ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS SAIRAALAKATU 4-8 / Hatsala ja 6 (Valkeisen sairaala ja Savonian kampusalue) (työnumero 338, asian n:o 886 / 2012) (projektin asian n:o 13-87) VIREILLETULOSTA ILMOITETTU: HYVÄKSYMISKÄSITTELY: KAAVANLAATIJA: KAUPUNGINVALTUUSTO KUOPION KAUPUNKI, KAUPUNKIYMPÄRIS- TÖN SUUNNITTELUPALVELUT, ASEMAKAA- VOITUS 779

2 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) 2 SISÄLTÖ: 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 2.2 Asemakaavan muutos 2.3 Asemakaavan muutoksen toteuttaminen 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan muutoksen suunnittelun tarve 4.2 Suunnittelun käynnistyminen ja sitä koskevat päätökset 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö 4.4 Asemakaavan muutoksen tavoitteet 4.5 Asemakaavan muutosratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Valmisteluvaiheen vaihtoehdot Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS 5.1 Asemakaavan muutoksen rakenne Mitoitus Palvelut 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset ilmastoon, luontoon ja luonnonympäristöön 5.5 Kaavamerkinnät ja määräykset 5.6 Kaavatalous 6 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS

3 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) 3 LIITTEET 1 Asemakaavan muutoksen seurantalomake 2/1 Asemakaavan muutoskartta 2/2 2/4 Asemakaavamerkinnät ja määräykset 3.1 Alueen havainnekuvia 3.2 Asemapiirros 3.3 Alueleikkaukset ja julkisivut 3.4 Julkisten tilojen yleiset laatutavoitteet 4 Ote ajantasa-asemakaavasta = poistokartta 5.1 Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt -päätös 5.2 Kooste Kuopion kulttuuriympäristön Strategia ja hoito-ohjeesta 6.0 Hulevesisuunnitelma 7.0 Alueen katusuunnitelmaluonnokset 8.0 Vireilletulovaiheen lausunnot vastineineen 9.0 Valmisteluvaiheen lausunnot vastineineen 10.0 Selvitys sairaanhoito-oppilaitoksen (rak. nro 5), sisäilmaongelmista. MALMGRENIN RANTA Rakennustapaohjeet Asiakirjoissa Kaava-alueen voittanut kilpailuehdotus Kilpailun arvostelupöytäkirja Valmisteluvaiheen adressi allekirjoituksineen Savonian AMK-kampusalueen rakennushistoriaselvitys Valkeisen sairaalan rakennushistoriaselvitys

4 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) 4 SAIRAALAKATU 4-8 / Hatsala ja 6 (Valkeisen sairaala ja Savonian kampusalue) ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakartta. Asemakaavan muutos koskee: Kuopion kaupungin 6. kaupunginosan (Hatsala) korttelia 5 sekä katu-, virkistys- ja vesialueiden osia ja 7. kaupunginosan (Niirala) katualueiden osia. Asemakaavan muutoksella muodostuu: Kuopion kaupungin 6. kaupunginosan (Hatsala) korttelin 5 tontit 7 ja 8 sekä virkistysalueen osa. Alueen sijainti: Suunnittelualue sijaitsee Kuopion kaupungin ydinkeskustan ruutukaava-alueen reunalla, rajautuen Sairaala- ja Valkeisenkatuun sekä lännessä Valkeisenlammen puistoalueeseen. Kaavatunnus: 779 Kaavan tarkoitus: Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Sairaalakadun ympäristöön sen nykytilaan parhaiten soveltuva maankäyttöratkaisu ja ratkaista korttelin tuleva maankäyttö ja täydennysrakentamismahdollisuudet huomioiden alueen erityisen merkittävät kulttuuri- ja rakennushistorialliset arvot.

5 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) 5 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Aloitteen asemakaavan muutostyöhön on tehnyt Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä hakemalla asemakaavan muutosta. Kaavatyö on sisältynyt vuoden kaavoituskatsauksiin ja asemakaavoitusohjelmaan. Kaavoituksen käynnistämissopimus on allekirjoitettu Asemakaavan vireilletuloaineisto (OAS) on annettu tiedoksi kaupunkirakennelautakunnalle Aineisto on ollut nähtävänä vireilletulokuulutuksen yhteydessä Nähtävänäoloaikana jätettiin kaksi lausuntoa. Kaavoituksen aloituskokoukset pidettiin ja Asemakaavan muutostyön alkuvaiheessa toteutettiin alueelle arkkitehtuuri- ja tontinluovutuskilpailu ( ). Kilpailuehdotusten asemapiirros ja kaksi viistokuvaa olivat osa asemakaavan valmisteluaineistoa, jotka asetettiin myös julkisesti nähtäville. Valmisteluaineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi ja nähtävänä aineisto on ollut Valmisteluaineistosta pidettiin nähtävänäolon aikana lausuntoneuvottelukokous sekä erillinen yleisötilaisuus Nähtävänäolon aikana jätettiin neljä lausuntoa useita mielipiteitä. Kaavatyötä on jatkettu valmisteluaineistosta saatujen kannanottojen ja kaavatyötä ohjaavan ohjausryhmäkokouksien pohjalta, joita on pidetty eri asiantuntijakokoonpanoilla kuusi kertaa. Asemakaavan muutosehdotus valmistuu tavoiteaikataulun mukaan kesäkuussa 2015 ja sen on tarkoitus tulla kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi syksyllä Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelia 5 ja osia korttelista 4 ja sen tarkoituksena on löytää Sairaalakadun ympäristöön sen nykytilaan soveltuva maankäyttöratkaisu ja ratkaista korttelin tuleva maankäyttö ja täydennysrakentamismahdollisuudet huomioiden alueen erityisen merkittävät kulttuuri- ja rakennushistorialliset arvot. Ratkaisua ja uutta toteutusmallia etsittiin kaava-alueelle toteutetun arkkitehtuuri- ja tontiluovutuskilpailun kautta, jossa tavoitteena oli löytää kaupunkikuvaltaan ja toiminnalliselta idealtaan korkeatasoinen sekä toteutuskelpoinen maankäyttöratkaisu, jonka pohjalta asemakaavan muutos ja alueen rakentaminen voidaan toteuttaa. 2.3 Asemakaavan muutoksen toteuttaminen Alueelle laadittujen tontinluovutussopimusten mukaan on rakentamisen vaiheistettu Savonian ja Valkeisen sairaalan toteutusalueisiin. Savonian tontin osalla rakentaminen voi alkaa heti asemakaavan voimaantulon jälkeen (2015), mutta viimeistään vuoden kuluttua siitä (2016) ja oltava valmiina viimeistään viiden vuoden kuluessa rakentamisen aloittamisesta ( ). Valkeisen sairaalan osalta Kuopion kaupunki luopuu tontista ja rakennuksista viimeistään vuoden 2017 loppuun mennessä, jonka jälkeen rakentaminen voidaan aloittaa. Rakennusten tulee olla kokonaan valmiita viimeistään viiden vuoden kuluessa rakentamisen aloittamisesta (2022).

6 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) 6 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kuva 1. Viistoilmakuva kaava-alueelle lännestä (nykyinen tilanne). Kaava-alue sijaitsee keskeisellä paikalla. Lääninsairaalan uudisrakennukset nousivat Valkeisenlammen rannalle 1870-luvulla silloisen ydinkaupungin ulkopuolelle luvulle tultaessa kaupungin kasvu liitti Valkeisenlammen ympäristöineen kiinteämmin kaupunkirakenteeseen. Kaava-alue sijaitsee kaupunkikeskustassa ruutuasemakaavan reunalla Valkeisenlammen puistomaisemassa, vain noin 500 metriä Kuopion torilta; myös lähellä valtakunnallisesti arvostettua kasarmialuetta. Korttelilla on kaupunkikuvallisesti ja -rakenteellisesti eritysasema kaupunginteatterin teatteriaukion naapurina ja Sairaalakadun varren ilmeen luojana. Korttelin rakennukset muodostavat myös hienoja kadunpäätteitä ja niiden välistä avautuu näkymiä Valkeisenlammelle sekä puistoon. Kaava-alueeseen välittömästi liittyvässä Valkeisenlammen ympäristössä sijaitsee joukko rakennuksia, joista arvokkaimmat ovat pohjoispäässä olevat kaupunginteatteri, vanhainkoti, Niiralan koulu, Niiralan kulman ensimmäinen vuokratalo ja sekä Ukkokoti Valkeisenlammen länsirannalla ja Alavan kirkko lammen etelärannalla. Kulttuurihistorialliset arvot sekä kaupunkirakenteelliset lähtökohdat asettavat kaava-alueelle ja laajemmin koko Valkeisenlammen ympäristössä tapahtuvalle rakentamiselle korkeat kaupunkikuvalliset vaatimukset. Korttelin rakennukset, kasvillisuus, miljöö sekä maisema- ja kaupunkikuva oli inventoitu tarkemmin alueella käynnissä olevan arkkitehtuuri- ja tontinluovutuskilpailun ohessa, joissa on muun muassa alueen rakennuskulttuuriselvitykset.

7 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) Luonnonympäristö Kaava-alueen viherympäristö kuuluu erottamattomasti Valkeisenlammen rakennettuun kulttuuriympäristön. Kaava-alue muodostaa viereisen Valkeisenlammen puiston kanssa yhtenäisen viheralueen, jolle leimaa-antavana on huomattava määrä arvokasta puustoa. Valkeisenlammen ympäristö on myös yksi Kuopion keskeisimmistä ulkoilu-, virkistys- ja tapahtumapaikoista. Rakennuksen 1 (kirurginen osasto) länsipuolella, Valkeisenlammelle päin rajoittuvalla kallioisella puiston osalla, sijaitsee mielenkiintoinen ja arvokas kivimuuri. Kallion sisällä on sodanaikaisia sirpalesuojatiloja. Kuva 2. Näkymä kaava-alueelle Valkeisenlammen vastarannalta (nykyinen tilanne) Rakennettu ympäristö Kaava-alueen Savonian tontilla ( ) sijaitsee neljä suojeltua rakennusta, 1906 valmistunut lääninsairaalan kirurginen osasto (rak 1), 1867 valmistunut vanha lääninsairaala (rak 2), 1906 valmistunut talousrakennus (rak 3), 1867 valmistunut asuinrakennus (rak 4). Lisäksi tontilla sijaitsee yksi suojelematon vuonna 1993 valmistunut uudisrakennus (rak 5). Valkeisen sairaalan tontilla ( ) sijaitsee yksi suojeltu, vuonna 1906 valmistunut rakennus sekä vaiheittain rakentunut Valkeisen sairaalakokonaisuus, joista vanhin, vuonna 1953 valmistunut osa, sijaitsee Sairaalakadun varressa. Uudisosa on rakennettu vuonna Lisäksi tontilla sijaitsee vuonna 1925 valmistunut entinen ruumishuone. Tarkemmin kilpailualueen rakennettu ympäristö ja rakennukset on kuvattu kilpailun liiteaineiston rakennushistoriallisissa selvityksissä. Voimassa olevan asemakaavan mukaan korttelissa olevien rakennusten toteutunut kerrosala on yhteensä k-m² (Savonian rakennukset k-m² ja Valkeisen sairaalan rakennukset 3892 k-m²). Voimassaolevan asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta on käyttämättä k-m². Korttelia 6-5 idästä ja pohjoisesta reunustavat katualueet toimivat keskusta-alueen katuina. Korttelin länsi- ja eteläreuna rajoittuvat Valkeisenlammen puistoon.

8 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) 8 Kuva 3. Viistoilmakuva kaava-alueelle idästä (nykyinen tilanne) Kuva 4. Näkymä Sairaalakadun ja Valkeisenkadun risteysalueelle (nykyinen tilanne) Maanomistus Suunnittelualueen tontti rakennuksineen on Savonian kuntayhtymän omistuksessa ja tontti on Kuopion kaupungin omistuksessa. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava: Kuopion seudun maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä Maakuntakaavassa suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta (C-merkintä). Korttelin pohjoispuoli (Savonian tontti 6-5-6) kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennussuojelualueeseen (Kuopion terveydenhuolto-oppilaitoksen rakennussuojelualue, SR ), jonka merkittävimmät osat ovat alueen vanhimmat rakennukset 1-4.

9 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) 9 Pohjois-Savon maakuntakaava 2030 on vahvistettu ympäristöministeriössä Kaavassa ei ole muutettu SR suojelualueeseen kohdistuvaa merkintää. Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä Kaavassa ei ole suunnittelualueeseen kohdistuvia määräyksiä. Kuva 5: Ote Kuopion seudun maakuntakaavasta Kuva 6. Ote pohjois-savon maakuntakaava 2030 rakennussuojelukohteista Kuopion keskustassa. Yleiskaava, yleiskaavalliset selvitykset: Kaupunginvaltuuston hyväksymässä keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa alue on julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta (PY), jolle saa sijoittaa liike- ja toimistorakennuksia ja jolle voidaan sijoittaa myös tuotanto- ja varastotiloja. Keskustan osayleiskaavaluonnoksessa alueelle on merkitty vaihtoehtoinen käyttötarkoitus julkisten palvelujen ja hallinnon alue tai kerrostalovaltainen alue (PY, AK), joka määritellään tarkemmin asemakaavassa. Lisäksi alueelle on määräys, jossa rakentamisessa tulee ottaa huomioon alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne siten, että uudisrakentaminen rakennustavaltaan ja sijainniltaan sopeutuu olemassa olevaan rakennuskantaan ja ympäristöön. Keskustan osayleiskaavaluonnosta ( ) ole käsitelty julkisuudessa eikä sitä ole asetettu julkisesti nähtäville, joten Keskeinen kaupunkialueen yleiskaava ohjaa tätä kaavaa. Kuva 7. Ote Kuopion keskeisen kaupunkialueen yleiskaavasta. Kuva 8. Ote Kuopion keskustan osayleiskaavaluonnoksesta.

10 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) 10 Asemakaava: Suunnittelualueella on voimassa ympäristöministeriön vahvistama asemakaava, jossa tontti 6 on merkitty yleisten rakennusten korttelialueeksi (YO-5), jolla on rakennusoikeutta k-m² (e=0.94) ja rakennusten suurin sallittu kerrosluku on kolme. Tontilla 6 on neljä suojeltua rakennusta ja tontin autopaikkanormi on 1ap/150 m2. Lisäksi tontilla on autopaikkanormin lievennys ap/sr, joka osoittaa, ettei kaavan autopaikkavaatimusta sovelleta rakennuslupaviranomaisen harkinnan mukaan kaavassa osoitettuihin säilytettäviin rakennuksiin. Suunnittelualueen tontti 5 on merkitty asemakaavassa sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YS-7), jolla on rakennusoikeutta k-m² (e=0.65) ja rakennusten suurin sallittu kerrosluku on kolme. Tontilla on yksi suojeltu rakennus ja tontin autopaikkanormi on 1ap/150 m2. Asemakaavaan on merkitty rakennusten kerrosluvut ja rakennusoikeudet rakennusaloittain Korttelin viisi vanhinta rakennusta (Savonian tontin neljä vanhinta rakennusta sekä Valkeisen sairaalan tontin vanha puurakennus) on merkitty kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi rakennuksiksi, joita ei saa hävittää ilman pakottavaa syytä ja joissa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden sekä käyttötarkoituksen muutosten tulee olla sellaisia, että rakennusten historiallisesti arvokas tai kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy (sr-1). Tonteilla sijaitsevat arvorakennukset on suojeltu valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen nojalla vuonna 1994 Kuva 9. Ajantasa-asemakaavaote

11 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) 11 Ote ajantasa-asemakaavasta = sijaintikartta on liitteenä 4. Ohjelmat ja tavoitteet: - Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan ja ne sisältävät muun muassa toimivaan aluerakenteeseen sekä eheytyvään yhdyskuntarakenteeseen ja elinympäristön laatuun liittyviä erityistavoitteita. - Kuopion arkkitehtuuripoliittinen ohjelma (APOLI) on hyväksytty kaupunginhallituksessa ohjeellisena noudatettavaksi Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma kuvaa Kuopion kaupungin arkkitehtuurin ja kaupunkirakennustaiteen nykytilaa ja asettaa tavoitteet sekä määrittää toimenpiteet niiden saavuttamiseksi ja jossa Kaupungin toimien tulee olla esimerkkinä muille. APOLI:n päätavoite on kuopiolaisille yhteinen; viihtyisä, turvallinen ja omintakeinen Kuopio. - Kuopion ilmastopoliittinen ohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa otettavaksi aktiiviseen käyttöön kaikessa valmistelussa. Rakennusjärjestys: Kuopion kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja se on tullut voimaan Kuopion hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti Tonttijako ja -rekisteri: Tontti on mitattu ja merkitty kiinteistörekisteriin ja tontin pinta-ala on m². Tontti on mitattu ja merkitty kiinteistörekisteriin ja tontin pinta-ala on m². Pohjakartta: Suunnittelualueen pohjakartta on kaavoitusmittausasetuksen (1284/99) mukainen. Rakennuskiellot: Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoa. Suojelupäätökset: Alueeseen liittyvät maakuntakaavan ja asemakaavan suojelumerkinnät on selvitetty selostuksen edellisissä kohdissa. Korttelin pohjoisosa (Savonian tontti) on kokonaisuudessaan osoitettu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY) kuva 10. Sitä koskevat valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden erityistavoitteet siten, että alueen käytössä on varmistettava, että sen arvot kulttuuriympäristönä säilyvät. Muutokset eivät saa olla olennaisesti ristiriidassa kulttuuriympäristön arvojen kanssa. Mahdollinen täydennysrakentaminen tulee sopeuttaa ympäristön ominaisluonteeseen ja erityispiirteisiin. Kolme alueen rakennuksista on 1994 suojeltu valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen 480/85 nojalla. Rakennukset ovat vanha sairaala luvulta, kirurginen osasto (myös laitoksen päärakennus) 1910-luvulta ja talousrakennus luvulta. Suojelupäätöksessä niille vahvistettu suojeluluokka S2 painottaa ulkoasun suojelua ja viittaa siihen, ettei sisätiloihin ei sisälly ainakaan laajempia erityisesti suojeltavia osia. Suojelupäätökseen ei liity erityisiä suojelumääräyksiä, mutta itse asetuksessa annetaan yksityiskohtaiset ohjeet koskien suojelun sisältöä, suojelun valvonnan järjestämistä, korjaus- ja muutostöiden suorittamista sekä Museoviraston roolia ja tehtäviä suojelun toteutumista turvaavana asiantuntijavirastona (6-8 ).

12 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) 12 Opetusministeriön soveltamisohjeet koskevat vain rakennuksen suojeltuja osia. Suojelupäätöksen sisältö aluerajauksineen on liitteenä 5.1. Rakennusperinnön suojelemista koskeva uusi laki on tullut voimaan Sen myötä on luovuttu valtion erityisasemasta eli erillisestä valtion rakennusten suojelua koskevasta asetuksesta. Asetukseen perustuvat valtioneuvoston päätökset pysyvät kuitenkin voimassa, kuten myös aiemmat yksityisten omistamia rakennuksia koskevat päätökset. Suojelupäätöksiä voidaan tarvittaessa tarkentaa uuden lain mukaisesti. Muut selvitykset: Suunnittelualue sisältyy Valtioneuvoston päättämään Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt luetteloon kohteena Kuopion lääninsairaala ; kohdeselostus aluerajauksineen on liitteenä 5.1 ja kuvassa 10. Alue rakennuksineen sisältyy myös Kuopion kulttuuriympäristöjen strategia ja hoito-ohjelmaan kohteena Valkeisenlammen ympäristö, ollen osa kulttuurihistoriallisesti arvokasta Valkeisenlammen aluetta. Aluetta koskeva kohdeselostus aluerajauksineen on liitteenä 5.2 ja kuvassa 11. Kuva 10 Ote valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY) kartasta Kuopion keskustassa Kuva 11 Ote Kuopion kulttuuriympäristö Strategia ja hoito-ohjeesta (kulttuurihistoriallisesti arvokas Valkeisenlammen alue). Keskustan liikenteen yleissuunnitelman on hyväksytty kaupunginhallituksessa. Suunnitelman mukaan Kuopion vilkkain joukkoliikenne- ja kevyenliikenteen reitti kulkevat aivan kaava-alueen pohjoispuolella, Niiralan- ja Tulliportinkatuja pitkin. Pääajoyhteydet kaava-alueelle ja tonteille tapahtuu pääsääntöisesti Sairaalankadun ja Valkeisenkadun kautta. Kevyenliikenteen yhteyksinä alueella toimii normaalien kadunvarren jalkakäytävien lisäksi ruutukaavakeskustan rännikatuverkosto sekä Valkeisenlammen puistoväylästöt. Kuopion kaupungin perusturvan ja terveydenhuollon palveluverkostojen kehittämisselvitys vuoteen 2030 / asumis- ja sairaalapalvelut hyväksyttiin kaupunginhallituksessa Selvityksen mukaan suunnittelualueelle voisi muodostaa tulevaisuudessa myös palveluasumispainotteisen alueen, joka sisältää tavallisten asuntojen

13 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) 13 lisäksi esimerkiksi palveluasuntoja ja ns. elämänkaariasuntoja kampuskeskuspalveluineen. Lisäksi alueelle on tehty seuraavat selvitykset: - Valkeisen Sairaala, kiinteistöjen käytettävyyden kartoitus, analyysiraportti Savonian kampusaluen sekä Valkeisen sairaalatonttien puuston kunto ja sijaintikartoitukset - Savonia-ammattikorkeakoulun Sairaalakadun kampusalueen rakennushistoriaselvitys Valkeisen sairaalan rakennushistoriaselvitys Savonia-ammattikorkeakoulu, Sairaalakatu 6-8, kuntoarviot ja kuntotutkimukset Liikenteellinen tarkastelu Niiralan alueella sekä Valkeisenkadun ja Sairaalakadun katusuunnitelmat, Ramboll, Kuva 12. Ote Kuopion keskustan rännikatujen kehittämissuunnitelmasta.

14 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) 14 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan muutoksen suunnittelun tarve Sairaalakadun kehittäminen ja alueen asemakaavan päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi, koska Savonian kampusalueella nykyinen sairaanhoito-oppilaitoksen toiminta on loppunut asteittain vuoden 2014 aikana, minkä jälkeen rakennukset ovat jääneet käytännössä tyhjilleen. Lisäksi Kuopion kaupungin omistaman Valkeisen sairaalan toiminta on loppunut keväällä Valkeisen sairaala toimii tällä hetkellä eräänlaisena väistötilana. Asemakaavan muutos koskee korttelia 5 ja sen tarkoituksena on löytää Sairaalakadun ympäristöön sen nykytilaan soveltuva toteutusmalli ja ratkaista korttelin tuleva maankäyttö ja täydennysrakentamismahdollisuudet huomioiden alueen erityisen merkittävät kulttuuri- ja rakennushistorialliset arvot. Ratkaisua ja uutta toteutusmallia etsittiin kaava-alueelle toteutetun arkkitehtuuri- ja tontinluovutuskilpailun avulla, jossa oli tavoitteena löytää kaupunkikuvaltaan ja toiminnalliselta idealtaan korkeatasoinen sekä toteutuskelpoinen maankäyttöratkaisu, jonka pohjalta asemakaavan muutos ja alueen rakentaminen voitiin toteuttaa. 4.2 Suunnittelun käynnistyminen ja sitä koskevat päätökset Aloitteen asemakaavan muutostyöhön on tehnyt Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä hakemalla asemakaavan muutosta. Kaavatyö on sisältynyt vuoden kaavoituskatsauksiin ja asemakaavoitusohjelmaan. Kaavoituksen käynnistämissopimus on allekirjoitettu Asemakaavan vireilletuloaineisto (OAS) on annettu tiedoksi kaupunkirakennelautakunnalle Aineisto on ollut nähtävänä vireilletulokuulutuksen yhteydessä Nähtävänäoloaikana jätettiin kaksi lausuntoa. Kaavoituksen aloituskokoukset pidettiin ja Aloituskokouksessa käsiteltiin erityisesti hankkeen rinnalla toteutettavan kilpailun tavoitteita sekä Savonina tontilla olevan uusimman rakennuksen kuntoa ja mahdollista korvaamista kilpailussa mahdollisesti uudella ratkaisulla. Kaavanmuutoksen valmisteluaineisto oli julkisesti nähtävillä Valmisteluaineistosta pidetään nähtävänäolon aikana lausuntoneuvottelukokous sekä erillinen yleisötilaisuus. Asemakaavan muutosehdotus valmistuu tavoiteaikataulun mukaan kesäkuussa 2015 ja sen on tarkoitus tulla kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi syksyllä Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat Museovirasto, Pohjois-Savon ELY-keskuksen Luonnonvarat ja ympäristö vastuualue, Pohjois-Savon liitto, alueen maan- ja kiinteistöjen omistajat, naapurikiinteistöt, lähialueen asukkaat, Kanta-Kuopion Seura Ry, Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys Ry, DNA Oy, TeliaSonera Oyj, Kuopion Energia Liikelaitos, Kuopion Liikelaitos Vesi ja kaupungin viranomaiset sekä kaavanmuutoksen hakija Savoniaammattikorkeakoulun kuntayhtymä.

15 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) Vireilletulo Aloitteen asemakaavan muutostyöhön on tehnyt Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä hakemalla asemakaavan muutosta. Asemakaavan vireilletuloaineisto (OAS) annettiin tiedoksi kaupunkirakennelautakunnalle Aineisto oli ollut nähtävänä vireilletulokuulutuksen yhteydessä Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavan vireilletuloaineisto oli nähtävänä vireilletulokuulutuksen yhteydessä Nähtävänäoloaikana jätettiin kolme lausuntoa, jotka ovat vastineineen kaavaselostuksen liitteenä 8. Kaavoituksen aloituskokous 1 pidettiin ja siinä olivat läsnä ELY-keskuksen, Pohjois-Savon liiton hakijan ja kaupungin eri tahojen edustajat. Kaavoituksen aloituskokous 2 pidettiin ja siinä olivat läsnä Museovirasto ja kaupungin eri tahojen edustajat ja varsinaisen kokouksen jälkeen neuvoteltiin vielä erikseen ELY-keskuksen, hakijan ja kaupungin edustajien kesken. Kaavoituksen aloituskokous 1 pidettiin ja siinä olivat läsnä ELY-keskuksen, Pohjois-Savon liiton hakijan ja kaupungin eri tahojen edustajat. Kaavoituksen aloituskokous 2 pidettiin ja siinä olivat läsnä Museovirasto ja kaupungin eri tahojen edustajat ja varsinaisen kokouksen jälkeen neuvoteltiin vielä erikseen ELY-keskuksen, hakijan ja kaupungin edustajien kesken. Aloituskokouksissa käytiin keskustelua hankkeen sisällöstä ja kaavatyön rinnalla toteutettavan arkkitehtuuri- ja tontinluovutuskilpailun tavoitteista sekä mahdollisista toteuttamisvaihtoehdoista, suojeluasioista, tarvittavista jatkoselvityksistä, jatkotoimenpiteistä ja kaavoitusprosessin aikataulusta. Valmisteluaineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi ja nähtävänä aineisto on ollut Valmisteluaineistosta pidettiin nähtävänäolon aikana lausuntoneuvottelukokous sekä erillinen yleisötilaisuus Nähtävänäolon aikana jätettiin neljä lausuntoa ja useita mielipiteitä. Lausunnot ja mielipiteet sisälsivät kaiken kaikkiaan monitahoisia, osittain toisistaan eroavia tai jopa vastakkaisia mielipiteitä. Lausunnot vastineineen ovat liitteenä 9. Kaavatyötä on jatkettu kilpailun arvostelupöytäkirjan jatkotoimenpide-ehdotukset huomioiden, valmisteluaineistosta saatujen kannanottojen sekä kaavatyötä ohjaavien erilaisten asiantuntijaryhmien (kaavoitus, kaupunkikuva, puistot, liikenne, museo, työyhteenliittymä) pohjalta, joita on pidetty eri asiantuntijakokoonpanoilla kuusi kertaa. Kaavoitustyötä sen kaikissa vaiheissa on tehty kiinteässä yhteistyössä Museoviraston ja ELY-keskuksen kanssa. Ennen lopullisen kaavaehdotusaineiston laatimista on keskusteltu tai oltu yhteydessä keskeisimpiin sidosryhmiin (Museovirasto, ELY-keskus, Lujatalo Oy ja Kirsti Sivén & Asko Takala arkkitehdit Oy). Heidän esittämänsä kommentit ehdotusluonnoksesta on pyritty ottamaan huomioon lopullisen ehdotusaineiston laadinnassa.

16 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) Viranomaisyhteistyö Kaavoituksen aloituskokouksessa 1 ( ) olivat läsnä ELY-keskuksen, Pohjois- Savon liiton hakijan ja kaupungin eri tahojen edustajat. Kaavoituksen aloituskokouksessa 2 ( ) olivat läsnä Museovirasto ja kaupungin eri tahojen edustajat ja varsinaisen kokouksen jälkeen neuvoteltiin vielä erikseen ELY-keskuksen, hakijan ja kaupungin edustajien kesken. Aloituskokouksessa oli yhtenäinen näkemys siitä, että valittu menettelytapa, jossa tulevaa maankäyttöä tutkitaan arkkitehtuuri- ja tontinluovutuskilpailun avulla, on hyvä etenemistapa. Tällä menettelytavalla saadaan ratkaistua parhaiten alueen kulttuurihistorialliset, toiminnalliset kuin kaupunkikuvallisetkin lähtökohdat. Hankkeen lähtötavoitteena oli, että rakennus 5 voidaan esittää, joko korjattavaksi tai purettavaksi. Purettaessa sen tilalle tulevan rakennuksen osalla arkkitehtoniset tavoitteet ovat erittäin korkeat. ELY-keskus on laittanut vireille Kuopion Sairaalakatu 6-8 kiinteistön neljän rakennuksen suojelemisen rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain ( ) nojalla ja pyytänyt tästä Kuopion kaupungilta lausuntoa , johon Kaupunki antoi lausuntonsa Valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Siihen osallistuivat Museoviraston, Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja kaupungin edustajat. Viranomaisneuvottelussa käsiteltiin kilpailuvaiheen jälkeen parannettuja suunnitelmia sekä asemakaavamääräyksiä. Viranomaisneuvottelussa sovittiin seuraavaa: - Alueen hulevesisuunnitelma (luonnos) tulee toimittaa kommentoitavaksi Kuopion kaupungille (Pekonen, Perätie, Nieminen ja Reijonen) ennen sen lopullista valmistumista. Hulevesien käsittelysuunnitelmassa toivotaan erityisesti kortteleiden osalla innovatiivisia ratkaisumalleja (muun muassa viherkattojen osalta). Lisäksi suunnitelmassa tulee huomioida riittävällä tarkkuudella myös rakentamisenaikaisten hulevesien hallinta. Hulevesiä ei saa johtaa missään tapauksessa suoraan Valkeisenlampeen. - Kokouksessa sovittiin, että pelastussuunnitelma pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti niin, että Valkeisen puistoa ei käytetä ollenkaan pelastustiereittinä vaan pelastautuminen järjestetään kokonaan tonttien, Sairaalakadun ja Valkeisenkadun kautta. - Kaavaehdotuksen rakennustapaohjeen havainneaineistoon toimitetaan korttelin sisäpihalla sijaitsevan E-rakennuksen osalta tarkempia leikkauspiirustuksia ja näkymäkuvasovituksia eri kuvakulmista, kuinka se istuu pihapiirissä suhteessa vanhoihin rakennuksiin maantasolta ja mahdollisesti myös korkeammalta nähtynä. Lisäksi rakennustapaohjeisiin tulee laatia uusimpien suunnitelmien mukaisia laadukkaita maantasonäkymiä muun muassa Valkeisenkadun uudelta aukiolta, Sairaalakadun varrelta ja Valkeisenpuiston puolelta sekä muista hyväksi katsomilta paikoilta. - Suojeltujen rakennusten korjaamisaikataulu suhteessa alueen uusiin rakennuksiin niin, että suojeltujen rakennusten korjaus ei jää viimeiseksi vaan ne toteutettaisi uudisrakentamisen rinnalla. - Asemakaavakartan merkintöjä selkiytetään kokouksessa esiteltyjen kommenttien pojalta

17 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) 17 - Kaupunki teettää kaavan tavoitteiden mukaisesti Valkeisenkadulle sekä Sairaalakadulle aukio- ja katualueiden yleissuunnitelmat, jotka sovitetaan yhteen Sairaalakadun uuden suunnitelman ja teatteriaukion kanssa - Kaupunki teettää lisäksi laajemman alueen liikenneverkkosuunnitelman - Kaupunki laatii tai laadituttaa lisäksi Valkeisenpuiston yleissuunnitelman niiltä osin kuin alueen uusi toiminta ja kaavaratkaisu sitä edellyttävät muun muassa hulevesien ja puistoväylien osalta Viranomaisneuvottelun jälkeen kaavan suojelumääräyksiä ja suunnitelmaa on viimeistelty yhteistyössä eri viranomaisten kesken, muun muassa Kuopion kaupungin ja työyhteenliittymän (Lujatalo Oy ja Kirsti Sivén & Asko Takala arkkitehdit Oy) kanssa pidetyssä kaavoituspalaverissa ja ELY-keskuksen ja Kuopion kaupungin välisessä kuukausikokouksessa sekä useissa sähköpostikeskusteluissa Museoviraston, ELY-keskuksen, Lujatalo Oy:n ja kaupungin kesken. Asemakaavan suojelumääräyksiä on tarkennettu ja täsmennetty edellä kuvattujen neuvottelujen pohjalta niin, että rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla vaatima suojelu voidaan hoitaa asemakaavassa. Kaavaehdotuksessa on esitetty Museoviraston ja ELY-keskuksen ( ) hyväksymät keskeiset suojelumääräykset, joiden avulla kyseinen suojelu hoitaa. Museoviraston hyväksymät keskeiset suojelumääräykset on esitetty myös valmisteluvaiheen lausunnoissa liite Asemakaavan muutoksen tavoitteet Asemakaava-alue on korttelin 5 pohjoisosiltaan valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä ja kokonaisuudessaan myös osa kulttuurihistoriallisesti arvokasta Valkeisenlammen ympäristöä, jotka antavat alueen suunnittelulle sen lähtötavoitteet. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on löytää Sairaalakadun ympäristöön sen nykytilaan soveltuva toteutusmalli ja ratkaista korttelin tuleva maankäyttö ja täydennysrakentamismahdollisuudet huomioiden alueen erityisen merkittävät kulttuuri- ja rakennushistorialliset arvot ja joka samalla täyttää alueen erittäin korkeat arkkitehtoniset laatutavoitteet. Alueen toteutusmallia, jonka pohjalta asemakaavan muutos ja alueen rakentaminen voidaan toteuttaa, etsittiin arkkitehtuuri- ja tontinluovutuskilpailun avulla, jossa oli tavoitteena löytää alueelle kaupunkikuvaltaan ja toiminnalliselta idealtaan korkeatasoinen sekä toteutuskelpoinen ratkaisu. 4.5 Asemakaavan muutoksen vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Valmisteluvaiheen vaihtoehdot Asemakaava-alueen vaihtoehtoiset ratkaisut tutkittiin Sairaalakadun arkkitehtuuri- ja tontinluovutuskilpailulla, joka päättyi maanantaina Kilpailuehdotus Kultaranta pyrkii luomaan alueelle oman vahvan identiteetin, mutta esitetynlaisena ei ota huomioon alueen rakennetun ympäristön luonnetta. Alueen eteläosan kerrosluvut ovat karkeasti ylimitoitetut. Ehdotuksen uudisrakennusten arkkitehtoninen ilme dominoi aluetta; suojellut rakennukset jäävät täysin uusien rakennusten varjoon ja rakennetun ympäristön ominaisluonne muuttuu ratkaisevasti. Kilpailuehdo-

18 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) 18 tus jättää myös olevat suojellut rakennukset lähes täysin huomiotta suojeltujen rakennusten uudiskäytön suunnittelussa. Kuva 13. Sairaalakadun kilpailuehdotuksen Kultaranta näkymä vastarannalta Kilpailualueen lounaispuolelle sijoitetut kolme rannan puolelta 8-, 10- ja 13-kerroksista pistetaloa ovat mittakaavallisesti lammen ympäristöön täysin ylimitoitettuja. Suunnitelman ongelmana on myös se, ettei asuinpihoille muodostu viihtyisiä pihapiirejä, koska autot valtaavat pihatilat. Pihoille on sinänsä ansiokkaasti keksitty erilaisia toimintoja; viljelypalstoja, puutarhoja yms. Näiden toteutettavuus korkeiden rakennusmassojen varjossa on kyseenalainen. Ehdotus esittää useita eri asuntotyyppejä ja pyrkii tuomaan esille uudenlaista asumista. Tämä jää kuitenkin kesken, koska asuntopohjat ovat kaaviomaisesti esitettyjä. Ehdotuksessa on ideoitu alueelle monipuolisesti eri toimintoja ja palveluita: hotelli, päiväkoti, vanhusten palveluasumista, toimistoja ym. Näitä toimintoja ei ole kuitenkaan tutkittu kilpailuohjelman edellyttämällä tarkkuudella, vaan suunnitelmat on jätetty viitteellisiksi tai pelkän tekstin varaan. Kuva 14. Sairaalakadun kilpailuehdotuksen Kultaranta havainnekuva

19 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) 19 Kuva 15. Sairaalakadun kilpailuehdotuksen Kultaranta asemapiirros Kuva 16. Sairaalakadun kilpailuehdotuksen Malmgrenin ranta asemapiirros Kilpailuehdotus Malmgrenin rannan merkittävänä kulttuurihistoriallisena arvona voi pitää, että suojellut rakennukset saavat vaaleista uudisrakennuksista taustan, joka nostaa vanhat rakennukset hyvin esille. Kuva 17. Sairaalakadun kilpailuehdotuksen Malmgrenin rannan viistoilmakuva.

20 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) 20 Ehdotus on perusilmeeltään hillitty ja elegantti. Sen uudisrakentaminen muodostaa ehjän ja harmonisen taustan suojelluille rakennuksille. Lähtökohtana on ehjät, rapatut kappaleet, joissa parvekkeet on koverrettu ulkovaipan sisäpuolelle. Teema sitoo uuden rakennuskannan olemassa oleviin rakennuksiin, mutta muodostaa kuitenkin uudisrakennuksille oman identiteetin. Julkisivumateriaali ja -väritys on kauttaaltaan yhtenäisen vaalea. Se kunnioittaa olemassa olevaa vanhaa rakennusperintöä jättäytymällä taka-alalle. Kuva 18. Sairaalakadun kilpailuehdotuksen Kultaranta asemapiirros Sairaalakadun ja Valkeisenkadun massat rajaavat katulinjaa 6-kerroksisina, viistetyillä kattomuodoilla häivytetään ylin kerros katulinjasta taidokkaasti. Valkeisenkadun massan jäsentely arkadivyöhykkeineen madaltaa visuaalisesti rakennuksen korkeutta. Kuva 19. Sairaalakadun kilpailuehdotuksen Kultaranta asemapiirros

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KELLOMÄEN PUUTARHA (työnumero 358, asian:o 2931/2015) ASEMAKAAVAN MUUTOS 15.4.2015 OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 236 11.12.2013. 236 Asianro 2479/10.02.03/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 236 11.12.2013. 236 Asianro 2479/10.02.03/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (1) 236 Asianro 2479/10.02.03/2012 Asemakaavan muutosehdotus / Puijonlaakson etelärinne / Puijonlaakso 12-73 tontit 1...9 Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 117 13.04.2015. 117 Asianro 3041/10.02.03/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 117 13.04.2015. 117 Asianro 3041/10.02.03/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 70 8.4.2015 117 Asianro 3041/10.02.03/2012 Asemakaavan muutosehdotus / Talo Oy Kuopion Tulliportinkatu 27 / Multimäki 4-8 tontti 3, 5

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunginvaltuusto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunginvaltuusto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 232 17.8.2015 Kaupunkirakennelautakunta 109 10.6.2015 66 Asianro 886/10.02.03/2012 Asemakaavan muutosehdotus / Sairaalakatu 4-8 / Hatsala 6-5-5

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2

Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2 LUONNOS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOSKARTTA NRO xxxxxx PÄIVÄTTY xx.xx.2015 Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2 Kaavan

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 132-AK1305 NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 KAAVASELOSTUS Ehdotus 16.1.2014 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta IX KAUPUNGINOSAN KORTTELIN NO 144 TONTIN NO 66 ASEMAKAAVAN MUU TOSEHDOTUS. KARTTA NO 7264, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMI NISTERIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SILTAKATU 17) Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) VIRRANPUISTON YMPÄRISTÖ ASEMAKAAVAN MUUTOS, joka koskee Iisalmen kaupungin 5. kaupunginosan korttelia 80 (osa) ja puistoaluetta. Kaava-alue sijaitsee Iisalmen

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Kaava-alueen sijainti ja luonne

LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Kaava-alueen sijainti ja luonne LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18. päivänä elokuuta 2011 päivättyä ja 5.1.2012

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS 28.8.2013 28.11.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3

Lisätiedot

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla 2.10.2013 Pispalan asemakaavojen uudistaminen, I-vaihe, kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 L O V I I S A 10.10.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: LÄNSIPORTTI Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa: 6 Kortteli:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 22. PÄIVÄNÄ LOKAKUUTA 2013 PÄIVÄTTYÄ OJAMONKANKAAN ASEMAKAAVAMUUTOSEHDOTUSTA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 22. PÄIVÄNÄ LOKAKUUTA 2013 PÄIVÄTTYÄ OJAMONKANKAAN ASEMAKAAVAMUUTOSEHDOTUSTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 22. PÄIVÄNÄ LOKAKUUTA 2013 PÄIVÄTTYÄ OJAMONKANKAAN ASEMAKAAVAMUUTOSEHDOTUSTA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: 10. kaupunginosan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UUSIKYLÄ II J ASEMAKAAVAN MUUTOS OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA (KAAVA-ALUEEN RAJAUS) JA ILMAKUVA 1 Teema: Forssa Tasot:

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 16-1-1, JÄNIKSENPOLKU 2 24.2.2012 VIREILLETULOSTA ILMOITETTU: 15.12.2010 HYVÄKSYMISKÄSITTELY: KAAVANLAATIJA:

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(5) KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.11.2011 PROJ.NRO 211 Asemakaavan muutos korttelit 304 ja 306, sekä niihin liittyvät puistoliikenne-,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Jyväskylän ammattioppilaitos, Viitaniementie 1

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Jyväskylän ammattioppilaitos, Viitaniementie 1 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 33 TONTTIEN 16, 17 JA 18 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Jyväskylän ammattioppilaitos, Viitaniementie 1 KAAVATUNNUS 11:092 KAAVAN

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot