TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSSOPIMUS VUODELLE 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSSOPIMUS VUODELLE 2010"

Transkriptio

1 TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSSOPIMUS VUODELLE 2010 Oikeusministeriö ja Tietosuojavaltuutetun toimisto ovat sopineet ja käytyjen neuvottelujen pohjalta Tietosuojavaltuutetun toimiston vuoden 2010 tulostavoitteista, voimavaroista ja raportoinnista seuraavasti: 1. Viraston toiminta-ajatus ja tehtävät Toiminta-ajatus Tietosuojavaltuutetun toimiston tavoitteena on ylläpitää ja edistää kansalaisten perusoikeutena olevaa oikeutta yksityisyyteen; toteuttamalla tietosuojavaltuutetulle lain mukaan kuuluvat tehtävät, toimimalla yhteistyössä rekisteröityjen ja rekisterinpitäjien sekä näitä edustavien järjestöjen ja muiden tahojen kanssa pyrkimyksenä ennaltaehkäistä yksityisyyttä koskevat oikeudenloukkaukset edistämällä hyvän tietojenkäsittelytavan kehittämistä ja noudattamista ja avustamalla ja tukemalla yksityisyyttä tukevien ja turvaavien järjestelmien kehittämistä ja käyttöä. Lakisääteiset tehtävät voimassaolevassa lainsäädännössä (liite 1) Tietosuojavaltuutetun toimisto valvoo henkilötietojen käsittelyyn liittyvää yksityisyyden suojaa, mutta myös muiden perusoikeuksien toteutumista. Tietosuojavaltuutetun tehtävät voidaan ryhmitellä kansainvälisen käytännön mukaisesti professori Colin J. Bennettin jaottelun mukaisesti (ks. kohta 3.2.). Tätä ns. Bennetin jakoa käytetään myös tietosuojavaltuutetun toimiston sisäisessä raportoinnissa. Henkilötietolaista ilmenemättömiä tietosuojavaltuutetulle kuuluvia tehtäviä ovat mm. työelämän tietosuojalain valvonta luottotietolain valvonta (ulottuu osittain oikeushenkilöiden oikeuksien valvontaan) sähköisen tietosuojalain mukaiset tehtävät rikoslakiin perustuvat tehtävät eräisiin muihin erityislakeihin tai asetuksiin perustuvat tehtävät kansainvälisen yhteistyön organisoinnista (WP29:n alaryhmät) johtuvat tehtävät.

2 2. Toimintaympäristön muutokset 2 Toistaiseksi hallitusohjelmaan liittyvässä arjen tietoyhteiskuntaohjelman neuvottelukunnassa ja sen eri alaohjelmissa on tehty kaksi tietosuojan kannalta erityisen merkittävää ratkaisua; ensinnäkin on määritelty tietoyhteiskunnan kansalaisen osaamisalueet. Näistä neljästä osaamisalueesta kolmeen sisältyy erityisinä taitoina vaatimus hallita yksityisyydensuoja ja henkilötietojen suoja. Toiseksi ohjelman tietoturvallisuusjaostossa on käynnistetty Rekisterinpitäjän vastuut ja velvoitteet alaryhmä. Voidaan arvioida, että kumpikin näistä hankkeista tulee olennaisesti työllistämään tietosuojavaltuutetun toimistoa ja vaikuttamaan merkittävästi toimintaympäristöömme. Sähköinen asiointi ja demokratia ryhmässä (SADe), kuten eräissä muissakin hankkeissa on tuotu esiin tarve kehittää hallintoa kansalaislähtöisesti ja horisontaalisesti. Näin ollen palveluiden tuottamisessa mahdollisesti esiintyvät pullonkaulat tullaan arvattavasti avaamaan, josta työstä tulee koitumaan lisätöitä tietosuojavaltuutetulle. Näihin pullonkauloihin viitattiin myös EVA:n marraskuussa 2009 julkaisemassa raportissa Nykyaikaa etsimässä Suomen digitaalinen tulevaisuus. SADe-ohjelman johtoryhmä on hyväksynyt pääsäännöksi, että kaikkiin SADe-hankkeisiin integroidaan tietosuoja. Myös poliittiset puolueet ovat jo osoittaneet merkkejä lisääntyvästä kiinnostuksestaan tietosuojaan. Sähköisten asiointipalvelujen kehittämisen haasteena on mm. palvelujen käyttöasteen kasvu laajalla rintamalla. Samalla sähköiset palvelut integroidaan taustaprosesseihin, joissa luodaan organisaatiorajat ylittäviä palveluketjuja. Hallinnon organisaatioiden tietojenvaihto voidaan toteuttaa siten, että henkilötietojen suoja toteutuu. Organisaatiorajat ylittävät palveluketjut edellyttävät henkilötietojen käsittelyä ja erityisesti luovutusta koskevien säännösten uudelleen arviointia. Tietosuojavaltuutetun toimistolla on keskeinen rooli silloin kun informaatiokapeikkoja (pullonkauloja) puretaan hallinnon sisällä. Tietotilinpäätökset yleistynevät jatkossa sekä julkisen hallinnon että yksityisen sektorin organisaatioissa. Tietoturvan merkitys yhteiskunnassamme korostuu voimakkaasti. Identiteettivarkauksien arvioidaan lisääntyvän. Sisäministeriön alaisuudessa toimiva identiteetin hallinta ohjelma selvittää identiteettivarkauksien kriminalisointia, josta puolestaan tulee lisätehtäviä tietosuojavaltuutetun toimistolle. ISO-järjestö tulee vuoden 2010 aikana todennäköisesti hyväksymään ensimmäisen tietosuojastandardinsa ja Keskuskauppakamari uudistaa IT-sopimusehtoja siten, että niissä tullaan huomioimaan tietosuoja ja tietoturva. Näiden toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten arvioidaan lisäävän tietosuojavaltuutetun neuvottelu- ja konsultointitehtäviä. Tietotilinpäätöksen muodossa tapahtuva raportointi (SM:n Haltik, VRK) tulee lisääntymään. Teknologinen ja teknologian käyttöön perustuva toiminta tulee muuttamaan toimintaympäristöä. Uusien sosiaalisten medioiden (Facebook jne.) käyttö ja muut teknologiset innovaatiot (RFID-teknologia, Cloud combuting, biometria, sähköinen tunnistaminen) aiheuttavat uusia ja usein entistä vaikeampia tietosuojakysymyksiä ja toisaalta tarpeen, että tietosuojavaltuutetun toimistokin on niissä läsnä. Teknologia ja tietoturvahaasteet ovat saaneet yritykset ja hallinnon yksiköt tarkastelemaan tietosuojakysymyksiä uudessa valossa; pelkkä lainmukaisuus (compliance) ei enää välttämättä riitä, vaan luottamuksen rakentaminen (accountability) on uusi haaste. Lainsäädännöllinen ympäristö kokee myös suuria muutoksia. EU:n ns. telepaketti hyväksyttiin marraskuussa Se tulee sisältämään tietoturvaloukkauksia koskevan ilmoitusvelvoitteen (data breach notification), jonka ulottaminen kaikkiin rekisterinpitäjiin on ilmeistä. Tämä velvoite tulee aiheuttamaan aikanaan runsaasti yhteydenottoja tie-

