Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T"

Transkriptio

1 TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITUSSOPIMUSTEN Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T 1. OSAPUOLTEN OIKEUDELLINEN ASEMA: Yhdistyneitä kansakuntia ja urakoitsijaa kutsutaan jäljempänä myös osapuoliksi, ja: 1.1 Muun muassa Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan ja Yhdistyneiden kansakuntien erioikeuksia ja vapauksia koskevan yleissopimuksen mukaisesti Yhdistyneillä kansakunnilla avustavine elimineen on täysi oikeushenkilöllisyys, ja se nauttii sellaisia erioikeuksia ja vapauksia, jotka ovat tarpeen sen tavoitteiden riippumattomaksi toteuttamiseksi. 1.2 Urakoitsijalla on riippumattoman urakoitsijan oikeudellinen asema Yhdistyneisiin kansakuntiin nähden, ja minkään sopimukseen sisältyvän tai liittyvän seikan ei katsota muodostavan tai luovan osapuolten välille työnantajan ja työntekijän tai toimeksiantajan ja asiamiehen suhdetta. Kummankaan osapuolen toimihenkilöitä tai viranhaltijoita, edustajia, työntekijöitä tai alihankkijoita ei katsota millään tavoin vastapuolen työntekijöiksi tai asiamiehiksi, ja kumpikin osapuoli vastaa yksin kaikista vaateista, jotka aiheutuvat osapuolen yhteistyöstä tällaisten henkilöiden tai yksiköiden kanssa tai liittyvät siihen. 2. OHJEIDEN LÄHDE: Urakoitsija ei pyydä eikä ota vastaan sopimusvelvollisuuksiensa täyttämiseen liittyviä ohjeita miltään Yhdistyneiden kansakuntien ulkopuoliselta viranomaiselta. Jos jokin Yhdistyneiden kansakuntien ulkopuolinen viranomainen pyrkii asettamaan urakoitsijan sopimusvelvoitteiden täyttämistä koskevia ohjeita tai rajoituksia, urakoitsijan tulee ilmoittaa tästä viipymättä Yhdistyneille kansakunnille ja tarjota Yhdistyneille kansakunnille kaikki sen tarvitsema kohtuullinen apu. Urakoitsija ei saa ryhtyä sopimusvelvoitteidensa täyttämistä koskeviin toimenpiteisiin, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti Yhdistyneiden kansakuntien etuihin, ja urakoitsija ottaa sopimusvelvoitteita täyttäessään täysimääräisesti huomioon Yhdistyneiden kansakuntien edut. 3. TYÖNTEKIJÄVASTUU: Siltä osin kuin sopimukseen sisältyy palveluiden toimittaminen Yhdistyneille kansakunnille urakoitsijan toimihenkilöiden, työntekijöiden, asiamiesten, palvelijoiden, alihankkijoiden ja muiden edustajien (yhteisnimitys: alihankkijan henkilöstö ) toimesta, sovelletaan seuraavia määräyksiä: 3.1 Urakoitsija vastaa sopimuksen mukaiseen työhön nimeämänsä henkilöstön ammattipätevyydestä ja teknisestä osaamisesta ja valitsee työhön luotettavia sekä osaavia henkilöitä, jotka pystyvät suoriutumaan sopimusvelvoitteista asianmukaisesti, kunnioittavat työssään paikallisia lakeja ja käytäntöjä sekä käyttäytyvät moraalisesti ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla. 3.2 Urakoitsijan henkilöstön tulee olla ammatillisesti pätevää, ja jos henkilöstön jäsenten täytyy tehdä yhteistyötä Yhdistyneiden kansakuntien viranhaltijoiden tai henkilöstön kanssa, heidän on pystyttävä toimimaan tällöin asianmukaisesti. Henkilöstöä, jonka urakoitsija mahdollisesti nimeää tai jota se esittää nimettäväksi täyttämään sopimusvelvoitteita, koskevat olennaisilta osin samat tai tiukemmat pätevyysvaatimukset kuin ne, jotka koskevat urakoitsijan omaa henkilöstöä. 3.3 Yhdistyneet kansakunnat voi oman valintansa ja harkintansa mukaisesti tarkistaa urakoitsijan esittämän henkilöstön pätevyyden (esim. ansioluettelon), ennen kuin kyseinen henkilöstö aloittaa sopimusvelvoitteiden täyttämisen; antaa pätevän henkilöstönsä tai viranhaltijoidensa haastatella henkilöstöä, jota urakoitsija esittää täyttämään sopimusvelvoitteita, ennen kuin kyseinen henkilöstö aloittaa sopimusvelvoitteiden täyttämisen; ja tapauksissa, joissa Yhdistyneet kansakunnat on edellä olevien kohtien tai mukaisesti tarkistanut urakoitsijan henkilöstön pätevyyden, kieltäytyä kohtuudella hyväksymästä kyseistä henkilöstöä. TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAMISSOPIMUKSET TARK.: TAMMIKUU 2008

2 3.4 Sopimuksessa määriteltyjä vaatimuksia, jotka koskevat urakoitsijan henkilöstön määrää tai pätevyyttä, voidaan muuttaa sopimuksen voimassaoloaikana. Tällaisia muutoksia voidaan tehdä vasta, kun niistä on ilmoitettu kirjallisesti, ja osapuolten välisellä kirjallisella sopimuksella seuraavin ehdoin: Yhdistyneet kansakunnat voi milloin tahansa pyytää kirjallisesti kenen tahansa urakoitsijan henkilöstön jäsenen vetämistä pois tai korvaamista, eikä urakoitsija voi kohtuuttomasti evätä tällaista pyyntöä Sopimusvelvoitteita täyttämään nimettyä urakoitsijan henkilöstöä ei vedetä pois eikä korvata ilman Yhdistyneiltä kansakunnilta etukäteen hankittua kirjallista suostumusta, jota ei saa kohtuuttomasti evätä Urakoitsijan henkilöstön vetäminen pois tai korvaaminen toteutetaan mahdollisimman nopeasti ja tavalla, joka ei haittaa sopimusvelvoitteiden täyttämistä Urakoitsija vastaa kaikissa tapauksissa yksin kaikista kustannuksista, jotka liittyvät urakoitsijan henkilöstön vetämiseen pois tai korvaamiseen Yhdistyneiden kansakuntien mahdollisesti esittämää pyyntöä, joka koskee urakoitsijan henkilöstön vetämistä pois tai korvaamista, ei katsota sopimuksen tai sen osien purkamiseksi, eikä Yhdistyneillä kansakunnilla ole minkäänlaisia vastuita pois vedettyä tai korvattua henkilöstöä kohtaan Jos urakoitsijan henkilöstön pois vetämistä tai korvaamista koskeva pyyntö ei perustu urakoitsijan laiminlyöntiin tai kyvyttömyyteen täyttää sopimusvelvoitteet, henkilöstön väärinkäytöksiin tai henkilöstön kykenemättömyyteen tehdä kohtuudella yhteistyötä Yhdistyneiden kansakuntien viranhaltijoiden ja henkilöstön kanssa, urakoitsija ei vastaa henkilöstönsä pois vetämistä tai korvaamista koskevan pyynnön osalta sopimusvelvoitteiden täyttämisen viivästyksistä, jotka ovat merkittävässä määrin seurausta kyseisen henkilöstön pois vetämisestä tai korvaamisesta. 3.5 Minkään edellä olevissa kohdissa 3.2, 3.3 ja 3.4 mainitun ei katsota muodostavan Yhdistyneiden kansakuntien puolelta minkäänlaista velvoitetta sopimuksessa mainitun työn suorittamiseen nimettyä urakoitsijan henkilöstöä kohtaan, ja kyseinen henkilöstö on näissä tapauksissa täysin urakoitsijan vastuulla. 3.6 Urakoitsijan vastuulla on vaatia, että sen sopimusvelvoitteita täyttämään nimeämä henkilöstö, jolla saattaa olla pääsy Yhdistyneiden kansakuntien toimitiloihin tai mahdollisuus käsitellä muuta Yhdistyneiden kansakuntien omaisuutta: käy läpi Yhdistyneiden kansakuntien urakoitsijan tietoon saattamat turvatarkastusvaatimukset tai noudattaa niitä, mukaan lukien rajoituksetta rikosrekisteriote; esittää Yhdistyneiden kansakuntien toimitiloissa tai kiinteistössä ollessaan Yhdistyneiden kansakuntien turvatoimista vastaavien virkailijoiden hyväksymän tai antaman henkilökortin, ja mikäli kyseinen henkilöstö vedetään pois tai korvataan tai sopimus puretaan tai se päättyy, kyseisen henkilöstön tulee välittömästi palauttaa henkilökorttinsa Yhdistyneille kansakunnille mitätöitäväksi. 3.7 Jos urakoitsija saa tietoonsa, että lainvalvontaviranomaiset ovat asettaneet syytteeseen jonkun urakoitsijan henkilöstön jäsenistä, jolla on pääsy Yhdistyneiden kansakuntien toimitiloihin, jonkin muun kuin lievän liikennerikkomuksen takia, urakoitsijan tulee vähintään yhden arkipäivän kuluessa tiedon saamisesta ilmoittaa Yhdistyneille kansakunnille kirjallisesti tuolloin tiedossa olevien syytteiden yksityiskohdista ja tiedottaa jatkossa Yhdistyneille kansakunnille kaikista kyseisten syytteiden käsittelyyn liittyvistä olennaisista seikoista. 3.8 Kaikki Yhdistyneiden kansakuntien toimitiloissa tai kiinteistöissä tapahtuva urakoitsijan toiminta, mukaan lukien rajoituksetta laitteiden, materiaalien, tarvikkeiden ja osien varastointi, rajataan Yhdistyneiden kansakuntien valtuuttamille tai hyväksymille alueille. Urakoitsijan henkilöstö ei saa tulla Yhdistyneiden kansakuntien toimitiloissa tai kiinteistöissä oleville alueille, kulkea niiden läpi tai varastoida tai hävittää niillä mitään laitteita tai materiaaleja ilman Yhdistyneiltä kansakunnilta saatua asianmukaista valtuutusta. TARK.: TAMMIKUU 2008 TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITUSSOPIMUSTEN YLEISET SOPIMUSEHDOT SIVU 2

3 4. SIIRTÄMINEN: 4.1 Lukuun ottamatta sitä, mitä kohdassa 4.2 jäljempänä on määrätty, urakoitsija ei saa siirtää, luovuttaa tai asettaa vakuudeksi sopimusta tai sen osia eikä niihin liittyviä oikeuksia, vaatimuksia tai velvollisuuksia tai antaa muita niihin liittyviä määräyksiä ilman YK:lta etukäteen hankittua kirjallista valtuutusta. Luvaton siirtäminen, luovuttaminen, vakuudeksi asettaminen tai muu määrääminen tai sellaisen yrittäminen ei sido Yhdistyneitä kansakuntia. Ellei mahdollisten hyväksyttyjen alihankkijoiden kohdalla ole toisin sallittu, urakoitsija ei saa siirtää sopimusvelvoitteitaan kolmannelle osapuolelle muutoin kuin YK:lta etukäteen hankitulla kirjallisella suostumuksella. Luvaton siirtäminen tai sellaisen yrittäminen ei sido Yhdistyneitä kansakuntia. 4.2 Urakoitsija voi siirtää tai muutoin luovuttaa sopimuksen liiketoimintojensa uudelleenjärjestelystä jälkeen jäävälle taholle edellyttäen, että uudelleenjärjestely ei ole seurausta konkurssista, selvitystilaan asettamisesta tai muista vastaavista järjestelyistä, ja uudelleenjärjestely on seurausta urakoitsijan kaiken tai lähes kaiken omaisuuden tai omistusosuuksien myynnistä, yhdistämisestä tai ostamisesta, ja urakoitsija ilmoittaa Yhdistyneille kansakunnille viipymättä sopimuksen siirtämisestä tai luovuttamisesta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ja siirron tai luovutuksen vastaanottaja sitoutuu kirjallisesti noudattamaan kaikkia sopimusehtoja, ja kyseinen kirjallinen sitoumus toimitetaan Yhdistyneille kansakunnille viipymättä siirron tai luovutuksen jälkeen. 5. ALIHANKINTA: Jos urakoitsija tarvitsee alihankkijoiden palveluita sopimusvelvoitteidensa täyttämiseen, urakoitsijan tulee pyytää tähän etukäteen Yhdistyneiden kansakuntien kirjallinen suostumus. Yhdistyneillä kansakunnilla on harkintansa mukaan oikeus tarkistaa alihankkijoiden pätevyys ja hylätä esitetty alihankkija, jonka Yhdistyneet kansakunnat kohtuudella katsoo epäpäteväksi täyttämään sopimusvelvoitteita. Yhdistyneillä kansakunnilla on oikeus vaatia minkä tahansa alihankkijan poistamista Yhdistyneiden kansakuntien toimitiloista ilman perusteita. Hylkääminen tai poistamisvaatimus ei sellaisenaan anna urakoitsijalle oikeutta vedota sopimusvelvoitteiden täyttämisen viivästymiseen tai esittää perusteluja sopimusvelvoitteidensa täyttämättä jättämiseen, ja urakoitsija vastaa yksin kaikista alihankkijoidensa suorittamista palveluista ja velvoitteista. Mahdollisia alihankintasopimuksia koskevat kaikki sopimuksen ehdot, ja ne tulee laatia kaikkien sopimusehtojen mukaisesti. 6. EI ETUJA VIRANHALTIJOILLE: Urakoitsija vakuuttaa, ettei se ole tarjonnut eikä tule tarjoamaan sopimusvelvoitteiden täyttämisestä tai sopimuksen solmimisesta johtuvia tai niihin liittyviä suoria tai epäsuoria etuja kenellekään Yhdistyneiden kansakuntien edustajalle, viranhaltijalle, työntekijälle tai muulle asiamiehelle. Urakoitsija on tietoinen ja hyväksyy, että tämän ehdon rikkominen katsotaan sopimuksen oleellisen ehdon rikkomiseksi. 7. TUOTTEIDEN HANKINTA: Siinä määrin kuin sopimukseen sisältyy tuotteiden hankinta kokonaan tai osittain ja ellei jossakin toisessa sopimuksen kohdassa muuta erikseen mainita, sopimuksen mukaisia tuotteiden hankintoja koskevat seuraavat ehdot: 7.1 TUOTTEIDEN TOIMITUS: Urakoitsija toimittaa tuotteet tai tuo ne saataville sopimuksessa määritettyyn toimituspaikkaan määritettynä toimitusaikana, ja Yhdistyneet kansakunnat vastaanottaa tuotteet kyseisessä paikassa kyseisenä aikana. Urakoitsijan tulee toimittaa Yhdistyneille kansakunnille toimitusasiakirjat (mukaan lukien rajoituksetta rahtikirjat, lentorahtikirjat ja kauppalaskut), jotka on määritetty sopimuksessa tai jotka ovat muutoin yleisesti käytössä alalla. Kaikkien oppaiden, ohjeiden, esittelyjen ja muiden tuotteisiin liittyvien tärkeiden tietojen on oltava englanninkielisiä, ellei sopimuksessa toisin määrätä. Ellei sopimuksessa toisin määrätä (mukaan lukien rajoituksetta INCOTERM -toimitusehdot tai muut vastaavanlaiset kauppaehdot), urakoitsija vastaa yksin kaikista riskeistä, jotka liittyvät tuotteiden katoamiseen, vahingoittumiseen tai tuhoutumiseen, siihen asti, kunnes tuotteet on toimitettu perille Yhdistyneille kansakunnille sopimuksen ehtojen mukaisesti. Tuotteiden toimitusta ei sellaisenaan katsota tuotteiden hyväksymiseksi Yhdistyneiden kansakuntien toimesta. TARK.: TAMMIKUU 2008 TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITUSSOPIMUSTEN YLEISET SOPIMUSEHDOT SIVU 3

4 7.2 TUOTTEIDEN TARKASTUS: Jos sopimuksessa on mainittu, että tuotteet voidaan tarkastaa ennen toimitusta, urakoitsijan tulee ilmoittaa Yhdistyneille kansakunnille, milloin tuotteet ovat valmiina toimitusta edeltävää tarkastusta varten. Yhdistyneet kansakunnat tai sen nimeämät tarkastajat voivat mahdollisesta toimitusta edeltävästä tarkastuksesta huolimatta tarkastaa tuotteet myös toimituksen yhteydessä varmistaakseen, että tuotteet ovat sovellettavien määritysten tai muiden sopimuksessa mainittujen vaatimusten mukaisia. Kaikki kohtuulliset apuvälineet ja -toimet, mukaan lukien rajoituksetta piirustukset ja valmistukseen liittyvät tiedot, tulee toimittaa Yhdistyneille kansakunnille tai sen nimeämille tarkastajille maksutta. Tuotteiden tarkastukset tai niiden suorittamatta jättäminen eivät vapauta urakoitsijaa sen antamista takuista tai vakuutuksista tai muiden sopimusvelvoitteiden täyttämisestä. 7.3 TUOTTEIDEN PAKKAAMINEN: Urakoitsija pakkaa toimitettavat tuotteet niiden tyyppiä, määriä ja kuljetustapoja koskevien tiukimpien vientipakkausstandardien mukaisesti. Tuotteet tulee pakata ja merkitä asianmukaisesti sopimuksen ohjeissa esitetyllä tavalla tai muutoin alalla yleisesti käytetyllä tavalla sekä sovellettavan lain tai tuotteiden kuljettajien ja valmistajien vaatimusten mukaisesti. Pakkauksiin tulee erityisesti merkitä sopimuksen tai ostotilauksen numero sekä muut Yhdistyneiden kansakuntien toimittamat tunnistetiedot sekä mahdolliset muut tiedot, jotka ovat tarpeen tuotteiden oikeaa käsittelyä ja turvallista toimitusta varten. Ellei sopimuksessa toisin määrätä, urakoitsijalla ei ole oikeutta pakkausmateriaalien palautuksiin. 7.4 KULJETUS JA RAHTI: Ellei sopimuksessa toisin määrätä (mukaan lukien rajoituksetta INCOTERM - toimitusehdot tai vastaavat kauppaehdot), urakoitsija vastaa yksin kaikista kuljetusjärjestelyistä sekä sopimuksen mukaisesti tapahtuvaan tuotteiden kuljetukseen ja toimitukseen liittyvistä rahti- ja vakuutuskuluista. Urakoitsijan tulee varmistaa, että Yhdistyneet kansakunnat saa kaikki tarvittavat kuljetusasiakirjat ajallaan niin, että Yhdistyneet kansakunnat voi vastaanottaa toimituksen sopimuksen edellyttämällä tavalla. 7.5 TAKUUT: Ellei sopimuksessa toisin määrätä, urakoitsija vakuuttaa Yhdistyneille kansakunnille kuuluvien sopimuksessa mainittujen tai siitä johtuvien muiden takuiden, korvausten tai oikeuksien lisäksi, että: Tuotteet pakkauksineen ja pakkausmateriaaleineen ovat sopimuksen määritysten mukaisia, tavanomaisiin ja sopimuksessa erikseen kirjallisesti mainittuihin käyttötarkoituksiin soveltuvia ja tasalaatuisia sekä suunnittelun, materiaalien, valmistuksen ja tekotavan osalta vailla vikoja ja puutteita; Jos urakoitsija ei ole tuotteiden alkuperäinen valmistaja, urakoitsija toimittaa Yhdistyneille kansakunnille kaikki valmistajan takuut sopimuksen mukaisesti annettavien vakuutusten ja takuiden lisäksi; Tuotteiden laatu, määrä ja kuvaus vastaavat sopimuksessa edellytettyjä, myös tuotteiden altistuttua lopullista määränpäätä edeltäviin olosuhteisiin; Tuotteisiin ei kohdistu minkään kolmannen osapuolen vaadeoikeutta, mukaan lukien immateriaalioikeuksien, kuten rajoituksetta patenttien, tekijänoikeuksien ja liikesalaisuuksien, loukkaamista koskevia vaatimuksia; Tuotteet ovat uusia ja käyttämättömiä; Kaikki takuut ovat täysimääräisinä voimassa tuotteiden toimituksen jälkeen ja vähintään yhden (1) vuoden ajan sen jälkeen, kun Yhdistyneet kansakunnat on vastaanottanut tuotteet sopimuksen mukaisesti; Jos urakoitsija saa takuiden voimassaoloaikana Yhdistyneiltä kansakunnilta ilmoituksen siitä, että tuotteet eivät ole sopimuksessa esitettyjen vaatimuksen mukaisia, urakoitsijan tulee viipymättä omalla kustannuksellaan korjata kyseiset puutteet tai virheet tai, jos urakoitsija ei tähän pysty, vaihtaa vialliset tuotteet samanlaatuisiin tai parempiin tuotteisiin tai omalla kustannuksellaan viedä pois vialliset tuotteet ja hyvittää Yhdistyneille kansakunnille viallisten tuotteiden ostohinta kokonaisuudessaan; ja Urakoitsija sitoutuu vastaamaan Yhdistyneiden kansakuntien tarpeisiin palveluista, joita saatetaan tarvita urakoitsijan sopimuksen mukaisesti myöntämiin takuisiin liittyen. TARK.: TAMMIKUU 2008 TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITUSSOPIMUSTEN YLEISET SOPIMUSEHDOT SIVU 4

5 7.6 TUOTTEIDEN HYVÄKSYMINEN: Yhdistyneiden kansakuntien ei missään tapauksessa tarvitse hyväksyä tuotteita, jotka eivät ole sopimuksen määritysten tai vaatimusten mukaisia. Yhdistyneet kansakunnat voi asettaa tuotteiden hyväksymisen ehdoksi hyväksymistestien läpäisemisen, mikäli näin on sopimuksessa määritetty tai jos tästä on muutoin osapuolten kesken kirjallisesti sovittu. Yhdistyneillä kansakunnilla ei ole missään tapauksessa velvollisuutta hyväksyä tuotteita, ellei Yhdistyneillä kansakunnilla ole ollut kohtuullista tilaisuutta tarkistaa tuotteita toimituksen jälkeen ja ennen kuin tällainen tilaisuus on ollut. Jos sopimuksessa on määritetty, että Yhdistyneiden kansakuntien tulee antaa tuotteille kirjallinen hyväksyntä, tuotteita ei katsota hyväksytyiksi, ellei Yhdistyneet kansakunnat ole tosiasiallisesti antanut tällaista kirjallista hyväksyntää ja ennen kuin tällainen hyväksyntä on annettu. Yhdistyneiden kansakuntien suorittamaa maksua ei missään tapauksessa katsota sellaisenaan tuotteiden hyväksynnäksi. 7.7 TUOTTEIDEN HYLKÄÄMINEN: Jos tuotteet ovat viallisia tai ne eivät muutoin ole sopimuksen määritysten tai muiden vaatimusten mukaisia, Yhdistyneet kansakunnat voi sille sopimuksesta johtuvista muista oikeuksista tai korvauksista riippumatta oman harkintansa mukaisesti hylätä tuotteet tai kieltäytyä vastaanottamasta niitä, ja urakoitsijan tulee kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun urakoitsija on vastaanottanut Yhdistyneiltä kansakunnilta tuotteiden hylkäämistä tai vastaanottamisesta kieltäytymistä koskevan ilmoituksen, Yhdistyneiden kansakuntien valinnan mukaisesti suorittaa täysi hyvitys, kun Yhdistyneet kansakunnat on palauttanut tuotteet, tai osittainen hyvitys, jos tuotteet palautetaan osittain; tai korjata tuotteet siten, että ne ovat sopimuksen määritysten tai muiden vaatimusten mukaisia; tai vaihtaa tuotteet samanlaatuisiin tai parempiin; ja maksaa kaikki viallisten tuotteiden korjaus- tai palautuskustannukset sekä kustannukset, jotka liittyvät viallisten tuotteiden varastointiin sekä korvaavien tuotteiden toimitukseen Yhdistyneille kansakunnille. 7.8 Mikäli Yhdistyneet kansakunnat päättää palauttaa tuotteet tai osan niistä edellä kohdassa 7.7 mainituista syistä, Yhdistyneet kansakunnat voi hankkia tuotteet muualta. Yhdistyneille kansakunnille sopimuksesta johtuvien muiden oikeuksien tai korvauksien lisäksi, mukaan lukien rajoituksetta oikeus sopimuksen purkamiseen, urakoitsija vastaa sopimuksen yhteishinnan ylittävistä lisäkustannuksista, jotka aiheutuvat tällaisista hankinnoista, mukaan lukien tällaisiin hankintoihin osallistumisesta aiheutuvat kustannukset, ja Yhdistyneillä kansakunnilla on oikeus saada urakoitsijalta korvaus kohtuullisista kustannuksista, jotka aiheutuvat tuotteiden säilyttämisestä tai varastoinnista urakoitsijan laskuun. 7.9 OMISTUSOIKEUS: Urakoitsija vakuuttaa, ettei sopimuksen mukaan toimitettuihin tuotteisiin kohdistu minkään kolmannen osapuolen omistus- tai immateriaalioikeuksia, mukaan lukien rajoituksetta pantti- tai vakuutusoikeuksia. Ellei sopimuksessa toisin määrätä, tuotteiden omistusoikeus siirtyy urakoitsijalta Yhdistyneille kansakunnille, kun tuotteet on toimitettu ja Yhdistyneet kansakunnat on vastaanottanut ne sopimuksen vaatimusten mukaisesti VIENTILUVAT: Urakoitsija vastaa tuotteiden, tavaroiden tai teknologioiden, mukaan lukien Yhdistyneille kansakunnille sopimuksen mukaisesti myytyjen, toimitettujen, lisensoitujen tai muutoin tarjottujen ohjelmistojen, yhteydessä tarvittavien vientilupien hankkimisesta. Urakoitsija hankkii tällaiset vientiluvat viipymättä. Yhdistyneille kansakunnille kuuluvien etuoikeuksien ja vapauksien mukaisesti ja niistä luopumisenkin yhteydessä Yhdistyneet kansakunnat antaa urakoitsijalle kaiken kohtuullisen apunsa, jotta tällaiset vientiluvat saadaan hankituiksi. Jos jokin valtiollinen elin kieltäytyy antamasta vientilupaa, viivyttää sen antamista tai estää urakoitsijaa hankkimasta sellaista, urakoitsijan tulee viipymättä ottaa yhteyttä Yhdistyneisiin kansakuntiin, jotta Yhdistyneet kansakunnat voi ryhtyä tarvittaviin toimiin ongelman ratkaisemiseksi. TARK.: TAMMIKUU 2008 TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITUSSOPIMUSTEN YLEISET SOPIMUSEHDOT SIVU 5

6 8. VASTUUSTA VAPAUTTAMINEN: 8.1 Urakoitsija vapauttaa Yhdistyneet kansakunnat ja tämän viranhaltijat, asiamiehet ja työntekijät kaikesta vastuusta kaikenlaisten kanteiden, oikeustoimien, vaateiden, vaatimusten, menetysten ja vastuiden osalta, joita Yhdistyneisiin kansakuntiin saattaa kohdistua kolmansien osapuolten taholta, mukaan lukien rajoituksetta kaikki oikeudenkäyntikulut ja -kustannukset, asianajajien palkkiot, sovintoratkaisuihin liittyvät maksut ja vahingonkorvaukset, jotka aiheutuvat seuraavista tai perustuvat tai liittyvät niihin: väitteet siitä, että Yhdistyneiden kansakuntien hallussaan pitämä tai käyttämä patentoitu laite, tekijänoikeuksin suojattu materiaali tai muut Yhdistyneille kansakunnille sopimuksen ehtojen mukaisesti toimitetut tai lisensoidut tuotteet, resurssit tai palvelut kokonaan tai osittain, erikseen tai urakoitsijan julkaisemien tietojen mukaisena yhdistelmänä tai muutoin urakoitsijan erikseen hyväksymällä tavalla, loukkaavat jonkin kolmannen osapuolen patenttia, tekijänoikeutta, tavaramerkkiä tai muuta teollis- tai tekijänoikeutta; tai mitkä tahansa urakoitsijan, aliurakoitsijan tai näiden sopimusvelvoitteiden täyttämiseen suoraan tai epäsuorasti palkkaaman muun tahon toimet tai laiminlyönnit, jotka aiheuttavat oikeudellisen vastuun mille tahansa muulle taholle kuin sopijapuolille, mukaan lukien rajoituksetta vaatimukset ja vastuut, jotka koskevat työntekijöille maksettavia korvauksia. 8.2 Edellä kohdassa olevaa vastuuvapautuslauseketta ei sovelleta seuraaviin: vaade tai loukkaus, joka on seurausta siitä, että urakoitsija on noudattanut Yhdistyneiden kansakuntien antamia nimenomaisia kirjallisia ohjeita tuotteiden, tavaroiden, materiaalien, laitteiden tai tarvikkeiden tai niiden käyttötavan muutoksesta tai sopimusvelvoitteiden täyttämistavasta tai sellaisten tietojen käyttämisestä, joita urakoitsija ei normaalisti käytä; tai vaade tai loukkaus, joka on seurausta sopimuksen mukaisesti toimitettuihin tuotteisiin, resursseihin, materiaaleihin, laitteisiin, tarvikkeisiin tai niiden osiin tehdyistä lisäyksistä tai muutoksista, mikäli muutosten tekijä on Yhdistyneet kansakunnat tai sen ohjauksessa toiminut toinen osapuoli. 8.3 Tässä kohdassa 8 esitettyjen vastuuvapautusvelvoitteiden lisäksi urakoitsija on velvollinen omalla kustannuksellaan puolustamaan Yhdistyneitä kansakuntia ja sen viranhaltijoita, asiamiehiä ja työntekijöitä tämän kohdan 8 mukaisesti riippumatta siitä, aiheutuuko tai muutoin seuraako kyseisistä kanteista, oikeudenkäynneistä, vaateista ja vaatimuksista mitään menetyksiä tai vastuita. 8.4 Yhdistyneiden kansakuntien tulee tiedottaa urakoitsijalle tällaisista kanteista, oikeudenkäynneistä, vaateista, vaatimuksista, menetyksistä tai vastuista kohtuullisen ajan kuluessa saatuaan niistä itse tiedon. Urakoitsijalla on yksinomainen määräysvalta tällaisen kanteen, oikeudenkäynnin, vaateen tai vaatimuksen yhteydessä tapahtuvasta puolustuksesta sekä kaikista sovitteluun tai sopimiseen liittyvistä neuvotteluista, lukuun ottamatta sellaisista, jotka liittyvät Yhdistyneiden kansakuntien etuoikeuksien ja vapauksien tai niihin liittyvien seikkojen vahvistamiseen tai puolustamiseen, sillä vain Yhdistyneillä kansakunnilla itsellään on valtuudet puolustaa ja ylläpitää niitä. Yhdistyneillä kansakunnilla on oikeus omalla kustannuksillaan nimetä valitsemansa riippumaton lainopillinen neuvonantaja edustajakseen tällaisessa kanteessa, oikeudenkäynnissä, vaateessa tai vaatimuksessa. 8.5 Jos Yhdistyneitä kansakuntia kielletään jostakin syystä kokonaan tai osittain, missä tahansa kanteessa tai oikeudenkäynnissä, käyttämästä urakoitsijan sille toimittamia tai lisensoimia tuotteita, resursseja tai palveluita tilapäisesti tai pysyvästi, tai jos käytön katsotaan loukkaavan jotakin patenttia, tekijänoikeutta, tavaramerkkiä tai muuta teollis- tai tekijänoikeutta, tai jos näiden tuotteiden, tavaroiden tai palveluiden käyttö sovitteluratkaisun yhteydessä kielletään, sitä rajoitetaan tai siihen muutoin puututaan, urakoitsijan tulee omalla kustannuksellaan pikimmiten joko hankkia Yhdistyneille kansakunnille rajoittamaton oikeus jatkaa sille toimitettujen kyseisten tuotteiden tai palveluiden käyttöä; vaihtaa Yhdistyneille kansakunnille toimitetut tuotteet tai palvelut tai osa niistä tai muokata ne tai osa niistä samanlaatuisiksi tai paremmiksi tuotteiksi tai palveluksi, jotka eivät loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia; tai hyvittää Yhdistyneille kansakunnille tämän tuotteiden, tavaroiden tai palveluiden tai niiden osan hallussapito- tai käyttöoikeudesta maksama kokonaishinta. TARK.: TAMMIKUU 2008 TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITUSSOPIMUSTEN YLEISET SOPIMUSEHDOT SIVU 6

7 9. VAKUUTUKSET JA VASTUUT: 9.1 Urakoitsija korvaa Yhdistyneille kansakunnille viipymättä kaikki Yhdistyneiden kansakuntien omaisuudelle tapahtuneet menetykset, tuhot tai vahingot, joiden aiheuttaja on urakoitsijan henkilöstö tai alihankkijat tai kuka tahansa urakoitsijan tai sen alihankkijoiden sopimusvelvoitteiden täyttämiseen suoraan tai epäsuorasti palkkaama henkilö. 9.2 Ellei sopimuksessa toisin määrätä, urakoitsijan tulee ennen muiden sopimusvelvoitteiden täyttämisen aloittamista ja sopimuksessa mahdollisesti mainittujen rajoitusten mukaisesti ottaa ja pitää voimassa koko sopimuskauden ja sen jatkokauden ajan sekä sopimuksen purkamista tai päättymistä seuraavan tietyn ajan kohtuudella riittävän kattava vakuutus kaikkien sopimusvelvoitteiden täyttämisessä käytettävään omaisuuteensa ja laitteisiinsa kohdistuvien riskien varalta; työntekijöiden tapaturmavakuutus tai vastaava tai työnantajan vastuuvakuutus tai vastaava urakoitsijan työntekijöitä varten; vakuutuksen tulee kattaa kaikki loukkaantumisiin, kuolemantapauksiin ja vammautumisiin liittyvät vahingonkorvaukset tai muut lain mukaan maksettavat etuudet sopimusvelvoitteiden täyttämisen yhteydessä; riittävälle summalle asetettu vastuuvakuutus, joka kattaa kaikki korvausvaatimukset, joiden perusteena voivat rajoituksetta olla kuolemantapaukset ja ruumiinvammat, tuotevastuu ja vastuu suoritetuista toimenpiteistä, omaisuudelle tapahtuneet vahingot tai tappiot ja henkilövahingot tai aineelliset vahingot, jotka aiheutuvat urakoitsijan sopimusvelvoitteiden täyttämisestä tai sen yhteydessä, mukaan lukien rajoituksetta vastuut, jotka aiheutuvat urakoitsijan, sen henkilöstön, edustajien tai kutsumien henkilöiden toimenpiteistä tai laiminlyönneistä, tai sopimusvelvoitteiden täyttämisen yhteydessä käytetyistä ajoneuvoista, veneistä, lentokoneista tai muista kuljetusajoneuvoista tai laitteista riippumatta siitä, ovatko ne urakoitsijan omistuksessa; ja muu mahdollinen vakuutus, josta Yhdistyneet kansakunnat ja urakoitsija ovat keskenään kirjallisesti sopineet. 9.3 Urakoitsijan vastuuvakuutusten tulee kattaa myös alihankkijat ja kaikki puolustamiseen liittyvät kustannukset, ja niihin tulee sisältyä vakiomuotoinen keskinäistä vastuuta koskeva lauseke. 9.4 Urakoitsija on tietoinen ja hyväksyy, että Yhdistyneet kansakunnat ei millään tavalla vastaa henki-, sairaus-, tapaturma-, matka- tai muista vakuutuksista, jotka saattavat olla tarpeen tai toivottavia urakoitsijan sopimuksen mukaisia palveluita toimittavan henkilöstön osalta. 9.5 Lukuun ottamatta työntekijöiden tapaturmavakuutusta tai itsevakuutusjärjestelyjä, joita urakoitsija mahdollisesti ylläpitää ja jotka Yhdistyneet kansakunnat on oman harkintansa mukaan hyväksynyt sopimuksen mukaisten urakoitsijan vakuutusvaatimusten täyttämiseksi, vakuutukseen täytyy sisältyä seuraavat: Yhdistyneet kansakunnat on nimetty vakuutuskirjaan lisävakuutetuksi, mukaan lukien tarvittaessa erillisenä lisäyksenä; Vakuutukseen sisältyy urakoitsijan vakuutusyhtiön sijaantulo-oikeudesta luopuminen Yhdistyneisiin kansakuntiin nähden; Yhdistyneiden kansakuntien on vakuutusehtojen mukaisesti saatava urakoitsijan vakuutusyhtiöltä kirjallinen ilmoitus vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kattavuuden mahdollista mitätöintiä tai merkittävää muutosta; ja Vakuutukseen sisältyy ehto, jonka mukaan korvaus mahdollisesta vahingosta suoritetaan alihankkijan vakuutuksesta YK:n mahdollisista muista vakuutuksista riippumatta. 9.6 Urakoitsija vastaa kaikista vakuutuksiin liittyvistä omavastuista. 9.7 Lukuun ottamatta mahdollisia itsevakuutusjärjestelyjä, joita urakoitsija ylläpitää ja jotka Yhdistyneet kansakunnan on hyväksynyt sopimuksen mukaisten urakoitsijan vakuutusvaatimusten täyttämiseksi, urakoitsijan täytyy ottaa sopimuksen mukaiset vakuutukset hyvämaineisilta vakuutusyhtiöiltä, joiden taloudellinen asema on hyvä ja jotka Yhdistyneet kansakunnat on hyväksynyt. Ennen sopimusvelvoitteiden täyttämisen aloittamista urakoitsijan tulee toimittaa Yhdistyneille kansakunnille todisteet siitä, että urakoitsija on ottanut sopimuksen TARK.: TAMMIKUU 2008 TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITUSSOPIMUSTEN YLEISET SOPIMUSEHDOT SIVU 7

8 edellyttämät vakuutukset, vakuutuskirjan muodossa tai muussa Yhdistyneiden kansakuntien kohtuudella edellyttämässä muodossa. Yhdistyneet kansakunnat pidättää oikeuden hankkia kopiot niistä vakuutuksista tai vakuutusjärjestelyjen kuvauksista, joita urakoitsijan tulee sopimuksen mukaisesti ylläpitää. Edellä olevasta kohdasta huolimatta urakoitsijan tulee viipymättä ilmoittaa Yhdistyneille kansakunnille sopimuksen edellyttämän vakuutuksen mitätöimisestä tai siihen tehdyistä merkittävistä muutoksista. 9.8 Urakoitsija on tietoinen ja hyväksyy, että sopimuksessa esitetty vaatimus vakuutuksen ottamisesta ja ylläpitämisestä sekä vakuutussumma, mukaan lukien rajoituksetta siihen liittyvä omavastuuosuus, eivät millään tavalla rajoita urakoitsijan sopimuksesta johtuvia tai siihen liittyviä vastuita. 10. RASITTEET JA PANTTIOIKEUDET: Urakoitsija ei itse hae eikä salli kenenkään muun hakea minkäänlaista panttioikeutta, kiinnitystä tai muuta rasitetta tai jättää minkään viranomaisen tai Yhdistyneiden kansakuntien arkistoon hakemuksia panttioikeuksista, kiinnityksistä tai muista rasitteista varoihin, jotka ovat erääntyneet urakoitsijan saataviksi tai jotka saattavat erääntyä jostakin suoritetusta työstä tai sopimuksen mukaisesti toimitetuista tuotteista tai materiaaleista tai muun urakoitsijaan tai Yhdistyneisiin kansakuntiin kohdistuvan vaateen tai vaatimuksen johdosta. 11. YHDISTYNEIDEN KANSAKUNTIEN URAKOITSIJAN KÄYTTÖÖN TOIMITTAMAT LAITTEET: Yhdistyneiden kansakuntien urakoitsijan käyttöön sopimusvelvoitteiden täyttämistä varten mahdollisesti toimittamien laitteiden ja tarvikkeiden omistusoikeus säilyy Yhdistyneillä kansakunnilla, ja kyseiset laitteet ja tarvikkeet täytyy palauttaa Yhdistyneille kansakunnille sopimuksen päättyessä tai kun urakoitsija ei enää niitä tarvitse. Yhdistyneille kansakunnille palautettavien laitteiden tulee olla samassa kunnossa kuin silloin, kun ne on toimitettu urakoitsijalle, normaalista käytöstä aiheutuvaa kulumista lukuun ottamatta, ja urakoitsija on velvollinen korvaamaan Yhdistyneille kansakunnille kaikki todelliset kulut laitteiden menetyksistä tai laitteille aiheutuneista vaurioista tai vahingoista, joita ei voida lukea normaaliksi käytöstä aiheutuneeksi kulumiseksi. 12. TEKIJÄNOIKEUS, PATENTIT JA MUUT OMISTUSOIKEUDET: 12.1 Ellei sopimuksessa erikseen kirjallisesti muuta määrätä, Yhdistyneillä kansakunnilla on oikeus kaikkeen immateriaaliomaisuuteen ja muihin omistusoikeuksiin, mukaan lukien rajoituksetta patentit, tekijänoikeudet ja tavaramerkit, jotka liittyvät tuotteisiin, prosesseihin, keksintöihin, ideoihin, tietotaitoon tai asiakirjoihin ja muihin materiaaleihin, joita urakoitsija on kehittänyt Yhdistyneille kansakunnille sopimuksen mukaisesti ja jotka liittyvät suoraan sopimusvelvoitteiden täyttämiseen tai jotka tuotetaan, laaditaan tai kerätään sopimusvelvoitteiden täyttämisen seurauksena tai aikana. Urakoitsija on tietoinen ja hyväksyy, että tällaiset tuotteet, asiakirjat ja muut materiaalit ovat Yhdistyneiden kansakuntien lukuun tehtyjä töitä Mikäli kyseinen immateriaaliomaisuus tai muut omistusoikeudet koostuvat urakoitsijan immateriaalioikeudesta tai muista omistusoikeuksista, (i) jotka ovat olleet olemassa ennen urakoitsijalle kuuluvien sopimusvelvoitteiden täyttämistä tai (ii) jotka urakoitsija saattaa kehittää tai hankkia tai on kehittänyt tai hankkinut erillään sopimusvelvoitteiden täyttämisestä, Yhdistyneet kansakunnat ei vaadi eikä sen tule vaatia minkäänlaista omistusoikeutta niihin, ja urakoitsija myöntää Yhdistyneille kansakunnille ikuisen lisenssin kyseisen immateriaalioikeuden tai muun omistusoikeuden käyttöön yksinomaan sopimuksen vaatimusten mukaisesti Urakoitsijan tulee Yhdistyneiden kansakuntien pyynnöstä ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin, laatia kaikki tarvittavat asiakirjat ja yleensäkin avustaa tällaisten omistusoikeuksien hankkimisessa ja siirtämisessä tai lisensoimisessa Yhdistyneille kansakunnille sovellettavan lain ja sopimuksen vaatimusten mukaisesti Edellä esitettyjen ehtojen mukaisesti kaikki kartat, piirustukset, valokuvat, mosaiikit, suunnitelmat, raportit, arviot, suositukset, asiakirjat ja muut tiedot, jotka urakoitsija kerää tai vastaanottaa sopimuksen voimassaoloaikana, ovat Yhdistyneiden kansakuntien omaisuutta, ne tulee toimittaa Yhdistyneiden kansakuntien käyttöön tai tarkastettavaksi kohtuullisessa ajassa ja paikassa, niitä tulee käsitellä luottamuksellisesti ja ne saa toimittaa ainoastaan Yhdistyneiden kansakuntien valtuutetuille viranhaltijoille sopimuksen mukaisen työn päätyttyä. 13. JULKISUUS JA YHDISTYNEIDEN KANSAKUNTIEN NIMEN, TUNNUKSEN TAI VIRALLISEN SINETIN KÄYTTÄMINEN: Urakoitsija ei saa mainostaa tai muuten tuoda julki kaupallisen edun tai liikearvon hankkimiseksi sitä, että urakoitsijalla on sopimussuhde Yhdistyneisiin kansakuntiin, eikä millään tavalla käyttää Yhdistyneiden kansakuntien nimeä, tunnusta tai virallista sinettiä tai mitään Yhdistyneiden kansakuntien nimen lyhennettä oman liiketoimintansa yhteydessä tai muulla tavoin ilman Yhdistyneiltä kansakunnilta hankittua kirjallista lupaa. TARK.: TAMMIKUU 2008 TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITUSSOPIMUSTEN YLEISET SOPIMUSEHDOT SIVU 8

Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston hankintasopimus

Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston hankintasopimus Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston hankintasopimus 18.8.2014 1 Sisällys 1 Sopijapuolet... 3 2 Määritelmät... 3 3 Sopimuksen tausta ja tavoitteet... 6 4 Sopimuksen kohde... 6 5 Toimittajan velvollisuudet...

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

IBM:n yleiset sopimusehdot

IBM:n yleiset sopimusehdot IBM:n yleiset sopimusehdot Näitä IBM:n yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimituksiin, joilla Asiakas ostaa koneita, lisensoi ICA-ohjelmia, hankkii ohjelmien lisenssejä ja palveluja (mukaan luettuna asiakaskohtaisen

Lisätiedot

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta.

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta. Nämä ehdot ovat voimassa 3.7.2013 alkaen. 1.1 Nämä ehdot (sisältäen myös Liitteen 1 ja Liitteen 2) ( Sopimus ) koskevat Jäsenliikkeiden American Express -Kortin hyväksymistä tavaroiden ja palveluiden maksuvälineenä

Lisätiedot

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja)

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja) [KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 [Kunnan nimi] HANKINTASOPIMUS PALVELUSETELIRATKAISU SOPIMUSOSAPUOLET [KUNNAN NIMI] (myöhemmin ostaja/tilaaja) [TOIMITTAJAN NIMI] (myöhemmin toimittaja/palveluntuottaja)

Lisätiedot

ISDA. International Swaps & Derivatives Association, Inc. YLEISSOPIMUS. päivätty 16.7.2012

ISDA. International Swaps & Derivatives Association, Inc. YLEISSOPIMUS. päivätty 16.7.2012 (Monivaluuttainen - rajat ylittävä) ISDA International Swaps & Derivatives Association, Inc. YLEISSOPIMUS päivätty 16.7.2012 Suomen tasavalta ja Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito ovat

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja noudatetaan

Lisätiedot

Asiakas: Voimaantulopäivä (täytetään tarvittaessa): Sopimuskauden pituus (täytetään tarvittaessa):.

Asiakas: Voimaantulopäivä (täytetään tarvittaessa): Sopimuskauden pituus (täytetään tarvittaessa):. HPE OY - YLEISET SOPIMUSEHDOT Sopimuksen numero: HPE: Asiakas: Voimaantulopäivä (täytetään tarvittaessa): Sopimuskauden pituus (täytetään tarvittaessa):. HPE OY - YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Osapuolet. Nämä

Lisätiedot

Yleiset hankintaehdot 1(10)

Yleiset hankintaehdot 1(10) Yleiset hankintaehdot 1(10) 1. Yleistä Sen lisäksi, mitä Efora Oy:n ("Tilaaja") ja toimittajan ("Toimittaja") välillä on sovittu kirjallisessa sopimuksessa, tilauksessa tai muussa toimeksiannossa, mukaan

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 / 8 YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa)

Lisätiedot

Palveluiden sisältö, hinnat ja muut palvelukohtaiset erityisehdot määritellään Fenno Turvapalvelut Oy:n ja asiakkaan välisessä sopimuksessa.

Palveluiden sisältö, hinnat ja muut palvelukohtaiset erityisehdot määritellään Fenno Turvapalvelut Oy:n ja asiakkaan välisessä sopimuksessa. FENNO TURVAPALVELUT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Fenno Turvapalvelut Oy:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Fenno Turvapalvelut)

Lisätiedot

Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot

Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot KAISANET OY VIESTINTÄTOIMINTASUORITTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT OPERAATTOREILLE 1 (15) 2 (15) 1 MÄÄRITELMÄT Laitetilalla tarkoitetaan laitteiden sijoittamiseksi

Lisätiedot

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (13) KAISANET OY YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot

Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille

Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille 1(17) Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille Voimassa 01.12.2005 alkaen toistaiseksi 2(17) VIESTINTÄTOIMINTASUORITTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT OPERAATTOREILLE 1. MÄÄRITELMÄT...

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT 1(5) THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT MIKÄLI KIRJALLISESTI EI OLE NIMENOMAISESTI MUUTOIN SOVITTU, NOUDATETAAN SEURAAVIA YLEISIÄ SOPIMUSEHTOJA THERMO FISHER SCIENTIFIC OY:N VALMISTAMIEN JA/TAI

Lisätiedot

MYYNTIEHDOT. Näitä Myyntiehtoja sovelletaan PolyOne-tuotteiden myyntiin YLEISTÄ

MYYNTIEHDOT. Näitä Myyntiehtoja sovelletaan PolyOne-tuotteiden myyntiin YLEISTÄ MYYNTIEHDOT Näitä Myyntiehtoja sovelletaan PolyOne-tuotteiden myyntiin YLEISTÄ Nämä ehdot ("Ehdot") koskevat yksinomaisesti kaikkien PolyOne Corporationin ja kaikkien sen Euroopassa toimivien konserniyhtiöiden

Lisätiedot

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT YRITYKSET & YHTEISÖT TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimituksiin yritys-

Lisätiedot

PPO-Yhtiöt Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille

PPO-Yhtiöt Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1/12 PPO-Yhtiöt Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan PPO Yhtiöt Oy:n (teleyritys) palveluiden toimituksiin

Lisätiedot

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 2 SISÄLLYS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 2. Sopimuksessa käytettävät määritelmät ja termit... 1 3. Käyttöoikeus Ohjelmistopalveluun

Lisätiedot

Asiakas: Voimaantulopäivä (täytetään tarvittaessa): Sopimuskauden pituus (täytetään tarvittaessa).

Asiakas: Voimaantulopäivä (täytetään tarvittaessa): Sopimuskauden pituus (täytetään tarvittaessa). HPE Oy - Yleiset sopimusehdot - Tukipalvelut 1. Osapuolet. Nämä sopimusehdot muodostavat sopimuksen ( Sopimus ), jota sovelletaan jäljempänä allekirjoituskentässä mainitun Hewlett-Packard OY ( HPE ) toimittaessa

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN PUHELIN OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE

VAKKA-SUOMEN PUHELIN OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1 VAKKA-SUOMEN PUHELIN OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Vakka-Suomen Puhelin Oy:n (VSP) palveluiden toimituksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas),

Lisätiedot

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 ainacom.fi 2 AinaCom Oy:n yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala... 4 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen... 4 1.2 Laitteiden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttajaviraston/kuluttajaasiamiehen

Lisätiedot

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita.

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita. 1 (7) ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin Software as

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot