EUROOPAN PARLAMENTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN PARLAMENTTI"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 A6-0407/ ***I MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rehun markkinoille saattamisesta ja käytöstä (KOM(2008)0124 C6-0128/ /0050(COD)) Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta Esittelijä: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf RR\ doc PE v02-00

2 PR_COD_1am Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit * Kuulemismenettely yksinkertainen enemmistö **I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) yksinkertainen enemmistö **II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely) yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai tarkistamiseksi *** Hyväksyntämenettely parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa tarkoitettuja tapauksia ***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) yksinkertainen enemmistö ***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely) yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai tarkistamiseksi ***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely) yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi (Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.) Tarkistukset säädösehdotukseen Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt. PE v /53 RR\ doc

3 SISÄLTÖ Sivu LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI.5 PERUSTELU...49 ASIAN KÄSITTELY...53 RR\ doc 3/53 PE v02-00

4 PE v /53 RR\ doc

5 LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rehun markkinoille saattamisesta ja käytöstä (KOM(2008)0124 C6-0128/ /0050(COD)) (Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely) Euroopan parlamentti, joka ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0124), ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan, 37 artiklan sekä 152 artiklan 4 kohdan b alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0128/2008), ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan, ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön (A6-0407/2008), 1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna; 2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella; 3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle. 1 Johdanto-osan 17 kappale (17) BSE- ja dioksiinikriisien jälkeen vuonna 2002 otettiin käyttöön velvollisuus ilmoittaa kaikkien rehuseoksiin lisättyjen rehuaineiden painoprosentti. Samaan aikaan elintarvike- ja rehuturvallisuus on parantunut merkittävästi asetusten (EY) N:o 178/2002 ja (EY) N:o 183/2005 sekä niitä koskevien täytäntöönpanotoimenpiteiden ansiosta. Näitä toimenpiteitä ovat keskittyminen (17) BSE- ja dioksiinikriisien jälkeen vuonna 2002 otettiin Euroopan parlamentin aloitteesta käyttöön velvollisuus ilmoittaa kaikkien rehuseoksiin lisättyjen rehuaineiden painoprosentti. Samaan aikaan elintarvikeja rehuturvallisuus on parantunut merkittävästi asetusten (EY) N:o 178/2002 ja (EY) N:o 183/2005 sekä niitä koskevien täytäntöönpanotoimenpiteiden ansiosta. RR\ doc 5/53 PE v02-00

6 rehu- ja elintarvikealan toimijoiden vastuuseen, parannettu jäljitettävyysjärjestelmä, HACCPperiaatteen soveltaminen rehuyrityksissä sekä hyvän hygieniakäytännön ohjeisto rehuyrityksiä varten. Tästä myönteisestä kehityksestä on saatu näyttöä elintarvikkeita ja rehuja koskevaan nopeaan tietojenvaihtojärjestelmään tehdyistä ilmoituksista, ja sen perusteella olisi poistettava velvollisuus ilmoittaa kaikkien rehuseoksiin sekoitettujen rehuaineiden painoprosentti. Tarkat prosenttiluvut voitaisiin ilmoittaa vapaaehtoisesti. Näitä toimenpiteitä ovat keskittyminen rehu- ja elintarvikealan toimijoiden vastuuseen, parannettu jäljitettävyysjärjestelmä, HACCPperiaatteen soveltaminen rehuyrityksissä sekä hyvän hygieniakäytännön ohjeisto rehuyrityksiä varten. Tästä myönteisestä kehityksestä on saatu näyttöä elintarvikkeita ja rehuja koskevaan nopeaan tietojenvaihtojärjestelmään tehdyistä ilmoituksista, ja sen perusteella olisi poistettava velvollisuus ilmoittaa kaikkien rehuseoksiin sekoitettujen rehuaineiden painoprosentti. Tarkat prosenttiluvut voidaan ilmoittaa vapaaehtoisesti, mutta niiden on oltava viranomaisten tiedossa ja pyydettäessä myös asiasta kiinnostuneiden kuluttajien saatavilla. Rehuaineiden avoin ilmoittaminen on taattava siten, että tietojen saatavuus varmistetaan, vaikka niiden ilmoittaminen etiketissä on vapaaehtoista. 2 Johdanto-osan 19 kappale (19) Tietyillä aloilla, joilla tuottajalla ei ole velvollisuutta merkitä tietoja, asiakkaalla olisi oltava mahdollisuus pyytää lisätietoja. Rehuseokseen sisältyvien rehuaineiden ilmoittaminen alenevassa painojärjestyksessä antaa joka tapauksessa hyödyllistä tietoa koostumuksesta. Kun otetaan huomioon yhteisön lainsäädännön viimeaikainen kehitys, joka takaa paremman turvallisuuden erityisesti HACCP-periaatteen, jäljitettävyyden, tiukkojen hygieniasääntöjen ja hyvää (19) Tietyillä aloilla, joilla tuottajalla ei ole velvollisuutta merkitä tietoja, asiakkaalla olisi oltava mahdollisuus pyytää lisätietoja. On suojeltava valmistajien teollis- ja tekijänoikeuksia; siten olisi sallittava +/- 15 prosentin marginaali ilmoitetusta arvosta. Rehuseokseen sisältyvien rehuaineiden ilmoittaminen alenevassa painojärjestyksessä antaa joka tapauksessa hyödyllistä tietoa koostumuksesta. PE v /53 RR\ doc

7 hygieniakäytäntöä koskevan yhteisön ohjeiston kehittämisen myötä, valmistajalle olisi annettava mahdollisuus kieltäytyä mainitusta pyynnöstä, jos tämä katsoo pyydettyjen tietojen antamisen loukkaavan teollis- ja tekijänoikeuksiaan. Tämä ei heikentäisi elintarvike- ja rehuturvallisuutta, sillä toimivaltaisilla viranomaisilla on aina oikeus saada tietoonsa kaikkien rehuaineiden täsmälliset painoprosentit. Rehuseosten määrälliseen koostumukseen sovellettava +/- 15 prosentin toleranssi vastaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen antamaa rehuseosten merkintöjä koskevaa tuomiota, ja sillä otetaan riittävästi huomioon valmistajien edut. Asetusehdotuksessa kaavailtu tietojen antamisesta kieltäytymistä kaupalliseen arkaluonteisuuteen tai teollis- ja tekijänoikeuksiin vedoten koskeva oikeus tekisi kuitenkin tästä säännöksestä tarkoituksettoman. 3 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Kun ihmisravinnoksi soveltuvien eläinten teurasjätteistä peräisin olevaa, asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisesti luokkaan 3 kuuluvaa lihaluujauhoa voidaan käyttää tiettyjen, asetuksessa (EY) N:o 1774/2002 ja asetuksessa (EY) N:o 999/2001 vahvistettujen edellytysten mukaisesti muille kuin märehtijöille tarkoitettuna rehuaineena, on varmistettava, että rehuseoksissa käytettävä lihaluujauho merkitään yksiselitteisesti. Komissio on ilmoittanut asetuksen (EY) N:o 999/2001 muuttamisesta, joka saattaisi johtaa siihen, että luokkaan 3 kuuluvaa lihaluujauhoa voitaisiin käyttää tietyissä muille kuin märehtijöille tarkoitetuissa rehuissa. Tällaisissa tapauksissa on varmistettava, että RR\ doc 7/53 PE v02-00

8 rehuseoksissa oleva lihaluujauho merkitään selvästi sen ohella, että käytetyt rehuaineet luetteloidaan 17 artiklan mukaisesti. 4 Johdanto-osan 20 kappale (20) Haitallisista aineista eläinten rehuissa 7 päivänä toukokuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/32/EY ei anneta sääntöjä liian suuria määriä haitallista ainetta sisältävien rehujen merkitsemisestä. Näin ollen asiasta olisi annettava riittävät säännökset. (20) Haitallisista aineista eläinten rehuissa 7 päivänä toukokuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/32/EY ei anneta sääntöjä liian suuria määriä haitallista ainetta sisältävien rehujen merkitsemisestä. Näin ollen asiasta olisi annettava riittävät säännökset, joilla varmistetaan direktiivin 2002/32/EY 5 artiklan mukaisen laimentamiskiellon noudattaminen ja estetään detoksikaatioon tai loppukäsittelyyn lähetettyjen erien päätyminen markkinoille. Pilaantunut rehu ei saa päätyä ravintoketjuun. 5 Johdanto-osan 25 kappale (25) Nykyisillä pakkausmerkinnöillä tuetaan kilpailuun perustuvaa markkinaympäristöä, jossa aktiiviset, tehokkaat ja innovatiiviset toimijat voivat käyttää merkintöjä hyvin hyödykseen tuotteidensa myynnissä. Sekä karjan rehun kauppaan liittyvissä yritysten välisissä suhteissa että lemmikkieläinten ruuan (25) Nykyisillä pakkausmerkinnöillä tuetaan kilpailuun perustuvaa markkinaympäristöä, jossa aktiiviset, tehokkaat ja innovatiiviset toimijat voivat käyttää merkintöjä hyvin hyödykseen tuotteidensa myynnissä. Sekä karjan rehun kauppaan liittyvissä yritysten välisissä suhteissa että lemmikkieläinten ruuan PE v /53 RR\ doc

9 valmistajien ja ostajien välisissä suhteissa voitaisiin saavuttaa nykyisille pakkausmerkinnöille asetetut tavoitteet antamalla kyseisiä kahta alaa koskevat hyvän merkitsemisen ohjeet. Ohjeissa voitaisiin selventää vapaaehtoisia merkintöjä koskevia säännöksiä. valmistajien ja ostajien välisissä suhteissa voitaisiin saavuttaa nykyisille pakkausmerkinnöille asetetut tavoitteet antamalla kyseisiä kahta alaa koskevat hyvän merkitsemisen ohjeet. Ohjeet ovat tarkoituksenmukainen väline, joka auttaa yrityksiä noudattamaan rehujen merkintöjä koskevia säännöksiä. Olisi korostettava, että suuntaviivat ja ohjeet edistävät säännösten täytäntöönpanoa. Niiden avulla voidaan helpottaa lainsäädännössä suodun liikkumavaran tulkintaa, mutta ne eivät ole joustamiseen tähtäävä väline. 6 2 artikla 2 kohta a alakohta a) direktiivi 90/167/ETY; a) direktiivi 90/167/ETY; lääkkeitä sisältävien rehujen valmistusta, markkinoille saattamista ja käyttöä koskevista vaatimuksista yhteisössä; Selvennys. 7 2 artikla 2 kohta b alakohta b) direktiivi 2002/32/EY; b) direktiivi 2002/32/EY; haitallisista aineista eläinten rehuissa; RR\ doc 9/53 PE v02-00

10 Selvennys. 8 2 artikla 2 kohta f a alakohta (uusi) f a) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1831/2003 annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista; Tätä asetusta olisi sovellettava rajoittamatta eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista annetun asetuksen N:o 1831/2003 soveltamista. Tällä asetuksella luotavat edellytykset eivät etenkään saa haitata kyseisellä asetuksella luotuja, lisäaineiden markkinoille saattamista koskevia erityisedellytyksiä tai aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta. 9 2 artikla 2 kohta f b alakohta (uusi) f b) neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä 1. 1 EUVL L 189, , s. 1. Tässä asetuksessa olevat rehujen markkinoille saattamista koskevat säännökset eivät saa olla ristiriidassa muiden, lisäaineiden markkinoille saattamista koskevien säädösten kanssa eivätkä ne saa aiheuttaa epävarmuutta niissä olevien säännösten suhteen. PE v /53 RR\ doc

11 10 2 artikla 3 kohta 3. Tätä asetusta ei sovelleta veteen riippumatta siitä, onko kyseessä eläinten juoma vesi vai rehuun tarkoituksellisesti lisätty vesi. 3. Tätä asetusta ei sovelleta veteen riippumatta siitä, onko kyseessä eläinten juoma vesi vai rehuun tarkoituksellisesti lisätty vesi. Sitä sovelletaan kuitenkin rehuihin, jotka on tarkoitettu annettaviksi veden kera. Vaikka asetusta ei sovelleta veteen, useat rehut annetaan eläimille veden kera. Kyseessä on kiistatta rehujen käyttö, joka olisi ehdottomasti sisällytettävä käsiteltävänä olevan asetuksen soveltamisalaan artikla 2 kohta -a alakohta (uusi) -a) 'eläinten ruokkiminen suun kautta': rehujen toimittaminen suitse eläimen mahaan ja suolistoon sen ravintotarpeiden tyydyttämiseksi ja/tai terveen eläimen tuottavuuden säilyttämiseksi; Nykyaikainen eläintenkasvatus ei rajoitu siihen, että eläimille annettaisiin vain perinteisiä rehuja, vaan siihen kuuluu myös erilaisten ravinteiden passiivinen ja aktiivinen käyttö eläimen optimaalisen fyysisen tilan ja terveydentilan edistämiseksi. Eläinten ruokkiminen suun kautta kattaa nämä eri menetelmät, joten se kuuluu asetuksen soveltamisalaan. RR\ doc 11/53 PE v02-00

12 12 3 artikla 2 kohta f alakohta f) rehuseos : rehuaineiden seos, joka on tarkoitettu eläinten ruokintaan täysrehuna tai täydennysrehuna ja riippumatta siitä, sisältääkö se lisäaineita; f) rehuseos : vähintään kahdesta rehuaineesta koostuva seos, joka on tarkoitettu eläinten ruokintaan täysrehuna tai täydennysrehuna ja riippumatta siitä, sisältääkö se lisäaineita; 13 3 artikla 2 kohta g alakohta g) täysrehu : rehuseos, joka koostumuksensa puolesta on riittävä päiväannokseksi; g) täysrehu : rehuseos, joka koostumuksensa puolesta on riittävä päiväannokseksi, sellaisena kuin se on määritettynä eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 1 2 artiklan 2 kohdan f alakohdassa; 1 EUVL L 268, , s. 29. Määritelmää olisi muutettava, jotta varmistetaan, että kaikki rehun ravintoarvoon liittyvät ainesosat mainitaan. Tämä voidaan tehdä viittaamalla "päiväannoksen" olemassa olevaan määritelmään, joka on annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/ artiklan 2 kohdan f alakohdassa, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista: "päiväannoksella" tarkoitetaan kosteuspitoisuudeltaan 12 prosenttia olevan rehun kokonaismäärää, jonka kunkin eläinlajin tietyn ikäinen ja tiettyä tarkoitusta varten kasvatettu yksilö tarvitsee keskimäärin tyydyttääkseen koko päivittäisen ravinnontarpeensa. PE v /53 RR\ doc

13 14 3 artikla 2 kohta h alakohta h) täydennysrehu : rehuseos, joka sisältää vähintään yhtä sellaista rehuainetta, jossa on korkeita pitoisuuksia tiettyjä ravintoaineita, mutta joka koostumuksensa puolesta on riittävä päiväannokseksi vain, jos sitä käytetään yhdessä muiden rehujen kanssa; h) täydennysrehu : rehuseos, jossa on korkeita pitoisuuksia tiettyjä ravintoaineita, mutta joka koostumuksensa puolesta on riittävä päiväannokseksi vain, jos sitä käytetään yhdessä muiden rehujen kanssa; Koska "rehuseos" on määritelty "rehuaineiden seokseksi", ei rehuseokseksi määriteltävässä täydennysrehussa voi olla ainoastaan yhtä rehuainetta artikla 2 kohta h a alakohta (uusi) h a) 'lisärehu': rehu, jossa on seoksena lisäaineita mistä tahansa luokasta lukuun ottamatta asetuksen (EY) N:o 183/2005 liitteessä IV olevaan 3 lukuun kuuluvia lisäaineita; siihen voi olla lisäksi sekoitettuna rehuaineita, mutta koostumuksensa puolesta se ei riitä päiväannokseksi; lisärehun tarkoituksena on eläimen tilapäisen, lisääntyneen tai erityisen ravintotarpeen tyydyttäminen; lisärehu annetaan päiväannoksen kera, siitä erillään taikka veden kera; RR\ doc 13/53 PE v02-00

14 16 3 artikla 2 kohta k alakohta k) kantaja-aine : aine, jota käytetään rehun lisäaineen liuottamiseen, laimentamiseen, sekoittamiseen tai muuhun fysikaaliseen muuttamiseen sen käsittelyn, annostelun tai käytön helpottamiseksi muuttamatta sen teknologista vaikutusta ja jolla ei itsessään ole teknologista vaikutusta; k) kantaja-aine : aine, jota käytetään rehun lisäaineen liuottamiseen, laimentamiseen, sekoittamiseen tai muuhun fysikaaliseen muuttamiseen sen käsittelyn, annostelun tai käytön helpottamiseksi; yksinkertaistaa tekstiä ja sen avulla vältetään tulkintavirheet artikla 2 kohta o alakohta o) erä : yksittäisessä laitoksessa samoja tuotanto-olosuhteita käyttäen tuotettu tuotannon määrä tai useita tällaisia määriä, jos ne on tuotettu yhtäjaksoisesti ja yhteisvarastoitu. Erä koostuu tunnistettavissa olevasta rehumäärästä ja määritetään siten, että sillä on yhteisiä ominaisuuksia kuten alkuperä, lajike, pakkaustapa, pakkaaja, lähettäjä tai pakkausmerkinnät; o) erä : tunnistettavissa oleva rehumäärä, jolla on yhteisiä ominaisuuksia kuten alkuperä, lajike, pakkaustapa, pakkaaja, lähettäjä tai pakkausmerkinnät; PE v /53 RR\ doc

15 18 3 artikla 2 kohta p alakohta p) pakkausmerkinnät : rehuun liittyvät ja siihen viittaavat tai sen mukana olevat maininnat, tiedot, tavaramerkit, tuotenimet, kuvat tai tunnukset kyseisen rehun pakkauksessa, säiliössä, tiedotteessa, etiketissä, asiakirjassa, vyötteessä tai kauluksessa taikka internetissä; p) pakkausmerkinnät : rehuun viittaavat maininnat, tiedot, tavaramerkit, tuotenimet, kuvat tai tunnukset, jotka on esitetty kyseisen rehun pakkauksessa, asiakirjassa, säiliössä, tiedotteessa, etiketissä, vyötteessä tai kauluksessa taikka internetissä; Ehdotettu merkinnän määritelmä voisi johtaa tahattomasti liian laajaan merkintävelvoitteeseen, joka ei vastaisi enää merkinnän varsinaista tarkoitusta (kuluttajan valinnan mahdollistavien tietojen antaminen tuotteesta) artikla 2 kohta q alakohta q) etiketti : mikä tahansa rehun säiliöön kirjoitettu, painettu, kaavaimella tehty, leimattu, kohokuvioitu, kuvioitu tai liitetty lappu, merkki, kuva tai muu kuvaus; q) etiketti : mikä tahansa rehun säiliöön kirjoitettu, painettu, kaavaimella tehty, leimattu, kohokuvioitu, kuvioitu tai liitetty lappu, merkki, kuva tai muu kuvaus taikka mikä tahansa muu kyseiseen rehuun viittaava tai sen mukana oleva tiedote; Asetuksessa annettavassa etiketin käsitteessä otetaan huomioon, että rehupakkauksen etiketissä on vain osa niistä tiedoista, jotka toimittajat antavat asiakkaille. Tiedonkulun parantamiseksi ja merkintää lukevan kohdennetuksi tiedottamiseksi tarvitaan muita tapoja. Etiketin määritelmä on saatettava yhdenmukaiseksi merkinnän määritelmän kanssa. RR\ doc 15/53 PE v02-00

16 20 3 artikla 2 kohta r a alakohta (uusi) r a) 'ensimmäinen markkinoille saattaminen': rehun saattaminen markkinoille ensimmäisen kerran sen valmistuksen tai maahantuonnin jälkeen; Ensimmäinen markkinoille saattaminen: Tämä periaate kirjattiin alunperin lisäaineita koskevaan asetukseen N:o 1831/2003, ja se on osoittautunut tehokkaaksi rehu- ja eläintuotannon keskinäisen verkoston vastuukysymyksiä ja lakisääteisiä velvollisuuksia käsiteltäessä. Määritelmä on sisällytettävä tekstiin, jotta rehualan yrittäjien vastuualat voidaan määrittää selvästi artikla 2 kohta a alakohta a) se on virheetöntä, aitoa, käyttökelpoista ja kauppalaatuista; ( ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) ( ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) 22 5 artikla 2 kohta 2. Rehun valmistajien on asetettava virallisen valvonnan suorittamisesta vastaavien viranomaisten saataville kaikki markkinoille saattamansa rehun 2. Ensimmäisestä markkinoille saattamisesta vastaavan henkilön on asetettava virallisen valvonnan suorittamisesta vastaavien viranomaisten PE v /53 RR\ doc

17 koostumusta tai väitettyjä ominaisuuksia koskevat tiedot, joiden perusteella voidaan tarkastaa pakkausmerkintöjen sisältämien tietojen oikeellisuus. saataville kaikki markkinoille saattamansa rehun koostumusta tai väitettyjä ominaisuuksia koskevat tiedot, joiden perusteella voidaan tarkastaa pakkausmerkintöjen sisältämien tietojen oikeellisuus. Tässä on osuvampaa käyttää markkinoille saattamista eikä pelkästään rehun valmistajia, sillä asetuksen (EY) N:o 178/ , 18 ja 20 artiklan säännösten täytäntöönpanosta ei vastaa rehun valmistaja vaan maahantuoja artikla 2 a kohta (uusi) ta 11 muutettiin valiokunnassa käytyjen keskustelujen jälkeen. 2 a. Toimivaltaiset viranomaiset voivat toimittaa edelleen 2 kohdan mukaisesti annetut tiedot kuluttajille, jos ne katsovat valmistajien ja kuluttajien perusteltuja etuja harkittuaan, että tietojen edelleen toimittaminen on perusteltua. Viranomaiset voivat tarvittaessa edellyttää salassapitolupauksen allekirjoittamista tietojen edelleen toimittamisen ehtona. Rehuaineita koskeva avoin ilmoitus on taattava siten, että tiedot ovat perustelluissa tapauksissa saatavilla, vaikka niiden ilmoittaminen etiketissä on vapaaehtoista. RR\ doc 17/53 PE v02-00

18 24 6 artikla otsikko Kieltäminen Kielletyt aineet 25 6 artikla 2 kohta 1 alakohta 2. Komissio vahvistaa luettelon aineista, joiden markkinoille saattaminen tai käyttö eläinten ruokintaan on kielletty, ottaen huomioon etenkin tieteellisen näytön, teknologian kehityksen, elintarvikkeita ja rehuja koskevaan nopeaan tietojenvaihtojärjestelmään tehdyt ilmoitukset sekä asetuksen (EY) N:o 882/2004 mukaisen virallisen valvonnan tulokset. 2. Komissio vahvistaa liitteessä II a olevan luettelon aineista, joiden markkinoille saattaminen tai käyttö eläinten ruokintaan on kielletty, ottaen huomioon etenkin tieteellisen näytön, teknologian kehityksen, elintarvikkeita ja rehuja koskevaan nopeaan tietojenvaihtojärjestelmään tehdyt ilmoitukset sekä asetuksen (EY) N:o 882/2004 mukaisen virallisen valvonnan tulokset. Kiellettyjen aineiden luettelo on julkaistava käyttökelpoisten aineiden luettelon tapaan asetuksen liitteessä eikä erillisenä tekstinä (nykyisin päätös 2004/217) artikla 2 kohta 2 a alakohta (uusi) Jos kyse on erittäin kiireellisestä tapauksesta, komissio voi käyttää 29 artiklan 4 a kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä kuluttajansuojan korkean tason varmistamiseksi. PE v /53 RR\ doc

19 Komission olisi kuluttajansuojan vuoksi voitava langettaa välittömästi kielto tietyille rehuissa oleville aineille. Tällaisissa tapauksissa olisi sovellettava kiireellistä menettelyä artikla Komissio voi 29 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen antaa ohjeita, joilla selvennetään rehuaineiden, rehun lisäaineiden ja eläinlääkkeiden välistä eroa. Komissio voi 29 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen antaa ohjeita, joilla selvennetään rehuaineiden, rehun lisäaineiden ja eläinlääkkeiden välistä eroa. Koska soveltamisalan täsmentäminen on laajakantoisia ja sen tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia muun muassa täydentämällä niitä, siitä olisi päätettävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen artikla Rajoittamatta käyttöedellytyksiä, joista säädetään kunkin rehun lisäaineen hyväksymisestä annetussa asetuksessa, täydennysrehu saa sisältää siihen sekoitettuja lisäaineita enintään 100- kertaisen määrän ja kokkidiostaattien ja histomonostaattien tapauksessa viisinkertaisen määrän verrattuna lisäaineen vahvistettuun enimmäispitoisuuteen täysrehussa. Rajoittamatta käyttöedellytyksiä, joista säädetään kunkin rehun lisäaineen hyväksymisestä annetussa asetuksessa, täydennysrehu, kuten kivennäisaineita sisältävä nuoluämpäri, saa sisältää siihen sekoitettuja lisäaineita enintään 100- kertaisen määrän ja kokkidiostaattien ja histomonostaattien tapauksessa viisinkertaisen määrän verrattuna lisäaineen vahvistettuun enimmäispitoisuuteen täysrehussa. RR\ doc 19/53 PE v02-00

20 29 10 artikla 4 kohta 4. Jos komissiolla on käytettävissä olevan tieteellisen ja teknisen tiedon perustella syytä uskoa, että tietyn rehun käyttö ei ehkä täytä aiottua erityistä ravitsemuksellista tarkoitusta tai että se saattaa vaikuttaa haitallisesti eläinten terveyteen, ihmisten terveyteen, ympäristöön tai eläinten hyvinvointiin, komissio lähettää asiakirja-aineiston ja arviointipyynnön Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä viranomainen, kolmen kuukauden kuluessa. Viranomainen antaa lausunnon kuuden kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Tätä määräaikaa pidennetään, jos viranomainen pyytää hakijalta lisätietoja. 4. Jos 29 artiklassa määritetyllä komitealla on käytettävissä olevan tieteellisen ja teknisen tiedon perustella syytä uskoa, että tietyn rehun käyttö ei ehkä täytä aiottua erityistä ravitsemuksellista tarkoitusta tai että se saattaa vaikuttaa haitallisesti eläinten terveyteen, ihmisten terveyteen, ympäristöön tai eläinten hyvinvointiin, komissio lähettää 29 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun sääntelymenettelyn mukaisesti asiakirja-aineiston ja arviointipyynnön Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä viranomainen, kolmen kuukauden kuluessa. Viranomainen antaa lausunnon kuuden kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Tätä määräaikaa pidennetään, jos viranomainen pyytää hakijalta lisätietoja. Esittelijän tarkistuksella 16 pyritään siihen, että kullakin jäsenvaltiolla on oikeus lähettää asiakirja-aineistoa tietystä ravitsemustarkoituksesta. EU:n laajuisen yhdenmukaistamisen ja sen varmistamiseksi, että kaikki jäsenvaltiot osallistuvat vuoropuheluun ennen kuin Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen käsittelee aineistoa, jäsenvaltioiden olisi voitava antaa suositus asian jättämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen käsiteltäväksi. Lopullinen päätös asian jättämisestä kuulukoon kuitenkin elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevälle pysyvälle komitealle. PE v /53 RR\ doc

21 30 11 artikla 3 kohta 3. Kun rehua tarjotaan myyntiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 97/7/EY tarkoitetuilla etäviestintävälineillä, tässä asetuksessa vaadittujen pakollisten merkintätietojen on oltava nähtävissä etäkauppaan liittyvässä aineistossa. 3. Kun rehua tarjotaan myyntiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 97/7/EY tarkoitetuilla etäviestintävälineillä, tässä asetuksessa vaadittujen pakollisten merkintätietojen on oltava nähtävissä etäkauppaan liittyvässä tietoaineistossa tai niiden on oltava saatavilla muussa soveltuvassa välineessä. Jäljempänä 15 artiklan d, e ja f alakohdassa ja 17 artiklan d ja e alakohdassa tarkoitetut tiedot ovat joka tapauksessa sitovia vasta rehun toimittamisen jälkeen. Kun kyse on etäkaupan erityistilanteesta, rehu myydään useimmiten ennen valmistusta, mikä merkitsee, etteivät kaikki merkintätiedot ole saatavilla tilaushetkellä. Tämä koskee erityisesti erän numeroa, nettomäärää ja vähimmäissäilytysaikaa. Lisäksi on mahdotonta ilmoittaa tarkkaa koostumusta sitovan tilauksen tai oston hetkellä, sillä rehuseoksia optimoidaan jatkuvasti, joten niiden koostumus säännöllisesti artikla 1 kohta 1. Rehun valmistaja vastaa merkintätiedoista ja varmistaa niiden esittämisen ja sisällön paikkansapitävyyden. 1. Ensimmäisestä markkinoille saattamisesta vastaava henkilö vastaa merkintätiedoista ja varmistaa niiden esittämisen ja sisällön paikkansapitävyyden. Ensimmäisen markkinoille saattamisen periaate on tässä soveltuvampi, koska se pätee myös RR\ doc 21/53 PE v02-00

22 maahantuotuihin rehuihin, joista on elintarvikkeita koskevan perusasetuksen (asetus (EY) N:o 178/2002) 17, 18 ja 20 artiklan nojalla vastuussa maahantuoja eikä valmistaja artikla 5 kohta 5. Rehualan toimijan on varmistettava hallinnassaan olevassa yrityksessä, että pakolliset merkintätiedot voidaan siirtää läpi koko elintarvikeketjun niin, että lopullinen käyttäjä saa tiedot tämän asetuksen mukaisesti. 5. Rehualan toimijan on varmistettava hallinnassaan olevassa yrityksessä, että pakolliset merkintätiedot siirretään läpi koko elintarvikeketjun niin, että lopullinen käyttäjä saa tiedot tämän asetuksen mukaisesti. Tietojen siirtyminen elintarvikeketjussa on eräs asetuksen (EY) N:o 178/2002 mukaisen jäljitettävyyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden pääedellytyksistä artikla 1 kohta b alakohta (b) pakkausmerkinnöistä vastuussa oleva henkilö toimittaa pyydettäessä toimivaltaiselle viranomaiselle tieteellisen vahvistuksen väittämän todenperäisyydestä joko julkisesti saatavilla olevan tieteellisen näytön tai yrityksen dokumentoidun tutkimuksen avulla. Tieteellisen vahvistuksen on oltava saatavilla silloin, kun rehu asetetaan markkinoille. (b) pakkausmerkinnöistä vastuussa oleva henkilö toimittaa pyydettäessä toimivaltaiselle viranomaiselle tieteellisen vahvistuksen väittämän todenperäisyydestä joko julkisesti saatavilla olevan tieteellisen näytön tai yrityksen dokumentoidun tutkimuksen, jonka tieteellinen todenperäisyys on tarkastettava, avulla Tieteellisen vahvistuksen on oltava saatavilla silloin, kun rehu asetetaan markkinoille. Tämän ajankohdan jälkeen kuluttajilla on oikeus saada toimivaltaiselta viranomaiselta yhteenveto perusteluista taikka jos heillä on perusteltua syytä epäillä, että väittämä on PE v /53 RR\ doc

23 harhaanjohtava, pyytää viranomaista hankkimaan valmistajalta perustelut väittämälle. Komissio laatii asianmukaisen tieteellisen laadun ja yhtenäisen täytäntöönpanon varmistamiseksi ohjeet tieteellistä vahvistusta ja sen dokumentointia varten. Ohjeissa on käsiteltävä myös menettelyä, jota toimivaltaiset valvontaviranomaiset soveltavat arvioidessaan tieteellistä vahvistusta, kun ne harjoittavat valvontaa. Ohjeet laaditaan 29 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä soveltaen. Komission olisi avoimuuden lisäämiseksi laadittava ehdottomasti ohjeet, joissa vahvistetaan, mihin rehuainetta koskevat väittämät voivat tukeutua. Yhteismarkkinoiden toiminnan kannalta olisi erittäin epätarkoituksenmukaista, että tieteellisen vahvistuksen tulkinta ja käsittely jätettäisiin pelkästään jäsenvaltioiden valvontaviranomaisille (jotka ovat usein alue- tai paikallisviranomaisia) artikla 1 kohta b a alakohta (uusi) b a) Jos väittämä tukeutuu tai voi tukeutua asetuksen (EY) N:o 1831/2003 liitteessä I tarkoitettujen funktionaalisten ryhmien mukaiseen lisäaineen toimintaan, lisäaineen esiintyminen vaikuttavassa pitoisuudessa katsotaan riittäväksi perusteluksi väittämän todenperäisyydelle. Jos toimintaa koskeva väite perustuu johonkin muuhun tekijään kuin lisäaineeseen, väittämän tieteellinen vahvistus arvioidaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hakemusten laadinnan ja esittämisen sekä rehun lisäaineiden arvioinnin ja RR\ doc 23/53 PE v02-00

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 304/18 Euroopan unionin virallinen lehti 22.11.2011 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1169/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, elintarviketietojen antamisesta kuluttajille, Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti 18.1.2007 L 12/3 OIKAISUJA Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä ( L 404,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 11.3.2008 KOM(2008) 93 lopullinen 2006/0136 (COD) Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (komission

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) 24.11.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 309/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0272/1999 29/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 15 päivänä marraskuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o /1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, L 136/34 Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2004R0882 FI 01.01.2007 002.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 882/2004, annettu

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2003 VÄLIAIKAINEN 2002/0128(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 LOPULLINEN A6-0145/2005 12.5.2005 * MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta

Lisätiedot

Eviran ohje 17068/1. Elintarviketieto-opas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille

Eviran ohje 17068/1. Elintarviketieto-opas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille Eviran ohje 17068/1 Elintarviketieto-opas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille Elintarviketieto-opas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille Eviran ohje 17068/1 Eviran ohje

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1992L0050 FI 18.11.2001 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/50/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, julkisia

Lisätiedot

EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen

EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen Euroopan komissio Kilpailun pääosasto EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 ja uudistuspaketti Brussels-Luxembourg, 2004 Lisätietoa kilpailusäännöistä

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 12.7.2002 L 183/51 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2002/46/EY, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2002, ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (ETA:n kannalta merkityksellinen

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 10.11.2003 KOM(2003) 671 lopullinen 2003/0262 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä

Lisätiedot

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 27.5.2014 L 158/1 I (Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 536/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, ihmisille tarkoitettujen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta L 197/38 Euroopan unionin virallinen lehti 24.7.2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (uudelleenlaadittu)

Lisätiedot

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Tavaroiden sisämarkkinat Sisämarkkinat ja niiden kansainvälinen ulottuvuus Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY Soveltamisopas Rev 1.7 Päiväys:

Lisätiedot

FI Euroopan unionin virallinen lehti

FI Euroopan unionin virallinen lehti L 134/114 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/18/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

14263/99 HKE/sb,aj,sh FI DG C I

14263/99 HKE/sb,aj,sh FI DG C I Council Logo EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 8. helmikuuta 2000 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 98/0325 (COD) 14263/99 LIMITE ECO 419 CONSOM 80 CODEC 826 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta 2005L0036 FI 01.01.2007 001.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/36/EY, annettu 7 päivänä

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000,

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, 10.7.2000 L 169/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 178, 17/07/2000 s. 0001-0016

Virallinen lehti nro L 178, 17/07/2000 s. 0001-0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista

Lisätiedot

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 152 artiklan 4 kohdan a alakohdan,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 152 artiklan 4 kohdan a alakohdan, L 102/48 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/23/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmiskudosten ja -solujen luovuttamista, hankintaa, testausta, käsittelyä, säilömistä, säilytystä

Lisätiedot

1/2004 KULUTUSMAITOASETUKSEN VALVONTAOHJE

1/2004 KULUTUSMAITOASETUKSEN VALVONTAOHJE 1/2004 KULUTUSMAITOASETUKSEN VALVONTAOHJE Kulutusmaitoasetuksen valvontaohje Elintarvikevirasto 29.3.2004 29.3.2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. KULUTUKSEEN TARKOITETTUJA MAITOJA KOSKEVA ASETUS...3

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Muutettu ehdotus Bryssel, 04.02.2002 KOM(2002) 30 lopullinen 2000/0069 (COD) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. yhtenäisestä viisumin kaavasta annetun asetuksen (EY) N:o 1683/95 muuttamisesta.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. yhtenäisestä viisumin kaavasta annetun asetuksen (EY) N:o 1683/95 muuttamisesta. EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 24.09.2003 KOM(2003)558 lopullinen 2003/0217 (CNS) 2003/0218 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS yhtenäisestä viisumin kaavasta annetun asetuksen (EY) N:o 1683/95 muuttamisesta

Lisätiedot