ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS SAIRAALAKATU 4-8 / Hatsala ja 6 (Valkeisen sairaala ja Savonian kampusalue) (työnumero 338, asian n:o 886 / 2012) (projektin asian n:o 13-87) VIREILLETULOSTA ILMOITETTU: HYVÄKSYMISKÄSITTELY: KAAVANLAATIJA: KAUPUNGINVALTUUSTO KUOPION KAUPUNKI, KAUPUNKIYMPÄRIS- TÖN SUUNNITTELUPALVELUT, ASEMAKAA- VOITUS 779

2 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) 2 SISÄLTÖ: 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 2.2 Asemakaavan muutos 2.3 Asemakaavan muutoksen toteuttaminen 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan muutoksen suunnittelun tarve 4.2 Suunnittelun käynnistyminen ja sitä koskevat päätökset 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö 4.4 Asemakaavan muutoksen tavoitteet 4.5 Asemakaavan muutosratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Valmisteluvaiheen vaihtoehdot Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS 5.1 Asemakaavan muutoksen rakenne Mitoitus Palvelut 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset ilmastoon, luontoon ja luonnonympäristöön 5.5 Kaavamerkinnät ja määräykset 5.6 Kaavatalous 6 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS

3 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) 3 LIITTEET 1 Asemakaavan muutoksen seurantalomake 2/1 Asemakaavan muutoskartta 2/2 2/4 Asemakaavamerkinnät ja määräykset 3.1 Alueen havainnekuvia 3.2 Asemapiirros 3.3 Alueleikkaukset ja julkisivut 3.4 Julkisten tilojen yleiset laatutavoitteet 4 Ote ajantasa-asemakaavasta = poistokartta 5.1 Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt -päätös 5.2 Kooste Kuopion kulttuuriympäristön Strategia ja hoito-ohjeesta 6.0 Hulevesisuunnitelma 7.0 Alueen katusuunnitelmaluonnokset 8.0 Vireilletulovaiheen lausunnot vastineineen 9.0 Valmisteluvaiheen lausunnot vastineineen 10.0 Selvitys sairaanhoito-oppilaitoksen (rak. nro 5), sisäilmaongelmista. MALMGRENIN RANTA Rakennustapaohjeet Asiakirjoissa Kaava-alueen voittanut kilpailuehdotus Kilpailun arvostelupöytäkirja Valmisteluvaiheen adressi allekirjoituksineen Savonian AMK-kampusalueen rakennushistoriaselvitys Valkeisen sairaalan rakennushistoriaselvitys

4 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) 4 SAIRAALAKATU 4-8 / Hatsala ja 6 (Valkeisen sairaala ja Savonian kampusalue) ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakartta. Asemakaavan muutos koskee: Kuopion kaupungin 6. kaupunginosan (Hatsala) korttelia 5 sekä katu-, virkistys- ja vesialueiden osia ja 7. kaupunginosan (Niirala) katualueiden osia. Asemakaavan muutoksella muodostuu: Kuopion kaupungin 6. kaupunginosan (Hatsala) korttelin 5 tontit 7 ja 8 sekä virkistysalueen osa. Alueen sijainti: Suunnittelualue sijaitsee Kuopion kaupungin ydinkeskustan ruutukaava-alueen reunalla, rajautuen Sairaala- ja Valkeisenkatuun sekä lännessä Valkeisenlammen puistoalueeseen. Kaavatunnus: 779 Kaavan tarkoitus: Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Sairaalakadun ympäristöön sen nykytilaan parhaiten soveltuva maankäyttöratkaisu ja ratkaista korttelin tuleva maankäyttö ja täydennysrakentamismahdollisuudet huomioiden alueen erityisen merkittävät kulttuuri- ja rakennushistorialliset arvot.

5 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) 5 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Aloitteen asemakaavan muutostyöhön on tehnyt Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä hakemalla asemakaavan muutosta. Kaavatyö on sisältynyt vuoden kaavoituskatsauksiin ja asemakaavoitusohjelmaan. Kaavoituksen käynnistämissopimus on allekirjoitettu Asemakaavan vireilletuloaineisto (OAS) on annettu tiedoksi kaupunkirakennelautakunnalle Aineisto on ollut nähtävänä vireilletulokuulutuksen yhteydessä Nähtävänäoloaikana jätettiin kaksi lausuntoa. Kaavoituksen aloituskokoukset pidettiin ja Asemakaavan muutostyön alkuvaiheessa toteutettiin alueelle arkkitehtuuri- ja tontinluovutuskilpailu ( ). Kilpailuehdotusten asemapiirros ja kaksi viistokuvaa olivat osa asemakaavan valmisteluaineistoa, jotka asetettiin myös julkisesti nähtäville. Valmisteluaineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi ja nähtävänä aineisto on ollut Valmisteluaineistosta pidettiin nähtävänäolon aikana lausuntoneuvottelukokous sekä erillinen yleisötilaisuus Nähtävänäolon aikana jätettiin neljä lausuntoa useita mielipiteitä. Kaavatyötä on jatkettu valmisteluaineistosta saatujen kannanottojen ja kaavatyötä ohjaavan ohjausryhmäkokouksien pohjalta, joita on pidetty eri asiantuntijakokoonpanoilla kuusi kertaa. Asemakaavan muutosehdotus valmistuu tavoiteaikataulun mukaan kesäkuussa 2015 ja sen on tarkoitus tulla kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi syksyllä Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelia 5 ja osia korttelista 4 ja sen tarkoituksena on löytää Sairaalakadun ympäristöön sen nykytilaan soveltuva maankäyttöratkaisu ja ratkaista korttelin tuleva maankäyttö ja täydennysrakentamismahdollisuudet huomioiden alueen erityisen merkittävät kulttuuri- ja rakennushistorialliset arvot. Ratkaisua ja uutta toteutusmallia etsittiin kaava-alueelle toteutetun arkkitehtuuri- ja tontiluovutuskilpailun kautta, jossa tavoitteena oli löytää kaupunkikuvaltaan ja toiminnalliselta idealtaan korkeatasoinen sekä toteutuskelpoinen maankäyttöratkaisu, jonka pohjalta asemakaavan muutos ja alueen rakentaminen voidaan toteuttaa. 2.3 Asemakaavan muutoksen toteuttaminen Alueelle laadittujen tontinluovutussopimusten mukaan on rakentamisen vaiheistettu Savonian ja Valkeisen sairaalan toteutusalueisiin. Savonian tontin osalla rakentaminen voi alkaa heti asemakaavan voimaantulon jälkeen (2015), mutta viimeistään vuoden kuluttua siitä (2016) ja oltava valmiina viimeistään viiden vuoden kuluessa rakentamisen aloittamisesta ( ). Valkeisen sairaalan osalta Kuopion kaupunki luopuu tontista ja rakennuksista viimeistään vuoden 2017 loppuun mennessä, jonka jälkeen rakentaminen voidaan aloittaa. Rakennusten tulee olla kokonaan valmiita viimeistään viiden vuoden kuluessa rakentamisen aloittamisesta (2022).

6 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) 6 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kuva 1. Viistoilmakuva kaava-alueelle lännestä (nykyinen tilanne). Kaava-alue sijaitsee keskeisellä paikalla. Lääninsairaalan uudisrakennukset nousivat Valkeisenlammen rannalle 1870-luvulla silloisen ydinkaupungin ulkopuolelle luvulle tultaessa kaupungin kasvu liitti Valkeisenlammen ympäristöineen kiinteämmin kaupunkirakenteeseen. Kaava-alue sijaitsee kaupunkikeskustassa ruutuasemakaavan reunalla Valkeisenlammen puistomaisemassa, vain noin 500 metriä Kuopion torilta; myös lähellä valtakunnallisesti arvostettua kasarmialuetta. Korttelilla on kaupunkikuvallisesti ja -rakenteellisesti eritysasema kaupunginteatterin teatteriaukion naapurina ja Sairaalakadun varren ilmeen luojana. Korttelin rakennukset muodostavat myös hienoja kadunpäätteitä ja niiden välistä avautuu näkymiä Valkeisenlammelle sekä puistoon. Kaava-alueeseen välittömästi liittyvässä Valkeisenlammen ympäristössä sijaitsee joukko rakennuksia, joista arvokkaimmat ovat pohjoispäässä olevat kaupunginteatteri, vanhainkoti, Niiralan koulu, Niiralan kulman ensimmäinen vuokratalo ja sekä Ukkokoti Valkeisenlammen länsirannalla ja Alavan kirkko lammen etelärannalla. Kulttuurihistorialliset arvot sekä kaupunkirakenteelliset lähtökohdat asettavat kaava-alueelle ja laajemmin koko Valkeisenlammen ympäristössä tapahtuvalle rakentamiselle korkeat kaupunkikuvalliset vaatimukset. Korttelin rakennukset, kasvillisuus, miljöö sekä maisema- ja kaupunkikuva oli inventoitu tarkemmin alueella käynnissä olevan arkkitehtuuri- ja tontinluovutuskilpailun ohessa, joissa on muun muassa alueen rakennuskulttuuriselvitykset.

7 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) Luonnonympäristö Kaava-alueen viherympäristö kuuluu erottamattomasti Valkeisenlammen rakennettuun kulttuuriympäristön. Kaava-alue muodostaa viereisen Valkeisenlammen puiston kanssa yhtenäisen viheralueen, jolle leimaa-antavana on huomattava määrä arvokasta puustoa. Valkeisenlammen ympäristö on myös yksi Kuopion keskeisimmistä ulkoilu-, virkistys- ja tapahtumapaikoista. Rakennuksen 1 (kirurginen osasto) länsipuolella, Valkeisenlammelle päin rajoittuvalla kallioisella puiston osalla, sijaitsee mielenkiintoinen ja arvokas kivimuuri. Kallion sisällä on sodanaikaisia sirpalesuojatiloja. Kuva 2. Näkymä kaava-alueelle Valkeisenlammen vastarannalta (nykyinen tilanne) Rakennettu ympäristö Kaava-alueen Savonian tontilla ( ) sijaitsee neljä suojeltua rakennusta, 1906 valmistunut lääninsairaalan kirurginen osasto (rak 1), 1867 valmistunut vanha lääninsairaala (rak 2), 1906 valmistunut talousrakennus (rak 3), 1867 valmistunut asuinrakennus (rak 4). Lisäksi tontilla sijaitsee yksi suojelematon vuonna 1993 valmistunut uudisrakennus (rak 5). Valkeisen sairaalan tontilla ( ) sijaitsee yksi suojeltu, vuonna 1906 valmistunut rakennus sekä vaiheittain rakentunut Valkeisen sairaalakokonaisuus, joista vanhin, vuonna 1953 valmistunut osa, sijaitsee Sairaalakadun varressa. Uudisosa on rakennettu vuonna Lisäksi tontilla sijaitsee vuonna 1925 valmistunut entinen ruumishuone. Tarkemmin kilpailualueen rakennettu ympäristö ja rakennukset on kuvattu kilpailun liiteaineiston rakennushistoriallisissa selvityksissä. Voimassa olevan asemakaavan mukaan korttelissa olevien rakennusten toteutunut kerrosala on yhteensä k-m² (Savonian rakennukset k-m² ja Valkeisen sairaalan rakennukset 3892 k-m²). Voimassaolevan asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta on käyttämättä k-m². Korttelia 6-5 idästä ja pohjoisesta reunustavat katualueet toimivat keskusta-alueen katuina. Korttelin länsi- ja eteläreuna rajoittuvat Valkeisenlammen puistoon.

8 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) 8 Kuva 3. Viistoilmakuva kaava-alueelle idästä (nykyinen tilanne) Kuva 4. Näkymä Sairaalakadun ja Valkeisenkadun risteysalueelle (nykyinen tilanne) Maanomistus Suunnittelualueen tontti rakennuksineen on Savonian kuntayhtymän omistuksessa ja tontti on Kuopion kaupungin omistuksessa. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava: Kuopion seudun maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä Maakuntakaavassa suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta (C-merkintä). Korttelin pohjoispuoli (Savonian tontti 6-5-6) kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennussuojelualueeseen (Kuopion terveydenhuolto-oppilaitoksen rakennussuojelualue, SR ), jonka merkittävimmät osat ovat alueen vanhimmat rakennukset 1-4.

9 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) 9 Pohjois-Savon maakuntakaava 2030 on vahvistettu ympäristöministeriössä Kaavassa ei ole muutettu SR suojelualueeseen kohdistuvaa merkintää. Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä Kaavassa ei ole suunnittelualueeseen kohdistuvia määräyksiä. Kuva 5: Ote Kuopion seudun maakuntakaavasta Kuva 6. Ote pohjois-savon maakuntakaava 2030 rakennussuojelukohteista Kuopion keskustassa. Yleiskaava, yleiskaavalliset selvitykset: Kaupunginvaltuuston hyväksymässä keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa alue on julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta (PY), jolle saa sijoittaa liike- ja toimistorakennuksia ja jolle voidaan sijoittaa myös tuotanto- ja varastotiloja. Keskustan osayleiskaavaluonnoksessa alueelle on merkitty vaihtoehtoinen käyttötarkoitus julkisten palvelujen ja hallinnon alue tai kerrostalovaltainen alue (PY, AK), joka määritellään tarkemmin asemakaavassa. Lisäksi alueelle on määräys, jossa rakentamisessa tulee ottaa huomioon alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne siten, että uudisrakentaminen rakennustavaltaan ja sijainniltaan sopeutuu olemassa olevaan rakennuskantaan ja ympäristöön. Keskustan osayleiskaavaluonnosta ( ) ole käsitelty julkisuudessa eikä sitä ole asetettu julkisesti nähtäville, joten Keskeinen kaupunkialueen yleiskaava ohjaa tätä kaavaa. Kuva 7. Ote Kuopion keskeisen kaupunkialueen yleiskaavasta. Kuva 8. Ote Kuopion keskustan osayleiskaavaluonnoksesta.

10 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) 10 Asemakaava: Suunnittelualueella on voimassa ympäristöministeriön vahvistama asemakaava, jossa tontti 6 on merkitty yleisten rakennusten korttelialueeksi (YO-5), jolla on rakennusoikeutta k-m² (e=0.94) ja rakennusten suurin sallittu kerrosluku on kolme. Tontilla 6 on neljä suojeltua rakennusta ja tontin autopaikkanormi on 1ap/150 m2. Lisäksi tontilla on autopaikkanormin lievennys ap/sr, joka osoittaa, ettei kaavan autopaikkavaatimusta sovelleta rakennuslupaviranomaisen harkinnan mukaan kaavassa osoitettuihin säilytettäviin rakennuksiin. Suunnittelualueen tontti 5 on merkitty asemakaavassa sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YS-7), jolla on rakennusoikeutta k-m² (e=0.65) ja rakennusten suurin sallittu kerrosluku on kolme. Tontilla on yksi suojeltu rakennus ja tontin autopaikkanormi on 1ap/150 m2. Asemakaavaan on merkitty rakennusten kerrosluvut ja rakennusoikeudet rakennusaloittain Korttelin viisi vanhinta rakennusta (Savonian tontin neljä vanhinta rakennusta sekä Valkeisen sairaalan tontin vanha puurakennus) on merkitty kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi rakennuksiksi, joita ei saa hävittää ilman pakottavaa syytä ja joissa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden sekä käyttötarkoituksen muutosten tulee olla sellaisia, että rakennusten historiallisesti arvokas tai kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy (sr-1). Tonteilla sijaitsevat arvorakennukset on suojeltu valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen nojalla vuonna 1994 Kuva 9. Ajantasa-asemakaavaote

11 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) 11 Ote ajantasa-asemakaavasta = sijaintikartta on liitteenä 4. Ohjelmat ja tavoitteet: - Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan ja ne sisältävät muun muassa toimivaan aluerakenteeseen sekä eheytyvään yhdyskuntarakenteeseen ja elinympäristön laatuun liittyviä erityistavoitteita. - Kuopion arkkitehtuuripoliittinen ohjelma (APOLI) on hyväksytty kaupunginhallituksessa ohjeellisena noudatettavaksi Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma kuvaa Kuopion kaupungin arkkitehtuurin ja kaupunkirakennustaiteen nykytilaa ja asettaa tavoitteet sekä määrittää toimenpiteet niiden saavuttamiseksi ja jossa Kaupungin toimien tulee olla esimerkkinä muille. APOLI:n päätavoite on kuopiolaisille yhteinen; viihtyisä, turvallinen ja omintakeinen Kuopio. - Kuopion ilmastopoliittinen ohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa otettavaksi aktiiviseen käyttöön kaikessa valmistelussa. Rakennusjärjestys: Kuopion kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja se on tullut voimaan Kuopion hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti Tonttijako ja -rekisteri: Tontti on mitattu ja merkitty kiinteistörekisteriin ja tontin pinta-ala on m². Tontti on mitattu ja merkitty kiinteistörekisteriin ja tontin pinta-ala on m². Pohjakartta: Suunnittelualueen pohjakartta on kaavoitusmittausasetuksen (1284/99) mukainen. Rakennuskiellot: Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoa. Suojelupäätökset: Alueeseen liittyvät maakuntakaavan ja asemakaavan suojelumerkinnät on selvitetty selostuksen edellisissä kohdissa. Korttelin pohjoisosa (Savonian tontti) on kokonaisuudessaan osoitettu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY) kuva 10. Sitä koskevat valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden erityistavoitteet siten, että alueen käytössä on varmistettava, että sen arvot kulttuuriympäristönä säilyvät. Muutokset eivät saa olla olennaisesti ristiriidassa kulttuuriympäristön arvojen kanssa. Mahdollinen täydennysrakentaminen tulee sopeuttaa ympäristön ominaisluonteeseen ja erityispiirteisiin. Kolme alueen rakennuksista on 1994 suojeltu valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen 480/85 nojalla. Rakennukset ovat vanha sairaala luvulta, kirurginen osasto (myös laitoksen päärakennus) 1910-luvulta ja talousrakennus luvulta. Suojelupäätöksessä niille vahvistettu suojeluluokka S2 painottaa ulkoasun suojelua ja viittaa siihen, ettei sisätiloihin ei sisälly ainakaan laajempia erityisesti suojeltavia osia. Suojelupäätökseen ei liity erityisiä suojelumääräyksiä, mutta itse asetuksessa annetaan yksityiskohtaiset ohjeet koskien suojelun sisältöä, suojelun valvonnan järjestämistä, korjaus- ja muutostöiden suorittamista sekä Museoviraston roolia ja tehtäviä suojelun toteutumista turvaavana asiantuntijavirastona (6-8 ).

12 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) 12 Opetusministeriön soveltamisohjeet koskevat vain rakennuksen suojeltuja osia. Suojelupäätöksen sisältö aluerajauksineen on liitteenä 5.1. Rakennusperinnön suojelemista koskeva uusi laki on tullut voimaan Sen myötä on luovuttu valtion erityisasemasta eli erillisestä valtion rakennusten suojelua koskevasta asetuksesta. Asetukseen perustuvat valtioneuvoston päätökset pysyvät kuitenkin voimassa, kuten myös aiemmat yksityisten omistamia rakennuksia koskevat päätökset. Suojelupäätöksiä voidaan tarvittaessa tarkentaa uuden lain mukaisesti. Muut selvitykset: Suunnittelualue sisältyy Valtioneuvoston päättämään Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt luetteloon kohteena Kuopion lääninsairaala ; kohdeselostus aluerajauksineen on liitteenä 5.1 ja kuvassa 10. Alue rakennuksineen sisältyy myös Kuopion kulttuuriympäristöjen strategia ja hoito-ohjelmaan kohteena Valkeisenlammen ympäristö, ollen osa kulttuurihistoriallisesti arvokasta Valkeisenlammen aluetta. Aluetta koskeva kohdeselostus aluerajauksineen on liitteenä 5.2 ja kuvassa 11. Kuva 10 Ote valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY) kartasta Kuopion keskustassa Kuva 11 Ote Kuopion kulttuuriympäristö Strategia ja hoito-ohjeesta (kulttuurihistoriallisesti arvokas Valkeisenlammen alue). Keskustan liikenteen yleissuunnitelman on hyväksytty kaupunginhallituksessa. Suunnitelman mukaan Kuopion vilkkain joukkoliikenne- ja kevyenliikenteen reitti kulkevat aivan kaava-alueen pohjoispuolella, Niiralan- ja Tulliportinkatuja pitkin. Pääajoyhteydet kaava-alueelle ja tonteille tapahtuu pääsääntöisesti Sairaalankadun ja Valkeisenkadun kautta. Kevyenliikenteen yhteyksinä alueella toimii normaalien kadunvarren jalkakäytävien lisäksi ruutukaavakeskustan rännikatuverkosto sekä Valkeisenlammen puistoväylästöt. Kuopion kaupungin perusturvan ja terveydenhuollon palveluverkostojen kehittämisselvitys vuoteen 2030 / asumis- ja sairaalapalvelut hyväksyttiin kaupunginhallituksessa Selvityksen mukaan suunnittelualueelle voisi muodostaa tulevaisuudessa myös palveluasumispainotteisen alueen, joka sisältää tavallisten asuntojen

13 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) 13 lisäksi esimerkiksi palveluasuntoja ja ns. elämänkaariasuntoja kampuskeskuspalveluineen. Lisäksi alueelle on tehty seuraavat selvitykset: - Valkeisen Sairaala, kiinteistöjen käytettävyyden kartoitus, analyysiraportti Savonian kampusaluen sekä Valkeisen sairaalatonttien puuston kunto ja sijaintikartoitukset - Savonia-ammattikorkeakoulun Sairaalakadun kampusalueen rakennushistoriaselvitys Valkeisen sairaalan rakennushistoriaselvitys Savonia-ammattikorkeakoulu, Sairaalakatu 6-8, kuntoarviot ja kuntotutkimukset Liikenteellinen tarkastelu Niiralan alueella sekä Valkeisenkadun ja Sairaalakadun katusuunnitelmat, Ramboll, Kuva 12. Ote Kuopion keskustan rännikatujen kehittämissuunnitelmasta.