3 3 tosuojavaltuutetun toimistoon. Toisaalta telepaketin kansallisen implementoinnin yhteydessä tultaneen ainakin keskustelemaan itsenäisen ja riippumattoman lainvalvontaviranomaisen roolista. Suurin periaatteellinen muutos liittyy Lissabonin sopimukseen. Sopimus ja sen erottamattomana osana oleva unionin perusoikeuskirja tulee suoraan sovellettavaksi oikeudeksi EU:n jäsenmaissa. Perusoikeuskirjan 7 artikla koskee yksityiselämän suojaa ja 8 artikla henkilötietojen suojaa. Erityisesti poliisi- ja lainvalvontayhteistyössä kehitys kulkee kohti yhä laajempia ylikansallisia tiedonsiirtojärjestelmiä mm. Prümin sopimus ja Tukholman ohjelman implementointi. Lainvalvontakeinojen turvaaminen edellyttää nykyisten instituutioiden vahvistamista (EDPS, WP29, JSB, JSQA jne.). Kolmannet maat mm. USA asettavat omia eurooppalaisista säännöistä poikkeavia vaatimuksia jäsenmaiden julkisen- ja yksityisen sektorin toimijoille (SWIFT, PNR, Whistle blowing, poliisiyhteistyö jne.) Tämä suhde eurooppalaisten perusoikeuksien ja kolmansien maiden vaatimusten kesken aiheuttaa lisääntyvässä määrinongelmia. Yhteenvetona voidaan todeta, että tietosuojavaltuutetun toimiston toimintaympäristö tulee jatkamaan nopeaa muutostaan. Nämä muutokset tulevat lisäämään edelleen toimiston palveluiden kysyntää ja korostamaan tehokkaan, yhteiskunnallisesti vaikuttavan, itsenäisen tietosuojavaltuutetun roolia Tilinpäätöskannanotto Tietosuojavaltuutetun toimisto kehittää edelleen ennalta ehkäisevää toimintaa sekä seuraa resurssien käyttöä ja kohdentamista. Tietosuojavaltuutetun toimisto tehostaa ja selkeyttää tunnistuspalveluihin liittyvien henkilötietojen käsittelyn valvontamenettelyjä. Koulutusyhteistyötä tietosuojakysymyksissä muiden viranomaisten kanssa lisätään. 3. Tietosuojavaltuutetun toimiston tulostavoitteet vuodelle Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet Yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy tehtävien tuloksellisesta hoitamisesta. Tietosuojavaltuutetun henkilötietolain soveltamiseen liittyvä ohjaus- ja valvontatehtävä on valtakunnallinen ja kattaa sekä julkisen ja yksityisen sektorin rekisterinpitäjät että rekisteröidyt. Toiminnan vaikuttavuutta lisää viranomaisten velvollisuus varata tietosuojavaltuutetulle tilaisuus tulla kuulluksi henkilötietojen käsittelyyn vaikuttavista lainsäädännöllisistä ja hallinnollisista uudistuksista. Tietosuojavaltuutetun ohjaus- ja valvontatoimivalta ulottuu myös tällaiseen erityislainsäädännön perusteella tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn. Yleiselle syyttäjälle ja tuomioistuimille säädetty velvollisuus kuulla tietosuojavaltuutettua ohjaa osaltaan lainsäädännön soveltamista. Tietosuojavaltuutettu toimii lisäksi Euroopan unionin jäsenvaltioiden edustajista koostuvassa tietosuojatyöryhmässä ja sekä poliisi- ja rajavalvonnan että tullitietojärjestelmän tietosuojan valvontaelimissä. Lisäksi tietosuojavaltuutettu seuraa tietosuojan kansainvälistä kehitystä, vastaa toimialaansa kuuluvasta kansainvälisestä toiminnasta sekä myös tiedottaa niistä. Henkilötietolaissa säädettyjen tavoitteiden toteuttaminen kansalaisten yksityisyyden suojaamiseksi kuuluu kaikille rekisterinpitäjille. Tietosuojavaltuutetun toimistolla on kuitenkin merkittävä rooli rekisterinpitäjien osaamisen edistämisessä ja rekisteröityjen tietoisuuden lisäämisessä. Toimiston keskeinen toimintamuoto on yhteistyö eri hallinnonalojen lakeja säätävien sekä alaistaan hallintoa ohjaavien viranomaisten samoin kuin eri

4 4 toimialojen kanssa. Kun käsitellään henkilötietoja, henkilötietolaissa säädettyjen vaatimusten huomioon ottaminen on keskeinen edellytys tietoyhteiskunnan toimivuuden varmistamisessa ja kansalaisten luottamuksen rakentamisessa. Tavoitteena on vuonna 2010: 1) lisätä kansalaisten ja rekisterinpitäjien tietoisuutta tietosuojaan perustuvista oikeuksista ja velvollisuuksista 2) varmistua ennaltaehkäisevästi, että henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudenloukkaukset vähenevät, 3) auttaa rekisterinpitäjiä rekisteröityjen luottamuksen saavuttamisessa 4) auttaa hallinnon yksiköitä tietoyhteiskuntakehityksen toteuttamisessa 5) osallistua noin sataan työryhmään tietosuoja-asiantuntijana tai jäsenenä Virasto/sektori VAIKUTTAVUUS Tulossopimus 2010 tavoite Toteutunut 2008 Toteutunut 2009 yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittarit Oikeudenloukkauksia koskevat lausuntopyynnöt/ kaikki lausuntopyynnöt laskeva trendi 48,5 % 55,9 % Kantelut/ kaikki asiat laskeva trendi 41 % 18,1 % Ohjauspyynnöt/ kaikki asiat nouseva trendi 46,8 % 45,1 % Annettujen lausuntojen määrä nouseva trendi Oma-aloitteiset vireillepanot/ kaikki ohjaus- ja toimenpidepyynnöt nouseva trendi 2,5 % 8,3 % Vierailut www-sivuilla vierailujen kasvu - 19 % 9,9 % Tietosuoja-lehden levikki nouseva trendi - 4,3 % -1,5 % Rekisteri- ja tietosuojaselosteiden määrä nouseva trendi Tuotos- ja laadunhallintatavoitteet Tietosuojavaltuutetun toimiston tulostavoitteet vuodelle 2010 on jaettu päätoimintoketjujen osalta ennaltaehkäisevään toimintaan ja jälkikäteisvalvontaan sekä tukitoimintoihin seuraavasti: ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA TARKASTAJA (112) Tietosuojavaltuutettu tarkastaa rekisterinpidon laillisuutta varsinaisilla tarkastuksilla ja erilaisilla toimialakohtaisilla selvityksillä. - ennakkovalvonta (ilmoitukset) - SäVTSL:n muutoksesta aiheutuvat toimenpiteet -> ohjeistus 3/2010 mennessä KONSULTTI (113) Tietosuojavaltuutettu ohjaa rekisterinpitäjiä yleisohjauksen keinoin ja tarvittaessa tapauskohtaisesti.

5 5 - Privacy Impact Assesment toolin käyttö rekisterinpitäjien ja palvelujen kehittäjien ohjauksessa - työelämän tietosuojaryhmän käynnistäminen ja vakiinnuttaminen - KRP + VIVI + TSV- yhteistyöhanke tietoverkkorikollisuuden selvittämiseksi ja estämiseksi - identiteettiohjelma - teleyritysten lokivalvonnan kehittämisen konsultointi - väestötietojärjestelmää koskevan lain voimaantulon ohjaus - poliisin henkilötietolain valmisteluun ja mahdolliseen voimaantuloon liittyvä ohjaus VALISTAJA / KASVATTAJA (114) Tehtävään liittyy yleinen tietosuojatietoisuuden lisääminen eri keinoin ja eri kanavia käyttäen. - kotisivujen kehittäminen (www-sivujen julkaisujärjestelmän ja sisällön uudistaminen - uudistettu esitemateriaali www-sivuille helposti saataville - raportointi: toimintakertomus, vuosikatsaus, WP 29 annual report synkronointi ja valmistelun tehostaminen - uusia täsmäesitteitä kotisivuille - Tietosuoja-lehden sisällöllinen kehittäminen - tietosuojakoulutus puolueväelle ja puoluetoimistoille ennalta vuoden 2011 eduskuntavaaleja silmällä pitäen - tietosuojavastaavien kouluttaminen - ammattiryhmien tietosuojaosaamisen parantaminen: 1. yhteistyö Sairaanhoitajaliiton kanssa terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevan tietosuojaohjeistuksen laatimiseksi 2. SäVTSL:n ohjeistus IT-henkilöstölle - Ohje kansalaiselle siitä, miten toimia jos epäilee tietosuojarikosta - anonymisoitujen linjakannanottojen tiivistelmien vieminen www-sivuille - Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa-oppaan uusiminen yhteistyössä OPH:n kanssa - Tietosuojapäivä yhteistyössä VTV:n kanssa - vuosittaisen tietotilinpäätöksen laatimisvelvollisuuden ohjeistaminen - Tietoturvapäivän 2009 toteuttaminen yhteistyössä VIVI:n kanssa - puhelinneuvonnan seurantajärjestelmän valmistelu ja käyttöönotto yhteistyössä OTTK:n kanssa TSV:n asiakaspalvelun laadun, sisäisen tiedonkulun ja raportoinnin parantamiseksi - vähintään 4 krt/vuosi tiedotus tietosuojadirektiivin tulkintaa ohjaavan komission työryhmän (WP 29) hyväksymistä dokumenteista tietosuoja.fi- etusivulle - maksullisen koulutustoiminnan laadukas hoitaminen koulutuspyynnön saapumisesta laskutukseen asti POLIITTINEN NEUVONANTAJA (115) Tietosuojavaltuutettu osallistuu aktiivisesti aloitteiden ja kuulemisten avulla lainvalmisteluun. - yhteiskunnalliset tietovirrat pullonkaulojen purkaminen (SADe) - Tietosuojavaltuutetun toimisto tekee ehdotukset tietosuojavaltuutetun ratkaisuvallan delegoimisen mahdollistaviksi lainsäädäntömuutoksiksi lainsäädännön kokonaistarkastelun yhteydessä - ennakoinnin tehostaminen HARE:a ym. analysoimalla -> mitä on odotettavissa? - policy-asiat: proaktiivinen toiminta jo työryhmä- ym. valmisteluvaiheissa (SADe) - identiteettivarkauksien kriminalisointi - sähköiseen tunnistamiseen liittyvät tietosuojavaatimukset

6 6 - sidosryhmäyhteistyön kehittäminen STM:n kanssa ministeriön lainsäädäntötyön tukemiseksi - TIKESOS-hankkeessa vaikuttaminen NEUVOTTELIJA (116) Käytännesääntötyöllä tietosuojavaltuutettu pyrkii toimialoittain saamaan rekisterinpitäjät toimimaan hyvän henkilötietojen käsittelytavan mukaisesti. - ajankohtaisiin toimialakohtaisten käytännesääntöjen laatimisiin osallistuminen (mm. väestötietojen käsittely) KANSAINVÄLINEN LÄHETTILÄS (118) Kansainvälisten yhteistyötehtävien hoito ja kansainvälisiin sopimuksiin perustuvat lainvalvontatehtävät kuuluvat myös tietosuojavaltuutetulle. - vaikuttaminen EU-työryhmissä ja muussa EU-yhteistyössä, työnjaon ja valmistelun tehostaminen - aktiivinen osallistuminen pohjoismaiseen tietosuojaviranomaisten yhteistyöhön - yhteistyö Ahvenanmaan tietosuojavaltuutetun kanssa - luennointi kansainvälisissä seminaareissa - osallistuminen kansainvälisiin tietosuoja-asioiden asiantuntijaverkostoihin, kokouksiin ja seminaareihin - Technology Subgroup- alatyöryhmään (TS) osallistutaan aktiivisesti ja muihin WP29 alatyöryhmiin mahdollisuuksien mukaan - lainvalvontaviranomaisten kansainvälinen yhteistyö Tietosuojavaltuutetun toimisto osallistuu seuraavien lakisääteisten valvontaelinten toimintaan: *Schengenin tietojärjestelmän valvontaelin *Europolin yhteinen valvontaelin *Europolin valvontaelimen muutoksenhakukomitea *Tullitietojärjestelmän yhteinen valvontaelin *EURODAC-järjestelmän yhteinen valvontaelin Edellä mainittujen toimielinten n. 20 kokoukseen osallistuminen sekä yhteisesti sovittujen tarkastusten, selvitysten ja muiden kansallisten valvontatoimenpiteiden suorittaminen. Lisäksi tietosuojavaltuutetun toimsito osallistuu tietosuojaviranomaisten yleiseen yhteistyöhön poliisi- ja oikeusasioissa (WPPJ) JÄLKIKÄTEISVALVONTA VALTUUTETTU (111) Tässä roolissa tietosuojavaltuutettu käsittelee kansalaisten vireillesaattamia tai omasta aloitteestaan vireille tulleita kanteluita tai oikeuksien loukkauksia. Tietosuojavaltuutettu voi ratkaista oikeusvoimaisesti tarkastus- ja virheenkorjausasioita. - rekisteröidyille ja rekisterinpitäjille annettujen ratkaisujen ja neuvojen käsittelyaikojen tehostaminen - eresepti- ja KANTA-hankkeen auditointikriteeristön luominen - tarkastus- ja tiedonkorjausasioiden käsittelyprosessin aikataulutus käsittelyaikojen tehostamiseksi TÄYTÄNTÖÖNPANIJA (117)

7 Havaitessaan laittomuuksia voi tietosuojavaltuutettu ryhtyä lain edellyttämiin toimenpiteisiin. 7 - tarkastukset kohdistetaan tilannearvion perusteella - tarkastukset erillisen tarkastussuunnitelman mukaisesti (ml. Ahvenanmaan yksityinen sektori) - rikoslausunto- malli (uudistetaan syyttäjille annettavat lausunnot, ottaen huomioon oikeustapaukset ja rangaistuskäytännön yhtenäisyyden seuranta) - tutkimuksia (ml. wepropol-kyselyt ja etätarkastukset): TSV itse sekä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa - toimialakyselyt rekisterinpitäjille (mm. työelämä-sektori) TUKITOIMINNOT (991) - tietosuojavaltuutetun toimiston työjärjestyksen uudistaminen - valmistautuminen virtuaalisen tunnistamisen ja kansalaisen asiointitilin voimaantuloon asiakaspalveluprosesseja kehittämällä - VALDA:n käyttöönottoon ja sähköiseen arkistointiin valmistautuminen - arvokeskustelu sekä toiminta-ajatuksen, vision ja strategian uudistaminen ottaen huomioon Lissabonin sopimus - asianhallintajärjestelmän jatkokehittäminen yhteistyössä OTTK:n kanssa - asiakirjapohjien muutokset ottaen huomioon myös tietoturvallisuusasetuksen mukaiset luokitteluvaihtoehdot - ruotsinkieliset käännökset keskeisistä asioista kuukausittain - TSV:n tehtävien kannalta riittävien it-työkalujen varmistaminen yhteistyössä OTTK:n kanssa - sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos: TSV:lle lukien tulevien laskutustehtävien organisointi - VTV:n huomautuksista aiheutuvat muutokset toimintatapoihin: 1. Tietosuojavaltuutetun toimisto laatii konsultaatiotapaamisissa antamistaan kannanotoista, neuvoista ja ohjeista kattavammin kirjalliset muistiot. Konsultointitapaamiset ja niihin liittyvä aineisto sekä kokousmuistiot kirjataan asianhallintajärjestelmään. 2. ehdotukset TSV:n ratkaisuvallan delegoimisen mahdollistaviksi lainsäädäntömuutoksiksi 3. kohdasta 2 ja SäVTSL:n voimaantulosta aiheutuvat työjärjestysmuutokset - OM:n henkilöstöstrategian täytäntöönpano - perehdytyspakettia uusille työntekijöille kehitetään helppokäyttöisemmäksi - korkeakouluharjoittelijat lisäresurssina rutiiniasioiden käsittelyssä ja puhelinneuvonnassa-> seniorien työpanoksen kohdentaminen linjaratkaisujen valmisteluun ja key account manager-työhön (ml. proaktiivinen oman sektorin ajankohtaisten ongelmien selvittäminen) - VMBaron tulosten edellyttämät kehittämishankkeet Tulostavoite: Kirjallisena vireille tulleet ja käsitellyt diarioidut asiat % Kirjallisena vireille tulleet ja käsitellyt ilmoitus asiat

8 Tarkastusoikeus- ja tiedonkorjaamisasiat, käsitellyt % Oikeudenloukkauksia koskevat lausuntopyynnöt/ kaikki lausuntopyynnöt (laskeva trendi) ,5 % ,9 % % Oma-aloitteiset vireillepanot/ kaikki ohjaus- ja toimenpidepyynnöt (nouseva trendi) ,5 % ,3 % % Kantelut/kaikki vireille tulleet asiat (laskeva trendi) % ,1 % % Ohjauspyynnöt/ kaikki vireille tulleet asiat (nouseva trendi) ,8 % ,1 % % Kaikkien asioiden keskimääräinen käsittelyaika/kk ,9 kk ,7 kk ,1 kk 2010 Vierailut 1 kk www-sivuilla (kävijämäärän kasvu %) Annettujen lausuntojen määrä (nouseva trendi) Maksullinen koulutustoiminta, tulot euroina Ratkaisujen yksikköhinnan aleneminen/ /ratkaisutoiminnassa käsitelty asia

9 Tietosuoja-lehden ja verkkolehden levikin kasvu, % Rekisteri- ja tietosuojaselosteiden määrän kasvu Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tulostavoite: Työhyvinvointi: työtyytyväisyysindeksi, asteikko , , , ,4 Työhyvinvointi: sairauspoissaolot, työpäivää/htv , , Osaaminen: koulutustasoindeksi , ,3 Osaaminen: koulutuspanostus, työpäivää , , Keskeiset toimenpiteet tulostavoitteiden saavuttamiseksi: työssä jaksamista tukeva työnjako ja johtaminen, työterveyspsykologin ja muiden työterveyshuollon palveluiden hyödyntäminen, joustavat työjärjestelyt, liikunnan tukeminen, kuntoutukseen ohjaaminen ja lounastuki 4. Tietosuojavaltuutetun toimiston voimavarat TP 2009 (arvio) Määrärahat TP 2007 TP 2008 Käytettävissä Palkat 548 Vuokrat Muut menot Nettoutettavat tulot Yhteensä (netto) TSV 2010 ehdotus TA TSV 2010 ehdotus Htv:t * TP 2007 TP 2008 Käytettävissä 2009 TP 2009 TSV 20,77 20,20 23,00 21,76 20,00 21,50

10 10 Tietosuojavaltuutetun toimistolle myönnetään vuodelle 2010 toimintamäärärahaa yhteensä euroa. Lisäksi TSV saa käyttöönsä SäVTSL:n valvontatehtävistä Tietosuojavaltuutetun toimiston maksullisista suoritteista annetun oikeusministeriön asetuksen (351/2009) nojalla mahdollisesti kertyvät maksutulot lukien ja vuodelta 2009 mahdollisesti siirtyvät määrärahat. SäVTSL:n valvontatehtävistä aiheutuvien resurssitarpeiden osalta tilannetta seurataan ja po. lainsäädännön aiheuttamiin resurssitarpeisiin palataan maaliskuusta 2010 lähtien kehysneuvotteluihin valmistautumisen ja mahdollisesti tarvittavien lisäbudjettiesitysten osalta. 5. Raportointi Oikeusministeriö ja tietosuojavaltuutetun toimisto jatkavat vuonna 2009 käynnistettyä kehittämistyötä, jolla pyritään tietosuoja-asioiden kasvavan merkityksen esiin tuomiseen yhteiskunnassa ja toimiston rahoitusaseman parantamiseen tehtävien vaatimalle tasolle. Tulostavoitteiden toteutumisesta ja voimavarojen käytöstä raportoidaan ja toimintakertomuksessa vuodelta 2010 viimeistään Tietosuojavaltuutetun toimiston tulee viipymättä ilmoittaa oikeusministeriölle, mikäli tulostavoitteiden toteutumisessa on merkittäviä ongelmia. Hallintojohtaja Olli Muttilainen Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio Liite 1 Lakisääteiset tehtävät voimassaolevassa lainsäädännössä Tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annettu laki (389/1994) 5 Henkilötietolaki (523/1999) 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45 ja 46 Vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annettu laki (617/2009) 16 2, 42 3 mom, 44, 46 6 mom. Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettu laki (661/2009) 55, 58, 59 ja 60 Luottotietolaki (527/ 2007) 30 3 mom., 32 2 mom., 33, 34, 35, 38, 41 ja 43 Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain (503/2009) 23 :n 5 mom. ja 36 Hallinnon tietotekniikkakeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (810/2007) 2 Ulosottokaari (705/2007) 28 2 mom. Sähköisistä allekirjoituksista annettu laki (14/2003) 22 :n 4 mom., 42,

11 Yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004) 13 i, 32, 33, 34, 34 a 1 mom., 43 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettu laki (159/2007) 20 :n 2 mom. Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tietohallinnon neuvottelukunnasta annettu valtioneuvoston asetus (683/2007) 2 :n 1 mom. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta annettu laki (409/2001) 3 Henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettu laki (761/2003) 8 :n 2 mom., 41 a :n 3 mom., 45 :n 2 mom., 46 ja 47 1 mom. Henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annettu laki (579/2005) 5 :n 3 mom. Rikoslaki (30/1889) 38 luvun 10 :n 3 mom. Tartuntatautilaki (583/1986) 23 b 5 mom. Lääkelaki (395/1987) 30 :n 4 mom. Terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä annetun lain (556/1989) 4 :n 1 mom. Hätäkeskuslaki (157/2000) 8 :n 2 mom. Sähköisestä lääkemääräyksestä annettu laki (61/2007) 24 :n 2 mom. Henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annettu laki (422/2002) 22 :n 2 mom. Turvallisuusselvityksistä annettu laki (177/2002) 24 :n 3 mom. Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen sekä siihen liittyvän Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaa koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain osittaisesta voimaantulosta annettu asetus (693/1998) 3 Yksilöiden suojelua henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta annettu asetus (270/1992) 2 Telemarkkina-asetus (424/1997) 10 :n 2 mom. Poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa annettu laki (1251/1995) 16 2 mom. ja 22 4 mom. Tullilaki (1466/1994) 21, 22,

12 12 Suomen perustuslaki ja Lissabonin sopimus Yksityiselämän suoja ja henkilötietojen suoja ovat osa suomalaista ja eurooppalaista perusoikeusjärjestelmää (kts. Perustuslaki 10 ja Lissabonin sopimuksen artiklat 7 ja 8). Suomen perustuslaki (731/1999) 10 : Yksityiselämän suoja Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton. Lailla voidaan säätää perusoikeuksien turvaamiseksi tai rikosten selvittämiseksi välttämättömistä kotirauhan piiriin ulottuvista toimenpiteistä. Lailla voidaan säätää lisäksi välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka kotirauhaa vaarantavien rikosten tutkinnassa, oikeudenkäynnissä ja turvallisuustarkastuksessa sekä vapaudenmenetyksen aikana. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (599/2008) 1 :n mukaan Lissabonissa 13 päivänä joulukuuta 2007 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut. Lain 2 :n mukaan tämän lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. Tasavallan presidentin asetus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (947/2009) on tullut voimaan artikla Yksityis- ja perhe-elämän kunnioittaminen Jokaisella on oikeus siihen, että hänen yksityis- ja perhe-elämäänsä, kotiaan sekä viestejään kunnioitetaan. 8 artikla Henkilötietojen suoja 1. Jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan. 2. Tietojen käsittelyn on oltava asianmukaista ja sen on tapahduttava tiettyä tarkoitusta varten ja asianomaisen henkilön suostumuksella tai muun laissa säädetyn oikeuttavan perusteen nojalla. Jokaisella on oikeus tutustua niihin tietoihin, joita hänestä on kerätty, ja saada ne oikaistuksi. 3. Riippumaton viranomainen valvoo näiden sääntöjen noudattamista.

TIETOSUOJAVALTUUTEN TOIMISTON TULOSSOPIMUS VUODELLE 2009

TIETOSUOJAVALTUUTEN TOIMISTON TULOSSOPIMUS VUODELLE 2009 20.3.2009 TIETOSUOJAVALTUUTEN TOIMISTON TULOSSOPIMUS VUODELLE 2009 Oikeusministeriö ja Tietosuojavaltuutetun toimisto ovat tänään 20.3.2009 sopineet Tietosuojavaltuutetun toimiston vuoden 2009 tulostavoitteista,

Lisätiedot

10 Yksityiselämän suoja

10 Yksityiselämän suoja SUOMEN PERUSTUSLAKI (731/1999) 10 Yksityiselämän suoja Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen

Lisätiedot

MITÄ TIETOSUOJA TARKOITTAA?

MITÄ TIETOSUOJA TARKOITTAA? EU-tietosuoja-asetuksen vaikutukset koulutuskierros Yhteistyössä tietosuojavaltuutetun toimisto ja FCG / Maaliskuu 2015 MITÄ TIETOSUOJA TARKOITTAA? Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu Tietosuojavaltuutetun

Lisätiedot

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies Avoin data ja tietosuoja Kuntien avoin data hyötykäyttöön 27.1.2016 Ida Sulin, lakimies Lakipykäliä, avoin data ja julkisuus Perustuslaki 12 2 momentti» Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut

Lisätiedot

TIETOSUOJA SÄÄDÖKSISSÄ

TIETOSUOJA SÄÄDÖKSISSÄ IAB Finland : Verkkomainonnan tietosuoja -seminaari 12.5.2011 HUOMIOITAVAT KOHDAT TIETOSUOJA SÄÄDÖKSISSÄ Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO SUOMEN PERUSTUSLAKI (731/1999)

Lisätiedot

TIETOSUOJAVALTUUTEN TOIMISTON TULOSSOPIMUS VUODELLE 2008

TIETOSUOJAVALTUUTEN TOIMISTON TULOSSOPIMUS VUODELLE 2008 OM 54/013/ TIETOSUOJAVALTUUTEN TOIMISTON TULOSSOPIMUS VUODELLE 2008 Oikeusministeriö ja Tietosuojavaltuutetun toimisto ovat tänään 20.11. sopineet Tietosuojavaltuutetun toimiston vuoden 2008 tulostavoitteista,

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

KANTAAKO UUDISTUVA TIETOSUOJADIREKTIIVI 2020-LUVULLE?

KANTAAKO UUDISTUVA TIETOSUOJADIREKTIIVI 2020-LUVULLE? Kuntamarkkinat Kuntatalossa 14. - 15.9.2011 KANTAAKO UUDISTUVA TIETOSUOJADIREKTIIVI 2020-LUVULLE? Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO LUOTI -projekti TIETO- YHTEISKUNTA KANSALLINEN

Lisätiedot

KILOMETRIVERO JA TIETOSUOJA

KILOMETRIVERO JA TIETOSUOJA KILOMETRIVERO JA TIETOSUOJA Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu EUROBAROMETRI V.2008 / LUOTTAMUSINDIKAATTORI 100 90 PROSENTTIA 80 70 60 50 40 30 20 SUOMI EU-ka 10 0 Terveydenhuolto Sosiaaliturva Vakuutusyhtiöt

Lisätiedot

SESSIO 8. Tietoturvallista terveydenhuoltoa. Kansalaisten luottamus tietoturvaan ja tietosuojaan

SESSIO 8. Tietoturvallista terveydenhuoltoa. Kansalaisten luottamus tietoturvaan ja tietosuojaan Helsingin Messukeskus 15. 16.5.2012 Terveydenhuollon Atk-päivät SESSIO 8. Tietoturvallista terveydenhuoltoa Kansalaisten luottamus tietoturvaan ja tietosuojaan Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu TIETOSUOJAVALTUUTETUN

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS OSANA ORGANISAATIOIDEN TIETOPÄÄOMAN HALLINTAA

TIETOTILINPÄÄTÖS OSANA ORGANISAATIOIDEN TIETOPÄÄOMAN HALLINTAA TIETOTILINPÄÄTÖSSEMINAARI 31.1.2013 TIETOTILINPÄÄTÖS OSANA ORGANISAATIOIDEN TIETOPÄÄOMAN HALLINTAA Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu Tietosuojavaltuutetun toimisto KEHITYSKULKUJA TIETOYHTEISKUNTA TEKNOLOGIA

Lisätiedot

LAKIUUDISTUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON NÄKÖKULMASTA. Heljä-Tuulia Pihamaa Toimistopäällikkö

LAKIUUDISTUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON NÄKÖKULMASTA. Heljä-Tuulia Pihamaa Toimistopäällikkö LAKIUUDISTUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON NÄKÖKULMASTA Heljä-Tuulia Pihamaa Toimistopäällikkö 2.6.2016 1 25.5.2018 Onko tietosuojaviranomainen valmiina? 2 TSV:N SIIRTYMÄAJAN PROJEKTI 2016-2017 TSAU

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 22 25 SISÄLLYS N:o Sivu 22 Laki Euroopan poliisiviraston perustamisesta

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun esittelypuheenvuoro

Tietosuojavaltuutetun esittelypuheenvuoro TIETOSUOJAN PERUSTEET STANDARDIN SUOMENNOKSEN JULKAISUTILAISUUS 7.6.2013 SFS Tietosuojavaltuutetun esittelypuheenvuoro Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu Henkilötietolaki (523/1999) 1 Lain tarkoitus Tämän

Lisätiedot

Tietosuojanäkökulma biopankkilainsäädäntöön

Tietosuojanäkökulma biopankkilainsäädäntöön Tietosuojanäkökulma biopankkilainsäädäntöön Ylitarkastaja Raisa Leivonen Tietosuojavaltuutetun toimisto Tiedotus- ja keskustelutilaisuus biopankkilain toimeenpanosta 19.8.2013 Tietosuojavaltuutetun toimivalta

Lisätiedot

EU:n tietosuoja-asetuksen voimaantulo ja vaikutukset

EU:n tietosuoja-asetuksen voimaantulo ja vaikutukset EU:n tietosuoja-asetuksen voimaantulo ja vaikutukset Terveydenhuollon ATK-päivät, Lahden Messukeskus 24.5.2016 Ylitarkastaja Arto Ylipartanen, Tietosuojavaltuutetun toimisto Luennon aiheet A. EU:n tietosuoja-asetuksen

Lisätiedot

Yksityisyydensuoja ja kirjaaminen. Itsemääräämisoikeus ja asiakirjat THL Liisa Murto Ihmisoikeuslakimies Kynnys ry/vike

Yksityisyydensuoja ja kirjaaminen. Itsemääräämisoikeus ja asiakirjat THL Liisa Murto Ihmisoikeuslakimies Kynnys ry/vike Yksityisyydensuoja ja kirjaaminen Itsemääräämisoikeus ja asiakirjat THL 18.11.2016 Liisa Murto Ihmisoikeuslakimies Kynnys ry/vike Yksityisyydensuoja perusoikeutena Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha

Lisätiedot

EU:n tietosuoja-asetus ja tieteellinen tutkimus

EU:n tietosuoja-asetus ja tieteellinen tutkimus Lääke- ja terveystieteen tutkimuksen tietosuoja nyt ja tulevaisuudessa Treen yo 17.3.2016 EU:n tietosuoja-asetus ja tieteellinen tutkimus Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu Tietosuojavaltuutetun toimisto

Lisätiedot

Tietosuoja-asetus ja sen kansallinen implementointi

Tietosuoja-asetus ja sen kansallinen implementointi Tietosuoja-asetus ja sen kansallinen implementointi - Tieteellisen tutkimuksen näkökulma 12.12.2017 Kristiina Hovi Arkistopäällikkö, tietosuojavastaava EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR= General Data

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Tietosuojanäkökulma biopankkilainsäädäntöön

Tietosuojanäkökulma biopankkilainsäädäntöön Tietosuojanäkökulma biopankkilainsäädäntöön Ylitarkastaja Raisa Leivonen Tietosuojavaltuutetun toimisto Suomen Lääkintäoikeuden ja etiikan seura ry 22.3.2012 Yleistä tietosuojasta Tietosuojanäkökulma biopankkitoimintaan

Lisätiedot

ASIAA TIETOSUOJASTA 4/ HENKILÖTIETOLAKI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OHJAAJANA

ASIAA TIETOSUOJASTA 4/ HENKILÖTIETOLAKI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OHJAAJANA Terveydenhuollon 28. atk-päivät, 27. - 28.5.2002 Ajankohtaista tietosuojasta / Liite 2 ASIAA TIETOSUOJASTA 4/1999 7.6.1999 HENKILÖTIETOLAKI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OHJAAJANA Tietosuojavaltuutetun tehtävänä

Lisätiedot

Laki. kirkkolain muuttamisesta

Laki. kirkkolain muuttamisesta Laki kirkkolain muuttamisesta Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kirkkolain (1054/1993) 19 luvun 7, sellaisena kuin se on laeissa 1274/2003 ja 1008/2012, muutetaan

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN

HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN Luonnos 18.1.2015 OM1/41/2016 HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN Asettaminen Oikeusministeriö on päättänyt asettaa työryhmän selvittämään Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen

Lisätiedot

Laatua ja tehoa toimintaan

Laatua ja tehoa toimintaan Laatua ja tehoa toimintaan Tietoturvallisuus osana laatua Kuntamarkkinat 12.9.2013 Aapo Immonen, Senior Manager, FCG konsultointi Oy 5.9.2013 Page 1 Sisältö Tavoitteet Tietoturvallisuutta ohjaavat tekijät

Lisätiedot

ASETUS TULEE, OLE VALMIS! MIKÄ MUUTTUU? MILLOIN?

ASETUS TULEE, OLE VALMIS! MIKÄ MUUTTUU? MILLOIN? EU-tietosuoja-asetuksen vaikutukset koulutuskierros Yhteistyössä tietosuojavaltuutetun toimisto ja FCG / Maaliskuu 2015 ASETUS TULEE, OLE VALMIS! MIKÄ MUUTTUU? MILLOIN? Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672 SISÄLLYS N:o Sivu 663 Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta... 3219 664 Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan,

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeus ja yksityisyydensuoja

Itsemääräämisoikeus ja yksityisyydensuoja Itsemääräämisoikeus ja yksityisyydensuoja Vammaispalveluiden neuvottelupäivät 19.1.2017 Liisa Murto Kynnys ry Itsemääräämisoikeus Perustuu perus- ja ihmisoikeuksiin Itsemääräämisoikeus lähtee jokaisen

Lisätiedot

Esimiesinfo / Tietosuoja Tietosuojavastaava Marita Meriluoto

Esimiesinfo / Tietosuoja Tietosuojavastaava Marita Meriluoto Esimiesinfo 3.11.2015/ Tietosuoja 1 Tietosuojan määritelmä Tietosuoja on osa tietoturvaa Sen avulla pyritään turvaamaan rekisteröidyn yksityisyyden suojan toteutuminen Koskee sekä sähköistä tietojen käsittelyä

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Tietosuojavastaavan nimeämistä ja muita tietosuoja- ja tietoturva-asioita koskeva kysely sosiaalihuollon palvelujen antajille 2011

Tietosuojavastaavan nimeämistä ja muita tietosuoja- ja tietoturva-asioita koskeva kysely sosiaalihuollon palvelujen antajille 2011 Tietosuojavastaavan nimeämistä ja muita tietosuoja- ja tietoturva-asioita koskeva kysely sosiaalihuollon palvelujen antajille 2011 A. YLEISTÄ 1. Vastaajaorganisaation nimi, vastaajan nimi ja asema organisaatiossa.

Lisätiedot

Valokuva ja yksityisyyden suoja henkilötietolain kannalta

Valokuva ja yksityisyyden suoja henkilötietolain kannalta Valokuva ja yksityisyyden suoja henkilötietolain kannalta IT-erityisasiantuntija Lauri Karppinen Tietosuojavaltuutetun toimisto 21.11.2011 Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät Tietosuojavaltuutettu Ohjaa,

Lisätiedot

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren Hostingpalvelujen oikeudelliset kysymykset Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012 Jaakko Lindgren Legal Counsel Tieto, Legal jaakko.lindgren@tieto.com Esittely Jaakko Lindgren Legal Counsel, Tieto Oyj

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Tutkittavan informointi ja suostumus

Tutkittavan informointi ja suostumus Tutkittavan informointi ja suostumus yhdistettäessä tutkittavilta kerättyjä tietoja rekisteritietoihin Ylitarkastaja Raisa Leivonen Tietosuojavaltuutetun toimisto 9.12.2010 Kysy rekisteritutkimuksen luvista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

T E R H O N E V A S A L O

T E R H O N E V A S A L O K Ä Y T T Ä J Ä T I E T O J E N H A L L I N N O I N T I H U O M I S E N P A L V E L U I S S A K O K O N A I S U U D I S T U S E U : N T I E T O S U O J A L A I N S Ä Ä D Ä N N Ö S S Ä T E R H O N E V A

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO. Dnro 2135/03/2016 ' Opetus- ja kulttuuriministeriö

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO. Dnro 2135/03/2016 ' Opetus- ja kulttuuriministeriö Dnro 2135/03/2016 '15.8.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi aikuistenperusopetus@minedu.fi Lausuntopyyntö ehdotuksesta hallituksen esitykseksi perusopetuslain 46 :n muuttamisesta Pyysitte

Lisätiedot

Päätös. Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 158/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain, sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain sekä väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa

Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa Sirpa Posio Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa Yliopistollinen väitöskirja, joka Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Calonian luentosalissa

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto OM 44/013/2006. TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSSOPIMUS Aika 17.11.2006, klo 9 11 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö, Eteläesplanadi 10, kokoushuone Lainhuuto Oikeusministeriö:

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Rekisteritutkimuksen tulevaisuuden näkymät ja tietosuoja, ml. EU:n tietosuoja-asetus

Rekisteritutkimuksen tulevaisuuden näkymät ja tietosuoja, ml. EU:n tietosuoja-asetus KANSALLINEN REKISTERI- JA MIKROAINEISTOJEN TUTKIJAPALVELU HANKKEEN ALOITUS- SEMINAARI 7.5.2014 Rekisteritutkimuksen tulevaisuuden näkymät ja tietosuoja, ml. EU:n tietosuoja-asetus Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu

Lisätiedot

JOHDON VELVOITTEET JA VASTUU yleiset periaatteet. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen Tietosuojavaltuutetun toimisto

JOHDON VELVOITTEET JA VASTUU yleiset periaatteet. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen Tietosuojavaltuutetun toimisto JOHDON VELVOITTEET JA VASTUU yleiset periaatteet Ylitarkastaja Arto Ylipartanen Tietosuojavaltuutetun toimisto Kuntamarkkinat, 10.9.2014 1 LUENNON AIHEET 1. Tietosuojan kehitys sosiaali- ja terveydenhuollossa

Lisätiedot

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvoliikennerekisteristä

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma Valtio Expo 2009 Helsinki 7.5.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

EU:N UUSI TIETOSUOJA- ASETUS

EU:N UUSI TIETOSUOJA- ASETUS 4.10.2016 EU:N UUSI TIETOSUOJA- ASETUS Anu Talus 1 Yleistä Merkittävimmät muutokset Kansallinen jatkovalmistelu Kuntien kyberturvallisuuspäivät 2 1 YLEISTÄ KOM:n ehdotus tietosuojapaketiksi tammikuussa

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Tiedustelulainsäädäntö. eduskuntaan. Tiedotustilaisuus

Tiedustelulainsäädäntö. eduskuntaan. Tiedotustilaisuus Tiedustelulainsäädäntö eduskuntaan Tiedotustilaisuus 25.1.2018 Tiedustelulainsäädäntö on kokonaisuus Siviilitiedustelulainsäädäntö valmisteltu sisäministeriössä Hallituksen esitys: Laki tietoliikennetiedustelusta

Lisätiedot

TIETOSUOJA JA TIETEELLINEN TUTKIMUS

TIETOSUOJA JA TIETEELLINEN TUTKIMUS TIETOSUOJA JA TIETEELLINEN TUTKIMUS Tutkimuksen päätyttyä huomioitavat tietosuoja-asiat Ylitarkastaja Heljä-Tuulia Pihamaa Tietosuojavaltuutetun toimisto Tilastokeskus 6.5.2009, Helsinki LUENTOAIHEET Yleistä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimusten käyttöönotto

Tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimusten käyttöönotto Tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimusten käyttöönotto Jari Ala-Varvi 03 / 2017 30.3.2017 1 Miksi? GDPR tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5.2016 ja siirtymäaika päättyy 24.5.2018 Perusoikeuksien suoja monimutkaistuvassa

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa Suositus Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa n suosituksen liite Suositus 1 (9) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 LUOTTAMUSVERKOSTO JA SEN TOIMINTA... 3 2.1 Luottamusverkosto...

Lisätiedot

Ajankohtaista Biopankkilaista

Ajankohtaista Biopankkilaista Ajankohtaista Biopankkilaista Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari 29.10.2012 Lain tarkoitus Tarkoituksena on tukea tutkimusta, jossa hyödynnetään ihmisperäisiä näytteitä, edistää näytteiden käytön

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA TIETOSUOJASTA

AJANKOHTAISTA TIETOSUOJASTA Tilannekatsaus 9/2017 AJANKOHTAISTA TIETOSUOJASTA Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu Tietosuojavaltuutetun toimisto 1 EU-TASO KANSALLINEN TASO TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TASO 2 TECHNOLOGY SUBGROUP

Lisätiedot

Pilvipalvelut ja henkilötiedot

Pilvipalvelut ja henkilötiedot Pilvipalvelut ja henkilötiedot Titta Penttilä Senior information security manager Group Security, TeliaSonera Muuttuva toimintaympäristö Alihankinta, pilvipalvelut Yleisen tietoisuuden ja kiinnostuksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11

Sisällysluettelo. 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11 2 KÄSITEMÄÄRITTELYT JA LÄHTEET Irma Pahlman... 13 2.1 Käsitemäärittelyt... 13 2.2 Oikeuslähteet... 16 2.2.1 Henkilötietodirektiivi (Euroopan parlamentin ja.

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2002 N:o 833 839 SISÄLLYS N:o Sivu 833 Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Sisällönhallinta, esteettämyys, henkilötiedot,

Sisällönhallinta, esteettämyys, henkilötiedot, CT30A3201 - WWW-sovellukset Sisällönhallinta, esteettämyys, henkilötiedot, Jouni.Ikonen lut.fi 12.11.13 1 Jouni Ikonen Sisällönhallintajärjestelmät content management system (CMS) Mahdollistaa joukon ihmisiä

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 43 45 SISÄLLYS N:o Sivu 43 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Tämän ohjeen tarkoituksena on antaa suosituksia sähköpostin

Lisätiedot

EU -tietosuoja-asetuksen edellyttämät toimenpiteet kunnissa

EU -tietosuoja-asetuksen edellyttämät toimenpiteet kunnissa EU -tietosuoja-asetuksen edellyttämät toimenpiteet kunnissa Lakiklinikka Kuntamarkkinat, 14.9.2017 Ida Sulin Miksi uudistus? Tietosuojavaltuutettu 5.4.2016: Tarvitaan vankka säännöstö, joka varmistaa,

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2000» 25.2.2000/204 Seurattu SDK 456/2010 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2008 N:o 104 105 SISÄLLYS N:o Sivu 104 Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

NORMINPURKU - OM:N LAKIHANKKEET Päivitetty:

NORMINPURKU - OM:N LAKIHANKKEET Päivitetty: NORMINPURKU - OM:N LAKIHANKKEET Päivitetty: 9.6.2017 Sarakkeiden selitykset Säädös = säädöksen nimi, tarvittaessa voi eritellä pykäläkohtaisesti L/K /S= ehdotettavan muutoksen luonne (luovutaan kokonaan,

Lisätiedot

IT-foorumi Tietosuojapäivä Eduskunnan Pikkuparlamentin Auditorio. Tietotilinpäätös. Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu

IT-foorumi Tietosuojapäivä Eduskunnan Pikkuparlamentin Auditorio. Tietotilinpäätös. Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu Valtiontalouden tarkastusvirasto Tietosuojavaltuutetun toimisto IT-foorumi Tietosuojapäivä 28.1.2010 Eduskunnan Pikkuparlamentin Auditorio Tietotilinpäätös Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu SUOMEN PERUSTUSLAKI

Lisätiedot

HE 18/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 :n muuttamisesta

HE 18/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilötietojen käsittelystä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Miten Väestörekisterikeskus valmistautuu lainsäädäntöuudistukseen?

Miten Väestörekisterikeskus valmistautuu lainsäädäntöuudistukseen? Miten Väestörekisterikeskus valmistautuu lainsäädäntöuudistukseen? VAHTIn EU-tietosuoja-asetusta käsittelevän raportin julkistustilaisuus 2.6.2016 Annina Hautala, johtava asiantuntija Väestörekisterikeskus

Lisätiedot

EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja henkilötiedot opintoasioissa General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679

EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja henkilötiedot opintoasioissa General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679 EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja henkilötiedot opintoasioissa General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679 9.11.2017 Ammattikorkeakoulujen opintoasiainpäivät, Vaasa Lakimies Anna Johansson,

Lisätiedot

Tiedonjulkistamisneuvottelukunnan tilaisuus 21.4.2008 Tieteiden talolla Hallintojohtaja Anitta Hämäläinen Kansallisarkisto anitta.hamalainen@narc.

Tiedonjulkistamisneuvottelukunnan tilaisuus 21.4.2008 Tieteiden talolla Hallintojohtaja Anitta Hämäläinen Kansallisarkisto anitta.hamalainen@narc. Tutkimus, aineistot ja avoimuuden rajat Tiedonjulkistamisneuvottelukunnan tilaisuus 21.4.2008 Tieteiden talolla Hallintojohtaja Anitta Hämäläinen Kansallisarkisto anitta.hamalainen@narc.fi HYVÄ AINEISTON

Lisätiedot

EU-TIETOSUOJA-ASETUS JA SEN VAIKUTUKSET TOIMINTAAN

EU-TIETOSUOJA-ASETUS JA SEN VAIKUTUKSET TOIMINTAAN Sessio 9.9.2015 Tietosuojan uudet tuulet puhaltavat, pysyykö purtesi pystyssä? EU-TIETOSUOJA-ASETUS JA SEN VAIKUTUKSET TOIMINTAAN Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu 1 Tietosuojavaltuutetun toimisto EKOSYSTEEMI

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

TIETOSUOJA- LAINSÄÄDÄNTÖ

TIETOSUOJA- LAINSÄÄDÄNTÖ TIETOSUOJA- LAINSÄÄDÄNTÖ 2016 TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2016 Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 663/2016 (julkaisupäivä 25.8.2016) saakka. Julkaisija ja kustantaja: Talentum Media Oy ISBN:

Lisätiedot

Maakuntauudistus yhden luukun palvelujen toteuttajana

Maakuntauudistus yhden luukun palvelujen toteuttajana Maakuntauudistus yhden luukun palvelujen toteuttajana Miksi ja mitä tavoitellaan? Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen Toimivammat palvelut Hallinnon sujuvoittaminen Palveluiden yhdenvertainen saatavuus,

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7079/17 ENFOPOL 116 JAI 225 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 7078/17 Asia: Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä N:o 497/2003 Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain

Lisätiedot

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Tiedonhallinnan lainsäädännön kehittäminen

Tiedonhallinnan lainsäädännön kehittäminen Tiedonhallinnan lainsäädännön kehittäminen 30.01.2017 Tomi Voutilainen JulkICT-osasto Työryhmän tehtävät Työryhmän toimikausi 17.11.2016-31.5.2017 Työryhmän tehtävänä on selvittää julkisen hallinnon tiedonhallinnan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite EU:n tietosuoja-asetus Vaikutukset ja toimeenpano Etelä-Savossa TF

Kaupunginhallitus Liite EU:n tietosuoja-asetus Vaikutukset ja toimeenpano Etelä-Savossa TF Kaupunginhallitus 4.12.2017 Liite 1 203 EU:n tietosuoja-asetus Vaikutukset ja toimeenpano Etelä-Savossa TF EU:n yleinen tietosuoja-asetus EU:n yleinen tietosuoja-asetus hyväksyttiin keväällä 2016 (14.4.2016

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 228/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 228/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 228/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä sekä Verohallinnosta annetun lain 4 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

OP Ryhmän tietosuojavastaava OP Ryhmä Postiosoite: PL 308, OP Sähköpostiosoite: OP Palveluhaku asiakasrekisteri

OP Ryhmän tietosuojavastaava OP Ryhmä Postiosoite: PL 308, OP Sähköpostiosoite: OP Palveluhaku asiakasrekisteri 1 (5) TIETOSUOJASELOSTE 1 Yleistä Tällä tietosuojaselosteella annetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä tietosuoja-asetus) sekä henkilötietolain edellyttämiä tietoja yhtäältä rekisteröidylle

Lisätiedot

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 HE 354/2014 Vp Lakiklinikka Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 lakimies Maria Porko Taustaa Lain valmistelu» Pohja valmistelulle pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa

Lisätiedot