TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSSOPIMUS VUODELLE 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSSOPIMUS VUODELLE 2010"

Transkriptio

1 TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSSOPIMUS VUODELLE 2010 Oikeusministeriö ja Tietosuojavaltuutetun toimisto ovat sopineet ja käytyjen neuvottelujen pohjalta Tietosuojavaltuutetun toimiston vuoden 2010 tulostavoitteista, voimavaroista ja raportoinnista seuraavasti: 1. Viraston toiminta-ajatus ja tehtävät Toiminta-ajatus Tietosuojavaltuutetun toimiston tavoitteena on ylläpitää ja edistää kansalaisten perusoikeutena olevaa oikeutta yksityisyyteen; toteuttamalla tietosuojavaltuutetulle lain mukaan kuuluvat tehtävät, toimimalla yhteistyössä rekisteröityjen ja rekisterinpitäjien sekä näitä edustavien järjestöjen ja muiden tahojen kanssa pyrkimyksenä ennaltaehkäistä yksityisyyttä koskevat oikeudenloukkaukset edistämällä hyvän tietojenkäsittelytavan kehittämistä ja noudattamista ja avustamalla ja tukemalla yksityisyyttä tukevien ja turvaavien järjestelmien kehittämistä ja käyttöä. Lakisääteiset tehtävät voimassaolevassa lainsäädännössä (liite 1) Tietosuojavaltuutetun toimisto valvoo henkilötietojen käsittelyyn liittyvää yksityisyyden suojaa, mutta myös muiden perusoikeuksien toteutumista. Tietosuojavaltuutetun tehtävät voidaan ryhmitellä kansainvälisen käytännön mukaisesti professori Colin J. Bennettin jaottelun mukaisesti (ks. kohta 3.2.). Tätä ns. Bennetin jakoa käytetään myös tietosuojavaltuutetun toimiston sisäisessä raportoinnissa. Henkilötietolaista ilmenemättömiä tietosuojavaltuutetulle kuuluvia tehtäviä ovat mm. työelämän tietosuojalain valvonta luottotietolain valvonta (ulottuu osittain oikeushenkilöiden oikeuksien valvontaan) sähköisen tietosuojalain mukaiset tehtävät rikoslakiin perustuvat tehtävät eräisiin muihin erityislakeihin tai asetuksiin perustuvat tehtävät kansainvälisen yhteistyön organisoinnista (WP29:n alaryhmät) johtuvat tehtävät.

2 2. Toimintaympäristön muutokset 2 Toistaiseksi hallitusohjelmaan liittyvässä arjen tietoyhteiskuntaohjelman neuvottelukunnassa ja sen eri alaohjelmissa on tehty kaksi tietosuojan kannalta erityisen merkittävää ratkaisua; ensinnäkin on määritelty tietoyhteiskunnan kansalaisen osaamisalueet. Näistä neljästä osaamisalueesta kolmeen sisältyy erityisinä taitoina vaatimus hallita yksityisyydensuoja ja henkilötietojen suoja. Toiseksi ohjelman tietoturvallisuusjaostossa on käynnistetty Rekisterinpitäjän vastuut ja velvoitteet alaryhmä. Voidaan arvioida, että kumpikin näistä hankkeista tulee olennaisesti työllistämään tietosuojavaltuutetun toimistoa ja vaikuttamaan merkittävästi toimintaympäristöömme. Sähköinen asiointi ja demokratia ryhmässä (SADe), kuten eräissä muissakin hankkeissa on tuotu esiin tarve kehittää hallintoa kansalaislähtöisesti ja horisontaalisesti. Näin ollen palveluiden tuottamisessa mahdollisesti esiintyvät pullonkaulat tullaan arvattavasti avaamaan, josta työstä tulee koitumaan lisätöitä tietosuojavaltuutetulle. Näihin pullonkauloihin viitattiin myös EVA:n marraskuussa 2009 julkaisemassa raportissa Nykyaikaa etsimässä Suomen digitaalinen tulevaisuus. SADe-ohjelman johtoryhmä on hyväksynyt pääsäännöksi, että kaikkiin SADe-hankkeisiin integroidaan tietosuoja. Myös poliittiset puolueet ovat jo osoittaneet merkkejä lisääntyvästä kiinnostuksestaan tietosuojaan. Sähköisten asiointipalvelujen kehittämisen haasteena on mm. palvelujen käyttöasteen kasvu laajalla rintamalla. Samalla sähköiset palvelut integroidaan taustaprosesseihin, joissa luodaan organisaatiorajat ylittäviä palveluketjuja. Hallinnon organisaatioiden tietojenvaihto voidaan toteuttaa siten, että henkilötietojen suoja toteutuu. Organisaatiorajat ylittävät palveluketjut edellyttävät henkilötietojen käsittelyä ja erityisesti luovutusta koskevien säännösten uudelleen arviointia. Tietosuojavaltuutetun toimistolla on keskeinen rooli silloin kun informaatiokapeikkoja (pullonkauloja) puretaan hallinnon sisällä. Tietotilinpäätökset yleistynevät jatkossa sekä julkisen hallinnon että yksityisen sektorin organisaatioissa. Tietoturvan merkitys yhteiskunnassamme korostuu voimakkaasti. Identiteettivarkauksien arvioidaan lisääntyvän. Sisäministeriön alaisuudessa toimiva identiteetin hallinta ohjelma selvittää identiteettivarkauksien kriminalisointia, josta puolestaan tulee lisätehtäviä tietosuojavaltuutetun toimistolle. ISO-järjestö tulee vuoden 2010 aikana todennäköisesti hyväksymään ensimmäisen tietosuojastandardinsa ja Keskuskauppakamari uudistaa IT-sopimusehtoja siten, että niissä tullaan huomioimaan tietosuoja ja tietoturva. Näiden toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten arvioidaan lisäävän tietosuojavaltuutetun neuvottelu- ja konsultointitehtäviä. Tietotilinpäätöksen muodossa tapahtuva raportointi (SM:n Haltik, VRK) tulee lisääntymään. Teknologinen ja teknologian käyttöön perustuva toiminta tulee muuttamaan toimintaympäristöä. Uusien sosiaalisten medioiden (Facebook jne.) käyttö ja muut teknologiset innovaatiot (RFID-teknologia, Cloud combuting, biometria, sähköinen tunnistaminen) aiheuttavat uusia ja usein entistä vaikeampia tietosuojakysymyksiä ja toisaalta tarpeen, että tietosuojavaltuutetun toimistokin on niissä läsnä. Teknologia ja tietoturvahaasteet ovat saaneet yritykset ja hallinnon yksiköt tarkastelemaan tietosuojakysymyksiä uudessa valossa; pelkkä lainmukaisuus (compliance) ei enää välttämättä riitä, vaan luottamuksen rakentaminen (accountability) on uusi haaste. Lainsäädännöllinen ympäristö kokee myös suuria muutoksia. EU:n ns. telepaketti hyväksyttiin marraskuussa Se tulee sisältämään tietoturvaloukkauksia koskevan ilmoitusvelvoitteen (data breach notification), jonka ulottaminen kaikkiin rekisterinpitäjiin on ilmeistä. Tämä velvoite tulee aiheuttamaan aikanaan runsaasti yhteydenottoja tie-

