EUROOPAN PARLAMENTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN PARLAMENTTI"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 A6-0407/ ***I MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rehun markkinoille saattamisesta ja käytöstä (KOM(2008)0124 C6-0128/ /0050(COD)) Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta Esittelijä: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf RR\ doc PE v02-00

2 PR_COD_1am Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit * Kuulemismenettely yksinkertainen enemmistö **I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) yksinkertainen enemmistö **II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely) yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai tarkistamiseksi *** Hyväksyntämenettely parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa tarkoitettuja tapauksia ***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) yksinkertainen enemmistö ***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely) yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai tarkistamiseksi ***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely) yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi (Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.) Tarkistukset säädösehdotukseen Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt. PE v /53 RR\ doc

3 SISÄLTÖ Sivu LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI.5 PERUSTELU...49 ASIAN KÄSITTELY...53 RR\ doc 3/53 PE v02-00

4 PE v /53 RR\ doc

5 LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rehun markkinoille saattamisesta ja käytöstä (KOM(2008)0124 C6-0128/ /0050(COD)) (Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely) Euroopan parlamentti, joka ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0124), ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan, 37 artiklan sekä 152 artiklan 4 kohdan b alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0128/2008), ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan, ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön (A6-0407/2008), 1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna; 2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella; 3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle. 1 Johdanto-osan 17 kappale (17) BSE- ja dioksiinikriisien jälkeen vuonna 2002 otettiin käyttöön velvollisuus ilmoittaa kaikkien rehuseoksiin lisättyjen rehuaineiden painoprosentti. Samaan aikaan elintarvike- ja rehuturvallisuus on parantunut merkittävästi asetusten (EY) N:o 178/2002 ja (EY) N:o 183/2005 sekä niitä koskevien täytäntöönpanotoimenpiteiden ansiosta. Näitä toimenpiteitä ovat keskittyminen (17) BSE- ja dioksiinikriisien jälkeen vuonna 2002 otettiin Euroopan parlamentin aloitteesta käyttöön velvollisuus ilmoittaa kaikkien rehuseoksiin lisättyjen rehuaineiden painoprosentti. Samaan aikaan elintarvikeja rehuturvallisuus on parantunut merkittävästi asetusten (EY) N:o 178/2002 ja (EY) N:o 183/2005 sekä niitä koskevien täytäntöönpanotoimenpiteiden ansiosta. RR\ doc 5/53 PE v02-00

6 rehu- ja elintarvikealan toimijoiden vastuuseen, parannettu jäljitettävyysjärjestelmä, HACCPperiaatteen soveltaminen rehuyrityksissä sekä hyvän hygieniakäytännön ohjeisto rehuyrityksiä varten. Tästä myönteisestä kehityksestä on saatu näyttöä elintarvikkeita ja rehuja koskevaan nopeaan tietojenvaihtojärjestelmään tehdyistä ilmoituksista, ja sen perusteella olisi poistettava velvollisuus ilmoittaa kaikkien rehuseoksiin sekoitettujen rehuaineiden painoprosentti. Tarkat prosenttiluvut voitaisiin ilmoittaa vapaaehtoisesti. Näitä toimenpiteitä ovat keskittyminen rehu- ja elintarvikealan toimijoiden vastuuseen, parannettu jäljitettävyysjärjestelmä, HACCPperiaatteen soveltaminen rehuyrityksissä sekä hyvän hygieniakäytännön ohjeisto rehuyrityksiä varten. Tästä myönteisestä kehityksestä on saatu näyttöä elintarvikkeita ja rehuja koskevaan nopeaan tietojenvaihtojärjestelmään tehdyistä ilmoituksista, ja sen perusteella olisi poistettava velvollisuus ilmoittaa kaikkien rehuseoksiin sekoitettujen rehuaineiden painoprosentti. Tarkat prosenttiluvut voidaan ilmoittaa vapaaehtoisesti, mutta niiden on oltava viranomaisten tiedossa ja pyydettäessä myös asiasta kiinnostuneiden kuluttajien saatavilla. Rehuaineiden avoin ilmoittaminen on taattava siten, että tietojen saatavuus varmistetaan, vaikka niiden ilmoittaminen etiketissä on vapaaehtoista. 2 Johdanto-osan 19 kappale (19) Tietyillä aloilla, joilla tuottajalla ei ole velvollisuutta merkitä tietoja, asiakkaalla olisi oltava mahdollisuus pyytää lisätietoja. Rehuseokseen sisältyvien rehuaineiden ilmoittaminen alenevassa painojärjestyksessä antaa joka tapauksessa hyödyllistä tietoa koostumuksesta. Kun otetaan huomioon yhteisön lainsäädännön viimeaikainen kehitys, joka takaa paremman turvallisuuden erityisesti HACCP-periaatteen, jäljitettävyyden, tiukkojen hygieniasääntöjen ja hyvää (19) Tietyillä aloilla, joilla tuottajalla ei ole velvollisuutta merkitä tietoja, asiakkaalla olisi oltava mahdollisuus pyytää lisätietoja. On suojeltava valmistajien teollis- ja tekijänoikeuksia; siten olisi sallittava +/- 15 prosentin marginaali ilmoitetusta arvosta. Rehuseokseen sisältyvien rehuaineiden ilmoittaminen alenevassa painojärjestyksessä antaa joka tapauksessa hyödyllistä tietoa koostumuksesta. PE v /53 RR\ doc

7 hygieniakäytäntöä koskevan yhteisön ohjeiston kehittämisen myötä, valmistajalle olisi annettava mahdollisuus kieltäytyä mainitusta pyynnöstä, jos tämä katsoo pyydettyjen tietojen antamisen loukkaavan teollis- ja tekijänoikeuksiaan. Tämä ei heikentäisi elintarvike- ja rehuturvallisuutta, sillä toimivaltaisilla viranomaisilla on aina oikeus saada tietoonsa kaikkien rehuaineiden täsmälliset painoprosentit. Rehuseosten määrälliseen koostumukseen sovellettava +/- 15 prosentin toleranssi vastaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen antamaa rehuseosten merkintöjä koskevaa tuomiota, ja sillä otetaan riittävästi huomioon valmistajien edut. Asetusehdotuksessa kaavailtu tietojen antamisesta kieltäytymistä kaupalliseen arkaluonteisuuteen tai teollis- ja tekijänoikeuksiin vedoten koskeva oikeus tekisi kuitenkin tästä säännöksestä tarkoituksettoman. 3 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Kun ihmisravinnoksi soveltuvien eläinten teurasjätteistä peräisin olevaa, asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisesti luokkaan 3 kuuluvaa lihaluujauhoa voidaan käyttää tiettyjen, asetuksessa (EY) N:o 1774/2002 ja asetuksessa (EY) N:o 999/2001 vahvistettujen edellytysten mukaisesti muille kuin märehtijöille tarkoitettuna rehuaineena, on varmistettava, että rehuseoksissa käytettävä lihaluujauho merkitään yksiselitteisesti. Komissio on ilmoittanut asetuksen (EY) N:o 999/2001 muuttamisesta, joka saattaisi johtaa siihen, että luokkaan 3 kuuluvaa lihaluujauhoa voitaisiin käyttää tietyissä muille kuin märehtijöille tarkoitetuissa rehuissa. Tällaisissa tapauksissa on varmistettava, että RR\ doc 7/53 PE v02-00

8 rehuseoksissa oleva lihaluujauho merkitään selvästi sen ohella, että käytetyt rehuaineet luetteloidaan 17 artiklan mukaisesti. 4 Johdanto-osan 20 kappale (20) Haitallisista aineista eläinten rehuissa 7 päivänä toukokuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/32/EY ei anneta sääntöjä liian suuria määriä haitallista ainetta sisältävien rehujen merkitsemisestä. Näin ollen asiasta olisi annettava riittävät säännökset. (20) Haitallisista aineista eläinten rehuissa 7 päivänä toukokuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/32/EY ei anneta sääntöjä liian suuria määriä haitallista ainetta sisältävien rehujen merkitsemisestä. Näin ollen asiasta olisi annettava riittävät säännökset, joilla varmistetaan direktiivin 2002/32/EY 5 artiklan mukaisen laimentamiskiellon noudattaminen ja estetään detoksikaatioon tai loppukäsittelyyn lähetettyjen erien päätyminen markkinoille. Pilaantunut rehu ei saa päätyä ravintoketjuun. 5 Johdanto-osan 25 kappale (25) Nykyisillä pakkausmerkinnöillä tuetaan kilpailuun perustuvaa markkinaympäristöä, jossa aktiiviset, tehokkaat ja innovatiiviset toimijat voivat käyttää merkintöjä hyvin hyödykseen tuotteidensa myynnissä. Sekä karjan rehun kauppaan liittyvissä yritysten välisissä suhteissa että lemmikkieläinten ruuan (25) Nykyisillä pakkausmerkinnöillä tuetaan kilpailuun perustuvaa markkinaympäristöä, jossa aktiiviset, tehokkaat ja innovatiiviset toimijat voivat käyttää merkintöjä hyvin hyödykseen tuotteidensa myynnissä. Sekä karjan rehun kauppaan liittyvissä yritysten välisissä suhteissa että lemmikkieläinten ruuan PE v /53 RR\ doc

9 valmistajien ja ostajien välisissä suhteissa voitaisiin saavuttaa nykyisille pakkausmerkinnöille asetetut tavoitteet antamalla kyseisiä kahta alaa koskevat hyvän merkitsemisen ohjeet. Ohjeissa voitaisiin selventää vapaaehtoisia merkintöjä koskevia säännöksiä. valmistajien ja ostajien välisissä suhteissa voitaisiin saavuttaa nykyisille pakkausmerkinnöille asetetut tavoitteet antamalla kyseisiä kahta alaa koskevat hyvän merkitsemisen ohjeet. Ohjeet ovat tarkoituksenmukainen väline, joka auttaa yrityksiä noudattamaan rehujen merkintöjä koskevia säännöksiä. Olisi korostettava, että suuntaviivat ja ohjeet edistävät säännösten täytäntöönpanoa. Niiden avulla voidaan helpottaa lainsäädännössä suodun liikkumavaran tulkintaa, mutta ne eivät ole joustamiseen tähtäävä väline. 6 2 artikla 2 kohta a alakohta a) direktiivi 90/167/ETY; a) direktiivi 90/167/ETY; lääkkeitä sisältävien rehujen valmistusta, markkinoille saattamista ja käyttöä koskevista vaatimuksista yhteisössä; Selvennys. 7 2 artikla 2 kohta b alakohta b) direktiivi 2002/32/EY; b) direktiivi 2002/32/EY; haitallisista aineista eläinten rehuissa; RR\ doc 9/53 PE v02-00

10 Selvennys. 8 2 artikla 2 kohta f a alakohta (uusi) f a) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1831/2003 annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista; Tätä asetusta olisi sovellettava rajoittamatta eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista annetun asetuksen N:o 1831/2003 soveltamista. Tällä asetuksella luotavat edellytykset eivät etenkään saa haitata kyseisellä asetuksella luotuja, lisäaineiden markkinoille saattamista koskevia erityisedellytyksiä tai aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta. 9 2 artikla 2 kohta f b alakohta (uusi) f b) neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä 1. 1 EUVL L 189, , s. 1. Tässä asetuksessa olevat rehujen markkinoille saattamista koskevat säännökset eivät saa olla ristiriidassa muiden, lisäaineiden markkinoille saattamista koskevien säädösten kanssa eivätkä ne saa aiheuttaa epävarmuutta niissä olevien säännösten suhteen. PE v /53 RR\ doc

11 10 2 artikla 3 kohta 3. Tätä asetusta ei sovelleta veteen riippumatta siitä, onko kyseessä eläinten juoma vesi vai rehuun tarkoituksellisesti lisätty vesi. 3. Tätä asetusta ei sovelleta veteen riippumatta siitä, onko kyseessä eläinten juoma vesi vai rehuun tarkoituksellisesti lisätty vesi. Sitä sovelletaan kuitenkin rehuihin, jotka on tarkoitettu annettaviksi veden kera. Vaikka asetusta ei sovelleta veteen, useat rehut annetaan eläimille veden kera. Kyseessä on kiistatta rehujen käyttö, joka olisi ehdottomasti sisällytettävä käsiteltävänä olevan asetuksen soveltamisalaan artikla 2 kohta -a alakohta (uusi) -a) 'eläinten ruokkiminen suun kautta': rehujen toimittaminen suitse eläimen mahaan ja suolistoon sen ravintotarpeiden tyydyttämiseksi ja/tai terveen eläimen tuottavuuden säilyttämiseksi; Nykyaikainen eläintenkasvatus ei rajoitu siihen, että eläimille annettaisiin vain perinteisiä rehuja, vaan siihen kuuluu myös erilaisten ravinteiden passiivinen ja aktiivinen käyttö eläimen optimaalisen fyysisen tilan ja terveydentilan edistämiseksi. Eläinten ruokkiminen suun kautta kattaa nämä eri menetelmät, joten se kuuluu asetuksen soveltamisalaan. RR\ doc 11/53 PE v02-00

12 12 3 artikla 2 kohta f alakohta f) rehuseos : rehuaineiden seos, joka on tarkoitettu eläinten ruokintaan täysrehuna tai täydennysrehuna ja riippumatta siitä, sisältääkö se lisäaineita; f) rehuseos : vähintään kahdesta rehuaineesta koostuva seos, joka on tarkoitettu eläinten ruokintaan täysrehuna tai täydennysrehuna ja riippumatta siitä, sisältääkö se lisäaineita; 13 3 artikla 2 kohta g alakohta g) täysrehu : rehuseos, joka koostumuksensa puolesta on riittävä päiväannokseksi; g) täysrehu : rehuseos, joka koostumuksensa puolesta on riittävä päiväannokseksi, sellaisena kuin se on määritettynä eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 1 2 artiklan 2 kohdan f alakohdassa; 1 EUVL L 268, , s. 29. Määritelmää olisi muutettava, jotta varmistetaan, että kaikki rehun ravintoarvoon liittyvät ainesosat mainitaan. Tämä voidaan tehdä viittaamalla "päiväannoksen" olemassa olevaan määritelmään, joka on annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/ artiklan 2 kohdan f alakohdassa, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista: "päiväannoksella" tarkoitetaan kosteuspitoisuudeltaan 12 prosenttia olevan rehun kokonaismäärää, jonka kunkin eläinlajin tietyn ikäinen ja tiettyä tarkoitusta varten kasvatettu yksilö tarvitsee keskimäärin tyydyttääkseen koko päivittäisen ravinnontarpeensa. PE v /53 RR\ doc

13 14 3 artikla 2 kohta h alakohta h) täydennysrehu : rehuseos, joka sisältää vähintään yhtä sellaista rehuainetta, jossa on korkeita pitoisuuksia tiettyjä ravintoaineita, mutta joka koostumuksensa puolesta on riittävä päiväannokseksi vain, jos sitä käytetään yhdessä muiden rehujen kanssa; h) täydennysrehu : rehuseos, jossa on korkeita pitoisuuksia tiettyjä ravintoaineita, mutta joka koostumuksensa puolesta on riittävä päiväannokseksi vain, jos sitä käytetään yhdessä muiden rehujen kanssa; Koska "rehuseos" on määritelty "rehuaineiden seokseksi", ei rehuseokseksi määriteltävässä täydennysrehussa voi olla ainoastaan yhtä rehuainetta artikla 2 kohta h a alakohta (uusi) h a) 'lisärehu': rehu, jossa on seoksena lisäaineita mistä tahansa luokasta lukuun ottamatta asetuksen (EY) N:o 183/2005 liitteessä IV olevaan 3 lukuun kuuluvia lisäaineita; siihen voi olla lisäksi sekoitettuna rehuaineita, mutta koostumuksensa puolesta se ei riitä päiväannokseksi; lisärehun tarkoituksena on eläimen tilapäisen, lisääntyneen tai erityisen ravintotarpeen tyydyttäminen; lisärehu annetaan päiväannoksen kera, siitä erillään taikka veden kera; RR\ doc 13/53 PE v02-00

14 16 3 artikla 2 kohta k alakohta k) kantaja-aine : aine, jota käytetään rehun lisäaineen liuottamiseen, laimentamiseen, sekoittamiseen tai muuhun fysikaaliseen muuttamiseen sen käsittelyn, annostelun tai käytön helpottamiseksi muuttamatta sen teknologista vaikutusta ja jolla ei itsessään ole teknologista vaikutusta; k) kantaja-aine : aine, jota käytetään rehun lisäaineen liuottamiseen, laimentamiseen, sekoittamiseen tai muuhun fysikaaliseen muuttamiseen sen käsittelyn, annostelun tai käytön helpottamiseksi; yksinkertaistaa tekstiä ja sen avulla vältetään tulkintavirheet artikla 2 kohta o alakohta o) erä : yksittäisessä laitoksessa samoja tuotanto-olosuhteita käyttäen tuotettu tuotannon määrä tai useita tällaisia määriä, jos ne on tuotettu yhtäjaksoisesti ja yhteisvarastoitu. Erä koostuu tunnistettavissa olevasta rehumäärästä ja määritetään siten, että sillä on yhteisiä ominaisuuksia kuten alkuperä, lajike, pakkaustapa, pakkaaja, lähettäjä tai pakkausmerkinnät; o) erä : tunnistettavissa oleva rehumäärä, jolla on yhteisiä ominaisuuksia kuten alkuperä, lajike, pakkaustapa, pakkaaja, lähettäjä tai pakkausmerkinnät; PE v /53 RR\ doc

15 18 3 artikla 2 kohta p alakohta p) pakkausmerkinnät : rehuun liittyvät ja siihen viittaavat tai sen mukana olevat maininnat, tiedot, tavaramerkit, tuotenimet, kuvat tai tunnukset kyseisen rehun pakkauksessa, säiliössä, tiedotteessa, etiketissä, asiakirjassa, vyötteessä tai kauluksessa taikka internetissä; p) pakkausmerkinnät : rehuun viittaavat maininnat, tiedot, tavaramerkit, tuotenimet, kuvat tai tunnukset, jotka on esitetty kyseisen rehun pakkauksessa, asiakirjassa, säiliössä, tiedotteessa, etiketissä, vyötteessä tai kauluksessa taikka internetissä; Ehdotettu merkinnän määritelmä voisi johtaa tahattomasti liian laajaan merkintävelvoitteeseen, joka ei vastaisi enää merkinnän varsinaista tarkoitusta (kuluttajan valinnan mahdollistavien tietojen antaminen tuotteesta) artikla 2 kohta q alakohta q) etiketti : mikä tahansa rehun säiliöön kirjoitettu, painettu, kaavaimella tehty, leimattu, kohokuvioitu, kuvioitu tai liitetty lappu, merkki, kuva tai muu kuvaus; q) etiketti : mikä tahansa rehun säiliöön kirjoitettu, painettu, kaavaimella tehty, leimattu, kohokuvioitu, kuvioitu tai liitetty lappu, merkki, kuva tai muu kuvaus taikka mikä tahansa muu kyseiseen rehuun viittaava tai sen mukana oleva tiedote; Asetuksessa annettavassa etiketin käsitteessä otetaan huomioon, että rehupakkauksen etiketissä on vain osa niistä tiedoista, jotka toimittajat antavat asiakkaille. Tiedonkulun parantamiseksi ja merkintää lukevan kohdennetuksi tiedottamiseksi tarvitaan muita tapoja. Etiketin määritelmä on saatettava yhdenmukaiseksi merkinnän määritelmän kanssa. RR\ doc 15/53 PE v02-00

16 20 3 artikla 2 kohta r a alakohta (uusi) r a) 'ensimmäinen markkinoille saattaminen': rehun saattaminen markkinoille ensimmäisen kerran sen valmistuksen tai maahantuonnin jälkeen; Ensimmäinen markkinoille saattaminen: Tämä periaate kirjattiin alunperin lisäaineita koskevaan asetukseen N:o 1831/2003, ja se on osoittautunut tehokkaaksi rehu- ja eläintuotannon keskinäisen verkoston vastuukysymyksiä ja lakisääteisiä velvollisuuksia käsiteltäessä. Määritelmä on sisällytettävä tekstiin, jotta rehualan yrittäjien vastuualat voidaan määrittää selvästi artikla 2 kohta a alakohta a) se on virheetöntä, aitoa, käyttökelpoista ja kauppalaatuista; ( ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) ( ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) 22 5 artikla 2 kohta 2. Rehun valmistajien on asetettava virallisen valvonnan suorittamisesta vastaavien viranomaisten saataville kaikki markkinoille saattamansa rehun 2. Ensimmäisestä markkinoille saattamisesta vastaavan henkilön on asetettava virallisen valvonnan suorittamisesta vastaavien viranomaisten PE v /53 RR\ doc

17 koostumusta tai väitettyjä ominaisuuksia koskevat tiedot, joiden perusteella voidaan tarkastaa pakkausmerkintöjen sisältämien tietojen oikeellisuus. saataville kaikki markkinoille saattamansa rehun koostumusta tai väitettyjä ominaisuuksia koskevat tiedot, joiden perusteella voidaan tarkastaa pakkausmerkintöjen sisältämien tietojen oikeellisuus. Tässä on osuvampaa käyttää markkinoille saattamista eikä pelkästään rehun valmistajia, sillä asetuksen (EY) N:o 178/ , 18 ja 20 artiklan säännösten täytäntöönpanosta ei vastaa rehun valmistaja vaan maahantuoja artikla 2 a kohta (uusi) ta 11 muutettiin valiokunnassa käytyjen keskustelujen jälkeen. 2 a. Toimivaltaiset viranomaiset voivat toimittaa edelleen 2 kohdan mukaisesti annetut tiedot kuluttajille, jos ne katsovat valmistajien ja kuluttajien perusteltuja etuja harkittuaan, että tietojen edelleen toimittaminen on perusteltua. Viranomaiset voivat tarvittaessa edellyttää salassapitolupauksen allekirjoittamista tietojen edelleen toimittamisen ehtona. Rehuaineita koskeva avoin ilmoitus on taattava siten, että tiedot ovat perustelluissa tapauksissa saatavilla, vaikka niiden ilmoittaminen etiketissä on vapaaehtoista. RR\ doc 17/53 PE v02-00

18 24 6 artikla otsikko Kieltäminen Kielletyt aineet 25 6 artikla 2 kohta 1 alakohta 2. Komissio vahvistaa luettelon aineista, joiden markkinoille saattaminen tai käyttö eläinten ruokintaan on kielletty, ottaen huomioon etenkin tieteellisen näytön, teknologian kehityksen, elintarvikkeita ja rehuja koskevaan nopeaan tietojenvaihtojärjestelmään tehdyt ilmoitukset sekä asetuksen (EY) N:o 882/2004 mukaisen virallisen valvonnan tulokset. 2. Komissio vahvistaa liitteessä II a olevan luettelon aineista, joiden markkinoille saattaminen tai käyttö eläinten ruokintaan on kielletty, ottaen huomioon etenkin tieteellisen näytön, teknologian kehityksen, elintarvikkeita ja rehuja koskevaan nopeaan tietojenvaihtojärjestelmään tehdyt ilmoitukset sekä asetuksen (EY) N:o 882/2004 mukaisen virallisen valvonnan tulokset. Kiellettyjen aineiden luettelo on julkaistava käyttökelpoisten aineiden luettelon tapaan asetuksen liitteessä eikä erillisenä tekstinä (nykyisin päätös 2004/217) artikla 2 kohta 2 a alakohta (uusi) Jos kyse on erittäin kiireellisestä tapauksesta, komissio voi käyttää 29 artiklan 4 a kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä kuluttajansuojan korkean tason varmistamiseksi. PE v /53 RR\ doc

19 Komission olisi kuluttajansuojan vuoksi voitava langettaa välittömästi kielto tietyille rehuissa oleville aineille. Tällaisissa tapauksissa olisi sovellettava kiireellistä menettelyä artikla Komissio voi 29 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen antaa ohjeita, joilla selvennetään rehuaineiden, rehun lisäaineiden ja eläinlääkkeiden välistä eroa. Komissio voi 29 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen antaa ohjeita, joilla selvennetään rehuaineiden, rehun lisäaineiden ja eläinlääkkeiden välistä eroa. Koska soveltamisalan täsmentäminen on laajakantoisia ja sen tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia muun muassa täydentämällä niitä, siitä olisi päätettävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen artikla Rajoittamatta käyttöedellytyksiä, joista säädetään kunkin rehun lisäaineen hyväksymisestä annetussa asetuksessa, täydennysrehu saa sisältää siihen sekoitettuja lisäaineita enintään 100- kertaisen määrän ja kokkidiostaattien ja histomonostaattien tapauksessa viisinkertaisen määrän verrattuna lisäaineen vahvistettuun enimmäispitoisuuteen täysrehussa. Rajoittamatta käyttöedellytyksiä, joista säädetään kunkin rehun lisäaineen hyväksymisestä annetussa asetuksessa, täydennysrehu, kuten kivennäisaineita sisältävä nuoluämpäri, saa sisältää siihen sekoitettuja lisäaineita enintään 100- kertaisen määrän ja kokkidiostaattien ja histomonostaattien tapauksessa viisinkertaisen määrän verrattuna lisäaineen vahvistettuun enimmäispitoisuuteen täysrehussa. RR\ doc 19/53 PE v02-00

20 29 10 artikla 4 kohta 4. Jos komissiolla on käytettävissä olevan tieteellisen ja teknisen tiedon perustella syytä uskoa, että tietyn rehun käyttö ei ehkä täytä aiottua erityistä ravitsemuksellista tarkoitusta tai että se saattaa vaikuttaa haitallisesti eläinten terveyteen, ihmisten terveyteen, ympäristöön tai eläinten hyvinvointiin, komissio lähettää asiakirja-aineiston ja arviointipyynnön Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä viranomainen, kolmen kuukauden kuluessa. Viranomainen antaa lausunnon kuuden kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Tätä määräaikaa pidennetään, jos viranomainen pyytää hakijalta lisätietoja. 4. Jos 29 artiklassa määritetyllä komitealla on käytettävissä olevan tieteellisen ja teknisen tiedon perustella syytä uskoa, että tietyn rehun käyttö ei ehkä täytä aiottua erityistä ravitsemuksellista tarkoitusta tai että se saattaa vaikuttaa haitallisesti eläinten terveyteen, ihmisten terveyteen, ympäristöön tai eläinten hyvinvointiin, komissio lähettää 29 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun sääntelymenettelyn mukaisesti asiakirja-aineiston ja arviointipyynnön Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä viranomainen, kolmen kuukauden kuluessa. Viranomainen antaa lausunnon kuuden kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Tätä määräaikaa pidennetään, jos viranomainen pyytää hakijalta lisätietoja. Esittelijän tarkistuksella 16 pyritään siihen, että kullakin jäsenvaltiolla on oikeus lähettää asiakirja-aineistoa tietystä ravitsemustarkoituksesta. EU:n laajuisen yhdenmukaistamisen ja sen varmistamiseksi, että kaikki jäsenvaltiot osallistuvat vuoropuheluun ennen kuin Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen käsittelee aineistoa, jäsenvaltioiden olisi voitava antaa suositus asian jättämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen käsiteltäväksi. Lopullinen päätös asian jättämisestä kuulukoon kuitenkin elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevälle pysyvälle komitealle. PE v /53 RR\ doc

21 30 11 artikla 3 kohta 3. Kun rehua tarjotaan myyntiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 97/7/EY tarkoitetuilla etäviestintävälineillä, tässä asetuksessa vaadittujen pakollisten merkintätietojen on oltava nähtävissä etäkauppaan liittyvässä aineistossa. 3. Kun rehua tarjotaan myyntiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 97/7/EY tarkoitetuilla etäviestintävälineillä, tässä asetuksessa vaadittujen pakollisten merkintätietojen on oltava nähtävissä etäkauppaan liittyvässä tietoaineistossa tai niiden on oltava saatavilla muussa soveltuvassa välineessä. Jäljempänä 15 artiklan d, e ja f alakohdassa ja 17 artiklan d ja e alakohdassa tarkoitetut tiedot ovat joka tapauksessa sitovia vasta rehun toimittamisen jälkeen. Kun kyse on etäkaupan erityistilanteesta, rehu myydään useimmiten ennen valmistusta, mikä merkitsee, etteivät kaikki merkintätiedot ole saatavilla tilaushetkellä. Tämä koskee erityisesti erän numeroa, nettomäärää ja vähimmäissäilytysaikaa. Lisäksi on mahdotonta ilmoittaa tarkkaa koostumusta sitovan tilauksen tai oston hetkellä, sillä rehuseoksia optimoidaan jatkuvasti, joten niiden koostumus säännöllisesti artikla 1 kohta 1. Rehun valmistaja vastaa merkintätiedoista ja varmistaa niiden esittämisen ja sisällön paikkansapitävyyden. 1. Ensimmäisestä markkinoille saattamisesta vastaava henkilö vastaa merkintätiedoista ja varmistaa niiden esittämisen ja sisällön paikkansapitävyyden. Ensimmäisen markkinoille saattamisen periaate on tässä soveltuvampi, koska se pätee myös RR\ doc 21/53 PE v02-00

22 maahantuotuihin rehuihin, joista on elintarvikkeita koskevan perusasetuksen (asetus (EY) N:o 178/2002) 17, 18 ja 20 artiklan nojalla vastuussa maahantuoja eikä valmistaja artikla 5 kohta 5. Rehualan toimijan on varmistettava hallinnassaan olevassa yrityksessä, että pakolliset merkintätiedot voidaan siirtää läpi koko elintarvikeketjun niin, että lopullinen käyttäjä saa tiedot tämän asetuksen mukaisesti. 5. Rehualan toimijan on varmistettava hallinnassaan olevassa yrityksessä, että pakolliset merkintätiedot siirretään läpi koko elintarvikeketjun niin, että lopullinen käyttäjä saa tiedot tämän asetuksen mukaisesti. Tietojen siirtyminen elintarvikeketjussa on eräs asetuksen (EY) N:o 178/2002 mukaisen jäljitettävyyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden pääedellytyksistä artikla 1 kohta b alakohta (b) pakkausmerkinnöistä vastuussa oleva henkilö toimittaa pyydettäessä toimivaltaiselle viranomaiselle tieteellisen vahvistuksen väittämän todenperäisyydestä joko julkisesti saatavilla olevan tieteellisen näytön tai yrityksen dokumentoidun tutkimuksen avulla. Tieteellisen vahvistuksen on oltava saatavilla silloin, kun rehu asetetaan markkinoille. (b) pakkausmerkinnöistä vastuussa oleva henkilö toimittaa pyydettäessä toimivaltaiselle viranomaiselle tieteellisen vahvistuksen väittämän todenperäisyydestä joko julkisesti saatavilla olevan tieteellisen näytön tai yrityksen dokumentoidun tutkimuksen, jonka tieteellinen todenperäisyys on tarkastettava, avulla Tieteellisen vahvistuksen on oltava saatavilla silloin, kun rehu asetetaan markkinoille. Tämän ajankohdan jälkeen kuluttajilla on oikeus saada toimivaltaiselta viranomaiselta yhteenveto perusteluista taikka jos heillä on perusteltua syytä epäillä, että väittämä on PE v /53 RR\ doc

23 harhaanjohtava, pyytää viranomaista hankkimaan valmistajalta perustelut väittämälle. Komissio laatii asianmukaisen tieteellisen laadun ja yhtenäisen täytäntöönpanon varmistamiseksi ohjeet tieteellistä vahvistusta ja sen dokumentointia varten. Ohjeissa on käsiteltävä myös menettelyä, jota toimivaltaiset valvontaviranomaiset soveltavat arvioidessaan tieteellistä vahvistusta, kun ne harjoittavat valvontaa. Ohjeet laaditaan 29 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä soveltaen. Komission olisi avoimuuden lisäämiseksi laadittava ehdottomasti ohjeet, joissa vahvistetaan, mihin rehuainetta koskevat väittämät voivat tukeutua. Yhteismarkkinoiden toiminnan kannalta olisi erittäin epätarkoituksenmukaista, että tieteellisen vahvistuksen tulkinta ja käsittely jätettäisiin pelkästään jäsenvaltioiden valvontaviranomaisille (jotka ovat usein alue- tai paikallisviranomaisia) artikla 1 kohta b a alakohta (uusi) b a) Jos väittämä tukeutuu tai voi tukeutua asetuksen (EY) N:o 1831/2003 liitteessä I tarkoitettujen funktionaalisten ryhmien mukaiseen lisäaineen toimintaan, lisäaineen esiintyminen vaikuttavassa pitoisuudessa katsotaan riittäväksi perusteluksi väittämän todenperäisyydelle. Jos toimintaa koskeva väite perustuu johonkin muuhun tekijään kuin lisäaineeseen, väittämän tieteellinen vahvistus arvioidaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hakemusten laadinnan ja esittämisen sekä rehun lisäaineiden arvioinnin ja RR\ doc 23/53 PE v02-00

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04 Pvm Dnro 31.3.2004 1608/01/2004 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 14.4.2004 alkaen Valtuussäännökset Rehulaki (396/1998) 9 ja 26 Vastaavat EY-säännökset Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2009 VÄLIAIKAINEN 2003/0130(COD) 25.2.2005 ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. rehun markkinoille saattamisesta ja käytöstä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. rehun markkinoille saattamisesta ja käytöstä FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.3.2008 KOM(2008) 124 lopullinen 2008/0050 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS rehun markkinoille saattamisesta ja käytöstä {SEK(2008)

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2009/0110(COD) 6.1.2010 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön suuntaviivoista Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0272/1999 29/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 15 päivänä marraskuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o /1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02 Pvm Dnro 29.11.2002 1355/00/2002 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 5.12.2002 alkaen Valtuussäännökset Rehulaki (396/1998) 26 Vastaavat EY-säännökset Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 18.12.2007 KOM(2007) 813 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, muuntogeenisestä perunasta EH92-527-1 (BPS-25271-9) valmistetun rehun sekä elintarvikkeiden ja muiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO 31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 II (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista) PÄÄTÖKSET KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 29. huhtikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043783/02

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0199(COD) 12. helmikuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta ympäristöasioiden,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 2007/0200(COD) 6.2.2008 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 8.12.2010 2010/0222(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 A6-0275/2008 27.6.2008 ***I MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi aktiivisen Euroopan kansalaisuuden edistämiseksi vuosina

Lisätiedot

Rehun lisäaineita koskeva yhteisön rekisteri asetuksen (EY) N:o 1831/2003 nojalla

Rehun lisäaineita koskeva yhteisön rekisteri asetuksen (EY) N:o 1831/2003 nojalla Rehun lisäaineita koskeva yhteisön rekisteri asetuksen (EY) N:o 1831/2003 nojalla Selittävät huomautukset (Tila: Julkaistu Marraskuussa 2006) [Rev 6 ] Linja D Eläinten terveys ja hyvinvointi Yksikkö D2

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 13. helmikuuta 2004 PE 337.066/12-17 TARKISTUKSET 12-17 Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu 26. kesäkuuta 2003 A5-0200/22 TARKISTUS 22 esittäjä(t): PSE-ryhmän puolesta, María del Pilar Ayuso González PPE-DEryhmän puolesta, Hiltrud Breyer ja Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Laura

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0026(CNS) 2002/0027(CNS) 14. maaliskuuta 2003 * MIETINTÖLUONNOS komission ehdotuksesta

Lisätiedot

* MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2009/0139(CNS) 13.11.2009

* MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2009/0139(CNS) 13.11.2009 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 13.11.2009 2009/0139(CNS) * MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tiettyjen petosalttiiden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011. 1020/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011. 1020/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011 1020/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa Annettu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2011

Lisätiedot

EUROOPAN KOMMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO. Toimintaohjeet 1

EUROOPAN KOMMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO. Toimintaohjeet 1 FI FI FI EUROOPAN KOMMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Toimintaohjeet 1 Bryssel 14.2.2011 - Vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen soveltaminen lannoitteisiin ja kasvualustoihin

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. maitohapon käytöstä naudanruhojen mikrobiologisen pintakontaminaation vähentämiseen

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. maitohapon käytöstä naudanruhojen mikrobiologisen pintakontaminaation vähentämiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.10.2012 COM(2012) 578 final 2012/0280 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maitohapon käytöstä naudanruhojen mikrobiologisen pintakontaminaation vähentämiseen (ETA:n kannalta merkityksellinen

Lisätiedot

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I P7_TA(2014)0226 Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. maaliskuuta

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 18.12.2014 2014/0002(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi työnvälityspalvelujen

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2007/0279(COD) 19.6.2008 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisön sisällä tapahtuvia

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2008/0157(COD) 22.10.2008 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeuden ja tiettyjen

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tiettyjen ympäristö-, maatalous- ja sosiaalipolitiikkaan sekä kansanterveyteen

Lisätiedot

Rehujen pakkausmerkinnät. Salonpää, Hietanen, Anttila, Mattila Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Rehujen pakkausmerkinnät. Salonpää, Hietanen, Anttila, Mattila Rovaniemen ammattikorkeakoulu Rehujen pakkausmerkinnät Salonpää, Hietanen, Anttila, Mattila Rovaniemen ammattikorkeakoulu Määritelmiä Merkinnöillä tarkoitetaan rehuun liittyviä ja siihen viittaavia tai sen mukana olevia mainintoja,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2014. 960/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2014. 960/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2014 960/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 16. tammikuuta 2002 PE 301.518/1-3 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-3 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Elintarvikelainsäädännön uudistuksista

Elintarvikelainsäädännön uudistuksista Elintarvikelainsäädännön uudistuksista 27.9.2010 Eläinlääkintöylitarkastaja Joanna Kurki Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Elintarviketurvallisuusyksikkö Elintarvikelainsäädännön

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 9.10.2014 2014/0279(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 20.6.2013 2011/0327(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Varoitusetiketin sisältö

Varoitusetiketin sisältö 2008R1272 FI 01.12.2013 003.001 28 III OSASTO VAARAVIESTINTÄMERKINNÄT 1 LUKU Varoitusetiketin sisältö 17 artikla Yleiset säännöt 1. Pakkaukseen sisältyvällä vaaralliseksi luokitellulla aineella tai seoksella

Lisätiedot

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I P7_TA-PROV(2011)0452 Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus

Lisätiedot

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 (Muutokset koskevat painetun laitoksen sivuja seuraavan taulukon mukaisesti) Sivu Muutos 2 Korvataan Europa-palvelimen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta ALUSTAVA 1989/0218(CNS) 16. toukokuuta 2001 * MIETINTÖLUONNOS Ehdotus neuvoston asetukseksi eurooppayhtiön (SE) säännöistä

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista 264/2012 Dokumentin versiot Viitetiedot På svenska Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 30. huhtikuuta 2002 PE 232.377/1-11 TARKISTUKSET 1-11 Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE 232.377)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0262(COD) 7.1.2005 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

18.10.2008 Euroopan unionin virallinen lehti L 277/23

18.10.2008 Euroopan unionin virallinen lehti L 277/23 18.10.2008 Euroopan unionin virallinen lehti L 277/23 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1024/2008, annettu 17 päivänä lokakuuta 2008, yksityiskohtaisista toimenpiteistä Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran

Lisätiedot

LUOMU Nyt! 27.9.2011 Joensuu Jaana Elo

LUOMU Nyt! 27.9.2011 Joensuu Jaana Elo LUOMU Nyt! Joensuu 1 Elintarviketurvallisuusorganisaatio 2 Jäljitettävyys ja luotettavuus läpi koko ketjun Miksi lakia piti taas muuttaa? 3 Kuka nyt valvoo mitäkin Kuntien elintarvikevalvonta Markkinavalvonta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Ohjeet ja suositukset

Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset keskusvastapuolten kollegioiden jäsenten välisistä kirjallisista sopimuksista ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Puh. +33 (0) 1 58

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014. 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014. 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavien lemmikkieläinten, eläimistä saatavia

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENTEN MENETTELYSÄÄNTÖJÄ TALOUDELLISTEN SIDONNAISUUKSIEN JA ETURISTIRIITOJEN ALALLA KOSKEVAT TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMENPITEET

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENTEN MENETTELYSÄÄNTÖJÄ TALOUDELLISTEN SIDONNAISUUKSIEN JA ETURISTIRIITOJEN ALALLA KOSKEVAT TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMENPITEET EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENTEN MENETTELYSÄÄNTÖJÄ TALOUDELLISTEN SIDONNAISUUKSIEN JA ETURISTIRIITOJEN ALALLA KOSKEVAT TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMENPITEET PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS TEHTY 15. HUHTIKUUTA 2013 Luvut: 1. Parlamenttia

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1/(8) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

Lääkedirektiivin muuttaminen lääkeväärennöksien pääsyn estämiseksi lailliseen jakelukanavaan. Anne Junttonen 22.11.2010

Lääkedirektiivin muuttaminen lääkeväärennöksien pääsyn estämiseksi lailliseen jakelukanavaan. Anne Junttonen 22.11.2010 Lääkedirektiivin muuttaminen lääkeväärennöksien pääsyn estämiseksi lailliseen jakelukanavaan Anne Junttonen 22.11.2010 Taustaa direktiivimuutokselle Lääkeväärennöksiä löytynyt laillisesta jakeluketjusta

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE ILMOITUS REKISTERÖINTIÄ VARTEN (Lomake A) TÄYTTÖOHJEET REHUALAN TOIMIJOILLE. Yleistä

TÄYTTÖOHJE ILMOITUS REKISTERÖINTIÄ VARTEN (Lomake A) TÄYTTÖOHJEET REHUALAN TOIMIJOILLE. Yleistä 1 (5) TÄYTTÖOHJEET REHUALAN TOIMIJOILLE Yleistä Viranomaisen velvollisuus pitää rekisteriä rehualan toimijoista perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen 183/2005 rehuhygieniasta. Rehulain

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 16. maaliskuuta 2012 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Vientilupamenettelyt

Vientilupamenettelyt Neuvoston asetus (EU) N:o 833/2014 (3) On aiheellista rajoittaa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 mukaisesti ja rajoittaa tiettyjen niihin liittyvien

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta HE 38/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain pykälä, jonka mukaan alkoholijuomien pakkauksissa

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehujen virallisen valvonnan järjestämisestä

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehujen virallisen valvonnan järjestämisestä MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 11/09 Päivämäärä Dnro 16.6.2009 945/14/2009 Voimaantuloaika 1.7.2009 Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus 3/06 Valtuutussäännökset Rehulaki 86/2008 Vastaavat

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2309/93, annettu 22 heinäkuuta 1993,

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2309/93, annettu 22 heinäkuuta 1993, NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2309/93, annettu 22 heinäkuuta 1993, ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön luvananto- ja valvontamenettelyistä sekä Euroopan lääkearviointiviraston

Lisätiedot

Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta

Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta Ravintolisäseminaari Helsingin yliopiston pieni juhlasali Ravintolisätoimijan velvollisuudet (1) - toiminta Elintarvikealan toimijan on noudatettava

Lisätiedot

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies, VT Jonna Törnroos Sähköiset viestintävälineet Jäsenvaltioiden on huolehdittava

Lisätiedot

Ohjeet. jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita EBA/GL/2014/06. 18. heinäkuuta 2014

Ohjeet. jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita EBA/GL/2014/06. 18. heinäkuuta 2014 EBA/GL/2014/06 18. heinäkuuta 2014 Ohjeet jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita 1 EPV:n ohjeet elvytyssuunnitelmiin sisällytettävistä eri skenaarioista Ohjeiden soveltaminen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 26.2.2013 2012/0184(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Sopimusrajoja koskevat ohjeet

Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPABoS14/165 FI Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.11.2011 KOM(2011) 710 lopullinen 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2008/0804(CNS) 7.4.2008 * MIETINTÖLUONNOS Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan

Lisätiedot

Soveltamisala 24.5.2016

Soveltamisala 24.5.2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten 1069/2009 ja 1107/2009 muuttamisesta Pirjo

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 21/15 Päivämäärä Dnro 03.11.2015 1668/01.04/2015 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 01.12.2015 toistaiseksi Muuttaa MMMa lannoitevalmisteista (24/11) 8 :n sekä liitteen

Lisätiedot

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010,

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2010 K(2010)19 lopullinen KOMISSION SUOSITUS annettu 13.1.2010, jäsenvaltioiden välisestä suojatusta sähköisestä tiedonvaihdosta niiden myöntämien kuljettajakorttien ainutkertaisuuden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2004/0217(COD) 6.4.2005 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2015 (OR. en) 14805/15 DENLEG 156 AGRI 626 SAN 413 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 27. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D042070/01

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006) 9 :n nojalla:

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006) 9 :n nojalla: Sivu 1/6 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 588/2009 elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2008/0142(COD) 14.1.2009 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Kasvintuotannon elintarvikehygienia

Kasvintuotannon elintarvikehygienia Kasvintuotannon elintarvikehygienia Neuvo 2020 Seinäjoki 3.12 / Vaasa (sv) 5.12 / Järvenpää 10.12 Evira / Elintarvikehygieniayksikkö 1 Ylitarkastaja Noora Tolin Esityksen sisältö Kaikelle elintarvikkeiden

Lisätiedot

REHUJEN MERKINNÄT. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Valvontaosasto Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Rehujaosto. 10.02.2015 päivitetty versio

REHUJEN MERKINNÄT. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Valvontaosasto Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Rehujaosto. 10.02.2015 päivitetty versio REHUJEN MERKINNÄT Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Valvontaosasto Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Rehujaosto 10.02.2015 päivitetty versio Opas päivitetään Evira.fi-sivustoon tarvittaessa lainsäädännössä

Lisätiedot