Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T"

Transkriptio

1 TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITUSSOPIMUSTEN Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T 1. OSAPUOLTEN OIKEUDELLINEN ASEMA: Yhdistyneitä kansakuntia ja urakoitsijaa kutsutaan jäljempänä myös osapuoliksi, ja: 1.1 Muun muassa Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan ja Yhdistyneiden kansakuntien erioikeuksia ja vapauksia koskevan yleissopimuksen mukaisesti Yhdistyneillä kansakunnilla avustavine elimineen on täysi oikeushenkilöllisyys, ja se nauttii sellaisia erioikeuksia ja vapauksia, jotka ovat tarpeen sen tavoitteiden riippumattomaksi toteuttamiseksi. 1.2 Urakoitsijalla on riippumattoman urakoitsijan oikeudellinen asema Yhdistyneisiin kansakuntiin nähden, ja minkään sopimukseen sisältyvän tai liittyvän seikan ei katsota muodostavan tai luovan osapuolten välille työnantajan ja työntekijän tai toimeksiantajan ja asiamiehen suhdetta. Kummankaan osapuolen toimihenkilöitä tai viranhaltijoita, edustajia, työntekijöitä tai alihankkijoita ei katsota millään tavoin vastapuolen työntekijöiksi tai asiamiehiksi, ja kumpikin osapuoli vastaa yksin kaikista vaateista, jotka aiheutuvat osapuolen yhteistyöstä tällaisten henkilöiden tai yksiköiden kanssa tai liittyvät siihen. 2. OHJEIDEN LÄHDE: Urakoitsija ei pyydä eikä ota vastaan sopimusvelvollisuuksiensa täyttämiseen liittyviä ohjeita miltään Yhdistyneiden kansakuntien ulkopuoliselta viranomaiselta. Jos jokin Yhdistyneiden kansakuntien ulkopuolinen viranomainen pyrkii asettamaan urakoitsijan sopimusvelvoitteiden täyttämistä koskevia ohjeita tai rajoituksia, urakoitsijan tulee ilmoittaa tästä viipymättä Yhdistyneille kansakunnille ja tarjota Yhdistyneille kansakunnille kaikki sen tarvitsema kohtuullinen apu. Urakoitsija ei saa ryhtyä sopimusvelvoitteidensa täyttämistä koskeviin toimenpiteisiin, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti Yhdistyneiden kansakuntien etuihin, ja urakoitsija ottaa sopimusvelvoitteita täyttäessään täysimääräisesti huomioon Yhdistyneiden kansakuntien edut. 3. TYÖNTEKIJÄVASTUU: Siltä osin kuin sopimukseen sisältyy palveluiden toimittaminen Yhdistyneille kansakunnille urakoitsijan toimihenkilöiden, työntekijöiden, asiamiesten, palvelijoiden, alihankkijoiden ja muiden edustajien (yhteisnimitys: alihankkijan henkilöstö ) toimesta, sovelletaan seuraavia määräyksiä: 3.1 Urakoitsija vastaa sopimuksen mukaiseen työhön nimeämänsä henkilöstön ammattipätevyydestä ja teknisestä osaamisesta ja valitsee työhön luotettavia sekä osaavia henkilöitä, jotka pystyvät suoriutumaan sopimusvelvoitteista asianmukaisesti, kunnioittavat työssään paikallisia lakeja ja käytäntöjä sekä käyttäytyvät moraalisesti ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla. 3.2 Urakoitsijan henkilöstön tulee olla ammatillisesti pätevää, ja jos henkilöstön jäsenten täytyy tehdä yhteistyötä Yhdistyneiden kansakuntien viranhaltijoiden tai henkilöstön kanssa, heidän on pystyttävä toimimaan tällöin asianmukaisesti. Henkilöstöä, jonka urakoitsija mahdollisesti nimeää tai jota se esittää nimettäväksi täyttämään sopimusvelvoitteita, koskevat olennaisilta osin samat tai tiukemmat pätevyysvaatimukset kuin ne, jotka koskevat urakoitsijan omaa henkilöstöä. 3.3 Yhdistyneet kansakunnat voi oman valintansa ja harkintansa mukaisesti tarkistaa urakoitsijan esittämän henkilöstön pätevyyden (esim. ansioluettelon), ennen kuin kyseinen henkilöstö aloittaa sopimusvelvoitteiden täyttämisen; antaa pätevän henkilöstönsä tai viranhaltijoidensa haastatella henkilöstöä, jota urakoitsija esittää täyttämään sopimusvelvoitteita, ennen kuin kyseinen henkilöstö aloittaa sopimusvelvoitteiden täyttämisen; ja tapauksissa, joissa Yhdistyneet kansakunnat on edellä olevien kohtien tai mukaisesti tarkistanut urakoitsijan henkilöstön pätevyyden, kieltäytyä kohtuudella hyväksymästä kyseistä henkilöstöä. TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAMISSOPIMUKSET TARK.: TAMMIKUU 2008

2 3.4 Sopimuksessa määriteltyjä vaatimuksia, jotka koskevat urakoitsijan henkilöstön määrää tai pätevyyttä, voidaan muuttaa sopimuksen voimassaoloaikana. Tällaisia muutoksia voidaan tehdä vasta, kun niistä on ilmoitettu kirjallisesti, ja osapuolten välisellä kirjallisella sopimuksella seuraavin ehdoin: Yhdistyneet kansakunnat voi milloin tahansa pyytää kirjallisesti kenen tahansa urakoitsijan henkilöstön jäsenen vetämistä pois tai korvaamista, eikä urakoitsija voi kohtuuttomasti evätä tällaista pyyntöä Sopimusvelvoitteita täyttämään nimettyä urakoitsijan henkilöstöä ei vedetä pois eikä korvata ilman Yhdistyneiltä kansakunnilta etukäteen hankittua kirjallista suostumusta, jota ei saa kohtuuttomasti evätä Urakoitsijan henkilöstön vetäminen pois tai korvaaminen toteutetaan mahdollisimman nopeasti ja tavalla, joka ei haittaa sopimusvelvoitteiden täyttämistä Urakoitsija vastaa kaikissa tapauksissa yksin kaikista kustannuksista, jotka liittyvät urakoitsijan henkilöstön vetämiseen pois tai korvaamiseen Yhdistyneiden kansakuntien mahdollisesti esittämää pyyntöä, joka koskee urakoitsijan henkilöstön vetämistä pois tai korvaamista, ei katsota sopimuksen tai sen osien purkamiseksi, eikä Yhdistyneillä kansakunnilla ole minkäänlaisia vastuita pois vedettyä tai korvattua henkilöstöä kohtaan Jos urakoitsijan henkilöstön pois vetämistä tai korvaamista koskeva pyyntö ei perustu urakoitsijan laiminlyöntiin tai kyvyttömyyteen täyttää sopimusvelvoitteet, henkilöstön väärinkäytöksiin tai henkilöstön kykenemättömyyteen tehdä kohtuudella yhteistyötä Yhdistyneiden kansakuntien viranhaltijoiden ja henkilöstön kanssa, urakoitsija ei vastaa henkilöstönsä pois vetämistä tai korvaamista koskevan pyynnön osalta sopimusvelvoitteiden täyttämisen viivästyksistä, jotka ovat merkittävässä määrin seurausta kyseisen henkilöstön pois vetämisestä tai korvaamisesta. 3.5 Minkään edellä olevissa kohdissa 3.2, 3.3 ja 3.4 mainitun ei katsota muodostavan Yhdistyneiden kansakuntien puolelta minkäänlaista velvoitetta sopimuksessa mainitun työn suorittamiseen nimettyä urakoitsijan henkilöstöä kohtaan, ja kyseinen henkilöstö on näissä tapauksissa täysin urakoitsijan vastuulla. 3.6 Urakoitsijan vastuulla on vaatia, että sen sopimusvelvoitteita täyttämään nimeämä henkilöstö, jolla saattaa olla pääsy Yhdistyneiden kansakuntien toimitiloihin tai mahdollisuus käsitellä muuta Yhdistyneiden kansakuntien omaisuutta: käy läpi Yhdistyneiden kansakuntien urakoitsijan tietoon saattamat turvatarkastusvaatimukset tai noudattaa niitä, mukaan lukien rajoituksetta rikosrekisteriote; esittää Yhdistyneiden kansakuntien toimitiloissa tai kiinteistössä ollessaan Yhdistyneiden kansakuntien turvatoimista vastaavien virkailijoiden hyväksymän tai antaman henkilökortin, ja mikäli kyseinen henkilöstö vedetään pois tai korvataan tai sopimus puretaan tai se päättyy, kyseisen henkilöstön tulee välittömästi palauttaa henkilökorttinsa Yhdistyneille kansakunnille mitätöitäväksi. 3.7 Jos urakoitsija saa tietoonsa, että lainvalvontaviranomaiset ovat asettaneet syytteeseen jonkun urakoitsijan henkilöstön jäsenistä, jolla on pääsy Yhdistyneiden kansakuntien toimitiloihin, jonkin muun kuin lievän liikennerikkomuksen takia, urakoitsijan tulee vähintään yhden arkipäivän kuluessa tiedon saamisesta ilmoittaa Yhdistyneille kansakunnille kirjallisesti tuolloin tiedossa olevien syytteiden yksityiskohdista ja tiedottaa jatkossa Yhdistyneille kansakunnille kaikista kyseisten syytteiden käsittelyyn liittyvistä olennaisista seikoista. 3.8 Kaikki Yhdistyneiden kansakuntien toimitiloissa tai kiinteistöissä tapahtuva urakoitsijan toiminta, mukaan lukien rajoituksetta laitteiden, materiaalien, tarvikkeiden ja osien varastointi, rajataan Yhdistyneiden kansakuntien valtuuttamille tai hyväksymille alueille. Urakoitsijan henkilöstö ei saa tulla Yhdistyneiden kansakuntien toimitiloissa tai kiinteistöissä oleville alueille, kulkea niiden läpi tai varastoida tai hävittää niillä mitään laitteita tai materiaaleja ilman Yhdistyneiltä kansakunnilta saatua asianmukaista valtuutusta. TARK.: TAMMIKUU 2008 TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITUSSOPIMUSTEN YLEISET SOPIMUSEHDOT SIVU 2

3 4. SIIRTÄMINEN: 4.1 Lukuun ottamatta sitä, mitä kohdassa 4.2 jäljempänä on määrätty, urakoitsija ei saa siirtää, luovuttaa tai asettaa vakuudeksi sopimusta tai sen osia eikä niihin liittyviä oikeuksia, vaatimuksia tai velvollisuuksia tai antaa muita niihin liittyviä määräyksiä ilman YK:lta etukäteen hankittua kirjallista valtuutusta. Luvaton siirtäminen, luovuttaminen, vakuudeksi asettaminen tai muu määrääminen tai sellaisen yrittäminen ei sido Yhdistyneitä kansakuntia. Ellei mahdollisten hyväksyttyjen alihankkijoiden kohdalla ole toisin sallittu, urakoitsija ei saa siirtää sopimusvelvoitteitaan kolmannelle osapuolelle muutoin kuin YK:lta etukäteen hankitulla kirjallisella suostumuksella. Luvaton siirtäminen tai sellaisen yrittäminen ei sido Yhdistyneitä kansakuntia. 4.2 Urakoitsija voi siirtää tai muutoin luovuttaa sopimuksen liiketoimintojensa uudelleenjärjestelystä jälkeen jäävälle taholle edellyttäen, että uudelleenjärjestely ei ole seurausta konkurssista, selvitystilaan asettamisesta tai muista vastaavista järjestelyistä, ja uudelleenjärjestely on seurausta urakoitsijan kaiken tai lähes kaiken omaisuuden tai omistusosuuksien myynnistä, yhdistämisestä tai ostamisesta, ja urakoitsija ilmoittaa Yhdistyneille kansakunnille viipymättä sopimuksen siirtämisestä tai luovuttamisesta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ja siirron tai luovutuksen vastaanottaja sitoutuu kirjallisesti noudattamaan kaikkia sopimusehtoja, ja kyseinen kirjallinen sitoumus toimitetaan Yhdistyneille kansakunnille viipymättä siirron tai luovutuksen jälkeen. 5. ALIHANKINTA: Jos urakoitsija tarvitsee alihankkijoiden palveluita sopimusvelvoitteidensa täyttämiseen, urakoitsijan tulee pyytää tähän etukäteen Yhdistyneiden kansakuntien kirjallinen suostumus. Yhdistyneillä kansakunnilla on harkintansa mukaan oikeus tarkistaa alihankkijoiden pätevyys ja hylätä esitetty alihankkija, jonka Yhdistyneet kansakunnat kohtuudella katsoo epäpäteväksi täyttämään sopimusvelvoitteita. Yhdistyneillä kansakunnilla on oikeus vaatia minkä tahansa alihankkijan poistamista Yhdistyneiden kansakuntien toimitiloista ilman perusteita. Hylkääminen tai poistamisvaatimus ei sellaisenaan anna urakoitsijalle oikeutta vedota sopimusvelvoitteiden täyttämisen viivästymiseen tai esittää perusteluja sopimusvelvoitteidensa täyttämättä jättämiseen, ja urakoitsija vastaa yksin kaikista alihankkijoidensa suorittamista palveluista ja velvoitteista. Mahdollisia alihankintasopimuksia koskevat kaikki sopimuksen ehdot, ja ne tulee laatia kaikkien sopimusehtojen mukaisesti. 6. EI ETUJA VIRANHALTIJOILLE: Urakoitsija vakuuttaa, ettei se ole tarjonnut eikä tule tarjoamaan sopimusvelvoitteiden täyttämisestä tai sopimuksen solmimisesta johtuvia tai niihin liittyviä suoria tai epäsuoria etuja kenellekään Yhdistyneiden kansakuntien edustajalle, viranhaltijalle, työntekijälle tai muulle asiamiehelle. Urakoitsija on tietoinen ja hyväksyy, että tämän ehdon rikkominen katsotaan sopimuksen oleellisen ehdon rikkomiseksi. 7. TUOTTEIDEN HANKINTA: Siinä määrin kuin sopimukseen sisältyy tuotteiden hankinta kokonaan tai osittain ja ellei jossakin toisessa sopimuksen kohdassa muuta erikseen mainita, sopimuksen mukaisia tuotteiden hankintoja koskevat seuraavat ehdot: 7.1 TUOTTEIDEN TOIMITUS: Urakoitsija toimittaa tuotteet tai tuo ne saataville sopimuksessa määritettyyn toimituspaikkaan määritettynä toimitusaikana, ja Yhdistyneet kansakunnat vastaanottaa tuotteet kyseisessä paikassa kyseisenä aikana. Urakoitsijan tulee toimittaa Yhdistyneille kansakunnille toimitusasiakirjat (mukaan lukien rajoituksetta rahtikirjat, lentorahtikirjat ja kauppalaskut), jotka on määritetty sopimuksessa tai jotka ovat muutoin yleisesti käytössä alalla. Kaikkien oppaiden, ohjeiden, esittelyjen ja muiden tuotteisiin liittyvien tärkeiden tietojen on oltava englanninkielisiä, ellei sopimuksessa toisin määrätä. Ellei sopimuksessa toisin määrätä (mukaan lukien rajoituksetta INCOTERM -toimitusehdot tai muut vastaavanlaiset kauppaehdot), urakoitsija vastaa yksin kaikista riskeistä, jotka liittyvät tuotteiden katoamiseen, vahingoittumiseen tai tuhoutumiseen, siihen asti, kunnes tuotteet on toimitettu perille Yhdistyneille kansakunnille sopimuksen ehtojen mukaisesti. Tuotteiden toimitusta ei sellaisenaan katsota tuotteiden hyväksymiseksi Yhdistyneiden kansakuntien toimesta. TARK.: TAMMIKUU 2008 TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITUSSOPIMUSTEN YLEISET SOPIMUSEHDOT SIVU 3

4 7.2 TUOTTEIDEN TARKASTUS: Jos sopimuksessa on mainittu, että tuotteet voidaan tarkastaa ennen toimitusta, urakoitsijan tulee ilmoittaa Yhdistyneille kansakunnille, milloin tuotteet ovat valmiina toimitusta edeltävää tarkastusta varten. Yhdistyneet kansakunnat tai sen nimeämät tarkastajat voivat mahdollisesta toimitusta edeltävästä tarkastuksesta huolimatta tarkastaa tuotteet myös toimituksen yhteydessä varmistaakseen, että tuotteet ovat sovellettavien määritysten tai muiden sopimuksessa mainittujen vaatimusten mukaisia. Kaikki kohtuulliset apuvälineet ja -toimet, mukaan lukien rajoituksetta piirustukset ja valmistukseen liittyvät tiedot, tulee toimittaa Yhdistyneille kansakunnille tai sen nimeämille tarkastajille maksutta. Tuotteiden tarkastukset tai niiden suorittamatta jättäminen eivät vapauta urakoitsijaa sen antamista takuista tai vakuutuksista tai muiden sopimusvelvoitteiden täyttämisestä. 7.3 TUOTTEIDEN PAKKAAMINEN: Urakoitsija pakkaa toimitettavat tuotteet niiden tyyppiä, määriä ja kuljetustapoja koskevien tiukimpien vientipakkausstandardien mukaisesti. Tuotteet tulee pakata ja merkitä asianmukaisesti sopimuksen ohjeissa esitetyllä tavalla tai muutoin alalla yleisesti käytetyllä tavalla sekä sovellettavan lain tai tuotteiden kuljettajien ja valmistajien vaatimusten mukaisesti. Pakkauksiin tulee erityisesti merkitä sopimuksen tai ostotilauksen numero sekä muut Yhdistyneiden kansakuntien toimittamat tunnistetiedot sekä mahdolliset muut tiedot, jotka ovat tarpeen tuotteiden oikeaa käsittelyä ja turvallista toimitusta varten. Ellei sopimuksessa toisin määrätä, urakoitsijalla ei ole oikeutta pakkausmateriaalien palautuksiin. 7.4 KULJETUS JA RAHTI: Ellei sopimuksessa toisin määrätä (mukaan lukien rajoituksetta INCOTERM - toimitusehdot tai vastaavat kauppaehdot), urakoitsija vastaa yksin kaikista kuljetusjärjestelyistä sekä sopimuksen mukaisesti tapahtuvaan tuotteiden kuljetukseen ja toimitukseen liittyvistä rahti- ja vakuutuskuluista. Urakoitsijan tulee varmistaa, että Yhdistyneet kansakunnat saa kaikki tarvittavat kuljetusasiakirjat ajallaan niin, että Yhdistyneet kansakunnat voi vastaanottaa toimituksen sopimuksen edellyttämällä tavalla. 7.5 TAKUUT: Ellei sopimuksessa toisin määrätä, urakoitsija vakuuttaa Yhdistyneille kansakunnille kuuluvien sopimuksessa mainittujen tai siitä johtuvien muiden takuiden, korvausten tai oikeuksien lisäksi, että: Tuotteet pakkauksineen ja pakkausmateriaaleineen ovat sopimuksen määritysten mukaisia, tavanomaisiin ja sopimuksessa erikseen kirjallisesti mainittuihin käyttötarkoituksiin soveltuvia ja tasalaatuisia sekä suunnittelun, materiaalien, valmistuksen ja tekotavan osalta vailla vikoja ja puutteita; Jos urakoitsija ei ole tuotteiden alkuperäinen valmistaja, urakoitsija toimittaa Yhdistyneille kansakunnille kaikki valmistajan takuut sopimuksen mukaisesti annettavien vakuutusten ja takuiden lisäksi; Tuotteiden laatu, määrä ja kuvaus vastaavat sopimuksessa edellytettyjä, myös tuotteiden altistuttua lopullista määränpäätä edeltäviin olosuhteisiin; Tuotteisiin ei kohdistu minkään kolmannen osapuolen vaadeoikeutta, mukaan lukien immateriaalioikeuksien, kuten rajoituksetta patenttien, tekijänoikeuksien ja liikesalaisuuksien, loukkaamista koskevia vaatimuksia; Tuotteet ovat uusia ja käyttämättömiä; Kaikki takuut ovat täysimääräisinä voimassa tuotteiden toimituksen jälkeen ja vähintään yhden (1) vuoden ajan sen jälkeen, kun Yhdistyneet kansakunnat on vastaanottanut tuotteet sopimuksen mukaisesti; Jos urakoitsija saa takuiden voimassaoloaikana Yhdistyneiltä kansakunnilta ilmoituksen siitä, että tuotteet eivät ole sopimuksessa esitettyjen vaatimuksen mukaisia, urakoitsijan tulee viipymättä omalla kustannuksellaan korjata kyseiset puutteet tai virheet tai, jos urakoitsija ei tähän pysty, vaihtaa vialliset tuotteet samanlaatuisiin tai parempiin tuotteisiin tai omalla kustannuksellaan viedä pois vialliset tuotteet ja hyvittää Yhdistyneille kansakunnille viallisten tuotteiden ostohinta kokonaisuudessaan; ja Urakoitsija sitoutuu vastaamaan Yhdistyneiden kansakuntien tarpeisiin palveluista, joita saatetaan tarvita urakoitsijan sopimuksen mukaisesti myöntämiin takuisiin liittyen. TARK.: TAMMIKUU 2008 TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITUSSOPIMUSTEN YLEISET SOPIMUSEHDOT SIVU 4

5 7.6 TUOTTEIDEN HYVÄKSYMINEN: Yhdistyneiden kansakuntien ei missään tapauksessa tarvitse hyväksyä tuotteita, jotka eivät ole sopimuksen määritysten tai vaatimusten mukaisia. Yhdistyneet kansakunnat voi asettaa tuotteiden hyväksymisen ehdoksi hyväksymistestien läpäisemisen, mikäli näin on sopimuksessa määritetty tai jos tästä on muutoin osapuolten kesken kirjallisesti sovittu. Yhdistyneillä kansakunnilla ei ole missään tapauksessa velvollisuutta hyväksyä tuotteita, ellei Yhdistyneillä kansakunnilla ole ollut kohtuullista tilaisuutta tarkistaa tuotteita toimituksen jälkeen ja ennen kuin tällainen tilaisuus on ollut. Jos sopimuksessa on määritetty, että Yhdistyneiden kansakuntien tulee antaa tuotteille kirjallinen hyväksyntä, tuotteita ei katsota hyväksytyiksi, ellei Yhdistyneet kansakunnat ole tosiasiallisesti antanut tällaista kirjallista hyväksyntää ja ennen kuin tällainen hyväksyntä on annettu. Yhdistyneiden kansakuntien suorittamaa maksua ei missään tapauksessa katsota sellaisenaan tuotteiden hyväksynnäksi. 7.7 TUOTTEIDEN HYLKÄÄMINEN: Jos tuotteet ovat viallisia tai ne eivät muutoin ole sopimuksen määritysten tai muiden vaatimusten mukaisia, Yhdistyneet kansakunnat voi sille sopimuksesta johtuvista muista oikeuksista tai korvauksista riippumatta oman harkintansa mukaisesti hylätä tuotteet tai kieltäytyä vastaanottamasta niitä, ja urakoitsijan tulee kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun urakoitsija on vastaanottanut Yhdistyneiltä kansakunnilta tuotteiden hylkäämistä tai vastaanottamisesta kieltäytymistä koskevan ilmoituksen, Yhdistyneiden kansakuntien valinnan mukaisesti suorittaa täysi hyvitys, kun Yhdistyneet kansakunnat on palauttanut tuotteet, tai osittainen hyvitys, jos tuotteet palautetaan osittain; tai korjata tuotteet siten, että ne ovat sopimuksen määritysten tai muiden vaatimusten mukaisia; tai vaihtaa tuotteet samanlaatuisiin tai parempiin; ja maksaa kaikki viallisten tuotteiden korjaus- tai palautuskustannukset sekä kustannukset, jotka liittyvät viallisten tuotteiden varastointiin sekä korvaavien tuotteiden toimitukseen Yhdistyneille kansakunnille. 7.8 Mikäli Yhdistyneet kansakunnat päättää palauttaa tuotteet tai osan niistä edellä kohdassa 7.7 mainituista syistä, Yhdistyneet kansakunnat voi hankkia tuotteet muualta. Yhdistyneille kansakunnille sopimuksesta johtuvien muiden oikeuksien tai korvauksien lisäksi, mukaan lukien rajoituksetta oikeus sopimuksen purkamiseen, urakoitsija vastaa sopimuksen yhteishinnan ylittävistä lisäkustannuksista, jotka aiheutuvat tällaisista hankinnoista, mukaan lukien tällaisiin hankintoihin osallistumisesta aiheutuvat kustannukset, ja Yhdistyneillä kansakunnilla on oikeus saada urakoitsijalta korvaus kohtuullisista kustannuksista, jotka aiheutuvat tuotteiden säilyttämisestä tai varastoinnista urakoitsijan laskuun. 7.9 OMISTUSOIKEUS: Urakoitsija vakuuttaa, ettei sopimuksen mukaan toimitettuihin tuotteisiin kohdistu minkään kolmannen osapuolen omistus- tai immateriaalioikeuksia, mukaan lukien rajoituksetta pantti- tai vakuutusoikeuksia. Ellei sopimuksessa toisin määrätä, tuotteiden omistusoikeus siirtyy urakoitsijalta Yhdistyneille kansakunnille, kun tuotteet on toimitettu ja Yhdistyneet kansakunnat on vastaanottanut ne sopimuksen vaatimusten mukaisesti VIENTILUVAT: Urakoitsija vastaa tuotteiden, tavaroiden tai teknologioiden, mukaan lukien Yhdistyneille kansakunnille sopimuksen mukaisesti myytyjen, toimitettujen, lisensoitujen tai muutoin tarjottujen ohjelmistojen, yhteydessä tarvittavien vientilupien hankkimisesta. Urakoitsija hankkii tällaiset vientiluvat viipymättä. Yhdistyneille kansakunnille kuuluvien etuoikeuksien ja vapauksien mukaisesti ja niistä luopumisenkin yhteydessä Yhdistyneet kansakunnat antaa urakoitsijalle kaiken kohtuullisen apunsa, jotta tällaiset vientiluvat saadaan hankituiksi. Jos jokin valtiollinen elin kieltäytyy antamasta vientilupaa, viivyttää sen antamista tai estää urakoitsijaa hankkimasta sellaista, urakoitsijan tulee viipymättä ottaa yhteyttä Yhdistyneisiin kansakuntiin, jotta Yhdistyneet kansakunnat voi ryhtyä tarvittaviin toimiin ongelman ratkaisemiseksi. TARK.: TAMMIKUU 2008 TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITUSSOPIMUSTEN YLEISET SOPIMUSEHDOT SIVU 5

6 8. VASTUUSTA VAPAUTTAMINEN: 8.1 Urakoitsija vapauttaa Yhdistyneet kansakunnat ja tämän viranhaltijat, asiamiehet ja työntekijät kaikesta vastuusta kaikenlaisten kanteiden, oikeustoimien, vaateiden, vaatimusten, menetysten ja vastuiden osalta, joita Yhdistyneisiin kansakuntiin saattaa kohdistua kolmansien osapuolten taholta, mukaan lukien rajoituksetta kaikki oikeudenkäyntikulut ja -kustannukset, asianajajien palkkiot, sovintoratkaisuihin liittyvät maksut ja vahingonkorvaukset, jotka aiheutuvat seuraavista tai perustuvat tai liittyvät niihin: väitteet siitä, että Yhdistyneiden kansakuntien hallussaan pitämä tai käyttämä patentoitu laite, tekijänoikeuksin suojattu materiaali tai muut Yhdistyneille kansakunnille sopimuksen ehtojen mukaisesti toimitetut tai lisensoidut tuotteet, resurssit tai palvelut kokonaan tai osittain, erikseen tai urakoitsijan julkaisemien tietojen mukaisena yhdistelmänä tai muutoin urakoitsijan erikseen hyväksymällä tavalla, loukkaavat jonkin kolmannen osapuolen patenttia, tekijänoikeutta, tavaramerkkiä tai muuta teollis- tai tekijänoikeutta; tai mitkä tahansa urakoitsijan, aliurakoitsijan tai näiden sopimusvelvoitteiden täyttämiseen suoraan tai epäsuorasti palkkaaman muun tahon toimet tai laiminlyönnit, jotka aiheuttavat oikeudellisen vastuun mille tahansa muulle taholle kuin sopijapuolille, mukaan lukien rajoituksetta vaatimukset ja vastuut, jotka koskevat työntekijöille maksettavia korvauksia. 8.2 Edellä kohdassa olevaa vastuuvapautuslauseketta ei sovelleta seuraaviin: vaade tai loukkaus, joka on seurausta siitä, että urakoitsija on noudattanut Yhdistyneiden kansakuntien antamia nimenomaisia kirjallisia ohjeita tuotteiden, tavaroiden, materiaalien, laitteiden tai tarvikkeiden tai niiden käyttötavan muutoksesta tai sopimusvelvoitteiden täyttämistavasta tai sellaisten tietojen käyttämisestä, joita urakoitsija ei normaalisti käytä; tai vaade tai loukkaus, joka on seurausta sopimuksen mukaisesti toimitettuihin tuotteisiin, resursseihin, materiaaleihin, laitteisiin, tarvikkeisiin tai niiden osiin tehdyistä lisäyksistä tai muutoksista, mikäli muutosten tekijä on Yhdistyneet kansakunnat tai sen ohjauksessa toiminut toinen osapuoli. 8.3 Tässä kohdassa 8 esitettyjen vastuuvapautusvelvoitteiden lisäksi urakoitsija on velvollinen omalla kustannuksellaan puolustamaan Yhdistyneitä kansakuntia ja sen viranhaltijoita, asiamiehiä ja työntekijöitä tämän kohdan 8 mukaisesti riippumatta siitä, aiheutuuko tai muutoin seuraako kyseisistä kanteista, oikeudenkäynneistä, vaateista ja vaatimuksista mitään menetyksiä tai vastuita. 8.4 Yhdistyneiden kansakuntien tulee tiedottaa urakoitsijalle tällaisista kanteista, oikeudenkäynneistä, vaateista, vaatimuksista, menetyksistä tai vastuista kohtuullisen ajan kuluessa saatuaan niistä itse tiedon. Urakoitsijalla on yksinomainen määräysvalta tällaisen kanteen, oikeudenkäynnin, vaateen tai vaatimuksen yhteydessä tapahtuvasta puolustuksesta sekä kaikista sovitteluun tai sopimiseen liittyvistä neuvotteluista, lukuun ottamatta sellaisista, jotka liittyvät Yhdistyneiden kansakuntien etuoikeuksien ja vapauksien tai niihin liittyvien seikkojen vahvistamiseen tai puolustamiseen, sillä vain Yhdistyneillä kansakunnilla itsellään on valtuudet puolustaa ja ylläpitää niitä. Yhdistyneillä kansakunnilla on oikeus omalla kustannuksillaan nimetä valitsemansa riippumaton lainopillinen neuvonantaja edustajakseen tällaisessa kanteessa, oikeudenkäynnissä, vaateessa tai vaatimuksessa. 8.5 Jos Yhdistyneitä kansakuntia kielletään jostakin syystä kokonaan tai osittain, missä tahansa kanteessa tai oikeudenkäynnissä, käyttämästä urakoitsijan sille toimittamia tai lisensoimia tuotteita, resursseja tai palveluita tilapäisesti tai pysyvästi, tai jos käytön katsotaan loukkaavan jotakin patenttia, tekijänoikeutta, tavaramerkkiä tai muuta teollis- tai tekijänoikeutta, tai jos näiden tuotteiden, tavaroiden tai palveluiden käyttö sovitteluratkaisun yhteydessä kielletään, sitä rajoitetaan tai siihen muutoin puututaan, urakoitsijan tulee omalla kustannuksellaan pikimmiten joko hankkia Yhdistyneille kansakunnille rajoittamaton oikeus jatkaa sille toimitettujen kyseisten tuotteiden tai palveluiden käyttöä; vaihtaa Yhdistyneille kansakunnille toimitetut tuotteet tai palvelut tai osa niistä tai muokata ne tai osa niistä samanlaatuisiksi tai paremmiksi tuotteiksi tai palveluksi, jotka eivät loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia; tai hyvittää Yhdistyneille kansakunnille tämän tuotteiden, tavaroiden tai palveluiden tai niiden osan hallussapito- tai käyttöoikeudesta maksama kokonaishinta. TARK.: TAMMIKUU 2008 TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITUSSOPIMUSTEN YLEISET SOPIMUSEHDOT SIVU 6

7 9. VAKUUTUKSET JA VASTUUT: 9.1 Urakoitsija korvaa Yhdistyneille kansakunnille viipymättä kaikki Yhdistyneiden kansakuntien omaisuudelle tapahtuneet menetykset, tuhot tai vahingot, joiden aiheuttaja on urakoitsijan henkilöstö tai alihankkijat tai kuka tahansa urakoitsijan tai sen alihankkijoiden sopimusvelvoitteiden täyttämiseen suoraan tai epäsuorasti palkkaama henkilö. 9.2 Ellei sopimuksessa toisin määrätä, urakoitsijan tulee ennen muiden sopimusvelvoitteiden täyttämisen aloittamista ja sopimuksessa mahdollisesti mainittujen rajoitusten mukaisesti ottaa ja pitää voimassa koko sopimuskauden ja sen jatkokauden ajan sekä sopimuksen purkamista tai päättymistä seuraavan tietyn ajan kohtuudella riittävän kattava vakuutus kaikkien sopimusvelvoitteiden täyttämisessä käytettävään omaisuuteensa ja laitteisiinsa kohdistuvien riskien varalta; työntekijöiden tapaturmavakuutus tai vastaava tai työnantajan vastuuvakuutus tai vastaava urakoitsijan työntekijöitä varten; vakuutuksen tulee kattaa kaikki loukkaantumisiin, kuolemantapauksiin ja vammautumisiin liittyvät vahingonkorvaukset tai muut lain mukaan maksettavat etuudet sopimusvelvoitteiden täyttämisen yhteydessä; riittävälle summalle asetettu vastuuvakuutus, joka kattaa kaikki korvausvaatimukset, joiden perusteena voivat rajoituksetta olla kuolemantapaukset ja ruumiinvammat, tuotevastuu ja vastuu suoritetuista toimenpiteistä, omaisuudelle tapahtuneet vahingot tai tappiot ja henkilövahingot tai aineelliset vahingot, jotka aiheutuvat urakoitsijan sopimusvelvoitteiden täyttämisestä tai sen yhteydessä, mukaan lukien rajoituksetta vastuut, jotka aiheutuvat urakoitsijan, sen henkilöstön, edustajien tai kutsumien henkilöiden toimenpiteistä tai laiminlyönneistä, tai sopimusvelvoitteiden täyttämisen yhteydessä käytetyistä ajoneuvoista, veneistä, lentokoneista tai muista kuljetusajoneuvoista tai laitteista riippumatta siitä, ovatko ne urakoitsijan omistuksessa; ja muu mahdollinen vakuutus, josta Yhdistyneet kansakunnat ja urakoitsija ovat keskenään kirjallisesti sopineet. 9.3 Urakoitsijan vastuuvakuutusten tulee kattaa myös alihankkijat ja kaikki puolustamiseen liittyvät kustannukset, ja niihin tulee sisältyä vakiomuotoinen keskinäistä vastuuta koskeva lauseke. 9.4 Urakoitsija on tietoinen ja hyväksyy, että Yhdistyneet kansakunnat ei millään tavalla vastaa henki-, sairaus-, tapaturma-, matka- tai muista vakuutuksista, jotka saattavat olla tarpeen tai toivottavia urakoitsijan sopimuksen mukaisia palveluita toimittavan henkilöstön osalta. 9.5 Lukuun ottamatta työntekijöiden tapaturmavakuutusta tai itsevakuutusjärjestelyjä, joita urakoitsija mahdollisesti ylläpitää ja jotka Yhdistyneet kansakunnat on oman harkintansa mukaan hyväksynyt sopimuksen mukaisten urakoitsijan vakuutusvaatimusten täyttämiseksi, vakuutukseen täytyy sisältyä seuraavat: Yhdistyneet kansakunnat on nimetty vakuutuskirjaan lisävakuutetuksi, mukaan lukien tarvittaessa erillisenä lisäyksenä; Vakuutukseen sisältyy urakoitsijan vakuutusyhtiön sijaantulo-oikeudesta luopuminen Yhdistyneisiin kansakuntiin nähden; Yhdistyneiden kansakuntien on vakuutusehtojen mukaisesti saatava urakoitsijan vakuutusyhtiöltä kirjallinen ilmoitus vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kattavuuden mahdollista mitätöintiä tai merkittävää muutosta; ja Vakuutukseen sisältyy ehto, jonka mukaan korvaus mahdollisesta vahingosta suoritetaan alihankkijan vakuutuksesta YK:n mahdollisista muista vakuutuksista riippumatta. 9.6 Urakoitsija vastaa kaikista vakuutuksiin liittyvistä omavastuista. 9.7 Lukuun ottamatta mahdollisia itsevakuutusjärjestelyjä, joita urakoitsija ylläpitää ja jotka Yhdistyneet kansakunnan on hyväksynyt sopimuksen mukaisten urakoitsijan vakuutusvaatimusten täyttämiseksi, urakoitsijan täytyy ottaa sopimuksen mukaiset vakuutukset hyvämaineisilta vakuutusyhtiöiltä, joiden taloudellinen asema on hyvä ja jotka Yhdistyneet kansakunnat on hyväksynyt. Ennen sopimusvelvoitteiden täyttämisen aloittamista urakoitsijan tulee toimittaa Yhdistyneille kansakunnille todisteet siitä, että urakoitsija on ottanut sopimuksen TARK.: TAMMIKUU 2008 TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITUSSOPIMUSTEN YLEISET SOPIMUSEHDOT SIVU 7

8 edellyttämät vakuutukset, vakuutuskirjan muodossa tai muussa Yhdistyneiden kansakuntien kohtuudella edellyttämässä muodossa. Yhdistyneet kansakunnat pidättää oikeuden hankkia kopiot niistä vakuutuksista tai vakuutusjärjestelyjen kuvauksista, joita urakoitsijan tulee sopimuksen mukaisesti ylläpitää. Edellä olevasta kohdasta huolimatta urakoitsijan tulee viipymättä ilmoittaa Yhdistyneille kansakunnille sopimuksen edellyttämän vakuutuksen mitätöimisestä tai siihen tehdyistä merkittävistä muutoksista. 9.8 Urakoitsija on tietoinen ja hyväksyy, että sopimuksessa esitetty vaatimus vakuutuksen ottamisesta ja ylläpitämisestä sekä vakuutussumma, mukaan lukien rajoituksetta siihen liittyvä omavastuuosuus, eivät millään tavalla rajoita urakoitsijan sopimuksesta johtuvia tai siihen liittyviä vastuita. 10. RASITTEET JA PANTTIOIKEUDET: Urakoitsija ei itse hae eikä salli kenenkään muun hakea minkäänlaista panttioikeutta, kiinnitystä tai muuta rasitetta tai jättää minkään viranomaisen tai Yhdistyneiden kansakuntien arkistoon hakemuksia panttioikeuksista, kiinnityksistä tai muista rasitteista varoihin, jotka ovat erääntyneet urakoitsijan saataviksi tai jotka saattavat erääntyä jostakin suoritetusta työstä tai sopimuksen mukaisesti toimitetuista tuotteista tai materiaaleista tai muun urakoitsijaan tai Yhdistyneisiin kansakuntiin kohdistuvan vaateen tai vaatimuksen johdosta. 11. YHDISTYNEIDEN KANSAKUNTIEN URAKOITSIJAN KÄYTTÖÖN TOIMITTAMAT LAITTEET: Yhdistyneiden kansakuntien urakoitsijan käyttöön sopimusvelvoitteiden täyttämistä varten mahdollisesti toimittamien laitteiden ja tarvikkeiden omistusoikeus säilyy Yhdistyneillä kansakunnilla, ja kyseiset laitteet ja tarvikkeet täytyy palauttaa Yhdistyneille kansakunnille sopimuksen päättyessä tai kun urakoitsija ei enää niitä tarvitse. Yhdistyneille kansakunnille palautettavien laitteiden tulee olla samassa kunnossa kuin silloin, kun ne on toimitettu urakoitsijalle, normaalista käytöstä aiheutuvaa kulumista lukuun ottamatta, ja urakoitsija on velvollinen korvaamaan Yhdistyneille kansakunnille kaikki todelliset kulut laitteiden menetyksistä tai laitteille aiheutuneista vaurioista tai vahingoista, joita ei voida lukea normaaliksi käytöstä aiheutuneeksi kulumiseksi. 12. TEKIJÄNOIKEUS, PATENTIT JA MUUT OMISTUSOIKEUDET: 12.1 Ellei sopimuksessa erikseen kirjallisesti muuta määrätä, Yhdistyneillä kansakunnilla on oikeus kaikkeen immateriaaliomaisuuteen ja muihin omistusoikeuksiin, mukaan lukien rajoituksetta patentit, tekijänoikeudet ja tavaramerkit, jotka liittyvät tuotteisiin, prosesseihin, keksintöihin, ideoihin, tietotaitoon tai asiakirjoihin ja muihin materiaaleihin, joita urakoitsija on kehittänyt Yhdistyneille kansakunnille sopimuksen mukaisesti ja jotka liittyvät suoraan sopimusvelvoitteiden täyttämiseen tai jotka tuotetaan, laaditaan tai kerätään sopimusvelvoitteiden täyttämisen seurauksena tai aikana. Urakoitsija on tietoinen ja hyväksyy, että tällaiset tuotteet, asiakirjat ja muut materiaalit ovat Yhdistyneiden kansakuntien lukuun tehtyjä töitä Mikäli kyseinen immateriaaliomaisuus tai muut omistusoikeudet koostuvat urakoitsijan immateriaalioikeudesta tai muista omistusoikeuksista, (i) jotka ovat olleet olemassa ennen urakoitsijalle kuuluvien sopimusvelvoitteiden täyttämistä tai (ii) jotka urakoitsija saattaa kehittää tai hankkia tai on kehittänyt tai hankkinut erillään sopimusvelvoitteiden täyttämisestä, Yhdistyneet kansakunnat ei vaadi eikä sen tule vaatia minkäänlaista omistusoikeutta niihin, ja urakoitsija myöntää Yhdistyneille kansakunnille ikuisen lisenssin kyseisen immateriaalioikeuden tai muun omistusoikeuden käyttöön yksinomaan sopimuksen vaatimusten mukaisesti Urakoitsijan tulee Yhdistyneiden kansakuntien pyynnöstä ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin, laatia kaikki tarvittavat asiakirjat ja yleensäkin avustaa tällaisten omistusoikeuksien hankkimisessa ja siirtämisessä tai lisensoimisessa Yhdistyneille kansakunnille sovellettavan lain ja sopimuksen vaatimusten mukaisesti Edellä esitettyjen ehtojen mukaisesti kaikki kartat, piirustukset, valokuvat, mosaiikit, suunnitelmat, raportit, arviot, suositukset, asiakirjat ja muut tiedot, jotka urakoitsija kerää tai vastaanottaa sopimuksen voimassaoloaikana, ovat Yhdistyneiden kansakuntien omaisuutta, ne tulee toimittaa Yhdistyneiden kansakuntien käyttöön tai tarkastettavaksi kohtuullisessa ajassa ja paikassa, niitä tulee käsitellä luottamuksellisesti ja ne saa toimittaa ainoastaan Yhdistyneiden kansakuntien valtuutetuille viranhaltijoille sopimuksen mukaisen työn päätyttyä. 13. JULKISUUS JA YHDISTYNEIDEN KANSAKUNTIEN NIMEN, TUNNUKSEN TAI VIRALLISEN SINETIN KÄYTTÄMINEN: Urakoitsija ei saa mainostaa tai muuten tuoda julki kaupallisen edun tai liikearvon hankkimiseksi sitä, että urakoitsijalla on sopimussuhde Yhdistyneisiin kansakuntiin, eikä millään tavalla käyttää Yhdistyneiden kansakuntien nimeä, tunnusta tai virallista sinettiä tai mitään Yhdistyneiden kansakuntien nimen lyhennettä oman liiketoimintansa yhteydessä tai muulla tavoin ilman Yhdistyneiltä kansakunnilta hankittua kirjallista lupaa. TARK.: TAMMIKUU 2008 TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITUSSOPIMUSTEN YLEISET SOPIMUSEHDOT SIVU 8

9 14. ASIAKIRJOJEN JA TIETOJEN LUOTTAMUKSELLISUUS: Tiedot, jotka katsotaan jommankumman osapuolen omaisuudeksi tai jotka osapuoli ( luovuttaja ) toimittaa tai luovuttaa toiselle osapuolelle ( vastaanottaja ) sopimusvelvoitteiden täyttämisen yhteydessä ja jotka katsotaan luottamuksellisiksi ( tiedot ), tulee pitää salassa ja niitä tulee käsitellä seuraavasti: 14.1 Tällaisten tietojen vastaanottajan ( vastaanottaja ) tulee: suojata luovuttajan tietoja paljastumiselta, julkistamiselta tai levittämiseltä yhtä huolellisesti kuin omia vastaavanlaisia tietojaan, joita vastaanottaja ei halua paljastaa, julkistaa tai levittää; ja käyttää luovuttajan tietoja vain siihen tarkoitukseen, johon ne on annettu Mikäli vastaanottajalla on seuraavien henkilöiden tai tahojen kanssa kirjallinen sopimus, joka edellyttää, että he tai ne käsittelevät tietoja luottamuksellisina sopimuksen ja tämän kohdan 14 mukaisesti, vastaanottaja saa luovuttaa tietoja kenelle tahansa muulle osapuolelle luovuttajalta etukäteen hankitulla kirjallisella luvalla; ja vastaanottajan työntekijöille, toimihenkilöille tai viranhaltijoille, edustajille ja asiamiehille, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi, ja vastaanottajan määräysvallan kohteena olevien tai vastaanottajaan nähden määräysvaltaa käyttävien tai vastaanottajan kanssa yhteisen määräysvallan alla olevien oikeussubjektien työntekijöille, toimihenkilöille tai viranhaltijoille, edustajille ja asiamiehille, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi, edellyttäen, että näissä tilanteissa määräysvallan alaisena olevalla oikeussubjektilla tarkoitetaan: yhtiömuotoista yksikköä, jonka osakkeiden tuottamasta äänivallasta osapuoli omistaa yli viisikymmentä prosenttia (50 %) tai joka on muutoin vastaavasti osapuolen määräysvallassa suoraan tai epäsuorasti; tai mitä tahansa yksikköä, jossa osapuoli toimii johtavassa asemassa; tai Yhdistyneiden kansakuntien kohdalla Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan mukaisesti perustettua pääelintä tai avustavaa elintä Urakoitsija voi luovuttaa tietoja lain edellyttämässä määrässä edellyttäen, että Yhdistyneiden kansakuntien etuoikeuksien ja vapauksien mukaisesti ja riippumatta siitä, luopuuko Yhdistyneet kansakunnat niistä, urakoitsija ilmoittaa Yhdistyneille kansakunnille riittävästi etukäteen tietojen luovuttamista koskevasta pyynnöstä, niin että Yhdistyneillä kansakunnilla on kohtuullinen mahdollisuus ryhtyä suojaaviin toimenpiteisiin tai muihin toimenpiteisiin, jotka Yhdistyneet kansakunnat kulloinkin katsoo tarpeellisiksi ennen tietojen luovuttamista Yhdistyneet kansakunnat voi luovuttaa tietoja siinä määrin kuin on tarpeen Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan tai yleiskokouksen päätösten tai säädösten tai niiden johdosta annettujen sääntöjen mukaisesti Vastaanottajaa ei saa estää luovuttamasta tietoja, jotka vastaanottaja saa kolmannelta osapuolelta rajoituksetta, jotka luovuttaja antaa kolmannelle osapuolelle ilman salassapitovelvoitetta, jotka ovat jo etukäteen olleet vastaanottajan tiedossa tai jotka vastaanottaja kehittää milloin tahansa täysin riippumatta sopimuksen mukaisesti luovutettavista tiedoista Nämä salassapitovelvoitteet ja -rajoitukset ovat voimassa sopimuskauden ja sen jatkon aikana, ja ellei sopimuksessa toisin määrätä, ne pysyvät voimassa myös sopimuksen purkamisen tai päättämisen jälkeen. 15. YLIVOIMAINEN ESTE; MUUT OLOSUHTEIDEN MUUTOKSET: 15.1 Ylivoimaisen esteen yhteydessä ja mahdollisimman pian sellaisen ilmenemisen jälkeen osapuolen, jota ylivoimainen este koskee, tulee toimittaa toiselle sopijapuolelle täydelliset tiedot sisältävä ilmoitus kyseisestä tapahtumasta tai syystä, mikäli osapuoli ei ylivoimaisen esteen vuoksi pysty suoriutumaan sopimusvelvoitteistaan ja -vastuistaan kokonaan tai osittain. Ylivoimaisen esteen kohteeksi joutuneen osapuolen tulee myös ilmoittaa toiselle sopijapuolelle mahdollisista muista olosuhteiden muutoksista tai tapahtumista, jotka haittaavat tai uhkaavat haitata sopimusvelvoitteiden täyttämistä. Ylivoimaisen esteen tai muiden olosuhteiden muutosten tai tapahtumien kohteeksi joutuneen osapuolen tulee viidentoista (15) päivän kuluessa myös toimittaa toiselle sopijapuolelle selonteko arvioiduista kustannuksista, joita todennäköisesti aiheutuu ylivoimaisen esteen tai olosuhteiden muutoksen ajalta. Saatuaan tällaisen ilmoituksen tai ilmoitukset TARK.: TAMMIKUU 2008 TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITUSSOPIMUSTEN YLEISET SOPIMUSEHDOT SIVU 9

10 toinen sopijapuoli, jota ylivoimainen este ei koske, voi ryhtyä toimenpiteisiin, jotka se katsoo niissä olosuhteissa kohtuudella tarpeellisiksi tai välttämättömiksi, mukaan lukien kohtuudella jatkoajan antaminen ylivoimaisen esteen kohteeksi joutuneelle osapuolelle sopimusvelvoitteiden täyttämistä varten Jos urakoitsija on ylivoimaisen esteen vuoksi kokonaan tai osittain estynyt täyttämästä sopimusvelvoitteitaan ja -vastuitaan, Yhdistyneillä kansakunnilla on oikeus keskeyttää tai purkaa sopimus samoilla ehdoilla kuin kohdassa 16, Purkaminen, paitsi että irtisanomisaika on kolmenkymmenen (30) päivän sijasta seitsemän (7) päivää. Yhdistyneillä kansakunnilla on kaikissa tapauksissa oikeus katsoa, että urakoitsija on pysyvästi estynyt täyttämästä sopimusvelvoitteitaan, mikäli urakoitsija ei pysty ylivoimaisen esteen vuoksi täyttämään sopimusvelvoitteitaan kokonaan tai osittain jaksolla, joka ylittää yhdeksänkymmenen (90) päivää Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan tässä ennakoimatonta ja väistämätöntä luonnonilmiötä, sotatoimia (julistettua sotaa tai muuta), maahanhyökkäystä, vallankumousta, kapinaa, terrorismia tai muita samankaltaisia tai -vahvuisia toimia, edellyttäen, että kyseiset toimet johtuvat syistä, joihin urakoitsija ei pysty vaikuttamaan, ja ne ilmenevät ilman urakoitsijan tekemää virhettä tai laiminlyöntiä. Urakoitsija on tietoinen ja hyväksyy, että niiden sopimusvelvoitteiden osalta, jotka urakoitsijan tulee täyttää alueilla, joilla Yhdistyneet kansakunnat osallistuu, valmistelee osallistumista tai lopettelee osallistumistaan rauhanturvatehtäviin, humanitaarisiin tehtäviin tai vastaaviin operaatioihin, sopimusvelvoitteiden täyttämisen viivästymisiä tai estymisiä, jotka aiheutuvat kyseisten alueiden ankarista olosuhteista tai niillä ilmenevistä välikohtauksista tai levottomuuksista tai liittyvät niihin, ei sellaisenaan katsota sopimuksen mukaisiksi ylivoimaisiksi esteiksi. 16. PURKAMINEN: 16.1 Kumpikin osapuoli voi purkaa sopimuksen perustellusta syystä, kokonaan tai osittain, ilmoittamalla siitä toiselle sopijapuolelle kirjallisesti kolmekymmentä (30) päivää etukäteen. Jäljempänä olevan kohdan 19, Erimielisyyksien ratkaiseminen, mukaista välimiesmenettelyn käynnistämistä tai sovittelua ei katsota perustelluksi syyksi eikä sen muutoinkaan katsota merkitsevän sellaisenaan sopimuksen purkamista Yhdistyneet kansakunnat voi purkaa sopimuksen milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti urakoitsijalle, jolloin Yhdistyneiden kansakuntien sopimusvelvoitteiden täyttämistä koskeva toimeksianto päättyy tai Yhdistyneiden kansakuntien sopimusvelvoitteiden täyttämistä koskeva rahoitus loppuu kokonaan tai osittain. Lisäksi ellei sopimuksessa toisin määrätä, Yhdistyneet kansakunnat voi purkaa sopimuksen perusteita esittämättä ilmoittamalla siitä urakoitsijalle kirjallisesti kuusikymmentä (60) päivää etukäteen Jos sopimus puretaan ja Yhdistyneet kansakunnat ei purkamista koskevassa ilmoituksessa tai muutoin kirjallisesti ohjeista, urakoitsijan tulee Yhdistyneiltä kansakunnilta sopimuksen purkamista koskevan ilmoituksen saatuaan ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin saattaakseen sopimusvelvoitteiden täyttämisen asianmukaisesti päätökseen mahdollisimman pienin kustannuksin; pidättyä tekemästä muita sopimuksen piiriin kuuluvia sitoumuksia tällaisen ilmoituksen vastaanottopäivänä ja sen jälkeen; lopettaa alihankintasopimusten tai tilausten tekeminen materiaaleista, palveluista tai laitteista, lukuun ottamatta niitä, jotka Yhdistyneet kansakunnat ja urakoitsija katsovat yhteisellä kirjallisella sopimuksella välttämättömiksi sopimuksen purkamattomia osia koskevien velvoitteiden täyttämiseksi; purkaa kaikki alihankintasopimukset ja päättää kaikki tilaukset siinä määrin kuin ne koskevat sopimuksen purettuja osia; toimittaa Yhdistyneille kansakunnille valmistetut tai puretut osat, kesken olevat työt, valmistuneet työt, tarvikkeet ja muut materiaalit, jotka on valmistettu tai hankittu sopimuksen purettuun osaan liittyen, sekä näiden omistusoikeudet; toimittaa kaikki valmiit tai osittain valmiit suunnitelmat, piirustukset, tiedot ja muu omaisuus, joka, mikäli sopimus olisi pantu kokonaan täytäntöön, tulisi sopimuksen mukaisesti toimittaa Yhdistyneille kansakunnille; viedä päätökseen keskeneräiset työt; ja TARK.: TAMMIKUU 2008 TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITUSSOPIMUSTEN YLEISET SOPIMUSEHDOT SIVU 10

11 ryhtyä muihin tarvittaviin tai Yhdistyneiden kansakuntien kirjallisesti ohjeistamiin toimenpiteisiin menetysten minimoimiseksi ja sellaisen sopimukseen liittyvän aineellisen tai aineettoman omaisuuden suojaamiseksi ja säilyttämiseksi, joka on urakoitsijan hallussa ja johon Yhdistyneillä kansakunnilla on tai sillä voidaan kohtuudella odottaa olevan intressejä Jos sopimus puretaan, Yhdistyneillä kansakunnilla on oikeus saada urakoitsijalta kohtuullinen kirjallinen selonteko kaikista jo suoritetuista sekä suorittamattomista sopimusvelvoitteista. Lisäksi Yhdistyneet kansakunnat ei ole velvollinen maksamaan urakoitsijalle muuta kuin Yhdistyneille kansakunnille sopimuksen mukaisesti toimitetuista tuotteista ja tarjotuista palveluista, mutta vain, mikäli kyseiset tuotteet tai palvelut on tilattu, niitä on pyydetty tai ne on muutoin toimitettu, ennen kuin urakoitsija on vastaanottanut Yhdistyneiltä kansakunnilta sopimuksen purkamisilmoituksen tai ennen kuin urakoitsija on toimittanut sopimuksen purkamisilmoituksen Yhdistyneille kansakunnille Yhdistyneet kansakunnat voi, tämän vaikuttamatta sille muutoin kuuluviin oikeuksiin tai korvauksiin, purkaa sopimuksen päättymään välittömästi, mikäli: urakoitsija asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan, todetaan maksukyvyttömästi, hakee lykkäystä maksu- tai takaisinmaksuvelvoitteilleen tai hakee maksukyvyttömäksi julistamista; urakoitsijalle myönnetään maksuvelvoitteiden lykkäys tai se todetaan maksukyvyttömäksi; urakoitsija sopii yhden tai useamman velkojansa kanssa velkajärjestelystä; urakoitsijalle määrätään pesänhoitaja maksukyvyttömyyden takia; urakoitsija esittää sovitteluratkaisua konkurssin tai selvitystilan asemesta; tai Yhdistyneet kansakunnat kohtuudella päättelee, että urakoitsijan taloudellisessa tilanteessa on tapahtunut merkittävä negatiivinen muutos, joka uhkaa merkittävästi vaikuttaa urakoitsijan kykyyn suoriutua sopimusvelvoitteistaan Ellei laki tätä kiellä, urakoitsijan tulee korvata Yhdistyneille kansakunnille kaikki vahingot ja kustannukset, mukaan lukien rajoituksetta kaikki Yhdistyneille kansakunnille koituneet kustannukset oikeudenkäynneistä ja muista toimenpiteistä edellä kohdassa 16.5 määritettyjen tapahtumien seurauksena sekä sopimuksen purkamisen johdosta tai siihen liittyen, vaikka urakoitsija asetettaisiin konkurssiin, sille myönnettäisiin maksuvelvoitteiden lykkäys tai se todettaisiin maksukyvyttömäksi. Urakoitsijan tulee ilmoittaa Yhdistyneille kansakunnille välittömästi edellä kohdassa 16.5 määritellyn kaltaisista tapahtumista ja toimittaa Yhdistyneille kansakunnille kaikki niitä koskevat tiedot Tämän kohdan 16 määräykset eivät vaikuta Yhdistyneiden kansakuntien sopimuksen mukaisiin tai muihin oikeuksiin ja korvauksiin. 17. OIKEUKSISTA LUOPUMATTOMUUS: Jos jompikumpi osapuoli ei pysty käyttämään sille sopimuksen mukaisesti tai muutoin kuuluvia oikeuksia, tämän ei missään tapauksessa katsota tarkoittavan sitä, että toinen osapuoli luopuu vastaavista oikeuksista tai korvauksista, eikä se vapauta osapuolia mistään sopimusvelvoitteista. 18. EI YKSINOIKEUTTA: Ellei sopimuksessa toisin määrätä, Yhdistyneillä kansakunnilla ei ole velvollisuutta ostaa urakoitsijalta mitään tiettyä tuotteiden tai palveluiden vähimmäismäärää, ja Yhdistyneillä kansakunnilla on rajoittamaton oikeus hankkia sopimuksessa määritellyn kaltaisia ja laatuisia sekä samoja määriä tuotteita ja palveluita mistä ja milloin tahansa. 19. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN: 19.1 SOVINTORATKAISU: Osapuolet pyrkivät mahdollisuuksien mukaan sopimaan kaikki sopimuksesta tai sen rikkomisesta, purkamisesta tai pätemättömyydestä johtuvat kiistat, erimielisyydet tai vaatimukset sovinnollisesti. Jos osapuolet haluavat etsiä ratkaisua sovittelun kautta, sovittelu järjestetään Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälisen kauppaoikeuden toimikunnan ( UNCITRAL ) kulloinkin voimassa olevien sovittelusääntöjen tai osapuolten keskenään kirjallisesti sopiman muun menettelyn mukaisesti. TARK.: TAMMIKUU 2008 TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITUSSOPIMUSTEN YLEISET SOPIMUSEHDOT SIVU 11

12 19.2 VÄLIMIESMENETTELY: Jos osapuolten välisiä sopimuksesta tai sen rikkomisesta, purkamisesta tai pätemättömyydestä johtuvia kiistoja, erimielisyyksiä tai vaatimuksia ei saada ratkaistua sovinnollisesti edellä olevan kohdan 19.1 mukaisesti kuudenkymmenen (60) päivän kuluttua siitä, kun jompikumpi osapuoli on vastaanottanut toiselta osapuolelta kirjallisen pyynnön tällaisesta sovintoratkaisusta, jommankumman osapuolen tulee viedä asia välimiesoikeuteen UNCITRALin kulloinkin voimassa olevien välimiessääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus tekee päätöksensä kansainvälisen kauppalain yleisten periaatteiden perusteella. Välimiesoikeudella on valtuudet määrätä osapuolia palauttamaan tai tuhoamaan sopimuksen mukaisesti toimitetut tuotteet tai aineellinen tai aineeton omaisuus tai luottamukselliset tiedot, purkamaan sopimus tai ryhtymään muihin turvaamistoimenpiteisiin sopimuksen mukaisesti toimitettuja tuotteita, palveluita tai muuta aineellista tai aineetonta omaisuutta tai luottamuksellisia tietoja kohtaan tarpeen mukaan UNCITRALin välimiessääntöjen 26 artiklaan ( Väliaikaiset turvaamistoimenpiteet ) ja 32 artiklaan ( Päätöksen muoto ja vaikutus ) perustuvien välimiesoikeuden valtuuksien mukaisesti. Välimiesoikeudella ei ole valtuuksia määrätä rangaistusluonteisia korvauksia. Lisäksi ellei sopimuksessa erikseen toisin mainita, välimiesoikeudella ei ole valtuutta määrätä viivästyskorkoa, joka ylittää kulloinkin voimassa olevan LIBOR-koron, ja mahdollinen viivästyskorko on aina yksinkertainen korko. Välimiesoikeuden päätös kyseisessä kiistassa, erimielisyydessä tai vaatimuksessa on aina lopullinen ja molempia osapuolia sitova. 20. ETUOIKEUDET JA VAPAUDET: Mitään sopimuksessa esitettyä tai siihen liittyvää ei katsota Yhdistyneiden kansakuntien tai sen avustavien elinten etuoikeuksista tai vapauksista nimenomaiseksi tai epäsuoraksi luopumiseksi. 21. VEROVAPAUS: 21.1 Yhdistyneiden kansakuntien erioikeuksia ja vapauksia koskevan yleissopimuksen II artiklan 7 kohdassa säädetään muun muassa, että Yhdistyneet kansakunnat avustavine elimineen on vapautettu kaikista suorista veroista, kunnallistekniikkaa koskevia maksuja lukuun ottamatta, sekä tullirajoituksista ja -maksuista sekä vastaavanlaisista maksuista sen viralliseen käyttöön tuotujen tai vietyjen tavaroiden osalta. Mikäli jokin valtion viranomainen kieltäytyy tunnustamasta Yhdistyneiden kansakuntien vapautusta tällaisista veroista, rajoituksista tai maksuista, urakoitsijan tulee välittömästi pyytää neuvoa Yhdistyneiltä kansakunnilta molemmin puolin hyväksyttävän menettelytavan määrittämiseksi Urakoitsija valtuuttaa Yhdistyneet kansakunnat vähentämään urakoitsijan laskuista tällaisten verojen tai maksujen osuuden, ellei urakoitsija ole neuvotellut asiasta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa ennen laskujen maksamista ja Yhdistyneet kansakunnat ole kussakin tapauksessa antanut urakoitsijalle nimenomaisia valtuuksia maksaa tällaiset verot tai maksut kirjallisen vastalauseen nojalla. Tällöin urakoitsijan tulee toimittaa Yhdistyneille kansakunnille kirjallinen tosite siitä, että kyseiset verot tai maksut on suoritettu asianmukaisilla valtuuksilla, ja Yhdistyneet kansakunnat hyvittää urakoitsijalle kyseiset verot ja maksut, jotka Yhdistyneet kansakunnat on valtuuttanut urakoitsijaa maksamaan ja urakoitsija on maksanut kirjallisen vastalauseen nojalla. 22. LAKIEN NOUDATTAMINEN: Urakoitsijan tulee noudattaa kaikkia lakeja, säädöksiä, sääntöjä ja määräyksiä, jotka koskevat sopimusvelvoitteiden noudattamista. Lisäksi urakoitsijan tulee huolehtia kaikkien sellaisten velvoitteiden noudattamisesta, jotka liittyvät urakoitsijan rekisteröimiseen hyväksytyksi tuotteiden ja palveluiden toimittajaksi Yhdistyneille kansakunnille, niin kuin nämä velvoitteet on määritetty Yhdistyneiden kansakuntien toimittajarekisteröintimenettelyissä. 23. MUUTOKSET: 23.1 Yhdistyneiden kansakuntien rahoitusta koskevien sääntöjen mukaisesti vain Yhdistyneiden kansakuntien hankintaosaston (Procurement Division) johtajalla tai muulla hankintavastaavalla, josta Yhdistyneet kansakunnat on tiedottanut urakoitsijalle kirjallisesti, on valtuudet antaa Yhdistyneiden kansakuntien puolesta suostumus sopimukseen tehtäviin muutoksiin, luopua oikeuksista tiettyjen ehtojen osalta tai solmia minkäänlainen ylimääräinen sopimussuhde urakoitsijan kanssa. Siten sopimukseen tehdyt muokkaukset ja muutokset tulevat Yhdistyneiden kansakuntien osalta voimaan ja ovat täytäntöönpanokelpoisia vain, jos ne tehdään urakoitsijan ja Yhdistyneiden kansakuntien hankintaosaston johtajan tai muun hankintavastaavan allekirjoittamalla pätevällä kirjallisella sopimusmuutoksella Jos sopimusta jatketaan lisäkausiksi sopimusehtojen mukaisesti, sopimuksen jatkokautta koskevat samat ehdot kuin sopimuksessa määritetyt, elleivät osapuolet ole toisin keskenään sopineet edellä olevan kohdan 23.1 mukaisesti tehdyllä pätevällä sopimusmuutoksella. TARK.: TAMMIKUU 2008 TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITUSSOPIMUSTEN YLEISET SOPIMUSEHDOT SIVU 12

13 23.3 Sopimuksen mukaisesti toimitettuja tuotteita tai palveluita koskevien täydentävien sitoumusten, lisenssien tai muunlaisten sopimusmuotojen ehdot tulevat Yhdistyneiden kansakuntien kannalta voimaan ja täytäntöönpanokelpoisiksi ja muodostavat Yhdistyneiden kansakuntien solmiman sopimuksen vain, jos tällaiset sitoumukset, lisenssit tai muut sopimusmuodot tehdään edellä olevan kohdan 23.1 mukaisesti tehtävällä pätevällä sopimusmuutoksella. 24. TARKASTUKSET JA TUTKIMUKSET: 24.1 Jokainen Yhdistyneiden kansakuntien maksama lasku saatetaan tarkastuttaa Yhdistyneiden kansakuntien sisäisellä tai ulkopuolisella tilintarkastajalla tai muilla Yhdistyneiden kansakuntien valtuuttamilla ja hyväksymillä edustajilla milloin tahansa sopimuskaudella ja kahden (2) vuoden ajan sopimuksen päättymisen tai ennenaikaisen purkamisen jälkeen. Yhdistyneillä kansakunnilla on oikeus saada urakoitsijalta hyvitys mahdollisista summista, joista voidaan tarkastusten yhteydessä osoittaa, että Yhdistyneet kansakunnat on maksanut ne muutoin kuin sopimuksen ehtojen mukaisesti Urakoitsija on tietoinen ja hyväksyy, että Yhdistyneet kansakunnat voi aika ajoin tehdä tarkastuksia, jotka koskevat mitä tahansa sopimukseen liittyvää seikkaa tai määräystä, täytettyjä sopimusvelvoitteita ja urakoitsijan sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi yleisesti tekemiä toimenpiteitä. Yhdistyneiden kansakuntien oikeus tehdä tarkastus ja urakoitsijan velvollisuus toimia tarkastusten mukaisesti eivät raukea sopimuksen päättymisen tai ennenaikaisen purkamisen yhteydessä. Urakoitsijan on tehtävä täydellisesti ja ajallaan yhteistyötä tällaisten tarkastusten, maksujen jälkeisten tarkastusten ja tutkimusten toteuttamiseksi. Yhteistyöhön sisältyy rajoituksetta urakoitsijan velvollisuus tarjota käyttöön henkilöstönsä ja tarvittava aineisto kohtuullisina aikoina ja kohtuullisin ehdoin sekä myöntää Yhdistyneille kansakunnille pääsy urakoitsijan toimitiloihin kohtuullisina aikoina ja kohtuullisin ehdoin samalla kun urakoitsija tarjoaa käyttöön henkilöstönsä ja tarvittavan aineiston. Urakoitsija vaatii edustajiaan, mukaan lukien rajoituksetta urakoitsijan asianajajat, kirjanpitäjät tai muut neuvonantajat, tekemään kohtuudella yhteistyötä Yhdistyneiden kansakuntien toimeenpanemien tarkastusten, maksujen jälkeisten tarkastusten ja tutkimusten yhteydessä. 25. TOIMENPIDERAJOITUS: 25.1 Edellä kohdassa 8 esitettyjä vastuuvapautusvelvoitteita tai muita sopimuksessa määrättyjä ehtoja lukuun ottamatta edellä olevan kohdan 19.2 mukaisesti käynnistettävät, sopimuksesta johtuvat välimiesmenettelyt tulee käynnistää kolmen vuoden kuluessa siitä, kun niitä koskevat perustellut syyt ovat ilmenneet Osapuolet ovat lisäksi tietoisia ja hyväksyvät, että tässä asiayhteydessä perustellun syyn katsotaan ilmenneen silloin, kun sopimusrikkomus on varsinaisesti tapahtunut, tai piilevien virheiden yhteydessä silloin, kun rikkomuksen kohteeksi joutunut osapuoli on tiennyt tai sen olisi pitänyt tietää kaikista perusteltuun syyhyn liittyvistä olennaisista tekijöistä, tai takuurikkomusten tapauksessa silloin, kun tuotteet tai palvelut on toimitettu asianmukaisesti vastapuolen käyttöön, paitsi että tilanteissa, joissa takuu koskee tuotteiden tai jonkin prosessin tai järjestelmän tulevaa toimintaa ja rikkomus voidaan havaita vasta silloin, kun kyseiset tuotteet tai muu prosessi tai järjestelmä on valmiina käyttöön sopimuksessa esitettyjen vaatimuksen mukaisesti, perusteltu syy ilmenee, kun tällainen tuleva käyttö varsinaisesti alkaa. 26. LAPSITYÖVOIMAN KÄYTTÖ: Urakoitsija vakuuttaa, että se, sen (mahdolliset) emoyhteisöt tai mitkään urakoitsijan (mahdollisista) tytär- tai osakkuusyhtiöistä eivät ole osallisina menettelyssä, joka on lasten oikeuksista tehdyssä yleissopimuksessa esitettyjen oikeuksien vastainen, mukaan lukien yleissopimuksen 32 artikla, jossa edellytetään muun muassa, että lapsella on oikeus tulla suojelluksi työnteolta, joka todennäköisesti vaarantaa tai haittaa hänen koulutustaan tai on vahingollista hänen terveydelleen tai ruumiilliselle, henkiselle, moraaliselle tai sosiaaliselle kehitykselleen. Urakoitsija on tietoinen ja hyväksyy, että nämä ehdot ovat olennainen osa sopimusta ja että tämän vakuutuksen vastainen toiminta antaa Yhdistyneille kansakunnille oikeuden purkaa sopimus päättymään välittömästi ilmoittamalla siitä urakoitsijalle ja ilman minkäänlaista velvollisuutta maksaa purkamisesta aiheutuvia kuluja tai mitään muita vastuita. 27. MIINAT: Urakoitsija vakuuttaa, että se, sen (mahdolliset) emoyhteisöt tai mitkään urakoitsijan (mahdollisista) tytär- tai osakkuusyhtiöistä eivät ole osallisina jalkaväkimiinojen tai niiden valmistuksessa käytettävien osien myynnissä tai valmistuksessa. Urakoitsija on tietoinen ja hyväksyy, että nämä ehdot ovat olennainen osa sopimusta ja että tämän vakuutuksen vastainen toiminta antaa Yhdistyneille kansakunnille oikeuden purkaa sopimus päättymään välittömästi ilmoittamalla siitä urakoitsijalle ja ilman minkäänlaista velvollisuutta maksaa purkamisesta aiheutuvia kuluja tai mitään muita vastuita. TARK.: TAMMIKUU 2008 TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITUSSOPIMUSTEN YLEISET SOPIMUSEHDOT SIVU 13

14 28. SEKSUAALINEN HYVÄKSIKÄYTTÖ: 28.1 Urakoitsija ryhtyy kaikkiin asianmukaisiin toimenpiteisiin estääkseen työntekijöitään tai muita urakoitsijan sopimuksessa mainittujen palveluiden toimittamiseen palkkaamia henkilöitä käyttämästä muita ihmisiä seksuaalisesti hyväkseen. Tässä yhteydessä seksuaalinen toiminta alle 18-vuotiaan henkilön kanssa katsotaan kyseisen henkilön seksuaaliseksi hyväksikäytöksi riippumatta mahdollisista henkilön omaa suostumusta koskevista laeista. Lisäksi urakoitsijan tulee pidättyä ja urakoitsijan tulee kaikin kohtuullisin ja asianmukaisin menettelyin estää työntekijöitään tai muita palkkaamiaan tai määräysvallassaan olevia henkilöitä hankkimasta seksuaalisia palveluita tai toimintaa rahaa, tavaraa, palveluita tai muuta arvoa vastaan tai osallistumasta seksuaaliseen toimintaan, joka on muita henkilöitä hyväksikäyttävää tai halventavaa. Urakoitsija on tietoinen ja hyväksyy, että nämä ehdot ovat olennainen osa sopimusta ja että näiden ehtojen rikkominen antaa Yhdistyneille kansakunnille oikeuden purkaa sopimus päättymään välittömästi ilmoittamalla siitä urakoitsijalle ja ilman minkäänlaista velvollisuutta maksaa purkamisesta aiheutuvia kuluja tai mitään muita vastuita Yhdistyneet kansakunnat ei sovella edellä mainittua ikästandardia tilanteissa, joissa urakoitsijan henkilöstön jäsen tai muu urakoitsijan sopimuksessa mainittuja palveluita suorittamaan palkkaama henkilö on avioliitossa sen alle 18-vuotiaan henkilön kanssa, jonka kanssa seksuaalista toimintaa on ilmennyt, ja mikäli avioliitto on laillinen siinä maassa, jonka kansalainen kyseinen urakoitsijan henkilöstön jäsen tai muu urakoitsijan sopimuksen mukaisia palveluita suorittamaan palkkaama henkilö on. oooo TARK.: TAMMIKUU 2008 TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITUSSOPIMUSTEN YLEISET SOPIMUSEHDOT SIVU 14

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN JA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN välillä [. päivänä kuuta 2017] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS Tampereen liikenteen tilannekuva Puitesopimus LUONNOS 29.6.2015 1 Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde... 2 3 Sopimuksen voimaantulo ja sopimuskausi... 3 4 Sopimuksen irtisanominen...

Lisätiedot

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa 1.9.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIMUSASIAKIRJAT... 2 1.1 Ehtojen tulkinta... 2 1.2 Tarjous... 2 1.3 Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys... 2 2. MYYJÄN

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät PALUUVAIHE Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

1 METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N MAKSULLISEN TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA, SOPIJAPUOLET JA SO- PIMUSASIAKIRJAT 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Metropolia

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä NSA-Yhtiöt Oy jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

1(5) 14.5.2013 VALAISTUSVERKKOJEN MYYNTIÄ KOSKEVA KAUPPAKIRJA KUNNAN JA SUOMEN KUNTAVALO OY:N VÄLILLÄ

1(5) 14.5.2013 VALAISTUSVERKKOJEN MYYNTIÄ KOSKEVA KAUPPAKIRJA KUNNAN JA SUOMEN KUNTAVALO OY:N VÄLILLÄ 1(5) 14.5.2013 VALAISTUSVERKKOJEN MYYNTIÄ KOSKEVA KAUPPAKIRJA KUNNAN JA SUOMEN KUNTAVALO OY:N VÄLILLÄ 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Kaupan osapuolet... 3 2. Omaisuuden luovutuksen tausta

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS. Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL Valkeakoski Y tunnus

SOPIMUSLUONNOS. Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL Valkeakoski Y tunnus 1 ( 6) SOPIMUSLUONNOS Valkeakosken kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET FP 7 Marie Curie Grant Agreement Annex III [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT EUROOPASSA TYÖSKENTELEVILLE TUTKIJOILLE] [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.5.2016 Käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Edenred Finland Oy:n ( Edenred ) väliseen sopimukseen. Palveluntarjoaja voi näiden

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet LIITE 7: Sopimusluonnos 0(5) SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Toimittaja:

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli

INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli Johdanto Ottaen huomioon, että direktiivin 2007/2/EY (INSPIRE) 17 artiklan 8 kohdan mukaan jäsenvaltioiden tai niiden julkisten viranomaisten on mahdollistettava yhteisön

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun (jäljempänä Palvelu )

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

Näissä Yleisissä Myyntiehdoissa seuraavilla termeillä tarkoitetaan seuraavaa:

Näissä Yleisissä Myyntiehdoissa seuraavilla termeillä tarkoitetaan seuraavaa: YLEISET MYYNTIEHDOT Danone Finland Oy 1. Yleistä ja Ehtojen Tarkoitus Näissä Yleisissä Myyntiehdoissa seuraavilla termeillä tarkoitetaan seuraavaa: Myyjä : Danone Finland Oy, Malminkatu 30, 00100 Helsinki,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus 1 (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Sopimuksen kohde ja tavoitteet ja Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111 02070 ESPOON KAUPUNKI Y 0101263-6

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

METSURIPALVELUT

METSURIPALVELUT HANKINTASOPIMUS 1 (5) METSURIPALVELUT 2014-2015 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Espoon kaupunki / Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 6400 Teirinsyrjä 4 02070 ESPOON KAUPUNKI Yhteyshlö etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC Siilinjärven kunta Leasingsopimus (limiitti) 072821-LC01-000-000 3 Step IT Oy (jäljempänä Vuokralleantaja ), Y-tunnus 2161942-7, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki, vuokraa Vuokralleottajalle tämän sopimuksen

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA

TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA Liite 5 Sopimusmalli (Kalusteet) TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Kemin kaupunki Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI KANSAINVÄLISISSÄ JÄRJESTÖISSÄ TOIMIVIEN PYSYVIEN EDUSTUSTOJEN

Lisätiedot

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio Salassa pidettävä kohtien 5, 6, 7 ja 8 osalta, JulkL 24 1 mom. 17 ja 20 kohta OSAKASSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6 1.2 Yleisradio Oy Radiokatu

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [ ]

LUOVUTUSSOPIMUS. KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [ ] LUOVUTUSSOPIMUS KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [] SOPIMUS [1] LUOVUTUSSOPIMUS 1 Siirron osapuolet 1.1 Luovuttaja Kouvolan kaupunki (y-tunnus xxxx) (jäljempänä Kouvola)

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

Sopimuksen osapuolet SOPIMUS

Sopimuksen osapuolet SOPIMUS SOPIMUS Sopimuksen osapuolet Palvelun myyjä Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Sosiaalipalvelujen vastuualue/ hallinto Tervasharjunkatu 1 45720KUUSANKOSKI Palvelun ostaja Iitin

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

Opiskelijoiden tietokonelaitteistoa koskeva sopimus

Opiskelijoiden tietokonelaitteistoa koskeva sopimus Opiskelijoiden tietokonelaitteistoa koskeva sopimus 1. Sopimuksen osapuolet Optima (alla nimettynä Optima ) Optiman täysi-ikäinen allekirjoittanut opiskelija, tai alaikäisen Optiman opiskelijan allekirjoittanut

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA 1 (7) SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Allekirjoittaneet Sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan toiminnan ja

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT PALUUVAIHE III. 1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Tuomisto

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Tuomisto MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Tilan Tuomisto 418 425 3 159 omistaja: Kaarina Kyllikki Salonen (xxxxxx xxxx) Lindforsinkatu

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on osoitettava ostoliikennesopimuksessa mainitulle sopijapuolen edustajalle.

Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on osoitettava ostoliikennesopimuksessa mainitulle sopijapuolen edustajalle. Akaan kaupungin kuljetuksia koskeva tarjouspyyntö 23.1.2015 Liite 4 OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULUKULJETUKSET LINJA-AUTOLLA Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostoliikennesopimusta. Ehtoja noudatetaan

Lisätiedot

1 Sopijapuolet. Juuan rengasvesiosuuskunta. 2 Kaupan kohde

1 Sopijapuolet. Juuan rengasvesiosuuskunta. 2 Kaupan kohde KAUPPAKIRJA LUONNOS 1 Sopijapuolet Myyjä: Ostaja: Juuan kunta Juuan rengasvesiosuuskunta 2 Kaupan kohde Kaupan kohteena on liiketoiminta (vesihuoltotoiminnan liikearvo) ja siihen liittyvä liitteen 1 kartassa

Lisätiedot

LIITE III PIKATURVAAMISMENETTELY

LIITE III PIKATURVAAMISMENETTELY LIITE III PIKATURVAAMISMENETTELY 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1.1 Asianosainen voi hakea sääntöjen 36.5 :n nojalla lautakunnalta pikavälimiehen määräämistä tämän liitteen mukaisesti, jos asianosaisen (jäljempänä

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

LUONNOS LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA 2.6.2016 21:59

LUONNOS LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA 2.6.2016 21:59 LUONNOS LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA LUONNOS 2 (10) 1 Osapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3 Luovutettava liiketoiminta... 3 3.1 Luovutettava liiketoiminta... 3 3.2 Käyttöomaisuus...4 3.3

Lisätiedot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja sisältö 1.1 Nämä käyttöehdot (jäljempänä Ehdot ) koskevat Suomen Telemarkkinointiliitto

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) välityksellä rahoittajille (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun

Lisätiedot

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Haaga-Helian palvelinvirtualisointiympäristön laajennus Sopimuksen päiväys ja nro: xx.xx.2016 Liite nro: 4 JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Sisällys 1 Soveltaminen... 1 2 Määritelmät... 1 3 Oikeudet...

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet III.1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1

Lisätiedot

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimusehdot 1. Osapuolet Aditro Oy ja Asiakas. Jatkossa Aditro Oy = Toimittaja. 2. Sopimuksen kohde 2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimuksen kohteena ovat Toimittajan

Lisätiedot

Tekijänoikeussopimukset

Tekijänoikeussopimukset Tekijänoikeussopimukset Virtuaaliamk:n yhteyshenkilöpäivät Helsinki 11.2.2004 Ari Koivumaa ari.koivumaa[at]ulapland.fi 1. Opm:n sopimusmallit sopimus työntekijän kanssa tekijän työ- tai virkatehtävänä

Lisätiedot

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava 1 SOPIMUS KUUMA -seutu liikelaitos tilaajana ja Oy toimittajana ovat tehneet seuraavan sopimuksen koskien Paikallisen kehittämisen ja lähidemokratian toimintamalli projektia. 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Tilaaja:

Lisätiedot

KYMENLAAKSON ERITYISHUOLLON KUNTAYHTYMÄ 17.3.2009. Liite 3. PUITESOPIMUS

KYMENLAAKSON ERITYISHUOLLON KUNTAYHTYMÄ 17.3.2009. Liite 3. PUITESOPIMUS Liite 3. PUITESOPIMUS Sopijaosapuolet Palvelun myyjä Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymä 45720 KUUSANKOSKI Palvelun ostaja 1. Sopimuksen kohde Sopimus sisältää Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymältä

Lisätiedot

PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT Tässä liitteessä kerrotaan Propagandan ja asiakkaan väliset palvelu- ja toimitusehdot. Myöhemmin sopijapuolista käytetään nimityksiä Propaganda ja Asiakas sekä yhdessä Sopijapuolet.

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT-OSASTON FONIATRIAN POLIKLINIKKATOIMINNON LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE HELSINGIN KAUPUNGIN

Lisätiedot

Nimi: Kiinteistö Oy Rauhan Ranta 6 Y-tunnus: 2145043-0 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki

Nimi: Kiinteistö Oy Rauhan Ranta 6 Y-tunnus: 2145043-0 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Nimi: Kiinteistö Oy Rauhan Ranta 6 Y-tunnus: 2145043-0 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki ("Myyjä") 1.2 Ostaja Nimi: Eläkevakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx LUOVUTUSSOPIMUS Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta ja Saimaan Kuitu Oy *** xx.6.2016 2 (7) 1 OSAPUOLET 1.1 Taipalsaaren kunta Y-tunnus: 0163320-5 Osoite: Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI 1.2. Savitaipaleen

Lisätiedot

2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu 4) Liikennöitsijän vastuun rajoittaminen 5) Liikenteestä vastaava henkilö

2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu 4) Liikennöitsijän vastuun rajoittaminen 5) Liikenteestä vastaava henkilö Palveluliikenne 1/6 OMAT SOPIMUSEHDOT PALVELULIIKENNE SISÄLLYSLUETTELO YHTEISTYÖN PERIAATE 1) Yhteistyösitoumus LIIKENNÖITSIJÄN ASEMA OSTAJAN ASEMA 2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014 Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) HANKINTASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja Helsingin käräjäoikeus Porkkalankatu 13 00180 Helsinki Toimittaja Yritys X osoite 2. YHTEYSHENKILÖT 3. SOPMUKSEN

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 4. Erityisehtoja konsultointipalveluista

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 4. Erityisehtoja konsultointipalveluista JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 4. Erityisehtoja konsultointipalveluista Versio: 0.7 / 15.1.2014 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Soveltaminen...

Lisätiedot