3 3 tosuojavaltuutetun toimistoon. Toisaalta telepaketin kansallisen implementoinnin yhteydessä tultaneen ainakin keskustelemaan itsenäisen ja riippumattoman lainvalvontaviranomaisen roolista. Suurin periaatteellinen muutos liittyy Lissabonin sopimukseen. Sopimus ja sen erottamattomana osana oleva unionin perusoikeuskirja tulee suoraan sovellettavaksi oikeudeksi EU:n jäsenmaissa. Perusoikeuskirjan 7 artikla koskee yksityiselämän suojaa ja 8 artikla henkilötietojen suojaa. Erityisesti poliisi- ja lainvalvontayhteistyössä kehitys kulkee kohti yhä laajempia ylikansallisia tiedonsiirtojärjestelmiä mm. Prümin sopimus ja Tukholman ohjelman implementointi. Lainvalvontakeinojen turvaaminen edellyttää nykyisten instituutioiden vahvistamista (EDPS, WP29, JSB, JSQA jne.). Kolmannet maat mm. USA asettavat omia eurooppalaisista säännöistä poikkeavia vaatimuksia jäsenmaiden julkisen- ja yksityisen sektorin toimijoille (SWIFT, PNR, Whistle blowing, poliisiyhteistyö jne.) Tämä suhde eurooppalaisten perusoikeuksien ja kolmansien maiden vaatimusten kesken aiheuttaa lisääntyvässä määrinongelmia. Yhteenvetona voidaan todeta, että tietosuojavaltuutetun toimiston toimintaympäristö tulee jatkamaan nopeaa muutostaan. Nämä muutokset tulevat lisäämään edelleen toimiston palveluiden kysyntää ja korostamaan tehokkaan, yhteiskunnallisesti vaikuttavan, itsenäisen tietosuojavaltuutetun roolia Tilinpäätöskannanotto Tietosuojavaltuutetun toimisto kehittää edelleen ennalta ehkäisevää toimintaa sekä seuraa resurssien käyttöä ja kohdentamista. Tietosuojavaltuutetun toimisto tehostaa ja selkeyttää tunnistuspalveluihin liittyvien henkilötietojen käsittelyn valvontamenettelyjä. Koulutusyhteistyötä tietosuojakysymyksissä muiden viranomaisten kanssa lisätään. 3. Tietosuojavaltuutetun toimiston tulostavoitteet vuodelle Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet Yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy tehtävien tuloksellisesta hoitamisesta. Tietosuojavaltuutetun henkilötietolain soveltamiseen liittyvä ohjaus- ja valvontatehtävä on valtakunnallinen ja kattaa sekä julkisen ja yksityisen sektorin rekisterinpitäjät että rekisteröidyt. Toiminnan vaikuttavuutta lisää viranomaisten velvollisuus varata tietosuojavaltuutetulle tilaisuus tulla kuulluksi henkilötietojen käsittelyyn vaikuttavista lainsäädännöllisistä ja hallinnollisista uudistuksista. Tietosuojavaltuutetun ohjaus- ja valvontatoimivalta ulottuu myös tällaiseen erityislainsäädännön perusteella tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn. Yleiselle syyttäjälle ja tuomioistuimille säädetty velvollisuus kuulla tietosuojavaltuutettua ohjaa osaltaan lainsäädännön soveltamista. Tietosuojavaltuutettu toimii lisäksi Euroopan unionin jäsenvaltioiden edustajista koostuvassa tietosuojatyöryhmässä ja sekä poliisi- ja rajavalvonnan että tullitietojärjestelmän tietosuojan valvontaelimissä. Lisäksi tietosuojavaltuutettu seuraa tietosuojan kansainvälistä kehitystä, vastaa toimialaansa kuuluvasta kansainvälisestä toiminnasta sekä myös tiedottaa niistä. Henkilötietolaissa säädettyjen tavoitteiden toteuttaminen kansalaisten yksityisyyden suojaamiseksi kuuluu kaikille rekisterinpitäjille. Tietosuojavaltuutetun toimistolla on kuitenkin merkittävä rooli rekisterinpitäjien osaamisen edistämisessä ja rekisteröityjen tietoisuuden lisäämisessä. Toimiston keskeinen toimintamuoto on yhteistyö eri hallinnonalojen lakeja säätävien sekä alaistaan hallintoa ohjaavien viranomaisten samoin kuin eri

4 4 toimialojen kanssa. Kun käsitellään henkilötietoja, henkilötietolaissa säädettyjen vaatimusten huomioon ottaminen on keskeinen edellytys tietoyhteiskunnan toimivuuden varmistamisessa ja kansalaisten luottamuksen rakentamisessa. Tavoitteena on vuonna 2010: 1) lisätä kansalaisten ja rekisterinpitäjien tietoisuutta tietosuojaan perustuvista oikeuksista ja velvollisuuksista 2) varmistua ennaltaehkäisevästi, että henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudenloukkaukset vähenevät, 3) auttaa rekisterinpitäjiä rekisteröityjen luottamuksen saavuttamisessa 4) auttaa hallinnon yksiköitä tietoyhteiskuntakehityksen toteuttamisessa 5) osallistua noin sataan työryhmään tietosuoja-asiantuntijana tai jäsenenä Virasto/sektori VAIKUTTAVUUS Tulossopimus 2010 tavoite Toteutunut 2008 Toteutunut 2009 yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittarit Oikeudenloukkauksia koskevat lausuntopyynnöt/ kaikki lausuntopyynnöt laskeva trendi 48,5 % 55,9 % Kantelut/ kaikki asiat laskeva trendi 41 % 18,1 % Ohjauspyynnöt/ kaikki asiat nouseva trendi 46,8 % 45,1 % Annettujen lausuntojen määrä nouseva trendi Oma-aloitteiset vireillepanot/ kaikki ohjaus- ja toimenpidepyynnöt nouseva trendi 2,5 % 8,3 % Vierailut www-sivuilla vierailujen kasvu - 19 % 9,9 % Tietosuoja-lehden levikki nouseva trendi - 4,3 % -1,5 % Rekisteri- ja tietosuojaselosteiden määrä nouseva trendi Tuotos- ja laadunhallintatavoitteet Tietosuojavaltuutetun toimiston tulostavoitteet vuodelle 2010 on jaettu päätoimintoketjujen osalta ennaltaehkäisevään toimintaan ja jälkikäteisvalvontaan sekä tukitoimintoihin seuraavasti: ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA TARKASTAJA (112) Tietosuojavaltuutettu tarkastaa rekisterinpidon laillisuutta varsinaisilla tarkastuksilla ja erilaisilla toimialakohtaisilla selvityksillä. - ennakkovalvonta (ilmoitukset) - SäVTSL:n muutoksesta aiheutuvat toimenpiteet -> ohjeistus 3/2010 mennessä KONSULTTI (113) Tietosuojavaltuutettu ohjaa rekisterinpitäjiä yleisohjauksen keinoin ja tarvittaessa tapauskohtaisesti.

5 5 - Privacy Impact Assesment toolin käyttö rekisterinpitäjien ja palvelujen kehittäjien ohjauksessa - työelämän tietosuojaryhmän käynnistäminen ja vakiinnuttaminen - KRP + VIVI + TSV- yhteistyöhanke tietoverkkorikollisuuden selvittämiseksi ja estämiseksi - identiteettiohjelma - teleyritysten lokivalvonnan kehittämisen konsultointi - väestötietojärjestelmää koskevan lain voimaantulon ohjaus - poliisin henkilötietolain valmisteluun ja mahdolliseen voimaantuloon liittyvä ohjaus VALISTAJA / KASVATTAJA (114) Tehtävään liittyy yleinen tietosuojatietoisuuden lisääminen eri keinoin ja eri kanavia käyttäen. - kotisivujen kehittäminen (www-sivujen julkaisujärjestelmän ja sisällön uudistaminen - uudistettu esitemateriaali www-sivuille helposti saataville - raportointi: toimintakertomus, vuosikatsaus, WP 29 annual report synkronointi ja valmistelun tehostaminen - uusia täsmäesitteitä kotisivuille - Tietosuoja-lehden sisällöllinen kehittäminen - tietosuojakoulutus puolueväelle ja puoluetoimistoille ennalta vuoden 2011 eduskuntavaaleja silmällä pitäen - tietosuojavastaavien kouluttaminen - ammattiryhmien tietosuojaosaamisen parantaminen: 1. yhteistyö Sairaanhoitajaliiton kanssa terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevan tietosuojaohjeistuksen laatimiseksi 2. SäVTSL:n ohjeistus IT-henkilöstölle - Ohje kansalaiselle siitä, miten toimia jos epäilee tietosuojarikosta - anonymisoitujen linjakannanottojen tiivistelmien vieminen www-sivuille - Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa-oppaan uusiminen yhteistyössä OPH:n kanssa - Tietosuojapäivä yhteistyössä VTV:n kanssa - vuosittaisen tietotilinpäätöksen laatimisvelvollisuuden ohjeistaminen - Tietoturvapäivän 2009 toteuttaminen yhteistyössä VIVI:n kanssa - puhelinneuvonnan seurantajärjestelmän valmistelu ja käyttöönotto yhteistyössä OTTK:n kanssa TSV:n asiakaspalvelun laadun, sisäisen tiedonkulun ja raportoinnin parantamiseksi - vähintään 4 krt/vuosi tiedotus tietosuojadirektiivin tulkintaa ohjaavan komission työryhmän (WP 29) hyväksymistä dokumenteista tietosuoja.fi- etusivulle - maksullisen koulutustoiminnan laadukas hoitaminen koulutuspyynnön saapumisesta laskutukseen asti POLIITTINEN NEUVONANTAJA (115) Tietosuojavaltuutettu osallistuu aktiivisesti aloitteiden ja kuulemisten avulla lainvalmisteluun. - yhteiskunnalliset tietovirrat pullonkaulojen purkaminen (SADe) - Tietosuojavaltuutetun toimisto tekee ehdotukset tietosuojavaltuutetun ratkaisuvallan delegoimisen mahdollistaviksi lainsäädäntömuutoksiksi lainsäädännön kokonaistarkastelun yhteydessä - ennakoinnin tehostaminen HARE:a ym. analysoimalla -> mitä on odotettavissa? - policy-asiat: proaktiivinen toiminta jo työryhmä- ym. valmisteluvaiheissa (SADe) - identiteettivarkauksien kriminalisointi - sähköiseen tunnistamiseen liittyvät tietosuojavaatimukset

