoulu, vahva TKI-korkeakoulu

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Sipilän hallituksen visio: Suomi 2025

Sipilän hallituksen visio: Suomi 2025 Tilaisuuden avaus ECVT Round Table 2015 Helsinki 10.12.2015 opetusneuvos Seija Rasku opetus- ja kulttuuriministeriö, ammatillisen koulutuksen osasto AMOS seija.rasku@minedu.fi Sipilän hallituksen visio:

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Lapin alueella on suuri tarve

Lisätiedot

FUAS ajankohtaisia asioita. Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK

FUAS ajankohtaisia asioita. Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK FUAS ajankohtaisia asioita Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK FUASin vastaus OKM:lle 17.2.2011 HAMK, LAMK ja Laurea ovat muodostaneet strategisen

Lisätiedot

Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa

Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa Pori 2.9.2015 Anne Jortikka Visio Työelämästrategia Suomen työelämä Euroopan paras vuoteen 2020 Työelämän laadun ja tuottavuuden samanaikainen kehittäminen

Lisätiedot

AMK kysely/haastattelut ja työpaja 12.9. 2012 - otteita matkan varrelta

AMK kysely/haastattelut ja työpaja 12.9. 2012 - otteita matkan varrelta AMK kysely/haastattelut ja työpaja 12.9. 2012 - otteita matkan varrelta 6.11.2012 Jaana Kullaslahti, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ulla Nuutinen, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Lapin alueella on suuri

Lisätiedot

EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO

EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO Ammattikorkeakoulut perustivat konsortion 14.11.2007. Konsortio

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pähkinänkuoressa Toiminta alkanut 1992 Vakinaistettu 1996 Opiskelijoita yli 4000 Henkilökuntaa yli 400 Koulutusaloja

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa

Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ry:n strategia vuosille 2016 2020 Hyväksytty Arenen kevätvuosikokouksessa 17.3.2016

Lisätiedot

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET Yrittäjyyssuositukset Arenen verkkosivuilla Arene ry Suomen Yrittäjät Riikka Ahmaniemi (JAMK), Kari Ristimäki (SeAMK), Lauri Tuomi (HAAGA-HELIA), Mika Tuuliainen (Suomen Yrittäjät),

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020 Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 2015-2020 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen rahoitus. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011

Ammattikorkeakoulujen rahoitus. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Ammattikorkeakoulujen rahoitus Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Hallitusohjelma Korkeakoulutuksen laatua, tehokkuutta, vaikuttavuutta ja kansainvälistymistä

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työelämä 2020 hanke yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa www.tyoelama2020.fi Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitos Visio Työelämästrategia

Lisätiedot

Autenttisuutta arviointiin

Autenttisuutta arviointiin Autenttisuutta arviointiin Laadun arvioinnin toteutuminen YAMKkoulutusohjelmissa Päivi Huotari, Salla Sipari & Liisa Vanhanen-Nuutinen Raportointi: vahvuudet, kehittämisalueet ja hyvät käytänteet Arviointikriteeristön

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Koulutustarjonnan vähentyessä

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI RAAHEN OPETUSTOIMI Opetustoimen Strategia 2015 Op.ltk. 14.09.2011 131 Sisällysluettelo 1. Opetustoimen keskeiset menestystekijät 3 2. Opetustoimen toimintaa ohjaavat periaatteet

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

YAMK-KOULUTUS VAHVAKSI TKI-VAIKUTTAJAKSI. Projektipäällikkö Minttu Lampinen, KTT minttu.lampinen@hamk.fi

YAMK-KOULUTUS VAHVAKSI TKI-VAIKUTTAJAKSI. Projektipäällikkö Minttu Lampinen, KTT minttu.lampinen@hamk.fi YAMK-KOULUTUS VAHVAKSI TKI-VAIKUTTAJAKSI Projektipäällikkö Minttu Lampinen, KTT minttu.lampinen@hamk.fi Mukana Suomen kaikki ammattikorkeakoulut Hankkeen tavoitteena on: Uudistaa YAMK-toimintoja Profiloida

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto 6.4.2016

Ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto 6.4.2016 Ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto 6.4.2016 Miksi ammatillisen koulutuksen reformi tarvitaan? Toimintaympäristön nopea ja laajamittainen muutos teknologinen kehitys: digitalisaatio,

Lisätiedot

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta 06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta on opettajan työssä? Peda-Forum 20.8.2013 Vararehtori Riitta Pyykkö, TY, Korkeakoulujen arviointineuvoston pj. Yliopettaja Sanna Nieminen, Jyväskylän AMK Pääsuunnittelija

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus

Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus Bjarne Andersson Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuopio 19.11.2009 Miten suositus toimii? KT ja järjestöt

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 4. METSÄENERGIAFOORUMI Eväitä energiseen tulevaisuuteen 23.11.2010 Katse tulevaan, Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyö metsäbioenergiassa.

Lisätiedot

1(5) Strategia 2016-2019. Hyväksytty yv 25.11.2015 32

1(5) Strategia 2016-2019. Hyväksytty yv 25.11.2015 32 1(5) Strategia 2016-2019 Hyväksytty yv 25.11.2015 32 2(5) Toimintaympäristö Strategiakausi on ammatillisessa koulutuksessa suurten muutosten aikaa. Ammatillisen koulutuksen resursseja leikataan voimakkaasti.

Lisätiedot

Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä. Valtiosihteeri Heljä Misukka Opetus- ja kulttuuriministeriö 9.12.2010

Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä. Valtiosihteeri Heljä Misukka Opetus- ja kulttuuriministeriö 9.12.2010 Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä Valtiosihteeri Heljä Misukka Opetus- ja kulttuuriministeriö 9.12.2010 Tavoitteita OKM:n tulevaisuuskatsauksesta Työvoiman saatavuuden turvaaminen Koulutustason

Lisätiedot

Tavoitteena innovatiivinen insinöörin ammattitaito

Tavoitteena innovatiivinen insinöörin ammattitaito Tavoitteena innovatiivinen insinöörin ammattitaito Insinöörikoulutuksen foorumi 2012 TkT Olli Mertanen ja KTT Liisa Kairisto-Mertanen Innovaatiopedagogiikan avulla pyritään tuottamaan ammattitaitoa, joka

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

ISAT-painoalojen ulkoinen arviointi

ISAT-painoalojen ulkoinen arviointi ISAT-painoalojen ulkoinen arviointi ARVIOINNIN TAUSTA ARVIOINNIN TAUSTA ISAT-painoalojen ulkoinen arviointi perustui ISATin toimintasuunnitelmaan 2010-2013 ja Innovatiivinen aluekehitystyö -toimintaan

Lisätiedot

Korkeakoulujen rooli alueellisen innovaatiotoiminnan kehittämisessä

Korkeakoulujen rooli alueellisen innovaatiotoiminnan kehittämisessä Korkeakoulujen rooli alueellisen innovaatiotoiminnan kehittämisessä Turo Kilpeläinen Toimitusjohtaja/rehtori Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy turo.kilpelainen@kamk.fi 044 7101 600 1 Suomalainen korkeakoululaitos

Lisätiedot

Suomen työelämä Euroopan parhaaksi vuoteen 2020 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMIEN KOKOUS

Suomen työelämä Euroopan parhaaksi vuoteen 2020 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMIEN KOKOUS Suomen työelämä Euroopan parhaaksi vuoteen 2020 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMIEN KOKOUS 25.8.2015 31.5.2012 1.1.2013 Työelämästrategia Visio Suomen työelämä Euroopan paras

Lisätiedot

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ Paasitorni 17.12.2013 Opetusneuvos Anu Räisänen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATUTYÖRYHMÄ 2012 (1) 1 Koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. Satakuntavaltuuskunta 2.6.2015 Jorma Uusitalo

Metropolia Ammattikorkeakoulu. Satakuntavaltuuskunta 2.6.2015 Jorma Uusitalo Metropolia Ammattikorkeakoulu Satakuntavaltuuskunta 2.6.2015 Jorma Uusitalo Yhteisö, uudistaja ja kumppani Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva ammattikorkeakoulu, joka kouluttaa kulttuurin, liiketalouden,

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13

Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13 Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13 Mitä teemme Vapaaehtoislähtöinen Pro-toiminta Asiakaslähtöiset palvelut Vaikuttaa Organi- saatio Vaikutusjohtaminen Organi- saatio = Yhteiskunnallinen ongelma

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 1 Sisällys Lahden ammatti korkeakoulun strategia 2020 4 Visio 5 Arvot 6 Toiminta-ajatus 8 Painoalat 10 Profiilit 12 Strategiset linjaukset 14 Strategian toteuttamissuunnitelma

Lisätiedot

Kestävän kehityksen strategia

Kestävän kehityksen strategia Kestävän kehityksen strategia Yhtymähallitus xx.xx.2012 Sisällysluettelo 1. Kestävä kehitys... 1 2. Oppilaitosten ympäristösertifiointi... 1 3. Kestävä kehitys Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä...

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa

Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa Suomen korkeakoulujen kestävän kehityksen foorumi: kestävän kehityksen edistäminen korkeakoulujen toiminnassa Tampere 6.4.2016 Riina Vuorento Ohjauksen muodot

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot

Työnjaon kehittäminen Vaasan ja Seinäjoen ammattikorkeakoulujen kanssa on edennyt heikosti.

Työnjaon kehittäminen Vaasan ja Seinäjoen ammattikorkeakoulujen kanssa on edennyt heikosti. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Uusi Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Käsitteellisesti osaamisen johtaminen määritellään organisaation strategiaan perustuvaksi osaamisen kehittämiseksi, joka

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaaminen Suoritettava tutkinto Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna. Ikääntyvä

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Tavoitetila Sipilän hallitusohjelman 2025-tavoite Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta.

Lisätiedot

Kehittämisen omistajuus

Kehittämisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Kuntaliitto 18.4.2013 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Kehittämistyön

Lisätiedot