TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSSOPIMUS VUODELLE 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSSOPIMUS VUODELLE 2010"

Transkriptio

1 TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSSOPIMUS VUODELLE 2010 Oikeusministeriö ja Tietosuojavaltuutetun toimisto ovat sopineet ja käytyjen neuvottelujen pohjalta Tietosuojavaltuutetun toimiston vuoden 2010 tulostavoitteista, voimavaroista ja raportoinnista seuraavasti: 1. Viraston toiminta-ajatus ja tehtävät Toiminta-ajatus Tietosuojavaltuutetun toimiston tavoitteena on ylläpitää ja edistää kansalaisten perusoikeutena olevaa oikeutta yksityisyyteen; toteuttamalla tietosuojavaltuutetulle lain mukaan kuuluvat tehtävät, toimimalla yhteistyössä rekisteröityjen ja rekisterinpitäjien sekä näitä edustavien järjestöjen ja muiden tahojen kanssa pyrkimyksenä ennaltaehkäistä yksityisyyttä koskevat oikeudenloukkaukset edistämällä hyvän tietojenkäsittelytavan kehittämistä ja noudattamista ja avustamalla ja tukemalla yksityisyyttä tukevien ja turvaavien järjestelmien kehittämistä ja käyttöä. Lakisääteiset tehtävät voimassaolevassa lainsäädännössä (liite 1) Tietosuojavaltuutetun toimisto valvoo henkilötietojen käsittelyyn liittyvää yksityisyyden suojaa, mutta myös muiden perusoikeuksien toteutumista. Tietosuojavaltuutetun tehtävät voidaan ryhmitellä kansainvälisen käytännön mukaisesti professori Colin J. Bennettin jaottelun mukaisesti (ks. kohta 3.2.). Tätä ns. Bennetin jakoa käytetään myös tietosuojavaltuutetun toimiston sisäisessä raportoinnissa. Henkilötietolaista ilmenemättömiä tietosuojavaltuutetulle kuuluvia tehtäviä ovat mm. työelämän tietosuojalain valvonta luottotietolain valvonta (ulottuu osittain oikeushenkilöiden oikeuksien valvontaan) sähköisen tietosuojalain mukaiset tehtävät rikoslakiin perustuvat tehtävät eräisiin muihin erityislakeihin tai asetuksiin perustuvat tehtävät kansainvälisen yhteistyön organisoinnista (WP29:n alaryhmät) johtuvat tehtävät.

2 2. Toimintaympäristön muutokset 2 Toistaiseksi hallitusohjelmaan liittyvässä arjen tietoyhteiskuntaohjelman neuvottelukunnassa ja sen eri alaohjelmissa on tehty kaksi tietosuojan kannalta erityisen merkittävää ratkaisua; ensinnäkin on määritelty tietoyhteiskunnan kansalaisen osaamisalueet. Näistä neljästä osaamisalueesta kolmeen sisältyy erityisinä taitoina vaatimus hallita yksityisyydensuoja ja henkilötietojen suoja. Toiseksi ohjelman tietoturvallisuusjaostossa on käynnistetty Rekisterinpitäjän vastuut ja velvoitteet alaryhmä. Voidaan arvioida, että kumpikin näistä hankkeista tulee olennaisesti työllistämään tietosuojavaltuutetun toimistoa ja vaikuttamaan merkittävästi toimintaympäristöömme. Sähköinen asiointi ja demokratia ryhmässä (SADe), kuten eräissä muissakin hankkeissa on tuotu esiin tarve kehittää hallintoa kansalaislähtöisesti ja horisontaalisesti. Näin ollen palveluiden tuottamisessa mahdollisesti esiintyvät pullonkaulat tullaan arvattavasti avaamaan, josta työstä tulee koitumaan lisätöitä tietosuojavaltuutetulle. Näihin pullonkauloihin viitattiin myös EVA:n marraskuussa 2009 julkaisemassa raportissa Nykyaikaa etsimässä Suomen digitaalinen tulevaisuus. SADe-ohjelman johtoryhmä on hyväksynyt pääsäännöksi, että kaikkiin SADe-hankkeisiin integroidaan tietosuoja. Myös poliittiset puolueet ovat jo osoittaneet merkkejä lisääntyvästä kiinnostuksestaan tietosuojaan. Sähköisten asiointipalvelujen kehittämisen haasteena on mm. palvelujen käyttöasteen kasvu laajalla rintamalla. Samalla sähköiset palvelut integroidaan taustaprosesseihin, joissa luodaan organisaatiorajat ylittäviä palveluketjuja. Hallinnon organisaatioiden tietojenvaihto voidaan toteuttaa siten, että henkilötietojen suoja toteutuu. Organisaatiorajat ylittävät palveluketjut edellyttävät henkilötietojen käsittelyä ja erityisesti luovutusta koskevien säännösten uudelleen arviointia. Tietosuojavaltuutetun toimistolla on keskeinen rooli silloin kun informaatiokapeikkoja (pullonkauloja) puretaan hallinnon sisällä. Tietotilinpäätökset yleistynevät jatkossa sekä julkisen hallinnon että yksityisen sektorin organisaatioissa. Tietoturvan merkitys yhteiskunnassamme korostuu voimakkaasti. Identiteettivarkauksien arvioidaan lisääntyvän. Sisäministeriön alaisuudessa toimiva identiteetin hallinta ohjelma selvittää identiteettivarkauksien kriminalisointia, josta puolestaan tulee lisätehtäviä tietosuojavaltuutetun toimistolle. ISO-järjestö tulee vuoden 2010 aikana todennäköisesti hyväksymään ensimmäisen tietosuojastandardinsa ja Keskuskauppakamari uudistaa IT-sopimusehtoja siten, että niissä tullaan huomioimaan tietosuoja ja tietoturva. Näiden toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten arvioidaan lisäävän tietosuojavaltuutetun neuvottelu- ja konsultointitehtäviä. Tietotilinpäätöksen muodossa tapahtuva raportointi (SM:n Haltik, VRK) tulee lisääntymään. Teknologinen ja teknologian käyttöön perustuva toiminta tulee muuttamaan toimintaympäristöä. Uusien sosiaalisten medioiden (Facebook jne.) käyttö ja muut teknologiset innovaatiot (RFID-teknologia, Cloud combuting, biometria, sähköinen tunnistaminen) aiheuttavat uusia ja usein entistä vaikeampia tietosuojakysymyksiä ja toisaalta tarpeen, että tietosuojavaltuutetun toimistokin on niissä läsnä. Teknologia ja tietoturvahaasteet ovat saaneet yritykset ja hallinnon yksiköt tarkastelemaan tietosuojakysymyksiä uudessa valossa; pelkkä lainmukaisuus (compliance) ei enää välttämättä riitä, vaan luottamuksen rakentaminen (accountability) on uusi haaste. Lainsäädännöllinen ympäristö kokee myös suuria muutoksia. EU:n ns. telepaketti hyväksyttiin marraskuussa Se tulee sisältämään tietoturvaloukkauksia koskevan ilmoitusvelvoitteen (data breach notification), jonka ulottaminen kaikkiin rekisterinpitäjiin on ilmeistä. Tämä velvoite tulee aiheuttamaan aikanaan runsaasti yhteydenottoja tie-

3 3 tosuojavaltuutetun toimistoon. Toisaalta telepaketin kansallisen implementoinnin yhteydessä tultaneen ainakin keskustelemaan itsenäisen ja riippumattoman lainvalvontaviranomaisen roolista. Suurin periaatteellinen muutos liittyy Lissabonin sopimukseen. Sopimus ja sen erottamattomana osana oleva unionin perusoikeuskirja tulee suoraan sovellettavaksi oikeudeksi EU:n jäsenmaissa. Perusoikeuskirjan 7 artikla koskee yksityiselämän suojaa ja 8 artikla henkilötietojen suojaa. Erityisesti poliisi- ja lainvalvontayhteistyössä kehitys kulkee kohti yhä laajempia ylikansallisia tiedonsiirtojärjestelmiä mm. Prümin sopimus ja Tukholman ohjelman implementointi. Lainvalvontakeinojen turvaaminen edellyttää nykyisten instituutioiden vahvistamista (EDPS, WP29, JSB, JSQA jne.). Kolmannet maat mm. USA asettavat omia eurooppalaisista säännöistä poikkeavia vaatimuksia jäsenmaiden julkisen- ja yksityisen sektorin toimijoille (SWIFT, PNR, Whistle blowing, poliisiyhteistyö jne.) Tämä suhde eurooppalaisten perusoikeuksien ja kolmansien maiden vaatimusten kesken aiheuttaa lisääntyvässä määrinongelmia. Yhteenvetona voidaan todeta, että tietosuojavaltuutetun toimiston toimintaympäristö tulee jatkamaan nopeaa muutostaan. Nämä muutokset tulevat lisäämään edelleen toimiston palveluiden kysyntää ja korostamaan tehokkaan, yhteiskunnallisesti vaikuttavan, itsenäisen tietosuojavaltuutetun roolia Tilinpäätöskannanotto Tietosuojavaltuutetun toimisto kehittää edelleen ennalta ehkäisevää toimintaa sekä seuraa resurssien käyttöä ja kohdentamista. Tietosuojavaltuutetun toimisto tehostaa ja selkeyttää tunnistuspalveluihin liittyvien henkilötietojen käsittelyn valvontamenettelyjä. Koulutusyhteistyötä tietosuojakysymyksissä muiden viranomaisten kanssa lisätään. 3. Tietosuojavaltuutetun toimiston tulostavoitteet vuodelle Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet Yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy tehtävien tuloksellisesta hoitamisesta. Tietosuojavaltuutetun henkilötietolain soveltamiseen liittyvä ohjaus- ja valvontatehtävä on valtakunnallinen ja kattaa sekä julkisen ja yksityisen sektorin rekisterinpitäjät että rekisteröidyt. Toiminnan vaikuttavuutta lisää viranomaisten velvollisuus varata tietosuojavaltuutetulle tilaisuus tulla kuulluksi henkilötietojen käsittelyyn vaikuttavista lainsäädännöllisistä ja hallinnollisista uudistuksista. Tietosuojavaltuutetun ohjaus- ja valvontatoimivalta ulottuu myös tällaiseen erityislainsäädännön perusteella tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn. Yleiselle syyttäjälle ja tuomioistuimille säädetty velvollisuus kuulla tietosuojavaltuutettua ohjaa osaltaan lainsäädännön soveltamista. Tietosuojavaltuutettu toimii lisäksi Euroopan unionin jäsenvaltioiden edustajista koostuvassa tietosuojatyöryhmässä ja sekä poliisi- ja rajavalvonnan että tullitietojärjestelmän tietosuojan valvontaelimissä. Lisäksi tietosuojavaltuutettu seuraa tietosuojan kansainvälistä kehitystä, vastaa toimialaansa kuuluvasta kansainvälisestä toiminnasta sekä myös tiedottaa niistä. Henkilötietolaissa säädettyjen tavoitteiden toteuttaminen kansalaisten yksityisyyden suojaamiseksi kuuluu kaikille rekisterinpitäjille. Tietosuojavaltuutetun toimistolla on kuitenkin merkittävä rooli rekisterinpitäjien osaamisen edistämisessä ja rekisteröityjen tietoisuuden lisäämisessä. Toimiston keskeinen toimintamuoto on yhteistyö eri hallinnonalojen lakeja säätävien sekä alaistaan hallintoa ohjaavien viranomaisten samoin kuin eri

4 4 toimialojen kanssa. Kun käsitellään henkilötietoja, henkilötietolaissa säädettyjen vaatimusten huomioon ottaminen on keskeinen edellytys tietoyhteiskunnan toimivuuden varmistamisessa ja kansalaisten luottamuksen rakentamisessa. Tavoitteena on vuonna 2010: 1) lisätä kansalaisten ja rekisterinpitäjien tietoisuutta tietosuojaan perustuvista oikeuksista ja velvollisuuksista 2) varmistua ennaltaehkäisevästi, että henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudenloukkaukset vähenevät, 3) auttaa rekisterinpitäjiä rekisteröityjen luottamuksen saavuttamisessa 4) auttaa hallinnon yksiköitä tietoyhteiskuntakehityksen toteuttamisessa 5) osallistua noin sataan työryhmään tietosuoja-asiantuntijana tai jäsenenä Virasto/sektori VAIKUTTAVUUS Tulossopimus 2010 tavoite Toteutunut 2008 Toteutunut 2009 yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittarit Oikeudenloukkauksia koskevat lausuntopyynnöt/ kaikki lausuntopyynnöt laskeva trendi 48,5 % 55,9 % Kantelut/ kaikki asiat laskeva trendi 41 % 18,1 % Ohjauspyynnöt/ kaikki asiat nouseva trendi 46,8 % 45,1 % Annettujen lausuntojen määrä nouseva trendi Oma-aloitteiset vireillepanot/ kaikki ohjaus- ja toimenpidepyynnöt nouseva trendi 2,5 % 8,3 % Vierailut www-sivuilla vierailujen kasvu - 19 % 9,9 % Tietosuoja-lehden levikki nouseva trendi - 4,3 % -1,5 % Rekisteri- ja tietosuojaselosteiden määrä nouseva trendi Tuotos- ja laadunhallintatavoitteet Tietosuojavaltuutetun toimiston tulostavoitteet vuodelle 2010 on jaettu päätoimintoketjujen osalta ennaltaehkäisevään toimintaan ja jälkikäteisvalvontaan sekä tukitoimintoihin seuraavasti: ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA TARKASTAJA (112) Tietosuojavaltuutettu tarkastaa rekisterinpidon laillisuutta varsinaisilla tarkastuksilla ja erilaisilla toimialakohtaisilla selvityksillä. - ennakkovalvonta (ilmoitukset) - SäVTSL:n muutoksesta aiheutuvat toimenpiteet -> ohjeistus 3/2010 mennessä KONSULTTI (113) Tietosuojavaltuutettu ohjaa rekisterinpitäjiä yleisohjauksen keinoin ja tarvittaessa tapauskohtaisesti.

5 5 - Privacy Impact Assesment toolin käyttö rekisterinpitäjien ja palvelujen kehittäjien ohjauksessa - työelämän tietosuojaryhmän käynnistäminen ja vakiinnuttaminen - KRP + VIVI + TSV- yhteistyöhanke tietoverkkorikollisuuden selvittämiseksi ja estämiseksi - identiteettiohjelma - teleyritysten lokivalvonnan kehittämisen konsultointi - väestötietojärjestelmää koskevan lain voimaantulon ohjaus - poliisin henkilötietolain valmisteluun ja mahdolliseen voimaantuloon liittyvä ohjaus VALISTAJA / KASVATTAJA (114) Tehtävään liittyy yleinen tietosuojatietoisuuden lisääminen eri keinoin ja eri kanavia käyttäen. - kotisivujen kehittäminen (www-sivujen julkaisujärjestelmän ja sisällön uudistaminen - uudistettu esitemateriaali www-sivuille helposti saataville - raportointi: toimintakertomus, vuosikatsaus, WP 29 annual report synkronointi ja valmistelun tehostaminen - uusia täsmäesitteitä kotisivuille - Tietosuoja-lehden sisällöllinen kehittäminen - tietosuojakoulutus puolueväelle ja puoluetoimistoille ennalta vuoden 2011 eduskuntavaaleja silmällä pitäen - tietosuojavastaavien kouluttaminen - ammattiryhmien tietosuojaosaamisen parantaminen: 1. yhteistyö Sairaanhoitajaliiton kanssa terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevan tietosuojaohjeistuksen laatimiseksi 2. SäVTSL:n ohjeistus IT-henkilöstölle - Ohje kansalaiselle siitä, miten toimia jos epäilee tietosuojarikosta - anonymisoitujen linjakannanottojen tiivistelmien vieminen www-sivuille - Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa-oppaan uusiminen yhteistyössä OPH:n kanssa - Tietosuojapäivä yhteistyössä VTV:n kanssa - vuosittaisen tietotilinpäätöksen laatimisvelvollisuuden ohjeistaminen - Tietoturvapäivän 2009 toteuttaminen yhteistyössä VIVI:n kanssa - puhelinneuvonnan seurantajärjestelmän valmistelu ja käyttöönotto yhteistyössä OTTK:n kanssa TSV:n asiakaspalvelun laadun, sisäisen tiedonkulun ja raportoinnin parantamiseksi - vähintään 4 krt/vuosi tiedotus tietosuojadirektiivin tulkintaa ohjaavan komission työryhmän (WP 29) hyväksymistä dokumenteista tietosuoja.fi- etusivulle - maksullisen koulutustoiminnan laadukas hoitaminen koulutuspyynnön saapumisesta laskutukseen asti POLIITTINEN NEUVONANTAJA (115) Tietosuojavaltuutettu osallistuu aktiivisesti aloitteiden ja kuulemisten avulla lainvalmisteluun. - yhteiskunnalliset tietovirrat pullonkaulojen purkaminen (SADe) - Tietosuojavaltuutetun toimisto tekee ehdotukset tietosuojavaltuutetun ratkaisuvallan delegoimisen mahdollistaviksi lainsäädäntömuutoksiksi lainsäädännön kokonaistarkastelun yhteydessä - ennakoinnin tehostaminen HARE:a ym. analysoimalla -> mitä on odotettavissa? - policy-asiat: proaktiivinen toiminta jo työryhmä- ym. valmisteluvaiheissa (SADe) - identiteettivarkauksien kriminalisointi - sähköiseen tunnistamiseen liittyvät tietosuojavaatimukset

6 6 - sidosryhmäyhteistyön kehittäminen STM:n kanssa ministeriön lainsäädäntötyön tukemiseksi - TIKESOS-hankkeessa vaikuttaminen NEUVOTTELIJA (116) Käytännesääntötyöllä tietosuojavaltuutettu pyrkii toimialoittain saamaan rekisterinpitäjät toimimaan hyvän henkilötietojen käsittelytavan mukaisesti. - ajankohtaisiin toimialakohtaisten käytännesääntöjen laatimisiin osallistuminen (mm. väestötietojen käsittely) KANSAINVÄLINEN LÄHETTILÄS (118) Kansainvälisten yhteistyötehtävien hoito ja kansainvälisiin sopimuksiin perustuvat lainvalvontatehtävät kuuluvat myös tietosuojavaltuutetulle. - vaikuttaminen EU-työryhmissä ja muussa EU-yhteistyössä, työnjaon ja valmistelun tehostaminen - aktiivinen osallistuminen pohjoismaiseen tietosuojaviranomaisten yhteistyöhön - yhteistyö Ahvenanmaan tietosuojavaltuutetun kanssa - luennointi kansainvälisissä seminaareissa - osallistuminen kansainvälisiin tietosuoja-asioiden asiantuntijaverkostoihin, kokouksiin ja seminaareihin - Technology Subgroup- alatyöryhmään (TS) osallistutaan aktiivisesti ja muihin WP29 alatyöryhmiin mahdollisuuksien mukaan - lainvalvontaviranomaisten kansainvälinen yhteistyö Tietosuojavaltuutetun toimisto osallistuu seuraavien lakisääteisten valvontaelinten toimintaan: *Schengenin tietojärjestelmän valvontaelin *Europolin yhteinen valvontaelin *Europolin valvontaelimen muutoksenhakukomitea *Tullitietojärjestelmän yhteinen valvontaelin *EURODAC-järjestelmän yhteinen valvontaelin Edellä mainittujen toimielinten n. 20 kokoukseen osallistuminen sekä yhteisesti sovittujen tarkastusten, selvitysten ja muiden kansallisten valvontatoimenpiteiden suorittaminen. Lisäksi tietosuojavaltuutetun toimsito osallistuu tietosuojaviranomaisten yleiseen yhteistyöhön poliisi- ja oikeusasioissa (WPPJ) JÄLKIKÄTEISVALVONTA VALTUUTETTU (111) Tässä roolissa tietosuojavaltuutettu käsittelee kansalaisten vireillesaattamia tai omasta aloitteestaan vireille tulleita kanteluita tai oikeuksien loukkauksia. Tietosuojavaltuutettu voi ratkaista oikeusvoimaisesti tarkastus- ja virheenkorjausasioita. - rekisteröidyille ja rekisterinpitäjille annettujen ratkaisujen ja neuvojen käsittelyaikojen tehostaminen - eresepti- ja KANTA-hankkeen auditointikriteeristön luominen - tarkastus- ja tiedonkorjausasioiden käsittelyprosessin aikataulutus käsittelyaikojen tehostamiseksi TÄYTÄNTÖÖNPANIJA (117)

7 Havaitessaan laittomuuksia voi tietosuojavaltuutettu ryhtyä lain edellyttämiin toimenpiteisiin. 7 - tarkastukset kohdistetaan tilannearvion perusteella - tarkastukset erillisen tarkastussuunnitelman mukaisesti (ml. Ahvenanmaan yksityinen sektori) - rikoslausunto- malli (uudistetaan syyttäjille annettavat lausunnot, ottaen huomioon oikeustapaukset ja rangaistuskäytännön yhtenäisyyden seuranta) - tutkimuksia (ml. wepropol-kyselyt ja etätarkastukset): TSV itse sekä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa - toimialakyselyt rekisterinpitäjille (mm. työelämä-sektori) TUKITOIMINNOT (991) - tietosuojavaltuutetun toimiston työjärjestyksen uudistaminen - valmistautuminen virtuaalisen tunnistamisen ja kansalaisen asiointitilin voimaantuloon asiakaspalveluprosesseja kehittämällä - VALDA:n käyttöönottoon ja sähköiseen arkistointiin valmistautuminen - arvokeskustelu sekä toiminta-ajatuksen, vision ja strategian uudistaminen ottaen huomioon Lissabonin sopimus - asianhallintajärjestelmän jatkokehittäminen yhteistyössä OTTK:n kanssa - asiakirjapohjien muutokset ottaen huomioon myös tietoturvallisuusasetuksen mukaiset luokitteluvaihtoehdot - ruotsinkieliset käännökset keskeisistä asioista kuukausittain - TSV:n tehtävien kannalta riittävien it-työkalujen varmistaminen yhteistyössä OTTK:n kanssa - sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos: TSV:lle lukien tulevien laskutustehtävien organisointi - VTV:n huomautuksista aiheutuvat muutokset toimintatapoihin: 1. Tietosuojavaltuutetun toimisto laatii konsultaatiotapaamisissa antamistaan kannanotoista, neuvoista ja ohjeista kattavammin kirjalliset muistiot. Konsultointitapaamiset ja niihin liittyvä aineisto sekä kokousmuistiot kirjataan asianhallintajärjestelmään. 2. ehdotukset TSV:n ratkaisuvallan delegoimisen mahdollistaviksi lainsäädäntömuutoksiksi 3. kohdasta 2 ja SäVTSL:n voimaantulosta aiheutuvat työjärjestysmuutokset - OM:n henkilöstöstrategian täytäntöönpano - perehdytyspakettia uusille työntekijöille kehitetään helppokäyttöisemmäksi - korkeakouluharjoittelijat lisäresurssina rutiiniasioiden käsittelyssä ja puhelinneuvonnassa-> seniorien työpanoksen kohdentaminen linjaratkaisujen valmisteluun ja key account manager-työhön (ml. proaktiivinen oman sektorin ajankohtaisten ongelmien selvittäminen) - VMBaron tulosten edellyttämät kehittämishankkeet Tulostavoite: Kirjallisena vireille tulleet ja käsitellyt diarioidut asiat % Kirjallisena vireille tulleet ja käsitellyt ilmoitus asiat

8 Tarkastusoikeus- ja tiedonkorjaamisasiat, käsitellyt % Oikeudenloukkauksia koskevat lausuntopyynnöt/ kaikki lausuntopyynnöt (laskeva trendi) ,5 % ,9 % % Oma-aloitteiset vireillepanot/ kaikki ohjaus- ja toimenpidepyynnöt (nouseva trendi) ,5 % ,3 % % Kantelut/kaikki vireille tulleet asiat (laskeva trendi) % ,1 % % Ohjauspyynnöt/ kaikki vireille tulleet asiat (nouseva trendi) ,8 % ,1 % % Kaikkien asioiden keskimääräinen käsittelyaika/kk ,9 kk ,7 kk ,1 kk 2010 Vierailut 1 kk www-sivuilla (kävijämäärän kasvu %) Annettujen lausuntojen määrä (nouseva trendi) Maksullinen koulutustoiminta, tulot euroina Ratkaisujen yksikköhinnan aleneminen/ /ratkaisutoiminnassa käsitelty asia

9 Tietosuoja-lehden ja verkkolehden levikin kasvu, % Rekisteri- ja tietosuojaselosteiden määrän kasvu Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tulostavoite: Työhyvinvointi: työtyytyväisyysindeksi, asteikko , , , ,4 Työhyvinvointi: sairauspoissaolot, työpäivää/htv , , Osaaminen: koulutustasoindeksi , ,3 Osaaminen: koulutuspanostus, työpäivää , , Keskeiset toimenpiteet tulostavoitteiden saavuttamiseksi: työssä jaksamista tukeva työnjako ja johtaminen, työterveyspsykologin ja muiden työterveyshuollon palveluiden hyödyntäminen, joustavat työjärjestelyt, liikunnan tukeminen, kuntoutukseen ohjaaminen ja lounastuki 4. Tietosuojavaltuutetun toimiston voimavarat TP 2009 (arvio) Määrärahat TP 2007 TP 2008 Käytettävissä Palkat 548 Vuokrat Muut menot Nettoutettavat tulot Yhteensä (netto) TSV 2010 ehdotus TA TSV 2010 ehdotus Htv:t * TP 2007 TP 2008 Käytettävissä 2009 TP 2009 TSV 20,77 20,20 23,00 21,76 20,00 21,50

10 10 Tietosuojavaltuutetun toimistolle myönnetään vuodelle 2010 toimintamäärärahaa yhteensä euroa. Lisäksi TSV saa käyttöönsä SäVTSL:n valvontatehtävistä Tietosuojavaltuutetun toimiston maksullisista suoritteista annetun oikeusministeriön asetuksen (351/2009) nojalla mahdollisesti kertyvät maksutulot lukien ja vuodelta 2009 mahdollisesti siirtyvät määrärahat. SäVTSL:n valvontatehtävistä aiheutuvien resurssitarpeiden osalta tilannetta seurataan ja po. lainsäädännön aiheuttamiin resurssitarpeisiin palataan maaliskuusta 2010 lähtien kehysneuvotteluihin valmistautumisen ja mahdollisesti tarvittavien lisäbudjettiesitysten osalta. 5. Raportointi Oikeusministeriö ja tietosuojavaltuutetun toimisto jatkavat vuonna 2009 käynnistettyä kehittämistyötä, jolla pyritään tietosuoja-asioiden kasvavan merkityksen esiin tuomiseen yhteiskunnassa ja toimiston rahoitusaseman parantamiseen tehtävien vaatimalle tasolle. Tulostavoitteiden toteutumisesta ja voimavarojen käytöstä raportoidaan ja toimintakertomuksessa vuodelta 2010 viimeistään Tietosuojavaltuutetun toimiston tulee viipymättä ilmoittaa oikeusministeriölle, mikäli tulostavoitteiden toteutumisessa on merkittäviä ongelmia. Hallintojohtaja Olli Muttilainen Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio Liite 1 Lakisääteiset tehtävät voimassaolevassa lainsäädännössä Tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annettu laki (389/1994) 5 Henkilötietolaki (523/1999) 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45 ja 46 Vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annettu laki (617/2009) 16 2, 42 3 mom, 44, 46 6 mom. Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettu laki (661/2009) 55, 58, 59 ja 60 Luottotietolaki (527/ 2007) 30 3 mom., 32 2 mom., 33, 34, 35, 38, 41 ja 43 Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain (503/2009) 23 :n 5 mom. ja 36 Hallinnon tietotekniikkakeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (810/2007) 2 Ulosottokaari (705/2007) 28 2 mom. Sähköisistä allekirjoituksista annettu laki (14/2003) 22 :n 4 mom., 42,

11 Yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004) 13 i, 32, 33, 34, 34 a 1 mom., 43 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettu laki (159/2007) 20 :n 2 mom. Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tietohallinnon neuvottelukunnasta annettu valtioneuvoston asetus (683/2007) 2 :n 1 mom. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta annettu laki (409/2001) 3 Henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettu laki (761/2003) 8 :n 2 mom., 41 a :n 3 mom., 45 :n 2 mom., 46 ja 47 1 mom. Henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annettu laki (579/2005) 5 :n 3 mom. Rikoslaki (30/1889) 38 luvun 10 :n 3 mom. Tartuntatautilaki (583/1986) 23 b 5 mom. Lääkelaki (395/1987) 30 :n 4 mom. Terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä annetun lain (556/1989) 4 :n 1 mom. Hätäkeskuslaki (157/2000) 8 :n 2 mom. Sähköisestä lääkemääräyksestä annettu laki (61/2007) 24 :n 2 mom. Henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annettu laki (422/2002) 22 :n 2 mom. Turvallisuusselvityksistä annettu laki (177/2002) 24 :n 3 mom. Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen sekä siihen liittyvän Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaa koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain osittaisesta voimaantulosta annettu asetus (693/1998) 3 Yksilöiden suojelua henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta annettu asetus (270/1992) 2 Telemarkkina-asetus (424/1997) 10 :n 2 mom. Poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa annettu laki (1251/1995) 16 2 mom. ja 22 4 mom. Tullilaki (1466/1994) 21, 22,

12 12 Suomen perustuslaki ja Lissabonin sopimus Yksityiselämän suoja ja henkilötietojen suoja ovat osa suomalaista ja eurooppalaista perusoikeusjärjestelmää (kts. Perustuslaki 10 ja Lissabonin sopimuksen artiklat 7 ja 8). Suomen perustuslaki (731/1999) 10 : Yksityiselämän suoja Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton. Lailla voidaan säätää perusoikeuksien turvaamiseksi tai rikosten selvittämiseksi välttämättömistä kotirauhan piiriin ulottuvista toimenpiteistä. Lailla voidaan säätää lisäksi välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka kotirauhaa vaarantavien rikosten tutkinnassa, oikeudenkäynnissä ja turvallisuustarkastuksessa sekä vapaudenmenetyksen aikana. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (599/2008) 1 :n mukaan Lissabonissa 13 päivänä joulukuuta 2007 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut. Lain 2 :n mukaan tämän lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. Tasavallan presidentin asetus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (947/2009) on tullut voimaan artikla Yksityis- ja perhe-elämän kunnioittaminen Jokaisella on oikeus siihen, että hänen yksityis- ja perhe-elämäänsä, kotiaan sekä viestejään kunnioitetaan. 8 artikla Henkilötietojen suoja 1. Jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan. 2. Tietojen käsittelyn on oltava asianmukaista ja sen on tapahduttava tiettyä tarkoitusta varten ja asianomaisen henkilön suostumuksella tai muun laissa säädetyn oikeuttavan perusteen nojalla. Jokaisella on oikeus tutustua niihin tietoihin, joita hänestä on kerätty, ja saada ne oikaistuksi. 3. Riippumaton viranomainen valvoo näiden sääntöjen noudattamista.

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 006..007 SISÄLTÖ. JOHDON KATSAUS/LEDNINGENS ÖVERSIKT. TIETOSUOJAVALTUUTETUN TEHTÄVÄT JA RESURSSIT VUONNA 006 7. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS JA TULOKSELLISUUS

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Annettu Nro 26.8.2011 SMDnro/2011/700 Voimassaoloaika 1.9.2011-31.8.2016 Säädösperusta Suomen perustuslaki 2, 68 (731/1999) Sisäasiainministeriön työjärjestys 70 Kumoaa SM:n ohje SM-2006-01324/Tu-42

Lisätiedot

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hallintolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan hallintolakiin lisättäväksi uusi hallintokantelua koskeva luku, joka sisältäisi

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi todistajansuojeluohjelmasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki todistajansuojeluohjelmasta.

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA

VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLTÖ 1. Yleistä...... 3 2. Valokuva henkilötietona ja osana henkilörekisteriä...3

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

IHMISTIETEELLISTEN TUTKIMUSAINEISTOJEN JATKOKÄYTTÖ JA TIETOSUOJA

IHMISTIETEELLISTEN TUTKIMUSAINEISTOJEN JATKOKÄYTTÖ JA TIETOSUOJA IHMISTIETEELLISTEN TUTKIMUSAINEISTOJEN JATKOKÄYTTÖ JA TIETOSUOJA H E L S I N G F O R S U N I V E R S I T E T J U R I D I S K A FA K U LT E T E N Toimittaneet Antti Ketola ja Raimo Lahti H e l s i n g i

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLTÖ I Johdanto.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 4.7.2013 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tavoitteena on koota eräiden

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 DM 902276 1 (16) JULKINEN Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel Fax

Lisätiedot

Puolustusministeriön strategisen suunnittelun käsikirja

Puolustusministeriön strategisen suunnittelun käsikirja Puolustusministeriön strategisen suunnittelun käsikirja Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Kannen kuva: Puolustusvoimat Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö Paino: Kirjapaino

Lisätiedot

Tärkein tekijä on ihminen

Tärkein tekijä on ihminen Tärkein tekijä on ihminen henkilöstöturvallisuus osana tietoturvallisuutta Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2008 VAHTI Tärkein tekijä on ihminen henkilöstöturvallisuus osana tietoturvallisuutta

Lisätiedot

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta R AKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta Hannu Pirkola RAKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ RAKENNERAHASTOT ohjelmien

Lisätiedot

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan.

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan. Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat sosiaalipalvelut kuva: morquefile.com Sosiaalihuollon kontekstia. Käsitemalli käsitemalli kuvaa koostuu sosiaalipalvelujen kahdesta eri esitystavasta, kokonaisuutta jotka

Lisätiedot

Kansallinen ihmiskaupparaportoija. Kertomus 2010 Ihmiskauppa ja siihen liittyvät ilmiöt sekä ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutuminen Suomessa

Kansallinen ihmiskaupparaportoija. Kertomus 2010 Ihmiskauppa ja siihen liittyvät ilmiöt sekä ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutuminen Suomessa K 17/2010 vp Kansallinen ihmiskaupparaportoija Kansallinen ihmiskaupparaportoija Kertomus 2010 Ihmiskauppa ja siihen liittyvät ilmiöt sekä ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutuminen Suomessa Julkaisusarja

Lisätiedot

Suomen kyberturvallisuusstrategia

Suomen kyberturvallisuusstrategia Suomen kyberturvallisuusstrategia Valtioneuvoston periaatepäätös 24.1.2013 1 Sisällys 1. Johdanto...1 2. Kyberturvallisuuden visio...3 3. Kyberturvallisuuden johtaminen ja kansallinen koordinaatio...4

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta Esityksellä muutettaisiin Suomen metsäkeskuksesta

Lisätiedot