6 6 - sidosryhmäyhteistyön kehittäminen STM:n kanssa ministeriön lainsäädäntötyön tukemiseksi - TIKESOS-hankkeessa vaikuttaminen NEUVOTTELIJA (116) Käytännesääntötyöllä tietosuojavaltuutettu pyrkii toimialoittain saamaan rekisterinpitäjät toimimaan hyvän henkilötietojen käsittelytavan mukaisesti. - ajankohtaisiin toimialakohtaisten käytännesääntöjen laatimisiin osallistuminen (mm. väestötietojen käsittely) KANSAINVÄLINEN LÄHETTILÄS (118) Kansainvälisten yhteistyötehtävien hoito ja kansainvälisiin sopimuksiin perustuvat lainvalvontatehtävät kuuluvat myös tietosuojavaltuutetulle. - vaikuttaminen EU-työryhmissä ja muussa EU-yhteistyössä, työnjaon ja valmistelun tehostaminen - aktiivinen osallistuminen pohjoismaiseen tietosuojaviranomaisten yhteistyöhön - yhteistyö Ahvenanmaan tietosuojavaltuutetun kanssa - luennointi kansainvälisissä seminaareissa - osallistuminen kansainvälisiin tietosuoja-asioiden asiantuntijaverkostoihin, kokouksiin ja seminaareihin - Technology Subgroup- alatyöryhmään (TS) osallistutaan aktiivisesti ja muihin WP29 alatyöryhmiin mahdollisuuksien mukaan - lainvalvontaviranomaisten kansainvälinen yhteistyö Tietosuojavaltuutetun toimisto osallistuu seuraavien lakisääteisten valvontaelinten toimintaan: *Schengenin tietojärjestelmän valvontaelin *Europolin yhteinen valvontaelin *Europolin valvontaelimen muutoksenhakukomitea *Tullitietojärjestelmän yhteinen valvontaelin *EURODAC-järjestelmän yhteinen valvontaelin Edellä mainittujen toimielinten n. 20 kokoukseen osallistuminen sekä yhteisesti sovittujen tarkastusten, selvitysten ja muiden kansallisten valvontatoimenpiteiden suorittaminen. Lisäksi tietosuojavaltuutetun toimsito osallistuu tietosuojaviranomaisten yleiseen yhteistyöhön poliisi- ja oikeusasioissa (WPPJ) JÄLKIKÄTEISVALVONTA VALTUUTETTU (111) Tässä roolissa tietosuojavaltuutettu käsittelee kansalaisten vireillesaattamia tai omasta aloitteestaan vireille tulleita kanteluita tai oikeuksien loukkauksia. Tietosuojavaltuutettu voi ratkaista oikeusvoimaisesti tarkastus- ja virheenkorjausasioita. - rekisteröidyille ja rekisterinpitäjille annettujen ratkaisujen ja neuvojen käsittelyaikojen tehostaminen - eresepti- ja KANTA-hankkeen auditointikriteeristön luominen - tarkastus- ja tiedonkorjausasioiden käsittelyprosessin aikataulutus käsittelyaikojen tehostamiseksi TÄYTÄNTÖÖNPANIJA (117)

7 Havaitessaan laittomuuksia voi tietosuojavaltuutettu ryhtyä lain edellyttämiin toimenpiteisiin. 7 - tarkastukset kohdistetaan tilannearvion perusteella - tarkastukset erillisen tarkastussuunnitelman mukaisesti (ml. Ahvenanmaan yksityinen sektori) - rikoslausunto- malli (uudistetaan syyttäjille annettavat lausunnot, ottaen huomioon oikeustapaukset ja rangaistuskäytännön yhtenäisyyden seuranta) - tutkimuksia (ml. wepropol-kyselyt ja etätarkastukset): TSV itse sekä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa - toimialakyselyt rekisterinpitäjille (mm. työelämä-sektori) TUKITOIMINNOT (991) - tietosuojavaltuutetun toimiston työjärjestyksen uudistaminen - valmistautuminen virtuaalisen tunnistamisen ja kansalaisen asiointitilin voimaantuloon asiakaspalveluprosesseja kehittämällä - VALDA:n käyttöönottoon ja sähköiseen arkistointiin valmistautuminen - arvokeskustelu sekä toiminta-ajatuksen, vision ja strategian uudistaminen ottaen huomioon Lissabonin sopimus - asianhallintajärjestelmän jatkokehittäminen yhteistyössä OTTK:n kanssa - asiakirjapohjien muutokset ottaen huomioon myös tietoturvallisuusasetuksen mukaiset luokitteluvaihtoehdot - ruotsinkieliset käännökset keskeisistä asioista kuukausittain - TSV:n tehtävien kannalta riittävien it-työkalujen varmistaminen yhteistyössä OTTK:n kanssa - sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos: TSV:lle lukien tulevien laskutustehtävien organisointi - VTV:n huomautuksista aiheutuvat muutokset toimintatapoihin: 1. Tietosuojavaltuutetun toimisto laatii konsultaatiotapaamisissa antamistaan kannanotoista, neuvoista ja ohjeista kattavammin kirjalliset muistiot. Konsultointitapaamiset ja niihin liittyvä aineisto sekä kokousmuistiot kirjataan asianhallintajärjestelmään. 2. ehdotukset TSV:n ratkaisuvallan delegoimisen mahdollistaviksi lainsäädäntömuutoksiksi 3. kohdasta 2 ja SäVTSL:n voimaantulosta aiheutuvat työjärjestysmuutokset - OM:n henkilöstöstrategian täytäntöönpano - perehdytyspakettia uusille työntekijöille kehitetään helppokäyttöisemmäksi - korkeakouluharjoittelijat lisäresurssina rutiiniasioiden käsittelyssä ja puhelinneuvonnassa-> seniorien työpanoksen kohdentaminen linjaratkaisujen valmisteluun ja key account manager-työhön (ml. proaktiivinen oman sektorin ajankohtaisten ongelmien selvittäminen) - VMBaron tulosten edellyttämät kehittämishankkeet Tulostavoite: Kirjallisena vireille tulleet ja käsitellyt diarioidut asiat % Kirjallisena vireille tulleet ja käsitellyt ilmoitus asiat

8 Tarkastusoikeus- ja tiedonkorjaamisasiat, käsitellyt % Oikeudenloukkauksia koskevat lausuntopyynnöt/ kaikki lausuntopyynnöt (laskeva trendi) ,5 % ,9 % % Oma-aloitteiset vireillepanot/ kaikki ohjaus- ja toimenpidepyynnöt (nouseva trendi) ,5 % ,3 % % Kantelut/kaikki vireille tulleet asiat (laskeva trendi) % ,1 % % Ohjauspyynnöt/ kaikki vireille tulleet asiat (nouseva trendi) ,8 % ,1 % % Kaikkien asioiden keskimääräinen käsittelyaika/kk ,9 kk ,7 kk ,1 kk 2010 Vierailut 1 kk www-sivuilla (kävijämäärän kasvu %) Annettujen lausuntojen määrä (nouseva trendi) Maksullinen koulutustoiminta, tulot euroina Ratkaisujen yksikköhinnan aleneminen/ /ratkaisutoiminnassa käsitelty asia

9 Tietosuoja-lehden ja verkkolehden levikin kasvu, % Rekisteri- ja tietosuojaselosteiden määrän kasvu Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tulostavoite: Työhyvinvointi: työtyytyväisyysindeksi, asteikko , , , ,4 Työhyvinvointi: sairauspoissaolot, työpäivää/htv , , Osaaminen: koulutustasoindeksi , ,3 Osaaminen: koulutuspanostus, työpäivää , , Keskeiset toimenpiteet tulostavoitteiden saavuttamiseksi: työssä jaksamista tukeva työnjako ja johtaminen, työterveyspsykologin ja muiden työterveyshuollon palveluiden hyödyntäminen, joustavat työjärjestelyt, liikunnan tukeminen, kuntoutukseen ohjaaminen ja lounastuki 4. Tietosuojavaltuutetun toimiston voimavarat TP 2009 (arvio) Määrärahat TP 2007 TP 2008 Käytettävissä Palkat 548 Vuokrat Muut menot Nettoutettavat tulot Yhteensä (netto) TSV 2010 ehdotus TA TSV 2010 ehdotus Htv:t * TP 2007 TP 2008 Käytettävissä 2009 TP 2009 TSV 20,77 20,20 23,00 21,76 20,00 21,50

10 10 Tietosuojavaltuutetun toimistolle myönnetään vuodelle 2010 toimintamäärärahaa yhteensä euroa. Lisäksi TSV saa käyttöönsä SäVTSL:n valvontatehtävistä Tietosuojavaltuutetun toimiston maksullisista suoritteista annetun oikeusministeriön asetuksen (351/2009) nojalla mahdollisesti kertyvät maksutulot lukien ja vuodelta 2009 mahdollisesti siirtyvät määrärahat. SäVTSL:n valvontatehtävistä aiheutuvien resurssitarpeiden osalta tilannetta seurataan ja po. lainsäädännön aiheuttamiin resurssitarpeisiin palataan maaliskuusta 2010 lähtien kehysneuvotteluihin valmistautumisen ja mahdollisesti tarvittavien lisäbudjettiesitysten osalta. 5. Raportointi Oikeusministeriö ja tietosuojavaltuutetun toimisto jatkavat vuonna 2009 käynnistettyä kehittämistyötä, jolla pyritään tietosuoja-asioiden kasvavan merkityksen esiin tuomiseen yhteiskunnassa ja toimiston rahoitusaseman parantamiseen tehtävien vaatimalle tasolle. Tulostavoitteiden toteutumisesta ja voimavarojen käytöstä raportoidaan ja toimintakertomuksessa vuodelta 2010 viimeistään Tietosuojavaltuutetun toimiston tulee viipymättä ilmoittaa oikeusministeriölle, mikäli tulostavoitteiden toteutumisessa on merkittäviä ongelmia. Hallintojohtaja Olli Muttilainen Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio Liite 1 Lakisääteiset tehtävät voimassaolevassa lainsäädännössä Tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annettu laki (389/1994) 5 Henkilötietolaki (523/1999) 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45 ja 46 Vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annettu laki (617/2009) 16 2, 42 3 mom, 44, 46 6 mom. Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettu laki (661/2009) 55, 58, 59 ja 60 Luottotietolaki (527/ 2007) 30 3 mom., 32 2 mom., 33, 34, 35, 38, 41 ja 43 Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain (503/2009) 23 :n 5 mom. ja 36 Hallinnon tietotekniikkakeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (810/2007) 2 Ulosottokaari (705/2007) 28 2 mom. Sähköisistä allekirjoituksista annettu laki (14/2003) 22 :n 4 mom., 42,

11 Yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004) 13 i, 32, 33, 34, 34 a 1 mom., 43 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettu laki (159/2007) 20 :n 2 mom. Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tietohallinnon neuvottelukunnasta annettu valtioneuvoston asetus (683/2007) 2 :n 1 mom. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta annettu laki (409/2001) 3 Henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettu laki (761/2003) 8 :n 2 mom., 41 a :n 3 mom., 45 :n 2 mom., 46 ja 47 1 mom. Henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annettu laki (579/2005) 5 :n 3 mom. Rikoslaki (30/1889) 38 luvun 10 :n 3 mom. Tartuntatautilaki (583/1986) 23 b 5 mom. Lääkelaki (395/1987) 30 :n 4 mom. Terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä annetun lain (556/1989) 4 :n 1 mom. Hätäkeskuslaki (157/2000) 8 :n 2 mom. Sähköisestä lääkemääräyksestä annettu laki (61/2007) 24 :n 2 mom. Henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annettu laki (422/2002) 22 :n 2 mom. Turvallisuusselvityksistä annettu laki (177/2002) 24 :n 3 mom. Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen sekä siihen liittyvän Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaa koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain osittaisesta voimaantulosta annettu asetus (693/1998) 3 Yksilöiden suojelua henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta annettu asetus (270/1992) 2 Telemarkkina-asetus (424/1997) 10 :n 2 mom. Poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa annettu laki (1251/1995) 16 2 mom. ja 22 4 mom. Tullilaki (1466/1994) 21, 22,

12 12 Suomen perustuslaki ja Lissabonin sopimus Yksityiselämän suoja ja henkilötietojen suoja ovat osa suomalaista ja eurooppalaista perusoikeusjärjestelmää (kts. Perustuslaki 10 ja Lissabonin sopimuksen artiklat 7 ja 8). Suomen perustuslaki (731/1999) 10 : Yksityiselämän suoja Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton. Lailla voidaan säätää perusoikeuksien turvaamiseksi tai rikosten selvittämiseksi välttämättömistä kotirauhan piiriin ulottuvista toimenpiteistä. Lailla voidaan säätää lisäksi välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka kotirauhaa vaarantavien rikosten tutkinnassa, oikeudenkäynnissä ja turvallisuustarkastuksessa sekä vapaudenmenetyksen aikana. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (599/2008) 1 :n mukaan Lissabonissa 13 päivänä joulukuuta 2007 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut. Lain 2 :n mukaan tämän lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. Tasavallan presidentin asetus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (947/2009) on tullut voimaan artikla Yksityis- ja perhe-elämän kunnioittaminen Jokaisella on oikeus siihen, että hänen yksityis- ja perhe-elämäänsä, kotiaan sekä viestejään kunnioitetaan. 8 artikla Henkilötietojen suoja 1. Jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan. 2. Tietojen käsittelyn on oltava asianmukaista ja sen on tapahduttava tiettyä tarkoitusta varten ja asianomaisen henkilön suostumuksella tai muun laissa säädetyn oikeuttavan perusteen nojalla. Jokaisella on oikeus tutustua niihin tietoihin, joita hänestä on kerätty, ja saada ne oikaistuksi. 3. Riippumaton viranomainen valvoo näiden sääntöjen noudattamista.

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies Avoin data ja tietosuoja Kuntien avoin data hyötykäyttöön 27.1.2016 Ida Sulin, lakimies Lakipykäliä, avoin data ja julkisuus Perustuslaki 12 2 momentti» Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut

Lisätiedot

TIETOSUOJAVALTUUTEN TOIMISTON TULOSSOPIMUS VUODELLE 2008

TIETOSUOJAVALTUUTEN TOIMISTON TULOSSOPIMUS VUODELLE 2008 OM 54/013/ TIETOSUOJAVALTUUTEN TOIMISTON TULOSSOPIMUS VUODELLE 2008 Oikeusministeriö ja Tietosuojavaltuutetun toimisto ovat tänään 20.11. sopineet Tietosuojavaltuutetun toimiston vuoden 2008 tulostavoitteista,

Lisätiedot

KILOMETRIVERO JA TIETOSUOJA

KILOMETRIVERO JA TIETOSUOJA KILOMETRIVERO JA TIETOSUOJA Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu EUROBAROMETRI V.2008 / LUOTTAMUSINDIKAATTORI 100 90 PROSENTTIA 80 70 60 50 40 30 20 SUOMI EU-ka 10 0 Terveydenhuolto Sosiaaliturva Vakuutusyhtiöt

Lisätiedot

LAKIUUDISTUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON NÄKÖKULMASTA. Heljä-Tuulia Pihamaa Toimistopäällikkö

LAKIUUDISTUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON NÄKÖKULMASTA. Heljä-Tuulia Pihamaa Toimistopäällikkö LAKIUUDISTUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON NÄKÖKULMASTA Heljä-Tuulia Pihamaa Toimistopäällikkö 2.6.2016 1 25.5.2018 Onko tietosuojaviranomainen valmiina? 2 TSV:N SIIRTYMÄAJAN PROJEKTI 2016-2017 TSAU

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 22 25 SISÄLLYS N:o Sivu 22 Laki Euroopan poliisiviraston perustamisesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

EU:n tietosuoja-asetuksen voimaantulo ja vaikutukset

EU:n tietosuoja-asetuksen voimaantulo ja vaikutukset EU:n tietosuoja-asetuksen voimaantulo ja vaikutukset Terveydenhuollon ATK-päivät, Lahden Messukeskus 24.5.2016 Ylitarkastaja Arto Ylipartanen, Tietosuojavaltuutetun toimisto Luennon aiheet A. EU:n tietosuoja-asetuksen

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN

HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN Luonnos 18.1.2015 OM1/41/2016 HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN Asettaminen Oikeusministeriö on päättänyt asettaa työryhmän selvittämään Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

EU:n tietosuoja-asetus ja tieteellinen tutkimus

EU:n tietosuoja-asetus ja tieteellinen tutkimus Lääke- ja terveystieteen tutkimuksen tietosuoja nyt ja tulevaisuudessa Treen yo 17.3.2016 EU:n tietosuoja-asetus ja tieteellinen tutkimus Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu Tietosuojavaltuutetun toimisto

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

ASIAA TIETOSUOJASTA 4/ HENKILÖTIETOLAKI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OHJAAJANA

ASIAA TIETOSUOJASTA 4/ HENKILÖTIETOLAKI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OHJAAJANA Terveydenhuollon 28. atk-päivät, 27. - 28.5.2002 Ajankohtaista tietosuojasta / Liite 2 ASIAA TIETOSUOJASTA 4/1999 7.6.1999 HENKILÖTIETOLAKI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OHJAAJANA Tietosuojavaltuutetun tehtävänä

Lisätiedot

Esimiesinfo / Tietosuoja Tietosuojavastaava Marita Meriluoto

Esimiesinfo / Tietosuoja Tietosuojavastaava Marita Meriluoto Esimiesinfo 3.11.2015/ Tietosuoja 1 Tietosuojan määritelmä Tietosuoja on osa tietoturvaa Sen avulla pyritään turvaamaan rekisteröidyn yksityisyyden suojan toteutuminen Koskee sekä sähköistä tietojen käsittelyä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

ASETUS TULEE, OLE VALMIS! MIKÄ MUUTTUU? MILLOIN?

ASETUS TULEE, OLE VALMIS! MIKÄ MUUTTUU? MILLOIN? EU-tietosuoja-asetuksen vaikutukset koulutuskierros Yhteistyössä tietosuojavaltuutetun toimisto ja FCG / Maaliskuu 2015 ASETUS TULEE, OLE VALMIS! MIKÄ MUUTTUU? MILLOIN? Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma Valtio Expo 2009 Helsinki 7.5.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

JOHDON VELVOITTEET JA VASTUU yleiset periaatteet. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen Tietosuojavaltuutetun toimisto

JOHDON VELVOITTEET JA VASTUU yleiset periaatteet. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen Tietosuojavaltuutetun toimisto JOHDON VELVOITTEET JA VASTUU yleiset periaatteet Ylitarkastaja Arto Ylipartanen Tietosuojavaltuutetun toimisto Kuntamarkkinat, 10.9.2014 1 LUENNON AIHEET 1. Tietosuojan kehitys sosiaali- ja terveydenhuollossa

Lisätiedot

Ajankohtaista Biopankkilaista

Ajankohtaista Biopankkilaista Ajankohtaista Biopankkilaista Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari 29.10.2012 Lain tarkoitus Tarkoituksena on tukea tutkimusta, jossa hyödynnetään ihmisperäisiä näytteitä, edistää näytteiden käytön

Lisätiedot

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2000» 25.2.2000/204 Seurattu SDK 456/2010 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

TIETOSUOJA JA TIETEELLINEN TUTKIMUS

TIETOSUOJA JA TIETEELLINEN TUTKIMUS TIETOSUOJA JA TIETEELLINEN TUTKIMUS Tutkimuksen päätyttyä huomioitavat tietosuoja-asiat Ylitarkastaja Heljä-Tuulia Pihamaa Tietosuojavaltuutetun toimisto Tilastokeskus 6.5.2009, Helsinki LUENTOAIHEET Yleistä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 43 45 SISÄLLYS N:o Sivu 43 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

Tiedonhallinnan lainsäädännön kehittäminen

Tiedonhallinnan lainsäädännön kehittäminen Tiedonhallinnan lainsäädännön kehittäminen 30.01.2017 Tomi Voutilainen JulkICT-osasto Työryhmän tehtävät Työryhmän toimikausi 17.11.2016-31.5.2017 Työryhmän tehtävänä on selvittää julkisen hallinnon tiedonhallinnan

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2008 N:o 104 105 SISÄLLYS N:o Sivu 104 Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä N:o 497/2003 Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT JUHTA asetus ja asettaminen JUHTA 28.2.2013 Sami Kivivasara, VM JulkICT Asetuksen uudistamisen taustaa Edellinen asetus oli annettu 2006 ja sitä on osittain uudistettu useaan kertaan. Tietohallintolaki

Lisätiedot

Maakuntauudistus yhden luukun palvelujen toteuttajana

Maakuntauudistus yhden luukun palvelujen toteuttajana Maakuntauudistus yhden luukun palvelujen toteuttajana Miksi ja mitä tavoitellaan? Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen Toimivammat palvelut Hallinnon sujuvoittaminen Palveluiden yhdenvertainen saatavuus,

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Miten Väestörekisterikeskus valmistautuu lainsäädäntöuudistukseen?

Miten Väestörekisterikeskus valmistautuu lainsäädäntöuudistukseen? Miten Väestörekisterikeskus valmistautuu lainsäädäntöuudistukseen? VAHTIn EU-tietosuoja-asetusta käsittelevän raportin julkistustilaisuus 2.6.2016 Annina Hautala, johtava asiantuntija Väestörekisterikeskus

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilannekatsaus JUHTA O-P Rissanen

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilannekatsaus JUHTA O-P Rissanen Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilannekatsaus JUHTA 5.2.2013 O-P Rissanen 5.2.2014 Mistä palveluarkkitehtuuri koostuu? Talpol päätöksestä 19.11.2013 kansallinen palveluväylä (tiedonvälityskerros) kansallinen

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Yksityisyyden suoja työsuhteessa

Yksityisyyden suoja työsuhteessa Yksityisyyden suoja työsuhteessa Yksityisyyden suoja työsuhteessa Talentum Media Oy Helsinki 7., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Toimitus: Heidi Antinkari Taitto: Marja-Leena Saari

Lisätiedot

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014. 50/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014. 50/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus suomalais-norjalaisesta vesienhoitoalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ylitarkastaja Mia Piipari Elintarvikehygieniayksikkö 6.3.2012 Uudistunut elintarvikelaisäädäntö Elintarvikelaki (23/2006) muutos 352/2011

Lisätiedot

laeiksi julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

laeiksi julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 331/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 18 ja 36 :n muuttamisesta Asia Hallitus on

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park, 29.-30.1.2015 Kirsi Varhila, STM

Lisätiedot

TIETOSUOJA- LAINSÄÄDÄNTÖ

TIETOSUOJA- LAINSÄÄDÄNTÖ TIETOSUOJA- LAINSÄÄDÄNTÖ 2016 TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2016 Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 663/2016 (julkaisupäivä 25.8.2016) saakka. Julkaisija ja kustantaja: Talentum Media Oy ISBN:

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat)

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. huhtikuuta 2000 (10.05) (OR. fr) 7374/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 12 JAI 29 LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston 2251.

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste Aikuissosiaalityön rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN

Lisätiedot

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto Uudistuksen lähtökohdat Perustui Matti Vanhasen II hallitusohjelmaan Hallinto- ja kuntaministeri

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

IT-foorumi Tietosuojapäivä Eduskunnan Pikkuparlamentin Auditorio. Tietotilinpäätös. Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu

IT-foorumi Tietosuojapäivä Eduskunnan Pikkuparlamentin Auditorio. Tietotilinpäätös. Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu Valtiontalouden tarkastusvirasto Tietosuojavaltuutetun toimisto IT-foorumi Tietosuojapäivä 28.1.2010 Eduskunnan Pikkuparlamentin Auditorio Tietotilinpäätös Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu SUOMEN PERUSTUSLAKI

Lisätiedot

Päätös. Laki. Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan,

Päätös. Laki. Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, EDUSKUNNAN VASTAUS 301/2006 vp Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä 7.5.2014 Kalle Tervo Keskeiset lait Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) Henkilötietolaki (22.4.1999/523) Laki

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2014 COM(2014) 627 final 2014/0291 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriturvallisuuskomitean 94. istunnossa

Lisätiedot

Tilastoaineistojen säilytysajan määrääminen - normivaatimukset ja sopimusvelvoitteet. Anna-Leena Reinikainen

Tilastoaineistojen säilytysajan määrääminen - normivaatimukset ja sopimusvelvoitteet. Anna-Leena Reinikainen Tilastoaineistojen säilytysajan määrääminen - normivaatimukset ja sopimusvelvoitteet Anna-Leena Reinikainen 6.5.2009 Vaikuttavia säädöksiä Arkistolaki (831/1994) Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta

Lisätiedot

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos 24.04.2008 Hallituksen esitys sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta yrityssalaisuudet, luvaton käyttö ja tietoturva 2 Hallitusohjelma hallitus edistää

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51 SISÄLLYS N:o Sivu 45 Laki Leivonmäen kansallispuistosta... 93 46 Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA

TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA TOIMITILAPÄIVÄ 21.3.2013 Johtava asiantuntija Fyysinen turvallisuus ja varautuminen Marko Kalliokoski Verohallinto 020 612 5192 etunimi.sukunimi@vero.fi

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Yliopiston johdon (hallintojohtaja) vastuulla on tietoturvallisuuden toteutuminen osana kokonaisturvallisuutta.

Yliopiston johdon (hallintojohtaja) vastuulla on tietoturvallisuuden toteutuminen osana kokonaisturvallisuutta. Itä-Suomen yliopiston tietoturvapolitiikan liitteet 1/6 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TIETOTURVAPOLITIIKAN LIITTEET LIITE 1: Tietoturvallisuuden vastuut ja organisointi Tässä liitteessä kuvataan tietoturvallisuuteen

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1615 1621 SISÄLLYS N:o Sivu 1615 Laki Etelä-Afrikan kanssa tuloveroja ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Kunnan järjestämisvastuu, tietohallinto ja digitalisaatio. julkisoikeuden professori, IT-oikeuden dosentti Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopisto

Kunnan järjestämisvastuu, tietohallinto ja digitalisaatio. julkisoikeuden professori, IT-oikeuden dosentti Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopisto Kunnan järjestämisvastuu, tietohallinto ja digitalisaatio julkisoikeuden professori, IT-oikeuden dosentti Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopisto Tomi.Voutilainen@uef.fi 25.11.2015 1 Lähtökohta Tietohallintolaki

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

eresepti- ja KANTA-hankkeissa

eresepti- ja KANTA-hankkeissa Tietoturvallisuus ja yksityisyydensuoja 1 eresepti- ja KANTA-hankkeissa Teemupekka Virtanen Sosiaali- ja terveysministeriö teemupekka.virtanen@stm.fi 2 Käsitteitä Tietosuoja, yksityisyyden suoja Periaatteessa

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

Kertausta lähtökohtiin liittyen

Kertausta lähtökohtiin liittyen Kokemuksia omavalvontasuunnitelman laatimisesta, seurannasta ja päivittämisestä Sohvi-Tellu-seminaari 2016 Lahti tietosuojavastaava, Tampereen kaupunki 1 Kertausta lähtökohtiin liittyen Laki (159/2007)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0823 (CNS) 15778/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

Lexian tietosuojaseminaari Dont Mess With My Data! Askelmerkit tästä eteenpäin Saara Ryhtä, Counsel

Lexian tietosuojaseminaari Dont Mess With My Data! Askelmerkit tästä eteenpäin Saara Ryhtä, Counsel Lexian tietosuojaseminaari 16.11.2016 Dont Mess With My Data! Askelmerkit tästä eteenpäin Saara Ryhtä, Counsel 554 Askelmerkit tästä eteenpäin 1. Tietoisuuden lisääminen, organisoituminen 2. Tallennetut

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI 8.12.2016 Hannu Leskinen - Järjestämisvastuu Vastaa asukkaan lailla säädettyjen oikeuksien toteutumisesta (ML 7 ) Pitää huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Koulutuskiertue Syksy 2010 Kela Uusi painotus lakisääteiseen toimintaan (Sata - komitea 26.5.2009 => linjaus) Työterveyshuollon työkykyä

Lisätiedot

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Tytti Yli-Viikari 22.4.2016 Valtiontalouden tarkastusvirasto Julkisen johtamisen kannalta tärkeitä toimintaympäristön kehityskulkuja Talouden

Lisätiedot

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Pentti Itkonen Sosiaali- ja terveysministeriö 24.03.2013 1 Toimintaympäristö Palvelurakenteen muutokset Palvelurakenne uudistuu kansallisesti ja alueellisesti

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää?

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää? Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää? 17.2.2016 Ohjelmapäällikkö Maria Nikkilä @VM_MariaNikkila Tiedon hallinnan ja tietohallinnon yleislainsäädäntö Hallinnon yhteisten ICT-palvelujen

Lisätiedot

Laki. biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta. Lain tarkoitus

Laki. biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta. Lain tarkoitus Laki biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tällä lailla pannaan täytäntöön biologista

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

PERUSTUSLAKI JA LAINVALMISTELUN LAATU

PERUSTUSLAKI JA LAINVALMISTELUN LAATU PERUSTUSLAKI JA LAINVALMISTELUN LAATU Ylijohtaja Sami Manninen Oikeusministeriö 2.3.2017 LAINVALMISTELUSTA KESKUSTELLAAN AIKA AJOIN //Hallituksen lakiesitysten tasoon on puututtu tavan takaa sekä eri ministeriöiden

Lisätiedot

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä JUHTA 12.12.2013 Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara LAIN KÄSITTELYN TILANNE (HE 150/2013 vp) Hallintovaliokunta antoi mietintönsä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot