Demokratia Loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Demokratia Loppuraportti"

Transkriptio

1

2 Sisällys

3 Helsinki Vantaa -selvitys Demokratia Teemaryhmä Helsinki

4 Demokratia 2 (39) Helsinki Vantaa -selvitys Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä Toimeksianto Tehtävän rajaus Teemaryhmän työn organisointi ja eteneminen Nykytilan kuvaus Yhtäläisyydet ja erot luottamuselinten ja hallinnon organisoimisessa Toimintaympäristöraportin demokratia-analyysi Yhtäläisyydet ja erot asukkaiden osallistumisen muodoissa Kustannukset luottamuselinten toiminnasta ja demokratian edistämisestä Asiantuntijoiden kuuleminen Helsingin ja Vantaan strategioiden vertailu demokratiateeman kannalta Kaupunkien mahdollisen yhdistymisen edut ja haitat demokratian kannalta Yleistä Kaupunginvaltuusto yhdistyneessä kaupungissa Vaalipiirijako kunnallisvaaleissa Vuorovaikutus ja päätöksenteko kunnan osa-alueilla Kuntalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen palveluissa Yhdistyminen ja eduskuntavaalit Vaikutukset kuntien yhteistyöhön Erityiskysymykset Kaupunkien mahdollisen yhdistämisen vaikutukset vaalijärjestelmään Eduskuntavaaleihin liittyvät muutokset Eduskuntavaalien vaalijärjestelmän muutos Kunnallisvaalit Kaupunginvaltuutettujen asuinpaikkojen alueellinen jakautuminen Kaupunginvaltuustojen tarkastelusta demokratiaindikaattoritutkimuksessa Päätelmät LIITTEET 1-3

5 Demokratia 3 (39) Helsinki Vantaa -selvitys 1. Tiivistelmä Demokratian ja kansalaisosallistumisen näkökulmasta Vantaa ja Helsinki suurina suomalaisina kaupunkeina ja saman metropolialueen osina ovat järjestäneet hallintoaan verrattain yhdenmukaisten peruslähtökohtien mukaan. Yksityiskohtien tasolla ja käytännön toimintamalleissa eroja on, mutta niiden analysointi suuressa mittakaavassa ei palvelisi uusien, yhteisten toimintamuotojen kehittymistä. Merkittävä erottava tekijä ovat Vantaan alueelliset toimielimet. Niillä on kuitenkin pääasiassa neuvoa-antava rooli. Kaupunkien mahdollisesti yhdistyessä sovellettava demokraattinen hallintomalli voisi periaatteessa olla kumman tahansa kaupungin nykyistä järjestelmää muistuttava ratkaisu, yhdistelmä niiden piirteitä tai jokin uudentyyppinen malli. Etujen ja haittojen tarkempi selvittäminen edellyttäisi, että toimintamalli olisi yksiselitteisesti valittavissa. Mikäli yhdistymisen suuntaan edettäisiin kahdenvälisesti, voisi resurssien sitoutuminen tähän työhön hidastaa muita seudullisia yhteistyön kehittämishankkeita. Ratkaisuja tehtäväalueittaisesta vastuutasosta (kunnan tehtävä / yhteistyötehtävä) tulisi kyetä tekemään välittömästi. Alueellinen näkökulma on mahdollista tuoda tarvittaessa päätöksentekoon sitä kautta, että yhdistynyt kunta jaettaisiin kuntavaaleissa vaalipiireihin. Asia vaatisi jatkotutkimusta ja joka tapauksessa lainmuutoksen. Samoin lainmuutoksen vaatisi kunnanvaltuuston koon kasvattaminen Helsingissä jo käytössä olevasta maksimikoosta (85 jäsentä). Valtuutettujen ja kuntalaisten suhdeluvun palauttaminen esimerkiksi Helsingin nykyiselle tasolle edellyttäisi 113 jäsenen valtuustoa. Vantaan lautakuntien lukumäärä on Helsinkiä pienempi. Kuntien mahdollisesti yhdistyessä voisi lautakuntapaikkoja lisäämällä varmistaa asiantuntemuksen siirtymisen uuteen hallintoon molemmilta puolilta entistä kuntarajaa. Mikäli kaupunkien yhdistyessä katsottaisiin tarpeelliseksi muodostaa kaupunginosiin palvelutuotantoa ohjaavia alueellisia luottamuselimiä, voisi näidenkin päätösvallan, kokoonpanon, valintatavan ja aluejaon määrittämiseksi olla tarpeen saada kuntia koskevaan lainsäädäntöön ensin täsmennyksiä. Alueellisesti rajattujen toimielinten vaihtoehtona ovat vuorovaikutuskanavat, jotka voivat olla joko alueperusteisia tai teemoittaisia. Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien kehittämiseksi on kaupungeissa vireillä hankkeita, joissa useissa hyödynnetään tietoverkkojen mahdollisuuksia. Parannettuja vuorovaikutusmenetelmiä käyttäen ja lautakuntien kokoonpanoa sopivasti täydentäen työryhmä pitää mahdollisena ratkaista Helsingin ja Vantaan yhdistymiseen liittyvät demokratian ja kansalaisten osallisuuden vaatimukset.

6 Demokratia 4 (39) Helsinki Vantaa -selvitys 2. Toimeksianto Teemaryhmä on tarkastellut asukasvaikuttamista ja osallisuutta, paikallisdemokratiaa, päätöksentekoa ja edustuksellisuutta sekä organisaatiorakennetta (luottamushenkilöorganisaatio, kaupunkien muu organisaatio) Helsingissä ja Vantaalla. Teemaryhmän tehtävänä on arvioida oman teemansa osalta kaupunkien mahdollisen yhdistymisen edut ja haitat suhteessa Helsingin seudun yhteistyöhön ja yhteisiin kuntayhtymiin. Arviointi toteutetaan seuraavien, teemaryhmille yhteisten näkökulmien ja kriteerien avulla: hallinnon tehostuminen johtamisjärjestelmät ja -kulttuuri kustannustehokkuus palvelujen saatavuus, palveluverkko palvelutaso- ja tarpeet sekä -rakenteet palvelujen tuotantomalli henkilöstön saatavuus ruotsinkieliset palvelut kilpailukyky ympäristövaikutukset segregaatio ja sosiaalinen eheys (ml. maahanmuuttajakysymykset) asukasvaikuttaminen asukas- ja asiakasnäkökulmat seutunäkökulma 2.1 Tehtävän rajaus Toimeksiannossa mainituista näkökulmista ja kriteereistä kaikki eivät ole yhtä keskeisiä demokratian ja osallisuuden näkökulmasta. Esimerkiksi henkilöstön saatavuus tai ympäristövaikutukset ovat vähemmän kriittisiä demokratiateeman kannalta, kun taas palvelutaso, -tarpeet ja -rakenteet tai alueellinen segregaatio voivat vaikuttaa asukkaiden osallistumiseen huomattavasti. Teemaryhmä painottaa tarkastelussaan yhtäläisyyksiä ja eroja Helsingin ja Vantaan välillä erityisesti päätösvallan delegoinnissa, osallistumismahdollisuuksien järjestämisessä, nykyaikaisten sähköisten tietojärjestelmien ja sähköisten palautekanavien organisoinnissa sekä kaupunkien strategisten suunnitelmien ja ohjelmien asukaslähtöisyyden ja valmistelun avoimuudessa. Kaupunkien lähtökohtia asukkaiden osallistumisen kehittämisessä on kuvattu Toimintaympäristöselvityksen sivuilla Teemaryhmä ottaa huomioon myös mahdollisen yhdistymisen vaikutukset vaalijärjestelmään ja poliittisiin voimasuhteisiin.

7 Demokratia 5 (39) Helsinki Vantaa -selvitys 2.2 Teemaryhmän työn organisointi ja eteneminen Teemaryhmän kokoonpano Helsinki apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri, puheenjohtaja strategiapäällikkö Marko Karvinen hallintopäällikkö Outi Karsimus kaupunginlakimies Sami Sarvilinna organisaatiopäällikkö Vesa Paavola erityissuunnittelija Olli Lahtinen, sihteeri Vantaa toimialan johtaja vs. Heidi Nygren, varapuheenjohtaja kaupunginlakimies Kai Ketelimäki hallintojohtaja Erkki Laakkonen sivistystoimen ruotsinkielisen tulosalueen johtaja Berndt-Johan Lindström asukaspalvelujohtaja vs. Katja Syvärinen talous- ja hallintojohtaja Susanna Taipale- Vuorinen, sihteeri ( asti) suunnittelija Meija Tuominen, sihteeri ( alkaen) Työn eteneminen Vaiheessa I on selvitetty Helsingin ja Vantaan nykytilanteessa yhtäläisyyksiä ja eroja toisaalta organisaatiorakenteessa ja siihen liittyvässä päätöksenteon demokraattisuudessa, ja toisaalta asukasvaikuttamisessa ja osallisuudessa. Teemaryhmä on kuullut asiantuntijoina maaneuvos Jussi-Pekka Alasta, johtaja Kristina Wikbergiä, maakuntajohtaja Ossi Savolaista ja professori Aimo Ryynästä. Teemaryhmä ei ole pitänyt yhteisiä kokouksia muiden ryhmien kanssa. Vaiheessa II on arvioitu, miten mahdollisesti yhdistetyn kaupungin tilanteessa edut ja haitat ilmenisivät ja mitä ratkaisumalleja toimivan demokratian näkökulmasta voitaisiin soveltaa. Viranhaltijavalmistelun vaiheessa ratkaisemattomiksi jääneitä yksityiskohtia on kirjattu jatkovalmistelua varten. Teemaryhmän keräämä viiteaineisto käsittää satoja sivuja eikä sen referoiminen raporttiin ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista. Väliraportin liitteenä oli kolmen alatyöryhmän tulostus työstään: päätösvallan delegoinnin tarkastelu, asukasosallistumisen organisoitumisen tarkastelu ja strategisen suunnittelun demokratiaulottuvuuden tarkastelu.

8 Demokratia 6 (39) Helsinki Vantaa -selvitys 3. Nykytilan kuvaus 3.1. Yhtäläisyydet ja erot luottamuselinten ja hallinnon organisoimisessa Kaupunginvaltuustot Helsingin ja Vantaan kaupunkien yksityiskohtainen vertailu nostaa esiin joitakin eroja hallinnon järjestämisessä. Teemaryhmä katsoo toimintatapojen erojen olevan suurelta osin selitettävissä menneisyydessä tehtyjen tapauskohtaisten valintojen tuloksena. Erojen merkitystä nykytilanteessa ei ole syytä ylikorostaa, sillä kaupunkien mahdollisen yhdistymisen tilanteessa jouduttaisiin kuitenkin luomaan poliittinen ja hallinnollinen rakenne ja menettelytapaohjeisto valtaosin puhtaalta pöydältä. Helsinki Helsingin kaupunginvaltuustossa on 85 jäsentä, mikä on kuntalain mukainen enimmäismäärä. Valtuutetuista naisia on 49 ja miehiä 36. Kauden alkaessa valtuutettujen keski-ikä oli 46 vuotta. Puolueittain paikat jakaantuvat seuraavasti: Kok 26, Vihr. 21, SDP 16, Vas. 7, RKP 5, PS 4, Kesk.3, KD 2 ja SKP 1. Kaupunginvaltuusto valitsee luottamushenkilöt kaupunginhallitukseen sekä lauta- ja johtokuntiin. Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu yleensä kahden viikon välein keskiviikkoisin. Asioiden käsittelyä kokouksessa johdetaan sekä suomen että ruotsin kielellä.

9 Demokratia 7 (39) Helsinki Vantaa -selvitys Valtuuston työjärjestyksessä on määräyksiä puheenvuorojen rajoittamisesta ajallisesti (kommenttipuheenvuoro 2 min, tavallinen 4 min.). Joka toisen valtuuston kokouksen edellä järjestetään kyselytunti. Kirjalliset kysymykset toimitetaan 1½ viikkoa aiemmin kirjaamoon. Kaupunginvaltuuston kokousten yhteydessä kansalaislähetystöillä on tilaisuus jättää kannanotto, adressi tms. valtuustoryhmien nimeämille edustajille ennen kokouksen alkua. Valtuutetun tekemä kirjallinen aloite on käsiteltävä kahdeksan kuukauden kuluessa. Talousarvioaloitteet tulee vuosittain jättää viimeistään Helsingissä on käytössä menettely, jossa valtuusto voi käsiteltyään asian hyväksyä kaupunginhallitukselle osoitettavan toivomusponnen, joka ei saa muuttaa asiassa tehtyä varsinaista päätöstä. Tullakseen hyväksytyksi ponnen täytyy saada taakseen 43 valtuutettua. Ponnen käynnistämistä toimenpiteistä raportoidaan valtuutetuille. Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvien kunnan asukkaan aloitteiden pohjalta tehdyistä toimenpiteistä tehdään vuosittain valtuustolle selkoa huhtikuun loppuun mennessä. Pääkaupunkiseudun demokratiaindikaattoritutkimukseen sisältyvässä Helsingin kaupunginvaltuutetuille 2008 tehdyssä kyselyssä pyydettiin heitä arvioimaan koko valtuuston sekä omia vaikutusmahdollisuuksiaan. Kummassakin vastausjakaumassa 70 % piti vaikutusmahdollisuuksia vähintään melko hyvinä. (Toimintaympäristöraportti, s. 218) Valtuutettujen henkilökohtaiseen vaikuttamiskokemukseen vaikuttavat taustatekijöinä mm. valtuustouran pituus ja muut luottamustehtävät. Nämä tekijät selittävät vastausten eroja paremmin kuin valtuutetun kotikaupunki. Vantaa Vantaan kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää 67 jäseninen kaupunginvaltuusto. Jäsenistä on naisia 31 ja miehiä 36. Valittujen keski-ikä oli 47 vuotta. Valtuusto valitsee luottamushenkilöt kaupunginhallitukseen, lautakuntiin ja aluetoimikuntiin sekä ruotsinkieliseen Svenska kommittén nimiseen toimikuntaan. Valtuuston paikat jakautuvat puolueittain seuraavasti Kok. 20, Vihr. 9, SDP 18, Vas. 5, RKP 2, PS 8, Kesk. 3, KD 2. Vantaan kaupunginvaltuusto kokoontuu kesätaukoa lukuun ottamatta kerran kuukaudessa maanantaisin. Valtuuston esityslista ja pöytäkirja käännetään ruotsin kielelle, mutta asioiden käsittely tapahtuu pääosin suomen kielellä. Valtuuston kokousta edeltävänä torstaina on erillinen valtuuston infotilaisuus käsittelyyn tulevista asioista, ja sen yhteydessä kyselytunti. Ennen infotilaisuutta kansalaislähetystöillä on mahdollisuus jättää kannanottoja. Valtuutettujen kirjalliset kyselyt tulee toimittaa viimeistään selostustilaisuutta edeltävänä maanantaina kello kaupunginkanslian kirjaamoon. Kukin valtuutettu voi esittää kyselytunnilla myös enintään yhden suullisen kysymyksen. Kirjallisiin ja sähköpostitse toimitettuihin kysymyksiin, joita ei ehditä käsitellä kyselyille varatussa määräajassa, annetaan kysymyksen esittäjälle ja muille valtuutetuille vastaus kirjallisena tai sähköpostitse viimeistään valtuuston kokouksen aikana ilman muuta käsittelyä. Valtuusto asettaa vuosittain valtuustovaliokunnan käsittelemään valmistelevasti valtuustossa vireillä olevia asioita sekä muutoinkin valtuuston työskentelyyn liittyviä kysymyksiä. Valtuustovaliokunnan jäseninä ovat valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä valtuuston kulloinkin päättämä määrä valtuuston valitsemia jäseniä, käytännössä ainakin kaikkien valtuustoryhmien puheenjohtajat. Valtuuston työjärjestyksen mukaan puheenvuorojen pituutta voidaan valtuustovaliokunnan suosituksesta sopia ohjeellisesti rajattavaksi. Muun muassa taloussuunnitelman lähetekeskustelussa ryhmäpuheenvuorot on rajattu viiden ja valtuutettujen puheenvuorot kolmen minuutin mittaisiksi. Kommenttipuheenvuoron pituus on työjärjestyksessä rajattu enintään minuuttiin.

10 Demokratia 8 (39) Helsinki Vantaa -selvitys Valtuutetuilla ja valtuustoryhmällä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimialaan kuuluvissa asioissa. Kaupunginhallituksen on valmisteltava aloite, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua, valtuuston käsiteltäväksi ensi tilassa, viimeistään puolen vuoden kuluessa sen jättämisestä. Aloitteet, jotka merkitsevät uuden määrärahan ottamista talousarvioon tai määrärahan korottamista, on valmisteltava seuraavan vuoden talousarvion yhteydessä. Kaupunginhallituksen on vuosittain helmikuun kuluessa annettava valtuustolle luettelo valtuustoaloitteista, joita valtuusto ei ole edellisen vuoden loppuun mennessä lopullisesti käsitellyt. Samalla kaupunginhallituksen on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Kaupunginhallituksen tehtävänä on antaa vuosittain viimeistään maaliskuussa valtuustolle luettelo kunnan jäsenten edellisenä vuonna tekemistä aloitteista. Vähintään neljäsosa valtuutetuista voi tehdä kaupunginhallitukselle kysymyksen kaupungin hallintoa koskevasta asiasta. Kysymys on kirjallisena annettava keskushallinnon kirjaamoon. Kaupunginhallituksen on annettava vastauksensa kysymykseen viimeistään siinä valtuuston kokouksessa, joka kolmen viikon kuluttua kysymyksen tekemisestä ensiksi pidetään, tai ilmoitettava silloin syy, minkä vuoksi vastausta ei ole voitu antaa. Valtuusto voi, tehtyään käsiteltävänään olevassa asiassa päätöksen, esittää kaupunginhallitukselle toivomuksen (ponnen), jonka tulee liittyä käsiteltävänä olevaan asiaan ja joka ei saa olla ristiriidassa valtuuston päätöksen kanssa eikä muuttaa, rajoittaa tai laajentaa sitä. Vantaan valtuuston osalta Demokratiaindikaattoriraportin pohjana olleen vuoden 2004 kyselyn vastausvaihtoehdot poikkesivat Helsingin vastaavasta, mikä vaikeuttaa vertailua. Tulkinta on, että vantaalaisvaltuutetut arvioivat valtuuston vaikutusmahdollisuudet vielä jonkin verran paremmiksi kuin helsinkiläiskollegat, negatiivisten arvioiden jäädessä selvästi alle 20 prosenttiin. Sen sijaan henkilökohtaiset vaikuttamiskokemukset vantaalaisilla eivät nousseet yhtä korkeiksi. Vajaa puolet valtuutetuista piti omia ja valtuustoryhmän vaikutusmahdollisuuksia vähintään melko hyvinä keväällä 2008 tehdyssä kyselyssä. Koko valtuuston vaikutusmahdollisuudet nähtiin hieman parempina kuin yksilön tai ryhmän vaikutusmahdollisuudet. (kuvio PKS-Demokratiaindikaattoritutkimuksen aineistosta)

11 Demokratia 9 (39) Helsinki Vantaa -selvitys Kaupunginhallitukset Helsingissä kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpanoa ja kaupungin hallintoa yleisesti johtaa kaupunginhallitus, jossa on 15 jäsentä. Kaupunginhallitus päättää asioista, joita ei ole määrätty muulle viranomaiselle (yleistoimivalta). Kaupunginhallitukselle on johtosäännössä määrätty muuten suhteellisen vähän erityistä toimivaltaa. Määräykset koskevat lähinnä kaupungin johtamista yleisellä tasolla, puhevallan käyttöä sekä vähäisiä asemakaavamuutoksia. Kaupunginhallitus voi delegoida toimivaltaansa lähes kaikissa asioissa. Hallinnollinen organisaatio jakautuu viidelle toimialalle, joiden valmistelusta ja esittelystä kaupunginhallitukselle vastaavat kaupunginjohtaja ja neljä apulaiskaupunginjohtajaa. Kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjausta varten on perustettu vuoden 2009 alusta kaupunginhallituksen 7-jäseninen konsernijaosto. Konsernijohdon muodostavat kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat toimialoillaan. Viikoittaisten kokousten juoksevien asioiden käsittelyn ohella kaupunginhallituksella on ns. iltakoulu, jossa päättäjiä informoidaan laajojen tai strategisesti keskeisten päätösten valmistelusta. Vantaan kaupunginhallitus, jossa on vähintään 9 jäsentä (nyt 17), huolehtii kaupungin johtamisesta ja kehittämisestä valtuuston asettamien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti. Hallinnollinen organisaatio jakautuu seitsemälle tehtäväalueelle tai toimialalle, joiden valmistelusta ja esittelystä vastaavat kaupunginjohtaja, neljä apulaiskaupunginjohtajaa, tilakeskuksen toimialan johtaja ja vapaa-ajan ja asukaspalveluiden toimialan johtaja. Kaupunginhallituksella on konsernijaosto, jossa on vähintään 5 jäsentä (nyt 7). Lautakunnat ja johtokunnat Helsinki Lautakuntia on Helsingissä 16: - tarkastuslautakunta - keskusvaalilautakunta, - asuntolautakunta - kaupunkisuunnittelulautakunta - kiinteistölautakunta - kulttuuri- ja kirjastolautakunta - liikuntalautakunta - nuorisolautakunta - opetuslautakunta - pelastuslautakunta - rakennuslautakunta - sosiaalilautakunta - teknisen palvelun lautakunta (hankintakeskus, rakentamispalvelu ja tukkutori) - terveyslautakunta - yleisten töiden lautakunta - ympäristölautakunta Johtokuntia on kuusi: - Helsingin taidemuseon johtokunta - eläintarhan johtokunta - kaupunginmuseon johtokunta - kaupunginorkesterin johtokunta - ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta - suomenkielisen työväenopiston johtokunta

12 Demokratia 10 (39) Helsinki Vantaa -selvitys Liikelaitoksien johtokuntia on kuusi: - henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen (Oiva Akatemia) johtokunta - Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunta - Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunta - HKL-liikelaitoksen johtokunta - Palmia-liikelaitoksen johtokunta - Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen (Talpa) johtokunta ( MetropoliLab muuttui liikelaitoksesta yhtiöksi ja johtokunta lakkasi) Lauta- ja johtokuntiin rinnastetaan usein kaupunginhallituksen asettama asuntotuotantotoimikunta. Lautakunnissa ja johtokunnissa on yleisimmin 9 jäsentä, poikkeuksina jaostorakennetta käyttävät sosiaali- ja opetuslautakunta, joissa on 11 jäsentä. Sisäisiä tukipalveluita tuottavien liikelaitosten johtokuntiin on valittu viranhaltijajäseniä, muissa koko jäsenistö muodostuu luottamushenkilöistä. Virastoja on 28 ja liikelaitoksia 6. Sektorilautakunnat ja johtokunnat käyttävät Helsingin järjestelmässä merkittävää päätösvaltaa palveluiden laadun ja mitoituksen määrittämisessä. Johtosäännöt määrittävät Vantaata yksityiskohtaisemmin luottamuselinten tehtäviä, ja joukossa on myös täytäntöönpanon luonteisista asioista päättämistä. Helsingin kaupungin johtosääntökokonaisuudessa on kaupunginvaltuuston toimivaltaa siirretty laajasti muille toimielimille. Edelleen delegointi ei ole yleensä johtosäännössä sallittua tai se on rajoitettu vain osaan lautakunnan päätösvaltaan kuuluvista asioista. Kaupunginhallitus on lisäksi asettanut toimikuntia tilapäisten tai pysyvien tehtävien suorittamista varten. Kaupunginhallituksen asettamissa toimielimissä on sekä luottamushenkilöpohjaisia (L), viranhaltijapohjaisia (V) että yhdistelmiä (Y). Helsingin kaupungin henkilöstötoimikunta (V); henkilöstökassatoimikunta (V); historiatoimikunta (Y); nimistötoimikunta (Y); sääntötoimikunta (V); tasa-arvotoimikunta (L); työllistämistoimikunta (L); urheilupalkintotoimikunta (Y); vaalivalmistelutoimikunta (L). (tarkemmat kuvaukset; ks. liite 1) Edelleen kaupunginhallitus on asettanut 12 neuvottelukuntaa tai neuvostoa selvittämään tai valmistelemaan määrättyä asiaa tai asiaryhmää tai seuraamaan määrättyä toimintaa. Niitä on sekä luottamushenkilöpohjaisia (L), viranhaltijapohjaisia(v) että yhdistelmiä (Y). Elinkeinoneuvottelukunta (Y); energiansäästöneuvottelukunta (V); Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteistyöneuvottelukunta (V); Korkeasaaren eläintarhan ja Helsingin yliopiston neuvottelukunta (V); maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunta (L); pelastuspalveluneuvottelukunta (V); poliisin neuvottelukunta (L, kaupunginvaltuusto nimeää); rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta (Y); terve ja turvallinen kaupunki neuvottelukunta (V); Helsingin vammaisneuvosto (Y); vanhusneuvosto (Y); vapaaehtoistyön neuvottelukunta Helsingissä ei ole kaupungin organisoimia alueperusteisia luottamuselimiä. Sosiaali- ja terveyslautakuntien suurpiiritasoiset aluejaostot lakkautettiin vuonna 2004 siirryttäessä uuteen toimintamalliin. Opetuslautakunnan suomen- ja ruotsinkielinen jaosto valitsevat peruskouluihin, lukioihin, aikuislukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin johtokunnat neljän vuoden toimikaudeksi. Suomenkielinen jaosto valitsee suomenkielisten koulujen ja oppilaitosten ja ruotsinkielinen jaosto ruotsinkielisten koulujen johtokunnat. Johtokunta voi olla joko koulukohtainen tai useamman koulun yhteinen. Johtokunnan tehtävänä on kehittää ja tukea koulun ja oppilaitoksen opetus- ja kasvatustyötä sekä edistää yhteistyötä koulun tai oppilaitoksen ja muun yhteiskunnan kesken. Johtokunta mm. hyväksyy koulun tai oppilaitoksen järjestyssäännöt, tekee esityksen opetussuunnitelmasta ja

13 Demokratia 11 (39) Helsinki Vantaa -selvitys muista opetuksen järjestämiseen liittyvistä koulu- tai oppilaitoskohtaisista suunnitelmista sekä hyväksyy koulun tai oppilaitoksen talousarvion käyttösuunnitelman. Vantaa Lautakuntia on yhteensä kahdeksan: tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta, opetuslautakunta, kaupunkisuunnittelulautakunta, ympäristölautakunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, tilakeskuksen lautakunta sekä vapaa-ajan ja asukaspalveluiden lautakunta. Eräillä lautakunnilla on jaostoja. Tarkastuslautakunta on suoraan valtuuston alainen. Muut lautakunnat ovat kaupunginhallituksen alaisia. Liikelaitoksen johtokuntia on kolme: Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen johtokunta Vantaan työterveys liikelaitoksen johtokunta Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta Keskusvaalilautakunnan kokoonpano määräytyy vaalilain 13 :n mukaan. Tarkastuslautakuntaan kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenlisäksi vähintään kolme (nyt 8) muuta jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet ovat valtuutettuja. Muissa Vantaan lautakunnissa on vähintään 9 jäsentä (nyt 17), jaostoissa jäseniä on vähintään 5 (nyt 5-13). Aluetoimikunnissa ja Svenska kommitténissa on vähintään 9 jäsentä (nyt 16). Vantaan kaupungin luottamushenkilöorganisaatio on väliraportin b-liitteessä ja koko organisaatio c-liitteessä. Kaupunginhallituksella on yleistoimivalta. Kaupunginhallitukselle on johtosäännössä määrätty suhteellisen paljon erityistä toimivaltaa. Vastaavasti lautakuntia koskevat toimivaltamääräykset liittyvät pääosin lautakuntien omiin tehtäväalueisiin. Johtosäännöillä on Vantaalla siirretty laajasti kaupunginvaltuustolle kuuluvaa ratkaisuvaltaa kaupunginhallitukselle, lautakunnille ja viranhaltijoille. Kaupunginhallituksella ja lautakunnilla on laaja mahdollisuus delegoida itselleen kuuluvaa ratkaisuvaltaa edelleen. Sektorilautakunnat keskittyvät johtosääntöjensä mukaan toimialansa varsinaista palvelutarjontaa koskevaan päätöksentekoon. Liitännäiset asiat puolestaan kuuluvat kaupunginhallitukselle tai muille kaupungin yksiköille, esimerkiksi tila-asiat tilakeskukselle. Demokratianäkökulmasta merkittävänä erona Helsingin organisaatiorakenteeseen verrattuna ovat Vantaalla toimivat aluetoimikunnat ja ruotsinkielinen Svenska kommittén. Vantaalla toimii myös suoralla vaalilla valittu nuorisovaltuusto. Muita toimielimiä Vantaalla: Historiatoimikunta (L); Marja-Vantaan alueen kehittämiseksi asetettu toimikunta (L); kaupunkifestivaalien toteuttamista ohjaava toimikunta (L); kaupungin päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmää tarkasteleva toimikunta (L); monikulttuurisuusasi-

14 Demokratia 12 (39) Helsinki Vantaa -selvitys lisäksi ain neuvottelukunta; työllisyysasioiden neuvottelukunta; vanhusneuvosto; vammaisneuvosto; nuorisovaltuusto. (tarkemmat kuvaukset; ks. liite 1) Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen toimialueen kuntien poliisin neuvottelukunta ; Vantaan paikallisromanityöryhmä; nimistötyöryhmä; työllisyystyöryhmä. Vantaalla ei ole erillistä tasa-arvotoimikuntaa, vaan toiminnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kaupunkitasoinen kehittäminen on kirjattu vapaa-ajan ja asukaspalveluiden lautakunnan johtosääntöön. Aluetoimikunnat edistävät alueensa asukkaiden hyvinvointia ja osallistumismahdollisuuksia. Aluetoimikuntia ovat Aviapoliksen, Hakunilan, Kivistön, Koivukylän, Korson, Myyrmäen ja Tikkurilan aluetoimikunnat. Lisäksi kaupungissa on aluetoimikuntaan rinnastettavana toimielimenä Svenska kommittén, jonka toimialue on koko kaupunki. Nuorisovaltuustolla on ollut pitkään edustus lautakunnissa ja aluetoimikunnissa. Nuorisovaltuuston vaikutusmahdollisuuksia lisätään tänä syksynä sallimalla sen edustajalle läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginvaltuustossa. Peruskoulujen johtokuntien tehtävänä Vantaalla on osallistua koulun kehittämiseen ja arviointiin sekä tukea ja edistää kodin ja koulun yhteistyötä. Vantaalla on peruskoulujen johtokuntia seuraavasti: alakoulut 24, yläkoulut 10, yhtenäiskoulut ja yhteiset johtokunnat. Ammatillisen koulutuksen johtokunta toimii ammattiopisto Varian yhteydessä. Lisäksi ammattiopisto Variassa on ammattiosaamisen näyttöjen toimielin.

15 Demokratia 13 (39) Helsinki Vantaa -selvitys 3.2. Toimintaympäristöraportin demokratia-analyysi Demokratian tilasta kunnissa on valmistunut 2000-luvulla monia laajoja selvityksiä ja tutkimuksia, joissa ongelmakohtia on eritelty yleisellä tasolla. Helsinki-Vantaa -selvitystyön Toimintaympäristöraportissa on todettu, että suomalainen kuntademokratia on rakennettu edustuksellisen demokratian varaan. Raportti korostaa nykytilanteessa osallistuvan demokratian merkitystä ja hyödyntää laajasti vuonna 2009 julkaistua pääkaupunkiseudun kuntien yhteisesti tuottamaa Demokratiaindikaattoritutkimusta, joka tarjoaa hyvän vertailupohjan metropolin osien kesken. Toimintaympäristöraportin keskeinen viesti on, että Helsingin ja Vantaan välillä ei ole nähtävissä suuria eroja kuntademokratiaan liittyvissä kysymyksissä luvulla kaupunkien kehitys onkin ollut samansuuntaista muun muassa sukupuolten välisissä ja alueellisissa eroissa äänestysaktiivisuudessa sekä kuntavaaliehdokkaiden ja valtuustopaikkojen välisissä suhteissa. Lisäksi kuntalaisten kiinnostuneisuus oman kaupungin päätöksentekoa kohtaan sekä kokemukset tiedonsaannin riittävyydestä ovat olleet samansuuntaisia. Myöskään valtuutettujen itsensä kokemukset valtuustotyön edellytyksistä ja arviot seutuyhteistyön toimivuudesta eivät vaihtele kaupunkien välillä. Äänestysaktiivisuus on selkeimmin poikkeava tarkastelutekijä demokratiaindikaattoreissa. Vantaalaiset ovat 1990-luvulta alkaen äänestäneet helsinkiläisiä passiivisemmin. Äänestysaktiivisuus on perinteisesti tärkeä demokratian tilan mittari. Äänestämisen rooli kuntalaisten vaikuttamisen kanavana on keskeinen valtuustokaudesta toiseen; vaalit on hyvin tilastoitu ja seurattavissa tutkimuksen keinoin. Äänestäminen kytkeytyy edustukselliseen päätöksentekoon luottamuselimissä ja luo tarpeellista legitimiteettiä. Varsinkaan suurten kaupunkien tapauksessa äänestäjät eivät usein koe vaikuttavansa äänellään omien välittömien etujensa ajamiseen, vaan kunnallisvaalien tulostakin tulkitaan poliittisten arvojen ja peruslinjausten kannatusmittauksena Yhtäläisyydet ja erot asukkaiden osallistumisen muodoissa Vaaleihin perustuvan edustuksellisen demokratian ohella viime vuosikymmeninä on alettu korostaa yhä enemmän osallistuvan demokratian merkitystä päätöksentekojärjestelmän tukena. Myös kansallisella ja kansainvälisellä tasolla pohditaan tapoja ottaa huomioon päätösten vaikutuspiiriin tulevan ihmisjoukon näkökulmia ja painotuksia niin, että säilytetään päätösten yhdenvertaisuus, tehokkuus ja hallittavuus. Kuntalaisten osallisuus kunnan toimintaan muissa muodoissa, esimerkiksi palveluiden aktiivisena ja palautetta antavana käyttäjänä, vaikuttaa kuntaan ja sen palvelurakenteeseen. Eri osallistumisja vaikuttamistavat ovat osin päällekkäisiä, osin täydentäviä.

16 Demokratia 14 (39) Helsinki Vantaa -selvitys Kansalaisten koulutustason yleinen nousu ja elinolosuhteiden kohentuminen luovat pohjaa kansalaisten omaehtoisen toiminnan kasvulle ja palveluiden järjestämiselle niin, että äänestämistä korvaavat vaikuttamisen muodot korostuvat yhä enemmän. Haasteena kunnissa on löytää kuntalaisten osallistumiselle mielekkäät toteutumismuodot ja kanavat tarpeiden erityistyessä jatkuvasti. Voidakseen toimia tehokkaasti palveluiden tuottajina kunnat ovat hakeutuneet strategisiin yhteistyömuotoihin muiden kuntien ja myös muiden organisaatioiden kanssa, verkostoituneet ja luoneet konsernityyppisiä rakenteita. Perinteiseen julkishallinnon organisaatioon luodut päätöksenteko- ja johtamismallit ovat samalla kokeneet muutoksia. Tilaajan ja tuottajan roolien eriytyminen muuttaa luottamushenkilöiden tilannetta asianomaisissa hallintokunnissa. Kuntalaisten vaikutuskanavat muuttavat samalla muotoaan. Tapoja lisätä osallisuutta joudutaan harkitsemaan tarkkaan mahdollisesti hyvinkin monimutkaisen hallintorakenteen ohjaamassa palveluprosessissa ja alihankkijoilta ostetuissa palveluissa. Pääkaupunkiseudulla kansalaisten mahdollisuus hakeutua moniin julkisiin palveluihin muualla kuin omalla asuinalueella on suurempi kuin haja-asutusalueella. Kansalaisilla on mahdollisuus äänestää jaloillaan, ellei tätä hallinnollisesti rajoiteta. Kirjasto on esimerkki palvelusta, jota seudun asukkaat voivat käyttää kuntarajoista riippumatta, vaikka palvelusta, kirjastoverkosta ja hankintaresursseista päättäminen kuitenkin tapahtuu yhä kuntakohtaisesti. Demokratiaindikaattoritutkimuksessa on pohdittu kuntakoon vaikutusta kunnalliselle demokratialle. Sen vaikutuksia voidaan tutkimuksen mukaan pitää kahtalaisina. Pienemmissä kunnissa eräät demokratian edellytykset ovat huomattavasti paremmat kuin suurissa. Toisaalta päätettävien asioiden kirjo on pienemmissä kunnissa yleisesti ottaen suppeampi, joten prosesseja, joihin osallistua ja vaikuttaa, on vähemmän. Kokoero ei ole Helsingin ja Vantaan välillä ratkaiseva, mutta toiminnallisen metropolialueen keskuksena ja pääkaupunkina Helsingillä on sellaisia palveluita ja tehtäväaloja, joihin Vantaan asukkailla on tällä hetkellä vaikutusmahdollisuudet vain asiakkaina. Helsinki Kolme viidesosaa Helsingin asukkaista on erittäin tai melko kiinnostunut oman kaupungin toiminnasta ja päätöksenteosta vuonna 2007 valmistuneen tutkimuksen mukaan. Vain joka 20:s helsinkiläinen ei ollut lainkaan kiinnostunut. Viime kunnallisvaaleissa Helsingin äänestysprosentti jäi 58,6 prosenttiin eli alle 3/5 osuuden. Äänestysaktiivisuuden keskiarvot ovat kohonneet luvulla järjestetyissä kunnallisvaaleissa. Helsinkiläiset äänestävät ahkerammin valtakunnallisissa vaaleissa kuin kunnallisvaaleissa. Vuonna 2007 järjestettyjen eduskuntavaalien äänestysprosentti kohosi 71,1:een. Aktiivisuudessa on alueellisia eroja, jotka heijastavat mm. eroja asukkaiden sosioekonomisessa asemassa. Alueellisten erojen esiintyminen äänestysvilkkaudessa on voimakkaampaa kunnallis- kuin eduskuntavaaleissa. Toimintaympäristöraportin mukaan (luku 6.2.) Helsingissä osallistumisen kulttuuri eroaa Vantaasta. Helsingissä ei ole esimerkiksi tehty nimenomaan kuntademokratiaan ja kuntalaisten osallistumiseen keskittyvää poikkihallinnollista strategiaa. Hallinnossa vuorovaikutukseen panostetaan silti laajalla rintamalla siten, että kansalaisten osallistaminen on hajautettu toimintoihin. Esimerkkeinä vuorovaikutukseen panostavista toiminnoista ovat ympäristötoimi, sosiaalitoimi, kulttuuritoimi, liikuntatoimi, nuorisotoimi ja kaupunkisuunnittelu. Kaikki hoitavat vuorovaikutusta omista määrärahoistaan. Helsinki kannustaa asukkaitaan osallistumaan kunnalliseen vaikuttamiseen omaehtoisella toiminnalla. Kaupunkilaisia kannustetaan seuraamaan luottamuselinten toimintaa ja tehtyjä päätöksiä sekä niiden toteuttamista. Toimielinten asiakirjat ovat nähtävänä kirjaston toimipisteissä ja kaupunginvaltuuston kokouksia voi seurata paitsi paikan päällä, myös kaapelitelevisiossa suorana lähetyksenä. Kaupungin toimia osallistumisen lisäämiseksi esitellään mm. verkkosivuilla

Vallakas kuntalaisen vaikuttamisopas

Vallakas kuntalaisen vaikuttamisopas Vallakas kuntalaisen vaikuttamisopas Helsinki 2009 ISBN 978-952-213-507-0 (pdf) KIRJOITTAJAT Jukka-Pekka Rantakokko Tuuli Lehtinen Ilona Lundström Mikko Kenni 1. painos ISBN 978-952-213-507-0 (pdf) Suomen

Lisätiedot

TEKIJÄ Sari Pikkala. TAITTO Nina Palmu-Pietilä. 1. painos ISBN 952-213-153-9 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006

TEKIJÄ Sari Pikkala. TAITTO Nina Palmu-Pietilä. 1. painos ISBN 952-213-153-9 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006 Sari Pikkala Kunta kuntalaisosallistumisen edistäjänä Kuntien demokratiatilinpäätös, Teema II Kuntademokratian toimintatavat Helsinki 2006 ISBN 952-213-153-9 TEKIJÄ Sari Pikkala TAITTO Nina Palmu-Pietilä

Lisätiedot

Demokratiatyöryhmän väliraportti. 7.4.2014 johtoryhmä

Demokratiatyöryhmän väliraportti. 7.4.2014 johtoryhmä 7.4.2014 johtoryhmä Salpausselän kuntajakoselvitys 1. Jos äänestämällä voisi vaikuttaa, se kiellettäisiin lailla. Demokratia kansanvalta; oikeus olla mukana päättämässä yhteisistä asioista. Näin kerrotaan

Lisätiedot

Valtuusto 23.6.2008 33

Valtuusto 23.6.2008 33 1 HOLLOLAN KUNNAN HALLINNON JA DEMOKRATIAN KEHITTÄMISRAPORTTI 22.5.2008 Valtuusto 23.6.2008 33 1 2 Raportin taustaksi Kuntien toimintaympäristö on muuttunut nopeasti 1990-luvun puolivälin jälkeen. Kunnallishallintoon

Lisätiedot

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta!

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/2012 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 03.04.2012 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JK

Helsingin kaupunki Esityslista 4/2012 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 03.04.2012 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JK Helsingin kaupunki Esityslista 4/2012 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JK ESITYSLISTA 4-2012 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 8:00 Kokouspaikka Käsitellään Satamatalo Tällä esityslistalla mainitut asiat Helsingin

Lisätiedot

PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI. 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri

PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI. 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri Sisällysluettelo Esipuhe.................................................................................

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA.

VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA. VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA Loppuraportti Toukokuu 2014 1. JOHDANTO Tampere ja Orivesi sopivat

Lisätiedot

Kuntalain kokonaisuudistus

Kuntalain kokonaisuudistus 1(129) Kuntalain kokonaisuudistus Jaostojen kokoamia lainsäädännön muutostarpeita ja kehittämisvaihtoehtoja 14.5.2013 Sisältö 1. Toimielimet ja johtaminen -jaoston kokoamia lainsäädännön kehittämistarpeita

Lisätiedot

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys YHDISTYMISSOPIMUS 15.12.2014 Lahti Nastola Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys Sisällysluettelo 1. Lahden ja Nastolan yhdistymissopimus... 1 1.1. Sopimuksen tarkoitus... 1 1.2. Sopimuksen sitovuus ja

Lisätiedot

Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys. Hallinto, demokratia ja viestintä -teemaryhmän raportti

Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys. Hallinto, demokratia ja viestintä -teemaryhmän raportti Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Hallinto, demokratia ja viestintä -teemaryhmän raportti Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2 NYKYTILA SELVITYSKUNNISSA... 4

Lisätiedot

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 0 OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Jarmo Asikainen, Anssi Hietaharju, Mikko Kenni, Maria Merisalo, Anni Antila 12.7.2012 1 Sisällys 1. Arvioinnin taustaa... 4 1.1.

Lisätiedot

Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen

Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen 14/2014 Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko 2014 14/2014 Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko 2014

Lisätiedot

IIN KUNTAKONSERNIN VIESTINTÄOHJE

IIN KUNTAKONSERNIN VIESTINTÄOHJE IIN KUNTAKONSERNIN VIESTINTÄOHJE 2015 Iin kunta - Kunnanvirasto Jokisuuntie 2 postiosoite Pl 24, 91101 Ii Vaihde p. 08 5875 5000 neuvonta p. 050 310 3458 etunimi.sukunimi@ii.fi Johdanto SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kaksikielinen Helsinki

Kaksikielinen Helsinki Kaksikielinen Helsinki Kaksikielisyysselvitys ja toimenpide-ehdotukset Kaksikielinen Helsinki -työryhmä 8.1.2015 Sisällys Johdanto 1 1. Kielelliset oikeudet 4 2. Helsingin ruotsinkielinen väestö 6 3. Kaksikielisyys

Lisätiedot

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Anna Kulmakorpi 26.8.2015 s. 1 / 20 Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Sisällys Tiivistelmä... 2 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi ASIKKALAN KUNTA ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi Hyväksytty kunnanhallituksessa 11.6.2007 ASIKKALAN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA Vantaan kaupungin lausunto OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA 1. Osio: Työryhmän analyysi kunta- ja palvelurakenteen kehittämistarpeista ja tavoitteista 1. Miten arvioitte

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

3.2 Mikkelin kylien neuvottelukunta sekä Anttolan ja Haukivuoren aluejohtokunnat

3.2 Mikkelin kylien neuvottelukunta sekä Anttolan ja Haukivuoren aluejohtokunnat A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark 3.2 Mikkelin kylien neuvottelukunta sekä Anttolan ja Haukivuoren aluejohtokunnat Mikkelin alueella on tehty runsaan kymmenen vuoden

Lisätiedot

YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 29.6.2015

YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 29.6.2015 KU-ohjausryhmä 14.8.2015 Liite 3 YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 29.6.2015 Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys 1 Sisällysluettelo 1 Kuntajaon muuttamisen toteuttamistapa ja ajankohta... 4 1.1 Sopimuksen

Lisätiedot

Metropoli meille kaikille

Metropoli meille kaikille Metropoli meille kaikille Metropolialueen esiselvitys - selvityshenkilöiden suositus ja ehdotukset 28.2.2013 Jarmo Asikainen Rolf Paqvalin Kirsi Mononen Aija Tuimala Juhani Turunen Pekka Myllyniemi 1 Sisällys

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS. Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste. Tarkastuslautakunta 9.5.2007

VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS. Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste. Tarkastuslautakunta 9.5.2007 VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2006 Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste Tarkastuslautakunta 9.5.2007 TIIVISTELMÄ 1 Vuonna 2006 alkuperäisistä 28 tavoitteesta saavutettiin

Lisätiedot

Jarkko Karjalainen KUNTALAISTEN OSALLISTAMINEN KUNNAN PÄÄTÖKSENTEKOON - CASE: SÄKYLÄN NUORTEN KANSALAISRAADIN JÄRJESTÄMINEN

Jarkko Karjalainen KUNTALAISTEN OSALLISTAMINEN KUNNAN PÄÄTÖKSENTEKOON - CASE: SÄKYLÄN NUORTEN KANSALAISRAADIN JÄRJESTÄMINEN Jarkko Karjalainen KUNTALAISTEN OSALLISTAMINEN KUNNAN PÄÄTÖKSENTEKOON - CASE: SÄKYLÄN NUORTEN KANSALAISRAADIN JÄRJESTÄMINEN Liiketalouden koulutusohjelma 2014 KUNTALAISTEN OSALLISTAMINEN KUNNAN PÄÄTÖKSENTEKOON-

Lisätiedot

Kuntalaki. 1 Lain tarkoitus

Kuntalaki. 1 Lain tarkoitus 247(285) LAKILUONNOS Kuntalaki I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on luoda edellytykset kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun demokratiaindikaattorit Käsikirja

Pääkaupunkiseudun demokratiaindikaattorit Käsikirja Pääkaupunkiseudun demokratiaindikaattorit Käsikirja Tiedustelut Pia Bäcklund p. (09) 310 36521 etunimi.sukunimi@hel.fi Julkaisija Helsingin kaupungin tietokeskus PL 5500 (Siltasaarenk. 18-20 A) 00099 Helsingin

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS. - uuden kunnan perustamiseksi -

SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS. - uuden kunnan perustamiseksi - SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS - uuden kunnan perustamiseksi - Seinäjoen kaupungin valtuuston hyväksymä 21.5.2007 Nurmon kunnan valtuuston hyväksymä 21.5.2007

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1(285) HE-luonnos 8.5.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kuntalaki, joka korvaisi

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 410/2015 Kuntalaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA

SÄÄDÖSKOKOELMA. 410/2015 Kuntalaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2015 410/2015 Kuntalaki Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET

Lisätiedot