ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS SAIRAALAKATU 4-8 / Hatsala ja 6 (Valkeisen sairaala ja Savonian kampusalue) (työnumero 338, asian n:o 886 / 2012) (projektin asian n:o 13-87) VIREILLETULOSTA ILMOITETTU: HYVÄKSYMISKÄSITTELY: KAAVANLAATIJA: KAUPUNGINVALTUUSTO KUOPION KAUPUNKI, KAUPUNKIYMPÄRIS- TÖN SUUNNITTELUPALVELUT, ASEMAKAA- VOITUS 779

2 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) 2 SISÄLTÖ: 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 2.2 Asemakaavan muutos 2.3 Asemakaavan muutoksen toteuttaminen 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan muutoksen suunnittelun tarve 4.2 Suunnittelun käynnistyminen ja sitä koskevat päätökset 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö 4.4 Asemakaavan muutoksen tavoitteet 4.5 Asemakaavan muutosratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Valmisteluvaiheen vaihtoehdot Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS 5.1 Asemakaavan muutoksen rakenne Mitoitus Palvelut 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset ilmastoon, luontoon ja luonnonympäristöön 5.5 Kaavamerkinnät ja määräykset 5.6 Kaavatalous 6 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS

3 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) 3 LIITTEET 1 Asemakaavan muutoksen seurantalomake 2/1 Asemakaavan muutoskartta 2/2 2/4 Asemakaavamerkinnät ja määräykset 3.1 Alueen havainnekuvia 3.2 Asemapiirros 3.3 Alueleikkaukset ja julkisivut 3.4 Julkisten tilojen yleiset laatutavoitteet 4 Ote ajantasa-asemakaavasta = poistokartta 5.1 Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt -päätös 5.2 Kooste Kuopion kulttuuriympäristön Strategia ja hoito-ohjeesta 6.0 Hulevesisuunnitelma 7.0 Alueen katusuunnitelmaluonnokset 8.0 Vireilletulovaiheen lausunnot vastineineen 9.0 Valmisteluvaiheen lausunnot vastineineen 10.0 Selvitys sairaanhoito-oppilaitoksen (rak. nro 5), sisäilmaongelmista. MALMGRENIN RANTA Rakennustapaohjeet Asiakirjoissa Kaava-alueen voittanut kilpailuehdotus Kilpailun arvostelupöytäkirja Valmisteluvaiheen adressi allekirjoituksineen Savonian AMK-kampusalueen rakennushistoriaselvitys Valkeisen sairaalan rakennushistoriaselvitys

4 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) 4 SAIRAALAKATU 4-8 / Hatsala ja 6 (Valkeisen sairaala ja Savonian kampusalue) ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakartta. Asemakaavan muutos koskee: Kuopion kaupungin 6. kaupunginosan (Hatsala) korttelia 5 sekä katu-, virkistys- ja vesialueiden osia ja 7. kaupunginosan (Niirala) katualueiden osia. Asemakaavan muutoksella muodostuu: Kuopion kaupungin 6. kaupunginosan (Hatsala) korttelin 5 tontit 7 ja 8 sekä virkistysalueen osa. Alueen sijainti: Suunnittelualue sijaitsee Kuopion kaupungin ydinkeskustan ruutukaava-alueen reunalla, rajautuen Sairaala- ja Valkeisenkatuun sekä lännessä Valkeisenlammen puistoalueeseen. Kaavatunnus: 779 Kaavan tarkoitus: Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Sairaalakadun ympäristöön sen nykytilaan parhaiten soveltuva maankäyttöratkaisu ja ratkaista korttelin tuleva maankäyttö ja täydennysrakentamismahdollisuudet huomioiden alueen erityisen merkittävät kulttuuri- ja rakennushistorialliset arvot.

5 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) 5 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Aloitteen asemakaavan muutostyöhön on tehnyt Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä hakemalla asemakaavan muutosta. Kaavatyö on sisältynyt vuoden kaavoituskatsauksiin ja asemakaavoitusohjelmaan. Kaavoituksen käynnistämissopimus on allekirjoitettu Asemakaavan vireilletuloaineisto (OAS) on annettu tiedoksi kaupunkirakennelautakunnalle Aineisto on ollut nähtävänä vireilletulokuulutuksen yhteydessä Nähtävänäoloaikana jätettiin kaksi lausuntoa. Kaavoituksen aloituskokoukset pidettiin ja Asemakaavan muutostyön alkuvaiheessa toteutettiin alueelle arkkitehtuuri- ja tontinluovutuskilpailu ( ). Kilpailuehdotusten asemapiirros ja kaksi viistokuvaa olivat osa asemakaavan valmisteluaineistoa, jotka asetettiin myös julkisesti nähtäville. Valmisteluaineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi ja nähtävänä aineisto on ollut Valmisteluaineistosta pidettiin nähtävänäolon aikana lausuntoneuvottelukokous sekä erillinen yleisötilaisuus Nähtävänäolon aikana jätettiin neljä lausuntoa useita mielipiteitä. Kaavatyötä on jatkettu valmisteluaineistosta saatujen kannanottojen ja kaavatyötä ohjaavan ohjausryhmäkokouksien pohjalta, joita on pidetty eri asiantuntijakokoonpanoilla kuusi kertaa. Asemakaavan muutosehdotus valmistuu tavoiteaikataulun mukaan kesäkuussa 2015 ja sen on tarkoitus tulla kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi syksyllä Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelia 5 ja osia korttelista 4 ja sen tarkoituksena on löytää Sairaalakadun ympäristöön sen nykytilaan soveltuva maankäyttöratkaisu ja ratkaista korttelin tuleva maankäyttö ja täydennysrakentamismahdollisuudet huomioiden alueen erityisen merkittävät kulttuuri- ja rakennushistorialliset arvot. Ratkaisua ja uutta toteutusmallia etsittiin kaava-alueelle toteutetun arkkitehtuuri- ja tontiluovutuskilpailun kautta, jossa tavoitteena oli löytää kaupunkikuvaltaan ja toiminnalliselta idealtaan korkeatasoinen sekä toteutuskelpoinen maankäyttöratkaisu, jonka pohjalta asemakaavan muutos ja alueen rakentaminen voidaan toteuttaa. 2.3 Asemakaavan muutoksen toteuttaminen Alueelle laadittujen tontinluovutussopimusten mukaan on rakentamisen vaiheistettu Savonian ja Valkeisen sairaalan toteutusalueisiin. Savonian tontin osalla rakentaminen voi alkaa heti asemakaavan voimaantulon jälkeen (2015), mutta viimeistään vuoden kuluttua siitä (2016) ja oltava valmiina viimeistään viiden vuoden kuluessa rakentamisen aloittamisesta ( ). Valkeisen sairaalan osalta Kuopion kaupunki luopuu tontista ja rakennuksista viimeistään vuoden 2017 loppuun mennessä, jonka jälkeen rakentaminen voidaan aloittaa. Rakennusten tulee olla kokonaan valmiita viimeistään viiden vuoden kuluessa rakentamisen aloittamisesta (2022).

6 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) 6 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kuva 1. Viistoilmakuva kaava-alueelle lännestä (nykyinen tilanne). Kaava-alue sijaitsee keskeisellä paikalla. Lääninsairaalan uudisrakennukset nousivat Valkeisenlammen rannalle 1870-luvulla silloisen ydinkaupungin ulkopuolelle luvulle tultaessa kaupungin kasvu liitti Valkeisenlammen ympäristöineen kiinteämmin kaupunkirakenteeseen. Kaava-alue sijaitsee kaupunkikeskustassa ruutuasemakaavan reunalla Valkeisenlammen puistomaisemassa, vain noin 500 metriä Kuopion torilta; myös lähellä valtakunnallisesti arvostettua kasarmialuetta. Korttelilla on kaupunkikuvallisesti ja -rakenteellisesti eritysasema kaupunginteatterin teatteriaukion naapurina ja Sairaalakadun varren ilmeen luojana. Korttelin rakennukset muodostavat myös hienoja kadunpäätteitä ja niiden välistä avautuu näkymiä Valkeisenlammelle sekä puistoon. Kaava-alueeseen välittömästi liittyvässä Valkeisenlammen ympäristössä sijaitsee joukko rakennuksia, joista arvokkaimmat ovat pohjoispäässä olevat kaupunginteatteri, vanhainkoti, Niiralan koulu, Niiralan kulman ensimmäinen vuokratalo ja sekä Ukkokoti Valkeisenlammen länsirannalla ja Alavan kirkko lammen etelärannalla. Kulttuurihistorialliset arvot sekä kaupunkirakenteelliset lähtökohdat asettavat kaava-alueelle ja laajemmin koko Valkeisenlammen ympäristössä tapahtuvalle rakentamiselle korkeat kaupunkikuvalliset vaatimukset. Korttelin rakennukset, kasvillisuus, miljöö sekä maisema- ja kaupunkikuva oli inventoitu tarkemmin alueella käynnissä olevan arkkitehtuuri- ja tontinluovutuskilpailun ohessa, joissa on muun muassa alueen rakennuskulttuuriselvitykset.

7 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) Luonnonympäristö Kaava-alueen viherympäristö kuuluu erottamattomasti Valkeisenlammen rakennettuun kulttuuriympäristön. Kaava-alue muodostaa viereisen Valkeisenlammen puiston kanssa yhtenäisen viheralueen, jolle leimaa-antavana on huomattava määrä arvokasta puustoa. Valkeisenlammen ympäristö on myös yksi Kuopion keskeisimmistä ulkoilu-, virkistys- ja tapahtumapaikoista. Rakennuksen 1 (kirurginen osasto) länsipuolella, Valkeisenlammelle päin rajoittuvalla kallioisella puiston osalla, sijaitsee mielenkiintoinen ja arvokas kivimuuri. Kallion sisällä on sodanaikaisia sirpalesuojatiloja. Kuva 2. Näkymä kaava-alueelle Valkeisenlammen vastarannalta (nykyinen tilanne) Rakennettu ympäristö Kaava-alueen Savonian tontilla ( ) sijaitsee neljä suojeltua rakennusta, 1906 valmistunut lääninsairaalan kirurginen osasto (rak 1), 1867 valmistunut vanha lääninsairaala (rak 2), 1906 valmistunut talousrakennus (rak 3), 1867 valmistunut asuinrakennus (rak 4). Lisäksi tontilla sijaitsee yksi suojelematon vuonna 1993 valmistunut uudisrakennus (rak 5). Valkeisen sairaalan tontilla ( ) sijaitsee yksi suojeltu, vuonna 1906 valmistunut rakennus sekä vaiheittain rakentunut Valkeisen sairaalakokonaisuus, joista vanhin, vuonna 1953 valmistunut osa, sijaitsee Sairaalakadun varressa. Uudisosa on rakennettu vuonna Lisäksi tontilla sijaitsee vuonna 1925 valmistunut entinen ruumishuone. Tarkemmin kilpailualueen rakennettu ympäristö ja rakennukset on kuvattu kilpailun liiteaineiston rakennushistoriallisissa selvityksissä. Voimassa olevan asemakaavan mukaan korttelissa olevien rakennusten toteutunut kerrosala on yhteensä k-m² (Savonian rakennukset k-m² ja Valkeisen sairaalan rakennukset 3892 k-m²). Voimassaolevan asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta on käyttämättä k-m². Korttelia 6-5 idästä ja pohjoisesta reunustavat katualueet toimivat keskusta-alueen katuina. Korttelin länsi- ja eteläreuna rajoittuvat Valkeisenlammen puistoon.

8 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) 8 Kuva 3. Viistoilmakuva kaava-alueelle idästä (nykyinen tilanne) Kuva 4. Näkymä Sairaalakadun ja Valkeisenkadun risteysalueelle (nykyinen tilanne) Maanomistus Suunnittelualueen tontti rakennuksineen on Savonian kuntayhtymän omistuksessa ja tontti on Kuopion kaupungin omistuksessa. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava: Kuopion seudun maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä Maakuntakaavassa suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta (C-merkintä). Korttelin pohjoispuoli (Savonian tontti 6-5-6) kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennussuojelualueeseen (Kuopion terveydenhuolto-oppilaitoksen rakennussuojelualue, SR ), jonka merkittävimmät osat ovat alueen vanhimmat rakennukset 1-4.

9 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) 9 Pohjois-Savon maakuntakaava 2030 on vahvistettu ympäristöministeriössä Kaavassa ei ole muutettu SR suojelualueeseen kohdistuvaa merkintää. Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä Kaavassa ei ole suunnittelualueeseen kohdistuvia määräyksiä. Kuva 5: Ote Kuopion seudun maakuntakaavasta Kuva 6. Ote pohjois-savon maakuntakaava 2030 rakennussuojelukohteista Kuopion keskustassa. Yleiskaava, yleiskaavalliset selvitykset: Kaupunginvaltuuston hyväksymässä keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa alue on julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta (PY), jolle saa sijoittaa liike- ja toimistorakennuksia ja jolle voidaan sijoittaa myös tuotanto- ja varastotiloja. Keskustan osayleiskaavaluonnoksessa alueelle on merkitty vaihtoehtoinen käyttötarkoitus julkisten palvelujen ja hallinnon alue tai kerrostalovaltainen alue (PY, AK), joka määritellään tarkemmin asemakaavassa. Lisäksi alueelle on määräys, jossa rakentamisessa tulee ottaa huomioon alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne siten, että uudisrakentaminen rakennustavaltaan ja sijainniltaan sopeutuu olemassa olevaan rakennuskantaan ja ympäristöön. Keskustan osayleiskaavaluonnosta ( ) ole käsitelty julkisuudessa eikä sitä ole asetettu julkisesti nähtäville, joten Keskeinen kaupunkialueen yleiskaava ohjaa tätä kaavaa. Kuva 7. Ote Kuopion keskeisen kaupunkialueen yleiskaavasta. Kuva 8. Ote Kuopion keskustan osayleiskaavaluonnoksesta.

10 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) 10 Asemakaava: Suunnittelualueella on voimassa ympäristöministeriön vahvistama asemakaava, jossa tontti 6 on merkitty yleisten rakennusten korttelialueeksi (YO-5), jolla on rakennusoikeutta k-m² (e=0.94) ja rakennusten suurin sallittu kerrosluku on kolme. Tontilla 6 on neljä suojeltua rakennusta ja tontin autopaikkanormi on 1ap/150 m2. Lisäksi tontilla on autopaikkanormin lievennys ap/sr, joka osoittaa, ettei kaavan autopaikkavaatimusta sovelleta rakennuslupaviranomaisen harkinnan mukaan kaavassa osoitettuihin säilytettäviin rakennuksiin. Suunnittelualueen tontti 5 on merkitty asemakaavassa sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YS-7), jolla on rakennusoikeutta k-m² (e=0.65) ja rakennusten suurin sallittu kerrosluku on kolme. Tontilla on yksi suojeltu rakennus ja tontin autopaikkanormi on 1ap/150 m2. Asemakaavaan on merkitty rakennusten kerrosluvut ja rakennusoikeudet rakennusaloittain Korttelin viisi vanhinta rakennusta (Savonian tontin neljä vanhinta rakennusta sekä Valkeisen sairaalan tontin vanha puurakennus) on merkitty kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi rakennuksiksi, joita ei saa hävittää ilman pakottavaa syytä ja joissa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden sekä käyttötarkoituksen muutosten tulee olla sellaisia, että rakennusten historiallisesti arvokas tai kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy (sr-1). Tonteilla sijaitsevat arvorakennukset on suojeltu valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen nojalla vuonna 1994 Kuva 9. Ajantasa-asemakaavaote

11 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) 11 Ote ajantasa-asemakaavasta = sijaintikartta on liitteenä 4. Ohjelmat ja tavoitteet: - Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan ja ne sisältävät muun muassa toimivaan aluerakenteeseen sekä eheytyvään yhdyskuntarakenteeseen ja elinympäristön laatuun liittyviä erityistavoitteita. - Kuopion arkkitehtuuripoliittinen ohjelma (APOLI) on hyväksytty kaupunginhallituksessa ohjeellisena noudatettavaksi Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma kuvaa Kuopion kaupungin arkkitehtuurin ja kaupunkirakennustaiteen nykytilaa ja asettaa tavoitteet sekä määrittää toimenpiteet niiden saavuttamiseksi ja jossa Kaupungin toimien tulee olla esimerkkinä muille. APOLI:n päätavoite on kuopiolaisille yhteinen; viihtyisä, turvallinen ja omintakeinen Kuopio. - Kuopion ilmastopoliittinen ohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa otettavaksi aktiiviseen käyttöön kaikessa valmistelussa. Rakennusjärjestys: Kuopion kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja se on tullut voimaan Kuopion hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti Tonttijako ja -rekisteri: Tontti on mitattu ja merkitty kiinteistörekisteriin ja tontin pinta-ala on m². Tontti on mitattu ja merkitty kiinteistörekisteriin ja tontin pinta-ala on m². Pohjakartta: Suunnittelualueen pohjakartta on kaavoitusmittausasetuksen (1284/99) mukainen. Rakennuskiellot: Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoa. Suojelupäätökset: Alueeseen liittyvät maakuntakaavan ja asemakaavan suojelumerkinnät on selvitetty selostuksen edellisissä kohdissa. Korttelin pohjoisosa (Savonian tontti) on kokonaisuudessaan osoitettu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY) kuva 10. Sitä koskevat valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden erityistavoitteet siten, että alueen käytössä on varmistettava, että sen arvot kulttuuriympäristönä säilyvät. Muutokset eivät saa olla olennaisesti ristiriidassa kulttuuriympäristön arvojen kanssa. Mahdollinen täydennysrakentaminen tulee sopeuttaa ympäristön ominaisluonteeseen ja erityispiirteisiin. Kolme alueen rakennuksista on 1994 suojeltu valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen 480/85 nojalla. Rakennukset ovat vanha sairaala luvulta, kirurginen osasto (myös laitoksen päärakennus) 1910-luvulta ja talousrakennus luvulta. Suojelupäätöksessä niille vahvistettu suojeluluokka S2 painottaa ulkoasun suojelua ja viittaa siihen, ettei sisätiloihin ei sisälly ainakaan laajempia erityisesti suojeltavia osia. Suojelupäätökseen ei liity erityisiä suojelumääräyksiä, mutta itse asetuksessa annetaan yksityiskohtaiset ohjeet koskien suojelun sisältöä, suojelun valvonnan järjestämistä, korjaus- ja muutostöiden suorittamista sekä Museoviraston roolia ja tehtäviä suojelun toteutumista turvaavana asiantuntijavirastona (6-8 ).

12 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) 12 Opetusministeriön soveltamisohjeet koskevat vain rakennuksen suojeltuja osia. Suojelupäätöksen sisältö aluerajauksineen on liitteenä 5.1. Rakennusperinnön suojelemista koskeva uusi laki on tullut voimaan Sen myötä on luovuttu valtion erityisasemasta eli erillisestä valtion rakennusten suojelua koskevasta asetuksesta. Asetukseen perustuvat valtioneuvoston päätökset pysyvät kuitenkin voimassa, kuten myös aiemmat yksityisten omistamia rakennuksia koskevat päätökset. Suojelupäätöksiä voidaan tarvittaessa tarkentaa uuden lain mukaisesti. Muut selvitykset: Suunnittelualue sisältyy Valtioneuvoston päättämään Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt luetteloon kohteena Kuopion lääninsairaala ; kohdeselostus aluerajauksineen on liitteenä 5.1 ja kuvassa 10. Alue rakennuksineen sisältyy myös Kuopion kulttuuriympäristöjen strategia ja hoito-ohjelmaan kohteena Valkeisenlammen ympäristö, ollen osa kulttuurihistoriallisesti arvokasta Valkeisenlammen aluetta. Aluetta koskeva kohdeselostus aluerajauksineen on liitteenä 5.2 ja kuvassa 11. Kuva 10 Ote valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY) kartasta Kuopion keskustassa Kuva 11 Ote Kuopion kulttuuriympäristö Strategia ja hoito-ohjeesta (kulttuurihistoriallisesti arvokas Valkeisenlammen alue). Keskustan liikenteen yleissuunnitelman on hyväksytty kaupunginhallituksessa. Suunnitelman mukaan Kuopion vilkkain joukkoliikenne- ja kevyenliikenteen reitti kulkevat aivan kaava-alueen pohjoispuolella, Niiralan- ja Tulliportinkatuja pitkin. Pääajoyhteydet kaava-alueelle ja tonteille tapahtuu pääsääntöisesti Sairaalankadun ja Valkeisenkadun kautta. Kevyenliikenteen yhteyksinä alueella toimii normaalien kadunvarren jalkakäytävien lisäksi ruutukaavakeskustan rännikatuverkosto sekä Valkeisenlammen puistoväylästöt. Kuopion kaupungin perusturvan ja terveydenhuollon palveluverkostojen kehittämisselvitys vuoteen 2030 / asumis- ja sairaalapalvelut hyväksyttiin kaupunginhallituksessa Selvityksen mukaan suunnittelualueelle voisi muodostaa tulevaisuudessa myös palveluasumispainotteisen alueen, joka sisältää tavallisten asuntojen

13 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) 13 lisäksi esimerkiksi palveluasuntoja ja ns. elämänkaariasuntoja kampuskeskuspalveluineen. Lisäksi alueelle on tehty seuraavat selvitykset: - Valkeisen Sairaala, kiinteistöjen käytettävyyden kartoitus, analyysiraportti Savonian kampusaluen sekä Valkeisen sairaalatonttien puuston kunto ja sijaintikartoitukset - Savonia-ammattikorkeakoulun Sairaalakadun kampusalueen rakennushistoriaselvitys Valkeisen sairaalan rakennushistoriaselvitys Savonia-ammattikorkeakoulu, Sairaalakatu 6-8, kuntoarviot ja kuntotutkimukset Liikenteellinen tarkastelu Niiralan alueella sekä Valkeisenkadun ja Sairaalakadun katusuunnitelmat, Ramboll, Kuva 12. Ote Kuopion keskustan rännikatujen kehittämissuunnitelmasta.

14 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) 14 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan muutoksen suunnittelun tarve Sairaalakadun kehittäminen ja alueen asemakaavan päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi, koska Savonian kampusalueella nykyinen sairaanhoito-oppilaitoksen toiminta on loppunut asteittain vuoden 2014 aikana, minkä jälkeen rakennukset ovat jääneet käytännössä tyhjilleen. Lisäksi Kuopion kaupungin omistaman Valkeisen sairaalan toiminta on loppunut keväällä Valkeisen sairaala toimii tällä hetkellä eräänlaisena väistötilana. Asemakaavan muutos koskee korttelia 5 ja sen tarkoituksena on löytää Sairaalakadun ympäristöön sen nykytilaan soveltuva toteutusmalli ja ratkaista korttelin tuleva maankäyttö ja täydennysrakentamismahdollisuudet huomioiden alueen erityisen merkittävät kulttuuri- ja rakennushistorialliset arvot. Ratkaisua ja uutta toteutusmallia etsittiin kaava-alueelle toteutetun arkkitehtuuri- ja tontinluovutuskilpailun avulla, jossa oli tavoitteena löytää kaupunkikuvaltaan ja toiminnalliselta idealtaan korkeatasoinen sekä toteutuskelpoinen maankäyttöratkaisu, jonka pohjalta asemakaavan muutos ja alueen rakentaminen voitiin toteuttaa. 4.2 Suunnittelun käynnistyminen ja sitä koskevat päätökset Aloitteen asemakaavan muutostyöhön on tehnyt Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä hakemalla asemakaavan muutosta. Kaavatyö on sisältynyt vuoden kaavoituskatsauksiin ja asemakaavoitusohjelmaan. Kaavoituksen käynnistämissopimus on allekirjoitettu Asemakaavan vireilletuloaineisto (OAS) on annettu tiedoksi kaupunkirakennelautakunnalle Aineisto on ollut nähtävänä vireilletulokuulutuksen yhteydessä Nähtävänäoloaikana jätettiin kaksi lausuntoa. Kaavoituksen aloituskokoukset pidettiin ja Aloituskokouksessa käsiteltiin erityisesti hankkeen rinnalla toteutettavan kilpailun tavoitteita sekä Savonina tontilla olevan uusimman rakennuksen kuntoa ja mahdollista korvaamista kilpailussa mahdollisesti uudella ratkaisulla. Kaavanmuutoksen valmisteluaineisto oli julkisesti nähtävillä Valmisteluaineistosta pidetään nähtävänäolon aikana lausuntoneuvottelukokous sekä erillinen yleisötilaisuus. Asemakaavan muutosehdotus valmistuu tavoiteaikataulun mukaan kesäkuussa 2015 ja sen on tarkoitus tulla kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi syksyllä Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat Museovirasto, Pohjois-Savon ELY-keskuksen Luonnonvarat ja ympäristö vastuualue, Pohjois-Savon liitto, alueen maan- ja kiinteistöjen omistajat, naapurikiinteistöt, lähialueen asukkaat, Kanta-Kuopion Seura Ry, Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys Ry, DNA Oy, TeliaSonera Oyj, Kuopion Energia Liikelaitos, Kuopion Liikelaitos Vesi ja kaupungin viranomaiset sekä kaavanmuutoksen hakija Savoniaammattikorkeakoulun kuntayhtymä.

15 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) Vireilletulo Aloitteen asemakaavan muutostyöhön on tehnyt Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä hakemalla asemakaavan muutosta. Asemakaavan vireilletuloaineisto (OAS) annettiin tiedoksi kaupunkirakennelautakunnalle Aineisto oli ollut nähtävänä vireilletulokuulutuksen yhteydessä Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavan vireilletuloaineisto oli nähtävänä vireilletulokuulutuksen yhteydessä Nähtävänäoloaikana jätettiin kolme lausuntoa, jotka ovat vastineineen kaavaselostuksen liitteenä 8. Kaavoituksen aloituskokous 1 pidettiin ja siinä olivat läsnä ELY-keskuksen, Pohjois-Savon liiton hakijan ja kaupungin eri tahojen edustajat. Kaavoituksen aloituskokous 2 pidettiin ja siinä olivat läsnä Museovirasto ja kaupungin eri tahojen edustajat ja varsinaisen kokouksen jälkeen neuvoteltiin vielä erikseen ELY-keskuksen, hakijan ja kaupungin edustajien kesken. Kaavoituksen aloituskokous 1 pidettiin ja siinä olivat läsnä ELY-keskuksen, Pohjois-Savon liiton hakijan ja kaupungin eri tahojen edustajat. Kaavoituksen aloituskokous 2 pidettiin ja siinä olivat läsnä Museovirasto ja kaupungin eri tahojen edustajat ja varsinaisen kokouksen jälkeen neuvoteltiin vielä erikseen ELY-keskuksen, hakijan ja kaupungin edustajien kesken. Aloituskokouksissa käytiin keskustelua hankkeen sisällöstä ja kaavatyön rinnalla toteutettavan arkkitehtuuri- ja tontinluovutuskilpailun tavoitteista sekä mahdollisista toteuttamisvaihtoehdoista, suojeluasioista, tarvittavista jatkoselvityksistä, jatkotoimenpiteistä ja kaavoitusprosessin aikataulusta. Valmisteluaineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi ja nähtävänä aineisto on ollut Valmisteluaineistosta pidettiin nähtävänäolon aikana lausuntoneuvottelukokous sekä erillinen yleisötilaisuus Nähtävänäolon aikana jätettiin neljä lausuntoa ja useita mielipiteitä. Lausunnot ja mielipiteet sisälsivät kaiken kaikkiaan monitahoisia, osittain toisistaan eroavia tai jopa vastakkaisia mielipiteitä. Lausunnot vastineineen ovat liitteenä 9. Kaavatyötä on jatkettu kilpailun arvostelupöytäkirjan jatkotoimenpide-ehdotukset huomioiden, valmisteluaineistosta saatujen kannanottojen sekä kaavatyötä ohjaavien erilaisten asiantuntijaryhmien (kaavoitus, kaupunkikuva, puistot, liikenne, museo, työyhteenliittymä) pohjalta, joita on pidetty eri asiantuntijakokoonpanoilla kuusi kertaa. Kaavoitustyötä sen kaikissa vaiheissa on tehty kiinteässä yhteistyössä Museoviraston ja ELY-keskuksen kanssa. Ennen lopullisen kaavaehdotusaineiston laatimista on keskusteltu tai oltu yhteydessä keskeisimpiin sidosryhmiin (Museovirasto, ELY-keskus, Lujatalo Oy ja Kirsti Sivén & Asko Takala arkkitehdit Oy). Heidän esittämänsä kommentit ehdotusluonnoksesta on pyritty ottamaan huomioon lopullisen ehdotusaineiston laadinnassa.

16 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) Viranomaisyhteistyö Kaavoituksen aloituskokouksessa 1 ( ) olivat läsnä ELY-keskuksen, Pohjois- Savon liiton hakijan ja kaupungin eri tahojen edustajat. Kaavoituksen aloituskokouksessa 2 ( ) olivat läsnä Museovirasto ja kaupungin eri tahojen edustajat ja varsinaisen kokouksen jälkeen neuvoteltiin vielä erikseen ELY-keskuksen, hakijan ja kaupungin edustajien kesken. Aloituskokouksessa oli yhtenäinen näkemys siitä, että valittu menettelytapa, jossa tulevaa maankäyttöä tutkitaan arkkitehtuuri- ja tontinluovutuskilpailun avulla, on hyvä etenemistapa. Tällä menettelytavalla saadaan ratkaistua parhaiten alueen kulttuurihistorialliset, toiminnalliset kuin kaupunkikuvallisetkin lähtökohdat. Hankkeen lähtötavoitteena oli, että rakennus 5 voidaan esittää, joko korjattavaksi tai purettavaksi. Purettaessa sen tilalle tulevan rakennuksen osalla arkkitehtoniset tavoitteet ovat erittäin korkeat. ELY-keskus on laittanut vireille Kuopion Sairaalakatu 6-8 kiinteistön neljän rakennuksen suojelemisen rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain ( ) nojalla ja pyytänyt tästä Kuopion kaupungilta lausuntoa , johon Kaupunki antoi lausuntonsa Valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Siihen osallistuivat Museoviraston, Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja kaupungin edustajat. Viranomaisneuvottelussa käsiteltiin kilpailuvaiheen jälkeen parannettuja suunnitelmia sekä asemakaavamääräyksiä. Viranomaisneuvottelussa sovittiin seuraavaa: - Alueen hulevesisuunnitelma (luonnos) tulee toimittaa kommentoitavaksi Kuopion kaupungille (Pekonen, Perätie, Nieminen ja Reijonen) ennen sen lopullista valmistumista. Hulevesien käsittelysuunnitelmassa toivotaan erityisesti kortteleiden osalla innovatiivisia ratkaisumalleja (muun muassa viherkattojen osalta). Lisäksi suunnitelmassa tulee huomioida riittävällä tarkkuudella myös rakentamisenaikaisten hulevesien hallinta. Hulevesiä ei saa johtaa missään tapauksessa suoraan Valkeisenlampeen. - Kokouksessa sovittiin, että pelastussuunnitelma pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti niin, että Valkeisen puistoa ei käytetä ollenkaan pelastustiereittinä vaan pelastautuminen järjestetään kokonaan tonttien, Sairaalakadun ja Valkeisenkadun kautta. - Kaavaehdotuksen rakennustapaohjeen havainneaineistoon toimitetaan korttelin sisäpihalla sijaitsevan E-rakennuksen osalta tarkempia leikkauspiirustuksia ja näkymäkuvasovituksia eri kuvakulmista, kuinka se istuu pihapiirissä suhteessa vanhoihin rakennuksiin maantasolta ja mahdollisesti myös korkeammalta nähtynä. Lisäksi rakennustapaohjeisiin tulee laatia uusimpien suunnitelmien mukaisia laadukkaita maantasonäkymiä muun muassa Valkeisenkadun uudelta aukiolta, Sairaalakadun varrelta ja Valkeisenpuiston puolelta sekä muista hyväksi katsomilta paikoilta. - Suojeltujen rakennusten korjaamisaikataulu suhteessa alueen uusiin rakennuksiin niin, että suojeltujen rakennusten korjaus ei jää viimeiseksi vaan ne toteutettaisi uudisrakentamisen rinnalla. - Asemakaavakartan merkintöjä selkiytetään kokouksessa esiteltyjen kommenttien pojalta

17 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) 17 - Kaupunki teettää kaavan tavoitteiden mukaisesti Valkeisenkadulle sekä Sairaalakadulle aukio- ja katualueiden yleissuunnitelmat, jotka sovitetaan yhteen Sairaalakadun uuden suunnitelman ja teatteriaukion kanssa - Kaupunki teettää lisäksi laajemman alueen liikenneverkkosuunnitelman - Kaupunki laatii tai laadituttaa lisäksi Valkeisenpuiston yleissuunnitelman niiltä osin kuin alueen uusi toiminta ja kaavaratkaisu sitä edellyttävät muun muassa hulevesien ja puistoväylien osalta Viranomaisneuvottelun jälkeen kaavan suojelumääräyksiä ja suunnitelmaa on viimeistelty yhteistyössä eri viranomaisten kesken, muun muassa Kuopion kaupungin ja työyhteenliittymän (Lujatalo Oy ja Kirsti Sivén & Asko Takala arkkitehdit Oy) kanssa pidetyssä kaavoituspalaverissa ja ELY-keskuksen ja Kuopion kaupungin välisessä kuukausikokouksessa sekä useissa sähköpostikeskusteluissa Museoviraston, ELY-keskuksen, Lujatalo Oy:n ja kaupungin kesken. Asemakaavan suojelumääräyksiä on tarkennettu ja täsmennetty edellä kuvattujen neuvottelujen pohjalta niin, että rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla vaatima suojelu voidaan hoitaa asemakaavassa. Kaavaehdotuksessa on esitetty Museoviraston ja ELY-keskuksen ( ) hyväksymät keskeiset suojelumääräykset, joiden avulla kyseinen suojelu hoitaa. Museoviraston hyväksymät keskeiset suojelumääräykset on esitetty myös valmisteluvaiheen lausunnoissa liite Asemakaavan muutoksen tavoitteet Asemakaava-alue on korttelin 5 pohjoisosiltaan valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä ja kokonaisuudessaan myös osa kulttuurihistoriallisesti arvokasta Valkeisenlammen ympäristöä, jotka antavat alueen suunnittelulle sen lähtötavoitteet. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on löytää Sairaalakadun ympäristöön sen nykytilaan soveltuva toteutusmalli ja ratkaista korttelin tuleva maankäyttö ja täydennysrakentamismahdollisuudet huomioiden alueen erityisen merkittävät kulttuuri- ja rakennushistorialliset arvot ja joka samalla täyttää alueen erittäin korkeat arkkitehtoniset laatutavoitteet. Alueen toteutusmallia, jonka pohjalta asemakaavan muutos ja alueen rakentaminen voidaan toteuttaa, etsittiin arkkitehtuuri- ja tontinluovutuskilpailun avulla, jossa oli tavoitteena löytää alueelle kaupunkikuvaltaan ja toiminnalliselta idealtaan korkeatasoinen sekä toteutuskelpoinen ratkaisu. 4.5 Asemakaavan muutoksen vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Valmisteluvaiheen vaihtoehdot Asemakaava-alueen vaihtoehtoiset ratkaisut tutkittiin Sairaalakadun arkkitehtuuri- ja tontinluovutuskilpailulla, joka päättyi maanantaina Kilpailuehdotus Kultaranta pyrkii luomaan alueelle oman vahvan identiteetin, mutta esitetynlaisena ei ota huomioon alueen rakennetun ympäristön luonnetta. Alueen eteläosan kerrosluvut ovat karkeasti ylimitoitetut. Ehdotuksen uudisrakennusten arkkitehtoninen ilme dominoi aluetta; suojellut rakennukset jäävät täysin uusien rakennusten varjoon ja rakennetun ympäristön ominaisluonne muuttuu ratkaisevasti. Kilpailuehdo-

18 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) 18 tus jättää myös olevat suojellut rakennukset lähes täysin huomiotta suojeltujen rakennusten uudiskäytön suunnittelussa. Kuva 13. Sairaalakadun kilpailuehdotuksen Kultaranta näkymä vastarannalta Kilpailualueen lounaispuolelle sijoitetut kolme rannan puolelta 8-, 10- ja 13-kerroksista pistetaloa ovat mittakaavallisesti lammen ympäristöön täysin ylimitoitettuja. Suunnitelman ongelmana on myös se, ettei asuinpihoille muodostu viihtyisiä pihapiirejä, koska autot valtaavat pihatilat. Pihoille on sinänsä ansiokkaasti keksitty erilaisia toimintoja; viljelypalstoja, puutarhoja yms. Näiden toteutettavuus korkeiden rakennusmassojen varjossa on kyseenalainen. Ehdotus esittää useita eri asuntotyyppejä ja pyrkii tuomaan esille uudenlaista asumista. Tämä jää kuitenkin kesken, koska asuntopohjat ovat kaaviomaisesti esitettyjä. Ehdotuksessa on ideoitu alueelle monipuolisesti eri toimintoja ja palveluita: hotelli, päiväkoti, vanhusten palveluasumista, toimistoja ym. Näitä toimintoja ei ole kuitenkaan tutkittu kilpailuohjelman edellyttämällä tarkkuudella, vaan suunnitelmat on jätetty viitteellisiksi tai pelkän tekstin varaan. Kuva 14. Sairaalakadun kilpailuehdotuksen Kultaranta havainnekuva

19 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) 19 Kuva 15. Sairaalakadun kilpailuehdotuksen Kultaranta asemapiirros Kuva 16. Sairaalakadun kilpailuehdotuksen Malmgrenin ranta asemapiirros Kilpailuehdotus Malmgrenin rannan merkittävänä kulttuurihistoriallisena arvona voi pitää, että suojellut rakennukset saavat vaaleista uudisrakennuksista taustan, joka nostaa vanhat rakennukset hyvin esille. Kuva 17. Sairaalakadun kilpailuehdotuksen Malmgrenin rannan viistoilmakuva.

20 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) 20 Ehdotus on perusilmeeltään hillitty ja elegantti. Sen uudisrakentaminen muodostaa ehjän ja harmonisen taustan suojelluille rakennuksille. Lähtökohtana on ehjät, rapatut kappaleet, joissa parvekkeet on koverrettu ulkovaipan sisäpuolelle. Teema sitoo uuden rakennuskannan olemassa oleviin rakennuksiin, mutta muodostaa kuitenkin uudisrakennuksille oman identiteetin. Julkisivumateriaali ja -väritys on kauttaaltaan yhtenäisen vaalea. Se kunnioittaa olemassa olevaa vanhaa rakennusperintöä jättäytymällä taka-alalle. Kuva 18. Sairaalakadun kilpailuehdotuksen Kultaranta asemapiirros Sairaalakadun ja Valkeisenkadun massat rajaavat katulinjaa 6-kerroksisina, viistetyillä kattomuodoilla häivytetään ylin kerros katulinjasta taidokkaasti. Valkeisenkadun massan jäsentely arkadivyöhykkeineen madaltaa visuaalisesti rakennuksen korkeutta. Kuva 19. Sairaalakadun kilpailuehdotuksen Kultaranta asemapiirros

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAIRAALAKATU 4-8 / Hatsala 6-5-5 ja 6 (Valkeisen sairaala ja Savonian kampusalue) ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KELLOMÄEN PUUTARHA (työnumero 358, asian:o 2931/2015) ASEMAKAAVAN MUUTOS 15.4.2015 OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunginvaltuusto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunginvaltuusto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 232 17.8.2015 Kaupunkirakennelautakunta 109 10.6.2015 66 Asianro 886/10.02.03/2012 Asemakaavan muutosehdotus / Sairaalakatu 4-8 / Hatsala 6-5-5

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 236 11.12.2013. 236 Asianro 2479/10.02.03/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 236 11.12.2013. 236 Asianro 2479/10.02.03/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (1) 236 Asianro 2479/10.02.03/2012 Asemakaavan muutosehdotus / Puijonlaakson etelärinne / Puijonlaakso 12-73 tontit 1...9 Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS LINNANPELTO, LINNANPELTO 11-1-41 25.8.2014 VIREILLETULOSTA ILMOITETTU: 24.9.2012 HYVÄKSYMISKÄSITTELY:

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 117 13.04.2015. 117 Asianro 3041/10.02.03/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 117 13.04.2015. 117 Asianro 3041/10.02.03/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 70 8.4.2015 117 Asianro 3041/10.02.03/2012 Asemakaavan muutosehdotus / Talo Oy Kuopion Tulliportinkatu 27 / Multimäki 4-8 tontti 3, 5

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SEPÄNKATU 14 KAAVATUNNUS 11:091 KAAVAN PÄIVÄYS 3.6.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT.. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.8.2014 P195-P19523

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ 19.4.2017 Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI 14 29. KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS YHTEYSTIEDOT KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT Lohjan kaupunki

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki 1/6 KUOPION KAUPUNKI SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS alue sijoittuu Tahkovuoren rinnealueen pohjoispuolelle Syvärin rannalle.

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Valtuusto on 10.6.2013 60 hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUUNTAMONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.5.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 799 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LINTURINNE/5 KORTTELIT 860 osa ja

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 517 TONTIT 1 JA 3 ULVILASSA 1.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 78 29.4.2015 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Asemakaavaehdotus / Keilanrinne Päätöshistoria Kaupunkirakennelautakunta 25.2.2015 40 Suunnittelujohtaja

Lisätiedot

LEHMUSKYLÄN PIENET MUUTOKSET (OSAT KORTTELEITA 32 JA 51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.8.2014

LEHMUSKYLÄN PIENET MUUTOKSET (OSAT KORTTELEITA 32 JA 51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.8.2014 MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0932 LEHMUSKYLÄN PIENET MUUTOKSET

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206.

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 14. päivänä toukokuuta 2007 päivättyä ja 11.06.2007 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) VIRRANPUISTON YMPÄRISTÖ ASEMAKAAVAN MUUTOS, joka koskee Iisalmen kaupungin 5. kaupunginosan korttelia 80 (osa) ja puistoaluetta. Kaava-alue sijaitsee Iisalmen

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Kaava-alueen sijainti ja luonne

LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Kaava-alueen sijainti ja luonne LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18. päivänä elokuuta 2011 päivättyä ja 5.1.2012

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2

Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2 LUONNOS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOSKARTTA NRO xxxxxx PÄIVÄTTY xx.xx.2015 Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2 Kaavan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta IX KAUPUNGINOSAN KORTTELIN NO 144 TONTIN NO 66 ASEMAKAAVAN MUU TOSEHDOTUS. KARTTA NO 7264, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMI NISTERIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SILTAKATU 17) Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5178 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kankaanpään keskustan kulttuurikortteli ei ole toteutunut voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Korttelin alueella

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VASARAKATU 23 JA 25 KAAVATUNNUS 15:088 KAAVAN PÄIVÄYS 28.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.12.2010 15:088

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Suunnittelualueen alustava rajaus ilmakuvassa Hakija: Asemakaavan

Lisätiedot