Geotube. puhdistaa lietteet ja balansoi vesitaseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Geotube. puhdistaa lietteet ja balansoi vesitaseen"

Transkriptio

1 Geotube puhdistaa lietteet ja balansoi vesitaseen

2 Geotube puhdistaa lietteet ja balansoi vesitaseen Hollannissa, vesi- ja ympäristöteknisen rakentamisen luvatussa maassa kehitetty TenCate Geotube menetelmä on tehnyt viime vuosina läpimurron suomalaisen kaivos- ja paperiteollisuuden ympäristöteknisessä rakentamisessa. Meneillään oleva Talvivaaran nikkelikaivoksen vesienhallintaprojekti kuuluu globaalistikin merkittävimpiin Geotube -kohteisiin. Yhtä tärkeä osuus onnistuneessa vesienhallinnassa on suomalaisen Aquamec-yhtiön toimittamilla, varta vasten kaivosteollisuuden tarpeisiin suunnittelemilla ja valmistamilla monitoimi-imuruoppaajilla sekä osaavalla, Vesirakennus Ojanen Oy:n vastuulla olevalla vesirakennusurakoinnilla. Euroopan suurin nikkelikaivos Sotkamon Talvivaarassa on tuottanut pääasiassa nikkeliä ja sinkkiä vuodesta 2008 lähtien. Mullistavalla bioliuotusmenetelmällä malmeja prosessoiva kaivos valmistui ennätysajassa ja ryhtyi toimittamaan tuotteitaan etukäteen solmittujen pitkäaikaisten sopimusten mukaisesti kansainvälisille asiakkailleen. Vuosi 2012 oli Talvivaaralle haasteellinen vesien takia. Syyskuussa Talvivaara joutui keskeyttämään metallimalmin louhinnan avolouhoksen syvimpään osaan varastoitujen ylimäärävesien takia. Marraskuussa tapahtui kipsisakka-altaan vuoto, johon liittyviä jälkitöitä tehtiin vielä vuoden 2013 kesällä. Metallitehtaan tuotanto ja kasaliuotus ovat kuitenkin toimineet keskeytyksettä. Marraskuussa 2012 sattunut kipsisakka-altaan vuoto johti metalli- ja sulfaattipitoisten vesien karkaamiseen ympäröivään luontoon. Kipsisakka-altaan vuotovesistä saatiin talteen turvapatojen rajaamiin altaisiin noin 1,2 miljoonaa kuutiometriä, mutta ennen uusimman turvapadon valmistumista luontoon pääsi edellä mainittuja vesiä noin m 3. Geoport -täyttöyhde parantaa Geotuben teknistä ja työturvallisuutta. Metallipitoinen liete puhdistuu Geotuben sisällä.

3 Maija Vidqvist Talvivaaran kaivoksen vesienhallinnan asiantuntija Tärkein haasteemme Talvivaaran vesienhallinnassa on saada kaivosalueen sulfaattipitoiset vedet ja sulfaatittomat vedet toisistaan selkeästi erilliseen kiertoon. Tehtävä on erittäin vaativa, koska syksyn 2012 ennätysrunsaat sateet johtivat näiden kahden virtaaman sekoittumiseen. Kesään 2013 saatoimme huojentuneina todeta, että olimme selvinneet vesientaseen kannalta vaikeasta keväästä 2013, ja saatoimme aloittaa malmintuotannon uudestaan. Haasteet jatkuvat myös vuosina 2014 ja 2015, minkä jälkeen vesienhallinnan kokonaisuus on oltava ratkaistu pitkäjänteisellä ja kestävällä tavalla. Kimmo Heikkinen Talvivaaran kaivoksen projekti-insinööri Talvivaaran vedenkäsittely-yksiköissä käytettävä neutralointiprosessi on vastaava kuin alueen metallitehtaalla sovellettava neutralointiprosessi. Tehtaalla saostus tapahtuu terässäiliöissä ja sakeutus betonialtaassa, kun taas tehtaan ulkopuolisilla maa-alueilla puhdistettava aines saostuu betonialtaassa ja sakeutuu maa-altaassa. Myös puhdistettavan aineksen esineutralointiprosessi tehtaalla ja tehtaan ulkopuolisilla perustuu keskenään samantyyppiseen, kalkkikivilietteen nauhasuodatinkuivausta hyödyntävään ratkaisuun. Geotuubien käyttö veden puhdistukseen ja lietteen kuivaukseen on osa tätä kokonaisuutta. Loppuneutraloinnin sakeuttimen aliteliete pumpataan Majavapadolle, Maauimalaan ja lopulta Geotuubeihin. Parhaat tulokset puhdistuksessa saavutetaan, kun puhdistus tehdään tällä tavoin perättäisissä vaiheissa. Vuoto saatiin kahdessa viikossa kuriin, mutta se ei vielä ratkaissut 61 neliökilometrin kaivosalueelle muodostunutta vesitaseongelmaa. Kesän ja syksyn 2012 ennätyssateet olivat johtaneet tilanteeseen, jossa vettä oli varastoituneena alueelle useita miljoonia kuutiometrejä. Varastoituneen veden määrästä johtui myös se, että sulfaattipitoiset vedet olivat sekoittuneet sulfaatittomaan veteen. Ongelmien ratkaisemisella oli kiire, sillä kaivoksen malmintuotanto oli jouduttu niiden takia keskeyttämään. Ratkaisuja tilanteen normalisoimiseksi oli tarjolla runsaasti, mutta useimmat teknisesti soveltuvatkin keinot olivat joko liian hitaita tai kalliita. Talvivaara Osakeyhtiön ympäristö- ja vesienhallinta-asiantuntijat etsivät kaikella ammattitaidollaan menetelmää, jossa yhdistyisivät ympäristötekninen laatu, vedenpuhdistuksen tehokkuus ja kohtuulliset kustannukset. Ympäristörakennuttamisen johtava konsultti Sito-rakennuttajat oli tahollaan tehnyt vastaavaa etsintätyötä, jotta voisi tarjota julkisuudessa laajalti käsiteltyyn ongelmaan uskottavaa ja toimivaa ratkaisua. Sitossa tunnetaan Geotube -menetelmä, josta oli kertynyt erinomaisia kokemuksia yhtiön konsultoimissa metsäteollisuus- ja vesistökunnostuskohteissa. Nyt oli kuitenkin kyseessä poikkeuksellisen suuri ja sisällöltään aiemmin Suomessa toteutetuista vedenpuhdistus- ja lietteenkuivatustöistä poikkeava kohde. Geotube -menetelmä valikoitui testattavaksi tarkemmin, ja sekä Siton että Talvivaara Osakeyhtiön laboratorioissa tehdyt alustavat kokeet rohkaisivat kokeilemaan menetelmää laajemmin. Seuraavaksi optimoitiin geotuubien sisälle pumpattavan lietteen flokkautuminen eli määriteltiin puhdistettavalle lietteelle soveltuvin seospolymeeri ja sen annostelumäärä. Maaliskuussa 2013 käynnistynyt Geotube -kenttien asennus ja sen jälkeen alkanut lietteen puhdistus onnistui heti alusta lähtien erinomaisesti. Sen takeena olivat asiakkaan kyky määritellä ratkaistava ongelma tarkasti, globaaleista Geotube -kokemuksista Käyttökohteet Lietteen kuivatus/vedenpuhdistus kaivosteollisuus öljynjalostamot paperi- ja selluteollisuus kunnalliset ja teollisuuden jätevedenpuhdistamot nahkateollisuus vesistöjen kunnostus Geotube soveltuu erinomaisesti myös vesirakenteiden rakenneosaksi, muun muassa tekosaarten perustuksiin. Edut suuri puhdistusnopeus ja kapasiteetti hyvä kustannustehokkuus täyttökorkeus helposti säädettävissä turvallinen ja teknisesti luotettava menetelmä toimii hyvin lietetyypistä riippumatta toimii kaikissa sääoloissa ja kaikkina vuodenaikoina hyvä puhdistus- ja kuivatustulos = korkea kuiva-ainepitoisuus prosessin jälkeen

4 kertynyt mitoitusammattitaito, osaava paikallinen konsultointi sekä menetelmään vihkiytyneen urakoitsijan kokemus ja työmaatekniikan hallinta. Onnistumista edesauttoi urakoitsija Vesirakennus Ojanen Oy:n varta vasten Talvivaara-työmaalle kehittämä uudentyyppinen syöttöpumppuratkaisu, joka on sekä kustannustehokas että toimintavarma. Polypropeenivalmisteisesta lujitekankaasta ommeltuja Geotube -tuubien asennusta edelsi mitoiltaan 320 x 60 metrin puhdistuskentän rakentaminen. Kentän pohjan tasaisuus varmistettiin läjittämällä kitkamaata alimmaiseksi rakennekerrokseksi ja tiivistämällä se. Pohjan tiiveys varmistettiin 1,5 mm paksulla hitsattavalla HDPE-kalvolla. Täyttökorkeudeltaan 2,32-metrisiä Geotube -tuubeja asennettiin kentälle neljään päällekkäiseen kerrokseen. Geotube -kentän koko ja tuubien määrä mitoitettiin tarkasti tarvittavan kapasiteetin, lietteen koostumuksen ja syntyvien mekaanisten rasitusten perusteella. Erittäin tärkeä menetelmän toimintavarmuutta sekä henkilö- ja ympäristöturvallisuutta parantava yksityiskohta on Geoport -täyttöyhteeksi kutsuttu rakenneosa. Patentoidun, Geotube -tuubien pinnalle määrävälein sijoitettavan metallirakenneosan tehtävänä on varmistaa Geotube -rakenteen kestävyys niissä kohdissa, joista puhdistettavaa lietettä syötetään Geotube -tuubin sisään. Geoport -täyttöyhteen ansiosta Geotube on ratkaisevasti varmatoimisempi kuin harvalukuiset, sitä imitoivat tuotteet globaaleilla markkinoilla. Raskasmetallipitoisen kaivoslietteen puhdistus Geotube :n avulla on onnistunut yli odotusten. Kaikki raskasmetallipitoisuudet laskivat selvästi alle Kainuun ELY-keskuksen asettamien pitoisuusrajojen. Talvivaara käynnisti metallimalmin louhinnan ja murskauksen uudelleen toukokuussa 2013 avolouhoksessa vedenpinnan laskettua riittävästi ylimäärävesien puhdistuksen ja poisjohtamisen myötä. Sen jälkeen kaikki kaivoksen neljä tuotanto-osastoa ovat toimineet normaalisti. Tuore, kasattu malmi on myös merkittävä vesitaseen hoitaja, sillä 10 miljoonaa tonnia uutta malmia kasaliuotuksessa sitoo noin 1-1,5 miljoonaa tonnia vettä. Vedenpuhdistustietotaidon kotimaisen kolmikannan Sito-Aquamec -Ojanen osaamisesta on runsaasti näyttöä sekä kaivos- ja öljy- että paperi- ja selluteollisuuden projekteissa.

5 Vesirakennus Oy:n toimitusjohtaja Sami Ojanen on käyttänyt urakoissaan sekä Geotube- että Watermaster-tekniikoita yhdessä ja erikseen, niin kotimaassa kuin myös ulkomailla. Ojanen on myös jalostanut näitä tekniikoita rakentamalla vedenpumppausprosessiin kemikaalien syöttöjärjestelmän. Watermaster pumppaa, kaivaa ja paaluttaa Säkylässä Lounais-Suomessa sijaitseva Aquamec Oy on globaali yritys, jonka valmistamia Aquamaster-monitoimikoneita on toimitettu yli 60 maahan. Monitoimisuus tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että imuruoppauksen lisäksi samaa konetta voi käyttää menestyksellisesti myös kaivamiseen ja paaluttamiseen. Monitoimisuus on yksi Watermasterin keskeisistä eduista. Vanhalla teknologialla tarvittaisiin kuhunkin toimintoon erillinen kalusto, mikä merkitsee huomattavia lisäkustannuksia sekä urakoitsijoille että sitä kautta myös töiden tilaajille. Vähintään yhtä tärkeä etu on se, että Watermasterilla pääsee helposti hankaliinkin paikkoihin. Se soveltuu ruoppaukseen sekä syvissä että matalissa vesissä ja lisäksi työskentelyyn kuivalla maalla. Watermasterin siirtoon ei tarvita nosturia eikä konetta myöskään tarvitse purkaa ja kasata siirryttäessä uudelle työmaalle, kertoo Watermaster-monitoimikoneiden markkinointipäällikkö Johannes Karvonen. Talvivaaran kaivoksella Watermasterin edellä mainitut edut ovat olleet suureksi hyödyksi. Lisäksi on korostunut imuruoppauksen tehokkuus, koska vedenpuhdistusprosessilta on vaadittu mahdollisimman suurta kapasiteettia. Kaivosteollisuudessa painottuu myös Watermastereiden ainutlaatuinen liikkuvuus, sillä perinteisillä menetelmillä on hankalaa työskennellä matalissa kaivosaltaissa ja liikkua altaalta toiselle. Kaivosaltaissa Watermastereilla voi lietteen pumppaamisen lisäksi olla käyttöä esimerkiksi vahvistettaessa altaiden reunoja kaivamalla tai paaluttamalla. Myös monissa kaivoksissa tarvittava prosessialtaiden puhdistus onnistuu Watermasterin avulla, Karvonen korostaa. Watermasterin käyttökohteet Sisävesi- ja rannikkovesistötyöt matalien vesistöjen syventäminen ja puhdistus Ympäristötyöt tulvantorjunta kasvillisuuden ja roskien poisto saastuneiden sedimenttien poisto Rakennustyöt kaapeli- ja putkityöt vesiympäristön rakennustyöt Teollisuustyöt teollisuus- ja kaivosaltaiden huollot sekä kunnostukset Watermaster liikkuu vedessä oman potkurijärjestelmän ansiosta helposti. Ankkuroinnin luotettavuus puolestaan perustuu omiin tukijalkoihin. Watermasterilla voi ruoppauksen lisäksi muun muassa kaivaa ja paaluttaa - sekä alle viisi metriä syvässä vedessä että kuivalla maalla.

6 Sitoutuminen kannattaa Sito Tuulikuja Espoo puh S-posti: Espoo, Joensuu, Kouvola, Kuopio, Tampere, Rovaniemi, Lappeenranta, Oulu, Lahti, Mikkeli, Turku, Jyväskylä, Vaasa 06/2013

2013 /VUOSIKATSAUS. 2013 /KESTÄVÄ KEHITYS www.talvivaara.com/files/ar2013/talvivaara_kk_2013.pdf

2013 /VUOSIKATSAUS. 2013 /KESTÄVÄ KEHITYS www.talvivaara.com/files/ar2013/talvivaara_kk_2013.pdf 2013 /VUOSIKATSAUS VUOSIKATSAUS Talvivaara lyhyesti... 1 Talvivaaran vuosi 2013... 2 Hallituksen puheen johtajan katsaus.... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Markkinakatsaus... 6 Strategia.... 7 Kestävä

Lisätiedot

Hallitusti uuteen nousuun.

Hallitusti uuteen nousuun. Hallitusti uuteen nousuun. vuosikertomus 2012 sisältö Liiketoimintakatsaus... 2 Talvivaara lyhyesti... 4 Vuosi 2012 lyhyesti... 6 Hallituksen puheenjohtajan katsaus... 8 Toimitusjohtajan katsaus... 10

Lisätiedot

RAPORTTI: TALVIVAARAN SANEERAUKSEEN LIITTYVÄT PIILORISKIT

RAPORTTI: TALVIVAARAN SANEERAUKSEEN LIITTYVÄT PIILORISKIT 1 RAPORTTI: TALVIVAARAN SANEERAUKSEEN LIITTYVÄT PIILORISKIT 11.2.2014 Tämä raportti on tehty Suomen luonnonsuojeluliiton pyynnöstä, ja suunnattu kaikille Talvivaaran saneeraukseen liittyville osapuolille.

Lisätiedot

Graniittirakennus Kallio Oy:n asiakaslehti 2013

Graniittirakennus Kallio Oy:n asiakaslehti 2013 Kalliolta Graniittirakennus Kallio Oy:n asiakaslehti 2013 Kalliolta Graniittirakennus Kallio Oy:n asiakaslehti 2013 GRK puhdisti palkintopöydän 4 Kehäradan MRU2 on näytön paikka työmaalle 6 16 Kehärata

Lisätiedot

Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 2.5.2013 02144/12/5139

Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 2.5.2013 02144/12/5139 VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0109/1 Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 2.5.2013 02144/12/5139 ASIA Valitus

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj. (Yrityssaneeraushakemukset jätetty 15.11.2013) Konsernitilinpäätös 31.12.2013

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj. (Yrityssaneeraushakemukset jätetty 15.11.2013) Konsernitilinpäätös 31.12.2013 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2013 PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA... 4 KONSERNITASE... 18 KONSERNIN TULOSLASKELMA... 19 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA...

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskuksen lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta on valmistunut

Kainuun ELY-keskuksen lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta on valmistunut Tiedote 31.8.2010 Kainuun ELY-keskus Kainuun ELY-keskuksen lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta on valmistunut Kainuun ELY-keskuksen ympäristö-

Lisätiedot

Talvivaaran kaivososakeyhtiö oyj konsernitilinpäätös 31.12.2012. sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus... 71

Talvivaaran kaivososakeyhtiö oyj konsernitilinpäätös 31.12.2012. sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus... 71 Talvivaaran kaivososakeyhtiö oyj konsernitilinpäätös 31.12.2012 sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus... 71 Konsernitase... 83 Konsernin tuloslaskelma... 84 Konsernin laaja tuloslaskelma... 85

Lisätiedot

Graniittirakennus Kallio Oy:n asiakaslehti 2012

Graniittirakennus Kallio Oy:n asiakaslehti 2012 Kalliolta Graniittirakennus Kallio Oy:n asiakaslehti 2012 Kalliolta Graniittirakennus Kallio Oy:n asiakaslehti 2012 6 Kehärata etenee Kivistössä 4 Graniittirakennus voitti uuden kehärataurakan 5 Mikko

Lisätiedot

3/2015. Education. n Bachelor. n Master. n PhD. n Lifelong learning. Services. n Training. n Research. n Education. n Exploration. n Geology.

3/2015. Education. n Bachelor. n Master. n PhD. n Lifelong learning. Services. n Training. n Research. n Education. n Exploration. n Geology. METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET Syyskuu Toukokuu 4/2007 3/2015 Helmikuu Joulukuu Osoitteellinen jakelu Tietopaketti teollisuuteen 1/2007 5/2006 Osoitteellinen jakelu Alihankintaextra Osoitteellinen jakelu

Lisätiedot

METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET. MIILUX MINING SERVICE kauhojen ja lavojen kunnostus vanteiden kunnostus siilot, kuljettimet, suppilot yms.

METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET. MIILUX MINING SERVICE kauhojen ja lavojen kunnostus vanteiden kunnostus siilot, kuljettimet, suppilot yms. METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET 1 METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET Syyskuu Marraskuu 4/2007 5/2014 Helmikuu Joulukuu Osoitteellinen jakelu Tietopaketti teollisuuteen 1/2007 5/2006 Osoitteellinen jakelu Alihankintaextra

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Vuosikertomus 2009 Kehittyvä kaivos Sisällysluettelo Visio ja strategia...4 Talvivaara lyhyesti...6 Vuosi 2009 lyhyesti...8 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...10 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2013

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2013 1(21) Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 15.8.2013 Keskeiset tapahtumat Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2013 Nikkelin heikko hintakehitys ja vesitaseen haasteet

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo I TÄNÄÄN JA HUOMENNA Talvivaara lyhyesti...8 Vuosi 2010 lyhyesti...10 Puheenjohtajan katsaus...12 Toimitusjohtajan katsaus...14 Strategia

Lisätiedot

Uudet toimitilat! Uusi numeromme: 010 836 3000 Huolto: 010 836 3100

Uudet toimitilat! Uusi numeromme: 010 836 3000 Huolto: 010 836 3100 2 2008 Nostaen & Taittaen on Mesvac Oy:n asiakaslehti Uudet toimitilat! Mesvac muuttaa Kirkkonummelle Mesvac muuttaa vuodenvaihteessa uusiin toimitiloihin Jorvaksen Myllytie 5:een Kirkkonummelle. Logistisesti

Lisätiedot

valinnat! Niemisen Valimon kansistot vain Liningilta Suosimalla suomalaista tuet työllisyyttä ja pidät pyörät pyörimässä.

valinnat! Niemisen Valimon kansistot vain Liningilta Suosimalla suomalaista tuet työllisyyttä ja pidät pyörät pyörimässä. valinnat! Suosimalla suomalaista tuet työllisyyttä ja pidät pyörät pyörimässä. Niemisen Valimon kansistot vain Liningilta Tilaa uusi esitteemme osoitteesta vesa.kopra@lining.fi Puh. 029 006 160 www.lining.fi

Lisätiedot

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15 1 Vanhassa muistissa on jopa 1930-luvun laman jälkeinen maailmansota. Tämän päivän Suomessakin turvallisuuspolitiikka on noussut yhdeksi tärkeistä puheenaiheista. Turvallisuuspoliittinen selonteko on parhaillaan

Lisätiedot

TUTKIMUS & KEHITYS KAIKKI LÄHTEE OIVALLUKSESTA Kaupallistettavat innovaatiot ovat kasvun edellytys.

TUTKIMUS & KEHITYS KAIKKI LÄHTEE OIVALLUKSESTA Kaupallistettavat innovaatiot ovat kasvun edellytys. VUOSIKERTOMUS 2009 8 TOIMITUSJOHTAJAN HAASTATTELU Katsaus menneeseen ja tulevaan. 12 16 22 28 TUTKIMUS & KEHITYS KAIKKI LÄHTEE OIVALLUKSESTA Kaupallistettavat innovaatiot ovat kasvun edellytys. PAPER KANNATTAVUUS

Lisätiedot

TeollisuusPartneri. Osaaminen on avain menestykseen. Puhtaus on elinehto. Maitoa, maitoa, enemmän maitoa

TeollisuusPartneri. Osaaminen on avain menestykseen. Puhtaus on elinehto. Maitoa, maitoa, enemmän maitoa TeollisuusPartneri Näkemyksellisiä ratkaisuja teollisuuteen 2/2012 www.siemens.fi/teollisuus s Osaaminen on avain menestykseen Puhtaus on elinehto Miellyttävä ympäristö, puhdas ja lämmin vesi sekä palvelu

Lisätiedot

Pohjanmaa-Oulu 3/2010. MTT Machine Trading Team Ltd. Ilveskaari 19 A, 01900 Nurmijärvi puh. 0757 560310, faksi 0757 56444 www.mteam.

Pohjanmaa-Oulu 3/2010. MTT Machine Trading Team Ltd. Ilveskaari 19 A, 01900 Nurmijärvi puh. 0757 560310, faksi 0757 56444 www.mteam. Teollisuuslisuus maailma Pohjanmaa-Oulu 3/2010 MTT Machine Trading Team Ltd. Ilveskaari 19 A, 01900 Nurmijärvi puh. 0757 560310, faksi 0757 56444 www.mteam.fi 2 TEOLLISUUSMAAILMA Kumppanuutta ilman säätämistä

Lisätiedot

Labkotec on palvelua.

Labkotec on palvelua. Vol. 2 Ajankohtaislehti Labkotec Oy:n asiakkaille Labkotec on palvelua. Muutimme uusiin tiloihin. Labkotec toimii nyt Pirkkalassa. Katso tarkemmin s. 3. Laajensimme automaation ylläpitopalvelua. Lue käyttäjien

Lisätiedot

FCG ja ilmastonmuutos

FCG ja ilmastonmuutos Syyskuu 2008 FCG ja ilmastonmuutos FCG tukena kuntien muutoksessa Oulu kehityksen veturina FCG Consulting People 2/2008 1 3 Pääkirjoitus 4 Haasteena ilmastonmuutos 6 Apua, tulviiko Helsingissä? 7 Pori

Lisätiedot

bulletin Gebwell 25 reiän maalämpökentällä Teroituspalvelu: moninkertainen elinikä kruunulle Robit Kanadassa 2/2009

bulletin Gebwell 25 reiän maalämpökentällä Teroituspalvelu: moninkertainen elinikä kruunulle Robit Kanadassa 2/2009 bulletin Oy Robit Rocktools Ltd:n asiakas- ja tiedotuslehti 2/2009 Gebwell 25 reiän maalämpökentällä Teroituspalvelu: moninkertainen elinikä kruunulle Robit Kanadassa Sisältö: Pääkirjoitus ROBITIN IKIOMA

Lisätiedot

4/11. Junttan Oy käyttää ekologista paalutustekniikkaa. Ekokem. Yritykselle on laadittu myös esimerkillinen jätehuoltosuunnitelma

4/11. Junttan Oy käyttää ekologista paalutustekniikkaa. Ekokem. Yritykselle on laadittu myös esimerkillinen jätehuoltosuunnitelma Ekokem Tässä lehdessä myös 7 Ajankohtaista säädöksistä 12 Kriittiset raaka-aineet talteen 21 Vanha telakka-alue asuinkäyttöön 21 Hajautettuja energiaratkaisuja 22 Vuoden 2012 koulutustarjonta 4/11 Junttan

Lisätiedot

Hyvä kunto. auttaa jaksamaan. Vol. 4. Ajankohtaislehti Labkotec Oy:n asiakkaille. Automaatio tuo varmuutta ympäristömittauksiin

Hyvä kunto. auttaa jaksamaan. Vol. 4. Ajankohtaislehti Labkotec Oy:n asiakkaille. Automaatio tuo varmuutta ympäristömittauksiin Vol. 4 Ajankohtaislehti Labkotec Oy:n asiakkaille Automaatio tuo varmuutta ympäristömittauksiin Case Finavia s. 4-5 Turvallisuutta arktisten olojen tuulivoimaloihin s. 10-11 Hulevesien hallinnassa ultraäänimittaus

Lisätiedot

Kaatopaikalta Kiasmaan kymmenessä vuodessa

Kaatopaikalta Kiasmaan kymmenessä vuodessa Kaatopaikalta Kiasmaan kymmenessä vuodessa Suomen Rengaskierrätys Oy 10 vuotta Renkaiden valitseminen ensimmäisen tuottajavastuupäätöksen kohteeksi johtuu ennen kaikkea rengasalan omasta aktiivisuudesta.

Lisätiedot

Ruoppaushankkeen yhteenveto 2008-2011

Ruoppaushankkeen yhteenveto 2008-2011 1 Kauniaisten kaupunki Gallträsk-järven kunnostus imuruoppaamalla Ruoppaushankkeen yhteenveto 2008-2011 Sito-Rakennuttajat Oy, 17.11.2011 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tietoja kohteesta... 3 3 Hankkeen

Lisätiedot

BIOMODE LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

BIOMODE LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Pekka Peura Merja Pakkanen Tuukka Järvinen Alpo Kitinoja BIOMODE LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Biokaasun liikennekäyttö Vaasan seudulla Tiivistelmä 3 1. Tavoitteet ja tarkoitus 5 2. Biokaasun liikennekäytön

Lisätiedot

600 000 neliön vedenpuhdistamo

600 000 neliön vedenpuhdistamo Katteen tekijä Katteentekijä on Icopal Oy:n sidosryhmäjulkaisu. 2 / 2011 Sisältö 2 3 4 5 Kukkapurolle ekologinen kate Kiinteistöliiton Harri Hiltunen: Uusi laki varmistaa korjaus- ja uudisrakentamisen

Lisätiedot

Voimaa vedestä Kestomagneettiteknologia löysi tiensä vesivoimaan

Voimaa vedestä Kestomagneettiteknologia löysi tiensä vesivoimaan Voimaa vedestä Kestomagneettiteknologia löysi tiensä vesivoimaan Koulu säästää taajuusmuuttajilla Enemmän irti tuulesta ABB OY:N ASIAKASLEHTI 2 2008 25. VUOSIKERTA 2 Tässä numerossa Tehoa vesivoimaan uudella

Lisätiedot