14 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) 14 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan muutoksen suunnittelun tarve Sairaalakadun kehittäminen ja alueen asemakaavan päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi, koska Savonian kampusalueella nykyinen sairaanhoito-oppilaitoksen toiminta on loppunut asteittain vuoden 2014 aikana, minkä jälkeen rakennukset ovat jääneet käytännössä tyhjilleen. Lisäksi Kuopion kaupungin omistaman Valkeisen sairaalan toiminta on loppunut keväällä Valkeisen sairaala toimii tällä hetkellä eräänlaisena väistötilana. Asemakaavan muutos koskee korttelia 5 ja sen tarkoituksena on löytää Sairaalakadun ympäristöön sen nykytilaan soveltuva toteutusmalli ja ratkaista korttelin tuleva maankäyttö ja täydennysrakentamismahdollisuudet huomioiden alueen erityisen merkittävät kulttuuri- ja rakennushistorialliset arvot. Ratkaisua ja uutta toteutusmallia etsittiin kaava-alueelle toteutetun arkkitehtuuri- ja tontinluovutuskilpailun avulla, jossa oli tavoitteena löytää kaupunkikuvaltaan ja toiminnalliselta idealtaan korkeatasoinen sekä toteutuskelpoinen maankäyttöratkaisu, jonka pohjalta asemakaavan muutos ja alueen rakentaminen voitiin toteuttaa. 4.2 Suunnittelun käynnistyminen ja sitä koskevat päätökset Aloitteen asemakaavan muutostyöhön on tehnyt Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä hakemalla asemakaavan muutosta. Kaavatyö on sisältynyt vuoden kaavoituskatsauksiin ja asemakaavoitusohjelmaan. Kaavoituksen käynnistämissopimus on allekirjoitettu Asemakaavan vireilletuloaineisto (OAS) on annettu tiedoksi kaupunkirakennelautakunnalle Aineisto on ollut nähtävänä vireilletulokuulutuksen yhteydessä Nähtävänäoloaikana jätettiin kaksi lausuntoa. Kaavoituksen aloituskokoukset pidettiin ja Aloituskokouksessa käsiteltiin erityisesti hankkeen rinnalla toteutettavan kilpailun tavoitteita sekä Savonina tontilla olevan uusimman rakennuksen kuntoa ja mahdollista korvaamista kilpailussa mahdollisesti uudella ratkaisulla. Kaavanmuutoksen valmisteluaineisto oli julkisesti nähtävillä Valmisteluaineistosta pidetään nähtävänäolon aikana lausuntoneuvottelukokous sekä erillinen yleisötilaisuus. Asemakaavan muutosehdotus valmistuu tavoiteaikataulun mukaan kesäkuussa 2015 ja sen on tarkoitus tulla kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi syksyllä Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat Museovirasto, Pohjois-Savon ELY-keskuksen Luonnonvarat ja ympäristö vastuualue, Pohjois-Savon liitto, alueen maan- ja kiinteistöjen omistajat, naapurikiinteistöt, lähialueen asukkaat, Kanta-Kuopion Seura Ry, Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys Ry, DNA Oy, TeliaSonera Oyj, Kuopion Energia Liikelaitos, Kuopion Liikelaitos Vesi ja kaupungin viranomaiset sekä kaavanmuutoksen hakija Savoniaammattikorkeakoulun kuntayhtymä.

15 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) Vireilletulo Aloitteen asemakaavan muutostyöhön on tehnyt Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä hakemalla asemakaavan muutosta. Asemakaavan vireilletuloaineisto (OAS) annettiin tiedoksi kaupunkirakennelautakunnalle Aineisto oli ollut nähtävänä vireilletulokuulutuksen yhteydessä Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavan vireilletuloaineisto oli nähtävänä vireilletulokuulutuksen yhteydessä Nähtävänäoloaikana jätettiin kolme lausuntoa, jotka ovat vastineineen kaavaselostuksen liitteenä 8. Kaavoituksen aloituskokous 1 pidettiin ja siinä olivat läsnä ELY-keskuksen, Pohjois-Savon liiton hakijan ja kaupungin eri tahojen edustajat. Kaavoituksen aloituskokous 2 pidettiin ja siinä olivat läsnä Museovirasto ja kaupungin eri tahojen edustajat ja varsinaisen kokouksen jälkeen neuvoteltiin vielä erikseen ELY-keskuksen, hakijan ja kaupungin edustajien kesken. Kaavoituksen aloituskokous 1 pidettiin ja siinä olivat läsnä ELY-keskuksen, Pohjois-Savon liiton hakijan ja kaupungin eri tahojen edustajat. Kaavoituksen aloituskokous 2 pidettiin ja siinä olivat läsnä Museovirasto ja kaupungin eri tahojen edustajat ja varsinaisen kokouksen jälkeen neuvoteltiin vielä erikseen ELY-keskuksen, hakijan ja kaupungin edustajien kesken. Aloituskokouksissa käytiin keskustelua hankkeen sisällöstä ja kaavatyön rinnalla toteutettavan arkkitehtuuri- ja tontinluovutuskilpailun tavoitteista sekä mahdollisista toteuttamisvaihtoehdoista, suojeluasioista, tarvittavista jatkoselvityksistä, jatkotoimenpiteistä ja kaavoitusprosessin aikataulusta. Valmisteluaineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi ja nähtävänä aineisto on ollut Valmisteluaineistosta pidettiin nähtävänäolon aikana lausuntoneuvottelukokous sekä erillinen yleisötilaisuus Nähtävänäolon aikana jätettiin neljä lausuntoa ja useita mielipiteitä. Lausunnot ja mielipiteet sisälsivät kaiken kaikkiaan monitahoisia, osittain toisistaan eroavia tai jopa vastakkaisia mielipiteitä. Lausunnot vastineineen ovat liitteenä 9. Kaavatyötä on jatkettu kilpailun arvostelupöytäkirjan jatkotoimenpide-ehdotukset huomioiden, valmisteluaineistosta saatujen kannanottojen sekä kaavatyötä ohjaavien erilaisten asiantuntijaryhmien (kaavoitus, kaupunkikuva, puistot, liikenne, museo, työyhteenliittymä) pohjalta, joita on pidetty eri asiantuntijakokoonpanoilla kuusi kertaa. Kaavoitustyötä sen kaikissa vaiheissa on tehty kiinteässä yhteistyössä Museoviraston ja ELY-keskuksen kanssa. Ennen lopullisen kaavaehdotusaineiston laatimista on keskusteltu tai oltu yhteydessä keskeisimpiin sidosryhmiin (Museovirasto, ELY-keskus, Lujatalo Oy ja Kirsti Sivén & Asko Takala arkkitehdit Oy). Heidän esittämänsä kommentit ehdotusluonnoksesta on pyritty ottamaan huomioon lopullisen ehdotusaineiston laadinnassa.

16 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) Viranomaisyhteistyö Kaavoituksen aloituskokouksessa 1 ( ) olivat läsnä ELY-keskuksen, Pohjois- Savon liiton hakijan ja kaupungin eri tahojen edustajat. Kaavoituksen aloituskokouksessa 2 ( ) olivat läsnä Museovirasto ja kaupungin eri tahojen edustajat ja varsinaisen kokouksen jälkeen neuvoteltiin vielä erikseen ELY-keskuksen, hakijan ja kaupungin edustajien kesken. Aloituskokouksessa oli yhtenäinen näkemys siitä, että valittu menettelytapa, jossa tulevaa maankäyttöä tutkitaan arkkitehtuuri- ja tontinluovutuskilpailun avulla, on hyvä etenemistapa. Tällä menettelytavalla saadaan ratkaistua parhaiten alueen kulttuurihistorialliset, toiminnalliset kuin kaupunkikuvallisetkin lähtökohdat. Hankkeen lähtötavoitteena oli, että rakennus 5 voidaan esittää, joko korjattavaksi tai purettavaksi. Purettaessa sen tilalle tulevan rakennuksen osalla arkkitehtoniset tavoitteet ovat erittäin korkeat. ELY-keskus on laittanut vireille Kuopion Sairaalakatu 6-8 kiinteistön neljän rakennuksen suojelemisen rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain ( ) nojalla ja pyytänyt tästä Kuopion kaupungilta lausuntoa , johon Kaupunki antoi lausuntonsa Valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Siihen osallistuivat Museoviraston, Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja kaupungin edustajat. Viranomaisneuvottelussa käsiteltiin kilpailuvaiheen jälkeen parannettuja suunnitelmia sekä asemakaavamääräyksiä. Viranomaisneuvottelussa sovittiin seuraavaa: - Alueen hulevesisuunnitelma (luonnos) tulee toimittaa kommentoitavaksi Kuopion kaupungille (Pekonen, Perätie, Nieminen ja Reijonen) ennen sen lopullista valmistumista. Hulevesien käsittelysuunnitelmassa toivotaan erityisesti kortteleiden osalla innovatiivisia ratkaisumalleja (muun muassa viherkattojen osalta). Lisäksi suunnitelmassa tulee huomioida riittävällä tarkkuudella myös rakentamisenaikaisten hulevesien hallinta. Hulevesiä ei saa johtaa missään tapauksessa suoraan Valkeisenlampeen. - Kokouksessa sovittiin, että pelastussuunnitelma pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti niin, että Valkeisen puistoa ei käytetä ollenkaan pelastustiereittinä vaan pelastautuminen järjestetään kokonaan tonttien, Sairaalakadun ja Valkeisenkadun kautta. - Kaavaehdotuksen rakennustapaohjeen havainneaineistoon toimitetaan korttelin sisäpihalla sijaitsevan E-rakennuksen osalta tarkempia leikkauspiirustuksia ja näkymäkuvasovituksia eri kuvakulmista, kuinka se istuu pihapiirissä suhteessa vanhoihin rakennuksiin maantasolta ja mahdollisesti myös korkeammalta nähtynä. Lisäksi rakennustapaohjeisiin tulee laatia uusimpien suunnitelmien mukaisia laadukkaita maantasonäkymiä muun muassa Valkeisenkadun uudelta aukiolta, Sairaalakadun varrelta ja Valkeisenpuiston puolelta sekä muista hyväksi katsomilta paikoilta. - Suojeltujen rakennusten korjaamisaikataulu suhteessa alueen uusiin rakennuksiin niin, että suojeltujen rakennusten korjaus ei jää viimeiseksi vaan ne toteutettaisi uudisrakentamisen rinnalla. - Asemakaavakartan merkintöjä selkiytetään kokouksessa esiteltyjen kommenttien pojalta

17 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) 17 - Kaupunki teettää kaavan tavoitteiden mukaisesti Valkeisenkadulle sekä Sairaalakadulle aukio- ja katualueiden yleissuunnitelmat, jotka sovitetaan yhteen Sairaalakadun uuden suunnitelman ja teatteriaukion kanssa - Kaupunki teettää lisäksi laajemman alueen liikenneverkkosuunnitelman - Kaupunki laatii tai laadituttaa lisäksi Valkeisenpuiston yleissuunnitelman niiltä osin kuin alueen uusi toiminta ja kaavaratkaisu sitä edellyttävät muun muassa hulevesien ja puistoväylien osalta Viranomaisneuvottelun jälkeen kaavan suojelumääräyksiä ja suunnitelmaa on viimeistelty yhteistyössä eri viranomaisten kesken, muun muassa Kuopion kaupungin ja työyhteenliittymän (Lujatalo Oy ja Kirsti Sivén & Asko Takala arkkitehdit Oy) kanssa pidetyssä kaavoituspalaverissa ja ELY-keskuksen ja Kuopion kaupungin välisessä kuukausikokouksessa sekä useissa sähköpostikeskusteluissa Museoviraston, ELY-keskuksen, Lujatalo Oy:n ja kaupungin kesken. Asemakaavan suojelumääräyksiä on tarkennettu ja täsmennetty edellä kuvattujen neuvottelujen pohjalta niin, että rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla vaatima suojelu voidaan hoitaa asemakaavassa. Kaavaehdotuksessa on esitetty Museoviraston ja ELY-keskuksen ( ) hyväksymät keskeiset suojelumääräykset, joiden avulla kyseinen suojelu hoitaa. Museoviraston hyväksymät keskeiset suojelumääräykset on esitetty myös valmisteluvaiheen lausunnoissa liite Asemakaavan muutoksen tavoitteet Asemakaava-alue on korttelin 5 pohjoisosiltaan valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä ja kokonaisuudessaan myös osa kulttuurihistoriallisesti arvokasta Valkeisenlammen ympäristöä, jotka antavat alueen suunnittelulle sen lähtötavoitteet. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on löytää Sairaalakadun ympäristöön sen nykytilaan soveltuva toteutusmalli ja ratkaista korttelin tuleva maankäyttö ja täydennysrakentamismahdollisuudet huomioiden alueen erityisen merkittävät kulttuuri- ja rakennushistorialliset arvot ja joka samalla täyttää alueen erittäin korkeat arkkitehtoniset laatutavoitteet. Alueen toteutusmallia, jonka pohjalta asemakaavan muutos ja alueen rakentaminen voidaan toteuttaa, etsittiin arkkitehtuuri- ja tontinluovutuskilpailun avulla, jossa oli tavoitteena löytää alueelle kaupunkikuvaltaan ja toiminnalliselta idealtaan korkeatasoinen sekä toteutuskelpoinen ratkaisu. 4.5 Asemakaavan muutoksen vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Valmisteluvaiheen vaihtoehdot Asemakaava-alueen vaihtoehtoiset ratkaisut tutkittiin Sairaalakadun arkkitehtuuri- ja tontinluovutuskilpailulla, joka päättyi maanantaina Kilpailuehdotus Kultaranta pyrkii luomaan alueelle oman vahvan identiteetin, mutta esitetynlaisena ei ota huomioon alueen rakennetun ympäristön luonnetta. Alueen eteläosan kerrosluvut ovat karkeasti ylimitoitetut. Ehdotuksen uudisrakennusten arkkitehtoninen ilme dominoi aluetta; suojellut rakennukset jäävät täysin uusien rakennusten varjoon ja rakennetun ympäristön ominaisluonne muuttuu ratkaisevasti. Kilpailuehdo-

18 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) 18 tus jättää myös olevat suojellut rakennukset lähes täysin huomiotta suojeltujen rakennusten uudiskäytön suunnittelussa. Kuva 13. Sairaalakadun kilpailuehdotuksen Kultaranta näkymä vastarannalta Kilpailualueen lounaispuolelle sijoitetut kolme rannan puolelta 8-, 10- ja 13-kerroksista pistetaloa ovat mittakaavallisesti lammen ympäristöön täysin ylimitoitettuja. Suunnitelman ongelmana on myös se, ettei asuinpihoille muodostu viihtyisiä pihapiirejä, koska autot valtaavat pihatilat. Pihoille on sinänsä ansiokkaasti keksitty erilaisia toimintoja; viljelypalstoja, puutarhoja yms. Näiden toteutettavuus korkeiden rakennusmassojen varjossa on kyseenalainen. Ehdotus esittää useita eri asuntotyyppejä ja pyrkii tuomaan esille uudenlaista asumista. Tämä jää kuitenkin kesken, koska asuntopohjat ovat kaaviomaisesti esitettyjä. Ehdotuksessa on ideoitu alueelle monipuolisesti eri toimintoja ja palveluita: hotelli, päiväkoti, vanhusten palveluasumista, toimistoja ym. Näitä toimintoja ei ole kuitenkaan tutkittu kilpailuohjelman edellyttämällä tarkkuudella, vaan suunnitelmat on jätetty viitteellisiksi tai pelkän tekstin varaan. Kuva 14. Sairaalakadun kilpailuehdotuksen Kultaranta havainnekuva

19 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) 19 Kuva 15. Sairaalakadun kilpailuehdotuksen Kultaranta asemapiirros Kuva 16. Sairaalakadun kilpailuehdotuksen Malmgrenin ranta asemapiirros Kilpailuehdotus Malmgrenin rannan merkittävänä kulttuurihistoriallisena arvona voi pitää, että suojellut rakennukset saavat vaaleista uudisrakennuksista taustan, joka nostaa vanhat rakennukset hyvin esille. Kuva 17. Sairaalakadun kilpailuehdotuksen Malmgrenin rannan viistoilmakuva.

20 SAIRAALAKATU 4-8 / HATSALA JA 6 (VALKEISEN SAIRAALA JA SAVONIAN KAMPUSALUE) 20 Ehdotus on perusilmeeltään hillitty ja elegantti. Sen uudisrakentaminen muodostaa ehjän ja harmonisen taustan suojelluille rakennuksille. Lähtökohtana on ehjät, rapatut kappaleet, joissa parvekkeet on koverrettu ulkovaipan sisäpuolelle. Teema sitoo uuden rakennuskannan olemassa oleviin rakennuksiin, mutta muodostaa kuitenkin uudisrakennuksille oman identiteetin. Julkisivumateriaali ja -väritys on kauttaaltaan yhtenäisen vaalea. Se kunnioittaa olemassa olevaa vanhaa rakennusperintöä jättäytymällä taka-alalle. Kuva 18. Sairaalakadun kilpailuehdotuksen Kultaranta asemapiirros Sairaalakadun ja Valkeisenkadun massat rajaavat katulinjaa 6-kerroksisina, viistetyillä kattomuodoilla häivytetään ylin kerros katulinjasta taidokkaasti. Valkeisenkadun massan jäsentely arkadivyöhykkeineen madaltaa visuaalisesti rakennuksen korkeutta. Kuva 19. Sairaalakadun kilpailuehdotuksen Kultaranta asemapiirros

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS As Oy Tulliportinkatu 27 30.4.2014 VIREILLETULOSTA ILMOITETTU: 5.6.2013 HYVÄKSYMISKÄSITTELY: KAAVANLAATIJA:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS ITÄ-SUOMEN LOGISTIIKKA-ALUE JA YHDISTETTYJEN KULJETUSTEN TERMINAALI, MATKUS 01.04.2013

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS PARVIAISENTIE 10 KAAVATUNNUS 31:025 KAAVAN PÄIVÄYS 04.05.2012 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.10.2012 31:025

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 Lepola III, Maatalousnormaalikoulun alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Diaarinumero: 1546/2009 Kaavatunnus: 220009 Vireilletulosta ilmoittaminen 14.12.2011 Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Hakalahden (2.) kaupunginosan kortteli 4 ja siihen liittyvät katu- ja puistoalueet EHDOTUSVAIHE Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 20.5.2013 60 Hyväksyminen

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 001897 TIKKURILAN YDINKESKUSTA 1 Asemakaavan muutosluonnoksen selostus, joka koskee 18.5.2005 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001897 / II. sivu: 1 /

Lisätiedot

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS.

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS. YLIVIESKA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Keskustan (1.) kaupunginosan kortteli 34, osa kortteleista 32 ja 41, torialue sekä katu- ja puistoalueet Ehdotusvaihe 1/2015 Vireille Teknisten palveluiden lautakunta

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059 LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 69. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 104 TONTTIEN 2 JA 5 JA KORTTELIN 106 TONTIN 1 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Lisätiedot

Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos

Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos 20 A-21 Asuinrakennusten korttelialue. Asuinrakennuksiin on rakennettava harjakatto. Kaksikerroksisten rakennusten kattokaltevuus tulee olla 1:2

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 MYNÄMÄEN KUNTA Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus Työ: 24624 Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Havainnekuva: näkymä Tolkkistentieltä Aleksanterinkaarelle. Kaari Arkkitehdit / kaupunkisuunnittelu 11.12.2012 / 5.2.2013. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

SEURAKUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 3499 ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Tuusulan kunta, Hyrylän kylä. sitova tonttijako, kortteli 8067

SEURAKUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 3499 ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Tuusulan kunta, Hyrylän kylä. sitova tonttijako, kortteli 8067 ASEMAKAAVAN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 3499 Tuusulan kunta, Hyrylän kylä sitova tonttijako, kortteli 8067 yhteystiedot: kaavoituspäällikkö Asko Honkanen puh. 040-314 2012 / asko.honkanen@tuusula.fi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.6.2014 1(35) Diaarinumero 815/2011 Toimielinkäsittely Kaup.valt 25.8.2014 Kaavanumero 01098 KESKUSTA 1. kaupunginosa, Keskusta, korttelit nro 21 (osa), 23 (osa), 24 ja 25 (osa) sekä tori-, katu- ja kevyenliikenteen

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507

UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507 1(22) HAMINAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507 Kuva ARKTES Oy 2(22) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Kirkkonummi TINANPUISTO

Kirkkonummi TINANPUISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi TINANPUISTO Masalan keskustan asemakaavojen muutokset koskevat osaa korttelista 2027 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Hommaksen asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 20. päivänä tammikuuta 2010 päivättyä ja 12.8.2010 muutettua (laus.) asemakaavakarttaa.

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 20. päivänä tammikuuta 2010 päivättyä ja 12.8.2010 muutettua (laus.) asemakaavakarttaa. ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 20. päivänä tammikuuta 2010 päivättyä ja 12.8.2010 muutettua (laus.) asemakaavakarttaa. Teutori (10/2005) 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavanmuutos:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUU- TOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUU- TOKSEN SELOSTUS Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUU- TOKSEN SELOSTUS 23-KELLONIEMI, FinnHEMS 29.6.2015 VIREILLETULOSTA ILMOITETTU: 5.4.2014 HYVÄKSYMISKÄSITTELY:

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA KAAVATUNNUS 15:090 KAAVAN PÄIVÄYS 12.6.2015 SELOSTUKSEN

Lisätiedot

LÄNSIRANTA, MODERNIN PUUKAUPUNGIN JATKO

LÄNSIRANTA, MODERNIN PUUKAUPUNGIN JATKO 1 Asemakaava 401 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PORVOO LÄNSIRANTA, MODERNIN PUUKAUPUNGIN JATKO. kaupunginosa, Korttelit 440, 447-448 ja 454-455 katu- ja puistoalueet

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne

TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne TORNION KAUPUNKI 3.SUENSAAREN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 SE- KÄ SIIHEN LIITTYVÄN PAIKOITUSALUEEN ASEMA- KAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 10.11.2005 TORNION KAUPUNKI 2(28) ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE

Lisätiedot

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a KAAVOITUS N132 Kotirinne Asemakaava ja asemakaavan muutos Valmisteluaineiston selostus Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a Asia 299/713/2007 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

KINKOMAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KINKOMAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Muuramen kunta KINKOMAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 4647-D2618 24.3.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I 24.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet.

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. 24.06.2014 Diaarinumero 424/2012 Toimielinkäsittely Kaavanumero 05052 KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan

Lisätiedot

Joutsan keskustan kehittäminen

Joutsan keskustan kehittäminen Joutsan keskustan kehittäminen Kirkonseudun asemakaavan osittainen muutos Länsitien alue KAAVASELOSTUS Kuva 1, suunnittelualueen rajaus 2 / 31 Selostuksen sisällysluettelo 1. TIIVISTELMÄ... 4 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot